PRINCIPY PRÁVN LENÍ PŘÍKLAD 1: OSOBNOSTNÍ A JEHO STÁTN TNÍ OCHRANA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRINCIPY PRÁVN LENÍ PŘÍKLAD 1: OSOBNOSTNÍ A JEHO STÁTN TNÍ OCHRANA"

Transkript

1 PRINCIPY PRÁVN VNÍHO MYŠLEN LENÍ PŘIROZENÉ PRÁVO OSOBNOSTNÍ A JEHO STÁTN TNÍ OCHRANA Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice u ani cvičebnice. verze 1.9 (2008) Ivo Telec, PŘEHLED TÉMATUT 1. přirozené právo osobnostní 2. státopr toprávní stanovení způsobu výkonu a ochrany 3. druhy osobnostních práv, práva lidí a právnických osob 3. chráněné statky osobnostní 4. souhlas nebo zákonnz konná licence 5. nároky z osobnostního práva 6. ochrana osobních údajů a soukromé právo mediáln lní PŘÍKLAD 1: Tvář na obálce Dívka si nechala v ateliéru pořídit svůj fotografický portrét. Fotograf jej bez jejího vědomí následně použil ve svém návrhu knižní obálky dívčího románu o nešikovném děvčeti. Nakladatel knihu s touto obálkou vydal

2 PŘÍKLAD 2: Sterilizace Žena z pocitu marnosti záhy z po opakovaném porodu mrtvého dítěte d te podepsala souhlas se svou sterilizací a podrobila se lékal kařskému zákroku. Poučen ení o důsledcd sledcích ch zákroku, z které podepsala, bylo předtip edtištěno na tiskopisu malým písmem p a v rozrušen eném m stavu je pořádn dně nevnímala. O alternativním řešení nebyla informována. na

3 PŘÍKLAD 3: Ministr v koupelně Ministr vnitra se přestp estěhoval do nového bytu. Novinář s teleobjektivem přes p okenní žaluzii fotograficky zachytil jeho postavu v situaci, jak se chystá ke koupeli ve vaně. Při i zvětšen ení a výřezu snímku byl ministr rozpoznatelný. Právo k vydání snímku novinář nabídl redakci bulvárn rního deníku Třesk T za značnou nou sumu peněz. Deník k snímek vzápětí vydal na titulní straně ČÁST VŠEOBECNĚ A O ÚSTAVNÍCH A MEZINÁRODN RODNÍCH ZÁKLADECH SMYSL Výchova k úctě k přirozené důstojnosti lidské bytosti Ochrana důstojnosti a identity lidské bytosti a identity právnické osoby

4 KTERÁ PRÁVA JSOU PŘIROZENÁ? Práva vrozená (angeborne Rechte), 16 ABGB ipso facto z povahy osobnosti (ABGB) 1. přirozená práva osobnostní např. přirozené právo žít; žijeme bez ohledu na stát, t, kmen, rod, církev c aj. společensk enské autority 2. jiná práva přirozenp irozené povahy Práva nabyvatelná (erwerbliche Rechte), 18 ABGB 19 USPOŘÁDÁNÍ SUBJEKTIVNÍCH PŘIROZENÝCH PRÁV Nezadateln zadatelné nabytí přirozených práv Nezadateln zadatelná existence přirozených práv Státem tem upravený výkon přirozených práv Státem tem přiznaná ochrana přirozených práv 20 LEGISLATIVNĚ POLITICKÝ ÚČEL Stát t zákonem z stanoví: způsob výkonu přirozeného práva osobnostního, např.. svolením m k zásahuz 1. zp 2. pr právní ochranu přirozeného práva osobnostního, viz soudně vymahatelné nároky ZÁSADY 1. v pochybnostech ve prospěch života (zásada pro vitae,, for life) 2. přednost lidské bytosti před zájmy z společnosti nebo vědyv 3. nedotknutelnost osobnosti 4. odvolatelnost svolení 5. zákaz těžt ěžení finančního prospěchu z lidského těla 6. pietní ochrana Z DĚJIN D ZÁKONODZ KONODÁRSTVÍ 1811 rakouský ABGB 1926 čs. autorský zákonz kon: právo k podobizně,, ochrana korespondence, deníků aj. písemnostp semností osobní povahy 1950 čs. obč.. zák. z 1964 čs. obč.. zák. z 1991 čs. LZPS 1997 Úmluva o lidských právech a biomedicíně ÚSTAVNÍ ZÁKLADY Právo na život Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí Zákaz mučen ení,, krutého, ponižuj ujícího, nelidského nebo ponižuj ujícího zacházen zení nebo trestu Zaručen ení osobní svobody Zákaz nucených prací nebo služeb

5 Právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a ochranu jména Zákaz neoprávn vněného zasahování do soukromého a rodinného života Ochrana před p neoprávn vněným ným zneužíváním údajů o své osobě čl LZPS 25 MEZINÁRODN RODNÍ ZÁKLADY Spojené národy v New Yorku 1. Všeobecná deklarace lidských práv (1948) 2. Úmluva o otroctví (1926), č.. 165/30 Sb. z. a n. 3. Mezinárodn rodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace (1966), č.. 95/74 Sb Mezinárodn rodní pakt o občanských a politických právech (1966), (1966), č.. 120/76 Sb. 5. Mezinárodn rodní pakt o hospodářských, ských, sociáln lních a kulturních právech (1966), č.. 120/76 Sb. 6. Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (1979), č.. 62/87 Sb. 7. Úmluva proti mučen ení a jinému krutému, nelidskému či i ponižuj ujícímu zacházen zení nebo trestání (1984), č.. 143/88 Sb. 8. Úmluva o právech dítěted te (1989), Sb. (1989), č.. 104/ Mezinárodn rodní organizace práce v Ženevě 1. Úmluva o nucené nebo povinné práci (1930), č.. 29, č.. 506/90 Sb. 2. Úmluva týkající se odstranění nucené práce (1957), č.. 105, č.. 231/98 Sb. 3. Úmluva o diskriminaci (zaměstn stnání a povolání),, (1958), č.. 111, č.. 465/90 Sb. Rada Evropy ve Štrasburku 1. Úmluva na ochranu lidských práv a základnz kladních svobod (1950), 2. Protokoly k úmluvě (1950), č.. 209/92 Sb. 3. Úmluva o ochraně osob se zřetelem z na automatizované zpracování dat (1981) č.. 115/01 Sb. m. s

6 4. Evropská úmluva o zabránění mučen ení a nelidskému či i ponižuj ujícímu zacházen zení nebo trestání (1987), č.. 9/96 Sb. 5. Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin (1995), č.. 96/98 Sb. 6. Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti d lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně (1997) č.. 96/01 Sb. m. s. 7. Dodatkový protokol k Úmluvě na ochranu lidských práv v a důstojnosti d lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu z klonování lidských bytostí (1998) č.. 97/01 Sb. m. s Český právn vní řád PRAMENY 1. ratifikované a vyhláš ášené mezinárodn rodní smlouvy an., 19b obč.. zák. z 3. jiné zákony,, např. 11 a. z., zák. z o ochraně osobních údajů,, tisk. zák., z zák. z o provozování rozhlasového ho a televizního vysílání 4. nepsané prameny (ius non scripta) ČÁST OSOBNOST Přirozená osobnost člověka OSOBNOST ČLOVĚKA = ke štěstí zacílený trvalý živoucí duchovní, duševn evní a tělesný t celek obsahující jedinečné (individuáln lní) já (duchovní jádro), integrující duchovní,, duševn evní a tělesnt lesná prožit ití,, stavy a činnosti, a to vědomv domé i nevědom domé,, včetnv etně nadání,, sklonů,, dědid dičných zátěžz ěží a zkušenost eností či i jiných vrozených nebo nabytých vloh za účelem vlastního vývinu

7 Obezřetn etná trojsložkovost 1. duch (Geist) 2. duše (Seele) 3. tělo (Körper rper) Méně obezřetn etná dvousložkovost (jen duše e a tělo) t nebo ještě méně obezřetn etná jednosložkovost (jen tělo) t JUDIKATURA Každá lidská osobnost (nejen osobnost tvůrce, autora), duchovně pramení mimo sféru právn vního řádu, který ji pouze uznává (aprobuje) jako právn vně významnou (nemajetkovou) hodnotu (statek) a chrání ji svými vlastními zákonnými z prostředky. Rozs. NS z sp. zn. 30 Cdo 739/ Význam osobnosti odpovědn dně svobodné zrání jedince v lidském m společenstv enství s ohledem na bližního marxisticko-leninsk leninská filozofie = člověk k jako průse sečík k společenských enských vztahů (a právn vních vztahů jako jejich formy) marxisticko-leninsk leninská teorie socialistického občansk anského práva Právnick vnická osoba = právn vní smyšlenka (fikce) osoby = právn vně smyšlen lená právn vní osobnost ČÁST POVAHA PRÁVA OSOBNOSTNÍHO

8 SOUSTAVA POVAHA PRÁVA Osobnostní práva lidí 1. stránky osobnosti 2. projevy osobní povahy 11 an. o. z., a. z. aj. Osobní práva právnických osob 1. název 2. dobrá pověst 3. [jiné statky] např.. vnitřní věci či i právn vní život (existence) 19b o. z. Absolutní osobní právo osobnostní působí ex lege a erga omnes zaniká smrtí nepřevoditeln evoditelné: nejde o disponibilní majetek nepřech echází ani na dědice d dice nebo jiného právn vního nástupce n VÝZNAM Právo soudcovské soudcovské skutkové podstaty 11 o. z. = pozitivní generáln lní klausule srv. právo proti nekalé soutěž ěži i aj. Osobnostní právo člověka 1. před narozením 2. po narození 3. po smrti Osobní právo právnick vnické osoby 1. za právn vního života (existence) OSOBNOSTNÍ PRÁVO LIDÍ Obecné ochranné právo každého Zvláš áštní ochranná práva (tvůrčí) (osobní práva každého tvůrce rce) 1. osobnostní právo autorské 2. osobnostní právo výkonných umělc lců 3. osobnostní právo vynálezc lezců aj. původcp vodců technických výtvorů OSOBNOSTNÍ PRÁVO AUTORSKÉ právo rozhodnout o zveřejn ejnění svého dílad 1. pr 2. právo osobovat si autorství vč.. práva rozhodnout, zda a jak mám být autorství uvedeno při p i zveřejn ejnění díla právo na nedotknutelnost dílad 3. pr i. právo svolit ke změně nebo jinému zásahu ii. právo proti snížen ení hodnoty díla při p i jeho užitu ití iii. právo autorského dohledu nad užitu itím m díla d způsobem nesnižuj ujícím m hodnotu dílad iv. jiné právo na nedotknutelnost dílad

9 OSOBNOSTNÍ PRÁVO VÝKONNÝCH UMĚLC LCŮ 1. pr právo rozhodnout o zveřejn ejnění svého uměleck leckého výkonu 2. zásadně právo rozhodnout, zda a jak mám být uvedeno jméno při i zveřejn ejnění a další ším m užitu ití výkonu 3. pr právo proti změně uměleck leckého výkonu na újmu jeho pověsti 49 OSOBNOSTNÍ PRÁVO PŮVODCP VODCŮ TECHNICKÝCH VÝTVORŮ 1. pr 2. pr právo osobovat si vynálezectv lezectví nebo jiné původcovství právo na označen ení vynálezectv lezectví nebo jiného původcovstvp vodcovství, viz např.. zápis z vynálezce (původce) do patentového rejstříku ČÁST CHRÁNĚNÉ STATKY OSOBNOSTNÍ

10 CHRÁNĚNÉ STATKY VŮBECV 1. příroda a životní prostřed edí 2. lidská osobnost 3. výtvor 4. lidské tělo 5. zvíře 6. věc 1. stránky přirozenp irozené osobnosti člověka např. život, jméno nebo zdraví aj. 2. stránky osoby právnick vnické osoby např.. jméno, dobrá pověst 3. projevy osobní povahy i. obecné, např.. dopis, hlasový záznamz znam ii. tvůrčí, např.. literárn rní dílo NEDOTKNUTELNOST 1. lidské bytosti 2. stránek osobnosti vč. v. soukromí 3. uměleckých nebo vědeckých v výtvorů: i. autorských děld ii. uměleckých výkonů 1. ŽIVOT Vše e ve Vesmíru je živé (podle svého druhu) Přirozený zákon z života 1. zákaz zabití vč.. zákazu z trestu smrti 2. zákaz útrap duševn evních nebo fyzických vč.. zákazu z mučen ení aj. nelidského zacházen zení 3. zákaz zasahování do cizího života Vrozené právo každé lidské bytosti na život čl. 6 Mezinárodn rodního paktu o občanských a politických právech (1966), (č.. 120/76 Sb.) Přirozené právo dítěte d te na život uznané čl. 6 (1) Úmluvy o právech dítěted te (1989) (č.. 104/91 Sb.) Právo na respektování svého života od okamžiku počet etí čl. 4 Americké úmluvy o lidských právech (Pakt ze San José, 1969) Právo počat atého dítěte d te na život od počet etí člověk od počet etí podmíněným ným subjektem práva (pod podmínkou, narodí-li se živý) = civilní status podmíněný ný člověk od narození nepodmíněným ným subjektem práva = civilní status

11 Lidský život je hoden ochrany již před narozením čl. 6/1 věta v druhá LZPS Deklarace práv v počat atého dítěted te politický akt, Praha JMÉNO 1. jméno a příjmenp jmení člověka vč.. zdvojeného nebo změněného jména nebo příjmenp jmení,, rodného příjmenp jmení,, jména po otci (отчество), přídomku 2. uměleck lecké jméno (pseudonym) vč.. společného uměleck leckého jména 3. uměleck lecká značka 4. přezdívka 5. jiné krycí jméno k utajení totožnosti, např.. svědka, policejního agenta dle tr. ř doménov nové jméno v elektronické komunikaci 7. společné jméno sdružených stran, např. členů uměleck leckého tělesa, t sdružených podnikatelů,, stran konsorcia 8. obchodní jméno (označen ení), např.. advokáta, lékaře e v soukromé praxi 9. název právnick vnické osoby 10. obchodní firma, viz podnikatel zapsaný v obchodním m rejstříku

12 67 68 NEBEZPEČÍ ZÁMĚNY Delikt autorskoprávn vní nebezpečí záměny děl l literárn rních, jiných uměleckých či vědeckých Delikt soutěž ěžněprávní vyvolání nebezpečí záměny v příslušných zákaznických kruzích JUDIKATURA: Signatura malíře e Muchy Signatura autora můžm ůže e být ochrannou známkou, jelikož ochrana této t to je právem osobnostním, které nepřech echází na dědice. d dice. Nelze tedy uplatňovat ochranu práva třett etí osoby dědici dici autorského práva. Rozh. ÚPV O O z

13 73 74 Jméno individuáln lní společné Jméno pravé krycí Jméno zapisovatelné nezapisovatelné úředně např.. v knize narození,, obchodním rejstříku, seznamu advokátů aj ZAPISOVATELNÁ JMÉNA Právn vní věci osobního stavu (statusové) 1. Matriční úřad zák. č.304/00 Sb., o matr., jménu a příjmenp jmení jméno přirozené jméno jiné např.. Jan např.. jméno rodové či i obchodní 2. Rejstříkový soud např.. obch. zák. z

14 3. ZDRAVÍ Právo každého na dosažen ení nejvýše e dosažiteln itelné úrovně fyzického a duševn evního zdraví čl. 12 Mezinár.. paktu o hospodář., sociál. a kulturních právech (1966), č.. 120/76 Sb. Zdraví = stav duševn evní,, tělesnt lesné a sociáln lní pohody definice WHO v Ženevě Zákaz poškozen kození zdraví deliktní závazek nahrazovací (reparační) nebo zadostiučiňovac ovací (satisfakční) Příkaz zdravého pracovního aj. životního prostřed edí NEDOTKNUTELNOST LIDSKÉ BYTOSTI azenost (primacy) lidsk Nadřazenost lidské bytosti zájmům m společnosti nebo vědyv = zásada z občansk anského práva čl. 2 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně Lidská integrita 1. duchovní 2. duševn evní 3. tělesná 81 SOUKROMÉ,, NEBO VEŘEJN EJNÉ Soukromé právo zdravotní viz soukromoprávn vní ochrana integrity lidské bytosti, soukromé zdravotní pojištění Veřejn ejné právo zdravotnické např.. registrace zdravotnických zařízen zení, veřejn ejné zdravotní pojištění pr 2. pr 3. pr PRÁVA PACIENTA právo na informace o účelu a povaze zdravotní péče e a o výkonu, důsledcd sledcích, ch, alternativách a rizicích ch právo na informace ze zdravotnické dokumentace vč. v. kopií právo určit osobu k informování o jeho zdravotním m stavu nebo zakázat zat informace komukoli z. č.. 20/66 Sb., o péči p i o zdraví lidu

15 ZDRAVOTNÍ ZÁKROK Souhlas se zákrokemz 1. svobodný, viz každý volní projev 2. předchozí 3. odvolatelný 4. informovaný o účelu, povaze, důsledcd sledcích ch a rizicích ch též viz z. viz z. č.. 79/97 Sb., o léčivechl Právn vní ochrana člověka neschopného dát d souhlas zákrok jen k jeho přímému p mu prospěchu 85 Co je zde platný každý souhlas, když je dán d n v neznalosti poměrů na onom světě. Herbert Vollmann,, Svět, jaký by mohl být! Stuttgart 1988, s. 65. Překl.. anonym. 86 ODBĚR R ORGÁNU NEBO TKÁNĚ Souhlas písemně s ověř ěřeným podpisem transplantač.. zák. z č.. 285/02 Sb. Národní registr osob nesouhlasících ch s posmrtným odběrem tkání a orgánů ZÁKAZ KLONOVÁNÍ LIDÍ Zakázaný zákrok z k vytvořen ení lidské bytosti, která má společný jaderný soubor genů s jinou lidskou bytostí živou nebo mrtvou, Dodatkový protokol (1998) Úmyslné vytvořen ení geneticky shodných lidských bytostí (vedle přirozenp irozeného dělend lení embrya vedoucího k narození geneticky shodných dvojčat) lidské důstojnosti zneužit ití biologie a medicíny Vynález způsobu klonování lidských bytostí vyloučen z patentování z. č.. 206/00 Sb., o ochr.. biotechnolog. vynál

16 4. LIDSKÁ DŮSTOJNOST Zákaz diskriminace (přímého nebo nepřímého znevýhodňov ování nebo zvýhodňov ování) ) z jiného než věcného důvodu, d např.. rasového, náboženského, pohlaví aj. 16/2-3, 17 zák. z práce Vyvratitelná domněnka nka dokázan zaného tvrzení o diskriminaci v určitých věcechv 133a o. s. ř. 5. OSOBNÍ SVOBODA 1. osobní svoboda, např.. pojmenování,, bydliště nebo sídla; s srv. privátn tní autonomii 2. svoboda svědom domí, např.. světon tonázorové hledání a sebeurčen ení 3. náboženská svoboda 4. politická svoboda 5. hospodářsk ská svoboda 6. vědecká svoboda aj SOUKROMÍ Soukromý a rodinný život ostrá hranice mezi soukromými poměry každého vč. v. poměrů rodinných veřejnými ejnými poměry Souhlas s odhalením m soukromí Omezení zákonných licencí JUDIKATURA 1 Při i střetu práva na informace a jejich šířen ení s právem na ochranu osobnosti a soukromého života, tedy základnz kladních práv v stojících ch na stejné úrovni, je předevp edevším m věcív obecných soudů,, aby s přihlp ihlédnutím k okolnostem každého případu p padu zvážily, zda jednomu právu nebyla bezdůvodn vodně dána přednost p před právem druhým. N 17/98 Sb. nál.. a usn., sv JUDIKATURA 2 Jestliže e mezi fyzickými osobami existují sociáln lní, moráln lní,, citové a kulturní vztahy vytvořen ené v rámci r jejího soukromého a rodinného života, může e porušen ením m práva na život jedné z nich dojít k neoprávn vněnému zásahu z do práva na soukromí druhé z těchto t osob. Právo na soukromí totiž zahrnuje i právo fyzické osoby vytvořit a udržovat vztahy s jinými lidskými bytostmi, zejména v citové oblasti, aby tak fyzická osoba mohla rozvíjet a naplňovat vlastní osobnost. Protiprávn vní narušen ení těchto vztahů ze strany jiného představuje neoprávn vněný ný zásah z do práva na soukromý a rodinný život fyzické osoby. KS Ostrava z , sp. zn. 23 C 52/

17 JUDIKATURA 3 Obchodní společnost nepožívá práva na soukromí a není porušen ením m práva na soukromí tajné filmování na místm stě,, kam mám veřejnost ejnost volný přístup, p není-li filmovaná událost v žádném m ohledu soukromá. 7. OSOBNÍ TAJEMSTVÍ Právn vně doktrinárn rní definice = vešker keré skutečnosti osobní povahy související s dotyčnou osobou, které mají skutečnou nebo alespoň potenciáln lní materiáln lní či i nemateriáln lní hodnotu, nejsou běžb ěžně dostupné, mají být podle vůle dotyčného utajeny a dotyčný odpovídaj dajícím m způsobem jejich utajení zajišťuje uje. Rozs. Queen s Bench Division,, Práv. rozhl /12 Obdoba obchodního tajemství obch. z ČEST 9. DOBRÁ POVĚST 1. osobní 2. občansk anská 3. stavovská, např.. advokátn tní,, akademická 4. profesní 5. obchodní 6. vědecká aj. Člověk k nebo právnick vnická osoba 1. osobní 2. občansk anská 3. stavovská 4. profesní 5. obchodní 6. uměleck lecká 7. vědecká aj. Věc goodwill) 1. podniková (goodwill 2. ochranné známky (dobré jméno) aj SVĚTON TONÁZOROVÉ SEBEURČEN ENÍ Osobní zrání lidského ducha Svoboda: a. svědom domí b. myšlen lení c. vyznání srv. informační sebeurčen ení 11. PROJEVY OSOBNÍ POVAHY 1. písemnosti, např.. podpis, osobní dopis, deník 2. podobizny, např.. malířský portrét 3. zvukové,, obrazové nebo zvukově- obrazové záznamy, např.. záznam z znam hlasu, záznam znam průmyslov myslové televize nebo bezpečnostn nostní kamery

18

19 LIDÉ VEŘEJN EJNÉHO NEBO OBECNÉHO ZÁJMUZ Člověk k veřejn ejného zájmuz = člověk k o své vůli vykonávaj vající veřejný ejný úřad nebo se o něj n j ucházej zející např.. soudce, notář,, soudní exekutor, státn tní zástupce, policista, hejtman, starosta Člověk k všeobecnv eobecně známý = člověk, který se stal svým přičiněním nebo z jiného důvodu po své vůli, nebo proti své vůli všeobecně známým alespoň v určitých kruzích veřejnosti např. advokát, umělec, sportovec, oběť násilí 113 veřejný ejný zájem na výkonu veřejn ejného úřadu k veřejn ejnému blahu lze rozumně očekávat zvláš áštní zájem veřejnosti ejnosti o jeho výkon veřejn ejného úřadu, a to i skrze média m soukromý zájem: zvědavost nebo až slídění po cizích soukromých poměrech lze rozumně očekávat zvláštní zájem obecenstva o jeho činnost, a to i skrze média

20 KRITIKA Výkon svobody projevu i kritického Oprávn vněná kritika 1. věcná ad rem 2. pravdivá 3. přiměřená obsahem, rozsahem i formou nešvar přemrp emrštěného kriticismu JUDIKATURA Použit ití kritiky, ironizování,, odsuzování a zavrhování jednání nebo činnosti fyzické osoby, opíraj rající se o okolnosti, o nichž je sdělov lován n nepravdivý údaj, představuje p zpravidla citelný neoprávn vněný ný zásah z do práva va fyzické osoby na ochranu její osobnosti, přičemž tu jde o značnou nou intenzitu neoprávn vněného zásahu, který bude obvykle mít m t nepřízniv znivé důsledky pro takto postiženou osobu co do jejího postavení v rodině a společnosti. R 15/ ČÁST SVOLENÍ, NEBO ZÁKONNÉ LICENCE POŘÍZEN ZENÍ NEBO POUŽIT ITÍ Předmět t nakládání 1. písemnosti osobní povahy, např.. deník 2. podobizny, např.. fotografický portrét 3. zvukové,, obrazové nebo zvukově-obrazov obrazové záznamyznamy týkající se: 1. člověka, např.. rodinný portrét 2. jeho projevů osobní povahy, např.. záznam z znam hlasu SVOLENÍ Svolení = právn vní titul (právn vní úkon) k: 1. pořízen zení, např.. k vyfotografování 2. použit ití ideáln lního předmp edmětu, např.. ke knižnímu vydání fotografického portrétu tu = neformáln lní projev vůlev úplatně bezúplatn platně Informovaný (kvalifikovaný) souhlas

21 OMEZENÍ OSOBNOSTNÍHO PRÁVA 1. dobrovolné = odvolatelným souhlasem 2. zákonné = 4 zákonnz konné licence (omezení dovolená zákonem) ZÁKONNÉ LICENCE Legáln lně dovolené zásahy - výjimečná soukromoprávn vní norma dovolující cizí zásah do práva - právn vním m důvodem d (titulem) zásahu z je zákon z (ex lege) oprávn vněnýný zásah Příkazy 1. bezúplatnost 2. účelovost 3. přiměřenost DRUHY ZÁKONNÝCH Z LICENCÍ 1. úřední na základz kladě zákona, např. k použit ití podobizny na občanský průkaz 2. zpravodajská, např.. k pořízen zení nebo použit ití pro zpravodajství 3. vědecká nebo uměleck lecká, např. obrazový záznam z znam léčebnl ebného zákroku z pro lékal kařský vědecký v výzkum zdravotní např.. neodkladný výkon k záchranz chraně života 23/3-4, 24 z. č.. 20/66 Sb., o péči p i o zdraví lidu 124 VÝKLAD ZÁKONNÝCH Z LICENCÍ Zužuj ující (omezující) výklad (restriktivní) Zákaz výkladu způsobem narušuj ujícím běžný výkon práva a který by byl neospravedlnitelně na újmu oprávn vněným ným zájmz jmům m dotčen ené osoby VÝKON ZÁKONNÝCH Z LICENCÍ Legáln lní příkaz výkonu dovoleného zásahu do cizího práva v souladu s: 1. dobrými mravy 2. oprávn vněnými nými zájmyz dotčen eného 12/3 a 3/1 o. z

22 OKOLNOSTI VYLUČUJ UJÍCÍ PROTIPRÁVNOST 1. svolení dotčen eného 2. zákonné dovolení, viz zákonnz konné licence podle o. z. nebo jiného zákonaz 3. výkon zákonné povinnosti, např.. podle tr. ř. 4. upřednostn ednostněný ný výkon jiného kolidujícího práva, svobody nebo veřejn ejného dobra, např.. svobody projevu jiného člověka, veřejn ejného zdraví všech lidí test

23 ČÁST TŘÍDĚNÍ OSOBNÍ PRÁVO PRÁVNICKÝCH OSOB 1. právo na názevn 2. právo na dobrou pověst (dobré jméno) 3. jiná práva v o. z. výslovně neuvedená i. právo na právn vní život (existenci), per analog. ii. právo na soukromí (vnitřní věci), ci), per analog

24 ČÁST SOUKROMOPRÁVN VNÍ OCHRANNÉ REŽIMY Soukromoprávn vní ochrana PROSADITELNOST PRÁVA 1. osobnosti každého 2. osobnosti každého tvůrce 3. před zneužit itím m osobních údajů 4. před zneužit itím m svobody projevu mediáln lním m sdělen lením

25 SOUKROMÉ PRÁVO DELIKTNÍ AKTIVNÍ A PASIVNÍ LEGITIMACE Právo deliktní (právo odpovědnostn dnostní) 1. soukromé, viz soukromoprávn vní delikty 2. veřejn ejné,, viz trestné činy, správn vní delikty Soukromé právo deliktní 1. závazky z deliktů, např.. ze škody 2. závazky z kvazideliktů, např.. z bezdůvodn vodného obohacení Aktivní 1. postižený 2. po smrti postižen eného: i. manžel, partner v registr. partnerství, děti ii. rodiče Pasivní 1. delikvent např.. vydavatel nebo vysílatel jako právnick vnická osoba či i novinář ve svobodném povolání nebo čtenář anebo zaměstnanec sám m při p i vybočen ení (excesu) z práce ZVLÁŠ ÁŠTNÍ SOUKROMOPRÁVN VNÍ NÁROKY Nalézac zací soud KS 1. zakazovací (zdržovac ovací,, zápůrčí), z negatorní; ; zdržet se např.. používání podobizny na reklamních letácích ch 2. odstraňovac ovací (obnovovací), restituční; odstranit závadný z stav např.. skoupením nebo jiným stažen ením m zboží z trhu 3. zadostiučiňovac ovací (satisfakční); dát t zadost moráln lně nebo peněž ěžně za způsobenou nemajetkovou újmu 4. jiný nárok n a. informační, např.. sdělit údaj o původu p neoprávn vněně zhotovené rozmnoženiny projevu osobní povahy b. určovac ovací, viz uznání protiprávnosti zásahuz Ochrana naléhav havého ho právn vního zájmuz ochrana subjektivního práva určovac ovací žaloba k OS s prokázáním právn vního zájmu z a jeho naléhavosti JUDIKATURA Ochrany osobnosti ve smyslu ustanovení 11 a násl. n o. z. lze se vedle žalob domáhaj hajících ch se zdržen ení se neoprávn vněnýchných zásahů do práva na ochranu osobnosti a vedle žalob na odstranění následků takových zásahz sahů domáhat také např. žalobami o určen ení nepravdivosti zásahz sahů tohoto druhu (zejména výroků slovních i písemných) p nebo určen ení, že e původce p zásahuz neoprávn vněně zasáhl do práva žalobce na ochranu osobnosti. V těchto t případech p padech není třeba prokazovat naléhavý právn vní zájem na takovém m určen ení. R 46/

26 OBECNÉ SOUKROMOPRÁVN VNÍ NÁROKY Nalézac zací soud (OS) 1. předstižný (preventivní) zakročen ení před hrozící škodou 2. nahrazovací (reparační) náhrada způsoben sobené majetkové škody 3. vydávac vací (kondikční) vydání bezdůvodn vodného obohacení NEMAJETKOVÁ ÚJMA Újma 1. majetková (na věci v nebo ušlém u m zisku) 2. nemajetková, např.. na pověsti, na okruhu zákaznz kazníků Předpokladem alespoň reáln lná hrozba způsoben sobení nemajetkov majetkové újmy vystižen ení nemajetkov majetkové újmy Způsoben sobení újmy jinému = skutečnost s právn vním m následkem n (právn vní skutečnost) Právn vní následek = deliktní závazek 1. nahradit (reparovat) újmu majetkovou 2. dát t zadost (satisfakovat)) za újmu nemajetkovou STUPŇOVAN OVANÉ ZADOSTIUČIN INĚNÍ Moráln lní,, např. 1. omluva soukromá 2. omluva veřejn ejná Peněž ěžité,, nestačí-li u lidí moráln lní Výše e zadostiučin inění 1. závažnost újmy 2. okolnosti zásahuz i. polehčuj ující ii. přitěžující a. na straně rušitele b. na straně postižen eného Nepoměrn rné obtíže se zjištěním m výše nároku nebo nezjistitelná výše e nároku n úvaha soudu o určen ení výše e nárokun (arbitrárn rní určen ení výše) 136 o. s. ř. JUDIKATURA 1 Při i rozhodování o náhradn hradě nemajetkové újmy ( ( 13 odst. 2 o. z.) musí mít t soud prokázáno, že e tu jsou okolnosti dokládaj dající, že e v konkrétn tním m případp padě nestačí zadostiučin inění podle ustanovení 13 odst. 1 o. z., a to zejména z hlediska intenzity, trvání a rozsahu nepříznivých následkn sledků vzniklých žalobci vzhledem na postavení žalobce v rodině a společnosti. R 21/

27 JUDIKATURA 2 Není vyloučeno, aby se dotčen ené pozůstal stalé osoby domáhaly další satisfakce podle ustanovení na ochranu osobnosti ( 11 a násl. n o. z.), jestliže e jednorázov zové odškodn kodnění pozůstalých při p škodě na zdraví usmrcením m podle 444 odst. 3 o. z. není dostatečnou satisfakcí za vzniklou újmu na osobnostních právech. Nál. ÚS S z , sp. zn. Pl. ÚS S 16/04, č.. 265/05 Sb.; práv. věta v aut. SOUKROMOPRÁVN VNÍ ODPOVĚDNOST DNOST Objektivní soukromoprávn vní odpovědnost dnost za výsledek (za protiprávn vní stav) = bez ohledu na zavinění: a. úmyslné přímé nebo nepřímé b. nedbalostní vědomé nebo nevědom domé pojistitelné hospodářsk ské riziko zásadní předpoklad zavinění u majetkové škody (subjektivní odpovědnostn dnostní princip) VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST SOUDU POSMRTNÁ OCHRANA PIETY KS v civilních ch věcechv 1. ochrany osobnosti 2. práva autorského a práv v souvisejících ch s právem autorským a práva na vydání souvisícího bezdůvodn vodného obohacení KS v obchodních věcechv 1. práv v průmyslov myslového vlastnictví a práva a na vydání souvisícího bezdůvodn vodného obohacení 2. práva proti nekalé soutěž ěži 3. práva na ochranu hospodářsk ské soutěž ěže 4. práva na název n nebo dobrou pověst právnick vnické osoby 5. práva k obchodní firmě Zánik osobního práva smrtí Aktivní legitimace ve věci v práva na ochranu osobnosti a na ochranu ve věci v mediáln lní po smrti: 1. manžel, partner v registr. partnerství nebo děti, d podpůrn rně 2. rodiče aktivní legitimace širšího okruhu osob blízkých podle a. z NEPROMLČITELNOST PRÁVA Nepromlčiteln itelné absolutní osobní právo na ochranu osobnosti, vybavené osobním m nárokem n na osobní zadostiučin inění,, zrelativizované nepostupitelnou pohledávkou postižen eného vůčv ůči i dlužníkovi (původci zásahu) z na osobní plnění,, a to ve stupňovan ované podobě moráln lní až peněž ěžní, popř.. obojí,, bez štěpení zadostiučin inění Promlčiteln itelná majetková práva vyjma práva vlastnického 161 JUDIKATURA Právo na poskytnutí přiměřeného zadostiučin inění za neoprávn vněný ný zásah z do práva na ochranu osobnosti se nepromlčuje. Rozs. NS z , sp. zn. 30 Cdo 1542/03, Balák k et al.. C 2186, sv. 27, Soud. rozhl., 2004/

28 OCHRANA PRÁVA V KYBERPROSTORU PASIVNÍ LEGITIMACE PŘI I UKLÁDAC DACÍ SLUŽBĚ Poskytovatel (provider) služby ukládání obsahu (hosting), např.. cizích ch webových stránek, na svém m serveru není povinen: 1. dohlížet na ukládaný cizí obsah 2. aktivně vyhledávat vat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávn vní obsah, např.. na zásah z do práva duševn evního vlastnictví třetí osoby Poskytovatel ukládac dací elektronické služby (information service provider), např.. provozovatel internetové diskuse, odpovídá za zásah z do práva třett etí osoby, pakliže měl vědět o protiprávnosti ukládan daného obsahu vzhledem k: a. předmětu své činnosti a b. okolnostem a povaze případu p padu nebo: c. dozvěděl se o protiprávnosti ukládan daného obsahu, např.. elektronickým nahláš ášením či i upozorněním, a d. neprodleně neučinil vešker keré kroky, které lze po něm n m požadovat k odstranění nebo znepřístupn stupnění právn vně závadného obsahu, např.. smazáním 5 6 z. č.. 480/04 Sb., o něktr.. službách informač. společ

29 8. ČÁST OSOBNÍ ÚDAJE Zvláš áštní soukromoprávn vní režim PRÁVN VNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Souběh se soukromoprávn vní ochranou osobnosti a ochranou tiskovou Účelem právn vní ochrana před p zneužit itím z. č.. 101/00 Sb., o ochr.. osob. údajů NÁROKY Zvláš áštní soukromoprávn vní nároky 1. vysvětlovac tlovací ÚOOÚ 2. odstraňovac ovací, např.. blokovací,, opravný, doplňovac ovací nebo likvidační aj. ÚOOÚ 3. satisfakční u nemajetkové újmy soud Obecné soukromoprávn vní nároky soud 1. předstižný u hrozby škody 2. nahrazovací u majetkové škody 3. vydávac vací u bezdůvodn vodného obohacení PRAVOMOC Věci soukromoprávn vní soud 1. soud 2. ÚOOÚ výjimka ze soudní ochrany soukromého práva, srv. téžt ČTÚ, ÚOHS

30 ČÁST SOUKROMÉ PRÁVO MEDIÁLN LNÍ PRÁVN VNÍ REŽIM Zvláš áštní soukromoprávn vní ochranný režim vadnému mediáln lnímu sdělen lení chybějícímu dodatečnému sdělen lení o výsledku trestního řízení 177 Souběh se soukromoprávn vní ochranou osobnosti a osobních údajů 178 VADNÉ SKUTKOVÉ TVRZENÍ Skutkové tvrzení 1. nepravdivé 2. neúpln plné 3. zkreslující cti, důstojnosti d nebo soukromí člověka, jménu nebo dobré pověsti právnick vnické osoby Soukromé subjektivní právo na odpověď uvedení na pravou mírum doplnění nebo zpřesn esnění neúpln plného nebo jinak pravdu zkreslujícího tvrzení SDĚLEN LENÍ O TRESTNÍM ŘÍZENÍ Uveřejn ejněné sdělen lení o pravomocně neskončen eném řízení soukromé subjektivní právo na dodatečné sdělen lení výsledku řízení: 1. forma rovnocenná 2. rozsah přimp iměřený napadenému sdělen lení

31 VÝKON PRÁVA NA OCHRANU 1. písemná žádost do 30 dnů 2. povinnost provozovatele uveřejnit ejnit odpověď nebo dodatečné sdělen lení do 8 dnů,, a to bez komentáře žaloba na plnění do 15 dnů Zákonný zánikz (prekluze) práva jeho nevykonáním m v zákonnz konné lhůtě LITERATURA Cirák, Ochrana osobnosti v slovenskom občianskom práve ve.. Bratislava Knap/Švestka/Jehli vestka/jehlička/pavlík/plecitý, k/plecitý, Ochrana osobnosti podle občansk anského práva. Praha Mates, Ochrana soukromí ve správn vním m právu. Praha Telec, Přirozené právo osobnostní a jeho státn tní ochrana. Práv. rozhl., 2007/1. Chráněné statky osobnostní.. Práv. rozhl., 2007/8. Nároky N z přirozenp irozeného práva osobnostního. Čas. pro právn vní vědu a praxi, 2007/4. PřirozenP irozené základy soukromého práva. Brno, vyjde Kašpar, Šubertová (eds.), Svoboda projevu a médim dií v mezinárodn rodním m právu a praxi. Praha JUDIKATURA Barinka (ed.), Standardy ochrany svobody projevu. Budapest.. B. r. Doležílek lek (ed.), Přehled P judikatury ve věcech v ochrany osobnosti. Praha Sb. NS 1980/III-VII, VIII. Sb. rozh.. ve věcech v zdravotních, příl. p Zdravotnictví a práva

OBČANSKÉ PRÁVO PŘIROZENÉ PRÁVO OSOBNOSTNÍ A JEHO STÁTNÍ OCHRANA

OBČANSKÉ PRÁVO PŘIROZENÉ PRÁVO OSOBNOSTNÍ A JEHO STÁTNÍ OCHRANA OBČANSKÉ PRÁVO PŘIROZENÉ PRÁVO OSOBNOSTNÍ A JEHO STÁTNÍ OCHRANA Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 1.5 (2007) Ivo

Více

OBČANSKÉ PRÁVO PŘEHLED TEMATU. PŘÍKLAD 1: Tvář na obálce. PŘÍKLAD 3: Ministr v koupelně. PŘÍKLAD 2: Sterilizace

OBČANSKÉ PRÁVO PŘEHLED TEMATU. PŘÍKLAD 1: Tvář na obálce. PŘÍKLAD 3: Ministr v koupelně. PŘÍKLAD 2: Sterilizace OBČANSKÉ PRÁVO Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. PŘIROZENÉ PRÁVO OSOBNOSTNÍ A JEHO STÁTNÍ OCHRANA verze 1.5 (2007) Ivo

Více

OBČANSKÉ PRÁVO PŘIROZENÉ PRÁVO OSOBNOSTNÍ A JEHO STÁTNÍ OCHRANA

OBČANSKÉ PRÁVO PŘIROZENÉ PRÁVO OSOBNOSTNÍ A JEHO STÁTNÍ OCHRANA OBČANSKÉ PRÁVO PŘIROZENÉ PRÁVO OSOBNOSTNÍ A JEHO STÁTNÍ OCHRANA Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 1.7 (2007) Ivo

Více

Dívka si nechala v ateliéru pořídit svůj fotografický portrét. Fotograf jej bez jejího vědomí následně použil ve svém návrhu knižní obálky dívčího

Dívka si nechala v ateliéru pořídit svůj fotografický portrét. Fotograf jej bez jejího vědomí následně použil ve svém návrhu knižní obálky dívčího OBČANSKÉ PRÁVO PŘIROZENÉ Ř PRÁVO OSOBNOSTNÍ A JEHO STÁTNÍ OCHRANA Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 2.0 (2009)

Více

OBČANSKÉ PRÁVO PŘIROZENÉ PRÁVO PŘIROZENÉ PRÁV OSOBNOSTNÍ OSOBNOS A JEHO STÁTNÍ OCHRANA A JEHO

OBČANSKÉ PRÁVO PŘIROZENÉ PRÁVO PŘIROZENÉ PRÁV OSOBNOSTNÍ OSOBNOS A JEHO STÁTNÍ OCHRANA A JEHO OBČANSKÉ PRÁVO PŘIROZENÉ PRÁVO OSOBNOSTNÍ A JEHO STÁTNÍ OCHRANA Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 2.1 (2010) Ivo

Více

FYZICKÉ OSOBY 1. Zpracovala Mgr. Tereza Novotná

FYZICKÉ OSOBY 1. Zpracovala Mgr. Tereza Novotná FYZICKÉ OSOBY 1 Zpracovala Mgr. Tereza Novotná Fyzická osoba, tedy člověk, jakákoli lidská či jinak řečeno biosociální bytost, zásadně bez ohledu na další charakteristiku, představují spolu s osobou právnickou

Více

Úvod do problematiky evního vlastnictví

Úvod do problematiky evního vlastnictví Úvod do problematiky duševn evního vlastnictví Jihočesk eská univerzita v Českých Budějovic jovicíchch Ústav fyzikáln lní biologie Nové Hrady 8.2. 9.2.2010 Duševn evní vlastnictví Úmluva o zřízenz zení

Více

Problémy lidských práv v současné politice

Problémy lidských práv v současné politice Problémy lidských práv v v současn asné politice Lidská práva souhrn práv v a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti důraz na studium lidských práv v je kladen předevp edevším m v demokratické

Více

Autorské právo

Autorské právo Autorské právo 16. 10. 2012 Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D. Elektronická advokátní kancelář, Ostrava Zaměření workshopu Ochrana autorského práva v souvislosti s odbornými publikacemi internetem Obsah workshopu

Více

Obchodní tajemství a další. druhy tajemství Michal Černý. Ph.D.

Obchodní tajemství a další. druhy tajemství Michal Černý. Ph.D. Obchodní tajemství a další druhy tajemství 2005 Michal Černý Ph.D. Právn vní úprava obchodního tajemství 17 20 ObZ Obchodní tajemství 51 ObZ Porušen ení obchodního tajemství (skutková podstata nekalé soutěž

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0315

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0315 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0315 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

PŘIROZENÁ PRÁVA ČLOVĚKA

PŘIROZENÁ PRÁVA ČLOVĚKA PŘIROZENÁ PRÁVA ČLOVĚKA OCHRANA OSOBNOSTI Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice u ani cvičebnice. verze 3.2 (2013) Ivo Telec, 2005 2 PŘEHLED

Více

Obsah. 1. Předmluva 13

Obsah. 1. Předmluva 13 Právní ochrana prûmyslového a jiného duševního vlastnictví- REPETITORIUM Obsah 1. Předmluva 13 2. Základní pojmy 15 2.1. Pojem vlastnictví 15 2.2. Druhy vlastnictví 15 2.3. Základní práva vlastníka 15

Více

EKONOMIKA VETERINÁRN. https://cit.vfu.cz/ekonomika

EKONOMIKA VETERINÁRN. https://cit.vfu.cz/ekonomika EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI https://cit.vfu.cz/ekonomika OBČANSKÝ ZÁKONZ KONÍK zákon č.. 89/2012 Sb. Nově vymezuje základnz kladní pojmy jako: právnick vnická osoba, podnikatel, obchodní firma, sídlo

Více

AUTORSKÁ PRÁVA. Mgr. Alena Kodrasová, právník. Advokátní, patentová a známková kancelář KUDRLIČKA & SEDLÁK 2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK

AUTORSKÁ PRÁVA. Mgr. Alena Kodrasová, právník. Advokátní, patentová a známková kancelář KUDRLIČKA & SEDLÁK 2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník Advokátní, patentová a známková kancelář KUDRLIČKA & SEDLÁK 2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK Zařazení do systému Práva k nehmotným statkům - práva průmyslová - práva

Více

Trestní odpovědnost a povinnost mlčenlivosti znalce. Karel Cibulka Nejvyšší soud, trestní kolegium

Trestní odpovědnost a povinnost mlčenlivosti znalce. Karel Cibulka Nejvyšší soud, trestní kolegium Trestní odpovědnost a povinnost mlčenlivosti znalce Karel Cibulka Nejvyšší soud, trestní kolegium Osnova přednášky Základ trestní odpovědnosti Trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji Některé

Více

Právní postavení podnikatele

Právní postavení podnikatele Obsah ČÁST I DÍL I Právní postavení podnikatele Zákonné vymezení pojmu podnikatel Kapitola 1 Pojem podnikatel v občanském zákoníku.............. 3 1.1 Osoby v občanském zákoníku a důvody vedoucí k úpravě

Více

asné intervence v praxi sociáln ochrany dětíd

asné intervence v praxi sociáln ochrany dětíd Systém m včasnv asné intervence v praxi sociáln lně-právní ochrany dětíd Jak souvisí SVI a sociáln lně-právní ochrana dětí? d Praktická aplikace zákona z a metodiky sociáln lně-právní ochrany Odstraňov

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO ZAMĚSTNANECKÝCH, ZAKÁZKOVÝCH A ŠKOLNÍCH VÝTVORŮ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.

Více

Ochrana osobních. 2005 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net

Ochrana osobních. 2005 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net Ochrana osobních údajů 2005 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net Upozornění Tento text je určen pouze pro studijní účely studentů magisterského studijního programu oboru právo na Právnick vnické

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz ODPOVĚDNOST právní odpovědnost politická odpovědnost ústavní odpovědnost morální odpovědnost PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST Právní odpovědnost

Více

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059)

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Masarykova univerzita Fakulta informatiky Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. Ivo.Telec@law.muni.cz Sylabus přednášek 1. Úvod do

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Osoby ( NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Osoby ( NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA Osoby ( 15-435 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní osobnost ( 15/1 NOZ) způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti (dříve tzv. způsobilost

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

o ochraně osobních Úvodní výklad Geneze 2005 2008 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny michalcerny.eueu

o ochraně osobních Úvodní výklad Geneze 2005 2008 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny michalcerny.eueu Ochrana osobních 2005 2008 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny michalcerny.eueu Úvodní výklad Shromažď žďování je jedna z nejčast astějších činností na Internetu Tato činnost se týká úpravy ochrana osobnosti

Více

OBČANSKÉ PRÁVO TEMATICKÝ OBSAH. Nezáleží tak na právu samém, ale na duchu, kterým ho necháme proniknouti. VĚC PŘIROZENOPRÁVNÍ

OBČANSKÉ PRÁVO TEMATICKÝ OBSAH. Nezáleží tak na právu samém, ale na duchu, kterým ho necháme proniknouti. VĚC PŘIROZENOPRÁVNÍ OBČANSKÉ PRÁVO Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. VĚC PŘIROZENOPRÁVNÍ verze 1.5 (2014) Ivo Telec, 2007 2 TEMATICKÝ OBSAH

Více

OBČANSKÉ PRÁVO VĚC PŘIROZENOPRÁVNÍ

OBČANSKÉ PRÁVO VĚC PŘIROZENOPRÁVNÍ OBČANSKÉ PRÁVO VĚC PŘIROZENOPRÁVNÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 1.5 (2014) Ivo Telec, 2007 2 Nezáleží tak

Více

minulost, současnost, budoucnost

minulost, současnost, budoucnost Ochrana osobnosti při poskytování zdravotních služeb minulost, současnost, budoucnost Lukáš Prudil advokát Dotčené předpisy Listina základních práv a svobod Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Teorie práva Základy práva

Teorie práva Základy práva Teorie práva Základy práva PhDr. et Mgr. Jan Šmíd, Ph.D. Vysoká škola finanční a správní Právní norma a její charakteristiky Právní norma = objektivně existující, obecně závazné pravidlo chování, jehož

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. PRÁVO ZLEPŠOVATELSKÉ verze 1.3 (2007) Ivo Telec, 2006

Více

AUTORSKÁ PRÁVA. Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců

AUTORSKÁ PRÁVA. Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ústav fyzikální biogie JU Kurz Transfer technologií a ochrana duševního vlastnictví Nové Hrady, 20-21.6.2011 AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum

Více

Zákon. o elektronických komunikacích. TNÍ (evropská) ) REGULACE. aneb

Zákon. o elektronických komunikacích. TNÍ (evropská) ) REGULACE. aneb Zákon o elektronických komunikacích ch aneb STÁTN TNÍ (evropská) ) REGULACE TELEKOMUNIKAČNÍHO TRHU Historický vývoj : Způsoby sdělov lování zpráv v na dálku d byly vždy v v centru zájmz jmů panovníků V

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Pavel Tůma Obsah A. Práva související 1. Právo výkonných umělců 2. Právo výrobců zvukových a zvukově

Více

Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Chráněno právem autorů? Ne!!

Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Chráněno právem autorů?  Ne!! Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Pavel Tůma Obsah A. Práva související 1. Právo výkonných umělců 2. Právo výrobců zvukových a zvukově

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. PRÁVO ZLEPŠOVATELSKÉ verze 1.1 (2006) Ivo Telec, 2006

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání

Všeobecné smluvní podmínky užívání Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných na serveru Ovcee.cz (dále jen Podmínky ) Nahráním souboru na server Ovcee.cz nebo zaregistrováním se a vytvořením účtu uživatele souhlasí uživatel

Více

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25 Seznam použitých zkratek...................................... 15 Předmluva k prvnímu vydání.................................... 17 Předmluva k druhému vydání................................... 20 Předmluva

Více

Autorské právo a činnost ČIŽP. Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz

Autorské právo a činnost ČIŽP. Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz Autorské právo a činnost ČIŽP Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz Autorské právo Upraveno v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích. Přednáška 06. 1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz ::

Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích. Přednáška 06. 1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích Přednáška 06 1. Hlavní zákony 483/1991 o České televizi 484/1991 o Českém rozhlase 517/1992 o ČTK 046/2002 o právech a povinnostech při vydávání periodického

Více

ských zvířat z hlediska veterinárn rní legislativy

ských zvířat z hlediska veterinárn rní legislativy Zákonné požadavky na chov hospodářských ských zvířat z hlediska veterinárn rní legislativy Křížová shoda Cross compliance CC MVDr.J.Salava Legislativa Nařízen zení Rady (ES) č.. 1782/2003, které je základnz

Více

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK, Dubí 1 Listina je Základním souborem práv člověka v měřítku českého

Více

Uznání a výkon rozhodnutí. 44/2001 (Brusel I) Mgr. Roman Kališ

Uznání a výkon rozhodnutí. 44/2001 (Brusel I) Mgr. Roman Kališ Uznání a výkon rozhodnutí podle nařízen zení Rady č. 44/2001 (Brusel I) Mgr. Roman Kališ Úprava před p vstupem ČR R do EU Zakotvena v zákonz koně č.. 97/1963 Sb., o mezinárodn rodním m právu soukromém

Více

Výtah z autorského zákona. Zdeněk Žabokrtský

Výtah z autorského zákona. Zdeněk Žabokrtský Výtah z autorského zákona Zdeněk Žabokrtský Autorské právo ve smyslu objektivním: soubor právních norem upravujících vytvoření a užití díla ve smyslu subjektivním: autorova oprávnění ve vztahu k vytvoření

Více

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. advokát a společník Advokátní kanceláře Kříž a partneři s.r.o. odborný asistent Ústavu autorského práva,

Více

Teorie práva VOŠ Sokrates

Teorie práva VOŠ Sokrates Teorie práva VOŠ Sokrates Realizace práva Mgr. Ondřej Havránek Pojem realizace Realizací právních norem rozumíme uskutečňování právních norem v právní praxi, tj. využívání oprávnění a dodržování právních

Více

Obsah. Univerzita Palackého v Olomouci. Pojem autorského práva (2) Pojem autorského práva (1) Z historie (1) Z historie (2) Pavel Tůma

Obsah. Univerzita Palackého v Olomouci. Pojem autorského práva (2) Pojem autorského práva (1) Z historie (1) Z historie (2) Pavel Tůma Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Autorské právo Pavel Tůma Obsah A. Pojem, historie, prameny,zásady B. Předmět autorské dílo C. Subjekt autor D. Obsah osobnostní absolutní

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Autorské právo

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Autorské právo Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Autorské právo Pavel Tůma Obsah A. Pojem, historie, prameny,zásady B. Předmět autorské dílo C. Subjekt autor D. Obsah osobnostní absolutní

Více

Podnik a jeho funkce, segmentech. TASE ednáška. Prvky okolí podniku:

Podnik a jeho funkce, segmentech. TASE ednáška. Prvky okolí podniku: TASE 8. přednp ednáška Podnik a jeho funkce, sdružov ování podniků v tržním segmentech Základní pojmy - opakování Podnikání je vymezeno obchodním m zákonz koníkemkem Živnostenské podnikání je vymezeno

Více

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 21 HLAVA PRVNÍ: Pojem práva... 23 1 Pojem práva ve smyslu objektivním a subjektivním... 23 2 Třídění práva ve smyslu objektivním...

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

adovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním m postižen ský,, 2012

adovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním m postižen ský,, 2012 Právn vní opatřen ení požadovan adovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním m postižen ením Přednášející: : Roman Lupoměský ský,, 2012 Úvod úmluvy Proč neslyší šící občan ané potřebuj ebují Úmluvu? lidská

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

Obchodní firma. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net

Obchodní firma. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obchodní firma 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Pojem obchodní firmy 8 ObZ OBCHODNÍFIRMA(FIRMA) = název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11 Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému českého

Více

Pochybení v perioperační péči

Pochybení v perioperační péči Pochybení v perioperační péči M G R. E R N A M I Č U D O V Á 2 0 1 6 Odpovědnost Základem odpovědnosti je spáchání takového činu, kdy vzniká povinnost strpět sankce stanovené platnou legislativou. Legislativa

Více

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH PŘEHLED TÉMAT AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Mgr. Jiří Slavík Související právní předpisy Dílo Autorské právo Některá zvláštní díla Omezení autorského práva Licenční smlouva Ochrana autorského

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

Rodinná politika: výhledy v ČR R a v EU

Rodinná politika: výhledy v ČR R a v EU Rodinná politika: výhledy v ČR R a v EU PhDr. Vojtěch Belling Ruprecht-Karls Karls-Universität t Heidelberg Jihlava, 14. ledna 2010 Rodinná politika: ano či i ne? Citlivé téma liberáln lně-konzervativní

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

kapitola I Převodové tabulky

kapitola I Převodové tabulky I. kapitola I Převodové tabulky Převodové tabulky mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014 Vypracoval kolektiv autorů legislativního odboru

Více

ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007. Národní vzdělávací fond

ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007. Národní vzdělávací fond Právní prostředky ochrany práv z průmyslového vlastnictví Prof. Ladislav Jakl ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007 Ochrany práv z průmyslového vlastnictví lze dosáhnout veřejnoprávními prostředky soukromoprávními

Více

Ústavní zakotvení. Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Zdroje judikatury:

Ústavní zakotvení. Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Zdroje judikatury: (1) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR www.nsoud.cz Zdroje judikatury: -přednáška pro Justiční akademii SR Pezinok, 24. září 2009 R Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Soubor Soubor civilních rozhodnutí

Více

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS )

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS ) Výkladové stanovisko č. 20 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k problematice ochraně lidského těla po smrti člověka v NOZ

Více

Zájmy a blaho člověka (lidské bytosti) musejí být nadřazeny všem ostatním zájmům společnosti a vědy.

Zájmy a blaho člověka (lidské bytosti) musejí být nadřazeny všem ostatním zájmům společnosti a vědy. Konvence o ochraně lidských práv a důstojnosti člověka s ohledem na aplikaci biologie a medicíny - úplná, věcná část textu (s výjimkou preambule a závěrečných procedurálních opatření) KONVENCE O LIDSKÝCH

Více

Předmluva Díl I - Pojem a vývoj právní filozofie 1 Pojem právní filozofie Vývoj právní filozofie... 15

Předmluva Díl I - Pojem a vývoj právní filozofie 1 Pojem právní filozofie Vývoj právní filozofie... 15 O bsah Předmluva...11 Díl I - Pojem a vývoj právní filozofie 1 Pojem právní filozofie... 13 2 Vývoj právní filozofie... 15 2.1 Vývoj přirozenoprávní filozofie...15 2.1.1 Sofisté... 15 2.1.2 Platón... 16

Více

Elektronické komunikace a konverze. Elektronická komunikace se soudy Konverze

Elektronické komunikace a konverze. Elektronická komunikace se soudy Konverze Elektronické komunikace a konverze Elektronická komunikace se soudy Konverze Datové schránky Právn vní úprava z.č.. 227/2000 Sb. zákon o elektronick podpisu kon o elektronickém z.č.. 300/2008 Sb. zákon

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Úkoly ve školním m roce 2008/2009

Úkoly ve školním m roce 2008/2009 Úkoly České školní inspekce ve školním m roce 2008/2009 Mgr. Karel BártaB ředitel Libereckého inspektorátu tu ČŠI Masarykova 28, 460 00 Liberec karel.barta@csicr.cz,, tel.: 485 234 400 Úloha ČŠI I vyplývá

Více

Regulace zpracování osobních údajů online v Evropské unii ochrana osobnosti, ochrana os. údajů

Regulace zpracování osobních údajů online v Evropské unii ochrana osobnosti, ochrana os. údajů Regulace zpracování osobních údajů online v Evropské unii ochrana osobnosti, ochrana os. údajů MVV2768K Regulace finančních služeb online v Evropské unii, jaro 2013 Libor Kyncl Vytvořeno v rámci projektu

Více

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO TEORIE PRÁVA 7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO VZTAHU Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz PRÁVNÍ VZTAH Právní vztah je společenský vztah mezi nejméně dvěma konkrétně určenými právními subjekty, upravený právními

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO Hlava dvacátá sedmá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

A0 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko)

A0 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) A0 HnutíNezávislý život Elena Pečarič YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) Hnutí za nezávislý život Osobní je vždy v také politické Nezávislý život Nezávislý život neznamená, že e by

Více

a s handicapem ORION Adresa: Centrum ORION Telefon: 494 530 079 E-mail: os.orion@seznam.cz www stránky: www.os-orion.cz orion.cz

a s handicapem ORION Adresa: Centrum ORION Telefon: 494 530 079 E-mail: os.orion@seznam.cz www stránky: www.os-orion.cz orion.cz Občansk anské sdružen ení rodičů a přátel dětíd s handicapem ORION Adresa: Centrum ORION Panská 1493 Rychnov nad Kněž ěžnou Telefon: 494 530 079 E-mail: os.orion@seznam.cz www stránky: www.os-orion.cz

Více

Zákon o obětech trestných činů

Zákon o obětech trestných činů Zákon o obětech trestných činů Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Úvodem Historický vývoj proměny trestněprávního vztahu (z hlediska subjektů) stát přejímá roli, kterou měla dříve oběť, zájmy oběti se podřizují

Více

Neznalost zákona neomlouvá

Neznalost zákona neomlouvá Neznalost zákona neomlouvá Kdo ukradne rohlík, je zloděj, kdo zkopíruje cédéčko, je šikovnej? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Autorské právo Autorské dílo Práva osobnostní a majetková

Více

1. Hospodářská soutěž. 2. Nekalá soutěž. 3. Ochrana proti nekalé soutěži. 4. Nedovolené omezování hospodářské soutěže. 5.

1. Hospodářská soutěž. 2. Nekalá soutěž. 3. Ochrana proti nekalé soutěži. 4. Nedovolené omezování hospodářské soutěže. 5. Hospodářská soutěž Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Více

Life-netdesigning 5 x PRAXE workshop 24.10.2012

Life-netdesigning 5 x PRAXE workshop 24.10.2012 Life-netdesigning 5 x PRAXE workshop 24.10.2012 I. Obecně k autor. právu II. Možnosti ochrany III. Smluvní právo IV. Chronologie vztahu s klientem I. Obecně k autor. právu Cílová skupina - autor - uživatel

Více

SPRÁVA KULTURY I. VYDÁVÁNÍ TISKU (periodický tisk, neperiodické publikace) O L G A P O U P E R O V Á

SPRÁVA KULTURY I. VYDÁVÁNÍ TISKU (periodický tisk, neperiodické publikace) O L G A P O U P E R O V Á SPRÁVA KULTURY I. VYDÁVÁNÍ TISKU (periodický tisk, neperiodické publikace) O L G A P O U P E R O V Á PRAMENY PR. ÚPRAVY VYDÁVÁNÍ TISKU Ústavněprávní a mezinárodně právní, zejm.: čl. 17 Listiny čl. 10 Úmluvy

Více

Základy autorského práva

Základy autorského práva Základy autorského práva v rámci realizace projektu MŠMT a NIDM Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání Školení regionálních koordinátorů - časopis KPŽ 29. Července 2009 Jan Menšík

Více

OSOBY V PRÁVNÍM SMYSLU. Základní pojmy právní podzim 2016

OSOBY V PRÁVNÍM SMYSLU. Základní pojmy právní podzim 2016 OSOBY V PRÁVNÍM SMYSLU Základní pojmy právní podzim 2016 OSOBY V PRÁVNÍM SMYSLU OČIMA PRÁVNÍ TEORIE Dva základní typy osob v právním smyslu: A) fyzické osoby = jakákoliv lidská bytost od narození, resp.

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU JUDr. Martin Maisner, PhD., ROWAN LEGAL POJEM OUTSOURCINGU Sémantický výklad Funkční výklad Právní výklad ÚČEL OUTSOURCINGU Ekonomické důvody Odborné důvody Výhody Rizika FÁZE

Více

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci (z.č.82/1998 Sb., v platném znění)

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci (z.č.82/1998 Sb., v platném znění) Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci (z.č.82/1998 Sb., v platném znění) Vybrané otázky správního práva a veřejné správy III 27.3.2015 doc.judr. Soňa Skulová, Ph.D. Odpovědnost za škodu

Více

PŘIROZENÁ PRÁVA ČLOVĚKA PŘEHLED TÉMATU 1. ČÁST ÚVOD ZÁSADY SOUKROMÉHO PRÁVA

PŘIROZENÁ PRÁVA ČLOVĚKA PŘEHLED TÉMATU 1. ČÁST ÚVOD ZÁSADY SOUKROMÉHO PRÁVA PŘIROZENÁ PRÁVA ČLOVĚKA Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. OCHRANA OSOBNOSTI verze 3.9 (2014) Ivo Telec, 2005 2 PŘEHLED

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech ochrany osobnosti

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech ochrany osobnosti PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech ochrany osobnosti Slovo úvodem... 15 Seznam použitých zkratek... 16 I. OBSAH PRÁVA NA OCHRANU OSOBNOSTI, PODMÍNKY PRO JEHO UPLATNĚNÍ, PŘEDPOKLADY OCHRANY... 19 1. Obsah práva

Více

Umělecký výkon Performativní umění (prováděné, předváděné, přetvářené, manipulující) Provedení uměleckého díla (zpěvem, tancem, interpretací hudby, pa

Umělecký výkon Performativní umění (prováděné, předváděné, přetvářené, manipulující) Provedení uměleckého díla (zpěvem, tancem, interpretací hudby, pa Práva související s právem autorským Práva výkonného umělce (tvůrčí, 67 a násl AutZ) Právo výrobce zvukového záznamu (netvůrčí, 75 a násl.) Právo výrobce zvukově obrazového záznamu (netv. 79 a násl.) Právo

Více

Občanské právo. Občanský zákoník. odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení

Občanské právo. Občanský zákoník. odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení Občanské právo Občanský zákoník odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony,

Více

Hlava II: Trestní odpovědnost

Hlava II: Trestní odpovědnost Kdyby na naše stránky zabrousil čirou náhodou zastupitel města, který ještě nepochopil, že je úřední osobou a musí se podle toho chovat, předkládáme nejdůležitější pasáže z Trestního zákoníku, které by

Více

Ochrana osobnosti. doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. Právnická fakulta MU, Brno 2016

Ochrana osobnosti. doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. Právnická fakulta MU, Brno 2016 Ochrana osobnosti doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. Právnická fakulta MU, Brno 2016 OSNOVA: Obecný výklad Právní zakotvení Člověk a jeho právo na ochranu osobnosti Jméno, příjmení, pseudonym zvláštní

Více

Mgr. Sabina Procházkov. zková březen 2008

Mgr. Sabina Procházkov. zková březen 2008 Aktuáln lní otázky medicínsk nského práva Mgr. Sabina Procházkov zková březen 2008 Teorie práva Legislativa tvorba právn vních norem Právn vní vědomí znalost a vědomv domí dodržovat ovat právn vní řád

Více

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. III. soukromoprávní instituty

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. III. soukromoprávní instituty PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ III. soukromoprávní instituty Zdeňka Králíčková, 2011 LITERATURA MONOGRAFIE Voňková, J., Huňková, M.: Domácí násilí z pohledu žen. Praha: Profem, 2004; Marvánová-Vargová, B.

Více

Autorský zákon ve školním prostředí 25. 11. 2009, Ostrava Jiří Plešek Univerzitní knihovna OU http://knihovna.osu.cz jiri.plesek@osu.cz Obsah prezentace I. TEORETICKÁ ČÁST Autorský zákon Autorská práva

Více

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov Havarijní pojištění motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov ková Havarijní pojištění Definice základnz kladních pojmů Pojistné produkty Doplňkov ková připojištění Kritéria ria pro výběr

Více