Výroční zpráva ZŠ Štěnovice za školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ZŠ Štěnovice za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚNOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013

2 Obsah Obsah Charakteristika školy Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí ze sítě škol) Název a adresa zřizovatele: Poslední zařazení do sítě škol (č.j. Rozhodnutí ze dne s účinností od ) Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení do sítě) Vzdělávací program školy Součásti školy Typ školy Spádový obvod školy docházka žáků z obcí Specializované a speciální třídy Individuální integrace postižených dětí Materiálně technické zajištění školy Rada školy Údaje o pracovnících školy Přehled o zaměstnancích školy Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2010/ Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2010/ Výuka vedená odborně způsobilým učitelem Další vzdělávání pedagogických pracovníků Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol Zápis žáků do 1. třídy Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky Výsledky výchovy a vzdělávání žáků Prospěch žáků (stav k ) Chování žáků Docházka žáků (celkem za školní rok) Přehled volitelných a nepovinných předmětů Způsob zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání Plnění Programu enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Nadstandardní aktivity Zájmová činnost organizovaná školou Mimoškolní aktivity Účast v soutěžích Spolupráce školy na regionální úrovni Účast školy v mezinárodních programech mezinárodní spolupráce Výchovné poradenství Vyhodnocení práce výchovného poradce Vyhodnocení Minimálního preventivního programu Spolupráce s PPP, SPC Spolupráce s rodiči, policií, OÚ Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele školy Počet osvobozených žáků Počet evidovaných stížností

3 8.4 Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Analýza školního roku Personální změny, ke kterým došlo během školního roku Náměty pro příští školní rok a další léta Příloha A Hospodaření školy Příloha B Akce ZŠ B1 Kulturní akce B2 Vzdělávací akce B3 Přírodovědné exkurze a školní výlety B4 Sportovní akce B5 Akce ŠD B6 Olympiády B7 Ostatní akce B8 Celkový přehled 1. pololetí B9 Celkový přehled 2. pololetí Příloha C Rámcový plán práce 2012/ Příloha D Minimální preventivní program Příloha E ZŠ Štěnovice žije projekty

4 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí ze sítě škol) úplná adresa: ZŠ Štěnovice okres Plzeň-jih, Čižická 344, právní forma: příspěvková organizace telefonní spojení: (4) faxové spojení: ové spojení: IZO ředitelství: IČO: ředitel školy: Mgr. Petr Liška 1.2 Název a adresa zřizovatele: Obecní úřad Štěnovice 1.3 Poslední zařazení do sítě škol (č.j. Rozhodnutí ze dne s účinností od ) Čj /02-21, rozhodnutí MŠMT ze dne s účinností od Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení do sítě) Adresa Počet tříd Počet žáků Hlavní budova, ředitelství Čižická 344, , Štěnovice Odloučené pracoviště Vzdělávací program školy Název vzdělávacího programu Č.j. V ročníku ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ Štěnovice celá škola roč. 4

5 1.6 Součásti školy Název součásti Kapacita Počet žáků Počet tříd, oddělení Počet přepočtených pedagogických 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 pracovníků MŠ ZŠ ,78 ZvŠ ZUŠ DDM Státní jazyk. Škola ŠD, ŠK ,718 ŠD (samostatná) ŠK (samostatný) Celková kapacita jídelny Počet dětských strávníků Počet dospělých strávníků * Celkový počet zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců MŠ 34+3MŠ 5 5 * bez cizích strávníků Pokud je prováděna doplňková činnost, uveďte pro kolik strávníků a počet zaměstnanců, kteří jsou pro tuto činnost vyčleněni: Cizích strávníků: 47 Počet vyčleněných zaměstnanců: Typ školy úplná (spojené ročníky v jedné třídě: ano, 2., 7. a 9. roč.) 1.8 Spádový obvod školy docházka žáků z obcí Štěnovice, Útušice, Předenice, Štěnovický Borek, Čižice, Losiná, Nebílovy, Netunice, Plzeň, Nebílovský Borek, 1.9 Specializované a speciální třídy Počet Počet zařazených Poznámka tříd žáků Vyrovnávací třída 0 Přípravná třída 0 Speciální třída 0 Dle výkazu V3a-01 Specializovaná třída 0 Dle výkazu V3a-01 S rozšířenou výukou 0 Jaký předmět: S rozšířenou výukou Tv 0 Dle výkazu V

6 1.10 Individuální integrace postižených dětí Vady Počet žáků Mentálně postižení 0 Sluchově postižení 0 Zrakově postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesně postižení 0 S více vadami 0 S vývoj.poruchou učení a chování 18 Autismus 2 Celkem 20 Specializovaná výuka pro žáky s SPU: (oddělená výuka v předmětech) 1.11 Materiálně technické zajištění školy Škola se skládá ze čtyř pavilonů učebnový, stravovací, odborné učebny a tělocvičny. Byla postavena v roce 1983 jako 14 třídní. Od roku 1996 probíhala rekonstrukce všech pavilonů. Obecní úřad Štěnovice nechal zrekonstruovat všechny střechy a v nástavbách pavilonů zřídil odborné učebny a kmenové třídy. V srpnu 1999 dokončil druhou tělocvičnu školy, byla slavnostně otevřena aula a tím byla celá rekonstrukce školy ukončena. Škola má 16 kmenových tříd, 4 oddělení školní družiny (od oddělení, počet žáků 100), školní jídelnu, odborné učebny fyziky, chemie, informatiky, hudební výchovy, výtvarné výchovy, přírodopisu, českého jazyka, anglického jazyka, německého jazyka, 6 odborných učeben s interaktivní výukou tabule SmartBoard, dílny, základy administrativy, 2 tělocvičny, aulu, sportovní hřiště, školní pozemek, 2 tenisové kurty, 1 kurt na odbíjenou. Ve škole jsou také odborné pracovny pro Základní uměleckou školu obor hudební a výtvarný, 1 třída předškoláků odloučené pracoviště MŠ Štěnovice Školská rada (datum zřízení rady školy a počet členů dle zřizovací listiny rady školy podle 17d zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů) Datum zřízení Rady školy: Nové volby: Počet členů: 3 Předseda Školské rady: Lenka Pokorná Členové: Mgr. Jana Gotzyová, Radim Růžička 6

7 2 Údaje o pracovnících školy 2.1 Přehled o zaměstnancích školy Počet pracovníků * (ostatní + pedagog.prac.) Počet pedagogických pracovníků * 11/12 12/13 11/12 12/13 37/35,199 40/37,296 24/24,12 29/26,296 * lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav 2.2 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013 Součást Počet pedagogických pracovníků se vzděláním přepočtený stav dle 2.1. PO SpŠ SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné + DPS * VŠ jiné bez DPS * MŠ ZŠ ZvŠ ZUŠ DDM SJŠ ŠD, ŠK 3 1 * DPS = doplňkové pedagogické studium 2.3 Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013 Počet pedagogických pracovníků Průměrná délka Průměrný věk přepočtený stav dle 2.1. pedagogické praxe 26,296 21,3 45,6 Počet pedagogických pracovníků přepočtený stav dle absolventů VŠ, případně SpŠ u ŠD 25,296 - v důchodovém věku Výuka vedená odborně způsobilým učitelem Aprobovanost výuky % V kterých předmětech Počet vyučovacích hodin celkem za týden z toho počet neaprob. hodin 54 12,39 Vv, Rv, Ov, Nj, Pč, Aj, Inf., D, Vl, Přírodověda 7

8 2.5 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počet vzdělávacích akcí 22 Celkový počet účastníků 12 Vzdělávací instituce Národní institut pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Plzeň, KCV JŠ Plzeň, Nakladatelství Fraus, Akademie moderního vzdělávání 8

9 3 Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol 3.1 Zápis žáků do 1. třídy Počet dětí u zápisu Počet odkladů ŠD Očekávaný počet Očekávaný počet navržen skutečnost dětí tříd Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky Počet Z toho přijatých na celkem gymnázia SŠ s maturitou SOU U Jiné Počet žáků absolventů ZŠ dle 3.2. * kteří dokončili ZŠ v nižším než 9.ročníku 0 - kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 * vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle analýza příčin nezaměstnanosti absolventů základních škol a možnosti jejich dalšího zapojení do vzdělávání Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia 6 - přijatých na víceletá gymnázia 6 Počet žáků do do jiné zvláštní způsob dodatečný SpŠ ZŠ plnění PŠD * odklad PŠD * - kteří odešli ze ZŠ v průběhu šk.roku (ZvŠ) 0 * PŠD = povinná školní docházka Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2012/13 Počet kurzů Počet absolventů Časový rozsah (počet hodin/týden)

10 4 Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 4.1 Prospěch žáků (stav k ) Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním (s pochvalou) Prospělo Neprospělo Opravné zkoušky Hodnoceno slovně analýza problematiky neprospěchu a nedokončeného základního vzdělání - počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť 4.2 Chování žáků Snížený stupeň z chování Počet žáků 1.pololetí 2.pololetí - z toho 2.stupeň z toho 3.stupeň Docházka žáků (celkem za školní rok) Zameškané hodiny celkem z toho neomluvené Přehled volitelných a nepovinných předmětů Povinně volitelné předměty: Německý jazyk 7. roč žáků, průměrný prospěch: 1,60 8. roč žáků, průměrný prospěch: 2,24 9. roč. 17 žáků, průměrný prospěch 3,00 Přírodovědná praktika 7. roč. 9 žáků, průměrný prospěch 1,56 8. roč. 15 žáků, průměrný prospěch 1,74 9. roč žáků, průměrný prospěch 1,5 Kroužky:, Anglický jazyk I. st. Florbal I. st. a II. st. Fyzikální kroužky 8. a 9. roč. Matematický kroužek 8.tř. 4.5 Způsob zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání (dle Metodického pokynu MŠMT č.j /01-22) Výchova k volbě povolání je pravidelně začleňována do hodin Ov, Rv, Pč v tématech sebepoznání, rozhodování, plánování, adaptace na životní změny atd. Žáci jsou 10

11 pravidelně seznamováni s provozem některých podniků při exkurzích např. Lasselsberger Chlumčany, Keramika Dolní Lukavice, Sklárna Švihov, Vodárna Plzeň. Dále se uskutečnily besedy se zástupci středních škol, besedy s rodiči i žáky o možnostech uplatnění a práci s brožurou Čím budu. V 9. ročníku Mgr. Střelcová provedla a vyhodnotila s dětmi i rodiči profesní testy. Žáci 8. ročníku navštívili IPS ÚP PJ, kde jim byly poskytnuty informace o dalším uplatnění a jednotlivých oborech. 4.6 Plnění Programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Environmentální výchova je začleněna do tematických celků RV, OV, Př, PČ, Ch, PřP, Z, VV. Zaměřili jsme se na možnost přispění každého jedince ke zlepšení životního prostředí. Učitelé s dětmi se orientovali na třídění odpadů, zpracování odpadů a sledování krajiny vzhledem k životnímu prostředí. Žáci pečují o zeleň ve třídách a na školním pozemku, při VV zpracovávají výtvarně papírové a plastové odpady. Děti jsou seznamovány s činností záchranných stanic Plzeň a Spálené Poříčí. Žáci naší školy navštěvují pravidelně výukové programy ZOO Plzeň. 8. ročník byl v rámci výuky chemie v čističce odpadních vod v Plzni Doubravce. 11

12 5 Nadstandardní aktivity 5.1 Zájmová činnost organizovaná školou V roce 2010/11 organizovala škola kroužky anglického jazyka, informatiky, lehké atletiky, florbalu, textilních prací a pohybových dovedností. 5.2 Mimoškolní aktivity Sportovní aktivity. Mažoretky. 5.3 Účast v soutěžích Matematické soutěže Matematická olympiáda školní kolo 5. ročník 9 účastníků 7 úspěšných řešitelů: 5. B: Jánský Matyáš, Kidalová Blanka, Steinbachová Lucie, Gadačová Tereza, Vlčková Tereza; 5. A: Peroutková Kristina, Babková Karolína 6. ročník 1 účastník 1 úspěšný řešitel: Kloudová Iveta, 6. A 7. ročník 4 účastníci 2 úspěšní řešitelé: Müller Matěj, Varáčková Aneta, 7. A 9. ročník 1 účastník 1 úspěšný řešitel: Prepslová Šárka, 9. A Matematická olympiáda okresní kolo 5. ročník 25 účastníků místo Jánský Matyáš, 5. B; Peroutková Kristina, 5. A 6. ročník 12 účastníků místo Kloudová Iveta, 6. A 7. ročník 14 účastníků místo Varáčková Aneta, 7. A; místo Müller Matěj, 7. A 9. ročník 14 účastníků 4. místo Prepslová Šárka, 9. A Logická olympiáda 2012 soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách. Z naší školy se zúčastnilo 22 žáků základního kola a 7 žáků pak postoupilo do krajského kola. V krajském kole v kategorie A (první stupeň) získal/a: 12

13 místo Dubská Zuzana, 5. A místo Fink Tomáš, 4. B a Jánský Matyáš, 5. B místo Fink Lukáš, 4. B a Štěpánová Barbora, 5. A z celkového počtu 232 řešitelů z našeho kraje V kategorie B (druhý stupeň) získala: 17. místo - Prepslová Šárka, 9. A místo Trinerová Lucie, 8. A z celkového počtu 375 řešitelů z našeho kraje Pythagoriáda školní kolo 5. ročník 40 účastníků 10 úspěšných řešitelů 6. ročník 30 účastníků 6 úspěšných řešitelů 7. ročník 22 účastníků žádný úspěšný řešitel 8. ročník 31 účastník žádný úspěšný řešitel Pythagoriáda okresní kolo - korespondenční 5. ročník místo: Gadačová Tereza, Jánský Matyáš, Kidalová Blanka, Steinbachová Lucie z 5. B místo: Štěpánová Barbora, 5. A místo: Peroutková Kristina, 5. A místo: Sládek Martin, 5. A místo: Eichlerová Denisa, 5. A; Vlčková Tereza, 5. B místo: Benetková Julie, 5. A 6. ročník místo: Pousková Zuzana, 6. A místo: Šilhánek Dominik, 6. A místo: Kroupová Anna, 6. A místo: Kašpar Ondřej, 6. B místo: Puchta Tomáš, 6. A místo: Týml Jan, 6. A Matematický klokan školní kolo kategorie Cvrček třída: 1. místo Eretová Karolína, 3. B 13

14 2. místo Roštík Adam, 2. A 3. místo Ulbrik Josef, 3. B kategorie Klokánek třída: 1. místo Kidalová Blanka, 5. B 2. místo Steinbachová Lucie, 5. B 3. místo Jánský Matyáš, 5. B kategorie Benjamín třída: 1. místo Eretová Karolína, 3. B 2. místo Roštík Adam, 2. A 3. místo Ulbrik Josef, 3. B kategorie Kadet třída 1. místo Prepslová Šárka, 9. A 2. místo Mertlová Eliška, 9. A 3. místo Pokorný Dominik, 8. B Sportovní soutěže V letošním školním roce proběhlo celkem 5 školních sportovních akcí a 16 krát žáci reprezentovali školu v okresních a krajských soutěžích /účast cca 200 žáků/ Školní sportovní akce říjen - týden na horských kolech Horská Kvilda 6.A prosinec - florbal vánoční turnaj ročník/h leden - lyžařský výcvikový kurz v Železné Rudě 7.r. březen - lyžařský týden v Alpách pokročilí lyžaři a žáci z německé školy květen - týden na horských kolech Horská Kvilda 5.A a žáci německé družební školy Sportovní soutěže okrsková, okresní a krajská kola 27. září - Atletický čtyřboj 8.r. 9.r. H (4 žáci) 3.místo 2. října - Přespolní běh 4.r. 9.r. H/D (38 žáků) 3.místo 19. října - Florbal 6.r. 7.r. H (12 žáků) 5.místo 22. října - Florbal 8.r. 9.r. H (8 žáků 3.místo 22. listopadu - Florbal 4.r. 5.r. H (10žáků) 2.místo 15. prosince - Florbal 1.r. 3.r. H (12 žáků) 1.místo 15. prosince - Florbal 5.r. H (11 žáků) 2.místo 10. dubna - Vybíjená 5.r. H/D (12 žáků) 8.místo 21. duben - Coca Cola Cup fotbal (12 žáků) 1.místo 14

15 26. dubna - CocaCola Cup fotbal kraj (12 žáků) 2.místo 25. dubna - McDonald 1.r. 3.r. H (12 žáků) okrsek 1.místo 25. dubna - McDonald 4.r. 5.r. H (11 žáků) okrsek 1.místo 30. dubna - Kinderiáda 2.r. 5.r. H/D (25 žáků) kraj 5.místo 14. května - Pohár rozhlasu atletika 6.r. 9.r. H/D (40 žáků) 3.místo D/8.r.-9.r. 3.místo H/8.r.-9.r. 2.místo štaf.h/8-9.r. 5.místo D/6.r.-7.r. 6.místo H/6.r.-7.r. 17. května - McDonald /fotbal 1.r. 3.r. H (11 žáků) 3.místo 17. května - McDonald/fotbal 4.r. 5.r. H (11 žáků) 2.místo Umístění v soutěžích Soutěž družstev žáci získali: Soutěž jednotlivců: 4 x 1.místo 5 x 2.místo 6 x 3.místo 3 x 5.místo 1 x 6.místo 1 x 8.místo 3 x 1.místo 5 x 2.místo 3 x 3.místo Ve školním roce 2012/2013 pracovala PK ve složení pí Kučerová, pí Krutinová, správce kabinetu pí Kučerová. 2 krát během školního roku byla provedena kontrola nářadí a náčiní v tělocvičnách školy. V září proběhla revize nářadí v tělocvičnách, v dubnu revize sportovního hřiště. Předmětová komise se sešla 4 krát, zápisy jsou založené v dokumentaci školy. Na webových stránkách školy, ve školním rozhlase a na nástěnkách ve škole byly pravidelně zveřejňovány výsledky sportovní činnosti našich žáků. Žáci byli oceněni za reprezentaci vždy pochvalou v žákovské knížce. Na škole pracoval ŠSK, kroužek florbalu, házené, mažoretek a taneční kroužek. Od jarních měsíců se využívaly tenisové kurty v hodinách TV. Provozní řády tělocvičen a školního hřiště byly na počátku roku aktualizovány. Kabinet TV byl průběžně doplňován dle potřeby a finančních prostředků novými pomůckami. 15

16 5.4 Spolupráce školy na regionální úrovni (spolupráce se sociálními partnery, úřady práce, zaměstnavateli a dalšími subjekty na úrovni kraje občanská a zájmová sdružení) ZŠ Dobřany, 10. ZŠ Plzeň, ZŠ Nepomuk, ZUŠ Dobřany 5.5 Účast školy v mezinárodních programech mezinárodní spolupráce - přehled účasti školy v mezinárodních programech a projektech (Sokrates, Leonardo da Vinci a další) - další mezinárodní spolupráce (partnerské školy v zahraničí, příhraniční spolupráce a jiné) VS Tiefenbach, VS Waldmünchen, VS Falkenstein (SRN) Společný česko německý projekt pro partnerské školy Gemeinsam hoch hinaus Společně nahoru - projekty Tiefenbach, Waldmünchen Der rote Nepomuk Červený Nepomuk projekt se školou v Tiefenbachu po stopách česko-německého soužití Mensch ergere dich nicht Člověče nezlob se - Tiefenbach Štěnovice 5.6 Předmětová komise dějepis, zeměpis, občanská výchova, rodinná výchova Členové : Jitka Hricová, Veronika Králová, Libuše Kučerová, Hana Hubačová, Petra Kašparová Září : 1. Sestavení plánu předmětové komise 2. Kontrola tématických plánů 3. Nové pomůcky, odborné časopisy 4. Naplánování akcí Leden: 1. Kontrola průběhu akcí 2. Soutěže školní kola 3. Využívání nových pomůcek a IT Červen: 1. Závěrečné hodnocení školního roku 2. Interaktivní učebnice D a Z na tabletech zařazení do výuky v 2013/14 16

17 Akce D p. Králová 6.-9.tř., výstava Tutanchamon v Praze, duben 2013 p. Kučerová - 6.A a 6.B, Muzeum betlémů, Karlštejn, prosinec 2012 p. Králová školní kolo dějepisné olympiády instalace DVD Česká spol. v novodobé Evropě do PC p. Králová, p. Hricová 8.roč., exkurze Příbram, Vojna Z p. Hricová školní kolo zeměpisné olympiády Přednáška Stř. Asie, jaro 2013 p. Kučerová 6.roč., poznávací výlet Praha, květen Ov, Rv p. Hubačová 9.roč., beseda o antikoncepci p. Hubačová 9. roč., beseda o prevenci zneužívání drog p. Kučerová 6. roč., Divadlo ve 3, výchovný pořad na téma chování dětí v krizových situacích p. Králová, p. Kučerová roč., beseda o zdravé výživě 7.roč., beseda s příslušnicí policie, trestní odpovědnost mladistvých stav 85 žáků, uskutečněno uskutečněno uskutečněno uskutečněno odloženo na šk.rok 2013/14 uskutečněno odloženo na šk.rok 2013/14 uskutečněno uskutečněno uskutečněno uskutečněno uskutečněno uskutečněno Přehled umístění žáků v soutěžích: Okresní kolo dějepisné olympiády Jan Vrba 9.tř. 3. místo, Eliška Mertlová 9.tř. 8. místo Okresní kolo zeměpisné olympiády kat. A - Eliška Windšedlová 15. místo, kat.b - Matěj Müller 6. místo, kat.c - Jan Vrba místo, Jakub Konhefr 6. místo 5.7 Předmětová komise fyzika, chemie, přírodopis Členové: Renata Štollová, Hana Hubačová, Libuše Kučerová, Helena Myslíková, Jitka Hricová říjen leden: 1. Soutěže školní kola 2. Využívání počítačů ve výuce, nové programy, využívání tabletů a zapojení do výuky 3. Interaktivní učebnice na tablety v 8.B, nakladatelství Fraus - její využívání 4. Využívání odborných učeben a IT ve výuce 5. Školení pedagogů 6. Dle finančních možností dokoupení interaktivních učebnic na přírodopis Soutěže o CH školní kolo probíhá průběžně po celý školní rok pro zájemce šest žáků o BI Přírodovědný klokan (maximální počet bodů 120) 1. Valm Tomáš 84 bodů 2. Mertlová Eliška 81 bodů 3- Brožová Kateřina, Knížek Luboš, Trinerová Lucie 67 bodů 17

18 Exkurze o CH 8.AB, 9.A Sklárna Nižbor o Přírodovědné vycházky podzimní příroda v rámci hodin a praktik Pomůcky a učebnice o Zakoupena interaktivní učebnice a cvičení Přírodopis 9 o MFCH tabulky pro 6. ročník Dle finančních možností školy: Učebna chemie zprovoznit dataprojektor a PC, aby mohlo být využíváno v hodinách Pro výklad zajistit soupravu na elektrolýzu Jsou naplánovány tyto exkurze na duben až květen: 9. ročník Skládka odpadů ve Stříbře 8. ročník Čistička odpadních vod v Doubravce Členové: Renata Štollová, Hana Hubačová, Libuše Kučerová, Helena Myslíková, Jitka Hricová Chemie byl připojen počítač v odborné učebně je k dispozici IU pro 8. ročník školní kolo chemické olympiády o exkurze A, B Čistička odpadních vod Doubravka Fyzika ve třídě 8.B byla papírová učebnice nahrazena elektronickou učebnicí, žáci budou mít elektronickou učebnici i v 9. ročníku Ve třídě 8. A bude pět žáků mít také elektronickou učebnici o 25. dubna Vikýře Play exkurze Praha celý 2. stupeň Biologie proběhlo okresní kolo přírodovědné olympiády do tohoto kola postoupila Eliška Mertlová mikroskop v odborné učebně je připojen na PC, bohužel přestal zobrazovat je třeba opravit p. Bečvář také interaktivní tabule není zcela funkční je třeba koupit novou lampu do projektoru p. Procházka Byly zakoupeny nové tabulky MFCH pro žáky 6. ročníku Byly přepracovány plány ŠVP naší školy pro F, CH, Př Školení učitelé: chemie p. Kučerová Kyselost a zásaditost roztoků fyzika p. Štollová Digitální fotografie (Praha ) 18

19 5.8 Předmětová komise informatika Členové: Renata Štollová, Hana Hubačová, Filip Procházka Říjen leden: 1. Aktualizace seznamu žáků a jejich hesel p. Hubačová 2. Příprava PC do družin a jejich výměna p. F. Procházka 3. Školení 4. Neustálá kontrola funkčnosti všech PC všichni vyučující, problémy je nutno zapisovat do sešitů PC, sborovna 5. Využívání odborných učeben při výuce odborných předmětů všichni vyučující Byla zaktualizována hesla pro žáky 5. až 9. ročníků, byly vytvořeny nové účty pro žáky 3. až 4. ročníků, kteří navštěvují kroužek p. učitelky Bečváříkové p. Procházka vznesl dotaz na pedagogickou fakultu, co je třeba udělat, aby se stal koordinátorem ICT na škole zatím mu nikdo neodpověděl p. Procházka Je třeba do konce února vybrat pomůcky, které budou zakoupeny z projektu, aby v březnu mohla být vypracována poslední monitorovací zpráva a projekt byl tímto ukončen p. Kašparová Nakladatelství Fraus vyhlásilo soutěž Den bezpečnějšího internetu p. Procházka Nutno zlepšit připojení ipadů v 8. B občas není možno se přihlásit. p. Bečvář Vypracovat dotazník pro učitelky, co by bylo třeba nainstalovat v učebně PC, aby učebny mohly být používány pro zpestření výuky. (Jaké ročníky, popřípadě předměty) dle tohoto dotazníku bude upřednostněna instalace výukových programů pro žáky v PC učebnách p. Štollová V učebně chemie zprovoznit PC o p. Tomášek a p. Mádr zavěsí dataprojektor v učebně o p. Bečvář připraví a připojí PC Dle finančních možností školy: Oba dataprojektory v odborných učebnách PC mají velmi špatnou svítivost, dataprojektor v malé učebně již není interaktivní, proto je nutné počítat s tím, že brzy už nebudou fungovat. Zkontrolovat do kdy jsou v záruce PC v odborných učebnách p. Štollová Pokračovat v přípravě PC na chodbu školy Členové: Renata Štollová, Hana Hubačová, Filip Procházka 19

20 Bylo uděláno: V březnu byla odeslána poslední monitorovací zpráva k projektu EU peníze školám a projekt byl ukončen Byla zakoupena barevná tiskárna z projektu EU peníze školám Byla dovybavena odborná učebna PC sluchátky Byl ukončen projekt Využití ipadů ve výuce, byl odeslán závěrečný dotazník většina žáků si tablety odkoupila a budou je používat v 9. ročníku Také v 9. A bude zatím pět žáků používat interaktivní učebnice Škola získala interaktivní učebnice k zakoupeným pracovním sešitům o 2. stupeň - anglický jazyk, český jazyk, přírodopis, německý jazyk Prima 1. díl o 1. stupeň matematika, český jazyk Škola zakoupila interaktivní učebnice na tyto předměty pro 9. ročník dějepis, matematika algebry, matematika geometrie, fyzika V učebně chemie byl zavěšen projektor a připojen k el. síti třeba propojit s PC Byly zakoupeny dva nové dataprojektory, jeden byl umístěn v odborné učebně PC, druhý je k dispozici všem učitelům jako mobilní byly zaktualizovány všechny notebooky p. Bečvář Od školního roku 2013/2014 bude ICT koordinátorem na škole p. Procházka Je třeba udělat: Je třeba projektor v učebně chemie propojit s PC p. Bečvář Správce sítí musí zrušit server a ponechat pouze server-data; server-data zajistit i pro p. Myslíkovou Je zakoupen server, ale nevyužívá se je třeba ho zprovoznit p. Bečvář Google Aps zpřístupnit pro učitele je zdarma, možno využívat i další funkce p. Procházka na prázdniny vypnout PC v počítačových učebnách i odborných učebnách p. Procházka vyčistit filtry u projektorů p. Procházka zakoupit novou žárovku do projektoru v přírodopisu p. Procházka Školení a exkurze 12. února televize Zak - využití ipadů ve výuce 22. ledna proběhlo na škole školení Fyzika a ipad vedl pan Miroslavem Staňkem školení učitelé: Tvorba webových stránek p. Hubačová 16. dubna AV media konference v Plzni interaktivní tabule s ipady Extreme Collaboration 9. května nakladatelství Fraus p. Štollová se zúčastnila setkání s nakladatelstvím, kde škola vznesla své připomínky k učebnicím a on-line podpoře 20

21 14. května - školení Windows 8 a jeho využití na tabletu ve výuce školitel p. Štollová 22. května seminář Google využití ve výuce 21

22 6 Výchovné poradenství 6.1 Vyhodnocení práce výchovného poradce První stupeň V evidenci výchovného poradce v tomto školním roce bylo celkem 50 dětí s vyšetřením PPP nebo lékaře, z toho 23 žáků se zdravotním znevýhodněním vyžadujících zvýšenou pozornost vyučujícího a individuální přístup a 27 žáků s menšími poruchami bez zdravotního znevýhodnění. 7 žáků bylo vzděláváno podle individuálního vzdělávacího plánu. 3 žáci měli doporučeno pracovat s asistentem pedagoga. Na škole pracovali 2 asistenti pedagoga ve dvou třídách (v 9. třídě byl asistent určen pro 2 žáky). Výchovný poradce pravidelně spolupracoval s třídními učiteli i ostatními vyučujícími a výchovným poradcem pro 2. stupeň. Vytipovaným dětem bylo doporučeno vyšetření v PPP. Škola spolupracuje nejčastěji s PPP Plzeň jih a Plzeň město, se Střediskem výchovné péče, Karlovarská ul. Plzeň. Učitelé pravidelně spolupracují s MŠ Štěnovice a Losiná. Rodiče využívali možnost konzultace s výchovným poradcem v konzultačních hodinách nebo podle dohody. Plán práce výchovného poradce pro 1.st.: - Kontrola a pravidelné vedení dokumentace žáků, kontrola termínů a platnosti vyšetření - Vypracování seznamu integrovaných a talentovaných žáků - Příprava a konzultace individuálních vzdělávacích plánů - Konzultace s TU i ostatními vyučujícími, s vých. poradcem pro 2.st. - Pravidelné předávání informací na pedagogických radách, spolupráce s vedením školy - Zajištění vyšetření v PPP - Spolupráce s MŠ Štěnovice a Losiná (schůzka s rodiči, nástěnka) - Spolupráce s metodikem primární prevence - Práce s problémovými žáky, spolupráce se SVP Plzeň - Individuální konzultace s rodiči a dětmi - Vyhodnocení plnění plánu a IVP Druhý stupeň Volba povolání je pravidelně začleňována do všech předmětů, v hodinách OV, RV, PČ je zařazena zejména v tématech sebepoznání, rozhodování, plánování, adaptace na životní změny. Žáci se pravidelně seznamují s provozem podniků při exkurzích (např. Mramos Štěnovice, čistička odpadních vod Plzeň ). V letošním školním roce se uskutečnily besedy se zástupci středních škol (např. SOU stavební,elektrotechnické, Gymnázium Blovice, CSOŠ Spálené Poříčí, SŠ 22

23 Oselce) a besedy s rodiči i žáky o možnostech uplatnění, byli seznámeni s užitečnými webovými stránkami pro vycházející žáky ZŠ. Pro zájemce v 9. ročníku Phdr. Střelcová provedla a vyhodnotila s dětmi a rodiči profesní testy. Zaměřili jsme se na prevenci nechtěného těhotenství (9. A) a vytváření kladného vztahu k přírodě (návštěvy ZOO Plzeň, vycházky ). 6.2 Vyhodnocení Minimálního preventivního programu Témata prevence Náš Minimální preventivní program pokrýval prevenci ve všech sledovaných oblastech rizikového chování mládeže tj. prevence šikany, záškoláctví, drogových závislostí, alkoholismu, kouření, projevů xenofobie, rasismu a rizikového sexuálního chování. Cíle programu Rozšiřovat spolupráci s odborníky a dalšími institucemi Využít všechny dostupné prostředky k získávání žáků k pěstování zdravého životního stylu obohacovat nabídku mimoškolních aktivit (zájmové kroužky, akce s třídními učiteli mimo výuku, besedy aj.) Důsledné vyžadování respektování řádu školy ze strany žáků Hovořit se žáky o aktuálních tématech, ovlivňovat jejich postoje a názory, působit na změny jejich hodnotové orientace Nastolení důvěry ve vztahu žák učitel rodič Pravidelná diagnostika žáků odchylky od standardního chování Kontrola a pomoc při zavádění témat prevence do výuky v rámci ŠVP Aktivity ve školním roce 2012/ Vzdělávací akce Dny Vědy a techniky (7. 9. r.) Kyberšikana přednáška Policie ČR (7. 9. r.) Dopravní policie přednáška (3. r.) Přednáška na téma drogové prevence (6. 7. r.) Přednáška Zdravá výživa (6. 7. r.) Přednáška Prevence nechtěného těhotenství a následní diskuse k přednášce (9. r.) Dopravní výchova Mladý cyklista (4. r.) Ekovýchova návštěva Záchranné stanice ohrožených živočichů ve Spáleném Poříčí (3. r.) Výstava Tutanchamon a výstava Vikýře play Praha (6. 9. r.) Exkurze Hvězdárna Praha (4. 5. r.) Exkurze letiště Líně (4. 5. r.) Exkurze ČOV (8. r.) Exkurze Sklárna Nižbor (8. 9. r.) 23

24 Olympiády, matematická soutěž Klokan Výtvarné soutěže (ŠD), maškarní karneval (ŠD) 2. Kulturní akce Divadelní představení Alfa (1. st.) Vánoční zpívání na schodech (1. a 2. st.) Hudební pořad Pásmo k Velikonocům (1.st.) Celoškolní soutěž ZŠ Štěnovice má talent finále Vývoj rocku (1. a 2. st.) Divadlo Detox (6. 7. r.) 3. Sportovní akce Lyžařský zájezd do Alp (výběr) Sportovní týden na horských kolech (5.B, 6.A) Pohár rozhlasu (2. st.) Atletický čtyřboj ( r.) Okresní kolo Přespolního běhu (4. 9. r.) Kinderiáda (1. st.) Turnaj ve florbale (ŠD) Fotbalový turnaj (8. 9. r.) Okresní kolo vybíjené (4. 5. r.) Turnaj ve stolním tenise (6. r.) Coca Cola Cup (8. 9.r) Mc Donald s Cup (1. st.) 4. Školní výlety Cíle příštího školního roku Další rozšiřování nabídky kroužků, exkurzí, besed Specifikace dílčích úkolů v souvislosti se změnou preventisty na škole 6.3 Spolupráce s PPP, SPC Spolupráce s PP probíhala zejména na prvním stupni při odstraňování vývojových poruch, v případě potřeby pokračovala i na 2. stupni, 9. roč. profesní testy (PhDr. Střelcová). Škola i v letošním roce spolupracovala s SVP, Karlovarská 67, Plzeň. 6.4 Spolupráce s rodiči, policií, OÚ Spolupráce s rodiči byla pravidelná na třídních aktivech byli rodiče seznamování s prospěchem, chováním i akcemi pořádanými pro děti, nebezpečím drog a 24

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola v Sušici, Komenského ul.

Základní škola v Sušici, Komenského ul. Základní škola - obecní Základní škola v Sušici, Komenského ul. Tel 376 523 339 PSČ 342 13 e-mail zs.susice.59@tiscali.cz 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Výroční zpráva ZŠ Štěnovice za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva ZŠ Štěnovice za školní rok 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚNOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008/2009 Obsah Obsah... 2 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí ze sítě škol)... 4 1.2 Název a adresa zřizovatele:...

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ Štěnovice za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva ZŠ Štěnovice za školní rok 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚNOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/2012 Obsah Obsah... 2 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí ze sítě škol)... 4 1.2 Název a adresa zřizovatele:...

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2010/2011 Č.j. 294 / 2011 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy Název školy (dle zřizovací listiny ): 1.1. Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

B5 Přírodovědné exkurze a školní výlety... 35. B9 Celkový přehled 2. pololetí... 40

B5 Přírodovědné exkurze a školní výlety... 35. B9 Celkový přehled 2. pololetí... 40 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚNOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 Obsah Obsah... 2 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí ze sítě škol)... 4 1.2 Název a adresa zřizovatele:...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 Č.j.:1/1609/09 Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 OSNOVA 1. Charakteristika školy zaměření, vybavení,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace

1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace úplná adresa: Blatnice 110, 330 25 IČO: 60611855 RED-IZO:102328196

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Domažlice, Komenského 17 za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Domažlice, Komenského 17 za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Domažlice, Komenského 17 za školní rok 2013/2014 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 31 Domažlice: právní forma: příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Mendelova 550. Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město. Identifikátor školy: 600 037 509

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Mendelova 550. Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město. Identifikátor školy: 600 037 509 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město Identifikátor školy: 600 037 509 Termín konání inspekce: 12.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou Dobřany 2, 518 01 Dobruška Identifikátor: 600 001 491 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více