Z á p i s č. 25 ze zasedání rady obce dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s č. 25 ze zasedání rady obce dne 18. 2. 2009"

Transkript

1 Z á p i s č. 25 ze zasedání rady obce dne Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m : 1) Úvod, zahájení, schválení programu zasedání, kontrola plnění usnesení 2) Prominutí, snížení poplatku za komunální odpad dle OZV č. 3/2007 3) Pronájem místnosti o výměře 11,5 m 2 v objektu č. p. 65 nám. Komenského 4) Vnitřní předpis Směrnice o způsobu účtování a evidence dlouhodobého majetku 5) Bilanční zpráva o činnosti Obecního úřadu Tlumačov za rok ) Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím výroční zpráva za rok ) Neinvestiční finanční transfery z rozpočtu obce pro rok ) Projektové investiční záměry k předložení k podpoře do ROP NUTS II v roce ) Předběžné stanovisko k záměru výstavby fotovoltaické elektrárny v k. ú. Tlumačov 10) MŠ zápis, kriteria pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2009/ ) Odkanalizování obce Tlumačov podklady pro vydání stavebního povolení na SO 104 a SO 106 Různé, diskuse, závěr zasedání Ověření usnášeníschopnosti: V době zahájení zasedání rady obce v 16:30 hodin jsou na dnešním zasedání přítomni 4 členové rady obce, což je nadpoloviční účast. Starosta konstatoval, že dnešní zasedání je usnášeníschopné. Rada obce schvaluje předložený program jednání zasedání rady obce dne Usnesení R1/25/02/09 Rada obce schvaluje předložený program jednání zasedání rady obce dne Úvod, zahájení, kontrola plnění usnesení Jednání rady zahájil v 16:30 hodin a dále řídil starosta obce, následně tajemnice OÚ pí Růžena Vaňharová provedla kontrolu plnění usnesení. Rada obce bere na vědomí kontrolu zápisu bez připomínek a byla seznámena s plněním usnesení minulého zasedání rady obce bez připomínek. Zápis č. 25 ze zasedání rady Strana 1

2 Usnesení R2/25/02/09 Rada obce bere na vědomí kontrolu zápisu bez připomínek a byla seznámena s plněním usnesení minulého zasedání zady obce bez připomínek. 2. Prominutí, snížení poplatku za komunální odpad dle OZV č. 3/2007 Materiál viz příloha (obdrželi členové rady), předkládá referent odd. stavebního a majetku Hapalová. Alena Rada obce schvaluje prominutí poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu podle OZV č. 5/2004 a č. 3/2007 pro rok 2009 těmto žadatelům: o Zdeňku Novotnému, nám. Komenského 26, Tlumačov o Lence Ševelové, Sokolská 841, Tlumačov o Ivaně Gašpárkové Dolní 267, Tlumačov o Rostislavu Bednaříkovi, Machovská 411, Tlumačov o Mgr. Stanislavu Jonáškovi, Dolní 301, Tlumačov o Josefu Karlíkovi, U Trojice 645, Tlumačov o Pavlu Zlatuškovi, Nádražní 440, Tlumačov o Růženě Válkové, Melov 167, Tlumačov o Miroslavu Šumberovi, nám. Komenského 57, Tlumačov o Ing. Haně Bosch, Přasličná 593, Tlumačov, o Emilu Zatloukalovi, nám. Komenského 50, Tlumačov o Milanu Braníkovi, Zábraní 454, Tlumačov Rada obce schvaluje úplně vyřadit z evidence plátců z komunální odpad Marii Sukanou, Nádražní 440, Tlumačov, a to z toho důvodu, že se dlouhodobě nezdržuje v místě svého trvalého bydliště. Usnesení R3/25/02/09 Rada obce schvaluje prominutí poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu podle OZV č. 5/2004 a č. 3/2007 pro rok 2009 těmto žadatelům: o Zdeňku Novotnému, nám. Komenského 26, Tlumačov o Lence Ševelové, Sokolská 841, Tlumačov o Ivaně Gašpárkové Dolní 267, Tlumačov o Rostislavu Bednaříkovi, Machovská 411, Tlumačov o Mgr. Stanislavu Jonáškovi, Dolní 301, Tlumačov o Josefu Karlíkovi, U Trojice 645, Tlumačov o Pavlu Zlatuškovi, Nádražní 440, Tlumačov o Růženě Válkové, Melov 167, Tlumačov o Miroslavu Šumberovi, nám. Komenského 57, Tlumačov o Ing. Haně Bosch, Přasličná 593, Tlumačov, o Emilu Zatloukalovi, nám. Komenského 50, Tlumačov o Milanu Braníkovi, Zábraní 454, Tlumačov Rada obce schvaluje úplně vyřadit z evidence plátců z komunální odpad Marii Sukanou, Nádražní 440, Tlumačov, a to z toho důvodu, že se dlouhodobě nezdržuje v místě svého trvalého bydliště. 3. Pronájem místnosti o výměře 11,5 m 2 v objektu č. p. 65 nám. Komenského Materiál viz příloha (obdrželi členové rady), předkládá referent odd. stavebního a majetku Alena Hapalová. Zápis č. 25 ze zasedání rady Strana 2

3 Rada obce schvaluje pronájem místnosti o výměře 11,50 m 2 (3,1 x 3,7 m) v objektu KIS č. p. 65, nám. Komenského panu Josefu Klose, bytem Švermova 776, Tlumačov za níže uvedených podmínek: celková cena pronájmu: 60 Kč/m 2 /rok účel pronájmu: studijní, výzkumná či vědecká činnost doba pronájmu: doba neurčitá, výpovědní lhůta 1 měsíc Usnesení R4/25/02/09 Rada obce schvaluje pronájem místnosti o výměře 11,50 m 2 (3,1 x 3,7 m) v objektu KIS č. p. 65, nám. Komenského panu Josefu Klose, bytem Švermova 776, Tlumačov za níže uvedených podmínek: celková cena pronájmu: 60 Kč/m 2 /rok účel pronájmu: studijní, výzkumná či vědecká činnost doba pronájmu: doba neurčitá, výpovědní lhůta 1 měsíc 4. Vnitřní předpis Směrnice o způsobu účtování a evidence dlouhodobého majetku Materiál viz příloha (obdrželi členové rady), předkládá referent odd. stavebního a majetku Alena Hapalová. Rada obce schvaluje vnitřní směrnici o způsobu účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku obce Tlumačov v předloženém znění. Rada obce ukládá obecnímu úřadu postupovat dle schválené vnitřní směrnice. Usnesení R5/25/02/09 Rada obce schvaluje vnitřní směrnici o způsobu účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku obce Tlumačov v předloženém znění. Rada obce ukládá obecnímu úřadu postupovat dle schválené vnitřní směrnice. 5. Bilanční zpráva o činnosti Obecního úřad Tlumačov za rok 2008 Materiál viz příloha (obdrželi členové rady), předkládá tajemnice OÚ Růžena Vaňharová. Rada obce bere na vědomí Bilanční zprávu o činnosti Obecního úřadu Tlumačov za rok 2008 v předloženém znění bez výhrad. Usnesení R6/25/02/09 Rada obce bere na vědomí Bilanční zprávu o činnosti Obecního úřadu Tlumačov za rok 2008 v předloženém znění bez výhrad. Zápis č. 25 ze zasedání rady Strana 3

4 6. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím výroční zpráva za rok 2008 Materiál viz příloha (obdrželi členové rady), předkládá tajemnice OÚ Růžena Vaňharová. Rada obce schvaluje předloženou výroční zprávu obce Tlumačov o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších novel za rok 2008 a ukládá OÚ zveřejnění dle tohoto zákona. Usnesení R7/25/02/09 Rada obce schvaluje předloženou výroční zprávu obce Tlumačov o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších novel za rok 2008 a ukládá OÚ zveřejnění dle tohoto zákona. 7. Neinvestiční finanční transfery z rozpočtu obce pro rok 2009 Materiál viz příloha (obdrželi členové rady), předkládá místostarosta obce Ing. Antonín Jonášek. Rada obce Tlumačov schvaluje spolkům a organizacím, které dlouhodobě pracují s mládeží do 18 let v obci Tlumačov, na základě jejich žádostí veřejnou finanční podporu z rozpočtu obce 3421 pol na rok 2009, a to v souladu s Podmínkami pro přidělování finančních prostředků na činnost a na jednorázové akce z rozpočtu obce platných od takto: Organizace Částka Účel použití MŠ Tlumačov 1.600,-- Rozloučení s předškoláky ZŠ Tlumačov 4.000,-- 1. st. oslava dne dětí 4.000,-- 2. st. den s (cyklo)turistikou C e l k e m 8.000, ,-- soutěž O pohár starosty 2.000,-- Výtvarná soutěž DDM Sluníčko ,-- Soutěž aerobik, finále Praha doprava, startovné 6.000,-- Dětský den odměny 3.000,-- Den otevřených dveří C e l k e m ,-- SRPDŠ Tlumačov 2.000,-- Den matek SDH Tlumačov 3.500,-- soutěž v PS 2.000,-- den otevřených dveří C e l k e m 5.500, ,-- žáci TJ Sokol Tlumačov, oddíl kopané ,-- dorost ,-- mužstvo přípravky 3.000,-- turnaj dorostu C e l k e m ,-- Zápis č. 25 ze zasedání rady Strana 4

5 Moravský rybářský svaz 2.500,-- závody mládeže MO Kvasice 2.500,-- závody mládeže C e l k e m 5.000,-- TJ Voltiž Tlumačov 5.000,-- Voltižní závody (pronájem, materiál... R E Z E R V A 7.900,-- Rada obce Tlumačov schvaluje poskytnutí příspěvku neinvestičního transferu z rozpočtu oce 6171 pol na rok 2009 těmto organizacím a spolkům a na níže uvedený účel: Organizace Částka Účel použití Historický spolek Tlumačov 3.000,-- Dožínky 2009 účast, příprava exponátů, pořizování dokumentace foto, CD, došití kroje Český svaz včelařů, ZO Zlín - Malenovice 3.000,-- Zazimování včelstev ČMS chovatelů poštovních holubů, ZO Tlumačov 2.500,-- Oprava střechy klubovny nátěry 1.800,-- tričko s logem hasiči (děti) 2.200,-- montérky oprava + pořízení (děti) SDH Tlumačov 2.500,-- technické prostředky (děti) 2.000,-- soutěžní mužstvo muži (startovné) 5.000,-- soutěžní mužstvo muži (sada dresů) C e l k e m ,-- Naděje Otrokovice 3.000,-- soc. služby Jarmila Gergelová Česká unie neslyšících, obl. organizace Zlín ZO ČZS Tlumačov 3.000,-- soc. služby (manželé Egyedovi) 300,-- mladý zahrádkář místní kolo 600,-- mladý zahrádkář okrskové kolo 600,-- mladý zahrádkář regionální kolo 500,-- výtvarná soutěž 800,-- založení kroužku mladý zahrádkář C e l k e m 2.800,-- Návraty ,-- kult. vystoupení v r Mačáková Zdenka, Machovská 412, Tlumačov 2.000,-- westernové závody pro děti a dorost TJ Voltiž Tlumačov ,-- Mistrovství ČR ve voltiži (Tlumačov) R E Z E R V A ,-- Usnesení R8/24/01/09 Rada obce Tlumačov schvaluje spolkům a organizacím, které dlouhodobě pracují s mládeží do 18 let v obci Tlumačov, na základě jejich žádostí veřejnou finanční podporu z rozpočtu obce 3421 pol na rok 2009, a to v souladu s Podmínkami pro přidělování finančních prostředků na činnost a na jednorázové akce z rozpočtu obce platných od takto: Zápis č. 25 ze zasedání rady Strana 5

6 Organizace Částka Účel použití MŠ Tlumačov 1.600,-- Rozloučení s předškoláky ZŠ Tlumačov 4.000,-- 1. st. oslava dne dětí 4.000,-- 2. st. den s (cyklo)turistikou C e l k e m 8.000, ,-- soutěž O pohár starosty 2.000,-- Výtvarná soutěž DDM Sluníčko ,-- Soutěž aerobik, finále Praha doprava, startovné 6.000,-- Dětský den odměny 3.000,-- Den otevřených dveří C e l k e m ,-- SRPDŠ Tlumačov 2.000,-- Den matek SDH Tlumačov 3.500,-- soutěž v PS 2.000,-- den otevřených dveří C e l k e m 5.500, ,-- žáci TJ Sokol Tlumačov, oddíl kopané ,-- dorost ,-- mužstvo přípravky 3.000,-- turnaj dorostu C e l k e m ,-- Moravský rybářský svaz 2.500,-- závody mládeže MO Kvasice 2.500,-- závody mládeže C e l k e m 5.000,-- TJ Voltiž Tlumačov 5.000,-- Voltižní závody (pronájem, materiál... R E Z E R V A 7.900,-- Rada obce Tlumačov schvaluje poskytnutí příspěvku neinvestičního transferu z rozpočtu oce 6171 pol na rok 2009 těmto organizacím a spolkům a na níže uvedený účel: Organizace Částka Účel použití Historický spolek Tlumačov 3.000,-- Dožínky 2009 účast, příprava exponátů, pořizování dokumentace foto, CD, došití kroje Český svaz včelařů, ZO Zlín - Malenovice 3.000,-- Zazimování včelstev ČMS chovatelů poštovních holubů, ZO Tlumačov 2.500,-- Oprava střechy klubovny nátěry 1.800,-- tričko s logem hasiči (děti) 2.200,-- montérky oprava + pořízení (děti) SDH Tlumačov 2.500,-- technické prostředky (děti) 2.000,-- soutěžní mužstvo muži (startovné) 5.000,-- soutěžní mužstvo muži (sada dresů) C e l k e m ,-- Naděje Otrokovice 3.000,-- soc. služby Jarmila Gergelová Česká unie neslyšících, obl. organizace Zlín 3.000,-- soc. služby (manželé Egyedovi) Zápis č. 25 ze zasedání rady Strana 6

7 300,-- mladý zahrádkář místní kolo 600,-- mladý zahrádkář okrskové kolo ZO ČZS Tlumačov 600,-- mladý zahrádkář regionální kolo 500,-- výtvarná soutěž 800,-- založení kroužku mladý zahrádkář C e l k e m 2.800,-- Návraty ,-- kult. vystoupení v r Mačáková Zdenka, Machovská 412, Tlumačov 2.000,-- westernové závody pro děti a dorost TJ Voltiž Tlumačov ,-- Mistrovství ČR ve voltiži (Tlumačov) R E Z E R V A ,-- 8. Projektové investiční záměry k předložení k podpoře do ROP NUTS II v roce 2009 Materiál viz příloha (obdrželi členové rady), předkládá starosta obce Ing. Jaroslav Ševela. 1. Revitalizace parku ul. Sokolská - Tlumačov Obec Tlumačov připravuje projekt s názvem Revitalizace parku ul. Sokolská, jehož součástí bude komplexní řešení obnovy parku spočívající v návrhu zahradních a sadových úprav zeleně, drobného inventáře a vytvoření odpočinkových míst pro všechny generace. Zpracovaná projektová dokumentace zahrnuje: odstranění bývalé požární nádrže (v sedmdesátých letech minulého století sloužící jako koupaliště) a návrh odpočinkového místa se zpevněnou plochou z mlatového povrchu, posezením (lavičky, terasy) a návrhem vodního prvku (vodní schody), zachování tanečního parketu s vybudováním nového altánu ve střední části parku, vytvoření plochy pro volnočasové aktivity mládeže s posezením ve východní části parku u nádraží, zachování hlavních tras chodníčků, které budou mít zpevněný povrch (mlat) a budou osvětlené, novou výsadbu zeleně (ze současné skladby zůstane zachováno cca 25 %). Předpokládaný finanční objem - rozpočtový předpoklad = 8 mil. Kč Na realizaci díla obec Tlumačov předpokládá v první polovině roku 2009 podat žádost o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava a v případě kladného posouzení žádosti se plánuje realizace investiční akce na období 10/ / Integrovaný objekt sociálních služeb a veřejné správy - Tlumačov Obec Tlumačov v průběhu roku 2007 připravovala projekt s názvem Integrovaný objekt sociálních služeb a veřejné správy, který také v 05/2008 předložila v rámci výzvy 3/2008 k podpoře z Regionálního operačního programu, oblast podpory 2.3 rozvoj venkova, podoblast podpory sociální infrastruktura. Naše projektová žádost byla evidována pod registračním číslem CZ.1.12/2.3.00/ Dne bylo na Obecní úřad Tlumačov doručeno sdělení (zn. RRSMP0002AT4), že naše projektová žádost předaná v rámci výzvy dne na Úřad regionální rady NUTS II ve Zlíně, byla vyřazena z dalšího procesu administrace s odůvodněním, že v rámci výzvy č.3/2008 vyhlášené pro podoblast podpory Sociální infrastruktura nejsou podporovány aktivity zaměřené na výstavbu Integrovaného objektu sociálních služeb a veřejné správy, jehož součástí jsou jako aktivita požadovaná k financování z ROP NUTS II také prostory pro výkon samosprávy (veřejné správy), tedy obecního úřadu. Na základě výše uvedeného obec Tlumačov v současnosti zadala přepracování projektu do takové podoby, aby splňoval podmínky pro přiznání dotace v maximální míře, což znamená, že součástí projektu nebudou prostory pro výkon samosprávy, tedy obecního úřadu. Zápis č. 25 ze zasedání rady Strana 7

8 Projektovou dokumentaci zpracovává společnost Garant Otrokovice s tím, že termín pro dokončení a předání dokumentace je stanoven do Předpokládaný finanční objem - rozpočtový předpoklad = 15 mil. Kč Nový přepracovaný projekt bude respektovat požadavek na zvýšení kvality života na venkově (infrastruktura pro volnočasové aktivity investice do infrastruktury v rámci kulturních a dalších volnočasových aktivit) a bude mít tyto základní výstupy: víceúčelový objekt s bezbariérovým přístupem síň tradic obce obecní muzeum klub seniorů mateřské centrum klub mládeže hudebna pro výuku hry na hudební nástroje kontaktní a poradenské místo pro veřejné a sociální služby (Policie ČR, Charita, ) Půdorysné rozměry objektu zůstanou zachovány dle původního projektu Integrovaného objektu sociálních služeb a veřejné správy, na který bylo vydáno stavební povolení s platností 2 roky, tj. do , které se předpokládá změnit formou Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením. Dvě společnosti byly vyzvány k předložení nabídky na zpracování projektových žádostí o dotaci, na management projektu a organizaci veřejné zakázky pro dva výše uvedené záměry: Název společnosti / činnost JVM RPIC, spol.s r.o. Zlín Renards,s.r.o. Brno Příprava žádosti k podání ,-- Kč nebo Kč ,--Kč nebo Kč Dotační management ,-- Kč nebo Kč cca ,-- Kč nebo Kč Veřejná zakázka ,--Kč nebo Kč ,--Kč nebo Kč Celkem za 2 projekty Kč , ,-- * ceny vč. DPH ve výši 19% ** ceny je možno zahrnout do uznatelných nákladů projektu a získat dotaci na tyto činnosti až do 90% výše. Rada obce projednala nabídky společností JVM-RPIC, spol. s r.o. Zlín a Renards, s. r. o. Brno na zpracování žádosti, provádění dotačního managementu a organizaci veřejné zakázky v souvislosti s podáním žádosti respektive s případným obdržením dotace ze strukturálních fondů EU Regionálního operačního programu Střední Morava na projektové investiční záměry Revitalizace parku ul. Sokolská Tlumačov a Integrovaný objekt sociálních služeb a veřejné správy Tlumačov s tím, že jako nejvhodnější nabídku schvaluje nabídku společnosti JVM-RPIC, spol. s r.o. Zlín v předloženém rozsahu. Zápis č. 25 ze zasedání rady Strana 8

9 Rada obce pověřuje starostu dalším jednáním se společností JVM-RPIC, spol. s r.o. Zlín, které bude směřovat k uzavření smlouvy na činnosti dle rozsahu a ceny specifikované v nabídce ze dne 27. ledna Usnesení R9/25/02/09 Rada obce projednala nabídky společností JVM-RPIC, spol. s r.o. Zlín a Renards, s. r. o. Brno na zpracování žádosti, provádění dotačního managementu a organizaci veřejné zakázky v souvislosti s podáním žádosti respektive s případným obdržením dotace ze strukturálních fondů EU Regionálního operačního programu Střední Morava na projektové investiční záměry Revitalizace parku ul. Sokolská Tlumačov a Integrovaný objekt sociálních služeb a veřejné správy Tlumačov s tím, že jako nejvhodnější nabídku schvaluje nabídku společnosti JVM-RPIC, spol. s r.o. Zlín v předloženém rozsahu. Rada obce pověřuje starostu dalším jednáním se společností JVM-RPIC, spol. s r.o. Zlín, které bude směřovat k uzavření smlouvy na činnosti dle rozsahu a ceny specifikované v nabídce ze dne 27. ledna Průběžné stanovisko k záměru výstavby fotovoltaické elektrárny v k. ú. Tlumačov Materiál viz příloha (obdrželi členové rady), předkládá starosta obce Ing. Jaroslav Ševela. Rada obce projednala žádost společnosti SOLAR DEVICE s.r.o. Kunovice o vydání nezávazného souhlasu s výstavbou fotovoltaické solární elektrárny (dále FVE) v katastru obce Tlumačov. Rada obce vydává předběžný souhlas se záměrem společnosti SOLAR DEVICE s.r.o. Kunovice, IČO , realizovat fotovoltaickou výrobnu elektrické energie v katastru obce Tlumačov v lokalitě Slivotín za níže uvedených podmínek: dodržet a respektovat platnou Územně plánovací dokumentaci obce Tlumačov garantovat nezávadnost provozu FVE vůči lidskému organizmu a životnímu prostředí v k. ú. Tlumačov na Moravě rozloha pozemků max. do 4 ha, výkon FVE do 1 MW realizace inženýrských sítí a infrastruktury na náklady zhotovitele pravidelná údržba pozemku pod fotovoltaickými panely aktivní spolupráce s obcí, zejména podpora školských, sportovních, kulturních a jiných společenských aktivit po dohodě s obcí formou sponzoringu ve výši ,-- Kč/rok/za každý i započatý instalovaný MW výkonu FVE elektrárny v případě realizace záměru a provozu FVE přednostně nabídnout stálá pracovní místa občanům obce Tlumačov, tento předběžný souhlas nenahrazuje souhlas obce v rámci stavebního řízení a může být kdykoliv radou obce či zastupitelstvem obce zrušen bez udání důvodu. Usnesení R10/25/02/0098 Rada obce projednala žádost společnosti SOLAR DEVICE s.r.o. Kunovice o vydání nezávazného souhlasu s výstavbou fotovoltaické solární elektrárny (dále FVE) v katastru obce Tlumačov. Rada obce vydává předběžný souhlas se záměrem společnosti SOLAR DEVICE s.r.o. Kunovice, IČO , realizovat fotovoltaickou výrobnu elektrické energie v katastru obce Tlumačov v lokalitě Slivotín za níže uvedených podmínek: dodržet a respektovat platnou Územně plánovací dokumentaci obce Tlumačov Zápis č. 25 ze zasedání rady Strana 9

10 garantovat nezávadnost provozu FVE vůči lidskému organizmu a životnímu prostředí v k. ú. Tlumačov na Moravě rozloha pozemků max. do 4 ha, výkon FVE do 1 MW realizace inženýrských sítí a infrastruktury na náklady zhotovitele pravidelná údržba pozemku pod fotovoltaickými panely aktivní spolupráce s obcí, zejména podpora školských, sportovních, kulturních a jiných společenských aktivit po dohodě s obcí formou sponzoringu ve výši ,-- Kč/rok/za každý i započatý instalovaný MW výkonu FVE elektrárny v případě realizace záměru a provozu FVE přednostně nabídnout stálá pracovní místa občanům obce Tlumačov, tento předběžný souhlas nenahrazuje souhlas obce v rámci stavebního řízení a může být kdykoliv radou obce či zastupitelstvem obce zrušen bez udání důvodu. 10. MŠ zápis, kriteria pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2009/2010 Materiál viz příloha (obdrželi členové rady), předkládá starosta obce Ing. Jaroslav Ševela. Rada obce bere na vědomí kritéria pro přijímání děti do Mateřské školy Tlumačov pro školní rok 2009/2010 ze dne , která stanovila ředitelka Mateřské školy Tlumačov v souvislosti s konáním zápisu dětí do MŠ, který se uskuteční ve dnech Usnesení R11/25/02/09 Rada obce bere na vědomí kritéria pro přijímání děti do Mateřské školy Tlumačov pro školní rok 2009/2010 ze dne , která stanovila ředitelka Mateřské školy Tlumačov v souvislosti s konáním zápisu dětí do MŠ, který se uskuteční ve dnech Odkanalizování obce Tlumačov podklady pro vydání stavebního povolení na SO 104 a SO 106 Materiál viz příloha (obdrželi členové rady), předkládá starosta obce Ing. Jaroslav Ševela. V souvislosti se záměrem společnosti Moravská vodárenská a.s. v nejbližší době stavebně dokončit a zkolaudovat I.etapu akce Odkanalizování obce Tlumačov a vzhledem ke skutečnosti, že společnost Centroprojekt Zlín a.s. v souladu se smlouvou uzavřenou s obcí Tlumačov dne nedostála závazku po stránce inženýrské činnosti zajistit podklady pro vydání povolení na všechny stavební objekty výše uvedené akce, přislíbila obec Tlumačov s vazbou na Smlouvu o postoupení práv a povinností z Rozhodnutí č. 290/2007 (uzavřenou mezi obcí Tlumačov a Moravskou vodárenskou,a.s. dne ) dozajištění smluvních vztahů ve smyslu zajištění podkladů pro vydání stavebních povolení na specifikované stavební objekty, s organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR a s.p. Zemský hřebčinec Tlumačov. V souvislosti se zajištěním podkladů pro vydání stavebních povolení na stavební objekty SO 104 přípojky NN k ČS 2 a ČS Skály a SO 106 Komunikace a oplocení u ČS Skály, které jsou součástí stavby Odkanalizování obce Tlumačov, schvaluje Rada obce Tlumačov smlouvu o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o náhradě za omezení užívání nemovitosti s organizací ŘSD ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 Nusle a smlouvu o umožnění výstavby se společností Zemský hřebčinec Tlumačov, s. p., se sídlem Dolní 115, Tlumačov Zápis č. 25 ze zasedání rady Strana 10

11 Usnesení R12/25/02/09 V souvislosti se zajištěním podkladů pro vydání stavebních povolení na stavební objekty SO 104 přípojky NN k ČS 2 a ČS Skály a SO 106 Komunikace a oplocení u ČS Skály, které jsou součástí stavby Odkanalizování obce Tlumačov, schvaluje Rada obce Tlumačov smlouvu o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o náhradě za omezení užívání nemovitosti s organizací ŘSD ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 Nusle a smlouvu o umožnění výstavby se společností Zemský hřebčinec Tlumačov, s. p., se sídlem Dolní 115, Tlumačov Různé, diskuse, závěr Jednání skončilo v 18:15 hodin Zapsala: Dana Kouřilová Ing. Jaroslav Ševela starosta obce Ing. Antonín Jonášek místostarosta obce Zápis č. 25 ze zasedání rady Strana 11

12 U S N E S E N Í RADY OBCE TLUMAČOV ze dne Rada obce Tlumačov na svém jednání dne přijala tato usnesení: Usnesení R1/25/02/09 Rada obce schvaluje předložený program jednání zasedání rady obce dne Usnesení R2/25/02/09 Rada obce bere na vědomí kontrolu zápisu bez připomínek a byla seznámena s plněním usnesení minulého zasedání zady obce bez připomínek. Usnesení R3/25/02/09 Rada obce schvaluje prominutí poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu podle OZV č. 5/2004 a č. 3/2007 pro rok 2009 těmto žadatelům: o Zdeňku Novotnému, nám. Komenského 26, Tlumačov o Lence Ševelové, Sokolská 841, Tlumačov o Ivaně Gašpárkové Dolní 267, Tlumačov o Rostislavu Bednaříkovi, Machovská 411, Tlumačov o Mgr. Stanislavu Jonáškovi, Dolní 301, Tlumačov o Josefu Karlíkovi, U Trojice 645, Tlumačov o Pavlu Zlatuškovi, Nádražní 440, Tlumačov o Růženě Válkové, Melov 167, Tlumačov o Miroslavu Šumberovi, nám. Komenského 57, Tlumačov o Ing. Haně Bosch, Přasličná 593, Tlumačov, o Emilu Zatloukalovi, nám. Komenského 50, Tlumačov o Milanu Braníkovi, Zábraní 454, Tlumačov Rada obce schvaluje úplně vyřadit z evidence plátců z komunální odpad Marii Sukanou, Nádražní 440, Tlumačov, a to z toho důvodu, že se dlouhodobě nezdržuje v místě svého trvalého bydliště. Usnesení R4/25/02/09 Rada obce schvaluje pronájem místnosti o výměře 11,50 m 2 (3,1 x 3,7 m) v objektu KIS č. p. 65, nám. Komenského panu Josefu Klose, bytem Švermova 776, Tlumačov za níže uvedených podmínek: celková cena pronájmu: 60 Kč/m 2 /rok účel pronájmu: studijní, výzkumná či vědecká činnost doba pronájmu: doba neurčitá, výpovědní lhůta 1 měsíc Usnesení R5/25/02/09 Rada obce schvaluje vnitřní směrnici o způsobu účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku obce Tlumačov v předloženém znění. Rada obce ukládá obecnímu úřadu postupovat dle schválené vnitřní směrnice. Usnesení R6/25/02/09 Rada obce bere na vědomí Bilanční zprávu o činnosti Obecního úřadu Tlumačov za rok 2008 v předloženém znění bez výhrad. Usnesení R7/25/02/09 Rada obce schvaluje předloženou výroční zprávu obce Tlumačov o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších novel za rok 2008 a ukládá OÚ zveřejnění dle tohoto zákona. Zápis č. 25 ze zasedání rady Strana 12

13 Usnesení R8/24/01/09 Rada obce Tlumačov schvaluje spolkům a organizacím, které dlouhodobě pracují s mládeží do 18 let v obci Tlumačov, na základě jejich žádostí veřejnou finanční podporu z rozpočtu obce 3421 pol na rok 2009, a to v souladu s Podmínkami pro přidělování finančních prostředků na činnost a na jednorázové akce z rozpočtu obce platných od takto: Organizace Částka Účel použití MŠ Tlumačov 1.600,-- Rozloučení s předškoláky ZŠ Tlumačov 4.000,-- 1. st. oslava dne dětí 4.000,-- 2. st. den s (cyklo)turistikou C e l k e m 8.000, ,-- soutěž O pohár starosty 2.000,-- Výtvarná soutěž DDM Sluníčko ,-- Soutěž aerobik, finále Praha doprava, startovné 6.000,-- Dětský den odměny 3.000,-- Den otevřených dveří C e l k e m ,-- SRPDŠ Tlumačov 2.000,-- Den matek SDH Tlumačov 3.500,-- soutěž v PS 2.000,-- den otevřených dveří C e l k e m 5.500, ,-- žáci TJ Sokol Tlumačov, oddíl kopané ,-- dorost ,-- mužstvo přípravky 3.000,-- turnaj dorostu C e l k e m ,-- Moravský rybářský svaz 2.500,-- závody mládeže MO Kvasice 2.500,-- závody mládeže C e l k e m 5.000,-- TJ Voltiž Tlumačov 5.000,-- Voltižní závody (pronájem, materiál... R E Z E R V A 7.900,-- Rada obce Tlumačov schvaluje poskytnutí příspěvku neinvestičního transferu z rozpočtu oce 6171 pol na rok 2009 těmto organizacím a spolkům a na níže uvedený účel: Organizace Částka Účel použití Historický spolek Tlumačov 3.000,-- Dožínky 2009 účast, příprava exponátů, pořizování dokumentace foto, CD, došití kroje Český svaz včelařů, ZO Zlín - Malenovice 3.000,-- Zazimování včelstev ČMS chovatelů poštovních holubů, ZO Tlumačov 2.500,-- Oprava střechy klubovny nátěry 1.800,-- tričko s logem hasiči (děti) 2.200,-- montérky oprava + pořízení (děti) SDH Tlumačov 2.500,-- technické prostředky (děti) 2.000,-- soutěžní mužstvo muži (startovné) 5.000,-- soutěžní mužstvo muži (sada dresů) C e l k e m ,-- Zápis č. 25 ze zasedání rady Strana 13

14 Naděje Otrokovice 3.000,-- soc. služby Jarmila Gergelová Česká unie neslyšících, obl. organizace Zlín ZO ČZS Tlumačov 3.000,-- soc. služby (manželé Egyedovi) 300,-- mladý zahrádkář místní kolo 600,-- mladý zahrádkář okrskové kolo 600,-- mladý zahrádkář regionální kolo 500,-- výtvarná soutěž 800,-- založení kroužku mladý zahrádkář C e l k e m 2.800,-- Návraty ,-- kult. vystoupení v r Mačáková Zdenka, Machovská 412, Tlumačov 2.000,-- westernové závody pro děti a dorost TJ Voltiž Tlumačov ,-- Mistrovství ČR ve voltiži (Tlumačov) R E Z E R V A ,-- Usnesení R9/25/02/09 Rada obce projednala nabídky společností JVM-RPIC, spol. s r.o. Zlín a Renards, s. r. o. Brno na zpracování žádosti, provádění dotačního managementu a organizaci veřejné zakázky v souvislosti s podáním žádosti respektive s případným obdržením dotace ze strukturálních fondů EU Regionálního operačního programu Střední Morava na projektové investiční záměry Revitalizace parku ul. Sokolská Tlumačov a Integrovaný objekt sociálních služeb a veřejné správy Tlumačov s tím, že jako nejvhodnější nabídku schvaluje nabídku společnosti JVM-RPIC, spol. s r.o. Zlín v předloženém rozsahu. Rada obce pověřuje starostu dalším jednáním se společností JVM-RPIC, spol. s r.o. Zlín, které bude směřovat k uzavření smlouvy na činnosti dle rozsahu a ceny specifikované v nabídce ze dne 27. ledna Usnesení R10/25/02/0098 Rada obce projednala žádost společnosti SOLAR DEVICE s.r.o. Kunovice o vydání nezávazného souhlasu s výstavbou fotovoltaické solární elektrárny (dále FVE) v katastru obce Tlumačov. Rada obce vydává předběžný souhlas se záměrem společnosti SOLAR DEVICE s.r.o. Kunovice, IČO , realizovat fotovoltaickou výrobnu elektrické energie v katastru obce Tlumačov v lokalitě Slivotín za níže uvedených podmínek: dodržet a respektovat platnou Územně plánovací dokumentaci obce Tlumačov garantovat nezávadnost provozu FVE vůči lidskému organizmu a životnímu prostředí v k. ú. Tlumačov na Moravě rozloha pozemků max. do 4 ha, výkon FVE do 1 MW realizace inženýrských sítí a infrastruktury na náklady zhotovitele pravidelná údržba pozemku pod fotovoltaickými panely aktivní spolupráce s obcí, zejména podpora školských, sportovních, kulturních a jiných společenských aktivit po dohodě s obcí formou sponzoringu ve výši ,-- Kč/rok/za každý i započatý instalovaný MW výkonu FVE elektrárny v případě realizace záměru a provozu FVE přednostně nabídnout stálá pracovní místa občanům obce Tlumačov, tento předběžný souhlas nenahrazuje souhlas obce v rámci stavebního řízení a může být kdykoliv radou obce či zastupitelstvem obce zrušen bez udání důvodu. Zápis č. 25 ze zasedání rady Strana 14

15 Usnesení R11/25/02/09 Rada obce bere na vědomí kritéria pro přijímání děti do Mateřské školy Tlumačov pro školní rok 2009/2010 ze dne , která stanovila ředitelka Mateřské školy Tlumačov v souvislosti s konáním zápisu dětí do MŠ, který se uskuteční ve dnech Usnesení R12/25/02/09 V souvislosti se zajištěním podkladů pro vydání stavebních povolení na stavební objekty SO 104 přípojky NN k ČS 2 a ČS Skály a SO 106 Komunikace a oplocení u ČS Skály, které jsou součástí stavby Odkanalizování obce Tlumačov, schvaluje Rada obce Tlumačov smlouvu o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o náhradě za omezení užívání nemovitosti s organizací ŘSD ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 Nusle a smlouvu o umožnění výstavby se společností Zemský hřebčinec Tlumačov, s. p., se sídlem Dolní 115, Tlumačov Ing. Jaroslav Ševela starosta obce Ing. Antonín Jonášek místostarosta obce Zápis č. 25 ze zasedání rady Strana 15

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

U S N E S E N Í RADY OBCE TLUMAČOV ze dne 12. 3. 2014

U S N E S E N Í RADY OBCE TLUMAČOV ze dne 12. 3. 2014 U S N E S E N Í RADY OBCE TLUMAČOV ze dne 12. 3. 2014 Rada obce na svém jednání dne 12. 3. 2014 přijala tato usnesení: Usnesení R1/35/03/14 Rada obce schvaluje předložený program jednání rady obce dne

Více

Z á p i s č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce dne 5. 11. 2008

Z á p i s č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce dne 5. 11. 2008 Z á p i s č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce dne 5. 11. 2008 Přítomni: dle prezenční listiny Původní návrh programu: 1) Zahájení, určení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu z minulého

Více

Z á p i s č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 2. 2009

Z á p i s č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 2. 2009 Z á p i s č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 2. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny Původní návrh programu: 1) Zahájení, určení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu z minulého

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin Dle prezenční listiny bylo v úvodu přítomno 9 zastupitelů: Brunnerová Alena, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Moučka Petr,

Více

U s n e s e n í. z 25. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.4.2010

U s n e s e n í. z 25. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.4.2010 U s n e s e n í z 25. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.4.2010 Usnesení č. 11/10: Zastupitelstvo Města Staré Město bere na vědomí informaci o plnění usnesení z 24. zasedání zastupitelstva Města

Více

Obec Býškovice Býškovice 71 753 53 Všechovice

Obec Býškovice Býškovice 71 753 53 Všechovice Obec Býškovice Býškovice 71 753 53 Všechovice NÁVRH Účetní závěrky Obce Býškovice za rok 2015 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz.

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 4. 4. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015

Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015 Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

U S N E S E N Í RADY OBCE TLUMAČOV ze dne 24. 2. 2010

U S N E S E N Í RADY OBCE TLUMAČOV ze dne 24. 2. 2010 U S N E S E N Í RADY OBCE TLUMAČOV ze dne 24. 2. 2010 Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 24. 2. 2010 přijala tato usnesení: Usnesení R1/36/02/10 Rada obce schvaluje předložený program jednání zasedání

Více

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření darovací smlouvy na základě budoucí darovací smlouvy 2. Návrh na

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 16. 1. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince

USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince 2015. Zastupitelstvo obce: SCHVALUJE: 7/220/2015 program jednání zastupitelstva obce Potštejn. 7/221/2015 rozpočtová

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 13. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 19. srpna 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 18. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 15.6.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík Z á p i s č. 39/2013 Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ V AREÁLU FIRMY TERMS, A.S. DNE 23.10. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh,

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 22. června 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 22. června 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 8/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 22. června 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.5.2007 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Z á p i s. z 9. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 20. dubna 2016 od 16:00 hodin v kanceláři pana starosty.

Z á p i s. z 9. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 20. dubna 2016 od 16:00 hodin v kanceláři pana starosty. Z á p i s z 9. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 20. dubna 2016 od 16:00 hodin v kanceláři pana starosty. Přítomni: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta

Více

Zápis číslo 22/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 27.2.2013

Zápis číslo 22/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 27.2.2013 Zápis číslo 22/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 27.2.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. arch. Zuzana Menšíková,

Více

Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

PŘEHLED NÁVRHŮ USNESENÍ 3. Zastupitelstva města Uherské Hradiště konající se dne 9.2.2015

PŘEHLED NÁVRHŮ USNESENÍ 3. Zastupitelstva města Uherské Hradiště konající se dne 9.2.2015 PŘEHLED NÁVRHŮ USNESENÍ 3. Zastupitelstva města Uherské Hradiště konající se dne 9.2.2015 Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště zprávu o činnosti Rady města Uherské Hradiště za období 16. 12. 2014-13.

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 2. 9. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 2. 9. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 275/2013 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 19. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.5.2012 od 19.00 hodin do 19.48 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 2. 5. 2014.

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 2. 5. 2014. Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 2. 5. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 22:05 hodin. Jednání

Více

Z Á P I S č.2/ 2 0 1 6 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 3.2. 2016 OD 18:30 HODIN

Z Á P I S č.2/ 2 0 1 6 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 3.2. 2016 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č.2/ 2 0 1 6 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 3.2. 2016 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni členové ZO: p. Ohrazda,

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

z 4/10 jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 17. května 2010 od 18,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z 4/10 jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 17. května 2010 od 18,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z 4/10 jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 17. května 2010 od 18,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva obce Tuřany

Více

2. Užití znaku města: A/ Turistický průvodce Pošumaví (Eduard Oberfalzer) Usnesení č. 1647/2012 (60/3)

2. Užití znaku města: A/ Turistický průvodce Pošumaví (Eduard Oberfalzer) Usnesení č. 1647/2012 (60/3) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 60. jednání Rady města

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín. Usnesení

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín. Usnesení Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 37. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 16. ledna 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 2. Kontrola

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 11. 04. 2011

Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 11. 04. 2011 Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 11. 04. 2011 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015. v zasedací místnosti OÚ Chyšky

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015. v zasedací místnosti OÚ Chyšky ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

7) Majetkové záležitosti

7) Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 17. 9. 2007 v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 17. 9. 2007 v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 17. 9. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Stanovisko ke stavbě R 55 v úseku Napajedla Babice 2. Prodej bytu č. 1376/5 ul.

Více

o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 13. 7. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 6. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Informace z usnesení 4. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 14.1.2015

Informace z usnesení 4. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 14.1.2015 Informace z usnesení 4. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 14.1.2015 1. Nabídkové řízení Oprava podlah v 1. podzemním podlaží bytových domů v Brně Starém Lískovci Výzva k podání nabídky Rada MČ Brno-Starý

Více

Usnesení. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/160112 z původního termínu 21.05.2012 na nový termín 23.07.2012.

Usnesení. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/160112 z původního termínu 21.05.2012 na nový termín 23.07.2012. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 21.05.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307.

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307. OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 Usnesení s termínem č.: 194 taj. 20.03. 1180 taj. (ONI) 12.06. Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k žádostem přísp. organizací

Více

Zápis č. 35/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 23. 11. 2015

Zápis č. 35/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 23. 11. 2015 Zápis č. 35/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 23. 11. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Kahoun, MVDr. Jan Černý, Miroslav Zámostný, Ing. Jiří Čvančara, Tomáš Král Omluven: - Hosté: Ing. Jana

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

U s n e s e n í. ze 14. zasedání rady města Trmice, které se konalo dne 29.06.2011 od 15.00 hodin na MěÚ v Trmicích. Usnesení č.

U s n e s e n í. ze 14. zasedání rady města Trmice, které se konalo dne 29.06.2011 od 15.00 hodin na MěÚ v Trmicích. Usnesení č. U s n e s e n í ze 14. zasedání rady města Trmice, které se konalo dne 29.06.2011 od 15.00 hodin na MěÚ v Trmicích Předsedající Přítomni Ověřovatel zápisu : starostka Mgr. Jana Oubrechtová : dle prezenční

Více

Zápis č. 19/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne 1.3.2016

Zápis č. 19/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne 1.3.2016 Zápis č. 19/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne 1.3.2016 Přítomni: H.Tomanová, Z.Vondrušová, E.Bočková, E.Šonková, K.Šebesta M.Nováková, P.Janouš, I.Zetocha Omluveni: J.Kuklová Zasedání

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

Z á p i s. Starosta zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00 hodin a přivítal přítomné. BOD č. 1. Zahájení (technický bod)

Z á p i s. Starosta zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00 hodin a přivítal přítomné. BOD č. 1. Zahájení (technický bod) Z á p i s o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 16. prosince 2010 v 18:00 hodin v kavárně Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek

Více

Obec Pustá Kamenice Z á p i s č. 5 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25.6.2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Obec Pustá Kamenice Z á p i s č. 5 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25.6.2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obec Pustá Kamenice Z á p i s č. 5 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25.6.2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: Miroslav Myška, Irena Tušlová, Hana Kašparová, Vlasta

Více

Usnesení z 20. schůze v roce 2015, konané 1. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 20. schůze v roce 2015, konané 1. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 20. schůze v roce 2015, konané 1. září 2015 Usnesení s termínem č.: 882 Taj. ihned 879 Taj. (ONI) 15.09. 883 Taj. ihned 916 Taj. 15.09. 619 HNsP 15.09. 917 Taj.

Více

U S N E S E N Í. ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák U S

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 12. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.04.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 12. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.04.2015 Město Horažďovice Usnesení z 12. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.04.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis č. 44 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 04. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 44 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 04. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 44 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 04. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Čapek Jar., Kudrna J., Kálal R., Král P., Rozporka L., Mgr. Krafková E., Ing. Moučka P., Brunnerová A., Ing.

Více

Usnesení č. 4/2011. 2) Schválení programu Usnesení UZ č. 73/2011 Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva podle pozvánky beze změn.

Usnesení č. 4/2011. 2) Schválení programu Usnesení UZ č. 73/2011 Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva podle pozvánky beze změn. Usnesení č. 4/2011 z veřejného zasedání od 17.00 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích. Přítomni : dle prezenční listiny P r o g r a m : 1) Zahájení 2) Kontrola plnění

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 7/2011 Přítomni: Omluveni: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava Burešová,

Více

Přehled přijatých usnesení z 9. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 21. 03. 2011. Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr.

Přehled přijatých usnesení z 9. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 21. 03. 2011. Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Přehled přijatých usnesení z 9. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 21. 03. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: 1. schůzí Rady obce Hukvaldy, konané dne 22.11.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 47. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. května 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS z 10. schůze Rady městské části Brno-Jundrov konané dne Přítomni dle prezenční listiny: Ivana Fajnorová, starostka Irena Koláčná,

Více

KONANÉ DNE 19. 10. 2015

KONANÉ DNE 19. 10. 2015 Z Á P I S ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 19. 10. 2015 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing.

Více

Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015

Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015 Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015 Přítomni: dle prezenční listiny Program: pro 13, proti 0, zdržel se 0 1. kontrola usnesení 2. zpráva o činnosti rady 3. plnění příjmů a výdajů

Více

Zápis č.4. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, MUDr. Ivan Říha, MUDr. František Stráský, Ing. Robert Zeman

Zápis č.4. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, MUDr. Ivan Říha, MUDr. František Stráský, Ing. Robert Zeman Přítomni: Zápis č.4 ze 4. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 24.3.2003, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 25. 1. 2016,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 25. 1. 2016, ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 25. 1. 2016, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis ze 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 10. srpna 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 10. srpna 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 10. srpna 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členů rady města + tajemnice

Více

Zápis č. 10/2015. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 7. 9. 2015 od 19.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 10/2015. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 7. 9. 2015 od 19.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 10/2015 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 7. 9. 2015 od 19.00 hod na OÚ v Tuklatech 1. Prezence Přítomni: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Ing. Petr Studnička, Jarmila Volfová

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.12. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Šaroun M.,

Více

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 112/VII./2011 zprávu o činnosti Rady města Kunovice od VI.

Více

Z á p i s. z 30. jednání Rady města konané 10. 12. 2008 v Plasích

Z á p i s. z 30. jednání Rady města konané 10. 12. 2008 v Plasích Z á p i s z 30. jednání Rady města konané 10. 12. 2008 v Plasích Přítomni: Mgr. Hurt - starosta Václav Šiml místostarosta Ing. Václav Gross radní Mgr. Markéta Lorenzová - radní Omluven: Karel Mařík radní

Více

Program 37.schů ze zastupitelstva obce Dalovice konané dne 5.3.2009 od 18.00 hodin v zasedacímístnosti Obecního úřadu.

Program 37.schů ze zastupitelstva obce Dalovice konané dne 5.3.2009 od 18.00 hodin v zasedacímístnosti Obecního úřadu. Program 37.schů ze zastupitelstva obce Dalovice konané dne 5.3.2009 od 18.00 hodin v zasedacímístnosti Obecního úřadu. Přítomnízastupitelé: Monika Brabcová, Milan Holý, Ing. Gustav Hošťá lek, Ing. Lukáš

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 10 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 63/2016/RM Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 23 03 2016 Přítomní radní: pan Jiří Hůla, Ing. Milan Grohmann,

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva městyse Bohdalov konaného dne 19.9. 2013 v 19.00 hod. v kulturním domě v Bohdalově

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva městyse Bohdalov konaného dne 19.9. 2013 v 19.00 hod. v kulturním domě v Bohdalově Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva městyse Bohdalov konaného dne 19.9. 2013 v 19.00 hod. v kulturním domě v Bohdalově Přítomni: Ing. Arnošt Juda, p. Josef Dvořák, Ing. Karel Mužátko, Ing. Milan Šípek,

Více

Zápis. z 14. jednání rady města, které se konalo v pondělí 3.9. 2012

Zápis. z 14. jednání rady města, které se konalo v pondělí 3.9. 2012 Zápis z 14. jednání rady města, které se konalo v pondělí 3.9. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem pana Mgr. Slípky Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Městská policie bez

Více

U S N E S E N Í. 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický Omluveni: Ing. Petr

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 25. 2. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Nepřítomni: Omluveni:

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného dne 20. 10. 2015 od 17,00 hodin v obřadní síni

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného dne 20. 10. 2015 od 17,00 hodin v obřadní síni Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného dne 20. 10. 2015 od 17,00 hodin v obřadní síni Zahájení zasedání Jednání zahájil a řídil Jiří Miler, starosta. Přivítal přítomné členy

Více

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 Usnesení s termínem č.: 1136 ONI ihned 985 Taj. (OSVV) 13.10. 879 Taj. (ONI) 13.10. 619 HNsP 27.10. 981 Taj. 13.10.

Více

Příloha k zápisu z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. května 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. května 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Zápis z 4. sch ze rady m sta ze dne 2. 2. 2009 Bylo projednáno: Kontrola usnesení z 3. jednání rady m sta Rada bere na v domí p

Zápis z 4. sch ze rady m sta ze dne 2. 2. 2009 Bylo projednáno: Kontrola usnesení z 3. jednání rady m sta Rada bere na v domí p Zápis z 4. schůze rady města ze dne 2. 2. 2009 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ľudovít Kasan, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

U S N E S E N Í z 18. schůze rady města konané dne 20. října 2015

U S N E S E N Í z 18. schůze rady města konané dne 20. října 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 18. schůze rady města konané dne 20.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Komplexní rekonstrukce návsi a komunikací v Tištíně

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Komplexní rekonstrukce návsi a komunikací v Tištíně ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU V souladu s Metodickým pokynem zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013 ROP Střední Morava, Vás zadavatel tímto vyzývá

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 8/2012 konaného dne 11.4.2012 od 16,05 hod. do 17,25 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 8/2012 konaného dne 11.4.2012 od 16,05 hod. do 17,25 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Jednání Rady města Broumova č. 6 ze dne 19. ledna 2011

Jednání Rady města Broumova č. 6 ze dne 19. ledna 2011 Jednání Rady města Broumova č. 6 ze dne 19. ledna 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, MUDr. Jiří Veselý, Mgr. Jiří Ringel, pan Arnold Vodochodský, pan Pavel Fröde a Ing.

Více

Přítomni: Mgr. Malotová - PR

Přítomni: Mgr. Malotová - PR - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 42. jednání Rady města

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 04/2015 dne 27. 05. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2015 dne 27. května 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Z Á P I S ze 3. řádného zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě dne 26.1.2011

Z Á P I S ze 3. řádného zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě dne 26.1.2011 Z Á P I S ze 3. řádného zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě dne 26.1.2011 Začátek jednání: 18,00 hodin Přítomni: 9 Omluven: -- Občané: 12 Ověřovatelé zápisu: Nechuta Jan Ing., Švehla Petr Zapisovatel:

Více

ZMČ 7/9.4 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 13. 04. 2016

ZMČ 7/9.4 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 13. 04. 2016 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/9 ZMČ 7/9.4 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 13. 04. 2016 Název Dotace z rozpočtu MČ Brno-Židenice na sociální činnost a v rámci programu

Více

Z á p i s z 13. jednání Zastupitelstva města Plasy konaného dne 3. 9. 2008

Z á p i s z 13. jednání Zastupitelstva města Plasy konaného dne 3. 9. 2008 Z á p i s z 13. jednání Zastupitelstva města Plasy konaného dne 3. 9. 2008 Začátek jednání: 17.00 hod. Jednání ukončeno: 20.30 hod. Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů ZM Ověřovatelé zápisu a návrhová

Více

Z Á P I S. z 10. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 7.2.2008 v Kulturním zařízení v Přešticích, Masarykovo nám.

Z Á P I S. z 10. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 7.2.2008 v Kulturním zařízení v Přešticích, Masarykovo nám. Z Á P I S z 10. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 7.2.2008 v Kulturním zařízení v Přešticích, Masarykovo nám. 311 1. Zahájení v 19.00 hodin Přítomno: 12 členů ZM (viz prezenční listina)

Více

Zápis č. 11 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 09. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 11 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 09. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 11 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 09. 2015 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk,

Více