Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne v Napajedlích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 17. 9. 2007 v Napajedlích"

Transkript

1 Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Stanovisko ke stavbě R 55 v úseku Napajedla Babice 2. Prodej bytu č. 1376/5 ul. Zábraní 3. Rozpočtové opatření č. 31/2007 navýšení příjmů z prodeje pozemků 4. Rozpočtové opatření č. 33/2007 úhrada ztráty SMN za rok Pravomoce místostarosty města 6. Zápisy z jednání kontrolního výboru a Informace o dotacích Návrh investičních záměrů ve vazbě na dotace v roce Rekonstrukce Hospodářské školy 10. Podnět k posouzení potřeby regulace provozu výherních hracích přístrojů v OZV 11. Žádost SCH consult, spol. s r.o. o prodej pozemků v k. ú. Otrokovice 12. Zásady pro nakládání s nepotřebným movitým majetkem města 13. Zásady pro poskytování finančních příspěvků městem Napajedla 14. Zásady pro správu pohledávek města Napajedla 15. Žádost pana Minaříka o odkoupení části sousedního pozemku v ul. Pod Kalvárií 16. Poskytnutí peněžitého daru 17. Změna v personálním obsazení finančního výboru 18. Zápis z jednání finančního výboru ze dne Prodej pozemků v lokalitě Malina III 20. Navýšení ceny pro výkup pozemků pod stavbou Cyklostezka podél Baťova kanálu 1. Zastupitelstvo města Napajedla se seznámilo s žádostí o vyjádření k územnímu řízení na akci Rychlostní silnice R 55, stavba 5506 Napajedla-Babice a u s n e s e n í m č. 60/9/2007 a) zaujímá k dokumentaci DUR zak. č. 08/06/73 vypracované HBH Projektem spol. s r.o. v září 2007 na akci Rychlostní silnice R 55, stavba 5506 Napajedla-Babice toto stanovisko: Směrové vedení trasy R 55 v daném území je v souladu s územně plánovací dokumentací města Napajedla, předloženou dokumentací k územnímu řízení je stabilizováno v souladu se zájmy města Napajedla. Město Napajedla však vyslovuje zásadní nesouhlas s výškovým řešením křižování silnice R 55 se železničním koridorem. S navrženou estakádou. město Napajedla nikdy nesouhlasilo. Při schvalování trasy R 55 v ÚPN Napajedel a následně při iniciaci pořízení a následném schvalování změny č. 3 ÚPN VÚC Zlínské aglomerace souhlasilo s vedením trasy silnice R 55 zastavěným územím města v údolní nivě Moravy vždy za předpokladu jejího křižování s železnicí ve variantě spodní t. j. tunelové, resp. zářezové. Varianta horní estakádová je pro město nepřijatelná z těchto důvodů: a) Estakáda je výrazný prvek ovlivňující krajinný ráz. b) Šíření hluku a emisí je v případě estakády přímočaré a zatíží životní prostředí obyvatel Napajedel více než v případě varianty křižování železnice protlakem, kdy v podstatě bude R 55 kopírovat stávající terén. c) Estakáda neumožňuje technicky napojení jižní spojky na R 55. Město trvá na zachování výhledové možnosti tohoto přímého napojení silničního obchvatu v jižní

2 2 části města na silnici R 55 a dobudování křižovatky Napajedla jih na R 55, což je v souladu se schválenými územně plánovacími dokumentacemi. Město Napajedla deklaruje zájem na včasné realizaci stavby R 55 ve prospěch celé Střední Moravy. Žádá investora stavby ŘSD, aby v souladu se závěry pracovního jednání, které se k dané problematice uskutečnilo dne v sídle Zlínského kraje, přepracoval technické řešení křižování silnice R 55 s železničním koridorem podle Oponentního posouzení R 55 stavba 5506 u obce Spytihněv (s.r.o. Mott MacDonald, duben 2007). Zde navrhované řešení, které představuje křižování silnice R 55 s železničním koridorem provedením podjezdu pod železniční tratí protlakem a následně hlubokým zářezem v rozepřených hloubených stěnách, je pro město Napajedla přijatelným řešením. sdělit stanovisko zastupitelstva města společnosti HBH Projekt spol. s r. o. Termín: Zastupitelstvo města projednalo schválení prodeje bytu č. 1376/5 na ul. Zábraní a u s n e s e n í m č. 61/9/2007 prodej bytu č. 1376/5 na ul. Zábraní kupujícímu: paní Vrzalové podle schváleného Záměru (ZM ), tj. včetně přijetí právního stavu trvání nájemního vztahu, toho času v řízení o neplatnost výpovědi z nájmu bytu na straně žalobce za cenu ,-- Kč s termínem k uzavření kupní smlouvy: do 1 měsíce od obdržení výzvy k uzavření kupní smlouvy b) schvaluje pro případ, že zájemce č. 1 smlouvu neuzavře, prodej zájemci v druhém pořadí (podle nejvyšší ceny): manželům Šenkeříkovým a za stejných ostatních podmínek jako v bodě a) c) ukládá - odeslat návrh smlouvy kupující Termín: oznámit nájemcům bytu změnu v osobě pronajímatele Termín: Zastupitelstvo města se seznámilo s návrhem na rozpočtové opatření č. 31/2007, které řeší navýšení příjmů z prodeje pozemků a čerpání finančních prostředků získaných odprodejem bytového fondu a u s n e s e n í m č. 62/9/2007 rozpočtové opatření č. 31/2007: - v příjmové části rozpočtu navýšení třídy 3 kapitálové příjmy o částku ,-- Kč za příjem z odprodeje pozemků na Malině III - v části financování navýšit položku 8128 aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity (výdaje) o částku ,-- Kč z důvodů převodu finančních prostředků do podílových fondů navýšit položku 8115 změna stavu na bankovním účtu o částku ,-- Kč z důvodů čerpání finančních prostředků určených na vybrané stavby bytového fondu z prostředků za odprodej bytů - ve výdajové části rozpočtu navýšit oddíl 64 ostatní činnost o částku ,-- Kč navýšením kapitálových rezerv

3 zajistit změnu rozpočtu na rok 2007 Termín: Zastupitelstvo města se seznámilo návrhem na úhradu ztráty za rok 2006 příspěvkové organizace Služby města Napajedla a nepřijalo usnesení. (Pro schválení usnesení nehlasovala nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města, tedy 11 členů ZM.) 5. Zastupitelstvo města Napajedla se seznámilo s předloženým návrhem na doplnění pravomocí místostarosty stanovených v čl. IV, odst. 4.3 přílohy č. 2 Organizačního řádu MěÚ Napajedla, a u s n e s e n í m č. 63/9/2007 doplnění tohoto článku s účinností od takto: Zastupitelstvo města pověřuje místostarostu města v rámci rozdělených kompetencí mezi starostou a místostarostou v souladu s čl. IV, odst. 4.3 přílohy č. 2 Organizačního řádu MěÚ Napajedla veškerými úkony souvisejícími s činností organizačních složek města a příspěvkových organizací města (např: pracovně právní úkony včetně mzdových záležitostí, podepisování vzniklých písemností apod.). Bc. J. Foltýnovi, tajemníkovi MěÚ zajistit doplnění tohoto usnesení do Organizačního řádu MěÚ Termín: Zastupitelstvo města Napajedla se seznámilo se zápisy z jednání kontrolního výboru dne a a bere je na vědomí. Bez usnesení. 7. Zastupitelstvo města Napajedla se seznámilo s informacemi o dotacích r a bere je na vědomí. Bez usnesení. 8. Zastupitelstvo města Napajedla se seznámilo s návrhem investičních záměrů ve vazbě na dotace v roce 2008 a u s n e s e n í m č. 64/9/2007 investiční záměry na rok přehled záměrů aktualizovat průběžně v návaznosti na vyhlašované dotační tituly a tento předkládat ke schválení ZM - zajistit prostřednictvím odboru SMIR, oddělení životního prostření a finančního odboru - nutnou projekční přípravu - vyřízení nutné legislativy v předpokládaných termínech - součinnost při zpracování žádostí o dotace - zapracování požadavků na financování akcí a jejich přípravy do rozpočtu 2008

4 všem vedoucím odborů, organizačních složek, ředitelům příspěvkových organizací - podílet se aktivně na vyhledávání dotačních příležitostí 4 9. Zastupitelstvo města Napajedla se seznámilo se záměrem realizace Sběrného dvora v areálu Hospodářské školy a u s n e s e n í m č. 65/9/2007 záměr realizace sběrného dvora v areálu hospodářské školy a souhlasí s přípravou projektu Napajedla - rekonstrukce HŠ na areál služeb - Sběrný dvůr v rámci Operačního programu Životní prostředí, Nakládání s odpady, v celkové výši max. 18 mil. Kč a zavazuje se zabezpečit spolufinancování projektu dle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, a zároveň se zavazuje zabezpečit financování celé akce tak, aby nedošlo k ohrožení její realizace b) schvaluje rozpočtové opatření č. 32./2007: - ve výdajové části rozpočtu přesun finančních prostředků v objemu ,-- Kč z kapitálové rezervy (oddíl 64 ostatní činnosti) do oddílu 37 ochrana životního prostřední na akci č Sběrný dvůr za účelem úhrady úpravy výkazu výměr zadávací dokumentace - ve výdajové části rozpočtu přesun finančních prostředků v objemu ,-- Kč z kapitálové rezervy (oddíl 64 ostatní činnosti) do oddílu 37 ochrana životního prostřední na akci č Sběrný dvůr za účelem úhrady části ceny za zhotovení díla žádosti o dotaci c) ukládá - zajistit vypracování žádosti o dotaci Termín: zajistit změnu rozpočtu města na rok 2007 Termín: Zastupitelstvo města Napajedla u s n e s e n í m č. 66/9/2007 vypracování obecně závazné vyhlášky města Napajedla o regulaci provozu výherních hracích přístrojů ( VHP ) Ing. Ireně Brabcové, starostce města zajistit přípravu vyhlášky a předložit ji ke schválení na zasedání ZM Termín: Zastupitelstvo města Napajedla projednalo žádost společnosti SCH consult, spol s r.o. prodej pozemku v k.ú. Otrokovice a u s n e s e n í m č. 67/9/2007 prodej pozemku KN p. č. 3177/4 o výměře 154 m 2 v k. ú. Otrokovice společnosti SCH consult, spol s r.o. za cenu 1200,-- Kč/m 2 zajistit vyhotovení a uzavření smlouvy Termín:

5 5 12. Zastupitelstvo města Napajedla se seznámila s návrhem Zásad pro nakládání s nepotřebným movitým majetkem města Napajedla a u s n e s e n í m č. 68/9/2007 předložený návrh Zásad pro nakládání s nepotřebným movitým majetkem města Napajedla radě města a ředitelům příspěvkových organizací města řídit se schválenými Zásadami Termín: trvale 13. Zastupitelstvo města Napajedla se seznámilo s návrhem Zásad pro poskytování finančních příspěvků městem Napajedla na činnost a akce pořádané organizacemi nebo jednotlivci v oblasti sportu, kultury, ochrany přírody, práce s mládeží atd. a u s n e s e n í m č. 69/9/2007 předložený návrh Zásad pro poskytování finančních příspěvků městem Napajedla radě města postupovat dle schválených Zásad Termín: trvale 14. Zastupitelstvo města Napajedla se seznámilo s návrhem Zásad pro správu pohledávek města Napajedla a u s n e s e n í m č. 70/9/2007 návrh Zásad pro správu pohledávek města Napajedla radě města a ředitelům příspěvkových organizací města Napajedla řídit se schválenými Zásadami Termín: trvale 15. Zastupitelstvo města Napajedla projednalo žádost pana Minaříka o odkoupení části sousedního pozemku v ulici Pod Kalvárií u s n e s e n í m č. 71/9/2007 a) neschvaluje záměr prodeje části pozemku KN p. č. 6477/6 o výměře cca 10 m 2 panu Minaříkovi Ing. Ireně Brabcové, starostce města zajistit sdělení stanoviska ZM žadateli Termín: Zastupitelstvo města Napajedla projednalo doporučení rady města Napajedla na schválení poskytnutí peněžitého daru pro starostku a místostarostu a u s n e s e n í m č. 72/9/2007

6 6 poskytnutí peněžitého daru pro starostku a místostarostu v souladu s ustanovením 85, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši měsíční odměny, dle důvodové zprávy Bc. J. Foltýnovi, tajemníkovi MěÚ zajistit poskytnutí peněžitého daru Termín: Zastupitelstvo města Napajedla se seznámilo s rezignací Martina Lapčíka na funkci člena finančního výboru a u s n e s e n í m č. 73/9/2007 bere na vědomí rezignaci Martina Lapčíka na funkci člena finančního výboru ke dni Zastupitelstvo města Napajedla se seznámilo se zápisem z jednání finančního výboru dne a bere ho na vědomí. Bez usnesení. 19. Zastupitelstvo města Napajedla otevřelo obálky zájemců o koupi pozemku ke stavbě rodinného domu v lokalitě Malina III a u s n e s e n í m č. 74/9/2007 prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinného domu v lokalitě Malina III za cenu nejvyšší nabídky: - pozemek č. 1 p. č. 2074/106 za cenu 1150,-- Kč/m 2 paní Stloukalové - pozemek č. 3 p. č. 2074/104 za cenu 1300,-- Kč/m 2 manž. Bojčovski - pozemek č. 5 p. č. 2121/30 za cenu 955,-- Kč/m 2 panu Holubovi a paní Tománkové - pozemek č. 10 p. č. 2121/40 za cenu 1000,-- Kč/m 2 manž. Bojčovski ing. I. Brabcové, starostce města - zajistit sdělení stanoviska ZM žadatelům Termín: podepsat kupní smlouvy a smlouvy o výpůjčce na pozemky p. č. 2121/21, 2121/43, 2121/44, 2074/3 a 2074/111 za účelem vedení inženýrských sítí a komunikačního napojení Termín: c) vyhlašuje 10. kolo výběrového řízení na prodej zbývajících stavebních pozemků 2121/29, 2121/32 a 2121/40, resp. 2074/104 (s podmínkou, že zájemce o pozemek písemně do od koupě jednoho z těchto pozemků odstoupí) pro budoucí výstavbu RD v lokalitě Malina III za cenu nejvyšší nabídky za stejných podmínek Termín uzávěrky 10. kola: do 14:00 hodin d) ukládá ing. I. Brabcové, starostce města zajistit zveřejnění 10. kola výběrového řízení na prodej pozemků Malina III na úřední desce Termín:

7 7 20. Zastupitelstvo města Napajedla se seznámilo s reakcí majitelů pozemků dotčených stavbou Cyklostezka podél Baťova kanálu na nabídku města na odkoupení pozemků za cenu 18,- Kč/m 2 a u s n e s e n í m č. 75/9/2007 zvýšení výkupní ceny pozemků dotčených stavbou Cyklostezka podél Baťova kanálu z původních 18,-- Kč/ m 2 na 100,-- Kč/ m 2 : zajistit oslovení vlastníků pozemků Termín: ihned Ing. Irena Brabcová, v. r. Martin Lapčík, v. r. starostka města člen ZM Ing. Milan Vybíral, v. r. MUDr. Anna Raková, v. r. místostarosta členka ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Napajedel 2. Rozpočtové

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 68 konaného dne 5. února 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 68 konaného dne 5. února 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 68 konaného dne 5. února 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-4/2008 předloženou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, že pan Adolf Stuchlík, Dubíček 105, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice doručil dne 31.3.2008 návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení

Více

Z p r á v a o č i n n o s t i R a d y o b c e P í š ť 5. s c h ů z e která se uskutečnila dne 21.1.2015 v 17:00 hodin na Obecním úřadě v Píšti

Z p r á v a o č i n n o s t i R a d y o b c e P í š ť 5. s c h ů z e která se uskutečnila dne 21.1.2015 v 17:00 hodin na Obecním úřadě v Píšti Z p r á v a o č i n n o s t i R a d y o b c e P í š ť 5. s c h ů z e která se uskutečnila dne 21.1.2015 v 17:00 hodin na Obecním úřadě v Píšti Přítomni: Bc. Fichna, Golinský, Mgr. Polomská, Ing. Návrat,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 25. 8. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 14. února 2006 v malém sále KD Družba

Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 14. února 2006 v malém sále KD Družba Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 14. února 2006 v malém sále KD Družba I. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z jednání ZM, konaného dne 13.12.2005.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi dne 4. 10. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 3. 2011

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 3. 2011 Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 3. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: Jiří Rošek, k bodu č. 1) Program jednání: 1. Plán činností Kontrolního

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli 1448. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk Vyřizuje: JUDr. Jitka Kubová Telefon: 465 670 215 E-mail: j.kubova@muzbk.cz Datum: 08.08.2013 Městský úřad Žamberk obdržel dne 24.05.2013 žádost

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 02 /2014, které se uskutečnilo dne 10. 04. 2014 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

U S N E S E N Í R 751/05-08

U S N E S E N Í R 751/05-08 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2008 ve 13:00 hodin v prostorách Hotelu Pivovar v Kojetíně, náměstí Dr. E. Beneše 61, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku 2008 - rozpočtové

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Hlasování o programu: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel Navržený program byl schválen.

Hlasování o programu: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel Navržený program byl schválen. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného v úterý dne 4. 6. 2015 od 18:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomno: všech15 členů Připomínky k zápisu ze dne

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více