INTEGROVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU MODEL FIC-541

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTEGROVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU MODEL FIC-541"

Transkript

1 INTEGROVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU MODEL FIC-541 Návod k použití CH 49 FAGOR_FIC_541.indd :07:18

2 Kombinovaná chladnička Děkujeme vám za důvěru, že jste si vybrali ke koupi právě náš spotřebič. Přejeme vám hodně radosti při jeho používání. Kombinovaná chladnička je určena k použití v domácnosti. Vrchní část je chladnička, která je určena k uchovávání čerstvých potravin při teplotě kolem 0 C. Spodní část je mraznička, která je určena ke zmrazování čerstvých potravin a k dlouhodobému uchovávání potravin již zmražených (až do doby jednoho roku, což závisí na druhu potraviny). Mraznička je označena čtyřmi hvězdičkami. Kombinovaná chladnička Před uvedením do provozu Návod k použití Návod k vestavbě Naše starost o životní prostředí Úspora energie Důležité pokyny Doba uchování potravin při výpadku proudu Likvidace staré chladničky Ochrana životního prostředí Instalace a připojení Výběr místa Připojení do elektrické sítě Popis chladničky Chladnička (A) Mraznička (B) Ovládání chladničky Nastavení teploty Používání chladničky Uchovávání potravin v chladničce Zmrazování čerstvých potravin Skladování zmražených potravin Bezpečnost potravin Ukazatel teploty Čištění a údržba Automatické odmrazování chladničky Ruční odmrazování mrazničky Čištění chladničky Odstavení chladničky Odstraňování eventuálních funkčních poruch 2 FAGOR_FIC_541.indd :07:19

3 Před uvedením do provozu Než připojíte chladničku do elektrické sítě, nechte ji stát alespoň 2 hodiny na místě, abyste vyloučili možnost, že by eventuálně došlo k poruše chladicího systému způsobené dopravou spotřebiče. Chladničku nejdříve umyjte, zvláště důkladně umyjte vnitřek spotřebiče (řiďte se pokyny v kapitole Čištění a údržba). V případě, že se vnitřní vybavení chladničky nenachází na svém místě, uspořádejte je tak, jak je uvedeno v kapitole Popis chladničky. Návod k použití Návod k použití je určen pro uživatele. Obsahuje popis chladničky a rady k jejímu správnému a bezpečnému ovládání. Návod je určen pro různé typy a modely chladniček a popisuje tedy i funkce a vybavení, které se vašeho spotřebiče netýkají. Návod k vestavbě K integrovaným chladničkám je přiložen také návod k vestavbě. Tento návod je určen pro odborníka, který instaluje chladničku do kuchyňské skříňky. Naše starost o životní prostředí Na obal spotřebiče používáme ekologické materiály, které lze bez rizika, že by poškodily životní prostředí, znovu použít (recyklovat), deponovat nebo zlikvidovat. Obalové materiály jsou označeny odpovídajícím způsobem. Jakmile už spotřebič nebudete používat a jen by vám překážel, postarejte se o to, aby nezatížil naše životní prostředí. Odevzdejte ho na oprávněném sběrném místě použitých spotřebičů (viz kapitola Likvidace staré chladničky). Úspora energie Neotvírejte dveře chladničky častěji, než je nezbytně nutné. To je zvláště důležité za teplého a vlhkého počasí. Postarejte se o to, aby dveře spotřebiče (zejména mrazničky) byly otevřeny jen co nejkratší dobu. Občas zkontrolujte, zda je zajištěno dostatečné odvětrání chladničky (zda není narušena cirkulace vzduchu za zadní stěnou chladničky). Jakmile to dovoluje způsob použití chladničky a okolnosti, nastavte na termostatu nižší stupeň chlazení. Před vložením potravin do chladničky je nechte vychladnout na pokojovou teplotu. Vrstva námrazy zvyšuje spotřebu energie, a proto byste ji měli odstranit, jakmile dosahuje větší tloušťky než 3 mm. Vadné nebo nedostatečné těsnění dveří chladničky může zvyšovat spotřebu energie, a proto byste je měli včas a odpovídajícím typem vyměnit. Srážník na zadní stěně chladničky byste měli udržovat v čistotě, bez prachu a usazenin kuchyňských výparů. Jakékoliv nedodržování pokynů z kapitol Instalace a Úspora energie může způsobit větší spotřebu elektrického proudu. 3 FAGOR_FIC_541.indd :07:19

4 4 Důležité pokyny Tento přístroj nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálním schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo nejsou řádně poučené o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Nedovolte dětem, aby spotřebič používaly jako hračku. Stejné doporučení platí také při používání spotřebiče ze strany nezletilých osob. Pokud máte doma starou kombinovanou chladničku, kterou už nepoužíváte a která má zámek (dveřní zámek nebo západkový zámek), který nelze zevnitř otevřít, měli byste zajistit nepoužitelnost tohoto zámku. Uchráníte tak malé děti před nebezpečím, že by se ve staré chladničce zavřely a udusily. Novou chladničku připojte předpisově do elektrické sítě (řiďte se pokyny v kapitole Připojení do elektrické sítě). Za provozu se nedotýkejte chladicích ploch spotřebiče, zvláště vlhkýma rukama. Hrozí nebezpečí, že vám na chladicích plochách přimrzne pokožka. V žádném případě nezmrazujte nápoje v lahvích (zvláště šumivé jako minerálka, pivo, kola apod.). Při zmrazování se zvětší objem nápoje a láhev může prasknout. Nekonzumujte přímo zmrzlé potraviny (chléb, ovoce, zeleninu), hrozí nebezpečí vzniku popálenin chladem. Pokud zápach nebo barva některé potraviny vypadá podezřele, raději je vyhoďte. Konzumace takové potraviny může být nebezpečná. Před jakoukoliv opravou (kterou by měl provádět odborník), před čištěním a výměnou žárovky vypněte spotřebič ze sítě. V žádném případě neodmrazujte chladničku pomocí elektrických spotřebičů (jako např. fénem) a k odstranění vrstvy námrazy nepoužívejte žádné ostré předměty. Používejte jen přiložené pomůcky nebo pomůcky doporučené výrobcem. V zájmu ochrany životního prostředí byste měli dbát na to, aby při přepravě starého spotřebiče nebyla poškozena zadní stěna spotřebiče (srážník nebo potrubí), případně chladicí systém uvnitř chladničky. Chladnička obsahuje chladicí médium (chladivo) a olej, a proto byste měli vadný spotřebič zlikvidovat podle ekologických bezpečnostních předpisů (viz kapitola Naše starost o životní prostředí). V rámu pláště mrazničky je zabudováno topné těleso, které funguje společně s kompresorem a zabraňuje přimrznutí těsnění dveří k plášti mrazničky. V případě, že je poškozen přívodní kabel chladničky, smí ho z bezpečnostních důvodů vyměnit jen výrobce, jeho servis nebo jiná kvalifikovaná osoba. Varování: Odvětrávací otvory na chladničce nebo na kuchyňské skříňce musejí být stále čisté a nezastavěné. Varování: Při odmrazování nepoužívejte žádné mechanické pomůcky nebo jiné metody kromě těch, které doporučuje výrobce. Varování: Při instalaci, čištění nebo při likvidaci chladničky dbejte na to, abyste nepoškodili izolaci nebo části chladicího systému. Zabráníte tak eventuálnímu znečištění životního prostředí. Varování: Nepoužívejte uvnitř chladničky žádné elektrické spotřebiče kromě těch, které povoluje výrobce chladniček a mrazniček. Doba uchování potravin při výpadku proudu V případě funkční poruchy chladničky nebo při výpadku proudu neotvírejte dveře spotřebiče, kromě případů, kdy porucha trvá déle než 13 hodin. Po uplynutí této doby byste měli uložené mražené potraviny spotřebovat, nebo pro ně zajistit náhradní chlazení (např. v jiné chladničce). Likvidace staré chladničky Chladničku, která dosloužila, byste měli ihned přestat používat, případně zajistit nepoužitelnost zámku, aby se do chladničky nemohly zavřít malé děti. Staré chladničky a mrazničky obsahují také chladicí médium a další izolační materiály, které vyžadují speciální zpracování. Proto byste se měli při likvidaci své staré chladničky nebo mrazničky ihned spojit s příslušným a kvalifikovaným komunálním podnikem, nebo se informovat u výrobce. Kvůli riziku znečištění životního prostředí dbejte na to, aby se nepoškodilo potrubí na zadní stěně chladničky. FAGOR_FIC_541.indd :07:19

5 Ochrana životního prostředí Informace týkající se správné likvidace elektrických a elektronických spotřebičů Po ukončení doby životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s běžným domácím odpadem. Můžete jej bezplatně odevzdat na specializovaná místa zpětného odběru. Bližší informace získáte u Vašeho prodejce nebo na Oddělená likvidace elektrospotřebičů znamená prevenci negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodná likvidace, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin. Aby se zdůraznily povinnosti spolupracovat při separovaném sběru, je na výrobku grafický symbol, který označuje doporučení nepoužít na jeho likvidaci tradiční kontejnery. Instalace a připojení Výběr místa Chladničku postavte do suché, pravidelně větrané místnosti. Povolená pokojová teplota k zajištění bezvadného provozu chladničky závisí na jejím provedení (třídě). Tyto údaje jsou uvedeny na typovém štítku. Chladnička nesmí stát přímo vedle zdrojů tepla (jako je např. sporák, topné těleso, ohřívač teplé vody aj.) a musíte ji chránit před přímými slunečními paprsky. Chladnička má stát minimálně 3 cm od elektrického nebo plynového sporáku, případně od olejových nebo uhelných kamen. Pokud stojí chladnička blíž, měli byste použít tepelnou izolaci. Vzdálenost od zdi, respektive volný prostor za chladničkou, by měl být minimálně 200 cm 2. Kuchyňská skříňka by měla být zavěšena minimálně 5 cm nad chladničkou. Tím se zaručí uspokojivé chlazení srážníku na zadní stěně chladničky. Třída Pokojová teplota SN (subnormální) od +10 C do +32 C N (normální) od +16 C do +32 C ST (subtropická) od +16 C do +38 C T (tropická) od +16 C do +43 C Připojení do elektrické sítě Chladnička je připojena do elektrické sítě přívodním kabelem. Zásuvka musí být opatřena zemnicím kontaktem (zásuvka s ochranným kontaktem). Předepsané napětí a frekvence jsou uvedeny na typovém štítku chladničky. Připojení do elektrické sítě a uzemnění musí být provedeno podle platných norem a předpisů. Chladnička odolává krátkodobým výkyvům napětí (max. 6 % až +6 %). Tato chladnička splňuje požadavky evropských směrnic a rovněž jejich změn. 5 FAGOR_FIC_541.indd :07:19

6 Popis chladničky Chladnička (A) V chladničce se uchovávají čerstvé potraviny po několik dní. Odkládací plochy (1) Odkládací plochy uvnitř chladničky lze libovolně rozmístit. Jsou zajištěny před vytažením. Když chcete odkládací plochy vyjmout z chladničky, měli byste je vzadu trochu nadzvednout a potom vytáhnout. Skleněné odkládací plochy (jen u některých modelů) jsou chráněny plastovými distančními prvky. Kdybyste chtěli skleněnou přihrádku vyjmout, musíte nejdříve vytáhnout distanční prvek. Distanční prvky můžete úplně vyjmout, ale uschovejte je pro eventuální pozdější přepravu chladničky. Potraviny, které se rychle kazí, byste měli ukládat na zadní části odkládacích ploch, protože tam je nejchladněji. Mřížkový držák lahví (jen u některých modelů) Držák lahví (počet závisí na modelu) jsou určeny k ukládání lahví. Lahve lze ukládat dvěma způsoby (buď vodorovně, nebo vpředu o jednu vodicí lištu zvednout). Držák tak umožňuje položit lahve na korek. Držák lahví je zajištěn před vytažením. Můžete ho vytáhnout jen v případě, když je prázdný, a to tak, že zadní část nadzvednete a pak ho přitáhnete směrem k sobě. Varování! V případě, že jsou na vnitřní straně dveří chladničky přihrádky, položte držáky lahví tak, aby dlouhé lahve nebránily v zavírání dveří. Na držák můžete položit maximálně 9 lahví o obsahu 0,75 l nebo více (celková hmotnost max. 13 kg). 6 FAGOR_FIC_541.indd :07:19

7 Otvor na odtok vody z tající námrazy (2) Pod chladicí deskou, která ochlazuje vnitřek chladničky, se nachází odtokový žlábek a otvor, kudy odtéká voda z tající námrazy. Odtokový žlábek a otvor nesmějí být zaneseny (např. zbytky potravin), a proto byste je měli častěji kontrolovat a v případě potřeby vyčistit (např. plastovým trnem). Nádoba na zeleninu a na ovoce (3) Nádoba na zeleninu a na ovoce se nachází pod skleněnou deskou. Tak je uvnitř zajištěna dostatečná vlhkost, která je důležitá k uchovávání ovoce a zeleniny (aby nevyschly). Ventilátor (jen u některých modelů) Ventilátor přispívá k vyrovnání teploty uvnitř chladničky a omezuje tvoření kondenzátu na odkládacích plochách. Ventilátor běží, když jsou otevřeny dveře chladničky. Ventilátor doporučujeme zapnout: když se zvýší pokojová teplota (nad 30 C), když se zvýší vlhkost v místnosti (v létě). Zapnutí a vypnutí ventilátoru: ZAP = VYP = 0 Upozornění: Když je zapnutý ventilátor, je o trochu vyšší spotřeba proudu. Vnitřní strana dveří Na vnitřní straně dveří jsou přihrádky nebo nádoby na ukládání sýra, másla, vajec, jogurtů a dalších potravin v menších obalech, jako jsou tuby nebo konzervy. Dole na dveřích je místo na lahve. Vnitřní osvětlení chladničky Když jsou otevřeny dveře chladničky, svítí vnitřní osvětlení svítí (bez ohledu na to, v jaké poloze se nachází termostat). Mraznička (B) V mrazničce se zmrazují čerstvé potraviny a uchovávají se potraviny již zmražené. Mrazicí prostor (4) Mrazicí prostor je určen ke zmrazování čerstvých potravin. Skladovací prostor (5) Ve skladovacím prostoru se uchovávají potraviny již zmražené. Žlábek na vodu z tající námrazy (6) (Řiďte se pokyny v kapitole Čištění a údržba) POZNÁMKA: Vnitřní vybavení se může podle modelu lišit. 7 FAGOR_FIC_541.indd :07:19

8 Ovládání chladničky Chladnička se ovládá termostatem, který se nachází vpravo nahoře uvnitř chladničky. (Termostat se otáčí od polohy STOP (0) do polohy 7 a zpět.) Nastavení teploty Nastavení vyššího stupně (až 7) na termostatu znamená nižší teploty ve všech částech chladničky. Teplota uvnitř chladničky může klesnout i pod 0 C. Vyšší stupeň nastavujte na termostatu jen v případě, když je nižší teplota v chladničce žádoucí a když se doporučuje. Při normální pokojové teplotě doporučujeme střední nastavení teploty. Teplotu v chladničce ovlivňují změny okolní teploty. Podle toho byste měli také přizpůsobit nastavení termostatu. V poloze STOP (0) chladnička nefunguje (chladicí systém je vypnutý), ale spotřebič je pod napětím (když otevřete dveře chladničky, rozsvítí se vnitřní osvětlení). V případě, že byste chtěli nechat zapnutý ventilátor (jen u modelů se zabudovaným ventilátorem), doporučujeme nové nastavení chladicí teploty. Používání chladničky Uchovávání potravin v chladničce Rozhodující vliv na kvalitu uchovávaných potravin má správné používání chladničky, vhodné obaly potravin, udržování odpovídající teploty a dodržování hygienických předpisů. Veškeré potraviny, které se uchovávají v chladničce, musejí být odpovídajícím způsobem zabaleny, aby nepředávaly nebo nepřijímaly zápach nebo vlhkost (měly by se uchovávat v polyetylénové fólii nebo v sáčku, v alobalu, v mastném papíru apod. nebo v zakrytých nádobách). Před vložením potravin do chladničky byste měli odstranit obal, ve kterém byly potraviny zakoupeny (např. obal jogurtových kelímků). Potraviny by měly být systematicky zabalené, aby nedocházelo k tomu, že se budou navzájem dotýkat (a mísit jejich zápachy a chutě). Zároveň by měla být zaručena dobrá cirkulace vzduchu kolem potravin. V chladničce se nesmějí uchovávat žádné výbušné a vznětlivé látky. Lahve s vysokoprocentním alkoholem musejí být těsně uzavřeny a musejí se ukládat ve svislé poloze. Potraviny by se neměly dotýkat zadní stěny chladničky! Potraviny nechte před vložením do chladničky dobře vychladnout. Křupavé a choulostivé potraviny uchovávejte v nejchladnějších zónách chladničky. Omezte otvírání dveří chladničky na co nejmenší míru. Nastavte termostat do takové polohy, při které se dosáhne nižších teplot. Teplotu byste měli nastavovat plynule, ale přitom by nemělo dojít k tomu, aby potraviny zmrzly. Měření teploty v příslušné chladicí zóně se provádí teploměrem postaveným do skleněné nádoby naplněné vodou. Spolehlivé odečtení teploty je možné až po několika hodinách v klidovém stavu. Organické roztoky, éterické oleje v citronové a pomerančové kůře, kyselina v másle apod. mohou při dlouhotrvajícím kontaktu způsobit poškození a předčasné zestárnutí plastových povrchů nebo těsnění. Nepříjemný zápach v chladničce naznačuje, že vnitřek není čistě umytý, nebo že se v chladničce nacházejí zkažené potraviny. Zápach můžete odstranit nebo zmírnit tím, že do vody na mytí vnitřku chladničky přidáte několik kapek octa. Doporučuje se použít také filtry s aktivním uhlíkem, které čistí vzduch, nebo neutralizují zápach. Když na několik dní odjedete, vyjměte z chladničky potraviny, které se snadno kazí. FAGOR_FIC_541.indd :07:20

9 Doba uchovávání potravin v chladničce Druh potraviny Doba skladování (ve dnech) máslo vejce maso: syrové v kuse syrové mleté uzené maso ryby marinády kořenová zelenina sýr sladkosti ovoce hotové pokrmy Popis: + doporučená doba skladování = možná doba skladování Zmrazování čerstvých potravin V mrazicím prostoru byste měli zmrazovat jen takové potraviny, které jsou k tomu vhodné a dobře snášejí nízké teploty. Tyto potraviny by měly být čerstvé a dostatečně kvalitní. Zvolte vhodný obal odpovídající dané potravině a potraviny správně zabalte. Obal nesmí propouštět vzduch nebo vlhkost, což by mohlo způsobit vyschnutí mražené potraviny a ztrátu vitaminů. Fólie a sáčky musejí být měkké a tvárné, aby přiléhaly těsně k obsahu. Zabalené potraviny opatřete údaji o druhu a množství a poznamenejte také datum zmražení. Při zmrazování je především důležité, aby se potraviny zmrazily co možná nejrychleji. Proto doporučujeme, aby obaly nebyly příliš velké a aby potraviny byly před vložením do mrazničky vychladlé. Množství čerstvých potravin, které můžete vložit jednou za 24 hodin do mrazicího prostoru, je uvedeno na typovém štítku (mrazicí kapacita). Pokud je množství zmrazovaných potravin větší, zhorší se kvalita zmrazování a rovněž se zhorší kvalita již zmražených potravin. Postup zmrazování U modelů bez spínače intenzivního chlazení byste měli nastavit termostat 24 hodin před zmrazováním potravin do polohy 4-6. Po uplynutí této doby položte čerstvé potraviny na odkládací plochu mrazicího prostoru. Přibližně 24 hodin po vložení čerstvých potravin do mrazicího prostoru byste měli nastavit termostat podle potřeby na provozní teplotu (držte se pokyny v kapitole Nastavení teploty) a potraviny již zmražené přesuňte do skladovacích košů mrazničky. U modelů s integrovaným spínačem intenzivního chlazení byste měli tento spínač zapnout 24 hodin před zmrazováním většího množství čerstvých potravin a termostat nastavit do polohy 4 6. Po uplynutí této doby vložte čerstvé potraviny do mrazničky. Přibližně 24 hodin po vložení čerstvých potravin vypněte spínač intenzivního chlazení a nastavte termostat na požadovanou provozní teplotu (držte se pokyny v kapitole Nastavení teploty). Spínač je zapnutý, když je vidět označení (I) nebo barevné označení, a vypnutý, když je na spínači vidět označení (0), nebo není vidět barevné označení (jen u některých modelů). Při dalším zmrazování opakujte popsaný postup. Čerstvé potraviny by se neměly dotýkat potravin již zmražených. Ke zmrazování menšího množství potravin (do 1 kg) nemusíte měnit nastavení termostatu (řiďte se pokyny v kapitole Nastavení teploty). 9 FAGOR_FIC_541.indd :07:20

10 Skladování zmrazených potravin Zmrazené potraviny byste měli uchovávat ve skladovacích koších. Tyto skladovací koše můžete podle potřeby také vyjmout a potraviny položit přímo na chladicí přihrádky. Průmyslově mražené potraviny Na obalech průmyslově mražených potravin je uvedena povolená doba skladování a skladovací teplota. Při uchovávání a používání těchto potravin se řiďte pokyny výrobce daných potravin. Vybírejte jen potraviny, které jsou opatřeny úplnými údaji a skladují se v mrazicích pultech při teplotě minimálně 18 C. Nekupujte ojíněné potraviny, protože ty už několikrát mezitím roztály. Ochraňte mražené potraviny před rozmrazením, protože zvýšení teploty zkracuje dobu jejich skladování a zhoršuje jejich kvalitu. Přibližná doba skladování mražených potravin Druh potraviny Doba skladování (v měsících) zelenina ovoce chléb, pečivo mléko hotové pokrmy maso: hovězí telecí vepřové drůbež zvěřina mleté maso uzeniny ryby: libové tučné vnitřnosti Rozmrazování mražených potravin Zčásti nebo úplně rozmražené potraviny je nutné ihned spotřebovat. Potraviny se chladem konzervují, ale neničí se přitom mikroorganismy. Po rozmrazení se mikroorganismy okamžitě aktivují a potraviny se rychle kazí. Částečným rozmrazením se snižuje výživná hodnota potravin, zvláště výživná hodnota ovoce a zeleniny a hotových pokrmů. Bezpečnost potravin Ukazatel teploty Jako pomůcka je v místě nejnižší teploty v chladicím prostoru spotřebiče umístěn ukazatel teploty. Správnou teplotu ukazuje symbol OK. Když tento symbol není vidět, je teplota v této části chladničky příliš vysoká. Nastavte termostatem nižší teplotu uvnitř (viz kapitola Ovládání chladničky). Neměňte nastavení teploty příliš často, ale počkejte s dalším kontrolním měřením teploty, respektive s dalším nastavením teploty minimálně 12 hodin. Upozornění! Po vložení potravin do chladničky nebo při častém otvírání dveří chladničky nebo při dlouho otevřených dveřích není symbol OK vidět. Místo s nejnižší teplotou se nachází asi 20 cm nad nádobou na zeleninu. Uspořádání potravin uvnitř chladničky 10 FAGOR_FIC_541.indd :07:20

11 Zóna zóna v mrazicím prostoru Druh potraviny zmrzlina, mražené potraviny, čerstvé potraviny ke zmražení zóna v chladničce: chladná nádoba na zeleninu, vrchní přihrádky, zóny na vnitřní straně dveří chladnější prostřední přihrádky nejchladnější nad nádobou na zeleninu čerstvé ovoce, čerstvá zelenina, máslo, sýr, vejce, jogurt, nápoje... mléčné výrobky, resp. dezerty, hotové pokrmy (např. omáčky a jiné tučné pokrmy), čerstvý sýr, lahůdky, sladká jídla... maso (zvl. drůbež, zvěřina, ryby), lahůdky a jiné hotové pokrmy, saláty, pečivo s vejci, resp. šlehačkou, čerstvé těsto, dortové těsto, pizzy, rybí výrobky a sýr z čerstvého mléka, zelenina zabalená ke konzumaci, resp. všechny čerstvé produkty, jejichž trvanlivost souvisí s teplotou skladování (T=nižší nebo rovná +4 C). Max. doba skladování: 1 2 dny Poznámka: Banány, brambory, česnek a cibule se neuchovávají v chladničce. Fermentovaný sýr se neskladuje v chladničce kromě případů, kdy chcete zastavit jeho zrání. Musí být dobře zabalen. Čištění a údržba Automatické odmrazování chladničky Chladničku nemusíte odmrazovat, protože námraza na zadní stěně se odmrazuje automaticky. Námraza, která se usazuje během provozu kompresoru na zadní stěně chladničky, roztává během klidové fáze, kdy kompresor neběží, a odkapává dolů. Voda z tající námrazy odtéká otvorem v zadní stěně do nádoby na kompresoru, odkud se vypařuje. Ruční odmrazování mrazničky Uvnitř mrazicího prostoru se tvoří námraza. Když vrstva námrazy dosáhne tloušťky 3-5 mm, musí se odmrazit. Otočte termostat do polohy STOP (0) a odpojte chladničku ze sítě. Z mrazicího prostoru vyjměte potraviny a zabezpečte je před rozmrazením. Do žlábku pod chladničkou zasuňte přiloženou trubičku. Pod trubičku postavte nádobu na vodu z tající námrazy. Když necháte dveře mrazničky otevřené, odmrazování se urychlí. Při rozmrazování nepoužívejte žádné speciální spreje, protože mohou obsahovat látky, které rozpouštějí plasty, případně jsou zdraví škodlivé. 11 FAGOR_FIC_541.indd :07:20

12 Čištění chladničky Před čištěním odpojte chladničku ze sítě. Při čištění nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, protože by mohly poškodit povrch. Při mytí dbejte na to, abyste úplně odstranily všechny zbytky čisticích prostředků. Vnější stěny chladničky se myjí vodou a tekutým čisticím prostředkem. Natřené povrchy vyčistěte měkkým hadříkem a čisticím prostředkem s obsahem alkoholu (např. čisticím prostředkem na sklo). Můžete použít také alkohol (etanol nebo izopropylalkohol). K čištění plastových a natřených částí chladničky nejsou vhodné abrazivní nebo speciální agresivní čisticí prostředky, jako např. ošetřovací prostředky na nerez. Z vnitřku chladničky vyjměte demontovatelné vybavení a umyjte je vodou a tekutým čisticím prostředkem. Plastové části nejsou vhodné k mytí v myčce. Prázdný vnitřek chladničky umyjte vlažnou vodou, do které přidáte trochu octa. Prach ze srážníku na zadní stěně chladničky odstraňte občas měkkým, nekovovým kartáčem nebo vysavačem. Vyčistěte také nádobu, která se nachází nad kompresorem chladničky (nesmíte ji ovšem vyjmout). Po vyčištění připojte chladničku znovu do sítě, zapněte ji a vložte do ní znovu potraviny. Odstavení chladničky Pokud nebudete chladničku delší dobu používat, otočte termostat do polohy STOP (0). Pak chladničku odpojte ze sítě, vyjměte potraviny, odmrazte ji a umyjte. Dveře chladničky nechte pootevřené. Odstraňování eventuálních funkčních poruch Během provozu chladničky může dojít k provozním poruchám. Uvádíme jen některé poruchy, které jsou většinou důsledkem nesprávného používání a které můžete sami odstranit. Po připojení do sítě chladnička nefunguje. Přesvěčte se, že spotřebič je připojen do el. sítě a je zapnutý. Chladicí systém je už delší dobu nepřetržitě v provozu. Do chladničky jste vložili příliš mnoho čerstvých potravin najednou. Je možné, že kompresor a srážník se nedostatečně chladí. Zkontrolujte, zda za chladničkou dostatečně cirkuluje vzduch a vyčistěte srážník. Je zapnutý spínač rychlého zmrazování (viz kapitola Zmrazování). Jakmile odtéká voda do žlábku a otvorem do nádoby, je zaručeno normální, automatické odmrazování chladničky. V případě, že se na vnitřní zadní stěně vytvoří nadměrná vrstva námrazy (3 5 mm), odmrazte ji ručně. Otočte termostat do polohy STOP (0) a nechte chladničku otevřenou. Nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče (např. fén) k odmrazování a žádné ostré předměty k odstraňování nadměrné vrstvy námrazy. Po ukončeném odmrazování otočte termostat znovu do požadované polohy a zavřete dveře chladničky. 12 FAGOR_FIC_541.indd :07:20

13 Nadměrné tvoření námrazy je důsledkem... špatného utěsnění dveří chladničky (Pokud je těsnění znečištěné nebo poškozené, vyčistěte je nebo vyměňte.), příliš častým nebo příliš dlouhým otevíráním dveří chladničky, vložením příliš teplých potravin do chladničky. Potraviny nebo nádoby se dotýkají zadní stěny. Z chladničky vytéká voda. Z chladničky vytéká voda v případě, když je zanesený odtokový otvor, nebo když voda z tající námrazy kape mimo odtokový žlábek. Vyčistěte zanesený otvor, např. plastovým trnem. Odmrazte příliš silnou vrstvu námrazy ručně (řiďte se pokyny v odstavci Tvoření námrazy na vnitřní zadní stěně chladničky). Dveře se obtížně otvírají. Když chcete otevřít dveře mrazicího prostoru, který jste před krátkou dobou zavřeli, může dojít k tomu, že se budou otvírat jen ztěžka. Během otvírání dveří unikne z chladničky totiž trochu chladného vzduchu, který nahradí teplý vzduch z okolí. Při ochlazení tohoto vzduchu vznikne podtlak, který ztěžuje otvírání dveří. Po několika minutách (5-10 minut) se tento stav upraví a dveře se vám podaří znovu bez potíží otevřít. Provozní zvuky Chlazení v chladničkách a mrazničkách umožňuje chladicí systém s kompresorem, který se projevuje určitými zvuky. Intenzita tohoto zvuku závisí na umístění chladničky, jejím používání a stáří. Během provozu kompresoru se může ozývat bublavý zvuk, v klidovém stavu kompresoru je naopak slyšet proudění kapaliny. To je normální a nijak to neovlivňuje životnost spotřebiče. Po uvedení chladničky do provozu se mohou provozní zvuky kompresoru a proudění kapaliny ozývat hlasitěji. Není to známka poruchy a nijak to neovlivňuje životnost spotřebiče. Při dalším provozu se intenzita těchto zvuků pomalu snižuje. Někdy se při provozu chladničky ozývají neobvyklé nebo hlasitější zvuky, které jsou nezvyklé a zpravidla jsou důsledkem nevhodného umístění chladničky. Chladnička musí stát vodorovně a stabilně na pevné podlaze. Chladnička se nesmí dotýkat stěny nebo blízkých kuchyňských skříněk. Zkontrolujte, zda je vnitřní vybavení chladničky na svém místě, případně zda hluk není způsoben plechovkami, lahvemi nebo jinými nádobami, které se vzájemně dotýkají. Výměna žárovky Před výměnou žárovky odpojte chladničku bezpodmínečně ze sítě. Zatlačte prsty zezadu kryt, který zakrývá žárovku (směr šipky 1), tak, aby odskočil. Kryt sejměte (směr šipky 2) a vyměňte vadnou žárovku za novou (E14, max. 15 W). Nevyhazujte starou žárovku do běžného odpadu. Žárovka je spotřební materiál. Neplatí na ni záruka. ZMĚNY, KTERÉ NEOVLIVŇUJÍ FUNKCI SPOTŘEBIČE, JSOU VYHRAZENY. 13 FAGOR_FIC_541.indd :07:20

14 Servis Zásahy na vašem spotřebiči smí provádět pouze autorizovaný servis. Při nahlášení poruchy uvádějte úplné typové označení svého spotřebiče (model, typ, sériové číslo). Tyto údaje najdete na štítku upevněném na spotřebiči. Informační list Obchodní značka FAGOR Model (typ) FIC-541 Typ spotřebiče 7 Třída energetické účinnosti [1] A Spotřeba el. energie [2] kwh/rok 309 Čistý úložný objem chladničky l 176 Čistý úložný objem mrazničky l 69 Počet hvězdiček 4 Doba náběhu teploty (skladování) hod 24 Mrazící výkonnost kg/24hod 9 Třřída klimatu N Hluk [3] db(a) 39 Poznámky k tabulce: [1] Na stupnici od A (vyšší) po G (nižší). [2] Spotřeba el. energie je výsledkem zkoušky dle mezinárodních norem. Skutečná spotřeba je závislá na umístění a používání spotřebiče včetně otvírání dveří. [3] Deklarovaná hladina akustického výkonu vyzařovaného spotřebičem a šířeného vzduchem 14 FAGOR_FIC_541.indd :07:20

CHLADNIČKA MODEL FIS-820

CHLADNIČKA MODEL FIS-820 CHLADNIČKA MODEL FIS-820 Návod k použití CH 54 Děkujeme vám za důvěru, že jste si vybrali ke koupi právě náš spotřebič. Přejeme vám hodně radosti při jeho používání. Chladnička je určena k použití v domácnosti

Více

Návod k použití Chladnička

Návod k použití Chladnička Chladnička Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali tím, že jste si koupili náš přístroj. Při jeho používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání

Více

Chladnička. Model FFJ-1520. Návod k použití a instalaci CH 63

Chladnička. Model FFJ-1520. Návod k použití a instalaci CH 63 Chladnička Model FFJ-1520 Návod k použití a instalaci CH 63 CZ OBSAH Bezpečnostní pokyny........................................................ 3 1/ Instalace chladničky.....................................................

Více

Mraznička. Model: ZFA 101. Návod k instalaci a obsluze CH 43

Mraznička. Model: ZFA 101. Návod k instalaci a obsluze CH 43 Mraznička Model: ZFA 101 Návod k instalaci a obsluze CH 43 obsah Bezpečnostní pokyny..........................................3 1. INstAlACe spotřebiče.........................................4 Připojení

Více

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA MODEL FIM-4825

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA MODEL FIM-4825 KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA MODEL FIM-4825 Návod k použití a instalaci CH 51 FAGOR_FIM_4825.indd 1 21.4.2010 9:08:03 FAGOR_FIM_4825.indd 2 21.4.2010 9:08:04 FAGOR_FIM_4825.indd 3 21.4.2010 9:08:04 FAGOR_FIM_4825.indd

Více

POPIS SPOTŘEBIâE OVLÁDACÍ PANEL

POPIS SPOTŘEBIâE OVLÁDACÍ PANEL 60802046CZ.fm Page 14 Monday, November 12, 2007 9:42 AM POPIS SPOTŘEBIâE A) Chladicí oddíl (k uchovávání če rstvých potravin) 1. Police (některé s nastavitelnou výškou) 2. Zásobníky na ovoce a zeleninu

Více

Chladnička CS. Před prvním použitím

Chladnička CS. Před prvním použitím Chladnička CS Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením naše Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání čerstvých potravin

Více

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16 40024bCz.fm5 Page 11 Tuesday, August 22, 2000 10:48 AM OBSAH CZ PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU

Více

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Kombinovaná chladnička s mrazničkou Kombinovaná chladnička s mrazničkou Děkujeme vám za vaši důvěru a za zakoupení tohoto zařízení. Doufáme, že bude spolehlivě sloužit svému účelu po mnoho let. Přímá chladnička s mrazničkou je domácí zařízení

Více

Kombinovaná chladnička s mrazničkou CS

Kombinovaná chladnička s mrazničkou CS Kombinovaná chladnička s mrazničkou CS Děkujeme vám za vaši důvěru a za zakoupení tohoto zařízení. Doufáme, že bude spolehlivě sloužit svému účelu po mnoho let. Přímá chladnička s mrazničkou je domácí

Více

Před prvním použitím. Návod k použití. Náš příspěvek k ochraně prostředí. Před prvním použitím... 18

Před prvním použitím. Návod k použití. Náš příspěvek k ochraně prostředí. Před prvním použitím... 18 Chladnička CS Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením naše chladničky. Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání čerstvých

Více

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ 60801007CZ.fm Page 1 Wednesday, December 28, 2005 12:02 PM CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ A. Chladicí oddíl 1. Zásobníky na ovoce a zeleninu 2. Police krytu zásuvky 3. Police / Prostor na police 4. Termostat

Více

Návod k použití. Lednice-mraznička

Návod k použití. Lednice-mraznička CZ Návod k použití Lednice-mraznička Děkujeme za důvěru, kterou jste nám svým nákupem tohoto spotřebiče vyjádřili. Přejeme vám, aby vám spotřebič přinášel mnoho potěšení. Lednice-mraznička je určena k

Více

Vestavná jednodvéřová chladnička. Model: FIS-202. Návod k použití a k instalaci CH 39

Vestavná jednodvéřová chladnička. Model: FIS-202. Návod k použití a k instalaci CH 39 Vestavná jednodvéřová chladnička Model: FIS-202 Návod k použití a k instalaci CH 39 NÁVOD K OBSLUZE POPIS VÝROBKU OVLÁDACÍ PANEL PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PREVENCE A VŠEOBECNÁ

Více

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Děkujeme za Vaši důvěru při nákupu tohoto přístroje. Doufáme, že bude po mnoho let zdárně sloužit svému účelu.

Děkujeme za Vaši důvěru při nákupu tohoto přístroje. Doufáme, že bude po mnoho let zdárně sloužit svému účelu. CS Mraznička Děkujeme za Vaši důvěru při nákupu tohoto přístroje. Doufáme, že bude po mnoho let zdárně sloužit svému účelu. Mraznička je určena pouze pro užití v domácnosti ke zmrazování čerstvých potravin

Více

Návod k obsluze a k instalaci

Návod k obsluze a k instalaci Vestavná chladnička OBSAH PŘED UVEDENÍM SPOTŘEBIČE DO PROVOZU strana 3 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ strana 3 MODEL: 1 FSI - 120 PREVENCE A VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ strana 4 JAK UŽÍVAT CHLADNIČKU strana 5 JAK

Více

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ 63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Chladnička s mrazničkou

Chladnička s mrazničkou Chladnička s mrazničkou Děkujeme vám za vaši důvěru a za zakoupení tohoto zařízení. Doufáme, že bude spolehlivě sloužit svému účelu po mnoho let. Chladnička s mrazničkou je určena pouze pro domácí použití.

Více

Návod k obsluze. Chladnička

Návod k obsluze. Chladnička Návod k obsluze Chladnička Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili tím, že jste si zakoupili náš výrobek a blahopřejeme vám k vynikajícímu vkusu. Věříme, že vám naše chladnička bude dobře sloužit

Více

Návod k instalaci a použití

Návod k instalaci a použití Návod k instalaci a použití BF230 CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ BF230 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén,

Více

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13 6cz33013.fm5 Page 10 Thursday, February 8, 2001 6:03 PM CZ NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 VÝMĚNA ŽÁROVKY STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA

Více

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM Perfekt Snaige CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM R 130 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážený zákazníku, Jsme potěšeni tím, že jste se rozhodl vybrat si náš výrobek. Děkujeme za provedený nákup. Při přípravě ledničky

Více

Chladnička TSM 1541 A++ Návod k obsluze

Chladnička TSM 1541 A++ Návod k obsluze Chladnička TSM 1541 A++ Návod k obsluze 2 OBSAH Bezpečnostní pokyny... 3 Popis spotřebiče... 3 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ... 4 POKYNY K PŘEPRAVĚ... 6 VYŘAZENÍ Z PROVOZU... 6 PŘÍPRAVA SPOTŘEBIČE... 6 Umístění...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X CZ NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI Mikrovlnná trouba DME715X 2 OBSAH Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si je pročtěte a uschovejte si je pro příští použití. Pokyny k ochraně životního prostředí...........................

Více

Návod k obsluze. Vertikální mraznička

Návod k obsluze. Vertikální mraznička CZ Návod k obsluze Vertikální mraznička Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením tohoto spotřebiče. Přejeme vám hodně spokojenosti při jeho používání. Tento spotřebič je určen výhradně

Více

Chladnička. Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením naše chladničky. Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti.

Chladnička. Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením naše chladničky. Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením naše chladničky. Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k pouití v domácnosti k uchovávání čerstvých

Více

CS - Návod In s k tr použi uction t s ífor Use Chladni ka/mrazni

CS - Návod In s k tr použi uction t s ífor Use Chladni ka/mrazni CS - Návod Instructions k použití for Use Chladnička/mraznička 1 Chladnička Mraznička CS Děkujeme za Vaši důvěru a zakoupení tohoto spotřebiče. Věříme, že Vám bude dobře sloužit po mnoho let. Chladnička

Více

Chladnička. Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením naše chladničky. Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti.

Chladnička. Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením naše chladničky. Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička CS Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením naše chladničky. Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání čerstvých

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

Chladnička. Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením naše chladničky. Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti.

Chladnička. Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením naše chladničky. Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička CS Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením naše chladničky. Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání čerstvých

Více

Chladnička - mraznička

Chladnička - mraznička Chladnička - mraznička CS Děkujeme, že jste projevili svou důvěru a zakoupili si tento spotřebič. Doufáme, že Vám bude spolehlivě sloužit po mnoho let. Chladnička s mrazničkou je určena jen pro domácí

Více

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ 30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZNIÈKU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT

Více

Mrazící skříň. Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho přístroje. Při jeho používání Vám přejeme hodně spokojenoti.

Mrazící skříň. Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho přístroje. Při jeho používání Vám přejeme hodně spokojenoti. Mrazící skříň Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho přístroje. Při jeho používání Vám přejeme hodně spokojenoti. Mrazící skríň - mraznička je určena k používání v domácnosti

Více

Návod k použití KI 18RV40 S-591-01

Návod k použití KI 18RV40 S-591-01 Návod k použití KI 18RV40 S-591-01 Obsah Pokyny pro likvidaci............. 3 Bezpečnostní pokyny a varování... 3 Seznámení se spotřebičem....... 5 Dbejte na okolní teplotu a větrání... 5 Připojení spotřebiče.............

Více

Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN)

Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN) Návod na použití Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN) IN-COOL-EX a.s., Ctiborova 407, 272 01 Kladno Tel.: 312 246 756, fax: 312 246 757 www.incoolex.cz, info@incoolex.cz Centrální dispečink

Více

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z CHLADNIČKY A MRAZNIČKY TYP: HG 5.1 M (CHLADNIČKA) HG 5.1 Z (MRAZNIČKA) 1. POUŽITÍ Chladničky/mrazničky typu HG 5.1 se používají ve stravovacím

Více

HG 5.1 M GN -2/8 HG 5.1 Z GN

HG 5.1 M GN -2/8 HG 5.1 Z GN Škofja Loka, d.d. POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CZ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M GN -2/8 HG 5.1 Z GN 25762.61 III/2007 OBSAH 1. POUŽITÍ... 3 2. POPIS... 3 3. UMÍSTĚNÍ... 4 3.1. Vybalení... 4 3.2. Instalace...

Více

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Odsavač par Model 6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Návod k použití a instalaci OD 9 1 2 3* 4 2 a b c 3 5 4 Návod k montáži a k použití Při čtení návodu sledujte také obrázky na prvních stranách, na které

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A PROVEDENÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SUŠIČKY URČENÉ POUŽITÍ

Více

Návod k použití MRAZNIČKA

Návod k použití MRAZNIČKA Návod k použití MRAZNIČKA Obsah Instalace, Umístění a připojení Popis zařízení, Celkový přehled UPS 1722 J/HA Spuštění a použití, Spuštění zařízení Využití plného potenciálu mrazničky Údržba a péče, Vypnutí

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE Spotřebič, který jste zakoupili, byl navržen pro použití v domácnosti a také: - v kuchyňských koutcích na pracovištích, v prodejnách a/nebo kancelářích - na farmách - v

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy.

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. CHLADNIČKA Návod k obsluze Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. 1 Před použitím spotřebiče Váš nový spotřebič je navržen výhradně pro použití v domácnosti. K

Více

NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A

NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A 1 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE. Přečtěte si všechny pokyny před použitím. UPOZORNĚNÍ! Tato varování jsou pro Vaší bezpečnost. Před instalací spotřebiče se ujistěte,

Více

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci 4 Bezpečnostní pokyny 4 Před připojením 6 Váš nový spotřebič 6 Ovládací panel 7 Připojení spotřebiče 7 Skladování lahví 9 Praktické rady 9 Čištění

Více

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu Elektronické kombinované chladničky Elektronické kombinované chladničky Modely: 3FC 671 NF 3FC 671 NFX 3FC 771 NFX 3FC 671 NF 3FC 771 NF 3FC 772 NF 3FC 772 NFX CH 38B Návod k použití a k instalaci Návod

Více

Návod k použití MRAZNIČKY

Návod k použití MRAZNIČKY Návod k použití MRAZNIČKY Pro zajištění maximální výkonnosti a bezpečnosti Vašeho spotřebiče je nutné zajistit aby byl vždy svěřen do opravy pouze autorizovaným opravnám a aby při event. opravách byly

Více

A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ

A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií,

Více

Chladnička - mraznička

Chladnička - mraznička Chladnička - mraznička Děkujeme, že jste projevili svou důvěru a zakoupili si tento spotřebič. Doufáme, že Vám bude spolehlivě sloužit po mnoho let. Chladnička s mrazničkou je určena jen pro domácí pouití.

Více

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Spuštění a používání, 4-5 Spuštění spotřebiče Maximální využití možností ledničky Maximální

Více

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ 60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTØEBIÈE PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ

Více

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover.

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL Návod k obsluze Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. 1 Děkujeme za Vaši volbu. Začíná Vám výlet do světa plné vůně a chuti. S Vaši novou

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

Vestavné spotřebiče. Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160. Návod k použití cz

Vestavné spotřebiče. Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160. Návod k použití cz Vestavné spotřebiče Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160 Návod k použití cz 2 INSTALACE Správnou instalaci spotřebiče, díky které dosáhnete dobrých výkonů, proveďte pečlivě podle následujících pokynů:

Více

'867 0$1$*(5 Návod k použití

'867 0$1$*(5 Návod k použití Návod k použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení nového vysavače Hoover Dust Manager. Návod k obsluze - Tento přístroj má být používán pouze k účelu popsaném v návodu k použití. Seznamte

Více

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8 Odsavač Model: 3CFT-TILE Návod k montáži a k použití OD 8 3 4 5 Návod k montáži a k použití Vezměte si na pomoc také obrázky na prvních stranách s odkazy podle abecedy, které se uvádějí v dalším textu

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL 3cs33036.fm Page 13 Friday, January 24, 2003 6:41 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY-MRAZNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK

Více

13KG24M 079 354L 316L

13KG24M 079 354L 316L 082367769 082367769 13KG24M 079 354L 316L T2 T3 OK T5 T6 T1 T4 T1 T4 T2 T5 T2 T5 T3 OK T6 T3 T6 T2 T3 OK 2 ºC 3 T1 T2 ºC T3 ºC F T5 T6 ºC ºC T5 T6 T1 T4 T2 T3 T5 T6 č e s k y Vážená klientko, Vážený kliente:

Více

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA EGYAJTÓS HÛTÕSZEKRÉNY JÉGKÉSZÍTÕ REKESSZEL ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CZ PL SK HU 200364696 KE/Za/123. (03.)

Více

FRITOVACÍ HRNEC R-284

FRITOVACÍ HRNEC R-284 Návod k použití FRITOVACÍ HRNEC R-284 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ TABULKA PROGRAMŮ PŘÍRUČKA

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ TABULKA PROGRAMŮ PŘÍRUČKA OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍRUČKA PŘED POUŽITÍM

Více

Vaše uživatelský manuál LIEBHERR GP 3513 COMFORT http://cs.yourpdfguides.com/dref/5314853

Vaše uživatelský manuál LIEBHERR GP 3513 COMFORT http://cs.yourpdfguides.com/dref/5314853 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro LIEBHERR GP 3513 COMFORT. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se LIEBHERR GP 3513

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 3cz33007.fm Page 14 Tuesday, November 19, 2002 3:59 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

CHLADNIČKA DF1-12. Návod k obsluze

CHLADNIČKA DF1-12. Návod k obsluze CHLADNIČKA DF1-12 Návod k obsluze 1 1. Popis spotřebiče Části a funkce 1 2 12 11 10 3 4 5 6 7 9 8 Skříňka chladničky Dvířka mrazícího prostoru Odkapávací zásobník Poličky Skleněný kryt Kompresor Zásobník

Více

www.krups.cz B3* *Dle typu www.krups.cz

www.krups.cz B3* *Dle typu www.krups.cz www.krups.cz CZ A A3 A A4 A C C C B B B B3* B4 www.krups.cz *Dle typu obr. obr. obr. 3 3 4 D E4 obr. 4 obr. 5 obr. 6 E3 800 ml 7fl oz MAX D* E obr. 7 obr. 8 obr. 9 D E E obr. 0 3 4 obr. 3 obr. *Dle typu

Více

Výrobník zmrzliny a jogurtovač

Výrobník zmrzliny a jogurtovač Výrobník zmrzliny a jogurtovač Návod k použití Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ NENÍ

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití Chladnička s mrazničkou S93420CMB2

Návod k použití Chladnička s mrazničkou S93420CMB2 CS Návod k použití Chladnička s mrazničkou S93420CMB2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 6 4. PROVOZ... 7 5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ...8 6. TIPY

Více

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705 Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705 Pokyn pro likvidaci Balení je vyrobeno z recyklovatelného materiálu. - vlnitá lepenka/lepenka - formované díly z pìnového polystyrénu - fólie z polyetylénu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 DŮLEŽITÉ INFORMACE INSTALACE SPOTŘEBIČE SPOTŘEBIČ se smí používat jen tehdy, když byl správně vestavěn (instalován). PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE se řiďte samostatnými přiloženými

Více

Návod k použití. Lednice

Návod k použití. Lednice CZ Návod k použití Lednice Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali tím, že jste si zakoupili náš spotřebič. Přejeme vám mnoho potěšení při používání tohoto výrobku. Tato lednice je určena k použití

Více

GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU

GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU KÜHL - GEFRIERKOMBINATION - KOMBINACE CHLADNICKA-MRAZNICKA CH ODZIARKO-ZAMRA ARKA - KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA HÛTÕ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU

Více

ENG2854AOW. CS Chladnička s mrazničkou Návod k použití

ENG2854AOW. CS Chladnička s mrazničkou Návod k použití ENG2854AOW CS Chladnička s mrazničkou Návod k použití 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 2 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. PROVOZ...6 4. PŘI PRVNÍM POUŽITÍ...9 5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ...

Více

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120 104915 V1/0315 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Obsah 1. Bezpečnost... 156 1.1 Bezpečnostní pokyny... 156 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 157 1.3 Zdroje nebezpečí... 158 1.4

Více

HRZ-176 HRZ-176S HRZ-176 AA HRZ-176 AAS Skříňová lednice s mrazákem

HRZ-176 HRZ-176S HRZ-176 AA HRZ-176 AAS Skříňová lednice s mrazákem HRZ-176 HRZ-176S HRZ-176 AA HRZ-176 AAS Skříňová lednice s mrazákem NÁVOD K OBSLUZE Názvy součástí 1 Vrchní kryt 2 Dvířka mrazáku 3 Termostat a osvětlení 4 Skleněné police 5 Kryt oddílu na ovoce a zeleninu

Více

ELEKTRICKé OHŘÍVAČe VODY. M xxx SLIM. Návod k použití a instalaci OH 4. FAGOR_OH4_T07F042F7.indd 1 23.6.2012 20:50:33

ELEKTRICKé OHŘÍVAČe VODY. M xxx SLIM. Návod k použití a instalaci OH 4. FAGOR_OH4_T07F042F7.indd 1 23.6.2012 20:50:33 ELEKTRICKé OHŘÍVAČe VODY Řada M xxx SLIM Návod k použití a instalaci OH 4 FAGOR_OH4_T07F042F7.indd 1 23.6.2012 20:50:33 VÁŽENÁ ZÁKAZNICE/VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, GRATULUJEME! Právě jste se stali majiteli elektrického

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze CZ Před zapnutím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze

Více

Mobilní ochlazovač vzduchu CM-570

Mobilní ochlazovač vzduchu CM-570 Mobilní ochlazovač vzduchu CM-570 Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají vracet

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU Spotřebič, který jste zakoupili, je vinný sklípek (neboli chladnička na víno), určený výhradně k uchování vína. Chcete-li ho využívat co nejlépe, přečtěte si pozorně

Více

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE. Obsah NMTM 1921 FW/HA NMTM 1923 FW/HA. Instalace, 2 Umístění a připojení. Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE. Obsah NMTM 1921 FW/HA NMTM 1923 FW/HA. Instalace, 2 Umístění a připojení. Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Spuštění a používání, 4-5 Spuštění spotřebiče Maximální využití možností ledničky Maximální

Více

GS 502 GS 515. Návod k obsluze

GS 502 GS 515. Návod k obsluze win ter h lte r GS 502 GS 515 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom spol. s r.o. Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon 07542/402-0

Více

Šuplíkový mrazák HFN 136. Návod k použití

Šuplíkový mrazák HFN 136. Návod k použití Šuplíkový mrazák HFN 136 Návod k použití Obsah Strana Důležité! 1. Ochrana životního prostředí a správná likvidace... 2 2. Umístění... 2 3. Instalace... 2-3 4. Výkonnostní štítek... 3 5. Připojení k síti...

Více

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ AKP 230 CZ Poslední úroveň První úroveň Hliníkový plech na moučníky: Hluboký plech: PŘÍSLUŠENSTVÍ POPIS VÝROBKU 1. Ovládací panel 2. Chladicí ventilátor (není vidět) 3. Horní topné těleso 4. Topné těleso

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

R-565. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-565

R-565. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-565 Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR R-565 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 PŘED PŘIPOJENÍM INSTALACE Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba

Více

CZ Česky Návod k obsluze KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA/MRAZNIČKA

CZ Česky Návod k obsluze KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA/MRAZNIČKA I IBxxAxx IBxxAAxx IBxxAAAx CZ Česky Návod k obsluze KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA/MRAZNIČKA Návod k obsluze, 1 Servisní služba, 2 Popis zařízení, 3 Popis zařízení, 4 Oboustranné otvírání dveří, 5 Instalace,

Více

Návod k použití B-345-01

Návod k použití B-345-01 Návod k použití BMS 1300 B-345-01 Popis spotřebiče 1 držadlo vysavače 2 přívodní kabel s automatickým navíjením 3 výfuková mřížka 4 přípojka na přívod kapaliny 5 přívod kapaliny 6 plnicí otvor na čisticí

Více

S 64240 KA1 Chladnièka Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás 200366884 PERFEKT IN FORM AND FUNKTION CZ/A/3. (04.) Vážená zákaznice, vážený zákazníku, døíve, než uvedete svoji novou chladnièku

Více

2 01 407- B- KTL 18420

2 01 407- B- KTL 18420 KTL 18420 B-407-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci... 4 Bezpečnostní pokyny... 4 Seznámení se spotřebičem... 6 Ovládací panel... 6 Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 7 Připojení spotřebiče... 7

Více

Euroengel Profesionální mobilní chladící a mrazící systémy NÁVOD K POUŽITÍ

Euroengel Profesionální mobilní chladící a mrazící systémy NÁVOD K POUŽITÍ Euroengel Profesionální mobilní chladící a mrazící systémy NÁVOD K POUŽITÍ 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 3 Prostudujte si prosím tuto příručku důkladně předtím, než toto zařízení uvedete do provozu. Uchovávejte

Více

Návod k obsluze. Chladnička s mrazničkou

Návod k obsluze. Chladnička s mrazničkou CS Návod k obsluze Chladnička s mrazničkou Chladnička s mrazničkou Děkujeme za vaši důvěru a zároveň vám gratulujeme k výborné volbě, kterou jste učinili zakoupením našeho výrobku. Doufáme, že bude sloužit

Více

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 8100 Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů uvedených na typovém štítku. Používejte jej pouze v uzavřených

Více

Digitální parní sterilizátor se sušičkou

Digitální parní sterilizátor se sušičkou Obsah Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny a důležitá upozornění.... 3 Popis.... 6 Příprava na sterilizaci... 8 Použití... 8 Čištění přístroje a odstranění vodního kamene... 10 Technické specifikace.... 10 Vysvětlení

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více