V Ý R O È N Í Z P R Á V A S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S."

Transkript

1 V Ý R O È N Í Z P R Á V A S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S.

2 Profil spoleènosti Od historie k souèasnosti Severoèeská energetika, a. s., je obchodní spoleènost pùsobící na území Ústeckého a Libereckého kraje. Posláním spoleènosti je spolehlivá a kvalitní dodávka elektrické energie fyzickým a právnickým osobám. Získávání nových zákazníkù i v jiných regionech v duchu podmínek liberalizovaného trhu s elektrickou energií a trvalý rùst tržeb z prodeje a distribuce elektøiny je dlouhodobým cílem spoleènosti. Mezi osmi distributory elektrické energie v Èeské republice vykázala spoleènost v roce 2001 tøetí nejvìtší obrat. Pøedpokladem k naplòování podnikatelského zámìru a poslání spoleènosti je její bohatá tradice podporovaná odpovídajícím technickým i personálním zázemím. Podle dochovaného dokumentu uplynulo 110 let od doby, kdy zaèala v Jablonci nad Nisou pracovat první elektrárna napojená na veøejný rozvod elektrické energie. Území severních Èech patøilo k nejprùmyslovìjším oblastem s rozsáhlou sítí textilek a skláøských hutí. Bohatá tradice spoleènosti je zavazující pro souèasnou i budoucí generaci pracovníkù. Postupem èasu prošla spoleènost øadou restrukturalizaèních procesù. Poslední organizaèní zmìna s cílem vytvoøení procesnì orientované spoleènosti byla pøipravena v prùbìhu období roku 2000 s úèinností od Nová organizace nahradila liniovou øídící strukturu s jednotlivými organizaèními celky - závody. Akciová spoleènost Severoèeská energetika se tímto uspoøádáním øadí mezi pøední spoleènosti èeské elektroenergetiky. Základní údaje: Firma: Severoèeská energetika, a. s. Sídlo: Teplická 874/8 Dìèín IV Právní forma: Datum vzniku: Celková hodnota emise: akciová spoleènost, obchodní rejstøík vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka Kè IÈO: DIÈ: Telefon: 0412 / / Fax: 0412 / Internet: První elektøina pro veøejné úèely v severních Èechách v Jablonci nad Nisou Založení NEW GmbH - Severoèeské elektrárny, spoleènost s r. o., v Podmoklech Vytvoøeny Východoèeské elektrárny Hradec Králové, krajské øeditelství Liberec a Støedoèeské elektrárny, krajské øeditelství Dìèín Zøízení samostatných státních podnikù Energetické rozvodné závody Dìèín a Liberec Zøízení Severoèeských energetických závodù, národní podnik Dìèín (SÈE) Vyèlenìní teplárenství z aktivit SÈE Založení Severoèeských energetických závodù, státní podnik, vyèlenìní z koncernu ÈEZ Založení akciové spoleènosti Severoèeská energetika Vyèlenìní stavebnì-montážní èinnosti ze spoleènosti výroèí prvního dodání elektøiny do veøejné sítì. 60. výroèí uvedení vodní elektrárny Støekov do provozu Podpis smlouvy na dodávku elektøiny pro Chemopetrol, a. s Uvedení Paroplynového cyklu Trmice (PPC Trmice, a. s.) do trvalého provozu Pøíprava zásadní organizaèní zmìny dosud liniovì øízené spoleènosti s nižšími organizaèními jednotkami (závody) s orientací na procesnì øízenou spoleènost v roce Implementace procesnì øízené spoleènosti s novou organizaèní strukturou. Prodej akvizic - Teplárna Ústí, a. s., a PPC Trmice, a. s výroèí veøejného rozvodu elektrické energie na severu Èech. 65. výroèí uvedení vodní elektrárny Støekov do provozu. Bankovní spojení: Komerèní banka Dìèín èíslo úètu: /100

3 Organizaèní schéma Pøehled vybraných ukazatelù Severoèeská energetika, a. s sekce Strategie Rozvojové projekty Jednotky štábní útvary sekce Kontroling sekce Finance divize Distribuce EE PT Správa majetku DS PT Dispeèink DS divize Obchod s EE PT Nákup EE PT Prodej TOP zákazníkùm divize Infrastruktura PT Služby IT PT Komunikace Zásobovaná oblast km Poøízená elektrická energie GWh Užiteèná dodávka GWh Maximální zatížení MW ,9 1090,3 1125,8 Nákup dle dodavatelù ÈEZ, a. s. GWh Teplárny GWh Ostatní dodavatelé GWh sekce Lidské zdroje sekce Správa spoleènosti sekce Øízení akvizic PT Pohotovostní služba PT Diagnostika PT Údržba a oprava DS PT Inženýring PT Prodej ostatním zákazníkùm PT Call centrum PT Elektromìry PT Správa NEE majetku PT Logistika PT Doprava VE Støekov Vlastní výroba GWh Výnosy celkem mil. Kè z toho za prodej elektøiny mil. Kè Náklady celkem mil. Kè Nákup elektøiny mil. Kè Zisk po zdanìní mil. Kè260,4 335,7 261,1 765,6 586,6 Investice mil. Kè894,9 851,8 959,4 877,3 828,4 Celková zadluženost % 35,1 36,21 39,54 37,4 37,55 Odepsanost invest. majetku % 46,22 47,26 46,73 45,18 44,83 Bìžná likvidita koef. 0,73 0,76 0,75 0,96 1,09 Výnosnost vlastního kapitálu % 5,43 6,57 4,88 13,37 9,46 Poèet zamìstnancù osoby Kurz akcií na BCPP PT Projekty PT Vývoj ZSW Maximální Kè Minimální Kè Èistý zisk na 1 akcii Kè80,26 103,06 80,14 235,01 180,08

4 Èím chce být a èeho chce dosáhnout Severoèeská energetika, a. s., v následujících letech Obsah Být akcionáøsky pøitažlivou spoleèností, do níž chtìjí akcionáøi investovat své prostøedky. Ve svém dùsledku pøinesou tyto prostøedky i udržení pracovních pøíležitostí pro zamìstnance. Být dùslednì zákaznicky orientovanou spoleèností. Provádìt další rozvoj vnitropodnikové kultury a výchovy zamìstnancù z monopolní spoleènosti na zákaznicky orientovanou spoleènost. Udržovat neustále se opakující proces zmìn. Poskytovat kvalitní a komplexní služby zamìøené a uzpùsobené vždy pro daný zákaznický segment trhu žádající podobné služby. Neustále rozšiøovat a modifikovat nabídku služeb (využití internetu, e-commerce, technologie WAP apod.) Realizovat úspìšnì marketingové cíle spoleènosti. Postupnì certifikovat spoleènost dle ISO 9001:2000. Snížit náklady na provoz a údržbu DS pomocí nových technologií osazovaných do DS, prodloužit revizní lhùty zaøízení a zajistit provádìní rutinních èinností spojených s údržbou dodavatelsky, tj, za konkurenèní ceny, které jsou nižší než vnitøní ceny. Zvládnout roli obchodníka s EE, minimalizovat náklady na nákup EE a organizaènì zajistit obsluhu nových regionù se zákazníky. To vše v liberalizovaném prostøedí trhu s EE. Být manažersky vyspìlou a uèící se spoleèností, zajiš ující svùj stálý rùst. Využívat úèinnì Balanced Scorecard podpory pro manažerské rozhodování a øízení. Neustále zvyšovat kvalifikaci a odborný pøehled øídících pracovníkù i zamìstnancù, aplikovat nejnovìjší technologie IT/IS a poznatky z oblasti managementu. Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva a generálního øeditele 1 Složení vrcholových orgánù spoleènosti 3 Postavení spoleènosti na vnitøním trhu, pøedmìt podnikání 7 Akcie 9 Kapitálové úèasti 12 Provozní èinnosti 16 Investièní èinnost 17 Obchod s elektrickou energií 18 Nákup elektrické energie 19 Prodej elektrické energie 21 Podnikatelské zámìry spoleènosti 24 Pøedpokládané výsledky v roce Lidské zdroje 28 Ochrana životního prostøedí 30 Bezpeènost práce a vývoj úrazovosti 30 Informatika 31 Komunikace 31 Logistika 32 Øízení akvizic 33 Sponzorství 33 Zpráva dozorèí rady 34 Výrok auditora 36 Úèetní závìrka za rok Pøíloha úèetní závìrky 44 Úèetní výkazy za rok Úèetní výkazy za rok Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 81 Prohlášení o vìrohodnosti údajù 86 Informace akcionáøùm 87 Výklad pojmù a zkratek 89

5 Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva a generálního øeditele Podnikání v elektroenergetice na našem souèasném zásobovacím území trvá již 111 rokù. Nyní v našem oboru podnikání probíhá dramatická zmìna. Po 110 letech se mìní prostøedí a louèíme se s postavením monopolního distributora elektøiny. Není naší snahou tento proces brzdit. Naopak jsme se pøipravovali na ještì rychlejší a úplnìjší otevøení konkurenci. Jak ukazují první liberalizaèní kroky, je tato zmìna ve prospìch zákazníkù. Výraznì se zmìnily také prostøedky našeho podnikání uplatnìním nové procesní organizace. Rok 2001 pøinesl další posun k elektronické komunikaci a nové technologie v rùzných oblastech naší èinnosti. Proti oèekávání nenastaly výrazné zmìny mezi vlastníky. Ve druhé polovinì roku probíhala velmi intenzivní analýza a prezentace spoleènosti potenciálním zájemcùm o koupi nabízeného majoritního podílu. Mimoøádný zájem o naši spoleènost, stejnì jako dílèí hodnocení a komentáøe potvrzovaly, že Severoèeská energetika, a. s., je ve svém rozvoji a výsledcích na správné cestì. Privatizace však nakonec nové vlastníky nepøinesla. Severoèeská energetika, a. s., se øadí mezi pøední spoleènosti v rámci èeské elektroenergetiky. V úrovni spolehlivosti provozu a dodávky dosahujeme evropských standardù. Výší obratu jsme na tøetím místì v daném odvìtví. Hospodáøské výsledky bude možné hodnotit jako dobré, i když zisk po zdanìní ve výši 586,6 mil. Kè je nižší než zisk v roce pøedchozím. Nárùst tržeb za elektøinu byl pomalejší než rùst nákladù spojených s jejím poøízením. Rùst tìchto nákladù nebyl v plné výši kompenzován vykázanou úsporou osobních nákladù ani snížením nákladù na opravy a udržování. Ekonomické ukazatele, jako bilanèní suma, výnosnost kapitálu, rentabilita a likvidita, vykazují progresivní vývoj. Pøi srovnání roku 2001 s pøedchozím rokem je tøeba pøipomenout, že zisk po zdanìní za rok 2000 byl výraznì ovlivnìn rozpuštìním rezervy tvoøené v letech 1996 až Nejen v ekonomických parametrech, ale také v organizaèním uspoøádání, kvalitì zpracování strategického plánu a v úrovni podpory managmentu informaèní technologií se øadí Severoèeská energetika, a. s., mezi vùdèí spoleènosti v odvìtví. Otevøení trhu s elektøinou a zmìnami v obchodování s elektøinou vznikla nová, komplikovanìjší situace pro Severoèeskou energetiku, a. s., pøi využívání regionálních zdrojù výroby a pøi smluvních vztazích s relativnì velkými zákazníky. V souvislosti s tím byl již døíve pøehodnocen vztah k nìkterým kapitálovým podílùm na jiných obchodních spoleènostech. V srpnu 2001 došlo k podpisu dokumentù spojených s prodejem spoleèností Teplárna Ústí n. L, a. s., a PPC Trmice, a. s., a k následnému pøedání výkonu akcionáøských práv. Tím byla rozložena rizika spojená s projektem teplárenství na více subjektù a delší èasové období. Tradiènì vysoká úroveò lidských zdrojù spolu se stále vyšší podnikovou kulturou umožòují dosahovat dobrou výkonnost podniku a zasluhují si také odpovídající sociální program. Diskuse o jeho obsahu nebývá jednoduchá. V tomto smìru byl rok 2001 poznamenán vyšší nervozitou v pracovním kolektivu. V minulém roce bylo pùsobení spoleènosti pozitivnì vnímáno veøejností. Za pomoc zdravotnì postiženým spoluobèanùm jsme získali prestižní Cenu lidství od Mezinárodního centra Universium. V kvìtnu jsme pøevzali z rukou ministra práce a sociálních vìcí ocenìní Bezpeèný podnik jako výraz dùvìry v trvalou péèi o bezpeèné pracovní metody a organizaci práce. Výsledky roku 2001 dávají dobrý pøedpoklad pro další rozvoj spoleènosti, zejména bude-li i nadále v procesu zmìn pøevládat dosavadní novátorský pøístup. Vedení spoleènosti Severoèeská energetika, a. s., dìkuje svým zákazníkùm i pracovním kolektivùm za možnost spolupráce v roce S dùvìrou v úspìch budeme rozvíjet svou èinnost, abychom naplnili vytèené cíle. Ing. Jiøí Š astný, pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel akciové spoleènosti SÈE. Konkurence na liberalizovaném trhu a privatizace jsou urèující podmínky, kterým se musí spoleènost dlouhodobì pøizpùsobit. 1 2

6 Složení orgánù spoleènosti Pøedstavenstvo Dozorèí rada Ing. Jiøí Š astný, pøedseda pøedstavenstva Ing. Vladislav Raška, pøedseda dozorèí rady V pøedstavenstvu spoleènosti od r. 1994, rodné èíslo: /258 bydlištì: Høbitovní 1388/24, Dìèín 2, absolvent Vysoké školy ekonomické, funkce v jiných spoleènostech: Teplárna Ústí nad Labem, a. s. - pøedseda pøedstavenstva (do ). Ing. Jan Saska, místopøedseda pøedstavenstva V pøedstavenstvu spoleènosti od r. 1994, rodné èíslo: /200, bydlištì: Františkov nad Plouènicí 78, absolvent Vysokého uèení technického, funkce v jiných spoleènostech: PPC Trmice, a. s. - èlen dozorèí rady (do ), Energozdroj, s. r. o. - èlen dozorèí rady, ALIATEL, a. s. - èlen pøedstavenstva. Ing. Vladislav Krajíc, èlen pøedstavenstva V pøedstavenstvu spoleènosti od r. 1994, rodné èíslo: /002, bydlištì: Na Høebence 1485, Ústí nad Labem, absolvent Èeského vysokého uèení technického, funkce v jiných spoleènostech: Aliatel, a. s. - èlen pøedstavenstva (do ), EFIS, a. s. - místopøedseda pøedstavenstva, První energetická, a. s. - pøedseda dozorèí rady. Ing. Miroslav Kekule, èlen pøedstavenstva V pøedstavenstvu spoleènosti od r. 1994, rodné èíslo: /009, bydlištì: Mechová 5, Jablonec nad Nisou, absolvent Èeského vysokého uèení technického, funkce v jiných spoleènostech: Energetická montážní spoleènost Liberec, s. r. o. - pøedseda dozorèí rady (do ), Energozdroj, s. r. o. - èlen dozorèí rady. Ing. Edvard Renner, èlen pøedstavenstva V pøedstavenstvu spoleènosti od r. 1994, rodné èíslo: /067, bydlištì: Tolstého 1186, Ústí nad Labem, absolvent Vysoké školy strojnì elektrotechnické, funkce v jiných spoleènostech: Energetická montážní spoleènost Èeská Lípa, s. r. o. - èlen DR, Energetická montážní spoleènost Ústí nad Labem, s. r. o. - pøedseda DR, Energetická montážní spoleènost Liberec, s. r. o. - pøedseda DR, ESS, s. r. o.- pøedseda DR, Energozdroj, s. r. o. - èlen dozorèí rady, EFIS, a. s. - èlen dozorèí rady, Teplárna Ústí nad Labem, a. s. - èlen pøedstavenstva (do ), PPC Trmice, a. s. - èlen pøedstavenstva (do ), likvidátor - Energokonstrukce, s. r. o., Krokova 12, Dìèín 1. Všechny penìžité a naturální pøíjmy a tantiémy, které pøijali v minulém roce èlenové orgánù a vedoucí zamìstnanci od spoleènosti, jsou uvedeny v tabulce, která je souèástí Pøílohy k úèetní závìrce. V roce 2001 neposkytla spoleènost èlenùm statutárního orgánu, ani èlenùm dozorèí rady úvìr ani pùjèku. Za tyto osoby nebyla pøevzata žádná ruèení, jiná zajištìní èi plnìní. Èlenové pøedstavenstva jsou vlastníky 3 akcií spoleènosti, vedoucí pracovníci vlastní 18 akcií, èlenové dozorèí rady akcie nevlastní. Do funkce zvolen r. 1995, rodné èíslo: /1327, bydlištì: Hluboká 1195/11, Dìèín 2, absolvent Vysoké školy ekonomické, zamìstnání (funkce): FNM ÈR - èlen VV - 1. místopøedseda funkce v jiných spoleènostech: MERO ÈR, a. s. - èlen pøedstavenstva, Støedoèeská plynárenská, a. s. - èlen dozorèí rady. Jiøí Bára, èlen dozorèí rady Èlen dozorèí rady zvolený zamìstnanci od , rodné èíslo: /023, bydlištì: Lovosická 1350/20, Dìèín 6, absolvent odborného uèilištì, zamìstnání (funkce) v SÈE, a. s. - smìnový pracovník VE Støekov, funkce v jiných spoleènostech nemá. Ing. Jan Juchelka, èlen dozorèí rady Do funkce zvolen r. 1999, rodné èíslo: /5148, bydlištì: Jižní 1339, Podìbrady, absolvent Slezské univerzity, zamìstnání (funkce): FNM ÈR - II. místopøedseda výkonného výboru, funkce v jiných spoleènostech: ÈESKÝ TELECOM, a. s. - èlen pøedstavenstva, Komerèní banka, a. s. - èlen dozorèí rady. Ing. Petr Pìtioký, èlen dozorèí rady Do funkce zvolen r. 2001, rodné èíslo: /1574, bydlištì: Hostouò 20, absolvent Vysoké školy ekonomické, zamìstnání (funkce): ÈEZ, a. s. - øeditel sekce úèetnictví, funkce v jiných spoleènostech: HYDROÈEZ, a. s. - pøedseda pøedstavenstva. Ing. Jan Suchý, èlen dozorèí rady Do funkce zvolen v r rodné èíslo: /004, bydlištì: Na Kopeèku 1/1282, Praha 8, absolvent Vysoké školy ekonomické, zamìstnání (funkce): Ministerstvo financí ÈR - ved. odd. privatizace prùmyslu, funkce v jiných spoleènostech: Severomoravská plynárenská, a. s. - místopøedseda dozorèí rady. Ing. Pavel Martínek, místopøedseda rady Do funkce zvolen r. 1999, rodné èíslo: /2490, bydlištì: Liliová 2, Pøezletice, Praha - východ, absolvent Vysoké školy ekonomické, zamìstnání (funkce): Transgas, a. s. - vedoucí oddìlení privatizace, funkce v jiných spoleènostech: Severomoravská plynárenská, a. s. - pøedseda dozorèí rady. Ing. Martin Hušek, èlen dozorèí rady Èlen dozorèí rady zvolený zamìstnanci od r. 1994, rodné èíslo: /0488, bydlištì: Frimlova 37, Liberec 5, absolvent Èeského vysokého uèení technického, zamìstnání (funkce): SÈE, a. s. - vedoucí skupiny Inženýring Liberec, funkce v jiných spoleènostech nemá. Irena Klùsová, èlen dozorèí rady Èlen dozorèí rady zvolený zamìstnanci od r. 1999, rodné èíslo: /266, bydlištì: Dvoøákova 25, Dìèín 2, absolventka Støední prùmyslové školy, zamìstnání (funkce): SÈE, a. s. - TP - ekonomika obnovy, funkce v jiných spoleènostech nemá. Norbert Wenner, èlen dozorèí rady Do funkce zvolen v r. 2000, narozen: , bydlištì: Gordeler Strasse 31, Werne, absolvent studia podnikové ekonomiky, zamìstnání (funkce): pøedseda pøedstavenstva MEAG Halle, funkce v jiných spoleènostech: HKW Bedzin - pøedseda dozorèí rady, Stadtwerke Leipzig, Halle, Merseburg - èlen a zástupce pøedsedy DR, Èlen v pøedsednické radì VDEW, Pøedseda Landesgruppe Sachsen - Anhalt, Prezident Prùmyslového klubu Mitteldeutschland. 3 4

7 Ing. Jan Saska, místopøedseda pøedstavenstva. Ing. Miroslav Kekule, èlen pøedstavenstva. Ing. Vladislav Krajíc, èlen pøedstavenstva. Ing. Edvard Renner, èlen pøedstavenstva. Na liberalizovaném trhu lze uspìt pouze s kvalitní a sofistikovanou podporou ze strany infrastrukturních procesù. Kvalitní provozování a údržba distribuèní soustavy zabezpeèuje spolehlivý pøenos elektrické energie našim zákazníkùm. Rok 2001 byl ve znamení zásadních zmìn ve zpùsobu obchodování na trhu s elektøinou na stranì nákupu i prodeje. S dopadem liberalizace trhu a pod vlivem rozvoje ekonomiky je tøeba zmìnit i pøístup SÈE, a. s., ke spoleènostem, ve kterých má kapitálový podíl. 5 6

8 Postavení spoleènosti na vnitøním trhu, pøedmìt podnikání Hlavní podnikatelskou èinností spoleènosti je distribuce elektøiny, což zahrnuje provozování distribuèní soustavy a obchod s elektøinou. Spoleènost ve své režii realizuje výstavbu nových zaøízení, vèetnì pøípravných a projekèních prací, a výrobu elektøiny ve vlastní vodní elektrárnì. Další podnikatelské aktivity mají podpùrný charakter. Cílem je poskytnout zákazníkùm komplexní služby a upevnit postavení spoleènosti na trhu. K zanikla platnost všech autorizací a v duchu nového energetického zákona, vydaného pod è. 458/2000 Sb., byly Energetickým regulaèním úøadem firmì udìleny tøi licence umožòující pokraèování èinností. Spoleènost je držitelem tìchto licencí: 1. Rozhodnutí o udìlení licence è na distribuci elektøiny (sk. 12) s platností od do Rozhodnutí o udìlení licence è na obchod s elektøinou (sk. 14) s platností od do Rozhodnutí o udìlení licence è na výrobu elektøiny (sk. 11) s platností od do Pøedmìt podnikání spoleènosti je charakterizován v odstavci 2 Zakladatelské listiny a podle stanov spoleènosti obsahuje základní èinnosti: výroba, distribuce elektøiny, vè. provozování distribuèní soustavy, obchod s elektøinou a poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odbìrem nebo použitím elektøiny, výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize, a zkoušky vyhrazených tlakových zaøízení, montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zaøízení, projektování elektrických zaøízení, opravy a montáž mìøidel, montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zaøízení, instalace a opravy elektronických zaøízení, projektová èinnost ve výstavbì, automatizované zpracování dat, poskytování software (prodej hotových programù na základì smlouvy s autory software, nebo vyhotovování programù na zakázku), provozování tìlovýchovných zaøízení a zaøízení sloužících regeneraci, montáž, údržba a servis telekomunikaèních zaøízení, poskytování telekomunikaèních služeb, hostinská èinnost, silnièní motorová doprava nákladní, podnikání v oblasti nakládání s nebezpeènými odpady, velkoobchod, pronájem nemovitostí, ubytovací služby, výkon zemìmìøièských èinností, 7 8

9 Akcie Akcie vydané Severoèeskou energetikou, a. s. Od roku 1998 jsou akcie Severoèeské energetiky, a. s., obchodovány na vedlejším trhu Burzy cenných papírù Praha. Z hlavního trhu burzy, kam byly uvedeny , byly pøevedeny na vedlejší trh na základì rozhodnutí kotaèního výboru burzy. Akcie spoleènosti jsou obchodovány rovnìž prostøednictvím RM-systému. Akcie na majitele ISIN CZ v poètu akcií byly vydány v zaknihované podobì o jmenovité hodnotì 1 000,- Kè. Mají plné hlasovací právo a jsou volnì obchodovatelné. Akcie na jméno ISIN CZ v poètu byly vydány v zaknihované podobì o jmenovité hodnotì 1 000,- Kè. Mají plné hlasovací právo a jsou pøevoditelné pouze se souhlasem pøedstavenstva spoleènosti a dozorèí rady. Akcie na jméno se zvláštními právy ISIN Tato 1 akcie byla vydána v zaknihované podobì o jmenovité hodnotì 1 000,- Kè. Zní na jméno Fond národního majetku ÈR. Bez souhlasu držitele této akcie nelze: zrušit spoleènost zvýšit nebo snížit základní kapitál spoleènosti zmìnit stanovy spoleènosti. Severoèeská energetika, a. s., není majitelem vlastních akcií, a vlastní akcie nejsou spoleèností vykupovány. 9 10

10 Akcie a akcionáøi ke dni Kapitálové úèasti Struktura dle druhu akcií Akcionáøi Poèet Akcie % Akcie celkem ,00 Akcie na majitele ,05 z toho FNM ÈR ,04 ostat. práv. osoby ,14 fyzické osoby ,87 Akcie na jméno ,95 z toho mìsta a obce ,85 FNM ÈR ,009 investoøi (privátní) ,09 Akcie na jméno se zvláštními právy 1 1 0,00 Nejvìtší akcionáøi Název akcie Akcie % FNM ÈR ,05 Mitteldeutsche Energieversorgung AG ,16 E.ON Energie AG ,92 RWE Energie AG ,42 ÈEZ, a. s ,95 VNG - Verbundnetz Gas ,71 Mìsto Most ,57 Mìsto Teplice ,54 Burza s cennými papíry zaèala obchodovat 2. ledna Akcie Severoèeské energetiky, a. s. mìla hodnotu 1 200,- Kè. Svého maxima dosáhla 8. bøezna, kdy se hodnota vyšplhala na 1 559,- Kè. Poprvé sestoupil kurz akcií na nejnižší hodnotu 1 049,-Kè dne 20. prosince. Obchodní rok byl ukonèen hodnotou kurzu 1 050,- Kè za akcii. V prùbìhu roku 2001 nebyl zaznamenán propad akcie pod hranici jmenovité hodnoty. Souèástí vize spoleènosti je trvalé zvyšování hodnoty spoleènosti s efektem pro akcionáøe. S tímto zámìrem je spojena snaha zvyšovat vyplácenou dividendu. Rok Výše dividendy Dividendy na 1 akcii vyplaceny (pøed zdanìním) prostøednictvím ,00 KèIPB 1996 pouze zamìst. akcie spoleènost sama 50,00 Kè ,00 KèM3V Praha, a. s ,00 KèM3V Praha, a. s ,00 KèM3V Praha, a. s ,00 KèM3V Praha, a. s. Obchodní jméno: Energetická montážní spoleènost Ústí nad Labem, s. r. o. Sídlo: U Vleèky 440, Ústí nad Labem IÈO: Základní kapitál: ,- Kè Výše podílu na základním kap.: 100 % Zaplacený podíl: ,- Kè Hl. pøedmìt podnikání: montáž zaøízení distribuèního rozvodu VVN, VN a NN, montáž, oprava a údržba vyhrazených energetických zaøízení. Obchodní jméno: Energetická montážní spoleènost Liberec, s. r. o. Sídlo: Budyšínská 1294, Liberec IÈO: Základní kapitál: ,- Kè Výše podílu na základním kap.: 100 % Zaplacený podíl: ,- Kè Hl. pøedmìt podnikání: montáž zaøízení distribuèního rozvodu VVN, VN a NN,, montáž, oprava a údržba vyhrazených energetických zaøízení. Obchodní jméno: ESS, s. r. o. Sídlo: Dùlní 97, Teplice IÈO: Základní kapitál: ,- Kè Výše podílu na základním kap.: 51 % Zaplacený podíl: ,- Kè Hl. pøedmìt podnikání: skladové služby koupì zboží za úèelem prodeje a prodej montáž, výroba a údržba vyhrazených elektr. zaøízení výroba, instalace a opravy el. strojù a pøístrojù nákup, prodej a skladování paliv a maziv vèetnì jejich dovozu podnikání v oblasti nakládání s nebezpeènými odpady. Spoleèníci a jejich podíl: Energetické strojírny Brno, a. s. Vídeòská 99, Brno IÈO: Výše podílu na základním kap.: 49 % Obchodní jméno: Energozdroj, s. r. o. Sídlo: Teplická 8, Dìèín 4 IÈO: Základní kapitál: ,- Kè Výše podílu na základním kap.: 50 % Zaplacený podíl: ,- Kè Hl. pøedmìt podnikání: automatické zpracování dat, provádìní staveb. Spoleèníci a jejich podíl: Energieversorgung Oberfranken Aktiengesellschaft Bayreuth (EVO Bayreuth) SRN. Výše podílu na základním kap.: 50 % 11 12

11 Kapitálové úèasti Kapitálové úèasti Obchodní jméno: Energetická montážní spoleènost Èeská Lípa, s. r. o. Sídlo: Dubická 2697, Èeská Lípa IÈO: Základní kapitál: tis. Kè Výše podílu na základním kap.: SÈE, a. s tis. Kè49 % GAH AG tis. Kè51% Zaplacený podíl: SÈE, a. s. 100% GAH AG tis. Kè Hl. pøedmìt podnikání: montáž zaøízení distribuèního rozvodu VVN, VN a NN, montáž, oprava a údržba vyhrazených energetických zaøízení. Obchodní jméno: Energetická montážní spoleènost Louny, s. r. o. (v likvidaci ) Sídlo: Osvoboditelù 320, Louny IÈO: Základní kapitál: ,- Kè Výše podílu na základním kap.: 100 % Zaplacený podíl: ,- Kè Hl. pøedmìt podnikání: montáž zaøízení distribuèního rozvodu VVN, VN a NN, montáž, oprava a údržba vyhrazených energetických zaøízení. Obchodní jméno: Energokonstrukce, s. r. o. (v likvidaci) Sídlo: Krokova 12, Dìèín 1 IÈO: Základní kapitál: ,- Kè Výše podílu na základním kap.: 49 % Zaplacený podíl: ,- Kè Hl. pøedmìt podnikání: výroba zámeènických konstrukcí Spoleèníci a jejich podíl: Stahlbau Neugersdorf Handels-und Vertriebsgesellschaft GmbH & Co. KG, Neugersdorf, Spolková republika Nìmecko 51 % Obchodní jméno: Aliatel, a. s. Sídlo: Sokolovská 86, Praha 8 IÈO: Základní kapitál: ,- Kè Výše podílu na základním kap.: 9,33 % Zaplacený podíl: Hl. pøedmìt podnikání: ,- Kè zøizování, provozování, montáž, údržba a servis telekomunikaèních sítí a zaøízení a poskytování telekomunikaèních služeb. Spoleèníci a jejich podíl: Severoèeská energetika, a. s. 9,33 % Pražská energetika, a. s. 9,33 % Jihoèeská energetika, a.s. 10,33 % Západoèeská energetika, a.s. 10,33 % Severomoravská energetika, a.s. 10,33 % Jihomoravská energetika, a.s. 10,33 % RWE Com GmbH a Co. ohg 40,00 % Obchodní jméno: První energetická, a. s. Sídlo: Opletalova 1525/ Praha 1. IÈO: Základní kapitál: ,- Kè Výše podílu na základním kap.: 11 % Zaplacený podíl: ,- Kè Hl. pøedmìt podnikání: výroba, nákup a prodej el. energie. Spoleèníci a jejich podíl: Jihoèeská energetika, a. s. 11 % Pražská energetika, a. s. 11 % Støedoèeská energetika, a. s. 11 % Východoèeská energetika, a. s. 11 % Západoèeská energetika, a. s. 11 % SYNERGY, s. r. o. 34 % Obchodní jméno: ENERGOKOV, s. r. o. (v konkursu) Sídlo: Krokova 12, Dìèín 1 IÈO: Základní kapitál: ,- Kè Výše podílu na základním kap.: 100 % Zaplacený podíl: ,- Kè Hl. pøedmìt podnikání: výroba zámeènických konstrukcí. Obchodní jméno: EFIS, a. s. Sídlo: Na Hroudì 19 Praha 10 IÈO: Základní kapitál: ,- Kè Výše podílu na základním kap.: 33,3 % Zaplacený podíl: ,- Kè Hl. pøedmìt podnikání: pronájem movitých a nemovitých vìcí (finanèní a operativní leasing). Spoleèníci a jejich podíl: Jihoèeská energetika, a. s. 33,3 % Jihomoravská energetika, a. s. 33,3 % EFIS, a. s. 0,01% Jihomoravská energetika, a. s. 10,33 % RWE Com GmbH a Co.oHG 40, 00% Obchodní jméno: Teplárna Ústí nad Labem, a. s. Sídlo: Edisonova 453, Ústí nad Labem IÈO: Základní kapitál: ,- Kè Výše podílu na základním kap.: 51,74 % Zaplacený podíl: ,- Kè Hl. pøedmìt podnikání: výroba a prodej tepla a el. energie. Spoleèníci a jejich podíl: Severoèeské doly, a. s. 34,2 % Mìsto Trmice 4,5 % Mìsto Ústí nad Labem 1,4 % Ostat. práv a fyzic. osoby 8,3 % Pozn. Podíl na spoleènosti byl prodán k 28. èervnu 2001 Obchodní jméno: PPC Trmice, a. s. Sídlo: Edisonova 453, Ústí nad Labem IÈO: Základní kapitál: ,- Kè Výše podílu na základním kap.: 66 % Zaplacený podíl: ,- Kè Hl. pøedmìt podnikání: výroba el. energie a tepla, jejich prodej. Spoleèníci a jejich podíl: Teplárna Ústí nad Labem, a. s. Edisonova 453, Ústí nad Labem 34 % pozn. Podíl na spoleènosti byl prodán k 28. èervnu

12 Provozní èinnosti Provoz a preventivní údržba zaøízení distribuèní soustavy všech napì ových úrovní byl zajištìn s kvalitou odpovídající mezinárodním standardùm a požadavkùm øádu preventivní údržby. Klimatické podmínky byly ve srovnání s pøedchozím rokem spíše nepøíznivé, pøesto byly dodávky elektøiny stabilní a bez výrazných omezení. Ve srovnání s pøedchozími roky nedošlo k nárùstu poètu výpadkù a poruch. Zavedením nové metody sledování poruch byla zkvalitnìna analytická èinnost. Znaèný podíl na poruchovosti zaøízení VVN a VN mìly rostoucí krádeže vodièù a zemních lan. Údržbových prací a oprav bylo provedeno v celkovém objemu 336 mil. Kè. Souèástí provozu DS je øízení tokù elektøiny v distribuèní soustavì ve spolupráci s provozovateli ostatních distribuèních soustav a pøenosové soustavy. Bilance elektrického výkonu a elektrické práce v soustavì byly vyrovnané. Distribuèní soustava byla v roce 2001 provozována bez výrazných zmìn toleranèního pásma v úrovni napìtí i frekvence. Prùbìh denního diagramu zatížení Severoèeské energetiky, a. s., byl optimálnì regulován øízením spotøeby i nákupu. O tom svìdèí zejména kritérium využití denního maxima, jež se po vìtšinì roku blížilo hodnotì 23,0 hodin. Diagram zatížení byl vyrovnaný. Maxima soustavy bylo dosaženo dne Minimum soustavy bylo dne ,8 MW 401,2 MW Hlavní druhy zaøízení rozvodné soustavy Zaøízení transformovny 110 kv / VN venkovní vedení VN kabelové vedení VN venkovní vedení NN kabelové vedení NN poèet distribuèních stanic - vlastních poèet DTS vlastní v provozu poèet DTS vlastní celkem Množství 41 stanic 5 830,8 km 2 176,2 km 6 594,4 km 8 093,3 km stanic ks ks 16

13 Investièní èinnost Obchod s elektrickou energií Plán investièních výdajù na rozvoj a reprodukci investièního majetku byl stanoven ve výši 945,1 mil. Kè. Skuteèné výdaje za období roku 2001 dosáhly èástky 828,4 mil. Kè, jež pøedstavuje èerpání ve výši 87,7 % z plánovaných prostøedkù. Nepodaøilo se bohužel zahájit plánovanou realizaci staveb VVN transformovny Noviny a Hrádek. Dùvodem byla technologická a projektová nepøipravenost. V oblasti telekomunikaèní infrastruktury bylo vynaloženo 79 mil. Kè a výdaje v oblasti informaèní techniky byly 52 mil. Kè. Investièní výdaje v oblasti dopravy pøedstavovaly 32,6 mil. Kè. Celkový pøehled investovaných prostøedkù za posledních 5 let (v mil. Kè). Kategorie staveb Stavby VN a NN 391,9 382,5 378,7 461,8 527,4 Stavby VVN a kom.infrastruktury 364,4*) 218,9 238,2 233,8 168,5 Ostatní stavby 78,3 90,6 79,4 25,1 Stroje a zaøízení 79,7 72,8 60,7 86,4 104,0 Ostatní investièní výdaje 58,9 93,0 58,2 15,1 3,4 Neregulované èinnosti 6,3 133,0 0,8 0,0 Celkem 894,9 851,8 959,4 877,3 828,4 *) Pøed r nebylo dìlení staveb na "stavby VVN a komunikaèní infrastruktury" a "ostatní stavby", proto jsou zde zahrnuty náklady jednou položkou. Obdobnì nebyly vyèlenìny výdaje na neregulovanou èinnost. Index /2000 Opatøeno: GWh GWh GWh GWh % ÈEZ, a. s ,83 Vlastní zdroje SÈE, a. s ,69 Ostatní cizí zdroje (teplárny, cizí malé ,73 zdroje a nákup od sousedních rozvodných energetických akciových spoleèností) Celkem ,00 Dodáno: GWh GWh GWh GWh % Velkoodbìratelé ,43 Maloodbìratelé - obyvatelstvo ,80 Maloodbìratelé - podnikatelé ,76 Vlastní spotøeba ,25 Rozvodné energetické akciové spoleènosti ,67 Ztráty ,38 Celkem ,00 Nejvýznamnìjší realizované stavby v napì ové hladinì VN a NN: pokraèování v unifikaci na jednotné napìtí 22 kv ve mìstì Bílina pokraèování v unifikaci na jednotné napìtí 22 kv ve mìstì Ústí nad Labem rekonstrukce rozvoden VN v TR Chotìjovice VN vývody z TR Ostašov rekonstrukce sítí NN "Most A" Roste podíl staveb nebo rekonstrukcí rozvodného zaøízení, vyvolaných požadavky budoucích nebo souèasných odbìratelù s finanèní spoluúèastí SÈE, a. s. Stìžejními stavbami v oblasti VVN a komunikaèní infrastruktury byly: rekonstrukce rozvodny 110kV Chotìjovice dokonèení rekonstrukce transformovny 110/VN - Èeská Lípa budování øídícího systému PED Dìèín paralelní provoz dvou významných transformoven Výškov a Chotìjovice 17 18

14 Nákup elektrické energie Severoèeská energetika, a. s., nakoupila v roce 2001 celkem GWh elektrické energie. Meziroèní nárùst o 69 GWh pøedstavuje navýšení o 1 %. Dominantní postavení mezi dodavateli elektrické energie si upevnil ÈEZ, a. s., s podílem 72,07% z celkového objemu nákupu elektrické energie. Pokles nákupu o 293 GWh byl naopak zaznamenán u teplárenských spoleèností. Meziroèní snížení objemu nákupu u tìchto zdrojù bylo 15 %. Díky velmi pøíznivým podmínkám došlo k nárùstu vlastní výroby ve vodní elektrárnì Støekov o 30 GWh. Nákup od malých energetických zdrojù se zvýšil o 10 GWh. Stejnì jako v roce 2000, tak i v roce 2001 byl realizován dovoz elektrické energie pouze od spoleènosti ESAG Drážïany pro zajištìní spolehlivé dodávky oblasti Cínovce v rozsahu 14 MWh. Náklady spojené s poøízením elektrické energie vèetnì k tomu pøíslušných služeb v roce 2001 vzrostly proti roku 2000 o 8,9 % na celkových 8, 092 mld. Kè. Nákup silové elektøiny od ÈEZ, a. s., vykázal nárùst 1,1 % a náklady na výkony ÈEPS, a. s., byly 1,458 mld. Kè proti 0,635 mld. Kè v roce Náklady na poøízení elektrické energie v regionálních teplárnách èinily 1,787 mld. Kè. Struktura nákladù na nákup elektrické energie 56,87% ÈEZ, a. s. 18,03% ÈEPS, a. s. - celkem 22,09% Teplárny 2,90% Cizí malé zdroje 0,11% Rozvodné energetické, a. s. - celkem 19

15 Prodej elektrické energie Dodávka elektrické energie všem skupinám odbìratelù z napì ových hladin VVN, VN a NN zaznamenala meziroèní nárùst o 53 GWh na hodnotu GWh v roce Prodej elektrické energie TOP zákazníkùm ve srovnání s rokem 2000 poklesl o 22,2 GWh, což je o 0,6 %. Na poklesu se podíleli pøedevším nejvìtší zákazníci z hladiny VVN v odvìtví chemického prùmyslu a tìžby uhlí s odbìrem o 160,8 GWh ( - 7,3% ) nižším než v roce Zvýšení odbìru elektøiny na hladinì VN o 138,6 GWh ( + 7,7% ) ovlivnil rozvoj støedních firem a investice v rámci novì vznikajících prùmyslových zón. Poèet odbìrných míst ze sítí velmi vysokého a vysokého napìtí se v roce 2001 zvýšil o 25 na celkových Prodej elektrické energie ostatním zákazníkùm zaznamenal proti roku 2000 nárùst o 75,7 GWh (+ 3,1%), z toho v podnikatelské sféøe 33,8 GWh (3,7%). U obyvatelstva byl zaznamenán nárùst 41,9 GWh (+ 2,8%). Poèet odbìrných míst ze sítí nízkého napìtí docílil v podnikatelském sektoru odbìrù a u obyvatelstva odbìrù. Došlo ke zvýšení celkového poètu o 3985 odbìratelù. Od došlo k poklesu prodejní ceny u podnikatelského sektoru o 2,0% a k nárùstu došlo u maloodbìru obyvatelstva o 13,6%. Cenový vliv je rozebrán podrobnìji v pøíloze k úèetní závìrce. Od vstoupila v platnost nová soustava tarifù pro zákazníky pøipojené ze sítí NN. Obsluha zákazníkù byla zajiš ována ve 12 obchodních kanceláøích, které jsou umístìny v okresních mìstech a dvou detašovaných pracovištích. K byl zahájen nepøetržitý provoz Call centra a od byla zøízena bezplatná zákaznická linka. Tím byl uèinìn další krok ke kvalitativní zmìnì v poskytovaných službách. Významným èinem bylo zavedení nové obchodní znaèky SÈE, která bude smìrem k zákazníkùm zastøešovat nabízené spektrum služeb doprovázejících prodej elektøiny. Na vytvoøení obchodní znaèky e-fekt navazovala øada marketingových aktivit, které podpoøily její uvedení na regionální trh a pøedstavily ji našim i potenciálním zákazníkùm. Dodávka elektrické energie odbìratelùm Velkoodbìratelé GWh 3.709, ,6 3820, ,8 3997,6 Maloodbìratelé - podnikatelé GWh 952,0 916,8 933,2 904,9 938,7 Maloodbìratelé - obyvatelstvo GWh 1.675, , , , ,0 Celkem GWh 6.337, , , , , , , , , , , , ,00 500,00 0, Velkoodbìratelé GWh Maloodbìratelé podnikatelé GWh Maloodbìratelé obyvatelstvo GWh 21 22

16 Fakturace elektrické energie Podnikatelské zámìry spoleènosti Odbìry elektrické energie podle odvìtví - velkoodbìratelé Dodávka Skladba Dodávka Skladba Odvìtví MWh % MWh % Probíhající liberalizace trhu s rostoucí konkurencí v oblasti prodeje elektrické energie a privatizace jsou urèující podmínky, kterým se musí spoleènost pøizpùsobit. Tato zmìna se týká nejen interních procesù, ale hlavnì øízení a reakcí na vnìjší podmínky. Urèujícími faktory do budoucna budou pøedstavy nového vlastníka o zpùsobu fungování spoleènosti a zvládnutí podmínek liberalizovaného trhu v rámci možných alianèních seskupení. Tìžební prùmysl , ,3 Strojírenský a zpracovatelský prùmysl , ,5 Zemìdìlství a potravináøský prùmysl , ,7 Chemický prùmysl , ,1 Doprava , ,9 Obchod a ostatní služby , ,5 Energetika , ,5 Stavebnictví , ,4 Ostatní , ,1 Celkem , ,0 Dlouhodobé cíle a podstata fungování spoleènosti jsou vyjádøeny schématicky ve vizi SÈE, a. s. Fakturace elektrické energie (bez DPH) Velkoodbìratelé tis. Kè Maloodbìratelé - podnikatelé tis. Kè Maloodbìratelé - obyvatelstvo tis. Kè Celkem tis. Kè Maximalizovat akcionáøskou atraktivitu SÈE, a. s., chce být atraktivní spoleèností pro stávající i budoucí akcionáøe Velkoodbìratelé tis. Kè Maloodbìratelé podnikatelé tis. Kè Maloodbìratelé obyvatelstvo tis. Kè Zajistit spolehlivý provoz DS s minimálními náklady Být úspìšným obchodníkem s EE Rozvíjet efektivní programy SÈE, a. s., chce trvale s minimálními náklady zajiš ovat bezpeèný a spolehlivý provoz DS v severoèeském regionu SÈE, a. s., chce být úspìšným obchodníkem s EE v severoèeském regionu a prosadit se i v jiných regionech ÈR a v zahranièí SÈE, a. s., chce vyhledávat a rozvíjet jen èinnosti, které jí z pohledu celé spoleènosti pøinesou kladný ekonomický efekt 23 24

17 Pøedpokládané výsledky v roce 2002 v tis. Kè Výkony Tržby za prodej vlastních výrobkù a služeb Aktivace Výkonová spotøeba Spotøeba materiálu a energie Služby Pøidaná hodnota Osobní náklady Danì a poplatky Odpisy DNM a DHM Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní hospodáøský výsledek Nákladové úroky Ostatní finanèní výnosy Ostatní finanèní náklady Hospodáøský výsledek z finanèních operací Daò z pøíjmu za bìžnou èinnost Hospodáøský výsledek za bìžnou èinnost Mimoøádné výnosy Mimoøádné náklady Daò z pøíjmu z mimoøádné èinnosti -852 Mimoøádný hospodáøský výsledek Hospodáøský výsledek za úèetní období Hospodáøský výsledek pøed zdanìním v tis. Kè AKTIVA CELKEM Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanèní majetek Obìžná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finanèní majetek Ostatní aktiva - pøechod. úèty aktiv PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy ze zisku Hospodáøský výsledek minulých let Hospodáøský výsledek bìžného úèetního období Cizí zdroje Rezervy 0 Dlouhodobé závazky 0 Krátkodobé závazky Bankovní úvìry a výpomoci Ostatní pasiva - pøechod. úèty pasiv

18 Lidské zdroje Úkolem zamìstnanecké a sociální politiky v roce 2001 bylo motivovat zamìstnance k maximalizaci tvorby pøidané hodnoty pro akcionáøe. Rok 2001 byl prvním rokem procesního øízení ve spoleènosti a zaèátkem nového organizaèního uspoøádání, jehož dùsledkem je i pokles prùmìrného pøepoèteného stavu zamìstnancù ve srovnání s rokem V prvním ètvrtletí 2001 byl vytvoøen nový "Strategický plán pro roky " a "Marketingový plán pro roky " zamìøený pøedevším na oblast prvního segmentu oprávnìných zákazníkù. Má zajistit spoleènì s kvalitními produkty SÈE, a. s., udržení maxima našich stávajících zákazníkù a souèasnì získání nových mimo souèasnou zásobovací oblast. V prvním pololetí 2001 byla zprovoznìna podpora manažerského øízení informaèní technologií SAP BW a SEM - Strategic Enteprice Management, doplòující øízení spoleènosti na základì metody Balanced Scorecard. Byly nastartovány a probíhají procesy certifikace prvních procesních týmù pro získání certifikátù ISO 9001:2000 a strategický projekt "e-commerce" výraznì ovlivnující zákaznický systém SÈE, a. s. Dlouhodobá rozvojová strategie pøedpokládá dosažení výsledku z prodeje elektøiny v úrovni 2,4 mld. Kè roènì pøi souèasném snižování nákladù na èinnost. Provádìcí plán roku 2002 pøedpokládá tržby ve výši 10,7 mld. Kè a hospodáøský výsledek pøed zdanìním 339 mil. Kè. Vývoj prùmìrného pøepoèteného stavu zamìstnancù V roce 2001 byl jako pokraèování programu Restrukturalizace vyhlášen projekt Øízení zmìn s tìmito cíli: prosazování pøínosù z nasazovaných nových technologií, jako napø. BW - datové sklady, SEM - Strategické øízení, ARIS - dokumentace procesù, CRM - Øízení vztahù se zákazníky, MIS - Manažerský informaèní systém, optimalizace fungování SÈE v nové procesní organizaci, optimalizace procesù divize DS, centralizace dispeèerských èinností, vèetnì dokonèení instalace PED, kooperace s PT Poruchová služba a PT Údržba a opravy, návrh postupné optimalizace SOS, interní benchmarking procesù, pùsobení na skuteèné zlepšování firemní kultury, definitivní vyøešení evidence materiálu v samoobsluhách pro odstraòování poruch. Náklady vynaložené v rámci projektu Øízení zmìn v roce 2001 èinily 3,5 mil. Kè. V tomto roce bylo vykázáno snížení nákladù o 94 mil. Kè jako dùsledek dosud realizovaného projektu Øízení zmìn Vìková struktura v roce

19 Ochrana životního prostøedí Vzdìlávací aktivity byly soustøedìny na prohlubování a zvyšování kvalifikace zamìstnancù s vynaloženými náklady 10,9 mil. Kè. Prohlubování a zvyšování kvalifikace bylo orientováno na èinnosti spoleènosti, dotèené zmìnami v legislativì, a dále na znalosti o nových pracovních postupech a nových technologiích. V roce 2001 bylo umožnìno 81 zamìstnancùm studium pøi zamìstnání. Zamìstnanci studují na støedních a vysokých školách a novì i na Technologickém institutu pøi fakultì ÈVUT v Dìèínì. V prùbìhu roku byla provedena všechna základní a periodická školení u vybraných druhù profesí. Pro zamìstnance byly dále zajištìny kurzy poèítaèových dovedností a jazykové kurzy. V roce 2001 byl zaveden nový motivaèní systém ve spoleènosti. Vzrostla pohyblivá složka mzdy, která je vyplácena v závislosti na zisku. Prùmìrný výdìlek dosáhl v roce 2001 výše Kè, což pøedstavuje rùst reálné mzdy o 4,4%. V sociálním programu spoleènosti dominovalo penzijní pøipojištìní a finanèní kompenzace zamìstnancùm pøi skonèení pracovního pomìru z dùvodù organizaèních zmìn a pøi pøedèasném odchodu do starobního dùchodu. Souèástí programu byla také preventivní lékaøská péèe. Hlavní pozornost pracovníkù spoleènosti v oblasti péèe o životní prostøedí byla vìnována ekologickému provozu technologických zaøízení, ochranì zemin, vod a ptactva v blízkosti rozvodného zaøízení. Pøedpokladem k dosažení cílù ekologického programu je periodické vyhodnocování kvalitativních ukazatelù stavu podzemních vod, zemin a ovzduší a prevence v této oblasti. Úroveò ekologických zátìží v rozhodujících parametrech byla snížena na hodnotu evropských prùmìrù. Celkové náklady na ekologii vynaložené spoleèností pøi naplòování evropských standardù pøedstavovaly v roce 2001 èástku 19,7 mil. Kè. Kvalifikaèní struktura v roce 2001 Bezpeènost práce a vývoj úrazovosti Vzdìlání: Restrukturalizované prostøedí pøineslo pozitivní vliv na oblast bezpeènosti a pracovní úrazovosti. Pøíznivý vývojový trend z pøedcházejících let byl v prùbìhu roku 2001 vylepšen, pøedevším v ukazateli absence z titulu pracovní úrazovosti, která nepøesáhla hranici 265 dnù. Z historického pohledu lze uplynulý rok považovat za nejúspìšnìjší takøka ve všech rozhodujících ukazatelích pracovní úrazovosti, což mìlo pøíznivý vliv na ekonomické výsledky spoleènosti. Dosažené výsledky na úseku bezpeènosti práce prokázaly oprávnìnost získání ocenìní Bezpeèný podnik. Ocenìní pøedcházela dlouhodobá analýza systému øízení ochrany zdraví a bezpeènosti práce ze strany spoleènosti s následným auditem Inspektorátu bezpeènosti práce se sídlem v Ústí nad Labem. 3% Základní 35% Støedoškolské odborné 51% Støedoškolské s maturitou 11% Vysokoškolské Pracovní úrazy Èetnost Odškodnìní Poèet Poèet % úrazù Poèet Kè úrazù dnù úrazovosti % ,21 0, , ,10 0, , ,08 0, , ,09 0, , ,05 0, ,

20 Informatika Logistika Informaèní služby V roce 2001 byl hlavní cíl procesù informatiky zabezpeèit a podpoøit informaèními systémy nové organizaèní uspoøádání spoleènosti, zejména implementací modulù SAP BW /datové sklady/ a SAP SEM /strategické plánování/. Nové bylo plnì centrální øešení technologie Terminál serveru a centralizace a upgrade GroupWare Lotus Notes. V závìru roku byla nasazena moderní technologie 1Gbit LAN jako dùsledek odstranìní havarijního stavu. Celý rok byl poznamenán dynamickým nasazením a využitím systémù øízení obchodu a zejména systémù øízení provozu. Velký dùraz byl kladen na bezpeènost IT a zvýšení dostupnosti systémù a aplikací. Zásadní zmìnou, která se promítla do èinnosti zásobování materiálem, bylo zavedení nové služby spoèívající v dodání materiálu na stavbu a zøízení samoobslužných skladù pro odstraòování poruch. Do procesu byla novì zaèlenìna èinnost zadávání veøejných zakázek v oblasti realizace staveb. Logistické služby jsou zajiš ovány prostøednictvím hlavního skladu v Lounech, skladu režijního materiálu v Dìèínì a 15 samoobslužných skladù pro PT Pohotovostní služba. Èást potøeb je zajiš ována pøímou dodávkou a pohotovostním vývozem. Základní kvantitativní ukazatele, prùmìrný stav zásob a doba obratu vykazují nìkolik let pøíznivý vývoj. V roce 2001 se podaøilo tyto ukazatele zlepšit zásadním zpùsobem. Komunikace Stav výrobních zásob v tis. Kè ke konci roku Cílem v oblasti telekomunikací bylo rozvíjet konfiguraci stávající digitální sítì tak, aby odpovídala novému organizaènímu uspoøádání spoleènosti a strategickým zámìrùm spoleènosti. Doplòkovì byly telekomunikaèní aktivity využívány pro potøeby externích zákazníkù. Celkové množství provozovaných optických tras pøedstavuje v jednotlivých kategoriích následující hodnoty: kombinovaná zemní lana 525,60 km samonosné optické kabely 74,45 km zemní optické kabely 50,75 km V roce 2001 byla rovnìž dokonèena inovace vlastní radiové sítì pokrytím oblasti Ústí nad Labem, Louny a Dìèín. Radiová sí tvoøí kompaktní celek, umožòující radiové volání mezi libovolnými úèastníky po celé zásobovací oblasti spoleènosti. V hlasové síti spoleènosti byl rozšíøen on-line systém pro tarifikaci hovorù vèetnì reportù, podporujících automatické vyúètování hovorného. Efektivní využití telekomunikaèních sítí ve spoleènosti dokazuje uskuteènìný externí pronájem 40 okruhù. Z uvedeného celkového poètu bylo 38 nových okruhù pronajato v roce Mezi nejvìtší zákazníky patøí zejména Severoèeské vodovody, a. s., Severoèeská plynárenská, a. s., a Aliatel, a. s. Výrobní zásoby = stav skladem + materiál na cestì

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky,

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, ROK 2002 Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, praèky a sušièky. Prvotní jsou informace a až

Více

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 OMNIPOL a. s. Z p r á v a 2 0 0 0 ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více

Slovo úvodem. Obecná èást........................

Slovo úvodem. Obecná èást........................ Výroèní zpráva 21 Obsah Slovo úvodem Slovo úvodem Obecná èást Obecná èást Základní informace Organizaèní struktura Personální struktura......... 3 4 5 Zamìøení a èinnost spoleènosti... 5 Hlavní cíle spoleènosti...

Více

Slovo úvodem. Obecná èást...

Slovo úvodem. Obecná èást... Výroèní zpráva 29 Obsah Slovo úvodem Slovo úvodem Obecná èást Obecná èást Základní informace Organizaèní struktura Personální struktura......... 3 4 5 Zamìøení a èinnost spoleènosti... 5 Hlavní cíle spoleènosti...

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH ÈÍSLO 2/2004 V Ì S T N Í K ÈESKÉHO ZAHRÁDKÁØSKÉHO SVAZU Hospodáøsko-finanèní komise RR ÈZS schválila pro základní organizace ÈZS metodický pokyn pøechodu na podvojné úèetnictví od 1. ledna 2005 ve zjednodušeném

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚHÚL... 4. 3.3 Personální situace...11 4 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ÚHÚL ZA ROK 2011...13. 4.1 Ekonomické výsledky...

3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚHÚL... 4. 3.3 Personální situace...11 4 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ÚHÚL ZA ROK 2011...13. 4.1 Ekonomické výsledky... OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 HISTORIE HOSPODÁŘSKÉ ÚPRAVY LESŮ A ÚHÚL... 3 3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚHÚL... 4 3.1 Vedení ÚHÚL... 5 3.2 Pobočky ÚHÚL... 6 3.3 Personální situace...11 4 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ÚHÚL ZA

Více

Obsah: Výroční zpráva 2000

Obsah: Výroční zpráva 2000 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 Profil společnosti... 6 Základní údaje... 6 Stručná historie společnosti... 6 Charakteristika činností a postavení na domácím a zahraničním trhu... 7 Statutární

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

V čem spočívá podstata našich úspěchů

V čem spočívá podstata našich úspěchů KLEMENT a.s. je akciová spoleènost, univerzálního zamìøení v oborech stavebnictví a strojírenství, zajišťující øízení a realizaci komplexních stavebních dìl a technologických celkù. Spoleènost KLEMENT

Více

7Podpora v nezamìstnanosti

7Podpora v nezamìstnanosti 15 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 8. záøí 2014 CENA: 6 KÈ 2 5 6 Dialog Pøedsednictvo k jednání s odbory KOVO MB Regiony Co je nového v Jihomoravském kraji Kolektivní vyjednávání Uèíme

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa, pøíspìvková organizace

Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa, pøíspìvková organizace Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa, pøíspìvková organizace VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2005 Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa je významné zdravotnické zaøízení regionu poskytující lùžkovou i ambulantní péèi. Slouží

Více

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00254819 název Mìsto Nová Role ulice,

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Zprávy ze SEVEn. Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s.

Zprávy ze SEVEn. Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s. Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 9 ČÍSLO 4 prosinec 2001 Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s. Soutìž Úsporná svítidla Ètyøicet sedm návrhù svítidel vhodných k použití s

Více

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Projektový pracovník veøejné správy Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Popis vzniku projektu 4 2.1 Zjiš ování potøeb cílové skupiny

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více