WEB JAKO OBCHODNÍK. Pod ikáte a ještě e áte s é i ter eto é strá ky?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WEB JAKO OBCHODNÍK. Pod ikáte a ještě e áte s é i ter eto é strá ky?"

Transkript

1

2 WEB JAKO OBCHODNÍK Pod ikáte a ještě e áte s é i ter eto é strá ky? Ne o áte tako é, které á epři ádějí o é zákaz íky a tí páde pe íze? V d eš í i ter eto é do ě, pokud e áte sprá ou o li e strategii, při házíte o desítky tisí koru. A e yslí tí, že udete platit tisí e za rekla u, která efu guje. Naučte se zdar a strategii e u jako o hod íka a pod ikejte s ús ě e :) apsal: Da iel Križák, Prohláše í Te to ateriál je i for ač í produkte. Jakékoli šíře í e o posk to á í třetí oso á ez souhlasu autora je zakázá o. Šířit ůžete adresu, kde je te to ateriál ke staže í. Děkuji za po hope í a respekto á í tohoto sděle í. Staže í tohoto ateriálu rozu íte, že jakékoliv použití i for a í z tohoto ateriálu a úspě h či eúspě h z toho pl ou í jsou pouze e aši h ruká h a autor za ě e ese žád ou zodpo ěd ost.

3 ROZDÍL MEZI WEBEM A WEBEM Mlu í se o to, že budoucnost v podnikání je použí á í internetu. S tí aprosto souhlasí. Kdo d eš í i ter eto é do ě není na internetu, tak při hází o oho zákaz íků každý de. Spousta lidí šak už s ůj e á, ale stále ji epři áší to ejdůležitější, o je pod iká í potře a, to jsou zákaz í i a tí pádem peníze. Víte o, pojď e si ukázat pra i, jaký to ůže ýt rozdíl. Předsta te si, že přijdete do restaura e. Na stole je jídel í lístek, takže si ho ůžete přečíst. Pak šak čekáte, a i se eděje, žád á o sluha, ikdo, kdo á zodpo ěděl aše otázk a pomohl s objednávkou. Toto je realita. Takhle padá aprostá ětši a e ů pod ikatelů. Pojď e si ukázat, jak to ohlo padat ji ak. Při hází e do restaura e a ta už ás ítá s ús ě e o sluha, podává nám aktuální jídelní lístek a ptá se nás, jestli jsme tady popr é a jestli á ůže tře a po o t s ý ěre e o ě o doporučit. V této situa i ude určitě daleko příje ější si ě o o jed at a také takový zákazník bude daleko spokoje ější a rád se rátí. A s e o ý i strá ka i je to úpl ě stej é, protože tak jako restaura i jde pod ikateli o to, kolik lidí přijde a kolik akoupí. Kd ž šak přijde e ěka, kde se o ás perso ál estará, e o tak ůže e idět, že se preze tují, že jsou ěkdo, že jsou ejlepší, tak js e z toho otrá e í. Kd ž se šak ten personál zajímá o to, o te zákaz ík potře uje, a dá u hod otu, tu péči a zájem, tak ten zákazník bude adše ý. Na tom webu je to stej é. Kd ž se dosta e á ště ík a áš e z toho i ter eto ého pralesa, tak tak s í potře uje e navázat ko takt, předat u hod otu a zodpo ědět otázky. V té restaura i je aší o hod íke ta ser írka, která o sluhuje daného zákazníka, no a a i ter etu je tí aší o hod íke áš e, který o li ňuje, jestli prodá e, e o e. V to to sešitě se h i s á i podělit a ukázat vám krok za kroke strategii, které říká web jako obchodník. Doporučuji si te to sešit tisk out a do ol ý h řádků, které jsou zde připra e é, si psát s é poz á k. Napište si, jak ko krét í krok ohl padat pří o u ás, e aše o oru. A pak se pusťte do ak e a aplikujte to a s ůj e. Přeji hod ě úspě hů a adše ý h zákaz íků :-) Rozdíl mezi webem a webem 3

4 OBSAH Rozdíl mezi webem a webem... 3 OBSAH... 4 Má cesta podnikáním... 5 Strategie... 7 Potenciální zákazník... 8 Cílová skupina... 8 Naše z ačka... 9 Ná ště ík Hodnotný obsah, informace Kontakt Dů ěr ý ko takt Zákazník Spokojený zákazník Fa oušek Web jako obchodník Akč í plá OBSAH 4

5 MÁ CESTA PODNIKÁNÍM V to to sešitě se h i s á i podělit o s ou estu pod iká í a á od, dík ě už é pod iká í získalo novou energii, začalo ě bavit a také prosperovat. Mé j é o je Da iel Križák a é pod ikatelské začátk l ěkd e lete h, kd ě začal fas i o at i ter et a ta ož ost, že ě ůže idět elý s ět a stačí ít je s ůj e. Tak jse se začal učit t ářet i ter etové stránky. Asi vám nemusím prá ět, že začátk l těžké, je to tak u šeho, kd ž s ěčí o ý začí á e. V té do ě jste si totiž s r hlostí připoje í k i ter etu přes pe ou li ku o surfo á í eužili. Já jse se ohl připojit žd je a h íli ečer, protože e a připoje í e la alá. Takže ež jse s ůj pr í e ahrál a i ter et, tak to tr alo asi d í, a o poto stej ě efu go al. Postup ě jse se učil a s é do ed osti pilo al, až jse si t or ou e ů začal při dělá at, ale pořád jse edovedl pochopit, jak se dají a i ter etu dělat ětší pe íze. Přestože jse ěděl, že e istují lidé, kteří dík i ter etu dělá ají desetitisí e. Jelikož jse ez al te způso, tak jse se lete h rozhodl pod ikat ji ak, a to pří é prodeji. A to byla teprve tvrdá škola, kde jse se učil, jak získat zákaz íka a prodá at. Celý byznys stál na tom, získat kontakt (telefon), do lu it si s hůzku a a s hůz e přes ědčit potenciálního zákazníka, aby nakoupil. Asi z áte toto ho ě í se za zákaz ík a od jednoho k druhému. K to u si ještě udělat izitk, leták a dát si rekla u, a ho se ohli tlačit k pote iál í u zákaz íko i ze še h stra. A ít e? Ne la zas tako á elká potře a, protože přes e se prý stej ě zákaz ík získat edá, protože se s í pře e potře uje e sejít oso ě. Ma i ál ě si udělat e, kde ude pár i for a í, o ě, o dělá a ko takt, kd se áhodou htěl ěkdo oz at. D es í, že tohle yl aprostý o yl a že to je úpl ě aopak. A h to shr ul, takže strategie tehd la propagovat své produkty formou reklamy, vnutit se co nejvíce lidem pomocí telefo átů, do lu it si s hůzku a ta prodat a hledat dalšího zákazníka. Co jsem poznal, tak tohle je strategie plus i us s ějakou alou o ě ou stále ětši y o hod íků. Mě te hle způso prodeje šak začal po lete h u a o at a přestalo ě to a it. Také už to efu go alo jako dří e a já i zákaz í i js e byli z tohoto typu prodeje otráveni. Má cesta podnikáním 5

6 Hledal jse proto ji é ož osti a té do ě, l to rok, i přišel do est způso prodeje, který je úpl ě ji ý. Ve kterém: eprodá á e še, ale s é zákaz ík si vybíráme, etlačí e produkt lide, ale lidé je sa i htějí, eho í e se za zákaz ík, protože o i ás vyhledávají, záro eň prodeje to eko čí, zákaz í i se stá ají aši i fanoušk, akupují opako a ě a s adše í nás doporučují dále, eposled í řadě získá e daleko í e času, protože už ejs e o eze i pouze oso í prodeje z očí do očí, ale ůže e prodá at, i kd ž spí e, kd ž js e a do ole é a tak dále, protože á e t ořenou strategii a online nástroje, které automaticky komunikují za nás s á ště ík ašeho e u. Takže ísto prodejů za týde js e ji h s hop i udělat sto k. a strategie. V podstatě á ště ík e u pře ěňuje a aše fa oušk. Co to z a e á? Já to u říká STRATEGIE WEBU JAKO OBCHODNÍKA. )části ůžete t hle ě i tak ajít pod áz e obsahový marketing nebo info-marketing. Jelikož jako pod ikatelé e ůže e ko kuro at velkým firmám, které si mohou zaplatit desetitisíce za reklamu, tak my to obejdeme obsahovým marketingem. A tady je ta výhoda, že ho zatím dělá je hrstka fire a pod ikatelů, takže dík ě u se ůže e dostat a špi i, protože s ou ko kure i e há e daleko za sebou. Celá ta ko u ika e se ě í, už to e í ta jed os ěr á, od ás k lidem, ale stává se o ous ěr ou. Už zde nefunguje klasická reklama na produkty, ale fu gují so iál í sítě, a hlavním nástrojem je web, který není jen vizitka, ale komunikuje s á ště íke, poskytuje mu informace, které hledá, odpo ědi a jeho otázk, a í ho a zdělá á, pomáhá mu řešit jeho problémy. Web se ůže stát pro aše pod iká í tí ejlepší obchodníkem. Nejs e o eze i s ý čase, kd js e s hop i se sejít je s určitý počte lidí, protože e ůže ko u iko at se sto ka i lidí ajed ou a pro ádět je jed otli ý i fáze i aší Má cesta podnikáním 6

7 STRATEGIE Celá strategie spoléhá a to, že y olá e přiroze ý záje zákaz íků a ude e je přitaho at ísto toho, a ho se k i tlačili a záje si kupo ali. Podívejme se tedy, co to ta strategie webu jako obchodníka je a na její jednotlivé fáze, který i potře uje e lidi provést, aby se stali aši i fa oušk, kteří od ás akupují opako a ě a doporučují ás dále. Jsou to tyto: potenciální zákazník návštĝvník kontakt dķvĝrný kontakt zákazník spokojený zákazník fanoušek Pojď e si t to jed otli é krok í e roze rat a ukázat si, jak to elé fu guje. Pojď e ted a to! Strategie 7

8 POTENCIÁLNÍ ZÁKAZNÍK Cílová skupina Pr í kroke je získat pote iál ího zákaz íka e o spíše si specifikovat svou cílovou skupinu, vybrat si ty své zákazníky. Můžete si rat s ou ílo ou skupi u uď podle určité profese, apř. že s ůj kos eti ký produkt udete a ízet je kos etičká a e še že á, druhou ož ostí je ílo á skupina s určitý záj e, takže apř. l že udete prodá at je pro začí ají í l žaře. Tou třetí ož ostí je produktová cílová skupi a, to z a e á, že apř. udete opra o at pračku je tě, o ji ají od určité z ačk. Jaká bude má cílová skupina? profesní zájmová produktová Přes ě ji spe ifikujte: Napište si také u s é ílo é skupiny, jaké ti lidé mají potře, starosti, o je o těžuje a trápí, pak naopak co je baví, dělá ji radost a o si přejí. To še á poto po ůže ukázat s ůj produkt jako řeše í a to, o potře ují, a také udete lépe ílit a přitaho at tako é lidi, které chcete. Kdo potře uje to, o dělá, a s ký y h rád pra oval? Jaké á potře y, starosti, o ho o těžuje, trápí a rozčiluje? A proč se takhle o ezo at, proč e ůže e prodá at še? O o totiž ejde o to, se o ezo at, ale do i o at části trhu. Pokud máme takhle úzce specifikovanou cílovou skupinu, tak se staneme vyhledávaným expertem v té dané oblasti a budeme tedy do i o at té části trhu. Co ho aví, dělá u radost, vzrušuje ho, o če s í, o si přeje? Potenciální zákazník 8

9 Naše značka Jde tak o to, a ho půso ili jako z ačka do s ěta a v tom, pro co chceme být známí. ěli jas o Co yste htěli, a y o vás lidé řekli, když uvidí vaše jméno nebo název firmy? V če jse ji ý, u ikát í a jedi eč ý proti ji ý v é o oru? Měli ste ít a e u apsa ý s ůj ži ot í pří ěh, o ás o li ilo a jak jste se dostali k to u, o děláte. To je ta aše z ačka. Také je do ré s ou z ačku podpořit s ý loge, sloga e, a hla ě s ý klíčo ý sděle í pro potenciálního zákazníka pro koho děláte, o děláte a s jaký ýsledke. Moje je apříklad Po áhá pod ikatelů ýt úspěš ý i a i ter etu díky správ é o li e strategii pu liková í o sahu, a tak žít a pod ikat s ús ěve. Takže z toho je pak jas é, že e a ízí s é služ elký fir á, ale jed otli ý pod ikatelů. A uží á i ter et a o sah k to u, a h udělal jeji h pod iká í úspěš ější. Takže tí si jas ě ezuji s ou ílo ou skupi u a půso í a i. Pokud se prá ě to to ěkdo ajde a ude htít v této oblasti pomoct, tak se obrátí na mne. Já si takto vybírám své zákazníky. Klíčové sdĝlení: POMÁHÁM KOMU DĚLAT CO PRO JAKÝ VÝSLEDEK Můžete prohodit CO s VÝSLEDKEM, apř.: Po áhá pod ikatelů ýt úspěš ý i a i ter etu díky správ é o li e strategii publikování obsahu, a tak žít a pod ikat s ús ěve. ) klíčového sděle í si pak ůžete vytáh out svůj sloga, který udete používat se svý loge či z ačkou. Můj sloga : Můj je apř.: Pod ikejte s ús ěve, díky i ter etu. Potenciální zákazník 9

10 Kd ž už í e, a koho ílí e, tak potře uje e přitáh out pozor ost tě hto lidí a při ést je a áš e, pro ě it je ted z pote iál í h zákaz íků a á ště ík. NÁVŠTěVNÍK A to udělá e tí způso e, že posk t e e a s é e u pro potenciální zákazníky hodnotné informace neboli hodnotný obsah. Protože užiteč ý o sah přitahuje pozornost, irál ě se šíří a sdílí a so iál í h sítí h. Také další e a ěho udou odkazo at a tí se t oří tak z a é zpět é odkaz a áš e. Tí páde to zaregistrují i inter eto é hledá ače, jako je Sez a e o Google, a posu ou ás e hledá á í ýše. To z a e á, že ás ajde ještě více pote iál í h zákaz íků. Také ůže e užít pla e é propaga e apříklad a Fa e ooku. Ale tady je velký rozdíl oproti klasické propagaci, kdy propaguje e ějaký produkt či služ u. V této strategii totiž propaguje e te áš hod ot ý o sah, apříklad ějaký člá ek a e u e o ideo s užiteč ou radou a tak dále. Protože té aší propaga i ejde o to prodat, ale získat pozor ost a při ést pote iál ího zákaz íka a áš e a udělat z ěj toho á ště íka. Hodnotný obsah, informace Teď jse se ěkolikrát z í il o hod ot é o sahu, asi ás napadla otázka, co to je ten hodnotný obsah? Podle e tako ý o sah hla ě po áhá a řeší pro lé y, zdělá á a učí, ale ůže tak a it, přek apo at a i spiro at. Takže to ůžou ýt apříklad odpo ědi a ejčastější otázk, které á ště ík zají ají, ějaký ideo á od e o te to ý návod kroků, jak Také to ůže ýt rozho or se zákaz íke, který řešil ějaký pro lé a jak, e o apříklad tip pro úspěš é a doplňte si to. Tě h ož ostí je oho a tad se kreati itě eze ekladou. Sa ozřej ě te to o sah ůže ít růz ou for u. Může to ýt příspě ek a Fa e ooku, e o atočíte ideo s da ý o sahe, pak z toho ůžete udělat p audio ahrá ku, e o uložit te t do pdf a je z toho e- ook, ož je ěkolikastrá ko á elektro i ká k iha. Ale hla ě ste ěli psát blog. Co to je log? Česk se to dalo přeložit jako e o ý zápis ík, jsou to prostě aktuál í člá ky a ějaké aše té a nebo z o oru, e které pod ikáte. T to člá k šak epíšete pro lidi z o oru, jako jste, ale pro laik, pro t aše pote iál í zákaz ík. Toto platí u eškerého o sahu, který děláte. Návštěvník 10

11 Mož á si říkáte, ale o če udu pořád psát, apadají ě je tak člá k a i ál ě. )de se tak ještě askýtá otázka, jak často te o sah t ořit. Odpo ěď je i i ál ě jed ou ěsíč ě, ětší rozestup k iče u e edou, ideální je co 14 dní a do roka je z vás expert v dané oblasti. Základní postup při publikování: Pokud atáčíte videa ahrát ideo a YouTu e, apsat k ě u popis a pu liko at, sdílet ideo a Fa e ooku, udělat z idea audio p a ahrát a e, přepsat ideo jako te t, ložit te t jako člá ek a e i s idee z YouTu e a audie ke stažení dále pokračujte jako u člá ku. O čem psát na blogu V pr í řadě h si sepsal, a o se ás zákaz í i ejčastěji ptají e o s čí potře ují z ašeho o oru ej í e po o t. Ke každé otáz e či pro lé u ůže e apsat krátký člá ek. Další ož ostí je sesta it si s ůj redakč í plá té at, o če budeme psát. Jeden web nebo blog by ěl ít jed o hlavní téma. To si apište a k to u si apište jed otli é o lasti, které se ho týkají, to budou podtémata. N í si ke každé této o lasti apište klíčo á slo a, která s í sou isí. A teď už áte jas o, o če psát ke každé u klíčo é u slo u ůžete apsat člá ek. Tí to si t oříte s ůj redakč í plá a ěkolik ěsí ů dopředu a udete ít jas o, o če ude další člá ek. U e to ůže apř. vypadat takto: Při psa í člá ku ložit člá ek a e, apsat k ě u popisek s klíčo ý i slo a pu liko at, ložit odkaz a člá ek a Fa e ook, napsat e- ail s é data ázi s odkaze a člá ek. Návštěvník 11

12 Řekli js e si ted, jak udělat z pote iál ího zákaz íka á ště íka ašeho e u, a teď je potře a získat ko takt a á ště íka. KONTAKT Tad se askýtá otázka proč. Je to proto, protože pokud získá e ko takt, tak s í ůže e dále ko u iko at a udo at si s í ztah a jeho dů ěru, takže pak se á ude daleko lépe prodávat. A dnes tím kontaktem je ová adresa. A jak ji získat? V pr í řadě potře uje e ingový program, ve kterém t oří e e o ý for ulář a loží e si ho a áš e, a do ěho ohl á ště ík apsat s ůj . Dále tento program usí u ět uložit zada ý do aší databáze ko taktů a ásled ě tak z a ý autoresponderem automaticky odeslat na zprávu. Tou druhou ě í, o potře uje e, je motiv, proč ěl zadat á ště ík s ůj . A tím motivem musí být část hod ot ého obsahu. Jak už js e si říkali, že ude e t ořit hod ot ý o sah, tak podstatě ez e e te ejlepší, o aši á ště í i opravdu udou htít a po které udou toužit. Zabalíme ho do e-booku nebo videa a y ě í e za . Dáme ho do té automatické zprávy, která bude odeslaná na zadaný e- ail á ště íka. A sa ozřej ě a e u ěla ýt do ře iditel á upoutávka na tento motiv a a e o ý for ulář pro zadá í u. Popře ýšlejte ad tí, o to ohlo ýt e aše o oru, o če aši pote iál í zákaz í i touží se ě o doz ědět. Co y ylo ejlepší poskyt out za o sah v é o oru? Jakou for u zvolí e-book video pro ůj o sah? audio... Jaký zvolím ingový program: K e u s ús ě e Smart ing MailChimp GetResponse Kontakt 12

13 S tímto získaným kontaktem budeme pracovat dále, protože člo ěk akupuje je tehd, pokud á dů ěru e áš produkt či služ u. Pokud prodá áte příliš rz a o ještě e á tako ou dů ěru, tak ho plašíte a už ho ikd e usíte získat zpět. Proto potře uje e z ko taktu udělat dů ěr ý ko takt. DĶVěRNÝ KONTAKT A k to u užije e opět áš ingový program s autoresponderem a nastavíme si tak zvanou ka paň. Což je série ových zpráv, které budou automaticky chodit na e- ail to u aše u ko taktu, apř. o d e o o týde. A tě hto zprá á h ěl ten áš ko takt dostat další porci hodnotného obsahu, který ude pro ěho užiteč ý. Také ěl poz at ás jako člo ěka, áš pří ěh, ztotož it se s á i a y udo at si k á ztah a dů ěru. U této fáze fu guje jed a pra ostika a řekl h ji takto: Co při udová í důvěry euvaříte, to při prodeji edopečete. Takže dejte si zde hod ě záležet. Já á tad apříklad asta e é zprá, které hodí jed ou týd ě, e který h nic nenabízím a neprodávám, je dá á další hod ot ý o sah, který zdělá á, pomáhá, baví a inspiruje. Pak adále posílá jed ou ěsíč ě e- ail s o ý člá ke a logu a eustále tak udržuji ko u ika i. A s ěte di se, ale i kd ž nic neprodávám, tak lidé ode mne nakupují. Ne hned, ale ozývají se i tře a až po půl ro e, po ro e a říkají i, že jse je ěčí zaujal, že ě sledují a i ter etu. A to je o o, to je te íl. Nečekejte, že to ude h ed fu go at, a i ter etu to h íli tr á, ež se u h tí e. Při to udo á í dů ěr ěla půso it ko u ika e o oustra ě, a kontakt poznal vás a i vy abyste poznali jeho. Takže je faj poslat apř. ějaký dotaz ík, o ho trápí a s čí potře uje po o t, a pak u dát řeše í, prá ě tře a for ou ašeho pří ěhu, protože js e ěli apříklad podo ý pro lé a ějak js e ho řešili, a a íd out u to řeše í. Jak udu adále ko u ikovat s ko takte, o dalšího u poskytnu? Důvěrný kontakt 13

14 ZÁKAZNÍK Tí to a íd utí řeše í se prá ě dostá á e do fáze, kd dů ěr ý ko takt pře ěňuje e a ašeho zákaz íka. Je ted potře a si u ědo it, že eprodá á e ějaký produkt nebo služ u, ale prodá á e řeše í ěčeho, o áš dů ěr ý ko takt potře uje, o ho trápí. Je potře a udělat prodej í strá ku, a které ote ře e da ý pro lé a a íd e e řeše í. Také ukáže e ko krét í užitky daného produktu a ne jen jeho vlastnosti. Protože kd ž si h e e koupit sekačku a trá u, tak ás epřes ědčí, že á tita o é ostří, ega záso ík a poseče ou trá u a poloauto atizo a ý hod, ale kd ž u idí e te ádher ý poseče ý trá ík, který září tak, že á ho soused i kole jdou í udou zá idět, tak ani e áhá e a ěží e si ji koupit. Takže eprodá ej e tolik last osti, ale t e o e a ko krét í užitek, který zákaz ík ude ít. A ež to stačí e doří t, tak á zákaz ík uteče do ákup ího košíku s kreditkou ruce. Dá ještě jede příklad. Kd ž jste prodej e rtaček, tak zákaz ík pr í řadě ů e rtačku epotře uje, o potře uje díru, a si ohl po ěsit o raz. Takže prodá at dír, a od ás akupo ali rtačk. usíte začít )a ěřte se a to, kolik 1 času, (2) peněz a (3) energie díky vám zákaz ík ušetří a PROČ: Ne usíte PROTOŽE... Ušetříte za PROTOŽE... Ji ak ste useli PROTOŽE... Napište si jed otlivé vlast osti produktu e o služ y a ke každé apište ko krét í užitek, který ta vlast ost á pro zákaz íka. A tyto užitky pak zákaz íků ukažte! vlastnost užitek Zákazník 14

15 SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK Kd ž už prodá e, tak podstatě js e dosáhli toho, o js e htěli, a zde ohla aše strategie e u jako o hod íka sko čit. Te pra ý úspě h se šak skrý á až po to prodeji a t nejúspěš ější fir y a s ětě jsou istry po fázi prodeje. Ono totiž prodat opako a ě jed o u zákaz íko i je le ější ež hledat nového. Takže klíčo ou o lastí dlouhodo ého úspě hu je péče a hýčká í s ý h zákaz íků. Tí páde potře uje e, a se aši zákaz í i stali spokojenými zákazníky. A podle mne to není nic moc těžkého d eš í do ě, kd spíš zákaz ík očeká á, že prodej e espl í a i to, o slí il, ež to, že dostal ě o a í. Já tře a ke še s ý produktů dá á gara i spokoje osti, to z a e á, že pokud l zákaz ík s ý produkte e o služ ou espokoje ý, tak i apíše a já u rátí pe íze. A e á s tí ů e žád ý pro lé, protože já h i je spokoje é zákaz ík. Plus ještě s ý zákaz íků posílá dárek, který ečekali. O i jsou pak adše í, a to je to, co já chci. O o totiž pro ést služ u zákaz íko i ůže e tře i způso. Buď že espl í e to, o js e slí ili, a o ude espokoje ý, e o ji udělá e sta dard í způso e, jak to dělají ostat í fir é o oru, a e o tí třetí způso e, který si olí já, a to je udělat zákaz íko i z ákupu u e super zážitek. A sa ozřej ě ke spokoje osti také patří ásled ý ser is a připo í á í se z aší stra, tedy udržo á í ko u ika e. Například já posílá jed ou ěsíč ě s novým člá ke a logu e o ějakou aktualitou, o by mohlo zákazníka zajímat. Tím i adále t oří ztah a vím, že a e ezapo e e, takže kd ž pak ude u ažo at o ákupu ěčeho z ého o oru, tak a koho se asi o rátí. Na ěkoho o ého, e o a ěkoho, koho už z á a dů ěřuje u? Čí zákaz íka překvapí a udělá u super zážitek z ákupu u mne? Jak o ěho udu dále pečovat? Spokojený zákazník 15

16 ŮANOUŠEK A pak je ještě druhý stupeň spokoje osti, a to je fa oušek. A fa ouške se zákaz ík sta e, kd ž ho zapojí e do dě í kole ás a do ašeho ěr ost ího či affiliate progra u. Inspirujte se apříklad ěr ost í progra e úspěš ý h fire, o totiž í, že ejlepší zákaz í i jsou přes doporuče í, protože u tako ého člo ěka už e usí e získá at dů ěru a o h ed akupuje, ta dů ěra se totiž pře ese z toho doporučují ího. Takže každé doporuče í s ého fa ouška rádi podpoří. Tou druhou ož ostí je ted affiliate progra. Pokud nevíte, co to je, tak to fu guje tak, že se zaregistrujete do progra u a získáte s ůj spe iál í odkaz a e, který h ete propago at. Te odkaz ůžete dát a s é i ter eto é strá k e o poslat eaile, dát a Fa e ook a tak podo ě a kd ž ěkdo klikne na te áš odkaz a akoupí a da é e u, tak získá áte pro izi z ákupu da ého člo ěka. Jak funguje affiliate: Vžd jde o to, a yl áš fa oušek adše ý a šířil s é adše í do s ěta, to je totiž pr í od, a ás doporučil, a tí druhý ode je, a se ítil do ře, kd ž ás doporučí. Doporuče í totiž fu guje je tehd, pokud se při ě ude ítit do ře te o ý zákaz ík i te doporučují í, který si ude jistý tí, že o zákaz íka ude do ře postará o, a sa ozřej ě i prodejce. Pod í ky, a y vás zákaz í i doporučovali: zákaz ík usí ýt adše ý a spokoje ý, rozho oru ohled ě ašeho o oru si h ed zpo e e a vás, když ás doporučí, tak se ítí sk ěle a je si jistý, že se a ás ůže spoleh out, a te druhý se ude taky cítit do ře. Určitě si ezapo eňte vzít od s ý h fa oušků refere i i s fotkou e o ať á ji atočí a ideo, protože kd ž ji ukážete á ště íků s ého e u, tak u nich získáte ještě ětší dů ěru. A tím se celá cesta webu jako obchodníka uzavírá. Fanoušek 16

17 WEB JAKO OBCHODNÍK Dík této strategii a i ter etu ůže aše pod iká í dostat dá ku o é e ergie, tak jako to oje. A začít růst dík oder í te h ologií ez alože í desítek tisí. Pojď e si ted ještě shr out elý postup. Zaprvé si musíme ujasnit, co dělá e a s jaký ýsledke a také pro koho to dělá e. Tí si určí e s ou ílo ou skupi u, a kterou ude e ířit, a sta e e se pro i e perte úzké oblasti trhu. Zadruhé t oří e hod ot ý o sah, který získá e pozor ost aší ílo é skupi a přitáh e e ji a áš e. Zatřetí část hod ot ého o sahu ko takt a á ště íka e u. ě í e za , tedy Začt rté ko u ikuje e s ko takte a posílá e u další por i hod ot ého o sahu, a ho si u ěho udo ali dů ěru a také vzájemný vztah. Zapáté jakmile máme dostateč ou dů ěru, tak a íd e e eodolatel é řeše í, které zákaz ík potře uje. Zašesté udělá e z ákupu u ás zážitek, a spokojený. l zákaz ík Zasedmé ko u ikuje e a pečuje e o zákaz íka, a l z aši h služe adše ý a akupo al opako a ě a také ás doporučo al dále. B l aší fa ouške, jak to je jde. AKČNÍ PLÁN internetové stránky s vlastní adresou a blogem, i. člá k a logu, ingový program se správou databáze, webovým for uláře o sah, který auto a autorespo dere, ě í za , ati ká ka paň autorespo deru pro s é ko takt, last í logo, sloga a klíčo é sděle í, stránka na Facebooku, ka ál a YouTu e pokud ude e prodej í strá ka s produkte s sté péče o spokoje é zákaz ík. t ářet idea, e o služ ou, Web jako obchodník 17

18 Gratuluji vám! Pokud jste dočetli až se a ko e, je to sk ělé. V to to sešitě jse se á s ažil předat s é zkuše osti a z alosti, které jse se aučil a které jse začal apliko at do s ého pod iká í. M slí, že teď áte ad čí pře ýšlet, jak še h tyto znalosti uplatnit v tom svém podnikání. Doufá, že ez ete udou ost do svých rukou a celou tuto strategii za edete do s ého pod iká í, půjdete do ak e. A ste i sa i poz ali te po it, kd ž se á zač e pl it data áze o ý i ko takt, lidé á zač ou psát adše é zprávy a objednávky se k vám pohrnou. Budujte s ou z ačku a i ter etu. Dnes je na to ta správná do a, protože oho o hodů se odehrá á prá ě ta. M oho elký h fire už e í je proto, že zaspal do u! I ter et a o é technologie jsou zde proto, aby nám ulehčil aši každode í prá i, proto se e ojte o ý h ož ostí a z ě. Jděte ji aproti, poz á ejte je a zjed odušte si dík i ži ot. Nebojte se být nedokonalí, ěkteré ě i prostě e jdou, ale ji é ás ohou příje ě přek apit. O o to ejde še úpl ě ali ko at, a to lo podle aši h předsta. Někd je lepší e hat ě e ol ý prů ěh a e hat se přek apit kreati itou ož ostí, které přijdou. Nečekejte, že ýsledky přijdou přes o. Tato strategie webu jako o hod íka je dlouhodo á a až po určité do ě poz áte to pra é o o e, které á při ese. Jse rád, že jse doufá, že jse podnikání. s á i této k ize ohl sdílet s é zkuše osti, a á po ohl a aší estě k prosperují í u Pokud udete potře o at po o t s te h i kou strá kou a aší webem, tak jse připra e s ý tý e a Budu moc rád, kd ž si ajdete i ut a í a apíšete i, o á tato k iha při esla, jak se á lí ila, o á fu guje, e o aopak efu guje, případ ě o zde h í. Napište i a Ještě jed ou děkuji a přeji á, a ste pod ikali s ús ě e, dík internetu. Daniel Križák )ají ají vás další i for a e? Tak se podívejte a blog ZDE nebo se připojte k ý facebookovým stránkám a také odebírejte má videa na YouTube. Akční plán 18

19

Video, kde se celou strategii dozvíte krok za krokem najdete na http://jakudelatweb.cz/strategie-webu-jako-obchodnika

Video, kde se celou strategii dozvíte krok za krokem najdete na http://jakudelatweb.cz/strategie-webu-jako-obchodnika VYTVO ENÍ WEBU STRATEGIE V t ořte si s ou internetovou strategii WEBU jako obchodníka. Jak získávat co nejvíce zákazníku na internetu, propagovat, prodávat a pečo at o stávající zákazníky. Video, kde se

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Venkovské hospodářství

Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Venkovské hospodářství MAS Pobeskydí, z. s. 739 53 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Venkovské hospodářství k přípravě strategie komunitně vedeného místního

Více

Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva. Ústav pro studiu totalit í h reži ů. 25. červ a 2012. Fakta na dosah

Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva. Ústav pro studiu totalit í h reži ů. 25. červ a 2012. Fakta na dosah Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva Ústav pro studiu totalit í h reži ů 25. červ a 2012 Fakta na dosah 1 Úvod Na základě dohod ezi Ústave pro studiu totalit í h reži ů a firmou Factum Invenio provedla

Více

Tento trénink si uď za ilujete, e o si udete slet, že jse se

Tento trénink si uď za ilujete, e o si udete slet, že jse se Tento trénink si uď za ilujete, e o si udete slet, že jse se úpl ě z láz il. Jse autor E aila ade a k ih Milió o ý e ail a toto není prodejní video či prodej í ebook. A a i e á žád ou zázrač ou pilulku

Více

Alzheimercentrum Filipov o.p.s. Zámecká 1/25, 86 Čáslav

Alzheimercentrum Filipov o.p.s. Zámecká 1/25, 86 Čáslav Výroč í zpráva 2011 Alzheimercentrum Filipov o.p.s. Zámecká 1/25, 86 Čáslav AL)HEIMERCENTRUM FILIPOV O. P. S. POBYTOVÉ )AŘÍ)ENÍ Motto: Důležité je, a y ho čas, který a péči á e, využili o ejs yslupl ěji.

Více

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS zkuše osti po ro e apliková í Jan Frk jan.frk@mvcr.cz Vznik etodi kého ávodu Iniciovalo CNZ o.s. Realizoval OAS Ministerstva vnitra

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Společnosti INTV, spol. s r.o. O sah přílohy Podle 9 yhlášky č. / S.: 1. Popis účet í jednotky 2. Majetko á či s lu í spoluúčast účet í jed otky ji ý h společ oste h 3. Za ěst

Více

Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Hospodářství

Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Hospodářství Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Hospodářství 73953 Třanovice č. p. 1 k přípravě strategie komunitně vedeného místního rozvoje Termín jednání: 2. února 2015 od 8:00 hod. Místo konání: Kapplův dvůr -

Více

FUJITSU. Když vaše s ysly estačí. 13.Dubna 2015 Hrade Králo é. 0 Copyright 2013 2012 FUJITSU

FUJITSU. Když vaše s ysly estačí. 13.Dubna 2015 Hrade Králo é. 0 Copyright 2013 2012 FUJITSU FUJITSU Když vaše s ysly estačí. Mila Podi í 13.Dubna 2015 Hrade Králo é 0 Copyright 2013 2012 FUJITSU Pů od áz u společ osti Fujitsu Fu jsou pr í d ě pís e a společ osti Furukawa, ji jsou pr í d ě pís

Více

Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Společnost

Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Společnost Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Společnost MAS Pobeskydí, z. s. 73953 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 k přípravě strategie komunitně vedeného místního rozvoje Termín jednání: 2. února 2015 od 10:30

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Soft are pro podporu krajského krizo ého říze í

Soft are pro podporu krajského krizo ého říze í Soft are pro podporu krajského krizo ého říze í a plá o á í, risk a age e tu, užití ezpilot í h dro ů e spoje í s te h ologie i Mi rosoft. Software pro podporu krajského krizového říze í a plá ová í, risk

Více

Úpl é elektro i ké podá í prakti ká příručka pro rok

Úpl é elektro i ké podá í prakti ká příručka pro rok Úpl é elektro i ké podá í prakti ká příručka pro rok Bohdan Urban Ministerstvo itra České repu lik 13.dubna 2015 Rekapitulace (ISSS 2014) )áklad í krok k realiza i úpl ého elektro i kého podá í Legislativa

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

(USA) Aljaška je se s ý i 717 854 km2 ej ětší státem USA, počet o atel je pouze 627 000, z tohoto

(USA) Aljaška je se s ý i 717 854 km2 ej ětší státem USA, počet o atel je pouze 627 000, z tohoto Aljaška (USA) Aljaška je se s ý i 717 854 km2 ej ětší státem USA, počet o atel je pouze 627 000, z tohoto počtu ji h 280 000 žije ej ětší ěstě A horage. Hla í ěsto Ju eau á pouze 31 000 obyvatel a je až

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

č é í ĚŠŤ í é é Ť č č č é é í í í š é Í ší Ť í í í č é é š í í č é é Ž ň é č é í é ž Í í č ň Ý í č Ů č é í é é č é Č í é š ž Ž í í Á ší í í í č čí í é š é ší ž ň é Ž č í č šíť ž í Ž é Ž é í í íťí ší é

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

Bali (Indonésie) Airbus A 380

Bali (Indonésie) Airbus A 380 Bali (Indonésie) Tento nádherný tropický ostrov se nachází a již í polokouli, 8o pod rovníkem, a je součástí Indonésie s5 k dlouhý řetěz e í e jak 7 ostro ů ležících ezi Malajsií a Austrálií. Nej ližší

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

KDK Li ere ký kraj. Eva Kordová předsedky ě KDK SKIP Li ere kého kraje evakordova@knihovnicek.cz 481 312 739 736 712 400

KDK Li ere ký kraj. Eva Kordová předsedky ě KDK SKIP Li ere kého kraje evakordova@knihovnicek.cz 481 312 739 736 712 400 2014 KDK Li ere ký kraj )práva o či osti za rok 4 Eva Kordová předsedky ě KDK SKIP Li ere kého kraje evakordova@knihovnicek.cz 481 312 739 736 712 400 OBSAH Obsah... 1 Účast a vše h projekte h a aktivitá

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

AddNet I tegrova á správa sítě -

AddNet I tegrova á správa sítě - AddNet I tegrova á správa sítě - jako základ k er eti ké ezpeč osti orga iza e Ji dři h Šavel NOVICOM s.r.o. 015 2012 Novicom All rights s.r.o. reserved. All rights reserved www.novicom.cz, sales@novicom.cz

Více

S. o sdružová í o ča ů, ve z ě í pozdější h předpisů a od.. je považová a. je do rovol ý spolke dětí, ladý h lidí a vedou í h.

S. o sdružová í o ča ů, ve z ě í pozdější h předpisů a od.. je považová a. je do rovol ý spolke dětí, ladý h lidí a vedou í h. Sta ovy Aso ia e turisti ký h oddílů ládeže České repu liky I. Název spolku ázev: Aso ia e turisti ký h oddílů ládeže České repu lik zkratka: Aso ia e TOM ČR II. Účel a poslá í spolku 1. Aso ia e TOM ČR

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

ą ý ú ý ý ýš Á é š ě é ž ř é é é é ý ú ý ý š ř é é é ě ř ě ů ý é é ý Ž é ř ý Í é ů ů ř ěž é ů š ě ě é š é š é é ř ž Č Č é ř é ě Ę ě ý é š ř é ě ě š ř ů é ě é ę ę ý ý ř ě ř ř é ř ý ů ě ě ě ě ě š ě ě ý ý

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

ÍS Č ÍS Č Č S Č S ᖗ咷í etušᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 eᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷tᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷tᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷e ᖗ咷íᖗ咷tᖗ咷ᖗ咷tᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷tᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷e ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 Sᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷eᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷tuᖗ咷teᖗ咷ᖗ咷tᖗ咷eᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷e ᖗ咷e OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ANALITICKÁ

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Orga izač í řád Leden 2014 Fyzikál í ústav AV ČR, v. v. i., se sídle v Praze, Na Slova e /, PSČ, v dává ve s slu záko a č. / S., o veřej ý h výzku ý h i stitu í h, te to

Více

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH EDICE 2013 J a ks epr os a di t nafa c e booku adal š í c hs oc i ál ní c hs í t í c h Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í u s p ě t n e j e nn afa c e b o o k u JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU

Více

í Š í í ď í í é č ř čí ě ěř é é íč š ří č ř Ž é č í í é ř Ž é č í Š Š í í ěř é č í ý č ř í é í č í ý é ě í í í í í ř ě Ž í Ť ě úř í í úř í ý é ě í ř í Ž ří č š í é í ří é í ě í í ď ě ř ý š ěř í ěř íč š

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

ř ě ě š ř ů ř ěž ú ěž ú ú Č ě Ú š ž ú ž ě ě ř ž ě ú ů ě ř š ž ú ě š ž ě ů š ě ř ě Ú ř ě ř ě ř ě ě ř š ž ž ř ě ť ř ě ů š ř š ě ě ř š ď ů ř ř ž Ž ř ě ž ř ě ř š ř ě ř ř ů ř ž ř ř ř ě ě š ž ř ě ě ž ž ř ž š

Více

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM V prvním modulu se dozvíte, jak vám blog může ve vašem podnikání pomoci. Stanovíte si téma blogu, jeho cíl a také cílového návštěvníka, kterému budete přizpůsobovat obsah na vašem

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

ě úř ř ř Á Á ň Í É Á Í é ě úř ď ě ž č č Ť ě ě š ř ů é č ě ě ř ů ě ů č é ě úř Í úř ěš ěš ů ť ěš ř é Ú úč ž č ř š č é ě ž ě šč č é ř Ž č ů é ě č š č š č Ó š Ď š š ř š ř š ď ě Ůř Š ú š č ě ě ř é ž é ř ě ě

Více

á ř é á ů ň Š á Š ě Š ř ř á á á á Ť é á ů á Ť ř é ě š ř ý ů áš á ř é á á á é ř á ř á ú á é á á ú á é á ú á é ý ů á ý ů á ú á ú é ř ě é ř á ý ě á ř á ý ůě é ř á ť é á ě á á ú é á á ě ě ů á á Š Ť á ěř á

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

ď ď áý ó ůó šó é Í á ú á ě ž é Ť á áš Ť ř á á ú é ž ý ř á Í á ě ž é ú Ť ť ď á ď é é ž ú Ž Í ú á ý ý ď á ě á á Č ýť á ě ý Í ů š á é Í ř Í ář á é Č é šý š ď é á Č ř ř é ýš ů é ý ř Ž é Ž úč á š é á á ů š

Více

Čerstvý vzdu h z EU do OA O hod í akade ie, Česká Lípa, á ěstí Osvobození

Čerstvý vzdu h z EU do OA O hod í akade ie, Česká Lípa, á ěstí Osvobození Čerstvý vzdu h z EU do OA O hod í akade ie, Česká Lípa, á ěstí Osvobození, příspěvková orga iza e Jakub France Kateři a Mi hlíková Klára Smolíková Jaroslav Špitálský www.navrhniprojekt.cz Obsah Úvod...

Více

Metodika te h i kého kroužku

Metodika te h i kého kroužku Metodika te h i kého kroužku Vypracoval: Jaromír Hes Obsah Cíle projektu:... 4 Klíčové ko pete e... 4 Cílové za ěře í vzděláva í o lasti a klíčové ko pete e... 4 Plá či osti... 5 Dlouhodo é společ é projekt...

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY NOVINKA 8kr okůj a kz í s ka t fir e mní z á ka z ní ky J e dnoduc hýnávodkr okz akr oke m Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í z í s k a t n o v éz a k á z k yuf i r e m ING. PAVEL HRDLIČKA

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

Ě Ý Í Č ě ř Í Í Á Č ř č Č é č č šř Č é č ě é ř č č š ě ř č ď ě š ř ě č é ř ďů ž ě š š Č é éú ě ě ž éč Í ř ě éú ů č ů ř č ů č ř ř šť é řč Žď ž ú ů ř š ř éž ů ů é ž ú č ř č ř šť č ž č ě ř č č č ů ř é ř č

Více

Jak získávat zákazníky, i když spíte

Jak získávat zákazníky, i když spíte Jak získávat zákazníky, i když spíte 5 kroků, jak znásobit své příjmy díky internetu a online komunikaci napsal: Daniel Križák Věnování Tuto knihu věnuji všem, kteří touží vybudovat skvělý byznys, zjednodušit

Více

Í Č Ý ě ě ř é š Š š ó Í ř ř š š Í ř ř ý ř é ř ě ě Ú ř ž ž ř š Í ě š Šť ý ž Ť ěž š ř ř š ř ú ě ú ý ě Í Á Á Í Ý Ě ŠÁ Ř Ě ŘÍ Á ÚĚ Č Ě Ů Á Á Č Ě Š Ě É Á Á Ř Ě ÁŽ ÚČ Ě ÁŘŮ Ě Š Ř Ř úš ř ř š Í Í Í ř é ř š é ý

Více

STANDARDY PRO )ÁKLADNÍ V)DĚLÁVÁNÍ. Český jaz k a literatura

STANDARDY PRO )ÁKLADNÍ V)DĚLÁVÁNÍ. Český jaz k a literatura STANDARDY PRO )ÁKLADNÍ V)DĚLÁVÁNÍ Český jaz k a literatura )pra ová o dle uprave ého RVP )V úči ého od 1. 9. 2013. Červe ě jsou v z ače očekáva é výstup RVP )V, u i hž l dopl ě Sta dard (ČJL-9-1-02, ČJL-9-1-06,

Více

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Dnešní internetový svět nabízí spoustu možností, jak si vydělat peníze, zlepšit rodinný rozpočet nebo si v důchodu finančně přilepšit. Jednou z

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Obsah Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Environmentální aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy a ve veřejném prostoru aneb umělecká výchova uvnitř instituce

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

Á Á Á š ě ČŇ ŘÁ Ě Á Č ÍŘÁ Ř Ě š ě ť Č Ú ú Č ě Ú ů ů š ě Ň ř ž ěř ů ř ě ř ň ř ž ů ř Ů ě ř š ě ě ú ř ž Č Č ť Ň ě ř š ěú ř ď Ž šú ě ř ř ř Á ě ř ř ť Č ř ř ď ě ě ž ř ě Č ó ě Ň ě ě ě š š ů ě ž ú ž Č šš úě ů

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

č é é Á č č í ě ě Ť é Ť é í š č š ě ší í í Ť č í ě Í ž Íňí í ť č íč č í č é í ž Í í č š é é é č ňí č Ť ÍíŽ č é Ě é Č ě č ž č Ťí ž í š é é ě é ě ž í ě č ď ě Ž č í č é é ě Ťí ě ž ě ň ě í Ů ě é č é é é ě

Více

Jak ůže stát e trál ě za ezpečit sdíle é služ pro veřej ou správu? Vá lav Koudele & )de ěk Jiříček - Microsoft

Jak ůže stát e trál ě za ezpečit sdíle é služ pro veřej ou správu? Vá lav Koudele & )de ěk Jiříček - Microsoft Jak ůže stát e trál ě za ezpečit sdíle é služ pro veřej ou správu? Vá lav Koudele & )de ěk Jiříček - Microsoft Co to jsou sdíle é služ? Co to je loud veřej é správ? Sdíle é služ = loud Co není cloud veřejné

Více

ě ý ě é ě ř č ů Ž é ř ě š š ě ř Ž š ě ž š ě č ý ž ě š ď Ž ě š č ý ř ě ž š č ý ý č é Š ř ř ě š ř ě ě ě ů ůš š Š š ě ě š ř š ě š š é ř é ř Š ě é ě ř č éž Ž é ř ě š š ě ř ž ěč ř ž ů š ž š ě ý č ř ý ž š ě

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

Ó é ě é é Ť č é ě č ě č ž ě é č ěš é é é ž č é ě Ť č Ť ž é é ě ň č č č ú é Ť é ě č č é é Ž é é ž ě ě é ě ž š é ž ě ě ěč ě č Ť é Ť é é é ž č ě č š é ž ú ž ě ě ž ěč ž ž Í ě Ť ž Ť ě ě ž Í Ť ěč č é č ž č Ť

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

á ň á í í í á í í ž áž ří č čí é ě ě á Ž á ž ě á í í č é íš ý ěč é ě ší Í ž í č ý í í ř š ť é á í ě ž ť ří ě í ř ý á ě é é é í ž ř í ř ý á ě ší á á ě ě í ř é é ž í á š í ě á ž ž ý í á ř č ř š ř íž š ř

Více

óš ř Ř Í É ŘÍ Í Á Í Á Á Ý Á Í Č Á Ž Í Ř Í ŠÍÚ Ý Í Í Č Í Ú ÁŠ Í Č Á Í ĚŘ ú é ú ěš é ř š ě č ř š ř š č ě š ě é é č ř č č é é ž ř ě ěš ž óě Í ř ě ř ě ě š ě ě ř ě é ž é šť ě ř ě ě č č č šé ě ř ě é é Č é š

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Smart Cities inspirace pro města v ČR. Jaroslav Šol, Magistrát hl.. Prahy ISSS/V4DIS, 13.4.2015

Smart Cities inspirace pro města v ČR. Jaroslav Šol, Magistrát hl.. Prahy ISSS/V4DIS, 13.4.2015 Smart Cities inspirace pro města v ČR Jaroslav Šol, Magistrát hl.. Prahy ISSS/V4DIS, 13.4.2015 1 Proč ěsta? Ko e tra e popula e, eko o iky i pro lé ů Udržitel ý rozvoj e viro e tál í, eko o i ké i so iál

Více

Ú č č ě ř ó č č Ú ě ě ě ř ů ž ž š č ř Ú č ó ž ě ř ř ě ř č ž ř ě Ý ěš š č ž ň ř ě ě č š ěž ú ě ř ú š ě ž ě ž ů š č ř ů č ž ě ů ž ž ě ř š ů š č ř ě ó ě ó ř ě š ě ě ř ě ó ě ě ř ů ř š ěž ó č ž ř ě č č č ě

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

RSIT, Jiří Erben 26.8.2012

RSIT, Jiří Erben 26.8.2012 .CZ Základní informace RSIT, Jiří Erben 26.8.2012 Základní informace k užívání služby e-zásilka.cz OBSAH Instalace... 1 První spuštění... 1 Odeslání souboru... 1 Nastavení programu... 1 Popis okna aplikace...

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více