Výroční zpráva za rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2011 2012"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí Součásti školy: ZŠ, školní družina, školní jídelna Adresa: Klášterec nad Orlicí 176 IČO: Telefon: E mail: Web: Materiálně technické podmínky: Od došlo k podstatné změně v organizaci školy. Bylo zrušeno odloučené pracoviště v Pastvinách a tři třídy 1. stupně byly přestěhovány do nové přístavby školy v Klášterci nad Orlicí. Škola má 9 tříd. Součástí nové přístavby je i počítačová učebna a kabinety. Od roku 1994 slouží škole v Klášterci přístavba, kde jsou umístěny především odborné učebny a školní jídelna. Součástí školy je areál s dětským hřištěm a se školní zahradou, která byla v roce 2009 zrekonstruována na základě projektů žáků IX. třídy. V roce 2009 zajistilo obecní zastupitelstvo u školy rekonstrukci hřiště na míčové hry. Materiální vybavení školy je na dobré úrovni. Materiálně technické podmínky odpovídají potřebám školy. V roce 2011 proběhla rekonstrukce topení a střechy na celé budově školy. Údaje o školské radě: Činnost rady byla zahájena Rada má 6 členů (zvoleni zastupitelstvem obce, zákonnými zástupci žáků a pedagogickými pracovníky školy). Zasedá minimálně 2x ročně a projednává a schvaluje dokumenty apod. Dle povinnosti vyplývajících ze školského zákona po tříletém volebním období proběhly volby do školské rady na podzim b. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje Vzdělávací program: třídy byly vyučovány podle ŠVP pro ZV Škola pro všechny. Výuka cizích jazyků: anglický Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: 12 Charakteristika školního roku: Výuka měla dobrou úroveň. Součástí výuky byly heuristické metody, práce ve skupinách, využívání internetu, činnostní učení. Žáci se zapojili do řady mimoškolních aktivit. Rozvíjely se vzájemné styky a uskutečňovaly se návštěvy žáků a pracovníků naší školy a školy v polských Trzebieszowicích (oslava MDD projektový den Velikonoce ve škole v Polsku i v ČR, sportovní den, návštěva Blednych skal), vystoupení DPS Orlička a orientálních tanečnic v Ladku Zdroj. Velmi aktivní byl školní pěvecký sbor Orlička, který vystupoval nejen na akcích školy. Třídy se zapojily do celostátní internetové soutěže Najdi.seznam.cz (6. a 8. postoupili do finále) a 8.třída do vědomostní soutěže PaySecCup, žáci 8. a 9.ročníku reprezentovali školu na počítačové soutěži PC-ák 2011 v Pardubicích. Žáci, především ze ŠD, se úspěšně účastnili řady výtvarných soutěží: Sladké mlsání muzeum Žamberk, Rozkvetlá zahrada soutěž vyhlašovaná ÚV ČZS, celoroční soutěž Rok stromu a podíleli se i na světovém rekordu při tvorbě znaků obcí a měst. Žáci si zvolili třídní samosprávy, školní samosprávu i jejího předsedu. Na škole pracoval kroužek orientálních tanců a jeho členky vystupovaly na řadě akcí. Mezi další zájmové

2 aktivity patřil Výtvarníček, Hra na flétnu, kytaru, bubny, Dramatický kroužek, Míčové hry a další. Proběhla řada aktivit v oblasti enviromentální výchovy Den Země, odemykání Zemské brány, úklidy v obcích ve spolupráci s OÚ, škola získala grant na Den Země. Proběhla rekonstrukce školní zahrady. Na škole je tříděn odpad. Škola se tradičně zapojila do hnutí Na vlastních nohou, žáci podpořili hipoterapii nákupem pohledů, zúčastnili se Srdíčkového dne. c. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Během posledních let došlo v pedagogickém sboru ke generační výměně a k výraznému omlazení, učitelé se aktivně zapojují do činnosti školní i mimoškolní. Každoročně se uskuteční pohovory pracovníků školy s ředitelem školy. Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem: 19 úvazky činí 18 Počet učitelů ZŠ 12 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet správních zaměstnanců ZŠ 3 Počet správních zaměstnanců ŠJ 3 Uváděn počet fyzických osob Odborná kvalifikace učitelů je 92% Věková skladba PP: Muži Ženy Do 35 let let 2 4 Nad 50 let 1 1 d. Zápis k povinné školní docházce počet prvních počet dětí z toho nástup počet odkladů pro tříd přijatých do 1. třídy po odkladu školní rok 2013/ Výsledky přijímacího řízení: Škola Zájem Přijati v 1. kole Přijati ve 2. kole Přijati ve 3. kole 8 leté G leté G 1 1 SOU SOŠ e. Údaje o výsledcích vzdělávání Znalosti žáků byly ověřovány celostátním testech v 5 a 9. třídě v předmětech matematika, český a anglický jazyk. Výsledek vyzněl pro naši školu dobře, žáci 5.třídy byli v porovnání s ostatními školami nadprůměrní v matematice i českém a anglickém jazyce, žáci 9.třídy byli srovnatelní v českém jazyce, zaostali v matematice a anglickém jazyce. K mimořádným úspěchům patří 1.místo v okresním kole matematické soutěže Pythagoriáda žáka 7. třídy, Jana Randise. Jakub Kratochvíl (7.třída) získal 1.místo v národním kole soutěže

3 Bobřík informatiky. Družstvo žáků 9. třídy obsadilo 2. místo v okrese ve 3.ročníku soutěže Finanční gramotnost. Statistika za 2. pololetí školního roku : Ročník počet žáků z toho dívek prospělo prospělo neprospělo z toho s vyznamenáním opakují Celkem Stupeň chování počet % všech žáků % f. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Situace s porovnáním se školním rokem se výrazně zlepšila s odchodem problémových žáků, kteří vyšli z 8. a 9. třídy a ve školním roce. Vážnější problémy v chování žáků se neobjevily. g. Údaje o DVPP pedagogických pracovníků Zájem o akce DVPP ze strany PP je značný, omezují ho finanční možnosti školy. I tak se pedagogičtí pracovníci zúčastnili mnoha akcí DVPP, seminářů či jiných školení. h. Údaje o aktivitách školy a prezentaci na veřejnosti Kultura Škola využívá některé nabízené kulturní programy, pravidelně navštěvuje především kulturní pořady ZUŠ v Žamberku a v Letohradě a akce DDM Animo Žamberk. Tradiční byla i návštěva divadelního představení VČD v Pardubicích, letos na Kunětické hoře.

4 Velmi aktivní byl školní pěvecký sbor Orlička, který vystupoval nejen na akcích školy, ale i v obci. Úspěšný byl jarní koncert pěveckých sborů a vánoční koncert. Sportovní aktivity Činnost se orientuje na akce ve škole a v místě. Hlavní akcí letošního školního roku byla školní olympiáda s řadou soutěží, a to i pro veřejnost (Kuličkiáda, Hlemýžď pohár, florbalové turnaje), kde kladem bylo, že se podařilo aktivně zapojit řadu rodičů, záporem, že nebyl již 3. rokem přiznán grant KÚ Pardubického kraje na tuto akci. Družstvo lyžařů sjezdařů obsadilo 2. místo v okrese. Žáci se zúčastňují i soutěží v kolektivních sportech v rámci okresu, T-Ball 4.místo na turnaji v Žamberku. Škola se úspěšně zapojila do plnění odznaku OVOV. Další aktivity Žáci 9. třídy vydali na konci školního roku almanach a vystavili tablo své třídy. Je instalováno Školní ucho pro připomínky žáků. Pod vedením paní učitelky Mgr. Říhové byl vydáván školní časopis Pod lavicí, který byl prodáván i pro veřejnost. Ve školní jídelně proběhl týden zahraniční kuchyně. V regionálním tisku byla veřejnost informována o akcích a činnosti školy. i. Údaje o výsledcích inspekční činnosti Ve dnech 15. a 16. června 2010 ČŠI vykonala na škole inspekci se zaměřením na dodržování školského zákona, s výsledkem, že zákon je ve všech kontrolovaných bodech dodržován a plněn. j. Základní údaje o hospodaření školy Rozpočet školy na rok 2011 na provozní náklady od obce činí ,- Kč, z toho více než cca 1/3 byla vydána za elektrickou energii. Nedostatečná a stále snižovaná je částka ONIV, poskytovaná státem, která by měla především sloužit k nákupu učebnic a učebních pomůcek. k. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se nezapojila. l. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Někteří PP se účastnili i dlouhodobějších programů, zástupce ředitele absolvoval funkční studium pro ředitele škol. m. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola již po několik let využívá granty Krajského úřadu Pardubického kraje. V roce 2011 školy získala tyto granty: Program pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí: Škola do přírody příroda do školy (výše grantu ,- Kč); Podpora rozvoje zahraničních vztahů Pardubického kraje s důrazem na spolupráci s partnerskými regiony: Nechceme být jen sousedé! 7 (výše grantu ,- Kč). Spolupráce s OÚ Je na velmi dobré úrovni.

5 Spolupráce s rodiči Při ZŠ pracuje SRPDŠ, orientuje se především na finanční pomoc škole a pomoc při zajištění akcí školy. Spolupráce s dalšími organizacemi Škola spolupracuje především s místním Sborem dobrovolných hasičů, ČZS, TJ Sokol, Živa, správa CHKO Rychnov n. Kněžnou, ZUŠ Žamberk a Letohrad, DDM Animo Žamberk a dalšími. Z á v ě r Klady v práci školy: - kvalitní, mladý pedagogický sbor, s třetinovým zastoupením mužů, - dobrá spolupráce a pomoc zřizovatele školy, - dobré materiální zázemí (přístavby školy), - dobrý pracovní kolektiv a pracovní klima, - pestrá mimoškolní činnost a aktivita pracovníků, zájem o sebevzdělávání, - úspěch při získávání grantů a dotací. Problémy: - nízký počet žáků a nutnost žádat zřizovatele o výjimku, - málo finančních prostředků na nákup učebních pomůcek (v r % roku 2007), - vulgární, hrubé chování žáků, zejména mimo budovu školy, - malá motivace žáků k lepším výsledkům (přijímání na SŠ). Výroční zpráva byla předána ke schválení školské radě dne Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne Výroční zpráva byla předána zřizovateli dne S výroční zprávou byli seznámeni pracovníci školy na pedagogické radě dne a a v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím bude poskytnuta veřejnosti. Mgr. Radim Horňák ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Výroční zpráva - byla předána ke schválení školské radě dne 15. 9. 2014. -

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva základní školy : - základní údaje - vzdělávací program - přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207, IČO: 70982244 tel: 465649140 e-mail: zsjamne@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpráva schválena

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Vypracovala: PaedDr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2013 Obsah: 1. Základní

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Projednána na

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově 15.10.2014 Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne 26.11.2014 Mgr. Václav Hruška předseda školské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Matiční 5/08 78 Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 0/0 Zpracovala: Mgr. Dagmar Hrabovská ředitelka Obsah str. I. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 IČO: 63154617 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval:

Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval: č.j.: ZŠ/97/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval: Mgr. Pařez Radek,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-65/10-P Název školy: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Adresa: Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor: 600 009 751 IČ: 49 180

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily PSČ 512 02, tel. 481 689 225 IČO : 701 56 565 E-mail: skola@kostalov.cz č.ú. 162 254 329/0600 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracovala

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044, 777 033 930 IČO 709 28 622 skola@zsstepanov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více