Tento trénink si uď za ilujete, e o si udete slet, že jse se

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento trénink si uď za ilujete, e o si udete slet, že jse se"

Transkript

1

2 Tento trénink si uď za ilujete, e o si udete slet, že jse se úpl ě z láz il. Jse autor E aila ade a k ih Milió o ý e ail a toto není prodejní video či prodej í ebook. A a i e á žád ou zázrač ou pilulku e o lék a pe íze a štěstí, a ož á ů e ejlepší ude, kd ž i a i e udete ěřit, ale jed oduše t ě i, které si tad ukáže e, zač ete dělat. Toto video a ebook jsou o postupe h jak užít o čej ý e ail a internetové strá k k to u, a ste se přestali za zákaz ík ho it a a pro ás pod iká í e lo dři a ale opět radost a zá a a. A prostě jed oduše, a ste si zjed odušili ži ot dík i ter etu. Několik let jse dá al do internetového marketingu peníze a ony se mi e ra el zpátk a přišlo i to di é, protože li lidé, kteří a i ter etu pe íze dělá ali. A tak jse zkoušel, hledal a ako e ašel. Napl ě í i ilio. A o tom je toto video a PDF - 7 tajemství úspě hu a i ter etu. Doufá, že ás ude a it. - Da id Kirš

3 7 taje ství úspě hu a i ter etu Na h íli teď prosí zapo eňte a še, o si slíte o marketingu a arketi gu a i ter etu. Co říkají k ih, píše se édií h, učili jste se z ěž ě dostup ý h zdrojů. Je totiž tře a udělat Re-start ašeho šle í a pod iká í. Toho, jak d es posíláte e ail a použí áte e. Nahrát novou verzi. Říká ji erze tako é Fir.. Firma 2.0 Tuhle erzi zatí u ás oho fire epouží á. Ale aučil jse se, že ětši o ý ázor e í o často sprá ý ázor. Takže d es tak tro hu stoupíte z řad. Už tí, že se podí áte a toto ideo, totiž stupujete z řad, e každý á tako ou příležitost. Jse Da id Kirš a uvidíte neobvyklou cestu, která ůj ži ot a pod iká í pře rátila aru. Mož á áte právě teď o prá e, a álo času. A ož á to tak áte pořád. Co kd h vá ale řekl, že za to e ůžete. Nikdo z ás. Může za to s sté, e které js e rostli. ) alosti a šle í, které js e pře zali od ge era í před á i. Toto šle í je tře a přehrát o ou erzí. Je to jako ste d es ahráli a počítač MS-DOS to je operač í s sté, kde l je čísla a pís e ka a e la ta a i žád á š, pro ladší z ás a pak ste se di ili, že se ejde připojit k i ter etu a a i to epřehrá á ideo.

4 Stej ě se d es fir a pod ikatelé di í, že e dělá ají pe íze, e ají zákaz ík, že lidi a za ěst a i estojí za i. Ale přito použí ají postupy podnikání z doby MS-DOS. Někd jed a šle ka ůže z ě it oho vě í v podnikání i v životě. U ě to tak lo. B lo to jed o ideo, které i před let ukázalo ji ý s ět a i ter etu. Mož á d es předává štafetu právě vá. T to i for a e, které í ukážu, ve zprá á h e ajdete. Na školá h se neučí. A online agentury o nich neví nebo vá je raději eříkají. Měl jsem to štěstí, že jse se posled ích letech dostal k know-how, které na světě plně využí á je par lidí, i ter eto ý h pod ikatelů. U ás zatí opra du apl o je pár jed otli ů. A tohle k o -how, jak dělá at a i ter etu jsem spojil s mým oborem, marketingem. A ýsledek překo al še h a á očeká á í, jak za h íli u idíte. Pokud si teď říkáte, že to fu guje tě i ter etový pod ikatelů, ale o v reál é o hodě, řek u je jed o

5 Funguje to online i offline. Není to je ějaká teorie. V zkoušela již už řada pod ikatelů a fire, kteří prošli ý ike E aila ade i ulý h lete h a ěkteré z i h jsem poz al i a e i ář, a se s á i podělili o ýsledk. Na této fotce jsem já a chtěl jsem jen fotku, kde píšu na tabuli a toto z toho z iklo : o ale aspoň idíte, že ejse irtuál í. Jsem z Brna a ož á víte, že v EA učí pod ikatele, jak v užít e ail a i ter et a získat tak ví e spokoje ý h zákaz íků a přito tře a ležet a pláži v Thajsku. Ať áte alou či ětší fir u, e o zatí o pod iká í je pře ýšlíte, principy, o kterých si za chvíli povíme, ejspíš oho z ě í. Sá jse pod ikatel a prošel jse si tou estou, kdy mate pocit že do prá e í e dá áte, ež dostá áte zpět, že aše s aže í eodpo ídá výsledků.

6 Znáte ten pocit? Ale tahle esta pro ě sko čila. Těžko ůžu přes ě popsat, jaké to je, být po re-startu. Kd tře a ležíte a pláži a íte, že áš z s stále ěží. Kd ž přitahujete zákaz ík, ale eho íte se za i i. O i prostě hodí sa i. Kd ž se jako o hod ík e usíte ěkoho pořád doprošo at. Někd to jde i ez re-startu, ůžete dál fu go at postaru, ale je to podo é jako kd ž pár ěsí ů erestartujete počítač, usí ří t, že i ůj za ilo a ý Ma á pak potíže. A pa atuji si ještě do ře te začátek est A proto vzniklo toto video, abych vám ukázal taje st í úspě hu a internetu, které i u ož il dostat se z toho trápe í a ho ě í k to u, a h í zaží al po it s o od, i fi a č í a z o u elké huti a radosti do práce.

7 Představte si, že každé rá o hodíte do prá e kole přístavu Předsta te si, že každé rá o hodíte do prá e kole přísta u, kde kot í lu us í lodě. A se ptáte, jak to ti ajitelé tě h lodí dělají, že ají ja htu, že ohou plout a širé oře Co dělají ji ak, že ohou ka koli doplout a dopřát si te to zážitek? Te to tré i k je právě o to, o dělají ji ak Co pochopili a co se naučili. A es ědl jse oudrost s ěta a i e í, jak dělat ilio ez prá e. Dří e h se a i e adál, že tako é ideo udu ěkd točit. Vše z iklo tak, že jse l lo i led u ěsíc na dovolené a prvních d i jse i edělal. A pak jse poslal klie tům s dotazníkem. A o i se ě ptali: - Jak jse začí al, - jak hledám zákazníky, - co je tře a k tomu, aby člo ěk dělá al a internetu peníze, - ptali se i na to, zda stíhá při prá i i ji é ě i - a zda jse přito šťast ý. Začal jse si v duchu odpovídat. Co last ě způso ilo, že ůžu ýt ěsí a do ole é, ít fu gují í fir u, platit úžas é koleg, apsat k ihu a dělat je to, o ě a í? Neříká, že jse pořád je happ, ale í, že kd ž se zro a edaří, dám si den v posteli a je mi fajn. Ta svoboda je super.

8 A tak jsem začal ty odpo ědi psát.. A výsledkem je toto ideo a last ě celá Academy. Ale e í to je o tě h kro í h. Je to tak o přístupu. A proto si ukáže e, jak udělat restart eje toho, jak pra ujete, jak apř. posíláte e ail, ale přede ší, jak pře ýšlíte. Tepr e pak po hopíte, proč jede pod ikatel dělá á a druhý prodělá á, ť zdá li ě dělají o a to samé. D eš í do u v í á jako pl ou jedi eč ý h příležitostí pro lidi a podnikatele, kteří se e ojí a jsou ochotni pro příležitost ě o udělat a pře ýšlejí. Proč? Protože tako á doba tu ještě nebyla. Před pár lety jed oduše nebyly na i ter etu tako é ož osti. I ter et je tu už last ě desítk let, ale ož osti, které jsou v online komunikaci dostupné dnes tu před 5 lety prostě nebyly. Proto dnes před á i leží tato příležitost. O to, jak h tře prakti k uží at e ail, e a i fo-marketing a přitaho at zákaz ík h de ě se dozvíte v druhém videu. A také vám ta ukážu o li e strategii, kterou použil Bara k O a a a pak hrál volby. Píšu teď o ou k ížku s áz e Firma 2.0. Pokud z áte ůj pří ěh, víte, že já a i í rodiče, js e se e arodili jako ilio áři. Začí al jsem z nuly, ale Ve 22 letech jsem si řekl, že chci jít do důchodu v 35. Trvalo mi 10 let přijít a to, jak to udělat.

9 Dan Millman řekl, že úspě h přes o tr á asi deset let, takže to sedí Vá to ale ůže trvat é ě Protože opravdový rozdíl se u ě stal až posled í h lete h. Vši h i se d eš í do ě ůže e učit z toho, o fu guje ěko u druhé u. To la i oje esta. Dí al jse se kole a sledo al, o přes ě dělají ti, kteří jsou da é o lasti lepší ež já, ti kteří dělá ají í e pe ěz a pod iká í ji šlape jak hodi k. E istuje jed a ě a ta rozděluje lidi a podnikatele na dvě skupiny: Na Hledače příležitostí a Strategi ké pod ikatele. Pokud jste a to ějak tak, jako dří e já, ho íte ejspíš teď se e, kolegy i zákazníky, utrácíte za rekla u, ě íte pořád arketi go é taktik, upra ujete e o půl roku, hledáte lepší SEO, PPC, posíláte spíš spa ež e ail, a a ko i jste u a e í a spíše prodělá áte peníze. Tak v padají Hledači příležitostí. A pak á pro Vás tři zprá : 1. Vím, jak se cítíte 2. Nejste to rozhod ě sa i 3. Má to aštěstí řeše í. Ta vě, které z ě ila život ě, ho d es z ě í i vá. To o udělalo z é staré fir, Fir u. tad leží. Je to tu pro še h, kteří jsou o hot i poslou hat. Bohužel ětši a z ás je tak zahledě á do s ý h

10 pra d a za ěha ý h postupů, že e idí a esl ší. Je že do a kole se už opra du z ě ila. Nic není jako dřív. Dnes, kdy mám prosperující firmu, si každý de pot rzuji, jak klíčo á je ta jed a ě eje podnikání, ale každé lidské či osti. Jaká je to ě? Je to Strategi ké šle í. Co to znamená? dělat správ é vě i, správ ý způso e, ve správ ý čas. Mapa jak a to e í je aše ozku. Ale i aše srd i. Pokud spojíte strategi ké šle í a i ter etu a a iga i ašeho srd e, takže udete dělat to, o ás a í, sadí si a ás okoli, protože s ůj ži ot za chvíli nepoznáte. K to u z o u ajít s ěr, á po ůže ptát se: Proč dělá právě to, o teď dělá? K če u i to slouží? Co z toho vlast ě á? Je ut é se a áš ži ot a pod iká í podí at oči a pozoro atele, je to u ě í zlét out od de í h starostí, zastavit se a podívat se na pro lé z ýšk, z ptačí perspekti. Je to s hop ost lézt a stro a rozhléd out se po kraji ě, zda jdete stále sprá ý s ěre. Pak si ůžete ši out, že orseo kou se už a zákaz ík edo oláte, protože o i použí ají o il a sedí u e ailu.

11 A také je to u ě í spojo at ě i dohro ad : Abyste postavili vysoký dů, usí ít pe é základ. A ste ěli v soký příje a i ter et vá v pod iká í sloužil, pak potře uje pev é základ. Nestačí ít krás ý desig o ý e, ho it se za á ště ostí, utrá et za SEO a sem tam poslat , který spíše o těžuje, ež prodá á. Chápete? Kd ž e áte základ, e í dů. Kd ž e áte základ í doved osti, jak v užívat d es e ail a i ter et, není podnikání. Pokud eděláte sprá é ě i, e sprá ý čas a sprá ý způso e těžko zač ou je tak z ičeho fu go at. Prá ě to je te dů od, proč ož á teď děláte spoustu či ostí, ale o epři ášejí ýsledk a pe íze. Proč teď utrá íte pe íze za arketi g a rekla u, ale e dělá áte je zpět. A tak ež se opět pustíte opět do prá e, odhalte teď se ou taje st í úspě hu a i ter etu. T odlišují Hledači příležitostí od Strategi ký h pod ikatelů. Ať pro ás už ejsou taje st í, ale ěž ou pra í, která á zjed oduší ži ot. Pomohou vám, pokud dnes - áte po it, že děláte, o ůžete a je to stej ě pořád álo

12 - á ez ý á čas a podstat é úkol a hla ě a důležité ě i ži otě - a ztrá íte se to, jak dělat arketi g a áklad je rostou - už e íte, kde pořád hledat o é zákaz ík a jak si je udržet - a máte také strach z budoucnosti a z toho, co bude Tr alo i rok, ež jse t základ opra du po hopil. Nejspíš se á to také apopr é epodaří. A pak se a ě podí ejte z o u. A z o u. Vědět, z a e á dělat. Pokud íte, ale zatí eděláte, pak ejspíš zatí ještě e íte. Pr í taje st í, o které si ož á řek ete, že e á s i ter ete i společ ého, ale opak je pra dou je Fokus a víra Lidé pře eňují to, o zvlád ou za de a pod eňují to, o zvlád ou za rok. Nápad, o é příležitosti a s aha zvládnout aráz ě í. ) áte to? Co kd ž prá ě toto i dělá spoust pe ěz? Tohle usí tak zkusit a toto taky. Tako ý pod ikatelů se říká hledači příležitostí. Ho í se, ýšlí, ě í. Jed ou tato te h ika, podruhé ji á. Te to ěsí te to projekt, další ji ý. Na konci dne se ohlédnou a kde nic tu nic. Na konci roku se ohléd ou a ají po it, že jsou ta, kde lo i. Je á to po ědo é? Jak je to ož é? Ne ají strategii, ejsou za ěře í. Neu í se za ěřit a podstat é ě i.

13 Strategický podnikatel má také mnoho nápadů a příležitosti se u je hrnou. Pře ýšlí ale ji ak. Vžd se za ěří je a jed u ě. Vžd í, o je jeho priorita tento rok, tento týden, tento den. Tepr e až dojde do íle, pl ý e ergie se pouští do dalšího ápadu. Proto se na konci roku ohlédne a raduje se z doko če ý h projektů a děla ý h pe ěz. Mějte jas o to, kde h ete ýt za rok. Jak se h ete ítit, ja í h ete ýt. Bez toho si e ůžete aplá o at d eš í de. A pak ěřte, že to dokážete, Pokud věříte a ve víře vytrváte, e í ikdo a i, co by vás mohlo zastavit. Ni. Jak ale často v padá realita? Pr í eúspě h, h a e o zkla á í a íra je pr č. Ko e. Hledá se další příležitost. Te tokrát to už určitě jde. Pře e usí e isto at jed odu hý a r hlý způso, jak dělat pe íze a uspět? Vše pot rzuje te to pří ěh, který jse sl šel od ého i spirují ího učitele Bre do Bur harda: Je ou přišel člověk a pole, o které slyšel, že ta á ýt zlato. Začal kopat. Kope, kope a po čase arazí je a alá zr íčka zlata. Je taková zr íčka?, říká si, tady ělo ýt zlato. Otráve ý odejte kopat já u a ji é pole. Na ko i života se te to člověk/pod ikatel ohléd e a uvidí za sebou vysílen obrovská pole s desítkami rozkopaných jam. Chce se mu plakat.

14 Na stej é poli o kus dál je ale i ji ý člověk a začí á také kopat. Kope, kope a po čase arazí a zr íčka zlata. H, " řek e si "když jsou tady zr íčka, ohlo y ta ýt i ví e!, a kope dále. Kope, kope a po hvíli arazí a o rovskou zlatou žílu. V tu hvíli zač e stavět zlatý důl. Na ko i života se te to člověk také ohléd e a uvidí za se ou pole s ěkolika velký i zlatý i doly. Hledači příležitostí říkají o tě hto lide h, že ají štěstí. Strategičtí pod ikatelé to azývají fokus a víra.

15 Pozornost "Kdo dává pozornost druhému, bude obdarován. Dejte pozornost svému zákazníkovi a on vám dá své srdce i peníze." Jak se za hoval u vás do a part er, který e ěl ěsí vaši pozornost? B l a ás ilý? Měl se k á? Dost těžko, pokud e í os í e ý. )ákaz ík se ho á stej ě. Větši a fire to ale po hopila úpl ě o rá e ě. )e še h stra fir křičí a žado í o pozor ost zákaz íků. Překřikují se a to hlasitěji a hlasitěji. Reklama, spa, ak e, sle a. O těžo á í. Kd ž ás zač u po estě ho it, o uděláte? Budete utíkat. Mají takové firmy zákazníkovu pozornost? Ne. Nebo Ano, ale negativní. Pozornost totiž žadují, ale e dá ají. Nedá ají pozor ost zákaz íko i, ale so ě. S é u zisku. A na to zákazník prdí. Logi k. Ne í, jak á, ale ě je ukrade ý zisk ějaké fir, která ě o těžuje tele arketingem, nebo blikající re-klamou. Opakovaným klamem. Takže o dělat ji ak? Jak ůžete dát opra do ou pozor ost, kterou zákaz ík opětuje? Tak, že po hopíte rozdíl ezi souhlas ý a esouhlas ý marketingem.

16 Ve s ětě te to tre d ož á z áte pod poj e Per ission Marketing, jeho velkým propagátorem je Seth Godin. Předsta te si, že ste ěli fir u a to, jak psát e ail, a které oka žitě zareaguje příje e a kupuje. Jak ste dělali arketi g? Vzali ste si leták a i e a it e fro tě a pop or ste lidi těší í se a fil začali oslo o at? Poslou hali ás lidi se záj e? Těžko. Přesto přes ě toto fir dělají. O těžují, rušují, utí á re-klamu. Ruší aši pozor ost, e ji přitahují. Dělají esouhlas ý arketi g. V to ale teď o rátíte. Pozor ost zač ete přitaho at a dělat souhlas ý marketing. Že to u zatí erozu íte? Jak jste se dostali se? Čí jse získal aši pozor ost? Volal jse á? Ne o jste ěkde iděli ou rekla u, že ě o prodá á? Těžko. Mohlo to ýt proto, že jse dal pozor ost já á? Že jse dal pozornost problému, který máte? Tedy, problému, nebo otázce, jak dělat e ail arketi g a jak si dík i ter etu zjed odušit ži ot? Pokud je toto áš pro lé a h ete odpo ěď, á ejspíš aši pozor ost. Ale aši pozor ost jste i ě o ali až e h íli, kd jse se já ě o al jistý způso e á, ted aše u pro lé u. A jste i ji oplatili tí, že jste teď zde, a é strá e. Dá á to teď s sl? Já á teď áš souhlas, čerpáte i for a e. Nijak vás eo těžuju. Naopak sa i jste si v rali, la to vaše vol a.

17 Celé to zjed oduší. V d eš í do ě získáte pozornost zákazníka jedi ý způso e. Tí, že u ukážete, že víte, jak se ítí, že z áte jeho problém a máte a ěj řeše í. Tehd áte jeho pozor ost. Dokud zákaz ík eu idí áš záje o ěj a to, že u rozu íte a že pro ěj áte řeše í, že áte odpo ědi a jeho otázk, eza adí o ás oke. Kd ž a o, áte hrá o a odkr li jste pr í taje st í úspě hu na internetu. Jak u ísťo at ag et a pozor ost po i ter etu, si prakti k ukáže e h ed druhé ideu. Da id Ogil řekl: Rádi akupuje e, ale e á e rádi, když se á prodává. Neprodá ejte, e htějte po zákaz íko i h ed pe íze, htějte ejdří e jen jeho pozornost. Ve h íli, kd áte tu sprá ou pozor ost zákaz íka, ůžete postoupit dále. Kontakt "Pokud teď e áte vlast í data ázi ko taktů, e ailů, je k to u je jede důvod. Neříkáte si o ě." E ail je d es adresa vašeho zákaz íka. Pokud á ěkdo říká, že to už dá o e, ýlí se, e o á lže. K alit í a po ti ě udo a á

18 data áze e ailů je áš zlatý důl. Opakuji, k alit í a po ti ě udo a á data áze e ailů od lidí, kteří á dali pozor ost, je áš zlatý důl. Byla. Je. A bude. )atí e idí žád é z á k toho, že to další h lete h ělo být jinak. Zaregistrujete se na Facebook bez u? Nebo na jinou z á ou služ u a i ter etu? Ne. Víte, že u e ailu pořád trá í e ej í e času u počítače? Otázka je, zda lidé tráví čas u tě h e ailů, které posíláte vy. Každý áš zákaz ík á prostě a jed oduše ějakou s ou adresu, kde bydlí. A místem, kde bydlí na internetu je jeho ová adresa. Pokud je áš zákaz ík ezdo o e, o lou á se, ale usíte si ajít ji ý trénink :) Vy ůžete tápat e t ě e o z át estu k zákaz íko i. Můžete tušit, kde áš zákaz ík dlí, e o ůžete ít přes ou adresu. A hodit se ta a á ště u. Je to a ás. Těžko ale ůžete přijít a á ště u, kd ž e íte ka. Mít adresu, ít e ail, je odkr té taje st í číslo d a. S databází máte obrovskou moc. Předsta te si se e a pódiu elkého stadió u. Před á i je tře a lidí, e o. lidí. Co ji řek ete? Jsou ta, každý týde, každý ěsí. Čekají a to, o pro ě áte. Jak ji po ůžete? V teď áte tu o, jed í klik utí. Už si asi začí áte ší at, že to, o si zde říká e, se záro eň děje o li e realitě tad kole ás. Už teď íte, jak jse upoutal aši pozor ost a proč jse ás požádal a pr í strá e o ko takt. Pozoro á í se aučíte ej í e. Brz si také řek e e, o je to Squeeze

19 page a click-rate a jak se to dělá, a ste iděli, kdo čte a kliká a aše e ail, a také proč každé e ailu, který á kd pošlu, ajdete dole odkaz k odhláše í. Ne í to je proto, že to ukládá záko, je to pro to, že z á a použí á třetí taje st í úspě hu a i ter etu. A tím je: Důvěra Protože, k če u je á adresa, kd ž á ikdo eote ře d eře. Chápete? Často uší e a d eře zákaz íků a ikdo eote írá. Ale ote řeli ste izí lide ou hají í a aše d eře? Já e. NEsouhlasný marketing. Můžete ít adres, kolik h ete, ale kd ž vá ikdo eotevře, je vá to k iče u. Můžete ít data ázi stovek tisí adres, ale kd ž e áte důvěru, eprodáte. To je te dů od proč ákup data ází e ailů efu guje. Použí ají je je hledači příležitostí. Nepo hopili če je hod ota data áze. Hod ota adres. Ne í to číslo e o e ail. Je to ztah a dů ěra. Ko takt, který ás ez á a e ěří á, e í zdroje zisku. Mohlo by se ás tu zaregistro at klid ě ilió, ale pokud ste tu e ašli i pro ás, e z ikl ztah a jistá dů ěra, odejdete a já už o ás ikd eusl ší. Proto je tak álo úči ý apř. tele- arketi g, proto hledači příležitostí říkají, že e ail arketing nefunguje. Není to o poslaném prodejním

20 u. Je to o vztahu. Nepochopili základy. Nedělají sprá é ě i, sprá ý způso e. Rozumíte? Toto je odhale é taje ství číslo tři. Po získané pozornosti a kontaktu, adrese, je tře a se záje ě poz at. V t ořit ztah. V udo at dů ěru. Jít do hlou k. Ko u iko at. S ého do rého přítele poz ete do ů rádi e? Ne háte ho klid ě i přespat, kd ž a to přijde Víte, že edáv ý průzku odhalil, že zákaz ík od vás kupuje až po páté ko taktu? A o. Až pátém. Ale 85% firem to vzdá hned po prv í ko taktu a pak se diví, že eprodávají. Toto třetí taje st í á základ ps hologii prodeje. A pokud se touto oblastí trochu zabýváte, íte, že postup, které fu gují off-line prodeji po sto k let d es fu gují stej ě tak do ře o li e a i ter etu. Kdo to po hopí, uspěje. Cesta zákazníka Strategie, kterou ukazuji, skoro a každé před áš e sta í a jed o klíčo é ko eptu, j e uje se Cesta zákaz íka. To je esta, kterou musí projít zákazník, aby si u vás nakonec koupil. A to nejlépe opako a ě. Jak padá? Má ěkolik il íků, zastá ek: VĚDĚT, VĚŘIT, KOUPIT, DOPORUČIT. Vědět, odpo ídá to u, získat pozor ost zákaz íka, ěřit z a e á ít jeho dů ěru. A to se á epodaří ez toho, a ste ěli a zákaz íka kontakt, abyste mohli ko u iko at. Ted o čas ho a ště o at a ještě

21 přito s se ou zít ějaký dárek, a ěl radost. Jaké dárk zákaz íků a i ter etu osit si ještě ukáže e. Pak totiž opra du asta e třetí zastá ka, Koupit. Posled í část Doporučit, pak slouží k to u, a se aše do ré j é o šířilo do s ěta a zdar a. A to uděláte je tak, že a zákaz íka ezapo e ete ih ed, o u pošlete fakturu. Musíte o ěj pečo at a hýčkat si ho, ale o to až jindy. Po hopit a plá ovat estu právě pro vašeho zákaz íka je jed ou z doved ostí ohatý h Strategi ký h pod ikatelů d eška. A proč á ted každé e ailu odhlašo a í odkaz? K če u i lo, kd ž h ás e s é do ě za řel a epustil ás e? Měli ste ě za to rádi? Chtěli ste pak poslou hat, o říká nebo dokonce, co prodá á? M slí, že a i áhodou. A tak ůžete kd koli jít. D eře jsou ote ře é. )ůstá áte s o od í. Protože je to e ailu to e í, to už í e. Úspě h a i ter etu espočí á to ě o ěko u utit. Žád ý úspě h to espočí á. Váš úspě h je e s hop osti dát druhým volbu. Poskytnou informace ke správnému rozhodnutí. Do ře, á e ted pozor ost, ko takt, dů ěru, o dál? Teď při hází lá á í hle a. Rozhod utí o prodeji. Rozhod utí zákaz íka o aší hod otě pro ěj.

22 Hodnota Asi už jste sl šeli, že to, zda od ás zákaz ík koupí e á i společ ého s tí, kolik da á ě stojí. Ale jakou á e u. Pro ko krét ího zákazníka. Kd ž í, jakou á hod otu, e o to, o dělá, oje služ a či produkt, pak ůžu použít te h ologie k to u, a tato hod ota posloužila druhý, dostala se a s é ísto a la ě ě a za pe íze. Pe íze žd ásledují hod otu. O še ěkdo dá á spíše "Ho otu" ež hod otu, a pak se di í, že pe íze etečou. A ěkdo á pří os a hod otu,. často elkou, ale slí si, že á je "hovnotu" a pak to také nefunguje. Je důležité z át svou e u. Pokud si ejste s ou hod otou jisti, z ěňte to. Kd ž áte po h, aše sebe- ědo í je ějak aruše o, poz á to žd i zákaz ík. Kd ž produktu e o služ ě sa i e ěříte, je ai í slet si, že u ěří zákazník a dá vám peníze. Že e áte rádi, kd ž se usíte u o at? A i já e a slí, že ikdo. Ne í tře a. Krása prodeje a i ter etu je, že se iko u e u ujete. Hod otu totiž stej ě iko u e utíte. Hod ota ta uď pro druhého člo ěka je, nebo není. Vaší úkole je je sprá ou te h ikou zjistit, zda a o, či e prá ě u da ého ko taktu. To je áš úkol při o li e ko u ika i. V s ětlit hod otu ašeho řeše í. Pří os a užitek. A ukázat, že pe íze, které požadujete, jsou je zlo ke hod ot, kterou to klie to i přinese a jak to o ohatí jeho ži ot.

23 Podí ejte se teď a áš e. Jakou hod otu a ě pro se e idí zákaz ík? Jak poz á, že e a, kterou požadujete je za ed atel á proti užitku, který áš produkt e o služ a á? Jak jste pe í kra fle í h, kd ž jde o aši hod otu? Máte čísla? Příklad? Refere e? Prodejte to, o děláte. Pří o a se e ědo ě. Ne ojte se od ít utí. Ne už áte. Prostě si počkejte a ANO. Váš i ter eto ý auto at a zákaz ík á to po ůže. Návštěv ost Traffi. Ná ště ost. Je ejspíš ej ětší ýte českého i ter etu. Ted ho a za á ště ostí. Má ěkd po it, že elý o li e arketi g u ás je last ě je SEO a jak získat a e í e á ště íků. Ale za sleli jste se ěkd ad tí, k če u to last ě je? Předsta te si, že zítra přijde a áš e í e lidí. A odpovězte si, zda a vaše účtu ude ví e pe ěz. Bude? Pokud ano, pak je á ště ost přes ě to, a če potře ujete pra o at. Jaká ude ale odpo ěď z fire í h e ů? Ne, a i áhodou. Přesto, o dělá ětši a, kd ž se ji ko eč ě podaří udělat e? O jed á si SEO alíček, pokud a to á. Stej ě jse to udělal před let i já. A pak jse se di il, že tě h tisí se i e ra í. E istuje způso ů, jak získat á ště ost a e. Učí e se je s podnikateli v programu E aila ade. A á ště ost je sa ozřej ě klíč k to u, a ste ohli později prodá at, a je o li e arketi gu el i důležitá, el i, ale tepr e, až přijde sprá ý čas.

24 Kd ž e slíte strategi k, utratíte pe íze z teč ě, příliš rz. Je to jako rozhodnout se, že udete ít restaura i, utratíte pe íze za rekla u, za á ště ost aší restaura e, ale zapo e ete koupit jídlo a seh at ku haře, který ude ařit. Chápete? Ná ště í i do restaura e přijdou a zase odejdou. Proč tak zůstá ali, kd ž edosta ou ajíst. A o dělají á ště í i ašeho e u? Kupují e o spíš od házejí? Ne h i se dotk out žád é age tur, ale jak často jste se potkali s tí, že se ás ěkdo, kdo á dělá e, zeptal a to, jak dík ě u last ě děláte pe íze? Jakou áte ko u ikač í apu? Na ídli á předtí, ež jste začali utrá et za SEO, PPC a á ště ost po o s tí, jak řešit tu ejpodstat ější ě úspě hu a i ter etu? Te posled í od? Taje st í číslo sed? Konverze Kd ž se zeptá ového klie ta, zda ví, o je to ko verze, větši ou sl ší,... e. Cizí slovo? A o. Přito ko erze je prá ě aše s hop ost z ě it á ště íka aší strá k a zákaz íka. Ko erze je s hop ost rátit á aše pe íze za áklad jako ýro a e u, grafika, progra átor, PPC a SEO zpět. Počet konverzí je ě o jako počet a ko ek e aší pe ěže e. Ko erze se často udá á pro e te h, jako íra toho, kolik lidí si od vás koupí. Nebo kolik lidí se u vás zaregistruje, stáhne si ebook ě o pl í apod. Jak ko ertuje áš e z a e á, jak áš e dělá á.

25 Ko verze je ejvětší věda o li e arketi gu. Proto o ní mnoho lidí lčí. A dělat ji o lidí eu í. Moje statistik říkají, že í e ež 2/3 fire se áklad do o li e arketi gu zpátk e ra í, ale stej ě utrá ejí, protože pře e ýt a i ter etu je d es i. - Kolik ás stojí jede á ště ík? - Kolik koru děláte z jed oho zákaz íka? - A kolik si ůžete do olit zaplatit za jed oho á ště íka ašeho webu? To jsou klíčové etrik profíků o li e arketi gu. Ptejte se a ě. Žádejte u ístě í Googla a al ti s a aše strá k, htějte po lide h, kteří á dělají e, a á po ohli s ko erzí e u. To je ož á ta ejklíčo ější ě, kterou ůžete udělat prá ě teď. Ptát se sprá é otázk. Být ědo í a ědět o od i ter etu h ete. Troufá si odhad out, že V hledače příležitostí zase tak nejste. To z a e á, že už jste ož á lízko ějaké zlaté žíl. Předpokládá totiž, že Hledači příležitostí odpadli ěkde a začátku. Odešli kopat ji a. Hledají s atý grál ěkde e ku, další idea, další k ih a postupy. Hledal jse ho sá e ku asi let. Ale už í, že s atý grál e í ikde e ku. Je e ě, je e ás. A pokud tr áte, pokud se epřesta ete tí s ěre dí at, do itř, ajdete ho. Hledat o je e ás, o ůžete vy dát druhým. Pak ho najdete.a te základ, tě h dovedností a taje st í úspě hu a i ter etu á k to u ýz a ě po ůžou.

26 Pokud ás teď apadlo, že a tě h ě e h, o říká Kirš, ohlo ě o ýt, opakuji, e ěřte i a i slo o. Běžte a zkuste je sami. O ěřte to praxi. To je asi ta ejlepší rada, kterou á ůžu dát. Běžte a udělejte to. Gra či u je ví e ež tu a vědo ostí. Můžete ít eškerou oudrost s ěta, pokud ji eproje íte, e ůže se i stát. Můžete rok teoretizo at, plá o at a hledat ejlepší řeše í, čekat až udete připra e i, ale eposu ete se a i o ili etr. D eš í do a sta í a hesle, Lear i g Doi g. Uče í, dělá í. Další dvě videa udou ví e právě o dělá í Ukáže e si, jak te h ik, které js e si řekli, použí ají ko krét í a el i z á í lidé, udete přek ape i. Odkr li js e základ, tajemství úspě hu a i ter etu. Pro t, které tře a apadlo, ale žd ť já t taje st í už z á, připo í á : Trvalo i rok, ež jse je opravdu po hopil a ež jse uz al, že další taje ství ejsou. Pokud teď ejste ajitele zlatý h dolů, pusťte si ideo z o u, přečtěte si z o u toto PDF nebo si stáh ěte audio pod videem jako p a poslou hejte autě e o je tak se za ře ý a oči a. Vědět, z a e á dělat. Pokud íte, ale zatí eděláte, pak ejspíš zatí ještě e íte. Mahát a Ghá dí, pra děpodo ě ej ětší s ěto ý lídr.století, za který šlo e s é do ě il. lidí ěl je jede ástroj, který

27 použí al. Tí ástroje l jeho ži ot. Dělal a žil to, o hlásal. Co řekl, to udělal. Mož á si říkáte, proč á t to ě i ů e říká, co z toho mám? Pokud jste sledo ali pečli ě, odpo ěď už asi z áte. Pozor ost, ko takt, dů ěra. Poz ali jste, jak pře ýšlí, o si slí a o dělá a če á ůžu po o i. S ad jste se i spiro ali. Už íte, o a proč je tře a a estě k úspěš é u pod iká í, které dělá á pe íze a přitahuje klie t. Pokud ás to zaujalo a udete htít ědět, jak to še za ést o ejr hleji a krok za kroke do pra e a tak jaké ástroje a soft ar se a to še d es použí ají, jak asta it opra do ý auto at, o rád á s tí po ůžu, a pak sledujte dále videa tady v Academy. N í ěžte do ak e, dejte like to uto videu, pokud se vám líbí a apište ko e tář o této strá e a váš fa e ook. Těší se, že se u idí e u druhého idea této série. Podí á e se, jak dělá e ail arketi g Barack Obama a jak vypadá d eš ích 7 tajemství v praxi na webu. Do té do se ějte faj, ať se á še daří a zjed odušte si ži ot dík i ter etu. - Da id Kirš

LÚCKÝ ZPRAVODAJ. číslo 2 ročník 2015

LÚCKÝ ZPRAVODAJ. číslo 2 ročník 2015 LÚCKÝ ZPRAVODAJ číslo 2 ročník 2015 Slovo starostky Informace z jednání rady Dění v obci a okolí Činnost našich organizací Dění v naší farnosti ZŠ a MŠ Louka DŖležitá oznámení PŎipravujeme Fotografie z

Více

Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva. Ústav pro studiu totalit í h reži ů. 25. červ a 2012. Fakta na dosah

Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva. Ústav pro studiu totalit í h reži ů. 25. červ a 2012. Fakta na dosah Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva Ústav pro studiu totalit í h reži ů 25. červ a 2012 Fakta na dosah 1 Úvod Na základě dohod ezi Ústave pro studiu totalit í h reži ů a firmou Factum Invenio provedla

Více

Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Společnost

Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Společnost Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Společnost MAS Pobeskydí, z. s. 73953 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 k přípravě strategie komunitně vedeného místního rozvoje Termín jednání: 2. února 2015 od 10:30

Více

Můj příběh...4. Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6. Příprava...7. Budování platformy...11. Navázání vztahů...17. Blesková akce...

Můj příběh...4. Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6. Příprava...7. Budování platformy...11. Navázání vztahů...17. Blesková akce... 1 Obsah Můj příběh...4 Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6 Příprava...7 Budování platformy...11 Navázání vztahů...17 Blesková akce... 23 Placená nabídka...28 Cesta k úspěchu...30 Tip na závěr...

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

Jak vydělávat 100.000 Kč ročně a víc a přitom klidně dál chodit do práce. David Kirš www.davidkirs.cz

Jak vydělávat 100.000 Kč ročně a víc a přitom klidně dál chodit do práce. David Kirš www.davidkirs.cz Jak vydělávat 100.000 Kč ročně a víc a přitom klidně dál chodit do práce David Kirš www.davidkirs.cz Internet je dnes pro realizaci snů a vydělávání peněz tím nejúžasnějším tržištěm na světě. Pokud je

Více

S. o sdružová í o ča ů, ve z ě í pozdější h předpisů a od.. je považová a. je do rovol ý spolke dětí, ladý h lidí a vedou í h.

S. o sdružová í o ča ů, ve z ě í pozdější h předpisů a od.. je považová a. je do rovol ý spolke dětí, ladý h lidí a vedou í h. Sta ovy Aso ia e turisti ký h oddílů ládeže České repu liky I. Název spolku ázev: Aso ia e turisti ký h oddílů ládeže České repu lik zkratka: Aso ia e TOM ČR II. Účel a poslá í spolku 1. Aso ia e TOM ČR

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

10X MYŠLENKA A ONLINE (R)EVOLUCE

10X MYŠLENKA A ONLINE (R)EVOLUCE 10X MYŠLENKA A ONLINE (R)EVOLUCE Autor: David Kirš Copyright 2015 Firma 2.0 s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována a rozšiřována v jakékoliv formě či jakýmkoliv

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en 2 0 0 3 Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom

Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom Final Report Srovnávací výzkum Město pro byznys pomáhá jednotlivým radnicím identifikovat slabiny, inspirovat se kroky svých kolegů a v neposlední řadě i naslouchat názorům podnikatelů, kteří v dané obci

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

Téma #4: Squeeze page - brána k vyšším prodejům

Téma #4: Squeeze page - brána k vyšším prodejům EBOOK PRO ČLENY ONLINE ACADEMY CLUBU***** Téma 4: Squeeze page - brána k vyšším prodejům Využijte sílu squeeze page k získávání kontaktů. Prohlášení Tento materiál je informačním produktem pro členy Online

Více

Téma #4: Návštěvnost voda na váš mlýn

Téma #4: Návštěvnost voda na váš mlýn EBOOK PRO ČLENY ONLINE ACADEMY CLUBU***** Téma #4: Návštěvnost voda na váš mlýn Osm způsobů, jak dostat návštěvníky na vaše webové stránky Prohlášení Tento materiál je informačním produktem pro členy Online

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Alzheimercentrum Filipov o.p.s. Zámecká 1/25, 86 Čáslav

Alzheimercentrum Filipov o.p.s. Zámecká 1/25, 86 Čáslav Výroč í zpráva 2011 Alzheimercentrum Filipov o.p.s. Zámecká 1/25, 86 Čáslav AL)HEIMERCENTRUM FILIPOV O. P. S. POBYTOVÉ )AŘÍ)ENÍ Motto: Důležité je, a y ho čas, který a péči á e, využili o ejs yslupl ěji.

Více

Obsah 1. Údaje o škole... 4 Název:... 4 Sídlo:... 4 Z izovatel školy:... 4 Forma hospoda ení :... 4 IČO:... 4

Obsah 1. Údaje o škole... 4 Název:... 4 Sídlo:... 4 Z izovatel školy:... 4 Forma hospoda ení :... 4 IČO:... 4 Obsah 1. Údaje o škole... 4 Název:... 4 Sídlo:... 4 Z izovatel školy:... 4 Forma hospoda ení :... 4 IČO:... 4 RED IZO:... 4 Vedení školy... 4 Adresa pro dálko ý přístup... 4 We o é strá k škol... 4 Charakteristika

Více

WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe.

WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe. MMORPG NOVÉ POJETÍÍ HER NEBO DROGA? HEADGEARS KAMIIÓN NOVÝCH MÓDNÍÍCH DOPLŇKŮ PRÁVĚ DORAZIIL DO MIIDGARDU 2 ND SUMMER FEST REKAPIITULACE ZLOMENÁ PODKOVA ÚVOD KOMIIKSOVÉHO PŘÍÍBĚHU MEMENTO OF SUMMER VÝBĚR

Více

Ú V O D N Í K - Petr Ministr. Přejeme vám všem mnoho požehnání do nového roku 2009 a věříme, že se vám

Ú V O D N Í K - Petr Ministr. Přejeme vám všem mnoho požehnání do nového roku 2009 a věříme, že se vám T E E N C H A L L E N G E M E Z I P L O T Y Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil." Ú V O D N Í K - Petr Ministr UVNITŘ TOHOTO VY DÁNÍ Přejeme vám všem mnoho

Více

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vážení občané, skon či la letoš ní mír ná zima a mi - nul už také měsíc bře zen. Na stu pu jí cí du ben nám postupn ě před sta ví svých tři cet

Více

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

Jak získávat zákazníky, i když spíte

Jak získávat zákazníky, i když spíte Jak získávat zákazníky, i když spíte 5 kroků, jak znásobit své příjmy díky internetu a online komunikaci napsal: Daniel Križák Věnování Tuto knihu věnuji všem, kteří touží vybudovat skvělý byznys, zjednodušit

Více

10 DŮVODŮ, PROČ JSTE JEŠTĚ NEZÍSKALI DOBROU PRÁCI

10 DŮVODŮ, PROČ JSTE JEŠTĚ NEZÍSKALI DOBROU PRÁCI 10 DŮVODŮ, PROČ JSTE JEŠTĚ NEZÍSKALI DOBROU PRÁCI Dozvíte se, jakých je 10 nejčastějších důvodů, pro které bývají uchazeči vyřazování z výběrového řízení a nezískávají tak svoji vysněnou dobrou práci.

Více

Podnikání v USA. Chudý Honza, bohatý John. John Vanhara

Podnikání v USA. Chudý Honza, bohatý John. John Vanhara Podnikání v USA Chudý Honza, bohatý John John Vanhara John Vanhara Podnikání v USA Chudý Honza, bohatý John John Vanhara, 2009 EastBiz Corporation, 2009 Editace: Petr Hyťha, DiS. Jazyková korektura: Dušan

Více

ONLINE TOVÁRNA NA PENÍZE

ONLINE TOVÁRNA NA PENÍZE [Zadejte text.] ONLINE TOVÁRNA NA PENÍZE Napište ebook, který Vám bude vydělávat napsala STANISLAVA MRÁZKOVÁ Expertka na Online marketing 2012-2013 Stanislava Mrázková, www.jak-napsat-ebook.cz [Zadejte

Více

Marketingové dovednosti a sebeprezentace lektorů dalšího vzdělávání. Autorka: Jana Bártíková

Marketingové dovednosti a sebeprezentace lektorů dalšího vzdělávání. Autorka: Jana Bártíková Marketingové dovednosti a sebeprezentace lektorů dalšího vzdělávání Autorka: Jana Bártíková 1 Obsah Obsah...1 Úvodní slovo...3 Kdo je lektor?...4 1. Proč potřebuje lektor marketing?...4 1.1 Co je marketing?...

Více

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol.

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol. Krizová intervence Daniela Vodáčková a kol. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vodáčková, Daniela Krizová intervence / Daniela Vodáčková a kol. 3. vyd. Praha : Portál, 2012. 544 s. ISBN 978-80-262-0212-7

Více