Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013"

Transkript

1 Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

2 a) Základní údaje o škole, vedení školy, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Adresa: Klášterec nad Orlicí 176, Klášterec nad Orlicí IČO: Právní forma: příspěvková organizace IZO: Identifikátor školy: Telefon: škola, družina; ředitelna; sborovna; jídelna Web: Vedení školy: Mgr. Radim Horňák ředitel, Mgr. Yvona Franková zástupkyně ředitele Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí Charakteristika školy, materiálně technické podmínky: Škola má ročník, v každém ročníku 1 třídu. Součásti školy je i školní družina a školní jídelna. Budovu školy tvoří stará budova a dvě přístavby, vše je propojeno do jednoho celku. K dispozici je 9 kmenových učeben, odborná učebna pro fyziku a chemii, odborná učebna pracovního vyučování, fitcentrum, relaxační koutek, počítačová učebna, kabinety, sklady, sociální zařízení. 6 učeben jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Součástí školního areálu je i školní zahrada a areál pro sport a odpočinek. Vedle školy se nachází fotbalové hřiště a hřiště na míčové hry. Materiální vybavení a podmínky odpovídají potřebám školy. Mezi zásadní rekonstrukce posledních let patří ústřední vytápění i ve staré části, nová střešní krytina na celé budově a vybudování nové přístavby. Školská rada: Rada má 6 členů (zvoleni zastupitelstvem obce, zákonnými zástupci žáků a pedagogickými pracovníky školy). Zasedá minimálně 2x ročně a její činnost a pravomoci vychází ze školského zákona. Složení školské rady: Y.Franková, V.Sklenářová, Z.Bureš, L.Ševčíková, H.Jadrníčková, L.Michaličková b) Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Obor vzdělávání: C Základní škola Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro všechny Výuka cizích jazyků: anglický Počet žáků celkem: 135 (kapacita 180) Počet žáků ŠD: 30 (kapacita 30) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: 10 Počty žáků v ročnících (k )

3 Rámcový učební plán 1. stupeň 2. stupeň Předmět 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Pracovní činnosti Prvouka Vlastivěda Přírodověda Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Předmět 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Český jazyk a literatura ,5 Anglický jazyk Matematika ,5 Informatika Fyzika Chemie Přírodopis * 1 Zeměpis Výchova k občanství Dějepis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví 0 1-1* 1 Tělesná výchova Technické práce ,5ch Pěstitelské práce Péče o domácnost 0 0 0,5 0,5d Svět práce 0 0 0,5 0,5 Volitelný předmět Vyučované volitelné předměty: Konverzace v anglickém jazyce, Cvičení z českého jazyka, Netradiční sporty, Putování za zvířaty Nepovinné předměty: Německý jazyk, Kutilská dílna, Náboženství, Informatika Zájmové útvary: Hra na flétnu, Hra na bubny, Hra na kytaru, Výtvarníček, Kreativní činnosti, Sportovní hry, Sborový zpěv, Dramatický kroužek, Redakční kroužek, Orientální tance, Šachový kroužek

4 c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci včetně školní družiny: 14 (fyzické osoby) Odbornou kvalifikaci nesplňuje 1 pedagog. Nepedagogičtí pracovníci včetně školní jídelny: 6 (fyzické osoby) Někteří pracovníci mají jen částečný úvazek, celkový pracovní úvazek činil 18,365. Třídní učitelé 1.stupeň (1.pol.) 3. (2.pol.) M. Leksová S.Jindrová Š.Martincová L.Kubíčková R.Horna V.Sklenářová Třídní učitelé 2.stupeň Y.Franková P.Matyášová J.Patočka K.Čiháková Další učitelé na 2.stupni V.Koubová (1.pol.) P.Pospíšilová (2.pol.) D.Říhová J.Preissler Vychovatelka školní družiny: D.Roušarová Provozní pracovníci školnice úklid úklid / ŠJ Vedoucí ŠJ ŠJ ŠJ J.Randisová S.Brůnová L.Rollerová L.Pleváková M.Luxová H.Hubálková Externí pracovníci Sborový zpěv Dramatický kroužek Šachový kroužek Účetní školy O.Kalášková V.Vybíral E.Dvořák V.Nájemníková d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis dětí do 1. ročníku proběhl 25. ledna Dostavilo se a bylo přijato 19 dětí (včetně 1 s odkladem školní docházky z loňského roku). Následně bylo v řádném termínu kladně vyřízeno 7 žádostí o odklad. Výsledky přijímacího řízení na SŠ a SOU Celkem na střední školy odešlo 8 žáků 9. ročníku a 1 žák 8. ročníku. Všichni byli přijati v 1. kole. Škola Zájem Přijati v 1. kole 8 leté G leté G 0 0 SOU 5 5 SOŠ 4 4 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání Znalosti žáků byly ověřovány průběžně a také v rámci 2. celoplošné generální zkoušky - testování v 5. a 9. ročníku v předmětech matematika, český jazyk a anglický jazyk. Výsledky byly na dobré úrovni, lepší v českém a anglickém jazyce.

5 K mimořádným úspěchům patří 1. místo Jana Randise (8.ročník) v okresním kole matematické soutěže Pythagoriáda. Žáci se také zúčastnili zeměpisné, biologické a mineralogické olympiády. Klasifikace Ve 2. pololetí školního roku prospělo s vyznamenáním 64 žáků, prospělo 69 žáků, neprospěli 2 žáci. Druhý stupeň z chování byl udělen 2 žákům, a to v 1. pololetí. Počet neomluvených hodin: 0 Statistika hodnocení tříd 2.pololetí školního roku 2012/13 třída počet žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo průměrný prospěch třídy průměrný počet omluvených hodin na žáka f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Minimální preventivní program a školní preventivní strategii včetně hodnocení zpracovává výchovný poradce a metodik prevence Mgr. Yvona Franková. Problémy v chování žáků byly řešeny ve spolupráci s třídními učiteli, vedením školy i rodiči. Ředitelské důtky byly uděleny zejména za špatnou přípravu na výuku, podvodné jednání, snížené stupně z chování za ničení věcí a nevhodné chování. Hodnocení minimálního preventivního programu za školní rok Ve školním roce 2012/2013 byl Minimální preventivní program (dále jen MPP) zaměřen na snahu zabránit vzniku a šíření sociálně patologických jevů a rizikového chování a zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči těmto negativním vlivům. Důležitým faktorem bylo také snížení rizik a vlivů, které narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj mládeže. Do MPP byli zapojeni všichni žáci školy na I. i II. stupni, pedagogové i rodiče. Preventivní výchova byla vhodnou formou začleněna do jednotlivých předmětů na I. i II. stupni (zejména do prvouky, vlastivědy, přírodovědy, výchovy ke zdraví, výchovy k občanství, přírodopisu, chemie, informatiky, tělesné výchovy a dalších). Většina akcí z MPP se ve školním roce 2012/2013 úspěšně realizovala. Žáci navštívili záchranou stanici Pasíčka, zúčastnili se programu Ekocentra Paleta. Zapojili jsme se do projektů Ovoce do škol, Zdravé zuby, Hravě žij zdravě V průběhu roku jsme uspořádali celou řadu sportovních soutěží. Úspěšné byly i ty nesportovní akce jako Večerníčkova stezka, Broučkiáda nebo Zpívání pod vánočním stromem. Zorganizovali jsme

6 několik tematicky zaměřených exkurzí, lyžařský a plavecký výcvik. Žáci 4. třídy absolvovali dopravní výchovu spojenou s návštěvou dopravního hřiště a besedou se členem MP Žamberk. Žáci měli možnost přispívat svými názory do školního času nebo je prostřednictvím svých zástupců předkládat přímo na školní samosprávě. Dostatečně také využívali nabídku volnočasových aktivit, které pro ně organizovala škola, dále nepovinné předměty a kroužky zřízené při škole (sborový zpěv, hry na flétnu, kytaru či bubny, sportovní hry a další). Zároveň byli velkou posilou při organizování akcí spojených s oslavami 90let školy. Secvičovali vystoupení na školní akademii, pomáhali s přípravou a organizací výstavy, zúčastnili se sportovních soutěží. Při realizaci MPP měla své nezastupitelné místo i spolupráce s rodiči. Rodiče jsou informováni o dění ve škole zejména prostřednictvím žákovských knížek, webových stránek školy, pravidelnými informačními dopisy a samozřejmě při třídních schůzkách nebo osobních jednáních. Velmi dobrá je spolupráce s rodiči při konání a organizaci mimoškolních aktivit. Cíle vytyčené MPP se během školního roku 2012/2013 podařilo splnit. Žáci získali řadu znalostí i dovedností v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Tyto tendence chceme i nadále posilovat a upevňovat. Stejně tak chceme pokračovat ve spolupráci školy s rodiči, širší veřejností, organizacemi jako Policie ČR, Městská policie Žamberk, OÚ Klášterec nad Orlicí a dalšími. V příštím školním roce se chceme při realizaci MPP řídit Národní strategií primární prevence rizikového chování dětí a mládeže. Chtěli bychom uspořádat pro děti besedy s odborníky týkající se zneužívání návykových látek, poruchy příjmu potravy a jiných. A také zajistit pedagogům vzdělávání se zaměřením na projevy rizikového chování a způsobu, jak na toto chování reagovat. g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Semináře a školení, kterých se pedagogové zúčastnili, byly zaměřeny na rozvíjení čtenářské, matematické, přírodovědné, informační i finanční gramotnosti. h) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Inspekční činnost proběhla v termínu 16. až a byla zaměřena na zjišťování a hodnocení souladu školního vzdělávacího programu s rámcovým vzdělávacím programem, dále na výsledky vzdělávání žáků a jejich hodnocení, podporu rozvoje čtenářské gramotnosti, řízení školy a personální podmínky, materiální a finanční předpoklady. V kontrolovaných oblastech (školní řád, školní vzdělávací program, organizace základního vzdělávání) nebylo zjištěno porušení právních předpisů. i) Základní údaje o hospodaření školy Rozpočet školy na rok 2012 na provozní náklady od obce činí ,- Kč, nejvyšší položku rozpočtu tvoří elektrická energie. Rozpočet od krajského úřadu na neinvestiční výdaje na přímé náklady na vzdělávání ,-, ostatní neinvestiční výdaje ,-. Doplatek obce na výjimku z počtu žáků ,-. j) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola je zapojena do projektu EU peníze školám, projekt končí v roce k) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Pedagogičtí pracovníci využívají zejména programy zaměřené na logopedickou prevenci, prevenci sociálně patologických jevů, environmentální výchovu.

7 l) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola požádala o dotace Krajský úřad Pardubického kraje v programech Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí, Podpora rozvoje zahraničních vztahů a Podpora sportovní činnosti. Získali jsme a čerpáme grant z oblasti životního prostředí ve výši ,- Kč. m) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace na škole nepracuje. Spolupráce se zřizovatelem školy je na velmi dobré úrovni. Zřizovatel podporuje školu finančně a zabezpečuje materiálně technické podmínky pro chod školy. Při škole pracuje SRPDŠ, které se zaměřuje na pomoc při získávání finančních prostředků na školní aktivity žáků a na pomoc při zajištění akcí školy. Spolupráce s dalšími organizacemi Škola spolupracuje s řadou místních organizací, např. SDH, ČZS, TJ Sokol, Živa a.s., dále pak se jedná o správu CHKO Orlické hory, ZUŠ Žamberk, ZUŠ Letohrad, DDM Animo Žamberk a další. Zahraniční družební styky Dlouhodobě pořádáme společné akce s družební školou z polských Trzebieszowic, a to na základě každoročního plánu spolupráce. Na oslavách dne sv.jiří v Polsku vystoupili naši bubeníci. n) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Kulturní aktivity Broučkiáda Po sportovním zápolení a lampionovém průvodu došlo na společné zpívání s Orličkou při ukládání broučků. Vánoční koncert ZUŠ Letohrad , tradiční vánoční koncert hudebního oboru. Zúčastnili se žáci 1. stupně, děti si vyslechly známé koledy i moderní melodie v podání žáků ZUŠ, zaujaly kytarové a flétnové soubory i zajímavá sólová vystoupení, nechyběl ani příběh o narození Ježíška, výtvarný obor prezentoval svoje práce v předsálí Kulturního domu. Zpívání pod vánočním stromem Program připravila Orlička, flétny, žáci 3. ročníku si připravily pásmo vánočních básniček, na závěr si žáci 1.,2. a 3. ročníku společně s Orličkou zazpívali známé koledy. Poněkud ztracená princezna Zúčastnili se žáci ročníku, pohádku o princezně Kručince, mladých sudičkách a statečném kuchtíkovi nastudoval Divadelní kroužek při SVČ ANIMO Žamberk pod vedením p. M. Bělohlávka. Kulturní akce pro žáky především 2. stupně - vánoční koncert ZUŠ Petra Ebena Žamberk (prosinec 2012)

8 - vlastní akce: Projektový den Vánoce ( ) - vlastní akce: Zpívání pod vánočním stromem ( ) - divadelní představení ve VČD Pardubice - Charleyova teta ( ) DPS Orlička vystupoval a školu reprezentoval i na řadě mimoškolních akcí v regionu. Akce DPS Orlička a flétniček : - říjen Broučkiáda - prosinec Zpívání pod vánočním stromem v Klášterci, vystoupení v Orlickém Záhoří na 1. adventním koncertu, vystoupení pro důchodce v Českých Petrovicích 6.1. Tříkrálový koncert v kostele sv. Václava v Žamberku 5.4. Otvírání studánek v Letohradu se sborem Canzonetta 6.4. Vystoupení na setkání důchodců v Klášterci nad Orlicí 3.5. Vystoupení na koncertu Keep Smiling Gospel Noc kostelů v Žamberku - u sv. Václava a v Husově sboru Vernisáž fotografií p. Kvičery v Muzeu Žamberk 9.6. Vítání obnčánků v Klášterci n. Orlicí Školní akademie Příspěvky do Sousedských listů Škola je pravidelným přispěvatelem do místních Sousedských listů. Na stránkách tohoto dvouměsíčníku informujeme o námi pořádaných akcích, přinášíme z nich reportáže a texty doplňujeme fotografiemi. Čtenáři se tak mohou dozvědět o kulturních, sportovních i dalších vzdělávacích akcích, které škola sama připravuje a zajišťuje, nebo jichž se naši žáci účastní. Za všechny uvádíme příklad z říjnového čísla, kde byla mimo jiné otištěna reportáž z evakuačního cvičení. Škola v plamenech Možná si někteří žáci denně při cestě do školy přejí, aby se stala nějaká pohroma, nebo alespoň pohromička, která by zabránila výuce. Podle jednoho scénáře by byla škola třeba vytopená (vodou, samozřejmě, protože příjemná teplota ve třídách přece není učení na překážku), jiný by ji nechal během chemického pokusu vyhodit do povětří, další si zase představuje, jak celý učitelský sbor zachvátil neznámý, vysoce nakažlivý virus Avšak podle fantazií realitě nejbližších by z oken nejspíš šlehaly plameny a chodbami by se valil štiplavý kouř. Ale kolik z těchto katastrofo-snílků tušilo, že jejich touhy budou alespoň z části vyplněny? Pondělí se zdálo být naprosto všední, ničím výjimečné. Výuka probíhala beze změn. Tedy alespoň do té doby, než se v 9.30 ze školního rozhlasu ozvalo: Pozor, je vyhlášen požární poplach. Žáci znejistěli. Ti starší pochopili hned, o co zřejmě půjde, avšak v nižších ročnících se několik párů očí dokonce zalesklo slzami. Situace ale všem velela totéž co nejrychleji (a přesto bez paniky) opustit školní budovu. Po chvíli už školní hřiště ožívalo dětskými hlásky, které si sdělovaly bezprostřední dojmy z evakuace. V bačkorách, zvědavi, co se bude dít dál (a ti starší hlavně se zájmem, o jak velkou část hodiny přijdou), se upíraly zraky všech k budově. Ani plameny, ani dým sice vidět nebyly, zato na okna v nejvyšším patře se lepily nosy nějakých žáků. Při pohledu na seřazené třídy se dalo rychle zjistit, že ti chudáci uvěznění ve školní dílně jsou šesťáci. Naštěstí už ale bylo slyšet houkání sirén a před brankou začaly parkovat hasičské vozy. Místní SDH zalarmoval ze svých řad 11 osob. Pomoci však přijely i profesionální jednotky ze stanice Žamberk (tříčlenný tým) a Ústí nad Orlicí (2 hasiči). Několik místních záchranářů v dýchacích přístrojích vběhlo do budovy, zatímco ústecký tým připravoval svou techniku pro evakuaci oknem z druhého patra. Všechny zasahující jednotky spolu dobře spolupracovaly. Hasiči uvnitř budovy vysadili okno z pantů a postupně předávali žáky záchranáři na plošině. Ten komunikoval mikroportem s kolegou dole, který ovládal žebřík s plošinou, na níž mohly

9 být současně evakuovány tři děti. Někteří šesťáci (a na závěr také pí. učitelka) budovu opustili ve vyváděcích maskách. Když už se na hřišti sešli opravdu všichni a evakuace tím byla ukončena, mohli si zájemci ještě zblízka prohlédnout hasičskou techniku a skutečné záchranáře trochu vyzpovídat. A pak zase zpátky do lavic, zkontrolovat, co všechno nám (ne)shořelo. Všem zúčastněným hasičům tímto za jejich ochotu k nácviku evakuace děkujeme, ale bez urážky doufáme, že je zase dlouho ve skutečné akci neuvidíme. I když teď víme, že by nám školu shořet nenechali. Pavla Matyášová Orlický deník Dalším periodikem, které škola využívala na svou prezentaci, k pozvánkám na akce apod. byl Orlický deník. Spoustu článků a fotografií prezentující Klášterec nad Orlicí uveřejňuje pan Josef Kvičera. Projekt Získej průkaz předškoláka Předškoláci se i letos scházeli od října do června každý měsíc (vyjma února). Děti se postupně seznamovaly s novým prostředím školy, učitelkami i spolužáky. Zpočátku v doprovodu maminek a tatínků, později samostatně plnily různé úkoly zaměřené na rozvíjení grafomotoriky, početních představ, logopedickou prevenci, manuální zručnost a sebeobslužnost, rozumový rozvoj a komunikaci. Někteří se v doprovodu rodičů zúčastnili tradičních prosincových Čertovských her, s učitelkami mateřské školy přišli v květnu plnit úkoly na Večerníčkově stezce. Děti své snažení završily v červnu. Čekala je prohlídka okolí školy a sladká odměna. Na této schůzce obdrželi rodiče důležité informace o chodu školy, školní družiny a jídelny, seznam pomůcek, které budou prvňáčci v září potřebovat. Do 1. ročníku nastoupí 13 žáků. Redakční kroužek Žáci jsou vedeni ke kreativnímu a zodpovědnému přístupu v novinářské činnosti, jejíž výsledkem je školní časopis. Hlavní náplní kroužku je seznámení žáků s prací redaktora časopisu tzn. psaní rozhovorů, reportáží, výpisků z odborných článků, úprava článku, ilustrace, grafická úprava a korekce textů. Výuka probíhá jednou týdně formou skupinové porady redaktorů nad tématy článků časopisu a předávání či upravování výsledků jejich práce. Členové redakce se podílejí i na tisku, skládání, distribuci a propagaci časopisu po školní budově a na veřejných akcích, kde by o něj mohl být zájem. Ukázka z obsahu školního časopisu Pod lavicí obsah jaro/léto ) Školní akce - Kytarová přehrávka - Okresní a krajské kolo OVOV - Přípravy na oslavy 90.let školy 2) Práce žáků školy - Čteme zajímavosti ( vytvořila 8. třída) - Abeceda (vytvořila 9.třída) 3) Rozhovory - p.uč. Pospíšilová, p.uč. Kubíčková 4) Hudební rubrika:- Seriál o místních rockových kapelách : KillingMachine, Lerion - Naše tipy kam v létě za hudbou (festivaly,koncerty) 5) Pro nejmenší - Křížovka a doplňovačka 6) Sportovní rubrika - Výročí HC Pojišťovna Pardubice! 7) Jsme kreativní - Výtvarnické pokusy dívek z redakce 8) Vtipy - Smějeme se se zvířaty

10 Výtvarné soutěže na 1.stupni Velikonoční výstava - Stronie Šlaskie Polsko, účast 1. a 2. stupeň (březen) Téma Velikonoce libovolná technika Umístění 3. místo - Gabriela Obermajerová, Magdalena Kodytková, Klára Skalická Nebojme se strašidel - Český rozhlas Praha, účast 1. stupeň (březen) Téma Strašidlo libovolná technika Česko mýma očima aneb vzkaz pro mého kamaráda do Norska, občanské sdružení Mosty a Norské velvyslanectví v Praze - Žďár na Sázavou, účast - 1. a 2. stupeň (duben) Téma - Postava z mé oblíbené pohádky kresba, Osobnost české historie, které si vážím - kresba Cestou dvou bratří 8. ročník výtvarné soutěže Velehrad, účast 1. stupeň (květen) Téma Jak to vypadalo v Cyrilově škole libovolná technika Výtvarné soutěže na 2. stupni Každoročně přichází po celý rok do školy nabídka nejrůznějších výtvarných soutěží. Letos si žáci druhého stupně vyzkoušeli tyto soutěže: Můj mazlíček, Tradice našeho kraje, Říše ryb, Vím co s tím, Den v zoologické zahradě, Betlémy, O nejkrásnější PF 2013, Odkud jsem, Pozvánka na sportovní událost, Ukaž, jak vidíš internet, Česko mýma očima - aneb vzkaz pro mého kamaráda do Norska, Cestou dvou bratří - Velehrad 2013, Poznáváme svět za polárním kruhem, Ekologická vlajka, Recyklované pohádky, Ekofór humorem na přírodu a Andělské zastavení. Všichni žáci si mohli vyzkoušet všechny soutěže, vytvořená díla měla rozdílnou úroveň, některé však byly na takové úrovni, že jsme je mohli na některé soutěže poslat, bohužel bez výraznějších výsledků. Některá díla také výsledkem práce kolektivu více žáků. Informatika, počítačové a internetové soutěže, dotazníková šetření Mezinárodní soutěž Bobřík informatiky Soutěž proběhla ve dnech , zúčastnili se žáci 4. 9.ročníku Ulovit bobříka se podařilo těmto žákům: 4. třída: Matouš Haas, Adéla Luxová, Nela Ševčíková, 5. třída: David Lux, Adam Zlatník, Markéta Fišerová, Magdalena Kodytková, Hana Leskovcová, Gabriela Obermajerová, Klára Skalická, 6. třída: Vojtěch Toman, Jakub Vlk, 7. třída: Hana Tomanová, Petra Krejsová, Martin Barták, Martina Zavřelová, Jakub Ševčík, Jakub Vican, Martin Skalický, 8. třída: Jan Randis, Radka Ponková

11 Počítačová soutěž PC_ák Soutěže se v Pardubicích zúčastnila celá 9. třída, a to v kategorii Tvorba prezentací + test znalostní ICT. Do 5. místa jsme se neumístili, nejlepší v testu byl Martin Bílek (23.místo ze 175 soutěžících). Pohoda Ve dnech jsme realizovali dotazníkové šetření projektu Pohoda od společnosti Scio. Dotazníky vyplňovali všichni žáci školy i pedagogičtí pracovníci, výsledkem jsou textové výstupy i grafy vyjadřující pohled na klima školy. Žákům nejnižších ročníku pomáhali s vyplňováním dotazníku na PC deváťáci. Soutěž Hravě žij zdravě zapojila se 5.třída, v Pardubickém kraji jsme skončili na 5.místě (z 15 zúčastněných škol). Najdi.seznam.cz 6.-9.třída, soutěž úspěšně dokončili sedmáci (rozděleni na 2 skupiny) a osmáci Abaku.seznam.cz matematická hra v rámci soutěže Najdi.seznam.cz, nejlepší byla 7. třída, skupina Hudba je náš život! dostala za odměnu výlet do Žamberka na bowling Word, Excel, Powerpoint, referáty, online testy z informatiky, Callisto, malování, základy programování, Interaktivní testy Alf využití pro všechny předměty i ročníky. Online testování, databáze testů, využití i na domácí procvičování, každý žák má svůj účet, přístup přes stránky školy - odkaz Alf - hry a kvízy, využití zejména pro 1. stupeň, nepovinná Informatika soutěž v tvorbě komiksů, 1. stupeň, nepovinná Informatika licence a přístup pro všechny žáky a pedagogy školy Testy pro nejmenší, Angličtina pro nejmenší, Testy dětských schopností, Paměťové testy, Testy volby povolání, Čtenářská gramotnost, Plošné testy nanečisto, Sociometrie, Kvízy Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy (NIQES), tzv. plošné testování - 2. generální zkouška, 5. a 9. ročník (Matematika, Český jazyk, Anglický jazyk) včetně žáků SVP Sportovní aktivity Činnost se orientuje na akce pro žáky školy. S velkým zájmem žáci pravidelně docházejí na kroužek sportovních her. Škola pořádala během roku celou řadu soutěží pro žáky školy i pro veřejnost (Kuličkiáda, Hlemýžď pohár, florbalové turnaje, turnaj v hodu vlaštovkou, lyžařské závody). V rámci oslav 90 let školy jsme mimo jiné pořádali Rodinný sportovní víceboj, bohužel nám opakovaně nebyl přiznán grant KÚ Pardubického kraje na tuto akci.

12 V rámci okresních soutěží pořádaných AŠSK dosáhlo největšího úspěchu chlapecké družstvo lyžařů sjezdařů obsadilo 1. místo v okrese, děvčata prozatím závodila mimo soutěž (kvůli nízkému věku), ale umístila by se na pěkném 3. místě. Žáci se dále zúčastňují i soutěží v kolektivních sportech v rámci okresu (především florbal a vybíjená), T-ball 4.místo na turnaji v Žamberku. Již minulý školní rok se škola úspěšně zapojila do plnění odznaku OVOV. Na základě výsledků ze školního kola se Nela Ševčíková, Dominik Bílek a Martin Bílek zúčastnili v září 2012 Republikového finále OVOV v Praze na Strahově. V plnění disciplín desetiboje jsme pokračovali i letošní rok. Zúčastnili jsme se také okresního kola OVOV, kde družstvo obsadilo 2. místo a vybojovalo si postup do krajského kola. Mezi jednotlivci jsme obsadili hned čtyři první místa v jednotlivých věkových kategoriích. Plavání 2. stupeň Pro žáky druhého stupně jsme organizovali dvě lekce plavání v bazénu v Rychnově nad Kněžnou. Žáci měli možnost zdokonalovat všechny plavecké styly, vyzkoušeli i plavání na čas, skoky do vody, ale i cvičení ve vodě a vodní trampolínu. Lyžařský výcvik Lyžařský výcvik pro žáky 7. třídy se uskutečnil ve dnech a ledna ve Ski areálu v Českých Petrovicích. Na výcvik se přihlásili všichni žáci sedmé třídy, pouze jedna žákyně se poté z důvodu nemoci nemohla zúčastnit. Žáci měli možnost si vybrat výuku na lyžích nebo snowboardech. Na výcvik navazovalo v rámci sportovního dne jednodenní lyžování v Říčkách. Plavecký výcvik 1.stupeň V tomto školním roce jsme jezdili plavat do plaveckého bazénu v Rychnově nad Kněžnou. Tento bazén je dlouhý 25 m a má 5 plaveckých drah. Dále tobogán 65m dlouhý, vířivku, páru, proudový kanál s chrličem vody. Výuka probíhala kruhově, t.j. střídáním bazénu, vířivky, páry.. Děti se v bazénu cítily skvěle. Plavaly na sportovní výkony, kondici, ale i relaxovaly. Hrály hry, využívaly bazénové pomůcky. Příjemným zpestřením bylo focení s vodníkem. Plavecká výuka proběhla ve dvou dnech (úterý a čtvrtek) a byla pro všechny žáky nižšího stupně. Enviromentální výchova, Recyklohraní V rámci recyklohraní jsme se zapojili snad do všech možných úkolů, které byly tento rok vyhlášeny. Na podzim a na jaře byl zorganizován sběr vysloužilých elektrozařízení a baterií. Rodiče žáků a i žáci sami vozili nepotřebné televize, pračky, počítače, mikrovlnky, sporáky a další velké elektrospotřebiče, až už to ve škole vypadalo jako nějaká skládka. Dohromady jsme nasbírali 614 kg nepotřebných elektrospotřebičů a díky tomu jsme získali 1842 bodů. Dále jsme se zúčastnili úkolů spojené s EKO Abecedou, kde si žáci hlavně uvědomí, proč je důležité třídit odpad, jak správně třídit odpad a jak chránit životní prostředí. Pracovní listy jsou vytvořené pro různě staré žáky, proto se může do plnění úkolů zapojit opravdu celá škola. Zajímavý úkol byl také vytvoření Ekologické vlajky, kterou jsme využili při úklidových pracích ke Dni Země (viz foto - visela u hlavních dveří budovy ZŠ). Pro úplnost je přiložena tabulka se ziskem všech bodů za tento školní rok:

13 Datum Kolik bodů Úkol Sběr elektrozařízení (288 kg) Splnění úkolu EKO Abecedy Odpady a obaly Rok poté (černé skládky v blízkosti Klášterce n. Orl.) Splnění úkolu EKO Abecedy (rozebrání mobilu) Sběr baterií (24 kg) Ekologická vlajka Sběr elektrozařízení (326 kg) Splnění úkolu Na stopě Pythagoriáda Ve školním kole matematické soutěž Pythagoriády (která je určena pro žáky 6.,7. a 8.tříd) se v 6.třídě zúčastnilo 12 žáků, z toho byli 3 úspěšní (Ondřej Kopecký, Vojtěch Toman, Jakub Vlk), v 7.třídě 7 žáků, z toho dva byli úspěšní (Martin Barták a Jakub Vican) a v 8.třídě dva žáci a oba byli úspěšní (Jan Randis, Jakub Kratochvíl). Být úspěšný znamená mít alespoň 9 úkolů z 15 správně. Do okresního kola, konaného v Ústí nad Orlicí, může být nominován jen jeden žák z každé kategorie. S nejvíce body ze školního kola se kola okresního zúčastnili Ondřej Kopecký, Martin Barták a Jan Randis. První dva zmiňovaní skončili ve druhé polovině ve své kategorie, ale díky Janu Randisovi jsme mohli oslavovat první místo, které Honza dokonce zopakoval po loňském úspěchu. Je samozřejmé, že čím je vyšší kategorie, tím je těžší se umístit na dobrém místě. Honza získal 11 bodů z 15 možných a se svou 73% úspěšností byl ve své kategorii nejlepší. Biologická olympiáda Ve školním roce2012/2013 proběhl již 47. Ročník Biologické olympiády (dále jen BiO, který byl pro žáky druhého stupně tematicky zaměřen na ekosystémy rybníků. Školního kola Bio se zúčastnilo celkem 14 žáků, z toho 6 v kategorii D ( ročník) a 8 žáků v obtížnější kategorii C určené 8. a 9. ročníkům. Jména zúčastněných žáků a výsledné pořadí školního kola jsou uvedeny v tabulce: Kategorie D Kategorie C 1. Jakub Vican 1. Filip Krejsa 2. Petra Krejsová 2. Martin Bílek 3. Martina Zavřelová 3. Jan Randis 4. Hana Tomanová 4. Bára Bartlová 5. Kateřina Hrušková 5. Lucie Sykáčková 6. Marie Černochová 6. Lukáš Fišer 7. Jakub Rous 8. Markéta Hejkrlíková Žáci, kteří se umístili ve školním kole na prvních třech místech, měli možnost postoupit do kola okresního, které se konalo 27. března 2013 pro kategorii C a 10. dubna 2013 pro kategorii D v DDM Damián v Lanškrouně. Účast v okresním kole byla podmíněna zpracováním vstupního úkolu. To spočívalo ve vyřešení malého výzkumného úkolu spojeného s pozorováním v terénu a vypracováním písemné zprávy. Tak si žáci vyzkoušeli práci výzkumníka. V okresním kole naši školu nakonec reprezentovali 4 žáci: Jan Randis z 8. třídy a Petra Krejsová, Martina Zavřelová a Jakub Vican ze 7. třídy.

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Výroční zpráva - byla předána ke schválení školské radě dne 15. 9. 2014. -

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Základní škola Dřevohostice, okres Přerov, příspěvková organizace cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Škola je místem, kde děti žijí.

Škola je místem, kde děti žijí. Škola je místem, kde děti žijí. Základní škola, Dobrovské ul. 63 563 1 Lanškroun tel.: 465 321 99, 465 323 818 e-mail: zslado@lanskroun.cz www.zslado.cz Foto: pracovníci školy Texty: pracovníci školy Redakční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 podle 10 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, podle 7 vyhlášky č.15/2004 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 podle 10 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, podle 7 vyhlášky č.15/2004 Sb. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 podle 10 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, podle 7 vyhlášky č.15/2004 Sb. Zpracovala: Mgr.Irena Hubrtová ředitelka školy Mgr. Věra Adamcová výchovný

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školní rok 2013/2014 Mgr. Ondřej Hubáček ředitel školy 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 3

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 1 Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Zpracovala: Ing. Alena Vašáková 2 Úvod Základní škola Školní rok 2012/2013 byl zahájen

Více