Preventivní program / pro školu, školní družinu a internát/ školní rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Preventivní program / pro školu, školní družinu a internát/ školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Preventivní program / pro školu, školní družinu a internát/ školní rok 2014/2015 Obsah programu: 1. Úvod 2. Základní údaje o škole a její charakteristika 3. Vytyčení problematiky rizikového chování 4. Cíle prevence rizikového chování 5. Oblasti prevence 6. Projekty 7. Vzdělávání pracovníků školy 8. Řízení a realizace 9. Aktivity pro rodiče 10. Seznam mimoškolních a občanských sdružení při škole 11. Spolupráce s jinými zařízeními 12. Spolupráce s institucemi 13. Způsoby realizace PP 14. Návrhy konkrétních činností 15. Přílohy 16. Závěr Zpracovala: Mgr. Vladimíra Berková školní metodik prevence a výchovný poradce

2 1. Úvod Preventivní program vychází z metodických pokynů MŠMT v souladu s 29 odst.1 a 30 odst.1 písmeno c) zákona 561/2004Sb. a zákona č. 379/2005Sb. 2. Základní údaje o škole a její charakteristika Název a adresa: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, Lazy 3695, Zlín Zřizovatel Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Kontakty telefon: , Součástí Dětského domova, Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy je: 1. Základní škola speciální 2. Přípravný stupeň Základní školy speciální 3. Základní škola praktická 4. Rehabilitační třídy 5. Školní družina 6. Internát 7. Jednoletá škola praktická 8. Školní jídelna 9. Speciálně pedagogické centrum 10. Mateřská škola /má zvlášť vypracovaný PP na léta / 11. Dětský domov /má zvlášť vypracovaný PP/ Vzdělávací programy, podle kterých škola pracuje: Vzdělávací program PŠ ŠVP pro ZŠ speciální 1.,2.,3.,4.,5.a 7.,8.,9.,10. ročník Tvořivá škola ŠVP pro přípravný stupeň ZŠ speciální ŠVP pro Základní školu praktickou Pomoz mi, abych to dokázal sám ŠVP pro ŠD ŠVP pro internát ŠVP pro předškolní vzdělávání Vzdělávací program pro Praktickou školu jednoletou Učíme se pro život Pomoz mi, abych to dokázal sám! /Marie Montessori/. Toto motto je tzv. zákonem pro všechny naše pracovníky a názvem našeho ŠVP. Snažíme se naše žáky vybavit schopnostmi a dovednostmi, které jim umožní zapojit se do společnosti tak, aby byli co nejméně závislí na svých rodičích, vychovatelích a tak i celé společnosti. Jsou zde přijímáni žáci se všemi stupni mentálního postižení, žáci s kombinací postižení a žáci s poruchami autistického spektra od 5 do 19 let. Nyní školu navštěvuje 61 žáků, z toho je 30 na denní docházku, 15 na internátě a 16 v dětském domově. O výuku se stará 12 učitelů, ve ŠD 2 odborné vychovatelky a 5 asistentek pedagoga/ty pracují i dopoledne ve třídě s učitelem/.

3 Preventivní program je v naší škole nedílnou součástí tematických plánů jednotlivých předmětů Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie, Jazyk a jazyková komunikace. V tomto školním roce pracují tyto kroužky: Muzikoterapie, Zumba, Sportovní kroužek, Počítačový kroužek. Školní družina je rozdělena na 3 výchovná oddělení. Hlavní činností je relaxace, která slouží k regeneraci sil a zájmové činnosti, které rozvíjí osobnost žáka. Výchovně vzdělávací činnost ŠD je rozčleněna do 5 oblastí: 1. Člověk a komunikace 2. Člověk a jeho svět 3. Umění a kultura 4. Člověk a zdraví 5. Člověk a svět práce Tyto oblasti jsou obsaženy ve čtyřech cyklech ročních obdobích Podzim Zima Jaro Léto. Žáci zde, dle svých individuálních schopností, získávají poznatky z přírody, rozvíjí se v nich kladný vztah ke své osobě a k ostatním lidem, ke zvířatům, přírodě. Učí se jak pečovat o své tělo, zdraví, umět sdělit svůj problém. Jsou informováni o nebezpečích, která jim mohou hrozit a jak na ně reagovat. Internát je určen žákům, kteří do školy nemohou denně docházet a to nejčastěji z důvodů větší vzdálenosti školy od jejich bydliště. Žáci jsou rozděleni na 2 výchovné skupiny, se kterými pracují 3 odborné vychovatelky, l asistent pedagoga a 1 bezpečnostní pracovník. Každá skupina má svou hernu, která je koncipována v souladu s psychohygienickými zásadami je v nich vytvořena odpočinková, pracovní a herní zóna. Náplň výchovně vzdělávací činnosti na internátě je podobná jako ve ŠD /pět oblastí, čtyři cykly/. Všichni žáci mají možnost /v dopoledních i odpoledních hodinách/ využívat relaxační místnost s vodním lůžkem, kuličkovým bazénem a pomůckami pro zrakovou a sluchovou stimulaci, dále pak učebny vybavené počítači s možností připojení k internetu, školní tělocvičnu a sklad sportovních potřeb, hudebnu, keramickou dílnu či cvičnou kuchyň. Součástí školního pozemku je pak hřiště s umělým povrchem, venkovní dřevěné městečko s pískovištěm, lavičkami a houpačkami, posezení s ohništěm, venkovní bazén, školní skleník a sad. 3. Vytyčení problematiky rizikového chování 1/ Prevence rizikových projevů chování - drogová závislost /alkohol, kouření/ - virtuální drogy /počítače, televize, video/ - oblast sociální prevence /výchova proti projevům násilí a s ním související jevy/ - záškoláctví - vandalismus - šikana - diskriminace, rasismus

4 2/ Rozpoznávání a vyhledávání pomoci při: - domácím násilí - týrání - zneužívání - poruchách příjmu potravy. 4. Cíle prevence rizikového chování - předcházet vzniku rizikového chování dlouhodobým a účinným preventivním působením na žáky - rozvíjet sociální dovednosti /sebepoznávání, vzájemné poznávání, uvědomění si vlastních pocitů, schopnost empatie, řešení konfliktů/ - zkvalitňovat sociální klima školy /sociální komunikace a mezilidské vztahy/ - zvýšit odolnost žáků proti rizikovému chování, které by mohlo narušit jejich osobnostní a sociální vývoj - nabídnout žákům dostatek zájmových školních i mimoškolních aktivit - otužovat žáky po stránce psychické i fyzické /posilování sebevědomí, umět odmítnout, překonávání překážek/ - vést je k osvojení zdravého životního stylu - budovat u nich klasický hodnotový systém - vytvářet otevřené partnerství s rodiči a veřejností 5. Oblasti prevence 1/ oblast zdravého životního stylu: a/ výchova ke zdraví /nebezpečí kouření, alkoholu, drog/ b/ oblast sexuální výchovy /antikoncepce, problematika pohlavních chorob/ c/ osobní a duševní hygiena d/ pohybové aktivity 2/ oblast společenskovědní /komunikace, sociální dovednosti/ 3/ oblast přírodovědná /biologie člověka, fyziologie/ 4/ oblast sociálně právní 6. Projekty Jako prázdninovou aktivitu jsme pro žáky připravili příměstský tábor. Projekt měl název Umělcem snadno a rychle. Dalšími projekty, které nám umožňují různé činnosti jsou: Týden zdraví, Ekofond města Zlína, Nadace Terezy Maxové /nácvik řešení zátěžových sociálních situací, kooperace dětí při jejich řešení/, Fond zdraví /resocializační pobyty/, Fond mládeže a tělovýchovy /tyto finance pomáhají uskutečňovat pravidelné sportovní aktivity dětí/, Kulturní fond /zúčastňujeme se Nejmilejšího koncertu v Praze/, Sportovní fond MŠMT /v rámci hnutí speciálních olympiád zvyšování kvalifikace v pohybové výchově pro pedagogy, jedná se o školení instruktorů/. Při financování sportovních činností nám také pomáhá projekt Pohybové aktivity mimo vyučování /jedná se o pronájem tělocvičny, plavenky do zimních lázní /

5 Základní informace a náměty čerpáme z projektů: - Bezpečná cesta do školy - Dětství bez úrazů - Zdravé zuby - Zdravá škola /pohoda prostředí, zdravé učení, otevřené partnerství/ - Barevný svět - Hravě žij zdravě - Filipova dobrodružství /MADIO/ 7. Vzdělávání pracovníků školy Hlavní podíl na získávání a rozvíjení znalostí i dovedností souvisejících s prevencí rizikového chování spočívá na samostudiu školního metodika prevence a též na účasti nabízených školení. Získané informace, podněty předává pedagogickým pracovníkům a dle potřeby i provozním pracovníkům. Tím upozorní na problematiku a vyvolá diskusi, zájem o další informace, řešení Pracuje zde také koordinátor EVVO. 8. Řízení a realizace Za realizaci Preventivního programu /PP/ zodpovídá školní metodik prevence, který koordinuje práci jednotlivých učitelů. Též se podílí na analýze daného stavu a na řešení vzniklých problémů. O plnění PP informuje vedení školy a spolu s ním vyhodnocuje aktuální situaci ve škole. 9. Aktivity pro rodiče Mezi priority školy patří komunikace s rodiči. 1. ledna 2006 vznikla Školská rada, která pracuje v počtu 3 lidí a schází se 2x ročně. Třikrát do roku jsou třídní schůzky. Je možné si kdykoliv po domluvě sjednat schůzku s třídním učitelem, výchovným poradcem a školním metodikem prevence /poslední dvě funkce plní jedna osoba/, mohou se jít podívat do vyučovací hodiny. Výchovný poradce má též dané poradenské dny. Rodiče mohou využít ke komunikaci se školou a k získání informací elektronickou poštu, webové stránky. Další aktivity pro rodiče: - seznámení rodičů s MPP na třídních schůzkách - nabídka různých propagačních materiálů - nabídka možností zapůjčit si odbornou literaturu ze školní knihovny - seznámení rodičů se Školním řádem a postupem školy v případě rizikového chování jejich dítěte - upozornění na nástěnku pro rodiče a Schránku důvěry na webových stránkách školy 10. Seznam mimoškolních a občanských sdružení při škole - Sdružení přátel DD a Speciálních škol /pracuje zde výbor, jednou ročně zasedá Valná hromada, připravují společné akce pro rodiče a děti např. vycházky s různým zaměřením, hledání pokladu, drakiáda, fotbalový turnaj, Mikulášské posezení, karneval, výlety do ZOO, mimo to přispívá na sportovní a kulturní aktivity, spolupracuje při akcích pořádaných DD/ - Sportovní klub Duha při Českém hnutí speciálních olympiád

6 - SPMP /Společnost pro pomoc mentálně postiženým/ - rodiče s dětmi v rámci tohoto Sdružení chodí na vycházky, jezdí na zájezdy, pořádají taneční odpoledne, besídky. 11. Spolupráce s jinými zařízeními - Spolupráce s 3. ZŠ na Lazech /akce zaměřené na sport, kulturu/ - Spolupráce s 9. ZŠ - Spolupráce se Střední zdravotní školou /exkurze, besedy, ukázky a nácvik první pomoci dle schopností dětí/ - S Gymnaziem ve Zlíně /vystoupení, neformální spolupráce/ - Se Slunečnicí /pořádají pro nás různé akce a někteří žáci naší školy tam potom nachází i své uplatnění/ - Spolupráce s Astrou Zlín Ekocentrum Čtyřlístek /již mnoho let pro nás připravují výchovně vzdělávací programy a zvou nás na různé akce pořádané jimi/ - Spolupráce s Canisterapeutickým sdružením jižní Morava /každý týden za dětmi dochází pejsci se svými pány, vše spoluorganizuje vedoucí vychovatelka/ - S občanským sdružením Naděje Zlín - Se ZŠ speciální JS Středová - Se Soukromou střední školou pedagogickou a sociální - S UTB Zlín sociální pedagogika - S 6. skautským střediskem Zlín 12. Spolupráce s institucemi - Se speciálně pedagogickým centrem - S dětským lékařem, psychologem, psychiatrem - S knihovnou Františka Bartoše, s městským divadlem, kinem, muzeem - S policií, hasiči 13. Způsoby realizace PP Rozhovory, besedy, individuální práce, práce ve skupinách, prezentace prací, řešení modelových situací, komunikace s dospělými lidmi, sbírání nejrůznějších informací k danému tématu, tematické hry, soutěže, návštěva divadel, kin, výstav, různé techniky v předmětech Člověk a svět práce, ve Výtvarné výchově 14. Návrhy konkrétních činností /pro školu, ŠD, internát/ Celoroční akce: Filharmonie B. Martinů výchovné koncerty Astra výchovně vzdělávací akce Divadelní představení Filmová představení

7 Září - akce: Kamarádství x šikana Den bez aut /Evropský týden mobility/ ZOO Lešná Světový den cestovního ruchu Říjen akce: Světový den hospodářských zvířat Mezinárodní den úrazů Jak využíváš volný čas a chtěl bys na tom něco změnit? Světový den výživy Světový den stromů Vycházka, táborák, pouštění draků Turnaj v šipkách Světový den úsměvů Listopad akce: Den boje proti drogám Světový den prevence týrání a zneužívání dětí Mezinárodní nekuřácký den Světový den pozdravů Návštěva Galaxie Světový den televize Den poezie věnovaný K. H. Máchovi Prosinec akce: Den lidských práv Mezinárodní den dětství Předvánoční posezení s rodiči Leden akce: Na slovíčko, chlapci Na slovíčko, děvčata Turnaj v kuželkách Zimní olympiáda v lyžování, Krkonoše Zlín jeho historie a současnost Jan Karafiát přínos, ukázky Únor akce: Masopustní rej ve spolupráci s rodiči Život skautů plnění zákonů J. K. Tyl význam, ukázky Valentýn historie, současnost, diskotéka/ Březen akce: Beseda v Knihovně FB k měsíci knihy Měsíc knihy a internetu Mezinárodní den za odstranění diskriminace Světový den vody Ukliďme svět

8 Den učitelů přínos J. A. Komenského Duben akce: Den ptactva Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel Světový den zdraví Den Země Den dětské knihy H. Ch. Andersen Noc s Andersenem Květen akce: Vizovice zámek Školní výlet Světový den životního prostředí Filmový festival Mezinárodní den rodiny Světový den bez tabáku Den otvírání studánek Červen akce: Luhačovice poznáváme lázně Den dětí Světový den životního prostředí Den afrického dítěte Den květů Loučení s žáky naší Praktické školy Táborák loučení se školním rokem 15. Přílohy - Program proti šikanování - Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 16. Závěr Jsme škola se žáky s velkým rozpětím věkovým i mentálním. Uvědomujeme si, že MPP je pro všechny závazný. Pedagogičtí pracovníci si vybírají takové úkoly, které jsou vhodné pro jejich žáky a to jak ve výchovně vzdělávacím procesu dopoledne, tak při činnostech ve ŠD a na internátě. Tyto návrhy činností během školního roku doplňujeme. Doufáme, že se nám i letos bude vše dařit jako v loňském školním roce, že se budeme hlavně zabývat prevencí a ne regresí. Mgr. Vladimíra Berková školní metodik prevence a výchovný poradce Mgr. Jana Gavendová ředitelka školy

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace Tečovice 112, 763 02 Zlín 4 školní rok 2012/2013 Obsah: I. Charakteristika a identifikační údaje II. Současný

Více

pro školní rok 2014 / 2015

pro školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA DĚČÍN I, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, příspěvková organizace PSČ 405 02 tel. 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok

Více

Základní škola a Mateřská škola Kačice Školní rok 2013/2014 Čelechovická 105 273 04 Kačice. Minimální preventivní program

Základní škola a Mateřská škola Kačice Školní rok 2013/2014 Čelechovická 105 273 04 Kačice. Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Kačice Školní rok 2013/2014 Čelechovická 10 273 04 Kačice Minimální preventivní program Vypracoval: Eva Barešová Schválil: Mgr. Naděžda Hrabalová Projednáno na ped. radě

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát Příloha ŠVP pro obor vzdělání Základní školy speciální Obsah 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 Srpen 2013 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Škola přátelská škola partnerská PREVENTIVNÍ PROGRAM POMÁHÁME SI NAVZÁJEM 2014-2015

Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Škola přátelská škola partnerská PREVENTIVNÍ PROGRAM POMÁHÁME SI NAVZÁJEM 2014-2015 Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Škola přátelská škola partnerská PREVENTIVNÍ PROGRAM POMÁHÁME SI NAVZÁJEM 2014-2015 Září 2014 Zpracovala Mgr. Ivana Hemalová 1. Úvod Škola vytvořila svoji preventivní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5 zpracovaný podle 5 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. Platnost od 1. 9. 2007... ředitel školy Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK

Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK Základní a mateřská škola Heřmánek Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK 1 1. Identifikační údaje Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Zástupce ředitelky školy pověření řízením školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň

Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň Vypracovala: Mgr. Ilona Šturchová 1. Úvod V České republice všeobecně je zaznamenáván nárůst rizikového chování a zneužívání

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE a Minimální preventivní program školy

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE a Minimální preventivní program školy Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž F. Vančury 3695,767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE a Minimální preventivní program školy Školní rok 2013/2014.. Vypracovala a zodpovídá: Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 Vypracovala:

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ BUCHLOVICE školní rok 2013/2014

PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ BUCHLOVICE školní rok 2013/2014 PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ BUCHLOVICE školní rok 2013/2014 Náměty k primární prevenci sociálně patologických jevů, týkající se zdravého životního stylu a sociální výchovy Cílová skupina: žáci ZŠ a děti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Marie Havelková Úvod Minimálně preventivní program (dále jen

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2007/2008 a 2008/2009 Zpracovaly: Mgr. Krista Fremlová, metodik prevence, e-mail: fremlova@seznam.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Loděnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Nikola Vykydalová školní metodik prevence rizikového chování 1. Úvod Minimální preventivní

Více

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání OBSAH 1. Identifikační údaje 1.1. Název programu 1.2. předkladatel 1.3. Zřizovatel 1.4. Platnost dokumentu 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 3.1. Délka a časový plán vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 767 01 Kroměříž MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Školní metodička prevence: Mgr. Barbora Hofrová Schválila: Ředitelka školy:

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 235/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ŠKOLNÍ DRUŽINU HROU ZA POZNÁNÍM Aktuální znění

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více