Výroční zpráva ZŠ Štěnovice za školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ZŠ Štěnovice za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚNOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013

2 Obsah Obsah Charakteristika školy Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí ze sítě škol) Název a adresa zřizovatele: Poslední zařazení do sítě škol (č.j. Rozhodnutí ze dne s účinností od ) Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení do sítě) Vzdělávací program školy Součásti školy Typ školy Spádový obvod školy docházka žáků z obcí Specializované a speciální třídy Individuální integrace postižených dětí Materiálně technické zajištění školy Rada školy Údaje o pracovnících školy Přehled o zaměstnancích školy Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2010/ Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2010/ Výuka vedená odborně způsobilým učitelem Další vzdělávání pedagogických pracovníků Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol Zápis žáků do 1. třídy Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky Výsledky výchovy a vzdělávání žáků Prospěch žáků (stav k ) Chování žáků Docházka žáků (celkem za školní rok) Přehled volitelných a nepovinných předmětů Způsob zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání Plnění Programu enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Nadstandardní aktivity Zájmová činnost organizovaná školou Mimoškolní aktivity Účast v soutěžích Spolupráce školy na regionální úrovni Účast školy v mezinárodních programech mezinárodní spolupráce Výchovné poradenství Vyhodnocení práce výchovného poradce Vyhodnocení Minimálního preventivního programu Spolupráce s PPP, SPC Spolupráce s rodiči, policií, OÚ Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele školy Počet osvobozených žáků Počet evidovaných stížností

3 8.4 Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Analýza školního roku Personální změny, ke kterým došlo během školního roku Náměty pro příští školní rok a další léta Příloha A Hospodaření školy Příloha B Akce ZŠ B1 Kulturní akce B2 Vzdělávací akce B3 Přírodovědné exkurze a školní výlety B4 Sportovní akce B5 Akce ŠD B6 Olympiády B7 Ostatní akce B8 Celkový přehled 1. pololetí B9 Celkový přehled 2. pololetí Příloha C Rámcový plán práce 2012/ Příloha D Minimální preventivní program Příloha E ZŠ Štěnovice žije projekty

4 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí ze sítě škol) úplná adresa: ZŠ Štěnovice okres Plzeň-jih, Čižická 344, právní forma: příspěvková organizace telefonní spojení: (4) faxové spojení: ové spojení: IZO ředitelství: IČO: ředitel školy: Mgr. Petr Liška 1.2 Název a adresa zřizovatele: Obecní úřad Štěnovice 1.3 Poslední zařazení do sítě škol (č.j. Rozhodnutí ze dne s účinností od ) Čj /02-21, rozhodnutí MŠMT ze dne s účinností od Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení do sítě) Adresa Počet tříd Počet žáků Hlavní budova, ředitelství Čižická 344, , Štěnovice Odloučené pracoviště Vzdělávací program školy Název vzdělávacího programu Č.j. V ročníku ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ Štěnovice celá škola roč. 4

5 1.6 Součásti školy Název součásti Kapacita Počet žáků Počet tříd, oddělení Počet přepočtených pedagogických 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 pracovníků MŠ ZŠ ,78 ZvŠ ZUŠ DDM Státní jazyk. Škola ŠD, ŠK ,718 ŠD (samostatná) ŠK (samostatný) Celková kapacita jídelny Počet dětských strávníků Počet dospělých strávníků * Celkový počet zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců MŠ 34+3MŠ 5 5 * bez cizích strávníků Pokud je prováděna doplňková činnost, uveďte pro kolik strávníků a počet zaměstnanců, kteří jsou pro tuto činnost vyčleněni: Cizích strávníků: 47 Počet vyčleněných zaměstnanců: Typ školy úplná (spojené ročníky v jedné třídě: ano, 2., 7. a 9. roč.) 1.8 Spádový obvod školy docházka žáků z obcí Štěnovice, Útušice, Předenice, Štěnovický Borek, Čižice, Losiná, Nebílovy, Netunice, Plzeň, Nebílovský Borek, 1.9 Specializované a speciální třídy Počet Počet zařazených Poznámka tříd žáků Vyrovnávací třída 0 Přípravná třída 0 Speciální třída 0 Dle výkazu V3a-01 Specializovaná třída 0 Dle výkazu V3a-01 S rozšířenou výukou 0 Jaký předmět: S rozšířenou výukou Tv 0 Dle výkazu V

6 1.10 Individuální integrace postižených dětí Vady Počet žáků Mentálně postižení 0 Sluchově postižení 0 Zrakově postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesně postižení 0 S více vadami 0 S vývoj.poruchou učení a chování 18 Autismus 2 Celkem 20 Specializovaná výuka pro žáky s SPU: (oddělená výuka v předmětech) 1.11 Materiálně technické zajištění školy Škola se skládá ze čtyř pavilonů učebnový, stravovací, odborné učebny a tělocvičny. Byla postavena v roce 1983 jako 14 třídní. Od roku 1996 probíhala rekonstrukce všech pavilonů. Obecní úřad Štěnovice nechal zrekonstruovat všechny střechy a v nástavbách pavilonů zřídil odborné učebny a kmenové třídy. V srpnu 1999 dokončil druhou tělocvičnu školy, byla slavnostně otevřena aula a tím byla celá rekonstrukce školy ukončena. Škola má 16 kmenových tříd, 4 oddělení školní družiny (od oddělení, počet žáků 100), školní jídelnu, odborné učebny fyziky, chemie, informatiky, hudební výchovy, výtvarné výchovy, přírodopisu, českého jazyka, anglického jazyka, německého jazyka, 6 odborných učeben s interaktivní výukou tabule SmartBoard, dílny, základy administrativy, 2 tělocvičny, aulu, sportovní hřiště, školní pozemek, 2 tenisové kurty, 1 kurt na odbíjenou. Ve škole jsou také odborné pracovny pro Základní uměleckou školu obor hudební a výtvarný, 1 třída předškoláků odloučené pracoviště MŠ Štěnovice Školská rada (datum zřízení rady školy a počet členů dle zřizovací listiny rady školy podle 17d zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů) Datum zřízení Rady školy: Nové volby: Počet členů: 3 Předseda Školské rady: Lenka Pokorná Členové: Mgr. Jana Gotzyová, Radim Růžička 6

7 2 Údaje o pracovnících školy 2.1 Přehled o zaměstnancích školy Počet pracovníků * (ostatní + pedagog.prac.) Počet pedagogických pracovníků * 11/12 12/13 11/12 12/13 37/35,199 40/37,296 24/24,12 29/26,296 * lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav 2.2 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013 Součást Počet pedagogických pracovníků se vzděláním přepočtený stav dle 2.1. PO SpŠ SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné + DPS * VŠ jiné bez DPS * MŠ ZŠ ZvŠ ZUŠ DDM SJŠ ŠD, ŠK 3 1 * DPS = doplňkové pedagogické studium 2.3 Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013 Počet pedagogických pracovníků Průměrná délka Průměrný věk přepočtený stav dle 2.1. pedagogické praxe 26,296 21,3 45,6 Počet pedagogických pracovníků přepočtený stav dle absolventů VŠ, případně SpŠ u ŠD 25,296 - v důchodovém věku Výuka vedená odborně způsobilým učitelem Aprobovanost výuky % V kterých předmětech Počet vyučovacích hodin celkem za týden z toho počet neaprob. hodin 54 12,39 Vv, Rv, Ov, Nj, Pč, Aj, Inf., D, Vl, Přírodověda 7

8 2.5 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počet vzdělávacích akcí 22 Celkový počet účastníků 12 Vzdělávací instituce Národní institut pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Plzeň, KCV JŠ Plzeň, Nakladatelství Fraus, Akademie moderního vzdělávání 8

9 3 Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol 3.1 Zápis žáků do 1. třídy Počet dětí u zápisu Počet odkladů ŠD Očekávaný počet Očekávaný počet navržen skutečnost dětí tříd Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky Počet Z toho přijatých na celkem gymnázia SŠ s maturitou SOU U Jiné Počet žáků absolventů ZŠ dle 3.2. * kteří dokončili ZŠ v nižším než 9.ročníku 0 - kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 * vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle analýza příčin nezaměstnanosti absolventů základních škol a možnosti jejich dalšího zapojení do vzdělávání Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia 6 - přijatých na víceletá gymnázia 6 Počet žáků do do jiné zvláštní způsob dodatečný SpŠ ZŠ plnění PŠD * odklad PŠD * - kteří odešli ze ZŠ v průběhu šk.roku (ZvŠ) 0 * PŠD = povinná školní docházka Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2012/13 Počet kurzů Počet absolventů Časový rozsah (počet hodin/týden)

10 4 Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 4.1 Prospěch žáků (stav k ) Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním (s pochvalou) Prospělo Neprospělo Opravné zkoušky Hodnoceno slovně analýza problematiky neprospěchu a nedokončeného základního vzdělání - počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť 4.2 Chování žáků Snížený stupeň z chování Počet žáků 1.pololetí 2.pololetí - z toho 2.stupeň z toho 3.stupeň Docházka žáků (celkem za školní rok) Zameškané hodiny celkem z toho neomluvené Přehled volitelných a nepovinných předmětů Povinně volitelné předměty: Německý jazyk 7. roč žáků, průměrný prospěch: 1,60 8. roč žáků, průměrný prospěch: 2,24 9. roč. 17 žáků, průměrný prospěch 3,00 Přírodovědná praktika 7. roč. 9 žáků, průměrný prospěch 1,56 8. roč. 15 žáků, průměrný prospěch 1,74 9. roč žáků, průměrný prospěch 1,5 Kroužky:, Anglický jazyk I. st. Florbal I. st. a II. st. Fyzikální kroužky 8. a 9. roč. Matematický kroužek 8.tř. 4.5 Způsob zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání (dle Metodického pokynu MŠMT č.j /01-22) Výchova k volbě povolání je pravidelně začleňována do hodin Ov, Rv, Pč v tématech sebepoznání, rozhodování, plánování, adaptace na životní změny atd. Žáci jsou 10

11 pravidelně seznamováni s provozem některých podniků při exkurzích např. Lasselsberger Chlumčany, Keramika Dolní Lukavice, Sklárna Švihov, Vodárna Plzeň. Dále se uskutečnily besedy se zástupci středních škol, besedy s rodiči i žáky o možnostech uplatnění a práci s brožurou Čím budu. V 9. ročníku Mgr. Střelcová provedla a vyhodnotila s dětmi i rodiči profesní testy. Žáci 8. ročníku navštívili IPS ÚP PJ, kde jim byly poskytnuty informace o dalším uplatnění a jednotlivých oborech. 4.6 Plnění Programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Environmentální výchova je začleněna do tematických celků RV, OV, Př, PČ, Ch, PřP, Z, VV. Zaměřili jsme se na možnost přispění každého jedince ke zlepšení životního prostředí. Učitelé s dětmi se orientovali na třídění odpadů, zpracování odpadů a sledování krajiny vzhledem k životnímu prostředí. Žáci pečují o zeleň ve třídách a na školním pozemku, při VV zpracovávají výtvarně papírové a plastové odpady. Děti jsou seznamovány s činností záchranných stanic Plzeň a Spálené Poříčí. Žáci naší školy navštěvují pravidelně výukové programy ZOO Plzeň. 8. ročník byl v rámci výuky chemie v čističce odpadních vod v Plzni Doubravce. 11

12 5 Nadstandardní aktivity 5.1 Zájmová činnost organizovaná školou V roce 2010/11 organizovala škola kroužky anglického jazyka, informatiky, lehké atletiky, florbalu, textilních prací a pohybových dovedností. 5.2 Mimoškolní aktivity Sportovní aktivity. Mažoretky. 5.3 Účast v soutěžích Matematické soutěže Matematická olympiáda školní kolo 5. ročník 9 účastníků 7 úspěšných řešitelů: 5. B: Jánský Matyáš, Kidalová Blanka, Steinbachová Lucie, Gadačová Tereza, Vlčková Tereza; 5. A: Peroutková Kristina, Babková Karolína 6. ročník 1 účastník 1 úspěšný řešitel: Kloudová Iveta, 6. A 7. ročník 4 účastníci 2 úspěšní řešitelé: Müller Matěj, Varáčková Aneta, 7. A 9. ročník 1 účastník 1 úspěšný řešitel: Prepslová Šárka, 9. A Matematická olympiáda okresní kolo 5. ročník 25 účastníků místo Jánský Matyáš, 5. B; Peroutková Kristina, 5. A 6. ročník 12 účastníků místo Kloudová Iveta, 6. A 7. ročník 14 účastníků místo Varáčková Aneta, 7. A; místo Müller Matěj, 7. A 9. ročník 14 účastníků 4. místo Prepslová Šárka, 9. A Logická olympiáda 2012 soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách. Z naší školy se zúčastnilo 22 žáků základního kola a 7 žáků pak postoupilo do krajského kola. V krajském kole v kategorie A (první stupeň) získal/a: 12

13 místo Dubská Zuzana, 5. A místo Fink Tomáš, 4. B a Jánský Matyáš, 5. B místo Fink Lukáš, 4. B a Štěpánová Barbora, 5. A z celkového počtu 232 řešitelů z našeho kraje V kategorie B (druhý stupeň) získala: 17. místo - Prepslová Šárka, 9. A místo Trinerová Lucie, 8. A z celkového počtu 375 řešitelů z našeho kraje Pythagoriáda školní kolo 5. ročník 40 účastníků 10 úspěšných řešitelů 6. ročník 30 účastníků 6 úspěšných řešitelů 7. ročník 22 účastníků žádný úspěšný řešitel 8. ročník 31 účastník žádný úspěšný řešitel Pythagoriáda okresní kolo - korespondenční 5. ročník místo: Gadačová Tereza, Jánský Matyáš, Kidalová Blanka, Steinbachová Lucie z 5. B místo: Štěpánová Barbora, 5. A místo: Peroutková Kristina, 5. A místo: Sládek Martin, 5. A místo: Eichlerová Denisa, 5. A; Vlčková Tereza, 5. B místo: Benetková Julie, 5. A 6. ročník místo: Pousková Zuzana, 6. A místo: Šilhánek Dominik, 6. A místo: Kroupová Anna, 6. A místo: Kašpar Ondřej, 6. B místo: Puchta Tomáš, 6. A místo: Týml Jan, 6. A Matematický klokan školní kolo kategorie Cvrček třída: 1. místo Eretová Karolína, 3. B 13

14 2. místo Roštík Adam, 2. A 3. místo Ulbrik Josef, 3. B kategorie Klokánek třída: 1. místo Kidalová Blanka, 5. B 2. místo Steinbachová Lucie, 5. B 3. místo Jánský Matyáš, 5. B kategorie Benjamín třída: 1. místo Eretová Karolína, 3. B 2. místo Roštík Adam, 2. A 3. místo Ulbrik Josef, 3. B kategorie Kadet třída 1. místo Prepslová Šárka, 9. A 2. místo Mertlová Eliška, 9. A 3. místo Pokorný Dominik, 8. B Sportovní soutěže V letošním školním roce proběhlo celkem 5 školních sportovních akcí a 16 krát žáci reprezentovali školu v okresních a krajských soutěžích /účast cca 200 žáků/ Školní sportovní akce říjen - týden na horských kolech Horská Kvilda 6.A prosinec - florbal vánoční turnaj ročník/h leden - lyžařský výcvikový kurz v Železné Rudě 7.r. březen - lyžařský týden v Alpách pokročilí lyžaři a žáci z německé školy květen - týden na horských kolech Horská Kvilda 5.A a žáci německé družební školy Sportovní soutěže okrsková, okresní a krajská kola 27. září - Atletický čtyřboj 8.r. 9.r. H (4 žáci) 3.místo 2. října - Přespolní běh 4.r. 9.r. H/D (38 žáků) 3.místo 19. října - Florbal 6.r. 7.r. H (12 žáků) 5.místo 22. října - Florbal 8.r. 9.r. H (8 žáků 3.místo 22. listopadu - Florbal 4.r. 5.r. H (10žáků) 2.místo 15. prosince - Florbal 1.r. 3.r. H (12 žáků) 1.místo 15. prosince - Florbal 5.r. H (11 žáků) 2.místo 10. dubna - Vybíjená 5.r. H/D (12 žáků) 8.místo 21. duben - Coca Cola Cup fotbal (12 žáků) 1.místo 14

15 26. dubna - CocaCola Cup fotbal kraj (12 žáků) 2.místo 25. dubna - McDonald 1.r. 3.r. H (12 žáků) okrsek 1.místo 25. dubna - McDonald 4.r. 5.r. H (11 žáků) okrsek 1.místo 30. dubna - Kinderiáda 2.r. 5.r. H/D (25 žáků) kraj 5.místo 14. května - Pohár rozhlasu atletika 6.r. 9.r. H/D (40 žáků) 3.místo D/8.r.-9.r. 3.místo H/8.r.-9.r. 2.místo štaf.h/8-9.r. 5.místo D/6.r.-7.r. 6.místo H/6.r.-7.r. 17. května - McDonald /fotbal 1.r. 3.r. H (11 žáků) 3.místo 17. května - McDonald/fotbal 4.r. 5.r. H (11 žáků) 2.místo Umístění v soutěžích Soutěž družstev žáci získali: Soutěž jednotlivců: 4 x 1.místo 5 x 2.místo 6 x 3.místo 3 x 5.místo 1 x 6.místo 1 x 8.místo 3 x 1.místo 5 x 2.místo 3 x 3.místo Ve školním roce 2012/2013 pracovala PK ve složení pí Kučerová, pí Krutinová, správce kabinetu pí Kučerová. 2 krát během školního roku byla provedena kontrola nářadí a náčiní v tělocvičnách školy. V září proběhla revize nářadí v tělocvičnách, v dubnu revize sportovního hřiště. Předmětová komise se sešla 4 krát, zápisy jsou založené v dokumentaci školy. Na webových stránkách školy, ve školním rozhlase a na nástěnkách ve škole byly pravidelně zveřejňovány výsledky sportovní činnosti našich žáků. Žáci byli oceněni za reprezentaci vždy pochvalou v žákovské knížce. Na škole pracoval ŠSK, kroužek florbalu, házené, mažoretek a taneční kroužek. Od jarních měsíců se využívaly tenisové kurty v hodinách TV. Provozní řády tělocvičen a školního hřiště byly na počátku roku aktualizovány. Kabinet TV byl průběžně doplňován dle potřeby a finančních prostředků novými pomůckami. 15

16 5.4 Spolupráce školy na regionální úrovni (spolupráce se sociálními partnery, úřady práce, zaměstnavateli a dalšími subjekty na úrovni kraje občanská a zájmová sdružení) ZŠ Dobřany, 10. ZŠ Plzeň, ZŠ Nepomuk, ZUŠ Dobřany 5.5 Účast školy v mezinárodních programech mezinárodní spolupráce - přehled účasti školy v mezinárodních programech a projektech (Sokrates, Leonardo da Vinci a další) - další mezinárodní spolupráce (partnerské školy v zahraničí, příhraniční spolupráce a jiné) VS Tiefenbach, VS Waldmünchen, VS Falkenstein (SRN) Společný česko německý projekt pro partnerské školy Gemeinsam hoch hinaus Společně nahoru - projekty Tiefenbach, Waldmünchen Der rote Nepomuk Červený Nepomuk projekt se školou v Tiefenbachu po stopách česko-německého soužití Mensch ergere dich nicht Člověče nezlob se - Tiefenbach Štěnovice 5.6 Předmětová komise dějepis, zeměpis, občanská výchova, rodinná výchova Členové : Jitka Hricová, Veronika Králová, Libuše Kučerová, Hana Hubačová, Petra Kašparová Září : 1. Sestavení plánu předmětové komise 2. Kontrola tématických plánů 3. Nové pomůcky, odborné časopisy 4. Naplánování akcí Leden: 1. Kontrola průběhu akcí 2. Soutěže školní kola 3. Využívání nových pomůcek a IT Červen: 1. Závěrečné hodnocení školního roku 2. Interaktivní učebnice D a Z na tabletech zařazení do výuky v 2013/14 16

17 Akce D p. Králová 6.-9.tř., výstava Tutanchamon v Praze, duben 2013 p. Kučerová - 6.A a 6.B, Muzeum betlémů, Karlštejn, prosinec 2012 p. Králová školní kolo dějepisné olympiády instalace DVD Česká spol. v novodobé Evropě do PC p. Králová, p. Hricová 8.roč., exkurze Příbram, Vojna Z p. Hricová školní kolo zeměpisné olympiády Přednáška Stř. Asie, jaro 2013 p. Kučerová 6.roč., poznávací výlet Praha, květen Ov, Rv p. Hubačová 9.roč., beseda o antikoncepci p. Hubačová 9. roč., beseda o prevenci zneužívání drog p. Kučerová 6. roč., Divadlo ve 3, výchovný pořad na téma chování dětí v krizových situacích p. Králová, p. Kučerová roč., beseda o zdravé výživě 7.roč., beseda s příslušnicí policie, trestní odpovědnost mladistvých stav 85 žáků, uskutečněno uskutečněno uskutečněno uskutečněno odloženo na šk.rok 2013/14 uskutečněno odloženo na šk.rok 2013/14 uskutečněno uskutečněno uskutečněno uskutečněno uskutečněno uskutečněno Přehled umístění žáků v soutěžích: Okresní kolo dějepisné olympiády Jan Vrba 9.tř. 3. místo, Eliška Mertlová 9.tř. 8. místo Okresní kolo zeměpisné olympiády kat. A - Eliška Windšedlová 15. místo, kat.b - Matěj Müller 6. místo, kat.c - Jan Vrba místo, Jakub Konhefr 6. místo 5.7 Předmětová komise fyzika, chemie, přírodopis Členové: Renata Štollová, Hana Hubačová, Libuše Kučerová, Helena Myslíková, Jitka Hricová říjen leden: 1. Soutěže školní kola 2. Využívání počítačů ve výuce, nové programy, využívání tabletů a zapojení do výuky 3. Interaktivní učebnice na tablety v 8.B, nakladatelství Fraus - její využívání 4. Využívání odborných učeben a IT ve výuce 5. Školení pedagogů 6. Dle finančních možností dokoupení interaktivních učebnic na přírodopis Soutěže o CH školní kolo probíhá průběžně po celý školní rok pro zájemce šest žáků o BI Přírodovědný klokan (maximální počet bodů 120) 1. Valm Tomáš 84 bodů 2. Mertlová Eliška 81 bodů 3- Brožová Kateřina, Knížek Luboš, Trinerová Lucie 67 bodů 17

18 Exkurze o CH 8.AB, 9.A Sklárna Nižbor o Přírodovědné vycházky podzimní příroda v rámci hodin a praktik Pomůcky a učebnice o Zakoupena interaktivní učebnice a cvičení Přírodopis 9 o MFCH tabulky pro 6. ročník Dle finančních možností školy: Učebna chemie zprovoznit dataprojektor a PC, aby mohlo být využíváno v hodinách Pro výklad zajistit soupravu na elektrolýzu Jsou naplánovány tyto exkurze na duben až květen: 9. ročník Skládka odpadů ve Stříbře 8. ročník Čistička odpadních vod v Doubravce Členové: Renata Štollová, Hana Hubačová, Libuše Kučerová, Helena Myslíková, Jitka Hricová Chemie byl připojen počítač v odborné učebně je k dispozici IU pro 8. ročník školní kolo chemické olympiády o exkurze A, B Čistička odpadních vod Doubravka Fyzika ve třídě 8.B byla papírová učebnice nahrazena elektronickou učebnicí, žáci budou mít elektronickou učebnici i v 9. ročníku Ve třídě 8. A bude pět žáků mít také elektronickou učebnici o 25. dubna Vikýře Play exkurze Praha celý 2. stupeň Biologie proběhlo okresní kolo přírodovědné olympiády do tohoto kola postoupila Eliška Mertlová mikroskop v odborné učebně je připojen na PC, bohužel přestal zobrazovat je třeba opravit p. Bečvář také interaktivní tabule není zcela funkční je třeba koupit novou lampu do projektoru p. Procházka Byly zakoupeny nové tabulky MFCH pro žáky 6. ročníku Byly přepracovány plány ŠVP naší školy pro F, CH, Př Školení učitelé: chemie p. Kučerová Kyselost a zásaditost roztoků fyzika p. Štollová Digitální fotografie (Praha ) 18

19 5.8 Předmětová komise informatika Členové: Renata Štollová, Hana Hubačová, Filip Procházka Říjen leden: 1. Aktualizace seznamu žáků a jejich hesel p. Hubačová 2. Příprava PC do družin a jejich výměna p. F. Procházka 3. Školení 4. Neustálá kontrola funkčnosti všech PC všichni vyučující, problémy je nutno zapisovat do sešitů PC, sborovna 5. Využívání odborných učeben při výuce odborných předmětů všichni vyučující Byla zaktualizována hesla pro žáky 5. až 9. ročníků, byly vytvořeny nové účty pro žáky 3. až 4. ročníků, kteří navštěvují kroužek p. učitelky Bečváříkové p. Procházka vznesl dotaz na pedagogickou fakultu, co je třeba udělat, aby se stal koordinátorem ICT na škole zatím mu nikdo neodpověděl p. Procházka Je třeba do konce února vybrat pomůcky, které budou zakoupeny z projektu, aby v březnu mohla být vypracována poslední monitorovací zpráva a projekt byl tímto ukončen p. Kašparová Nakladatelství Fraus vyhlásilo soutěž Den bezpečnějšího internetu p. Procházka Nutno zlepšit připojení ipadů v 8. B občas není možno se přihlásit. p. Bečvář Vypracovat dotazník pro učitelky, co by bylo třeba nainstalovat v učebně PC, aby učebny mohly být používány pro zpestření výuky. (Jaké ročníky, popřípadě předměty) dle tohoto dotazníku bude upřednostněna instalace výukových programů pro žáky v PC učebnách p. Štollová V učebně chemie zprovoznit PC o p. Tomášek a p. Mádr zavěsí dataprojektor v učebně o p. Bečvář připraví a připojí PC Dle finančních možností školy: Oba dataprojektory v odborných učebnách PC mají velmi špatnou svítivost, dataprojektor v malé učebně již není interaktivní, proto je nutné počítat s tím, že brzy už nebudou fungovat. Zkontrolovat do kdy jsou v záruce PC v odborných učebnách p. Štollová Pokračovat v přípravě PC na chodbu školy Členové: Renata Štollová, Hana Hubačová, Filip Procházka 19

20 Bylo uděláno: V březnu byla odeslána poslední monitorovací zpráva k projektu EU peníze školám a projekt byl ukončen Byla zakoupena barevná tiskárna z projektu EU peníze školám Byla dovybavena odborná učebna PC sluchátky Byl ukončen projekt Využití ipadů ve výuce, byl odeslán závěrečný dotazník většina žáků si tablety odkoupila a budou je používat v 9. ročníku Také v 9. A bude zatím pět žáků používat interaktivní učebnice Škola získala interaktivní učebnice k zakoupeným pracovním sešitům o 2. stupeň - anglický jazyk, český jazyk, přírodopis, německý jazyk Prima 1. díl o 1. stupeň matematika, český jazyk Škola zakoupila interaktivní učebnice na tyto předměty pro 9. ročník dějepis, matematika algebry, matematika geometrie, fyzika V učebně chemie byl zavěšen projektor a připojen k el. síti třeba propojit s PC Byly zakoupeny dva nové dataprojektory, jeden byl umístěn v odborné učebně PC, druhý je k dispozici všem učitelům jako mobilní byly zaktualizovány všechny notebooky p. Bečvář Od školního roku 2013/2014 bude ICT koordinátorem na škole p. Procházka Je třeba udělat: Je třeba projektor v učebně chemie propojit s PC p. Bečvář Správce sítí musí zrušit server a ponechat pouze server-data; server-data zajistit i pro p. Myslíkovou Je zakoupen server, ale nevyužívá se je třeba ho zprovoznit p. Bečvář Google Aps zpřístupnit pro učitele je zdarma, možno využívat i další funkce p. Procházka na prázdniny vypnout PC v počítačových učebnách i odborných učebnách p. Procházka vyčistit filtry u projektorů p. Procházka zakoupit novou žárovku do projektoru v přírodopisu p. Procházka Školení a exkurze 12. února televize Zak - využití ipadů ve výuce 22. ledna proběhlo na škole školení Fyzika a ipad vedl pan Miroslavem Staňkem školení učitelé: Tvorba webových stránek p. Hubačová 16. dubna AV media konference v Plzni interaktivní tabule s ipady Extreme Collaboration 9. května nakladatelství Fraus p. Štollová se zúčastnila setkání s nakladatelstvím, kde škola vznesla své připomínky k učebnicím a on-line podpoře 20

21 14. května - školení Windows 8 a jeho využití na tabletu ve výuce školitel p. Štollová 22. května seminář Google využití ve výuce 21

22 6 Výchovné poradenství 6.1 Vyhodnocení práce výchovného poradce První stupeň V evidenci výchovného poradce v tomto školním roce bylo celkem 50 dětí s vyšetřením PPP nebo lékaře, z toho 23 žáků se zdravotním znevýhodněním vyžadujících zvýšenou pozornost vyučujícího a individuální přístup a 27 žáků s menšími poruchami bez zdravotního znevýhodnění. 7 žáků bylo vzděláváno podle individuálního vzdělávacího plánu. 3 žáci měli doporučeno pracovat s asistentem pedagoga. Na škole pracovali 2 asistenti pedagoga ve dvou třídách (v 9. třídě byl asistent určen pro 2 žáky). Výchovný poradce pravidelně spolupracoval s třídními učiteli i ostatními vyučujícími a výchovným poradcem pro 2. stupeň. Vytipovaným dětem bylo doporučeno vyšetření v PPP. Škola spolupracuje nejčastěji s PPP Plzeň jih a Plzeň město, se Střediskem výchovné péče, Karlovarská ul. Plzeň. Učitelé pravidelně spolupracují s MŠ Štěnovice a Losiná. Rodiče využívali možnost konzultace s výchovným poradcem v konzultačních hodinách nebo podle dohody. Plán práce výchovného poradce pro 1.st.: - Kontrola a pravidelné vedení dokumentace žáků, kontrola termínů a platnosti vyšetření - Vypracování seznamu integrovaných a talentovaných žáků - Příprava a konzultace individuálních vzdělávacích plánů - Konzultace s TU i ostatními vyučujícími, s vých. poradcem pro 2.st. - Pravidelné předávání informací na pedagogických radách, spolupráce s vedením školy - Zajištění vyšetření v PPP - Spolupráce s MŠ Štěnovice a Losiná (schůzka s rodiči, nástěnka) - Spolupráce s metodikem primární prevence - Práce s problémovými žáky, spolupráce se SVP Plzeň - Individuální konzultace s rodiči a dětmi - Vyhodnocení plnění plánu a IVP Druhý stupeň Volba povolání je pravidelně začleňována do všech předmětů, v hodinách OV, RV, PČ je zařazena zejména v tématech sebepoznání, rozhodování, plánování, adaptace na životní změny. Žáci se pravidelně seznamují s provozem podniků při exkurzích (např. Mramos Štěnovice, čistička odpadních vod Plzeň ). V letošním školním roce se uskutečnily besedy se zástupci středních škol (např. SOU stavební,elektrotechnické, Gymnázium Blovice, CSOŠ Spálené Poříčí, SŠ 22

23 Oselce) a besedy s rodiči i žáky o možnostech uplatnění, byli seznámeni s užitečnými webovými stránkami pro vycházející žáky ZŠ. Pro zájemce v 9. ročníku Phdr. Střelcová provedla a vyhodnotila s dětmi a rodiči profesní testy. Zaměřili jsme se na prevenci nechtěného těhotenství (9. A) a vytváření kladného vztahu k přírodě (návštěvy ZOO Plzeň, vycházky ). 6.2 Vyhodnocení Minimálního preventivního programu Témata prevence Náš Minimální preventivní program pokrýval prevenci ve všech sledovaných oblastech rizikového chování mládeže tj. prevence šikany, záškoláctví, drogových závislostí, alkoholismu, kouření, projevů xenofobie, rasismu a rizikového sexuálního chování. Cíle programu Rozšiřovat spolupráci s odborníky a dalšími institucemi Využít všechny dostupné prostředky k získávání žáků k pěstování zdravého životního stylu obohacovat nabídku mimoškolních aktivit (zájmové kroužky, akce s třídními učiteli mimo výuku, besedy aj.) Důsledné vyžadování respektování řádu školy ze strany žáků Hovořit se žáky o aktuálních tématech, ovlivňovat jejich postoje a názory, působit na změny jejich hodnotové orientace Nastolení důvěry ve vztahu žák učitel rodič Pravidelná diagnostika žáků odchylky od standardního chování Kontrola a pomoc při zavádění témat prevence do výuky v rámci ŠVP Aktivity ve školním roce 2012/ Vzdělávací akce Dny Vědy a techniky (7. 9. r.) Kyberšikana přednáška Policie ČR (7. 9. r.) Dopravní policie přednáška (3. r.) Přednáška na téma drogové prevence (6. 7. r.) Přednáška Zdravá výživa (6. 7. r.) Přednáška Prevence nechtěného těhotenství a následní diskuse k přednášce (9. r.) Dopravní výchova Mladý cyklista (4. r.) Ekovýchova návštěva Záchranné stanice ohrožených živočichů ve Spáleném Poříčí (3. r.) Výstava Tutanchamon a výstava Vikýře play Praha (6. 9. r.) Exkurze Hvězdárna Praha (4. 5. r.) Exkurze letiště Líně (4. 5. r.) Exkurze ČOV (8. r.) Exkurze Sklárna Nižbor (8. 9. r.) 23

24 Olympiády, matematická soutěž Klokan Výtvarné soutěže (ŠD), maškarní karneval (ŠD) 2. Kulturní akce Divadelní představení Alfa (1. st.) Vánoční zpívání na schodech (1. a 2. st.) Hudební pořad Pásmo k Velikonocům (1.st.) Celoškolní soutěž ZŠ Štěnovice má talent finále Vývoj rocku (1. a 2. st.) Divadlo Detox (6. 7. r.) 3. Sportovní akce Lyžařský zájezd do Alp (výběr) Sportovní týden na horských kolech (5.B, 6.A) Pohár rozhlasu (2. st.) Atletický čtyřboj ( r.) Okresní kolo Přespolního běhu (4. 9. r.) Kinderiáda (1. st.) Turnaj ve florbale (ŠD) Fotbalový turnaj (8. 9. r.) Okresní kolo vybíjené (4. 5. r.) Turnaj ve stolním tenise (6. r.) Coca Cola Cup (8. 9.r) Mc Donald s Cup (1. st.) 4. Školní výlety Cíle příštího školního roku Další rozšiřování nabídky kroužků, exkurzí, besed Specifikace dílčích úkolů v souvislosti se změnou preventisty na škole 6.3 Spolupráce s PPP, SPC Spolupráce s PP probíhala zejména na prvním stupni při odstraňování vývojových poruch, v případě potřeby pokračovala i na 2. stupni, 9. roč. profesní testy (PhDr. Střelcová). Škola i v letošním roce spolupracovala s SVP, Karlovarská 67, Plzeň. 6.4 Spolupráce s rodiči, policií, OÚ Spolupráce s rodiči byla pravidelná na třídních aktivech byli rodiče seznamování s prospěchem, chováním i akcemi pořádanými pro děti, nebezpečím drog a 24

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola v Sušici, Komenského ul.

Základní škola v Sušici, Komenského ul. Základní škola - obecní Základní škola v Sušici, Komenského ul. Tel 376 523 339 PSČ 342 13 e-mail zs.susice.59@tiscali.cz 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva ZŠ Štěnovice za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva ZŠ Štěnovice za školní rok 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚNOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/2012 Obsah Obsah... 2 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí ze sítě škol)... 4 1.2 Název a adresa zřizovatele:...

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Mileč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva ZŠ Štěnovice za školní rok 2013/2014. Obsah

Výroční zpráva ZŠ Štěnovice za školní rok 2013/2014. Obsah ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚNOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Obsah Obsah... 2 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí ze sítě škol)... 4 1.2 Název a adresa zřizovatele:...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚŠOV 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola Chotěšov, okres Plzeň jih, příspěvková organizace úplná adresa: Plzeňská 388,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více