RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi"

Transkript

1 RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 41. schůzi Rady Plzeňského kraje na od 11 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2.patro, Škroupova 18, Plzeň Program: Zahájení, úvodní formality 1. Rezignace člena RPK - Václav Šlajs 2. Poskytnutí finančních prostředků z DT Fondu hejtmana Václav Šlajs 3. Stipendium Plzeňského kraje Václav Šlajs 4. Rozhodnutí o výběru a rozhodnutí o zrušení části podlimitní veřejné zakázky Mediální komunikace pro Plzeňský kraj leden až prosinec Václav Šlajs 5. Žádost města Tachov o prodloužení termínu pro čerpání dotace - Václav Šlajs 6. Dotace na nákup přenosné požární stříkačky pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů Plzeňského kraje - Václav Šlajs 7. Rozpočtové opatření č. 214 přesun z rozpočtové oblasti Zdravotnictví do rozpočtové oblasti Vnitřní správa ZDR, správce rozpočtu OZDR - Václav Šlajs 8. Rozpočtové opatření č dotace MŠMT UZ 33025, UZ 33034, UZ 33051, UZ 33192, UZ 33215, UZ Václav Šlajs 9. Rozpočtové opatření č dotace z ROP NUTS II Jihozápad Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55, Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 - Václav Šlajs 10. Rozpočtové opatření č. 217 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55, Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 - Václav Šlajs

2 11. Rozpočtové opatření č. 218 dotace MMR UZ 17007, Václav Šlajs 12. Rozpočtové opatření č. 219 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže, Horažďovice, Zámek 11, Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 - Václav Šlajs 13. Rozpočtové opatření č dotace z Programu přeshraniční Spolupráce Cíl 3 ČR - Svobodný stát Bavorsko projekt Evropský region Dunaj- Vltava - konkrétně - Václav Šlajs 14. Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Sociální věci, navýšení závazného ukazatele CSS Domažlice p. o. - Václav Šlajs 15. Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ Václav Šlajs 16. Rozpočtové opatření č Školství a tělovýchova - navýšení finančních vztahů u p.o. - projekty z II. globálních grantů OP VK v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 a projekty z I. globálního grantu v oblasti podpory Václav Šlajs 17. Rozpočtové opatření č. 224 dotace MK UZ Václav Šlajs 18. Rozpočtové opatření č. 225 dotace MF UZ Václav Šlajs 19. Rozpočtové opatření č. 226 DSH přesun v rámci oblasti Doprava, změna závazných ukazatelů - Václav Šlajs 20. Rozpočtové opatření č. 227 přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní prostředí - Václav Šlajs 21. Rozpočtové opatření č. 228 Přesun z oblasti Ostatní financování do oblasti Zastupitelé - Václav Šlajs 22. Rozpočtové opatření č. 229 Přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova změny závazných ukazatelů u školských PO kraje - Václav Šlajs

3 23. Rozpočtové opatření č. 230 OIT projekt SFDI - Pořízení a integrace dat pro management regionální silniční sítě PK navýšení příjmů a výdajů - Václav Šlajs 24. Rozpočtové opatření č. 231 Přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, správce rozpočtu Školství - změny závazných ukazatelů u PO kraje evropské projekty - Václav Šlajs 25. Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Majetek, navýšení závazných ukazatelů - Václav Šlajs 26. Rozpočtové opatření č. 233 DSH navýšení výdajové části rozpočtu PK v rozpočtové oblasti Doprava, změna závazných ukazatelů - Václav Šlajs 27. Rozpočtové opatření č přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Informatika - Václav Šlajs 28. Rozpočtové opatření č. 235 Navýšení příjmů a výdajů do rozpočtové oblasti Doprava, změna závazného ukazatele - Václav Šlajs 29. Rozpočtové opatření č dotace MPSV - UZ Václav Šlajs 30. Rozpočtové opatření č. 237 Dotace MPSV UZ 13003, UZ 13899, přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální věci a do oblasti Majetek předfinancování projektů IOP Transformace DOZP Stod - I. a II. etapa - Václav Šlajs 31. Změna usnesení ZPK č. 634/14 ze dne ve věci veřejné zakázky Dodávka sanitních vozů a technologického vybavení výjezdových skupin pro ZZS Plzeňského kraje - Václav Šlajs - Na stůl 32. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace - souhlas s přijetím daru - Václav Šlajs 33. Odsouhlasení investic na obnovu přístrojového vybavení Stodská nemocnice, a.s. - Václav Šlajs 34. Dodatek č. 4 ke smlouvě o zajištění řízení holdingových společností ze dne Václav Šlajs

4 Jednání RPK jako jediného společníka obchodní společnosti. 35. Volba nového člena představenstva společnosti Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. - Václav Šlajs Jednání RPK jako jediného společníka obchodní společnosti. 36. Určení auditora obchodních společností, nemocnic založených Plzeňským krajem a Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje, a.s., pro audit řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky pro účetní období roku 2014 a následující - Václav Šlajs Jednání RPK jako jediného společníka obchodní společnosti. 37. Souhlas s plněními ve prospěch členky statutárního orgánu společnosti Rokycanská nemocnice, a.s., a osobě jí blízké - Václav Šlajs Jednání RPK jako jediného společníka obchodní společnosti. 38. Souhlas s plněními ve prospěch člena statutárního orgánu společnosti Stodská nemocnice, a.s. - Václav Šlajs 39. Aktualizace Plánu dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na období Jaroslav Bauer 40. Zadání zpracování studií Investiční studie rozvoje přestupních uzlů v PK a studie Přepravní proudy do zaměstnání do Plzně - Jaroslav Bauer 41. Poskytnutí finančních prostředků Fondu dopravy PK organizaci SÚS PK na realizované zdrsňovací nátěry nehodových úseků - Jaroslav Bauer 42. Zařazení vybraných spojů linky Rakovník Čistá Kralovice do systému dopravní obslužnosti Plzeňského kraje - Jaroslav Bauer 43. Zařazení investičních a neinvestičních akcí do seznamu akcí na silnicích II. a III. třídy v PK - Jaroslav Bauer 44. Smlouvy a dodatky smluv s obcemi na poskytování příspěvků na dopravní obslužnost Plzeňského kraje, návrh finančních příspěvků pro rok Jaroslav Bauer 45. Souhlas zřizovatele s uzavíráním smluv o výpůjčce na svěřený nemovitý majetek na dobu delší než jeden rok, organizací SÚS PK - Jaroslav Bauer 46. Souhlas s pořízením strojní investice kladeč mikrokoberců - Jaroslav Bauer

5 47. Dodávka přístroje kyanoakrylátová dýmová komora - Ivo Grüner 48. Krajská rada pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje - Ivo Grüner - Na stůl 49. Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje a Národní stálá konference - Ivo Grüner 50. Zrušení usnesení RPK č. 2435/14 - Ivo Grüner 51. Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelové dotace s městem Nýrsko - Ivo Grüner 52. Poskytování IT služeb Zdravotnickému holdingu Plzeňského kraje, a.s. odborem informatiky KÚPK - Ivo Grüner 53. Zadání nadlimitní veřejné zakázky Rozšíření regionální komunikační infrastruktury PK CamelNET - město Kdyně - Ivo Grüner 54. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu - Jiří Struček 55. Schválení uzavření licenční smlouvy k autorským dílům výtvarným LOGO a MASKOT Her VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR Jiří Struček 56. Souhlas s přijetím daru - Jiří Struček 57. Souhlas se stavební úpravou - rekonstrukce asfaltového hřiště na umělý povrch - Jiří Struček 58. Přijetí finančního daru od Nadačního fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji - Jiří Struček 59. Projekt Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji schválení vyhlášení veřejné zakázky Externí audit projekt CZ.1.07/1.1.00/ Jiří Struček

6 60. Poskytnutí neinvestičních dotací a neinvestičních příspěvků z dotačního programu/titulu Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce Jiří Struček 61. Poskytnutí neinvestiční účelové dotace Tělovýchovné jednotě Plzeň Újezd, o.s. - Jiří Struček 62. Mimořádná účetní závěrka a výsledek hospodaření zrušené příspěvkové organizace Základní školy internátní, Blovice, 5. května 621, IČO Jiří Struček 63. Odměny ředitelům škol a školských zařízení - Jiří Struček 64. Školské rady - jmenování členů - Jiří Struček 65. Návrh znění podlicenčních smluv o vypořádání práv duševního vlastnictví týkajících se autorských děl, vznikajících v rámci realizace grantových projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Jiří Struček 66. Dotace z programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji - Jiří Struček 67. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kokořov - PK Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, OS JIH, SV Plzeň - jih x ČR Státní pozemkový úřad - JUDr. Zdeňka Lišková 68. Bezúplatné nabytí pozemků, k. ú. Ejpovice SÚS Plzeňského kraje (OS SEVER, Středisko výroby Rokycany) x obec Ejpovice - JUDr. Zdeňka Lišková 69. Bezúplatné nabytí pozemků ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových x PK Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, OS JIH, SV Plzeň jih, SV Klatovy - JUDr. Zdeňka Lišková 70. Prodej pozemku v k. ú. Stříbro - PK (Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508, příspěvková organizace) x Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. - JUDr. Zdeňka Lišková

7 71. Prodej pozemků v k. ú. Blatnice u Nýřan a k. ú. Předenice PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, OS SEVER, SV Plzeň sever, OS JIH, SV Plzeň - jih x ČR - Povodí Vltavy, s. p., Praha - JUDr. Zdeňka Lišková 72. Prodej pozemku v k. ú. Luby PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, OS JIH, SV Klatovy x Vlastimil Lagron - JUDr. Zdeňka Lišková 73. Výkup pozemků, k. ú. Ejpovice - SÚS Plzeňského kraje (OS SEVER, Středisko výroby Rokycany) x Josef Stupka, SJM Václav Ženíšek a Jaroslava Ženíšková, Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s., Jana Ženíšková, Geis CZ s.r.o., Marta Martínková - JUDr. Zdeňka Lišková 74. Pozemková úprava SÚS PK, OS JIH, SV Klatovy, k. ú. Obytce - JUDr. Zdeňka Lišková 75. Vyhlášení podlimitních veřejných zakázek zadávaných v otevřeném řízení na dodávky Transformace DOZP Stod II. etapa - Nábytek - Vybavení domácností - ICT technika - JUDr. Zdeňka Lišková 76. Schválení veřejné zakázky na dodávky Transformace DOZP Stod I. etapa lokality Dnešice, Stod, Nýřany, Holýšov Vybavení domácností 3. vyhlášení - JUDr. Zdeňka Lišková 77. Schválení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Transformace DOZP Stod II. etapa stavební práce 2. vyhlášení - JUDr. Zdeňka Lišková 78. Jmenování vedoucího odboru KÚPK - Mgr. Jiří Leščinský - Na stůl 79. Volba přísedících Krajského soudu v Plzni - Mgr. Jiří Leščinský 80. Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o finanční podporu projektů příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti kultury připravovaných k realizaci v roce Mgr. Jaroslav Šobr 81. Sloučení Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, příspěvkové organizace, se Západočeským Muzeem v Plzni, příspěvkovou organizací - Mgr. Jaroslav Šobr

8 82. Odměny ředitelům příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti kultury za 1. pol Mgr. Jaroslav Šobr 83. Finanční dotace - AMARE ČHAVE - Mgr. Zdeněk Honz 84. Souhlas s přijetím daru - Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace - Mgr. Zdeněk Honz 85. Souhlas - nová budova Domova klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace - Mgr. Zdeněk Honz 86. Platové náležitosti - Mgr. Zdeněk Honz - Na stůl 87. Vyřazení movitého majetku - Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace - Mgr. Zdeněk Honz 88. Výsledek nadlimitní veřejné zakázky Azylové domy pro rodiny s dětmi v Plzeňském kraji (2. vyhlášení) - Mgr. Zdeněk Honz 89. Výsledek podlimitní veřejné zakázky Sociálně terapeutické dílny v Plzeňském kraji (3. vyhlášení) - Mgr. Zdeněk Honz 90. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace - Mgr. Zdeněk Honz 91. Poskytnutí dotace z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2014, 3. část - Ing. Václav Štekl 92. Prominutí vrácení dotace - Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzeň IRIS - Ing. Václav Štekl 93. Mimoprogramová dotace na akci Obec Černovice, zásobení pitnou vodou Nemněnice - odstranění havarijního stavu, I. etapa - Ing. Václav Štekl 94. Diskuse, různé Závěr Václav Šlajs hejtman

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.11.2014 Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 27. schůzi Rady Plzeňského kraje na 13.01.2014 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 29.05.2014 Oznámení o konání 9. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec Projednaný program 27. RPK 13. 1. 2014: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec 2. Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky Televizní vysílání o Plzeňském

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.11.2013 Oznámení o konání 6. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 01.04.2015 Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 21.02.2013 Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň íváš DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.08.2010 Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Seznam rozpočtových opatření

Seznam rozpočtových opatření Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka

Více

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2013

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2013 Příloha č. 24 Výdaje oblastí za rok 2013 stručný komentář BEZPEČNÝ KRAJ Projekt Plzeňský kraj bezpečný kraj je bezpečnostní projekt preventivního charakteru. Počet měst a obcí zapojených do projektu se

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 13. 6. 2014 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 11. zasedání Zastupitelstva

Více

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 Václav Šlajs 1 OBSAH 1 Bilance rozpočtu 3-4 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 2.1 Běžné příjmy 4-5 2.1.1 Daňové příjmy 4-5 2.1.2 Nedaňové příjmy 5 2.1.3 Dotace - příspěvek na výkon státní správy 5

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 K odsouhlasení - zápis z 15. jednání Rady HMP ze dne 15. 4. 2014 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 24. zasedání dne 12.12.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 1109/R24/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

Schválená usnesení 25. Rady HMP ze dne 30.6.2015

Schválená usnesení 25. Rady HMP ze dne 30.6.2015 R-18364 1580 30.6.2015 k rozpracování projektového záměru Prague Market (Jednotný trh městských služeb) R-18436 1581 30.6.2015 k návrhu na poskytnutí daru městu Tbilisi a úpravě rozpočtu běžných výdajů

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 29. října 2008

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 29. října 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 32.

Více

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 35/1.

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

USNESENÍ z 13. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. května 2008

USNESENÍ z 13. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. května 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 13.

Více

USNESENÍ z 19. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 18. 06. 2012

USNESENÍ z 19. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 18. 06. 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 19.

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne 16. 6. 2015

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne 16. 6. 2015 Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne 16. 6. 2015 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Návrh termínů schůzí Rady města Brna v prázdninovém

Více

USNESENÍ z 8. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 09. 03. 2015

USNESENÍ z 8. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 09. 03. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 8. schůze

Více

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Přítomni:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 Zastupitelstvo Zlínského kraje 26. 6. 2013 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 7 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 14. zasedání dne 07.07.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0543/R14/14 zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle

Více