Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2 1. třída Děti prožívají jednotu světa a svého vnitřního života pohádky jsou v tomto směru důležitou uměleckou formou, která pomáhá v oné jednotě prožít nejen palety různých osudů, ale vnímat moudrost, hluboko v nich ukrytou. V českém jazyce probíraná hůlková písmena ožívají v obrazech a příbězích, v matematice zase čísla zrcadlí prožívané skutečnosti, kdy například jednička je zeměkoulí (obraz jednoty, jednoho celku) a dvojka nocí a dnem (dualita). Principy souvislostí a celistvosti jsou rozvíjeny učiteli vědomě, a to nejen v hlavních epochových předmětech, ale i v dalších výuka dvou cizích jazyků, kreslení, malba, eurytmie, hra na flétnu, pletení a další..

3 2. třída Ve druhé třídě ukazuje celé vyučování dvě tváře světa. V legendách vidí děti, jak může člověk pracovat na svých morálních schopnostech, a v bajkách, jak stinné vlastnosti ovlivňují vztah člověka k člověku. V kreslení forem se zrcadlí polarity vertikální a horizontální symetrie. Český jazyk a matematika umožní první abstrakci v podobě pravidel pravopisu, násobení a dělení.

4 3. třída Na krizi devátého roku, kdy děti opouštějí utěšený svět fantazie a ptají se, zda jim my dospělí můžeme být vzorem, odpovídá vyučování ve třetí třídě příběhy ze Starého zákona. Snad každý jejich hrdina se pokusil zjistit, zda jsou dané hranice tak pevné, aby se o ně bylo možno opřít. Zároveň hledají děti prostřednictvím praktických činností pravdivý vztah ke světu zasejí zrno, sklidí a upečou chléb, poznají různé druhy řemesel a pokusí se o stavbu domu. Křížení a symetrie v trojúhelníku poukazují na významnou změnu v dětském vývoji.

5 4. třída Ve čtvrté třídě podněcují příběhy hrdinů severské mytologie k činnosti nové citové schopnosti dětí, které již nejsou závislé na náladě společenství kolem nich. Poprvé pohlížejí na skutečnosti objektivně, i když k nim stále získávají vztah přímým prožitkem. Tak se dívají děti na své město a místo, kde se nachází, a současně na koloběh roku v souvislosti s vesmírem. Pozorují lidskou postavu a charakterizují podobu a život různých zvířat. Učí se chápat, jak lze členit čas z hlediska rodiny, vlastní biografie, ale i čas v hudbě pomocí taktů, a svět v matematice pomocí zlomků.

6 5. třída Jak lze dosáhnout harmonie ducha a těla v sobě samém a téma demokracie v soužití s druhými, to prožijí žáci v páté třídě prostřednictvím mýtů. Příběhy starých kultur a řecké pověsti jim umožní pohlédnout na způsob, jakým lidé v dávných dobách vnímali svět. V přírodopise se učí porozumět podmínkám, v nichž žijí rostliny a živočichové s nimi spjatí. V zeměpise před nimi ožívají řeky a krajiny na jejich březích. Poznají, jak jazykem vlastním i cizím vyjádřit svůj vztah ke skutečnosti. Harmonii pak hledají i v souzvuku barev a tónů. Na olympiádě pátých tříd se utkají s dětmi z jiných waldorfských škol, aby vyzkoušeli sílu a pružnost svých těl.

7 6. třída V šesté třídě se s probouzejícím rozumem projevuje potřeba zákonů ve světě, což bezprostředně souvisí s učivem historie o římské kultuře a r ytířs kém chování ve středověkých příbězích. Chápáním materialistického světa jsou položeny základy při vyučování fyzice od akustiky přes světlo až k magnetismu. Světlo a stín je také stěžejním tématem výtvarného zobrazování světa.

8 7. třída Žáci sedmé třídy si všímají více sami sebe a zajímají se o zdravý vývoj člověka, což jim umožňuje učivo o výživě. Zájem o způsob života jiných národů má prostor ve výuce zeměpisu i dějepisu, kde se seznamují s objevy Nového světa Ameriky v historických souvislostech. Rovnováhu, kterou hledají v životě, přibližuje žákům v matematice učivo o rovnicích. Z vnímání v rovině se přesouvají do vnímání prostoru, jak perspektivou ve výtvarném vyjadřování a přesným rýsováním v matematice, tak vydlabáváním dutých tvarů v pracovním vyučování.

9 8. třída Hledání místa v současnosti začíná od významných technických objevů století, a pokračuje prostřednictvím životopisů objevitelů. Zájem o s ebe samého je nadále prohlubován v biologii člověka. V přírodovědných předmětech začínají zobecňovat základní znalosti a všímají si současného vývoje. Umělecké předměty směřují k vlastní tvorbě.

10 9. třída Před žáka se staví minulost i současnost (dějepis) a on sám uvažuje o budoucnosti. Z minulosti vznik pohoří - přecházíme k dění v naší zemi (přírodopis, zeměpis). V přírodovědných předmětech prohlubují své znalosti a hledají souvislosti se současným světem. V uměleckých předmětech je upřednostněna vlastní tvorba: člověk a svět.

11 Byl bouřlivý rok 1990, který přinesl změny ve všech oblastech společnosti otevřené hranice, proudy informací, úžasná setkání s učiteli waldorfských škol a poznávání principů waldorfské pedagogiky. To byly velmi citlivé impulsy pro waldorfské učitele a rodiče předškoláků. 20-ti letá existence naší waldorfské školy je důkazem toho, že myšlenka, nadšení a nezměrná vůle mít takové vzdělávání v našem městě byla úspěšně naplněna. Přestože první roky byly hodně těžké a škola musela odolávat velkým tlakům zvnějška, spojeným s nepochopením, nedůvěrou a někdy až s útoky zkamenělého školského systému lety socializmu, vydrželi jsme a prosadili se. Co je dnes doslova běžné u většiny škol, bylo před dvaceti lety chápáno přinejmenším jako pitomost (cizí jazyky od první třídy, slovní hodnocení místo známek, harmonický osobnostní rozvoj místo bazírování na encyklopedických znalostech, epochová výuka apod.). Je ctí našeho městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, že přijal veškerá rizika založení waldorfské školy, věřil nám a my jsme zase rádi, že jsme nezklamali nejen svého zřizovatele, ale také rodiče a jejich děti, které prošly waldorfským vzděláváním, úspěšně studovaly na vyšších stupních škol včetně univerzit. To vše by nebylo možné bez obětavé podpory prof. Lumíra Riese a Prof. Hany Lukášové z PF OU, bez společné práce ostatních vynikajících waldorfských škol v ČR, bez náročného studia všech učitelů. Radost a přesvědčení o správnosti naší pedagogické cesty posiluje a já jsem všem waldorfským, kteří pokračují v krásné, prožitkové pedagogice pro děti, vděčná. Mgr. Vlasta Henchozová Ředitelka Základní školy waldorfské v Ostravě V letech

12 Reflexe a vzpomínky některých absolventů Waldorfské školy v Ostravě: Kdybych mé roky na škole měl připodobnit k nějakému obrazu, udělal bych to takhle: Ostravská základní Waldorfská škola byla jako veliká loď na jejíž bezpečné palubě jsem se mohl plavit v letech mého raného mládí skrz bouřlivé vody současného světa. Přisloupil jsem ve čtvrté třídě, kde mě před tím život nechal plavat v ohromném, krutém moři chladných informací, egoistických názorů, plochých citů a nesmyslných činů, které mi nedávaly smysl a pro mne byly cizí. Po vstupu na loď jsem poznal prostor, který mi byl obrazem světa, a lidi, kteří se mi stali průvodci v něm. Krom nabytých vědomostí a orientace, ve mne stále žije to, co se s vědomou péčí mohlo rozvinout právě v takovém hájemství lásky a svobody. Petr Górny Na moje léta na waldorfu nikdy nezapomenu, nejen že se člověk čas od času něco i do školy naučil, ale získal mnohem důležitější znalosti a to znalosti do života, na které se nás waldorf a naši učitelé snažili připravit a to si myslím, je mnohem důležitější. Navíc jsem nezískal jen spolužáky, ale nalezl jsem tam opravdové přátele, se kterýma se vídám do dnes. A díky určité části výchovy, který nám waldorf daroval, jsou z nich skvělí lidé. A za to určitě učitelům a způsobu výuky waldorfu děkuju. Snad na mě taky myslí v dobrém... Ikdyž kdo ví, taky jsem byl pěkné kvítko... Jiří Živora

13 Nejkritičtější období mé školní docházky bylo hned v první třídě, kdy jsme se společně celá třída snažili překonat nevyřešitelný problém jednoho nejmenovaného spolužáka M.B., kterému se odmítal vejít penál do pytlíčku, který byl přivázán z boku lavice a určen právě pro odložení zmíněného penálu. V průběhu tuším druhé třídy jsme v epoše "stavba domu" následovanou epochou "zrno a chléb" pobíhali po poli (rozuměj školní pozemek o výměře cca sto metrů čtverečních napůl zastavěný skleníkama) a snažili se ho zorat, abychom později zaseli, sklidili, a ze sklizeného upekli chléb. Naše úroda ovšem skončila někde mezi Ostravou a Baltským mořem, když nám ji povodeň l.p na vlnách rozbouřené Ostravice odnesla, a v důsledku čehož jsme si neupekli ani placku. Pondělní vítání týdne na chodbě v nejvyšším patře školní budovy, místy doprovázené pozvolným odkapáváním vody skrz ojediněle durch promočený strop, způsobovalo mně a mým spolužákům každých devět týdnů nemalé starosti s nácvikem flétnami ztvárněnou skladbou. Zvlášť v nižších ročnících, kdy naše čtyř- až šestitónové skladby typu "Dů, Valaši, dů" nebo "Ach, synku, synku" nemohly konkurovat atmosférou nabitému vystoupení tříd ročníků vyšších, které měly téměř orchestriální složení. Ale tyto zážitky, stejně jako na nácvik a hraní "lepších" skladeb, kdy šestihlasé a trojkánonové skladby hrál de facto každý jedinečnou sekvenci (pokud se náhodou ztratil a svůj hlas neznal nazpaměť, už se nikdy nenašel), se mi vryly do paměti a místy na ně nostalgicky vzpomínám. Nacvičování absolventského představení je docela zapeklitá věc. Zvlášť, když jsou na place tři režiséři, kteří ani tak spolupracují, jako si spíš zavazejí. Nicméně ona volnost, kdy všichni ostatní seděli v lavicích, a my, velcí deváťáci, si s přivolením zaběhli v půl jedenácté pro svačinu naproti do Technoprojektu, byla k nezaplacení.

14 S velkým soucitem vzpomínám na, opět radši nejmenovaného, pana učitele Š. (fyzika/tělocvik), který svou neoblomnou autoritou dokázal už za 30 minut přimět během těláku půl třídy k nástupu, zatímco zbytek buď seděl vzadu na žíněnkách a kecal, případně lezl po žebřinách a prováděl jiné zakázané činnosti, nebo v našem případě už dávno hrál fotbal, ačkoliv plán hodiny zcela jasně v hraní fotbalu nespočíval. A když mu během hodiny fyziky žáci odmítali věnovat jakoukoli pozornost, měl jsem mnohdy dojem, že nemá k pláči daleko. Asi jsme jako žactvo zbořili ideály jednoho mladého učitele a doufám, že se z něj nestal postrach školy někde jinde. nějak jsem se rozepsal... no nevadí, spotřebitelské smlouvy už bych dneska stejně nepojal :) Omlouvám se na místy příliš právnicky stylizovanou syntax, ale profesní deformace dělá své, zvláště takhle nad ránem :) S pozdravem Michal Novotný

Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA II OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

Předkladatel: České sdružení pro waldorfskou pedagogiku září 2003

Předkladatel: České sdružení pro waldorfskou pedagogiku září 2003 V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M W Předkladatel: České sdružení pro waldorfskou pedagogiku září 2003 OBSAH A. NÁZEV, PŘEDKLADATEL, ANOTACE 3 ÚVODEM - Prof.PhDr. Zdeněk Helus, DrSc. 3 POVAHA WALDOFSKÉ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Název: WALDORFSKÁ ŠKOLA 05/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Název: WALDORFSKÁ ŠKOLA 05/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název: WALDORFSKÁ ŠKOLA 05/2013 Schválen rozhodnutím pedagogické konference dne 29. srpna 2013 Mgr. Milan Barták ředitel školy Mgr. Monika Žďárová koordinátor

Více

Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola

Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace Waldorfská škola Datum vydání: 1. dubna2014 Vydal: Mgr. Aleš Matoušek 1 I. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola, Ostrava-Poruba,

Více

Waldorfská pedagogika

Waldorfská pedagogika STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ 14: Pedagogika, psychologie Waldorfská pedagogika Waldorf education Autor: Adéla Vlčková Interní konzultant: Mgr. Petr Klier Externí konzultant: Mgr. Milena Vlčková

Více

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2013 þÿ M o t i v a c

Více

Časopis základní a střední školy waldorfské v semilech. Léto 2010 WŠE. rozhovor. s maturanty. vodáci. z druhé třídy. ranní verše. ve waldorfské škole

Časopis základní a střední školy waldorfské v semilech. Léto 2010 WŠE. rozhovor. s maturanty. vodáci. z druhé třídy. ranní verše. ve waldorfské škole Časopis základní a střední školy waldorfské v semilech Léto 2010 WŠE. rozhovor s maturanty vodáci z druhé třídy ranní verše ve waldorfské škole Středověké tance v 6. tříde Strážci Grálu na Kumburku Předávání

Více

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Waldorfská mateřská škola jako jedna z možností alternativního vzdělávání v České Republice Waldorfian kindergartens

Více

Casopis pro waldorfskou pedagogiku

Casopis pro waldorfskou pedagogiku Císlo 1/2008 Clovek a vychova Casopis pro waldorfskou pedagogiku Téma: Ekologie a ekologická výchova Chcete-li napomoci uskutečňování waldorfské pedagogiky u nás, přispět k vytvoření pluralitní vzdělávací

Více

Základní informace k waldorfské pedagogice na střední škole (Waldorfské lyceum v širším kontextu)

Základní informace k waldorfské pedagogice na střední škole (Waldorfské lyceum v širším kontextu) Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO

ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO Milí rodiče, rádi bychom vám představili italsko-českou sekci naši Základní školy Jiřího Gutha- Jarkovského. Jedná se o základní školu, od první

Více

WALDORFSKÁ ŠKOLA. 1 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÁ ŠKOLA. 1 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Kde je tedy ta kniha, kde by si učitel mohl přečíst, co je pedagogika? To jsou

Více

Dramatické hry. s dětmi mladšího školního věku

Dramatické hry. s dětmi mladšího školního věku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Diplomová práce Dramatické hry s dětmi mladšího školního věku (Drama Activities with Children of Younger

Více

ÚVOD Moje absolventská práce má název Waldorfská pedagogika způsob alternativního vyučování. Nad tématem svojí práce jsem dlouho nepřemýšlela, hned v

ÚVOD Moje absolventská práce má název Waldorfská pedagogika způsob alternativního vyučování. Nad tématem svojí práce jsem dlouho nepřemýšlela, hned v ÚVOD Moje absolventská práce má název Waldorfská pedagogika způsob alternativního vyučování. Nad tématem svojí práce jsem dlouho nepřemýšlela, hned v počátku jsem byla téměř definitivně rozhodnutá o čem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň Montessori

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň Montessori Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu NAŽIVO+ Verze 2 Základní škola a Mateřská škola Horka nad Moravou Lidická 9, Horka nad Moravou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň Montessori Verze 1-24. 8.

Více

ASISTENTSTVÍ VE TŘÍDĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY

ASISTENTSTVÍ VE TŘÍDĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY SEMINÁŘ WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY KURZ KARLA KÖNINGA 2010-2012 ASISTENTSTVÍ VE TŘÍDĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY LENKA PECHOVÁ pech.lenka@seznam.cz Každá událost nám nabízí novou šanci ke změně nás samých, našich životů

Více

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( )

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( ) 4 v 8 = (+) v ( ) MODERNÍ VYUČOVÁNÍ DUBEN 2009 MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL Inspirace RECENZE PROJEKT STRIP ROZHOVOR NOVÁ ŘADA UČEBNIC PRO VÝUKU PODLE RVP ZV Z NAKLADATELSTVÍ NOVÁ ŠKOLA NOVÁ ŠKOLA,

Více

Waldorfská mateřská škola

Waldorfská mateřská škola JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Bakalářská práce Miluše Jekoschová Waldorfská mateřská škola Vedoucí: PhDr. Marta Franclová Prohlášení: 1. Prohlašuji, že svoji bakalářskou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy ŠVP platný od 1. 9. 2013 podle platných úprav podle RVP vydaných MŠMT V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

FAKULTNÍM ŠKOLÁM CHYBÍ PRÁVNÍ STATUS 25/2013. učitelské noviny. týdeník pro učitele a přátele školy RAČTE SI PŘÁT NOVÝ ŠVP?

FAKULTNÍM ŠKOLÁM CHYBÍ PRÁVNÍ STATUS 25/2013. učitelské noviny. týdeník pro učitele a přátele školy RAČTE SI PŘÁT NOVÝ ŠVP? založeny 1883 25/2013 ročník 116 18. červen učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy FAKULTNÍM ŠKOLÁM CHYBÍ PRÁVNÍ STATUS Jsou sice chtěné, ale státem málo podporované 7 RAČTE SI PŘÁT NOVÝ

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Volitelnou zkoušku státní maturity bych odložil STRANA 3 Na výchovné poradce se valí čím dál víc povinností STRANA 7 Školská reforma krok za krokem STRANA 8 10 34 8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Než začnu

Více

Tematický okruh Lidé a čas v prvouce 1. ročníku základní školy jako didaktická aplikace Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta

Tematický okruh Lidé a čas v prvouce 1. ročníku základní školy jako didaktická aplikace Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Tematický okruh Lidé a čas v prvouce 1. ročníku základní školy jako didaktická aplikace Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky

Více

APLIKACE SYSTÉMU M. MONTESSORIOVÉ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

APLIKACE SYSTÉMU M. MONTESSORIOVÉ V MATEŘSKÉ ŠKOLE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební, Kabinet humanitních věd Závěrečná práce Doplňujícího pedagogického studia APLIKACE SYSTÉMU M. MONTESSORIOVÉ V MATEŘSKÉ ŠKOLE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Více

ETICKÁ VÝCHOVA PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY. Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů

ETICKÁ VÝCHOVA PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY. Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů ETICKÁ VÝCHOVA PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů Etické fórum České republiky, o. s. OBSAH Několik otázek místo předmluvy... 3 1. Motivační

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto: Škola pro každého, škola pro všechny OBSAH OBSAH... 2 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Historie

Více

Pozorování přírody Botanika, astronomie, geologie

Pozorování přírody Botanika, astronomie, geologie Pozorování přírody Botanika, astronomie, geologie Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 Obsah Obsah... 2 Úvod... 4 Vývoj dítěte od 6. do 8. třídy... 7 Návaznost na ŠVP... 9 Vztah produktu k

Více