F TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 zak. č.233/16/2010 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO F TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: PD na energetické úspory hasičské zbrojnice Paskov Místo stavby: ul. Místecká, č.p Paskov Investor: Zhotovitel projektových prací: Autorizovaný inženýr: Zodpovědný projektant: Obecní úřad Paskov Nádražní Paskov IČ: DIČ: CZ ASA Expert a.s. Konečného 1919/ Ostrava Slezská Ostrava IČ: Ing. Pavel Petruška Ing. Veronika Severová Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební řízení

2 OBSAH a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického funkčního, dispozičního a výtvarného řešení... 3 c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory... 3 d) Technické a konstrukční řešení objektu... 3 e) Tepelně technické vlastnosti... 8 f) Způsob založení objektu... 8 g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí... 9 h) Dopravní řešení... 9 i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí... 9 j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu... 9 Dokumentace pro stavební řízení 2

3 a) Účel objektu Předmětem řešení je objekt hasičské zbrojnice Paskov a část sousedního objektu, u které byla v minulosti provedena změna užívání a rozšíření objektu stavebnin na garáž pro požární techniku (dále jen přístavba HZ). Nejedná se o typizovanou konstrukční soustavu. Objekt hasičské zbrojnice je dvoupodlažní, nepodsklepený, zastřešený sedlovou střechou. Jedná o příčný stěnový nosný systém, zděný z cihel plných. Do objektu jsou tři vjezdy (dva ze strany severní, jeden ze strany západní) a tři vstupy (jeden ze strany západní, dva ze strany východní). Pro vertikální spojení v objektu slouží dvouramenné levotočivé schodiště. Ze strany jižní na objekt navazuje jednopodlažní rodinný dům (společná štítová stěna). Na severovýchodní nároží objektu, kde se nachází věž, navazuje objekt stavebnin, jehož část je součástí řešení (přístavba). V přízemí objektu hasičské zbrojnice je situována garáž pro dvě hasičská vozidla, místnost pro údržbu strojů a zařízení, sociální zázemí (koupelna, WC), komora a komunikační prostory se schodištěm. Druhé podlaží zahrnuje společenskou místnost, kancelář, sociální zázemí (WC, umývárnu) a jednu bytovou jednotku (vstupní část s kuchyňským koutem, koupelna, obývací pokoj, ložnice). Sousední objekt zahrnující přístavbu HZ je jednopodlažní stavba, nepodsklepená, zastřešená sedlovou střechou. Řešená část - přístavba zahrnuje garáž pro hasičské vozidlo a šatnu hasičů, další prostory objektu sloužící pro komerční využití nejsou součástí řešení. Objekt hasičské zbrojnice i řešená část přístavby jsou využívány k určenému účelu. b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení Z architektonického a urbanistického hlediska nebude stavba nijak výrazně pozměněna. Objekt dotčený stavebními úpravami nemění účel svého užívání. Nový vzhled nebude nijak výškově, prostorově, nebo urbanisticky narušovat okolní zástavbu. Vzhledem ke špatnému stavu výplní otvorů a z důvodu zlepšení tepelně technických vlastností objektu bude provedena výměna původních výplní otvorů (okenních i dveřních) a bude provedeno zateplení obvodového pláště. Dispoziční řešení objektu nebude měněno. Po zateplení fasády objektu bude provedeno nové barevné řešení fasády (podrobnost viz. výkresová dokumentace barevné řešení). c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory Druh stavby: Revitalizace objektu hasičské zbrojnice Účel stavby / charakter provozu: hasičská zbrojnice/ občanská vybavenost Zastavěná plocha hasičské zbrojnice: cca 173,37 m 2 Zastavěná plocha přístavby: cca 115,14 m 2 d) Technické a konstrukční řešení objektu Obvodové nosné konstrukce i vnitřní nosné konstrukce objektu hasičské zbrojnice jsou vyzděny z cihel plných pálených. Světlá výška v rámci 1.NP je proměnlivá, v závislosti na umístění snížených podhledů u některých místností Dokumentace pro stavební řízení 3

4 (3,1m; 3,0m; 2,73m; 2,07m), světlá výška v rámci 2.NP je převážně 2,83m. Stropní konstrukce nad 1.NP je dle naměřených hodnot a všeobecně platných předpokladů a zvyklostí pravděpodobně tvořena dřevěným polospalným trámovým stropem (se záklopem a násypem, dřevěným podbitím a rákosovou omítkou), v celkové tloušťce včetně podlahy 500mm. Stropní konstrukce nad 2.NP je pravděpodobně tvořena železobetonovou deskou tl.190mm. Půdní prostor objektu je zateplen volně položenou tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 200mm. Zastřešení objektu hasičské zbrojnice je realizováno dřevěnou nosnou vazníkovou konstrukcí, na níž je provedeno dřevěné bednění, pojistná hydroizolace a plechová krytina. Střecha je sedlového tvaru, odvodněná do podokapních žlabů. Věž je zastřešena plochou střechou. Obvodové nosné konstrukce i vnitřní nosné konstrukce objektu přístavby hasičské zbrojnice jsou vyzděny z cihel plných pálených. Světlá výška v rámci 1.NP je 4,75m, popř. 3,71m, v místě průvlaků snížena na 3,05m. Objekt přístavby je zastřešen dřevěnou nosnou konstrukcí (z interiéru opláštěnou protipožárním sádrokartonem), na níž je provedena pojistná hydroizolace, dřevěné laťování a pálená střešní krytina. Půdní prostor přístavby je zateplen tepelnou izolací z minerálních vláken vloženou mezi krokve tl. 200mm. Předmětem této projektové dokumentace jsou stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice a její přístavby zateplení fasády, výměna oken, dveří a vrat. Stávající konstrukce objektu hasičské zbrojnice nevykazují vady a poruchy statického charakteru ohrožující bezpečnost a stabilitu stavby. Po realizaci stavebních úprav zpracovaných v PD dojde ke snížení tepelných ztrát objektu a následně spotřeby energie a prodlouží se životnost stavebních konstrukcí. Záměr investora: - výměna výplní otvorů (okenních i dveřních) - zateplení obvodového pláště objektu (fasáda, sokl) - výměna klempířských prvků Stavbou porušené vnější plochy se po rekonstrukci uvedou do původního stavu. Bourací práce Před započetím prací bude provedena demontáž kotvených a kotvících zařízení na fasádě objektu (zařízení, která jsou pod proudem, budou před demontáží odpojena!). - vybourání dveří, včetně rámu - vybourání stávajících dřevěných výplní okenních otvorů, včetně případného příslušenství jako jsou vnitřní a vnější parapety, žaluzie, možné sítě proti hmyzu, tyto bourací práce provádět s ohledem na co nejmenší poškození vnitřních omítek - vybourání výplní ze skleněných tvárnic včetně případného kovového rámu a vnějšího parapetu - demontáž vnějšího parapetu u již vyměněných plastových oken - vybourání azbestocementového obkladu fasády včetně kovových lišt - demontáž oplechování v místě soklu - demontáž oplechování přístřešku - demontáž oplechování atiky - demontáž svislých odpadních trub a žlabů pro odvádění dešťových vod, včetně příslušenství - demontáž přístřešků zadních vstupů - demontáž zakrytí větracích otvorů Dokumentace pro stavební řízení 4

5 Repasované konstrukce: - demontáž svislých částí hromosvodu kotveného do fasády, včetně jeho příslušenství a zajištění náhradní ochrany proti blesku po dobu provádění prací; zpětná montáž hromosvodového drátu na nové úchyty po zřízení kontaktního zateplovacího systému (kotvení hromosvodového drátu nutno provést po vzdálenosti 1m); po kompletní montáži hromosvodu bude provedena jeho revize! - demontování svislých části dešťových svodů na objektu přístavby včetně příslušenství před započetím prací a zpětná montáž na nové kotvy po zřízení kontaktního zateplovacího systému; včetně zajištění napojení na stávající žlaby a odvod do kanalizace; V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ZÁVAŽNÝCH NESHOD DOKUMENTACE A SKUTEČNOSTÍ ZJIŠTĚNOU NA STAVBĚ JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ INFORMOVAT PROJEKTANTA. Nové konstrukce Svislé konstrukce Před započetím zateplovacích prací je nutné provést tyto práce: - Dle potřeby bude provedena sanace obvodového pláště proškrábnutí trhlin a jejich očištění od nesoudržných částic, provedení penetrace podkladu a vyplnění trhlin stěrkovým tmelem - prověřit přilnavost stávající omítky k podkladu, případně poškozené části stávající omítky odstranit, včetně otlučení omítek v místech poškozených vlhkostí a plísní (odlupující se místa, vlhkostní mapy, biotické napadení, puchýře) a provést opravu poškozeného místa (penetraci a vyrovnání stěrkou) - očistit povrch tlakovou vodou Tepelné izolace Návrh všech tepelných izolací vychází ze současných kladených požadavků dle platných norem (ČSN ). Obvodový plášť bude zateplen certifikovaným vnějším tepelně izolačním kontaktním systémem (ETICS) kvalitativní třídy,,a, s tepelnou izolací z desek stabilizovaného samozhášivého pěnového polystyrénu EPS 70F kvalitativní tř. A, nebo extrudovaného polystyrénu XPS, kotvených pomocí zatloukacích plastových hmoždinek s ocelovým trnem - počet ks/m 2 viz. statické posouzení. Pro zateplení obvodových konstrukcí -fasády je navržen stabilizovaný samozhašivý polystyrén EPS 70F třídy A, tl.140mm, se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,038 W.m -1.K -1. K zateplení ostění a nadpraží okenních a dveřních otvorů je navržen stabilizovaný samozhašivý polystyrén EPS 70F třídy A, tl. 40mm, se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,038 W.m -1.K -1. K zateplení pod vnějším parapetem stabilizovaný samozhašivý polystyrén EPS 70F třídy A, tl.20mm, se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,038 W.m -1.K -1. U již vyměněných oken, kde není možné zateplit ostění polystyrénem tl. 40mm, bude použit EPS třídy A, tl. 20mm a zateplení pod vnějším parapetem u těchto oken bude realizováno dle stávajícího osazení oken, pouze pokud zateplení pod parapetem není z rozměrových důvodů možné, bude od něj upuštěno. Soklová oblast fasády (od úrovně terénu do výškové úrovně +0,490m, popř. +0,840m nad podlahou 1.NP) bude zateplena nenasákavým extrudovaným polystyrénem tl. 140 mm, popř. tl.100mm (v místě předsazené soklové části), se Dokumentace pro stavební řízení 5

6 součinitelem tepelné vodivosti λ=0,038 W.m -1.K -1. KZS bude ukončen nad terénem vhodným soklovým profilem s okapničkou. Materiálové rozvržení je znázorněno v příslušných výkresech projektové dokumentace. Veškeré použité materiály, jejich návaznost a pracovní postupy musí být v souladu s kritérii pro provádění zateplení objektu certifikovaným systémem kvalitativní třídy A dle Cechu pro zateplování budov ČR, o.s. A také plně v souladu s normou ČSN Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) a to zejména: I. Příprava podkladu Podklad musí být bez prachu, mastnot, zbytků výkvětu, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a trhlin v ploše. Maximální hodnota odchylky rovinnosti podkladu je 20mm/m. II. Lepení desek tepelné izolace Před lepením musí být osazeny ukončovací a zakládací lišty. Lepící hmota se nanáší na celý obvod desky ve formě pásu a uprostřed nejméně tři terčů na jednu desku. Desky se kladou na vazbu bez křížových spár. Na nárožích musí být desky lepeny po řadách na vazbu. U výplní otvorů se desky musí osazovat tak, aby křížení jejich spár bylo nejméně 100mm od rohů těchto otvorů. U otvorů doporučuji osadit desky s přesahem tak, aby čelně překryly následně lepené přířezky desek na ostění otvorů. III. Kotvení hmoždinkami Vrt pro osazení hmoždinek musí být prováděn kolmo k podkladu. Nejmenší vzdálenost osazení hmoždinek od okraje je 100mm. Talíř osazené hmoždinky nesmí narušovat rovinnost základní vrstvy. Všechny druhy zateplení budou ke konstrukci přilepeny bodově lepícím tmelem a kotveny zatloukacími plastovými hmoždinkami s ocelovým trnem dle specifických pokynů výrobce či dodavatele KZS. Minimální počet a délka hmoždinek viz. statický výpočet. Alternativně je možno použít jiný systém se stejnou únosností. Při provádění je nutno dodržet technologická pravidla výrobce. Pro ověření únosnosti kotev doporučujeme provést výtažné zkoušky přímo na stavbě. IV. Provádění základní vrstvy Základní vrstva musí vždy obsahovat výztuž, kterou je sklovláknitá síťovina. Zesilující výztuž se provádí vtlačením síťoviny do nanesené vrstvy stěrkové hmoty. Stěrková hmota, která prostoupí oky síťoviny, se zahladí. U rohů výplní otvorů je nutné provézt zesilující vyztužení pruhem síťoviny, umístěné diagonálně. Nároží budou zpevněna armovacím tmelem a tkaninou s použitím rohových profilů a ochranných lišt nebo tkaninou. V. Provádění konečné povrchové úpravy Silikonová omítka se nanáší na suchou a neznečištěnou základní vrstvu. Pohledově ucelené plochy je nutné provádět v jednom pracovním záběru. Při provádění je nutno použít zakládací lišty, rohové profily, profily s okapničkou profily okenní apod. dle doporučení výrobce. Nejvíce namáhaná místa (nároží budovy a ostění otvorů na fasádě podél chodníku, a taktéž ostění dveří na východní fasádě v těsné blízkosti věže), budou vyztužena pomocí rohových profilů a použití dvojité vrstvy síťoviny! Dokumentace pro stavební řízení 6

7 VŠECHNY DRUHY ZATEPLENÍ BUDOU KE KONSTRUKCI PŘILEPENY LEPÍCÍM TMELEM A KOTVENY PLASTOVÝMI HMOŽDINKAMI S OCELOVÝM TRNEM (VIZ. STATICKÝ POSUDEK) S OHLEDEM NA SPECIFICKÉ POKYNY VÝROBCE ČI DODAVATELE KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. Výplně otvorů Bude provedeno osazení původních stavebních otvorů novými plastovými výplněmi. Stávající okenní otvory budou osazeny okenními výplněmi shodného členění a rozměrů. Okna budou osazena čirým (popř. neprůhledným) tepelně izolačním dvojsklem. Součástí jejich dodávky jsou vnitřní komůrkové plastové parapety se zakrytím bočních dutin uzavíracím profilem a vnější parapety z poplastovaného plechu s plastovými koncovkami. Veškeré osazené okna budou bíle barvy, rozměry a členění dle stávajícího stavu (pouze původní výplně ze skleněných tvárnic budou nahrazeny jednodílnými pevně zasklenými okny). Okna budou osazena izolačním dvojsklem a kotvena pomocí kotevních šroubů či plechů dle určení zvoleného výrobce oken. Plastový rám je navržen s pozinkovanou ocelovou výztuží a s dorazovým těsněním. Okno jako celek musí splňovat podmínku dotace U w =1,2W.m -2.K -1. Nová okna budou osazena celoobvodovým kováním s mikroventilací. Součástí dodávky oken jsou vnitřní komůrkové plastové parapety se zakrytím bočních dutin uzavíracím profilem (není-li ve výkrese uvedeno jinak) a vnější parapety z poplastovaného plechu s plastovými koncovkami. Vstupní dveře, na východní straně objektu, budou vyměněny za nové jednokřídlé, otvíravé plastové plné dveře bílé barvy. Opatřeny panty s bezpečnostní úpravou, bezpečnostním zámkem a kováním klika-klika. Dveře jako celek musí splňovat podmínku dotace U w =1,2W.m -2.K -1. Vstupní dveře, na západní straně objektu, budou vyměněny za nové dvoukřídlé nesymetrické otvíravé plastové dveře bílé barvy, částečně prosklené čirým tepelně izolačním dvojsklem (členění dle stávajícího stavu). Minimální průchozí šířka dveří při otevření jednoho křídla je 900mm. Opatřeny panty s bezpečnostní úpravou, bezpečnostním zámkem, kováním klika-klika a stavěčem dveří. Dveře jako celek musí splňovat podmínku dotace U w =1,2W.m -2.K -1. Původní dřevěná vrata, na západní straně objektu, budou vyměněna za nová ocelová zateplaná vrata dvoukřídlová, symetrická, otvíravá, popř. sekční, barvy dle volby investora. Opatřeny bezpečnostním zámkem. Vrata jako celek musí splňovat podmínku dotace U w =1,2W.m -2.K -1. Přesné rozměry otvorů se zaměří přímo na místě. Okenní výplně otvorů budou osazeny ve stejné vzdálenosti jako již vyměněné výplně okenních otvorů (170mm od vnějšího líce původní fasády). Dveře budou osazeny ve stejné vzdálenosti jako stávající. Přesné členění nových výplní, nebo jejich případná změna bude upřesněna investorem. Úpravy vnitřních povrchů Po provedení výměny oken a dveří bude provedena lokální oprava vnitřních omítek, především pak v místě ostění, nadpraží a parapetního zdiva sádrovou omítkou. Povrch parapetu bude vyrovnán. Veškeré opravované plochy budou vymalovány bílou barvou v rozsahu celé stěny. Úpravy vnějších povrchů Obvodový plášť objektu bude zateplen vnějším tepelně izolačním kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) kvalitativní třídy A, ukončený novou povrchovou Dokumentace pro stavební řízení 7

8 úpravou. Nezateplené plochy budou opatřeny výztužnou vrstvou z tmelu a sklovláknité síťoviny a následně opatřeny novou povrchovou úpravou. Povrchovou úpravu bude tvořit silikonová, popř. soklová jemnozrnná omítka. Konečné barevné řešení je navrženo v projektové dokumentaci (viz. výkresová část - Barevné řešení). Vybrané barevné odstíny budou předem zkušebně naneseny na malou plochu fasády a před aplikací schváleny investorem. Zámečnické, klempířské a ostatní výrobky Bude provedeno nové oplechování konstrukcí ocelovým pozinkovaným plechem tl. 0,5mm, opatřeným ochranným nátěrem - oplechování přístřešku, oplechování atiky, oplechování napojení nově zateplené fasády na sousední objekty. U již vyměněných plastových oken budou nově osazeny vnější parapety z poplastovaného plechu s plastovými koncovkami. Průduchy větrání na objektu přístavby budou opatřeny plastovou prodlužovací části průřezu dle prostupu a následně zakryty novou plastovou krytkou. Prodlužovací část délky 240mm, bude vložena do hloubky 100mm do stávajícího prostupu a utěsněna tmelem či pěnou. Krytky budou bíle barvy, případně barvy dle fasády. Stávající kovové ventilační žaluzie k zakrytí ventilačních otvorů budou nahrazeny novými, kovovými, osazenými ve stejné vzdálenosti jako nyní (barevný nátěr dle volby investora). Umístění nově navržených stavebních výrobků je vyznačeno ve výkresové dokumentaci. Dokončovací práce Po provedení stavebních prací bude objekt důkladně vyčištěn od veškeré stavební suti a bude provedeno hrubé vyčištění všech ploch od nečistot. Po dokončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu. Provede se zpětné osazení všech popisných tabulek, zpětná montáž hromosvodu na nové úchyty (dle platných požadavků, nutno dodržet požadavek na vzájemnou vzdálenost kotev 1m) a jeho revize, a nové zatravnění porušených travnatých ploch. VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ BÝT VE SHODĚ S PLATNÝMI VYHLÁŠKAMI A PŘEDPISY, O ČEMŽ MUSÍ MÍT DODAVATEL PATŘIČNÝ DOKLAD (ATEST). PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH BUDE ZHOTOVITEL DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ. e) Tepelně technické vlastnosti Návrh všech tepelných izolací pro zlepšení tepelně technických parametrů objektu vychází ze současných kladených požadavků dle platných norem (ČSN ). Jako součást PD zpracoval Ing. Jan Martínek PENB. Navržené konstrukce splňují dle podkladů výrobce požadované parametry tepelného odporu a také akustické požadavky. Konstrukce dotknuté revitalizací splňují požadavky normy ČSN Při provádění stavby budou všechny použité materiály doloženy technickými listy, které budou předloženy při kolaudaci stavby. f) Způsob založení objektu Netýká se této stavby. Dokumentace pro stavební řízení 8

9 g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí Stavba bude realizována z ekologicky nezávadných materiálu. Je nutno dodržovat závazné předpisy o ochraně spodních vod a životního prostředí při provádění stavebních prací. V průběhu stavebních prací i provozování stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí. Dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. není třeba posuzovat stavbu z pohledu vlivu stavby na životní prostředí. Z pohledu odpadů a jejich likvidace bude vše prováděno podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 275/2002 Sb.) a dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady vzniklé při realizaci stavby a během vlastního provozu objektu jsou zařazeny do kategorií dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. Produkci odpadů je možno rozdělit na: a) odpady vzniklé při realizaci stavby (stavebních úprav) b) na odpady vznikající během vlastního provozu stavby h) Dopravní řešení Netýká se této stavby. i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí Objekt je svým stavebně technickým řešením uspořádán a navržen tak, aby plně odolával běžným vlivům okolního prostředí (voda, vítr, prachové polutanty a jiné emise, hluk z okolí, apod.). V dané lokalitě se nenachází žádné neúměrné vnější škodlivé vlivy od okolních objektů atd. j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu Projektová dokumentace je provedena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. Jsou dodrženy příslušné zákony, vyhlášky a normy. V Ostravě Ing. Pavel Petruška, autorizovaný inženýr Ing. Veronika Severová, zodpovědný projektant Dokumentace pro stavební řízení 9

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Projekční kancelář výtisk č.. Ing. Pavel Šedivý Ant. Dvořáka 89 AKCE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OKEN PROJEKTANT: ing. Pavel Šedivý, Ant. Dvořáka 89, INVESTOR:

Více

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o.

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. 1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. Požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno podle požadavků

Více

b e z p e č n o s t n í

b e z p e č n o s t n í P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í s t a v b y Akce : Stavební úpravy objektu MŠ Sluníčko ul. Školská 104, Janov Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení Investor : Město Litvínov Městský

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150. k.ú. Sádek p.č.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150. k.ú. Sádek p.č. TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro zadání stavby AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150 k.ú. Sádek p.č. 257 INVESTOR : obec Sádek Sádek 116 572 01 Polička VEDOUCÍ ZAKÁZKY

Více

BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ 811 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ 811 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. A. Pozemní stavební objekty B. Inženýrské objekty C. Provozní soubory a) Identifikace stavby Název stavby : Kulturní dům Práče,

Více

Technická zpráva. Hořovice zateplení a oprava střechy objektu č.p. 640. Strana1/z6. Kontroloval:

Technická zpráva. Hořovice zateplení a oprava střechy objektu č.p. 640. Strana1/z6. Kontroloval: Jednatel společnosti: Hlavní inženýr projektu : Vypracoval: Ing. Martin Dejdar p. Josef Pánek p. Josef Pánek Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14 001 Kontroloval: Odběratel / Investor: Město Hořovice,

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení bytového domu v České Lípě, Vrchlického č.p. 1886

Výzva k podání nabídky na zateplení bytového domu v České Lípě, Vrchlického č.p. 1886 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Výzva k podání nabídky na zateplení bytového domu v České

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Ing. Jiří Mečíř - Protipožární servis, Radčická 373, Liberec 14, tel. 485122181 IČO 11437456 DIČ CZ500504008 Požárně bezpečnostní řešení Akce: Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Křížany Místo: MŠ

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov TECHNICKÁ ZPRÁVA A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby SPORTOVNÍ KABINY KRÁSNÉ LOUČKY OPRAVY, ÚDRŽBA A MODERNIZACE b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní

Více

REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA VÝMĚNU OTVOROVÝCH VÝPLNÍ NA ZŠ HOLZOVA TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA VÝMĚNU OTVOROVÝCH VÝPLNÍ NA ZŠ HOLZOVA TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby: Stavebník: Název akce: Projektant ING. JIŘÍ ŠLANHOF LÍŠEŇ Stavební úřad: Vypracoval ING. MICHAL VALENTA LÍŠEŇ STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - LÍŠEŇ DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 1, 601 67

Více

ENERGETICKÉ ÚSPORY MNO LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA A AUTODÍLNY MNO TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA

ENERGETICKÉ ÚSPORY MNO LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA A AUTODÍLNY MNO TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA OBJEDNATEL : MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ NÁZEV AKCE: ING. HANA RUMLOVÁ ING. DAVID KANIA

Více

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ OBSAH 1 A) ÚČEL OBJEKTU 2 B) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU

Více

JASNÁ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU

JASNÁ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU 2 JASNÁ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ Seznam příloh: - Technická zpráva - Výkresová část měř. v.č. fa4 Stavební výkresy: Půdorys 2. technického podlaží 1 : 50 A1 10 A4 Půdorys

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/

Více

Místo stavby : k.ú. Břilice, Třeboň, parcela číslo 87

Místo stavby : k.ú. Břilice, Třeboň, parcela číslo 87 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ----------------------------------------------------------- 1.Identifikační údaje Investor : Město Třeboň Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01 Akce : OPRAVA FASÁDY, VÝMĚNA OKEN

Více

Technická zpráva. Bytový dům, nám. Minoritů č.p. 107, 108, 109, Krnov - zateplení objektu

Technická zpráva. Bytový dům, nám. Minoritů č.p. 107, 108, 109, Krnov - zateplení objektu Technická zpráva Identifikace stavebníka : Akce: Investor : Bytový dům, nám. Minoritů č.p. 107, 108, 109, Krnov - zateplení objektu Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Krnov Projektant: Ing. Vladimír Šarman,

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva F.1.1.1. Technická zpráva 1) Stávající stav: 1.1) Založení objektu V rámci projektu snížení energetické náročnosti budovy nebylo zmapováno založení stavby, lze však předpokládat, že základy tvoří rozšíření

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

Technické podmínky. Praskliny na fasádě budou lokálně vyspraveny za použití helikální výztuže o průměru D 6 mm.

Technické podmínky. Praskliny na fasádě budou lokálně vyspraveny za použití helikální výztuže o průměru D 6 mm. Technické podmínky. Všeobecné podmínky. Dodávané materiály a výrobky budou splňovat požadavky příslušných platných norem, vyhlášek a hygienických předpisů. Při výstavbě budou použity materiály s ověřeným

Více

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY statika - technická zpráva, technologie bourání DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY stavební úpravy MŠ Ostašovská stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTAŠOVSKÁ Č.P. 100, LIBEREC XX - OSTAŠOV Vypracoval ing. Petr

Více

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Upozornění V souladu se zákonem č. 137 / 2006 Sb. v platném znění, 44, odst. 11, jsou výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------

TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------ Požární bezpečnost staveb projekční, dodavatelská a inženýrská činnost TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------ Stavba : Rekonstrukce osvětlovací soustavy hlavní plochy v

Více

D.1.1.a - 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a - 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 51/04/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D.1.1.a - 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Revitalizace NOVÉ BUDOVY ZŠ Slavkov Místo stavby: Slezská 316 747 57 Slavkov Investor: Zhotovitel

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA- strana 1/14 Údaje o stavbě název stavby Energeticky úsporná opatření na budově

Více

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb akce: Rodinný dům místo stavby: Svinaře - Halouny, č.par. 810/16 stupeň: PD pro stavební povolení investor: Jaroslav a Irena Svitákovi, Selecká 645, 252 30 Řevnice D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č.

Více

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekt sportovního zařízení v areálu TJ ČSAD Havířov SO 02 NÁHRADNÍ ŠATNY A UMYVÁRNY F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Objednatel: Projektant: Statutární město Havířov ul.

Více

Zateplení objektu Ostrava - Zábřeh

Zateplení objektu Ostrava - Zábřeh autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Bc.

Více

Ing. Jiří Šír VISTA, Alešova 60, 400 01 Ústí nad Labem Projekční a stavební práce OBLAST STŘEDNÍ ČECHY

Ing. Jiří Šír VISTA, Alešova 60, 400 01 Ústí nad Labem Projekční a stavební práce OBLAST STŘEDNÍ ČECHY OBSAH...2 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení...2 2) Mechanická odolnost a stabilita...7 3) Požární bezpečnost...7 4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí...8 5) Bezpečnost

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Kamenickém Šenově, ulice Huťská čp. 954-955

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Kamenickém Šenově, ulice Huťská čp. 954-955 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Kamenickém Šenově, ulice Huťská čp. 954-955 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1) urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení: a) zhodnocení staveniště Staveništěm bude pouze předmětný areál s trojicí objektů stávající základní školy v obci

Více

stavba Název : Zateplení budovy restaurace Beseda, Štefánikova 3, : Hodonín : Štefánikova 3, 695 03 Hodonín : Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

stavba Název : Zateplení budovy restaurace Beseda, Štefánikova 3, : Hodonín : Štefánikova 3, 695 03 Hodonín : Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Část : A.Průvodní zpráva A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje stavba Název : Zateplení budovy restaurace Beseda, Štefánikova 3, Hodonín Účel : občanská vybavenost Obec : Hodonín Adresa : Štefánikova

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA pro provedení stavby sanace střešního pláště, konstrukce krovu II. ETAPA severozápadní křídlo MINORITSKÉHO KLÁŠTERA, Přemyslovců č. 6, Znojmo. Vypracoval: Ing. Aleš Čeleda AC-projekt

Více

B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA. 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA. 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA Stavba: Místo stavby: Zateplení fasády ZŠ Jungmannova - Kuřim parcela č. parc. 2785/1, 1453, 1449, 1455/1, kat. úz. Kuřim, okres Brno-venkov 1. Urbanistické, architektonické a stavebně

Více

F1.1 S T A V E B N Í Č Á S T

F1.1 S T A V E B N Í Č Á S T Název Stavby : Stavební úpravy objektu ČP 758, rekonstrukce sociálního zázemí Stupeň projektu : Dokumentace pro realizaci stavby Část projektu Zodpovědný projektant : F1.1 - Stavební část : Ing.Jan Havlíček,

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9 PRAHA III/2011 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÍSLO

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÍSLO ZODP. PROJEKTANT: Ing. V. Kubeš MĚŘÍTKO: VYPRACOVAL: Jiří Jůzko DATUM: BŘEZEN 2012 STUPEŇ: POČET A4: 8 NÁZEV AKCE: OPRAVA STŘECHY A KROVUKULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ "ČESKÝ DŮM"NOVÉ HRADY, ČESKÁ UL. Č.P. 79 INVESTOR:

Více

Vypracoval: Ing. Mojmír Janů v Novém Jičíně dne 17.5.2012 Zak.čís.: 1226/05/12

Vypracoval: Ing. Mojmír Janů v Novém Jičíně dne 17.5.2012 Zak.čís.: 1226/05/12 Projekční kancelář : Ing. Mojmír Janů Školní 562, 742 42 Šenov u Nového Jičína Mobil : 606 905 005 e-mail : j.projekt@seznam.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce : ZŠ Novolíšeňská 10 stavební úpravy, rekonstrukce

Více

DEFINICE STANDARTIZACE MATERIÁLŮ

DEFINICE STANDARTIZACE MATERIÁLŮ DEFINICE STANDARTIZACE MATERIÁLŮ ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU Obec Očihov PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Místo stavby: čp. 7, st.p.č. 54/1 k.ú. Očihov 708917 Investor: Obec Očihov Očihov 7

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, Dlouhá ulice čp. 2449-2450

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, Dlouhá ulice čp. 2449-2450 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, Dlouhá ulice čp. 2449-2450 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení F.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY podle přílohy 1. vyhl. 499/2006 Sb. a 41vyhl. 246/2001 Sb. k dokumentaci pro stavební povolení Identifikační údaje Název stavby : Půdní vestavba obecního úřadu

Více

Investor: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Investor: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou ZAKÁZKY: 0032011, 022011 DOKUMENTU: 1.1 50 Žižkova 2271, 591 01 Žďár nad Sázavou DATUM: 02 2011 VO01 VSTUPNÍ SETSVA S POSUVNÝMI DVOJKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI TŘÍKOMOROVÝ TEPELNĚ IZOLOVANÝ RÁMU 75 MM TĚSNĚNÍM PRO

Více

Zakázka : Realizátor : TDI Investora : Název ETICS :

Zakázka : Realizátor : TDI Investora : Název ETICS : Kontrolní a zkušební plán pro fázi montáže ETICS výrobce KVK, a.s. Zakázka : Realizátor :.. TDI Investora : Název ETICS : Skladba systému použité materiály : 1, tepelný izolant 2, lepicí hmota 3, Kotvicí

Více

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4 ; Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4 REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4 D.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 01 Zpracovatel: RHM Projekt, spol.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro provádění stavby /DPS/ k architektonickému a stavebně technickému řešení a vytápění

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro provádění stavby /DPS/ k architektonickému a stavebně technickému řešení a vytápění A1 spol. s r.o., architektonická, projektová a inženýrská činnost Lannova 16/13 370 21 České Budějovice tel.: 386 102 911, fax: 386 102 920, e-mail: ateliery@a1sro.cz, www.arch.cz/a1 Dokumentace pro provádění

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH Výkres č. F 701 Technická zpráva - 6 A4 Výkres č. F 702 Půdorys 1.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 703 Půdorys 2.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 704 Půdorys 3.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA :

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : C.1.1. OBSAH: 1. Identifikační údaje objektu... 3 2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení... 3 2.1 Zdůvodnění výběru staveniště...

Více

Stavební úpravy administrativní budovy čp. 83 PDV Zbytiny

Stavební úpravy administrativní budovy čp. 83 PDV Zbytiny PROJEKTCENTRUM sdružení projektantů Špidrova 87 VIMPERK Akce : Investor : Stavební úpravy administrativní budovy čp. 83 PDV Zbytiny Lesy ČR s.p., LZ Boubín, Zámecká alej 254/35, 385 15 Vimperk Zodpovědný

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Název stavby: ZŠ Kolešovice - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Název stavby: ZŠ Kolešovice - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: ZŠ Kolešovice - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Místo stavby : Kolešovice č.p. 235, parc.č. 58/1 A.1.2 Údaje

Více

TECHNISERV spol. s r.o.

TECHNISERV spol. s r.o. Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 TECHNISERV spol. s r.o. VYPRACOVAL Ing. J. Jaroš ŠSCHL Kamenice zateplení D.1 Dokumentace

Více

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 1

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 1 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ OBSAH TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 1 OBSAH 1 Zámečnické výrobky - úvod 2 Zámečnické výrobky - úvod 2 Technické pokyny 2 Dodavatelská dokumentace 2 Referenční vzorky 3 Závěr

Více

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 Objednatel: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 ŘSD ČR ZÁVOD Praha Na Pankráci 56, 145 05

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci pro provedení stavby. Sádek 116 572 01 Polička. Ing. arch. Karel Šrámek A PRŮVODNÍ ČÁST

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci pro provedení stavby. Sádek 116 572 01 Polička. Ing. arch. Karel Šrámek A PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ ZPRÁVA k dokumentaci pro provedení stavby AKCE : ADAPTACE OBJEKTU PRODEJNY NA OBECNÍ DŮM V SÁDKU U POLIČKY k.ú. Sádek u Poličky st.p.č. 257, p.č. 8/5, 8/2, 8/6 INVESTOR : Obec Sádek Sádek 116

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby str.1 Požárně bezpečnostní řešení stavby Název akce : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - Rek. části 1.NP na dílnu Místo stavby : Nám. Míru 1/14 794 01 Krnov p.č. 1, k.ú. Opavské Předměstí Stupeň : Projekt pro

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80 MORAVSKÁ OSTRAVA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80 MORAVSKÁ OSTRAVA OBJEDNATEL : MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80 MORAVSKÁ OSTRAVA VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL ING. HANA RUMLOVÁ ING. DAVID KANIA JAN ZÁSTĚRA ING. HANA RUMLOVÁ

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 2 B.1.1. Zhodnocení staveništ 2 B.1.2. Urbanistické a architektonické ešení stavby.. 2 B.1.3. Technické ešení

Více

277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. -1-

277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. -1- -1- Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. 277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729

Více

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 STAVBA: Energetické úspory objektu Kulturního domu ve Vítkově OBJEKT: SO-01 REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.1 D.1.2 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

Č A D A - C O R P O R A T I O N s.r.o.

Č A D A - C O R P O R A T I O N s.r.o. Č A D A - C O R P O R A T I O N s.r.o. Bulharská 24, 669 02 Znojmo, tel./fax 515 223 152, e mail : cadacorp @ volny. cz IČO : 46980881 DIČ : CZ46980881 OR : KOS Brno oddíl C, vložka 8133 ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ

Více

Projektování ETICS, aneb jak lze předejít chybám při provádění a v praxi včetně související problematiky výplní otvorů

Projektování ETICS, aneb jak lze předejít chybám při provádění a v praxi včetně související problematiky výplní otvorů Projektování ETICS, aneb jak lze předejít chybám při provádění a v praxi včetně související problematiky výplní otvorů Ing. Pavel Zeman, zeman@tzus.cz energetický auditor, autorizovaný inženýr, hlavní

Více

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK Návod k montáži bodových střešních světlíků DEKLIGHT ACG Plocha, na kterou se instaluje manžeta, přechodový profil nebo křídlo světlíku, musí být zcela rovná, suchá, bez mastnot

Více

Nový SDK podhled pod stávajícím vedením vzduchotechniky a nových instalačních rozvodů.

Nový SDK podhled pod stávajícím vedením vzduchotechniky a nových instalačních rozvodů. Stránka 1 z 9 Příloha č. 4 výzvy - technické řešení a stavební výkresy Zadání: Úkolem tohoto projektu je oprava sociálního sociálního zařízení a kuchyňky v objektu Písková 830/25, 143 12 Praha 4. Výchozí

Více

Konstrukce D E T A I L Y 4/2012

Konstrukce D E T A I L Y 4/2012 D E T A I L Y 4/2012 Obsah 1 SOKL/UKOTVENÍ STĚNY 1.1 soklu u fasády se zadním odvětráváním 2 NAPOJENÍ OKEN 2.1 Montáž pomocí montážní pěny 2.2 Montáž pomocí komprimované pásky 2.3 Montáž pomocí multifunkční

Více

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval Z2 Z1 DATUM PODPIS Vypracoval Area Projekt s.r.o. Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 tel. 371 727 036, www.areaprojekt.cz Zasílací adresa : ulice Miru 21, sekretariat@areaprojekt.cz AREA ROJEKT Místo

Více

STŘEŠNÍ OKNA NA OBJEKTU č. zak: 02/15. S1- Technická zpráva. Březen 2015 vypracoval: Ing. Pavel Bílek

STŘEŠNÍ OKNA NA OBJEKTU č. zak: 02/15. S1- Technická zpráva. Březen 2015 vypracoval: Ing. Pavel Bílek č. zak: 02/15 č. výkr.: S1 S1- Technická zpráva Březen 2015 vypracoval: Ing. Pavel Bílek Identifikační údaje Údaje o stavbě a) název stavby: Střešní okna na objektu Lázeňská 1268/12, Děčín I. b) místo

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Příkop 6 - IBC, 602 00 Brno Tel/fax: +420 545 173 539, 3540 IČ: 48907898 e-mail: projektypo@projektypo.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBA Bytový dům Loosova 13 rekonstrukce elektroinstalace ve společných

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba Objekt : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA : SO 005 Vedlejší

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221,

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, 1 PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, K akci: OPRAVA CHODNÍKŮ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY V AREÁLU MŠ Ulice Žďárská Nové Město na Moravě Investor: Mateřská škola Nové Město na Moravě, Drobného

Více

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 STAVBA: Výměna otopných těles v objektu Kulturního domu ve Vítkově D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.1 D.1.2 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÍSLO ZAKÁZKY:

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ NÁZEV STAVBY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T. G. MASARYKA MÍSTO STAVBY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ul. Modřanská 10, Praha 12 INVESTOR

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. insolvenční správce Tř. ČSA 556 500 03 Hradec Králové. Zjištění ceny obvyklé nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. insolvenční správce Tř. ČSA 556 500 03 Hradec Králové. Zjištění ceny obvyklé nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3020-090/11 - o ceně domu č.p. 7 na pozemku p.č. 95/1 a pozemků p.č. 95/1 a p.č. 95/4 (zastavěná plocha a nádvoří), včetně příslušenství zahrnujícího venkovní úpravy a trvalé porosty

Více

VÝMĚNA OKEN východní fasády (II.etapa) ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králové n. L.

VÝMĚNA OKEN východní fasády (II.etapa) ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem TECHNICKÁ POMOC VÝMĚNA OKEN východní fasády (II.etapa) ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králové n. L. Technický popis Seznam příloh: 1. Technický popis... arch.č. 2349-V / 21

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ KOŠAŘISKA

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ KOŠAŘISKA STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ KOŠAŘISKA 5. ETAPA MŠ 2.NP AKTUALIZACE DPS - 2015 Obec Košařiska D.1.1 a) TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1. ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ STAVBY 2. MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 3. DISPOZIČNÍ

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 K akci: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ K SV. ANTONÍNU PADUÁNSKÉMU Ke Kostelu, 353 01 Mariánské Lázně -

Více

vnitřní parapet dle poznámek na půdorysech venkovní parapet dle výpisu klempířských výrobků rozměr okna 3000/2400mm barva bílá

vnitřní parapet dle poznámek na půdorysech venkovní parapet dle výpisu klempířských výrobků rozměr okna 3000/2400mm barva bílá označ. schéma popis 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 1/PL 1a/PL 2/PL 2a/PL rozměr okna 3000/2400mm 21 25 31 12 89 ks vnitřní žaluzie na oknech označených značkou @ 20 22 24 8 74 ks, spodní z venku opatřena síťkami

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE Zpracovatel : Zdeněk Jiříček, Luční 2001, Vsetín, 755 01 Škola : SPŠ stavební, Máchova 628, Valašské

Více

Technická zpráva ke konstrukční části:

Technická zpráva ke konstrukční části: Technická zpráva ke konstrukční části: ČOV Skalka: Popis navrženého konstrukčního systému: Objekt ČOV je dvoupodlažní. Nadzemní část je provedena jako tradiční zděná stavba, kterou lze charakterizovat

Více

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

Projektant části : Ing Jaromír Dostál, Neředínská 9, 779 00 Olomouc IČO 15394115

Projektant části : Ing Jaromír Dostál, Neředínská 9, 779 00 Olomouc IČO 15394115 Zak.číslo : 1647/10 Druh a účel stavby: stavba pro bydlení Akce : " Revitalizace Mateřské školy Blatec č. 68" Místo stavby: Blatec č. 68 Stupeň PD: dokumentace pro ohlášení stavby Projektant části : Ing

Více

VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU OBEC VRANOV

VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU OBEC VRANOV VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU OBEC VRANOV Číslo a název pozice: Obrázek pozice: Popis pozice: 01: Okno 1 x O 500 x 900 mm 10 ks Barva křídla: (ext./int.): barevná - dle

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny V Bytovkách 803, Uhříněves, okres Praha B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Praze 09.2014 Ing. Miroslav Zimmer B.1 Popis území stavby a) charakteristika

Více

k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice

k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí Staveniště, jeho velikost a rozsah je dán velikostí stavebního pozemku. Zařízení

Více

Ing. Jiří Šír VISTA, Alešova 60, 400 01 Ústí nad Labem Projekční a stavební práce OBLAST STŘEDNÍ ČECHY

Ing. Jiří Šír VISTA, Alešova 60, 400 01 Ústí nad Labem Projekční a stavební práce OBLAST STŘEDNÍ ČECHY OBSAH 1. Účel objektu... 2 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení stavby... 2 3. Stavební kapacity, prostory, plochy... 3 4. Technické a konstrukční řešení objektu... 3 5. Tepelně

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr Zakázka č.: 2010-01981-Zr POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant:

Více

Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek. Jednostupňový projekt

Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek. Jednostupňový projekt Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek Jednostupňový projekt Zadavatel: Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 Liberec 1, 460 59 Hlavní projektant : AvBrex v.o.s. Ruprechtická 387, 460

Více

VESTAVBA PODLAŽÍ V OBJEKTU SŠUAŘ-1.ETAPA

VESTAVBA PODLAŽÍ V OBJEKTU SŠUAŘ-1.ETAPA VESTAVBA PODLAŽÍ V OBJEKTU SŠUAŘ-1.ETAPA Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1063/1 15000 Praha 5 Hlubočepy DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ F.1.1-ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Více

Rekonstrukce varny MŠ Zašová. Ing. Vladimír Nohavica

Rekonstrukce varny MŠ Zašová. Ing. Vladimír Nohavica EP ROŽNOV, a.s. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: Investor : HIP: Rekonstrukce varny MŠ Zašová Obec Zašová Ing.

Více

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby D.1.1. Dokumentace stavebních objektů ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTRECHNIKY A BLESKOSVODŮ Technická zpráva Silnoproudá elektrotechnika Bleskosvody Bezpečnost a ochrana zdraví Příloha č.1: Analíza řízení rizika

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST Č.P. 102 BRNIŠTĚ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY Investor : Obec Brniště Brniště 102 47129 Brniště Zodp. Projektant : Vladimír

Více

KLIMA PROJEKT s.r.o. Technická zpráva

KLIMA PROJEKT s.r.o. Technická zpráva U Výstaviště 15, 370 05 České Budějovice PROJEKCE VZDUCHOTECHNIKY KLIMATIZACE DIČ CZ49 05 08 69, IČO 49 05 08 69 Tel : 385 510 950, 385 348 062, Fax : 385 345 260, E-mail : klimaprojekt@seznam.cz Technická

Více

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ T E N E T spol. s r. o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR Horská 64, 541 01 TRUTNOV ČESKÁ LÍPA stavba na pozemku p. č. 3335/11 v katastrálním území Česká Lípa ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY

MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY VŠEOBECNĚ PRACOVNÍ POSTUP 1. Projektová dokumentace zpracovává se na základě dokumentace skutečného provedení stavby - dodá investor, nebo

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 9 x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více