VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Janis Tavandžis Teorie výživy v oblasti sportu Bakalářská práce 2014

2 Teorie výživy v oblasti sportu Bakalářská práce Janis Tavandžis VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc. Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

3 Bachelor s Dissertation Theory of nutrition in the area of sport Janis Tavandžis The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd Department of Hotel management Major: Hotel management Thesis advisor: doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc. Date of submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, Že jsem bakalářskou práci na téma Teorie výživy v oblasti sportu zpracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s.r.o. V Praze dne Janis Tavandžis...

5 Rád bych poděkoval panu doc. MUDr. Karlu Dohnalovi, CSc. za jeho čas, rady, připomínky, literaturu a znalosti, které mi pomohly při psaní této práce.

6 Abstrakt Tavandžis, Janis. Teorie výživy v oblasti sportu, [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha s. Tématem této práce je teorie výživy v oblasti sportu. Cílem je popsat základní pilíře výživy a objasnit výživové požadavky těchto složek na tělo sportovce. Zjistit stav současného stravování mladých sportovců a přijít na to, jak dbají na správnou výživu. Práce je rozčleněna do tří částí. Materiál pro teoretickou část jsem čerpal z odborné literatury. V této části se věnuji popisu základních výživových složek, pitnému režimu, výživě v různých etapách tréninku, dopingu a sportovních doplňků. Analytická část se zabývá průzkumem stravovacích zvyklostí sportovní skupiny. Zkoumána je hypotéza, týkající se povědomí a dodržování zdravé sportovní stravy mladými sportovci. Ukázalo se, že sportovci zkoumané skupiny nedbají na správnost stravování. Ať už z důvodu neinformovanosti, což vidím jako největší problém, nebo z osobních a jiných důvodů. Výsledky jsou využity pro návrhovou část, která se skládá z návrhu stravovacího plánu určeného pro specifickou skupinu. Cílem jídelníčku je zkvalitnit sportovní schopnosti a trénink. Pro práci jsem využil metod analýzy, syntézy a komparace. Klíčová slova: bílkoviny, organismus, sacharidy, sport, tuky, voda, výživa

7 Abstract Tavandžis, Janis. Theory of nutrition in the area of sport. [Bachelors dissertation] The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Prague: pages. The theme of this work is Theory of nutrition in the area of sport. The aim is to describe the basic pillars of nutrition and explain the nutritional requirements of these components on athlete's body. Find out about current state of young athletes eating habits and how they pay attention to health and food. Bachelor s thesis is divided into three parts. Materials for theoretical part are drawn from literature. In this part I describe the basic nutritional components, fluid regime, nutrition in different phases of training, doping and sports supplements.the analytical part deals with the exploration of eating habits among sporting group. There is a research whether the hypothesis on the theme Awareness and compliance with healthy sports diet is true or not. It turned out that the studied group of athletes ignores proper diet. It is caused due to lack of information, which I see as the biggest problem, or for personal or other reasons. The results are used for the forms part, which consists of the eating plan, intended for a specific group. The goal of the diet is to improve athletic ability and training. Key words: proteins, organism, carbohydrates, sport, lipids, water, nutrition.

8 Obsah ÚVOD... 9 Teoretická část VÝŽIVA A SPORT ENERGETICKÉ NÁROKY ŽIVINY VYUŽÍVANÉ PŘI ZÁTĚŽI SACHARIDY BÍLKOVINY TUKY VODA A PITNÝ REŽIM VITAMINY MINERÁLNÍ LÁTKY PŘEDVÝKONOSTNÍ FÁZE VÝKONOSTNÍ FÁZE VÝŽIVA A REGENERACE PO VÝKONU PROBLEMATIKA ZAKÁZANÝCH LÁTEK DOPINGOVÉ METODY DOPINGOVÉ SKUPINY SKUPINY LÁTEK PODLÉHAJÍCÍM OMEZENÍM SPORTOVNÍ VÝŽIVOVÉ DOPLŇKY DOPLŇKY U SILOVÝCH SPORTŮ DOPLŇKY U VYTRVALOSTNÍCH SPORTŮ Praktická část METODOLOGIE VÝZKUMU CÍL VÝZKUMU METODIKA VÝZKUMU POSTUP HYPOTÉZY VÝSLEDKY ŠETŘENÍ A JEJICH ANALÝZA VZTAH HYPOTÉZ K VÝSLEDKŮM ŠETŘENÍ Návrhová část NÁVRH STRAVOVACÍHO PLÁNU PRO CÍLOVOU SKUPINU... 53

9 ÚVOD Jako téma svojí bakalářské práce jsem si zvolil Teorie výživy v oblasti sportu. Toto téma je velmi aktuální a populární. Hlavní motivací pro výběr této práce byla moje sportovní kariéra fotbalisty. Nyní se sportu věnuji pouze rekreačně a to konkrétně fitness, volejbalu, tenisu a fotbalu. Dané sportovní prostředí znám velmi dobře. Zkušenosti se mi tak zúročily v praktické části mojí práce. Poslední studie a výroky nutričních terapeutů dávají stále větší význam výživě, jakožto prevenci zranění nebo nemoci. Správné stravování má velký vliv na sportovní výkon a dokáže ho značně ovlivnit jak k lepšímu, tak i k horšímu. Současní úspěšní světoví sportovci dávají rady mladším kolegům. Správným klíčem k úspěchu je poctivý trénink, životospráva, důsledná výživa a regenerace. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části se věnuji základním a nejdůležitějším složkám výživy sacharidům, bílkovinám a tukům. Jejich význam a proč je potřebujeme přijímat. Snažil jsem se tyto skutečnosti popsat co nejsrozumitelnější formou, aby je pochopil opravdu každý. Dále se věnuji vitamínům, minerálním látkám a pitnému režimu, který je pro sportovce velmi specifický. Jsou zde popsány jednotlivé fáze tréninku, s důrazem na časování a konzumaci stravy. Kapitola o dopingu pojednává o současné tmavé stránce sportu. Každý sportovec je zodpovědný za to, co do svého těla přijímá. Zakázané látky si musí hlídat a vědět, popřípadě konzultovat s odborníkem, které smí. Poslední část teoretické práce shrnuje současný trh s výživovými doplňky. V praktické části se věnuji průzkumu současného stravování mladých sportovců pomocí dotazníkové formy. Výsledky poté analyzuji a používám do další části práce. Návrhová část obsahuje rozbor stravovacího plánu pro danou skupinu. Práce si klade za cíl nastínit základní stravovací nároky pro tělo sportovního člověka. Zdůraznit význam těchto složek a objasnit jejich funkci. Dále zjistit současný stav stravovacích návyků dané sportovní skupiny, analyzovat je a použít výsledky k návrhu lepšího východiska. K zajištění výsledů jsem použil dotazníkovou formu. Oslovil jsem skupinu respondentů s tím, že některé i osobně. 9

10 Pro dosažení cílů bakalářské práce jsem použil metody analýzy, syntézy a komparace. Nejdůležitějšími informačními zdroji jsou převážně knihy z lékařských a sportovních fakult v České republice. Poté odborná literatura od zahraničních autorů a výživových specialistů. Méně jsem čerpal z internetových zdrojů. Pomohly mi také časté konzultace s fitness trenéry a odborníky na výživu. Teoretická část 1. VÝŽIVA A SPORT Nedílnou součástí všech organismů je nutnost výživy. Každý z nás denně potřebujeme množství živin, abychom si zajistili určitou energii k přežití. Potrava, kterou přijímáme je úzce spjata s naším životním stylem a postupem času se zcela jistě projeví i na našem zdraví. Proto je v naší době tak důležité dbát na to, co jíme. Jídlo je celosvětový fenomén. Někde je ho málo a jinde zase moc. Část populace trpí obezitou a část zase podvýživou. Spoustu lidí řeší celoživotní problémy s postavou a stravovacími návyky, marně hledají kompromis mezi stravou a pohybem. Jídlo a jeho význam nespočívá jen v souvislosti s postavou a energií ale má také vliv na psychický stav člověka. Výživa a sport jsou dva pojmy, které spolu velmi souvisí. Zvláště u sportovců, jejichž energetický výdej je odlišný od ostatních. Trénink a sportovní soutěže představují specifické energetické nároky. Jeden ze základních triků, jak z výživy udělat spojence, je předcházet pocitu nadměrného hladu. Hlad totiž omezuje schopnost vybrat si potraviny, které jsou podporou cvičení či tréninku i našeho zdraví. (Clark, 2000, s. 13) V běžném životě tento stav vystihuje rčení: hlad je nejlepší kuchař. Spousta z nás totiž v případě hladu sáhne po první surovině, ať je jakákoliv a nehledí na její prospěch pro náš organismus. V dnešním životě se tato situace řeší často pomocí rychlého občerstvení. 10

11 Jídlo je tedy více než jen palivo, které odstraní pocit hladu. Jídlo obsahuje i živiny nezbytné pro udržení optimálního zdraví a výkonnosti. Živiny je možné rozdělit do šesti skupin.(clark, 2000, s. 13) Sacharidy, tuky, bílkoviny, vitaminy, minerály a voda. V případě všech těchto složek potravy platí pravidlo rozmanitosti, přiměřenosti a prospěšnosti. To znamená vhodně kombinovat a obměňovat potraviny tak, aby se tělu dostalo všech těchto potřebných živin. Rozmanitý jídelníček je rozhodně lepší než ten, který se vymezuje pouze na některé potraviny. Konzumovat potraviny v přiměřeném množství. V tomto případě platí, že i zdánlivě nezdravé jídlo může být denně přijímáno v určitém množství. Vybírat si ty prospěšné suroviny, které mají vyšší nutriční hodnotu a naopak co nejméně konzervačních a dochucovacích přísad. (Clark, 2000, s ) 2. ENERGETICKÉ NÁROKY Příjem energie z potravy je jednou ze základních životních podmínek. Energie je potřebná pro všechny biosyntetické reakce a pro udržení vnitřního prostředí organismu. Po splnění všech bazálních potřeb organismu je další energie zapotřebí pro činnost svalu, ať už s pracovním, rekreačním nebo sportovním záměrem. (Maughan, Burke, 2006, s. 15) Je zřejmé, že je to jeden z určujících a podmiňujících faktorů při podávání tělesného výkonu. Energie sportovce má přímý vliv na jeho fyzický i psychický výkon. Vztah výdeje a příjmu musí být takový, aby si sportovec za všech podmínek udržel ideální tělesnou hmotnost a složení těla. (Kučera, Dylevský & kolektiv, 1999, str. 233) Každý sport má individuální podmínky na tělesné proporce, při jejichž dosažení je možné podat nejlepší možný výkon. 3. ŽIVINY VYUŽÍVANÉ PŘI ZÁTĚŽI Každá fyzická aktivita přináší zvýšení energetických nároků na naše tělo a hlavně na naše svaly. Pokud nejsou tyto nároky splněny, není poté možné určitý pohyb provést tak, jak 11

12 bychom potřebovali. Při dlouhodobé a vysoce intenzivní zátěži je nutné doplňovat energii včas. Pokud tak neučiníme, může se projevit únava, popřípadě deformace svalů a kostí. Pravidelným tréninkem je možné svaly vytrénovat tak, že se adaptují na danou aktivitu a splňují pohybové nároky. (Maughan, Burke, 2006, s. 35) 3.1 SACHARIDY Nejlepším zdrojem energie pro lidský organismus a svalovou práci jsou sacharidy. Sacharidy se jednoduše rozdělují dle počtu molekul na jednoduché a složené. Mezi jednoduché sacharidy, které běžně nazýváme cukry, řadíme monosacharidy a disacharidy. Jsou to například glukóza, fruktóza a galaktóza. Kombinací těchto jednoduchých monosacharidových jednotek se tvoří disacharidy. Nejběžnější jsou řepný cukr-sacharóza, mléčný cukr-laktóza a kukuřičný cukr. (Clark, 2000, s. 97). Před tím, než disacharidy vstoupí do krve, jsou přeměněny na molekuly glukózy, která slouží jako zdroj pro pracující svaly. (Clark, 2000, s. 97) Vyšším typem jsou složené sacharidy. Jsou to typicky škrob v rostlinných potravinách a glykogen ve svalech. Tyto řetězce vznikají navázáním určitého počtu monosacharidů na sebe. Jsou obsaženy v potravinách, jako jsou brambory, rýže, chléb a jiné. Tyto takzvané škroby se trávením přemění na glukózu, která je použita jako zdroj energie nebo je uložena do zásoby pro pozdější využití. Člověk ukládá přebytečnou glukózu ve formě svalového nebo jaterního glykogenu. Tento glykogen je pak pohotovostně připraven pro cvičení. (Clark, 2000, s. 99) Vyčerpáním svalového glykogenu oslabujeme naši fyzickou sílu, kdežto vyčerpáním jaterního glykogenu oslabujeme naše vnímání. Naše svaly a mozek potřebují glukózu jako zdroj energie. Je proto vhodné, abychom se krátce před výkonem zásobili o potřebnou 12

13 glukózu pro správné fungování našeho mozku a vnímání, které ovlivňuje náš psychický stav. Psychické rozpoložení je mnohdy pro sportovní výkon důležitější, než to fyzické. (Clark, 2000, s. 104) Významnou funkcí sacharidů je, že se na rozdíl od bílkovin a tuků pohotovostně ukládají do svalů. Proto jsou tolik stěžejní složkou potravy vytrvalostních a silových sportovců. Odpovídající příjem bílkovin je nutný pro stavbu a ochranu svalové tkáně. Nevyplácí se jíst nedostatek bílkovin, avšak ty by měly tvořit pouze jednu třetinu večeře. Zbytek by měly doplnit sacharidy. (Clark, 2000, s. 106) Dnes již víme, že sacharidy neovlivňují hladinu krevní glukózy dle toho, jestli jsou složené nebo jednoduché. Ovlivňují ji glykemickou reakcí, to je schopností podílet se na přísunu glukózy do krve. (Clark, 2000, s. 100) Dietologové proto vytvořili pro různé potraviny takzvaný glykemický index a seřadili je dle toho do tabulky. Sacharidy s vysokým glykemickým indexem (med, brambory, kukuřičné vločky) rychle přejdou do krve a je vhodné je jíst během tréninku a po něm. Potraviny se středním nebo nízkým glykemickým indexem (rýže, těstoviny, banány) přecházejí do krve pomalu. Je vhodné je konzumovat před tréninkem, protože poskytují energii dlouhodobě. (Clark, 2000, s. 100) Vhodná sportovní výživa by se měla skládat z 60 % sacharidů pro běžný trénink a 65-70% pro vytrvalostní trénink. Poměr tuků zhruba 25% a bílkovin 15%. (Clark, 2000, s. 113) 3.2 BÍLKOVINY Bílkoviny neboli proteiny jsou makromolekulární látky, skládající se z aminokyselin. Ty jsou propojeny peptidovou vazbou. Známé aminokyseliny můžeme vzhledem k lidskému metabolismu rozdělit na esenciální a neesenciální. Esenciální (valin, leucin, metionin) si 13

14 neumí lidské tělo syntetizovat, nebo pouze v nedostatečné míře. Ty neesenciální si lze vytvořit z jiných látek. Dle původu můžeme rozdělit bílkoviny na živočišné a rostlinné. Živočišné jsou obsaženy například v masu, mléku a vejcích. Rostlinné v luštěninách, obilovinách, sóje. Ideální poměr těchto druhů ve stravě je 1:1. Funkcí bílkovin je v těle mnoho. Slouží především ke stavbě nové svalové tkáně a opravě té nové, jsou nutné pro růst vlasů a nehtů, tvorbu hormonů, udržení imunity, tvorbu červených krvinek, tvorbu enzymů a protilátek. V případě, že v těle není dostatek glykogenu, jsou bílkoviny použity jako zdroj energie. Člověk není schopen ukládat bílkoviny ve formě tělesných bílkovin (svalové hmoty), a proto jsme nuceni potřebnou dávku bílkovin přijmout každodenně ve stravě. (Clark, 2000, s. 116) Denní příjem bílkovin je jednou z důležitých součástí stravy sportovce. Je dobré si umět zhruba spočítat, kolik jich naše tělo denně potřebuje přijmout. Doporučená dávka pro aktivní lidi se pohybuje mezi 1 1,8g bílkoviny na kilogram hmotnosti. Sportovec, kterému je 22 let a váží 70kg by tak denně měl zhruba přijmout 126g bílkovin. Pro člověka, který konzumuje živočišné bílkoviny v podobě masa, mléka a vajec není problém tuto dávku denně splnit. Problém nastává v případě vegetariánů, či lidí, kteří z různých důvodů konzumují pouze rostlinné bílkoviny. (Clark, 2000, s. 119) Není vyloučeno, že strava složená pouze z rostlinných bílkovin může mít blahodárné účinky na lidské zdraví. Výživy založená na rostlinách obsahuje více vlákniny, méně nasycených tuků a cholesterolu a více fytochemikálií, což jsou aktivní látky, které sehrávají důležitou roli v prevenci a léčbě mnoha onemocnění. (Clark, 2000, s ) Cílem vegetariánství by mělo být vytvořit vyváženou stravu s dostatkem bílkovin. Obecně platí zaručené kombinace potravin, které jsou bohaté na bílkoviny, které obsahují pro nás potřebné aminokyseliny. Vhodné kombinace jsou cereálie a mléko, těstoviny a sýr, chléb a sýr, obilniny a luštěniny, rýže a fazole, tofu. 14

15 3.3 TUKY Tuky neboli lipidy jsou přírodní látky živočišného a rostlinného původu. Jsou to deriváty vyšších mastných kyselin a chemické složení obsahuje vodík, kyslík a uhlík. Jsou rozpustné v organických roztocích, avšak nerozpustné ve vodě. Mají velkou energetickou hodnotu, mnohdy slouží jako zdroj energie. Bez určitého množství tuku v těle není schopen organismus pracovat. Tuková tkáň je nezbytnou součástí nervů, míchy, mozku a buněčné membrány. Vnitřní tuk obklopuje ledviny a jiné orgány, externí tuk je ochrannou vrstvou proti chladu. (Clark, 2000, s. 201) Obsahují esenciální mastné kyseliny, vitamíny rozpustné v tucích (A, D, E, K), antioxidantů a dalších látek významných pro tělo. Dodávají pokrmům chuť a pomáhají při žvýkání a polykání potravy. Za určitou dobu od jejich konzumace, uvádí se půl hodiny, nastává pocit sytosti organismu. Tuky by měly tvořit 30-35% energetického příjmu denně. Tuky dle užitečnosti a prospěšnosti pro náš organismus můžeme rozdělit na nasycené a nenasycené. Nasycené tuky jsou nebezpečné v případech nadměrné konzumace potravin, které je obsahují. Jejich konzumací si můžeme přivodit nemoci srdce a cév, diabetes, některá nádorová onemocnění a obezitu. Tyto tuky jsou obsaženy především v tučném mase, sádle, paštikách, uzeninách, čokoládových náhražkách, smetanových výrobcích. Ryby, ořechy, avokáda, rostlinní oleje obsahují zdraví prospěšné nenasycené tuky. (Dostálová, J. Tuky v potravinách a jejich nutriční hodnocení. Praha: Interní medicína pro praxi, 2011, str Dostupné na internetu: Esenciální tuk, tedy ten tuk, který si je nezbytné udržet, představuje u muže asi 4% tělesné hmotnosti. U žen je to více asi 12%. Větší množství tuku u žen je dáno přírodou. Ženský tuk, který se ukládá především v oblasti prsou, stehen a bocích, je připraven pro případné těhotenství a výživu dítěte. Proto jsou tyto partie často velmi rizikové a mnoho žen s nimi není spokojeno. Je to ovšem dáno ženskými predispozicemi, kdy aktivita enzymu, který ukládá tuk na zmíněných partiích, může být velmi vysoká. Naopak aktivita 15

16 enzymu, který odbourává tuk z těchto partií je nízká. Proto je nesnadné tyto tukové zásoby odbourat. (Clark, 2000, s ) 3.4 VODA A PITNÝ REŽIM Voda je největší složkou lidského organismu a její význam je často podceňován. Představuje asi 50-60% celkové tělesné hmotnosti. Stejně jako u ostatních živin je pravidelný přísun vody nezbytný k udržení správné funkce organismu. V případě narušení tohoto cyklu se můžeme setkat s příznaky jak nedostatku vody, tak s předávkováním. Při zvýšené tělesné aktivitě produkují naše svaly teplo, to je vedeno do tělesného jádra a teplota celého organismu se zvyšuje. Reakcí na tuto situaci je zvýšený krevní průtok kůží, který odvádí teplo z centra těla do kůže a nastává pocení. V závislosti na mnoha okolnostech může sportovec vypotit i více než 2-3l za hodinu. Pocením se v první řadě ztrácí voda a v různé míře pak elektrolyty, obojí je nutno trvale doplňovat. (Dylevský & kolektiv, 1999, str ) Velký vliv na pocení a obecně ztrátu tekutin mají klimatické podmínky. Vzhledem k častému pořádání sportovních akcí v teplých částech světa je tak sportovní výkon mnohdy ovlivněn počasím. Pokud se tekutiny tělu včas nedoplní, nastává dehydratace. Ta se projeví již při ztrátě tekutiny odpovídající 2% tělesné hmotnosti. Při ztrátě tekutiny odpovídající 5% tělesné hmotnosti je oschlý jazyk, chraptivý hlas a poruchy polykání. Prudce tak klesá i svalový výkon. (Clark, 2000, s. 145) Pitný režim před tréninkem se liší podle provozovaného sportu. Existují však obecné rady, jejichž dodržením můžeme maximalizovat sportovní výkon. Doporučuje se vypít cca 0,5l nápoje (vody, džusu, minerální vody, sportovního nápoje) do dvou hodin před výkonem. Tělo má takto dostatek času na vyloučení přebytečné tekutiny, protože ledviny potřebují na zpracování těch nadbytečných minut. Okolo minutami před výkonem je 16

17 dobré vypít 1-2dl vody nebo sportovního nápoje. Tyto tekutiny budou v zásobě a pohotovosti pro doplnění ztrát vzniklých pocením. (Clark, 2000, s ) Pitný režim během sportování je do jisté míry individuální. Záleží na tom, kolik tekutiny je pro vás pohodlné mít v žaludku během výkonu. Někdo dává přednost velkému objemu tekutin před i během tréninku. Dle mě je ideální variantou pít každých 15-20minut 0,3-0,5l bez ohledu na to, jestli mám žízeň nebo ne. Je důležité takzvaně nečekat na žízeň. (Clark, 2000, s ) ideální k pití jsou středně mineralizované vody (Mattoni). V průběhu delší zátěže se mohou objevovat křeče v důsledku ztráty hořčíku. Dávku hořčíku obsahuje minerální voda Magnesia, proto je vhodná k pití pro sportovce. Vhodné k doplnění tekutin jsou i různé nealkoholické nápoje jako džusy, sportovní nápoje, sodovky, čaje a některé slazené nápoje. Dokonce i některé potraviny s vysokým podílem obsažené vody mohou zabezpečit dodávku tekutin zejména v horkých dnech. Jsou to především ovoce a zelenina, například vodní meloun, okurka, rajče, pomeranč, grapefruit, salát. 3.5 VITAMINY Ke správné funkci organismu potřebujeme celou škálu vitaminů, minerálů a stopových prvků. Mnoho vitaminu a minerálů hraje důležitou roli v energetickém metabolismu, při stavbě tělesných tkání. Nedostatek všech těchto mikroživin se u lidí se sedavým, či neaktivním způsobem nemusí nijak zvlášť projevit. U lidí se zvýšeným fyzickým výkonem se naopak i malé nedostatky mohou podepsat na výkonu. Pravidelný trénink a zátěž organismu můžou zvýšit potřebu těchto mikroživin. (Maughan, Burke, 2006, s. 65) Vitaminy jsou organické látky, které organismus potřebuje v malém množství, aby zajistil biochemické reakce, které v běžném životě probíhají. Ve většině případů si je naše tělo 17

18 není schopno vytvořit, proto musejí být dodávány stravou. (Maughan, Burke, 2006, s. 66) Na rozdíl od sacharidů, tuků a bílkovin nám neslouží jako zdroj energie a naše tělo je potřebuje pouze v malém množství. Jejich nadbytek v těle může zapříčinit mnoho zdravotních problémů, existují i případy předávkování vitaminy. Některé vitaminy přijímáme již určené k finální spotřebě, jiné jako provitaminy, ze kterých vzniká vitamin až v našem těle. (www.viscojis.cz, nedatováno. Vitaminy, načteno z atid=56&itemid=106) Vitaminy můžeme rozdělit podle rozpustnosti v tucích a ve vodě. Mezi vitaminy rozpustné v tucích patří vitamin A, D, E, K. Lidské tělo je dokáže ukládat do zásob, se kterými si vystačí na delší dobu. Vitaminy D a K si zdravý člověk dokáže vytvořit. Jako potravinové zdroje těchto vitaminu slouží játra, mléčné výrobky, ryby, mrkev, rybí tuk, oříšky, rostlinné oleje. (www.viscojis.cz, nedatováno. Vitaminy, načteno z atid=56&itemid=106) Mezi vitaminy rozpustné ve vodě patří vitamin C, skupina vitaminu B (B1, B2, B3, B6, B12), kyselina pantotenová, vitamin H. Většinu z nich nelze naše tělo ukládat do zásob, měl by být zajištěn jejich denní přísun ve stravě. Nadbytek těchto vitaminu je vylučován močí. Hlavními zdroji skupiny vitaminů B jsou cereálie, chléb, mléčné výrobky, kvasnice, banány. Zdrojem populárního vitaminu C je tropické ovoce, lesní ovoce, rajčata, listová zelenina. (Víšcojíš, nedatováno. Vitaminy, načteno z atid=56&itemid=106) Dávkování vitaminu u sportovců je předmětem mnoha studií. Sportovci totiž často považují vitaminové suplementy jako pojistku, pokud nemají příliš vyvážený jídelníček. 18

19 V případě vitaminu rozpustných ve vodě tato přemíra nevadí, protože tělo je snadno vyloučí. Problém by mohl nastat u skupiny vitaminu rozpustných v tucích A, D, E, K. Ty v přemíře mohou dosáhnout toxických hodnot, protože se hromadí v našich tkáních. (Maughan, Burke, 2006, s. 68) Studie o účinnosti vitaminu na zvyšování sportovního výkonu vyhodnotily, že doplňování vitaminu nijak nepodporuje fyzickou činnost kromě případů, kdy šlo o úpravu již existujícího nedostatku. (Maughan, Burke, 2006, s. 69) 3.6 MINERÁLNÍ LÁTKY K udržení normální stavu organismu je třeba asi 20 druhů minerálních látek. Tělo si není schopno tyto látky vyrobit, musíme je přijmout v potravě. Mnoho z nich potřebuje organismus jen v malém množství, jiné ve větším. (Maughan, Burke, 2006, s. 70) Minerální látky jsou anorganické látky, které v těle hrají velmi důležitou roli při stavbě tkání, kostí, zubů, jsou součástí hormonů a enzymů. Tvoří asi 6% hmotnosti těla. Podle množství lze minerální látky rozdělit na makroprvky a stopové prvky. Mezi minerální látky řadíme sodík, draslík, vápník, fosfor, hořčík, chlor, síru. Mezi stopové prvky, které se vyskytují v našem těle v menší míře, řadíme železo, zinek, jod, selen, fluor, mangan a jiné. (Víšcojíš, nedatováno. Minerální látky, načteno z atid=55&itemid=105) Velmi důležitou látkou je vápník. Téměř všechen je uložen v kostech a zubech. Zajišťuje jejich pevnost. Účastní se ale i jiných tělních procesů například srážení krve, rytmické stahy srdce, přenos nervových vzruchů. Pro vstřebávání vápníku je důležitý vitamin D. Při jeho nedostatku se objevují problémy zejména pohybového aparátu. Osteoporóza je proces řídnutí kostí, který vede k jejich lámavosti v důsledku vyplavení vápníku z kostí. Projevují se různé deformace kostí, kazivost zubů a zhoršená kvalita nehtů. (Víšcojíš, 19

20 nedatováno. Minerální látky, načteno z atid=55&itemid=105) Minerální látka se zvláštním významem pro sportovce je železo. Jeho nedostatek je považován za nejčastější výživový nedostatek na světě. V rozvojových zemích a u rizikových skupin může tato vada postihovat až 40% populace. V těle se železo vyskytuje ve třech typech: jako zásobní železo, transportní železo a železo přenášející kyslík. Železo je hlavní součástí hemoglobinu, který transportuje kyslík v krvi, a myoglobinu přenašeče kyslíku ve svalu. (Maughan, Burke, 2006, s. 72) Důležité funkce železa v našem těle jsou tedy především transport kyslíku krví a ve svalech, je složkou enzymatických procesů, katalyzuje tvorbu volných kyslíkových radikálů. (Maughan, Burke, 2006, s ) Potraviny bohaté na železo jsou především maso a luštěniny. Doporučená denní dávka u dospělého jedince se pohybuje mezi 15-20mg, přičemž u těhotných nebo kojících matek může být dávka až dvojnásobná. 4. PŘEDVÝKONOSTNÍ FÁZE Tato fáze je charakteristická předzásobením organismu pro následující fyzickou aktivitu. Jejím cílem je tedy účinně zamezit faktorům, které by mohly vést k nedostatečné zásobě glykogenu ve svalech, hypoglykémii (nízký stav cukru v krvi), přehřátí nebo dehydrataci organismu, nízké hladině sodíku, zažívacím problémům. Všechny tyto problémy, i jiné další, mohou nastat v závislosti na délce a intenzitě tréninku, nutričního a kondičního stavu sportovce, okolním prostředí. Součástí všech sportovních týmů i individuálních sportovců by měla být stravovací strategie před, během a po výkonu. (Maughan, Burke, 2006, s. 125) 20

21 Pravidelně se doporučují jíst vysokosacharidová jídla, aby měly svaly dostatek energie na trénink. Denní příjem 60-70% sacharidů zabraňuje dlouhodobému vyčerpání glykogenu a umožňuje optimálně trénovat. Ideální denní porce sacharidů je 5-8g na 1kg tělesné váhy. Pro menší svačiny hodinu před výkonem se hodí snadno stravitelné potraviny s vysokým obsahem sacharidů. Například jogurt, banán, těstoviny, celozrnné pečivo, ovesná kaše. Naopak je vhodné omezit bílkoviny s vysokým obsahem tuku hamburgery, steaky, sýry. Tuk zpomaluje průchod potravy trávicím ústrojím. Tyto těžká jídla mohou způsobit pocit únavy a malátnosti. V případě potřeby sníst něco tučného či masitého je dobré volit plátky kuřecího masa na chlebu, nízkotučný tvaroh, sázené vejce s toastem. (Clark, 2000, s ) Lidé s vybíravým žaludkem mohou dát přednost tekuté stravě. Ta opouští žaludek rychleji než ta tuhá. Nejlépe je ovšem vyzkoušet vše v tréninku. Vysoce energetická jídla setrvávají v žaludku déle, proto je dobré si vždy vyčlenit určitý čas na trávení. Tři až čtyři hodiny pro velké jídlo, dvě až tři hodiny pro střední jídlo, jednu až dvě hodiny pro malé popřípadě tekuté jídlo. (Clark, 2000, s ) Pro lidi, kteří vynechávají z jakýchkoliv důvodů snídani, se doporučuje dát si extra velkou noční svačinu před soutěžním dnem. Během noci dochází ke spotřebě glykogenu, který je potřebný k udržení hladiny glukózy v krvi. Pokud tak ráno daný jedinec vstane a jde rovnou například běhat, unaví se mnohem dříve než ten, který sní ráno alespoň něco malého. (Clark, 2000, s ) Nemalý vliv má také jídlo na psychiku člověka. Většina lidí má své oblíbené rituály, které léta praktikují a spoléhají na ně. Mohou se týkat i jídla, zejména snídaně. Pokud tyto potraviny z různých důvodů nedostanou, mohou se cítit špatně a bez energie. V den závodu se vyplácí sázet na osvědčené a ozkoušené potraviny a jídla, o kterých víme, že nám nepůsobí zažívací problémy a plně uspokojí žaludek. (Clark, 2000, s ) 21

22 Předzásobení tekutinami je samozřejmá věc, o které jsem se již zmiňoval v samostatné kapitole. Den před závodem je dobré navíc vypít 4-8 sklenic vody, aby se tak tělo předzásobilo tekutinami. Počítá se s častým chozením na toaletu. (Clark, 2000, s ) 5. VÝKONOSTNÍ FÁZE Správná výživa během sportovního výkonu je často opomíjeným faktorem, který může znamenat kýžený rozdíl mezi vítězstvím a porážkou. Příjem energie z potravy během závodu se liší dle doby trvání samotného závodu a druhu sportu. V ideálním případě se doporučuje při výkonech delších než minut udržet neměnné vnitřní prostředí tím, že vypijete stejné množství tekutin, jaké tělo ztratilo potem, a v potravě přijmete tolik sacharidů, kolik jste spotřebovali. (Clark, 2000, s. 159) První dvě hodiny by si tedy sportovci měli vystačit s pitím sportovních nápojů a sacharidových gelů. Při výkonech, překračující 90 minut, je nutné se soustředit na pravidelné doplňování sacharidů, s cílem udržet hladinu cukru v krvi, předejít pocitu hladu. Zde funguje pravidlo 1g sacharidů na 1kg tělesné váhy za hodinu. Sportovec vážící 80kg by měl tedy za hodinu doplnit 80g sacharidů, což mohou být například dvě energetické tyčinky o 40g jedna. Frekvence dodání by měla být 4 krát za hodinu, čili nesníst celé sušenky najednou, ale postupně čtyřikrát během hodiny. (Clark, 2000, s ), (Maughan, Burke, 2006, s ) Sportovní tyčinky, gely, suspenze a nápoje nejsou jedinou variantou pro doplnění energie během závodu. Výborné jsou banány, sušené ovoce, ovesné sušenky. Často se konzumuje i čokoláda, nebo kolové nápoje. Všechny potraviny jsou individuální volbu každého sportovce. Doporučuje se vyzkoušet jejich účinek v tréninkové fázi a zjistit dopad na organismus, najít ty nejvhodnější potraviny a předejít i případným nežádoucím účinkům, které by pak mohly v ostrém zápase zkazit výkon. 22

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM Autor: MUDr. Marie Skalská, Pro Fit Institut STRAVA PŘED CVIČENÍM A PO CVIČENÍ VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJE VÝKON, RYCHLOST REGENERACE, PÁLENÍ TUKŮ, ZOTAVENÍ PO VÝKONU, NÁRŮST SVALOVÉ HMOTY, A TAKÉ TŘEBA TO, JESTLI

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Martin Poklop SCM soustředění - 27.10.2014 Kladky u Konice Motivace Program přednášky Sportovní výkon z pohledu výživy Co si tedy dát? Zajímavá témata z pohledu zdravé

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Jídlo a doplňky výživy

Jídlo a doplňky výživy Jídlo a doplňky výživy Co běžně jím a jaké doplňky výživy při závodech používám Jak si chráním některé exponované částí těla Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jakub Cejpek Patřím mezi ty ultramaratonce,

Více

Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu II

Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu II Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu II Co obsahuje tento díl: V tomto díle rozvíjíme problematiku zotavení a regenerace po výkonu z předchozího dílu o syntézu bílkovin po tréninku a o pohled na suplementaci

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Katalog nejčastějších cílů a jak na ně

Katalog nejčastějších cílů a jak na ně ne rv it sh op. cz C. 1 jjak podpořit výkonnost a minimalizovat únavu během sportu 2 jjak zkvalitnit regeneraci 3 jjak zabránit vzniku křečí 4 jjak nejlépe jíst před sportovní aktivitou 5 jjak nabírat

Více

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození.

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození. Strana 30 Po celou dobu těhotenství je žena s PKU v kontaktu s metabolickým centrem a svůj jídelníček upravuje podle pokynů dietní sestry. Cílem léčby dietou je udržovat hladinu PHE pod 6 mg/dl (360 mol/l).

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Základní charakteristika výrobků a ceník (platný od 1.12.2013)

Základní charakteristika výrobků a ceník (platný od 1.12.2013) 1-2 HODINY PŘED VÝKONEM ENERVIT PRE SPORT (8x 45 g) pomeranč 359 Jedinečný na trhu: dlouhodobé uvolňování energie díky sacharidům s nízkým glykemickým indexem svým složením představuje optimální jídlo

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

Základy sportovní výživy. Marie Joachimová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2lf UK a FN Motol

Základy sportovní výživy. Marie Joachimová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2lf UK a FN Motol Základy sportovní výživy Marie Joachimová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2lf UK a FN Motol Specifika výživy ve sportu Vyšší spotřeba E a živin Pitný režim Specifika v období sportovního

Více

BÍLKOVINY A SACHARIDY

BÍLKOVINY A SACHARIDY BÍLKOVINY A SACHARIDY Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr Jebas Bílkoviny

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku BŘEZEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ Dobrá výživa pro dobrý noční spánek Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku Tip na dobrou výživu pro dobrý noční spánek Vápník potřebný pro udržení

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

ČERVEN 2014. Jídlo. energie

ČERVEN 2014. Jídlo. energie ČERVEN 2014 Jídlo a energie Záměna nezdravých, rychlých pochoutek jako jsou čokoládové tyčinky, šumivé nápoje a kofein za potraviny, které poskytují přirozenou vzpruhu Výživa pro lepší život Jídlo a energie

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

Doporučené užívání: 0,5 litru asi 1 hodinu před závodem a během tréninků nebo soutěží každých 20 minut vypít cca 250 ml.

Doporučené užívání: 0,5 litru asi 1 hodinu před závodem a během tréninků nebo soutěží každých 20 minut vypít cca 250 ml. Prášek pro přípravu sportovního nápoje k uhašení žízně a dodání energie Sodík se stará o efektivní přenos sacharidů a podporuje distribuci tekutin L-Carnitin podporuje prokrvení a postará se o zlepšení

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV

FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV Obsah I. Co je Figuactiv? S 3 II. Jaké pokrmy lze nahradit produktem Figuactiv? S 3 III. Zasytí mě Figuactiv, nebo je povolena

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 2 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Složení potravin, energetická a biologická hodnota potravin Význam jednotlivých složek potravin pro výživu Složení

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Úprava hmotnosti, regenerace a výživa. Seminární práce

Úprava hmotnosti, regenerace a výživa. Seminární práce Úprava hmotnosti, regenerace a výživa Seminární práce Miloslav Pršala 31.5.2014 Obsah Úvod...3 1. Výživa. 4 1.1. Důležité živiny...4 1.2. Potravinová pyramida...5 1.3. Výživa judisty... 6 2. Regenerace...9

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Výživa pro tanečníky. Bc. Barbora Hajná Fyzioterapeut TCP; 2. lékařská fakulta UK V Praze dne 20. ledna 2013

Výživa pro tanečníky. Bc. Barbora Hajná Fyzioterapeut TCP; 2. lékařská fakulta UK V Praze dne 20. ledna 2013 Výživa pro tanečníky Bc. Barbora Hajná Fyzioterapeut TCP; 2. lékařská fakulta UK V Praze dne 20. ledna 2013 Cíle Zlepšení výkonnosti Zrychlení regenerace po zátěži Optimální tělesná hmotnost a tělesné

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

Volba potravin a jejich časování po sportovním výkonu

Volba potravin a jejich časování po sportovním výkonu výkonnost Volba potravin a jejich časování po sportovním výkonu Víte, kdy skutečně roste vaše výkonnost? A v jaké fázi se nejvíce rozhoduje o únavě znatelné na následujícím tréninku? Odpověď lze najít

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení

Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení KVĚTEN 2014 Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení Výživa pro lepší život Hydratace a cvičení: Okolo 60-70% lidského těla je složeno z vody. Je tedy v pořádku říci, že

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Díl 4. Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Abychom mohli pyramidu výživy pro děti správně používat, podrobněji se seznámíme s jednotlivými jejími patry. Základna pyramidy Základnu pyramidy tvoří

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Výživa ve sportu. Klára Daďová. Klinika tělovýchovného lékařství 2 LF UK a FN Motol FTVS UK

Výživa ve sportu. Klára Daďová. Klinika tělovýchovného lékařství 2 LF UK a FN Motol FTVS UK Výživa ve sportu Klára Daďová Klinika tělovýchovného lékařství 2 LF UK a FN Motol FTVS UK Proč je toto téma pro nás důležité? profesionálové z oblasti TVL mají odpovědnost v poradenství a edukaci sportovců

Více

Základy výživy a nutriční plánování u sportovců

Základy výživy a nutriční plánování u sportovců Základy výživy a nutriční plánování u sportovců ZDRAVÍ nejvýznamnější kvalita života Zdravotní stav jedince pozitivní x negativní vliv ŽIVOTNÍ STYL 60 % vlivu na zdraví Rizikové faktory: - kouření (TK,

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

VÝŽIVA. pro FITNESS a KULTURISTIKU. Ivan Mach, Jiří Borkovec

VÝŽIVA. pro FITNESS a KULTURISTIKU. Ivan Mach, Jiří Borkovec VÝŽIVA pro FITNESS a KULTURISTIKU Ivan Mach, Jiří Borkovec Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ivan Mach, Jiří Borkovec VÝŽIVA PRO FITNESS A KULTURISTIKU Grada Publishing Upozornění

Více

Zdravé svačiny do škol. Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol

Zdravé svačiny do škol. Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol Zdravé svačiny do škol Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol Co nabízíme? Zdravé a pestré každodenní svačiny pro malé školáky i studenty středních škol Vyvážené menu plné výživově

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN. Navigace ve světě živin a kalorií

ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN. Navigace ve světě živin a kalorií ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN Navigace ve světě živin a kalorií 1 CO JE ZNAČENÍ GDA? Značení GDA je: na první pohled jasná informace o obsahu energie, procenty vyjádřený podíl doporučeného denního množství

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ Vegetariánský způsob stravování patří k nejstarším a nejrozšířenějším z alternativních způsobů stravování. Jedná se o bezmasou stravu. Myšlenka bezmasé stravy sahá hluboko do historie,

Více

Bílkoviny, tuky prezentace

Bílkoviny, tuky prezentace Bílkoviny, tuky prezentace VY_52_Inovace_243 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bílkoviny

Více

Naše základní živiny. Tabulka: Součásti lidské stravy Obsahují energii (živiny) Neobsahují energii. soli (minerální látky) vláknina

Naše základní živiny. Tabulka: Součásti lidské stravy Obsahují energii (živiny) Neobsahují energii. soli (minerální látky) vláknina Naše základní živiny Všechny potraviny, které jíme, jsou složeny z několika málo základních skupin živin, i když mohou mít velmi různorodou chuť. Člověk s diabetem musí dobře porozumět složení stravy i

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Častým terčem mýtů je mléko a mléčné výrobky, přesto že mléko

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Desatero zdravé výživy. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Desatero zdravé výživy. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Desatero zdravé výživy PaedDr. & Mgr. Hana Čechová OSNOVA aneb 10 x P 1. Pravidelnost, pestrost, vyváženost stravy 2. Příprava a úprava stravy 3. Příjem - výdej energie 4. Preferujte chutě 5. Přijímejte

Více

NEWSTART. pro každého

NEWSTART. pro každého NEWSTART pro každého NEWSTART Osm základních stavebních kamenů vašeho zdraví Nutrition Excercise Water Sunshine Temperance Air Rest Trust Výživa Pohyb Voda Slunce Střídmost Vzduch Odpočinek Důvěra Výživa

Více

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU DUBEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU Několik jednoduchých změn ve vašem stravování dnes vám pomůže vypadat a cítit se perfektně, až přijde léto. Je to takhle: bezpečná a

Více

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy,

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy, Co si vzít na kurz s sebou? - Notebook (budete počítat jídelníčky v nutričním programu) - Kabelové připojení k internetu na pokojích stojí 100 Kč/den (v učebně, prostorech lobby a restaurace je k dispozici

Více

Jak správně napájet psa při závodech?

Jak správně napájet psa při závodech? Jak správně napájet psa při závodech? Závody denní (týdenní) chléb pro řadu majitelů psů. Patříte k nim právě Vy? Agility, canicross, coursing, dogfrisbee, dogtrekking, dostihy, flyball, mushing. Vidíte

Více

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá OSVĚŽENÍ MLÉKEM Karolína Hlavatá Mléko v dobách našich předků Mléko a mléčné výrobky jsou součástí výživy člověka již od mladší doby kamenné, kdy se člověk usadil a začal pěstovat obilí a chovat dobytek

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

3. 8. května (mája) 2013

3. 8. května (mája) 2013 NYNÍ I NA SLOVENSKU! Společnost Nutris organizátor odborných kurzů a seminářů o výživě a doplňcích stravy od r. 2004 (www.nutris.net) ve spolupráci s Aliancí výživových poradců ČR (www.aliancie-vyziva.cz)

Více

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Co je zdravý životní styl Základní pojmy Výživa, BMI Živiny-bílkoviny, sacharidy, tuky Energetický p

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Co je zdravý životní styl Základní pojmy Výživa, BMI Živiny-bílkoviny, sacharidy, tuky Energetický p ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Co je zdravý životní styl Základní pojmy Výživa, BMI Živiny-bílkoviny, sacharidy, tuky Energetický příjem, výdej Vitamíny Minerální látky Nápoje Mentální anorexie, podvýživa, bulimie,

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Proč nám chutná Nezdravé?

Proč nám chutná Nezdravé? Proč nám chutná Nezdravé? Česká společnost pro Výživu a vegetariánství stavíme mosty k vegetariánství Každý kdo chce udělat jeden nebo deset kroků směrem ke zdravé výživě Musí jít tou cestou, kterou již

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

6. chyba vytrvalců: nedostatečný příjem bílkovin

6. chyba vytrvalců: nedostatečný příjem bílkovin 6. chyba vytrvalců: nedostatečný příjem bílkovin Existují lidé, kteří se bílkovinám vyhýbají nebo jich přijímají znepokojivě málo. A z toho pak pramení mnohé zdravotní komplikace nebo únava. K těmto lidem

Více

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ 2014 WWW.CITITSEDOBRE.CZ OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ Detoxikační program a návrh jídelníčku MVDr. Zuzana Neřádová Antónia Mačingová - očista 28 dní Očista spočívá v konzumaci předepsaného jídla dle

Více

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6.

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6. Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.35 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více