Z á p i s č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce dne 5. 11. 2008"

Transkript

1 Z á p i s č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce dne Přítomni: dle prezenční listiny Původní návrh programu: 1) Zahájení, určení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO, kontrola plnění usnesení 3) Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od do ) Odprodej pozemku p. č. 779/5 o výměře 1181 m 2 k. ú. Tlumačov na Moravě 5) Odprodej pozemku p. č. 847/1 o výměře 340 m 2, který vznikl oddělením z pozemku p. č. 847, k. ú. Tlumačov na Moravě 6) Odprodej pozemku p. č o výměře 495 m 2 k. ú. Tlumačov na Moravě 7) Záměr odprodat část pozemku p. č. 2608/2 o výměře cca 10 m 2 k. ú. Tlumačov na Moravě 8) Smlouva o budoucí kupní smlouvě na odkup pozemku p. č o výměře 17 m 2 k. ú. Tlumačov na Moravě 9) Smlouva o podílu úhrady na stočném 10) Povodí Moravy, s. p. žádost o spolupráci při přípravě akce stavby Morava, Tlumačov ochranná hráz, majetkoprávní zajištění pozemků 11) Jednoduchá pozemková úprava k. ú. Tlumačov na Moravě, lokalita Tlumačovské rybníky - Podrybničí 12) Budoucí funkční využití objektu č. p. 65 nám. Komenského 13) Statut sociálního fondu obce Tlumačov - změna Různé, diskuse, závěr Ověření usnášeníschopnosti: V době zahájení zasedání zastupitelstva obce v 17:00 hodin je na dnešním zasedání přítomno 12 členů ZO, což je nadpoloviční účast členů zastupitelstva obce. Starosta konstatoval, že dnešní zasedání je usnášeníschopné. Hlasování o programu po úpravě: pro 12 Usnesení Z1/16/11/08 Zastupitelstvo obce schválilo program jednání ZO dne Schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu Jednání zahájil v 17:00 hodin a dále řídil starosta obce Ing. Jaroslav Ševela. Zapisovatelkou byla pověřena pí Dana Kouřilová. Ověřovateli zápisu byli určeni pp. Jitka Fialová a Petr Horka. Zápis č. 16 ze zasedání ZO dne Strana 1

2 Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu zastupitelstva obce dne 5. listopadu 2008 pp. Jitku Fialovou a Petra Horku. ze zasedání Hlasování: pro 10 zdržel se 2 (pp. Fialová, Horka) Usnesení Z2/16/11/08 Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu zastupitelstva obce dne 5. listopadu 2008 pp. Jitku Fialovou a Petra Horku. ze zasedání 2. Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO, kontrola plnění usnesení Podle sdělení ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva obce ze dne pp. Ing. Jana Rýdla a Ing. Josefa Šico byl tento shledán v pořádku, bez připomínek. Zprávu o kontrole plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce přednesl místostarosta Ing. Antonín Jonášek. Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu zápisu z minulého jednání a zprávu ověřovatele bez připomínek a bylo seznámeno s plněním usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce bez připomínek. Usnesení Z3/16/11/08 Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu zápisu z minulého jednání a zprávu ověřovatele bez připomínek a bylo seznámeno s plněním usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce bez připomínek. 3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od do Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od do viz příloha. Usnesení rady obce jsou zveřejňována průběžně prostřednictvím úřední desky a na webových stránkách obce. Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce na svých zasedáních v období od do Usnesení Z4/16/11/08 Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce na svých zasedáních v období od do Zápis č. 16 ze zasedání ZO dne Strana 2

3 4. Odprodej pozemku p. č. 779/5 o výměře m 2 k. ú. Tlumačov na Moravě Materiál viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva), předkládá starosta obce Ing. Jaroslav Ševela Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí žádost Radky a Michala Adamovičových o odprodej pozemku č. 8 pro výstavbu rodinného domu v ul. U Cementárny. Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje odprodej pozemku p. č. 779/5 k. ú. Tlumačov na Moravě o celkové výměře m 2 pro Radku a Michala Adamovičovy, bytem Osmek 271, Kvasice za celkovou cenu ,-- Kč. Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu Ing. Jaroslav Ševelu podpisem Kupní smlouvy s manžely Radkou a Michalem Adamovičovými, bytem Osmek 271, Kvasice s tím, že kupní cena bude zaplacena nejpozději do 30 dnů po podpisu kupní smlouvy. V případě nesplnění této podmínky ze strany kupujícího pozbude kupní smlouva svoji platnost. Usnesení Z5/16/11/08 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí žádost Radky a Michala Adamovičových o odprodej pozemku č. 8 pro výstavbu rodinného domu v ul. U Cementárny. Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje odprodej pozemku p. č. 779/5 k. ú. Tlumačov na Moravě o celkové výměře m 2 pro Radku a Michala Adamovičovy, bytem Osmek 271, Kvasice za celkovou cenu ,-- Kč. Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu Ing. Jaroslav Ševelu podpisem Kupní smlouvy s manžely Radkou a Michalem Adamovičovými, bytem Osmek 271, Kvasice s tím, že kupní cena bude zaplacena nejpozději do 30 dnů po podpisu kupní smlouvy. V případě nesplnění této podmínky ze strany kupujícího pozbude kupní smlouva svoji platnost. 5. Odprodej pozemku p. č. 847/1 o výměře 340 m 2, který vznikl oddělením z ppozemku p. č. 847, k. ú. Tlumačov na Moravě Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje odprodej pozemku p. č. 847/1 orná půda o výměře 340 m 2 v k. ú. Tlumačov na Moravě, který vznikl oddělením z původního pozemku p. č. 847, pí Janě Skopal-Procházkové, bytem Sokolská 786, Tlumačov za podmínek stanovených v záměru viz usnesení Z10/14/06/08 ze dne Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce Ing. Jaroslava Ševelu podpisem kupní smlouvy. Usnesení Z6/16/11/08 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje odprodej pozemku p. č. 847/1 orná půda o výměře 340 m 2 v k. ú. Tlumačov na Moravě, který vznikl oddělením z původního pozemku p. č. 847, pí Janě Skopal-Procházkové, bytem Sokolská 786, Tlumačov za podmínek stanovených v záměru viz usnesení Z10/14/06/08 ze dne Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce Ing. Jaroslava Ševelu podpisem kupní smlouvy. Zápis č. 16 ze zasedání ZO dne Strana 3

4 6. Odprodej pozemku p. č o výměře 495 m 2 k. ú. Tlumačov na Moravě Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje odprodej pozemku p. č zahrada o výměře cca 495 m 2 v k. ú. Tlumačov na Moravě pí Ireně Zaoralové, bytem Švermova 779, Tlumačov za podmínek stanovených v záměru viz usnesení Z9/15/09/08 ze dne Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce Ing. Jaroslava Ševelu podpisem kupní smlouvy. Usnesení Z7/16/11/08 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje odprodej pozemku p. č zahrada o výměře cca 495 m 2 v k. ú. Tlumačov na Moravě pí Ireně Zaoralové, bytem Švermova 779, Tlumačov za podmínek stanovených v záměru viz usnesení Z9/15/09/08 ze dne Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce Ing. Jaroslava Ševelu podpisem kupní smlouvy. 7. Záměr odprodat část pozemku p. č. 2608/2 o výměře cca 10 m 2 k. ú. Tlumačov na Moravě Zastupitelstvo obce Tlumačov neschvaluje záměr na odprodej části pozemku p. č. 2608/2 ost. plocha o výměře cca 10 m 2 v k. ú. Tlumačov (blíže specifikované v přiloženém snímku z katastrální mapy) z důvodu budoucího komunikačního propojení areálu ZH Tlumačov na síť místních komunikací, což řeší právě probíhající změna č. 7 ÚPN SÚ obce Tlumačov. Usnesení Z8/16/11/08 Zastupitelstvo obce Tlumačov neschvaluje záměr na odprodej části pozemku p. č. 2608/2 ost. plocha o výměře cca 10 m 2 v k. ú. Tlumačov (blíže specifikované v přiloženém snímku z katastrální mapy) z důvodu budoucího komunikačního propojení areálu ZH Tlumačov na síť místních komunikací, což řeší právě probíhající změna č. 7 ÚPN SÚ obce Tlumačov. 8. Smlouva o budoucí kupní smlouvě na odkup pozemku p. č o výměře 17 m 2 k. ú. Tlumačov na Moravě Zápis č. 16 ze zasedání ZO dne Strana 4

5 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě o převodu vlastnictví k nemovitosti na odkoupení pozemku p. č ostatní plocha o výměře 17 m 2 v k. ú. Tlumačov na Moravě se slečnou Jitkou Sirnou, bytem Metlov 140, Tlumačov. Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce Ing. Jaroslava Ševelu podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě o převodu vlastnictví k nemovitosti. Usnesení Z9/16/11/08 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě o převodu vlastnictví k nemovitosti na odkoupení pozemku p. č ostatní plocha o výměře 17 m 2 v k. ú. Tlumačov na Moravě se slečnou Jitkou Sirnou, bytem Metlov 140, Tlumačov. Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce Ing. Jaroslava Ševelu podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě o převodu vlastnictví k nemovitosti. 9. Smlouva o podílu úhrady na stočném Vazba na usnesení rady obce R5/21/9/08 ze dne (Rada obce schvaluje záměr pronajat část kanalizačních stok ve vlastnictví a správě obce souvisejících s 1. etapou investiční akce Odkanalizování obce Tlumačov v lokalitách jižní část ul. Dolní, Metlov, které jsou graficky vyznačené v přiložené situaci za níže uvedených podmínek: účel pronájmu: provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v souladu s platnými předpisy a zákony cena pronájmu: Kč/rok doba pronájmu: určitá do ) Investiční akce Odkanalizování obce Tlumačov: více jak 10 let přípravných prací, zpracování projektové dokumentace, zajišťování finančních zdrojů a zajištění vydání stavebního povolení 4 pokusy o dotaci z národních nebo evropských fondů (MZe 2003, SFŽP 2004, ISPA , Fond soudržnosti ) realizace 1. etapy projektu = 06-12/2008, investor Moravská vodárenská, a. s., rozsah 23,4 mil Kč, předpokládané uvedení do provozu (kolaudace či režim zkušebního provozu) = 12/2008 realizace 2. etapy projektu = 10/ /2009, investor Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., rozsah 43,9 mil. Kč, předpokládané uvedení do provozu (kolaudace či režim zkušebního provozu) = 08/2009, Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Smlouvu o podílu úhrady na stočném mezi Obcí Tlumačov a Moravskou vodárenskou, a. s. v předloženém znění a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Zápis č. 16 ze zasedání ZO dne Strana 5

6 Usnesení Z10/16/11/08 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Smlouvu o podílu úhrady na stočném mezi Obcí Tlumačov a Moravskou vodárenskou, a. s. v předloženém znění a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 10. Povodí Moravy, s. p. žádost o spolupráci při přípravě akce stavby Morava, Tlumačov ochranná hráz, majetkoprávní zajištění pozemků Materiál viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva), předkládá rada obce. Zastupitelstvo obce bere na vědomí problematiku spojenou se zajišťováním majetkoprávních vztahů (výkupem pozemků) pro stavbu protipovodňových hrázi v k. ú. Tlumačov na Moravě ze strany s. p. Povodí Moravy ve smyslu rizika, že pokud nebudou pozemky nebo jejich části dotčené stavbou protipovodňových hrází smluvně zajištěné ve 100% množství a rozsahu, tak nebude možno stavbu zahájit a zajištěné finanční prostředky budou s. p. Povodí Moravy a Ministerstvem zemědělství ČR přesunuty jinam. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr jednat ze strany obce jako kupující s vlastníky dotčených pozemků, kteří dosud odmítají podepsat smlouvy z důvodu požadavku vyšší ceny. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr vyhlásit místní referendum v souladu se zákonem č.22/2004 Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů, pro rozhodnutí, zda má obec (z důvodu eliminace rizika, že nebudou vyřešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům dotčeným stavbou protipovodňových hrází a z toho důvodu nebude realizována stavba těchto protipovodňových opatření ze strany Povodí Moravy, s. p. v k. ú. Tlumačov na Moravě) odkoupit od vlastníků stavbou dotčených pozemků nebo částí pozemků, kteří nesouhlasí s nabízenou kupní cenou ve výši dle platných oceňovacích předpisů v době podpisu kupní smlouvy s tím, že tato cena bude buď vyšší nebo rovna částce 82,78 Kč/m 2, tyto dotčené pozemky nebo jejich části za kupní ceny dle požadavků vlastníků, které jsou však vyšší, než za jaké bylo ke dni zajištěno vykoupení nadpolovičního množství pozemků dotčených stavbou protipovodňových hrází v k.ú. Tlumačov. Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu připravit a předložit k projednání na další zasedání zastupitelstva bližší podrobnosti a konkrétní specifika pro vyhlášení referenda. Usnesení Z11/16/11/08 Zastupitelstvo obce bere na vědomí problematiku spojenou se zajišťováním majetkoprávních vztahů (výkupem pozemků) pro stavbu protipovodňových hrázi v k. ú. Tlumačov na Moravě ze strany s. p. Povodí Moravy ve smyslu rizika, že pokud nebudou pozemky nebo jejich části dotčené stavbou protipovodňových hrází smluvně zajištěné ve 100% množství a rozsahu, tak nebude možno stavbu zahájit a zajištěné finanční prostředky budou s. p. Povodí Moravy a Ministerstvem zemědělství ČR přesunuty jinam. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr jednat ze strany obce jako kupující s vlastníky dotčených pozemků, kteří dosud odmítají podepsat smlouvy z důvodu požadavku vyšší ceny. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr vyhlásit místní referendum v souladu se zákonem č.22/2004 Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů, pro rozhodnutí, zda má obec (z důvodu eliminace rizika, že nebudou vyřešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům dotčeným stavbou protipovodňových hrází a z toho důvodu nebude realizována stavba těchto protipovodňových opatření ze strany Povodí Moravy, s. p. v k. ú. Tlumačov na Moravě) odkoupit od vlastníků stavbou dotčených pozemků nebo částí pozemků, kteří nesouhlasí s nabízenou kupní cenou ve výši dle platných oceňovacích předpisů v době podpisu kupní smlouvy s tím, že tato cena bude buď vyšší nebo rovna částce 82,78 Kč/m 2, tyto dotčené pozemky nebo jejich části za kupní ceny dle požadavků vlastníků, které jsou však vyšší, než za jaké bylo ke dni zajištěno vykoupení nadpolovičního množství pozemků dotčených stavbou protipovodňových hrází v k. ú. Tlumačov. Zápis č. 16 ze zasedání ZO dne Strana 6

7 Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu připravit a předložit k projednání na další zasedání zastupitelstva bližší podrobnosti a konkrétní specifika pro vyhlášení referenda. 11. Jednoduchá pozemková úprava k. ú. Tlumačov na Moravě, lokalita Tlumačovské rybníky - Podrybničí Zastupitelstvo obce schvaluje návrh plánu společných zařízení v rámci JPÚ v k. ú. Tlumačov na Moravě, lokalita Tlumačovské rybníky Podrybničí předloženého MZe Pozemkovým úřadem Zlín. Usnesení Z12/15/09/08 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh plánu společných zařízení v rámci JPÚ v k. ú. Tlumačov na Moravě, lokalita Tlumačovské rybníky Podrybničí předloženého MZe Pozemkovým úřadem Zlín. 12. Budoucí funkční využití objektu č. ú. 65 nám. Komenského Materiál viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva), předkládá rada obce. Vazba na usnesení rady obce R15/22/10/08 ze dne Na základě usnesení zastupitelstva ze dne ve smyslu koncepčního návrhu funkčního využití nemovitostí má objekt č. p. 65 potencionální budoucí využití jako radnice / obecní úřad. V souladu s výše uvedeným usnesením byla zpracována projektová dokumentace (10/2007) a předložena projektová žádost o dotace (05/2008) ze strukturálních fondů na akci Integrovaný objekt sociálních služeb a veřejné správy, která byla ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vyřazena z programu ROP NUTS II z důvodu systémového odmítnutí financovat z ROP Střední Morava prostory obecního úřadu. V současné době je objekt ve správě KIS a jeho využití za současného technického stavu a dispozičního uspořádání je minimální. Zastupitelstvo obce schvaluje: změnu budoucího funkčního využití objektu č. p. 65 nám. Komenského z radnice na (např.) Obecní dům s dispozičním uspořádáním pro: síň tradic / tlumačovské muzeum senior klub mateřské centrum klub mládeže kontaktní kancelář (Policie, sociální služby, charita, ) zadat přepracování projektové dokumentace projekční kanceláři Garant Otrokovice na záměr Obecní dům s termínovou vazbou na předpokládané vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o podporu z ROP NUTS II (rozvoj venkova) cca 04/2009. Zápis č. 16 ze zasedání ZO dne Strana 7

8 Usnesení Z13/16/11/08 Zastupitelstvo obce schvaluje: změnu budoucího funkčního využití objektu č. p. 65 nám. Komenského z radnice na (např.) Obecní dům s dispozičním uspořádáním pro: síň tradic / tlumačovské muzeum senior klub mateřské centrum klub mládeže kontaktní kancelář (Policie, sociální služby, charita, ) zadat přepracování projektové dokumentace projekční kanceláři Garant Otrokovice na záměr Obecní dům s termínovou vazbou na předpokládané vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o podporu z ROP NUTS II (rozvoj venkova) cca 04/ Statut sociálního fondu obce Tlumačov - změna zpracovala tajemnice OÚ Růžena Vaňharová. Zastupitelstvo boce Tlumačov schvaluje Statut sociálního fondu obce Tlumačov s účinností od Usnesení Z14/16/11/08 Zastupitelstvo boce Tlumačov schvaluje Statut sociálního fondu obce Tlumačov s účinností od Různé Starosta informoval o zaslání žádosti na HZS Zlínského kraje na bezúplatný převod speciálního požárního vozidla LIAZ CAS k 25 pro JSDH Tlumačov. Místostarosta informoval o stanoviscích generálního ředitele organizace Lesy ČR,s. p. Hradec Králové Ing. Nováka a ministra zemědělství Mgr. Gandaloviče k prodeji pozemků v k. ú. Tlumačov (lokalita Skály), kteří se ztotožňují s cenou požadovanou organizací Lesy ČR, KŘ Zlínského kraje. Diskuse, závěr Jednání skončilo v 19:00 hodin. Zapsala: Dana Kouřilová Ověřovatelé zápisu: Jitka Fialová Petr Horka Starosta obce: Zápis č. 16 ze zasedání ZO dne Strana 8

9 U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV ze dne Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne přijalo tato usnesení: Usnesení Z1/16/11/08 Zastupitelstvo obce schválilo program jednání ZO dne Usnesení Z2/16/11/08 Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu zastupitelstva obce dne 5. listopadu 2008 pp. Jitku Fialovou a Petra Horku. ze zasedání Usnesení Z3/16/11/08 Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu zápisu z minulého jednání a zprávu ověřovatele bez připomínek a bylo seznámeno s plněním usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce bez připomínek. Usnesení Z4/16/11/08 Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce na svých zasedáních v období od do Usnesení Z5/16/11/08 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí žádost Radky a Michala Adamovičových o odprodej pozemku č. 8 pro výstavbu rodinného domu v ul. U Cementárny. Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje odprodej pozemku p. č. 779/5 k. ú. Tlumačov na Moravě o celkové výměře m 2 pro Radku a Michala Adamovičovy, bytem Osmek 271, Kvasice za celkovou cenu ,-- Kč. Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu Ing. Jaroslav Ševelu podpisem Kupní smlouvy s manžely Radkou a Michalem Adamovičovými, bytem Osmek 271, Kvasice s tím, že kupní cena bude zaplacena nejpozději do 30 dnů po podpisu kupní smlouvy. V případě nesplnění této podmínky ze strany kupujícího pozbude kupní smlouva svoji platnost. Usnesení Z6/16/11/08 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje odprodej pozemku p. č. 847/1 orná půda o výměře 340 m 2 v k. ú. Tlumačov na Moravě, který vznikl oddělením z původního pozemku p. č. 847, pí Janě Skopal-Procházkové, bytem Sokolská 786, Tlumačov za podmínek stanovených v záměru viz usnesení Z10/14/06/08 ze dne Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce Ing. Jaroslava Ševelu podpisem kupní smlouvy. Usnesení Z7/16/11/08 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje odprodej pozemku p. č zahrada o výměře cca 495 m 2 v k. ú. Tlumačov na Moravě pí Ireně Zaoralové, bytem Švermova 779, Tlumačov za podmínek stanovených v záměru viz usnesení Z9/15/09/08 ze dne Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce Ing. Jaroslava Ševelu podpisem kupní smlouvy. Zápis č. 16 ze zasedání ZO dne Strana 9

10 Usnesení Z8/16/11/08 Zastupitelstvo obce Tlumačov neschvaluje záměr na odprodej části pozemku p. č. 2608/2 ost. plocha o výměře cca 10 m 2 v k. ú. Tlumačov (blíže specifikované v přiloženém snímku z katastrální mapy) z důvodu budoucího komunikačního propojení areálu ZH Tlumačov na síť místních komunikací, což řeší právě probíhající změna č. 7 ÚPN SÚ obce Tlumačov. Usnesení Z9/16/11/08 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě o převodu vlastnictví k nemovitosti na odkoupení pozemku p. č ostatní plocha o výměře 17 m 2 v k. ú. Tlumačov na Moravě se slečnou Jitkou Sirnou, bytem Metlov 140, Tlumačov. Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce Ing. Jaroslava Ševelu podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě o převodu vlastnictví k nemovitosti. Usnesení Z10/16/11/08 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Smlouvu o podílu úhrady na stočném mezi Obcí Tlumačov a Moravskou vodárenskou, a. s. v předloženém znění a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Usnesení Z11/16/11/08 Zastupitelstvo obce bere na vědomí problematiku spojenou se zajišťováním majetkoprávních vztahů (výkupem pozemků) pro stavbu protipovodňových hrázi v k. ú. Tlumačov na Moravě ze strany s. p. Povodí Moravy ve smyslu rizika, že pokud nebudou pozemky nebo jejich části dotčené stavbou protipovodňových hrází smluvně zajištěné ve 100% množství a rozsahu, tak nebude možno stavbu zahájit a zajištěné finanční prostředky budou s. p. Povodí Moravy a Ministerstvem zemědělství ČR přesunuty jinam. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr jednat ze strany obce jako kupující s vlastníky dotčených pozemků, kteří dosud odmítají podepsat smlouvy z důvodu požadavku vyšší ceny. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr vyhlásit místní referendum v souladu se zákonem č.22/2004 Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů, pro rozhodnutí, zda má obec (z důvodu eliminace rizika, že nebudou vyřešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům dotčeným stavbou protipovodňových hrází a z toho důvodu nebude realizována stavba těchto protipovodňových opatření ze strany Povodí Moravy, s. p. v k. ú. Tlumačov na Moravě) odkoupit od vlastníků stavbou dotčených pozemků nebo částí pozemků, kteří nesouhlasí s nabízenou kupní cenou ve výši dle platných oceňovacích předpisů v době podpisu kupní smlouvy s tím, že tato cena bude buď vyšší nebo rovna částce 82,78 Kč/m 2, tyto dotčené pozemky nebo jejich části za kupní ceny dle požadavků vlastníků, které jsou však vyšší, než za jaké bylo ke dni zajištěno vykoupení nadpolovičního množství pozemků dotčených stavbou protipovodňových hrází v k.ú. Tlumačov. Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu připravit a předložit k projednání na další zasedání zastupitelstva bližší podrobnosti a konkrétní specifika pro vyhlášení referenda. Usnesení Z12/15/09/08 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh plánu společných zařízení v rámci JPÚ v k. ú. Tlumačov na Moravě, lokalita Tlumačovské rybníky Podrybničí předloženého MZe Pozemkovým úřadem Zlín. Usnesení Z13/16/11/08 Zastupitelstvo obce schvaluje: změnu budoucího funkčního využití objektu č. p. 65 nám. Komenského z radnice na (např.) Obecní dům s dispozičním uspořádáním pro: síň tradic / tlumačovské muzeum senior klub mateřské centrum klub mládeže kontaktní kancelář (Policie, sociální služby, charita, ) zadat přepracování projektové dokumentace projekční kanceláři Garant Otrokovice na záměr Obecní dům s termínovou vazbou na předpokládané vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o podporu z ROP NUTS II (rozvoj venkova) cca 04/2009. Zápis č. 16 ze zasedání ZO dne Strana 10

11 Usnesení Z14/16/11/08 Zastupitelstvo boce Tlumačov schvaluje Statut sociálního fondu obce Tlumačov s účinností od Ověřovatelé zápisu: Jitka Fialová Petr Horka Starosta obce: Zápis č. 16 ze zasedání ZO dne Strana 11

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Z á p i s č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 2. 2009

Z á p i s č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 2. 2009 Z á p i s č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 2. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny Původní návrh programu: 1) Zahájení, určení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu z minulého

Více

Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015

Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015 Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Z á p i s č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 6. 2008

Z á p i s č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 6. 2008 Z á p i s č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 6. 2008 Přítomni: dle prezenční listiny Původní návrh programu: 1) Zahájení, určení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu z minulého

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání rady obce dne 18. 2. 2009

Z á p i s č. 25 ze zasedání rady obce dne 18. 2. 2009 Z á p i s č. 25 ze zasedání rady obce dne 18. 2. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m : 1) Úvod, zahájení, schválení programu zasedání, kontrola plnění usnesení 2) Prominutí, snížení poplatku

Více

Z á p i s č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce dne 7. 11. 2012 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne

Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 24. 2. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 14. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 07. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 28. LEDNA 2010

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 28. LEDNA 2010 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 28. LEDNA 2010 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

Z á p i s č. 14 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne

Z á p i s č. 14 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne Z á p i s č. 14 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 9. 11. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Z á p i s. z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.9.2007 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva městyse Bohdalov konaného dne 19.9. 2013 v 19.00 hod. v kulturním domě v Bohdalově

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva městyse Bohdalov konaného dne 19.9. 2013 v 19.00 hod. v kulturním domě v Bohdalově Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva městyse Bohdalov konaného dne 19.9. 2013 v 19.00 hod. v kulturním domě v Bohdalově Přítomni: Ing. Arnošt Juda, p. Josef Dvořák, Ing. Karel Mužátko, Ing. Milan Šípek,

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích

Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích Technický bod Zahájení 17 00 hod. Pan starosta přivítal všechny přítomné na II. zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s č. 6 /2013

Z á p i s č. 6 /2013 Strana č. 1/5 Obecní úřad Jezdovice Z á p i s č. 6 /2013 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 18. 9. 2013 v 19.00 hod. na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové zastupitelstva: Luboš

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 04/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 29. 04. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 1. 3. 2012, od 18:00 hodin.

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 1. 3. 2012, od 18:00 hodin. Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 1. 3. 2012, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Šťourač, Zdeňka Daňková, Jaroslava Večeřová, Milan Mazel, Radek Kašík Omluveni:

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.5.2007 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Hlasování č. 3 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/1212/12 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program.

Hlasování č. 3 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/1212/12 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program. Z Á P I S o průběhu V. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.12.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila V. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický Omluveni: Ing. Petr

Více

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Přítomni: viz presenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Zápis č. 1 / 2013 ze zasedání zastupitelstva obce Libice nad Cidlinou, které se uskutečnilo dne 4.3. 2013 od 19.00 hod. ve vinárně kulturního domu.

Zápis č. 1 / 2013 ze zasedání zastupitelstva obce Libice nad Cidlinou, které se uskutečnilo dne 4.3. 2013 od 19.00 hod. ve vinárně kulturního domu. Obec Libice nad Cidlinou Husova 4* 289 07 Libice nad Cidlinou* IČ 239 381; Tel. 325637141; 325637254; fax : 325637201 Číslo účtu : 0504253319/0800 E-mail: podatelna@libicenadcidlinou.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 2/2015. Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1 Usnesení č. 1 bylo schváleno

Zápis č. 2/2015. Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1 Usnesení č. 1 bylo schváleno Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 19. května 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu České Meziříčí 1. Úvodní slovo Zasedání bylo zahájeno v 18.05 hod

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Sázava. Zápis. 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 21. 9. 2011 v 17:00 hod. Společenský dům

Město Sázava. Zápis. 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 21. 9. 2011 v 17:00 hod. Společenský dům 1 Město Sázava Zápis 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 21. 9. 2011 v 17:00 hod. Společenský dům Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Bohumila Boušková, Jaroslav

Více

Jednání se uskutečnilo od 17.45 hodin v zasedací místnosti MěÚ radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno v 19.44 hodin.

Jednání se uskutečnilo od 17.45 hodin v zasedací místnosti MěÚ radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno v 19.44 hodin. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 14/2014 konané dne 12. května 2014 Přítomni: PhDr. Zdeňka Tichá, p. Milan Tichý, Mgr. František Bodlák, p. Tomáš Janák, PaedDr. Luboš Rýdlo, Ing. Jaroslav Ryneš

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 14.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

Zápis č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 12. 6. 2015, od 18:00 hodin.

Zápis č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 12. 6. 2015, od 18:00 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 12. 6. 2015, od 18:00 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

Zápis č. 11/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne 11.8.2015

Zápis č. 11/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne 11.8.2015 Zápis č. 11/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne 11.8.2015 Přítomni: H.Tomanová, Z.Vondrušová, E.Bočková, E.Šonková, K.Šebesta M.Nováková, J.Kuklová, I.Zetocha Omluveni: P.Janouš Zasedání

Více

Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav

Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva města Velké Bílovice, konaného dne 19. února 2015 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Bílovicích -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Pohořelice. Zápis z XXV. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 26.3.2014

Město Pohořelice. Zápis z XXV. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 26.3.2014 Město Pohořelice Zápis z XXV. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 26.3.2014 Účast zastupitelů: 18 při zahájení, 18 celkem Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko Starostka Hana Šíblová zahájila 10. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko

Více

U s n e s e n í. z 25. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.4.2010

U s n e s e n í. z 25. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.4.2010 U s n e s e n í z 25. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.4.2010 Usnesení č. 11/10: Zastupitelstvo Města Staré Město bere na vědomí informaci o plnění usnesení z 24. zasedání zastupitelstva Města

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 66. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 25.4.2005 U S N E S E N Í 66. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 66/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

Z á p i s č. 19 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 3. 2009

Z á p i s č. 19 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 3. 2009 Z á p i s č. 19 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 3. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny Původní návrh programu: 1) Zahájení, určení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu z minulého

Více

Zápis č. 17 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 31. 03. 2016 v 17.oo hodin

Zápis č. 17 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 31. 03. 2016 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 17 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 31. 03. 2016 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Moučka Petr, Ing. Šamal Vladimír,

Více

Zápis č. 9/15. ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 9.7. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě

Zápis č. 9/15. ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 9.7. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě Zápis č. 9/15 ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 9.7. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů

Více

Z á p i s č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne

Z á p i s č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne Z á p i s č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 17. 6. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Z Á P I S. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 9. 12. 2013 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 9. 12. 2013 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 16. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 9. 12. 2013 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezenční listiny 14 členů. Omluven: Pavel Chlup.

Více

Výpis z 8. zasedání ZO konaného dne 25.5.2015 v podkroví budovy OÚ

Výpis z 8. zasedání ZO konaného dne 25.5.2015 v podkroví budovy OÚ Výpis z 8. zasedání ZO konaného dne 25.5.2015 v podkroví budovy OÚ Bod 1. Zahájení Návrh usnesení 81. : ZO schvaluje za ověřovatele zápisu R.Starou a I.Kolkovou. Hlasování : souhlas 11, proti 0, zdržel

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: - Jednání řídí : Zapisovatel : Martin Bárta

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 17. 9. 2007 v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 17. 9. 2007 v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 17. 9. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Stanovisko ke stavbě R 55 v úseku Napajedla Babice 2. Prodej bytu č. 1376/5 ul.

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 3/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk Ohnoutek, František Cívela, Kamil Koláček,

Více

V Ý P I S Z U S N E S E N Í

V Ý P I S Z U S N E S E N Í V Ý P I S Z U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva obce Plavsko č. 8/2015 konaného dne 24. 6. 2015 Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

U S N E S E N Í =================================================================

U S N E S E N Í ================================================================= Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U s n e s e n í. z 4. schůze Rady města Kravaře konané dne 15. 12. 2010 v kanceláři starosty

U s n e s e n í. z 4. schůze Rady města Kravaře konané dne 15. 12. 2010 v kanceláři starosty Město Kravaře U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Kravaře konané dne 15. 12. 2010 v kanceláři starosty Rada města na své 4. schůzi dne 15.12.2010 projednala: 1. Kontrolu plnění úkolů z minulé rady 2.

Více

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 31. 3. 2010

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 31. 3. 2010 Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 31. 3. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 4. 12. 2012 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 4. 12. 2012 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 4. 12. 2012 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezentační listiny 15 členů. Program: 1) Zahájení

Více

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík Z á p i s č. 39/2013 Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ V AREÁLU FIRMY TERMS, A.S. DNE 23.10. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh,

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s z 11. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 08.03.2010 od 12,30 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost

Více

Z á p i s č. 13 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne

Z á p i s č. 13 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne Z á p i s č. 13 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 7. 9. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu, složení

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 100. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.8.2006 U S N E S E N Í 100. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 100/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Účast zastupitelů: 16 při zahájení, celkem 18 Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 29.9.2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 29.9.2015 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 29.9.2015 Starosta zahájil zasedání v 17:01 hod. Přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Přítomni: 7 zastupitelů

Více

Z á p i s č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary konaného dne 4. listopadu 2015 od 18:00 hod. v obřadní síni městského úřadu

Z á p i s č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary konaného dne 4. listopadu 2015 od 18:00 hod. v obřadní síni městského úřadu Město Velvary, náměstí Krále Vladislava l, 273 24 Velvary tel. 315 617 001, fax 315 617 000, e-mail: el.podatelna@velvary.cz Z á p i s č. 7/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary konaného

Více

Obec Šenov u Nového Jičína V Ý P I S Z U S N E S E N Í

Obec Šenov u Nového Jičína V Ý P I S Z U S N E S E N Í Obec Šenov u Nového Jičína V Ý P I S Z U S N E S E N Í z 31. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína konaného dne 18. dubna 2016 na Obecním úřadě v Šenově u Nového Jičína VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 10/2015 konané dne 21. dubna 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 10/2015 konané dne 21. dubna 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 10/2015 konané dne 21. dubna 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický, Ing. Petr Studnička,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 19. 11. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 19. 11. 2014 Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 19. 11. 2014 1. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 17:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 6/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 30. června 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing.

Více

Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 25. 11. 2015

Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 25. 11. 2015 Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 25. 11. 2015 Přítomní zastupitelé: Lada Hejtmánková (1) Alena Kotyzová (4) Roman Studený (7) Martina Jirčíková (2) Bohuslav Matouš (5) Teodor Šmok

Více

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

Zápis z VIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 17. 3. 2016

Zápis z VIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 17. 3. 2016 Zápis z VIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 17. 3. 2016 Číslo ZO: VIII/2016 Přítomno zastupitelů: 14 Nepřítomni a omluveni: Vrbata Jakub Přítomno občanů: 23 K bodu

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 29. 8. 2012

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 29. 8. 2012 Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 29. 8. 2012 PŘÍTOMNI: OMLUVENI: Josef Šimánek, Ladislav Turek, Mgr. Lenka Říhová, Ing. Josef Kovář, Mgr. Bohumila Nezbedová, Marie Pečená, Jarmila Oktábcová,

Více

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014.

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014. USNESENÍ 69. schůze Rady města Vítkova konané dne 25. února 2014 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2374/69 do č. 2443/69) Rada města: 2374/69 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Z á p i s č. 7 /2013

Z á p i s č. 7 /2013 Strana č. 1/4 Obecní úřad Jezdovice Z á p i s č. 7 /2013 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 13. 11. 2013 v 19.00 hod. na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové zastupitelstva: Luboš

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307.

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307. OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.50 hod. Přítomni: V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J.

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012 ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. října 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. října 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. října 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Petr Becha, Mgr. Jan Hauerland Přítomni: Richard

Více

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Město Pohořelice Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, Mgr. Kejík, zapisovatelka

Více

Obec Šenov u Nového Jičína V Ý P I S Z U S N E S E N Í

Obec Šenov u Nového Jičína V Ý P I S Z U S N E S E N Í Obec Šenov u Nového Jičína V Ý P I S Z U S N E S E N Í z 28. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína konaného dne 8. února 2016 na Obecním úřadě v Šenově u Nového Jičína VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

Zápis č. 5 z mimořádného jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 2. 7. 2015

Zápis č. 5 z mimořádného jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 2. 7. 2015 Zápis č. 5 z mimořádného jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 2. 7. 2015 Přítomní zastupitelé: Lada Hejtmánková (1) Alena Kotyzová (4) Roman Studený (7) Martina Jirčíková (2) Bohuslav Matouš (5)

Více

Zápis č. 8/2008 z veřejného jednání Zastupitelstva Obce Roztoky, které se konalo dne 25. února 2008 v 16.00 hod v zasedací místnosti OU Roztoky

Zápis č. 8/2008 z veřejného jednání Zastupitelstva Obce Roztoky, které se konalo dne 25. února 2008 v 16.00 hod v zasedací místnosti OU Roztoky Zápis č. 8/2008 z veřejného jednání Zastupitelstva Obce Roztoky, které se konalo dne 25. února 2008 v 16.00 hod v zasedací místnosti OU Roztoky Přítomní zastupitelé: Ing. Vl. Melč, R. Texl, L. Egertová,

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 6. 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 6. 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 6. 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Klapka Miroslav,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 19. 3. 2014 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 19. 3. 2014 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 19. 3. 2014 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni: Kubánek Jaroslav, Kučavík Martin, Ivanický Eduard a Návratová Dagmar, Říha Václav Do návrhové

Více

1. Schválení programu 12. zasedání Schválilo 9 přítomných členů Zastupitelstva městyse Krucemburk.

1. Schválení programu 12. zasedání Schválilo 9 přítomných členů Zastupitelstva městyse Krucemburk. Zápis č. 3/2008/12 ze zasedání Městyse Krucemburk, konaného dne 26.6. 2008 ------------------------------------------------------------------------------------ Přítomni: 9 členů Zastupitelstva městyse

Více

Z á p i s. Starosta zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00 hodin a přivítal přítomné. BOD č. 1. Zahájení (technický bod)

Z á p i s. Starosta zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00 hodin a přivítal přítomné. BOD č. 1. Zahájení (technický bod) Z á p i s o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 16. prosince 2010 v 18:00 hodin v kavárně Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích,

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, v platném znění) č. 1/2015 konaného dne 30.3.2015 od 18,00 hodin Přítomni : Doc. Ing. Čechura Lukáš Ph.D., Hladík Oldřich, Chmelařová

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015.

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S z jednání zastupitelstva obce Břasy konaného dne 25. dubna 2007 zahájeného v 18.00 hod s místem konání ve Staré hospodě v Kříších

Z Á P I S z jednání zastupitelstva obce Břasy konaného dne 25. dubna 2007 zahájeného v 18.00 hod s místem konání ve Staré hospodě v Kříších Z Á P I S z jednání zastupitelstva obce Břasy konaného dne 25. dubna 2007 zahájeného v 18.00 hod s místem konání ve Staré hospodě v Kříších Přítomni: 12 členů zastupitelstva obce 2 členové omluveni Jednání

Více