20. VÝPIS Z USNESENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "20. VÝPIS Z USNESENÍ"

Transkript

1 ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne / ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru ZM Dvůr Králové nad Labem ze dne s úpravou v bodě 12, b) bere na vě d o m í zápis z jednání kontrolního výboru ZM Dvůr Králové nad Labem ze dne o kontrole čerpání dotací TJ (plnění usnesení č. 576/ ZM), 617/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej hrobky č. D H na p.p.č. 3496/7 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem (městský hřbitov), b) s c h v a l u j e kupní smlouvu za nabídnutou cenu ,- Kč a pověřuje starostku města jejím podpisem, 618/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej hrobky č na p.p.č. 3496/7 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem (městský hřbitov), b) s c h v a l u j e kupní smlouvu za nabídnutou cenu ,- Kč a pověřuje starostku města jejím podpisem, 619/ ZM V a) schvaluje přejmenování části ulice Vorlech na ulici Pod Lesem dle přiložené situační mapy, b) u k l á d á zajistit s účinností od realizaci této změny jak po organizační tak i po technické stránce, 620/ ZM V a) s c h v a l u j e pojmenování nových ulic v lokalitě Žirecká Podstráň na ulici Žirecká a Na Borkách dle přiložených situačních map, b) u k l á d á vedoucímu odboru VVS zajistit s účinností od realizaci této změny jak po organizační tak i po technické stránce, 1

2 621/ ZM V r u š í v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vnitřní předpis města č. 1/2009 Pravidla pro poskytování ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy a stanovení správního poplatku za tyto úkony Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem s účinností od , 622/ ZM V s c h v a l u j e v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy ZM, za výkon funkce členů a funkce předsedů výborů Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem, ve výši 100,- Kč za účast na jednom jednání výboru pro člena výboru a 150,- Kč pro předsedu výboru za účast na jednom jednání výboru, 623/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej části pozemkové parcely č. 979/2 díl a, který byl oddělen geometrickým plánem č /2008 ze dne a přisloučen do nově vzniklé st.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, o výměře 4 m 2 za kupní cenu ve výši 500,- Kč/m 2, to je za celkovou kupní cenu 2.000,- Kč, 624/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej st.p.č o výměře 95 m 2 a st.p.č o výměře 13 m 2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ve výši 500,- Kč/m 2, tj. za celkovou kupní cen ,- Kč, 625/ ZM V n e s c h v a l u j e nákup areálu na p.p.č o celkové výměře 3958 m 2, st.p.č výměře 53 m 2, st.p.č.3742 o výměře 690 m 2 a st.p.č o výměře 103 m 2 vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 626/ ZM V neschvaluje prodej části p.p.č. 1820/4 o výměře 10 m² v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 627/ ZM V neschvaluje prodej p.p.č. 1050/1 o celkové výměře 231 m 2 Králové nad Labem, v k. ú. Dvůr 628/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej pozemkové parcely č o výměře 442 m² v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za cenu Kč 180,-/m², tedy za celkovou kupní cenu ,- Kč plus náklady na vklad do KN, za podmínky současného zřízení úplatného věcného břemene práva chůze a jízdy po pozemku, spočívající v umožnění užívání sousedících lesních pozemků č. 909/6, č a č. 3522/2 ve vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. v platném znění, za jednorázovou úplatu 100,- Kč, 2

3 b) s c h v a l u j e smlouvu o prodeji pozemkové parcely č se současným zřízením věcného břemene dle části a) tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem, 629/ ZM V konstatuje, že jsou splněny podmínky převodu podílu k bytu č. 2959/32 v čp. 2959, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a stavebním pozemku a pověřuje starostku města podpisem předložené dohody, 630/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej pozemku p.p.č. 2004/6 o výměře 991 m 2 v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem za celkovou kupní cenu ,- Kč. V tomto smyslu schvaluje kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem, b) s c h v a l u j e prodej pozemku p.p.č. 2004/5 výměře m 2 v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem za celkovou kupní cenu ,- Kč, v tomto smyslu schvaluje kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem, c) s c h v a l u j e prodej pozemku p.p.č. 2001/4 o výměře 499 m 2 v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem za celkovou kupní cenu ,- Kč, v tomto smyslu schvaluje kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 631/ ZM V a) n e s c h v a l u j e prodej pozemkové parcely č. 947/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, b) neschvaluje směnu pozemkové parcely č. 947/2 o výměře 188 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem ve vlastnictví města za část stavební parcely č. 585/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 632/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej pozemkové parcely č. 3370/14 o výměře 453 m² v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 180,- Kč/m², tedy celkem za ,- Kč plus náklady na vklad do KN, 633/ ZM V s c h v a l u j e prominutí poplatku z prodlení ve výši ,-- Kč za byt č. 22 v čp. 1675, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, s tím, že deponované srážky z důchodu nebudou paní Hykové vráceny, 634/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej části p.p.č. 1827/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, označené geometrickým plánem č /2009 jako díl a) o výměře 21 m² za cenu 180,- Kč/m², tj.celkem za Kč, 3

4 635/ ZM V a) s c h v a l u j e odkoupení nemovitostí v areálu FEROSTAV : administrativní budovy čp na st.p.č se st.p.č. 4458, stavby bez čp. pro výrobu a skladování na st.p.č se st.p.č. 4726, stavby pro výrobu a skladování na st.p.č se st.p.č. 4460, pozemek st.p.č. 867/3, pozemek st.p.č. 4459, pozemek 2252/4 a pozemek 2252/6 včetně součástí, příslušenství, vedlejších staveb, venkovních úprav a trvalých porostů v obci, části obce a k. ú. Dvůr Králové nad Labem od společnosti FEROSTAV, veřejná obchodní společnost, 5. května 2886, Dvůr Králové nad Labem, za celkovou kupní cenu Kč ,- s tím, že kupní cena bude uhrazena ve dvou splátkách a dle podmínek uvedených v kupní smlouvě, b) schvaluje předloženou kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 636/ ZM V n e s c h v a l u j e prodej domu čp. 295 se st.p.č. 972/1 v obci, části obce a k. ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. nájemníkům a schvaluje ponechat tyto nemovitosti nadále v majetku města, 637/ ZM V a) ukonč u j e platnost svého usnesení č. 587a)/ ZM ze dne ve věci převodu zbývajícího podílu k bytové jednotce č. 2960/31 a doplacení kupní ceny v částce Kč ,-, b) schvaluje převod zbývajícího podílu ve výši 37% k bytové jednotce č. 2960/31 v domě č.p včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu a st.p.č v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a schvaluje doplacení kupní ceny v částce Kč ,- ke dni , c) s c h v a l u j e kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 638/ ZM V a) bere na vě d o m í stanovisko ze dne , b) t r v á na svém usnesení č. 589a)/ ZM ze dne nabízet spoluvlastnický podíl města Dvůr Králové nad Labem, na nemovitostech domu č.p. 418 na st.p.č. 170 se st.p.č. 170 a zahradou p.p.č. 628 vše v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, ve výši ¼ k celku v rámci jednání o prodeji za minimální kupní cenu Kč ,-, 639/ ZM V a) bere na vě d o m í výsledek vyhodnocení obálkové metody na výběr nájemce plochy v průmyslové zóně Dvůr Králové nad Labem pro účely zřízení fotovoltaické elektrárny a výsledky vyhodnocení předložených nabídek k výzvě do veřejné zakázky malého rozsahu výběr strategického partnera pro projekt Fotovoltaická elektrárna Dvůr Králové nad Labem, b) konstatuje, že vzhledem k výši nejlepší nabídky z výběrového řízení na nájemce plochy pro zřízení fotovoltaické elektrárny, jsou splněny podmínky pro uspokojivé zhodnocení části plochy průmyslové zóny Dvůr Králové nad Labem nabídnutou částkou nájemného a podílu na tržbách za prodanou elektrickou energii, 4

5 c) ukládá radě města v souladu s článkem 9.5 výzvy na podávání nabídek ukončit výběrové řízení na poradce pro výběr strategického partnera, na základě návrhu výběrové komise vyhlásit vítěze výběrového řízení na nájemce plochy pro zřízení fotovoltaické elektrárny a s vítězným uchazečem uzavřít nájemní smlouvu s platností od , 640/ ZM V a) r u š í svoje usnesení č. 606/ ZM, b) s c h v a l u j e prodej výměníkových stanic tepelného hospodářství ve vlastnictví města: ba) výměníkových stanic v samostatně stojících objektech VS 01 Elišky Krásnohorské, na st.p.č. 3687/2 VS 02 Energocentrum, na st.p.č VS 10 Jaroslava Biliny, na st.p.č. 2358/2 VS 13 Jaroslava Biliny, na st.p.č. 2683/1 VS 21 Dukelská, bez pozemku VS 22 Libušina, na st.p.č. 4556/1 VS 24 Roháčova, bez pozemku VS 25 Erbenova, na st.p.č VS 27 Legionářská, na st.p.č VS 29 Sadová, na st.p.č VS 42 Elišky Krásnohorské na st.p.č. 4900, 4901 stavby včetně technologie a rozvodů médií, bb) výměníkových stanic v objektech ve vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem: VS 04 Roháčova čp na st.p.č VS 26 Bezručova čp na st.p.č VS 34 Školní čp na st.p.č. 485 VS 35 nám.václava Hanky čp. 299 na st.p.č. 327 VS 36 Roháčova čp na st.p.č VS 37 nám. Odboje čp. 304 na st.p.č. 320 VS 38 nám. Odboje čp. 828 na st.p.č. 992/1 VS 39 Švehlova čp. 400 na st.p.č. 145 VS 40 nábř. Jiřího Wolkera čp. 137 na st.p.č. 348/3 VS 43 Legionářská čp. 407 na st.p.č. 132 pouze technologická zařízení a rozvody v budově bc) objektových předávacích stanic VS 02 OPS pro dům Eduarda Zbroje čp VS 02 OPS pro dům Eduarda Zbroje čp VS 02 OPS pro dům Eduarda Zbroje čp VS 02 OPS pro dům Eduarda Zbroje čp VS 02 OPS pro dům Eduarda Zbroje čp VS 02 - OPS pro dům Štefánikova čp VS 02 OPS pro dům Štefánikova čp VS 02 OPS pro dům Elišky Krásnohorské čp VS 13 OPS pro dům nábř. Benešovo čp VS 13 OPS pro dům nábř. Benešovo čp VS 13 OPS pro dům nábř. Benešovo čp VS 13 OPS pro dům nábř. Benešovo čp pouze technologické vybavení, 5

6 společnosti ČEZ a.s., Duhová 2/1444, Praha 4 za celkovou kupní cenu smluvní ve výši Kč bez DPH, stanovenou znaleckým oceněním prodávaného majetku, c) s c h v a l u j e ca) kupní smlouvu na prodej staveb a technologických objektů dle písm. b), vyjma staveb, technologických celků a rozvodů VS 02, VS 13, VS 21, VS 24 a VS 27 za kupní cenu ,- Kč bez DPH, a cb) smlouvu o smlouvě budoucí kupní, obsahující v sobě kupní smlouvu na prodej staveb, technologických celků a rozvodů VS 02, VS 13, VS 21, VS 24 a VS 27 za kupní cenu Kč bez DPH, d) pověřu j e starostku města podpisem kupní smlouvy a podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní, 641/ ZM V a) s c h v a l u j e nákup pozemkové parcely č. 480 v k. ú. Doubravice u Dvora Králové o výměře 2874 m² za kupní cenu ,- Kč, c) s c h v a l u j e nákup pozemkových parcel č. parcely č. 475/1, o výměře m², č. 475/2 o výměře 884 m², a č. 475/3 o výměře m² v k. ú. Doubravice u Dvora Králové a pozemkových parcel č. 164/1 o výměře 2158 m², č. 164/2 o výměře 536 m², č. 165 o výměře m², č. 166/2 o výměře 1354 m² v k. ú. Zábřezí za kupní cenu ,- Kč, d) s c h v a l u j e kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 642/ ZM V a) r u š í své usnesení č. 480/ ZM ze dne , b) s c h v a l u j e novou dohodu o kompletním zainvestování a provedení části ulice Mánesova a souhlasu se zřízením stavby: Obchodní centrum Dvůr Králové nad Labem zpevněné plochy vně areálu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 643/ ZM V a) schvaluje předložení projektu: Rekonstrukce městského muzea do výzvy v rámci ROP NUTS II Severovýchod. Realizace tohoto projektu je pro město Dvůr Králové nad Labem prioritním projektem předkládaným v rámci oblasti podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu, b) s c h v a l u j e financování projektu z rozpočtu města pro rok 2010 a 2011, c) schvaluje pověření starostky města, Mgr. Edity Vaňkové, k zastupování města Dvůr Králové nad Labem ve všech administrativních úkonech souvisejících s přípravou a realizací projektu, 644/ ZM V schvaluje změnu závazného ukazatele náklady na platy Hankova domu, městského kulturního zařízení, náměstí Václava Hanky 299, Dvůr Králové nad Labem, dle předloženého návrhu, 6

7 645/ ZM V schvaluje změnu závazného ukazatele náklady na platy Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, Sladkovského 530, Dvůr Králové nad Labem, dle předloženého návrhu, 646/ ZM V schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2009 o stanovení školských obvodů spádových základních škol zřízených městem Dvůr Králové nad Labem s účinností od a pověřuje starostku a místostarostu města podpisem uvedené vyhlášky, 647/ ZM V a) schvaluje předložení žádosti na projekt Propagace města Dvůr Králové nad Labem" do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, b) s c h v a l u j e financování a předfinancování projektu z rozpočtu města pro rok , dle zprávy, v případě schválení projektu a podpisu smlouvy o poskytnutí dotace, c) pověřu j e starostku města Mgr. Editu Vaňkovou zastupováním města Dvůr Králové nad Labem při realizaci projektu, 648/ ZM V a) s c h v a l u j e spoluúčast města Dvůr Králové nad Labem na předložení projektu Propagace Sdružení královských věnných měst" do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, s tím, že žadatelem bude Sdružení královských věnných měst, b) s c h v a l u j e financování a předfinancování projektu z rozpočtu města pro rok , dle zprávy, v případě schválení projektu a podpisu smlouvy o poskytnutí dotace Sdružení Královských věnných měst, 649/ ZM V a) s c h v a l u j e poskytnutí zálohy na dotaci pro rok 2010 ve výši ,- Kč, Tělovýchovné jednotě Dvůr Králové nad Labem, Wolkerovo nábřeží 137, na činnost oddílu, úhradu nájemného za sportoviště, b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí zálohy na dotaci pro rok 2010 s Tělovýchovnou jednotou Dvůr Králové nad Labem, Wolkerovo nábřeží 137, a pověřuje starostku města jejím podpisem, 650/ ZM V s c h v a l u j e Koncepci prevence kriminality na roky , 651/ ZM V a) revokuje svá usnesení č. 535/ ZM a č. 536/ ZM ze dne , b) schvaluje závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2008 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2008 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradami. Náprava uvedených dílčích nedostatků roku 2008 bude, v souladu s 17, odst.7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších doplnění a předpisů, 7

8 provedena způsobem a opatřeními popsanými v důvodové zprávě k materiálu ke zprávě o výsledku hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2008, 652/ ZM V s c h v a l u j e v souladu s 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2010, včetně předložené tabulky Závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok město Dvůr Králové nad Labem, navržený v následujícím sestavení: Celkové příjmy ve výši ,00 tis. Kč + financování 1.009,34 tis. Kč = celkové zdroje ,66 tis. Kč. Celkové výdaje ve výši ,66 tis. Kč 653/ ZM V s c h v a l u j e v souladu s 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 3327/06/5107 uzavřený s Československou obchodní bankou, a. s. se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, a pověřuje starostku města podpisem tohoto dodatku smlouvy, 654/ ZM V s c h v a l u j e a vydává v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města č. 5/2009 o místním poplatku ze psů s účinností od , 655/ ZM V s c h v a l u j e a vydává v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města č. 6/2009 o místním poplatku z ubytovací kapacity s účinností od , 656/ ZM V s c h v a l u j e a vydává v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města č. 7/2009 o místním poplatku ze vstupného s účinností od , 657/ ZM V s c h v a l u j e a vydává v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města č. 8/2009 o stanovení koeficientů pro výpočet sazeb daně z nemovitostí s účinností od , 658/ ZM V souhlasí s provedením možných dodatečných uprav rozpočtu Radou města Dvůr Králové nad Labem v rámci případné rozpočtové změny č. 5/2009 uskutečněné na základě nutnosti narovnání rozpočtovaných hodnot v souladu s dosaženými skutečnostmi k dle předchozích závěrů a požadavků přezkumu hospodaření a doplněním případné rozpočtové změny č. 5/2009 8

9 k dle požadavků nadřízených orgánů z hlediska předkládání ročních výkazů, a to především u dotačních titulů a vztahů k jiným rozpočtům, 659/ ZM V a) a k c e p t u j e v souvislosti s plněním úkolu 19. ZM č. 579b)/ ZM ze dne navržený způsob řešení obsažený v doporučení ČSOB, a. s. ze dne bez použití závazného úvěrového příslibu jako jeden z možných způsobů použití cizích zdrojů financování k řešení výše uvedeného úkolu, b) u k l á d á vedoucímu odboru RAF dále jednat s bankovními ústavy ohledně zajištění dalších možností cizích zdrojů financování, 660/ ZM V v z d á v á se v souladu s 85, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů práva na pohledávku a promíjí pohledávku ve výši ,23 Kč vůči Východočeské plynárenské a.s., 661/ ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2009 včetně změn v rámci jednotlivých kapitol, která upravuje schválený rozpočet na rok 2009 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení : na straně příjmů zvyšuje o 9.668,83 tis. Kč na straně výdajů zvyšuje o 5.419,- tis. Kč ve financování upravuje o ,83 tis. Kč Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2009 na straně příjmů ,91 tis. Kč na straně výdajů ,07 tis. Kč financování 4.033,16 tis. Kč 662/ ZM V a) s c h v a l u j e poskytnutí finančního daru ve výši ,- Kč, b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí finančního daru a pověřuje starostku města jejím podpisem, 663/ ZM V a) souhlasí s tím, že v případě úspěšné realizace obnovy vodního díla Les Království vznikne stálá muzejní expozice v rámci tohoto projektu, se město Dvůr Králové nad Labem stane garantem zajištění následného provozu této expozice, b) u k l á d á RM zajistit potřebné právní kroky vedoucí k zajištění provozování muzejní expozice po jejím vzniku prostřednictvím příspěvkové organizace Muzeum Dvůr Králové nad Labem a předložit je k rozhodnutí ZM. Mgr. Edita Vaňková starostka města Pavel Kraus místostarosta 9

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.04.2009 1533/2009 83. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1964/12 včetně spoluvlastnického

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. 2007 206/2007 8. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2007 včetně

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.02.2009 1298/2009 76. RM V a) bere na vě d o m í informaci o žalobě společnosti WWTP DKNL, s. r. o.,

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 11. 01. 2005 1/2005 64. RM - V odkládá své rozhodnutí ve věci žádosti Technických služeb města o schválení

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 03.09.2009 575/2009 19. ZM - V bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

68. VÝPIS Z USNESENÍ

68. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 68. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.11.2008 1016/2008-68. RM V doporuč u j e ZM schválit a vydat v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

31. VÝPIS Z USNESENÍ

31. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 31. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.11.2007 964/2007 31. RM V a) schvaluje způsob zadání, okruh oslovených uchazečů a realizaci veřejné

Více

66. VÝPIS Z USNESENÍ

66. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 66. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 21.10.2008 930/2008-66. RM V a) ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup PC, tiskárny a fotoaparátu

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 428/2010 117. RM a) souhlasí s výpůjčkou výpočetní techniky na zajištění dopravně správních činností

Více

22. VÝPIS Z USNESENÍ

22. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 22. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 15.04.2010 685/2010 22. ZM V bere na vě d o m í informace o aktuálním stavu ve

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 14.06.2005 482/2005 19. ZM V a) ukonč uje účinnost usnesení č. 418/2005-17. ZM, b) n

Více

96. VÝPIS Z USNESENÍ

96. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 96. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.02.2006 152/2006-96. RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 69/11 včetně spoluvlastnického

Více

102. VÝPIS Z USNESENÍ

102. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 30.11.2009 2355/2009 102. RM V a) s c h v a l u j e nové podmínky zajištění konektivity poskytované

Více

131. VÝPIS Z USNESENÍ

131. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 131. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.10.2010 R/937/2010-131. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. pořízení a implementaci nástrojů

Více

45. VÝPIS Z USNESENÍ

45. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 45. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.01.2012 R/1/2012-45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. ruší 1.1. ve smyslu 102 odst. 2 písm.

Více

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 17.12.2004 do 27.1.2005;

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 17.12.2004 do 27.1.2005; USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 18 konaného v řádném termínu, dne 27.1.2005 616/18/05 bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 17/2004; 617/18/05 bere na vědomí zprávu o

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

46. VÝPIS Z USNESENÍ

46. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 46. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.01.2012 R/40/2012-46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007 124/2007 7. RM V s c h v a l u j e Smlouvu o výpůjčce se společností EKO-KOM a.s. v rámci projektu

Více

80. VÝPIS Z USNESENÍ

80. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 80. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 23.03.2009 1453/2009 80. RM V doporuč u j e ZM vzít na vědomí petici podanou dne 06.03.2009, 1454/2009

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.11.2005 1228/2005 89. RM V s c h v a l u j e navýšení rozpočtu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem

Více

69. VÝPIS Z USNESENÍ

69. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 69. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.02.2005 163/2005 69. RM V a) p o v ě ř u j e Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem vydáním knihy k

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

54. VÝPIS Z USNESENÍ

54. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.03.2012 R/226/2012-54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. podání žádosti Základní školou 5.

Více

129. VÝPIS Z USNESENÍ

129. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 129. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.09.2010 R/845/2010-129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. bere na vědomí 1.1. zápis z otevírání

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

17. VÝPIS Z USNESENÍ

17. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 17. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 26.03.2009 484/2009 17. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 pro rok 2009 včetně

Více

23. VÝPIS Z USNESENÍ

23. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 23. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 24.06.2010 722/2010 23. ZM - V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více

11. VÝPIS Z USNESENÍ

11. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 11. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 27.03.2008 308/2008 11. ZM V n e s c h v a l u j e návrh na pořízení změny územního

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 27.11.2006 U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2006-1392/23 Horská čp. 150 2006-1393/23

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

42. VÝPIS Z USNESENÍ

42. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 42. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 15.12.2015 R/773/2015-42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. výši kompenzace 2.514.000 Kč pro rok

Více

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný)

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný) Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S (anonymizovaný) z V. zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově, konaného dne 04. listopadu 2013 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Horním Slavkově

Více

M Ě S T A K R U P K A

M Ě S T A K R U P K A U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 01.12.2014 Přítomno: 18 Nepřítomno: 3 Omluveno: 3 Zasedání zastupitelstva města bylo usnášení schopné. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

12. VÝPIS Z USNESENÍ

12. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 12. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 17.06.2008 336/2008 12. ZM V odvolává Ing. Petra Mrázka z funkce místostarosty,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9.

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. 1. 2. 1. Jmenuje Ing. Stuchlíka

Více

18. VÝPIS Z USNESENÍ

18. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 18. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 10.06.2009 534/2009 18. ZM V bere na vě d o m í Zápis z jednání finančního výboru

Více

119. VÝPIS Z USNESENÍ

119. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 119. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 31.05.2010 R/529/2010-119. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1. zahájení veřejné zakázky prostřednictvím

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov Město Cvikov Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 10. května 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 21 členů 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 13.10.2015 R/636/2015-36. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. na základě pověření od zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

136. VÝPIS Z USNESENÍ

136. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 136. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 03.06.2014 R/374/2014-136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. schválit Zřizovací listinu Technických

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

Usnesení. z 6. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 6. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 30.3.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 157/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Miloslava

Více

37. VÝPIS Z USNESENÍ

37. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 37. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 27.10.2015 R/667/2015-37. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. "Operační plán zimní údržby komunikací

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.12.2015 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 -1- Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 7/136 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva města, které se

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 R 179/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 31. 03. 2014, b) souhlasí s prodloužením

Více

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 9.

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 od 8:00:00 do 11:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 Usnesení č. 445 /06-496 /06 445/06 Schválení programu 446/06 Kontrola usnesení 447/06 Nájem pozemků historický majetek 448/06 Nájem

Více

11. VÝPIS Z USNESENÍ

11. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 11. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 10.02.2015 R/63/2015-11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. doporučení hodnotící komise ve věci veřejné

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zasedání zastupitelstva města,

Více

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013]

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013] Page 1 of 7 Usnesení z 43. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 9.12. 2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/43/RM/2013 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.12.2006 32/2006 3. ZM V schvaluje rozpočet Města Dvůr Králové nad Labem na rok

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 4. 2009 v zasedací místnosti MěÚ

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ z 6. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 600/6/2007 volí ověřovatele zápisu

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j: MUCH 81228/2009 KS TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 18. schůze

Více

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 Usnesení 92. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 2170/92 - Rada města schvaluje program 92. schůze RM, konané 2. 10. 2014. 2171/92 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 90.

Více

Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II 2. etapa

Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II 2. etapa Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 5072/2016 Počet listů dokumentu: 9 Počet listů příloh: 9 Spisový znak: 532 Pravidla pro prodej stavebních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

130. VÝPIS Z USNESENÍ

130. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 130. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.9.2010 R/896/2010-130. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. změnu podmínek pronájmu a užívání

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 100. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.01.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 31.10.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Rada města: č.1774 uděluje souhlas č.1775 schvaluje č.1776 schvaluje schvaluje č.

Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Rada města: č.1774 uděluje souhlas č.1775 schvaluje č.1776 schvaluje schvaluje č. Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 05.11.2013 R/1663/2013-115. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. složení a personální obsazení povodňové

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Projednané návrhy: 01S1 Návrh na provedení rozpočtového opatření (formální

Více

Usnesení Rady města Čelákovic USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 19/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 14. července 2014. Rada města Čelákovic:

Usnesení Rady města Čelákovic USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 19/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 14. července 2014. Rada města Čelákovic: USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 19/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 14. července 2014 Rada města Čelákovic: 755. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body 2.11 a 4.8, s vyřazením bodu

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 11.03.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 11.03.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 11.03.2015 1/2015 Zastupitelstvo města Lanškroun vydalo Obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2015, která zrušuje obecně závaznou vyhlášku města

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.2015 Projednané návrhy: 1. Schválení účetní závěrky MO Střekov za rok 2014.

Více