PRINCIPY PRÁVN LENÍ PŘÍKLAD 1: OSOBNOSTNÍ A JEHO STÁTN TNÍ OCHRANA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRINCIPY PRÁVN LENÍ PŘÍKLAD 1: OSOBNOSTNÍ A JEHO STÁTN TNÍ OCHRANA"

Transkript

1 PRINCIPY PRÁVN VNÍHO MYŠLEN LENÍ PŘIROZENÉ PRÁVO OSOBNOSTNÍ A JEHO STÁTN TNÍ OCHRANA Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice u ani cvičebnice. verze 1.9 (2008) Ivo Telec, PŘEHLED TÉMATUT 1. přirozené právo osobnostní 2. státopr toprávní stanovení způsobu výkonu a ochrany 3. druhy osobnostních práv, práva lidí a právnických osob 3. chráněné statky osobnostní 4. souhlas nebo zákonnz konná licence 5. nároky z osobnostního práva 6. ochrana osobních údajů a soukromé právo mediáln lní PŘÍKLAD 1: Tvář na obálce Dívka si nechala v ateliéru pořídit svůj fotografický portrét. Fotograf jej bez jejího vědomí následně použil ve svém návrhu knižní obálky dívčího románu o nešikovném děvčeti. Nakladatel knihu s touto obálkou vydal

2 PŘÍKLAD 2: Sterilizace Žena z pocitu marnosti záhy z po opakovaném porodu mrtvého dítěte d te podepsala souhlas se svou sterilizací a podrobila se lékal kařskému zákroku. Poučen ení o důsledcd sledcích ch zákroku, z které podepsala, bylo předtip edtištěno na tiskopisu malým písmem p a v rozrušen eném m stavu je pořádn dně nevnímala. O alternativním řešení nebyla informována. na

3 PŘÍKLAD 3: Ministr v koupelně Ministr vnitra se přestp estěhoval do nového bytu. Novinář s teleobjektivem přes p okenní žaluzii fotograficky zachytil jeho postavu v situaci, jak se chystá ke koupeli ve vaně. Při i zvětšen ení a výřezu snímku byl ministr rozpoznatelný. Právo k vydání snímku novinář nabídl redakci bulvárn rního deníku Třesk T za značnou nou sumu peněz. Deník k snímek vzápětí vydal na titulní straně ČÁST VŠEOBECNĚ A O ÚSTAVNÍCH A MEZINÁRODN RODNÍCH ZÁKLADECH SMYSL Výchova k úctě k přirozené důstojnosti lidské bytosti Ochrana důstojnosti a identity lidské bytosti a identity právnické osoby

4 KTERÁ PRÁVA JSOU PŘIROZENÁ? Práva vrozená (angeborne Rechte), 16 ABGB ipso facto z povahy osobnosti (ABGB) 1. přirozená práva osobnostní např. přirozené právo žít; žijeme bez ohledu na stát, t, kmen, rod, církev c aj. společensk enské autority 2. jiná práva přirozenp irozené povahy Práva nabyvatelná (erwerbliche Rechte), 18 ABGB 19 USPOŘÁDÁNÍ SUBJEKTIVNÍCH PŘIROZENÝCH PRÁV Nezadateln zadatelné nabytí přirozených práv Nezadateln zadatelná existence přirozených práv Státem tem upravený výkon přirozených práv Státem tem přiznaná ochrana přirozených práv 20 LEGISLATIVNĚ POLITICKÝ ÚČEL Stát t zákonem z stanoví: způsob výkonu přirozeného práva osobnostního, např.. svolením m k zásahuz 1. zp 2. pr právní ochranu přirozeného práva osobnostního, viz soudně vymahatelné nároky ZÁSADY 1. v pochybnostech ve prospěch života (zásada pro vitae,, for life) 2. přednost lidské bytosti před zájmy z společnosti nebo vědyv 3. nedotknutelnost osobnosti 4. odvolatelnost svolení 5. zákaz těžt ěžení finančního prospěchu z lidského těla 6. pietní ochrana Z DĚJIN D ZÁKONODZ KONODÁRSTVÍ 1811 rakouský ABGB 1926 čs. autorský zákonz kon: právo k podobizně,, ochrana korespondence, deníků aj. písemnostp semností osobní povahy 1950 čs. obč.. zák. z 1964 čs. obč.. zák. z 1991 čs. LZPS 1997 Úmluva o lidských právech a biomedicíně ÚSTAVNÍ ZÁKLADY Právo na život Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí Zákaz mučen ení,, krutého, ponižuj ujícího, nelidského nebo ponižuj ujícího zacházen zení nebo trestu Zaručen ení osobní svobody Zákaz nucených prací nebo služeb

5 Právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a ochranu jména Zákaz neoprávn vněného zasahování do soukromého a rodinného života Ochrana před p neoprávn vněným ným zneužíváním údajů o své osobě čl LZPS 25 MEZINÁRODN RODNÍ ZÁKLADY Spojené národy v New Yorku 1. Všeobecná deklarace lidských práv (1948) 2. Úmluva o otroctví (1926), č.. 165/30 Sb. z. a n. 3. Mezinárodn rodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace (1966), č.. 95/74 Sb Mezinárodn rodní pakt o občanských a politických právech (1966), (1966), č.. 120/76 Sb. 5. Mezinárodn rodní pakt o hospodářských, ských, sociáln lních a kulturních právech (1966), č.. 120/76 Sb. 6. Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (1979), č.. 62/87 Sb. 7. Úmluva proti mučen ení a jinému krutému, nelidskému či i ponižuj ujícímu zacházen zení nebo trestání (1984), č.. 143/88 Sb. 8. Úmluva o právech dítěted te (1989), Sb. (1989), č.. 104/ Mezinárodn rodní organizace práce v Ženevě 1. Úmluva o nucené nebo povinné práci (1930), č.. 29, č.. 506/90 Sb. 2. Úmluva týkající se odstranění nucené práce (1957), č.. 105, č.. 231/98 Sb. 3. Úmluva o diskriminaci (zaměstn stnání a povolání),, (1958), č.. 111, č.. 465/90 Sb. Rada Evropy ve Štrasburku 1. Úmluva na ochranu lidských práv a základnz kladních svobod (1950), 2. Protokoly k úmluvě (1950), č.. 209/92 Sb. 3. Úmluva o ochraně osob se zřetelem z na automatizované zpracování dat (1981) č.. 115/01 Sb. m. s

6 4. Evropská úmluva o zabránění mučen ení a nelidskému či i ponižuj ujícímu zacházen zení nebo trestání (1987), č.. 9/96 Sb. 5. Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin (1995), č.. 96/98 Sb. 6. Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti d lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně (1997) č.. 96/01 Sb. m. s. 7. Dodatkový protokol k Úmluvě na ochranu lidských práv v a důstojnosti d lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu z klonování lidských bytostí (1998) č.. 97/01 Sb. m. s Český právn vní řád PRAMENY 1. ratifikované a vyhláš ášené mezinárodn rodní smlouvy an., 19b obč.. zák. z 3. jiné zákony,, např. 11 a. z., zák. z o ochraně osobních údajů,, tisk. zák., z zák. z o provozování rozhlasového ho a televizního vysílání 4. nepsané prameny (ius non scripta) ČÁST OSOBNOST Přirozená osobnost člověka OSOBNOST ČLOVĚKA = ke štěstí zacílený trvalý živoucí duchovní, duševn evní a tělesný t celek obsahující jedinečné (individuáln lní) já (duchovní jádro), integrující duchovní,, duševn evní a tělesnt lesná prožit ití,, stavy a činnosti, a to vědomv domé i nevědom domé,, včetnv etně nadání,, sklonů,, dědid dičných zátěžz ěží a zkušenost eností či i jiných vrozených nebo nabytých vloh za účelem vlastního vývinu

7 Obezřetn etná trojsložkovost 1. duch (Geist) 2. duše (Seele) 3. tělo (Körper rper) Méně obezřetn etná dvousložkovost (jen duše e a tělo) t nebo ještě méně obezřetn etná jednosložkovost (jen tělo) t JUDIKATURA Každá lidská osobnost (nejen osobnost tvůrce, autora), duchovně pramení mimo sféru právn vního řádu, který ji pouze uznává (aprobuje) jako právn vně významnou (nemajetkovou) hodnotu (statek) a chrání ji svými vlastními zákonnými z prostředky. Rozs. NS z sp. zn. 30 Cdo 739/ Význam osobnosti odpovědn dně svobodné zrání jedince v lidském m společenstv enství s ohledem na bližního marxisticko-leninsk leninská filozofie = člověk k jako průse sečík k společenských enských vztahů (a právn vních vztahů jako jejich formy) marxisticko-leninsk leninská teorie socialistického občansk anského práva Právnick vnická osoba = právn vní smyšlenka (fikce) osoby = právn vně smyšlen lená právn vní osobnost ČÁST POVAHA PRÁVA OSOBNOSTNÍHO

8 SOUSTAVA POVAHA PRÁVA Osobnostní práva lidí 1. stránky osobnosti 2. projevy osobní povahy 11 an. o. z., a. z. aj. Osobní práva právnických osob 1. název 2. dobrá pověst 3. [jiné statky] např.. vnitřní věci či i právn vní život (existence) 19b o. z. Absolutní osobní právo osobnostní působí ex lege a erga omnes zaniká smrtí nepřevoditeln evoditelné: nejde o disponibilní majetek nepřech echází ani na dědice d dice nebo jiného právn vního nástupce n VÝZNAM Právo soudcovské soudcovské skutkové podstaty 11 o. z. = pozitivní generáln lní klausule srv. právo proti nekalé soutěž ěži i aj. Osobnostní právo člověka 1. před narozením 2. po narození 3. po smrti Osobní právo právnick vnické osoby 1. za právn vního života (existence) OSOBNOSTNÍ PRÁVO LIDÍ Obecné ochranné právo každého Zvláš áštní ochranná práva (tvůrčí) (osobní práva každého tvůrce rce) 1. osobnostní právo autorské 2. osobnostní právo výkonných umělc lců 3. osobnostní právo vynálezc lezců aj. původcp vodců technických výtvorů OSOBNOSTNÍ PRÁVO AUTORSKÉ právo rozhodnout o zveřejn ejnění svého dílad 1. pr 2. právo osobovat si autorství vč.. práva rozhodnout, zda a jak mám být autorství uvedeno při p i zveřejn ejnění díla právo na nedotknutelnost dílad 3. pr i. právo svolit ke změně nebo jinému zásahu ii. právo proti snížen ení hodnoty díla při p i jeho užitu ití iii. právo autorského dohledu nad užitu itím m díla d způsobem nesnižuj ujícím m hodnotu dílad iv. jiné právo na nedotknutelnost dílad

9 OSOBNOSTNÍ PRÁVO VÝKONNÝCH UMĚLC LCŮ 1. pr právo rozhodnout o zveřejn ejnění svého uměleck leckého výkonu 2. zásadně právo rozhodnout, zda a jak mám být uvedeno jméno při i zveřejn ejnění a další ším m užitu ití výkonu 3. pr právo proti změně uměleck leckého výkonu na újmu jeho pověsti 49 OSOBNOSTNÍ PRÁVO PŮVODCP VODCŮ TECHNICKÝCH VÝTVORŮ 1. pr 2. pr právo osobovat si vynálezectv lezectví nebo jiné původcovství právo na označen ení vynálezectv lezectví nebo jiného původcovstvp vodcovství, viz např.. zápis z vynálezce (původce) do patentového rejstříku ČÁST CHRÁNĚNÉ STATKY OSOBNOSTNÍ

10 CHRÁNĚNÉ STATKY VŮBECV 1. příroda a životní prostřed edí 2. lidská osobnost 3. výtvor 4. lidské tělo 5. zvíře 6. věc 1. stránky přirozenp irozené osobnosti člověka např. život, jméno nebo zdraví aj. 2. stránky osoby právnick vnické osoby např.. jméno, dobrá pověst 3. projevy osobní povahy i. obecné, např.. dopis, hlasový záznamz znam ii. tvůrčí, např.. literárn rní dílo NEDOTKNUTELNOST 1. lidské bytosti 2. stránek osobnosti vč. v. soukromí 3. uměleckých nebo vědeckých v výtvorů: i. autorských děld ii. uměleckých výkonů 1. ŽIVOT Vše e ve Vesmíru je živé (podle svého druhu) Přirozený zákon z života 1. zákaz zabití vč.. zákazu z trestu smrti 2. zákaz útrap duševn evních nebo fyzických vč.. zákazu z mučen ení aj. nelidského zacházen zení 3. zákaz zasahování do cizího života Vrozené právo každé lidské bytosti na život čl. 6 Mezinárodn rodního paktu o občanských a politických právech (1966), (č.. 120/76 Sb.) Přirozené právo dítěte d te na život uznané čl. 6 (1) Úmluvy o právech dítěted te (1989) (č.. 104/91 Sb.) Právo na respektování svého života od okamžiku počet etí čl. 4 Americké úmluvy o lidských právech (Pakt ze San José, 1969) Právo počat atého dítěte d te na život od počet etí člověk od počet etí podmíněným ným subjektem práva (pod podmínkou, narodí-li se živý) = civilní status podmíněný ný člověk od narození nepodmíněným ným subjektem práva = civilní status

11 Lidský život je hoden ochrany již před narozením čl. 6/1 věta v druhá LZPS Deklarace práv v počat atého dítěted te politický akt, Praha JMÉNO 1. jméno a příjmenp jmení člověka vč.. zdvojeného nebo změněného jména nebo příjmenp jmení,, rodného příjmenp jmení,, jména po otci (отчество), přídomku 2. uměleck lecké jméno (pseudonym) vč.. společného uměleck leckého jména 3. uměleck lecká značka 4. přezdívka 5. jiné krycí jméno k utajení totožnosti, např.. svědka, policejního agenta dle tr. ř doménov nové jméno v elektronické komunikaci 7. společné jméno sdružených stran, např. členů uměleck leckého tělesa, t sdružených podnikatelů,, stran konsorcia 8. obchodní jméno (označen ení), např.. advokáta, lékaře e v soukromé praxi 9. název právnick vnické osoby 10. obchodní firma, viz podnikatel zapsaný v obchodním m rejstříku

12 67 68 NEBEZPEČÍ ZÁMĚNY Delikt autorskoprávn vní nebezpečí záměny děl l literárn rních, jiných uměleckých či vědeckých Delikt soutěž ěžněprávní vyvolání nebezpečí záměny v příslušných zákaznických kruzích JUDIKATURA: Signatura malíře e Muchy Signatura autora můžm ůže e být ochrannou známkou, jelikož ochrana této t to je právem osobnostním, které nepřech echází na dědice. d dice. Nelze tedy uplatňovat ochranu práva třett etí osoby dědici dici autorského práva. Rozh. ÚPV O O z

13 73 74 Jméno individuáln lní společné Jméno pravé krycí Jméno zapisovatelné nezapisovatelné úředně např.. v knize narození,, obchodním rejstříku, seznamu advokátů aj ZAPISOVATELNÁ JMÉNA Právn vní věci osobního stavu (statusové) 1. Matriční úřad zák. č.304/00 Sb., o matr., jménu a příjmenp jmení jméno přirozené jméno jiné např.. Jan např.. jméno rodové či i obchodní 2. Rejstříkový soud např.. obch. zák. z

14 3. ZDRAVÍ Právo každého na dosažen ení nejvýše e dosažiteln itelné úrovně fyzického a duševn evního zdraví čl. 12 Mezinár.. paktu o hospodář., sociál. a kulturních právech (1966), č.. 120/76 Sb. Zdraví = stav duševn evní,, tělesnt lesné a sociáln lní pohody definice WHO v Ženevě Zákaz poškozen kození zdraví deliktní závazek nahrazovací (reparační) nebo zadostiučiňovac ovací (satisfakční) Příkaz zdravého pracovního aj. životního prostřed edí NEDOTKNUTELNOST LIDSKÉ BYTOSTI azenost (primacy) lidsk Nadřazenost lidské bytosti zájmům m společnosti nebo vědyv = zásada z občansk anského práva čl. 2 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně Lidská integrita 1. duchovní 2. duševn evní 3. tělesná 81 SOUKROMÉ,, NEBO VEŘEJN EJNÉ Soukromé právo zdravotní viz soukromoprávn vní ochrana integrity lidské bytosti, soukromé zdravotní pojištění Veřejn ejné právo zdravotnické např.. registrace zdravotnických zařízen zení, veřejn ejné zdravotní pojištění pr 2. pr 3. pr PRÁVA PACIENTA právo na informace o účelu a povaze zdravotní péče e a o výkonu, důsledcd sledcích, ch, alternativách a rizicích ch právo na informace ze zdravotnické dokumentace vč. v. kopií právo určit osobu k informování o jeho zdravotním m stavu nebo zakázat zat informace komukoli z. č.. 20/66 Sb., o péči p i o zdraví lidu

15 ZDRAVOTNÍ ZÁKROK Souhlas se zákrokemz 1. svobodný, viz každý volní projev 2. předchozí 3. odvolatelný 4. informovaný o účelu, povaze, důsledcd sledcích ch a rizicích ch též viz z. viz z. č.. 79/97 Sb., o léčivechl Právn vní ochrana člověka neschopného dát d souhlas zákrok jen k jeho přímému p mu prospěchu 85 Co je zde platný každý souhlas, když je dán d n v neznalosti poměrů na onom světě. Herbert Vollmann,, Svět, jaký by mohl být! Stuttgart 1988, s. 65. Překl.. anonym. 86 ODBĚR R ORGÁNU NEBO TKÁNĚ Souhlas písemně s ověř ěřeným podpisem transplantač.. zák. z č.. 285/02 Sb. Národní registr osob nesouhlasících ch s posmrtným odběrem tkání a orgánů ZÁKAZ KLONOVÁNÍ LIDÍ Zakázaný zákrok z k vytvořen ení lidské bytosti, která má společný jaderný soubor genů s jinou lidskou bytostí živou nebo mrtvou, Dodatkový protokol (1998) Úmyslné vytvořen ení geneticky shodných lidských bytostí (vedle přirozenp irozeného dělend lení embrya vedoucího k narození geneticky shodných dvojčat) lidské důstojnosti zneužit ití biologie a medicíny Vynález způsobu klonování lidských bytostí vyloučen z patentování z. č.. 206/00 Sb., o ochr.. biotechnolog. vynál

16 4. LIDSKÁ DŮSTOJNOST Zákaz diskriminace (přímého nebo nepřímého znevýhodňov ování nebo zvýhodňov ování) ) z jiného než věcného důvodu, d např.. rasového, náboženského, pohlaví aj. 16/2-3, 17 zák. z práce Vyvratitelná domněnka nka dokázan zaného tvrzení o diskriminaci v určitých věcechv 133a o. s. ř. 5. OSOBNÍ SVOBODA 1. osobní svoboda, např.. pojmenování,, bydliště nebo sídla; s srv. privátn tní autonomii 2. svoboda svědom domí, např.. světon tonázorové hledání a sebeurčen ení 3. náboženská svoboda 4. politická svoboda 5. hospodářsk ská svoboda 6. vědecká svoboda aj SOUKROMÍ Soukromý a rodinný život ostrá hranice mezi soukromými poměry každého vč. v. poměrů rodinných veřejnými ejnými poměry Souhlas s odhalením m soukromí Omezení zákonných licencí JUDIKATURA 1 Při i střetu práva na informace a jejich šířen ení s právem na ochranu osobnosti a soukromého života, tedy základnz kladních práv v stojících ch na stejné úrovni, je předevp edevším m věcív obecných soudů,, aby s přihlp ihlédnutím k okolnostem každého případu p padu zvážily, zda jednomu právu nebyla bezdůvodn vodně dána přednost p před právem druhým. N 17/98 Sb. nál.. a usn., sv JUDIKATURA 2 Jestliže e mezi fyzickými osobami existují sociáln lní, moráln lní,, citové a kulturní vztahy vytvořen ené v rámci r jejího soukromého a rodinného života, může e porušen ením m práva na život jedné z nich dojít k neoprávn vněnému zásahu z do práva na soukromí druhé z těchto t osob. Právo na soukromí totiž zahrnuje i právo fyzické osoby vytvořit a udržovat vztahy s jinými lidskými bytostmi, zejména v citové oblasti, aby tak fyzická osoba mohla rozvíjet a naplňovat vlastní osobnost. Protiprávn vní narušen ení těchto vztahů ze strany jiného představuje neoprávn vněný ný zásah z do práva na soukromý a rodinný život fyzické osoby. KS Ostrava z , sp. zn. 23 C 52/

17 JUDIKATURA 3 Obchodní společnost nepožívá práva na soukromí a není porušen ením m práva na soukromí tajné filmování na místm stě,, kam mám veřejnost ejnost volný přístup, p není-li filmovaná událost v žádném m ohledu soukromá. 7. OSOBNÍ TAJEMSTVÍ Právn vně doktrinárn rní definice = vešker keré skutečnosti osobní povahy související s dotyčnou osobou, které mají skutečnou nebo alespoň potenciáln lní materiáln lní či i nemateriáln lní hodnotu, nejsou běžb ěžně dostupné, mají být podle vůle dotyčného utajeny a dotyčný odpovídaj dajícím m způsobem jejich utajení zajišťuje uje. Rozs. Queen s Bench Division,, Práv. rozhl /12 Obdoba obchodního tajemství obch. z ČEST 9. DOBRÁ POVĚST 1. osobní 2. občansk anská 3. stavovská, např.. advokátn tní,, akademická 4. profesní 5. obchodní 6. vědecká aj. Člověk k nebo právnick vnická osoba 1. osobní 2. občansk anská 3. stavovská 4. profesní 5. obchodní 6. uměleck lecká 7. vědecká aj. Věc goodwill) 1. podniková (goodwill 2. ochranné známky (dobré jméno) aj SVĚTON TONÁZOROVÉ SEBEURČEN ENÍ Osobní zrání lidského ducha Svoboda: a. svědom domí b. myšlen lení c. vyznání srv. informační sebeurčen ení 11. PROJEVY OSOBNÍ POVAHY 1. písemnosti, např.. podpis, osobní dopis, deník 2. podobizny, např.. malířský portrét 3. zvukové,, obrazové nebo zvukově- obrazové záznamy, např.. záznam z znam hlasu, záznam znam průmyslov myslové televize nebo bezpečnostn nostní kamery

18

19 LIDÉ VEŘEJN EJNÉHO NEBO OBECNÉHO ZÁJMUZ Člověk k veřejn ejného zájmuz = člověk k o své vůli vykonávaj vající veřejný ejný úřad nebo se o něj n j ucházej zející např.. soudce, notář,, soudní exekutor, státn tní zástupce, policista, hejtman, starosta Člověk k všeobecnv eobecně známý = člověk, který se stal svým přičiněním nebo z jiného důvodu po své vůli, nebo proti své vůli všeobecně známým alespoň v určitých kruzích veřejnosti např. advokát, umělec, sportovec, oběť násilí 113 veřejný ejný zájem na výkonu veřejn ejného úřadu k veřejn ejnému blahu lze rozumně očekávat zvláš áštní zájem veřejnosti ejnosti o jeho výkon veřejn ejného úřadu, a to i skrze média m soukromý zájem: zvědavost nebo až slídění po cizích soukromých poměrech lze rozumně očekávat zvláštní zájem obecenstva o jeho činnost, a to i skrze média

20 KRITIKA Výkon svobody projevu i kritického Oprávn vněná kritika 1. věcná ad rem 2. pravdivá 3. přiměřená obsahem, rozsahem i formou nešvar přemrp emrštěného kriticismu JUDIKATURA Použit ití kritiky, ironizování,, odsuzování a zavrhování jednání nebo činnosti fyzické osoby, opíraj rající se o okolnosti, o nichž je sdělov lován n nepravdivý údaj, představuje p zpravidla citelný neoprávn vněný ný zásah z do práva va fyzické osoby na ochranu její osobnosti, přičemž tu jde o značnou nou intenzitu neoprávn vněného zásahu, který bude obvykle mít m t nepřízniv znivé důsledky pro takto postiženou osobu co do jejího postavení v rodině a společnosti. R 15/ ČÁST SVOLENÍ, NEBO ZÁKONNÉ LICENCE POŘÍZEN ZENÍ NEBO POUŽIT ITÍ Předmět t nakládání 1. písemnosti osobní povahy, např.. deník 2. podobizny, např.. fotografický portrét 3. zvukové,, obrazové nebo zvukově-obrazov obrazové záznamyznamy týkající se: 1. člověka, např.. rodinný portrét 2. jeho projevů osobní povahy, např.. záznam z znam hlasu SVOLENÍ Svolení = právn vní titul (právn vní úkon) k: 1. pořízen zení, např.. k vyfotografování 2. použit ití ideáln lního předmp edmětu, např.. ke knižnímu vydání fotografického portrétu tu = neformáln lní projev vůlev úplatně bezúplatn platně Informovaný (kvalifikovaný) souhlas

21 OMEZENÍ OSOBNOSTNÍHO PRÁVA 1. dobrovolné = odvolatelným souhlasem 2. zákonné = 4 zákonnz konné licence (omezení dovolená zákonem) ZÁKONNÉ LICENCE Legáln lně dovolené zásahy - výjimečná soukromoprávn vní norma dovolující cizí zásah do práva - právn vním m důvodem d (titulem) zásahu z je zákon z (ex lege) oprávn vněnýný zásah Příkazy 1. bezúplatnost 2. účelovost 3. přiměřenost DRUHY ZÁKONNÝCH Z LICENCÍ 1. úřední na základz kladě zákona, např. k použit ití podobizny na občanský průkaz 2. zpravodajská, např.. k pořízen zení nebo použit ití pro zpravodajství 3. vědecká nebo uměleck lecká, např. obrazový záznam z znam léčebnl ebného zákroku z pro lékal kařský vědecký v výzkum zdravotní např.. neodkladný výkon k záchranz chraně života 23/3-4, 24 z. č.. 20/66 Sb., o péči p i o zdraví lidu 124 VÝKLAD ZÁKONNÝCH Z LICENCÍ Zužuj ující (omezující) výklad (restriktivní) Zákaz výkladu způsobem narušuj ujícím běžný výkon práva a který by byl neospravedlnitelně na újmu oprávn vněným ným zájmz jmům m dotčen ené osoby VÝKON ZÁKONNÝCH Z LICENCÍ Legáln lní příkaz výkonu dovoleného zásahu do cizího práva v souladu s: 1. dobrými mravy 2. oprávn vněnými nými zájmyz dotčen eného 12/3 a 3/1 o. z

22 OKOLNOSTI VYLUČUJ UJÍCÍ PROTIPRÁVNOST 1. svolení dotčen eného 2. zákonné dovolení, viz zákonnz konné licence podle o. z. nebo jiného zákonaz 3. výkon zákonné povinnosti, např.. podle tr. ř. 4. upřednostn ednostněný ný výkon jiného kolidujícího práva, svobody nebo veřejn ejného dobra, např.. svobody projevu jiného člověka, veřejn ejného zdraví všech lidí test

23 ČÁST TŘÍDĚNÍ OSOBNÍ PRÁVO PRÁVNICKÝCH OSOB 1. právo na názevn 2. právo na dobrou pověst (dobré jméno) 3. jiná práva v o. z. výslovně neuvedená i. právo na právn vní život (existenci), per analog. ii. právo na soukromí (vnitřní věci), ci), per analog

24 ČÁST SOUKROMOPRÁVN VNÍ OCHRANNÉ REŽIMY Soukromoprávn vní ochrana PROSADITELNOST PRÁVA 1. osobnosti každého 2. osobnosti každého tvůrce 3. před zneužit itím m osobních údajů 4. před zneužit itím m svobody projevu mediáln lním m sdělen lením

25 SOUKROMÉ PRÁVO DELIKTNÍ AKTIVNÍ A PASIVNÍ LEGITIMACE Právo deliktní (právo odpovědnostn dnostní) 1. soukromé, viz soukromoprávn vní delikty 2. veřejn ejné,, viz trestné činy, správn vní delikty Soukromé právo deliktní 1. závazky z deliktů, např.. ze škody 2. závazky z kvazideliktů, např.. z bezdůvodn vodného obohacení Aktivní 1. postižený 2. po smrti postižen eného: i. manžel, partner v registr. partnerství, děti ii. rodiče Pasivní 1. delikvent např.. vydavatel nebo vysílatel jako právnick vnická osoba či i novinář ve svobodném povolání nebo čtenář anebo zaměstnanec sám m při p i vybočen ení (excesu) z práce ZVLÁŠ ÁŠTNÍ SOUKROMOPRÁVN VNÍ NÁROKY Nalézac zací soud KS 1. zakazovací (zdržovac ovací,, zápůrčí), z negatorní; ; zdržet se např.. používání podobizny na reklamních letácích ch 2. odstraňovac ovací (obnovovací), restituční; odstranit závadný z stav např.. skoupením nebo jiným stažen ením m zboží z trhu 3. zadostiučiňovac ovací (satisfakční); dát t zadost moráln lně nebo peněž ěžně za způsobenou nemajetkovou újmu 4. jiný nárok n a. informační, např.. sdělit údaj o původu p neoprávn vněně zhotovené rozmnoženiny projevu osobní povahy b. určovac ovací, viz uznání protiprávnosti zásahuz Ochrana naléhav havého ho právn vního zájmuz ochrana subjektivního práva určovac ovací žaloba k OS s prokázáním právn vního zájmu z a jeho naléhavosti JUDIKATURA Ochrany osobnosti ve smyslu ustanovení 11 a násl. n o. z. lze se vedle žalob domáhaj hajících ch se zdržen ení se neoprávn vněnýchných zásahů do práva na ochranu osobnosti a vedle žalob na odstranění následků takových zásahz sahů domáhat také např. žalobami o určen ení nepravdivosti zásahz sahů tohoto druhu (zejména výroků slovních i písemných) p nebo určen ení, že e původce p zásahuz neoprávn vněně zasáhl do práva žalobce na ochranu osobnosti. V těchto t případech p padech není třeba prokazovat naléhavý právn vní zájem na takovém m určen ení. R 46/

26 OBECNÉ SOUKROMOPRÁVN VNÍ NÁROKY Nalézac zací soud (OS) 1. předstižný (preventivní) zakročen ení před hrozící škodou 2. nahrazovací (reparační) náhrada způsoben sobené majetkové škody 3. vydávac vací (kondikční) vydání bezdůvodn vodného obohacení NEMAJETKOVÁ ÚJMA Újma 1. majetková (na věci v nebo ušlém u m zisku) 2. nemajetková, např.. na pověsti, na okruhu zákaznz kazníků Předpokladem alespoň reáln lná hrozba způsoben sobení nemajetkov majetkové újmy vystižen ení nemajetkov majetkové újmy Způsoben sobení újmy jinému = skutečnost s právn vním m následkem n (právn vní skutečnost) Právn vní následek = deliktní závazek 1. nahradit (reparovat) újmu majetkovou 2. dát t zadost (satisfakovat)) za újmu nemajetkovou STUPŇOVAN OVANÉ ZADOSTIUČIN INĚNÍ Moráln lní,, např. 1. omluva soukromá 2. omluva veřejn ejná Peněž ěžité,, nestačí-li u lidí moráln lní Výše e zadostiučin inění 1. závažnost újmy 2. okolnosti zásahuz i. polehčuj ující ii. přitěžující a. na straně rušitele b. na straně postižen eného Nepoměrn rné obtíže se zjištěním m výše nároku nebo nezjistitelná výše e nároku n úvaha soudu o určen ení výše e nárokun (arbitrárn rní určen ení výše) 136 o. s. ř. JUDIKATURA 1 Při i rozhodování o náhradn hradě nemajetkové újmy ( ( 13 odst. 2 o. z.) musí mít t soud prokázáno, že e tu jsou okolnosti dokládaj dající, že e v konkrétn tním m případp padě nestačí zadostiučin inění podle ustanovení 13 odst. 1 o. z., a to zejména z hlediska intenzity, trvání a rozsahu nepříznivých následkn sledků vzniklých žalobci vzhledem na postavení žalobce v rodině a společnosti. R 21/

27 JUDIKATURA 2 Není vyloučeno, aby se dotčen ené pozůstal stalé osoby domáhaly další satisfakce podle ustanovení na ochranu osobnosti ( 11 a násl. n o. z.), jestliže e jednorázov zové odškodn kodnění pozůstalých při p škodě na zdraví usmrcením m podle 444 odst. 3 o. z. není dostatečnou satisfakcí za vzniklou újmu na osobnostních právech. Nál. ÚS S z , sp. zn. Pl. ÚS S 16/04, č.. 265/05 Sb.; práv. věta v aut. SOUKROMOPRÁVN VNÍ ODPOVĚDNOST DNOST Objektivní soukromoprávn vní odpovědnost dnost za výsledek (za protiprávn vní stav) = bez ohledu na zavinění: a. úmyslné přímé nebo nepřímé b. nedbalostní vědomé nebo nevědom domé pojistitelné hospodářsk ské riziko zásadní předpoklad zavinění u majetkové škody (subjektivní odpovědnostn dnostní princip) VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST SOUDU POSMRTNÁ OCHRANA PIETY KS v civilních ch věcechv 1. ochrany osobnosti 2. práva autorského a práv v souvisejících ch s právem autorským a práva na vydání souvisícího bezdůvodn vodného obohacení KS v obchodních věcechv 1. práv v průmyslov myslového vlastnictví a práva a na vydání souvisícího bezdůvodn vodného obohacení 2. práva proti nekalé soutěž ěži 3. práva na ochranu hospodářsk ské soutěž ěže 4. práva na název n nebo dobrou pověst právnick vnické osoby 5. práva k obchodní firmě Zánik osobního práva smrtí Aktivní legitimace ve věci v práva na ochranu osobnosti a na ochranu ve věci v mediáln lní po smrti: 1. manžel, partner v registr. partnerství nebo děti, d podpůrn rně 2. rodiče aktivní legitimace širšího okruhu osob blízkých podle a. z NEPROMLČITELNOST PRÁVA Nepromlčiteln itelné absolutní osobní právo na ochranu osobnosti, vybavené osobním m nárokem n na osobní zadostiučin inění,, zrelativizované nepostupitelnou pohledávkou postižen eného vůčv ůči i dlužníkovi (původci zásahu) z na osobní plnění,, a to ve stupňovan ované podobě moráln lní až peněž ěžní, popř.. obojí,, bez štěpení zadostiučin inění Promlčiteln itelná majetková práva vyjma práva vlastnického 161 JUDIKATURA Právo na poskytnutí přiměřeného zadostiučin inění za neoprávn vněný ný zásah z do práva na ochranu osobnosti se nepromlčuje. Rozs. NS z , sp. zn. 30 Cdo 1542/03, Balák k et al.. C 2186, sv. 27, Soud. rozhl., 2004/

28 OCHRANA PRÁVA V KYBERPROSTORU PASIVNÍ LEGITIMACE PŘI I UKLÁDAC DACÍ SLUŽBĚ Poskytovatel (provider) služby ukládání obsahu (hosting), např.. cizích ch webových stránek, na svém m serveru není povinen: 1. dohlížet na ukládaný cizí obsah 2. aktivně vyhledávat vat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávn vní obsah, např.. na zásah z do práva duševn evního vlastnictví třetí osoby Poskytovatel ukládac dací elektronické služby (information service provider), např.. provozovatel internetové diskuse, odpovídá za zásah z do práva třett etí osoby, pakliže měl vědět o protiprávnosti ukládan daného obsahu vzhledem k: a. předmětu své činnosti a b. okolnostem a povaze případu p padu nebo: c. dozvěděl se o protiprávnosti ukládan daného obsahu, např.. elektronickým nahláš ášením či i upozorněním, a d. neprodleně neučinil vešker keré kroky, které lze po něm n m požadovat k odstranění nebo znepřístupn stupnění právn vně závadného obsahu, např.. smazáním 5 6 z. č.. 480/04 Sb., o něktr.. službách informač. společ

29 8. ČÁST OSOBNÍ ÚDAJE Zvláš áštní soukromoprávn vní režim PRÁVN VNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Souběh se soukromoprávn vní ochranou osobnosti a ochranou tiskovou Účelem právn vní ochrana před p zneužit itím z. č.. 101/00 Sb., o ochr.. osob. údajů NÁROKY Zvláš áštní soukromoprávn vní nároky 1. vysvětlovac tlovací ÚOOÚ 2. odstraňovac ovací, např.. blokovací,, opravný, doplňovac ovací nebo likvidační aj. ÚOOÚ 3. satisfakční u nemajetkové újmy soud Obecné soukromoprávn vní nároky soud 1. předstižný u hrozby škody 2. nahrazovací u majetkové škody 3. vydávac vací u bezdůvodn vodného obohacení PRAVOMOC Věci soukromoprávn vní soud 1. soud 2. ÚOOÚ výjimka ze soudní ochrany soukromého práva, srv. téžt ČTÚ, ÚOHS

30 ČÁST SOUKROMÉ PRÁVO MEDIÁLN LNÍ PRÁVN VNÍ REŽIM Zvláš áštní soukromoprávn vní ochranný režim vadnému mediáln lnímu sdělen lení chybějícímu dodatečnému sdělen lení o výsledku trestního řízení 177 Souběh se soukromoprávn vní ochranou osobnosti a osobních údajů 178 VADNÉ SKUTKOVÉ TVRZENÍ Skutkové tvrzení 1. nepravdivé 2. neúpln plné 3. zkreslující cti, důstojnosti d nebo soukromí člověka, jménu nebo dobré pověsti právnick vnické osoby Soukromé subjektivní právo na odpověď uvedení na pravou mírum doplnění nebo zpřesn esnění neúpln plného nebo jinak pravdu zkreslujícího tvrzení SDĚLEN LENÍ O TRESTNÍM ŘÍZENÍ Uveřejn ejněné sdělen lení o pravomocně neskončen eném řízení soukromé subjektivní právo na dodatečné sdělen lení výsledku řízení: 1. forma rovnocenná 2. rozsah přimp iměřený napadenému sdělen lení

31 VÝKON PRÁVA NA OCHRANU 1. písemná žádost do 30 dnů 2. povinnost provozovatele uveřejnit ejnit odpověď nebo dodatečné sdělen lení do 8 dnů,, a to bez komentáře žaloba na plnění do 15 dnů Zákonný zánikz (prekluze) práva jeho nevykonáním m v zákonnz konné lhůtě LITERATURA Cirák, Ochrana osobnosti v slovenskom občianskom práve ve.. Bratislava Knap/Švestka/Jehli vestka/jehlička/pavlík/plecitý, k/plecitý, Ochrana osobnosti podle občansk anského práva. Praha Mates, Ochrana soukromí ve správn vním m právu. Praha Telec, Přirozené právo osobnostní a jeho státn tní ochrana. Práv. rozhl., 2007/1. Chráněné statky osobnostní.. Práv. rozhl., 2007/8. Nároky N z přirozenp irozeného práva osobnostního. Čas. pro právn vní vědu a praxi, 2007/4. PřirozenP irozené základy soukromého práva. Brno, vyjde Kašpar, Šubertová (eds.), Svoboda projevu a médim dií v mezinárodn rodním m právu a praxi. Praha JUDIKATURA Barinka (ed.), Standardy ochrany svobody projevu. Budapest.. B. r. Doležílek lek (ed.), Přehled P judikatury ve věcech v ochrany osobnosti. Praha Sb. NS 1980/III-VII, VIII. Sb. rozh.. ve věcech v zdravotních, příl. p Zdravotnictví a práva

Dívka si nechala v ateliéru pořídit svůj fotografický portrét. Fotograf jej bez jejího vědomí následně použil ve svém návrhu knižní obálky dívčího

Dívka si nechala v ateliéru pořídit svůj fotografický portrét. Fotograf jej bez jejího vědomí následně použil ve svém návrhu knižní obálky dívčího OBČANSKÉ PRÁVO PŘIROZENÉ Ř PRÁVO OSOBNOSTNÍ A JEHO STÁTNÍ OCHRANA Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 2.0 (2009)

Více

OBČANSKÉ PRÁVO PŘIROZENÉ PRÁVO PŘIROZENÉ PRÁV OSOBNOSTNÍ OSOBNOS A JEHO STÁTNÍ OCHRANA A JEHO

OBČANSKÉ PRÁVO PŘIROZENÉ PRÁVO PŘIROZENÉ PRÁV OSOBNOSTNÍ OSOBNOS A JEHO STÁTNÍ OCHRANA A JEHO OBČANSKÉ PRÁVO PŘIROZENÉ PRÁVO OSOBNOSTNÍ A JEHO STÁTNÍ OCHRANA Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 2.1 (2010) Ivo

Více

Problémy lidských práv v současné politice

Problémy lidských práv v současné politice Problémy lidských práv v v současn asné politice Lidská práva souhrn práv v a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti důraz na studium lidských práv v je kladen předevp edevším m v demokratické

Více

Ochrana osobních. 2005 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net

Ochrana osobních. 2005 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net Ochrana osobních údajů 2005 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net Upozornění Tento text je určen pouze pro studijní účely studentů magisterského studijního programu oboru právo na Právnick vnické

Více

o ochraně osobních Úvodní výklad Geneze 2005 2008 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny michalcerny.eueu

o ochraně osobních Úvodní výklad Geneze 2005 2008 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny michalcerny.eueu Ochrana osobních 2005 2008 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny michalcerny.eueu Úvodní výklad Shromažď žďování je jedna z nejčast astějších činností na Internetu Tato činnost se týká úpravy ochrana osobnosti

Více

EKONOMIKA VETERINÁRN. https://cit.vfu.cz/ekonomika

EKONOMIKA VETERINÁRN. https://cit.vfu.cz/ekonomika EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI https://cit.vfu.cz/ekonomika OBČANSKÝ ZÁKONZ KONÍK zákon č.. 89/2012 Sb. Nově vymezuje základnz kladní pojmy jako: právnick vnická osoba, podnikatel, obchodní firma, sídlo

Více

asné intervence v praxi sociáln ochrany dětíd

asné intervence v praxi sociáln ochrany dětíd Systém m včasnv asné intervence v praxi sociáln lně-právní ochrany dětíd Jak souvisí SVI a sociáln lně-právní ochrana dětí? d Praktická aplikace zákona z a metodiky sociáln lně-právní ochrany Odstraňov

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH PŘEHLED TÉMAT AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Mgr. Jiří Slavík Související právní předpisy Dílo Autorské právo Některá zvláštní díla Omezení autorského práva Licenční smlouva Ochrana autorského

Více

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059)

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Masarykova univerzita Fakulta informatiky Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. Ivo.Telec@law.muni.cz Sylabus přednášek 1. Úvod do

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. PRÁVO ZLEPŠOVATELSKÉ verze 1.3 (2007) Ivo Telec, 2006

Více

Implementační struktura

Implementační struktura 1 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální cíl Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. PRÁVO ZLEPŠOVATELSKÉ verze 1.1 (2006) Ivo Telec, 2006

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

kapitola I Převodové tabulky

kapitola I Převodové tabulky I. kapitola I Převodové tabulky Převodové tabulky mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014 Vypracoval kolektiv autorů legislativního odboru

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 3.1 (2013) Ivo Telec, 2006 2 3

Více

Mgr. Ivana Rosová ředitelka ZákladnZ

Mgr. Ivana Rosová ředitelka ZákladnZ Jak vzniká cikánská škola Mgr. Ivana Rosová ředitelka ZákladnZ kladní školy a mateřsk ské školy Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Komunitní škola jako kulturní a vzdělávac vací středisko regionu s bohatou

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VYMAHATELNOST PRÁV Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 3.5 (2014) Ivo Telec, 2006 2

Více

Life-netdesigning 5 x PRAXE workshop 24.10.2012

Life-netdesigning 5 x PRAXE workshop 24.10.2012 Life-netdesigning 5 x PRAXE workshop 24.10.2012 I. Obecně k autor. právu II. Možnosti ochrany III. Smluvní právo IV. Chronologie vztahu s klientem I. Obecně k autor. právu Cílová skupina - autor - uživatel

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. advokát a společník Advokátní kanceláře Kříž a partneři s.r.o. odborný asistent Ústavu autorského práva,

Více

A0 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko)

A0 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) A0 HnutíNezávislý život Elena Pečarič YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) Hnutí za nezávislý život Osobní je vždy v také politické Nezávislý život Nezávislý život neznamená, že e by

Více

VLASTNICTVÍ. Recht bekommen dobrat se práva TEMATICKÝ OBSAH PROSADITELNOST PRÁV. Snímky slouží k orientaci posluchačů. verze 2.

VLASTNICTVÍ. Recht bekommen dobrat se práva TEMATICKÝ OBSAH PROSADITELNOST PRÁV. Snímky slouží k orientaci posluchačů. verze 2. PRÁVO DUŠEVN EVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice u ani cvičebnice. PROSADITELNOST PRÁV verze 2.1 (2008) Ivo Telec,

Více

PŘIROZENÁ PRÁVA ČLOVĚKA PŘEHLED TÉMATU 1. ČÁST ÚVOD ZÁSADY SOUKROMÉHO PRÁVA

PŘIROZENÁ PRÁVA ČLOVĚKA PŘEHLED TÉMATU 1. ČÁST ÚVOD ZÁSADY SOUKROMÉHO PRÁVA PŘIROZENÁ PRÁVA ČLOVĚKA Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. OCHRANA OSOBNOSTI verze 3.9 (2014) Ivo Telec, 2005 2 PŘEHLED

Více

ebitelské smlouvy na Internetu

ebitelské smlouvy na Internetu Spotřebitelsk ebitelské smlouvy na Internetu 2005 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net Upozornění Tento text je určen pouze pro studijní účely studentů magisterského studijního programu oboru právo

Více

Elektronická podání vní praxi

Elektronická podání vní praxi Centrála Brno: Kancelář Praha: Kancelář Bratislava: Lidická 57, CZ - 602 00 Brno Senovážné nám. 23, CZ - 110 00 Praha 1 Kladnianská 45, SK - 821 05 tel.: +420-541 425 555, fax: 541 213 156 e-mail:, www.

Více

Zákon. č.. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho. z.č.. 312/2006 Sb. z.č.. 108/2007 Sb.

Zákon. č.. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho. z.č.. 312/2006 Sb. z.č.. 108/2007 Sb. Zákon č.. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění změn z.č.. 312/2006 Sb. z.č.. 108/2007 Sb. z.č.. 296/2007 Sb. novela z.č.. 265/1992 Sb. www.insolvencni insolvencni-zakon.cz

Více

internetový portál autorské právo, softwarové patenty

internetový portál autorské právo, softwarové patenty 04. Webová stránka, internetový portál autorské právo, softwarové patenty 2005 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net Upozornění Tento text je určen pouze pro studijní účely studentů magisterského

Více

PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 2013 1 Novinky pro 2007-2013 2013 (terminologie) Priorita Opatřen ení 2004 2006 Grantové schéma Projekt (národn rodní, systémový) Konečný ný

Více

John Locke. 1704 Anglický filosof, lékal politik Politická filosofie Teorie poznání 1632-1704. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth.

John Locke. 1704 Anglický filosof, lékal politik Politická filosofie Teorie poznání 1632-1704. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth. 1632-1704 1704 Anglický filosof, lékal kař a politik Politická filosofie Teorie poznání 1 Narodil se v puritánsk nské rodině (puritanismus) Navštěvoval voval kláš ášterní školu v Westminsteru 1652 Univerzitní

Více

stanovených zákonem z o ochraně spotřebitele

stanovených zákonem z o ochraně spotřebitele Dodržov ování povinností stanovených zákonem z o ochraně spotřebitele Poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb správn vné hmotnosti, míry m nebo množstv ství a umožnit spotřebiteli překontrolovat

Více

Propojení nemocenského a zdravotní pojištění Bc.. Vladimír r Kothera garant projektu říjen 2004 Projekt Českého zdravotnického fóra f 1/2 Snaha reagovat na systémov mové chyby Dlouhodobá analýza problémů

Více

CZ.1.07/1.2.00/08.0113

CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Spolupráce na všech v frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáte teční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti dětíd a žáků,,

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU JUDr. Martin Maisner, PhD., ROWAN LEGAL POJEM OUTSOURCINGU Sémantický výklad Funkční výklad Právní výklad ÚČEL OUTSOURCINGU Ekonomické důvody Odborné důvody Výhody Rizika FÁZE

Více

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS )

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS ) Výkladové stanovisko č. 20 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k problematice ochraně lidského těla po smrti člověka v NOZ

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998.

medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998. 96/2001 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně

Více

lní fond a jeho ití pro Českou republiku

lní fond a jeho ití pro Českou republiku Evropský sociáln lní fond a jeho využit ití pro Českou republiku Karlovy Vary 7. října 2004 JUDr. Čestmír Sajda,, MBA náměstek ministra Ministerstvo práce a sociáln lních věcív www.esfcr esfcr.cz Evropský

Více

ENSKÉ SMLOUVY TEORIE TEORIE SPOLEČENSK. Prvotní teoretické. Thomas Hobbes: Leviathan,, neboli o podstatě, rkevního a anského (1651).

ENSKÉ SMLOUVY TEORIE TEORIE SPOLEČENSK. Prvotní teoretické. Thomas Hobbes: Leviathan,, neboli o podstatě, rkevního a anského (1651). TEORIE TEORIE SPOLEČENSK ENSKÉ SMLOUVY Prvotní teoretické přístupy: Thomas Hobbes: Leviathan,, neboli o podstatě, zřízení a moci státu tu církevnc rkevního a občansk anského (1651). TEORIE TEORIE SPOLEČENSK

Více

marketingu - pokračov

marketingu - pokračov Základní nástroje marketingu - pokračov ování Promotion Zahrnuje nástroje n pro propagaci a stimulování prodeje Používá tyto nástroje: n reklamu podporu prodeje Public relations prodejní personál přímý

Více

Plány vlády v oblasti egovernmentu. Postup Postup projektu Czech Point

Plány vlády v oblasti egovernmentu. Postup Postup projektu Czech Point II. NárodnN rodní setkání starostů, primátor torů a hejtmanů ČR Komplexní pohled na veřejnou ejnou správu Plány vlády v oblasti egovernmentu Postup Postup projektu Czech Point Zdeněk k Zajíček HEXAGON

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Více

Spotřebitel a jeho ochrana na trhu

Spotřebitel a jeho ochrana na trhu Spotřebitel a jeho ochrana na trhu Proč ochrana spotřebitele? Souvislost mezi jakostí výrobků a služeb Vliv na spokojenost zákaznz kazníka Dopady právn vních norem Minimalizace rizik obchodních transakcí

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

Autorské právo v kartografii a geoinformatice

Autorské právo v kartografii a geoinformatice Autorské právo v kartografii a geoinformatice RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. alena.vondrakova@upol.cz Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci Přehled témat Co je to autorské právo? Jak souvisejí

Více

eského kraje 22. 1. 2008 Rostislav Babarík

eského kraje 22. 1. 2008 Rostislav Babarík Informační město Setkání starostů a místostarostm stostarostů Jihočesk eského kraje 22. 1. 2008 Rostislav Babarík Program presentace egovernment obecně egovernment v České republice Projekty pro veřejnou

Více

ěžné výstupy projektu

ěžné výstupy projektu Průběž ěžné výstupy projektu Spolupráce na všech v frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáte teční vzdělávání 1.2. Rovné

Více

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Úvodem je třeba poznamenat, že si občané České republiky po převratu v roce 1989

Více

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO TEORIE PRÁVA 7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO VZTAHU Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz PRÁVNÍ VZTAH Právní vztah je společenský vztah mezi nejméně dvěma konkrétně určenými právními subjekty, upravený právními

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Obchodní firma. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net

Obchodní firma. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obchodní firma 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Pojem obchodní firmy 8 ObZ OBCHODNÍFIRMA(FIRMA) = název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel

Více

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Právní stav publikace je ke dni 31. 12. 2014 Recenze: doc. JUDr. Josef

Více

Motivace jako hybná síla reformy. MUDr. Boris Šťastný VIZE 2020 Pardubice 3. února 2020

Motivace jako hybná síla reformy. MUDr. Boris Šťastný VIZE 2020 Pardubice 3. února 2020 Motivace jako hybná síla reformy zdravotního pojištění MUDr. Boris Šťastný VIZE 2020 Pardubice 3. února 2020 Jack Welch: Chování každého z nás n řídí snaha minimalizovat vlastní riziko a maximalizovat

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_341 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19 OBSAH Úvod 1 Novela autorského zákona 3 1.1. Proč novela vznikla 3 1.2. Co je smyslem novely 3 1.3. Co novela autorského zákona upravuje 4 Obecně o autorském právu 9 2.1. Začlenění autorského práva do

Více

asné trendy v digitalizaci novodobých dokumentů

asné trendy v digitalizaci novodobých dokumentů Současn asné trendy v digitalizaci novodobých dokumentů Jiří Polišenský Obsah příspp spěvku Národní program Kramerius VISK 7 Norské fondy Tvorba fulltextu a OCR Národní digitáln lní knihovna a národnn

Více

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Pořizování a následné zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva obce se v roce 2011 stalo ostře sledovaným jak občanskou, tak i novinářskou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

Na co byste neměli zapomenout. Dokumenty s sebou:

Na co byste neměli zapomenout. Dokumenty s sebou: Práce v zahraničí. Na co byste neměli zapomenout Stručný přehled p : Volný pohyb, registrace pobytu, zdravotní a sociáln lní pojištěni, kvalifikace a vzdělání, daně, řidičsky průkaz, bydlení, vaše e rodina.

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Odpovědnost ISP. Odpovědnost za cizí data při poskytování internetových služeb. Mgr. Jan Zahradníček

Odpovědnost ISP. Odpovědnost za cizí data při poskytování internetových služeb. Mgr. Jan Zahradníček Odpovědnost ISP Odpovědnost za cizí data při poskytování internetových služeb Mgr. Jan Zahradníček Co je to odpovědnost? Wikipedie: Odpovědnost je široký právní, morální a etický pojem, který označuje

Více

Eutanázie Smrt Smrt (mors ) je individuáln lní zánik organismu, teda také člověka. Každému, kdo se zrodí,, je do vínku v dána d také smrt. Život člověka je podmíněn n smrtí a smrt je podmínkou života.

Více

PORTÁL ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

PORTÁL ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN PORTÁL ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN OVEN Ing. Jiří Těhan,, Ing. Vladimír Šolc 26. května 28, LékaL kařský dům d ČLS JEP Praha Kdo je účasten v Portálu ZP Portál l jako prostředek elektronické komunikace používaj

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

PhDr. Lukáš Humpl PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉČE O PROFESIONÁLY VE ZDRAVOTNICTVÍ

PhDr. Lukáš Humpl PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉČE O PROFESIONÁLY VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉČE O PROFESIONÁLY VE ZDRAVOTNICTVÍ POMÁHAJÍCÍ ČI ZASAŽENÝ? MÝTY O POMÁHAJÍCÍCH Jsou to akční hrdinové Nepodléhají stresu Necítí strach Všechno snesou Zvládnou každou

Více

ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA. JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová 23662@mail.bivs.cz

ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA. JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová 23662@mail.bivs.cz ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová 23662@mail.bivs.cz OSNOVA PŘEDMĚTU Pojem a předmět úpravy občanského a soukromého práva, vztah k ostatním oborům. Právo veřejné a soukromé. Prameny

Více

VNÍ OCHRANA DĚTÍD (SPOD) SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

VNÍ OCHRANA DĚTÍD (SPOD) SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLN LNĚ PRÁVN VNÍ OCHRANA D (SPOD) 1 2 Co je sociáln lně- právn vní ochrana dětí (SPOD) ochrana oprávn vněných ných zájmz jmů dítětete řádnou výchovu ochrana práva dítěte d te na příznivý p vývoj a

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

2. KONFERENCE O UCELENÉ REHABILITACI I P V Z prosinec 2004. Potřebuje rehabilitace sociální pomoc a sociální pomoc rehabilitaci?

2. KONFERENCE O UCELENÉ REHABILITACI I P V Z prosinec 2004. Potřebuje rehabilitace sociální pomoc a sociální pomoc rehabilitaci? 2. KONFERENCE O UCELENÉ REHABILITACI I P V Z prosinec 2004 Potřebuje rehabilitace sociální pomoc a sociální pomoc rehabilitaci? Charakteristiky současného stavu 1. Systém m neřeší celkovou situaci,, nýbrn

Více

NOVÉ ÚKOLY ZDRAVOTNICTVÍ

NOVÉ ÚKOLY ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Oldřich Šubrt CSc., MBA Academy of Health Care Management NOVÉ ÚKOLY ZDRAVOTNICTVÍ Nová doba Vysoká míra proměnlivosti prostřed edí Vysoká míra propojenosti v rámci r celého světa Vysoká míra konkurence

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE VYFOŤ SE SE SEMTEXEM

PRAVIDLA SOUTĚŽE VYFOŤ SE SE SEMTEXEM PRAVIDLA SOUTĚŽE VYFOŤ SE SE SEMTEXEM 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Vyfoť se se Semtexem (dále též jen soutěž ) provozované

Více

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY LICENČNÍ SMLOUVA k předmětům chráněným právem duševního vlastnictví, zejména autorským právem a právem průmyslového vlastnictví, uzavřená dle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

KLIENT V KONFLIKTU SE ZÁKONEMZ

KLIENT V KONFLIKTU SE ZÁKONEMZ KLIENT V KONFLIKTU SE ZÁKONEMZ o.s. Prev-Centrum Otevřený ený mezioborový seminář,, Praha, 12. května 2009 Základní struktura tématut seznámen mení s projektem Právn vní poradny A.N.O. protiprávn vní jednání

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo a etika v komunikaci

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo a etika v komunikaci Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Cílem je získat znalosti z oborů soukromého i veřejného práva a právní teorie, týkajících se zejména vztahu právních a etických norem. Seznámení

Více

Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Právní úprava duševního vlastnictví Duševním vlastnictvím se rozumí výhradní

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

CZ.1.07/1.3.00/08.0181

CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Další vzdělávání pedagogických pracovníků středn edních škol v oblasti kariérov rového poradenství Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ TEMATICKÝ OBSAH 1. ČÁST VYMAHATELNOST PRÁV ÚVOD

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ TEMATICKÝ OBSAH 1. ČÁST VYMAHATELNOST PRÁV ÚVOD PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. VYMAHATELNOST PRÁV verze 3.5 (2014) Ivo Telec, 2006 2

Více

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 9 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

Veronika Jáglová a kol. OOV MŽP

Veronika Jáglová a kol. OOV MŽP Veronika Jáglová a kol. OOV MŽP Velká novela vodního zákona Úkol vyplývá z usnesení vlády č. 1325 ze dne 22. listopadu 2006 a České republiky č. 562 ze dne 23. května 2007 Termín předložení do vlády: 30.

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

edsednictví v Sekce pro předsednictvp ČR nková Ing. Zuzana Matějovsk Mgr. Jana Urbánkov jovská 6.Listopadu 2008 Eurocentrum Pardubice

edsednictví v Sekce pro předsednictvp ČR nková Ing. Zuzana Matějovsk Mgr. Jana Urbánkov jovská 6.Listopadu 2008 Eurocentrum Pardubice Organizační přípravy pravy českého předsednictvp edsednictví v Radě EU Sekce pro předsednictvp edsednictví ČR R v Radě EU Úřad vlády ČR Mgr. Jana Urbánkov nková Ing. Zuzana Matějovsk jovská 6.Listopadu

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Druhy odpovědnosti I) odpovědnost hmotná 1) odpovědnost za škodu 2) odpovědnost za prodlení (v pracovním právu jen okrajový význam) 3) smluvní

Více

Prodej jízdnj. zdních kol a cyklo doprava v ČR. ing.petr Kohoutek ASPK 1

Prodej jízdnj. zdních kol a cyklo doprava v ČR. ing.petr Kohoutek ASPK 1 Prodej jízdnj zdních kol a cyklo doprava v ČR ing.petr Kohoutek ASPK 1 Jízdní kolo Jízdní kolo zažívá celosvětov tově boom Důvod: Ekologie Životní styl Nové možnosti využit ití ing.petr Kohoutek ASPK 2

Více

PROBLEMATIKA AUTORSKÉHO PRÁVA V KOMERČNÍ KARTOGRAFII

PROBLEMATIKA AUTORSKÉHO PRÁVA V KOMERČNÍ KARTOGRAFII PROBLEMATIKA AUTORSKÉHO PRÁVA V KOMERČNÍ KARTOGRAFII ING. MILADA SVOBODOVÁ Praha, 2013 Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím, Confucius (čínský filosof, politik a

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 2013

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 2013 v letech 2007-2013 Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 2013 Euroregion PomezíČech,Moravy ech,moravy a Kladska Euroregion Glacensis,, Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Více

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran Úvod... 13 I. SOUDNÍ JUDIKATURA VE VĚCECH VOLEB 1.1 Základy volebního práva A. K některým pojmům a principům volebního práva 1. K pojmu

Více

Cíle reformy správn. Od 1. ledna 2006. zákonnosti z tní moc lze uplatňovat jen způsobem stanoveným zákonem. z. prostředky. podrobná úprava.

Cíle reformy správn. Od 1. ledna 2006. zákonnosti z tní moc lze uplatňovat jen způsobem stanoveným zákonem. z. prostředky. podrobná úprava. Od 1. ledna 2006 NAHRAZUJE ZÁKONZ č.. 71/1967 Sb. o správn vním řízení (správn vní řád), VE ZNĚNÍ NOVEL: 29/2000 Sb. 227/2000 Sb. 226/2002 Sb. 309/2002 Sb. Cíle reformy správn vního řízení 1. Soulad s

Více

Podle 4b odst. 2 zákona č. 73/2011 Sb. je karta veřejnou listinou.

Podle 4b odst. 2 zákona č. 73/2011 Sb. je karta veřejnou listinou. K povaze a důsledkům smlouvy uzavřené mezi ČR Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou spořitelnou, a. s. o provozování karty sociálních systémů 1 1. Podle 4a odst. 1 zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Cílem je získat znalosti z oboru soukromého práva, týkajícího se všech druhů práv duševního vlastnictví, které

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Soukromí nade vše Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Ochrana osobních údajů Ochrana osobnosti Antispamový zákon Zákon o regulaci

Více

Projekty na podporu tříděnít bioodpadu a kompostování v hl. m. Praze

Projekty na podporu tříděnít bioodpadu a kompostování v hl. m. Praze Projekty na podporu tříděnít bioodpadu a kompostování v hl. m. Praze Hlavní město Praha původce komunáln lního odpadu Zákon 185/2001 Sb zákon o odpadech ukládá obci povinnost nakládat s komunáln lním m

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více