Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9"

Transkript

1 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9 PRAHA III/2011 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová dokumentace pro stavební řízení a zadání stavby Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. Národní 1009/ Praha 1 IČ: Ing. Klára Pokorná Ing. Klára Pokorná Ing. Klára Pokorná TERMO + holding, a.s. PROJEKTOVÝ ÚTVAR PRAHA I Prosecká 851/64 E Praha 9 - Prosek T zelená linka: F

2 OBSAH 1 ÚVOD ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ SOUČASNÝ STAV OBJEKTU ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ POŽADOVANÉ PRŮZKUMY ČLENĚNÍ STAVBY POPIS STAVENIŠTĚ MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA POŽÁRNÍ BEZPEČNOST HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRŮBĚHU OPRAVY PO REALIZACI OPRAVY SKLÁDKOVÁNÍ HMOT BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ OCHRANA PROTI HLUKU V PRŮBĚHU REKONSTRUKCE PO REALIZACI REKONSTRUKCE ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA CHARAKTERISTIKA POSUZOVANÉHO OBJEKTU HODNOCENÍ NEJNIŽŠÍ VNITŘNÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY HODNOCENÍ SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA HODNOCENÍ LINEÁRNÍHO A BODOVÉHO ČINITELE PROSTUPU TEPLA HODNOCENÍ POKLESU DOTYKOVÉ TEPLOTY PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ HODNOCENÍ KONDENZACE VODNÍ PÁRY V KONSTRUKCI HODNOCENÍ PRŮVZDUŠNOSTI OBÁLKY BUDOVY HODNOCENÍ INTENZITY VÝMĚNY VZDUCHU V MÍSTNOSTECH HODNOCENÍ TEPELNÉ STABILITY MÍSTNOSTÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ HODNOCENÍ TEPELNÉ STABILITY MÍSTNOSTÍ V LETNÍM OBDOBÍ HODNOCENÍ PROSTUPU TEPLA OBÁLKOU BUDOVY KLASIFIKACE PROSTUPU TEPLA OBÁLKY BUDOVY PŘEHLED VÝPOČTOVÉ ROČNÍ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA - ZÁVĚR...10 Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9 Strana 1/10

3 9 ZÁVĚR ÚVOD Tato souhrnná technická zpráva je součástí Dokumentace pro stavební řízení a zadání stavby projektu Rekonstrukce panelového objektu na Praze 8, ul. U Slovanky 268/7-269/9. Předmětem této části projektu jsou stavební úpravy zahrnující pouze sanaci střešního pláště. 2 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2.1 SOUČASNÝ STAV OBJEKTU Objekt byl zkolaudován v roce 1986 a je v současné době obydlen. Současný stav konstrukcí budovy, jejich povrchových úprav a styků je poplatný použitým stavebním konstrukcím a materiálům a je podrobně popsán v části F.1.1 Technická zpráva. Současný stav bytového objektu nesplňuje Vyhlášku č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Ta je souborem požadavků, které interpretují veřejný zájem ve výstavbě. Jsou to: Mechanická odolnost a stabilita Požární bezpečnost Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí Bezpečnost při užívání Ochrana proti hluku Úspora energie a ochrana tepla 2.2 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ Provedením opravy objektu bude docíleno požadovaného prodloužení doby uživatelnosti stavby a zvýšení celkového komfortu bydlení. Nové barevné řešení výrazně přispěje k současné revitalizaci obytné zóny. Navržené barevné řešení fasády objektu vč. stěn strojoven výtahů na střeše objektu je zpracováno v souladu s architektonickým řešením okolního prostředí. 2.3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Projekt navrhuje opravy, kterými dojde k odstranění statických a funkčních poruch, ke zlepšení tepelnětechnických vlastností obvodových konstrukcí. Dojde k výraznému prodloužení fyzické i morální životnosti objektu. V této fázi projektu je zahrnuto: Sanace střešního souvrství - Demontáž a odstranění kompletní skladby stávajícího střešního souvrství. Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9 Strana 2/10

4 - Příprava podkladu, nové provedení parotěsné zábrany a tepelně izolační vrstvy ve spádu z desek expandovaného polystyrenu. - Provedení nového hydroizolačního souvrství ze živičných pásů s SBS modifikací s mikroventilační vrstvou. - Systémové řešení detailů a návazností střešního pláště, atiky objektu. - Sanace střechy strojovny výtahů - aplikace nového hydroizolačního souvrství tepelná izolace z desek expandovaného polystyrenu, hydroizolace ze živičných pásů s SBS modifikací s mikroventilační vrstvou. Povrchová ochrana obvodového pláště strojoven výtahů - Sanace a reprofilace betonových dílců a styků - sanačním systémem pro ochranu betonu. - Obklad obvodových konstrukcí vnějším fasádním tepelně-izolačním systémem ETICS. - Aplikace systému povrchové ochrany daného systému ETICS. Úpravy navazujících a doplňkových konstrukcí - Výměna vzduchotechnického zařízení. - Rekonstrukce a revize nadzemní části bleskosvodné sítě. - Rekonstrukce okapového chodníku. Navržené technické řešení opravy je podrobně popsáno v části F.1.1 Technická zpráva. 2.4 POŽADOVANÉ PRŮZKUMY Během základního průzkumu objektu byla specifikována kritická místa s typickými vadami konkrétní panelové stavební soustavy. Ze zkušeností a z podrobných průzkumů objektů obdobného typu a studia projektové dokumentace byl proveden základní návrh komplexních opatření opravy poruch dílčích konstrukcí. Projektant si vyhrazuje právo rozhodnout o rozsahu dále uvedených průzkumů nebo o jejich neprovedení. Průzkumy před realizací sanace - Základní stavebně technický průzkum, provedl zpracovatel v III/2010. Průzkumy v průběhu sanace - Ověření skladby střešní konstrukce na objektu pro stanovení shody typové dokumentace s konkrétním provedením na stavbě. - Ověření skladby střešní konstrukce na strojovnách výtahů pro stanovení shody typové dokumentace s konkrétním provedením na stavbě. - Ověření stavu tepelného izolantu a parotěsné zábrany spodního pláště střechy objektu. Pro zhodnocení stavu konstrukce, návrhu dodatečného řešení a odsouhlasení objemu sanačních prací bude po průzkumu, ale před provedením každé technologické etapy, přizván projektant nebo jím pověřený zástupce. Během realizace dodavatel umožní projektantovi nebo jím pověřenému pracovníkovi provést před jakýmkoli zakrýváním konstrukcí kontrolu stavu konstrukcí. Projektant si vyhrazuje právo provedení zkoušky kvality podkladu pro upřesnění sanačních metod a metod přípravy podkladu pro další práce: Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9 Strana 3/10

5 - odtrhové zkoušky pro stanovení pevnosti povrchových vrstev v tahu - zkoušky hloubky karbonatace povrchové vrstvy betonu - nedestruktivní zkoušky pevnosti betonu v tlaku 2.5 ČLENĚNÍ STAVBY Stavba je v této fázi členěna do dvou etap: Etapa I. - zahrnuje sanaci střešního pláště vč. všech nadstřešních konstrukcí. Etapa II. zahrnuje sanaci obvodového pláště objektu vč. úpravy lodžií a všech navazujících konstrukcí. Stavební práce zahrnují pouze popsané úpravy v této části projektu Etapa I - sanaci střešního pláště. 2.6 POPIS STAVENIŠTĚ Staveniště se nachází v obytné zóně obce: Praha 8 - Libeň. Podrobný popis staveniště je uveden v části E - Zásady organizace stavby. 3 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA Posouzení opravy objektu z hlediska statiky je samostatnou částí projektové dokumentace F.3 Stavebně konstrukční řešení. Navržené úpravy objektu jsou v souladu s platnými ČSN. Opravou objektu dojde k odstranění statických vad a poruch na objektu a k prodloužení životnosti stavby. 4 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Podrobné posouzení sanace domu z hlediska požární ochrany je samostatnou částí projektové dokumentace pro stavební řízení, F.4 Požárně bezpečnostní řešení. Navržené úpravy objektu jsou v souladu s platnými ČSN požární ochrany. Úpravy nezhoršují stávající požární bezpečnost objektu. 5 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Rekonstrukcí a zateplením objektu dojde ke zlepšení hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí. Nebude docházet k zatékání do obvodového pláště a interiéru, budou odstraněny podmínky pro vznik plísní. 5.1 V PRŮBĚHU OPRAVY Stavba nepoužívá žádné materiály ani provozy, které by ohrožovaly životní prostředí. Prováděním stavby se nezhorší životní prostředí v okolí budovy. Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9 Strana 4/10

6 Požaduje se průběžně provádět úklid staveniště. Pokud dojde ke znečištění komunikací musí být neprodleně zajištěn jejich úklid. Po dokončení stavebních prací bude plocha staveniště uklizena a zatravněné plochy kolem domu budou uvedeny do původního stavu. 5.2 PO REALIZACI OPRAVY Po realizaci stavby nedojde ke zhoršení vlivu na životní prostředí. Dojde k významnému snížení spotřeby tepelné energie na vytápění, čímž se sníží emise při výrobě energie na vytápění. 5.3 SKLÁDKOVÁNÍ HMOT Kovové prvky budou odvezeny do sběrny kovového odpadu. Ostatní vybouraný materiál a zbytky stavebních materiálů budou soustřeďovány v kontejnerech, odkud budou odváženy na skládku dle nebezpečnosti odpadu. S veškerým vybouraným materiálem bude nakládáno v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů a příslušné prováděcí předpisy k zákonu, v platném znění a vyhláškami s ním souvisejícími (plné znění Zákon č. 106/2005 Sb., poslední změna Zákon č. 281/2009 Sb.). 6 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ Opravou objektu dojde k odstranění vad a poruch, což při užívání objektu povede ke zvýšení bezpečnosti obyvatel domu. 7 OCHRANA PROTI HLUKU 7.1 V PRŮBĚHU REKONSTRUKCE Stavební práce budou prováděny pomocí drobné mechanizace (ruční příklepové nářadí, elektrický. vrátek, nastřelovací nářadí, stříkací pistole na fasádní úpravu a pod.), které nepřekročí ekvivalentní hladinu hluku 60 db. Vrtací práce budou prováděny zásadně v denních hodinách od 7,00 do 19,00 hod. 7.2 PO REALIZACI REKONSTRUKCE Po realizaci stavby nedojde ke zvýšení hladiny hluku ve vnitřním prostředí objektu. Naopak dojde ke zlepšení podmínek pro bydlení. 8 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA Účelem stavebních úprav objektu je zlepšení vlastností obvodového pláště. Po provedení navržených úprav musí tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a objektu splňovat požadavky normy ČSN z dubna 2007, TNI ze srpna 2010 a ČSN EN ISO z prosince Základní tepelně technické posouzení objektu spočívá v určení součinitele prostupu tepla upravovaných konstrukcí v ploše, průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy a výpočtu měrné potřeby tepla na vytápění. Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9 Strana 5/10

7 Tepelně technické vlastnosti použitých stavebních materiálů a konstrukcí byly převzaty z ČSN :2005, případně projektových podkladů dodavatelů konkrétních technologií a materiálů. Sanací objektu dojde ke zlepšení tepelně-technických vlastností obálkových konstrukcí a zároveň budou vytvořeny stavebně technické podmínky pro úspory tepla na vytápění. Posouzení opravy objektu z hlediska energetické náročnosti budovy je samostatnou částí projektové dokumentace D.1 Doklady - Průkaz energetické náročnosti budovy. Z hlediska energetického je objekt posouzen se všemi plánovanými úpravami sanací fasády vč. lodžií, se sanací střešního pláště. 8.1 CHARAKTERISTIKA POSUZOVANÉHO OBJEKTU Údaje pro budovu jako celek: Obec, katastrální území: Okres: obecné dle TNI obecné dle TNI Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období θ e : dle TNI Tab. 1 Návrhová teplota venkovního vzduchu v zim. obd. θ e zemina: Návrhová teplota venkovního vzduchu v zim. obd. θ e 1.PP: 5 o C 10 o C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu v zimním období φ e : 85 % Návrhová relativní vlhkost vzduchu v zimním období φ e 1.PP: 60+5 % Způsob větrání: kombinované Údaje pro zónu: Návrhová teplota vnitřního vzduchu před sanací objektu θ ai : Návrhová teplota vnitřního vzduchu po sanaci objektu θ ai : Návrhová vnitřní teplota v zóně θ i 21,0 o C 20,6 o C 20,0 o C Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu φ i : 50+5 % Celková vytápěná podlahová plocha zóny: 4 211,07 m 2 Plocha obalových konstrukcí budovy A (m 2 ): 3 898,2 m 2 Celkový obestavěný objem zóny stanovený z vnějších rozměrů V(m 3 ): ,91 m 3 Objemový faktor - po sanaci A/V (m 2 /m 3 ): 0,30 m 2 /m 3 Doplňující údaje pro detaily a konstrukce: Korekce součinitele prostupu tepla na vliv systematických tepelných mostů U W/(m 2 K) při základním výpočtu jednorozměrného vedení tepla jednotlivých neprůsvitných konstrukcí stávající kce: Korekce součinitele prostupu tepla na vliv systematických tepelných mostů U W/(m 2 K) při základním výpočtu jednorozměrného vedení tepla jednotlivých neprůsvitných konstrukcí po sanaci: 0,15-0,10-0,05 W/(m 2 K) 0,05 0,02 W/(m 2 K) Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9 Strana 6/10

8 Vliv tepelných vazeb při výpočtu energetické náročnosti budovy stávající objekt: Vliv tepelných vazeb při výpočtu energetické náročnosti budovy stávající objekt: 0,10 W/(m 2 K) 0,04 W/(m 2 K) 8.2 HODNOCENÍ NEJNIŽŠÍ VNITŘNÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY Teplotní faktor vnitřního povrchu Požadavek ČSN Detail/prostředí: OS1 Obvodové stěny NP tl. 0,24+0,10 m/zóna OS2 Štítové stěny NP tl. 0,29+0,10 m m/zóna LS1 Stěny lodžií NP tl. 0,24+0,08 m/zóna Kritický f Rsi,cr [-] Bezp. přirážka f Rsi [-] Požadovaný f Rsi,N [-] Vypočtený f Rsi [-] f Rsi f Rsi,N 0,781 0,015 0,766 0,939 je splněn 0,781 0,015 0,766 0,939 je splněn 0,781 0,015 0,766 0,931 je splněn Otvorové výplně 0,682-0,015 0,667 deklaruje výrobce Hodnocení, resp. výpočet je proveden pro lokalitu Praha. 8.3 HODNOCENÍ SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA Konstrukce: OS1 Obvodové stěny NP tl. 0,24+0,10 m/zóna OS2 Štítové stěny NP tl. 0,29+0,10 m m/zóna LS1 Stěny lodžií NP tl. 0,24+0,08 m/zóna PP1 Obvod. stěny 1.PP tl. 0,24+0,05 m/zóna PP2 Štítové stěny 1.PP tl. 0,29+0,10 m/zóna INT1 Stěna schodiště PP Bez úprav SCH1 Střecha objektu 0,16+0,21 m/zóna Požadovaná Součinitel prostupu tepla U N,20 [W/(m 2.K)] Doporučená Vypočtená U [W/(m 2.K)] 0,38 0,25 0,253 0,38 0,25 0,251 0,38 0,25 0,284 0,75 0,5 0,352 0,75 0,5 0,428 Požadavek ČSN U U N,20 vyhovuje požadované vyhovuje požadované vyhovuje požadované vyhovuje doporučené vyhovuje doporučené 0,60 0,40 3,768 nevyhovuje 0,24 0,16 0,188 vyhovuje požadované Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9 Strana 7/10

9 ST1 Strop 1.PP tl. 0,16 m/zóna Bez úprav 0,6 0,4 2,939 nevyhovuje ST2 Podlaha na terénu 0,45 0,3 3,126 nevyhovuje Otvorové výplně 1,70 1,20 1,2 vyhovuje doporučené Hodnocení, resp. výpočet je proveden pro lokalitu Praha. 8.4 HODNOCENÍ LINEÁRNÍHO A BODOVÉHO ČINITELE PROSTUPU TEPLA Není podrobně počítáno. Korekce součinitele prostupu tepla na vliv systematických tepelných mostů je uvažována dle TNI Tabulka HODNOCENÍ POKLESU DOTYKOVÉ TEPLOTY PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ Hodnocení kondenzace vodní páry pro účely Energetického hodnocení nebylo provedeno. 8.6 HODNOCENÍ KONDENZACE VODNÍ PÁRY V KONSTRUKCI Hodnocení kondenzace vodní páry pro účely Energetického hodnocení nebylo provedeno. 8.7 HODNOCENÍ PRŮVZDUŠNOSTI OBÁLKY BUDOVY Experimentální stanovení celkové intenzity výměny vzduchu n 50 při tlakovém rozdílu 50 Pa není provedeno. Projektovým předpokladem dle ČSN a ČSN EN jsou následující hodnoty násobnosti výměny vzduchu: Stávající stav - n 50 3,5 h -1 Po navrhované sanaci - n 50 2,0 h -1 Uvažované zatížení větrem: Součinitelé větrné expozice dle TNI e = 0,07; f = 15,0 8.8 HODNOCENÍ INTENZITY VÝMĚNY VZDUCHU V MÍSTNOSTECH Místnost: Doporučená nejnižší intenzita výměny vzduchu n min,n [h -1 ] neužívaná 0,1 užívaná 0,3-0,5 Větrání budovy je přirozené. Uvažovaná intenzity výměny vzduchu je 0,3 h -1. Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9 Strana 8/10

10 8.9 HODNOCENÍ TEPELNÉ STABILITY MÍSTNOSTÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ Posouzení tepelné stability kritické místnosti v zimním období nebylo provedeno HODNOCENÍ TEPELNÉ STABILITY MÍSTNOSTÍ V LETNÍM OBDOBÍ Posouzení tepelné stability kritické místnosti v letním období nebylo provedeno HODNOCENÍ PROSTUPU TEPLA OBÁLKOU BUDOVY Varianta: Objemový faktor tvaru budovy A/V [m 2 /m 3 ] Průměrný součinitel prostupu tepla požadovaná U em,n,rq [W/(m 2.K)] doporučená U em,n,rc vypočtená U em [W/(m 2.K)] Požadavek ČSN U em U em,n Stávající stav 0,30 0,80 0,60 0,98 není splněn Po sanaci dle PD 0,30 0,80 0,60 0,63 je splněn Výpočet průměrného součinitele prostupu tepla byl proveden podle TNI ze srpna 2010 a ČSN EN ISO z prosince KLASIFIKACE PROSTUPU TEPLA OBÁLKY BUDOVY Klasifik. třída Průměrný součinitel prostupu tepla Horní hranice klasifikační třídy U em [W/(m 2.K)] obecně pro danou budovu Slovní vyjádření klasifikační třídy Klasifikační ukazatel pro horní hranici třídy A 0,3. U em,rq 0,24 velmi úsporná 0,3 B 0,6. U em,rq 0,48 úsporná 0,6 C1 0,75. U em,rq 0,60 Vyhovující doporučení 0,75 Cl pro danou budovu C2 U em,rq 0,80 Vyhovující požadavku 1,0 0,787 D 0,5.(U em,rq+ U em,s) nevyhovující 1,5 E U em,s = U em,rq + 0,6 nehospodárná 2,0 F 1,5. U em,s velmi nehospodárná 2,5 Klasifikace budovy: C2 vyhovující požadavku. Výpočet průměrného součinitele prostupu tepla na vytápění byl proveden podle TNI ze srpna 2010 a ČSN EN ISO z prosince PŘEHLED VÝPOČTOVÉ ROČNÍ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ Budova Jednotka Stávající stav Stav po úpravách Celková potřeba tepla na vytápění budovy Q: [GJ] 1 142, ,567 Měrná roční potřeba tepla na vytápění: [kwh/m 2 a] 75,0 42,0 Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9 Strana 9/10

11 Úspora měrné roční potřeby tepla na vytápění proti stávajícímu stavu: Úspora měrné roční potřeby tepla na vytápění proti stávajícímu stavu: [kwh/m 2 a] 33,0 [%] 44,0 Výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění byl proveden podle TNI ze srpna 2010 a ČSN EN ISO z prosince ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA - ZÁVĚR Sanované a zateplované obvodové konstrukce budou svými tepelně technickými vlastnostmi v ploše splňovat požadavky ČSN :2007. Hodnota průměrného součinitele prostupu tepla bude po provedení zateplení fasády a střechy domu splňovat požadavky ČSN :2007. Provedeným zateplením fasády a střechy objektu budou vytvořeny stavební podmínky pro 44,0% úspory tepla na vytápění objektu. 9 ZÁVĚR Autor projektu si vyhrazuje právo změny či doplnění této dokumentace na základě výsledků dodatečného průzkumu či zjištění učiněných po odkrytí konstrukcí během stavebních prací. Praha, III/2011 Vypracoval: Ing. Klára Pokorná Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9 Strana 10/10

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. A. Pozemní stavební objekty B. Inženýrské objekty C. Provozní soubory a) Identifikace stavby Název stavby : Kulturní dům Práče,

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.3. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ F.3.1. Technická zpráva Stupeň: Investor: Zodpovědný

Více

Provedení sond do skladby střech, návrh skladeb

Provedení sond do skladby střech, návrh skladeb Zakázka číslo: 2012-007084-Zr Technická pomoc Provedení sond do skladby střech, návrh skladeb Ekonomická č.p. 957, 148 00 Praha - Kuntratice Zpracováno v období: červen 2012 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA

Více

Návrh a tepelnětechnické posouzení skladby jednoplášťové ploché střechy

Návrh a tepelnětechnické posouzení skladby jednoplášťové ploché střechy Návrh a tepelnětechnické posouzení skladby jednoplášťové ploché střechy č. zakázky: 2012-006278-Ná Objednatel: Adresa objektu: Ing.arch. Miloslav Tempír Postřelmovská 2 789 01, Zábřeh na Moravě Plavecký

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST Č.P. 102 BRNIŠTĚ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY Investor : Obec Brniště Brniště 102 47129 Brniště Zodp. Projektant : Vladimír

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

Tepelně technické vlastnosti konstrukcí Energetický štítek obálky budovy

Tepelně technické vlastnosti konstrukcí Energetický štítek obálky budovy Tepelně technické vlastnosti konstrukcí Energetický štítek obálky budovy Dle ČSN 730540-2/2007 Příloha průkazu energetické náročnosti budovy tab. D5. Tepelně technické vlastnosti budovy AKCE : Novostavba

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Růžová č.p. 1951-1952, 547 01 Náchod Účel budovy: Bytový

Více

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o.

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. 1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. Požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno podle požadavků

Více

ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 2 POD STRÁNÍ

ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 2 POD STRÁNÍ ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 2 POD STRÁNÍ Představa projektanta a zimní realita Přízemí Podkroví Řez SYSTÉM VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ Hybridní otopný systém využívá jako zdroj energie teplovodní krb a

Více

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Kamenickém Šenově, ulice Huťská čp. 954-955

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Kamenickém Šenově, ulice Huťská čp. 954-955 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Kamenickém Šenově, ulice Huťská čp. 954-955 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Snížení energetické náročnosti objektu velitelství ve městě Újezd u Brna vč.výměny zdroje vytápění

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Snížení energetické náročnosti objektu velitelství ve městě Újezd u Brna vč.výměny zdroje vytápění Akce: Snížení energetické náročnosti objektu velitelství ve městě Újezd u Brna vč.výměny zdroje vytápění Investor: Město Újezd u Brna Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Brno,březen

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 2 B.1.1. Zhodnocení staveništ 2 B.1.2. Urbanistické a architektonické ešení stavby.. 2 B.1.3. Technické ešení

Více

BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ 811 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ 811 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Projekční kancelář výtisk č.. Ing. Pavel Šedivý Ant. Dvořáka 89 AKCE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OKEN PROJEKTANT: ing. Pavel Šedivý, Ant. Dvořáka 89, INVESTOR:

Více

b e z p e č n o s t n í

b e z p e č n o s t n í P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í s t a v b y Akce : Stavební úpravy objektu MŠ Sluníčko ul. Školská 104, Janov Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení Investor : Město Litvínov Městský

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Bytový dům "C" Olomouc - Povel, Jeremiášova ul. bytový

Více

Projektování ETICS, aneb jak lze předejít chybám při provádění a v praxi včetně související problematiky výplní otvorů

Projektování ETICS, aneb jak lze předejít chybám při provádění a v praxi včetně související problematiky výplní otvorů Projektování ETICS, aneb jak lze předejít chybám při provádění a v praxi včetně související problematiky výplní otvorů Ing. Pavel Zeman, zeman@tzus.cz energetický auditor, autorizovaný inženýr, hlavní

Více

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL Ing. Faltys, Petr Ing. Faltys, Petr Ing. Kovář, Jiří INVESTOR : Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl MÍSTO

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov TECHNICKÁ ZPRÁVA A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby SPORTOVNÍ KABINY KRÁSNÉ LOUČKY OPRAVY, ÚDRŽBA A MODERNIZACE b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní

Více

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí Staveniště, jeho velikost a rozsah je dán velikostí stavebního pozemku. Zařízení

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Objektu nám. T. G. Masaryka 25, V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Objektu nám. T. G. Masaryka 25, V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA pro zadávací dokumentaci OPRAVA FASÁDY Objektu nám. T. G. Masaryka 25, V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ Vypracoval: Ing. Aleš Čeleda Ing. Jan Holoubek AC-projekt Znojmo, Dobšická 12 Datum:

Více

Technické podmínky. Praskliny na fasádě budou lokálně vyspraveny za použití helikální výztuže o průměru D 6 mm.

Technické podmínky. Praskliny na fasádě budou lokálně vyspraveny za použití helikální výztuže o průměru D 6 mm. Technické podmínky. Všeobecné podmínky. Dodávané materiály a výrobky budou splňovat požadavky příslušných platných norem, vyhlášek a hygienických předpisů. Při výstavbě budou použity materiály s ověřeným

Více

www.paulin.cz Pokyny pro údržbu a užívání ETICS Paulín Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000

www.paulin.cz Pokyny pro údržbu a užívání ETICS Paulín Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 Pokyny pro údržbu a užívání ETICS Paulín Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 1 POKYNY PRO ÚDRŽBU A UŽÍVÁNÍ 3 1.1 Úvodní ustanovení 3 1.2 Základní pravidla pro kontrolu a údržbu 3 1.3 Opatření pro údržbu

Více

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY A.3.1.2.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Vypracoval:

Více

B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA. 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA. 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA Stavba: Místo stavby: Zateplení fasády ZŠ Jungmannova - Kuřim parcela č. parc. 2785/1, 1453, 1449, 1455/1, kat. úz. Kuřim, okres Brno-venkov 1. Urbanistické, architektonické a stavebně

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Střešní konstrukce Legislativní požadavky Martin Doležal, TÜV Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny V Bytovkách 803, Uhříněves, okres Praha B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Praze 09.2014 Ing. Miroslav Zimmer B.1 Popis území stavby a) charakteristika

Více

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ OBSAH 1 A) ÚČEL OBJEKTU 2 B) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

310 Kč/Gj 1000 Kč/GJ Pardubice Vamberk

310 Kč/Gj 1000 Kč/GJ Pardubice Vamberk Energeticky úsporná opatření.proč? DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ A VYUŽITÍ PROGRAMŮ PANEL A ZELENÁ ÚSPORÁM PŘI REKONSTRUKCI BYTOVÝCH DOMŮ Statistika cen dálkového tepla Statistika cen dálkového tepla pro byty v roce2008

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Příkop 6 - IBC, 602 00 Brno Tel/fax: +420 545 173 539, 3540 IČ: 48907898 e-mail: projektypo@projektypo.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBA Bytový dům Loosova 13 rekonstrukce elektroinstalace ve společných

Více

Místo stavby : k.ú. Břilice, Třeboň, parcela číslo 87

Místo stavby : k.ú. Břilice, Třeboň, parcela číslo 87 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ----------------------------------------------------------- 1.Identifikační údaje Investor : Město Třeboň Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01 Akce : OPRAVA FASÁDY, VÝMĚNA OKEN

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Hrušovany nad Jevišovkou Oprava povrchu ulice Maxe Dvořáka b) Stavebník: Město Hrušovany nad Jevišovkou nám.

Více

KLIMA PROJEKT s.r.o. Technická zpráva

KLIMA PROJEKT s.r.o. Technická zpráva U Výstaviště 15, 370 05 České Budějovice PROJEKCE VZDUCHOTECHNIKY KLIMATIZACE DIČ CZ49 05 08 69, IČO 49 05 08 69 Tel : 385 510 950, 385 348 062, Fax : 385 345 260, E-mail : klimaprojekt@seznam.cz Technická

Více

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ Obsah 1 Proč provádět úsporná opatření ve stávajících stavbách... Varianty řešení... 3 Kritéria pro výběr projektů...3 Přínosy...3.1 Přínosy energetické...3. Přínosy environmentální...

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Ing. Jiří Mečíř - Protipožární servis, Radčická 373, Liberec 14, tel. 485122181 IČO 11437456 DIČ CZ500504008 Požárně bezpečnostní řešení Akce: Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Křížany Místo: MŠ

Více

DEFINICE STANDARTIZACE MATERIÁLŮ

DEFINICE STANDARTIZACE MATERIÁLŮ DEFINICE STANDARTIZACE MATERIÁLŮ ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU Obec Očihov PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Místo stavby: čp. 7, st.p.č. 54/1 k.ú. Očihov 708917 Investor: Obec Očihov Očihov 7

Více

Projektová dokumentace rodinného domu

Projektová dokumentace rodinného domu Projektová dokumentace rodinného domu Fotografie: ENVIC, o.s. U rodinných domů je postupná snaha o snižování spotřeby energie a zavádění prvků šetrnějších k životnímu prostředí. Například dle směrnice

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah : 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. 2 a) zhodnocení staveniště.. 2 b) urbanistické a architektonické řešení stavby.. 2 c) technické řešení s popisem pozemních staveb a

Více

Zateplení objektu Ostrava - Zábřeh

Zateplení objektu Ostrava - Zábřeh autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Bc.

Více

STŘEŠNÍ OKNA NA OBJEKTU č. zak: 02/15. S1- Technická zpráva. Březen 2015 vypracoval: Ing. Pavel Bílek

STŘEŠNÍ OKNA NA OBJEKTU č. zak: 02/15. S1- Technická zpráva. Březen 2015 vypracoval: Ing. Pavel Bílek č. zak: 02/15 č. výkr.: S1 S1- Technická zpráva Březen 2015 vypracoval: Ing. Pavel Bílek Identifikační údaje Údaje o stavbě a) název stavby: Střešní okna na objektu Lázeňská 1268/12, Děčín I. b) místo

Více

Chladírenské otočné dvoukřídlé dveře

Chladírenské otočné dvoukřídlé dveře OBSAH : Úvod, legislativa vztahující se k výrobkům (dveřím) 1. Charakteristika a použití 2. Standardní rozměry 3. Popis standardního provedení 4. Technické parametry 5. Nadstandardní provedení za příplatek

Více

Ing. Jiří Šír VISTA, Alešova 60, 400 01 Ústí nad Labem Projekční a stavební práce OBLAST STŘEDNÍ ČECHY

Ing. Jiří Šír VISTA, Alešova 60, 400 01 Ústí nad Labem Projekční a stavební práce OBLAST STŘEDNÍ ČECHY OBSAH...2 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení...2 2) Mechanická odolnost a stabilita...7 3) Požární bezpečnost...7 4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí...8 5) Bezpečnost

Více

ZUBAČKA UNIKÁTNÍ ŽIVÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ JIZERSKÝCH HOR A KRKONOŠ REKONSTRUKCE TOPÍRNY KOŘENOV

ZUBAČKA UNIKÁTNÍ ŽIVÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ JIZERSKÝCH HOR A KRKONOŠ REKONSTRUKCE TOPÍRNY KOŘENOV ZUBAČKA UNIKÁTNÍ ŽIVÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ JIZERSKÝCH HOR A KRKONOŠ REKONSTRUKCE TOPÍRNY KOŘENOV DODATEK Č. 4 STATICKÉ ZABEZPEČENÍ ZDIVA JIHOZÁPADNÍHO ROHU OBSAH PŘÍLOH: 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. PŮDORYS A POHLEDY

Více

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 STAVBA: Energetické úspory objektu Kulturního domu ve Vítkově OBJEKT: SO-01 REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.1 D.1.2 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY statika - technická zpráva, technologie bourání DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY stavební úpravy MŠ Ostašovská stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTAŠOVSKÁ Č.P. 100, LIBEREC XX - OSTAŠOV Vypracoval ing. Petr

Více

Teze novely vyhlášky MPO č. 291/2001 Sb., o podrobnostech stanovení energetické náročnosti budov a zpracování průkazu energetické náročnosti budov

Teze novely vyhlášky MPO č. 291/2001 Sb., o podrobnostech stanovení energetické náročnosti budov a zpracování průkazu energetické náročnosti budov Teze novely vyhlášky MPO č. 291/2001 Sb., o podrobnostech stanovení energetické náročnosti budov a zpracování průkazu energetické náročnosti budov Zmocnění ze zákona : k provedení 6a novely zákona č. 406/2000

Více

277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. -1-

277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. -1- -1- Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. 277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729

Více

POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ OPRAVY KOUPALIŠTĚ MĚSTA STUDÉNKA

POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ OPRAVY KOUPALIŠTĚ MĚSTA STUDÉNKA POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ OPRAVY KOUPALIŠTĚ MĚSTA STUDÉNKA 1. Úvod Účelem tohoto posouzení je návrh možných řešení opraav areálu koupaliště města Studénka, pojmenování problémů a nedostatků současného stavu areálu

Více

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS)

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS) Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek. Jednostupňový projekt

Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek. Jednostupňový projekt Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek Jednostupňový projekt Zadavatel: Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 Liberec 1, 460 59 Hlavní projektant : AvBrex v.o.s. Ruprechtická 387, 460

Více

Chodník podél místní komunikace

Chodník podél místní komunikace 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÍSLO

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÍSLO ZODP. PROJEKTANT: Ing. V. Kubeš MĚŘÍTKO: VYPRACOVAL: Jiří Jůzko DATUM: BŘEZEN 2012 STUPEŇ: POČET A4: 8 NÁZEV AKCE: OPRAVA STŘECHY A KROVUKULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ "ČESKÝ DŮM"NOVÉ HRADY, ČESKÁ UL. Č.P. 79 INVESTOR:

Více

Mateřská škola Nad Parkem ul. Nad Parkem č. 1181 Praha 5 Zbraslav

Mateřská škola Nad Parkem ul. Nad Parkem č. 1181 Praha 5 Zbraslav Objednatel: Městská část Praha Zbraslav Zbraslavské náměstí 464 156 00 Praha 5 - Zbraslav Česká republika IV/2013 20130168 Mateřská škola Nad Parkem ul. Nad Parkem č. 1181 Praha 5 Zbraslav Projektová dokumentace

Více

ENERGETICKÉ ÚSPORY MNO LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA A AUTODÍLNY MNO TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA

ENERGETICKÉ ÚSPORY MNO LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA A AUTODÍLNY MNO TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA OBJEDNATEL : MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ NÁZEV AKCE: ING. HANA RUMLOVÁ ING. DAVID KANIA

Více

A. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Název akce: OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ. Mateřská škola Rohožník, Žárovnická 1653, Praha 9. Investor: Městská část Praha 21

A. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Název akce: OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ. Mateřská škola Rohožník, Žárovnická 1653, Praha 9. Investor: Městská část Praha 21 Název akce: OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ Mateřská škola Rohožník, Žárovnická 1653, Praha 9 Investor: Městská část Praha 21 Staroklánovická 260, 190 16 Újezd nad Lesy IČ: 00240923 Zhotovitel projektové dokumentace:

Více

k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice

k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

B Souhrnná technická zpráva

B Souhrnná technická zpráva Číslo zakázky: 2013_027 B Souhrnná technická zpráva Rekonstrukce pavilonů Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Most, o.z. Včetně optimalizace vnitřních prostor Datum: 12/2013 Zpracoval: Oswald Michal JT consulting

Více

Příručka uživatele návrh a posouzení

Příručka uživatele návrh a posouzení Příručka uživatele návrh a posouzení OBSAH 1. Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 2. Uvažované charakteristiky materiálů 3. Mezní stav únosnosti prostý ohyb 4. Mezní stav únosnosti smyk 5. Mezní stavy

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 9 x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Akce : DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY-NEVEŘEJNÁ ČÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Investor : Obec Malšovice Malšovice č.p.16, 405 02 Děčín Arch.č. : 1478-1/13 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Děčín, únor 2014 Vypracoval: J.

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 K akci: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ K SV. ANTONÍNU PADUÁNSKÉMU Ke Kostelu, 353 01 Mariánské Lázně -

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie NÁVRH ZMĚNY ČSN EN 50341-3/Z2:2007

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie NÁVRH ZMĚNY ČSN EN 50341-3/Z2:2007 Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEPS, ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, PREdistribuce, ZSE NÁVRH ZMĚNY ČSN EN 50341-3/Z2:2007 ELEKTRICKÁ VENKOVNÍ VEDENÍ S NAPĚTÍM NAD AC

Více

Správa a údržba silnic PK. Správa a údržba silnic PK. Ing. Petr Novotný

Správa a údržba silnic PK. Správa a údržba silnic PK. Ing. Petr Novotný 1/6 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby Oprava silnice III/34019 Chrudim - Stolany Místo stavby: Chrudim Stolany Kraj Pardubický Příslušný stavební úřad Pozemky stavby INVESTOR

Více

F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA zak. č.233/16/2010 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: PD na energetické úspory hasičské zbrojnice Paskov Místo stavby: ul. Místecká, č.p. 513 739 21 Paskov

Více

v areálu ZŠ Trhové Sviny. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -1- Akce: Zateplení a renovace objektů

v areálu ZŠ Trhové Sviny. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -1- Akce: Zateplení a renovace objektů -1- Akce: Zateplení a renovace objektů v areálu ZŠ Trhové Sviny. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice

Více

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902 A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Kraj: Oprava chodníku Lipoltice III hospoda kat.území : Lipoltice Pardubický Okres: Pardubice

Více

Platná legislativa pro certifikaci kabelových rozvodů pro napájení PBZ

Platná legislativa pro certifikaci kabelových rozvodů pro napájení PBZ Platná legislativa pro certifikaci kabelových rozvodů pro napájení PBZ Ing. Jana Buchtová PAVUS, a.s. Prosecká 412/74, 190 00 Praha - Prosek Interpretační dokument č. 2 - Požární bezpečnost Tento interpretační

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

Zateplení šikmých střech. jan.kurc@knaufinsula9on.com

Zateplení šikmých střech. jan.kurc@knaufinsula9on.com Zateplení šikmých střech jan.kurc@knaufinsula9on.com 1 Jak funguje tepelná izolace z minerální vlny? 2 Izolace z minerální vlny Pružná minerální vlákna Organická pryskyřice Zušlechťující přísady Vzduch

Více

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1.

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1. 1. Základní údaje 1.1 Předmět projektu Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1. 1.2 Podklady Výchozími podklady pro zpracování projektu byl projekt

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení bytového domu v České Lípě, Vrchlického č.p. 1886

Výzva k podání nabídky na zateplení bytového domu v České Lípě, Vrchlického č.p. 1886 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Výzva k podání nabídky na zateplení bytového domu v České

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba Objekt : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA : SO 005 Vedlejší

Více

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH EXCEL MIX CZ, s.r.o. Palackého 664 281 01 Velim Ing. Petr Rakouský mobil: +420 777 993 909 e-mail: rakousky@excelmix.cz Základní

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva Obsah B. Souhrnná technická zpráva... 1 B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení... 2 B.1.1 Zhodnocení staveniště... 2 B.1.2 Urbanistické a architektonické

Více

I. Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle 49 zákona VZ

I. Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle 49 zákona VZ MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí odd. 4501 Příprava realizace ekologických závazků Letenská 15 118 10 Praha 1 Telefon:

Více

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekt sportovního zařízení v areálu TJ ČSAD Havířov SO 02 NÁHRADNÍ ŠATNY A UMYVÁRNY F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Objednatel: Projektant: Statutární město Havířov ul.

Více

PŘÍLOHY I. Příloha k č.j.: 3299/M/09

PŘÍLOHY I. Příloha k č.j.: 3299/M/09 PŘÍLOHY I Příloha k č.j.: 3299/M/09 Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na opatření

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 991/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 963 ze dne 14.12.2015 Veřejná významná nadlimitní zakázka v otevřeném řízení na stavební úpravy panelových domů v Praze 3, ul.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu "Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Kateřinice" 1. Identifikační ní údaje zadavatele zadavatel: Obec Kateřinice

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ KOŠAŘISKA

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ KOŠAŘISKA STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ KOŠAŘISKA 5. ETAPA MŠ 2.NP AKTUALIZACE DPS - 2015 Obec Košařiska D.1.1 a) TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1. ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ STAVBY 2. MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 3. DISPOZIČNÍ

Více

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Upozornění V souladu se zákonem č. 137 / 2006 Sb. v platném znění, 44, odst. 11, jsou výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. LEMENDA TOMÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Dotčené pozemky v současné době plní stejnou funkci, jako budou plnit po úpravě. Jedná se o pozemky

Více

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ k dokumentaci pro provedení stavby AKCE : RÚE - MÚ POLIČKA, NÁDRAŽNÍ 304 k.ú. Polička, Nádražní ul. 304 INVESTOR : GENERÁLNÍ PROJEKTANT : HIP: Město Polička Palackého náměstí 160

Více

Průkaz. energetické náročnosti budovy

Průkaz. energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Stávající stav bytový dům 602 00 Brno, Obilní trh 314/8 na p.č. 497 k.ú. Brno Veveří zpracovaný podle vyhlášky 78 / 2013 Sb. zpracovaný podle ČSN 73 05402_2013 posuzovaný

Více

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE Technický návod je vytvořen tak,aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 5a odst.2 nebo 10) Od 1.8.2012 se TN nevztahuje na průmyslově vyráběné tepelně izolační výrobky pro zařízení

Více

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz Článek popisuje požadavky na elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby. Dále zavádí pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení zapojeného vidlicí

Více

A Průvodní zpráva (Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy Velkopavlovická, Brno - Vinohrady)

A Průvodní zpráva (Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy Velkopavlovická, Brno - Vinohrady) A Průvodní zpráva (Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy Velkopavlovická, Brno - Vinohrady) Investor: Obsah: Zpracovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - Vinohrady Velkopavlovická

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 k zadávacím podmínkám ve smyslu 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Místo veřejné zakázky: Druh řízení: Předmět

Více

Parotěsná vrstva terminologie, rozdělení, navrhování

Parotěsná vrstva terminologie, rozdělení, navrhování Parotěsná vrstva terminologie, rozdělení, navrhování recenzoval: Ing. Jiří Šála Ing. Petr Slanina 1. Úvod Při navrhování střešních konstrukcí je třeba zabránit nadměrnému šíření vlhkosti do skladby střešního

Více

Bike centrum Lázně Libverda

Bike centrum Lázně Libverda VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Bike centrum Lázně Libverda Zadavatel Název zadavatele: Člen sdružení č. 1: Sídlo / místo podnikání: Sdružení zadavatelů Obec Lázně Libverda a Horská služba

Více

Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků

Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků Zásady pro navrhování podlahových souvrství z materiálů společnosti TBG Pražské malty a PORIMENT. Úvod Společnost TBG Pražské

Více