Video, kde se celou strategii dozvíte krok za krokem najdete na

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Video, kde se celou strategii dozvíte krok za krokem najdete na http://jakudelatweb.cz/strategie-webu-jako-obchodnika"

Transkript

1 VYTVO ENÍ WEBU

2 STRATEGIE V t ořte si s ou internetovou strategii WEBU jako obchodníka. Jak získávat co nejvíce zákazníku na internetu, propagovat, prodávat a pečo at o stávající zákazníky. Video, kde se celou strategii dozvíte krok za krokem najdete na We y e ěl ýt je vizitka, ale te ejlepší o hod ík pro aše pod iká í! Strategie 2

3 Zamě ení a cíl webu V pr í řadě, pokud pod ikáte e í e od ět í h, tak je rozdělte. Udělejte pro každý s ůj projekt samostatné internetové stránky. Pokud ste totiž ěli je jed, tak jak ste htěli dělat arketi g a propago at s é služ, kd ž každá aše služ a á jinou cílovou skupinu, ji é zákaz ík, i kd ž t o lasti jsou tře a je tro hu ji é. Pokud apříklad rá íte ku h ňské li k a rozhod ete se rá ět ještě postele, tak ti o hledají ku h ňskou li ku, tak e htějí o ou postel a ezají ají je t to informace. A naopak kdo hledá postel pro kvalitní spánek, tak informace o ku h ňský h li ká h jsou u ukrade é. Proto se za ěřte je a jed u oblast. A záro eň si t čte jasné cíle svého webu, co je jeho hlavním úkolem jestli to je apř. je se z iditel it, e o získá at ko takt a á ště ík a pak s nimi ko u iko at, prodá at s é služ a produkt, V to to ste ěli mít jasno hned na začátku. Jaké role by měl mít tedy váš webř marketing Měl získávat nové zákazníky a propagovat aše pod iká í do s ěta. zákaznická podpora Měl a ě ýt i for a e, které po áhají á ště íků e u rozhodnout se, a se stali aši i zákaz ík. A také aši stá ají í zákaz íků po áhali s i for a e i, které potře ují k uží á í aši h služe e o produktů. A á žd e useli olat e o psát, kd ž ají ějaký pro lé, ale ohli se podí at a web a ašli ta způso jak te to pro lé řešit. A také abyste je zdělali e aší o lasti, protože to če u člo ěk rozu í, tak daleko efekti ěji užije. obchod V pr í řadě ste ěli dík e u získá at ko takty a á ště íky strá ek a pak s nimi komunikovat tak, abyste yt ořili dů ěru k á a později ji ohli ě o prodat. Prodá at ůžete pří o přes e, telefo i k e o je poz at do aší prodejny. Ale prodej bude daleko jed odušší, kd ž už jste společ ě ko u iko ali a je yt oře ý ztah a dů ěra. Strategie 3

4 VYTVÁ ÍME WEB Adresa webu Je potře a si vymyslet svou adresu a i ter etu říká se to u do é a. Je to te název mezi www. a koncovkou. Ko o kou slí apř.. o,. z a takhle, ale pokud podnikáte v ČR, tak je ej hod ější a to ez de at, koncovka.cz. V adrese je uží á áze fir e o j é o a příj e í, pod který ás aši zákazníci znají - aše j é o je aše z ačka. V posled í do ě se hod ě roz áhají do é, které zahr ují áz u pří o ětu, o ta fir a dělá e o o prodá á, apř. jako.jakudelat e. z a podo ě. Takže ůžete z olit i hodnou variantu ěkolika slo, které stihují to, o děláte. A slí si, že to je daleko hod ější ež áze fir. Sa ozřej ě jde udělat to, že udete ít d ě do é s ěřo a é a jeden web. V ázvu do é y es í být tečka a i pís e a s diakritikou a ezery. Taky edoporučuji dávat do ázvu po lčku, ale ůže ta být. ové adresy Ke každé u projektu ějte last í e ailo é adresy. U každého e u lze udělat e ail, apř. á e adresu e u takže si ůže e udělat y ísto okoli apíšete tře a s é j é o. Takže zapo eňte a e ail t pu epůso í to ů e profesio ál ě. Jde to udělat i tak, že já á apříklad e ail a G ailu a a te to e ail á přes ěro a é další e ail jako je a a tak dále. Kd ž i přijde ějaký e ail, tak se i oz ačí ar ou podle toho, a který e ail l zaslá. A kd ž já posílá e ail, tak si vyberu, z které adresy má být poslán a o á idět za údaje příje e, ale ji ak á še jed oduše v jedné schránce v Gmailu. Pokud máte tedy více ových adres, tak doporučuji toto řeše í a ejlépe a G ailu. Tak á ůžu a íd out profesio ál í fire í účet u Googlu zeptejte se e a e ailu e sus e e. z. Vytvá íme web 4

5 Struktura webu, obsah Co dát a e? Určitě še ělo ýt přehled é a s ěřo at k tomu co je cíl ašeho e u. Čí é ě á ště ík e u usí klikat, tí lépe pro ás, protože áte ětší pra děpodo ost, že se dostane prá ě k tomu, kde má být. Jaké mohou být jednotlivé stránky: úvodní stránka To je hlavní stránka, která musí zaujmout, a á ště ík pokračo al dále. Na této strá e ěl ýt áš hla í magnet, který ě íte za ko takt apř. za e ail ě íte e ook ě í, které ste ěli ědět, ež si objednáte... áš produkt. Z ú od í strá k ělo ýt také jed oz ač é, o děláte, jak to děláte a pro koho to děláte. A hla ě jednoduchá navigace a odkaz, tak a se h ed á ště ík dostal na to, o potře uje, k ůli če u a áš e přišel. můj p íběh Klasi ká strá ka o ás. Místo tě h for ál í h te tů o ás o ají ši h i, apište s ůj pří ěh jako zakladatele s ého pod iká í. Pří ěh o to, jak jste začí ali, proč děláte to, o děláte, atd. Napište to opra du upří ě, oso itě, tak a to šlo z vás. Ne usí to ýt je o úspě hu, klid ě apište o to, jak se á edařilo a kde pak nastal ten zlom. Čí í e udete aute tičtější, tí lepší ztah si se s ý i zákaz ík udujete. Buďte origi ál í, klid ě atočte ideo, e které řek ete te s ůj pří ěh. kontakt Stránka s ko takte sa ozřej ě e ůže h ět. Na této strá e ezapo eňte ke každé u ko taktu dát fotku, čí te ko takt je, a každý iděl, s kým komunikuje. A je faj, kd ž je a strá e pří o ko takt í for ulář, který stačí je psat a poslat. Určitě to zjed oduší ko takto á í a je e ší pra děpodo ost, kd ž se h e á ště ík e u a ě o zeptat, že se a to kašle. Vytvá íme web 5

6 reference Sbírejte reference od s ý h zákaz íků a ukažte je ostat í. )ase to yt oří u rozhodujících se lidí dů ěru ve vás. Vyt oří á for ulář, kde á zákaz ík apíše hod o e í, stačí u pak po zakoupe í ašeho produktu či služ poslat s odkazem na tento dotazník. Sepište si pár dotazů, a které h ete ědět odpo ěď, jak je spokoje ý zákaz ík. Poto stačí si rat z pří hozí h odpo ědí t ejlépe apsa é refere e a z eřej it je na webu. nejčastější otázky a odpovědi Vnímejte zákazníky - a o se ás ejčastěji ptají, k ůli če u olají e o píší e ail a sepište to. Napište k to u odpo ědi. Ulehčíte rozhodo á í a po ůžete svým zákaz íků a so ě ulehčíte prá i s neustálým odpovídáním na stejné dotazy. blog Pište s ůj log. Toto je o ro ský ag et a áš e. I i ter eto é hledá ače ilují log, které jsou za ěře é a určitou o last a kde jsou o é a o é člá k, protože idí, že te e e í rt ý. Pište o té aší o lasti, zdělá ejte své zákaz ík a á ště ík e u. Nikdo o té aší o lasti e í tolik kolik, protože se v to poh ujete každý de, vy jste tím expertem. Hla ě pište hod ot é informace pro laik pište, tak a to u rozu ěli, kteří hledají i for a e a potře ují po o t se vyznat v té oblasti. Kd ž to ez u zase a příkladu ku h ňský h li ek, tak já ů e etuší, jaká ěla ýt, o ěla splňo at, podle čeho se á orie to at. Takže udu hledat tako éto i for a e. A kd ž i po ůžete s tí to dík to u si uduji dů ěru a vztah k á, tak já e á dů od jít ěka ji a udělat o jed á ku pokud ted i e a íd ete d oj áso ou e u. Takže pište člá ky a log tře a jed ou ěsíč ě pokud je ás í e e fir ě, tak se ůžete apř. střídat každý ěsí. Vytvá íme web 6

7 o produktu, službě co prodáváte Ukažte s ětu, to o a ízíte. Tato strá ka ěla ýt pl á fotek ašeho produktu e o ukázky ýsledků aší prá e v případě, že prodá áte služ. V pr í řadě ukazujte lidem, jaký prospě h získají z toho, že si od vás koupí to co nabízíte a e usíte ji říkat eškeré last osti, o to á. Sekačku si ekupuje e proto, že á dia a to é ostří a otáček za i utu, ale k ůli to u ádher é u trá íku o á udou zá idět ši h i sousedi to je ten nákupní motiv. Takže apište t ýsledk, o aši zákaz í i u idí a t e o e o zažijí. Struktura produktové, prodejní stránky: 1. Poutavý nadpis Je to te ej ětší čer e ý text, který se objeví ve h íli, kd člo ěk přijde a strá ku. Je to jed a ěta, e které usíte spojit to ejlepší, o h ete klie to i předat. Pří os a ějaký ko krét í fakt, ideál ě ějaké číslo, če zlepší áš produkt e o služ a klie to i ži ot. V berte jed u zásad í ýhodu, kterou při esete člo ěku, kd ž ude pokračo at e sledo á í idea e o čte í prodej í strá k. 2. Defi ujte pro lé a poto a íd ěte řeše í. Pro koho da ý produkt či služ a je a o u to při ese. ideál ě u ést idee či o rázke 3. Vyt ořte si dů ěru a kredi ilitu. Odpo ězte a t to otázk : Proč člo ěk ěl kupo at prá ě od ás? Jaký je te áš pří ěh? Jaké jsou aše ýsledk? Proč h á ěl ěřit, že prá ě jste te pra ý člo ěk? 4. Vz uďte záje a touhu. Proč to aše řeše í, áš produkt je last ě tak důležitý pro ě? Co á dělat e h íli, kd h i uspět s aší produkte a s aší řeše í, o předsta uje te áš produkt, o če je, jaká jsou fakta, jaké jsou vlastnosti toho produktu? Jak ho á použí at, če to last ě ude spočí at, kd ž do toho ako e půjdu? Jak ude padat te pro es, který i pak řeší ůj problém? Vytvá íme web 7

8 5. Zapojte emoce. Napište pří ěh, e které popíšete, jak padá ži ot ašeho klie ta í, předtí, ež si ere aši služ u, a jak te ži ot ůže padat poté, o zač e použí at aše produkt a služ, poté, o zač e uží at áš produkt. Jak padá te ži ot před a po? 6. Poskyt ěte důkazy Jaký last í pří ěh ůžete použít jako důkaz fu kč osti Vašeho produktu e o služ? Jaké refere e a pří ěh Vaši h klie tů ůžete použít jako důkaz fu kč osti Vašeho produktu e o služ? 7. Ukažte ýhody a asi í hod otu Popište áš produkt, še h jeho pří os a last osti, fu k e, to, o u í, o dělá a při áší. 8. Vyřešte á itky a dotazy Jaké á itk ůže ít klie t, kd ž si přečte ýše u ede é? Jaké dotaz klie ti e ztahu k Vaše u produktu či služ ě kladou? 9. Cena. Popište e u jako i esti i. Sro á ejte. 10. Bonusy a garance Použijte jako o us ě o, o udou aši klie ti htít sa o o so ě, i kdybyste jim nedali hlavní produkt. Jaké jsou Vaše o us? Jakou gara i ůžete pro s ůj produkt e o služ u posk t out? 11. Výzva k akci Řek ěte klie to i, o přes ě á teď udělat. Pra ujte s o eze í. Je důležité, a se čte ář a á ště ík aší prodej í strá k, te áš potenciální klient, rozhodl HNED. 12. U ístěte prodej í o jed á ko ý či poptá ko ý for ulář. Příklad tako é prodej í strá ky je zde - Obsah je u e u až a pr í ístě a dobré texty opravdu prodávají. Takže e hte si záležet a kvalitním a hodnotném obsahu. Nepište a e i for a e je tak, a ta ě o lo. O sah je také to, o určuje aší pozi i, na které budete ve yhledá ačí h. Vytvá íme web 8

9 Nástroje pro ší ení vašeho obsahu do světa ing Objevili jste už kouzlo marketingu? ing je sk ělý nástroj k yt oře í ztahu a dů ěry s pote io ál í i zákaz ík a úžas ý ástroj a udrže í komunikace k pečo á í o stá ají í zákaz ík. Tak ý or ý na prodej a opakovaný prodej. Potře ujete k ě u program, který u í hro ad ě rozesílat y, má autoresponder auto ati ké rozesílá í e ailů, u í spra o at databázi ko taktů, zobrazuje statistiky úspěš osti e ailů a u í t ořit e o ý for ulář a s ěr ových adres. Pokud nemáte takovýto program, tak á ho ůže e posk t out e o ějaký doporučit. Je potře a si ejpr e yt ořit ko u ikač í apu, takový systé udo á í dů ěry. Například: a s ůj e u ístíte e o ý for ulář do kterého, kd ž ěkdo zadá s ůj e ail, tak u a te e ail pošlete e ook 10 ě í, které ste ěli ědět, ež si o jed áte... áš produkt. Poto tře a za 4 d u pošlete další e ail, kde u dáte další tip. )a další 4 d u ůžete poslat dotaz ík, kde se ho zeptáte jaké o á předsta o s é ku h i a jaké á potře. Násled ě u pošlete hod o e í dotaz íku a a ídku řeše í s o jed á ko ý for uláře. Po o jed á e a dodá í z oží u pošlete děko ý e ail a dotaz ík spokoje osti a také, a á apsal referenci. Toto še se děje automaticky a do toho e usíte skoro ů e zasaho at. Stačí jen jednou napsat jednotlivé y, jak půjdou po so ě a po jaké do ě to je ta ko u ikač í apa. V t ořte si, jak tako á ko u ika e ohla padat. Ví e se také doz íte člá ku Neutrácejte za drahou reklamu, objevte marketing sociální sítě Fa e ook, YouTu e, T itter, Google+, Li kedi a další. Každá so iál í síť á šak trochu jiné specifika, proto si vyberte jen ty, kterým rozumíte, aby vám nakonec epři esl í e škod, jak užitku. Pokud šak atáčíte idea, tak YouTube je jasná volba. A o e tál ě h ČR u ažo al je o ejrozšíře ějším Facebooku. Je pak šak potře a ě o at dostatek pozor osti s é Fa e ooko é strá e, která potře uje neustále nový obsah, a to k ěče u lo, proto si to do ře roz slete. Vytvá íme web 9

10 Pokud ještě e áte t oře é logo s é fir, které ste použili a e u, a fire í h ateriále h, izitká h a další h ě e h, tak lo hod é si tako é logo t ořit. Pro každý projekt, pod iká í, e ste ěli ít sa ostat é logo, a ste byli jed oduše ide tifiko atel í. Logo po ůže dů ěryhod osti ašeho pod iká í. Napište i, dá á tip, kdo á le ě tako é logo udělá. Jak budeme dále p i tvorbě webu postupovat: 1) Udělejte si jas o tě hto ě e h k t oře í e u. 2) Objednejte si web ZDE 3) V plňte dotazník a pošlete i ateriál k aše u e u. 4) Online konzultace přes Skype 5) Pokud áte už ějaký e a ude e t ářet o ý tak ho pře ede e pod aší sprá u je ož ý ýpadek e u na cca 3 dny a je potře a si záloho at e ail, pokud je uží áte a staré e u). 6) V t oří grafiku a rozlože í e u. 7) Doladíme detaily. 8) Naučí ás s webem pracovat a dám vám tipy, jak s ůj e sprá ě propagovat. 9) A je hotovo. Časo ě to hod ě záleží a ás, v jaké časo é horizo tu jste s hop i i dodat eškeré ateriál k webu. Jsem s vámi v kontaktu a těší se a aši spoluprá i. Prosím ko u ikuj e hla ě e aile, ůj je Vytvá íme web 10

11

Tento trénink si uď za ilujete, e o si udete slet, že jse se

Tento trénink si uď za ilujete, e o si udete slet, že jse se Tento trénink si uď za ilujete, e o si udete slet, že jse se úpl ě z láz il. Jse autor E aila ade a k ih Milió o ý e ail a toto není prodejní video či prodej í ebook. A a i e á žád ou zázrač ou pilulku

Více

Úpl é elektro i ké podá í prakti ká příručka pro rok

Úpl é elektro i ké podá í prakti ká příručka pro rok Úpl é elektro i ké podá í prakti ká příručka pro rok Bohdan Urban Ministerstvo itra České repu lik 13.dubna 2015 Rekapitulace (ISSS 2014) )áklad í krok k realiza i úpl ého elektro i kého podá í Legislativa

Více

STANDARDY PRO )ÁKLADNÍ V)DĚLÁVÁNÍ. Český jaz k a literatura

STANDARDY PRO )ÁKLADNÍ V)DĚLÁVÁNÍ. Český jaz k a literatura STANDARDY PRO )ÁKLADNÍ V)DĚLÁVÁNÍ Český jaz k a literatura )pra ová o dle uprave ého RVP )V úči ého od 1. 9. 2013. Červe ě jsou v z ače očekáva é výstup RVP )V, u i hž l dopl ě Sta dard (ČJL-9-1-02, ČJL-9-1-06,

Více

Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva. Ústav pro studiu totalit í h reži ů. 25. červ a 2012. Fakta na dosah

Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva. Ústav pro studiu totalit í h reži ů. 25. červ a 2012. Fakta na dosah Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva Ústav pro studiu totalit í h reži ů 25. červ a 2012 Fakta na dosah 1 Úvod Na základě dohod ezi Ústave pro studiu totalit í h reži ů a firmou Factum Invenio provedla

Více

LÚCKÝ ZPRAVODAJ. číslo 2 ročník 2015

LÚCKÝ ZPRAVODAJ. číslo 2 ročník 2015 LÚCKÝ ZPRAVODAJ číslo 2 ročník 2015 Slovo starostky Informace z jednání rady Dění v obci a okolí Činnost našich organizací Dění v naší farnosti ZŠ a MŠ Louka DŖležitá oznámení PŎipravujeme Fotografie z

Více

Soft are pro podporu krajského krizo ého říze í

Soft are pro podporu krajského krizo ého říze í Soft are pro podporu krajského krizo ého říze í a plá o á í, risk a age e tu, užití ezpilot í h dro ů e spoje í s te h ologie i Mi rosoft. Software pro podporu krajského krizového říze í a plá ová í, risk

Více

FUJITSU. Když vaše s ysly estačí. 13.Dubna 2015 Hrade Králo é. 0 Copyright 2013 2012 FUJITSU

FUJITSU. Když vaše s ysly estačí. 13.Dubna 2015 Hrade Králo é. 0 Copyright 2013 2012 FUJITSU FUJITSU Když vaše s ysly estačí. Mila Podi í 13.Dubna 2015 Hrade Králo é 0 Copyright 2013 2012 FUJITSU Pů od áz u společ osti Fujitsu Fu jsou pr í d ě pís e a společ osti Furukawa, ji jsou pr í d ě pís

Více

Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Společnost

Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Společnost Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Společnost MAS Pobeskydí, z. s. 73953 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 k přípravě strategie komunitně vedeného místního rozvoje Termín jednání: 2. února 2015 od 10:30

Více

S. o sdružová í o ča ů, ve z ě í pozdější h předpisů a od.. je považová a. je do rovol ý spolke dětí, ladý h lidí a vedou í h.

S. o sdružová í o ča ů, ve z ě í pozdější h předpisů a od.. je považová a. je do rovol ý spolke dětí, ladý h lidí a vedou í h. Sta ovy Aso ia e turisti ký h oddílů ládeže České repu liky I. Název spolku ázev: Aso ia e turisti ký h oddílů ládeže České repu lik zkratka: Aso ia e TOM ČR II. Účel a poslá í spolku 1. Aso ia e TOM ČR

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

Můj příběh...4. Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6. Příprava...7. Budování platformy...11. Navázání vztahů...17. Blesková akce...

Můj příběh...4. Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6. Příprava...7. Budování platformy...11. Navázání vztahů...17. Blesková akce... 1 Obsah Můj příběh...4 Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6 Příprava...7 Budování platformy...11 Navázání vztahů...17 Blesková akce... 23 Placená nabídka...28 Cesta k úspěchu...30 Tip na závěr...

Více

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

Jak získávat zákazníky, i když spíte

Jak získávat zákazníky, i když spíte Jak získávat zákazníky, i když spíte 5 kroků, jak znásobit své příjmy díky internetu a online komunikaci napsal: Daniel Križák Věnování Tuto knihu věnuji všem, kteří touží vybudovat skvělý byznys, zjednodušit

Více

Téma #4: Návštěvnost voda na váš mlýn

Téma #4: Návštěvnost voda na váš mlýn EBOOK PRO ČLENY ONLINE ACADEMY CLUBU***** Téma #4: Návštěvnost voda na váš mlýn Osm způsobů, jak dostat návštěvníky na vaše webové stránky Prohlášení Tento materiál je informačním produktem pro členy Online

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

Alzheimercentrum Filipov o.p.s. Zámecká 1/25, 86 Čáslav

Alzheimercentrum Filipov o.p.s. Zámecká 1/25, 86 Čáslav Výroč í zpráva 2011 Alzheimercentrum Filipov o.p.s. Zámecká 1/25, 86 Čáslav AL)HEIMERCENTRUM FILIPOV O. P. S. POBYTOVÉ )AŘÍ)ENÍ Motto: Důležité je, a y ho čas, který a péči á e, využili o ejs yslupl ěji.

Více

Obsah 1. Údaje o škole... 4 Název:... 4 Sídlo:... 4 Z izovatel školy:... 4 Forma hospoda ení :... 4 IČO:... 4

Obsah 1. Údaje o škole... 4 Název:... 4 Sídlo:... 4 Z izovatel školy:... 4 Forma hospoda ení :... 4 IČO:... 4 Obsah 1. Údaje o škole... 4 Název:... 4 Sídlo:... 4 Z izovatel školy:... 4 Forma hospoda ení :... 4 IČO:... 4 RED IZO:... 4 Vedení školy... 4 Adresa pro dálko ý přístup... 4 We o é strá k škol... 4 Charakteristika

Více

Jak vydělávat 100.000 Kč ročně a víc a přitom klidně dál chodit do práce. David Kirš www.davidkirs.cz

Jak vydělávat 100.000 Kč ročně a víc a přitom klidně dál chodit do práce. David Kirš www.davidkirs.cz Jak vydělávat 100.000 Kč ročně a víc a přitom klidně dál chodit do práce David Kirš www.davidkirs.cz Internet je dnes pro realizaci snů a vydělávání peněz tím nejúžasnějším tržištěm na světě. Pokud je

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en 2 0 0 3 Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Marketingové dovednosti a sebeprezentace lektorů dalšího vzdělávání. Autorka: Jana Bártíková

Marketingové dovednosti a sebeprezentace lektorů dalšího vzdělávání. Autorka: Jana Bártíková Marketingové dovednosti a sebeprezentace lektorů dalšího vzdělávání Autorka: Jana Bártíková 1 Obsah Obsah...1 Úvodní slovo...3 Kdo je lektor?...4 1. Proč potřebuje lektor marketing?...4 1.1 Co je marketing?...

Více

Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom

Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom Final Report Srovnávací výzkum Město pro byznys pomáhá jednotlivým radnicím identifikovat slabiny, inspirovat se kroky svých kolegů a v neposlední řadě i naslouchat názorům podnikatelů, kteří v dané obci

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE Management firem Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Půjdeme rovnou na věc

Půjdeme rovnou na věc Str. 1 Právě držíte v rukou na rozměry malou, ale hodnotou velkorysou, svižnou příručku, plnou pouze konkrétních rad na e-mail marketing. Motivaci a teorii zde nenajdete. Některé závěry se Vám možná nebudou

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

1. Úvod, bez kterého to nejde... 3

1. Úvod, bez kterého to nejde... 3 J AK... PROVOZOVATÚSPĚŠNÝE SHOP Ana l y z uj t et r h Obj ev t ev a š es i l nés t r á nk y Pr opa guj t ev á šes hop Zí s k ej t ez á k a z ní k y Vy děl á v ej t e! Obsah 1. Úvod, bez kterého to nejde.......................

Více