VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Janis Tavandžis Teorie výživy v oblasti sportu Bakalářská práce 2014

2 Teorie výživy v oblasti sportu Bakalářská práce Janis Tavandžis VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc. Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

3 Bachelor s Dissertation Theory of nutrition in the area of sport Janis Tavandžis The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd Department of Hotel management Major: Hotel management Thesis advisor: doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc. Date of submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, Že jsem bakalářskou práci na téma Teorie výživy v oblasti sportu zpracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s.r.o. V Praze dne Janis Tavandžis...

5 Rád bych poděkoval panu doc. MUDr. Karlu Dohnalovi, CSc. za jeho čas, rady, připomínky, literaturu a znalosti, které mi pomohly při psaní této práce.

6 Abstrakt Tavandžis, Janis. Teorie výživy v oblasti sportu, [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha s. Tématem této práce je teorie výživy v oblasti sportu. Cílem je popsat základní pilíře výživy a objasnit výživové požadavky těchto složek na tělo sportovce. Zjistit stav současného stravování mladých sportovců a přijít na to, jak dbají na správnou výživu. Práce je rozčleněna do tří částí. Materiál pro teoretickou část jsem čerpal z odborné literatury. V této části se věnuji popisu základních výživových složek, pitnému režimu, výživě v různých etapách tréninku, dopingu a sportovních doplňků. Analytická část se zabývá průzkumem stravovacích zvyklostí sportovní skupiny. Zkoumána je hypotéza, týkající se povědomí a dodržování zdravé sportovní stravy mladými sportovci. Ukázalo se, že sportovci zkoumané skupiny nedbají na správnost stravování. Ať už z důvodu neinformovanosti, což vidím jako největší problém, nebo z osobních a jiných důvodů. Výsledky jsou využity pro návrhovou část, která se skládá z návrhu stravovacího plánu určeného pro specifickou skupinu. Cílem jídelníčku je zkvalitnit sportovní schopnosti a trénink. Pro práci jsem využil metod analýzy, syntézy a komparace. Klíčová slova: bílkoviny, organismus, sacharidy, sport, tuky, voda, výživa

7 Abstract Tavandžis, Janis. Theory of nutrition in the area of sport. [Bachelors dissertation] The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Prague: pages. The theme of this work is Theory of nutrition in the area of sport. The aim is to describe the basic pillars of nutrition and explain the nutritional requirements of these components on athlete's body. Find out about current state of young athletes eating habits and how they pay attention to health and food. Bachelor s thesis is divided into three parts. Materials for theoretical part are drawn from literature. In this part I describe the basic nutritional components, fluid regime, nutrition in different phases of training, doping and sports supplements.the analytical part deals with the exploration of eating habits among sporting group. There is a research whether the hypothesis on the theme Awareness and compliance with healthy sports diet is true or not. It turned out that the studied group of athletes ignores proper diet. It is caused due to lack of information, which I see as the biggest problem, or for personal or other reasons. The results are used for the forms part, which consists of the eating plan, intended for a specific group. The goal of the diet is to improve athletic ability and training. Key words: proteins, organism, carbohydrates, sport, lipids, water, nutrition.

8 Obsah ÚVOD... 9 Teoretická část VÝŽIVA A SPORT ENERGETICKÉ NÁROKY ŽIVINY VYUŽÍVANÉ PŘI ZÁTĚŽI SACHARIDY BÍLKOVINY TUKY VODA A PITNÝ REŽIM VITAMINY MINERÁLNÍ LÁTKY PŘEDVÝKONOSTNÍ FÁZE VÝKONOSTNÍ FÁZE VÝŽIVA A REGENERACE PO VÝKONU PROBLEMATIKA ZAKÁZANÝCH LÁTEK DOPINGOVÉ METODY DOPINGOVÉ SKUPINY SKUPINY LÁTEK PODLÉHAJÍCÍM OMEZENÍM SPORTOVNÍ VÝŽIVOVÉ DOPLŇKY DOPLŇKY U SILOVÝCH SPORTŮ DOPLŇKY U VYTRVALOSTNÍCH SPORTŮ Praktická část METODOLOGIE VÝZKUMU CÍL VÝZKUMU METODIKA VÝZKUMU POSTUP HYPOTÉZY VÝSLEDKY ŠETŘENÍ A JEJICH ANALÝZA VZTAH HYPOTÉZ K VÝSLEDKŮM ŠETŘENÍ Návrhová část NÁVRH STRAVOVACÍHO PLÁNU PRO CÍLOVOU SKUPINU... 53

9 ÚVOD Jako téma svojí bakalářské práce jsem si zvolil Teorie výživy v oblasti sportu. Toto téma je velmi aktuální a populární. Hlavní motivací pro výběr této práce byla moje sportovní kariéra fotbalisty. Nyní se sportu věnuji pouze rekreačně a to konkrétně fitness, volejbalu, tenisu a fotbalu. Dané sportovní prostředí znám velmi dobře. Zkušenosti se mi tak zúročily v praktické části mojí práce. Poslední studie a výroky nutričních terapeutů dávají stále větší význam výživě, jakožto prevenci zranění nebo nemoci. Správné stravování má velký vliv na sportovní výkon a dokáže ho značně ovlivnit jak k lepšímu, tak i k horšímu. Současní úspěšní světoví sportovci dávají rady mladším kolegům. Správným klíčem k úspěchu je poctivý trénink, životospráva, důsledná výživa a regenerace. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části se věnuji základním a nejdůležitějším složkám výživy sacharidům, bílkovinám a tukům. Jejich význam a proč je potřebujeme přijímat. Snažil jsem se tyto skutečnosti popsat co nejsrozumitelnější formou, aby je pochopil opravdu každý. Dále se věnuji vitamínům, minerálním látkám a pitnému režimu, který je pro sportovce velmi specifický. Jsou zde popsány jednotlivé fáze tréninku, s důrazem na časování a konzumaci stravy. Kapitola o dopingu pojednává o současné tmavé stránce sportu. Každý sportovec je zodpovědný za to, co do svého těla přijímá. Zakázané látky si musí hlídat a vědět, popřípadě konzultovat s odborníkem, které smí. Poslední část teoretické práce shrnuje současný trh s výživovými doplňky. V praktické části se věnuji průzkumu současného stravování mladých sportovců pomocí dotazníkové formy. Výsledky poté analyzuji a používám do další části práce. Návrhová část obsahuje rozbor stravovacího plánu pro danou skupinu. Práce si klade za cíl nastínit základní stravovací nároky pro tělo sportovního člověka. Zdůraznit význam těchto složek a objasnit jejich funkci. Dále zjistit současný stav stravovacích návyků dané sportovní skupiny, analyzovat je a použít výsledky k návrhu lepšího východiska. K zajištění výsledů jsem použil dotazníkovou formu. Oslovil jsem skupinu respondentů s tím, že některé i osobně. 9

10 Pro dosažení cílů bakalářské práce jsem použil metody analýzy, syntézy a komparace. Nejdůležitějšími informačními zdroji jsou převážně knihy z lékařských a sportovních fakult v České republice. Poté odborná literatura od zahraničních autorů a výživových specialistů. Méně jsem čerpal z internetových zdrojů. Pomohly mi také časté konzultace s fitness trenéry a odborníky na výživu. Teoretická část 1. VÝŽIVA A SPORT Nedílnou součástí všech organismů je nutnost výživy. Každý z nás denně potřebujeme množství živin, abychom si zajistili určitou energii k přežití. Potrava, kterou přijímáme je úzce spjata s naším životním stylem a postupem času se zcela jistě projeví i na našem zdraví. Proto je v naší době tak důležité dbát na to, co jíme. Jídlo je celosvětový fenomén. Někde je ho málo a jinde zase moc. Část populace trpí obezitou a část zase podvýživou. Spoustu lidí řeší celoživotní problémy s postavou a stravovacími návyky, marně hledají kompromis mezi stravou a pohybem. Jídlo a jeho význam nespočívá jen v souvislosti s postavou a energií ale má také vliv na psychický stav člověka. Výživa a sport jsou dva pojmy, které spolu velmi souvisí. Zvláště u sportovců, jejichž energetický výdej je odlišný od ostatních. Trénink a sportovní soutěže představují specifické energetické nároky. Jeden ze základních triků, jak z výživy udělat spojence, je předcházet pocitu nadměrného hladu. Hlad totiž omezuje schopnost vybrat si potraviny, které jsou podporou cvičení či tréninku i našeho zdraví. (Clark, 2000, s. 13) V běžném životě tento stav vystihuje rčení: hlad je nejlepší kuchař. Spousta z nás totiž v případě hladu sáhne po první surovině, ať je jakákoliv a nehledí na její prospěch pro náš organismus. V dnešním životě se tato situace řeší často pomocí rychlého občerstvení. 10

11 Jídlo je tedy více než jen palivo, které odstraní pocit hladu. Jídlo obsahuje i živiny nezbytné pro udržení optimálního zdraví a výkonnosti. Živiny je možné rozdělit do šesti skupin.(clark, 2000, s. 13) Sacharidy, tuky, bílkoviny, vitaminy, minerály a voda. V případě všech těchto složek potravy platí pravidlo rozmanitosti, přiměřenosti a prospěšnosti. To znamená vhodně kombinovat a obměňovat potraviny tak, aby se tělu dostalo všech těchto potřebných živin. Rozmanitý jídelníček je rozhodně lepší než ten, který se vymezuje pouze na některé potraviny. Konzumovat potraviny v přiměřeném množství. V tomto případě platí, že i zdánlivě nezdravé jídlo může být denně přijímáno v určitém množství. Vybírat si ty prospěšné suroviny, které mají vyšší nutriční hodnotu a naopak co nejméně konzervačních a dochucovacích přísad. (Clark, 2000, s ) 2. ENERGETICKÉ NÁROKY Příjem energie z potravy je jednou ze základních životních podmínek. Energie je potřebná pro všechny biosyntetické reakce a pro udržení vnitřního prostředí organismu. Po splnění všech bazálních potřeb organismu je další energie zapotřebí pro činnost svalu, ať už s pracovním, rekreačním nebo sportovním záměrem. (Maughan, Burke, 2006, s. 15) Je zřejmé, že je to jeden z určujících a podmiňujících faktorů při podávání tělesného výkonu. Energie sportovce má přímý vliv na jeho fyzický i psychický výkon. Vztah výdeje a příjmu musí být takový, aby si sportovec za všech podmínek udržel ideální tělesnou hmotnost a složení těla. (Kučera, Dylevský & kolektiv, 1999, str. 233) Každý sport má individuální podmínky na tělesné proporce, při jejichž dosažení je možné podat nejlepší možný výkon. 3. ŽIVINY VYUŽÍVANÉ PŘI ZÁTĚŽI Každá fyzická aktivita přináší zvýšení energetických nároků na naše tělo a hlavně na naše svaly. Pokud nejsou tyto nároky splněny, není poté možné určitý pohyb provést tak, jak 11

12 bychom potřebovali. Při dlouhodobé a vysoce intenzivní zátěži je nutné doplňovat energii včas. Pokud tak neučiníme, může se projevit únava, popřípadě deformace svalů a kostí. Pravidelným tréninkem je možné svaly vytrénovat tak, že se adaptují na danou aktivitu a splňují pohybové nároky. (Maughan, Burke, 2006, s. 35) 3.1 SACHARIDY Nejlepším zdrojem energie pro lidský organismus a svalovou práci jsou sacharidy. Sacharidy se jednoduše rozdělují dle počtu molekul na jednoduché a složené. Mezi jednoduché sacharidy, které běžně nazýváme cukry, řadíme monosacharidy a disacharidy. Jsou to například glukóza, fruktóza a galaktóza. Kombinací těchto jednoduchých monosacharidových jednotek se tvoří disacharidy. Nejběžnější jsou řepný cukr-sacharóza, mléčný cukr-laktóza a kukuřičný cukr. (Clark, 2000, s. 97). Před tím, než disacharidy vstoupí do krve, jsou přeměněny na molekuly glukózy, která slouží jako zdroj pro pracující svaly. (Clark, 2000, s. 97) Vyšším typem jsou složené sacharidy. Jsou to typicky škrob v rostlinných potravinách a glykogen ve svalech. Tyto řetězce vznikají navázáním určitého počtu monosacharidů na sebe. Jsou obsaženy v potravinách, jako jsou brambory, rýže, chléb a jiné. Tyto takzvané škroby se trávením přemění na glukózu, která je použita jako zdroj energie nebo je uložena do zásoby pro pozdější využití. Člověk ukládá přebytečnou glukózu ve formě svalového nebo jaterního glykogenu. Tento glykogen je pak pohotovostně připraven pro cvičení. (Clark, 2000, s. 99) Vyčerpáním svalového glykogenu oslabujeme naši fyzickou sílu, kdežto vyčerpáním jaterního glykogenu oslabujeme naše vnímání. Naše svaly a mozek potřebují glukózu jako zdroj energie. Je proto vhodné, abychom se krátce před výkonem zásobili o potřebnou 12

13 glukózu pro správné fungování našeho mozku a vnímání, které ovlivňuje náš psychický stav. Psychické rozpoložení je mnohdy pro sportovní výkon důležitější, než to fyzické. (Clark, 2000, s. 104) Významnou funkcí sacharidů je, že se na rozdíl od bílkovin a tuků pohotovostně ukládají do svalů. Proto jsou tolik stěžejní složkou potravy vytrvalostních a silových sportovců. Odpovídající příjem bílkovin je nutný pro stavbu a ochranu svalové tkáně. Nevyplácí se jíst nedostatek bílkovin, avšak ty by měly tvořit pouze jednu třetinu večeře. Zbytek by měly doplnit sacharidy. (Clark, 2000, s. 106) Dnes již víme, že sacharidy neovlivňují hladinu krevní glukózy dle toho, jestli jsou složené nebo jednoduché. Ovlivňují ji glykemickou reakcí, to je schopností podílet se na přísunu glukózy do krve. (Clark, 2000, s. 100) Dietologové proto vytvořili pro různé potraviny takzvaný glykemický index a seřadili je dle toho do tabulky. Sacharidy s vysokým glykemickým indexem (med, brambory, kukuřičné vločky) rychle přejdou do krve a je vhodné je jíst během tréninku a po něm. Potraviny se středním nebo nízkým glykemickým indexem (rýže, těstoviny, banány) přecházejí do krve pomalu. Je vhodné je konzumovat před tréninkem, protože poskytují energii dlouhodobě. (Clark, 2000, s. 100) Vhodná sportovní výživa by se měla skládat z 60 % sacharidů pro běžný trénink a 65-70% pro vytrvalostní trénink. Poměr tuků zhruba 25% a bílkovin 15%. (Clark, 2000, s. 113) 3.2 BÍLKOVINY Bílkoviny neboli proteiny jsou makromolekulární látky, skládající se z aminokyselin. Ty jsou propojeny peptidovou vazbou. Známé aminokyseliny můžeme vzhledem k lidskému metabolismu rozdělit na esenciální a neesenciální. Esenciální (valin, leucin, metionin) si 13

14 neumí lidské tělo syntetizovat, nebo pouze v nedostatečné míře. Ty neesenciální si lze vytvořit z jiných látek. Dle původu můžeme rozdělit bílkoviny na živočišné a rostlinné. Živočišné jsou obsaženy například v masu, mléku a vejcích. Rostlinné v luštěninách, obilovinách, sóje. Ideální poměr těchto druhů ve stravě je 1:1. Funkcí bílkovin je v těle mnoho. Slouží především ke stavbě nové svalové tkáně a opravě té nové, jsou nutné pro růst vlasů a nehtů, tvorbu hormonů, udržení imunity, tvorbu červených krvinek, tvorbu enzymů a protilátek. V případě, že v těle není dostatek glykogenu, jsou bílkoviny použity jako zdroj energie. Člověk není schopen ukládat bílkoviny ve formě tělesných bílkovin (svalové hmoty), a proto jsme nuceni potřebnou dávku bílkovin přijmout každodenně ve stravě. (Clark, 2000, s. 116) Denní příjem bílkovin je jednou z důležitých součástí stravy sportovce. Je dobré si umět zhruba spočítat, kolik jich naše tělo denně potřebuje přijmout. Doporučená dávka pro aktivní lidi se pohybuje mezi 1 1,8g bílkoviny na kilogram hmotnosti. Sportovec, kterému je 22 let a váží 70kg by tak denně měl zhruba přijmout 126g bílkovin. Pro člověka, který konzumuje živočišné bílkoviny v podobě masa, mléka a vajec není problém tuto dávku denně splnit. Problém nastává v případě vegetariánů, či lidí, kteří z různých důvodů konzumují pouze rostlinné bílkoviny. (Clark, 2000, s. 119) Není vyloučeno, že strava složená pouze z rostlinných bílkovin může mít blahodárné účinky na lidské zdraví. Výživy založená na rostlinách obsahuje více vlákniny, méně nasycených tuků a cholesterolu a více fytochemikálií, což jsou aktivní látky, které sehrávají důležitou roli v prevenci a léčbě mnoha onemocnění. (Clark, 2000, s ) Cílem vegetariánství by mělo být vytvořit vyváženou stravu s dostatkem bílkovin. Obecně platí zaručené kombinace potravin, které jsou bohaté na bílkoviny, které obsahují pro nás potřebné aminokyseliny. Vhodné kombinace jsou cereálie a mléko, těstoviny a sýr, chléb a sýr, obilniny a luštěniny, rýže a fazole, tofu. 14

15 3.3 TUKY Tuky neboli lipidy jsou přírodní látky živočišného a rostlinného původu. Jsou to deriváty vyšších mastných kyselin a chemické složení obsahuje vodík, kyslík a uhlík. Jsou rozpustné v organických roztocích, avšak nerozpustné ve vodě. Mají velkou energetickou hodnotu, mnohdy slouží jako zdroj energie. Bez určitého množství tuku v těle není schopen organismus pracovat. Tuková tkáň je nezbytnou součástí nervů, míchy, mozku a buněčné membrány. Vnitřní tuk obklopuje ledviny a jiné orgány, externí tuk je ochrannou vrstvou proti chladu. (Clark, 2000, s. 201) Obsahují esenciální mastné kyseliny, vitamíny rozpustné v tucích (A, D, E, K), antioxidantů a dalších látek významných pro tělo. Dodávají pokrmům chuť a pomáhají při žvýkání a polykání potravy. Za určitou dobu od jejich konzumace, uvádí se půl hodiny, nastává pocit sytosti organismu. Tuky by měly tvořit 30-35% energetického příjmu denně. Tuky dle užitečnosti a prospěšnosti pro náš organismus můžeme rozdělit na nasycené a nenasycené. Nasycené tuky jsou nebezpečné v případech nadměrné konzumace potravin, které je obsahují. Jejich konzumací si můžeme přivodit nemoci srdce a cév, diabetes, některá nádorová onemocnění a obezitu. Tyto tuky jsou obsaženy především v tučném mase, sádle, paštikách, uzeninách, čokoládových náhražkách, smetanových výrobcích. Ryby, ořechy, avokáda, rostlinní oleje obsahují zdraví prospěšné nenasycené tuky. (Dostálová, J. Tuky v potravinách a jejich nutriční hodnocení. Praha: Interní medicína pro praxi, 2011, str Dostupné na internetu: Esenciální tuk, tedy ten tuk, který si je nezbytné udržet, představuje u muže asi 4% tělesné hmotnosti. U žen je to více asi 12%. Větší množství tuku u žen je dáno přírodou. Ženský tuk, který se ukládá především v oblasti prsou, stehen a bocích, je připraven pro případné těhotenství a výživu dítěte. Proto jsou tyto partie často velmi rizikové a mnoho žen s nimi není spokojeno. Je to ovšem dáno ženskými predispozicemi, kdy aktivita enzymu, který ukládá tuk na zmíněných partiích, může být velmi vysoká. Naopak aktivita 15

16 enzymu, který odbourává tuk z těchto partií je nízká. Proto je nesnadné tyto tukové zásoby odbourat. (Clark, 2000, s ) 3.4 VODA A PITNÝ REŽIM Voda je největší složkou lidského organismu a její význam je často podceňován. Představuje asi 50-60% celkové tělesné hmotnosti. Stejně jako u ostatních živin je pravidelný přísun vody nezbytný k udržení správné funkce organismu. V případě narušení tohoto cyklu se můžeme setkat s příznaky jak nedostatku vody, tak s předávkováním. Při zvýšené tělesné aktivitě produkují naše svaly teplo, to je vedeno do tělesného jádra a teplota celého organismu se zvyšuje. Reakcí na tuto situaci je zvýšený krevní průtok kůží, který odvádí teplo z centra těla do kůže a nastává pocení. V závislosti na mnoha okolnostech může sportovec vypotit i více než 2-3l za hodinu. Pocením se v první řadě ztrácí voda a v různé míře pak elektrolyty, obojí je nutno trvale doplňovat. (Dylevský & kolektiv, 1999, str ) Velký vliv na pocení a obecně ztrátu tekutin mají klimatické podmínky. Vzhledem k častému pořádání sportovních akcí v teplých částech světa je tak sportovní výkon mnohdy ovlivněn počasím. Pokud se tekutiny tělu včas nedoplní, nastává dehydratace. Ta se projeví již při ztrátě tekutiny odpovídající 2% tělesné hmotnosti. Při ztrátě tekutiny odpovídající 5% tělesné hmotnosti je oschlý jazyk, chraptivý hlas a poruchy polykání. Prudce tak klesá i svalový výkon. (Clark, 2000, s. 145) Pitný režim před tréninkem se liší podle provozovaného sportu. Existují však obecné rady, jejichž dodržením můžeme maximalizovat sportovní výkon. Doporučuje se vypít cca 0,5l nápoje (vody, džusu, minerální vody, sportovního nápoje) do dvou hodin před výkonem. Tělo má takto dostatek času na vyloučení přebytečné tekutiny, protože ledviny potřebují na zpracování těch nadbytečných minut. Okolo minutami před výkonem je 16

17 dobré vypít 1-2dl vody nebo sportovního nápoje. Tyto tekutiny budou v zásobě a pohotovosti pro doplnění ztrát vzniklých pocením. (Clark, 2000, s ) Pitný režim během sportování je do jisté míry individuální. Záleží na tom, kolik tekutiny je pro vás pohodlné mít v žaludku během výkonu. Někdo dává přednost velkému objemu tekutin před i během tréninku. Dle mě je ideální variantou pít každých 15-20minut 0,3-0,5l bez ohledu na to, jestli mám žízeň nebo ne. Je důležité takzvaně nečekat na žízeň. (Clark, 2000, s ) ideální k pití jsou středně mineralizované vody (Mattoni). V průběhu delší zátěže se mohou objevovat křeče v důsledku ztráty hořčíku. Dávku hořčíku obsahuje minerální voda Magnesia, proto je vhodná k pití pro sportovce. Vhodné k doplnění tekutin jsou i různé nealkoholické nápoje jako džusy, sportovní nápoje, sodovky, čaje a některé slazené nápoje. Dokonce i některé potraviny s vysokým podílem obsažené vody mohou zabezpečit dodávku tekutin zejména v horkých dnech. Jsou to především ovoce a zelenina, například vodní meloun, okurka, rajče, pomeranč, grapefruit, salát. 3.5 VITAMINY Ke správné funkci organismu potřebujeme celou škálu vitaminů, minerálů a stopových prvků. Mnoho vitaminu a minerálů hraje důležitou roli v energetickém metabolismu, při stavbě tělesných tkání. Nedostatek všech těchto mikroživin se u lidí se sedavým, či neaktivním způsobem nemusí nijak zvlášť projevit. U lidí se zvýšeným fyzickým výkonem se naopak i malé nedostatky mohou podepsat na výkonu. Pravidelný trénink a zátěž organismu můžou zvýšit potřebu těchto mikroživin. (Maughan, Burke, 2006, s. 65) Vitaminy jsou organické látky, které organismus potřebuje v malém množství, aby zajistil biochemické reakce, které v běžném životě probíhají. Ve většině případů si je naše tělo 17

18 není schopno vytvořit, proto musejí být dodávány stravou. (Maughan, Burke, 2006, s. 66) Na rozdíl od sacharidů, tuků a bílkovin nám neslouží jako zdroj energie a naše tělo je potřebuje pouze v malém množství. Jejich nadbytek v těle může zapříčinit mnoho zdravotních problémů, existují i případy předávkování vitaminy. Některé vitaminy přijímáme již určené k finální spotřebě, jiné jako provitaminy, ze kterých vzniká vitamin až v našem těle. (www.viscojis.cz, nedatováno. Vitaminy, načteno z atid=56&itemid=106) Vitaminy můžeme rozdělit podle rozpustnosti v tucích a ve vodě. Mezi vitaminy rozpustné v tucích patří vitamin A, D, E, K. Lidské tělo je dokáže ukládat do zásob, se kterými si vystačí na delší dobu. Vitaminy D a K si zdravý člověk dokáže vytvořit. Jako potravinové zdroje těchto vitaminu slouží játra, mléčné výrobky, ryby, mrkev, rybí tuk, oříšky, rostlinné oleje. (www.viscojis.cz, nedatováno. Vitaminy, načteno z atid=56&itemid=106) Mezi vitaminy rozpustné ve vodě patří vitamin C, skupina vitaminu B (B1, B2, B3, B6, B12), kyselina pantotenová, vitamin H. Většinu z nich nelze naše tělo ukládat do zásob, měl by být zajištěn jejich denní přísun ve stravě. Nadbytek těchto vitaminu je vylučován močí. Hlavními zdroji skupiny vitaminů B jsou cereálie, chléb, mléčné výrobky, kvasnice, banány. Zdrojem populárního vitaminu C je tropické ovoce, lesní ovoce, rajčata, listová zelenina. (Víšcojíš, nedatováno. Vitaminy, načteno z atid=56&itemid=106) Dávkování vitaminu u sportovců je předmětem mnoha studií. Sportovci totiž často považují vitaminové suplementy jako pojistku, pokud nemají příliš vyvážený jídelníček. 18

19 V případě vitaminu rozpustných ve vodě tato přemíra nevadí, protože tělo je snadno vyloučí. Problém by mohl nastat u skupiny vitaminu rozpustných v tucích A, D, E, K. Ty v přemíře mohou dosáhnout toxických hodnot, protože se hromadí v našich tkáních. (Maughan, Burke, 2006, s. 68) Studie o účinnosti vitaminu na zvyšování sportovního výkonu vyhodnotily, že doplňování vitaminu nijak nepodporuje fyzickou činnost kromě případů, kdy šlo o úpravu již existujícího nedostatku. (Maughan, Burke, 2006, s. 69) 3.6 MINERÁLNÍ LÁTKY K udržení normální stavu organismu je třeba asi 20 druhů minerálních látek. Tělo si není schopno tyto látky vyrobit, musíme je přijmout v potravě. Mnoho z nich potřebuje organismus jen v malém množství, jiné ve větším. (Maughan, Burke, 2006, s. 70) Minerální látky jsou anorganické látky, které v těle hrají velmi důležitou roli při stavbě tkání, kostí, zubů, jsou součástí hormonů a enzymů. Tvoří asi 6% hmotnosti těla. Podle množství lze minerální látky rozdělit na makroprvky a stopové prvky. Mezi minerální látky řadíme sodík, draslík, vápník, fosfor, hořčík, chlor, síru. Mezi stopové prvky, které se vyskytují v našem těle v menší míře, řadíme železo, zinek, jod, selen, fluor, mangan a jiné. (Víšcojíš, nedatováno. Minerální látky, načteno z atid=55&itemid=105) Velmi důležitou látkou je vápník. Téměř všechen je uložen v kostech a zubech. Zajišťuje jejich pevnost. Účastní se ale i jiných tělních procesů například srážení krve, rytmické stahy srdce, přenos nervových vzruchů. Pro vstřebávání vápníku je důležitý vitamin D. Při jeho nedostatku se objevují problémy zejména pohybového aparátu. Osteoporóza je proces řídnutí kostí, který vede k jejich lámavosti v důsledku vyplavení vápníku z kostí. Projevují se různé deformace kostí, kazivost zubů a zhoršená kvalita nehtů. (Víšcojíš, 19

20 nedatováno. Minerální látky, načteno z atid=55&itemid=105) Minerální látka se zvláštním významem pro sportovce je železo. Jeho nedostatek je považován za nejčastější výživový nedostatek na světě. V rozvojových zemích a u rizikových skupin může tato vada postihovat až 40% populace. V těle se železo vyskytuje ve třech typech: jako zásobní železo, transportní železo a železo přenášející kyslík. Železo je hlavní součástí hemoglobinu, který transportuje kyslík v krvi, a myoglobinu přenašeče kyslíku ve svalu. (Maughan, Burke, 2006, s. 72) Důležité funkce železa v našem těle jsou tedy především transport kyslíku krví a ve svalech, je složkou enzymatických procesů, katalyzuje tvorbu volných kyslíkových radikálů. (Maughan, Burke, 2006, s ) Potraviny bohaté na železo jsou především maso a luštěniny. Doporučená denní dávka u dospělého jedince se pohybuje mezi 15-20mg, přičemž u těhotných nebo kojících matek může být dávka až dvojnásobná. 4. PŘEDVÝKONOSTNÍ FÁZE Tato fáze je charakteristická předzásobením organismu pro následující fyzickou aktivitu. Jejím cílem je tedy účinně zamezit faktorům, které by mohly vést k nedostatečné zásobě glykogenu ve svalech, hypoglykémii (nízký stav cukru v krvi), přehřátí nebo dehydrataci organismu, nízké hladině sodíku, zažívacím problémům. Všechny tyto problémy, i jiné další, mohou nastat v závislosti na délce a intenzitě tréninku, nutričního a kondičního stavu sportovce, okolním prostředí. Součástí všech sportovních týmů i individuálních sportovců by měla být stravovací strategie před, během a po výkonu. (Maughan, Burke, 2006, s. 125) 20

21 Pravidelně se doporučují jíst vysokosacharidová jídla, aby měly svaly dostatek energie na trénink. Denní příjem 60-70% sacharidů zabraňuje dlouhodobému vyčerpání glykogenu a umožňuje optimálně trénovat. Ideální denní porce sacharidů je 5-8g na 1kg tělesné váhy. Pro menší svačiny hodinu před výkonem se hodí snadno stravitelné potraviny s vysokým obsahem sacharidů. Například jogurt, banán, těstoviny, celozrnné pečivo, ovesná kaše. Naopak je vhodné omezit bílkoviny s vysokým obsahem tuku hamburgery, steaky, sýry. Tuk zpomaluje průchod potravy trávicím ústrojím. Tyto těžká jídla mohou způsobit pocit únavy a malátnosti. V případě potřeby sníst něco tučného či masitého je dobré volit plátky kuřecího masa na chlebu, nízkotučný tvaroh, sázené vejce s toastem. (Clark, 2000, s ) Lidé s vybíravým žaludkem mohou dát přednost tekuté stravě. Ta opouští žaludek rychleji než ta tuhá. Nejlépe je ovšem vyzkoušet vše v tréninku. Vysoce energetická jídla setrvávají v žaludku déle, proto je dobré si vždy vyčlenit určitý čas na trávení. Tři až čtyři hodiny pro velké jídlo, dvě až tři hodiny pro střední jídlo, jednu až dvě hodiny pro malé popřípadě tekuté jídlo. (Clark, 2000, s ) Pro lidi, kteří vynechávají z jakýchkoliv důvodů snídani, se doporučuje dát si extra velkou noční svačinu před soutěžním dnem. Během noci dochází ke spotřebě glykogenu, který je potřebný k udržení hladiny glukózy v krvi. Pokud tak ráno daný jedinec vstane a jde rovnou například běhat, unaví se mnohem dříve než ten, který sní ráno alespoň něco malého. (Clark, 2000, s ) Nemalý vliv má také jídlo na psychiku člověka. Většina lidí má své oblíbené rituály, které léta praktikují a spoléhají na ně. Mohou se týkat i jídla, zejména snídaně. Pokud tyto potraviny z různých důvodů nedostanou, mohou se cítit špatně a bez energie. V den závodu se vyplácí sázet na osvědčené a ozkoušené potraviny a jídla, o kterých víme, že nám nepůsobí zažívací problémy a plně uspokojí žaludek. (Clark, 2000, s ) 21

22 Předzásobení tekutinami je samozřejmá věc, o které jsem se již zmiňoval v samostatné kapitole. Den před závodem je dobré navíc vypít 4-8 sklenic vody, aby se tak tělo předzásobilo tekutinami. Počítá se s častým chozením na toaletu. (Clark, 2000, s ) 5. VÝKONOSTNÍ FÁZE Správná výživa během sportovního výkonu je často opomíjeným faktorem, který může znamenat kýžený rozdíl mezi vítězstvím a porážkou. Příjem energie z potravy během závodu se liší dle doby trvání samotného závodu a druhu sportu. V ideálním případě se doporučuje při výkonech delších než minut udržet neměnné vnitřní prostředí tím, že vypijete stejné množství tekutin, jaké tělo ztratilo potem, a v potravě přijmete tolik sacharidů, kolik jste spotřebovali. (Clark, 2000, s. 159) První dvě hodiny by si tedy sportovci měli vystačit s pitím sportovních nápojů a sacharidových gelů. Při výkonech, překračující 90 minut, je nutné se soustředit na pravidelné doplňování sacharidů, s cílem udržet hladinu cukru v krvi, předejít pocitu hladu. Zde funguje pravidlo 1g sacharidů na 1kg tělesné váhy za hodinu. Sportovec vážící 80kg by měl tedy za hodinu doplnit 80g sacharidů, což mohou být například dvě energetické tyčinky o 40g jedna. Frekvence dodání by měla být 4 krát za hodinu, čili nesníst celé sušenky najednou, ale postupně čtyřikrát během hodiny. (Clark, 2000, s ), (Maughan, Burke, 2006, s ) Sportovní tyčinky, gely, suspenze a nápoje nejsou jedinou variantou pro doplnění energie během závodu. Výborné jsou banány, sušené ovoce, ovesné sušenky. Často se konzumuje i čokoláda, nebo kolové nápoje. Všechny potraviny jsou individuální volbu každého sportovce. Doporučuje se vyzkoušet jejich účinek v tréninkové fázi a zjistit dopad na organismus, najít ty nejvhodnější potraviny a předejít i případným nežádoucím účinkům, které by pak mohly v ostrém zápase zkazit výkon. 22

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Title: EMEA-7840 - Herbalife24 - Product Factsheets ID: EMEA7840-H24-Product Factsheets_CZ Proof No: D Date: 01/09/11

Title: EMEA-7840 - Herbalife24 - Product Factsheets ID: EMEA7840-H24-Product Factsheets_CZ Proof No: D Date: 01/09/11 OPTIMÁLNÍ VÝŽIVA PRO SPORTOVCE Správná sportovní výživa vám dodá sebedůvěru. Formula 1 Sport obsahuje vyvážené množství sacharidů, proteinů, vitamínů a minerálů a vytváří tak pevný základ pro dosažení

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Jídelníček dorostenců, fotbalistů Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Program přednášky 1. Základní složky výživy 2. Odlišnosti ve stravě dorostenců

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Martin Poklop SCM soustředění - 27.10.2014 Kladky u Konice Motivace Program přednášky Sportovní výkon z pohledu výživy Co si tedy dát? Zajímavá témata z pohledu zdravé

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Jídlo a doplňky výživy

Jídlo a doplňky výživy Jídlo a doplňky výživy Co běžně jím a jaké doplňky výživy při závodech používám Jak si chráním některé exponované částí těla Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jakub Cejpek Patřím mezi ty ultramaratonce,

Více

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM Autor: MUDr. Marie Skalská, Pro Fit Institut STRAVA PŘED CVIČENÍM A PO CVIČENÍ VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJE VÝKON, RYCHLOST REGENERACE, PÁLENÍ TUKŮ, ZOTAVENÍ PO VÝKONU, NÁRŮST SVALOVÉ HMOTY, A TAKÉ TŘEBA TO, JESTLI

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY Následující text podává informace o základních minerálních a stopových prvcích, jejich výskytu v potravinách, doporučených denních dávkách a jejich významu pro organismus. Význam

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

zajištění proteosyntézy zajištění přísunu esenciálních složek přísun specifických nutrietů, které zvyšují výkonnost (není doping)

zajištění proteosyntézy zajištění přísunu esenciálních složek přísun specifických nutrietů, které zvyšují výkonnost (není doping) VÝŽIVA SPORTOVCŮ Specifika: Individuální řešení Metoda pokus-omyl všechna doporučení jsou obecná Rozdíly mezi jednotlivými sportovními odvětvími Krátkodobé manipulace ve správném období Potravinové doplňky

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku BŘEZEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ Dobrá výživa pro dobrý noční spánek Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku Tip na dobrou výživu pro dobrý noční spánek Vápník potřebný pro udržení

Více

Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu II

Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu II Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu II Co obsahuje tento díl: V tomto díle rozvíjíme problematiku zotavení a regenerace po výkonu z předchozího dílu o syntézu bílkovin po tréninku a o pohled na suplementaci

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Bc. Blanka Sekerová Nutriční terapeutka Institut sportovního lékařství a.s. Vlastní poradenská činnost

Více

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Colostrum ESSENS kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Co je colostrum? Colostrum, česky mlezivo, je první mléko produkované savci několik hodin po porodu. Má jedinečné složení, které se liší od složení

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Za závažnou dehydrataci se považuje úbytek tekutin kolem 6%. Dehydratace se dá rozdělit na:

Za závažnou dehydrataci se považuje úbytek tekutin kolem 6%. Dehydratace se dá rozdělit na: Pitný režim Lidské tělo obsahuje 50-65% vody, samotné svaly obsahují až 70%. Už jen tento fakt snad dostatečně vypovídá o důležitosti vody v těle. Obyčejný pracující a nesportující člověk by měl přijmout

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Detoxikace organismu díky 10 potravinám

Detoxikace organismu díky 10 potravinám Detoxikace organismu díky 10 potravinám Detoxikace, neboli očista organismu je čím dál více oblíbená. Každý den díky nezdravému životnímu stylu zahlcujeme náš organismus škodlivými látkami. A právě detoxikace

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Katalog nejčastějších cílů a jak na ně

Katalog nejčastějších cílů a jak na ně ne rv it sh op. cz C. 1 jjak podpořit výkonnost a minimalizovat únavu během sportu 2 jjak zkvalitnit regeneraci 3 jjak zabránit vzniku křečí 4 jjak nejlépe jíst před sportovní aktivitou 5 jjak nabírat

Více

Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení

Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení KVĚTEN 2014 Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení Výživa pro lepší život Hydratace a cvičení: Okolo 60-70% lidského těla je složeno z vody. Je tedy v pořádku říci, že

Více

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_LUK_PS_1_01

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu Anotace Autor Jazyk EU: PRIR - 48 Pracovní list seznámí žáky s jednotlivými složkami potravy. Mgr. Kateřina Vanýsková Čeština Vzdělávací oblast Člověk

Více

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození.

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození. Strana 30 Po celou dobu těhotenství je žena s PKU v kontaktu s metabolickým centrem a svůj jídelníček upravuje podle pokynů dietní sestry. Cílem léčby dietou je udržovat hladinu PHE pod 6 mg/dl (360 mol/l).

Více

Základní charakteristika výrobků a ceník (platný od 1.12.2013)

Základní charakteristika výrobků a ceník (platný od 1.12.2013) 1-2 HODINY PŘED VÝKONEM ENERVIT PRE SPORT (8x 45 g) pomeranč 359 Jedinečný na trhu: dlouhodobé uvolňování energie díky sacharidům s nízkým glykemickým indexem svým složením představuje optimální jídlo

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek. Využijte maximum díky pufrování

Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek. Využijte maximum díky pufrování Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek Využijte maximum díky pufrování Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem kvalita.

Více

ČERVEN 2014. Jídlo. energie

ČERVEN 2014. Jídlo. energie ČERVEN 2014 Jídlo a energie Záměna nezdravých, rychlých pochoutek jako jsou čokoládové tyčinky, šumivé nápoje a kofein za potraviny, které poskytují přirozenou vzpruhu Výživa pro lepší život Jídlo a energie

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Jméno a příjmení Telefonní kontakt E-mail Povolání, popř. směnnost Základní informace o klientovi Doplňující informace o klientovi Věk Výška Váha BMI Vyplňte prosím dotazník co nejpečlivěji

Více

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz Hubněte zdravě......a natrvalo Výživa pilíř zdraví www.stob.cz www.stobklub.cz Špatný životní styl a civilizační onemocnění I přesto, že jsou tato témata stále omílaná ve stovkách publikací, na internetových

Více

Základy sportovní výživy. Marie Joachimová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2lf UK a FN Motol

Základy sportovní výživy. Marie Joachimová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2lf UK a FN Motol Základy sportovní výživy Marie Joachimová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2lf UK a FN Motol Specifika výživy ve sportu Vyšší spotřeba E a živin Pitný režim Specifika v období sportovního

Více

Díl V.: Výživa a suplementace během výkonu

Díl V.: Výživa a suplementace během výkonu Díl V.: Výživa a suplementace během výkonu Co obsahuje tento díl: - zdroje energie pro vytrvalostní výkon - čím nejefektivněji doplňovat energii během sportu - jaké je doporučené dávkování sacharidů během

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

Doporučené užívání: 0,5 litru asi 1 hodinu před závodem a během tréninků nebo soutěží každých 20 minut vypít cca 250 ml.

Doporučené užívání: 0,5 litru asi 1 hodinu před závodem a během tréninků nebo soutěží každých 20 minut vypít cca 250 ml. Prášek pro přípravu sportovního nápoje k uhašení žízně a dodání energie Sodík se stará o efektivní přenos sacharidů a podporuje distribuci tekutin L-Carnitin podporuje prokrvení a postará se o zlepšení

Více

Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu I

Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu I Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu I Co obsahuje tento díl: - co rozumíme pod pojmem regenerace - čím a jak optimálně doplnit svalový glykogen - důvody, proč nepodceňovat regeneraci Může správná

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa těhotných a kojících žen Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa těhotné 1 Na výživě a zdravém životním stylu významně závisí dobrý průběh těhotenství a porození zdravého dítěte

Více

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA WWW.SAMSFIELD.COM SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA NÍZKÝ OBSAH OBILOVIN

Více

Nadváha a obezita u dětí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Nadváha a obezita u dětí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Nadváha a obezita u dětí PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Kdysi převládal názor, že tlusté dítě je zdravé dítě. Dnes je zřejmé, že dětská obezita je spojená se závažnými zdravotními problémy, přičemž některé

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

BÍLKOVINY A SACHARIDY

BÍLKOVINY A SACHARIDY BÍLKOVINY A SACHARIDY Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr Jebas Bílkoviny

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Otázka: Látková přeměna živin. Předmět: Biologie. Přidal(a): wampicek. anabolické reakce. syntezy )z jednoduššich latek vznikaji latky složitějši)

Otázka: Látková přeměna živin. Předmět: Biologie. Přidal(a): wampicek. anabolické reakce. syntezy )z jednoduššich latek vznikaji latky složitějši) Otázka: Látková přeměna živin Předmět: Biologie Přidal(a): wampicek anabolické reakce syntezy )z jednoduššich latek vznikaji latky složitějši) takto vznikaji hormony, enzymy, hemoglobin, stavebni latky

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

JakHubnout. Jakou zvolit dietu? správně. leden 2016. Oblíbené diety Srovnávací tabulka Tipy na nový začátek

JakHubnout. Jakou zvolit dietu? správně. leden 2016. Oblíbené diety Srovnávací tabulka Tipy na nový začátek JakHubnout NE W leden 2016 správně Oblíbené diety Srovnávací tabulka Tipy na nový začátek Jakou zvolit dietu? 2016 štíhlá a krásná. Tisíce ženvužroce to zvládly, vy to také zvládnete! Zvládli jste Vánoce?

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV

FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV Obsah I. Co je Figuactiv? S 3 II. Jaké pokrmy lze nahradit produktem Figuactiv? S 3 III. Zasytí mě Figuactiv, nebo je povolena

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 2 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Složení potravin, energetická a biologická hodnota potravin Význam jednotlivých složek potravin pro výživu Složení

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava 1/6 3.2.11.14 Cíl popsat stavbu hormonální soustavy - charakterizovat její činnost a funkci - vyjmenovat nejdůležitější hormony - uvést onemocnění, úrazy, prevenci, ošetření, příčiny - žlázy s vnitřním

Více

Lipidy, důležité přírodní látky

Lipidy, důležité přírodní látky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM Je prvním klinicky prověřeným produktem na světě, který byl vyvinut, aby odbourával uložený tuk a k podpoře zdravých hladin cholesterolu. Je vyroben z přírodních ingrediencí.

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Složky potravy. Jméno: Tomáš Čermák. Třída: 9. C. Datum odevzdání: 15. května 2015

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Složky potravy. Jméno: Tomáš Čermák. Třída: 9. C. Datum odevzdání: 15. května 2015 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Složky potravy Jméno: Tomáš Čermák Třída: 9. C Datum odevzdání: 15. května 2015 Vedoucí učitel: Mgr. Blanka Spejchalová Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská

Více

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY o makromolekulární látky, z velkého počtu AMK zbytků o základ všech organismů o rostliny je vytvářejí z anorganických sloučenin (dusičnanů) o živočichové je musejí přijímat v potravě, v trávicím

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více