Výroční zpráva ZŠ Štěnovice za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ZŠ Štěnovice za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚNOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013

2 Obsah Obsah Charakteristika školy Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí ze sítě škol) Název a adresa zřizovatele: Poslední zařazení do sítě škol (č.j. Rozhodnutí ze dne s účinností od ) Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení do sítě) Vzdělávací program školy Součásti školy Typ školy Spádový obvod školy docházka žáků z obcí Specializované a speciální třídy Individuální integrace postižených dětí Materiálně technické zajištění školy Rada školy Údaje o pracovnících školy Přehled o zaměstnancích školy Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2010/ Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2010/ Výuka vedená odborně způsobilým učitelem Další vzdělávání pedagogických pracovníků Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol Zápis žáků do 1. třídy Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky Výsledky výchovy a vzdělávání žáků Prospěch žáků (stav k ) Chování žáků Docházka žáků (celkem za školní rok) Přehled volitelných a nepovinných předmětů Způsob zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání Plnění Programu enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Nadstandardní aktivity Zájmová činnost organizovaná školou Mimoškolní aktivity Účast v soutěžích Spolupráce školy na regionální úrovni Účast školy v mezinárodních programech mezinárodní spolupráce Výchovné poradenství Vyhodnocení práce výchovného poradce Vyhodnocení Minimálního preventivního programu Spolupráce s PPP, SPC Spolupráce s rodiči, policií, OÚ Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele školy Počet osvobozených žáků Počet evidovaných stížností

3 8.4 Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Analýza školního roku Personální změny, ke kterým došlo během školního roku Náměty pro příští školní rok a další léta Příloha A Hospodaření školy Příloha B Akce ZŠ B1 Kulturní akce B2 Vzdělávací akce B3 Přírodovědné exkurze a školní výlety B4 Sportovní akce B5 Akce ŠD B6 Olympiády B7 Ostatní akce B8 Celkový přehled 1. pololetí B9 Celkový přehled 2. pololetí Příloha C Rámcový plán práce 2012/ Příloha D Minimální preventivní program Příloha E ZŠ Štěnovice žije projekty

4 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí ze sítě škol) úplná adresa: ZŠ Štěnovice okres Plzeň-jih, Čižická 344, právní forma: příspěvková organizace telefonní spojení: (4) faxové spojení: ové spojení: IZO ředitelství: IČO: ředitel školy: Mgr. Petr Liška 1.2 Název a adresa zřizovatele: Obecní úřad Štěnovice 1.3 Poslední zařazení do sítě škol (č.j. Rozhodnutí ze dne s účinností od ) Čj /02-21, rozhodnutí MŠMT ze dne s účinností od Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení do sítě) Adresa Počet tříd Počet žáků Hlavní budova, ředitelství Čižická 344, , Štěnovice Odloučené pracoviště Vzdělávací program školy Název vzdělávacího programu Č.j. V ročníku ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ Štěnovice celá škola roč. 4

5 1.6 Součásti školy Název součásti Kapacita Počet žáků Počet tříd, oddělení Počet přepočtených pedagogických 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 pracovníků MŠ ZŠ ,78 ZvŠ ZUŠ DDM Státní jazyk. Škola ŠD, ŠK ,718 ŠD (samostatná) ŠK (samostatný) Celková kapacita jídelny Počet dětských strávníků Počet dospělých strávníků * Celkový počet zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců MŠ 34+3MŠ 5 5 * bez cizích strávníků Pokud je prováděna doplňková činnost, uveďte pro kolik strávníků a počet zaměstnanců, kteří jsou pro tuto činnost vyčleněni: Cizích strávníků: 47 Počet vyčleněných zaměstnanců: Typ školy úplná (spojené ročníky v jedné třídě: ano, 2., 7. a 9. roč.) 1.8 Spádový obvod školy docházka žáků z obcí Štěnovice, Útušice, Předenice, Štěnovický Borek, Čižice, Losiná, Nebílovy, Netunice, Plzeň, Nebílovský Borek, 1.9 Specializované a speciální třídy Počet Počet zařazených Poznámka tříd žáků Vyrovnávací třída 0 Přípravná třída 0 Speciální třída 0 Dle výkazu V3a-01 Specializovaná třída 0 Dle výkazu V3a-01 S rozšířenou výukou 0 Jaký předmět: S rozšířenou výukou Tv 0 Dle výkazu V

6 1.10 Individuální integrace postižených dětí Vady Počet žáků Mentálně postižení 0 Sluchově postižení 0 Zrakově postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesně postižení 0 S více vadami 0 S vývoj.poruchou učení a chování 18 Autismus 2 Celkem 20 Specializovaná výuka pro žáky s SPU: (oddělená výuka v předmětech) 1.11 Materiálně technické zajištění školy Škola se skládá ze čtyř pavilonů učebnový, stravovací, odborné učebny a tělocvičny. Byla postavena v roce 1983 jako 14 třídní. Od roku 1996 probíhala rekonstrukce všech pavilonů. Obecní úřad Štěnovice nechal zrekonstruovat všechny střechy a v nástavbách pavilonů zřídil odborné učebny a kmenové třídy. V srpnu 1999 dokončil druhou tělocvičnu školy, byla slavnostně otevřena aula a tím byla celá rekonstrukce školy ukončena. Škola má 16 kmenových tříd, 4 oddělení školní družiny (od oddělení, počet žáků 100), školní jídelnu, odborné učebny fyziky, chemie, informatiky, hudební výchovy, výtvarné výchovy, přírodopisu, českého jazyka, anglického jazyka, německého jazyka, 6 odborných učeben s interaktivní výukou tabule SmartBoard, dílny, základy administrativy, 2 tělocvičny, aulu, sportovní hřiště, školní pozemek, 2 tenisové kurty, 1 kurt na odbíjenou. Ve škole jsou také odborné pracovny pro Základní uměleckou školu obor hudební a výtvarný, 1 třída předškoláků odloučené pracoviště MŠ Štěnovice Školská rada (datum zřízení rady školy a počet členů dle zřizovací listiny rady školy podle 17d zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů) Datum zřízení Rady školy: Nové volby: Počet členů: 3 Předseda Školské rady: Lenka Pokorná Členové: Mgr. Jana Gotzyová, Radim Růžička 6

7 2 Údaje o pracovnících školy 2.1 Přehled o zaměstnancích školy Počet pracovníků * (ostatní + pedagog.prac.) Počet pedagogických pracovníků * 11/12 12/13 11/12 12/13 37/35,199 40/37,296 24/24,12 29/26,296 * lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav 2.2 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013 Součást Počet pedagogických pracovníků se vzděláním přepočtený stav dle 2.1. PO SpŠ SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné + DPS * VŠ jiné bez DPS * MŠ ZŠ ZvŠ ZUŠ DDM SJŠ ŠD, ŠK 3 1 * DPS = doplňkové pedagogické studium 2.3 Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013 Počet pedagogických pracovníků Průměrná délka Průměrný věk přepočtený stav dle 2.1. pedagogické praxe 26,296 21,3 45,6 Počet pedagogických pracovníků přepočtený stav dle absolventů VŠ, případně SpŠ u ŠD 25,296 - v důchodovém věku Výuka vedená odborně způsobilým učitelem Aprobovanost výuky % V kterých předmětech Počet vyučovacích hodin celkem za týden z toho počet neaprob. hodin 54 12,39 Vv, Rv, Ov, Nj, Pč, Aj, Inf., D, Vl, Přírodověda 7

8 2.5 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počet vzdělávacích akcí 22 Celkový počet účastníků 12 Vzdělávací instituce Národní institut pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Plzeň, KCV JŠ Plzeň, Nakladatelství Fraus, Akademie moderního vzdělávání 8

9 3 Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol 3.1 Zápis žáků do 1. třídy Počet dětí u zápisu Počet odkladů ŠD Očekávaný počet Očekávaný počet navržen skutečnost dětí tříd Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky Počet Z toho přijatých na celkem gymnázia SŠ s maturitou SOU U Jiné Počet žáků absolventů ZŠ dle 3.2. * kteří dokončili ZŠ v nižším než 9.ročníku 0 - kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 * vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle analýza příčin nezaměstnanosti absolventů základních škol a možnosti jejich dalšího zapojení do vzdělávání Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia 6 - přijatých na víceletá gymnázia 6 Počet žáků do do jiné zvláštní způsob dodatečný SpŠ ZŠ plnění PŠD * odklad PŠD * - kteří odešli ze ZŠ v průběhu šk.roku (ZvŠ) 0 * PŠD = povinná školní docházka Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2012/13 Počet kurzů Počet absolventů Časový rozsah (počet hodin/týden)

10 4 Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 4.1 Prospěch žáků (stav k ) Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním (s pochvalou) Prospělo Neprospělo Opravné zkoušky Hodnoceno slovně analýza problematiky neprospěchu a nedokončeného základního vzdělání - počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť 4.2 Chování žáků Snížený stupeň z chování Počet žáků 1.pololetí 2.pololetí - z toho 2.stupeň z toho 3.stupeň Docházka žáků (celkem za školní rok) Zameškané hodiny celkem z toho neomluvené Přehled volitelných a nepovinných předmětů Povinně volitelné předměty: Německý jazyk 7. roč žáků, průměrný prospěch: 1,60 8. roč žáků, průměrný prospěch: 2,24 9. roč. 17 žáků, průměrný prospěch 3,00 Přírodovědná praktika 7. roč. 9 žáků, průměrný prospěch 1,56 8. roč. 15 žáků, průměrný prospěch 1,74 9. roč žáků, průměrný prospěch 1,5 Kroužky:, Anglický jazyk I. st. Florbal I. st. a II. st. Fyzikální kroužky 8. a 9. roč. Matematický kroužek 8.tř. 4.5 Způsob zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání (dle Metodického pokynu MŠMT č.j /01-22) Výchova k volbě povolání je pravidelně začleňována do hodin Ov, Rv, Pč v tématech sebepoznání, rozhodování, plánování, adaptace na životní změny atd. Žáci jsou 10

11 pravidelně seznamováni s provozem některých podniků při exkurzích např. Lasselsberger Chlumčany, Keramika Dolní Lukavice, Sklárna Švihov, Vodárna Plzeň. Dále se uskutečnily besedy se zástupci středních škol, besedy s rodiči i žáky o možnostech uplatnění a práci s brožurou Čím budu. V 9. ročníku Mgr. Střelcová provedla a vyhodnotila s dětmi i rodiči profesní testy. Žáci 8. ročníku navštívili IPS ÚP PJ, kde jim byly poskytnuty informace o dalším uplatnění a jednotlivých oborech. 4.6 Plnění Programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Environmentální výchova je začleněna do tematických celků RV, OV, Př, PČ, Ch, PřP, Z, VV. Zaměřili jsme se na možnost přispění každého jedince ke zlepšení životního prostředí. Učitelé s dětmi se orientovali na třídění odpadů, zpracování odpadů a sledování krajiny vzhledem k životnímu prostředí. Žáci pečují o zeleň ve třídách a na školním pozemku, při VV zpracovávají výtvarně papírové a plastové odpady. Děti jsou seznamovány s činností záchranných stanic Plzeň a Spálené Poříčí. Žáci naší školy navštěvují pravidelně výukové programy ZOO Plzeň. 8. ročník byl v rámci výuky chemie v čističce odpadních vod v Plzni Doubravce. 11

12 5 Nadstandardní aktivity 5.1 Zájmová činnost organizovaná školou V roce 2010/11 organizovala škola kroužky anglického jazyka, informatiky, lehké atletiky, florbalu, textilních prací a pohybových dovedností. 5.2 Mimoškolní aktivity Sportovní aktivity. Mažoretky. 5.3 Účast v soutěžích Matematické soutěže Matematická olympiáda školní kolo 5. ročník 9 účastníků 7 úspěšných řešitelů: 5. B: Jánský Matyáš, Kidalová Blanka, Steinbachová Lucie, Gadačová Tereza, Vlčková Tereza; 5. A: Peroutková Kristina, Babková Karolína 6. ročník 1 účastník 1 úspěšný řešitel: Kloudová Iveta, 6. A 7. ročník 4 účastníci 2 úspěšní řešitelé: Müller Matěj, Varáčková Aneta, 7. A 9. ročník 1 účastník 1 úspěšný řešitel: Prepslová Šárka, 9. A Matematická olympiáda okresní kolo 5. ročník 25 účastníků místo Jánský Matyáš, 5. B; Peroutková Kristina, 5. A 6. ročník 12 účastníků místo Kloudová Iveta, 6. A 7. ročník 14 účastníků místo Varáčková Aneta, 7. A; místo Müller Matěj, 7. A 9. ročník 14 účastníků 4. místo Prepslová Šárka, 9. A Logická olympiáda 2012 soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách. Z naší školy se zúčastnilo 22 žáků základního kola a 7 žáků pak postoupilo do krajského kola. V krajském kole v kategorie A (první stupeň) získal/a: 12

13 místo Dubská Zuzana, 5. A místo Fink Tomáš, 4. B a Jánský Matyáš, 5. B místo Fink Lukáš, 4. B a Štěpánová Barbora, 5. A z celkového počtu 232 řešitelů z našeho kraje V kategorie B (druhý stupeň) získala: 17. místo - Prepslová Šárka, 9. A místo Trinerová Lucie, 8. A z celkového počtu 375 řešitelů z našeho kraje Pythagoriáda školní kolo 5. ročník 40 účastníků 10 úspěšných řešitelů 6. ročník 30 účastníků 6 úspěšných řešitelů 7. ročník 22 účastníků žádný úspěšný řešitel 8. ročník 31 účastník žádný úspěšný řešitel Pythagoriáda okresní kolo - korespondenční 5. ročník místo: Gadačová Tereza, Jánský Matyáš, Kidalová Blanka, Steinbachová Lucie z 5. B místo: Štěpánová Barbora, 5. A místo: Peroutková Kristina, 5. A místo: Sládek Martin, 5. A místo: Eichlerová Denisa, 5. A; Vlčková Tereza, 5. B místo: Benetková Julie, 5. A 6. ročník místo: Pousková Zuzana, 6. A místo: Šilhánek Dominik, 6. A místo: Kroupová Anna, 6. A místo: Kašpar Ondřej, 6. B místo: Puchta Tomáš, 6. A místo: Týml Jan, 6. A Matematický klokan školní kolo kategorie Cvrček třída: 1. místo Eretová Karolína, 3. B 13

14 2. místo Roštík Adam, 2. A 3. místo Ulbrik Josef, 3. B kategorie Klokánek třída: 1. místo Kidalová Blanka, 5. B 2. místo Steinbachová Lucie, 5. B 3. místo Jánský Matyáš, 5. B kategorie Benjamín třída: 1. místo Eretová Karolína, 3. B 2. místo Roštík Adam, 2. A 3. místo Ulbrik Josef, 3. B kategorie Kadet třída 1. místo Prepslová Šárka, 9. A 2. místo Mertlová Eliška, 9. A 3. místo Pokorný Dominik, 8. B Sportovní soutěže V letošním školním roce proběhlo celkem 5 školních sportovních akcí a 16 krát žáci reprezentovali školu v okresních a krajských soutěžích /účast cca 200 žáků/ Školní sportovní akce říjen - týden na horských kolech Horská Kvilda 6.A prosinec - florbal vánoční turnaj ročník/h leden - lyžařský výcvikový kurz v Železné Rudě 7.r. březen - lyžařský týden v Alpách pokročilí lyžaři a žáci z německé školy květen - týden na horských kolech Horská Kvilda 5.A a žáci německé družební školy Sportovní soutěže okrsková, okresní a krajská kola 27. září - Atletický čtyřboj 8.r. 9.r. H (4 žáci) 3.místo 2. října - Přespolní běh 4.r. 9.r. H/D (38 žáků) 3.místo 19. října - Florbal 6.r. 7.r. H (12 žáků) 5.místo 22. října - Florbal 8.r. 9.r. H (8 žáků 3.místo 22. listopadu - Florbal 4.r. 5.r. H (10žáků) 2.místo 15. prosince - Florbal 1.r. 3.r. H (12 žáků) 1.místo 15. prosince - Florbal 5.r. H (11 žáků) 2.místo 10. dubna - Vybíjená 5.r. H/D (12 žáků) 8.místo 21. duben - Coca Cola Cup fotbal (12 žáků) 1.místo 14

15 26. dubna - CocaCola Cup fotbal kraj (12 žáků) 2.místo 25. dubna - McDonald 1.r. 3.r. H (12 žáků) okrsek 1.místo 25. dubna - McDonald 4.r. 5.r. H (11 žáků) okrsek 1.místo 30. dubna - Kinderiáda 2.r. 5.r. H/D (25 žáků) kraj 5.místo 14. května - Pohár rozhlasu atletika 6.r. 9.r. H/D (40 žáků) 3.místo D/8.r.-9.r. 3.místo H/8.r.-9.r. 2.místo štaf.h/8-9.r. 5.místo D/6.r.-7.r. 6.místo H/6.r.-7.r. 17. května - McDonald /fotbal 1.r. 3.r. H (11 žáků) 3.místo 17. května - McDonald/fotbal 4.r. 5.r. H (11 žáků) 2.místo Umístění v soutěžích Soutěž družstev žáci získali: Soutěž jednotlivců: 4 x 1.místo 5 x 2.místo 6 x 3.místo 3 x 5.místo 1 x 6.místo 1 x 8.místo 3 x 1.místo 5 x 2.místo 3 x 3.místo Ve školním roce 2012/2013 pracovala PK ve složení pí Kučerová, pí Krutinová, správce kabinetu pí Kučerová. 2 krát během školního roku byla provedena kontrola nářadí a náčiní v tělocvičnách školy. V září proběhla revize nářadí v tělocvičnách, v dubnu revize sportovního hřiště. Předmětová komise se sešla 4 krát, zápisy jsou založené v dokumentaci školy. Na webových stránkách školy, ve školním rozhlase a na nástěnkách ve škole byly pravidelně zveřejňovány výsledky sportovní činnosti našich žáků. Žáci byli oceněni za reprezentaci vždy pochvalou v žákovské knížce. Na škole pracoval ŠSK, kroužek florbalu, házené, mažoretek a taneční kroužek. Od jarních měsíců se využívaly tenisové kurty v hodinách TV. Provozní řády tělocvičen a školního hřiště byly na počátku roku aktualizovány. Kabinet TV byl průběžně doplňován dle potřeby a finančních prostředků novými pomůckami. 15

16 5.4 Spolupráce školy na regionální úrovni (spolupráce se sociálními partnery, úřady práce, zaměstnavateli a dalšími subjekty na úrovni kraje občanská a zájmová sdružení) ZŠ Dobřany, 10. ZŠ Plzeň, ZŠ Nepomuk, ZUŠ Dobřany 5.5 Účast školy v mezinárodních programech mezinárodní spolupráce - přehled účasti školy v mezinárodních programech a projektech (Sokrates, Leonardo da Vinci a další) - další mezinárodní spolupráce (partnerské školy v zahraničí, příhraniční spolupráce a jiné) VS Tiefenbach, VS Waldmünchen, VS Falkenstein (SRN) Společný česko německý projekt pro partnerské školy Gemeinsam hoch hinaus Společně nahoru - projekty Tiefenbach, Waldmünchen Der rote Nepomuk Červený Nepomuk projekt se školou v Tiefenbachu po stopách česko-německého soužití Mensch ergere dich nicht Člověče nezlob se - Tiefenbach Štěnovice 5.6 Předmětová komise dějepis, zeměpis, občanská výchova, rodinná výchova Členové : Jitka Hricová, Veronika Králová, Libuše Kučerová, Hana Hubačová, Petra Kašparová Září : 1. Sestavení plánu předmětové komise 2. Kontrola tématických plánů 3. Nové pomůcky, odborné časopisy 4. Naplánování akcí Leden: 1. Kontrola průběhu akcí 2. Soutěže školní kola 3. Využívání nových pomůcek a IT Červen: 1. Závěrečné hodnocení školního roku 2. Interaktivní učebnice D a Z na tabletech zařazení do výuky v 2013/14 16

17 Akce D p. Králová 6.-9.tř., výstava Tutanchamon v Praze, duben 2013 p. Kučerová - 6.A a 6.B, Muzeum betlémů, Karlštejn, prosinec 2012 p. Králová školní kolo dějepisné olympiády instalace DVD Česká spol. v novodobé Evropě do PC p. Králová, p. Hricová 8.roč., exkurze Příbram, Vojna Z p. Hricová školní kolo zeměpisné olympiády Přednáška Stř. Asie, jaro 2013 p. Kučerová 6.roč., poznávací výlet Praha, květen Ov, Rv p. Hubačová 9.roč., beseda o antikoncepci p. Hubačová 9. roč., beseda o prevenci zneužívání drog p. Kučerová 6. roč., Divadlo ve 3, výchovný pořad na téma chování dětí v krizových situacích p. Králová, p. Kučerová roč., beseda o zdravé výživě 7.roč., beseda s příslušnicí policie, trestní odpovědnost mladistvých stav 85 žáků, uskutečněno uskutečněno uskutečněno uskutečněno odloženo na šk.rok 2013/14 uskutečněno odloženo na šk.rok 2013/14 uskutečněno uskutečněno uskutečněno uskutečněno uskutečněno uskutečněno Přehled umístění žáků v soutěžích: Okresní kolo dějepisné olympiády Jan Vrba 9.tř. 3. místo, Eliška Mertlová 9.tř. 8. místo Okresní kolo zeměpisné olympiády kat. A - Eliška Windšedlová 15. místo, kat.b - Matěj Müller 6. místo, kat.c - Jan Vrba místo, Jakub Konhefr 6. místo 5.7 Předmětová komise fyzika, chemie, přírodopis Členové: Renata Štollová, Hana Hubačová, Libuše Kučerová, Helena Myslíková, Jitka Hricová říjen leden: 1. Soutěže školní kola 2. Využívání počítačů ve výuce, nové programy, využívání tabletů a zapojení do výuky 3. Interaktivní učebnice na tablety v 8.B, nakladatelství Fraus - její využívání 4. Využívání odborných učeben a IT ve výuce 5. Školení pedagogů 6. Dle finančních možností dokoupení interaktivních učebnic na přírodopis Soutěže o CH školní kolo probíhá průběžně po celý školní rok pro zájemce šest žáků o BI Přírodovědný klokan (maximální počet bodů 120) 1. Valm Tomáš 84 bodů 2. Mertlová Eliška 81 bodů 3- Brožová Kateřina, Knížek Luboš, Trinerová Lucie 67 bodů 17

18 Exkurze o CH 8.AB, 9.A Sklárna Nižbor o Přírodovědné vycházky podzimní příroda v rámci hodin a praktik Pomůcky a učebnice o Zakoupena interaktivní učebnice a cvičení Přírodopis 9 o MFCH tabulky pro 6. ročník Dle finančních možností školy: Učebna chemie zprovoznit dataprojektor a PC, aby mohlo být využíváno v hodinách Pro výklad zajistit soupravu na elektrolýzu Jsou naplánovány tyto exkurze na duben až květen: 9. ročník Skládka odpadů ve Stříbře 8. ročník Čistička odpadních vod v Doubravce Členové: Renata Štollová, Hana Hubačová, Libuše Kučerová, Helena Myslíková, Jitka Hricová Chemie byl připojen počítač v odborné učebně je k dispozici IU pro 8. ročník školní kolo chemické olympiády o exkurze A, B Čistička odpadních vod Doubravka Fyzika ve třídě 8.B byla papírová učebnice nahrazena elektronickou učebnicí, žáci budou mít elektronickou učebnici i v 9. ročníku Ve třídě 8. A bude pět žáků mít také elektronickou učebnici o 25. dubna Vikýře Play exkurze Praha celý 2. stupeň Biologie proběhlo okresní kolo přírodovědné olympiády do tohoto kola postoupila Eliška Mertlová mikroskop v odborné učebně je připojen na PC, bohužel přestal zobrazovat je třeba opravit p. Bečvář také interaktivní tabule není zcela funkční je třeba koupit novou lampu do projektoru p. Procházka Byly zakoupeny nové tabulky MFCH pro žáky 6. ročníku Byly přepracovány plány ŠVP naší školy pro F, CH, Př Školení učitelé: chemie p. Kučerová Kyselost a zásaditost roztoků fyzika p. Štollová Digitální fotografie (Praha ) 18

19 5.8 Předmětová komise informatika Členové: Renata Štollová, Hana Hubačová, Filip Procházka Říjen leden: 1. Aktualizace seznamu žáků a jejich hesel p. Hubačová 2. Příprava PC do družin a jejich výměna p. F. Procházka 3. Školení 4. Neustálá kontrola funkčnosti všech PC všichni vyučující, problémy je nutno zapisovat do sešitů PC, sborovna 5. Využívání odborných učeben při výuce odborných předmětů všichni vyučující Byla zaktualizována hesla pro žáky 5. až 9. ročníků, byly vytvořeny nové účty pro žáky 3. až 4. ročníků, kteří navštěvují kroužek p. učitelky Bečváříkové p. Procházka vznesl dotaz na pedagogickou fakultu, co je třeba udělat, aby se stal koordinátorem ICT na škole zatím mu nikdo neodpověděl p. Procházka Je třeba do konce února vybrat pomůcky, které budou zakoupeny z projektu, aby v březnu mohla být vypracována poslední monitorovací zpráva a projekt byl tímto ukončen p. Kašparová Nakladatelství Fraus vyhlásilo soutěž Den bezpečnějšího internetu p. Procházka Nutno zlepšit připojení ipadů v 8. B občas není možno se přihlásit. p. Bečvář Vypracovat dotazník pro učitelky, co by bylo třeba nainstalovat v učebně PC, aby učebny mohly být používány pro zpestření výuky. (Jaké ročníky, popřípadě předměty) dle tohoto dotazníku bude upřednostněna instalace výukových programů pro žáky v PC učebnách p. Štollová V učebně chemie zprovoznit PC o p. Tomášek a p. Mádr zavěsí dataprojektor v učebně o p. Bečvář připraví a připojí PC Dle finančních možností školy: Oba dataprojektory v odborných učebnách PC mají velmi špatnou svítivost, dataprojektor v malé učebně již není interaktivní, proto je nutné počítat s tím, že brzy už nebudou fungovat. Zkontrolovat do kdy jsou v záruce PC v odborných učebnách p. Štollová Pokračovat v přípravě PC na chodbu školy Členové: Renata Štollová, Hana Hubačová, Filip Procházka 19

20 Bylo uděláno: V březnu byla odeslána poslední monitorovací zpráva k projektu EU peníze školám a projekt byl ukončen Byla zakoupena barevná tiskárna z projektu EU peníze školám Byla dovybavena odborná učebna PC sluchátky Byl ukončen projekt Využití ipadů ve výuce, byl odeslán závěrečný dotazník většina žáků si tablety odkoupila a budou je používat v 9. ročníku Také v 9. A bude zatím pět žáků používat interaktivní učebnice Škola získala interaktivní učebnice k zakoupeným pracovním sešitům o 2. stupeň - anglický jazyk, český jazyk, přírodopis, německý jazyk Prima 1. díl o 1. stupeň matematika, český jazyk Škola zakoupila interaktivní učebnice na tyto předměty pro 9. ročník dějepis, matematika algebry, matematika geometrie, fyzika V učebně chemie byl zavěšen projektor a připojen k el. síti třeba propojit s PC Byly zakoupeny dva nové dataprojektory, jeden byl umístěn v odborné učebně PC, druhý je k dispozici všem učitelům jako mobilní byly zaktualizovány všechny notebooky p. Bečvář Od školního roku 2013/2014 bude ICT koordinátorem na škole p. Procházka Je třeba udělat: Je třeba projektor v učebně chemie propojit s PC p. Bečvář Správce sítí musí zrušit server a ponechat pouze server-data; server-data zajistit i pro p. Myslíkovou Je zakoupen server, ale nevyužívá se je třeba ho zprovoznit p. Bečvář Google Aps zpřístupnit pro učitele je zdarma, možno využívat i další funkce p. Procházka na prázdniny vypnout PC v počítačových učebnách i odborných učebnách p. Procházka vyčistit filtry u projektorů p. Procházka zakoupit novou žárovku do projektoru v přírodopisu p. Procházka Školení a exkurze 12. února televize Zak - využití ipadů ve výuce 22. ledna proběhlo na škole školení Fyzika a ipad vedl pan Miroslavem Staňkem školení učitelé: Tvorba webových stránek p. Hubačová 16. dubna AV media konference v Plzni interaktivní tabule s ipady Extreme Collaboration 9. května nakladatelství Fraus p. Štollová se zúčastnila setkání s nakladatelstvím, kde škola vznesla své připomínky k učebnicím a on-line podpoře 20

21 14. května - školení Windows 8 a jeho využití na tabletu ve výuce školitel p. Štollová 22. května seminář Google využití ve výuce 21

22 6 Výchovné poradenství 6.1 Vyhodnocení práce výchovného poradce První stupeň V evidenci výchovného poradce v tomto školním roce bylo celkem 50 dětí s vyšetřením PPP nebo lékaře, z toho 23 žáků se zdravotním znevýhodněním vyžadujících zvýšenou pozornost vyučujícího a individuální přístup a 27 žáků s menšími poruchami bez zdravotního znevýhodnění. 7 žáků bylo vzděláváno podle individuálního vzdělávacího plánu. 3 žáci měli doporučeno pracovat s asistentem pedagoga. Na škole pracovali 2 asistenti pedagoga ve dvou třídách (v 9. třídě byl asistent určen pro 2 žáky). Výchovný poradce pravidelně spolupracoval s třídními učiteli i ostatními vyučujícími a výchovným poradcem pro 2. stupeň. Vytipovaným dětem bylo doporučeno vyšetření v PPP. Škola spolupracuje nejčastěji s PPP Plzeň jih a Plzeň město, se Střediskem výchovné péče, Karlovarská ul. Plzeň. Učitelé pravidelně spolupracují s MŠ Štěnovice a Losiná. Rodiče využívali možnost konzultace s výchovným poradcem v konzultačních hodinách nebo podle dohody. Plán práce výchovného poradce pro 1.st.: - Kontrola a pravidelné vedení dokumentace žáků, kontrola termínů a platnosti vyšetření - Vypracování seznamu integrovaných a talentovaných žáků - Příprava a konzultace individuálních vzdělávacích plánů - Konzultace s TU i ostatními vyučujícími, s vých. poradcem pro 2.st. - Pravidelné předávání informací na pedagogických radách, spolupráce s vedením školy - Zajištění vyšetření v PPP - Spolupráce s MŠ Štěnovice a Losiná (schůzka s rodiči, nástěnka) - Spolupráce s metodikem primární prevence - Práce s problémovými žáky, spolupráce se SVP Plzeň - Individuální konzultace s rodiči a dětmi - Vyhodnocení plnění plánu a IVP Druhý stupeň Volba povolání je pravidelně začleňována do všech předmětů, v hodinách OV, RV, PČ je zařazena zejména v tématech sebepoznání, rozhodování, plánování, adaptace na životní změny. Žáci se pravidelně seznamují s provozem podniků při exkurzích (např. Mramos Štěnovice, čistička odpadních vod Plzeň ). V letošním školním roce se uskutečnily besedy se zástupci středních škol (např. SOU stavební,elektrotechnické, Gymnázium Blovice, CSOŠ Spálené Poříčí, SŠ 22

23 Oselce) a besedy s rodiči i žáky o možnostech uplatnění, byli seznámeni s užitečnými webovými stránkami pro vycházející žáky ZŠ. Pro zájemce v 9. ročníku Phdr. Střelcová provedla a vyhodnotila s dětmi a rodiči profesní testy. Zaměřili jsme se na prevenci nechtěného těhotenství (9. A) a vytváření kladného vztahu k přírodě (návštěvy ZOO Plzeň, vycházky ). 6.2 Vyhodnocení Minimálního preventivního programu Témata prevence Náš Minimální preventivní program pokrýval prevenci ve všech sledovaných oblastech rizikového chování mládeže tj. prevence šikany, záškoláctví, drogových závislostí, alkoholismu, kouření, projevů xenofobie, rasismu a rizikového sexuálního chování. Cíle programu Rozšiřovat spolupráci s odborníky a dalšími institucemi Využít všechny dostupné prostředky k získávání žáků k pěstování zdravého životního stylu obohacovat nabídku mimoškolních aktivit (zájmové kroužky, akce s třídními učiteli mimo výuku, besedy aj.) Důsledné vyžadování respektování řádu školy ze strany žáků Hovořit se žáky o aktuálních tématech, ovlivňovat jejich postoje a názory, působit na změny jejich hodnotové orientace Nastolení důvěry ve vztahu žák učitel rodič Pravidelná diagnostika žáků odchylky od standardního chování Kontrola a pomoc při zavádění témat prevence do výuky v rámci ŠVP Aktivity ve školním roce 2012/ Vzdělávací akce Dny Vědy a techniky (7. 9. r.) Kyberšikana přednáška Policie ČR (7. 9. r.) Dopravní policie přednáška (3. r.) Přednáška na téma drogové prevence (6. 7. r.) Přednáška Zdravá výživa (6. 7. r.) Přednáška Prevence nechtěného těhotenství a následní diskuse k přednášce (9. r.) Dopravní výchova Mladý cyklista (4. r.) Ekovýchova návštěva Záchranné stanice ohrožených živočichů ve Spáleném Poříčí (3. r.) Výstava Tutanchamon a výstava Vikýře play Praha (6. 9. r.) Exkurze Hvězdárna Praha (4. 5. r.) Exkurze letiště Líně (4. 5. r.) Exkurze ČOV (8. r.) Exkurze Sklárna Nižbor (8. 9. r.) 23

24 Olympiády, matematická soutěž Klokan Výtvarné soutěže (ŠD), maškarní karneval (ŠD) 2. Kulturní akce Divadelní představení Alfa (1. st.) Vánoční zpívání na schodech (1. a 2. st.) Hudební pořad Pásmo k Velikonocům (1.st.) Celoškolní soutěž ZŠ Štěnovice má talent finále Vývoj rocku (1. a 2. st.) Divadlo Detox (6. 7. r.) 3. Sportovní akce Lyžařský zájezd do Alp (výběr) Sportovní týden na horských kolech (5.B, 6.A) Pohár rozhlasu (2. st.) Atletický čtyřboj ( r.) Okresní kolo Přespolního běhu (4. 9. r.) Kinderiáda (1. st.) Turnaj ve florbale (ŠD) Fotbalový turnaj (8. 9. r.) Okresní kolo vybíjené (4. 5. r.) Turnaj ve stolním tenise (6. r.) Coca Cola Cup (8. 9.r) Mc Donald s Cup (1. st.) 4. Školní výlety Cíle příštího školního roku Další rozšiřování nabídky kroužků, exkurzí, besed Specifikace dílčích úkolů v souvislosti se změnou preventisty na škole 6.3 Spolupráce s PPP, SPC Spolupráce s PP probíhala zejména na prvním stupni při odstraňování vývojových poruch, v případě potřeby pokračovala i na 2. stupni, 9. roč. profesní testy (PhDr. Střelcová). Škola i v letošním roce spolupracovala s SVP, Karlovarská 67, Plzeň. 6.4 Spolupráce s rodiči, policií, OÚ Spolupráce s rodiči byla pravidelná na třídních aktivech byli rodiče seznamování s prospěchem, chováním i akcemi pořádanými pro děti, nebezpečím drog a 24

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 + 420 376 397 024 www.zszeleznaruda.maleskoly.info Výroční zpráva

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011-1 - 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace úplná adresa: Slovanská alej 13,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25. základní škola Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace Školní rok 2011/2012 Pedagogická rada schválila Výroční zprávu o činnosti 25. ZŠ ve školním roce 2011/2012 dne 25.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 (základní škola) 1. Charakteristika školy Základní škola Klatovy, Plánická ul.194 339 01 Klatovy 1, Plánická 194 příspěvková organizace města Klatovy

Více

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁPADNÍ 18 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁPADNÍ 18 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁPADNÍ 18 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Údaje o zaměstnancích školy str. 7 3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š kol a podporující zdraví

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š kol a podporující zdraví Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 6 Š kol a podporující zdraví tel.: 765 e-mail: zscapkova@investtel.cz PSČ 9 49 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 009/00. Charakteristika školy Název školy,

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace úplná adresa: Blatnice 110, 330 25 IČO: 60611855 RED-IZO:102328196 telefonní spojení: 377881577,

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více