Základní údaje o projektu (popis projektu)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní údaje o projektu (popis projektu)"

Transkript

1 Základní údaje o projektu (popis projektu) Název projektu: Zvýšení možností pracovního uplatnění mladých lidí ohrožených sociálním vyloučením v regionu Jaroměři. Základní informace o projektu: Projekt byl realizován v rámci programu Phare 2003 RLZ, což je předvstupní program hrazený ze strukturálních fondů Evropské unie. Jeho cílem je připravit se na implementaci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů (OP RLZ) a zlepšit fungování trhu práce. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a státní rozpočtem České republiky. Délka realizace celého projektu byla 10 měsíců (od do ). Celkové náklady činili EUR. Realizační tým projektu tvořili sociální pracovnice Bc. Iva Papáčková, Bc. Michaela Pišlová (od do ), Jana Šímová, Dis. (od do ), ředitel Milíčova domu Bc. Jan Syrový, účetní Marta Andrejsová. Cíle projektu Hlavním cílem projektu bylo zvýšit možnosti uplatnění na trhu práce u mladých lidí ve věku 15 až 21 let v regionu Jaroměř, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením z důvodu svého nízkého vzdělání, dlouhodobé nezaměstnanosti, špatného rodinného prostředí, dopouštění se trestné činnosti a přestupků, užívání návykových látek apod. Tento cíl byl realizován těmito prostředky posilovat dovednosti a kompetence mladých lidí, které jsou potřebné pro uplatnění na trhu práce, zvyšovat jejich motivaci a zájem o získání pracovního místa, pomáhat řešit problémy, které mají negativní vliv na jejich zaměstnanost. Hlavní metodou realizace projektu byla individuální případová práce s mladými lidmi (oslovení a navázání kontaktu, posouzení situace, vyjednání individuálního plánu práce, realizace dohodnutého plánu, hodnocení dosažených cílů). Dílčí cíle Cíl 1 Rozvíjet sociální kompetence a dovednosti mladých lidí, které jsou potřebné pro uplatnění na trhu práce. Jednalo se především o dovednosti v oblasti počítačové gramotnosti, mezilidské komunikace a vyjednávání, získávání informací a jejich praktického využití. Cíl 2. Zvyšovat motivaci a zájem o získání pracovního místa. Jde o překonávání negativního postoje mladých lidí k životnímu stylu pracujícího člověka (nutnost dodržovat pracovní dobu, pracovní povinnosti atd.), zvyšování jejich sebevědomí v oblasti pracovního uplatnění, nabídka pozitivního výhledu do budoucnosti (při vyvinutí určitého úsilí a aktivity je možné práci získat) strana 1 z 15

2 Cíl 3. Pomáhat řešit problémy, které mají negativní vliv na zaměstnanost mladých lidí. Jde především o zabránění předčasnému ukončení studia, zmírnění negativních důsledků páchání trestné činnosti, řešení problémů s bydlením apod. Cíl 4. Zjistit, které metody práce a činnosti v rámci projektu jsou skutečně efektivní a přispívají k zvyšování možnosti uplatnění cílové skupiny na trhu práce a které metody k tomuto cíly nevedou. Získané zkušenosti a zjištěné závěry zveřejnit a umožnit tak ostatním podobným zařízením aplikovat tyto poznatky v praxi. Cílová skupina Mladí lidé ve věku 15 až 21 let z regionu Jaroměř ohrožení sociálním vyloučením z důvodu problémů v oblastech: - škola (např. záškoláctví, šikana, špatný prospěch, problémové chování), - mezilidské vztahy (např. špatné rodinné, partnerské a vrstevnické vztahy, samota málo sociálních kontaktů, osobnostní problémy), - poručování zákonných norem a společenských pravidel (např. páchaní přestupků a trestné činnosti), - zdraví (např. užívání návykových látek drogy, alkohol, léky; nechtěné těhotenství), - zaměstnání (např. nemožnost získat práci v důsledku nízké kvalifikace, nezaměstnanost, nespokojenost se současným zaměstnáním). Žáci/studenti z regionu Jaroměř ohrožení předčasným ukončením školní docházky (sociálně znevýhodnění/ etnické menšiny). strana 2 z 15

3 Popis všech aktivit uskutečněných v rámci projektu 1. Vyhledávání mladých lidí z cílové skupiny projektu a jejich zapojení do projektu 1.1. Podrobné vymezení cílové skupiny Byl vytvořen metodický materiál Cílová skupina projektu, kde je uveden popis základních charakteristik cílové skupiny projektu: - Klienti evidovaní na Úřadu práce v Náchodě (exp. Jaroměř). Spadají sem klienti se základním nebo neukončeným odborným vzděláním, kteří nejsou na trhu práce žádaní, právě pro svou nízkou kvalifikaci. Klienti dlouhodobě zůstávají v evidenci práce a nejsou motivovaní si práci sami najít, nevědí, jakým způsobem se uplatnit na trhu práce, neznají možnosti nabídky úřadu práce nejsou motivovaní k rekvalifikačním kurzům a ze špatných zkušeností s úřady jsou vůči úřadu práce ostražití. - Klienti evidovaní na Úřadu práce čerství absolventi učebních a maturitních oborů, kteří se neúspěšně ucházejí o své první zaměstnání. Nedostatek zkušeností a praxe je znevýhodňuje v konkurenci ostatních uchazečů. - Klienti, kteří se připravují na své budoucí povolání studenti a učni posledních ročníků, které čeká konkurenční boj na pracovním trhu. - Klienti, kteří docházejí do Milíčova domu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Jde ve velké míře o klienty, kteří nejsou motivovaní k dokončení zvolené školy, nachází se v problémových životních situacích apod. Tito klienti vyhledávají pomoc většinou sami, iniciativa přichází z jejich strany. - Klienti přicházející na doporučení Probační a mediační služby. Tito klienti se dopouští trestných činů nižší společenské nebezpečnosti, většinou z důvodu nedostatku finančních prostředků. Do této skupiny spadají klienti, kteří většinou nepracují a nejsou motivovaní k tomu, aby si našli stálé zaměstnání. Zaměstnání pro ně není lákajícím nebo dostačujícím zdrojem peněz. - Klienti přicházející na doporučení sociálních kurátorů v Jaroměři. Tito klienti pocházejí většinou z neuspokojivého sociálního zázemí a v jejich životě docházelo nebo dochází k událostem, které nepříznivě ovlivňují jejich vývoj. U této skupiny klientů se stává, že neschopnost najít si adekvátní zaměstnání spočívá v hlubších problémech (např. vztahové, osobnostní, zdravotní) Stanovení míst a způsobů vyhledání cílové skupiny Místa, kdy byli klienti kontaktování a vyhledáváni - Jaroměř, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Úřad práce v Náchodě (exp. Jaroměř) - Probační a mediační služba ČR strana 3 z 15

4 - Střední odborné učiliště Jaroměř - Gymnázium a Střední odborná škola Jaroměř - Sociální kurátor pro děti a mládež MÚ Jaroměř - Sociální kurátor pro dospělé MÚ Jaroměř - Terénní sociální pracovnice, MÚ Jaroměř Způsob vyhledávání a kontaktování klientů Klienti byli kontaktováni dvěma způsoby podle toho, z jaké organizace přicházeli. Klienti navštěvující Milíčův dům - klub pro mladé Centrum Alternativa Při prvním setkání pracovník klientovi představil projekt a nabídnul klientovi účast v projektu. Pracovník se snažil o vybudování vztahu bezpečí a důvěry (respekt ke klientovi, používání formulací odpovídající jazykovým i rozumovým schopnostem klienta). Klienti na základě doporučení organizací, s nimiž byla v rámci projektu navázána spolupráce Klienti získali základní informace o projektu a užitku pro jejich osobu od pracovníka spolupracující organizace při osobním setkání. Při dalším kontaktování klientů mohli na základě rozhodnutí spolupracující organizace proběhnout následující varianty: - skupinové setkání klientů s pracovníky Milíčova domu a zástupcem spolupracující organizace, - individuální setkání klienta s pracovníky Milíčova domu a zástupcem spolupracující organizace, - navázání spolupráce na doporučení organizace a následné individuální setkání klienta s pracovníky Milíčova domu Navázání spolupráce s dalšími organizacemi v rámci projektu Byla navázána spolupráce s níže uvedenými organizacemi. O jednáních s těmito organizacemi byl vyhotoven písemný zápis. - Sociální kurátorka pro děti a mládež Mgr. Světlana Kotrčová, sociální odbor MÚ Jaroměř, nám. ČSA 3, Jaroměř. V rámci projektu doporučila 4 klienty. Dva klienti se do projektu zapojili, jeden neměl o zapojení do projektu zájem, jeden se pouze přišel informovat, sdělil, že se chce zapojit, na další schůzku už nedorazil. - Sociální kurátor pro dospělé Mgr. Jiří Pilný, sociální odbor MÚ Jaroměř, nám. ČSA 3, Jaroměř. V rámci projektu nedoporučil žádného klienta, dle jeho vyjádření žádného vhodného v evidenci neměl. - Střední odborné učiliště Jaroměř, Studničkova 260, , Jaroměř. Jednání vedena s ředitelem učiliště panem Kremlem. Z učiliště bylo doporučeno 5 klientů, všichni se zapojili do projektu. - Gymnázium a Střední odborná škola Jaroměř, Lužická 423, Jaroměř. Jednání vedena s ředitelem školy RNDr. Karlem Glosem. Gymnázium nedoporučilo žádného klienta. strana 4 z 15

5 - Terénní sociální pracovnice, MÚ Jaroměř, nám. ČSA 16, Jaroměř. Jednání vedena s paní Královou a paní Polákovou. Tyto pracovnice doporučili 10 klientů, žádný z nich se však k jednání do Milíčova domu nedostavil. - Probační a mediační služba Náchod, Palachova 1303, Náchod. Jednání vedena s Mgr. Editou Stratílkovou. Ze strany PMS byl doporučen 1 klient, pouze se přišel informovat, sdělil, že se chce zapojit, na další schůzku už však nedorazil. - Úřad práce Náchod, Kladská 1092, Náchod. Jednání vedena s ředitelem úřadu Ing. Michalem Pejskarem a vedoucí odboru zprostředkování a poradenství Mgr. Lucií Sedláčkovou. Z úřadu práce bylo doporučeno 19 klientů, na úvodní informační schůzku přišlo 15 klientů, 9 z nich se zapojilo do projektu Kontaktování a oslovení mladých lidí, jejich zapojení do projektu Bylo prováděno buď přímo mezi stávajícími klienty Milíčova domu, nebo na základě doporučení spolupracujících organizací. Cílem bylo osloveným potencionálním klientům projektu: - předat informace o projektu, - představit výhody, které by zapojením do projektu mohli získat, - zjistit jejich zájem o zapojení do projektu, - v případě zájmu domluvit další spolupráci. Celkem bylo osloveno 34 klientů, z toho se do projektu zapojilo 17 z nich (50%). Pro klienty byl také vytvořen informační leták o projektu. 2. Posouzení situace klientů a stanovení individuálního plánu práce 2.1. Posouzení situace Hlavním cílem této aktivity bylo stanovit hlavní problémové oblasti klienta, které je třeba řešit, identifikovat další osoby, které jsou v problému angažovány a mohly by přispět k jeho řešení (rodina, učitelé atd.), identifikovat další oblasti klientova života, které mají vliv na problémovou oblast (životní styl, způsob bydlení, finanční situace, psychický stav atd.) a identifikovat možné zdroje pomoci (materiální, finanční, psychické). Posouzení situace se písemně zaznamenávalo do předem připraveného formuláře Vyjednání individuálního plánu práce Pracovník Milíčova domu a klient společně vypracovali individuální plán práce, který obsahoval: - cíle, kterých chce klient dosáhnout, - způsoby, kroky, jak cílů dosáhnout, - kritické podmínky úspěchu (co je třeba bezpodmínečně udělat, zajistit, co se musí stát, aby bylo cíle dosaženo), - osoby, které se na dosažení cílů podílejí, - rozdělení úkolů (kdo udělá co do kdy), - způsoby vyhodnocení plánu (průběžné, závěrečné). strana 5 z 15

6 3. Práce s klienty na základě individuálního plánu 3.1. Pravidelné schůzky pracovníků Milíčova domu s klienty Tyto schůzky probíhaly ve stanovených časových intervalech (1x týdně či 1x za 14 dní) a jejich obsahem byla především kontrola plnění úkolů stanovených v individuálním plánu, psychická podpora a motivace klienta k dalšímu pokračování v práci na individuálním plánu Společná práce pracovníků Milíčova domu a klientů na stanovených cílech Na základě individuálního vzdělávacího plánu probíhala společná práce pracovníků Milíčova domu a klientů na stanovených cílech. Jednalo se zejména o učení a rozvoj nových dovedností a schopností klientů, rozbor jednotlivých problémů klienta a možností jejich řešení, asistence, doprovod klienta např. při jednání na úřadech, ve škole, intervence, vyjednávání v zájmu klienta (s rodinou, školou, zaměstnavateli, úřady) Průběžné hodnocení individuálního plánu práce Bylo realizováno pravidelně každé 2 měsíce. Pracovník a klient společně zjišťovali a mapovali změny v klientově situaci, zjišťovali dosažené pokroky, úspěchy či problémy, překážky při realizaci plánu, případně revidovali individuální plán v souvislosti se změnami v klientově situaci. Z každého hodnocení byl učiněn písemný záznam Závěrečné zhodnocení individuálního plánu práce Jednalo se o zhodnocení, zda bylo či nebylo dosaženo cílů plánu práce, shrnutí dosažených výsledků. V případě, že cílů dosaženo nebylo, zdůvodnění, proč se tak stalo. Hodnocení dále obsahovalo komentář, poznámky k průběhu práce, co fungovalo, co nikoliv atd. a plány do budoucna (zda bude či nebude pokračovat práce s klientem, jakou formou). Z hodnocení byl proveden písemný záznam. 4 Průběžné sledování a evidence práce s klienty 4.1. Evidence individuální práce s klienty Individuální práce s každým klientem byla podrobně písemně evidována. Součástí této evidence byly: - záznamy o osobních jednáních s klientem, - záznamy o intervencích v zájmu klienta (jednání se zaměstnavateli, školou atd.), - úvodní posouzení klientovy situace, - individuální plán práce, - záznamy o hodnocení individuálního plánu práce, - záznamy z probírání a hodnocení práce s klientem na pracovních poradách Milíčova domu, týmových a individuálních supervizích, na setkáních s odborným metodickým poradcem. strana 6 z 15

7 4.2. Evidence poskytnutých služeb V počítačovém programu byla podrobně evidována každá služba, intervence či jednání v zájmu klienta v tomto rozsahu: - datum a délka poskytnutí služby, - pracovník, který službu poskytl, - místo, kde byla služba poskytnuta, - způsob, jak byla poskytnuta, - druh poskytnuté služby, - konkrétní specifikace služby, - popis poskytnuté služby. 5. Monitorování a průběžné hodnocení projektu 5.1. Hodnocení individuální práce s klientem Tato aktivita se realizovala těmito způsoby: - Pravidelné hodnocení individuálního plánu práce společně s klientem (1x za 2 měsíce) probíhalo v rámci aktivity Pravidelné porady pracovního týmu Milíčova domu (1x týdně) probíhá, výjimečně se odehrávají porady 1x za 14 dní (z důvodu dovolené, nemoci či jiné nepřítomnosti ředitele či pracovníků). - Externí supervize projektu (1x za 2 měsíce) Hodnocení realizace a dosahování cílů projektu Probíhalo pravidelně 1x za 2 měsíce za účasti pracovního týmu projektu (ředitel Milíčova domu + sociální pracovníci Milíčova domu). Obsahem hodnocení bylo - kontrola plnění úkolů v rámci jednotlivých aktivit, - shrnutí dosažených výsledků, - přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků. 6. Závěrečné vyhodnocení projektu 6.1. Shromáždění podkladů pro vyhodnocení projektu Jednalo se především o shromáždění těchto podkladů: - průběžné a závěrečné vyhodnocení individuálního plánu práce s klientem, - evidence individuální práce s klienty, evidence poskytnutých služeb, - zápisy z porad pracovního týmu Milíčova domu, individuálních a týmových supervizí, odborného metodického poradenství, - zápisy z průběžného hodnocení realizace projektu. strana 7 z 15

8 6.2. Vypracování závěrečné analýzy (zprávy) Obsahem této zprávy je: - popis projektu, jeho cílů, metod práce, způsobu realizace, aktivit atd., - kvantitativní shrnutí dosažených výsledků, - kvalitativní shrnutí dosažených výsledků, - shrnutí a popis všech aktivit, uskutečněných v rámci projektu, - zhodnocení účinnosti jednotlivých metod práce, poskytnutých služeb ve vztahu k cílům projektu, - závěry, doporučení Zveřejnění závěrečné analýzy (zprávy) Tato závěrečná zpráva by měla být zveřejněna následujícími způsoby: - na webových stránkách Milíčova domu (milicuvdum.diakoniecce.cz), Diakonie ČCE (www.diakoniecce.cz), České asociace streetwork sdružující nízkoprahové služby (www.streetwork.ecn.cz), pracovní skupiny nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Královéhradeckého kraje (www.ndzm.cz), - rozeslání zprávy všem nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež sdruženým v České asociaci streetwork elektronickou poštou, - osobní prezentace na schůzi pracovní skupiny nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Královehradeckého kraje, rozdání tištěné verze zprávy. strana 8 z 15

9 Kvantitativní shrnutí dosažených výsledků Spolupráce s dalšími organizacemi V rámci projektu byla navázána spolupráce celkem se sedmi organizacemi a institucemi. Níže uvedené tabulky uvádí další údaje k této spolupráci. Tabulka č. 1 Počet doporučených klientů Organizace Doporučeno klientů Z toho zapojeno do projektu Úřad práce Náchod 19 9 Terénní sociální pracovnice, MÚ Jaroměř 10 0 Střední odborné učiliště Jaroměř 5 5 Sociální kurátorka pro děti a mládež Mgr. Světlana Kotrčová, 4 2 sociální odbor MÚ Jaroměř Probační a mediační služba Náchod 1 0 Sociální kurátor pro dospělé Mgr. Jiří Pilný, sociální odbor MÚ 0 0 Jaroměř Gymnázium a Střední odborná škola Jaroměř 0 0 Počet klientů Tabulka č. 2 Počet klientů Údaj Počet celkem Klienti doporučení spolupracujícími organizacemi 39 Oslovení klienti 34 Klienti zapojení do projektu 17 strana 9 z 15

10 Klienti, u nichž bylo dosaženo cílů práce 10 Klienti zapojení do skupinového programu 9 Klienti, se kterými se pracovalo individuálně 8 Počet služeb Tabulka č. 3 Druh a počet problémů klientů, které byly řešeny Údaj Počet celkem Nezaměstnanost 10 Hrozba vyloučení ze školy (porušování školního řádu) 5 Špatný prospěch ve škole 3 Partnerské vztahy 1 Pomoc se zařazením do běžného života po léčbě drogové závislosti 1 Tabulka č. 4 Druh a počet cílů klientů v individuálním plánu práce Údaj Počet celkem Rozvoj dovedností potřebných k uplatnění na trhu práce, absolvování 9 skupinového programu Nebýt vyloučen ze školy z důvodu dalšího porušování školního řádu 5 Pomoc při získání pracovního místa 4 Pomoc při možném návratu do školy 2 Pomoc s hledáním zaměstnání u koní 1 Získání informací o možnostech rekvalifikace 1 strana 10 z 15

11 Zjištění informací o možnostech dálkového studia školy 1 Zjistit informace, co vše je potřeba k získání brigády 1 Získat informace o nabídkách práce 1 Pomoc se zvýšením kvalifikace studiem na SOU 1 Pomoc při začlenění do běžného života při návratu z léčby drogové závislosti 1 Vyrovnat se ze ztrátou partnera 1 Tabulka č. 5 Forma, způsob poskytnutých služeb Způsob poskytnutí služby Počet celkem Osobně přímo klientovi 125 Vyjednávání s ostatními osobami ohledně klienta 49 Písemně (zaslání dopisu) 14 Telefonické jednání s klientem 13 Telefonické jednání s ostatními osobami ohledně klienta 13 Tabulka č. 6 Místo poskytnutí služby Způsob poskytnutí služby Počet celkem V prostorách Milíčova domu 155 V terénu, mimo prostory Milíčova domu 59 strana 11 z 15

12 Kvalitativní shrnutí dosažených výsledků Spolupráce s dalšími organizacemi V rámci projektu došlo se všemi spolupracujícími organizacemi buďto k navázání spolupráce (Úřad práce Náchod) nebo k prohloubení, zintenzívnění spolupráce u institucí, se kterými již Milíčův dům dříve v rámci jiných projektů spolupracoval. Nejvíce se osvědčila spolupráce se Středním odborným učilištěm v Jaroměři, kde pracovníci Milíčova domu navázali dobrý kontakt jak s ředitelem učiliště, tak s jeho pedagogy. Tato spolupráce byla pracovníky učiliště velmi kladně hodnocena. Závěr, doporučení Spolupráci s dalšími organizacemi je dobré navazovat v rámci jasně ohraničených projektů s přesně definovanou cílovou skupinou a s jasnými výstupy práce. Tedy je zřetelně dáno, proč a s jakými cíly spolupráce probíhá. Kontaktování a zapojování klientů do projektu Z hlediska kontaktování klientů se jako největší zdroj ukázal Úřad práce v Náchodě, který doporučil 19 klientů. Do projektu se zapojilo 9 z nich, ovšem pouze 2 dokončili celý plánovaný program a bylo u nich dosaženo stanovených cílů práce. Toto si lze vysvětlit nízkou motivací těchto klientů, kteří projevili zájem o zařazení do projektu pouze formálně. Ve chvíli, kdy zjistili, že účast v projektu není povinná, jejich zájem opadl a přestali docházet do skupinového programu. Terénní sociální pracovnice MÚ Jaroměř (zabývající se problémy romské komunity) doporučili 10 klientů, žádný se nedostavil ani na jednu domluvenou schůzku. To si lze vysvětlil stejně jako u Úřadu práce v Náchodě nízkou motivací klientů k účasti v projektu. Na rozdíl od úřadu práce zde však nedošlo k žádnému kontaktu s klienty. Důvodem může být, že zatímco první kontakt s klienty v případě úřadu práce probíhal skupinově přímo na půdě úřadu a svolávali ho pracovníci úřadu práce, v případě terénních kontaktních pracovnic byla schůzka domlouvána individuálně v Milíčově domě. Chyběla zde tedy motivace, kterou měli klienti úřadu práce (schůzku svolává oficiální instituce, vůči níž musím plnit nějaké povinnosti, abych mohl být zaregistrován jako uchazeč o zaměstnání a pobíral podporu v nezaměstnanosti). Z hlediska počtu zapojených klientů se jako nejefektivnější jevila spolupráce se Středním odborným učilištěm v Jaroměři (všech 5 doporučených klientů se zapojilo do projektu). Důvodem bylo to, že byli doporučeni klienti, jejichž situace byla z hlediska dokončení studia na škole opravdu vážná. Ještě důležitějším důvodem však byla aktivní účast školy při práci s klienty, kteří byli na setkání s pracovníkem Milíčova domu uvolňováni z vyučování a setkání probíhala na půdě školy. Klienti tak byli částečně školou nuceni (přestože jejich počáteční rozhodnutí o zapojení do projektu bylo dobrovolné) se projektu aktivně účastnit, pracovat na dosažení cílů stanovených v individuálním plánu. Důležitý byl také fakt, že se třemi klienty z pěti strana 12 z 15

13 již byl v minulosti navázán kontakt a to díky kontaktní práci v centru alternativa (docházka do klubů). Sociální kurátorka pro děti a mládež MÚ Jaroměř doporučila 4 klienty, z toho dva se zapojili do projektu. Tito klienti však byli souběžně kontaktováni také přes ÚP Náchod. Jako velmi málo efektivní z hlediska kontaktování klientů se projevila spolupráce se sociálním kurátorem pro dospělé MÚ Jaroměř (nedoporučil žádného klienta), Gymnáziem a Střední odbornou školou v Jaroměři (nebyl doporučen žádný klient) a s Probační a mediační službou v Náchodě (byl doporučen jeden klient, který se však nezapojil do projektu). Důvody lze pouze odhadovat. Buď opravdu uvedené instituce nepracují s lidmi vhodnými pro zapojení do projektu, nebo (v případě Gymnázia a Střední odborné školy) si problémy svých studentů neuvědomují či nepochopili výhody zapojení studentů do projektu. Zarážející je, že ze stávajících klientů Milíčova domu, kteří ho pravidelně navštěvují a využívají jeho služby, byl do projektu zapojen pouze jeden. To si lze vysvětlit skladbou, charakteristikou těchto klientů. Nejsou příliš motivovaní ke změnám, stávající styl života jim vyhovuje. Mají apriori nedůvěru ke všemu oficiálnímu, institucionalizovanému. Právě tak na ně projekt, kde se písemně posuzuje situace a uzavírá individuální plán práce, působil. Závěr, doporučení Při kontaktování a zapojování do projektu se soustředit na motivaci klientů, tedy nabízet služby těm, kteří mají zájem a důvod (chtějí se sebou něco dělat, pracovat na změně své situace). Při kontaktování a zapojování klientů do projektu využívat spolupráce s dalšími institucemi a pracovat s klienty částečně uvnitř, v rámci těchto institucí. Posouzení situace a stanovení individuálního plánu práce Hlavními problémy při posuzování situace klientů a sjednávání individuálního plánu práce se ukázala jednak srozumitelnost, vhodnost kladených otázek a dále zaznamenávání informací a sjednaných dohod do připravených formulářů. Klientům činilo velké problémy odpovídat na kladené otázky, i když byly pokládány způsobem odpovídajícím schopnostem klienta. Potřebovali více času na odpověď, byli trochu vystrašení, že se údaje zaznamenávají do formuláře. Bylo pro ně obtížné definovat cíle spolupráce a kroky k jejich dosažení. Často se objevovala odpověď já nevím. Z tohoto důvodu nejsou individuální plány práce příliš podrobné. Klienty formuláře nezajímali, podepisovali individuální plány, aniž si je předtím přečetli, i když k tomu byli pracovníkem vyzváni. Závěr, doporučení Při posuzování situace klientů a vyjednávání individuálního plánu práce je důležité se soustředit na srozumitelnost kladených otázek, vysvětlování smyslu, proč je nutné posouzení situace provést a uzavřít individuální plán. Při vlastním jednání se nesoustředit na vyplnění formulářů, ale spíše na obsah rozhovoru. Vycházet strana 13 z 15

14 z předpokladu, že formuláře slouží primárně pro potřeby pracovníků a pro klienty nejsou důležité, nepotřebují je. Práce s klienty na základě individuálního plánu práce S klienty se pracovalo dvěma způsoby, jednak individuálně a jednak skupinově v rámci programu zaměřeného na rozvoj dovedností potřebných k uplatnění na trhu práce. Z hlediska dosažených výsledků se jako vhodnější způsob jeví individuální práce s klienty, neboť u všech osmi zapojených klientů se podařilo dosáhnout cíle stanoveného v individuálním plánu. U skupinového programu, především z důvodu jejich nedostatečné motivace, se podařilo dosáhnout cíle pouze u dvou z devíti klientů. V rámci skupinové práce s klienty byl vytvořen program zaměřený na rozvoj dovedností potřebných k uplatnění na trhu práce. V programu se nacvičovali různé dovednosti a předávali různé informace, například kde je možné hledat práci, jak napsat profesní životopis, jak jednat se zaměstnavatelem. Tento program je do budoucna použitelný pro práci s dalšími skupinami klientů. V rámci individuální práce se jednalo především o poradenství při řešení různých situací, psychickou podporu při zvládání problémů, předávání informací, vyjednávání s třídními učiteli. Práce s klienty byla pravidelně hodnocena a toto hodnocení bylo písemně zaznamenáváno. Na základě zkušeností s posuzováním situace klienta a uzavíráním individuálního plánu prováděl písemný záznam hodnocení sám pracovník, aby klienti nebyli stresováni nutností vyplnit papír a aby se pracovník i klient mohli plně soustředit na hodnocení, ne na vyplňování formuláře. Závěr, doporučení Preferovat spíše individuální než skupinovou práci s klienty. Písemný záznam z hodnocení práce neprovádět přímo s klientem, pracovník by ho měl napsat sám později. Nová metoda práce s klienty V rámci projektu byla úspěšně vyzkoušena nová metoda, nový koncept práce s klienty v rámci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Dosavadní, dřívější model práce s klienty spočíval v tom, že pracovník se soustředil především na práci v klubu, kde v odpoledních hodinách zajišťoval program volnočasových aktivit pro klienty. Klub mu sloužil jako hlavní prostor, místo pro navazování kontaktů s klienty a další práci s nimi. Oproti tomu model zavedený v rámci projektu byl založen na kontaktování klientů a práci s nimi zcela nezávisle na klubu a volnočasových aktivitách. Hlavním prostorem, kde se odehrávala pracovníkova činnost, nebyl klub, ale spolupracující organizace. Jeho hlavní činností nebyla organizace volnočasových aktivit, ale individuální sezení s klientem, vyjednávání s dalšími osobami v jeho prospěch, organizace a realizace skupinového programu. Ukázalo se, že tento nový model je v praxi úspěšný a přínosný. I po skončení projektu bude dotyčný pracovník působit nadále v rámci této nové koncepce, nové metody práce. strana 14 z 15

15 Jako důležitá se také ukázala zkušenost, že velmi dobře se pracovalo s klienty, kteří již dříve poznali pracovnici Milíčova domu v Centru Alternativa. Závěr, doporučení Nová metoda práce v rámci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, založená na nezávislosti pracovníka na prostorách klubu a na volnočasových aktivitách, se ukázala v praxi jako úspěšná a účinná. I v rámci této nové metody je však užitečné, pokud je pracovník nadále v kontaktu s aktivitami přímo v klubu, neboť má tak možnost s klienty navázat dobrý kontakt. strana 15 z 15

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE 1. Projekt Návrat do práce Projekt Návrat do práce - podpora znevýhodněných osob z odlišného sociokulturního prostředí a osob po výkonu trestu odnětí

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI A VÝSLEDCÍCH PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI A VÝSLEDCÍCH PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI A VÝSLEDCÍCH PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE DROM, romské středisko se sídlem na ul. Bratislavská 41 je příspěvkovou organizací zřízenou městskou částí Brno-sever. Jejím hlavním

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

Informace o sociální službě

Informace o sociální službě Informace o sociální službě 1. Název sociální služby ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2. Poskytovatel Název: CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ - DENNÍ STACIONÁŘ Sídlo: Skalníkova 519, 35301 Mariánské

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Zadavatel: Fond dalšího vzdělávání se sídlem Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 IČO: 00405698

Zadavatel: Fond dalšího vzdělávání se sídlem Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 IČO: 00405698 Zadavatel: Fond dalšího vzdělávání se sídlem Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 IČO: 00405698 Veřejná zakázka: Základní školení v socioekonomických kompetencích SEKO (finanční gramotnost a měkké dovednosti)

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE

NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE SQ 8 Aktualizace předchozí verze z 1. 7. 2011 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE Domov pro osoby se zdravotním postižením podporuje uživatele ve využívání veřejných služeb,

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Metodický pokyn č. 1

Metodický pokyn č. 1 Metodický pokyn č. 1 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Jednání se zájemcem o službu, plánování a

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby 1. Druh sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2. Forma sociální služby

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018 1. Charakteristika školy Škola nese od 1. 1. 2006 čestný název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu. Střední škola

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 10. 5. 2006 Pracovní skupina č.3 (péče o etnické menšiny a osoby se závislostí) Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály:

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 Operační program Prioritní osa: Oblast podpory Lidské zdroje a zaměstnanost 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) 4.2a.1 Posílení aktivních politik

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE Odlochovice 1; Jankov 25703, IČO 70875324, DIČ CZ70875324, Tel. 317833201, fax. 317833452, e-mail: ror@ror.cz, http://www.ror.cz Standard č. 10 Profesní

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence. Miluše Stehlíková Petra Václavová

Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence. Miluše Stehlíková Petra Václavová Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence Miluše Stehlíková Petra Václavová OBSAH 1. Představení programu SPP 2. Popis třídy 3. Zakázka školy 4. Průběh setkání 5.

Více

Integrace osob s PAS na pracovní trh

Integrace osob s PAS na pracovní trh Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Integrace osob s PAS na pracovní trh Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Kadlová APLA-JM o.s.: Kdo jsme? Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem,

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART

Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART reg. č. CZ.1.04/3.1.02/B7.00046, financovaný z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Realizátor: Polytechna

Více

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD)

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) 20. 11. 2014 Praha Miroslav Procházka, FDV O čem budu hovořit Podpora DV FDV kdo jsme FDV co děláme Vybrané projekty

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU Dobrovolníci SOS centra Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Position paper. Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace.

Position paper. Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace. Position paper Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace. Vzdělávací program Gendalos 2 Během roku 2013 se nám podařilo podpořit 56 studentů v jejich cestě za dobrým vzděláním. V roce 2011 se

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů v problematice komunitního plánování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Zápis

Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů v problematice komunitního plánování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Zápis Zápis Z jednání I. pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb v Kostelci nad Orlicí (I. - zájmové kluby, prevence kriminality, péče o rodinu a děti, menšiny) Přítomni (viz. prezenční listina):

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Dotazník o podstoupené terapii (TSR)

Dotazník o podstoupené terapii (TSR) Jméno tazatele ID tazatele ID klienta Název zařízení ID zařízení Datum (dd.mm.rrrr) Kontakt: osobně telefonicky Obecné instrukce pro tazatele Každá z oblastí služeb sledovaných Dotazníkem o podstoupené

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více