Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013"

Transkript

1 Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

2 a) Základní údaje o škole, vedení školy, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Adresa: Klášterec nad Orlicí 176, Klášterec nad Orlicí IČO: Právní forma: příspěvková organizace IZO: Identifikátor školy: Telefon: škola, družina; ředitelna; sborovna; jídelna Web: Vedení školy: Mgr. Radim Horňák ředitel, Mgr. Yvona Franková zástupkyně ředitele Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí Charakteristika školy, materiálně technické podmínky: Škola má ročník, v každém ročníku 1 třídu. Součásti školy je i školní družina a školní jídelna. Budovu školy tvoří stará budova a dvě přístavby, vše je propojeno do jednoho celku. K dispozici je 9 kmenových učeben, odborná učebna pro fyziku a chemii, odborná učebna pracovního vyučování, fitcentrum, relaxační koutek, počítačová učebna, kabinety, sklady, sociální zařízení. 6 učeben jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Součástí školního areálu je i školní zahrada a areál pro sport a odpočinek. Vedle školy se nachází fotbalové hřiště a hřiště na míčové hry. Materiální vybavení a podmínky odpovídají potřebám školy. Mezi zásadní rekonstrukce posledních let patří ústřední vytápění i ve staré části, nová střešní krytina na celé budově a vybudování nové přístavby. Školská rada: Rada má 6 členů (zvoleni zastupitelstvem obce, zákonnými zástupci žáků a pedagogickými pracovníky školy). Zasedá minimálně 2x ročně a její činnost a pravomoci vychází ze školského zákona. Složení školské rady: Y.Franková, V.Sklenářová, Z.Bureš, L.Ševčíková, H.Jadrníčková, L.Michaličková b) Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Obor vzdělávání: C Základní škola Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro všechny Výuka cizích jazyků: anglický Počet žáků celkem: 135 (kapacita 180) Počet žáků ŠD: 30 (kapacita 30) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: 10 Počty žáků v ročnících (k )

3 Rámcový učební plán 1. stupeň 2. stupeň Předmět 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Pracovní činnosti Prvouka Vlastivěda Přírodověda Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Předmět 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Český jazyk a literatura ,5 Anglický jazyk Matematika ,5 Informatika Fyzika Chemie Přírodopis * 1 Zeměpis Výchova k občanství Dějepis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví 0 1-1* 1 Tělesná výchova Technické práce ,5ch Pěstitelské práce Péče o domácnost 0 0 0,5 0,5d Svět práce 0 0 0,5 0,5 Volitelný předmět Vyučované volitelné předměty: Konverzace v anglickém jazyce, Cvičení z českého jazyka, Netradiční sporty, Putování za zvířaty Nepovinné předměty: Německý jazyk, Kutilská dílna, Náboženství, Informatika Zájmové útvary: Hra na flétnu, Hra na bubny, Hra na kytaru, Výtvarníček, Kreativní činnosti, Sportovní hry, Sborový zpěv, Dramatický kroužek, Redakční kroužek, Orientální tance, Šachový kroužek

4 c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci včetně školní družiny: 14 (fyzické osoby) Odbornou kvalifikaci nesplňuje 1 pedagog. Nepedagogičtí pracovníci včetně školní jídelny: 6 (fyzické osoby) Někteří pracovníci mají jen částečný úvazek, celkový pracovní úvazek činil 18,365. Třídní učitelé 1.stupeň (1.pol.) 3. (2.pol.) M. Leksová S.Jindrová Š.Martincová L.Kubíčková R.Horna V.Sklenářová Třídní učitelé 2.stupeň Y.Franková P.Matyášová J.Patočka K.Čiháková Další učitelé na 2.stupni V.Koubová (1.pol.) P.Pospíšilová (2.pol.) D.Říhová J.Preissler Vychovatelka školní družiny: D.Roušarová Provozní pracovníci školnice úklid úklid / ŠJ Vedoucí ŠJ ŠJ ŠJ J.Randisová S.Brůnová L.Rollerová L.Pleváková M.Luxová H.Hubálková Externí pracovníci Sborový zpěv Dramatický kroužek Šachový kroužek Účetní školy O.Kalášková V.Vybíral E.Dvořák V.Nájemníková d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis dětí do 1. ročníku proběhl 25. ledna Dostavilo se a bylo přijato 19 dětí (včetně 1 s odkladem školní docházky z loňského roku). Následně bylo v řádném termínu kladně vyřízeno 7 žádostí o odklad. Výsledky přijímacího řízení na SŠ a SOU Celkem na střední školy odešlo 8 žáků 9. ročníku a 1 žák 8. ročníku. Všichni byli přijati v 1. kole. Škola Zájem Přijati v 1. kole 8 leté G leté G 0 0 SOU 5 5 SOŠ 4 4 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání Znalosti žáků byly ověřovány průběžně a také v rámci 2. celoplošné generální zkoušky - testování v 5. a 9. ročníku v předmětech matematika, český jazyk a anglický jazyk. Výsledky byly na dobré úrovni, lepší v českém a anglickém jazyce.

5 K mimořádným úspěchům patří 1. místo Jana Randise (8.ročník) v okresním kole matematické soutěže Pythagoriáda. Žáci se také zúčastnili zeměpisné, biologické a mineralogické olympiády. Klasifikace Ve 2. pololetí školního roku prospělo s vyznamenáním 64 žáků, prospělo 69 žáků, neprospěli 2 žáci. Druhý stupeň z chování byl udělen 2 žákům, a to v 1. pololetí. Počet neomluvených hodin: 0 Statistika hodnocení tříd 2.pololetí školního roku 2012/13 třída počet žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo průměrný prospěch třídy průměrný počet omluvených hodin na žáka f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Minimální preventivní program a školní preventivní strategii včetně hodnocení zpracovává výchovný poradce a metodik prevence Mgr. Yvona Franková. Problémy v chování žáků byly řešeny ve spolupráci s třídními učiteli, vedením školy i rodiči. Ředitelské důtky byly uděleny zejména za špatnou přípravu na výuku, podvodné jednání, snížené stupně z chování za ničení věcí a nevhodné chování. Hodnocení minimálního preventivního programu za školní rok Ve školním roce 2012/2013 byl Minimální preventivní program (dále jen MPP) zaměřen na snahu zabránit vzniku a šíření sociálně patologických jevů a rizikového chování a zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči těmto negativním vlivům. Důležitým faktorem bylo také snížení rizik a vlivů, které narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj mládeže. Do MPP byli zapojeni všichni žáci školy na I. i II. stupni, pedagogové i rodiče. Preventivní výchova byla vhodnou formou začleněna do jednotlivých předmětů na I. i II. stupni (zejména do prvouky, vlastivědy, přírodovědy, výchovy ke zdraví, výchovy k občanství, přírodopisu, chemie, informatiky, tělesné výchovy a dalších). Většina akcí z MPP se ve školním roce 2012/2013 úspěšně realizovala. Žáci navštívili záchranou stanici Pasíčka, zúčastnili se programu Ekocentra Paleta. Zapojili jsme se do projektů Ovoce do škol, Zdravé zuby, Hravě žij zdravě V průběhu roku jsme uspořádali celou řadu sportovních soutěží. Úspěšné byly i ty nesportovní akce jako Večerníčkova stezka, Broučkiáda nebo Zpívání pod vánočním stromem. Zorganizovali jsme

6 několik tematicky zaměřených exkurzí, lyžařský a plavecký výcvik. Žáci 4. třídy absolvovali dopravní výchovu spojenou s návštěvou dopravního hřiště a besedou se členem MP Žamberk. Žáci měli možnost přispívat svými názory do školního času nebo je prostřednictvím svých zástupců předkládat přímo na školní samosprávě. Dostatečně také využívali nabídku volnočasových aktivit, které pro ně organizovala škola, dále nepovinné předměty a kroužky zřízené při škole (sborový zpěv, hry na flétnu, kytaru či bubny, sportovní hry a další). Zároveň byli velkou posilou při organizování akcí spojených s oslavami 90let školy. Secvičovali vystoupení na školní akademii, pomáhali s přípravou a organizací výstavy, zúčastnili se sportovních soutěží. Při realizaci MPP měla své nezastupitelné místo i spolupráce s rodiči. Rodiče jsou informováni o dění ve škole zejména prostřednictvím žákovských knížek, webových stránek školy, pravidelnými informačními dopisy a samozřejmě při třídních schůzkách nebo osobních jednáních. Velmi dobrá je spolupráce s rodiči při konání a organizaci mimoškolních aktivit. Cíle vytyčené MPP se během školního roku 2012/2013 podařilo splnit. Žáci získali řadu znalostí i dovedností v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Tyto tendence chceme i nadále posilovat a upevňovat. Stejně tak chceme pokračovat ve spolupráci školy s rodiči, širší veřejností, organizacemi jako Policie ČR, Městská policie Žamberk, OÚ Klášterec nad Orlicí a dalšími. V příštím školním roce se chceme při realizaci MPP řídit Národní strategií primární prevence rizikového chování dětí a mládeže. Chtěli bychom uspořádat pro děti besedy s odborníky týkající se zneužívání návykových látek, poruchy příjmu potravy a jiných. A také zajistit pedagogům vzdělávání se zaměřením na projevy rizikového chování a způsobu, jak na toto chování reagovat. g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Semináře a školení, kterých se pedagogové zúčastnili, byly zaměřeny na rozvíjení čtenářské, matematické, přírodovědné, informační i finanční gramotnosti. h) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Inspekční činnost proběhla v termínu 16. až a byla zaměřena na zjišťování a hodnocení souladu školního vzdělávacího programu s rámcovým vzdělávacím programem, dále na výsledky vzdělávání žáků a jejich hodnocení, podporu rozvoje čtenářské gramotnosti, řízení školy a personální podmínky, materiální a finanční předpoklady. V kontrolovaných oblastech (školní řád, školní vzdělávací program, organizace základního vzdělávání) nebylo zjištěno porušení právních předpisů. i) Základní údaje o hospodaření školy Rozpočet školy na rok 2012 na provozní náklady od obce činí ,- Kč, nejvyšší položku rozpočtu tvoří elektrická energie. Rozpočet od krajského úřadu na neinvestiční výdaje na přímé náklady na vzdělávání ,-, ostatní neinvestiční výdaje ,-. Doplatek obce na výjimku z počtu žáků ,-. j) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola je zapojena do projektu EU peníze školám, projekt končí v roce k) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Pedagogičtí pracovníci využívají zejména programy zaměřené na logopedickou prevenci, prevenci sociálně patologických jevů, environmentální výchovu.

7 l) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola požádala o dotace Krajský úřad Pardubického kraje v programech Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí, Podpora rozvoje zahraničních vztahů a Podpora sportovní činnosti. Získali jsme a čerpáme grant z oblasti životního prostředí ve výši ,- Kč. m) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace na škole nepracuje. Spolupráce se zřizovatelem školy je na velmi dobré úrovni. Zřizovatel podporuje školu finančně a zabezpečuje materiálně technické podmínky pro chod školy. Při škole pracuje SRPDŠ, které se zaměřuje na pomoc při získávání finančních prostředků na školní aktivity žáků a na pomoc při zajištění akcí školy. Spolupráce s dalšími organizacemi Škola spolupracuje s řadou místních organizací, např. SDH, ČZS, TJ Sokol, Živa a.s., dále pak se jedná o správu CHKO Orlické hory, ZUŠ Žamberk, ZUŠ Letohrad, DDM Animo Žamberk a další. Zahraniční družební styky Dlouhodobě pořádáme společné akce s družební školou z polských Trzebieszowic, a to na základě každoročního plánu spolupráce. Na oslavách dne sv.jiří v Polsku vystoupili naši bubeníci. n) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Kulturní aktivity Broučkiáda Po sportovním zápolení a lampionovém průvodu došlo na společné zpívání s Orličkou při ukládání broučků. Vánoční koncert ZUŠ Letohrad , tradiční vánoční koncert hudebního oboru. Zúčastnili se žáci 1. stupně, děti si vyslechly známé koledy i moderní melodie v podání žáků ZUŠ, zaujaly kytarové a flétnové soubory i zajímavá sólová vystoupení, nechyběl ani příběh o narození Ježíška, výtvarný obor prezentoval svoje práce v předsálí Kulturního domu. Zpívání pod vánočním stromem Program připravila Orlička, flétny, žáci 3. ročníku si připravily pásmo vánočních básniček, na závěr si žáci 1.,2. a 3. ročníku společně s Orličkou zazpívali známé koledy. Poněkud ztracená princezna Zúčastnili se žáci ročníku, pohádku o princezně Kručince, mladých sudičkách a statečném kuchtíkovi nastudoval Divadelní kroužek při SVČ ANIMO Žamberk pod vedením p. M. Bělohlávka. Kulturní akce pro žáky především 2. stupně - vánoční koncert ZUŠ Petra Ebena Žamberk (prosinec 2012)

8 - vlastní akce: Projektový den Vánoce ( ) - vlastní akce: Zpívání pod vánočním stromem ( ) - divadelní představení ve VČD Pardubice - Charleyova teta ( ) DPS Orlička vystupoval a školu reprezentoval i na řadě mimoškolních akcí v regionu. Akce DPS Orlička a flétniček : - říjen Broučkiáda - prosinec Zpívání pod vánočním stromem v Klášterci, vystoupení v Orlickém Záhoří na 1. adventním koncertu, vystoupení pro důchodce v Českých Petrovicích 6.1. Tříkrálový koncert v kostele sv. Václava v Žamberku 5.4. Otvírání studánek v Letohradu se sborem Canzonetta 6.4. Vystoupení na setkání důchodců v Klášterci nad Orlicí 3.5. Vystoupení na koncertu Keep Smiling Gospel Noc kostelů v Žamberku - u sv. Václava a v Husově sboru Vernisáž fotografií p. Kvičery v Muzeu Žamberk 9.6. Vítání obnčánků v Klášterci n. Orlicí Školní akademie Příspěvky do Sousedských listů Škola je pravidelným přispěvatelem do místních Sousedských listů. Na stránkách tohoto dvouměsíčníku informujeme o námi pořádaných akcích, přinášíme z nich reportáže a texty doplňujeme fotografiemi. Čtenáři se tak mohou dozvědět o kulturních, sportovních i dalších vzdělávacích akcích, které škola sama připravuje a zajišťuje, nebo jichž se naši žáci účastní. Za všechny uvádíme příklad z říjnového čísla, kde byla mimo jiné otištěna reportáž z evakuačního cvičení. Škola v plamenech Možná si někteří žáci denně při cestě do školy přejí, aby se stala nějaká pohroma, nebo alespoň pohromička, která by zabránila výuce. Podle jednoho scénáře by byla škola třeba vytopená (vodou, samozřejmě, protože příjemná teplota ve třídách přece není učení na překážku), jiný by ji nechal během chemického pokusu vyhodit do povětří, další si zase představuje, jak celý učitelský sbor zachvátil neznámý, vysoce nakažlivý virus Avšak podle fantazií realitě nejbližších by z oken nejspíš šlehaly plameny a chodbami by se valil štiplavý kouř. Ale kolik z těchto katastrofo-snílků tušilo, že jejich touhy budou alespoň z části vyplněny? Pondělí se zdálo být naprosto všední, ničím výjimečné. Výuka probíhala beze změn. Tedy alespoň do té doby, než se v 9.30 ze školního rozhlasu ozvalo: Pozor, je vyhlášen požární poplach. Žáci znejistěli. Ti starší pochopili hned, o co zřejmě půjde, avšak v nižších ročnících se několik párů očí dokonce zalesklo slzami. Situace ale všem velela totéž co nejrychleji (a přesto bez paniky) opustit školní budovu. Po chvíli už školní hřiště ožívalo dětskými hlásky, které si sdělovaly bezprostřední dojmy z evakuace. V bačkorách, zvědavi, co se bude dít dál (a ti starší hlavně se zájmem, o jak velkou část hodiny přijdou), se upíraly zraky všech k budově. Ani plameny, ani dým sice vidět nebyly, zato na okna v nejvyšším patře se lepily nosy nějakých žáků. Při pohledu na seřazené třídy se dalo rychle zjistit, že ti chudáci uvěznění ve školní dílně jsou šesťáci. Naštěstí už ale bylo slyšet houkání sirén a před brankou začaly parkovat hasičské vozy. Místní SDH zalarmoval ze svých řad 11 osob. Pomoci však přijely i profesionální jednotky ze stanice Žamberk (tříčlenný tým) a Ústí nad Orlicí (2 hasiči). Několik místních záchranářů v dýchacích přístrojích vběhlo do budovy, zatímco ústecký tým připravoval svou techniku pro evakuaci oknem z druhého patra. Všechny zasahující jednotky spolu dobře spolupracovaly. Hasiči uvnitř budovy vysadili okno z pantů a postupně předávali žáky záchranáři na plošině. Ten komunikoval mikroportem s kolegou dole, který ovládal žebřík s plošinou, na níž mohly

9 být současně evakuovány tři děti. Někteří šesťáci (a na závěr také pí. učitelka) budovu opustili ve vyváděcích maskách. Když už se na hřišti sešli opravdu všichni a evakuace tím byla ukončena, mohli si zájemci ještě zblízka prohlédnout hasičskou techniku a skutečné záchranáře trochu vyzpovídat. A pak zase zpátky do lavic, zkontrolovat, co všechno nám (ne)shořelo. Všem zúčastněným hasičům tímto za jejich ochotu k nácviku evakuace děkujeme, ale bez urážky doufáme, že je zase dlouho ve skutečné akci neuvidíme. I když teď víme, že by nám školu shořet nenechali. Pavla Matyášová Orlický deník Dalším periodikem, které škola využívala na svou prezentaci, k pozvánkám na akce apod. byl Orlický deník. Spoustu článků a fotografií prezentující Klášterec nad Orlicí uveřejňuje pan Josef Kvičera. Projekt Získej průkaz předškoláka Předškoláci se i letos scházeli od října do června každý měsíc (vyjma února). Děti se postupně seznamovaly s novým prostředím školy, učitelkami i spolužáky. Zpočátku v doprovodu maminek a tatínků, později samostatně plnily různé úkoly zaměřené na rozvíjení grafomotoriky, početních představ, logopedickou prevenci, manuální zručnost a sebeobslužnost, rozumový rozvoj a komunikaci. Někteří se v doprovodu rodičů zúčastnili tradičních prosincových Čertovských her, s učitelkami mateřské školy přišli v květnu plnit úkoly na Večerníčkově stezce. Děti své snažení završily v červnu. Čekala je prohlídka okolí školy a sladká odměna. Na této schůzce obdrželi rodiče důležité informace o chodu školy, školní družiny a jídelny, seznam pomůcek, které budou prvňáčci v září potřebovat. Do 1. ročníku nastoupí 13 žáků. Redakční kroužek Žáci jsou vedeni ke kreativnímu a zodpovědnému přístupu v novinářské činnosti, jejíž výsledkem je školní časopis. Hlavní náplní kroužku je seznámení žáků s prací redaktora časopisu tzn. psaní rozhovorů, reportáží, výpisků z odborných článků, úprava článku, ilustrace, grafická úprava a korekce textů. Výuka probíhá jednou týdně formou skupinové porady redaktorů nad tématy článků časopisu a předávání či upravování výsledků jejich práce. Členové redakce se podílejí i na tisku, skládání, distribuci a propagaci časopisu po školní budově a na veřejných akcích, kde by o něj mohl být zájem. Ukázka z obsahu školního časopisu Pod lavicí obsah jaro/léto ) Školní akce - Kytarová přehrávka - Okresní a krajské kolo OVOV - Přípravy na oslavy 90.let školy 2) Práce žáků školy - Čteme zajímavosti ( vytvořila 8. třída) - Abeceda (vytvořila 9.třída) 3) Rozhovory - p.uč. Pospíšilová, p.uč. Kubíčková 4) Hudební rubrika:- Seriál o místních rockových kapelách : KillingMachine, Lerion - Naše tipy kam v létě za hudbou (festivaly,koncerty) 5) Pro nejmenší - Křížovka a doplňovačka 6) Sportovní rubrika - Výročí HC Pojišťovna Pardubice! 7) Jsme kreativní - Výtvarnické pokusy dívek z redakce 8) Vtipy - Smějeme se se zvířaty

10 Výtvarné soutěže na 1.stupni Velikonoční výstava - Stronie Šlaskie Polsko, účast 1. a 2. stupeň (březen) Téma Velikonoce libovolná technika Umístění 3. místo - Gabriela Obermajerová, Magdalena Kodytková, Klára Skalická Nebojme se strašidel - Český rozhlas Praha, účast 1. stupeň (březen) Téma Strašidlo libovolná technika Česko mýma očima aneb vzkaz pro mého kamaráda do Norska, občanské sdružení Mosty a Norské velvyslanectví v Praze - Žďár na Sázavou, účast - 1. a 2. stupeň (duben) Téma - Postava z mé oblíbené pohádky kresba, Osobnost české historie, které si vážím - kresba Cestou dvou bratří 8. ročník výtvarné soutěže Velehrad, účast 1. stupeň (květen) Téma Jak to vypadalo v Cyrilově škole libovolná technika Výtvarné soutěže na 2. stupni Každoročně přichází po celý rok do školy nabídka nejrůznějších výtvarných soutěží. Letos si žáci druhého stupně vyzkoušeli tyto soutěže: Můj mazlíček, Tradice našeho kraje, Říše ryb, Vím co s tím, Den v zoologické zahradě, Betlémy, O nejkrásnější PF 2013, Odkud jsem, Pozvánka na sportovní událost, Ukaž, jak vidíš internet, Česko mýma očima - aneb vzkaz pro mého kamaráda do Norska, Cestou dvou bratří - Velehrad 2013, Poznáváme svět za polárním kruhem, Ekologická vlajka, Recyklované pohádky, Ekofór humorem na přírodu a Andělské zastavení. Všichni žáci si mohli vyzkoušet všechny soutěže, vytvořená díla měla rozdílnou úroveň, některé však byly na takové úrovni, že jsme je mohli na některé soutěže poslat, bohužel bez výraznějších výsledků. Některá díla také výsledkem práce kolektivu více žáků. Informatika, počítačové a internetové soutěže, dotazníková šetření Mezinárodní soutěž Bobřík informatiky Soutěž proběhla ve dnech , zúčastnili se žáci 4. 9.ročníku Ulovit bobříka se podařilo těmto žákům: 4. třída: Matouš Haas, Adéla Luxová, Nela Ševčíková, 5. třída: David Lux, Adam Zlatník, Markéta Fišerová, Magdalena Kodytková, Hana Leskovcová, Gabriela Obermajerová, Klára Skalická, 6. třída: Vojtěch Toman, Jakub Vlk, 7. třída: Hana Tomanová, Petra Krejsová, Martin Barták, Martina Zavřelová, Jakub Ševčík, Jakub Vican, Martin Skalický, 8. třída: Jan Randis, Radka Ponková

11 Počítačová soutěž PC_ák Soutěže se v Pardubicích zúčastnila celá 9. třída, a to v kategorii Tvorba prezentací + test znalostní ICT. Do 5. místa jsme se neumístili, nejlepší v testu byl Martin Bílek (23.místo ze 175 soutěžících). Pohoda Ve dnech jsme realizovali dotazníkové šetření projektu Pohoda od společnosti Scio. Dotazníky vyplňovali všichni žáci školy i pedagogičtí pracovníci, výsledkem jsou textové výstupy i grafy vyjadřující pohled na klima školy. Žákům nejnižších ročníku pomáhali s vyplňováním dotazníku na PC deváťáci. Soutěž Hravě žij zdravě zapojila se 5.třída, v Pardubickém kraji jsme skončili na 5.místě (z 15 zúčastněných škol). Najdi.seznam.cz 6.-9.třída, soutěž úspěšně dokončili sedmáci (rozděleni na 2 skupiny) a osmáci Abaku.seznam.cz matematická hra v rámci soutěže Najdi.seznam.cz, nejlepší byla 7. třída, skupina Hudba je náš život! dostala za odměnu výlet do Žamberka na bowling Word, Excel, Powerpoint, referáty, online testy z informatiky, Callisto, malování, základy programování, Interaktivní testy Alf využití pro všechny předměty i ročníky. Online testování, databáze testů, využití i na domácí procvičování, každý žák má svůj účet, přístup přes stránky školy - odkaz Alf - hry a kvízy, využití zejména pro 1. stupeň, nepovinná Informatika soutěž v tvorbě komiksů, 1. stupeň, nepovinná Informatika licence a přístup pro všechny žáky a pedagogy školy Testy pro nejmenší, Angličtina pro nejmenší, Testy dětských schopností, Paměťové testy, Testy volby povolání, Čtenářská gramotnost, Plošné testy nanečisto, Sociometrie, Kvízy Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy (NIQES), tzv. plošné testování - 2. generální zkouška, 5. a 9. ročník (Matematika, Český jazyk, Anglický jazyk) včetně žáků SVP Sportovní aktivity Činnost se orientuje na akce pro žáky školy. S velkým zájmem žáci pravidelně docházejí na kroužek sportovních her. Škola pořádala během roku celou řadu soutěží pro žáky školy i pro veřejnost (Kuličkiáda, Hlemýžď pohár, florbalové turnaje, turnaj v hodu vlaštovkou, lyžařské závody). V rámci oslav 90 let školy jsme mimo jiné pořádali Rodinný sportovní víceboj, bohužel nám opakovaně nebyl přiznán grant KÚ Pardubického kraje na tuto akci.

12 V rámci okresních soutěží pořádaných AŠSK dosáhlo největšího úspěchu chlapecké družstvo lyžařů sjezdařů obsadilo 1. místo v okrese, děvčata prozatím závodila mimo soutěž (kvůli nízkému věku), ale umístila by se na pěkném 3. místě. Žáci se dále zúčastňují i soutěží v kolektivních sportech v rámci okresu (především florbal a vybíjená), T-ball 4.místo na turnaji v Žamberku. Již minulý školní rok se škola úspěšně zapojila do plnění odznaku OVOV. Na základě výsledků ze školního kola se Nela Ševčíková, Dominik Bílek a Martin Bílek zúčastnili v září 2012 Republikového finále OVOV v Praze na Strahově. V plnění disciplín desetiboje jsme pokračovali i letošní rok. Zúčastnili jsme se také okresního kola OVOV, kde družstvo obsadilo 2. místo a vybojovalo si postup do krajského kola. Mezi jednotlivci jsme obsadili hned čtyři první místa v jednotlivých věkových kategoriích. Plavání 2. stupeň Pro žáky druhého stupně jsme organizovali dvě lekce plavání v bazénu v Rychnově nad Kněžnou. Žáci měli možnost zdokonalovat všechny plavecké styly, vyzkoušeli i plavání na čas, skoky do vody, ale i cvičení ve vodě a vodní trampolínu. Lyžařský výcvik Lyžařský výcvik pro žáky 7. třídy se uskutečnil ve dnech a ledna ve Ski areálu v Českých Petrovicích. Na výcvik se přihlásili všichni žáci sedmé třídy, pouze jedna žákyně se poté z důvodu nemoci nemohla zúčastnit. Žáci měli možnost si vybrat výuku na lyžích nebo snowboardech. Na výcvik navazovalo v rámci sportovního dne jednodenní lyžování v Říčkách. Plavecký výcvik 1.stupeň V tomto školním roce jsme jezdili plavat do plaveckého bazénu v Rychnově nad Kněžnou. Tento bazén je dlouhý 25 m a má 5 plaveckých drah. Dále tobogán 65m dlouhý, vířivku, páru, proudový kanál s chrličem vody. Výuka probíhala kruhově, t.j. střídáním bazénu, vířivky, páry.. Děti se v bazénu cítily skvěle. Plavaly na sportovní výkony, kondici, ale i relaxovaly. Hrály hry, využívaly bazénové pomůcky. Příjemným zpestřením bylo focení s vodníkem. Plavecká výuka proběhla ve dvou dnech (úterý a čtvrtek) a byla pro všechny žáky nižšího stupně. Enviromentální výchova, Recyklohraní V rámci recyklohraní jsme se zapojili snad do všech možných úkolů, které byly tento rok vyhlášeny. Na podzim a na jaře byl zorganizován sběr vysloužilých elektrozařízení a baterií. Rodiče žáků a i žáci sami vozili nepotřebné televize, pračky, počítače, mikrovlnky, sporáky a další velké elektrospotřebiče, až už to ve škole vypadalo jako nějaká skládka. Dohromady jsme nasbírali 614 kg nepotřebných elektrospotřebičů a díky tomu jsme získali 1842 bodů. Dále jsme se zúčastnili úkolů spojené s EKO Abecedou, kde si žáci hlavně uvědomí, proč je důležité třídit odpad, jak správně třídit odpad a jak chránit životní prostředí. Pracovní listy jsou vytvořené pro různě staré žáky, proto se může do plnění úkolů zapojit opravdu celá škola. Zajímavý úkol byl také vytvoření Ekologické vlajky, kterou jsme využili při úklidových pracích ke Dni Země (viz foto - visela u hlavních dveří budovy ZŠ). Pro úplnost je přiložena tabulka se ziskem všech bodů za tento školní rok:

13 Datum Kolik bodů Úkol Sběr elektrozařízení (288 kg) Splnění úkolu EKO Abecedy Odpady a obaly Rok poté (černé skládky v blízkosti Klášterce n. Orl.) Splnění úkolu EKO Abecedy (rozebrání mobilu) Sběr baterií (24 kg) Ekologická vlajka Sběr elektrozařízení (326 kg) Splnění úkolu Na stopě Pythagoriáda Ve školním kole matematické soutěž Pythagoriády (která je určena pro žáky 6.,7. a 8.tříd) se v 6.třídě zúčastnilo 12 žáků, z toho byli 3 úspěšní (Ondřej Kopecký, Vojtěch Toman, Jakub Vlk), v 7.třídě 7 žáků, z toho dva byli úspěšní (Martin Barták a Jakub Vican) a v 8.třídě dva žáci a oba byli úspěšní (Jan Randis, Jakub Kratochvíl). Být úspěšný znamená mít alespoň 9 úkolů z 15 správně. Do okresního kola, konaného v Ústí nad Orlicí, může být nominován jen jeden žák z každé kategorie. S nejvíce body ze školního kola se kola okresního zúčastnili Ondřej Kopecký, Martin Barták a Jan Randis. První dva zmiňovaní skončili ve druhé polovině ve své kategorie, ale díky Janu Randisovi jsme mohli oslavovat první místo, které Honza dokonce zopakoval po loňském úspěchu. Je samozřejmé, že čím je vyšší kategorie, tím je těžší se umístit na dobrém místě. Honza získal 11 bodů z 15 možných a se svou 73% úspěšností byl ve své kategorii nejlepší. Biologická olympiáda Ve školním roce2012/2013 proběhl již 47. Ročník Biologické olympiády (dále jen BiO, který byl pro žáky druhého stupně tematicky zaměřen na ekosystémy rybníků. Školního kola Bio se zúčastnilo celkem 14 žáků, z toho 6 v kategorii D ( ročník) a 8 žáků v obtížnější kategorii C určené 8. a 9. ročníkům. Jména zúčastněných žáků a výsledné pořadí školního kola jsou uvedeny v tabulce: Kategorie D Kategorie C 1. Jakub Vican 1. Filip Krejsa 2. Petra Krejsová 2. Martin Bílek 3. Martina Zavřelová 3. Jan Randis 4. Hana Tomanová 4. Bára Bartlová 5. Kateřina Hrušková 5. Lucie Sykáčková 6. Marie Černochová 6. Lukáš Fišer 7. Jakub Rous 8. Markéta Hejkrlíková Žáci, kteří se umístili ve školním kole na prvních třech místech, měli možnost postoupit do kola okresního, které se konalo 27. března 2013 pro kategorii C a 10. dubna 2013 pro kategorii D v DDM Damián v Lanškrouně. Účast v okresním kole byla podmíněna zpracováním vstupního úkolu. To spočívalo ve vyřešení malého výzkumného úkolu spojeného s pozorováním v terénu a vypracováním písemné zprávy. Tak si žáci vyzkoušeli práci výzkumníka. V okresním kole naši školu nakonec reprezentovali 4 žáci: Jan Randis z 8. třídy a Petra Krejsová, Martina Zavřelová a Jakub Vican ze 7. třídy.

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice, IČ: 75000849 Čj. ZS-109/2010-Koc Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace

Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V Bohutíně 15. 9. 2014 zpracoval Mgr. Pavel Tichý, ředitel školy 1 I. Základní údaje

Více

Základní škola a mateřská škola Horní Třešňovec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Horní Třešňovec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Horní Třešňovec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní informace o škole 1.2 Vzdělávací programy 1.3 Rozdělení

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/2016 EVVO představuje nezastupitelný předpoklad

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více