Ročník XII - číslo 9: listopad 2006 Noviny městské části Praha schůze dne Souhlasila: na základě výsledku výběrového řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník XII - číslo 9: listopad 2006 Noviny městské části Praha 18. 14. schůze dne 1.11. 2006. Souhlasila: na základě výsledku výběrového řízení"

Transkript

1 Ročník XII - číslo 9: listopad 2006 Noviny městské části Praha 18 Vážení spoluobčané, chtěl bych se na konci volebního období s vámi rozloučit. Děkuji všem, kteří k volbám přišli a mám pochopení i pro ty, kteří se rozhodli k volbám nejít. K volbám přišli čtyři občané z deseti a z těch čtyř skoro dva volili ODS. Ve volbách jste rozhodli, že si ji přejete. V každém případě je to dobře, protože je to Vaše vůle a Vaše rozhodnutí. Vedení radnice se brzy změní. Naše nástupce nečekají žádní kostlivci ve skříních, jen obecně dobře známé a řešitelné záležitosti. Chci věřit, že i nové vedení radnice bude pokračovat v dalším pozitivním rozvoji Letňan, bude dbát obecného zájmu občanů Letňan a pak mohou počítat i s naší podporou. Vidím zde jistá úskalí, upozorňoval jsem na ně ve své předvolební kampani. Je to např. vztah k obecnímu majetku jako majetku všech občanů a podobně. Jsou však zde již první náznaky pozitivního pokračování. V deníku MFDnes z 8. listopadu 2006 si můžeme přečíst vyjádření horkého kandidáta na starostu pana Kabického, že změní pravidla pro prodej obecních bytů, protože podle něj dosud nájemník, který měl zájem o koupi obecního bytu, jím při hypotéce nemohl ručit. Byty tak získávali hlavně bohatí lidé, kteří se mohli zaručit jinou vlastní nemovitostí. Do půl roku má být k tomu zpracovaná metodika. Jsem rád, že se v tomto shodujeme. Již usnesení zastupitelstva MČ č.20/z2/06, přijaté dne 28. června 2006 na 2. jednání Zastupitelstva MČ Praha 18 s platností od 1. července 2006, kromě jiného říká: Prodávající vyhoví žádosti kupujícího ručit kupovanou nemovitostí finančnímu ústavu na zajištění peněžních prostředků na koupi bytu. V tomto případě předkupní právo (upravené v čl. 8) pro prodávajícího k prodávanému bytu vznikne okamžikem převedení vlastnického práva na kupujícího. Chci věřit, že budeme nalézat shodu i v ostatních záležitostech prospěšných pro Letňany. Tradičně jsem končil úvahy přáním všeho dobrého všem letňanským občanům. Proto mi dovolte, abych tato slova zopakoval i ve svém posledním sloupku. Ing. Josef Dobrý Oslava státního svátku ČR Z pietního aktu u příležitosrti vzniku samostatného československého stáru 14. schůze dne Souhlasila: na základě výsledku výběrového řízení s pronájmem bytu č. 10 (1+1) v ul. Do bratická 524 žadateli za nabídnutou cenu 9 850,- Kč měsíčního nájemného, na základě výsledku výběrového řízení s pronájmem bytu č. 7 (1+1) v ul. Dobratická 523 žadateli za nabídnutou cenu 8 430,- Kč měsíčního nájemného, s pronájmem tří bytů z kvóty hl. m. Prahy, s vyplacením finančního příspěvku při narození dítěte v částce ,- Kč 14 ža datelům, nesouhlasila s vyplacením tohoto příspěvku 9 žadatelům z důvodu nesplnění podmínky dvou let trvalého pobytu matky v Letňanech, s udělením věcného daru starostovi Ing. Josefu Dobrému při ukončení jeho funkčního období, s udělením věcných darů členům zastupitelstva při ukončení jejich funkčního období - zástupcům starosty Oldřichu Miffkovi, Josefu Procházkovi, PaedDr. Věře Ježkové a Ing. Karlu Poukarovi. Kontakt na radnici Podatelna úřadu Sekretariát starosty Sekretariát tajemnice fax

2 Rozhodla: pronajmout byt č. 3 (3+1) v ul. Rýmařovská 475 s převzetím zbylého dluhu ve výši ,- Kč žadateli s podmínkou, že dlužná částka bude uhrazena v plné výši při podpisu nájemní smlouvy. Uložila: tajemnici a zástupci starosty Oldřichu Miffkovi organizačně připravit ustavující zasedání zastupitelstva MČ. Vzala na vědomí: informaci starosty Josefa Dobrého o rekonstrukci školní kuchyně ZŠ Fryčovická. Termín ukončení rekonstrukce byl podle smlouvy o dílo stanoven na Dokončené dílo bylo předáno až ke dni Výše smluvní pokuty byla vypočtena v souladu se smlouvou o dílo na částku tis. Kč. Úhrada pokuty bude řešena formou zápočtu vzájemných pohledávek při celkovém vyúčtování díla. informaci zástupkyně starosty Ježkové o výročních zprávách škol a výroční zprávě MČ Praha 18 o předškolním a základním vzdělávání za školní rok 2005/2006. Výroční zprávy ZŠ projednaly a schválily školské rady jednotlivých ZŠ. Zprávy jsou k dispozici na jednotlivých školách a v odboru kanceláře starosty. 15. schůze dne Rada MČ se zabývala zejména organizační přípravou ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 18, které se uskuteční ve středu 29. listopadu 2006 od hod. Podrobnosti jsou na Materiály z jednání rady MČ a zastupitelstva MČ jsou k nahlédnutí pro občany Letňan v kompletní podobě v kanceláři starosty po celou pracovní dobu. Na internetu jsou zveřejňovány informace v anonymní podobě podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Uličník aneb Jak vznikaly názvy ulic v Letňanech Velhartická (dříve Husova) Velhartice, ves v západních Čechách ležící ve Svatoborské hornatině v Šumavském podhůří severozápadně od Sušice, v místě je středověký hrad. K přejmenování ulice došlo po připojení Letňan k Praze v roce Veselská Veselský rybník, rybník na jižní Moravě jihozápadně od Žďáru nad Sázavou u vsi Nové Veselí, pochází z 19. století. Ulice vznikla a byla pojmenována ve 2. polovině 80. let 20. století. V roce 1994 byla prodloužena v úseku od křižovatky s ulicí Tupolevovou k ulici Liberecké. Petice za navrácení katedrály sv. Víta do vlastnictví státu Rada MČ Praha 18 se dne zabývala i peticí za navrácení katedrály sv. Víta do vlastnictví státu, kterou organizuje Slovanský výbor ČR. V petičním výboru jsou mimo jiné genmjr. Antonín Špaček, brig. gen. MUDr. Josef Hercz, Anděla Dvořáková, prof. PhDr. Věra Olivová, DrSc., genmjr. Stanislav Hlučka a plk. Jan Horal. Účelem petice je naplnění původního záměru českých panovníků, aby se katedrála stala symbolem české země, domovem pro korunovační klenoty a posledním odpočinutím českých králů. Rada MČ po projednání přijala usnesení č. 434/14/06, podle kterého se připojuje k petici za navrácení katedrály sv. Víta do vlastnictví státu a uložila tajemnici zajistit zpřístupnění petičních archů občanům. Návrh na změnu školského zákona financování základního vzdělávání Na základě pozvání prezidenta ČR Václava Klause jsem se dne 28. října 2006 zúčastnil oslavy státního svátku ČR Den vzniku samostatného československého státu na Pražském hradě. S prezidentem jsem mluvil i o problematice školství. Pan prezident projevil zájem o diskutované téma a v souladu s dohodou jsem mu zaslal dne dopis a podkladové materiály. V dopise ho informuji o problému hrazení neinvestičních nákladů za cizí žáky a o praktikách, které v konečném důsledku umožňují kastování žáků z důvodu sociální situace rodiny. Čestná občanství MČ Praha 18 Rada MČ Praha 18 projednala udělování čestného občanství Letňan dne Dosud bylo čestné občanství uděleno a předáno paní Heleně Vovsové a genmjr. Rudolfu Pernickému. Zastupitelstvo MČ Praha 18 dále udělilo čestné občanství MČ Praha 18 genpor. Fratišku Fajtlovi, genmjr. Aloisi Šiškovi, genmjr. Janu Romanu Irvingovi, plk. Petru Urubovi, plk. JUDr. Lubomíru Úlehlovi, plk. Františku Knapovi, plk. Josefu Balejkovi a Vojtěchu Klečkovi. Slavnostní předání čestných občanství se uskutečnilo dne v obřadní síni radnice městské části. Čestným občanům byly předány čestné plakety MČ Praha 18 a tradiční diplom. Rada MČ Praha 18 s odkazem na svá usnesení č. 354/12/06 až č. 366/12/06 a č. 403/13/06, v nichž bylo zastupitelstvu MČ navrženo udělit čestná občanství dalším válečným veteránům, a to Ing. Janu Horalovi, plk. Jiřímu Bendovi, plk. Václavu Djačukovi, plk. Emilu Bočkovi, plk. Jaroslavu Hofrichterovi, gen. Stanislavu Hlučkovi, plk. Jiřímu Poláčkovi, plk. Ladislavu Sitenskému, brig. gen. Miroslavu Štanderovi, plk. Janu Wienerovi, plk. Václavu Strakovi, plk. Joy Kadečkové, plk. Františku Kaplanovi a plk. Jaroslavu Vyhnisovi, vyzývá nástupnickou radu MČ, aby zajistila projednání těchto návrhů na následujícím pracovním jednání zastupitelstva MČ. Ing. Josef Dobrý Letňansko kbelský letecký region, o.s. Občanské sdružení požádalo Radu MČ Praha 18, aby MČ Praha 18 podpořila aktivity tohoto sdružení směřující k rozvoji občanské společnosti v regionu, zpracování regionální historie a k rozvoji tradičních regionálních činností a hodnot. Sdružení bylo založeno v červenci 2006 s těmito cíli: - sdružovat regionální leteckou veřejnost a letecké příznivce - dokumentovat významnou leteckou historii regionálního letectví, leteckého průmyslu a významných leteckých aktivit pocházejících z Letňan, které doznaly celosvětového významu a využití (např. letouny L 29, L 13, záchranné systémy pro letouny atd.) - propagovat a podporovat region prostřednictvím jeho významných historických i současných leteckých aktivit a činností, podporovat rozvoj letectví a leteckého průmyslu - provádět osvětovou a vzdělávací činnost se zaměřením zejména na mladou generaci a její směřování k leteckým profesím Členy sdružení jsou občané Letňan a Kbel, kteří celý život pracovali v regionálních leteckých organizacích a podnicích. Dne 17. listopadu 2006 proběhlo 2. setkání letňansko kbelských pamětníků pracujících v letectví. Rada MČ Praha 18 se na jednání ztotožňila s myšlenkami a cíli občanského sdružení Letňansko kbelský letecký region a vyjádřila mu plnou podporu. Za velmi prospěšnou považuje zejména osvětovou a vzdělávací činnost sdružení, která je zaměřena na mladou generaci, smysluplné využití volného času a její profesionální orientaci. Kontakt: Letiště Praha Letňany, Stará Aerovka, hangár č. 3, Hůlkova ul., Praha 9 Kbely, tel./fax , 126, , Moudré myšlenky Pesimista je ten, kdo dělá z příležitostí těžkosti, optimista ten, kdo dělá z těžkostí příležitosti. Mansell

3 Volby do zastupitelstev obcí Výsledky hlasování v MČ Praha 18 Okrsky Zastupitelstva Počet Zpr. v % celkem zvolená Zapsaní voliči Vydané obálky Vol. účast v % Odevzd. obálky Platné hlasy Zvolených zastupitelů celkem: 21 Výsledky dle volebních stran Volební strana Hlasy Zastupitelé abs. v % abs. v % Česká strana sociálně demokratická Komunistická strana Čech a Moravy Občanská demokratická strana NEZÁVISLÍ Koalice KDU-ČSL, SZ Sdružení SNK ED, NK O součinnosti samosprávy a úřadu v letech Na jednání rady MČ dne jsem informoval o součinnosti mezi samosprávou a úřadem v MČ Praha 18 Letňany. Hodnocení úrovně spolupráce by mohlo být inspirací pro nově zvolenou samosprávu Letňan. Již od roku 1990 chápala rada úřad MČ jako profesionální servis pro plnění úkolů vyplývajících ze správy svěřené lokality v průběhu volebního období. Po zjištění, že práce jednotlivých úředníků je ve všech souvislostech velice těžko kontrolovatelná, byl hned od počátku zvolen systém otevřených dveří po celou pracovní dobu - po celý týden. Tak byla uplatněna kontrola občanem. Systém otevřených dveří aplikovala i samospráva. Jednání rady MČ je podle zákona neveřejné, ale starosta si může na jednání přizvat třetí osoby, což znamenalo, že jednání rady MČ se mohl zúčastnit každý ze zastupitelů nebo i občanů Letňan po předchozí dohodě se starostou a v zápise rady MČ byl uveden jako přizvaný. Tato možnost byla omezena pouze prostorovými možnostmi jednací místnosti - kanceláře starosty. Dále byla již od roku 1990 realizována neformální spolupráce s tajemnicí, kdy starosta plnil funkci poradce tajemnice ve věcech technických. Tajemnice proto pro využití kapacity svého pracovního času současně zastávala i funkci vedoucí správního odboru. Pokud v novém uspořádání tomu tak již nebude, doporučuje starosta zvýšit měsíční odměnu tajemnici a jmenovat jinou osobu do funkce vedoucího správního odboru. Ing. Josef Dobrý Zpráva o rozpracovaných úkolech a změnách právních předpisů pro nastupující novou samosprávu Se zprávou se seznámila rada MČ na jednání Správní odbor 1) Kromě běžně vykonávané agendy v odboru je ve stadiu rozpracovanosti jednání s firmou Exprit, s.r.o., o zavádění elektronické spisové služby na radnici. V současné době je firmě vrácena smlouva s našimi připomínkami, na které firma dosud neposlala odpověď. 2) Agenda související se změnou zákoníku práce od 1. ledna Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí 1) V současné době probíhá na území MČ Praha 18 výstavba několika objektů bytových domů. Jedná se o novou výstavbu obytného souboru Rezidence Tupolevova, která se nachází za plaveckým bazénem. Dokončení je předpokládáno do konce tohoto roku. Dále je ve výstavbě obytný soubor Patria Letňany s 56 bytovými jednotkami, který realizuje společnost Ekospol na volném prostranství při ulici Beranových, bytový dům v proluce u ulice Letovská, Dále je stavebními úpravami bývalého obchodního střediska při ulici Krausova a Malkovského realizována výstavba bytového domu. Tyto tři projekty by měly být dokončeny v průběhu příštího roku. Ve fázi stavebního řízení je stavba OC Letňany - etapa 4.A - BAUMAX. Bylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu nové hasičské zbrojnice, dále byla vydána územní rozhodnutí na stavby domů s pečovatelskou službou při ulici Místecká (nyní Centrum zdraví bývalá MŠ) a ve vnitrobloku při ulici Malkovského (bývalá MŠ). 2) Ve fázi územního řízení jsou stavby bytových objektů v ulici Letovská (projekt Letovská západ nástavba výměníku, stavba bytového domu Dvě věže při ulici Bohumínská, byly podány žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu nízkoenergetických rodinných domů v lokalitě Toužimská Klenečská, dále na prodloužení ulice Veselská s názvem Stavba č TV Kbely - etapa Toužimská, na stavbu Zelené terasy při ulici Letovská a na nástavbu tělocvičny ZŠ gen. Fajtla, Rychnovská, v ulici Třinecká. 3) Ve stadiu studie je zatím projekt Zklidnění ulice Tupolevova, který musí na svém jednání projednat zastupitelstvo MČ a požádat hl. m. Prahu o dotaci a realizaci. Studie byla vypracována ve dvou variantách. Vybrána byla varianta č. 2, která mj. řeší i realizaci cyklostezek a celkový návrh je pro území přijatelnější i s ohledem na plynulost provozu. 4) Dále byla vydána územní rozhodnutí na stavbu Obytný soubor Chlebovická, regeneraci ploch vnitrobloku Vratimovská, Chlebovická, Bukovecká, Tupolevova a na stavbu Centrální kancelář TESCO, která je umístěna na západním parkovišti při stávajícím objektu hypermarketu. 5) Po projednání v zastupitelstvu MČ budou připraveny podklady pro vypracování smlouvy na pozemek parc. č. 629/547, k. ú. Letňany, o výměře 1 080m 2, který byl oddělen z pozemku parc. č. 629/2, k. ú. Letňany, pro vybudování dětského hřiště. Pozemek bude od současného vlastníka BPT Prague, a.s., převeden po podepsání smlouvy do vlastnictví MČ Praha 18 za cenu 1,- Kč. Smlouvu bude připravovat společnost BPT Prague, a.s. 6) Společnost BPT Prague, a.s., se i nadále zabývá vytipováním pozemků, které by bylo možné převést do vlastnictví MČ Praha 18 za účelem realizace sportovišť a dětských hřišť. 7) Dále jsou podány na hl. m. Prahu žádosti na svěření pozemků a bytových domů. Rada MČ je pravidelně informována o aktuálním stavu průběhu procesu svěření. 8) Sledování pořádku a stavu zeleně v Letňanech. Pořádek na území MČ je průběžně sledován pověřenými osobami, které 1x týdně hlásí nedostatky přímo referátu životního prostředí. Ten následně zajišťuje nápravu s vlastníky pozemků. 9) Likvidace ekologické zátěže v Letňanech - 2. fáze sanace areálu Avia, a.s. Byla uzavřena ekologická smlouva mezi Avia, a.s., a Fondem národního majetku, jehož kompetence přešly v roce 2006 na Ministerstvo financí ČR. V současné době se připravuje 2. fáze sanace areálu. O postupu sanačních prací jsou průběžně informovány rada i zastupitelstvo MČ.

4 10) Likvidace ekologické zátěže v Letňanech podpora žádosti o výjimku pro Letov, a.s. Vzhledem k tomu, že ekologická zátěž z areálu Letova ovlivňuje negativním způsobem probíhající sanaci v areálu Avia a Letov nemohl - vzhledem ke způsobu privatizace - uzavřít ekologickou smlouvu s Fondem národního majetku, jsou v současné době vedena jednání o možnosti získání účelové dotace na průzkum a odstranění ekologické zátěže. Výsledkem jednání je zjištění, že požádat vládu ČR o účelové dotace může Ministerstvo životního prostředí ČR. O problematice je průběžně informována rada i zastupitelstvo MČ. Odbor vedlejší hospodářské činnosti Záměr prodat bytové jednotky Tupolevova 500, 501 a Dobratická 523, 524 byl schválen usnesením zastupitelstva MČ č. 18/Z2/06. V současné době je podepsaná mandátní smlouva na zajištění prodeje jednotlivých bytových jednotek s realitní kanceláří Sever, bylo zpracováno prohlášení vlastníka a znalecké posudky. Byl přijat nový zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník). Odbor technické správy obce Přehled rozpracovaných akcí v působnosti odboru TSO s náklady na realizaci převyšující částku 100 tis.kč. Jedná se o stavby či stavební úpravy, které probíhají, v případě nových staveb mají být letos zahájeny a jsou považovány za nedokončené, případně finančně nevypořádané s uvedením orientační ceny za dílo. Průběh přípravy stavby Skateparku je řešen v samostatném podnětu. Objekt Zahájené akce s náklady nad 100 tis. Kč Předp. náklady cca v tis. vč. DPH Dokončení BYTOVÝ A NEBYTOVÝ FOND Beranových 85 Výměna oken a 2 dveří vchodových leden 07 Rýmařovská 475 Generální oprava osvětlení spol.pr. 190 prosinec 06 rekonstrukce osobního výtahu Tupolevova 515 Generální oprava osvětlení spol.pr. 190 leden 07 Bukovecká Výměna oken JZ 530 listopad 06 Malkovského 603 Výměna původních rozvodů TUV,SPV 550 leden 07 Malkovského 608 Generální oprava sociálního zařízení 150 prosinec 06 Malkovského 608 PD - samostatné měření elektr.inst. pro jednotlivé provozovny 100 prosinec 06 ŠKOLY ZŠ Fryčovická Školní kuchyně - fin.vypořádání listopad 06 smluvní pokuta tis. Kč ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla Osazení radiátorů, sanační omítka, gener.oprava 110 prosinec 06 soc. zařízení - dílna ZŠ Fryčovická Zateplení obv. pláště - u hl. vchodu prosinec 06 ZŠ a MŠ Tupolevova Zateplení obvodového pláště listopad 06 ZŠ Fryčovická Rekonstrukce zásobovací rampy 130 prosinec 06 MŠ Příborská PD pro UR - Nástavba a vestavba 350 únor 07 ZŠ Fryčovická Zateplení obv. pláště - u kuchyně 420 prosinec 06 OBEC Šumperská Výměna povrchu chodníku prosinec 06 Obec Bezbariérové přechody 3. etapa 490 listopad 06 Rychnovská 651 Rekonstrukce knihovny prosinec 06 Rychnovská 651 Fasáda - finanční vypořádání listopad 06 Rokycanská Sportovní hřiště listopad 06 Letovská Sportovní hřiště listopad 06 Skatepark PD, příprava řízení k zadání stavby 350 prosinec 06 Skatepark Nová stavba, dotace MHMP 6 mil. Kč zatím nelze čerpat - převod na r Studny Realizace studní na užitkovou vodu dokončen výběr zhotovitele Fryčovická Sportovní hřiště prosinec 06 VE SPOLUPRÁCI S OMI MHMP Hasičská zbrojnice Tělocvična ZŠ gen. F. Fajtla Rekonstrukce komun. Vamberská Projekt, inženýrská činnost Projekt, inženýrská činnost Projekt, inženýrská činnost

5 Odbor občanskosprávní Ve fázi rozpracování je rekonstrukce knihovny firmou Intebo Josef Šebek. Rekonstrukce začala 16. října 2006 a plánované ukončení je k 15. prosinci Znovuotevření je plánováno na začátek ledna V agendě cestovních dokladů byl k 1. září 2006 spuštěn nový systém výroby cestovních dokladů. Živnostenský odbor Kromě průběžného plnění úkolů souvisejících s podnikáním podle živnostenského zákona je odbor od 1. srpna 2006 centrálním registračním místem, kde při ohlášení živnosti, podání žádosti o udělení koncese nebo oznámení změn mohou začínající, ale i již podnikající podnikatelé fyzické i právnické osoby - provést i registraci nebo ohlásit změnu finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, příslušné zdravotní pojišťovně a dále o volných pracovních místech i úřadu práce. Ekonomický odbor 1) Příkaz starosty č. 4/2006 o provedení inventarizace k 31. prosince 2006 byl vydán dne 17. října 2006 a inventarizace podle tohoto příkazu budou povedeny do 8. ledna ) Rozpočtová opatření č. 30/RÚ/06 a 31/RÚ/06 byla projednána radou MČ - usneseními č. 370/12/06 a 371/12/06, dosud nebyla projednána zastupitelstvem MČ. 3) Přezkum hospodaření. Byla uzavřena smlouva s firmou Bohemia Audit, s.r.o., na provedení přezkumu hospodaření MČ. Zahájení předběžného přezkumu u MČ proběhne v týdnu od 6. listopadu 2006 a bude dokončeno až po uzavření roku s termínem do 31. března Smlouva na přezkum hospodaření příspěvkových organizací není uzavřena. 4) S platností od 1. ledna 2007 se mění právní předpisy takto: - zákoník práce a s ním i způsob odměňování, cestovní náhrady - změna v nemocenském pojištění - změna rozpočtové skladby Pracovníci, zabývající se touto problematikou, jsou přihlášeni na příslušná školení. 5) Příprava rozpočtu MČ na rok V současné době se zpracovává návrh s předpokládanými výdaji v roce 2007 podle uzavřených smluv, podnětů rady a zastupitelstva MČ. Návrh dosud nebyl projednán v orgánech MČ. 6) Stav finančních prostředků na účtech hlavní činnosti MČ Praha 18 k 24. října 2006: Příjmový účet ,16 Kč Výdajový účet ,48 Kč Základní běžný účet ,46 Kč Sociální fond ,67 Kč Fond rozvoje a rezerv ,68 Kč EKO fond 8 003,99 Kč Účet darů 251,35 Kč Depozitní účet ,64 Kč Celkem ,43 Kč Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a státní sociální podpory Průběžně: 1) Gratulace seniorům ve věku 75 let, 80 let, 85 let, 90 let a dále každý rok. Od 90 let každý rok gratuluje starosta nebo zástupce starosty společně s vedoucí odboru. 2) Společně s komisí sociální, bytovou a zdravotní kontrola skutečného bydliště u žádostí o příspěvek při narození dítěte. Ročně: 1) V průběhu měsíce června výlet pro seniory. 2) Vánoční poukázky pro seniory nad 65 let, letos v hodnotě 500,- Kč na osobu (výdej prosince 2006). 3) Vánoční besídka pro seniory termín předběžně objednán na 6. prosince Od 1. ledna 2007: 1) Změny v zákonech: a) nový zákon o sociálních službách, zatím bez prováděcích předpisů b) nový zákon o hmotné nouzi, rovněž bez prováděcích předpisů Oba zákony budou mít široký dopad na samosprávnou činnost obce v sociální oblasti. V souvislosti se zákonem o sociálních službách dojde k zásadním změnám v pečovatelské službě, kterou v současné době poskytuje obec svým občanům na základě zákonů č. 114/1988 Sb., č. 100/1988 Sb. a.č. 182/1991 Sb. 2) Podle usnesení rady MČ č. 397/13/06 po zvýšení nájemného v letňanských nájemních bytech budou mít občané Letňan možnost požádat o komunální příspěvek na bydlení jako jednorázový roční příspěvek po předložení veškerých příjmů a výdajů na bydlení vždy za předchozí rok. Milena Králíková, tajemnice úřadu Kam s ním Tuto otázku si položil již v dávné době jeden z našich známých básníků. Nyní však nebude řeč o slamníku, ale o našich čtyřkolových miláčcích, tedy o automobilech. Za posledních 15 let jejich počet narostl bezmála na dvojnásobek a řada měst se potýká nejen s přehuštěnou dopravou, ale zejména pak s problémem, kde parkovat. Jednou z možností, jak řešit sídliště přeplněná auty a splnit podmínky pro novou výstavbu v souvislosti s počtem garážových stání, je výstavba tzv. automatických parkovacích domů (APD). Kam s ním aneb Jedno z možných řešení parkování Starosta MČ Praha 18 Ing. Josef Dobrý na jednání rady MČ 20. září 2006 informoval o možnosti řešení nedostatku parkovacích míst v Letňanech výstavbou APD. Toto řešení se jeví jako výhodnější oproti klasickým garážovým domům, zejména pokud jde o menší zastavěnou plochu. Objekt je zcela uzavřen, a tak nebezpečí krádeže klesá zcela na minimum. Dále nemusí být vybaven náročným technickým zařízením (vzduchotechnika, sociální zařízení). Navíc by náklady na výstavbu APD od roku 2007 měly pomoci řešit dotace od EU, které mohou dosáhnout až 80 % pořizovacích nákladů. Při citlivém umístění a začlenění do terénu by mohl vzniknout zajímavý APD i po architektonické stránce. Rada MČ Praha 18 vyzývá vlastníky pozemků v Letňanech, další případné zájemce o realizaci APD (bytová družstva, správce budov) a případné investory, aby se obrátili na odbor výstavby, dopravy a životního prostředí Úřadu MČ Praha 18, tel Ladislav Platil, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí

6 Pražský magistr 2006 Dne 21. října 2006 proběhl v podkrovních prostorách letňanské radnice v pořadí již 8. ročník veřejné soutěže a výstavy plastikových modelů Pražský magistr. Tuto komorní akci organizuje tradičně modelářský klub IPMS ČR Praha ve spolupráci s MČ Praha 18 Letňany. V rámci soutěže bylo vyhlášeno 18 speciálních cen včetně dvou cen MČ - O nejlepší model spojeneckého letounu z období 2. světové války bez rozdílu měřítka a O nejlepší model letadla československých pilotů. Na památku veteránů 2. světové války, kteří bohužel letos opustili naše řady, věnoval klub další čtyři zvláštní ceny. pravděpodobně souběh s volbami do místních zastupitelstev a senátu. V hodnocených pěti kategoriích bodovací soutěže a 18 kategorií soutěže porovnávací porota, složená ze zkušených modelářů, udělila celkem 47 ocenění. Hlavní cenu - figurku magistry, symbol této soutěže, letos získal za svůj model stíhačky F-104J Jiří Brož z KPM Žatec, cenu městské části za nejlepší model spojeneckého letounu z období 2. světové války si odnesl Pavel Štechr z Mladé Boleslavi za model Mosquita FB Mk.VI a jako nejlepší model letadla československých pilotů byla vyhodnocena Avia B.35 Zdeňka Šebesty z KPM Nymburk. Letošní soutěže Pražský magistr se zúčastnila také skupina veteránů letců z druhé světové války a pamětníků. Byli to plukovníci v. v. Petr Uruba, Václav Djačuk a Zdeněk Jeniš, které doprovázela také manželka prvního z nich. Do letošní soutěže Pražský magistr bylo přihlášeno celkem 130 modelů letadel, bojové techniky, lodí, osobních a nákladních automobilů ve všech obvyklých modelářských měřítcích. Ve srovnání s loňským a předloňským modelářským kláním šlo o nižší počet modelů, důvodem poněkud slabší přítomnosti soutěžících byl Proběhla rovněž neformální beseda, během níž se pozvaní hosté podělili s přítomnými o některé své nevšední zážitky jak z války, tak i nelehkého období, jež následovalo po roce Jejich přítomnost dodala slavnostní ráz závěrečnému vyhlášení výsledků a jen doufejme, že se s nimi set káme i při dalším ročníku soutěže. Ing. Michal Ovčáčík Přejeme do dalších let dny plné pohody a dobré zdraví. V říjnu 2006 oslavili 75 let František Pelikán Věroslava Trnková Dagmar Žaludová 80 let Milada Studená Josef Štainer 85 let Jaroslava Benešová Zdenka Bohuňovská Miloslava Šebková 91 let Růžena Hůnová Policie ČR Šikana je trestný čin Šikanování je velmi vážná věc a v řadě případů bývá trestným činem, např. omezování osobní svobody, vydírání, loupeže, ublížení na zdraví, poškozování cizí věci. Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužáků úmyslně, většinou opakovaně, ubližují druhým. Zahrnuje fyzický útok, např. bití, kopání, tahání za vlasy nebo oděv nebo útok slovní, např. nadávky a ponižování, pomluvy, ohrožování, vydírání, oloupení, ale i např. poškozování věcí druhého člověka. Šikana může být i nepřímá šikanující se chová tak, jako by druhý člověk neexistoval. Oběti šikany se vždy cítí bezmocné. Šikana velmi poškozuje zdraví člověka, a to jak duševně, tak tělesně a skoro vždy oběti šikany začnou hledat vinu v sobě a nikomu se s tímto problémem nesvěří, což je největší chyba. Pokud si myslíte, že vaše dítě je šikanované, radíme - nechoďte za aktéry šikany nebo jejich rodiči, jděte za učiteli, pokud k šikaně dochází ve škole a s nimi celou situaci otevřeně rozeberte. Pokud s vedením školy nenajdete řešení, nevzdávejte to a obraťte se na Českou školní inspekci. Je možné dítě přeložit do jiné třídy, popř. i jiné školy. Dále je možno navštívit psychologickou poradnu, existují i telefonické linky bezpečí. Neříkejte svým dětem, aby byly statečné a vrátily to, co se jim stalo, to není řešení problému. V případě vážného fyzického napadení nechte své dítě odborně ošetřit a neposílejte ho následující dny do přímého kontaktu s útočníky. V případě důvodného podezření na páchání trestné činnosti na vašem dítěti (šikana se nemusí dít pouze ve škole, ale i např. na ulici) neprodleně informujte Policii ČR. Hlavní je, aby děti cítily v rodičích svoji oporu, musíte dítě ujistit, že jste zcela na jeho straně a že se mohou spolehnout na vaši ochranu, chovejte se k dětem tak, aby se nebály se vám svěřit. Nebojte se požádat o pomoc i ostatní členy rodiny. Se šikanou se nikdy nesmiřujte, nepodceňujte její nebezpečí a řešte ji, každý problém má svoje řešení. kpt. Mgr. Gabriela Krupičková

7 Infocentrum KONTAKT bezplatně pomáhá a radí Bezplatné informace a poradenství ze sociální oblasti i o sociálních službách poskytuje již 7. rokem Infocentrum sociální pomoci KONTAKT. Novinkou je poskytování kontaktů a informací pro budoucí maminky a rodiče nebo pro rodiny s malými dětmi. Informace a důležité kontakty mohou získat i zájemci, kteří se rozhodli pro pěstounskou péči nebo adopci. KONTAKT také nabízí pomoc v obtížných životních situacích, informace o sociálních dávkách, jak postupovat při ztrátě zaměstnání. KONTAKT najdete v podchodu metra B - Palackého náměstí, tel , , V KONTAKTU je rovněž vstřícná poradkyně pro osoby s handicapem. Můžete se s ní poradit osobně i telefonicky každé pondělí od 13 do 17 hod. a každý pátek od 8 do 12 hod. na tel Vlídné zacházení nabízí KONTAKT i seniorům. V KONTAKTU získáte mj. Adresář pro seniory, Poradenství a Pouličního průvodce Prahou pro lidi bez domova.. KONTAKT je otevřen v pondělí a středu od 9 do 17 hod., ve čtvrtek od 8 do hod. a v pátek od 8 do 12 hod. Každé pondělí od 9 do 17 hod. probíhá speciální poradna pro neslyšící ve znakové řeči nebo osoby s poruchami sluchu, první středu v měsíci vždy odpoledne můžete navštívit poradnu pro ženy po ablaci prsu. Každou středu od do 17 hod. se v KONTAKTU scházejí rodiče, jejichž děti mají zkušenost s drogou, vzájemně se podporují a vyměňují si zkušenosti. Informace o dopravně správních agendách Agendu přihlášení odhlášení auta nebo žádosti o novou značku na auto nevyřizuje Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29/35 (Škodův palác), Praha 1. Tyto úřední úkony se dělají na čtyřech odloučených pracovištích, na které musí žadatel sám zavolat a osobně dojít. Jsou to: Praha 9 Vysočany, tel Praha 10 Bohdalec, tel Praha 13 Stodůlky, tel Praha 3 Jarov, tel Adresy a pracovní dobu naleznete na rubrika Jak si zařídit doprava motorová a přípojná vozidla. Pokračuje prodej pohlednic a knihy o Letňanech Všem zájemcům sdělujeme, že pohlednice Letňan a reprezentativní knihu o historii a současnosti Letňan si mohou zakoupit v podatelně Úřadu MČ Praha 18, Bechyňská 639. Cena jedné pohlednice je 2,- Kč, cena knihy 152,- Kč. Podzim v naší tradici V každodenním životě se člověk vždy podřizuje reálnému počátku zimy, který se nemusí vždy shodovat s termínem, jaký určuje oficiální kalendář. I na našem poměrně malém, avšak geograficky pestrém území zaznamenáváme v jednotlivých obdobích rozdíly. Zatímco ve výše položených oblastech se říkávalo, že sv. Martin (11. listopadu) přijíždí na bílém koni, pro jižněji položené oblasti platila pranostika, že když na sv. Kateřinu (25. listopadu) stojí husa na ledě, o Vánocích bude stát na blátě. Tato skutečnost se bezprostředně odrazila ve výročním cyklu, jehož zimní část začínala v severnějších oblastech dřív než v jižních. Pro rolníky znamenal příchod zimy nejen změnu v charakteru jejich prací, ale do značné míry i ve způsobu života, jehož těžiště se přeneslo z volných prostranství polí a luk pod střechy domů. Kromě běžné činnosti se pozornost soustřeďovala na práce sezónního charakteru, jako byla oprava a zhotovování různého nářadí, předení, tkaní, šití, draní peří, které se současně stávaly příležitostí k vzájemnému setkávání se sousedy, příbuznými a známými. Je příznačné, že se svátky světců a zejména s dobou Kristova příchodu a jeho vzkříšení byly úzce spjaty nejzávažnější obyčeje, které v různých formách vznikaly z původních magických praktik, jako byly např. průvody masek nebo kolední návštěvy. Doba před Vánocemi přinášela zvláště dětem mnoho příjemných změn. 11. listopadu, na sv. Martina, voněla ze všech stavení martinská husa a děti si pochutnávaly na martinských podkovách, které jim maminka napekla. Na radnici v Letňanech uzavřeli manželství 10. listopadu 2006 Jitka Zenklová a Roman Kopecký. Novomanželům upřímně blahopřejeme. Granty a školy v Letňanech ZŠ Fryčovická požádala pro rok 2007 prostřednictvím MČ Praha 18 o přidělení grantu hl. m. Prahy pro oblast sportu a tělovýchovy na celkovou rekonstrukci jednotlivých částí školního sportovního areálu. ZŠ a MŠ gen. Fajtla DFC, Rychnovská, dlouhodobě využívá grantový program Národního památníku v Terezíně pod názvem Boj proti rasismu a dále program Flash týkající se využití počítačové animace ve výuce žáků. Dále se škola podílí na zpracování grantu EDUART ve spolupráci s občanským sdružením EDUART a Evropským sociálním fondem. ZŠ a MŠ Tupolevova opět požádala o grant hl. m. Prahy v oblasti protidrogové prevence. Projekt je tříletý, při realizaci škola spolupracuje s agenturou Filia. ZŠ Fryčovická zve na tradiční Vánoční prodejní výstavu spojenou se Dnem otevřených dveří. Uskuteční se ve středu 6. prosince 2006 od do hod. Těší se na Vás žáci a učitelé školy. Mgr. Karel Vrána, ředitel školy Nové sídlo pražského magistrátu Nachází se v Jungmannově ulici č. 29/35 (Škodův palác), Praha 1. Informace o novém umístění odborů naleznete v Listech hl. m. Prahy a na Škodův palác začal sloužit obyvatelům metropole v září 2006 a splňuje všechny standardy Evropské unie. Přímo sousedí s městským objektem Adria, v němž se nachází Infocentrum EU, Pražská energetika a Pražská plynárenská. Občané si mohou vyřídit všechny potřebné náležitosti na jednom místě, služby úřadu jsou na bázi One Stop Shop. Vážení spoluobčané, dvanáct let jsem měl tu čest být díky vašim hlasům zástupcem starosty naší městské části. Mohl jsem se tak aktivně podílet na dění kolem nás. Snažil jsem se naslouchat vašim názorům a podle možností řešit vaše problémy. Mnozí víte, že některé řešit šly a některé nikoliv. Městská část měla a myslím, že i bude mít vždy jen omezené možnosti řešit sociální problémy svých občanů. Vždy záleží jen a jen na lidech, jak se k sobě chovají. Mám tím na mysli nejen vztahy mezi občany, ale též přístup a způsob jednání, se kterým se setkáváte na letňanské radnici. Já sám budu nyní tzv. řadovým zastupitelem. Neznamená to však, že můj zájem o dění v městské části nebo vztah ke spoluobčanům se změní. Stále se považují za letňanského patriota a mandát, který jsem díky vašim hlasům získal, chci využít ve prospěch nás všech. Přeji vám všem hodně spokojenosti v životě a děkuji za trpělivost, kterou jste se mnou měli. Oldřich Miffek Schola Pragensis 2006 Jedenáctý ročník výstavy pořádají hl. m. Praha a odbor školství Magistrátu hl. m. Prahy ve dnech listopadu 2006 v Kongresovém centru Praha. Součástí výstavy, na které se bude prezentovat 114 pražských středních škol, jsou i doprovodné akce, které přibližují činnost jednotlivých škol. Tato přehlídka s nabídkou škol má pomoci žákům ZŠ a jejich rodičům při rozhodování o volbě střední školy.

Ročník XII - číslo 1: leden 2006 Noviny městské části Praha 18

Ročník XII - číslo 1: leden 2006 Noviny městské části Praha 18 Ročník XII - číslo 1: leden 2006 Noviny městské části Praha 18 Vážení spoluobčané, přeji nám všem, aby nejen v tomto roce 2006, ale i v letech dalších nám sloužilo zdraví a přálo nám štěstí. Dále nám přeji,

Více

www.letnany.cz Letňanské listy STALO SE Letňany udělily čestná občanství str. 4

www.letnany.cz Letňanské listy STALO SE Letňany udělily čestná občanství str. 4 Letňanské listy Noviny Městské části Praha 18 Ročník 13 Číslo 2 ÚNOR 2007 ZDARMA INFORMACE Představujeme humanitní odbor str. 3 ŠKOLSTVÍ Pravidla pro přijímání dětí do mateřských škol str. 3 STALO SE Letňany

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 áåòéêåé Duben 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 TÉMA MĚSÍCE str. 4-5 Rozpočet 2015: prioritou je školství a údržba

Více

Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23. Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz

Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23. Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23 Téma měsíce Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2013 Strany 4 5 VOLNÝ ČAS Knihovnu ovládly profesionální

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Merkur na radnici do 28. září FOTO: PETRA FOŘTOVÁ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Letňanské listy INFORMACE. SPORT Veselé rozloučení

Letňanské listy INFORMACE. SPORT Veselé rozloučení 16 Ročník 07 Číslo Srpen 2010 Noviny městské části Praha 18 ZDARMA TÉMA VYDÁNÍ Senioři a sportovci pod jednou střechou 1 AKTUALITY Pozvánka na otevření nové mateřinky INFORMACE SPORT Veselé rozloučení

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Letňanské listy. KULTURA MČ vzdá hold leteckým Loučení s prázdninami

Letňanské listy. KULTURA MČ vzdá hold leteckým Loučení s prázdninami 16 Ročník 08 Číslo Září 2010 Noviny městské části Praha 18 ZDARMA AKTUALITY Letňany získají další plochu pro relaxaci 2 ZPRAVODAJSTVÍ Víte, kdy a kam jít volit? KULTURA KULTURA MČ vzdá hold leteckým Loučení

Více

Začátkem dubna se konaly zápisy do mateřských škol. Předběžné výsledky jsou překvapivé!

Začátkem dubna se konaly zápisy do mateřských škol. Předběžné výsledky jsou překvapivé! květen 2014 ročník 20 zdarma Začátkem dubna se konaly zápisy do mateřských škol. Předběžné výsledky jsou překvapivé! Strany 4 5 www.letnany.cz Životní prostředí Rozkvétá vám vše pod rukama? Přihlaste se

Více

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro!

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Září 2012 I Ročník 18 I ZDARMA www.letnany.cz Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Více na str. 15 DOPRAVA V Rokycanské ulici budou vytvořena nová parkovací stání str. 9 BEZPEČNOST Mladí hasiči

Více

Denní stacionář Olga v Říčanech

Denní stacionář Olga v Říčanech VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY červen / 2014 Hlavní téma: Denní stacionář Olga v Říčanech Výstavba pečovatelského domu pro seniory začala na konci dubna. V září má být hotovo! Slovo úvodem Anna

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

Kronika městské části Brno-Slatina

Kronika městské části Brno-Slatina Kronika městské části Brno-Slatina rok 2006 Obsah I. Hlavní události jubilejního roku 2006...4 1. Ve znamení 700. výročí od první autentické písemné zmínky o Slatině...4 2. Výstava Slatina kdysi a dnes...4

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Obsah Slovo starosty Foto Marie Votavová Vážené čtenářky, vážení čtenáři, bilancování na sklonku roku jde ruku v ruce s předsevzetími a plány na začátku roku nového. Většina z nás se zamýšlí nad svými

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší,

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší, Život 1-2/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVII OBSAH Slovo starosty 1 Slovo starosty 2 Zpráva o činnosti města 3 Z jednání zastupitelstva 6 Stavební úřad informuje

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI.

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI. informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 61 únor prosinec 2012013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Koterovská stojí zanáves to žít, jedno končí, j Co Kostel

Více

Peter Nagy rozezpíval Starou Náves

Peter Nagy rozezpíval Starou Náves Říjen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Peter Nagy rozezpíval Starou Náves strany 24 25 TÉMA MĚSÍCE I na letošních hrách získali letňanští senioři medaile Strany 4 5 VOLNÝ ČAS Drakiáda bude již

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy BYSTRCKÉ NOVINY ÚNOR ročník XXII/2012 číslo 1/2 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Elektronická podpora zápisu do MŠ Nová MŠ Brno-Kamechy, ul. Kavčí 3 Rada MMB rozhodla 24. 12. 2012 o novém systému zápisu

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy 1. února 2012 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: archiv MěÚ

www.prostejov.eu Radnièní listy 1. února 2012 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: archiv MěÚ Radnièní listy www.prostejov.eu Ročník Ro očn č ík 13 3 číslo čís slo o1 ZDARMA ZD ZDAR ARMA MA 1. února 2012 Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Vícegenerační hřiště otevřeno! Foto: archiv MěÚ Valentýne,

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici MĚSTSKÉ 1/leden/2010 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2010 Rozpočet města pro rok 2010 Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce

Více

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje M A G A Z Í N zlín 7 â E R V E N E C 2 0 0 9 R O â N Í K X V Stavba roku 2008 Zlínského kraje VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, rok se s rokem sešel a já mám opět milou, a pro mne i tak trochu vzácnou příležitost vás

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2008 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 5 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

4/2010. oficiální magazín statutárního města zlína

4/2010. oficiální magazín statutárního města zlína 4/2010 oficiální magazín statutárního města zlína stalo se 1) Za patnáct let práce kronikáře poděkovali zlínští zastupitelé Janu Lamperovi (vpravo), který předal symbolické žezlo pedagogovi Bohumilu Galáskovi.

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více