ZTV PRO RD ČECHTICE U VOJTĚCHA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZTV PRO RD ČECHTICE U VOJTĚCHA"

Transkript

1 V O D A K H U M P O L E C s. r. o. NÁZEV STAVBY, AKCE: ZTV PRO RD ČECHTICE U VOJTĚCHA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ ŘEDITEL: ing.k.kučírková VED. PROJEKCE J.Poláček VYPRACOVAL: J. Poláček A. Podobová ČÍSLO PARÉ: 1 INVESTOR: MĚSTYS ČECHTICE DATUM: 7/2011

2 ZTV PRO RD ČECHTICE U VOJTĚCHA TEXTOVÁ ČÁST 1 ČERVENEC 2011

3 S E Z N A M P Ř Í L O H TEXTOVÁ ČÁST: A/ Úvodní údaje B/ Průvodní zpráva C/ Souhrnná technická zpráva D/. Dokladová část - není součástí E/. Zásady organizace výstavby - není součástí VÝKRESOVÁ ČÁST: Dokumentace objektů: F.1 F.1.1. Situace přehledná 1:2880 F.1.2. Situace dotčených pozemků 1:1000 F.1.3. Situace stavby 1:500 F.1.4. Podélný profil vodovodního řadu G 1:500/100 F.1.5. Podélný profil vodovodního řadu G 1 1:500/100 F.1.6. Podélný profil stoky splašk. kanalizace AH 1:500/100 F.1.7. Podélný profil stoky splašk. kanalizace AH 1 1:500/100 F.1.8. Podélný profil stoky dešť. kanalizace a 1:500/100 F.1.9. Podélný profil stoky dešť. kanalizace b 1:500/100 F Kladečský plán vodovodního řadu G a G 1 F Schema uložení vodovodního potrubí - vzor F Schema uložení kanalizace UR 2 - vzor F Kanalizační šachta prefa Q1 - vzor A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku. NÁZEV AKCE: ZTV PRO RD ČECHTICE U VOJTĚCHA MÍSTO STAVBY: KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Čechtice DOTČENÉ POZEMKY: KN: 2093/1; 1571/8 = jedná se o změnu čísla původního stavebního pozemku st. 228, které bylo změněno na 2629 a zapsaným geometrickým plánem zaniklo; 1571/26 = vznikl zapsáním nového geometrického plánu; 1584; 133/14 ( jedná se o změnu čísla původního pozemku 133/9, kdy prostor tohoto pozemku /areál ČOV/ byl převeden na městys Čechtice a nově označen) PK: 1581/1; 1584; 1580/1; 1587/1; 1582/1; 1582/2 KRAJ: INVESTOR: STŘEDOČESKÝ MĚSTYS ČECHTICE STUPEŇ DOKUMENTACE: PRO VODOPRÁVNÍ POVOLENÍ ZPRACOVATEL: VODAK HUMPOLEC s.r.o.

4 B. Průvodní zpráva 1. Charakteristika území a stavebního pozemku Jedná se o prostor plánované výstavby rodinných domků (RD). Záměr je v plném souladu plánem rozvoje a obnovy vodovodů a kanalizací i s územním plánem obce. Umístění stavby kanalizací i vodovodu na pozemku: KN 2093/1 - ostatní plocha /ostatní komunikace/, KN ostatní plocha /jiná plocha/, 1571/8 - orná půda (nyní probíhá řízení o vyjmutí zem ZPF), 1571/1 - orná půda (zde půjde jen o umístění kanalizačních řadů), 133/14 - ostatní plocha /manipulační plocha/, 1587/5 - trvalý travní porost, vodní plocha /rybník/, (do tohoto rybníka budou vyústěny vody z dešťové kanalizace) je z hlediska realizace, údržby, provádění oprav i případné výměny (po skončení životnosti) správné 2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání Stavba vodovodu bude zajišťovat hromadné zásobování obyvatel pitnou vodou. Stavba kanalizace bude zajišťovat odvádění veškerých splaškových vod ze všech plánovaných rodinných domků do kanalizačního systému veřejné kanalizace obce. Splaškové vody jsou likvidovány na místní ČOV. Protože obec má kanalizaci oddílnou, bude odvádění dešťových vod ze zástavby RD řešeno samostatnými řady dešťové kanalizace. Tato plánovaná investice bude provedena jako celek, se členěním na jednotlivé objekty. Jedná se o stavbu trvalou, realizovanou v návaznosti na předcházející stavby. Stavba může být zároveň prováděna etapově. 3. Orientační údaje stavby Jedná se o výstavbu nového vodovodního potrubí, nových řadů kanalizačních, které společně plní určitou funkci v systému dopravy pitné vody, splaškových i dešťových vod v rámci veřejné vodovodní a kanalizační sítě městyse Čechtice. Předpoklad zahájení a ukončení stavby je v roce Lhůta výstavby tedy 1 rok. C. Souhrnná technická zpráva 1. Popis stavby 1.1. Zdůvodnění stavby Dle schváleného územního plánu má obec připravené pozemky k výstavbě rodinných domků. Pro budoucí výstavbu v navržené lokalitě je zde nutné nejdříve v rámci ZTV vybudovat inženýrské sítě - prodloužit vodovod a kanalizaci, včetně přípravy u budoucích jak vodovodních, tak kanalizačních přípojek. Bude se jednat o odbočení a osazení ventilu pro vodovodní přípojky a vysazení odboček, nebo vstupů do revizních šachet včetně potrubí přípojek splaškové i dešťové kanalizace z RD na veřejné části, protože jejich budování po stavbě komunikace by bylo neúčelné.

5 1.2. Celkové technické řešení Stavba bude obsahovat tyto stavební objekty: Vodovodní řady Kanalizační stoky jednotné kanalizace Dešťová kanalizace 1.3. Popis stavby, objektů Objekt SO 01 - VODOVOD Vodovodní řady: Jedná se o rozšíření stávající vodovodní sítě o dva nové rozvodné řady. Označení řadů vychází sice ze stávajícího provozního řádu. Po upřesnění bude nový řad, který se napojuje na řad A2 nazván jako G a navržená větev z řadu G pojmenována jako G 1. Do objektu nejsou zahrnuty veřejné částí vodovodních přípojek, protože ty budou povolovány stavebním úřadem v Čechticích Rozvodný řad G Rozvodný řad G Rozvodný řad G místo napojení, prostor. umístění: Nový vodovodní řad bude začínat v místě ukončení stávajícího řadu A2, proti domu čp.142. Řad je veden v souběhu s řady dešťové (i spaškové) kanalizace. Ukončen je zároveň s koncem budoucí komunikace pod parcelou RD 14. technické údaje, popis trasy: Řad G bude proveden z materiálu: Profuse PE 100, SDR 11, PN 10, DN 110/6,6/ mm v celkové délce 296 metrů. - V místě propojení se stávajícím řadem A2 bude na stávajícím řadu osazeno sekční šoupě DN 100 a na nový řad přepojena stávající přípojka pro čp Přepojena bude také v hm 0,10 přípojka pro čerpací stanici pohonných hmot. Materiál stávající přípojky je Pe, ale dimenze není známa. - Na řadu budou vysazeny odbočky pro přípojky a nové domovní ventily k RD 1 až 14 a 17 až Na tento řad bude v hm 1,625 napojen nový řady G1. - Na potrubí je v hm 2,465 vysazen MMA kus redukovaný 110/80 mm, sekční šoupě DN 80 mm a potrubí PVC 90/3,5 mm délky 3 metry pro nadzemní hydrant DN 80 mm pro požární potřeby celé výstavby i pro provozní odkalení potrubí. - Je umístěn v souběhu s navrženou kanalizační stokou AH.

6 Křížení s jinými stávajícími inženýrskými sítěmi: - hm 0,11 kanalizační potrubí kamenina DN 150 mm Na řadu bude vysazeno 18 navrtací pasy pro nové vodovodní přípojky: hm 0,33..RD 1 hm 0,385.RD 2 hm 0,69..RD 3 hm 0,89..RD 20 hm 0,91..RD 4 hm 1,09..RD 19+5 hm 1, RD 18 hm 1,345 RD 6 hm 1,485 RD 17 hm 1,545 RD 7 hm 1,77..RD 8+13 hm 1,98..RD 12+9 hm 2,24..RD hm 2,715 RD 14 Výpis materiálu: Poř. Obj. č. Název ks E2 ŠOUPĚ HAWLE Č.4041E2, DN E2 ŠOUPĚ HAWLE Č.4041E2, DN Z.S DN 100, hl. 1,3-1,8 m UNI Č POKLOP Š 2800 D. PŘ.., ISO/VNĚJ.Z.-D25/1 PN Š 2810 ZAK 34, D NAVRTACÍ PAS HAKU Č.5320 DN Z.S ¾ POKLOP NAVRTACÍ PAS HAKU Č.5320 DN SPEC.PŘÍRUBA Č.0400 E2 DN 110/ PŘÍRUBOVÝ T KUS Č.8510 DN 100/ ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA Č.8100 DN 100/11/ ELEKTRO SPOJKA PE 100 (De 110) OBLOUK 11, PE 100 ( d110), SDR OBLOUK 22, PE 100 ( d110), SDR PŘ.J D 110/DN 100 PN PŘ.SLEPÁ 8000 DN 100 PN T KUS 8510 DN 100/100 PN A KUS D 110/DN 80 PN PK DN 80 PN FF KUS 8500 L=200 DN 80 PN K230 H DUO K 230 N. OBJEZD.,2B, 1,5 m DN80 PN BB BETONOVÝ BLOK 7 ks 26. PVC 90 mm 3 m 27. Vytyčovací vodič CY 1,5 mm 2 dl.296 m 28. PE 100 PROFUSE SDR 17, DN 110/6,6 mm PN 10 dl.296 m

7 01.2. Rozvodný řad G 1 místo napojení, prostor. umístění: Nový vodovodní řad bude začínat v místě napojení na navržený řad G, proti RD 7. Řad je veden v souběhu s řady dešťové a splaškové kanalizace. Ukončen je zároveň s koncem komunikace. technické údaje, popis trasy: Řad G 1 bude proveden z materiálu: PE 100, SDR 11, DN 40 (rozměr 50/4,6 mm/ v celkové délce 37 metrů. - V místě propojení s řadem G bude na řadu osazeno sekční šoupátko DN 40 mm. - Je umístěn v souběhu s navrženou kanalizační stokou AH 1. Křížení s jinými stávajícími inženýrskými sítěmi: - hm 0,11 kanalizační potrubí kamenina DN 150 mm Na řadu budou připojeny 2 nové vodovodní přípojky: hm 0,37..RD 15 hm 0,37.RD 16 Výpis materiálu: Poř. Obj. č. Název ks Š 2800 D. PŘ.., ISO/VNĚJ.Z.-D32/1 ¼ PN Š 2800 D. PŘ.., ISO/VNĚJ.Z.-D25/1 PN N.P.HAKU 5250 D 110/ Z.S TEL.,D.PŘ. 1,30-1,80 m DN ¾ PODKLAD DESKA 3481 UNI ISO 6100 D 40/1 ¼ PN T KUS MOSAZ 5/ POKLOP BB BETONOVÝ BLOK PE 100, SDR 11 DN 40 mm (ROZMĚR 50/4,6 mm) dl.37 m 12. Vytyčovací vodič CY 1,5 mm 2 dl.37 m Objekt SO 02 - KANALIZAČNÍ STOKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE Do tohoto objektu jsou zahrnuty 2 navržené splaškové stoky. Označení stok respektuje stávající provozní řád kanalizace. Zde jsou stoky pojmenovány jako A a pak AB až AG. V tomto duchu popisu budou naše nové označeny v projektu jako AH a AH1. Do objektu nejsou zahrnuty veřejné částí kanalizačních přípojek, protože ty budou povolovány stavebním úřadem v Čechticích. Stoky budou převádět pouze vody splaškové. Podzemní a dešťové vody ze střesních svodů a zpevněných ploch budou likvidovány vsakem a nadlimitní množství bude odváděno samostatnou přípojkou do dešťové kanalizace.

8 Kanalizační stoky: Stoka AH splaškové kanalizace Stoka AH 1 splaškové kanalizace Stoka AH splaškové kanalizace Bude odvádět veškeré splaškové vody z plánované zástavby RD do veřejné kanalizace, respektive přímo do areálu ČOV, kde budou čerpány stávající kanalizací do objektu hrubého předčištění. místo napojení, prostor. umístění: Nová stoka bude začínat šachtou Šs 1, která je v areálu ČOV Čechtice u objektu hrubého předčištění. V nové šachtě potrubí připojeno na stávají-cí kanalizační potrubí.dn 300 mm které přivádí na ČOV veškerou pro-dukci splaškových vod z Čechtic. Ukončení potrubí je v šachtě Šs 13 pro RD 1. technické údaje, popis trasy: Bude provedena z materiálu Ultra Rib 2, DN 280/250/6000 mm, SN 10 v celkové délce 363 metrů. Na řadu bude vybudováno celkem 13 revizních kanaliz. šachet DN 1000 mm označených jako Šs 1 až Šs Přípojky splaškových vod z RD 1 až 14 a 17 až 20 budou napojeny přímo do šachet, nebo do vysazených odboček. - Je umístěn v souběhu s navrženým vodovodním řadem G a navrženou dešťovou kanalizaci a. Připojovací místo pro nové kanalizační přípojky, výškové a směrové hodnoty: R Dům č. Hektometr Připojovací místo Kóta Výška vtoku ode dna v m Úhel Kóta dna šachty 1 3,63 Šs ,33 0, ,33 2 3,63 Šs ,68 0, ,33 3 3,45 Šs ,315 0, ,96 4 3,11 odbočka 0,25 5 2,935 Šs ,57 0, ,92 6 2,695 Šs ,78 0, ,43 7 2,375 Šs 9 469,44 0, ,09 8 2,22 odbočka 0,25 9 1,915 Šs 8 467,53 0, , ,575 Šs 7 465,78 0, , ,915 Šs 8 467,28 0, , ,915 Šs 8 467,28 0, , ,22 odbočka 0, ,225 Šs 6 465,37 0, , ,375 Šs 9 469,44 0, , ,695 Šs ,53 0, , ,935 Šs ,02 0, , ,11 odbočka 0,25 Křížení s jinými stávajícími inženýrskými sítěmi: - žádné

9 02.2. Stoka AH 1 splaškové kanalizace Bude odvádět veškeré splaškové vody z plánované zástavby RD do navržené stoky AH. místo napojení, prostor. umístění: Stoka bude začínat m do šachty Šs 9 na řadu AH 1. Ukončena je šachtou Šs 14 pro přípojky RD 15 a 16. technické údaje, popis trasy: Bude proveden z materiálu Ultra Rib 2, DN 225/200/6000 mm, SN 10 v celkové délce 37,5 metru. Na řadu bude vybudována celkem 1 revizní kanalizační šachta DN 1000 mm. (jako koncová). - Přípojky splaškových vod z RD 15 a 16 budou napojeny přímo do šachty. - Je umístěn v souběhu s navrženým vodovodním řadem G1 a navrženou dešťovou kanalizací b. Připojovací místo pro nové kanalizační přípojky, výškové a směrové hodnoty: R Dům č. Hektometr Připojovací místo Kóta Výška vtoku ode dna v m Úhel Kóta dna šachty 15 0,375 Šs ,84 0, , ,375 Šs ,84 0, ,84 Křížení s jinými stávajícími inženýrskými sítěmi: - žádné Výpis materiálu objektů 02.1 a splašková kanalizace: 1. trubní vybavení Ultra Rib 2 280/250/6000 mm, SN dl. 363,0 m Ultra Rib 2 250/220/6000 mm, SN dl. 37,5 m odbočka UR/KG /150 mm ks 4 2. šachty (prefa DN 1000 mm, síla stěny všech prvků je 12 cm) šachtová dna: TBZ-Q.1 100/60 V max 30 (Šs2 až 4) ks TBZ-Q.1 100/80 V max 40 (Šš 5 až 14) ks Šachetní kónus: TBR-Q.1 100/63/58/12 KPS, ks Šachetní skruž: Výška 25 cm: TBR-Q.1 100/25/12 PS, ks Výška 50 cm: TBR-Q.1 100/50/12 PS ks Prstenec šachtový vyrovnávací: Výška 8 cm: TBW-Q.1 63/8, / Šs 5 až 13/ ks Prstenec šachtový vyrovnávací: Výška 10 cm: TBW-Q.1 63/10, / Šs 5 až 13/ ks Šachtový poklop: kanal. poklop betonový A 15 /Šs 1 až 4/...4 ks kanal. poklop litinový B 125 (výška 12,5 cm), /Šs 5 až 14/...10 ks

10 Objekt SO 03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE Do tohoto objektu jsou zahrnuty 2 navržené dešťové stoky.veřejné částí kanal. přípojek pro odvádění dešťových vod. budou povolovány stavebním úřadem v Čechticích. Dešťová kanalizace bude odvádět pouze vodu z komunikace Dešťové vody ze střecha zpevněných ploch jednotlivých rodinných domků budou likvidovány vsakem a pouze nadlimitní množství bude odváděno samostatnou přípojkou do dešťové kanalizace. Kanalizační stoky: Stoka a dešťové kanalizace Stoka b dešťové kanalizace Stoka a dešťové kanalizace místo napojení, prostor. umístění: Nová stoka bude začínat s břehem rybníka č. pozemku PK 1584 a ukončen bude šachtou Šd 12 pro RD 1. technické údaje, popis trasy: Bude proveden z materiálu Ultra Cor, DN 335/300/6000 mm, SN 12 v celkové délce 397 metrů. Na řadu bude vybudováno celkem 12 reevizních kanaliz. šachet DN 1000 mm označených jako Šd 1 až Šd Přípojky dešťových vod z RD 1 až 14 a 18 až 20 budou napojeny přímo do šachet, nebo do vysazených odboček. - Je umístěn v souběhu s navrženým vodovodním řadem G a navrženou stokou AH splaškové kanalizace. Připojovací místo pro nové kanalizační přípojky, výškové a směrové hodnoty: R Dům č. Hektometr Připojovací místo Kóta Výška vtoku ode dna v m Úhel Kóta dna šachty 1 3,97 Šd ,33 0, ,33 2 3,97 Šd ,33 0, ,33 3 3,78 Šd ,86 0, ,86 4 3,45 odbočka 0,30 5 3,26 Šd ,02 0, ,82 6 3,02 Šd 9 470,63 0, ,43 7 2,70 Šd 8 469,68 0, ,48 8 2,56 odbočka 0,30 9 2,24 Šd , ,90 Šd 6 465,53 0, , ,24 Šd 7 467,48 0, , ,24 Šd 7 467,48 0, , ,56 odbočka 0, ,56 Šd 5 465,42 0, , ,02 Šd 9 470,73 0, , ,26 Šd ,12 0, , ,45 odbočka 0,30 Křížení s jinými stávajícími inženýrskými sítěmi: - žádné

11 03.2. Řad b dešťové kanalizace místo napojení, prostor. umístění: Kanalizační řad bude začínat m do šachty Šd5 na řadu a. Ukončen je šachtou Šd 13 pro přípojky RD 15 a 16. technické údaje, popis trasy: Bude proveden z materiálu Ultra Rib 2, DN 225/200/6000 mm, SN 10 v celkové délce 38 metrů. Na řadu bude vybudován 1 revizní kanalizační šachta DN 1000 mm. - Přípojky dešťových vod z RD 15 a 16 budou napojeny přímo do šachty a přípojka z RD 17 bude připojena na odbočku z řadu. - Řad je umístěn v souběhu s navrženým vodovodním řadem G1 a navrženou stokou AH1 splaškové kanalizace. Připojovací místo pro nové kanalizační přípojky, výškové a směrové hodnoty: R Dům č. Hektometr Připojovací místo Kóta Výška vtoku ode dna v m Úhel Kóta dna šachty 15 0,38 Šs ,86 0, , ,38 Šs ,06 0, , ,07 odbočka 0,20 Křížení s jinými stávajícími inženýrskými sítěmi: - žádné Výpis materiálu objektů 03.1 a dešťová kanalizace: 1. trubní vybavení Ultra Cor 335/300/6000 mm, SN dl. 397,0 m Ultra Rib 2 250/220/6000 mm, SN dl. 38,0 m odbočka UR/KG /150 mm ks 6 odbočka UR/KG /150 mm ks 2 2. šachty (prefa DN 1000 mm, síla stěny všech prvků je 12 cm) šachtová dna: TBZ-Q.1 100/60 V max 40 (Šd 1 až 3) ks TBZ-Q.1 100/80 V max 50 (Šd 4 až 13) ks Šachetní kónus: TBR-Q.1 100/63/58/12 KPS, ks Šachetní skruž: Výška 25 cm: TBR-Q.1 100/25/12 PS, ks Výška 50 cm: TBR-Q.1 100/50/12 PS ks Prstenec šachtový vyrovnávací: Výška 8 cm: TBW-Q.1 63/8, / Šs 5 až 13/ ks Prstenec šachtový vyrovnávací: Výška 10 cm: TBW-Q.1 63/10, / Šs 5 až 13/ ks Šachtový poklop: kanal. poklop betonový A 15 /Šd 1 až 3/...3 ks kanal. poklop litinový B 125 (výška 12,5 cm), /Šd 4 až 13/...10 ks Poznámka: Projekt počítá s vysazením celkem 3 odboček pro uličních vpusti. Dvě odbočky jsou na a v hm 2,03 a jedna na a 1 v hm 0,03.

12 1.4. Výpočty Výpočet potřeby vody: - výpočet potřeby vody - výpočet množství odpadních vod - hydrotechnické výpočty V současné době není závazná směrnice resp. ČSN pro výpočet potřeby vody. Stále se tedy při výpočtu potřeby vody více méně vychází z Ústředního věstníku č.5 ČSR - směrnice č.9 Současný počet trvale bydlících obyvatel v Čechticích 929. Na nových parcelách bude postaveno celkem 19 rodinných domků a počítáme celkem se 80 osobami. 4 Potřeba vody je uvažována v množství 120 l/os/den Průměrná denní potřeba vody Qp x 80 = l/den = 0,111 l/s Maximální denní spotřeba vody Qd při koeficientu denní nerovnoměrnosti kd 1,4 Qp x kd...0,111 x 1,4 = 0,155 l/s Max. hodinová spotřeba vody Qh při koeficientu denní nerovnoměrnosti kh 1,8 Qd x 1,8...0,155 x 1,8 = 0,279 l/s Posouzení vlivu navýšení potřeby vody v souvislosti se stávajícím povolením k odběru vod: Dle provozního řádu veřejného vodovodu městyse Čechtice je průměrná denní potřeba vody 1 l/s a maximální denní potřeba vody 2 l/s Veřejný vodovod je zásobován z vlastního zdroje (prameniště o vydatnosti 2 l/s) a ze skupinového vodovodu PEVAK (HU-PE-PA) Odběr ze skupinového vodovodu je zajištěn gravitačním nátokem z vodojemu hraběšín do vodojemu Čechtice. Dodávka množství vody ze skupinového vodovodu není vzhledem k potřebám Čechtic omezená. Proto můžeme konstatovat, že navýšení npočtu osob v nové výstavbě nebude mít žádný vliv na stávající vodní zdroje a záměr není v kolizi se stávajícím povolením k odběru vod. Výpočet množství odpadních vod: Spotřeba vody je 120 l/eo/den Celková denní produkce odpadních vod je l/den = 9,6 m 3 /den = m3/rok Produkce znečištění Množství splaškových vod: 20 domků x 4 EO = 80 EO BSK 5 60 g /EO/den celkem: 4,80 kg/den NL 55 g/eo/den celkem: 4,4 kg/den CHSK cr 120 g/eo/den celkem: 9,60 kg/den Odtoky z ČOV: (skutečnost 2011) Roční Qr = m3/den BSK5 = 0,374 tuny/rok NL = 0,674 tuny/rok CHSK5 = 3,106 tuny/rok N-NH4 = 0,339 tuny/rok Povolená množství: Roční Qr = m3/den BSK5 = 3,0 tuny /rok NL = 3,0 tuny/rok, CHSK5 = 15 tun/rok N-NH4 = 3,0 tuny/rok Z pohledu nárůstu z vypouštěného množství a látkového zatížení z budovaného ZTV na ČOV Čechtice je možné připojit budoucí rodinné domky. Na základě žádostí o přidělení stavebních parcel k výstavbě RD se jedná převážně o občany městyse Čechtice.

13 Hydrotechnické výpočty: Q = odtokové množství F = plocha povodí ψ = součinitel odtoku i = intenzita 136 l /s Množství dešťových vod odváděných do rybníka z kanalizačního řadu a plocha F1 komunikací: m2 = 0,2062 ha plocha F2 zpevněných ploch a RD m2 = 0,31 ha zatravněné plochy nejsou do výpočtu zahrnuty z důvodu 100% vsaku Q = ( F1 + F2) x ψ x i = 0,5162 x 0,9 x 136 = 63 l/s Pro povolení nakládání s vodami dle paragrafu 8 vodního zákona se jedná o maximální množství 63 l/s vod, které budou odtékat v případě intenzivního deště do rybníka. Předpokládá se, že toto množství bude menší z důvodu realizace vsaků dešťových vod u každého budoucího rodinného domku Závěr Upozornění: Před zahájením zemních prací je nutné v prostoru celé stavby vytýčit všechny stávající podzemní sítě. Vytýčení provedou správci sítí na požádání dodavatele. Při veškerých pracích na stavbě je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy-vyhláška č.324/90 Sb. Zemní práce v ochranném pásmu inženýrských sítí budou prováděny ručně za zvýšené opatrnosti při dodržování všech platných norem a předpisů. Zemní práce - Geologický průzkum nebyl proveden. Předpoklad: třída III. 60%, tř. IV. 40%. - Šíře rýhy pro vodovod je od 80 cm, pažení příložné. Podsyp - štěrkopísek tl. 10 cm, a obsyp-štěrkopísek.. Obsyp splňující předepsanou velikost se provede až do výše minimálně 15 cm nad úroveň potrubí. Hutnit při min. výšce 30 cm materiálu nad vrcholem potrubí - Šíře rýhy pro kanalizaci je 90 cm, pažení příložné. Podsyp štěrkopísek tl. 10 cm, obsyp: potrubí PPKGEM, štěrkopísek tl. 30 cm, přítomnost ojedinělých zrn frakce 30 až mm je přípustné za předpokladu, že jejich celkové množství tvoří pouze malou část celkového objemu. Hutnit po vrstvách po stranách potrub (nikoliv nad potrubím do výšky 30 cm a pak lze hutnit až materiálu nad vrcholem potrubí. Ultra Cor štěrkopísek, štěrkodrť, frakce do 32 mm, obsyp do výše 20 cm nad potrubí, hutnit po stranách a nad potrubím až při min. výšce 30 cm., UR 2 -obsyp lomová prosívka 0-4, nebo 0-8 mm, obsyp do výše 20 cm nad potrubí, hutnit při min. výšce 30 cm materiálu nad vrchol potrubí. - Šíře společné rýhy pro vodovod a potrubí kanalizace i dešťové kanalizace je 235 cm, šíře společné rýhy pro obě kanalizační potrubí je 1,7 metru. Osové vzdálenosti vodasplašková kanalizace je 70 cm a splašková kanalizace-dešťová kanalizace je 80 cm. Obě kanalizace se nacházejí v celé trase 0,4 metru po obou stranách od osy budoucí komunikace, která bude má plánovanou šíři 6 metrů. Stávající asfaltové plochy z pozůstatku bývalého areálu ZD budou před touto stavbou odstraněny a nejsou tudíž součástí tohoto projektu.

14 Při pokládce vodovodního potrubí, kanalizačních trub a šachet je nutné respektovat uživatelské příručky příslušných výrobců materiálů, které jsou vyspecifikované v této projektové dokumentaci. Úsek lesního hospodářství: Při stavbě nebude dotčeno lesních pozemků a stavba nebude prováděna ve vzdálenosti bližší jak 50 metrů od okraje lesa. Úsek ochrany přírody a krajiny: Při stavbě nedojde k poškození stávajících volně rostoucích dřevin ani jejich kořenového systému. ČSN "Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Úsek odpadového hospodářství: Při stavbě vznikne odpad. Specifikace odpadu: Název a katalogové číslo odpadu: 1. Stavební a demoliční odpady, číslo Zemina a kamení neuvedené pod číslem Zařazení odpadu podle kategorie: - Odpady ostatní "O Odhad množství: - 882,825 t Způsob nakládání: - odpad bude likvidován v souladu zákonem o odpadech. Zhotovitel stavby je předá oprávněné osobě, kterou určí aktuální cenová nabídka na trhu. 2. Stavební a demoliční odpady, číslo Plasty, Zařazení odpadu podle kategorie: - Odpady ostatní "O Odhad množství: - 0,5 tuny. Způsob nakládání: - odpad bude likvidován v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech). Zhotovitel stavby je předá oprávněné osobě, kterou určí aktuální cenová nabídka na trhu. (Jedná se o vodovodní potrubí z PVC, které je nahraženo potrubím novým). Plán kontrolních prohlídek stavby Podle 110 odst. 2 písm. c) stavebního zákona č. 183/6006 Sb. musí připojí stavebník k žádosti o stavební povolení mimo jiné i plán kontrolních prohlídek stavby. Projektant navrhuje provedení celkem tří prohlídek za předpokladu tohoto postup prací: 1. - stavba vodovodního řadu A stavba kanalizačních stok 3. - rušení stávající kanalizace a výstavba nové přípojky 4. - nové potrubí stoky zatrubněné vodoteče a potrubí pro odtok podzemních vod Prohlídka č.1 a č.2 : V začáteku stavby sběračů splaškové i dešťové kanalizace. Prohlídka č.3 až 4: předpokládají se se alespoň dvě prohlídky při budování veřejného vodovodu a kanalizací při uložení v budoucí komunikaci. Prohlídka č.5: Při pracech na napojení vodovodního řadu G na stávající rozvodný řad A2

15 2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby Již ve fázy projektu byly řešeny technické a majetkoprávní záležitosti tak, aby stavba mohla být bezproblémově realizována. Proto zvláštní podmímky pro přípravu výstavby nejsou. K záboru zemědělské půdy nedojde, skrývka ornice bude v šíři manipulačního pruhu, prostor stavby včetně manipulačního pruhu je prost vzrostlých porostů a dřevin. Souhlas vlastníků pozemků ke stavbě je. 3. Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii Stavba se nedotýká těchto zájmů 4. Zásady zajištění požární ochrany stavby Stavba se nedotýká těchto zájmů 5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání Při provozu vodovodu po kolaudaci není stanovena žádná zvláštní bezpečnost. V případě poruchy lze vždy inkriminovaný úsek odstavit sekčními šoupaty, které jsou systémově umístěny na rozvodné trubní síti v obci. Při provozu kanalizace po kolaudaci není stanovena žádná zvláštní bezpečnost. V případě kontroly, lze vždy inkriminovaný úsek prohlédnout, zkontrolovat, pročistit revizními kanalizačními šachtami DN 1000 mm, které jsou na kanalizačních řadech navrženy. 6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Stavba se nedotýká těchto zájmů 7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů Použitý mateiál vodovodních řadů zatěžuje životní prostředí v nejmenší možné míře a všechny použité materiály splňují ekologické požadavky. Potrubí nevylučuje žádné částice škodlivé pro pitnou vodu. Vybudování kanalizačních řadů odpovídá běžným standartům. Použité materiály potrubí a šachet zatěžují životní prostředí v nejmenší možné míře a všechny použité materiály splňují ekologické požadavky. Potrubí i šachty jsou vodotěsné dle příslušných norem a předpisů. Co se týče ochranných pásem vodovodu je dodržena norma ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 8. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí Umístění a uložení vodovodního, kanalizačního potrubí i kabelů elektro je v souladu s normami. Při veškerých pracech na stavbě je nutné dodržovat bezpečnostní předpisyvyhláška č.324/90 Sb.,dále ČSN Vodovodní přípojky, ČSN Navrhování vodovodního potrubí, ČSN Výstavba vodovodního potrubí, ČSN Tlakové zkoušky vodovodního potrubí, ČSN Zemní práce, ČSN Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN Zkouška vodotěsnosti stok, ČSN /EN 1610/ - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Zemní práce v ochranném pásmu těchto sítí budou prováděny ručně za zvýšené opatrnosti při dodržování všech platných norem a předpisů. 9. Civilní ochrana V období krizové situace se řídí Krizovým plánem správního obvodu. V Humpolci: červenec 2011 leden 2012 Vypracoval: J. Poláček

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace SO 02_1 _A4.pdf Datum: říjen 2012 Projekt Paré MEDLOV - KANALIZACE A ČOV Část SO/PS Měřítko SO 2 Výtlaky Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02-1 0 Obsah: 1.

Více

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

2.2. Situování navržené stavby Navržená stavba se nachází v katastrálním území Havlíčkův Brod, v centru města.

2.2. Situování navržené stavby Navržená stavba se nachází v katastrálním území Havlíčkův Brod, v centru města. Revitalizace středu města Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí, ul.dolní F2. SO04 - Kanalizace splašková 1. PŘEDMĚT PROJEKTU Předkládaná dokumentace je součástí uceleného celku, jež bude sloužit pro realizaci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI RDS

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI RDS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI RDS ODKANALIZOVÁNÍ OBCE STŘÍBRNÁ SKALICE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Akce : DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY-NEVEŘEJNÁ ČÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Investor : Obec Malšovice Malšovice č.p.16, 405 02 Děčín Arch.č. : 1478-1/13 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Děčín, únor 2014 Vypracoval: J.

Více

ZTV průmyslové zóny Padělky. AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost TECHNICKÁ ZPRÁVA C.3.1 0 SO 0205 - VODOVOD. Ing.

ZTV průmyslové zóny Padělky. AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost TECHNICKÁ ZPRÁVA C.3.1 0 SO 0205 - VODOVOD. Ing. Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Jan Polášek Podpisy: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Petra Uhlárová Akce Zakázkové číslo

Více

ODPOV. PROJ. VYPRACOVAL ING. PETR VYORAL ING. PETR VYORAL ING. PETR VYORAL V PROJEKT

ODPOV. PROJ. VYPRACOVAL ING. PETR VYORAL ING. PETR VYORAL ING. PETR VYORAL V PROJEKT ODPOV. PROJ. VYPRACOVAL ING. PETR VYORAL ING. PETR VYORAL ING. PETR VYORAL V PROJEKT Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR: OBEC BŘEZOLUPY IČO: 614 07 712 STAVBA: FORMÁT 1 A4 ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY HRANICE TRPNOUZE PRODLOUŽENÍ VODOVODU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY HRANICE TRPNOUZE PRODLOUŽENÍ VODOVODU PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY V ROZSAHU PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ K VODNÍMU DÍLU Akce: HRANICE TRPNOUZE PRODLOUŽENÍ VODOVODU A. TEXTOVÁ ČÁST Investor: Obec Hranice Hranice 86 Zhotovitel: Ing. Lubomír

Více

RODINNÉ DOMY KAMENCE TĚŠNOVICE

RODINNÉ DOMY KAMENCE TĚŠNOVICE RODINNÉ DOMY KAMENCE TĚŠNOVICE MÍSTO STAVBY : Kroměříž, m.č. Těšňovice, trať Kamence ZADAVATEL : Autoeden Zedník s.r.o Lesní 331 Vážany, Kroměříž 76701 STUPEŇ DOKUMENTACE : Územní studie Zakázkové číslo

Více

1. ÚVOD 2 2. KANALIZACE 3 3. VODOVOD 5

1. ÚVOD 2 2. KANALIZACE 3 3. VODOVOD 5 1. ÚVOD 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2. KANALIZACE 3 2.1. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 3 2.2. DEŠŤOVÁ KANALIZACE 4 3. VODOVOD 5 3.1. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 5 3.2. VNITŘNÍ VODOVOD 5 4. ZÁVĚR ČÁSTI VODOVOD, KANALIZACE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5 TECHNICKÁ ZPRÁVA DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5 F.7 OBJEKT SO.07 - PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA Obsah dokumentace:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov tel: 317 754 111 fax: 317 721 256 e-mail: mubene@benesov-city.cz epodatelna@benesov-city.cz ČÍSLO JEDNACÍ: Vod. 235 35851,35835/2013 SPIS. ZNAČKA:

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva Průvodní a technická zpráva K PROJEKTU STAVBY Rekonstrukce přípojky jednotné kanalizace objektu Kina OKO v Šumperku p.č.st.1246, k.ú. Šumperk A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) identifikace stavby NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. LEMENDA TOMÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Dotčené pozemky v současné době plní stejnou funkci, jako budou plnit po úpravě. Jedná se o pozemky

Více

LOKALITA RD NA VÁPENICI, VČ KOMUNIKACÍ A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 1. ETAPA B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1 Charakteristika území a stavebního pozemku...

LOKALITA RD NA VÁPENICI, VČ KOMUNIKACÍ A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 1. ETAPA B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1 Charakteristika území a stavebního pozemku... Obsah: B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Charakteristika území a stavebního pozemku...1 1.1 poloha v obci zastavěná/nezastavěná část obce...1 1.2 údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci...1 1.3 údaje

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek 1. Výstavba nových, výměna, rekonstrukce nebo přeložky stávajících vodovodů: Veškerý

Více

D.5 - TECHNICKÁ ZPRÁVA - přípojka pro č.p.95

D.5 - TECHNICKÁ ZPRÁVA - přípojka pro č.p.95 Akce : DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY-NEVEŘEJNÁ ČÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA (2.část) Investor : Obec Malšovice Malšovice č.p.16, 405 02 Arch.č. : 1478-1/13 D.5 - TECHNICKÁ ZPRÁVA - přípojka pro č.p.95 Děčín,

Více

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) Název stavebního objektu: SO102 - km 3,810-6,875 Katastrální území:

Více

5.2.2. kopaná studna, armaturní šachta...5 5.3.1. VYPOUŠTĚNÍ PLOCHY KLUZIŠTĚ A SPRCH...7 5.3.1. VYPOUŠTĚNÍ BROUZDALIŠTĚ...7

5.2.2. kopaná studna, armaturní šachta...5 5.3.1. VYPOUŠTĚNÍ PLOCHY KLUZIŠTĚ A SPRCH...7 5.3.1. VYPOUŠTĚNÍ BROUZDALIŠTĚ...7 OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. ÚVOD... 3 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 4. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY... 3 4.1. potřeba vody... 3 4.2. dešťové vody... 4 5. zásobování vodou, odkanalizování... 4 5.1. Zásobování

Více

UHERČICE - KANALIZACE A ČOV

UHERČICE - KANALIZACE A ČOV VH atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 960/81, 602 00 Brno Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno UHERČICE - KANALIZACE A ČOV Dokumentace pro provádění stavby

Více

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč,

Více

VALTICE ulice Sluneční, sítě technické infrastruktury DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ D-DOKUMENTACE OBJEKTŮ D-2 SO 02 - KANALIZACE

VALTICE ulice Sluneční, sítě technické infrastruktury DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ D-DOKUMENTACE OBJEKTŮ D-2 SO 02 - KANALIZACE D-2-1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.Úvod Kanalizace je navržena, vzhledem k charakteru kanalizační sítě v obci, jako jednotná. Bude odvádět zejména splaškové odpadní vody z uvažované zástavby. Dešťové vody ze střech,

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ZÁSTAVBY RODINNÝMI DOMY LOKALITY BI1 V BYSTŘICI POD LOPENÍKEM

ÚZEMNÍ STUDIE ZÁSTAVBY RODINNÝMI DOMY LOKALITY BI1 V BYSTŘICI POD LOPENÍKEM ÚZEMNÍ STUDIE ZÁSTAVBY RODINNÝMI DOMY LOKALITY BI1 V BYSTŘICI POD LOPENÍKEM A/ TEXTOVÁ ČÁST - TECHNICKÁ ZPRÁVA A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE C/ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ PLOCHA A POZEMKŮ

Více

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Zhotovitel: Ing. arch. Dana Zákostelecká, Petra Bezruče 632, 386 01 Strakonice 1/10 2/10 TEXTOVÁ ČÁST ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE: 1. Základní identifikační údaje:

Více

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů.

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů. 1 OBSAH: 1. Rozsah projektovaného souboru... 2 2. Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení... 2 3. Údaje o instalovaných výkonech... 2 4. Prostředí... 2 5. Stupen důležitosti dodávky el. energie...

Více

Vlkov Letovice, oprava vodovodního přivaděče. Technická zpráva. nebylo provedeno. Stavba je vytýčena v souřadnicovém systému

Vlkov Letovice, oprava vodovodního přivaděče. Technická zpráva. nebylo provedeno. Stavba je vytýčena v souřadnicovém systému Výškové zaměření stavby JTSK. Trasa : nebylo provedeno. Stavba je vytýčena v souřadnicovém systému Potrubí HDPE, PE 100-RC, typ 2 dle PAS 1075, SDR 11, PN 16 160 / 14,6 mm Potrubí obnovy řešeného vodovod.

Více

1. Úvod. 2. Technické řešení

1. Úvod. 2. Technické řešení 1. Úvod Tento objekt projektové dokumentace řeší odvodnění zpevněných a nezpevněných ploch komunikací v rámci projektu výstavby chodníků v Palkovicích. Upozorňuji na skutečnost, že se v trase navržených

Více

ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE

ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE R OBJEKT A 1.NP ± 0,000 = 234,25 m.n.m. Bpv ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE BUDOVA A BUDOVA B ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE SO 08.A

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY POPOVIČKY s. r. o. A. Obecné technické požadavky na vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci

TECHNICKÉ SLUŽBY POPOVIČKY s. r. o. A. Obecné technické požadavky na vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci Technické požadavky na vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci a na vodovodní nebo kanalizační přípojky připojované na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci Popovičky stanovené pro vodovod a

Více

VNITŘNÍ ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE:

VNITŘNÍ ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE: VNITŘNÍ ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE: Cíl projektu Projekt řeší vnitřní rozvody studené, teplé a cirkulační vody, splaškovou a dešťovou kanalizaci v novostavbě domu pro seniory v obci Vnorovy. Vodovodní a

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Vodovod Útušice. Místo : k.ú. Útušice. Obec : Útušice. Kraj : Plze ský. Pov.obec : eštice. Stavebník : Obec Útušice,

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Vodovod Útušice. Místo : k.ú. Útušice. Obec : Útušice. Kraj : Plze ský. Pov.obec : eštice. Stavebník : Obec Útušice, TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : Vodovod Útušice Místo : k.ú. Útušice Obec : Útušice Kraj : Plze ský Pov.obec : eštice Stavebník : Obec Útušice, Útušice 59, 332 09 Št novice Stupe PD : DPS Stav.objekt : SO 31

Více

OBEC SKALKA ČOV A STOKOVÁ SÍŤ

OBEC SKALKA ČOV A STOKOVÁ SÍŤ BEC SKALKA ČV A STKVÁ SÍŤ DPS A. Průvodní zpráva 1/10 bsah: A.1 Identifikační údaje... 4 A.1.1 Údaje o stavbě... 4 a) název stavby... 4 b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní

Více

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902 A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Kraj: Oprava chodníku Lipoltice III hospoda kat.území : Lipoltice Pardubický Okres: Pardubice

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 2.9.2008 VÚP 328.3-1227/1671/08 Ka-33 Pavel Kavlík

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva Obsah B. Souhrnná technická zpráva... 1 B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení... 2 B.1.1 Zhodnocení staveniště... 2 B.1.2 Urbanistické a architektonické

Více

1. Základní údaje stavby

1. Základní údaje stavby - 1 - Technická zpráva 1. Základní údaje stavby Název stavby: Katastrální území: Přípojka kanalizace pro objekt č.p. 49/1 ul. Havlíkova 643033 Horní Jiřetín Dotčené pozemky: - p.p.č. 80/5, Potoční 15/1,

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY B7 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOŠTICE. Textová část

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY B7 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOŠTICE. Textová část ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY B7 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOŠTICE Textová část Územní studie upřesňuje řešení lokality B7 územního plánu. Předmětná lokalita je umístěna v k.ú. Loštice na rozhraní s k.ú. Žádlovice v části

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu Zdravotechniky

TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu Zdravotechniky Štefan Bolvári Podlesí 401, Svatava, 357 03 Akce: Dům jedním tahem Rodinný dům RD-19z Plutos výstavba na p.p.č. k.ú. Sluštice Rudolf Neumann a Jana Neumannová Konstantinova 34, Praha 4 Chodov, 149 00 TECHNICKÁ

Více

Chodník podél místní komunikace

Chodník podél místní komunikace 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : Zodp. proj.

Více

SBĚRNÝ DVŮR NA P.P.Č. 588/6, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MALŠOVICE

SBĚRNÝ DVŮR NA P.P.Č. 588/6, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MALŠOVICE DANIELA BIČIŠŤOVÁ, PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ, KAMENICKÁ 255/95, 405 02, DĚČÍN 2, TEL. 605 726 875 Akce: SBĚRNÝ DVŮR NA P.P.Č. 588/6, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MALŠOVICE Stavebník: Obec Malšovice, Malšovice

Více

3471611kri. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

3471611kri. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 28651/131-A/2011/Kr Trhové Sviny, dne 19.12.2011 Vyřizuje : František Kříha 34716/11/Kri Telefon : 386 301 427

Více

F2.5.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

F2.5.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Název : INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - NOVOSEDLY lokalita Mikulovská Investor : Obec NOVOSEDLY, Novosedly 1, 691 82 NOVOSEDLY Stupeň : PD pro SP Část : F2.5 Plynovod, plynové přípojky F2.5.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodp.

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. město Přeštice, ulice Hlávkova, lokalita nad kostelem Pozemky: KN 1378, 1374/1 a st.270 k.ú. Přeštice, 735256

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. město Přeštice, ulice Hlávkova, lokalita nad kostelem Pozemky: KN 1378, 1374/1 a st.270 k.ú. Přeštice, 735256 Ing. LEMENDA TOMÁ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Vodovod nad kostelem Místo stavby: město Přeštice, ulice Hlávkova, lokalita nad kostelem Pozemky: KN 1378,

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR B souhrnná techn. zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR B souhrnná techn. zpráva Stupeň: US OBSAH: B.1 Popis území stavby... 2 B.2 Celkový popis stavby... 4 B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení... 5 B.2.3. Celkové

Více

VEŠKERÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ A EKOLOGICKÁ DÍLA

VEŠKERÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ A EKOLOGICKÁ DÍLA POSUZUJEME PŘIPRAVUJEME VODOHOSPODÁŘSKO - INŽENÝRSKÉ SLUŽBY Spol. s r. o. 500 03 Hradec Králové Na Střezině 1079 TEL. 495 076 011 FAX 495 541 341 PROJEKTUJEME PROJEDNÁVÁME POSTAVÍME NA KLÍČ VEŠKERÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH Výkres č. F 701 Technická zpráva - 6 A4 Výkres č. F 702 Půdorys 1.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 703 Půdorys 2.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 704 Půdorys 3.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres

Více

SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP

SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP 05 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PODÉLNÉ PROFILY, ROZVINUTÉ ŘEZY 06 DEŠŤOVÁ

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz. A. Průvodní zpráva. Stavební úpravy objektu na p. č. 92/8, k. ú.

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz. A. Průvodní zpráva. Stavební úpravy objektu na p. č. 92/8, k. ú. Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

Obecní úřad Všechovice stavební úřad

Obecní úřad Všechovice stavební úřad Obecní úřad Všechovice stavební úřad 753 53 Všechovice 17 Tel.: 581 694 161 e-mail: suvsechovice@quick.cz Č.j.: 290/11/51/Lu-3 Všechovice : 5.12.2011 ROZHODNUTÍ Výroková část: Obecní úřad Všechovice, stavební

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST Č.P. 102 BRNIŠTĚ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY Investor : Obec Brniště Brniště 102 47129 Brniště Zodp. Projektant : Vladimír

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Hrušovany nad Jevišovkou Oprava povrchu ulice Maxe Dvořáka b) Stavebník: Město Hrušovany nad Jevišovkou nám.

Více

1. ÚVOD... 2 2. KANALIZACE... 2 3. VODOVOD... 4

1. ÚVOD... 2 2. KANALIZACE... 2 3. VODOVOD... 4 1. ÚVOD... 2 2. KANALIZACE... 2 2.1. DOMOVNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE... 2 2.1.1. PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ... 2 2.1.2. ODPADNÍ POTRUBÍ... 2 2.1.3. SVODNÉ POTRUBÍ... 2 2.1.4. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY... 3 2.2. DOMOVNÍ

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007 Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Jablunkov, dne 27. prosince 2007 Obec Písek, Písek č.p. 51, 739 84 Písek u Jablunkova, zastoupena starostou

Více

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY SEZNAM PŘÍLOH. (zak.č. DM 205-1) D.1.4.A-01 - Technická zpráva

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY SEZNAM PŘÍLOH. (zak.č. DM 205-1) D.1.4.A-01 - Technická zpráva DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO HŘBITOV PARC.Č. 1009/2, STARÁ VES U BÍLOVCE SEZNAM PŘÍLOH (zak.č. DM 205-1) D.1.4.A-01 - Technická zpráva D.1.4.A-02

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA :

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : C.1.1. OBSAH: 1. Identifikační údaje objektu... 3 2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení... 3 2.1 Zdůvodnění výběru staveniště...

Více

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 Objednatel: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 ŘSD ČR ZÁVOD Praha Na Pankráci 56, 145 05

Více

Znalecký posudek č. 901-11/2014

Znalecký posudek č. 901-11/2014 Znalecký posudek č. 901-11/2014 O ceně vodovodního řadu a kanalizace části díla Inženýrské sítě pro výstavbu RD Hronov - Šedivá Hora na více pozemcích více vlastníků v katastrálním území Hronov, v obci

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant: Vypracoval: Stupeň: prava chodníku v Kvapilově ulici Tábor, Jihočeský kraj. k.ú. Tábor Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Graphic PR s.r.o. Stránského

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Akce Místo stavby Okres Investor : Celková oprava Lesní cesty Chyňavská - Zelená bouda : Chyňava : Beroun : Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Hořovice,

Více

Správa a údržba silnic PK. Správa a údržba silnic PK. Ing. Petr Novotný

Správa a údržba silnic PK. Správa a údržba silnic PK. Ing. Petr Novotný 1/6 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby Oprava silnice III/34019 Chrudim - Stolany Místo stavby: Chrudim Stolany Kraj Pardubický Příslušný stavební úřad Pozemky stavby INVESTOR

Více

OBEC NEZBAVĚTICE PASPORT DEŠŤOVÉ KANALIZACE 01 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OBEC NEZBAVĚTICE PASPORT DEŠŤOVÉ KANALIZACE 01 PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBEC NEZBAVĚTICE PASPORT DEŠŤOVÉ KANALIZACE 01 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Titulní list Název stavby: Pasport dešťové kanalizace Místo stavby: obec Nezbavětice Kraj: Plzeňský Okres: Plzeň - jih Charakter stavby:

Více

Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov. Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov. Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov Investor : Obec Vlčnov, Vlčnov 124, 687 61 Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ SO 101 KOMUNIKACE SO 102 CHODNÍK

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY. Akce : MŠ RATIBOŘICKÁ 2299

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY. Akce : MŠ RATIBOŘICKÁ 2299 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : MŠ RATIBOŘICKÁ 2299 Místo : RATIBOŘICKÁ 2299, Praha Horní Počernice Projektovaná část : Stupeň : Dokumentace pro výběr zhotovitele Investor : Městská část

Více

Malá Skála Kanalizace a vodovod Vranové

Malá Skála Kanalizace a vodovod Vranové VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov IČO 49295934, DIČ CZ49295934 Malá Skála Kanalizace a vodovod Vranové Základní informace o stavbě a pokyny pro vlastníky nemovitostí Obsah

Více

Plánovací smlouva. I. Smluvní strany

Plánovací smlouva. I. Smluvní strany Plánovací smlouva dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti uzavřená v souladu s 86, odst.

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4904/2011/ÚPSÚ/DN - 7/DN/328.3/ZMUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

1. Identifikační údaje. 2. Údaje o umístění stavby. a) označení stavby Název : Popice zpevněné plochy za kostelem

1. Identifikační údaje. 2. Údaje o umístění stavby. a) označení stavby Název : Popice zpevněné plochy za kostelem : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva. Identifikační údaje a) označení stavby Název b) stavebník Jméno / název : Obec Popice Adresa : Hlavní 62, 69 27 Popice Telefon : 725 293 c) projektant Odpovědný

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU HEGAs, s.r.o. 739 61 T inec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Stavba : ást stavby: Stavební úpravy hygienického za ízení v 2. NP budovy radnice sta Jablunkova D.1.4.1 Otopná soustava,

Více

Město Turnov. Vyhláška Města Turnova č. 57/99 o změně č. 1 závazné části územního plánu sídelního útvaru Turnov

Město Turnov. Vyhláška Města Turnova č. 57/99 o změně č. 1 závazné části územního plánu sídelního útvaru Turnov Město Turnov Vyhláška Města Turnova č. 57/99 o změně č. 1 závazné části územního plánu sídelního útvaru Turnov Městská rada v Turnově dne 13. 10. 1999 vydává podle 24, 44 odst. 2 písm. a) a 45 písm. l)

Více

TITULNÍ LIST. Novostavba RD manželů Ježkových Beroun parc.č. 1410/121. Nad Paloučkem 1715 266 01 Beroun - město. Místo stavby: Beroun kat.č.

TITULNÍ LIST. Novostavba RD manželů Ježkových Beroun parc.č. 1410/121. Nad Paloučkem 1715 266 01 Beroun - město. Místo stavby: Beroun kat.č. TITULNÍ LIST Akce: Novostavba RD manželů Ježkových Beroun parc.č. 1410/121 Stavebník: Manželé JEŽKOVI Nad Paloučkem 1715 266 01 Beroun - město Místo stavby: Beroun kat.č. 1410/121 Stupeň PD: Projekt pro

Více

Vodohospodářské projekty s r.o., Náměstí T.G.Masaryka č.p. 130, Česká Lípa 470 01, IČ 22793186

Vodohospodářské projekty s r.o., Náměstí T.G.Masaryka č.p. 130, Česká Lípa 470 01, IČ 22793186 . OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 1 A.1. Identifikační údaje... 1 A.1.1 Údaje o stavbě... 1 a) název stavby... 1 b) místo stavby... 1 c) předmět dokumentace... 1 A.1.2 Údaje o stavebníkovy... 1 A.1.3 Údaje

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

REKONSTRUKCE PARTERU Tyršova, Vnoučkova, Husova ulice

REKONSTRUKCE PARTERU Tyršova, Vnoučkova, Husova ulice A Průvodní zpráva OBSAH A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ... 3 A.3. ÚDAJE

Více

STANDARDY PRO VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

STANDARDY PRO VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY STANDARDY PRO VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Standardy VAS, a.s., divize Třebíč pro vodovodní a kanalizační přípojky jsou zpracovány jako závazná metodika pro všechny stupně projektových dokumentací

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor životního prostředí a zemědělství Datum: 19. 10. 2012 Jednací číslo: 2710/ZPZ/2012 Vyřizuje/linka: Ing. Jan Koutecký / 970 E-mail: koutecky.j@kr-ustecky.cz

Více

Městský úřad Březnice Stavební úřad

Městský úřad Březnice Stavební úřad Spis: Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon E-mail: 2109/2015/SÚ 2109/2015/MUBREZ/SU-5 Ing. Novotná 318 403 172 stavebni@breznice.cz Městský úřad Březnice Stavební úřad Náměstí 11, 262 72 Březnice Březnice

Více

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby D.1.1. Dokumentace stavebních objektů ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTRECHNIKY A BLESKOSVODŮ Technická zpráva Silnoproudá elektrotechnika Bleskosvody Bezpečnost a ochrana zdraví Příloha č.1: Analíza řízení rizika

Více

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí Staveniště, jeho velikost a rozsah je dán velikostí stavebního pozemku. Zařízení

Více

AQLlAFKC:=>~F K-..- Ing. Michal Manda. Vodohospodářské stavby ~ Objednavatel: Obec Ounajovice, Ounajovice 4,37901 Třeboň

AQLlAFKC:=>~F K-..- Ing. Michal Manda. Vodohospodářské stavby ~ Objednavatel: Obec Ounajovice, Ounajovice 4,37901 Třeboň Ing. Michal Manda AQLlAFKC:=>~F K-..- Vodohospodářské stavby ~ TECHNICKÁ POMOC VODOVOD DUNAJOVICE Objednavatel: Obec Ounajovice, Ounajovice 4,37901 Třeboň Zpracovatel technické pomoci: Ing. Michal Manda,

Více

Územní studie na zastavitelné plochy Z9, obec Soběšovice

Územní studie na zastavitelné plochy Z9, obec Soběšovice Územní studie na zastavitelné plochy Z9, obec Soběšovice POŘIZOVATEL: Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek ŽADATEL: územní studie

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. NÁZEV STAVBY : Parkovací pás v ulici Libušina - Teplice. OBJEKT : SO 661 Ochrana trakčního kabelového vedení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. NÁZEV STAVBY : Parkovací pás v ulici Libušina - Teplice. OBJEKT : SO 661 Ochrana trakčního kabelového vedení TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY : Parkovací pás v ulici Libušina - Teplice MÍSTO STAVBY Adresa : Libušina ulice Teplice katastrální území : k.ú. Teplice, 766003 OBJEKT : SO 661 Ochrana trakčního kabelového

Více

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD TEXTOVÁ ČÁST NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE AKCE / JOB MÍSTO / SITE

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD TEXTOVÁ ČÁST NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE AKCE / JOB MÍSTO / SITE NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE TEXTOVÁ ČÁST AKCE / JOB ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD MÍSTO / SITE k. ú. LIPNO NAD VLTAVOU KLIENT / CLIENT OBECNÍ ÚŘAD LIPNO NAD VLTAVOU Lipno n. Vltavou 83, Lipno n. Vltavou

Více

Rozhodnutí. vydává stavební povolení

Rozhodnutí. vydává stavební povolení ÚJEZDNÍ ÚŘAD VOJENSKÉHO ÚJEZDU BOLETICE CZ - 382 29 Boletice č.p.3 tel.+ 420 973327202, fax + 420 973327222 www.vojujezd-boletice.cz uuvu.boletice@seznam.cz Číslo jednací došlého dokumentu : 2097-3/2007/DP-1518-VODA,

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 27.1.2009 VÚP 328.3-2360/3150/08 Ka-38 Pavel Kavlík

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 862/15/VH a veřejná vyhláška. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení

I. Oznámení II. Usnesení č. 862/15/VH a veřejná vyhláška. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: neuvedena Ze dne: 12. května 2015 Č. j.: SMO/334517/15/OŽP/Mot Sp. zn.: S-SMO/170891/15/OŽP/9 Vyřizuje: Ing. Motal, Surýnek Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 Spisová zn.: Číslo jednací: ZN/ŽP/843/13 ŽP/4797/13/Šp Vyřizuje:

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Radnice, stavební odbor náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice Č.j: MěÚ/522/2013-6 Radnice, dne: 8.8.2013 Vyřizuje: Jan Kotva E-mail: jan.kotva@mesto-radnice.cz Telefon: 371 740 816 Stavebníci:

Více

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE...

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... Obsah: 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 2 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 2 3.2 ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více

MINAS INNOVATION PARK

MINAS INNOVATION PARK G G A R C H I C O, a. s. U H E R S K É H R A D I Š T Ě Z E L E N É N Á M Ě S T Í 1291 tel.: 576 517 107 www.archico.cz DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VYPRACOVAL GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291,

Více

Vodovodní přípojky Všeobecné informace

Vodovodní přípojky Všeobecné informace 1 Vodovodní přípojky Veškeré manipulace na vodovodní síti pro veřejnou potřebu, provozované VAS,a.s. divizí Brno - venkov, může provádět pouze VAS,a.s., která je zodpovědná za kvalitu dodávané pitné vody

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je elektropřípojka nn uvedeného objektu. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor. Základní technické údaje: Napěťová soustava: 3x230/400V

Více

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Změna č. 4 územního plánu obce Velké Březno Projektant: Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

Více