Základní údaje o projektu (popis projektu)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní údaje o projektu (popis projektu)"

Transkript

1 Základní údaje o projektu (popis projektu) Název projektu: Zvýšení možností pracovního uplatnění mladých lidí ohrožených sociálním vyloučením v regionu Jaroměři. Základní informace o projektu: Projekt byl realizován v rámci programu Phare 2003 RLZ, což je předvstupní program hrazený ze strukturálních fondů Evropské unie. Jeho cílem je připravit se na implementaci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů (OP RLZ) a zlepšit fungování trhu práce. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a státní rozpočtem České republiky. Délka realizace celého projektu byla 10 měsíců (od do ). Celkové náklady činili EUR. Realizační tým projektu tvořili sociální pracovnice Bc. Iva Papáčková, Bc. Michaela Pišlová (od do ), Jana Šímová, Dis. (od do ), ředitel Milíčova domu Bc. Jan Syrový, účetní Marta Andrejsová. Cíle projektu Hlavním cílem projektu bylo zvýšit možnosti uplatnění na trhu práce u mladých lidí ve věku 15 až 21 let v regionu Jaroměř, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením z důvodu svého nízkého vzdělání, dlouhodobé nezaměstnanosti, špatného rodinného prostředí, dopouštění se trestné činnosti a přestupků, užívání návykových látek apod. Tento cíl byl realizován těmito prostředky posilovat dovednosti a kompetence mladých lidí, které jsou potřebné pro uplatnění na trhu práce, zvyšovat jejich motivaci a zájem o získání pracovního místa, pomáhat řešit problémy, které mají negativní vliv na jejich zaměstnanost. Hlavní metodou realizace projektu byla individuální případová práce s mladými lidmi (oslovení a navázání kontaktu, posouzení situace, vyjednání individuálního plánu práce, realizace dohodnutého plánu, hodnocení dosažených cílů). Dílčí cíle Cíl 1 Rozvíjet sociální kompetence a dovednosti mladých lidí, které jsou potřebné pro uplatnění na trhu práce. Jednalo se především o dovednosti v oblasti počítačové gramotnosti, mezilidské komunikace a vyjednávání, získávání informací a jejich praktického využití. Cíl 2. Zvyšovat motivaci a zájem o získání pracovního místa. Jde o překonávání negativního postoje mladých lidí k životnímu stylu pracujícího člověka (nutnost dodržovat pracovní dobu, pracovní povinnosti atd.), zvyšování jejich sebevědomí v oblasti pracovního uplatnění, nabídka pozitivního výhledu do budoucnosti (při vyvinutí určitého úsilí a aktivity je možné práci získat) strana 1 z 15

2 Cíl 3. Pomáhat řešit problémy, které mají negativní vliv na zaměstnanost mladých lidí. Jde především o zabránění předčasnému ukončení studia, zmírnění negativních důsledků páchání trestné činnosti, řešení problémů s bydlením apod. Cíl 4. Zjistit, které metody práce a činnosti v rámci projektu jsou skutečně efektivní a přispívají k zvyšování možnosti uplatnění cílové skupiny na trhu práce a které metody k tomuto cíly nevedou. Získané zkušenosti a zjištěné závěry zveřejnit a umožnit tak ostatním podobným zařízením aplikovat tyto poznatky v praxi. Cílová skupina Mladí lidé ve věku 15 až 21 let z regionu Jaroměř ohrožení sociálním vyloučením z důvodu problémů v oblastech: - škola (např. záškoláctví, šikana, špatný prospěch, problémové chování), - mezilidské vztahy (např. špatné rodinné, partnerské a vrstevnické vztahy, samota málo sociálních kontaktů, osobnostní problémy), - poručování zákonných norem a společenských pravidel (např. páchaní přestupků a trestné činnosti), - zdraví (např. užívání návykových látek drogy, alkohol, léky; nechtěné těhotenství), - zaměstnání (např. nemožnost získat práci v důsledku nízké kvalifikace, nezaměstnanost, nespokojenost se současným zaměstnáním). Žáci/studenti z regionu Jaroměř ohrožení předčasným ukončením školní docházky (sociálně znevýhodnění/ etnické menšiny). strana 2 z 15

3 Popis všech aktivit uskutečněných v rámci projektu 1. Vyhledávání mladých lidí z cílové skupiny projektu a jejich zapojení do projektu 1.1. Podrobné vymezení cílové skupiny Byl vytvořen metodický materiál Cílová skupina projektu, kde je uveden popis základních charakteristik cílové skupiny projektu: - Klienti evidovaní na Úřadu práce v Náchodě (exp. Jaroměř). Spadají sem klienti se základním nebo neukončeným odborným vzděláním, kteří nejsou na trhu práce žádaní, právě pro svou nízkou kvalifikaci. Klienti dlouhodobě zůstávají v evidenci práce a nejsou motivovaní si práci sami najít, nevědí, jakým způsobem se uplatnit na trhu práce, neznají možnosti nabídky úřadu práce nejsou motivovaní k rekvalifikačním kurzům a ze špatných zkušeností s úřady jsou vůči úřadu práce ostražití. - Klienti evidovaní na Úřadu práce čerství absolventi učebních a maturitních oborů, kteří se neúspěšně ucházejí o své první zaměstnání. Nedostatek zkušeností a praxe je znevýhodňuje v konkurenci ostatních uchazečů. - Klienti, kteří se připravují na své budoucí povolání studenti a učni posledních ročníků, které čeká konkurenční boj na pracovním trhu. - Klienti, kteří docházejí do Milíčova domu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Jde ve velké míře o klienty, kteří nejsou motivovaní k dokončení zvolené školy, nachází se v problémových životních situacích apod. Tito klienti vyhledávají pomoc většinou sami, iniciativa přichází z jejich strany. - Klienti přicházející na doporučení Probační a mediační služby. Tito klienti se dopouští trestných činů nižší společenské nebezpečnosti, většinou z důvodu nedostatku finančních prostředků. Do této skupiny spadají klienti, kteří většinou nepracují a nejsou motivovaní k tomu, aby si našli stálé zaměstnání. Zaměstnání pro ně není lákajícím nebo dostačujícím zdrojem peněz. - Klienti přicházející na doporučení sociálních kurátorů v Jaroměři. Tito klienti pocházejí většinou z neuspokojivého sociálního zázemí a v jejich životě docházelo nebo dochází k událostem, které nepříznivě ovlivňují jejich vývoj. U této skupiny klientů se stává, že neschopnost najít si adekvátní zaměstnání spočívá v hlubších problémech (např. vztahové, osobnostní, zdravotní) Stanovení míst a způsobů vyhledání cílové skupiny Místa, kdy byli klienti kontaktování a vyhledáváni - Jaroměř, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Úřad práce v Náchodě (exp. Jaroměř) - Probační a mediační služba ČR strana 3 z 15

4 - Střední odborné učiliště Jaroměř - Gymnázium a Střední odborná škola Jaroměř - Sociální kurátor pro děti a mládež MÚ Jaroměř - Sociální kurátor pro dospělé MÚ Jaroměř - Terénní sociální pracovnice, MÚ Jaroměř Způsob vyhledávání a kontaktování klientů Klienti byli kontaktováni dvěma způsoby podle toho, z jaké organizace přicházeli. Klienti navštěvující Milíčův dům - klub pro mladé Centrum Alternativa Při prvním setkání pracovník klientovi představil projekt a nabídnul klientovi účast v projektu. Pracovník se snažil o vybudování vztahu bezpečí a důvěry (respekt ke klientovi, používání formulací odpovídající jazykovým i rozumovým schopnostem klienta). Klienti na základě doporučení organizací, s nimiž byla v rámci projektu navázána spolupráce Klienti získali základní informace o projektu a užitku pro jejich osobu od pracovníka spolupracující organizace při osobním setkání. Při dalším kontaktování klientů mohli na základě rozhodnutí spolupracující organizace proběhnout následující varianty: - skupinové setkání klientů s pracovníky Milíčova domu a zástupcem spolupracující organizace, - individuální setkání klienta s pracovníky Milíčova domu a zástupcem spolupracující organizace, - navázání spolupráce na doporučení organizace a následné individuální setkání klienta s pracovníky Milíčova domu Navázání spolupráce s dalšími organizacemi v rámci projektu Byla navázána spolupráce s níže uvedenými organizacemi. O jednáních s těmito organizacemi byl vyhotoven písemný zápis. - Sociální kurátorka pro děti a mládež Mgr. Světlana Kotrčová, sociální odbor MÚ Jaroměř, nám. ČSA 3, Jaroměř. V rámci projektu doporučila 4 klienty. Dva klienti se do projektu zapojili, jeden neměl o zapojení do projektu zájem, jeden se pouze přišel informovat, sdělil, že se chce zapojit, na další schůzku už nedorazil. - Sociální kurátor pro dospělé Mgr. Jiří Pilný, sociální odbor MÚ Jaroměř, nám. ČSA 3, Jaroměř. V rámci projektu nedoporučil žádného klienta, dle jeho vyjádření žádného vhodného v evidenci neměl. - Střední odborné učiliště Jaroměř, Studničkova 260, , Jaroměř. Jednání vedena s ředitelem učiliště panem Kremlem. Z učiliště bylo doporučeno 5 klientů, všichni se zapojili do projektu. - Gymnázium a Střední odborná škola Jaroměř, Lužická 423, Jaroměř. Jednání vedena s ředitelem školy RNDr. Karlem Glosem. Gymnázium nedoporučilo žádného klienta. strana 4 z 15

5 - Terénní sociální pracovnice, MÚ Jaroměř, nám. ČSA 16, Jaroměř. Jednání vedena s paní Královou a paní Polákovou. Tyto pracovnice doporučili 10 klientů, žádný z nich se však k jednání do Milíčova domu nedostavil. - Probační a mediační služba Náchod, Palachova 1303, Náchod. Jednání vedena s Mgr. Editou Stratílkovou. Ze strany PMS byl doporučen 1 klient, pouze se přišel informovat, sdělil, že se chce zapojit, na další schůzku už však nedorazil. - Úřad práce Náchod, Kladská 1092, Náchod. Jednání vedena s ředitelem úřadu Ing. Michalem Pejskarem a vedoucí odboru zprostředkování a poradenství Mgr. Lucií Sedláčkovou. Z úřadu práce bylo doporučeno 19 klientů, na úvodní informační schůzku přišlo 15 klientů, 9 z nich se zapojilo do projektu Kontaktování a oslovení mladých lidí, jejich zapojení do projektu Bylo prováděno buď přímo mezi stávajícími klienty Milíčova domu, nebo na základě doporučení spolupracujících organizací. Cílem bylo osloveným potencionálním klientům projektu: - předat informace o projektu, - představit výhody, které by zapojením do projektu mohli získat, - zjistit jejich zájem o zapojení do projektu, - v případě zájmu domluvit další spolupráci. Celkem bylo osloveno 34 klientů, z toho se do projektu zapojilo 17 z nich (50%). Pro klienty byl také vytvořen informační leták o projektu. 2. Posouzení situace klientů a stanovení individuálního plánu práce 2.1. Posouzení situace Hlavním cílem této aktivity bylo stanovit hlavní problémové oblasti klienta, které je třeba řešit, identifikovat další osoby, které jsou v problému angažovány a mohly by přispět k jeho řešení (rodina, učitelé atd.), identifikovat další oblasti klientova života, které mají vliv na problémovou oblast (životní styl, způsob bydlení, finanční situace, psychický stav atd.) a identifikovat možné zdroje pomoci (materiální, finanční, psychické). Posouzení situace se písemně zaznamenávalo do předem připraveného formuláře Vyjednání individuálního plánu práce Pracovník Milíčova domu a klient společně vypracovali individuální plán práce, který obsahoval: - cíle, kterých chce klient dosáhnout, - způsoby, kroky, jak cílů dosáhnout, - kritické podmínky úspěchu (co je třeba bezpodmínečně udělat, zajistit, co se musí stát, aby bylo cíle dosaženo), - osoby, které se na dosažení cílů podílejí, - rozdělení úkolů (kdo udělá co do kdy), - způsoby vyhodnocení plánu (průběžné, závěrečné). strana 5 z 15

6 3. Práce s klienty na základě individuálního plánu 3.1. Pravidelné schůzky pracovníků Milíčova domu s klienty Tyto schůzky probíhaly ve stanovených časových intervalech (1x týdně či 1x za 14 dní) a jejich obsahem byla především kontrola plnění úkolů stanovených v individuálním plánu, psychická podpora a motivace klienta k dalšímu pokračování v práci na individuálním plánu Společná práce pracovníků Milíčova domu a klientů na stanovených cílech Na základě individuálního vzdělávacího plánu probíhala společná práce pracovníků Milíčova domu a klientů na stanovených cílech. Jednalo se zejména o učení a rozvoj nových dovedností a schopností klientů, rozbor jednotlivých problémů klienta a možností jejich řešení, asistence, doprovod klienta např. při jednání na úřadech, ve škole, intervence, vyjednávání v zájmu klienta (s rodinou, školou, zaměstnavateli, úřady) Průběžné hodnocení individuálního plánu práce Bylo realizováno pravidelně každé 2 měsíce. Pracovník a klient společně zjišťovali a mapovali změny v klientově situaci, zjišťovali dosažené pokroky, úspěchy či problémy, překážky při realizaci plánu, případně revidovali individuální plán v souvislosti se změnami v klientově situaci. Z každého hodnocení byl učiněn písemný záznam Závěrečné zhodnocení individuálního plánu práce Jednalo se o zhodnocení, zda bylo či nebylo dosaženo cílů plánu práce, shrnutí dosažených výsledků. V případě, že cílů dosaženo nebylo, zdůvodnění, proč se tak stalo. Hodnocení dále obsahovalo komentář, poznámky k průběhu práce, co fungovalo, co nikoliv atd. a plány do budoucna (zda bude či nebude pokračovat práce s klientem, jakou formou). Z hodnocení byl proveden písemný záznam. 4 Průběžné sledování a evidence práce s klienty 4.1. Evidence individuální práce s klienty Individuální práce s každým klientem byla podrobně písemně evidována. Součástí této evidence byly: - záznamy o osobních jednáních s klientem, - záznamy o intervencích v zájmu klienta (jednání se zaměstnavateli, školou atd.), - úvodní posouzení klientovy situace, - individuální plán práce, - záznamy o hodnocení individuálního plánu práce, - záznamy z probírání a hodnocení práce s klientem na pracovních poradách Milíčova domu, týmových a individuálních supervizích, na setkáních s odborným metodickým poradcem. strana 6 z 15

7 4.2. Evidence poskytnutých služeb V počítačovém programu byla podrobně evidována každá služba, intervence či jednání v zájmu klienta v tomto rozsahu: - datum a délka poskytnutí služby, - pracovník, který službu poskytl, - místo, kde byla služba poskytnuta, - způsob, jak byla poskytnuta, - druh poskytnuté služby, - konkrétní specifikace služby, - popis poskytnuté služby. 5. Monitorování a průběžné hodnocení projektu 5.1. Hodnocení individuální práce s klientem Tato aktivita se realizovala těmito způsoby: - Pravidelné hodnocení individuálního plánu práce společně s klientem (1x za 2 měsíce) probíhalo v rámci aktivity Pravidelné porady pracovního týmu Milíčova domu (1x týdně) probíhá, výjimečně se odehrávají porady 1x za 14 dní (z důvodu dovolené, nemoci či jiné nepřítomnosti ředitele či pracovníků). - Externí supervize projektu (1x za 2 měsíce) Hodnocení realizace a dosahování cílů projektu Probíhalo pravidelně 1x za 2 měsíce za účasti pracovního týmu projektu (ředitel Milíčova domu + sociální pracovníci Milíčova domu). Obsahem hodnocení bylo - kontrola plnění úkolů v rámci jednotlivých aktivit, - shrnutí dosažených výsledků, - přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků. 6. Závěrečné vyhodnocení projektu 6.1. Shromáždění podkladů pro vyhodnocení projektu Jednalo se především o shromáždění těchto podkladů: - průběžné a závěrečné vyhodnocení individuálního plánu práce s klientem, - evidence individuální práce s klienty, evidence poskytnutých služeb, - zápisy z porad pracovního týmu Milíčova domu, individuálních a týmových supervizí, odborného metodického poradenství, - zápisy z průběžného hodnocení realizace projektu. strana 7 z 15

8 6.2. Vypracování závěrečné analýzy (zprávy) Obsahem této zprávy je: - popis projektu, jeho cílů, metod práce, způsobu realizace, aktivit atd., - kvantitativní shrnutí dosažených výsledků, - kvalitativní shrnutí dosažených výsledků, - shrnutí a popis všech aktivit, uskutečněných v rámci projektu, - zhodnocení účinnosti jednotlivých metod práce, poskytnutých služeb ve vztahu k cílům projektu, - závěry, doporučení Zveřejnění závěrečné analýzy (zprávy) Tato závěrečná zpráva by měla být zveřejněna následujícími způsoby: - na webových stránkách Milíčova domu (milicuvdum.diakoniecce.cz), Diakonie ČCE (www.diakoniecce.cz), České asociace streetwork sdružující nízkoprahové služby (www.streetwork.ecn.cz), pracovní skupiny nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Královéhradeckého kraje (www.ndzm.cz), - rozeslání zprávy všem nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež sdruženým v České asociaci streetwork elektronickou poštou, - osobní prezentace na schůzi pracovní skupiny nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Královehradeckého kraje, rozdání tištěné verze zprávy. strana 8 z 15

9 Kvantitativní shrnutí dosažených výsledků Spolupráce s dalšími organizacemi V rámci projektu byla navázána spolupráce celkem se sedmi organizacemi a institucemi. Níže uvedené tabulky uvádí další údaje k této spolupráci. Tabulka č. 1 Počet doporučených klientů Organizace Doporučeno klientů Z toho zapojeno do projektu Úřad práce Náchod 19 9 Terénní sociální pracovnice, MÚ Jaroměř 10 0 Střední odborné učiliště Jaroměř 5 5 Sociální kurátorka pro děti a mládež Mgr. Světlana Kotrčová, 4 2 sociální odbor MÚ Jaroměř Probační a mediační služba Náchod 1 0 Sociální kurátor pro dospělé Mgr. Jiří Pilný, sociální odbor MÚ 0 0 Jaroměř Gymnázium a Střední odborná škola Jaroměř 0 0 Počet klientů Tabulka č. 2 Počet klientů Údaj Počet celkem Klienti doporučení spolupracujícími organizacemi 39 Oslovení klienti 34 Klienti zapojení do projektu 17 strana 9 z 15

10 Klienti, u nichž bylo dosaženo cílů práce 10 Klienti zapojení do skupinového programu 9 Klienti, se kterými se pracovalo individuálně 8 Počet služeb Tabulka č. 3 Druh a počet problémů klientů, které byly řešeny Údaj Počet celkem Nezaměstnanost 10 Hrozba vyloučení ze školy (porušování školního řádu) 5 Špatný prospěch ve škole 3 Partnerské vztahy 1 Pomoc se zařazením do běžného života po léčbě drogové závislosti 1 Tabulka č. 4 Druh a počet cílů klientů v individuálním plánu práce Údaj Počet celkem Rozvoj dovedností potřebných k uplatnění na trhu práce, absolvování 9 skupinového programu Nebýt vyloučen ze školy z důvodu dalšího porušování školního řádu 5 Pomoc při získání pracovního místa 4 Pomoc při možném návratu do školy 2 Pomoc s hledáním zaměstnání u koní 1 Získání informací o možnostech rekvalifikace 1 strana 10 z 15

11 Zjištění informací o možnostech dálkového studia školy 1 Zjistit informace, co vše je potřeba k získání brigády 1 Získat informace o nabídkách práce 1 Pomoc se zvýšením kvalifikace studiem na SOU 1 Pomoc při začlenění do běžného života při návratu z léčby drogové závislosti 1 Vyrovnat se ze ztrátou partnera 1 Tabulka č. 5 Forma, způsob poskytnutých služeb Způsob poskytnutí služby Počet celkem Osobně přímo klientovi 125 Vyjednávání s ostatními osobami ohledně klienta 49 Písemně (zaslání dopisu) 14 Telefonické jednání s klientem 13 Telefonické jednání s ostatními osobami ohledně klienta 13 Tabulka č. 6 Místo poskytnutí služby Způsob poskytnutí služby Počet celkem V prostorách Milíčova domu 155 V terénu, mimo prostory Milíčova domu 59 strana 11 z 15

12 Kvalitativní shrnutí dosažených výsledků Spolupráce s dalšími organizacemi V rámci projektu došlo se všemi spolupracujícími organizacemi buďto k navázání spolupráce (Úřad práce Náchod) nebo k prohloubení, zintenzívnění spolupráce u institucí, se kterými již Milíčův dům dříve v rámci jiných projektů spolupracoval. Nejvíce se osvědčila spolupráce se Středním odborným učilištěm v Jaroměři, kde pracovníci Milíčova domu navázali dobrý kontakt jak s ředitelem učiliště, tak s jeho pedagogy. Tato spolupráce byla pracovníky učiliště velmi kladně hodnocena. Závěr, doporučení Spolupráci s dalšími organizacemi je dobré navazovat v rámci jasně ohraničených projektů s přesně definovanou cílovou skupinou a s jasnými výstupy práce. Tedy je zřetelně dáno, proč a s jakými cíly spolupráce probíhá. Kontaktování a zapojování klientů do projektu Z hlediska kontaktování klientů se jako největší zdroj ukázal Úřad práce v Náchodě, který doporučil 19 klientů. Do projektu se zapojilo 9 z nich, ovšem pouze 2 dokončili celý plánovaný program a bylo u nich dosaženo stanovených cílů práce. Toto si lze vysvětlit nízkou motivací těchto klientů, kteří projevili zájem o zařazení do projektu pouze formálně. Ve chvíli, kdy zjistili, že účast v projektu není povinná, jejich zájem opadl a přestali docházet do skupinového programu. Terénní sociální pracovnice MÚ Jaroměř (zabývající se problémy romské komunity) doporučili 10 klientů, žádný se nedostavil ani na jednu domluvenou schůzku. To si lze vysvětlil stejně jako u Úřadu práce v Náchodě nízkou motivací klientů k účasti v projektu. Na rozdíl od úřadu práce zde však nedošlo k žádnému kontaktu s klienty. Důvodem může být, že zatímco první kontakt s klienty v případě úřadu práce probíhal skupinově přímo na půdě úřadu a svolávali ho pracovníci úřadu práce, v případě terénních kontaktních pracovnic byla schůzka domlouvána individuálně v Milíčově domě. Chyběla zde tedy motivace, kterou měli klienti úřadu práce (schůzku svolává oficiální instituce, vůči níž musím plnit nějaké povinnosti, abych mohl být zaregistrován jako uchazeč o zaměstnání a pobíral podporu v nezaměstnanosti). Z hlediska počtu zapojených klientů se jako nejefektivnější jevila spolupráce se Středním odborným učilištěm v Jaroměři (všech 5 doporučených klientů se zapojilo do projektu). Důvodem bylo to, že byli doporučeni klienti, jejichž situace byla z hlediska dokončení studia na škole opravdu vážná. Ještě důležitějším důvodem však byla aktivní účast školy při práci s klienty, kteří byli na setkání s pracovníkem Milíčova domu uvolňováni z vyučování a setkání probíhala na půdě školy. Klienti tak byli částečně školou nuceni (přestože jejich počáteční rozhodnutí o zapojení do projektu bylo dobrovolné) se projektu aktivně účastnit, pracovat na dosažení cílů stanovených v individuálním plánu. Důležitý byl také fakt, že se třemi klienty z pěti strana 12 z 15

13 již byl v minulosti navázán kontakt a to díky kontaktní práci v centru alternativa (docházka do klubů). Sociální kurátorka pro děti a mládež MÚ Jaroměř doporučila 4 klienty, z toho dva se zapojili do projektu. Tito klienti však byli souběžně kontaktováni také přes ÚP Náchod. Jako velmi málo efektivní z hlediska kontaktování klientů se projevila spolupráce se sociálním kurátorem pro dospělé MÚ Jaroměř (nedoporučil žádného klienta), Gymnáziem a Střední odbornou školou v Jaroměři (nebyl doporučen žádný klient) a s Probační a mediační službou v Náchodě (byl doporučen jeden klient, který se však nezapojil do projektu). Důvody lze pouze odhadovat. Buď opravdu uvedené instituce nepracují s lidmi vhodnými pro zapojení do projektu, nebo (v případě Gymnázia a Střední odborné školy) si problémy svých studentů neuvědomují či nepochopili výhody zapojení studentů do projektu. Zarážející je, že ze stávajících klientů Milíčova domu, kteří ho pravidelně navštěvují a využívají jeho služby, byl do projektu zapojen pouze jeden. To si lze vysvětlit skladbou, charakteristikou těchto klientů. Nejsou příliš motivovaní ke změnám, stávající styl života jim vyhovuje. Mají apriori nedůvěru ke všemu oficiálnímu, institucionalizovanému. Právě tak na ně projekt, kde se písemně posuzuje situace a uzavírá individuální plán práce, působil. Závěr, doporučení Při kontaktování a zapojování do projektu se soustředit na motivaci klientů, tedy nabízet služby těm, kteří mají zájem a důvod (chtějí se sebou něco dělat, pracovat na změně své situace). Při kontaktování a zapojování klientů do projektu využívat spolupráce s dalšími institucemi a pracovat s klienty částečně uvnitř, v rámci těchto institucí. Posouzení situace a stanovení individuálního plánu práce Hlavními problémy při posuzování situace klientů a sjednávání individuálního plánu práce se ukázala jednak srozumitelnost, vhodnost kladených otázek a dále zaznamenávání informací a sjednaných dohod do připravených formulářů. Klientům činilo velké problémy odpovídat na kladené otázky, i když byly pokládány způsobem odpovídajícím schopnostem klienta. Potřebovali více času na odpověď, byli trochu vystrašení, že se údaje zaznamenávají do formuláře. Bylo pro ně obtížné definovat cíle spolupráce a kroky k jejich dosažení. Často se objevovala odpověď já nevím. Z tohoto důvodu nejsou individuální plány práce příliš podrobné. Klienty formuláře nezajímali, podepisovali individuální plány, aniž si je předtím přečetli, i když k tomu byli pracovníkem vyzváni. Závěr, doporučení Při posuzování situace klientů a vyjednávání individuálního plánu práce je důležité se soustředit na srozumitelnost kladených otázek, vysvětlování smyslu, proč je nutné posouzení situace provést a uzavřít individuální plán. Při vlastním jednání se nesoustředit na vyplnění formulářů, ale spíše na obsah rozhovoru. Vycházet strana 13 z 15

14 z předpokladu, že formuláře slouží primárně pro potřeby pracovníků a pro klienty nejsou důležité, nepotřebují je. Práce s klienty na základě individuálního plánu práce S klienty se pracovalo dvěma způsoby, jednak individuálně a jednak skupinově v rámci programu zaměřeného na rozvoj dovedností potřebných k uplatnění na trhu práce. Z hlediska dosažených výsledků se jako vhodnější způsob jeví individuální práce s klienty, neboť u všech osmi zapojených klientů se podařilo dosáhnout cíle stanoveného v individuálním plánu. U skupinového programu, především z důvodu jejich nedostatečné motivace, se podařilo dosáhnout cíle pouze u dvou z devíti klientů. V rámci skupinové práce s klienty byl vytvořen program zaměřený na rozvoj dovedností potřebných k uplatnění na trhu práce. V programu se nacvičovali různé dovednosti a předávali různé informace, například kde je možné hledat práci, jak napsat profesní životopis, jak jednat se zaměstnavatelem. Tento program je do budoucna použitelný pro práci s dalšími skupinami klientů. V rámci individuální práce se jednalo především o poradenství při řešení různých situací, psychickou podporu při zvládání problémů, předávání informací, vyjednávání s třídními učiteli. Práce s klienty byla pravidelně hodnocena a toto hodnocení bylo písemně zaznamenáváno. Na základě zkušeností s posuzováním situace klienta a uzavíráním individuálního plánu prováděl písemný záznam hodnocení sám pracovník, aby klienti nebyli stresováni nutností vyplnit papír a aby se pracovník i klient mohli plně soustředit na hodnocení, ne na vyplňování formuláře. Závěr, doporučení Preferovat spíše individuální než skupinovou práci s klienty. Písemný záznam z hodnocení práce neprovádět přímo s klientem, pracovník by ho měl napsat sám později. Nová metoda práce s klienty V rámci projektu byla úspěšně vyzkoušena nová metoda, nový koncept práce s klienty v rámci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Dosavadní, dřívější model práce s klienty spočíval v tom, že pracovník se soustředil především na práci v klubu, kde v odpoledních hodinách zajišťoval program volnočasových aktivit pro klienty. Klub mu sloužil jako hlavní prostor, místo pro navazování kontaktů s klienty a další práci s nimi. Oproti tomu model zavedený v rámci projektu byl založen na kontaktování klientů a práci s nimi zcela nezávisle na klubu a volnočasových aktivitách. Hlavním prostorem, kde se odehrávala pracovníkova činnost, nebyl klub, ale spolupracující organizace. Jeho hlavní činností nebyla organizace volnočasových aktivit, ale individuální sezení s klientem, vyjednávání s dalšími osobami v jeho prospěch, organizace a realizace skupinového programu. Ukázalo se, že tento nový model je v praxi úspěšný a přínosný. I po skončení projektu bude dotyčný pracovník působit nadále v rámci této nové koncepce, nové metody práce. strana 14 z 15

15 Jako důležitá se také ukázala zkušenost, že velmi dobře se pracovalo s klienty, kteří již dříve poznali pracovnici Milíčova domu v Centru Alternativa. Závěr, doporučení Nová metoda práce v rámci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, založená na nezávislosti pracovníka na prostorách klubu a na volnočasových aktivitách, se ukázala v praxi jako úspěšná a účinná. I v rámci této nové metody je však užitečné, pokud je pracovník nadále v kontaktu s aktivitami přímo v klubu, neboť má tak možnost s klienty navázat dobrý kontakt. strana 15 z 15

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

V padesáti není pozdě

V padesáti není pozdě Projekt V padesáti není pozdě Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77. Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu Michal Růžička, Julie Wittmannová Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00377 Mezinárodní spolupráce P- Centrum FOUNDATION66 HUM London Build on Belief

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Projekt Když potřebujete pomoc při hledání místa...

Projekt Když potřebujete pomoc při hledání místa... Projekt Když potřebujete pomoc při hledání místa... opatření 2.1 OP RLZ integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí územní rozsah: Brno-město a Brno-venkov doba realizace: 9.

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ HODNOTÍCÍ STANDARD Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE kvalifikační úroveň 6 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. VEDENÍ INDIVIDUÁLNÍHO KARIÉROVÉHO PORADENSKÉHO ROZHOVORU a) Popsat cíle a strukturu

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

REALIZACE PROJEKTU EQUAL pod názvem PODPORA STABILIZACE A RE-INTEGRACE AKTIVNÍCH SENIORŮ

REALIZACE PROJEKTU EQUAL pod názvem PODPORA STABILIZACE A RE-INTEGRACE AKTIVNÍCH SENIORŮ REALIZACE PROJEKTU EQUAL pod názvem PODPORA STABILIZACE A RE-INTEGRACE AKTIVNÍCH SENIORŮ Dům řemesel je součástí projektu Podpora stabilizace a re-integrace aktivních seniorů v rámci iniciativy Společenství

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Projekt NEKONČÍME V PADESÁTI

Projekt NEKONČÍME V PADESÁTI Projekt NEKONČÍME V PADESÁTI Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

Praha 8.12.2008 Program dlouhodobé péče o uchazeče o zaměstnání propojením rekvalifikace - praxe - zaměstnání nebo sebezaměstnání (CARENET II) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Posuzovací arch Poradenská role školy

Posuzovací arch Poradenská role školy Posuzovací arch Poradenská role školy Profil školy Zatrhněte počet žáků ve do 150 vaší škole do 250 do 550 do 800 nad 800 Stručná charakteristika školy a sociokulturní zázemí žáků Zatrhněte typ školy:

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU

SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU Armáda spásy v České republice, z. s. Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše, Tusarova 60, Praha 7 SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu Most k naději Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje www.mostknadeji.eu Dotazník Data k této prezentaci byla sbírána ze tří nízkoprahových adiktologických

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE 1. Projekt Návrat do práce Projekt Návrat do práce - podpora znevýhodněných osob z odlišného sociokulturního prostředí a osob po výkonu trestu odnětí

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

PROJEKT. Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce

PROJEKT. Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce PROJEKT Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce Místo realizace Vazební věznice Břeclav Vazební věznice Kuřim Vazební věznice Opava Vazební věznice Světlá nad Sázavou

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Garantovaná nabídka činností komunitního týmu sociální rehabilitace

Garantovaná nabídka činností komunitního týmu sociální rehabilitace Garantovaná nabídka činností komunitního týmu sociální rehabilitace Služba je zajišťována v rozsahu garantované nabídky činností. Základní činnosti sociální rehabilitace jsou poskytovány zdarma. Doplňkové

Více

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 Operační program Prioritní osa: Oblast podpory Lidské zdroje a zaměstnanost 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) 4.2a.1 Posílení aktivních politik

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program Selektivní prevence Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program je určen pro žáky 3. až 9. tříd základních škol a studenty středních škol. Historie programu

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

REKVALIFIKACE JAKO NÁSTROJ SNIŽOVÁNÍ NEZAMĚSTNANOSTI

REKVALIFIKACE JAKO NÁSTROJ SNIŽOVÁNÍ NEZAMĚSTNANOSTI REKVALIFIKACE JAKO NÁSTROJ SNIŽOVÁNÍ NEZAMĚSTNANOSTI Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0111.docx

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti TISKOVÁ ZPRÁVA 10. října 2005 PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti Společnost Sodexho Pass Česká Republika, a.s., ve spolupráci s úřady práce ve Znojmě, Vyškově a Hodoníně a s Ministerstvem

Více

Role motivujících starostů v jednotlivých fázích projektu

Role motivujících starostů v jednotlivých fázích projektu Role motivujících starostů v jednotlivých fázích projektu leden 2015 Ivan Černý Motivující starosta - hlavní aktivity v území a) rozšiřovat povědomí o přínosech meziobecní. b) zprostředkovávat vzájemnou

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI A VÝSLEDCÍCH PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI A VÝSLEDCÍCH PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI A VÝSLEDCÍCH PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE DROM, romské středisko se sídlem na ul. Bratislavská 41 je příspěvkovou organizací zřízenou městskou částí Brno-sever. Jejím hlavním

Více

Dodatek se váže na kapitolu 3. Pravidla pro hodnocení chování žáků na ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou.

Dodatek se váže na kapitolu 3. Pravidla pro hodnocení chování žáků na ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou. Č.j.: 03_04/2014 DODATEK č. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

Hodnocení vzdělávací akce.

Hodnocení vzdělávací akce. Projekt terénního výzkumu Hodnocení vzdělávací akce. NEWTON CENTER, spol. s r.o. Praha 4, Krč, Štúrova 55, PSČ 142 00 IČO: 250 80 211 WWW.NEWTONCENTER.CZ 1 Obsah: I. Přípravná fáze...3 II. Realizační fáze...4

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 Příloha k průběžné zprávě za rok 2014 Číslo projektu: TD020138 Název projektu: Optimalizace procesu nákupu externích poradenských služeb

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU Dobrovolníci SOS centra Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PROJEKTU ZDROJ- zdraví, rodina, jistota- cyklus interaktivní výuky, workshopů a exkurzí pro mládež a dospělé z vyloučených lokalit na Šternbersku HODNOCENÍ PROJEKTU - MB Projekt s názvem

Více