Vážení čtenáři, Jaromír Drábek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení čtenáři, Jaromír Drábek"

Transkript

1

2 2

3 Vážení čtenáři, Česká republika se spolu s dalšími státy Evropské unie zavázala v roce 2010 intenzivně zaměřit svou pozornost k problémům spojeným s chudobou a sociálním vyloučením. Shodou okolností se tak stalo v době složité situace na pracovním trhu, vyvolané ekonomickou recesí, a v době potřebných a důležitých reforem, které s sebou jistě ponesou i řadu nepopulárních opatření. O to více je však třeba, aby se celá naše společnost dokázala semknout ve snaze prohloubit vzájemnou spolupráci mezi všemi aktéry, kteří se problematikou chudoby a sociální vyloučenosti zabývají, ať už jde o politickou reprezentaci, neziskový či soukromý sektor, územní veřejnou správu ale i sociálně vyloučené osoby samotné, protože právě jejich aktivní přínos může nejlépe poukázat na zdroje a příčiny chudoby a pomoci hledat funkční cesty prevence a nápravy. Z pohledu statistických dat má Česká republika ve srovnání s ostatními státy Evropské unie nejnižší míru relativní chudoby (8,6 %), mimo jiné zásluhou efektivních sociálních transferů. Mezi skupiny, které lze označit za zranitelné a ohrožené, u nás patří zejména dlouhodobě nezaměstnaní, neúplné rodiny s nejméně jedním dítětem a domácnosti se 3 a více dětmi. Nelze samozřejmě pominout ani obyvatele sociálně vyloučených lokalit, u kterých se často kumulují výše zmíněné charakteristiky s dalšími znevýhodněními. Bylo by možné jmenovat i další skupinové charakteristiky, tyto jsou však nejpodstatnější. Aktivitami uskutečněnými v rámci Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, informační a osvětovou kampaní chceme celospolečensky upozornit na problémy, které do pasti sociální vyloučenosti vedou, ukázat možná východiska. Naším cílem je vyzdvihnout myšlenku přijetí individuální odpovědnosti a přispět mimo jiné k bourání stereotypů v nahlížení na sociálně vyloučené osoby. Uvědomit si, že tento problém se přímo či nepřímo dotýká celé společnosti. Přál bych si, aby se rok 2010 stal milníkem, který přispěje k řešení problému chudoby a sociálního vyloučení v letech nadcházejících a usnadní vzájemnou komunikaci a efektivní spolupráci všech aktérů na tomto poli. Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek

4 4

5

6 6

7

8 Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení měl za cíl celospolečensky upozornit na problém chudoby a sociálního vyloučení v Evropě. Jeho smyslem bylo zapojit celou občanskou společnost, veřejné i soukromé subjekty, sociální partnery, místní a regionální samosprávy, a především přizvat k řešení problémů ty, kdo mají s chudobou přímou či nepřímou zkušenost, aby se v této oblasti angažovali. Do kampaně k Evropskému roku 2010 se zapojilo všech 27 členských států EU spolu s Norskem a Islandem. Každý z těchto států připravil v souladu s rámcovou politikou Evropské unie svůj národní program, na jehož základě se v jednotlivých zemích uskutečnila řada akcí na národní i místní úrovni. V České republice se jednalo zejména o projekty, semináře, informační akce, doprovodné kulturní a sportovní události, které měly na problematiku upozornit širokou veřejnost. Osobám, kterých se problém chudoby a sociálního vyloučení přímo dotýká, měly tyto aktivity přinést lepší informace o jejich právech a možnostech aktivního řešení nepříznivé situace. Program Evropského roku 2010 přizpůsobený specifikům českého prostředí připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v souladu s rámcovou politikou Evropské unie. Soustředilo se v něm na pět prioritních oblastí: prevenci sociálního vyloučení v důsledku předluženosti zlepšení přístupu na trh práce osobám vzdáleným tomuto trhu aktivizaci územní veřejné správy při tvorbě a hodnocení akčních plánů boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení zvýšení úrovně vzdělanosti a konkurenceschopnosti chudých a vyloučených lidí na trhu práce podporu přiměřeného bydlení sociálně vyloučených skupin a řešení problému bezdomovectví. Na základě těchto priorit podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci dotačního programu k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení celkem 16 projektů v celkové hodnotě korun, realizovaných v průběhu roku Evropská unie uvolnila na aktivity Evropského roku 2010 celkem sedmnáct miliónů eur. Česká republika využila z těchto zdrojů v přepočtu přibližně 8 miliónů korun. Dalších 9 miliónů korun vyčlenilo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Do realizace aktivit Evropského roku 2010 se významně zapojil také neziskový sektor. Hlavními partnery Ministerstva práce a sociálních věcí se staly Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice (EAPN ČR), projekt Napsi spolu! a Poradna při finanční tísni. Evropský rok 2010 měl v Česku rovněž své ambasadory, kteří mu propůjčili svou tvář. Jsou jimi předsedkyně EAPN ČR Milena Černá, ředitelka občanského sdružení IQ Roma Servis Katarína Klamková, prodejce Nového prostoru Boris Šmejkal, ředitel občanského sdružení Vzájemné soužití Sri Kumar Vishwanathan a Selma Muhič Dizdarevič z Katedry studií občanské společnosti FHS UK. Věříme, že rok 2010 přispěje k lepšímu povědomí o existenci chudoby, ke zpochybnění některých příčin, jež vedou k sociálnímu vyloučení a chudobě, a tím ke zmírnění stereotypů a stigmatizace lidí žijících v chudobě. Očekávané poselství Evropského roku 2010 veřejnosti je porozumění a úcta, důstojnost všech lidí, předsedkyně Evropské sítě proti chudobě v České republice Milena Černá. Míra chudoby v České republice v členění podle krajů v roce 2009 ** dle metodiky EU (s příjmem pod hranicí 60 % mediánu národního ekvivalizovaného příjmu na spotřební jednotku) *** počítáno z nezaokrouhlených dat celkového počtu osob a počtu chudých Zdroj: ČSÚ 8

9 Situace v České republice Ve srovnání se zeměmi EU se Česká republika řadí mezi členské státy s nejnižší mírou relativní chudoby (podíl osob s příjmem pod hranicí 60 % mediánu národního ekvivalizovaného příjmu na spotřební jednotku). Podle posledního šetření Českého statistického úřadu (ČSÚ) s názvem Životní podmínky 2009 bylo v České republice ohroženo chudobou 884,9 tis. osob, což bylo o 41,9 tis. méně než v roce Celkem tak u nás bylo podle předběžných údajů ohroženo chudobou 8,6 % lidí, o 0,4 procentního bodu méně oproti roku Průměr v Evropské unii je podle posledních dostupných údajů (EU-SILC 2008) 17 %. Nízká míra relativní chudoby u nás souvisí s nízkou mírou diferenciace příjmů a poměrně vysokou efektivitou sociálních transferů. Hranice chudoby (propočítaná z příjmů dosažených v roce 2008 podle jednotné evropské metodiky) se meziročně v ČR zvýšila o 8 % na korun, měsíčně tedy činila 9099 korun. Hlavní problémy v oblasti boje s chudobou a sociálním vyloučením jsou v České republice spatřovány zejména ve vyšší míře chudoby dětí (13,3 %) než je míra chudoby v celé populaci. Ve větší míře jsou (v příslušné kategorii osob či domácností) ohroženy chudobou nezaměstnané osoby (46,9 %), neúplné rodiny s alespoň jedním dítětem (40,2 %) nebo domácnosti se 3 a více dětmi (23,7 %). Z hlediska věkové skladby přibylo v uplynulém roce ohrožených domácností jednotlivců ve věku nad 65 let, jejichž podíl vzrostl ze 17,8 % na 19,7 %. Těžce situace dopadá také na lidi žijící v nájemních bytech (18,3 %). I jejich podíl na celkovém počtu lidí ohrožených chudobou se zvyšuje. V České republice téměř neexistuje sektor sociálního bydlení, chybí strategie prevence bezdomovectví, velkým problémem jsou sociálně vyloučené lokality. Je potřeba posílit opatření k vytváření pracovních příležitostí pro starší osoby a ke zvyšování jejich zaměstnatelnosti. Problematickou se jeví také například oblast sladění pracovního a rodinného života, které ovlivňuje nízkou míru zaměstnanosti žen, mimo jiné v důsledku nedostatečné kapacity zařízení péče o děti. Vedle míry ohrožení chudobou se k dalším indikátorům chudoby řadí také míra materiální deprivace a podíl osob v domácnostech bez zaměstnané osoby nebo s velmi nízkou intenzitou práce. Materiální deprivace umožňuje přesněji diferencovat životní standardy napříč členskými státy EU, na rozdíl od indikátoru míry ohrožení chudobou, který je postaven na příjmových hranicích chudoby. Materiální deprivací jsou ohroženy osoby, které si nemohou dovolit alespoň 4 položky z devíti vyjmenovaných, přičemž mezi tyto položky patří např. nemožnost uhradit nečekaný výdaj, adekvátně vytápět dům či byt, uhradit týden dovolené mimo domov, vlastnit auto. Z údajů zjištěných ČSÚ v roce 2009 vyplývá, že míra materiální deprivace byla mírně vyšší u žen než u mužů (u žen celkem 6,5 %; u mužů celkem 5,8 %) a to ve všech věkových skupinách. Z hlediska věku dosahovala nejvyšší míry materiální deprivace (7,4 %) skupina osob v předproduktivním věku, tedy dětí do 17ti let. Celková míra materiální deprivace v České republice byla 6,1%, deprivací tedy bylo ohroženo zhruba 635 tisíc osob (o 61 tis. méně než v roce 2008). Podíl osob v domácnostech bez zaměstnané osoby nebo s velmi nízkou intenzitou práce je dalším indikátorem chudoby, který souvisí s možnostmi přístupu na trh práce. Statistické údaje z roku 2009 hovoří o 6,7 % populace ve věku a o 8 % dětí ve věku 0-17 roků, žijících v domácnostech bez zaměstnané osoby. Nezaměstnanost rodičů, zejména je-li dlouhodobá, velmi nepříznivě zvyšuje ohrožení příjmovou chudobou u rodin s dětmi. Dlouhodobá nezaměstnanost rodičů je dále rizikem pro mezigenerační přenos chudoby, zejm. v postoji dětí k uplatnění se na trhu práce. Chudoba rodin s dětmi může být významná v rodinách, kde je pouze jeden rodič ekonomicky aktivní, přičemž neaktivita druhého je dána jak nezaměstnaností tak péčí o dítě, která může být preferovanou volbou nebo skutečností vynucenou vnějšími okolnostmi (např. nedostupností předškolních zařízení a služeb péče o děti, malou dostupností zkrácených úvazků). U neúplných rodin je ohrožení chudobou dáno především absencí příjmu nepřítomného rodiče. Ohrožení příjmovou chudobou zpravidla roste také s počtem dětí v rodině. Rizikovou skupinu mezi domácnostmi bez zaměstnané osoby tvoří zejména rodiny s nezaopatřenými dětmi.

10 10

11

12 Ekonomický růst provázelo v posledních letech rostoucí zadlužení domácností. Mohutnou expanzi zaznamenaly zejména spotřebitelské úvěry, jejichž nabídka byla rozšířena např. i na nákup dovolené, vánočních dárků atp. Ukazuje se, že v důsledku nedostatečné informovanosti si řada občanů nedokáže sama vyhodnotit rizikovost své zadluženosti, zejména v návaznosti na schopnost své dluhy splácet. K růstu zadluženosti přispívá i současná hospodářská krize, kdy občané nejsou schopni splácet své dluhy, protože ztratili práci či se dostali do částečné nezaměstnanosti, a na umoření starých dluhů si vytvářejí dluhy nové. Jde o velké nebezpečí i z hlediska výchovy dětí v rodině, kdy děti pokládají za normální, že si lze téměř vše pořídit na dluh. Roste počet osob, u kterých byla nařízena exekuce. Jsou proto snadnými potenciálními klienty pro bankovní i mimobankovní úvěry. Mimo to jsou určité skupiny občanů zneužívány k lichvě, kdy je možno finanční prostředky získat v podstatě okamžitě, avšak za pro ně velmi nevýhodných podmínek. Sociálním vyloučením v důsledku velké zadluženosti jsou nejvíce ohroženy osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiče samoživitelé, početné rodiny, rodiny s jedním příjmem, nezaměstnaní, především dlouhodobě nezaměstnaní, mladí lidé, starší osoby, osoby se zdravotním postižením, vězni, resp. osoby po návratu z výkonu trestu, mladí po ukončení ústavní nebo ochranné výchovy a náhradní rodinné péče, cizinci s nízkou úrovní jazykového vybavení a vzdělání. Aby bylo možné předejít sociálnímu vyloučení v důsledku předluženosti, je především potřeba zvýšit informovanost občanů o negativních důsledcích zadluženosti a zvýšit jejich finanční gramotnost. Problematiku je nutné začlenit i do školních vzdělávacích programů a připravit na tuto situaci také klienty pobytových zařízení (dětských domovů atp.), aby v okamžiku, kdy toto zařízení opustí, byli schopni lákavé nabídky rychlého získání finančních prostředků dobře vyhodnotit a čelit jim. Zároveň je třeba vytvořit a rozšířit sítě finančního poradenství pro posílení finanční gramotnosti a ochrany spotřebitelů a zvýšit počet sociálních pracovníků pracujících s osobami ohroženými zadlužeností. 12

13

14 V posledních desetiletích se na trhu práce objevuje vysoká konkurence mezi uchazeči o zaměstnání, což snižuje šance těch, kteří jsou méně kvalifikovaní, na získání kvalitního a dobře placeného pracovního místa. Nezbytným předpokladem pro úspěšné hledání a udržení si pracovního místa je celoživotní vzdělávání a průběžné zvyšování kvalifikace. Mezi jednotlivými sociálními skupinami jsou možnosti přístupu ke vzdělání rozděleny velmi nerovnoměrně. Současná podoba vzdělávacích systémů vykazuje spíše přenos vzdělanostního a kulturního kapitálu mezi generacemi stejné sociální vrstvy a tato skutečnost se projevuje i v oblasti dalšího vzdělávání. Výrazně vyšší měrou se dále vzdělávají ti, kteří již kvalitní formální vzdělání získali a většinou i zastávají dobré sociální postavení, naopak ti, jejichž formální vzdělání není na příliš dobré úrovni (tedy skupina nejvíce ohrožená chudobou, rizikem ztráty zaměstnání, sociálním vyloučením apod.) a kteří by tedy pravděpodobně mohli dalším vzděláváním získat nejvíce, se dalšímu vzdělávání a učení věnují jen ve velmi omezené míře. Tento fakt lze doložit na příkladu zastoupení různých sociálních skupin s rozdílným stupněm dosaženého vzdělání v dalším vzdělávání v ČR. Zatímco se v roce 2004 účastnilo dalšího formálního vzdělávání v ČR 4,3 %, neformálního 27,2 % a informálního 53,2 % dospělých s dosaženým terciárním vzděláním, osob se základním vzděláním jen 0,1 % ve formálním vzdělávání, 3,9 % v neformálním a 7,1 % v informálním. Z těchto skutečností vyplývá, že osobám s nízkou kvalifikací, jež mohou být častěji ohroženy sociálním vyloučením a marginalizací, nezaměstnaností a chudobou, je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Priorita zvýšení úrovně vzdělanosti a tím konkurenceschopnosti na trhu práce by měla být zaměřena především na děti a mládež ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. Další cílovou skupinou jsou dlouhodobě nezaměstnaní uchazeči, jejichž kvalifikace neodpovídá požadavkům současného trhu práce. Dále pak osoby s nedostatečnou úrovní funkční gramotnosti. Pro zvýšení vzdělanosti ohrožených skupin na trhu práce je vedle motivace těchto osob nutné, aby samy cítily potřebu dále se učit a vzdělávat, propojit poslední ročníky základních škol s kariérním individuálním i skupinovým poradenstvím a věnovat odpovídající pozornost dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Podniky a sociální partneři by se měly podílet na přípravě standardů pro Národní soustavu kvalifikací tak, aby kvalifikace v ní uvedené odpovídaly potřebám trhu práce. Na lokální úrovni je třeba podporovat například alternativní typy předškolní přípravy miniškolky, mateřská centra apod., s důrazem na aplikaci v sociálně vyloučených rodinách. 14

15

16 V důsledku zhoršené ekonomické situace výrazně ubývá pracovních míst a nárůst nezaměstnanosti má pochopitelně značný dopad do sociální oblasti. Problémem je však především dlouhodobá a opakovaná nezaměstnanost, související především s nízkou kvalifikací nezaměstnaných osob, s jejich zhoršeným zdravotním stavem, s neschopností orientovat se na pracovním trhu či s nepřiměřenými očekáváními některých nezaměstnaných vůči institucím, zaměstnavatelům i vůči sobě samotným. Významným faktorem je i určitá míra rezignace na hledání řešení v obtížné životní situaci nezaměstnaného, jeho nemotivovanost a zklamání. Dlouhodobě nezaměstnaní ztrácejí pracovní návyky na trhu práce, z toho důvodu nejsou konkurenceschopní a jejich šance na nalezení zaměstnání klesají. Situaci neprospívá ani diskriminace ze strany některých zaměstnavatelů zvláště vůči etnickým skupinám, ženám s malými dětmi a dalším skupinám nezaměstnaných. Dlouhodobou nezaměstnaností jsou více postiženy ženy, častěji se s ní setkáme u vyšších věkových kategorií (nad 50 let), popřípadě u zdravotně znevýhodněných osob. Obtížněji hledají na trhu práce uplatnění také osoby, které se vracejí z výkonu trestu, matky samoživitelky, lidé s nízkou kvalifikací či cizinci. Dlouhodobá nezaměstnanost je obzvlášť nebezpečná, pokud se stane životní strategií. Vzorce v rodině se pak přenášejí při socializaci dětí a vzniká riziko vzniku tzv. kultury chudoby, mezigenerační přenos ztráty motivace k uplatnění na trhu práce. S dlouhodobou nezaměstnaností jsou spojeny také jevy materiální a sociální deprivace. Nezaměstnané osoby klesají pod životní úroveň, na kterou bez problémů dosahuje průměrný člen majoritní společnosti. Tito lidé se tak postupně ocitají v sociální izolaci, stávají se vyloučenými ze sociálních vztahů, ztrácejí podporu komunity, mají nedostatek příležitostí pro vzdělání a zaměstnání a stávají se vyloučenými ze společnosti. Dlouhodobá nezaměstnanost se navíc prokazatelně nepříznivě odráží i na zdravotním stavu a psychické pohodě člověka. 16

17 K řešení situace by měla pomoci například úprava koncepce a fungování systému služeb zaměstnanosti, která by vycházela z vyhodnocení vlivu opatření politiky zaměstnanosti na situaci jednotlivých specifických skupin. Cestou je také využívání společensky účelných míst, která podporují začleňování do běžného pracovního prostředí, podpora sezónních a příležitostných prací, alternativních forem studia a rekvalifikací tak, aby mohly probíhat při výkonu zaměstnání. Důležité je rovněž vytvořit vhodné prostředí pro podnikání, snížit finanční a administrativní zátěž zaměstnavatelů a zároveň je stimulovat k vytváření míst s kratšími pracovními úvazky, což by usnadnilo návrat na trh práce např. ženám pečujícím o děti, či osobám se zdravotním postižením. Důležité je zajistit také například profesionální péči a supervize pro pracovníky v přímé práci s uchazeči o zaměstnání a jejich provázanost s dalšími aktéry jako jsou pracovníci nevládních organizací.

18 Ačkoli ze strany státu bylo v uplynulých letech vynaloženo maximální úsilí ke stimulaci aktivit obcí v oblasti uspokojování potřeby bydlení (nabídka jednotlivých podpor), nesetkalo se s takovým zájmem, který by vedl ke zlepšení podmínek bydlení osob nejvíce ohrožených sociálním vyloučením. Státní podpora byla dosud zaměřena pouze na výstavbu nájemních bytů pro osoby s vymezenými příjmy, a byla podle četných zkušeností obcemi využívána zejména pro bydlení co nejméně rizikových nájemců (tj. např. s minimálním rizikem neplacení apod.). Velké problémy s bydlením mají osoby, které jsou, a to při využití všech existujících nástrojů sociální politiky, pro potenciálního pronajímatele natolik rizikovými nájemci, že s nimi nájemní smlouvu buď neuzavře, nebo si zvýšené riziko promítne do výše nájemného. V těchto případech nelze spoléhat na pomoc formou sociálních dávek. Jestliže tato osoba nenajde vhodný byt, nikdo ji neubytuje a tak nevydává ani náklady, na jejichž úhradu lze sociální dávkou přispět. Rizika například spočívají ve vyšší pravděpodobnosti výpadku nájemného, ve zvýšených nákladech na opravy bytu spojených se změnou nájemce, v nákladech na soudní výlohy spojené s vymáháním nájemného, ale i v externalitách vyplývajících ze skutečnosti, že bydlení problematické osoby v bytovém domě záporně ovlivňuje užitek z bydlení v celém domě a jeho okolí. Takto rizikovými, případně domněle rizikovými osobami, jsou zejména osoby opouštějící instituce, u kterých se předpokládá ne zcela dostatečná schopnost plnit povinnosti spojené s nájemním vztahem. Jedná se například o mladé lidi opouštějící dětské domovy, o osoby, které se vracejí z výkonu trestu, o absolventy resocializačních programů azylových domů. Jedná se však i o vícečetné rodiny s dětmi s nízkými příjmy, sociálně vyloučené romské komunity, starší osoby, osoby se zdravotním postižením. Podporované bydlení bude tvořit netržní segment nájemního bydlení, jehož výstavba bude podporována z veřejných prostředků. Základním principem budoucí úpravy bude respektování přiměřenosti bydlení vzhledem k finančním možnostem a potřebám konkrétní domácnosti. Bude se jednat o neziskové nájemní bydlení, kde uplatňovaná výše nájemného bude limitována nákladovou úrovní. Byty budou po stanovenou dobu pronajímány osobám z cílové skupiny. Pokud by pronajímatelům sociálního bydlení byla poskytována neinvestiční podpora, určená na provoz sociálních bytů, mohlo by dojít k překonání neochoty pronajímatelů poskytnout bydlení nájemcům z cílové skupiny. 18

19 K důležitým krokům patří také například zefektivnění procesu územního plánování a jeho propojení s řešením problematiky vyloučených lokalit. Obce by měly v nižší míře přistupovat k represivním postupům při řešení dluhů spojených s bydlením a ve vyšší míře využívat nástrojů včasné prevence, které zabrání nárůstu dluhů, ztrátě bydlení a hlubšímu sociálnímu propadu zadlužených rodin. Jejich situaci v konečném důsledku opět řeší sociální odbory a tím dochází k zatížení jejich agendy. Obce by měly důsledně informovat nájemce o jejich právech a povin-nostech vyplývajících z nájemní smlouvy a nastavit jasná pravidla užívání bytu a úhrady nákladů na bydlení. S pronájmem obecního bytu by měla být spojena častá kontrola úhrady nájmu tak, aby byly dluhy na nájmu včas podchyceny. Některé definice berou v úvahu jen absenci domova a definují bezdomovce jako lidi, kteří jsou bez možnosti využívat trvalý přístřešek. Z pohledu bydlení na bezdomovectví většinou nazírá i státní správa. Je samozřejmé, že by mělo být v zájmu každého státu, aby měli jeho občané zabezpečeno bydlení, což deklarují i mnohé mezinárodní dohody a smlouvy. Naplnit deklarovaná práva je však mnohem složitější. Už jen samotné uchopení problému bydlení a nebydlení, tak aby byly vzaty do úvahy všechny jeho druhy, je dosti komplikované. V Evropské unii byla snaha sjednotit pohled na bezdomovectví a vyloučení z bydlení. Nadnárodní organizace FEANTSA nabídla obsáhlou definici ETHOS, kterou správa EU přijala. bez přístřešku (rooflessness bez možnosti pobytu pod střechou 24 hodin denně, např. na ulici, v kanálech či noclehárně) bez bytu (houselessness osoby v různých zařízeních, např.: noclehárnách, veřejných ubytovnách, stejně tak osoby, které opouštějí instituce) bydlící v nejistých podmínkách (osoby, kterým hrozí vystěhování, oběti domácího násilí, domácnosti v bytech bez právního nároku) bydlící v nepřiměřených podmínkách (příliš lidí v bytě, špatný technický stav budovy, bez pitné vody a elektřiny, provizorní stavby, maringotky) V praxi to znamená, že v EU se za bezdomovce nepovažují pouze lidé, kteří jsou viditelní přímo na ulici či v noclehárnách a útulcích, ale i ti skrytí, potulující se z ubytovny na ubytovnu nebo z bytu do bytu. S občasnými zastávkami pod mostem či v kanále. Také lidé, kteří se nacházejí v různých institucích, např. ve věznicích, zdravotnických zařízeních či azylových domech, avšak pokud je opustí, nemají kam jít. Za potenciální bezdomovce se považují také lidé, kterým bezprostředně hrozí ztráta jejich přístřešku, například oběti domácího násilí nebo nezaměstnaní bez příjmu, kteří nejsou schopní platit nájemné. Také lidé, kteří bydlí v nepřiměřených podmínkách, tj. bez vody, bez elektrické energie, v chátrajících obydlích či příbytcích, které vůbec nesplňují kritéria domova, jako např. maringotky či zahradní chatky. Zdroj: Beňová. N. Bezdomovci, l udia ako my. Košice: o.z. Proti prúdu, 2008.

20 Ve venkovských oblastech vzdálených od větších měst často chybí dostatečná infrastruktura, je zde nedostatek ekonomických aktivit a komplikuje se dostupnost sociálních a dalších veřejných služeb. S tím se zvyšuje i riziko, že dojde ke zhoršení životní situace cílových skupin, riziko jejich sociálního vyloučení a sociální izolace. Tyto osoby jsou ve venkovských oblastech víceméně závislé na pomoci ze strany rodiny či jiných blízkých osob. Problém ovšem nastává v situaci, když občané se specifickými potřebami žádný přirozený zdroj pomoci ve svém okolí nemají. Z tohoto důvodu je klíčové zdokonalení zavádění politik sociálního začleňování na lokální a regionální úrovni. Mezi skupiny obyvatelstva, jejichž situaci může významně napomoci právě lokální plánování v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a aktivní přístup územní veřejné správy, patří ty, které mají specifické potřeby z důvodu zhoršeného zdravotního stavu nebo věku; osoby sociálně vyloučené žijící ve znevýhodňujícím sociokulturním prostředí s nedostatečnou úrovní kompetencí k samostatnému fungování v sociálním prostředí (např. bezdomovci, děti opouštějící zařízení ústavní péče, atd.), se zvláštním zřetelem k obyvatelům venkovských oblastí. Aby se rozhodovací procesy na všech úrovních veřejné správy mohly efektivně opírat o objektivní poznání problému chudoby a sociálního vyloučení, je nutné podpořit komunikaci a partnerství všech aktérů politiky sociálního začleňování, více zapojit občanský sektor a samotné osoby zažívající chudobu do plánů, jako je Národní akční plán sociálního začleňování. Obcím je nutné zajistit metodickou podporu, aby mohlo dojít k efektivnímu uplatnění koncepcí a strategií z centrální úrovně na úroveň místní. 20

21

22 22

23 projekty

24 APERIO Společnost APERIO již několik let pomáhá sólo rodičům, matkám i otcům. APERIO - společnost pro zdravé rodičovství je občanské sdružení, které se orientuje na podporu informované volby, osobní zodpovědnosti a aktivního přístupu k rodičovství a mateřství. Usiluje o zlepšení podmínek a služeb pro rodiče a jejich rovnoprávné postavení ve společnosti. Jejím cílem je poskytování informací formou kurzů, pomocí webových stránek a tiskových materiálů a realizace vzdělávacích a výzkumných programů pro budoucí a stávající rodiče, laickou a odbornou veřejnost a zaměstnavatele. V letošním roce v rámci Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení nabídla bezplatné semináře a webináře (on-line semináře) zaměřené na vstup či návrat do práce. Cílem projektu byla podpora sólo rodičů v návratu nebo vstupu na trh práce. Dále podpora aktivního samostatného začlenění znevýhodněné skupiny rodičů ohrožené sociálním vyloučením do pracovního procesu a také zlepšení finanční situace neúplných rodin. Nedílnou součástí projektů bylo také rozšíření povědomí veřejnosti a zaměstnavatelů o problémech sólo rodičů v přístupu na trh práce. Cílovou skupinou projektů jsou rodiče vychovávající své děti bez partnera/partnerky z důvodu rozvodu, rozchodu, úmrtí partnera/partnerky a jiných příčin, kteří nemají pravidelný příjem ze zaměstnání či podnikání, a kteří usilují o vstup nebo návrat na trh práce, z celé ČR. Projekt nese název: Sólo rodiče a práce. Dvoudenní semináře APERIO pro sólo rodiče Jsou ušité na míru potřebám sólo rodičů z celé ČR a zaměřují se na pomoc zájemcům, kteří jsou bez pravidelného příjmu ze zaměstnání či podnikání, a přitom stojí o návrat na trh práce. Při sestavování programu seminářů navazuje APERIO na zkušenosti z několikaleté práce se sólo rodiči. Využívá přitom zpětnou vazbu od klientů i ankety a průzkumy prováděné průběžně mezi účastníky svých seminářů a návštěvníky webových stránek. V rámci tohoto programu absolvuje skupina patnácti sólo rodičů dvoudenní seminář na témata spojená se vstupem nebo návratem na pracovní trh. Semináře probíhaly na podzim roku 2010, v září, říjnu a listopadu. Účastníci v nich získali a získávají znalosti a dovednosti například z oblasti personalistiky (tvorba životopisu, motivačního dopisu, komunikace s potenciálním zaměstnavatelem, pohovor), hledání práce (kontakty na webové stránky, rekvalifikační kurzy aj.), psychologie (problémy sólo rodičů spojené s návratem na trh práce time management, skloubení práce a péče o děti, podpora sebevědomí, jak zvládat stres aj.) a práva (pracovní smlouvy a podmínky, možnosti flexibilních pracovních režimů, dávky aj.) Semináře i individuální konzultace vedou zkušení lektoři a lektorky, kteří již v minulosti se sólo rodiči pracovali. Účastníci dvoudenních seminářů tak měli možnost dozvědet se, kde a jak hledat práci. Aperio nabídlo příležitost ujasnit si, jakou práci hledat a jak ji skloubit s péčí o děti. Zábavnou formou se zájemci naučili napsat životopis a motivační dopis. Dále si vyzkoušeli přijímací pohovor v praxi a mohli svou situaci konzultovat s odborníky (např. s personalistou, psychologem, či právníkem). Na semináři byl také prostor pro skupinovou práci s psychologem, s cílem podpořit sebevědomí, naučit lépe si organizovat čas a řešit problémy spojené s výchovou dětí. Pomoc představovala také možnost vytvořit si plán návratu do práce zohledňující situaci, ve které se účastník nacházel.v neposlední řadě byla přínosem také možnost navázat kontakt s dalšími sólo rodiči, kteří jsou v podobné situaci. Vzhledem k tomu, že program je zaměřen na sólo rodiče 24

25 z celé ČR, jejichž ekonomická situace z důvodu nezaměstnanosti je většinou kritická, APERIO poskytlo mimopražským účastníkům a jejich dětem během semináře bezplatné ubytování a zajistilo hlídání dětí s programem. Každý účastník si pod vedením lektorů vytvořil osobní plán návratu do práce a na závěr obdržel certifikát o absolvování programu. První víkendový seminář proběhl v krásném prostředí Toulcova dvora v Praze Hostivaři. Úspěšně jej absolvovalo 15 sólo maminek, které ocenily především možnost vyzkoušet si přijímací pohovor, skupinovou práci s psycholožkami a práci s individuálním plánem návratu do práce. Seminář účastnicím podle jejich vyjádření dal hlavně komplexní informace z oblastí spojených s hledáním práce, praktické tipy a internetové odkazy a v neposlední řadě motivaci do dalšího hledání práce. Spokojenost účastnic pramenila také z možnosti, věnovat se po celý víkend sama sobě, díky zajištěnému programu pro děti po celou dobu seminářů. Webináře (on-line semináře) Pro sólo rodiče, kteří se nemohli zúčastnit dvoudenního semináře a mají možnost připojení na internet, nabídlo APERIO tři dvouhodinové webináře, které obsáhly témata komunikačních dovedností a zvládání přijímacího pohovoru, dále sestavení životopisu a přípravy na pohovor a konečně informace z oblasti práva. Webináře jsou inovativním stylem výuky, který je hojně využíván pro firemní školení, ale do povědomí veřejnosti se teprve dostává. APERIO tuto metodu vzdělávání vyzkoušelo a vyhodnotilo ji jako ideální způsob vzdělávání pro rodiče. Účastníci nemusí nikam chodit, ani si složitě zajišťovat hlídání dětí, stačí se připojit na internet z domova, mateřského centra nebo knihovny. Internet patří k vybavení pomalu každé domácnosti, ale ještě jsme si nezvykli ho doma plně využívat. Možná tito rodiče poslouchají internetové rádio, platí účty přes internet, tak proč nezkusit také webináře! Tato moderní forma vzdělávání probíhá on-line (přes internet). To znamená, že se v určený čas zájemce připojí k počítači, před sebou na obrazovce vidí přednášejícího, zároveň sleduje jeho vizuální materiály k přednášce a má k dispozici okénko pro chat (komunikaci pomocí krátkých zpráv) ve kterém může klást dotazy lektorovi nebo reagovat na dotazy ostatních účastníků a účastnic. Poté co si účastník vyslechl přednášku, zúčastnil se diskuse, kde měl možnost zeptat se na všechno, co ho zajímá. Společnost APERIO pořádá cyklus bezplatných webinářů pro sólo rodiče, kteří vstupují nebo se vracejí na trh práce a potřebují si doplnit znalosti a dovednosti důležité pro získání pracovního místa nebo zahájení samostatného podnikání. Webináře s tématikou personalistiky a pracovního práva mohou využít sólo rodiče, kteří z nějakého důvodu nemohou přijet na dvoudenní bezplatné semináře pořádané v Praze. Webinářů se mohou zúčastnit otcové i matky, kteří vychovávají své děti bez partnera a jsou bez stálého zaměstnaní nebo pravidelného příjmu z pracovní činnosti či podnikání. Každý webinář trvá dvě hodiny, z toho půl hodiny je věnováno diskusi s lektorem. Maximální počet účastníků je dvacet. První letošní webinář proběhl v červnu a hodnocení účastnic a účastníků byla vesměs pozitivní. Dozvěděla jsem se, jak dobře napsat motivační dopis, upřesnění bodů v životopisu, čeho si zaměstnavatelé všímají, dle čeho si vybírají, důležité jsou i detaily, jako např. vhodně zvolená ová adresa apod, shrnuje svou zkušenost jedna z účastnic. Webinář byl pro mě přínosný i tím, že je to pro mě nový způsob, jak být v kontaktu s lidmi a dozvědět se něco nového, na MD jsem dost odříznuta od okolního světa, říká maminka, která by se po mateřské dovolené ráda vrátila do práce. APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství nabízí bezplatné semináře a webináře pro sólo rodiče v rámci projektu Sólo rodiče a práce, který je součástí aktivit Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení v ČR. Na konci tohoto projektu, resp. po provedení všech plánovaných aktivit projektu, budou sólo rodiče se závislým dítětem/dětmi, disponovat informacemi, znalostmi a kompetencemi, které jim usnadní přístup na trh práce. Tyto znalosti nabyté pomocí vzdělávacích seminářů ušitých speciálně na míru potřebám této cílové skupiny, napomohou účastníkům/účastnicím k jejich aktivnímu začlenění na trh práce, a umožní jim tak předejít hrozbě jejich sociálního vyloučení (celkem cca 105 sólo rodičům z celé ČR, z toho cca 45 účastníků/nic on-line seminářů a cca 60 účastníků/nic prezenčních seminářů). Více informací naleznete na webových stránkách:

Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení končí, výstupy nabídnou vodítko pro další období

Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení končí, výstupy nabídnou vodítko pro další období Tisková zpráva Praha 13. 12. 2010 Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení končí, výstupy nabídnou vodítko pro další období Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České

Více

Evropský rok boje s chudobou a sociálním vyloučením

Evropský rok boje s chudobou a sociálním vyloučením Evropský rok boje s chudobou a sociálním vyloučením Předložený materiál navazuje na usnesení vlády č. 101 z 19. ledna 2009, kterým vláda schválila postup zabezpečení Evropského roku boje proti chudobě

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

- zřizovatelem je Magistrát města Brna - vzniklo v roce 2000 transformací Městského ústavu sociálních služeb - poskytuje 25 služeb (22 sociálních

- zřizovatelem je Magistrát města Brna - vzniklo v roce 2000 transformací Městského ústavu sociálních služeb - poskytuje 25 služeb (22 sociálních - zřizovatelem je Magistrát města Brna - vzniklo v roce 2000 transformací Městského ústavu sociálních služeb - poskytuje 25 služeb (22 sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Sólo rodiče a práce. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Sólo rodiče a práce. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení Sólo rodiče a práce APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 10. prosince 2010 APERIO Občanské sdružení fungující od roku 2001 Poslání:

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová Model SRS pro mateřská centra Sympozion Praha 18. 5. 2015 Linda Pačesová Obsah prezentace Model SRS pro mateřská centra: Řetězec řešení Cílová skupina MC Jaké oblasti sociálních problémů řeší MC? Využití

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

Národní program. Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Česká republika

Národní program. Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Česká republika II. Národní program Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení Česká republika Obsah: 1. Vnitrostátní kontext: Problémy, které mají být řešeny... 3 1.1. Problémy a vnitrostátní strategie

Více

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán (RAP) Vychází ze Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 Zajišťuje

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Přehled cílů a opatření za pracovní skupinu. Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením

Přehled cílů a opatření za pracovní skupinu. Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Přehled cílů a za pracovní skupinu Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Cíl Opatření 2.1

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Indikátory sociálního podniku.

Indikátory sociálního podniku. Indikátory sociálního podniku http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory Podpora sociálního podnikání Nutné zkontrolovat, jestli náš podnák je sociálním podnikem: http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Práce s ohroženou rodinou v SVL. Návrhy opatření ze Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na roky

Práce s ohroženou rodinou v SVL. Návrhy opatření ze Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na roky Práce s ohroženou rodinou v SVL Návrhy opatření ze Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na roky 2016-2020 Práce s ohroženými rodinami v SVL - východiska I když je Česká republika jednou ze zemí EU

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

OP Zaměstnanost

OP Zaměstnanost OP Zaměstnanost 2014-2020 Lukáš Hrabák 21. listopadu 2014 Současný stav přípravy OPZ Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu OPZ Evropské komisi (začátek formálního

Více

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář:

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: 38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: V odboru sociálních věcí a zdravotnictví nenastaly v průběhu roku 2005 žádné organizační ani závažné legislativní změny, které by měly vazbu

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Příspěvek pro Konferenci Progresívne, cenovo dostupné bývanie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoja Slovenskej republiky Informace o plnění úkolu Návrh komplexního řešení sociálního bydlení

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Služby sociální prevence 53 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto

Více

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ Karlovarský kraj Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. založeno 1994 27 zaměstnanců 150 externích spolupracovníků 10 000 klientů/40 projektů Poslání a

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

Podporujeme ty, kteří pomáhají. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Podporujeme ty, kteří pomáhají. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Podporujeme ty, kteří pomáhají Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 38 miliard korun bylo investováno do lidí, jejich rozvoje, vzdělávání a začlenění do společnosti Vzniklo 32 000 nových pracovních

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji

Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji Poslání AGENTURY podpora obcím v procesu sociálního začleňování podpora subjektů na místní úrovni nadresortní přístup propojování veřejné správy a neziskového

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně

Více

Strategie Královéhradeckého kraje

Strategie Královéhradeckého kraje Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb 2018-2026 http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz Regionální setkání, březen 2017 Cíle setkání Představit cíle dokumentu, strukturu dokumentu

Více

PŘÍKLAD PROJEKTU NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI

PŘÍKLAD PROJEKTU NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI PŘÍKLAD PROJEKTU NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI Ing. Zuzana Trojanová 12. 9. 2016 Praha 20. 9. 2016 Olomouc ZÁKLAD ÚSPĚŠNÉHO PROJEKTU Individuální přístup k osobám z cílových skupin Respektování specifických

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Únor 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Adaptabilita... 2 Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce... 2 Prioritní

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku

Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Mostecku a Ostravsku Prevence předlužení a jak z předlužení RNDr. Ivana Ašmerová vedoucí realizačního týmu objednatel

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Sociální bydlení a senioři

Sociální bydlení a senioři Sociální bydlení a senioři Současný stav Návrh koncepce sociálního bydlení Role obcí Otázky a odpovědi Současná situace v oblasti sociálního bydlení Koncepci připravilo MPSV jako hlavní gestor, spolugestorem

Více

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Mgr. Petr Wija, Ph.D. Institut důstojného stárnutí, Diakonie ČCE Možnosti zlepšení podpory pečujících o Zpracovat

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍ

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ Sociální podnikání ve vazbě na OPZ 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Místo: Praha Dne: 5. 6. 2015 2 Změny oproti OPLZZ Řízení OPZ Všechny funkce řídicího orgánu zajišťuje sekce pro ekonomiku

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracoval(a): Mgr. Jaroslava Krömerová Datum: 30. 11. 2016 Kdo sociální služby zřizuje? Zřizovatelé MPSV, kraje, obce Nestátní neziskové organizace Podnikatelské subjekty (FO,

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Termín realizace projektu : 1.květen 2010 30.duben 2012 Klíčové aktivity projektu : 1. Organizační, personální a technické zázemí projektu 2. Zabezpečení publicity projektu 3. Oslovení cílové skupiny -

Více