Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Kozlovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy

2 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Vzdělávání ţáků vyučovaných v souladu se zápisem ve školském rejstříku, organizace výuky 4. Výsledky vzdělávání ţáků 5. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 6. Přijímací řízení 7. Prevence sociálně patologických jevů 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 10. Zapojení školy do projektů (rozvojových, mezinárodních, financovaných z jiných zdrojů) 11. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního vzdělávání 12. Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími partnery 13. Základní údaje o hospodaření školy 14. Výsledky kontrol provedených ve škole Příloha Školní akce rok 2013/2014 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Kozlovice, příspěvková organizace Identifikátor zařízení ( IZO) Adresa Kozlovice č. p. 186, PSČ Právní forma příspěvková organizace IČO Součásti školy 1. základní škola ( kapacita 450 ţáků) 2. mateřská škola ( kapacita 106 dětí) 3. školní druţina ( kapacita 90 ţáků) 4. školní jídelna ( kapacita 350 ţáků) Telefon Ředitel školy Zástupce ředitele Výchovný poradce Školní metodik prevence Koordinátor ŠVP Zřizovatel Mgr. Hana Ulčáková Mgr. Jaroslava Minksová Mgr. Zdenka Krpcová Bc. Jiří Brus Mgr. Hana Ulčáková Mgr. Eva Kryšková Mgr. Eva Kvapilová Obec Kozlovice Kontakt Starosta Obce Kozlovice Ing. Miroslav Tofel E- mail Předseda školské rady E - mail Martin Pavliska 3

4 2. Charakteristika školy Škola se nachází v centru obce Kozlovice. Je úplnou základní školou, tedy školou s 1. i 2. stupněm, s kapacitou 450 ţáků. Docházejí do ní ţáci nejen z Kozlovic, ale i z přilehlých obcí Lhotka, Měrkovice, Myslík. Škola je jedinou školou v obci. Má dlouholetou tradici. Autobusová přístupnost je velmi příznivá, přes Kozlovice vede hlavní směr Ostrava Roţnov pod Radhoštěm. Hlavní vchod do budovy školy je směrován od hlavní silnice - je určen pouze dospělým osobám, vchod do školy pro ţáky je situován z boční ulice, takţe při vstupu do školy i odchodu ze školy je zajištěna bezpečnost ţáků. Škola má čtyři součásti základní školu, mateřskou školu, školní druţinu, školní jídelnu v základní i v mateřské škole. Areál základní školy je tvořen hlavní jednopatrovou budovou s přístavbami tělocvičen a školní jídelny, součástí komplexu je i kotelna školy. Tyto budovy obklopuje oplocený pozemek, který slouţí v případě hezkého počasí v dopoledních hodinách k relaxaci dětí během přestávek, a odpoledne zde tráví čas děti navštěvující školní druţinu a MŠ. Romantiku exteriéru školy dokresluje pohled na pohoří Ondřejníku, Tábor, siluetu místního kostela a na školní komín, na kterém kaţdoročně hnízdí čápi. Školní budova má suterén, přízemí a první poschodí. V suterénu jsou umístěny ţákovské šatny, dvě učebny, které se vyuţívaly především pro školní druţinu, k dělení tříd, k výuce hry na hudební nástroje, k výtvarným činnostem, pro výuku pracovních činností. Dále zde najdeme dílnu školníka, keramickou dílna, místnost s hrnčířským kruhem. Do přízemí jsou situovány učebny 1. stupně, sborovna, ředitelna, cvičná kuchyň, školní jídelna, před níţ je umístěn automat na mléčné výrobky a nápoje, a jedno 4

5 oddělení mateřské školy (povoleno do ), tělocvična s šatnami a umývárnou a herna stolního tenisu. První poschodí zde návštěvník školy najde učebny 1. a 2. stupně, sborovnu pro 2. stupeň, dvě učebny výpočetní techniky, přírodovědnou učebnu, učebnu pro výuku hudební a dramatické výchovy, učebnu fyziky a chemie s přilehlým kabinetem, pracovnu výchovného poradce a školního metodika preventivních aktivit. V nástavbě nad školní jídelnou jsou umístěny prostory pro školní druţinu, relaxační sál, obecní knihovnu a dočasně spací místnost pro třídu mateřské školy umístěnou ve škole. Škola vyuţívá čisté, světlé a esteticky upravené prostory s přehlednými světlými chodbami. Na celkovém vzhledu se podílejí svými pracemi vyučující i samotní ţáci. Výzdobu zpravidla tvoří výstupy z celoškolních projektů. 2.1 Součásti školy Mateřská škola Mateřská škola sídlí ve dvou budovách. V budově vzdálené od prostor základní školy asi 500 metrů jsou zřízeny tři heterogenní třídy, které navštěvují děti od 3 do 6(7) let. Budova je výhodně umístěná v blízkosti lesa i multifunkčního hřiště, které spolu s vlastní zahradou vyuţívá k pobytu dětí na čerstvém vzduchu. Školní zahrada je v současné době v celkové rekonstrukci. Všechny herny i třídy jsou vybaveny novým nábytkem, který je tří velikostních stupňů, odpovídá počtu dětí, je estetického vzhledu a je bezpečný. Pomůcky, hračky, náčiní, materiály a doplňky odpovídají věku dětí, jsou průběţně doplňovány a obnovovány. Hračky jsou dětem volně přístupné v regálech, košících a kontejnerech. Pro odpočinek dětí slouţí lehké molitanové matrace, s kterými mohou snadno i samy manipulovat. Čtvrtá třída sídlí přímo v budově základní školy. V této třídě jsou umístěny děti ve věku 5-6 let, které se tak s prostředím ZŠ seznamují a připravují se na vstup do 1. třídy. Při své výchovně vzdělávací práci má kromě vybavení své třídy moţnost vyuţívat prostory ZŠ jako je tělocvična, relaxační sál, počítačové učebny a zahrada. 5

6 Celkem tyto 4 třídy MŠ ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo 104 dětí. Mateřská škola od pracovala podle ŠVP PV s názvem Tři, dva, jedna, teď, poznáváme svět, který zohledňuje konkrétní podmínky a tradice mateřské školy a navazuje na dosavadní pozitivní výsledky společného působení všech zaměstnanců mateřské školy a rodičů v oblasti vzdělávaní předškolních dětí. Při plánování činností učitelky vyuţívaly své odborné znalosti a zájmový potenciál. Cílem vzdělávacího programu byl rozvoj osobnosti dítěte a vytvoření prvních základů souţití a komunikace s okolním světem tak, aby dítě zlepšovalo postupně své vyjadřovací schopnosti, vytvořilo si o sobě i druhých vyrovnaný obraz a získalo základní návyky a morální povědomí, které by mu umoţnily elementární samostatnost a moţnost dalšího celoţivotního vzdělávání. Při názvu vzdělávacího programu jsme vycházely z vědomí, ţe děti zajímá svět okolo něj, snaţí se jej lépe poznat a pochopit. Proto veškeré spontánní a řízené činnosti během pobytu dětí v MŠ směřovaly k obohacování jejich zkušeností formami experimentu, zkoumání a především vlastní aktivity. Opírá se o analýzu předešlého ŠVP PV Skládáme svět z kostiček, navazuje na kladné zkušenosti, a zároveň se snaţí vyvarovat se nedostatků. Učitelky v jednotlivých třídách ŠVP PV dotváří třídními programy s konkrétní didaktickou nabídkou činností podle potřeb dětí a věkového sloţení třídy. Pracují samostatně, tvořivě, vycházejí z přání a potřeb dětí, mohou uskutečňovat své nápady a uplatnit své odborné znalosti. Ve vzdělávací práci se MŠ zaměřuje na posilování a rozvoj předčtenářské, předmatematické gramotnosti a zároveň se snaţí zprostředkovat dětem pomoci volné, tvořivé, didakticky zacílené i kooperativní hry co nejvíce poznatků spojených se skutečným ţivotem dětí. Snahou pedagogů je vytvořit kaţdému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Velkou péči pedagogové věnují také spoluúčasti rodičů při netradičních formách spolupráce navozující klima důvěry mezi školou, rodiči i dětmi. Pravidelným setkáním se zákonnými zástupci se jiţ kaţdoročně stala schůzka při příleţitosti zahájení nového školního roku. Během této schůzky byli zákonní zástupci seznámení s aktualitami, s plánovanými akcemi, s připravovanými krouţky, organizací plaveckého a lyţařského výcviku a dalšími aktivitami školy. Pro navázání spolupráce MŠ se zákonnými zástupci se taktéţ osvědčila schůzka zákonných zástupců nově nastupujících dětí do MŠ, která se uskutečnila v měsíci červnu. Na této schůzce byli zákonní zástupci seznámeni s personálním obsazením MŠ, ŠVP PV, školními projekty, pravidelnými akcemi, nabídkou nadstandardních aktivit, se školním řádem MŠ, se směrnicí k úhradě úplaty za předškolní vzdělávání, stravného, s postupem při řešení stíţností a s kritérií zařazování dětí do tříd. Zákonní zástupci byli rovněţ podrobně seznámeni 6

7 s pokyny potřebnými pro nástup dítěte do MŠ a s moţnými úskalími adaptačního procesu v MŠ. Obdrţeli také informaci, jakým způsobem se mohou podílet na dění ve škole. Zákonní zástupci dětí měli moţnost se během roku zúčastnit společně s dětmi všech pro ně připravovaných kulturních a sportovních akcí a sledovat edukační činnost učitelek jak během těchto akcí, tak v rámci běţného provozu MŠ. Pravidelně děti společně navštěvují knihovnu, chovnou stanici westernových koní a navštěvují místní chovatele. Tradicí se stala kaţdoroční návštěva Divadla loutek v Ostravě a pravidelné divadelní představení a vzdělávací pořady přímo v budově MŠ Školní druţina Ve škole pracovala 3 oddělení školní druţiny. 88 dětem se věnovaly 3 vychovatelky, z toho 2 kvalifikované, třetí si doplňuje odbornou kvalifikaci studiem. Zajištěn byl ranní provoz ( hod.) především pro menší děti a dojíţdějící, a odpolední provoz ( hod.). Díky stoupajícímu zájmu o umístění dětí do školní druţiny bylo zaţádáno o navýšení kapacity dětí v tomto školním zařízení na 120 dětí 4. oddělení. Ta začnou pracovat od školního roku 2014/2015. Taktéţ je uvaţováno o prodlouţení provozní doby druţiny a o úpravě prostor suterénu školy tak, aby zde mohla být umístěna 2 oddělení druţiny. ŠD pracovala podle vlastního školního vzdělávacího programu, který je přílohou ŠVP ZŠ Rosnatka. Náplní práce ve ŠD bylo zájmové vzdělávání ţáků tříd naší školy, které naplňovalo obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. V tomto školním roce se opět uskutečnilo několik akcí, některé z nich i pro rodiče nebo veřejnost. Na podzim se konala uţ tradiční Drakiáda, v listopadu výstavka fotografií ŠD s doprovodným programem pro veřejnost. Děti školní druţiny vyráběly ozdoby na obecní vánoční strom. V prosinci se konalo posezení u vánočního stromečku a děti zazpívaly koledy na vánočním koncertu ve Lhotce. V únoru proběhl Maškarní karneval, v březnu Čtenářská soutěţ. V dubnu děti soutěţily na koloběţkách a v Kuličkiádě. V červnu společně slavily Den dětí a soutěţilo se o Miss poupě ŠD (1. třídy), o Miss ŠD a Missáka ŠD pro rok Snahou bylo, aby prostor školní druţiny byl pro děti co nejpříjemnější a napomáhal vytvářet vhodné klima. Po celý školní rok děti kromě 2 heren vyuţívaly relaxační sál, obě tělocvičny, keramickou dílnu, hernu stolního tenisu a za příznivého počasí školní zahradu. 7

8 2.1.3 Školní jídelna ZŠ i MŠ mají kaţdá svou vlastní kuchyni. V letošním školním roce bylo ke stravování přihlášeno celkem 450 strávníků. Vaříme pro ţáky a zaměstnance školy, děti MŠ a v rámci doplňkové činnosti také pro cizí strávníky, kteří se stravují v jídelně nebo odebírají oběd do jídlonosiče. V tomto školním roce byla rozšířena nabídka jídel. Začali jsme moţností výběru ze dvou hlavních jídel nejprve jeden den v týdnu, později dva dny v týdnu. Od nového školního roku připravujeme moţnost výběru jídla v úterý, středu i ve čtvrtek. Byl zakoupen konvektomat. Snahou je vařit podle zásad správné výţivy, dbát na technologickou přípravu jídel a na výţivové hodnoty. Jako doplňky k obědu jsou podávány zeleninové saláty, ovoce, jogurty nebo různé moučníky. K obědu je podáván nápoj, strávníci mají moţnost výběru čaje, ovocné nápoje, voda s citrónem nebo sirupem, čistá voda, popř. minerálka, mléko. Je sledována pestrost jídelního lístku. Úkolem školní jídelny není vařit podle reklamy, i kdyţ by to naši malí strávníci přivítali, ale vařit zdravě, a také vychovávat děti a ţáky ke zdravému ţivotnímu stylu. 3. Vzdělávání ţáků vyučovaných v souladu se zápisem ve školském rejstříku, organizace výuky 3.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání C/01 Základní škola denní 9 r. 8

9 IZO Druh školy/zařízení základní škola mateřská škola školní druţina školní jídelna ZŠ školní jídelna MŠ 3.2 Vzdělávací program školy Škola vyučovala podle ŠVP ZV Rosnatka, platnost úpravy od Úpravy proběhly v červnu 2013 v souladu s poţadavky, které vyplynuly z Opatření ministra školství, mládeţe a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávaní č.j. MŠMT 2647/ ze dne 29. ledna Podmínky pro vzdělávání ve školním roce 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 se ve škole vyučovalo v 13 třídách, dvě souběţné třídy pracovaly v a 9. ročníku. Ve třídách s vyšším počtem ţáků (6., 7. ročník) došlo k dělení tříd na dvě skupiny v některých vyučovacích předmětech především z důvodu zajištění kvalitní výuky a bezpečnosti ţáků. Pro finanční zajištění dělení hodin byly vyuţity i prostředky z projektu financovaného z OP VK, Prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách - EU peníze školám. Týdně se ve škole odučilo 369 hodin, z toho 198 hodin na 1. stupni a 171 hodin na 2. stupni. Ţáci pracovali v učebnách odborných- učebna Ch Fy, učebna pro výuku hudební a dramatické výchovy, ve dvou učebnách PC, interaktivní učebně, učebně přírodopisu, v dílně, v cvičné kuchyni. Vyuţívali školní zahradu s doskočištěm a dvě tělocvičny. Tělocvičny nám 9

10 umoţnily upravit učební plán školy - v 1. aţ 4. a 7. a 9. ročníku byla zavedena 3 hodinová výuka tělesné výchovy, dále pro mimoškolní aktivity - zajištění fungování sportovních krouţků. Prostory v nástavbě nad školní jídelnou, kde je umístěna obecní knihovna, se ukázaly přínosné především pro zlepšování čtenářské gramotnosti ţáků. Staly se pro mnohé ţáky místem často navštěvovaným. Dále měli ţáci k dispozici keramickou dílnu s hrnčířským kruhem a vypalovací pecí, hernu stolního tenisu, volejbalové a tenisové hřiště, v případě potřeby i fotbalové hřiště. 3.4 Materiální zabezpečení školy Materiální zabezpečení školy je dostačující, kaţdoročně je věnována část ONIV i financí z obecního rozpočtu na nákup nových učebních pomůcek a doplnění chybějících, či opotřebovaných. Pomůcky jsou v jednotlivých vyučovacích předmětech pouţívány v co největší míře. Tradiční je tvorba vlastních učebních pomůcek, které si pedagogové připravují sami. V rámci projektu EU peníze školám bylo vytvořeno 360 učebních pomůcek DUM (digitální učební pomůcky). Přínosem při zajišťování potřebných pomůcek je i dosti vysoká finanční výpomoc Rady rodičů (nákup dětských časopisů, stavebnic, učebnic, mimočítankové četby). Počítačové učebny jsou neustále modernizovány. Škola má vlastní WI-FI, školní počítačová síť školy je propojena přes školní server. Škola vyuţívá bezplatný internet Obce Kozlovice. Počítači byly vybaveny všechny třídy 1. stupně. Softwarové vybavení je dostačující, lze ho vyuţívat ve všech předmětech. Součástí vybavení učeben jsou také dataprojektory, televizory, videorekordér a DVD přehrávače. Díky poměrně velkému nárůstu počtu ţáků v základní i mateřské škole, a v návaznosti na to i vzniklým problémům v nedostatku počtu kmenových tříd a tříd MŠ, zastupitelstvo obce rozhodlo po dlouhých jednáních o přístavbě budovy základní školy. V současné době je zpracována studie projektu Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice a je podána ţádost na Magistrát města Frýdku Místku o stavební povolení. 10

11 3.5 Počty ţáků základní školy Třída Celkem Chlapci Děvčata 1.A B A B A B A A I. stupeň A A A A B II. stupeň Celkem Průměrná naplněnost tříd za školu byla 21,15 ţáků na třídu, z toho na 1. stupni v průměru 21,25 ţáků na třídu, na 2. stupni 21 ţáků na třídu. 11

12 3.6 Učební plán školy Předmět Ročník Český jazyk Anglický jazyk Druhý cizí jazyk Matematika Informatika 1 1 Prvouka Přírodověda 1,5* 2 Vlastivěda 1,5* 2 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova 1 1 1,5** 1,5** Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Výchova ke zdraví 1 1 Volitelné předměty 1 1 1,5** 2,5** Tělesná výchova Týdenní dotace povinných předmětů * Počet vyučovacích hodin vlastivědy a přírodovědy se v 2. pololetí mění (2 h a 1 h). ** 1. pololetí mají ţáci 8. tř. 2 h Vp a 1 h Ov, v 2. pololetí 1 h Vp a 2 h Ov. V 9. tř. mají ţáci v 1. pololetí 2 h Ov a 2 h Vp, v 2. pololetí 3 h Vp a 1 h Ov. 12

13 3.7 Volitelné předměty Snahou školy je sestavit takovou nabídku volitelných předmětů, aby zahrnovala co nejširší výběr seminářů, které povedou ţáky především k návratu k technickým a přírodovědným činnostem, k bádání, dále zájmu o region, v němţ ţáci ţijí, jazykovou vybavenost, potřebám vyplývajícím ze způsobu ţivota dnešní společnosti. Zákonní zástupci ţáků byli s nabídkou seznámeni formou informačního letáku, výběr byl proveden dle zájmů ţáků a dle organizačních moţností školy. Aby ţáci mohli realizovat své zájmy v co nejširším měřítku, byly semináře koncipovány většinou jako pololetní - volitelné předměty si ţáci volili na jedno pololetí, ve druhém pololetí si zvolili jiný předmět. Škola by dokázala nabídku rozšířit, ale přidělené státní finanční prostředky to neumoţňují. Ţáci 7. ročníku si v 1. nebo ve 2. pololetí volí předmět Etická výchova, tímto předmětem musí projít všichni ţáci. 1. pololetí tř. Technická praktika Ekologický seminář Etická výchova tř. Technická praktika Ekologický seminář Praktická matematika tř. Seminář z dějepisu Anglická konverzace Finance a ekonomika 2. pololetí tř. Praktická matematika Můj region Etická výchova tř. Společenskovědní seminář Informatika Ekologický seminář 13

14 9. tř. Seminář z biologie Seminář z fyziky 9. tř. Technické kreslení Anglická konverzace 3.8 Nepovinné předměty 1. Náboţenství - 7 skupin (1., 2., 3., 4., 5., 6. 7., 8. 9., třída) 2. Sborový zpěv třída 3.9 Výuka jazyků Jako povinný předmět se jazyk anglický vyučuje od 3. ročníku, jako druhý cizí jazyk od 7. ročníku jazyk německý a jazyk ruský (výběr ţáků). Průměr ţáků ve skupině byl 19 ţáků. Škola je schopna nabídnou ţákům jako druhý volitelný jazyk také jazyk francouzský a slovenský. 4. Výsledky vzdělávání ţáků 4.1 První pololetí Zameškané hodiny Zameškané hodiny Průměr na ţáka Průměr na ţáka Počet Počet Počet Třída omluvené neomluvené omluvené neomluvené vyznamenání prospěl neprospěl 1.A ,900 0, B ,391 0, A ,550 0, B ,762 0, A ,059 0, B ,700 0,

15 4.A ,680 0, A ,750 0, A ,962 0, A ,069 0, A ,267 0, A ,158 0, B ,125 0, Celkem , Druhé pololetí Zameškané hodiny Zameškané hodiny Průměr na ţáka Průměr na ţáka Počet Počet Počet Třída omluvené neomluvené omluvené neomluvené vyznamenání prospěl neprospěl 1.A ,200 0, B ,913 0, A ,050 0, B ,571 0, A ,118 0, B ,650 0, A ,920 0, A ,708 0, A ,280 0, A ,233 0, A ,800 0, A ,053 0, B ,313 0, Celkem ,948 0,

16 4.3 Výchovná opatření Výchovná opatření 1. pololetí 2. pololetí Celkem Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování Výchovné poradenství a vzdělávání ţáků s SVP V průběhu školního roku se počet ţáků s SVP měnil. Na počátku roku měla škola sedm ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami bez nutnosti vypracovávání IVP, na konci školního roku deset. Všichni byli zařazeni do výuky reedukace VPU pod vedením speciálního pedagoga Mgr. Ireny Holubové. Výuka byla vedena převáţně v rámci hodin českého jazyka ve skupinkách maximálně po třech ţácích. Ve výuce reedukace ţáci pouţívali počítačový program DysCom, Veselý slabikář, nově zakoupený počítačový program Čtení jako hraní a různou literaturu s učebním materiálem pro SVU. Vyučující reedukace úzce spolupracovala s třídními učiteli a učiteli jazyků a matematiky. V listopadu 2013 se ţáci společně se svými rodiči mohli zúčastnit tradičního Trhu studijních a učebních oborů ve Frýdku Místku, čehoţ vyuţili téměř stoprocentně. V průběhu roku jim byly nabízeny Dny otevřených dveří na jednotlivých středních školách jak v okrese Frýdek Místek, tak i dalších okolních okresech. Byly uskutečněny exkurze zaměřené na volbu povolání do Vítkovic, Kopřivnice, Nošovic, na Střední odbornou školu ve Frýdku Místku. Pro ţáky zorganizovala výchovná poradkyně dvě besedy s rodiči vycházejících ţáků, které byly zaměřeny na volbu povolání, vyplňování přihlášek na SŠ, organizaci přijímacího řízení a 16

17 předávání zápisových lístků. Výchovná poradkyně poskytovala své konzultace k problematice volby povolání také na pravidelných třídních schůzkách a v konzultačních hodinách, které se konaly v úterý a čtvrtek ráno v době od do hodin nebo po telefonické domluvě i v jinou dobu. V rámci přípravy na budoucí povolání škola uskutečnila na počátku roku 2014 besedu pro ţáky 8. ročníku v Informačním a poradenském středisku při Úřadu práce ve Frýdku Místku pod vedením Ing. Renáty Faranové. Ţáci si zde vyslechli přednášku o moţnostech dalšího studia a nabídce sluţeb IPS při ÚP doplněnou videoukázkami z různých povolání a mohli si odnést i materiály s informacemi o povolání, které je zajímá. K významným aktivitám výchovné poradkyně patřily i pravidelné konzultace s třídními učiteli ţáků, kteří svým chováním porušovali školní řád. V průběhu školního roku zasedalo i několik výchovných komisí ve sloţení třídní učitel, výchovný poradce, školní metodik preventivních aktivit, popř. ředitelka školy. Na těchto sezeních se v průběhu roku řešily větší kázeňské problémy ţáků a vyšší absence. 5. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 5.1 Pedagogičtí pracovníci S nárůstem počtu ţáků především na 1. stupni došlo k potřebě vyššího počtu pedagogů na 1. stupni, na 2.stupni nastal naopak úbytek. Stejný trend se očekává i v následujících 2 letech. Z celkového počtu 23 pedagogů mají všichni pedagogičtí pracovníci splněny kvalifikační a odborné předpoklady pro výkon pedagogického pracovníka, tak jak to vyţaduje zákon o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb., v platném znění. Aprobovanost ve výuce je pojem, který zákonné normy jiţ nepouţívají, přesto ve školské praxi znamená, jak je studijní obor učitele při výuce vyuţíván. Na menších školách při malém počtu pedagogů je velmi obtíţné plně, tzv. aprobovaně, výuku zajistit. Všechny hlavní předměty jsou vyučovány aprobovaně, problémem u nás zůstává výtvarná výchova, byť je kvalitně vyučována především pedagogy 1. stupně. 17

18 Zařazení Kvalifikace Aprobace 1. třídní učitel vysokoškolské 1.stupeň 2. třídní učitel vysokoškolské M Tv - Dg 3. třídní učitel vysokoškolské 1. stupeň 4. třídní učitel vysokoškolské Speciální pedagog, 1. stupeň 5. třídní učitel vysokoškolské 1. stupeň 6. učitel vysokoškolské D - On 7. třídní učitel vysokoškolské Č Hv 8. třídní učitel vysokoškolské 1. stupeň 9. třídní učitel vysokoškolské 1. stupeň 10. třídní učitel vysokoškolské Č - Fj 11. výchovný poradce vysokoškolské M - Ch 12. učitel vysokoškolské F - Pč 13. třídní učitel vysokoškolské Č - Hv 14. třídní učitel vysokoškolské 1. stupeň 15. zástupce ředitele vysokoškolské M - F 16. učitel vysokoškolské Ov - Rj 17. třídní učitel vysokoškolské 1. stupeň 18. třídní učitel vysokoškolské 1. stupeň 19. ředitel školy vysokoškolské Ov - Č 20. učitel vysokoškolské Č - Kv 21. vychovatelka vysokoškolské ŠD 22. vychovatelka vysokoškolské, Ing. ŠD 23. vedoucí vychovatelka Vysokoškolské, Bc ŠD 18

19 Přidělené funkce Koordinátor ŠVP ZV Kryšková Eva Koordinátor ŠVP ZV Kvapilová Eva Koordinátor ŠVP ZV Ulčáková Hana Předseda Metodického sdruţení tř. Kociánová Iva Předseda předmětové komise - tělesné výchovy Goryczka Michal - přírodopisu, zeměpisu, dějepisu Brus Jiří - českého jazyka Kvapilová Eva - výchovy II. st. Senčíková Zdenka - matematiky Krpcová Zdenka - cizích jazyků Konečný Milan - fyziky, chemie Kvapil Libor Zdravotník školy Kvapilová Eva, Doleţalová Pavla Organizace výuky VPU Krpcová Zdenka Environmentální výchova Brus Jiří Školní matrika Bakalář Krpcová Zdenka Školní poradenské zařízení Výchovný poradce Školní metodik preventivních aktivit Krpcová Zdenka Brus Jiří Věková struktura pedagogických zaměstnanců včetně ŠD (fyzický počet) Pedagogičtí pracovníci Muţi Ţeny Celkem do 30 let let let nad 50 let důchodce PP celkem

20 5. 2 Provozní zaměstnanci Celkem Fyzicky Přepočteno školník 1 1 uklízečky 4 3,49 topič 1 0,49 THP 3 1,6 pracovnice ŠJ 4 3,45 Celkem 13 10,03 6. Přijímací řízení 6.1 Ţáci přijatí do 1. ročníku základní školy Zápis do 1. třídy proběhl K zápisu se dostavilo 61 dětí, z toho 34 chlapců a 27 děvčat. Do 1. ročníku bylo přijato 53 dětí, 8 dětí zaţádalo o odklad povinné školní docházky. Po splnění podmínek daných školským zákonem bylo jejich ţádostem ředitelkou školy ve správním řízení vyhověno. Kaţdý budoucí ţák školy se svými rodiči byl osobně přivítán ředitelkou školy a byl mu předán malý dárek. Počet přijatých dětí umoţnil ve školním roce 2014 /2015 otevření 2 prvních tříd. 6.2 Ţáci přijatí ke vzdělávání do středních škol V letošním školním roce bylo vypsáno ţákům 5., 7. a 9. ročníku celkem 72 přihlášek na střední školy. Výsledky přijímacího řízení jsou tyto: Z celkového počtu 35 vycházejících deváťáků jich bylo 30 přijato na maturitní obory, jeden na umělecký obor a 4 na tříleté učební obory. Všichni byli přijati na střední školy jiţ v prvním kole přijímacího řízení a podali na ně i své Zápisové lístky. Na víceletá gymnázia vykonávali přijímací zkoušky 3 ţáci, přijata byla jedna ţákyně z pátého ročníku. 20

21 Kam se hlásili vycházející ţáci, kteří ukončili povinnou devítiletou školní docházku, ukazuje následující tabulka: Maturitní obory Název oboru Počet ţáků Gymnázium 8 Informační technologie 5 Elektrotechnika 5 Provoz a ekonomika dopravy 1 Hutník operátor 1 Strojírenství 4 Zdravotnické lyceum 2 Pedagogické lyceum 1 Sociální činnost 1 Předškolní a mimoškolní pedagogika 1 Lesnictví 1 Grafický design (umělecký obor) 1 Víceletá gymnázia Osmileté gymnázium 1 Šestileté gymnázium 0 Učební obory Kuchař číšník 1 Zemědělec - farmář 1 Elektrikář - silnoproud 1 Instalatér 1 7. Prevence sociálně patologických jevů V průběhu školního roku se pracovalo se školními dokumenty, a to zejména Školním řádem a Minimálním preventivním programem. Preventivní témata byla zapracována do vyučovacích předmětů, dále do práce školních krouţků, různých školních akcí a projektových dnů. Ţáci na prvním stupni naší školy byli v kaţdodenním kontaktu se svými třídními učiteli, kdy docházelo k plnění školní preventivní strategie uţ při komunikaci s učitelem, který pomáhá dětem v orientaci v klíčových oblastech týkající se prevence sociálně patologických jevů. 21

22 Dále se tato prevence rozvíjela v předmětech, které se bezprostředně týkají člověka a jeho zdraví, tedy prvouka, respektive přírodověda a vlastivěda. Mnohé aktivity se dotýkaly mimoškolních aktivit a rovněţ školní druţiny, která má nezastupitelný význam pro svou věkovou různorodost dětí. Na druhém stupni byla prevence začleněna do vyučování v různých předmětech dle preventivní strategie, byl kladen důraz na komunikaci ţáků mezi sebou a učiteli a v neposlední řadě na vytváření vztahů v kolektivu třídy. Zde se objevil poţadavek třídních učitelů o proškolení celé sborovny téma Práce učitele s kolektivem třídy. 2denní proškolení celé sborovny proběhne v době podzimních prázdnin v roce V rámci prevence zneuţívání OPL byly ţákům poskytnuty výukové filmy s tématikou napříč spektra témat sociálně patologických jevů, a taktéţ prevence omamně psychotropních látek a bezpečného internetu Seznam se bezpečně II. V hodinách dějepisu a společenských věd byla zařazována témata s problematikou rasismu, antisemitismu, nacionalismu. Ţáci osmého a devátého ročníku se mohli zúčastnit exkurze do Osvětimi, kterou naše škola pořádá pravidelně. Ke spolupráci byla pozvána společnost RENARKON, která zorganizovala pro naše ţáky celoroční program BUĎ OK. Ten se týkal všech oblastí prevence sociálně patologických jevů a rizikových forem chování návaznost na minulý školní rok, kdy kromě workshopů pro ţáky byla uspořádána školou i přednáška pro rodiče. Ke školní preventivní strategii patřil také adaptační pobyt ţáků šestých ročníků, který se týká sociokulturního prostředí třídního kolektivu a přechodu ţáků na druhý stupeň základního vzdělávání, adaptace na nové prostředí. Tento probíhá tradičně na počátku nového školního rou v měsíci září. V rámci náplně práce metodika školních preventivních aktivit byly řešeny případy týkající se sociálně patologických jevů u ţáků naší školy. Řešení těchto případů bylo vţdy konzultováno s třídním učitelem, s výchovnou poradkyní a ředitelkou školy. Sledováno bylo dodrţování kritérií pro omlouvání absence, jeţ jsou stanovena ve školním řádu, a se kterými byli ţáci a jejich zákonní zástupci seznámeni na začátku školního roku. Třídní učitelé úzce spolupracovali s rodiči a vzniklé problémy ihned řešili. V případě potřeby ŠMPA a VP úzce spolupracovali s OSPOD ve Frýdku-Místku. V případě kázeňských problémů byla zákonným zástupcům ţáků nabídnuta spolupráce s SPC a PPP ve Frýdku-Místku. Školní metodik preventivních aktivit byl v pravidelném kontaktu s okresní metodičkou prevence, se kterou řešil konkrétní případy týkající se našich ţáků. 22

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období 1.9.2010 30.6.2011 Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy... 4 1.1 Organizace školního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 Dolní Benešov Vypracovala: Mgr. Marie Sovíková 10. 10. 2013 Obsah Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRANDÝS N. L. ST. BOLESLAV PALACHOVA 337, okres Praha - východ Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova 337, telefon/fax:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 / 2009 Základní škola a Mateřská škola Masarykovy sady 104 Český Těšín okres Karviná 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání..14

Více