Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Kozlovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy

2 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Vzdělávání ţáků vyučovaných v souladu se zápisem ve školském rejstříku, organizace výuky 4. Výsledky vzdělávání ţáků 5. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 6. Přijímací řízení 7. Prevence sociálně patologických jevů 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 10. Zapojení školy do projektů (rozvojových, mezinárodních, financovaných z jiných zdrojů) 11. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního vzdělávání 12. Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími partnery 13. Základní údaje o hospodaření školy 14. Výsledky kontrol provedených ve škole Příloha Školní akce rok 2013/2014 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Kozlovice, příspěvková organizace Identifikátor zařízení ( IZO) Adresa Kozlovice č. p. 186, PSČ Právní forma příspěvková organizace IČO Součásti školy 1. základní škola ( kapacita 450 ţáků) 2. mateřská škola ( kapacita 106 dětí) 3. školní druţina ( kapacita 90 ţáků) 4. školní jídelna ( kapacita 350 ţáků) Telefon Ředitel školy Zástupce ředitele Výchovný poradce Školní metodik prevence Koordinátor ŠVP Zřizovatel Mgr. Hana Ulčáková Mgr. Jaroslava Minksová Mgr. Zdenka Krpcová Bc. Jiří Brus Mgr. Hana Ulčáková Mgr. Eva Kryšková Mgr. Eva Kvapilová Obec Kozlovice Kontakt Starosta Obce Kozlovice Ing. Miroslav Tofel E- mail Předseda školské rady E - mail Martin Pavliska 3

4 2. Charakteristika školy Škola se nachází v centru obce Kozlovice. Je úplnou základní školou, tedy školou s 1. i 2. stupněm, s kapacitou 450 ţáků. Docházejí do ní ţáci nejen z Kozlovic, ale i z přilehlých obcí Lhotka, Měrkovice, Myslík. Škola je jedinou školou v obci. Má dlouholetou tradici. Autobusová přístupnost je velmi příznivá, přes Kozlovice vede hlavní směr Ostrava Roţnov pod Radhoštěm. Hlavní vchod do budovy školy je směrován od hlavní silnice - je určen pouze dospělým osobám, vchod do školy pro ţáky je situován z boční ulice, takţe při vstupu do školy i odchodu ze školy je zajištěna bezpečnost ţáků. Škola má čtyři součásti základní školu, mateřskou školu, školní druţinu, školní jídelnu v základní i v mateřské škole. Areál základní školy je tvořen hlavní jednopatrovou budovou s přístavbami tělocvičen a školní jídelny, součástí komplexu je i kotelna školy. Tyto budovy obklopuje oplocený pozemek, který slouţí v případě hezkého počasí v dopoledních hodinách k relaxaci dětí během přestávek, a odpoledne zde tráví čas děti navštěvující školní druţinu a MŠ. Romantiku exteriéru školy dokresluje pohled na pohoří Ondřejníku, Tábor, siluetu místního kostela a na školní komín, na kterém kaţdoročně hnízdí čápi. Školní budova má suterén, přízemí a první poschodí. V suterénu jsou umístěny ţákovské šatny, dvě učebny, které se vyuţívaly především pro školní druţinu, k dělení tříd, k výuce hry na hudební nástroje, k výtvarným činnostem, pro výuku pracovních činností. Dále zde najdeme dílnu školníka, keramickou dílna, místnost s hrnčířským kruhem. Do přízemí jsou situovány učebny 1. stupně, sborovna, ředitelna, cvičná kuchyň, školní jídelna, před níţ je umístěn automat na mléčné výrobky a nápoje, a jedno 4

5 oddělení mateřské školy (povoleno do ), tělocvična s šatnami a umývárnou a herna stolního tenisu. První poschodí zde návštěvník školy najde učebny 1. a 2. stupně, sborovnu pro 2. stupeň, dvě učebny výpočetní techniky, přírodovědnou učebnu, učebnu pro výuku hudební a dramatické výchovy, učebnu fyziky a chemie s přilehlým kabinetem, pracovnu výchovného poradce a školního metodika preventivních aktivit. V nástavbě nad školní jídelnou jsou umístěny prostory pro školní druţinu, relaxační sál, obecní knihovnu a dočasně spací místnost pro třídu mateřské školy umístěnou ve škole. Škola vyuţívá čisté, světlé a esteticky upravené prostory s přehlednými světlými chodbami. Na celkovém vzhledu se podílejí svými pracemi vyučující i samotní ţáci. Výzdobu zpravidla tvoří výstupy z celoškolních projektů. 2.1 Součásti školy Mateřská škola Mateřská škola sídlí ve dvou budovách. V budově vzdálené od prostor základní školy asi 500 metrů jsou zřízeny tři heterogenní třídy, které navštěvují děti od 3 do 6(7) let. Budova je výhodně umístěná v blízkosti lesa i multifunkčního hřiště, které spolu s vlastní zahradou vyuţívá k pobytu dětí na čerstvém vzduchu. Školní zahrada je v současné době v celkové rekonstrukci. Všechny herny i třídy jsou vybaveny novým nábytkem, který je tří velikostních stupňů, odpovídá počtu dětí, je estetického vzhledu a je bezpečný. Pomůcky, hračky, náčiní, materiály a doplňky odpovídají věku dětí, jsou průběţně doplňovány a obnovovány. Hračky jsou dětem volně přístupné v regálech, košících a kontejnerech. Pro odpočinek dětí slouţí lehké molitanové matrace, s kterými mohou snadno i samy manipulovat. Čtvrtá třída sídlí přímo v budově základní školy. V této třídě jsou umístěny děti ve věku 5-6 let, které se tak s prostředím ZŠ seznamují a připravují se na vstup do 1. třídy. Při své výchovně vzdělávací práci má kromě vybavení své třídy moţnost vyuţívat prostory ZŠ jako je tělocvična, relaxační sál, počítačové učebny a zahrada. 5

6 Celkem tyto 4 třídy MŠ ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo 104 dětí. Mateřská škola od pracovala podle ŠVP PV s názvem Tři, dva, jedna, teď, poznáváme svět, který zohledňuje konkrétní podmínky a tradice mateřské školy a navazuje na dosavadní pozitivní výsledky společného působení všech zaměstnanců mateřské školy a rodičů v oblasti vzdělávaní předškolních dětí. Při plánování činností učitelky vyuţívaly své odborné znalosti a zájmový potenciál. Cílem vzdělávacího programu byl rozvoj osobnosti dítěte a vytvoření prvních základů souţití a komunikace s okolním světem tak, aby dítě zlepšovalo postupně své vyjadřovací schopnosti, vytvořilo si o sobě i druhých vyrovnaný obraz a získalo základní návyky a morální povědomí, které by mu umoţnily elementární samostatnost a moţnost dalšího celoţivotního vzdělávání. Při názvu vzdělávacího programu jsme vycházely z vědomí, ţe děti zajímá svět okolo něj, snaţí se jej lépe poznat a pochopit. Proto veškeré spontánní a řízené činnosti během pobytu dětí v MŠ směřovaly k obohacování jejich zkušeností formami experimentu, zkoumání a především vlastní aktivity. Opírá se o analýzu předešlého ŠVP PV Skládáme svět z kostiček, navazuje na kladné zkušenosti, a zároveň se snaţí vyvarovat se nedostatků. Učitelky v jednotlivých třídách ŠVP PV dotváří třídními programy s konkrétní didaktickou nabídkou činností podle potřeb dětí a věkového sloţení třídy. Pracují samostatně, tvořivě, vycházejí z přání a potřeb dětí, mohou uskutečňovat své nápady a uplatnit své odborné znalosti. Ve vzdělávací práci se MŠ zaměřuje na posilování a rozvoj předčtenářské, předmatematické gramotnosti a zároveň se snaţí zprostředkovat dětem pomoci volné, tvořivé, didakticky zacílené i kooperativní hry co nejvíce poznatků spojených se skutečným ţivotem dětí. Snahou pedagogů je vytvořit kaţdému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Velkou péči pedagogové věnují také spoluúčasti rodičů při netradičních formách spolupráce navozující klima důvěry mezi školou, rodiči i dětmi. Pravidelným setkáním se zákonnými zástupci se jiţ kaţdoročně stala schůzka při příleţitosti zahájení nového školního roku. Během této schůzky byli zákonní zástupci seznámení s aktualitami, s plánovanými akcemi, s připravovanými krouţky, organizací plaveckého a lyţařského výcviku a dalšími aktivitami školy. Pro navázání spolupráce MŠ se zákonnými zástupci se taktéţ osvědčila schůzka zákonných zástupců nově nastupujících dětí do MŠ, která se uskutečnila v měsíci červnu. Na této schůzce byli zákonní zástupci seznámeni s personálním obsazením MŠ, ŠVP PV, školními projekty, pravidelnými akcemi, nabídkou nadstandardních aktivit, se školním řádem MŠ, se směrnicí k úhradě úplaty za předškolní vzdělávání, stravného, s postupem při řešení stíţností a s kritérií zařazování dětí do tříd. Zákonní zástupci byli rovněţ podrobně seznámeni 6

7 s pokyny potřebnými pro nástup dítěte do MŠ a s moţnými úskalími adaptačního procesu v MŠ. Obdrţeli také informaci, jakým způsobem se mohou podílet na dění ve škole. Zákonní zástupci dětí měli moţnost se během roku zúčastnit společně s dětmi všech pro ně připravovaných kulturních a sportovních akcí a sledovat edukační činnost učitelek jak během těchto akcí, tak v rámci běţného provozu MŠ. Pravidelně děti společně navštěvují knihovnu, chovnou stanici westernových koní a navštěvují místní chovatele. Tradicí se stala kaţdoroční návštěva Divadla loutek v Ostravě a pravidelné divadelní představení a vzdělávací pořady přímo v budově MŠ Školní druţina Ve škole pracovala 3 oddělení školní druţiny. 88 dětem se věnovaly 3 vychovatelky, z toho 2 kvalifikované, třetí si doplňuje odbornou kvalifikaci studiem. Zajištěn byl ranní provoz ( hod.) především pro menší děti a dojíţdějící, a odpolední provoz ( hod.). Díky stoupajícímu zájmu o umístění dětí do školní druţiny bylo zaţádáno o navýšení kapacity dětí v tomto školním zařízení na 120 dětí 4. oddělení. Ta začnou pracovat od školního roku 2014/2015. Taktéţ je uvaţováno o prodlouţení provozní doby druţiny a o úpravě prostor suterénu školy tak, aby zde mohla být umístěna 2 oddělení druţiny. ŠD pracovala podle vlastního školního vzdělávacího programu, který je přílohou ŠVP ZŠ Rosnatka. Náplní práce ve ŠD bylo zájmové vzdělávání ţáků tříd naší školy, které naplňovalo obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. V tomto školním roce se opět uskutečnilo několik akcí, některé z nich i pro rodiče nebo veřejnost. Na podzim se konala uţ tradiční Drakiáda, v listopadu výstavka fotografií ŠD s doprovodným programem pro veřejnost. Děti školní druţiny vyráběly ozdoby na obecní vánoční strom. V prosinci se konalo posezení u vánočního stromečku a děti zazpívaly koledy na vánočním koncertu ve Lhotce. V únoru proběhl Maškarní karneval, v březnu Čtenářská soutěţ. V dubnu děti soutěţily na koloběţkách a v Kuličkiádě. V červnu společně slavily Den dětí a soutěţilo se o Miss poupě ŠD (1. třídy), o Miss ŠD a Missáka ŠD pro rok Snahou bylo, aby prostor školní druţiny byl pro děti co nejpříjemnější a napomáhal vytvářet vhodné klima. Po celý školní rok děti kromě 2 heren vyuţívaly relaxační sál, obě tělocvičny, keramickou dílnu, hernu stolního tenisu a za příznivého počasí školní zahradu. 7

8 2.1.3 Školní jídelna ZŠ i MŠ mají kaţdá svou vlastní kuchyni. V letošním školním roce bylo ke stravování přihlášeno celkem 450 strávníků. Vaříme pro ţáky a zaměstnance školy, děti MŠ a v rámci doplňkové činnosti také pro cizí strávníky, kteří se stravují v jídelně nebo odebírají oběd do jídlonosiče. V tomto školním roce byla rozšířena nabídka jídel. Začali jsme moţností výběru ze dvou hlavních jídel nejprve jeden den v týdnu, později dva dny v týdnu. Od nového školního roku připravujeme moţnost výběru jídla v úterý, středu i ve čtvrtek. Byl zakoupen konvektomat. Snahou je vařit podle zásad správné výţivy, dbát na technologickou přípravu jídel a na výţivové hodnoty. Jako doplňky k obědu jsou podávány zeleninové saláty, ovoce, jogurty nebo různé moučníky. K obědu je podáván nápoj, strávníci mají moţnost výběru čaje, ovocné nápoje, voda s citrónem nebo sirupem, čistá voda, popř. minerálka, mléko. Je sledována pestrost jídelního lístku. Úkolem školní jídelny není vařit podle reklamy, i kdyţ by to naši malí strávníci přivítali, ale vařit zdravě, a také vychovávat děti a ţáky ke zdravému ţivotnímu stylu. 3. Vzdělávání ţáků vyučovaných v souladu se zápisem ve školském rejstříku, organizace výuky 3.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání C/01 Základní škola denní 9 r. 8

9 IZO Druh školy/zařízení základní škola mateřská škola školní druţina školní jídelna ZŠ školní jídelna MŠ 3.2 Vzdělávací program školy Škola vyučovala podle ŠVP ZV Rosnatka, platnost úpravy od Úpravy proběhly v červnu 2013 v souladu s poţadavky, které vyplynuly z Opatření ministra školství, mládeţe a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávaní č.j. MŠMT 2647/ ze dne 29. ledna Podmínky pro vzdělávání ve školním roce 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 se ve škole vyučovalo v 13 třídách, dvě souběţné třídy pracovaly v a 9. ročníku. Ve třídách s vyšším počtem ţáků (6., 7. ročník) došlo k dělení tříd na dvě skupiny v některých vyučovacích předmětech především z důvodu zajištění kvalitní výuky a bezpečnosti ţáků. Pro finanční zajištění dělení hodin byly vyuţity i prostředky z projektu financovaného z OP VK, Prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách - EU peníze školám. Týdně se ve škole odučilo 369 hodin, z toho 198 hodin na 1. stupni a 171 hodin na 2. stupni. Ţáci pracovali v učebnách odborných- učebna Ch Fy, učebna pro výuku hudební a dramatické výchovy, ve dvou učebnách PC, interaktivní učebně, učebně přírodopisu, v dílně, v cvičné kuchyni. Vyuţívali školní zahradu s doskočištěm a dvě tělocvičny. Tělocvičny nám 9

10 umoţnily upravit učební plán školy - v 1. aţ 4. a 7. a 9. ročníku byla zavedena 3 hodinová výuka tělesné výchovy, dále pro mimoškolní aktivity - zajištění fungování sportovních krouţků. Prostory v nástavbě nad školní jídelnou, kde je umístěna obecní knihovna, se ukázaly přínosné především pro zlepšování čtenářské gramotnosti ţáků. Staly se pro mnohé ţáky místem často navštěvovaným. Dále měli ţáci k dispozici keramickou dílnu s hrnčířským kruhem a vypalovací pecí, hernu stolního tenisu, volejbalové a tenisové hřiště, v případě potřeby i fotbalové hřiště. 3.4 Materiální zabezpečení školy Materiální zabezpečení školy je dostačující, kaţdoročně je věnována část ONIV i financí z obecního rozpočtu na nákup nových učebních pomůcek a doplnění chybějících, či opotřebovaných. Pomůcky jsou v jednotlivých vyučovacích předmětech pouţívány v co největší míře. Tradiční je tvorba vlastních učebních pomůcek, které si pedagogové připravují sami. V rámci projektu EU peníze školám bylo vytvořeno 360 učebních pomůcek DUM (digitální učební pomůcky). Přínosem při zajišťování potřebných pomůcek je i dosti vysoká finanční výpomoc Rady rodičů (nákup dětských časopisů, stavebnic, učebnic, mimočítankové četby). Počítačové učebny jsou neustále modernizovány. Škola má vlastní WI-FI, školní počítačová síť školy je propojena přes školní server. Škola vyuţívá bezplatný internet Obce Kozlovice. Počítači byly vybaveny všechny třídy 1. stupně. Softwarové vybavení je dostačující, lze ho vyuţívat ve všech předmětech. Součástí vybavení učeben jsou také dataprojektory, televizory, videorekordér a DVD přehrávače. Díky poměrně velkému nárůstu počtu ţáků v základní i mateřské škole, a v návaznosti na to i vzniklým problémům v nedostatku počtu kmenových tříd a tříd MŠ, zastupitelstvo obce rozhodlo po dlouhých jednáních o přístavbě budovy základní školy. V současné době je zpracována studie projektu Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice a je podána ţádost na Magistrát města Frýdku Místku o stavební povolení. 10

11 3.5 Počty ţáků základní školy Třída Celkem Chlapci Děvčata 1.A B A B A B A A I. stupeň A A A A B II. stupeň Celkem Průměrná naplněnost tříd za školu byla 21,15 ţáků na třídu, z toho na 1. stupni v průměru 21,25 ţáků na třídu, na 2. stupni 21 ţáků na třídu. 11

12 3.6 Učební plán školy Předmět Ročník Český jazyk Anglický jazyk Druhý cizí jazyk Matematika Informatika 1 1 Prvouka Přírodověda 1,5* 2 Vlastivěda 1,5* 2 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova 1 1 1,5** 1,5** Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Výchova ke zdraví 1 1 Volitelné předměty 1 1 1,5** 2,5** Tělesná výchova Týdenní dotace povinných předmětů * Počet vyučovacích hodin vlastivědy a přírodovědy se v 2. pololetí mění (2 h a 1 h). ** 1. pololetí mají ţáci 8. tř. 2 h Vp a 1 h Ov, v 2. pololetí 1 h Vp a 2 h Ov. V 9. tř. mají ţáci v 1. pololetí 2 h Ov a 2 h Vp, v 2. pololetí 3 h Vp a 1 h Ov. 12

13 3.7 Volitelné předměty Snahou školy je sestavit takovou nabídku volitelných předmětů, aby zahrnovala co nejširší výběr seminářů, které povedou ţáky především k návratu k technickým a přírodovědným činnostem, k bádání, dále zájmu o region, v němţ ţáci ţijí, jazykovou vybavenost, potřebám vyplývajícím ze způsobu ţivota dnešní společnosti. Zákonní zástupci ţáků byli s nabídkou seznámeni formou informačního letáku, výběr byl proveden dle zájmů ţáků a dle organizačních moţností školy. Aby ţáci mohli realizovat své zájmy v co nejširším měřítku, byly semináře koncipovány většinou jako pololetní - volitelné předměty si ţáci volili na jedno pololetí, ve druhém pololetí si zvolili jiný předmět. Škola by dokázala nabídku rozšířit, ale přidělené státní finanční prostředky to neumoţňují. Ţáci 7. ročníku si v 1. nebo ve 2. pololetí volí předmět Etická výchova, tímto předmětem musí projít všichni ţáci. 1. pololetí tř. Technická praktika Ekologický seminář Etická výchova tř. Technická praktika Ekologický seminář Praktická matematika tř. Seminář z dějepisu Anglická konverzace Finance a ekonomika 2. pololetí tř. Praktická matematika Můj region Etická výchova tř. Společenskovědní seminář Informatika Ekologický seminář 13

14 9. tř. Seminář z biologie Seminář z fyziky 9. tř. Technické kreslení Anglická konverzace 3.8 Nepovinné předměty 1. Náboţenství - 7 skupin (1., 2., 3., 4., 5., 6. 7., 8. 9., třída) 2. Sborový zpěv třída 3.9 Výuka jazyků Jako povinný předmět se jazyk anglický vyučuje od 3. ročníku, jako druhý cizí jazyk od 7. ročníku jazyk německý a jazyk ruský (výběr ţáků). Průměr ţáků ve skupině byl 19 ţáků. Škola je schopna nabídnou ţákům jako druhý volitelný jazyk také jazyk francouzský a slovenský. 4. Výsledky vzdělávání ţáků 4.1 První pololetí Zameškané hodiny Zameškané hodiny Průměr na ţáka Průměr na ţáka Počet Počet Počet Třída omluvené neomluvené omluvené neomluvené vyznamenání prospěl neprospěl 1.A ,900 0, B ,391 0, A ,550 0, B ,762 0, A ,059 0, B ,700 0,

15 4.A ,680 0, A ,750 0, A ,962 0, A ,069 0, A ,267 0, A ,158 0, B ,125 0, Celkem , Druhé pololetí Zameškané hodiny Zameškané hodiny Průměr na ţáka Průměr na ţáka Počet Počet Počet Třída omluvené neomluvené omluvené neomluvené vyznamenání prospěl neprospěl 1.A ,200 0, B ,913 0, A ,050 0, B ,571 0, A ,118 0, B ,650 0, A ,920 0, A ,708 0, A ,280 0, A ,233 0, A ,800 0, A ,053 0, B ,313 0, Celkem ,948 0,

16 4.3 Výchovná opatření Výchovná opatření 1. pololetí 2. pololetí Celkem Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování Výchovné poradenství a vzdělávání ţáků s SVP V průběhu školního roku se počet ţáků s SVP měnil. Na počátku roku měla škola sedm ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami bez nutnosti vypracovávání IVP, na konci školního roku deset. Všichni byli zařazeni do výuky reedukace VPU pod vedením speciálního pedagoga Mgr. Ireny Holubové. Výuka byla vedena převáţně v rámci hodin českého jazyka ve skupinkách maximálně po třech ţácích. Ve výuce reedukace ţáci pouţívali počítačový program DysCom, Veselý slabikář, nově zakoupený počítačový program Čtení jako hraní a různou literaturu s učebním materiálem pro SVU. Vyučující reedukace úzce spolupracovala s třídními učiteli a učiteli jazyků a matematiky. V listopadu 2013 se ţáci společně se svými rodiči mohli zúčastnit tradičního Trhu studijních a učebních oborů ve Frýdku Místku, čehoţ vyuţili téměř stoprocentně. V průběhu roku jim byly nabízeny Dny otevřených dveří na jednotlivých středních školách jak v okrese Frýdek Místek, tak i dalších okolních okresech. Byly uskutečněny exkurze zaměřené na volbu povolání do Vítkovic, Kopřivnice, Nošovic, na Střední odbornou školu ve Frýdku Místku. Pro ţáky zorganizovala výchovná poradkyně dvě besedy s rodiči vycházejících ţáků, které byly zaměřeny na volbu povolání, vyplňování přihlášek na SŠ, organizaci přijímacího řízení a 16

17 předávání zápisových lístků. Výchovná poradkyně poskytovala své konzultace k problematice volby povolání také na pravidelných třídních schůzkách a v konzultačních hodinách, které se konaly v úterý a čtvrtek ráno v době od do hodin nebo po telefonické domluvě i v jinou dobu. V rámci přípravy na budoucí povolání škola uskutečnila na počátku roku 2014 besedu pro ţáky 8. ročníku v Informačním a poradenském středisku při Úřadu práce ve Frýdku Místku pod vedením Ing. Renáty Faranové. Ţáci si zde vyslechli přednášku o moţnostech dalšího studia a nabídce sluţeb IPS při ÚP doplněnou videoukázkami z různých povolání a mohli si odnést i materiály s informacemi o povolání, které je zajímá. K významným aktivitám výchovné poradkyně patřily i pravidelné konzultace s třídními učiteli ţáků, kteří svým chováním porušovali školní řád. V průběhu školního roku zasedalo i několik výchovných komisí ve sloţení třídní učitel, výchovný poradce, školní metodik preventivních aktivit, popř. ředitelka školy. Na těchto sezeních se v průběhu roku řešily větší kázeňské problémy ţáků a vyšší absence. 5. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 5.1 Pedagogičtí pracovníci S nárůstem počtu ţáků především na 1. stupni došlo k potřebě vyššího počtu pedagogů na 1. stupni, na 2.stupni nastal naopak úbytek. Stejný trend se očekává i v následujících 2 letech. Z celkového počtu 23 pedagogů mají všichni pedagogičtí pracovníci splněny kvalifikační a odborné předpoklady pro výkon pedagogického pracovníka, tak jak to vyţaduje zákon o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb., v platném znění. Aprobovanost ve výuce je pojem, který zákonné normy jiţ nepouţívají, přesto ve školské praxi znamená, jak je studijní obor učitele při výuce vyuţíván. Na menších školách při malém počtu pedagogů je velmi obtíţné plně, tzv. aprobovaně, výuku zajistit. Všechny hlavní předměty jsou vyučovány aprobovaně, problémem u nás zůstává výtvarná výchova, byť je kvalitně vyučována především pedagogy 1. stupně. 17

18 Zařazení Kvalifikace Aprobace 1. třídní učitel vysokoškolské 1.stupeň 2. třídní učitel vysokoškolské M Tv - Dg 3. třídní učitel vysokoškolské 1. stupeň 4. třídní učitel vysokoškolské Speciální pedagog, 1. stupeň 5. třídní učitel vysokoškolské 1. stupeň 6. učitel vysokoškolské D - On 7. třídní učitel vysokoškolské Č Hv 8. třídní učitel vysokoškolské 1. stupeň 9. třídní učitel vysokoškolské 1. stupeň 10. třídní učitel vysokoškolské Č - Fj 11. výchovný poradce vysokoškolské M - Ch 12. učitel vysokoškolské F - Pč 13. třídní učitel vysokoškolské Č - Hv 14. třídní učitel vysokoškolské 1. stupeň 15. zástupce ředitele vysokoškolské M - F 16. učitel vysokoškolské Ov - Rj 17. třídní učitel vysokoškolské 1. stupeň 18. třídní učitel vysokoškolské 1. stupeň 19. ředitel školy vysokoškolské Ov - Č 20. učitel vysokoškolské Č - Kv 21. vychovatelka vysokoškolské ŠD 22. vychovatelka vysokoškolské, Ing. ŠD 23. vedoucí vychovatelka Vysokoškolské, Bc ŠD 18

19 Přidělené funkce Koordinátor ŠVP ZV Kryšková Eva Koordinátor ŠVP ZV Kvapilová Eva Koordinátor ŠVP ZV Ulčáková Hana Předseda Metodického sdruţení tř. Kociánová Iva Předseda předmětové komise - tělesné výchovy Goryczka Michal - přírodopisu, zeměpisu, dějepisu Brus Jiří - českého jazyka Kvapilová Eva - výchovy II. st. Senčíková Zdenka - matematiky Krpcová Zdenka - cizích jazyků Konečný Milan - fyziky, chemie Kvapil Libor Zdravotník školy Kvapilová Eva, Doleţalová Pavla Organizace výuky VPU Krpcová Zdenka Environmentální výchova Brus Jiří Školní matrika Bakalář Krpcová Zdenka Školní poradenské zařízení Výchovný poradce Školní metodik preventivních aktivit Krpcová Zdenka Brus Jiří Věková struktura pedagogických zaměstnanců včetně ŠD (fyzický počet) Pedagogičtí pracovníci Muţi Ţeny Celkem do 30 let let let nad 50 let důchodce PP celkem

20 5. 2 Provozní zaměstnanci Celkem Fyzicky Přepočteno školník 1 1 uklízečky 4 3,49 topič 1 0,49 THP 3 1,6 pracovnice ŠJ 4 3,45 Celkem 13 10,03 6. Přijímací řízení 6.1 Ţáci přijatí do 1. ročníku základní školy Zápis do 1. třídy proběhl K zápisu se dostavilo 61 dětí, z toho 34 chlapců a 27 děvčat. Do 1. ročníku bylo přijato 53 dětí, 8 dětí zaţádalo o odklad povinné školní docházky. Po splnění podmínek daných školským zákonem bylo jejich ţádostem ředitelkou školy ve správním řízení vyhověno. Kaţdý budoucí ţák školy se svými rodiči byl osobně přivítán ředitelkou školy a byl mu předán malý dárek. Počet přijatých dětí umoţnil ve školním roce 2014 /2015 otevření 2 prvních tříd. 6.2 Ţáci přijatí ke vzdělávání do středních škol V letošním školním roce bylo vypsáno ţákům 5., 7. a 9. ročníku celkem 72 přihlášek na střední školy. Výsledky přijímacího řízení jsou tyto: Z celkového počtu 35 vycházejících deváťáků jich bylo 30 přijato na maturitní obory, jeden na umělecký obor a 4 na tříleté učební obory. Všichni byli přijati na střední školy jiţ v prvním kole přijímacího řízení a podali na ně i své Zápisové lístky. Na víceletá gymnázia vykonávali přijímací zkoušky 3 ţáci, přijata byla jedna ţákyně z pátého ročníku. 20

21 Kam se hlásili vycházející ţáci, kteří ukončili povinnou devítiletou školní docházku, ukazuje následující tabulka: Maturitní obory Název oboru Počet ţáků Gymnázium 8 Informační technologie 5 Elektrotechnika 5 Provoz a ekonomika dopravy 1 Hutník operátor 1 Strojírenství 4 Zdravotnické lyceum 2 Pedagogické lyceum 1 Sociální činnost 1 Předškolní a mimoškolní pedagogika 1 Lesnictví 1 Grafický design (umělecký obor) 1 Víceletá gymnázia Osmileté gymnázium 1 Šestileté gymnázium 0 Učební obory Kuchař číšník 1 Zemědělec - farmář 1 Elektrikář - silnoproud 1 Instalatér 1 7. Prevence sociálně patologických jevů V průběhu školního roku se pracovalo se školními dokumenty, a to zejména Školním řádem a Minimálním preventivním programem. Preventivní témata byla zapracována do vyučovacích předmětů, dále do práce školních krouţků, různých školních akcí a projektových dnů. Ţáci na prvním stupni naší školy byli v kaţdodenním kontaktu se svými třídními učiteli, kdy docházelo k plnění školní preventivní strategie uţ při komunikaci s učitelem, který pomáhá dětem v orientaci v klíčových oblastech týkající se prevence sociálně patologických jevů. 21

22 Dále se tato prevence rozvíjela v předmětech, které se bezprostředně týkají člověka a jeho zdraví, tedy prvouka, respektive přírodověda a vlastivěda. Mnohé aktivity se dotýkaly mimoškolních aktivit a rovněţ školní druţiny, která má nezastupitelný význam pro svou věkovou různorodost dětí. Na druhém stupni byla prevence začleněna do vyučování v různých předmětech dle preventivní strategie, byl kladen důraz na komunikaci ţáků mezi sebou a učiteli a v neposlední řadě na vytváření vztahů v kolektivu třídy. Zde se objevil poţadavek třídních učitelů o proškolení celé sborovny téma Práce učitele s kolektivem třídy. 2denní proškolení celé sborovny proběhne v době podzimních prázdnin v roce V rámci prevence zneuţívání OPL byly ţákům poskytnuty výukové filmy s tématikou napříč spektra témat sociálně patologických jevů, a taktéţ prevence omamně psychotropních látek a bezpečného internetu Seznam se bezpečně II. V hodinách dějepisu a společenských věd byla zařazována témata s problematikou rasismu, antisemitismu, nacionalismu. Ţáci osmého a devátého ročníku se mohli zúčastnit exkurze do Osvětimi, kterou naše škola pořádá pravidelně. Ke spolupráci byla pozvána společnost RENARKON, která zorganizovala pro naše ţáky celoroční program BUĎ OK. Ten se týkal všech oblastí prevence sociálně patologických jevů a rizikových forem chování návaznost na minulý školní rok, kdy kromě workshopů pro ţáky byla uspořádána školou i přednáška pro rodiče. Ke školní preventivní strategii patřil také adaptační pobyt ţáků šestých ročníků, který se týká sociokulturního prostředí třídního kolektivu a přechodu ţáků na druhý stupeň základního vzdělávání, adaptace na nové prostředí. Tento probíhá tradičně na počátku nového školního rou v měsíci září. V rámci náplně práce metodika školních preventivních aktivit byly řešeny případy týkající se sociálně patologických jevů u ţáků naší školy. Řešení těchto případů bylo vţdy konzultováno s třídním učitelem, s výchovnou poradkyní a ředitelkou školy. Sledováno bylo dodrţování kritérií pro omlouvání absence, jeţ jsou stanovena ve školním řádu, a se kterými byli ţáci a jejich zákonní zástupci seznámeni na začátku školního roku. Třídní učitelé úzce spolupracovali s rodiči a vzniklé problémy ihned řešili. V případě potřeby ŠMPA a VP úzce spolupracovali s OSPOD ve Frýdku-Místku. V případě kázeňských problémů byla zákonným zástupcům ţáků nabídnuta spolupráce s SPC a PPP ve Frýdku-Místku. Školní metodik preventivních aktivit byl v pravidelném kontaktu s okresní metodičkou prevence, se kterou řešil konkrétní případy týkající se našich ţáků. 22

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2010/2011 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-584/08-11 Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod Adresa: Školní 440, 582 66 Krucemburk Identifikátor: 600

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-xxxx/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-xxxx/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-xxxx/10-T Název školy Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více