Ročník XII - číslo 9: listopad 2006 Noviny městské části Praha schůze dne Souhlasila: na základě výsledku výběrového řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník XII - číslo 9: listopad 2006 Noviny městské části Praha 18. 14. schůze dne 1.11. 2006. Souhlasila: na základě výsledku výběrového řízení"

Transkript

1 Ročník XII - číslo 9: listopad 2006 Noviny městské části Praha 18 Vážení spoluobčané, chtěl bych se na konci volebního období s vámi rozloučit. Děkuji všem, kteří k volbám přišli a mám pochopení i pro ty, kteří se rozhodli k volbám nejít. K volbám přišli čtyři občané z deseti a z těch čtyř skoro dva volili ODS. Ve volbách jste rozhodli, že si ji přejete. V každém případě je to dobře, protože je to Vaše vůle a Vaše rozhodnutí. Vedení radnice se brzy změní. Naše nástupce nečekají žádní kostlivci ve skříních, jen obecně dobře známé a řešitelné záležitosti. Chci věřit, že i nové vedení radnice bude pokračovat v dalším pozitivním rozvoji Letňan, bude dbát obecného zájmu občanů Letňan a pak mohou počítat i s naší podporou. Vidím zde jistá úskalí, upozorňoval jsem na ně ve své předvolební kampani. Je to např. vztah k obecnímu majetku jako majetku všech občanů a podobně. Jsou však zde již první náznaky pozitivního pokračování. V deníku MFDnes z 8. listopadu 2006 si můžeme přečíst vyjádření horkého kandidáta na starostu pana Kabického, že změní pravidla pro prodej obecních bytů, protože podle něj dosud nájemník, který měl zájem o koupi obecního bytu, jím při hypotéce nemohl ručit. Byty tak získávali hlavně bohatí lidé, kteří se mohli zaručit jinou vlastní nemovitostí. Do půl roku má být k tomu zpracovaná metodika. Jsem rád, že se v tomto shodujeme. Již usnesení zastupitelstva MČ č.20/z2/06, přijaté dne 28. června 2006 na 2. jednání Zastupitelstva MČ Praha 18 s platností od 1. července 2006, kromě jiného říká: Prodávající vyhoví žádosti kupujícího ručit kupovanou nemovitostí finančnímu ústavu na zajištění peněžních prostředků na koupi bytu. V tomto případě předkupní právo (upravené v čl. 8) pro prodávajícího k prodávanému bytu vznikne okamžikem převedení vlastnického práva na kupujícího. Chci věřit, že budeme nalézat shodu i v ostatních záležitostech prospěšných pro Letňany. Tradičně jsem končil úvahy přáním všeho dobrého všem letňanským občanům. Proto mi dovolte, abych tato slova zopakoval i ve svém posledním sloupku. Ing. Josef Dobrý Oslava státního svátku ČR Z pietního aktu u příležitosrti vzniku samostatného československého stáru 14. schůze dne Souhlasila: na základě výsledku výběrového řízení s pronájmem bytu č. 10 (1+1) v ul. Do bratická 524 žadateli za nabídnutou cenu 9 850,- Kč měsíčního nájemného, na základě výsledku výběrového řízení s pronájmem bytu č. 7 (1+1) v ul. Dobratická 523 žadateli za nabídnutou cenu 8 430,- Kč měsíčního nájemného, s pronájmem tří bytů z kvóty hl. m. Prahy, s vyplacením finančního příspěvku při narození dítěte v částce ,- Kč 14 ža datelům, nesouhlasila s vyplacením tohoto příspěvku 9 žadatelům z důvodu nesplnění podmínky dvou let trvalého pobytu matky v Letňanech, s udělením věcného daru starostovi Ing. Josefu Dobrému při ukončení jeho funkčního období, s udělením věcných darů členům zastupitelstva při ukončení jejich funkčního období - zástupcům starosty Oldřichu Miffkovi, Josefu Procházkovi, PaedDr. Věře Ježkové a Ing. Karlu Poukarovi. Kontakt na radnici Podatelna úřadu Sekretariát starosty Sekretariát tajemnice fax

2 Rozhodla: pronajmout byt č. 3 (3+1) v ul. Rýmařovská 475 s převzetím zbylého dluhu ve výši ,- Kč žadateli s podmínkou, že dlužná částka bude uhrazena v plné výši při podpisu nájemní smlouvy. Uložila: tajemnici a zástupci starosty Oldřichu Miffkovi organizačně připravit ustavující zasedání zastupitelstva MČ. Vzala na vědomí: informaci starosty Josefa Dobrého o rekonstrukci školní kuchyně ZŠ Fryčovická. Termín ukončení rekonstrukce byl podle smlouvy o dílo stanoven na Dokončené dílo bylo předáno až ke dni Výše smluvní pokuty byla vypočtena v souladu se smlouvou o dílo na částku tis. Kč. Úhrada pokuty bude řešena formou zápočtu vzájemných pohledávek při celkovém vyúčtování díla. informaci zástupkyně starosty Ježkové o výročních zprávách škol a výroční zprávě MČ Praha 18 o předškolním a základním vzdělávání za školní rok 2005/2006. Výroční zprávy ZŠ projednaly a schválily školské rady jednotlivých ZŠ. Zprávy jsou k dispozici na jednotlivých školách a v odboru kanceláře starosty. 15. schůze dne Rada MČ se zabývala zejména organizační přípravou ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 18, které se uskuteční ve středu 29. listopadu 2006 od hod. Podrobnosti jsou na Materiály z jednání rady MČ a zastupitelstva MČ jsou k nahlédnutí pro občany Letňan v kompletní podobě v kanceláři starosty po celou pracovní dobu. Na internetu jsou zveřejňovány informace v anonymní podobě podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Uličník aneb Jak vznikaly názvy ulic v Letňanech Velhartická (dříve Husova) Velhartice, ves v západních Čechách ležící ve Svatoborské hornatině v Šumavském podhůří severozápadně od Sušice, v místě je středověký hrad. K přejmenování ulice došlo po připojení Letňan k Praze v roce Veselská Veselský rybník, rybník na jižní Moravě jihozápadně od Žďáru nad Sázavou u vsi Nové Veselí, pochází z 19. století. Ulice vznikla a byla pojmenována ve 2. polovině 80. let 20. století. V roce 1994 byla prodloužena v úseku od křižovatky s ulicí Tupolevovou k ulici Liberecké. Petice za navrácení katedrály sv. Víta do vlastnictví státu Rada MČ Praha 18 se dne zabývala i peticí za navrácení katedrály sv. Víta do vlastnictví státu, kterou organizuje Slovanský výbor ČR. V petičním výboru jsou mimo jiné genmjr. Antonín Špaček, brig. gen. MUDr. Josef Hercz, Anděla Dvořáková, prof. PhDr. Věra Olivová, DrSc., genmjr. Stanislav Hlučka a plk. Jan Horal. Účelem petice je naplnění původního záměru českých panovníků, aby se katedrála stala symbolem české země, domovem pro korunovační klenoty a posledním odpočinutím českých králů. Rada MČ po projednání přijala usnesení č. 434/14/06, podle kterého se připojuje k petici za navrácení katedrály sv. Víta do vlastnictví státu a uložila tajemnici zajistit zpřístupnění petičních archů občanům. Návrh na změnu školského zákona financování základního vzdělávání Na základě pozvání prezidenta ČR Václava Klause jsem se dne 28. října 2006 zúčastnil oslavy státního svátku ČR Den vzniku samostatného československého státu na Pražském hradě. S prezidentem jsem mluvil i o problematice školství. Pan prezident projevil zájem o diskutované téma a v souladu s dohodou jsem mu zaslal dne dopis a podkladové materiály. V dopise ho informuji o problému hrazení neinvestičních nákladů za cizí žáky a o praktikách, které v konečném důsledku umožňují kastování žáků z důvodu sociální situace rodiny. Čestná občanství MČ Praha 18 Rada MČ Praha 18 projednala udělování čestného občanství Letňan dne Dosud bylo čestné občanství uděleno a předáno paní Heleně Vovsové a genmjr. Rudolfu Pernickému. Zastupitelstvo MČ Praha 18 dále udělilo čestné občanství MČ Praha 18 genpor. Fratišku Fajtlovi, genmjr. Aloisi Šiškovi, genmjr. Janu Romanu Irvingovi, plk. Petru Urubovi, plk. JUDr. Lubomíru Úlehlovi, plk. Františku Knapovi, plk. Josefu Balejkovi a Vojtěchu Klečkovi. Slavnostní předání čestných občanství se uskutečnilo dne v obřadní síni radnice městské části. Čestným občanům byly předány čestné plakety MČ Praha 18 a tradiční diplom. Rada MČ Praha 18 s odkazem na svá usnesení č. 354/12/06 až č. 366/12/06 a č. 403/13/06, v nichž bylo zastupitelstvu MČ navrženo udělit čestná občanství dalším válečným veteránům, a to Ing. Janu Horalovi, plk. Jiřímu Bendovi, plk. Václavu Djačukovi, plk. Emilu Bočkovi, plk. Jaroslavu Hofrichterovi, gen. Stanislavu Hlučkovi, plk. Jiřímu Poláčkovi, plk. Ladislavu Sitenskému, brig. gen. Miroslavu Štanderovi, plk. Janu Wienerovi, plk. Václavu Strakovi, plk. Joy Kadečkové, plk. Františku Kaplanovi a plk. Jaroslavu Vyhnisovi, vyzývá nástupnickou radu MČ, aby zajistila projednání těchto návrhů na následujícím pracovním jednání zastupitelstva MČ. Ing. Josef Dobrý Letňansko kbelský letecký region, o.s. Občanské sdružení požádalo Radu MČ Praha 18, aby MČ Praha 18 podpořila aktivity tohoto sdružení směřující k rozvoji občanské společnosti v regionu, zpracování regionální historie a k rozvoji tradičních regionálních činností a hodnot. Sdružení bylo založeno v červenci 2006 s těmito cíli: - sdružovat regionální leteckou veřejnost a letecké příznivce - dokumentovat významnou leteckou historii regionálního letectví, leteckého průmyslu a významných leteckých aktivit pocházejících z Letňan, které doznaly celosvětového významu a využití (např. letouny L 29, L 13, záchranné systémy pro letouny atd.) - propagovat a podporovat region prostřednictvím jeho významných historických i současných leteckých aktivit a činností, podporovat rozvoj letectví a leteckého průmyslu - provádět osvětovou a vzdělávací činnost se zaměřením zejména na mladou generaci a její směřování k leteckým profesím Členy sdružení jsou občané Letňan a Kbel, kteří celý život pracovali v regionálních leteckých organizacích a podnicích. Dne 17. listopadu 2006 proběhlo 2. setkání letňansko kbelských pamětníků pracujících v letectví. Rada MČ Praha 18 se na jednání ztotožňila s myšlenkami a cíli občanského sdružení Letňansko kbelský letecký region a vyjádřila mu plnou podporu. Za velmi prospěšnou považuje zejména osvětovou a vzdělávací činnost sdružení, která je zaměřena na mladou generaci, smysluplné využití volného času a její profesionální orientaci. Kontakt: Letiště Praha Letňany, Stará Aerovka, hangár č. 3, Hůlkova ul., Praha 9 Kbely, tel./fax , 126, , Moudré myšlenky Pesimista je ten, kdo dělá z příležitostí těžkosti, optimista ten, kdo dělá z těžkostí příležitosti. Mansell

3 Volby do zastupitelstev obcí Výsledky hlasování v MČ Praha 18 Okrsky Zastupitelstva Počet Zpr. v % celkem zvolená Zapsaní voliči Vydané obálky Vol. účast v % Odevzd. obálky Platné hlasy Zvolených zastupitelů celkem: 21 Výsledky dle volebních stran Volební strana Hlasy Zastupitelé abs. v % abs. v % Česká strana sociálně demokratická Komunistická strana Čech a Moravy Občanská demokratická strana NEZÁVISLÍ Koalice KDU-ČSL, SZ Sdružení SNK ED, NK O součinnosti samosprávy a úřadu v letech Na jednání rady MČ dne jsem informoval o součinnosti mezi samosprávou a úřadem v MČ Praha 18 Letňany. Hodnocení úrovně spolupráce by mohlo být inspirací pro nově zvolenou samosprávu Letňan. Již od roku 1990 chápala rada úřad MČ jako profesionální servis pro plnění úkolů vyplývajících ze správy svěřené lokality v průběhu volebního období. Po zjištění, že práce jednotlivých úředníků je ve všech souvislostech velice těžko kontrolovatelná, byl hned od počátku zvolen systém otevřených dveří po celou pracovní dobu - po celý týden. Tak byla uplatněna kontrola občanem. Systém otevřených dveří aplikovala i samospráva. Jednání rady MČ je podle zákona neveřejné, ale starosta si může na jednání přizvat třetí osoby, což znamenalo, že jednání rady MČ se mohl zúčastnit každý ze zastupitelů nebo i občanů Letňan po předchozí dohodě se starostou a v zápise rady MČ byl uveden jako přizvaný. Tato možnost byla omezena pouze prostorovými možnostmi jednací místnosti - kanceláře starosty. Dále byla již od roku 1990 realizována neformální spolupráce s tajemnicí, kdy starosta plnil funkci poradce tajemnice ve věcech technických. Tajemnice proto pro využití kapacity svého pracovního času současně zastávala i funkci vedoucí správního odboru. Pokud v novém uspořádání tomu tak již nebude, doporučuje starosta zvýšit měsíční odměnu tajemnici a jmenovat jinou osobu do funkce vedoucího správního odboru. Ing. Josef Dobrý Zpráva o rozpracovaných úkolech a změnách právních předpisů pro nastupující novou samosprávu Se zprávou se seznámila rada MČ na jednání Správní odbor 1) Kromě běžně vykonávané agendy v odboru je ve stadiu rozpracovanosti jednání s firmou Exprit, s.r.o., o zavádění elektronické spisové služby na radnici. V současné době je firmě vrácena smlouva s našimi připomínkami, na které firma dosud neposlala odpověď. 2) Agenda související se změnou zákoníku práce od 1. ledna Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí 1) V současné době probíhá na území MČ Praha 18 výstavba několika objektů bytových domů. Jedná se o novou výstavbu obytného souboru Rezidence Tupolevova, která se nachází za plaveckým bazénem. Dokončení je předpokládáno do konce tohoto roku. Dále je ve výstavbě obytný soubor Patria Letňany s 56 bytovými jednotkami, který realizuje společnost Ekospol na volném prostranství při ulici Beranových, bytový dům v proluce u ulice Letovská, Dále je stavebními úpravami bývalého obchodního střediska při ulici Krausova a Malkovského realizována výstavba bytového domu. Tyto tři projekty by měly být dokončeny v průběhu příštího roku. Ve fázi stavebního řízení je stavba OC Letňany - etapa 4.A - BAUMAX. Bylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu nové hasičské zbrojnice, dále byla vydána územní rozhodnutí na stavby domů s pečovatelskou službou při ulici Místecká (nyní Centrum zdraví bývalá MŠ) a ve vnitrobloku při ulici Malkovského (bývalá MŠ). 2) Ve fázi územního řízení jsou stavby bytových objektů v ulici Letovská (projekt Letovská západ nástavba výměníku, stavba bytového domu Dvě věže při ulici Bohumínská, byly podány žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu nízkoenergetických rodinných domů v lokalitě Toužimská Klenečská, dále na prodloužení ulice Veselská s názvem Stavba č TV Kbely - etapa Toužimská, na stavbu Zelené terasy při ulici Letovská a na nástavbu tělocvičny ZŠ gen. Fajtla, Rychnovská, v ulici Třinecká. 3) Ve stadiu studie je zatím projekt Zklidnění ulice Tupolevova, který musí na svém jednání projednat zastupitelstvo MČ a požádat hl. m. Prahu o dotaci a realizaci. Studie byla vypracována ve dvou variantách. Vybrána byla varianta č. 2, která mj. řeší i realizaci cyklostezek a celkový návrh je pro území přijatelnější i s ohledem na plynulost provozu. 4) Dále byla vydána územní rozhodnutí na stavbu Obytný soubor Chlebovická, regeneraci ploch vnitrobloku Vratimovská, Chlebovická, Bukovecká, Tupolevova a na stavbu Centrální kancelář TESCO, která je umístěna na západním parkovišti při stávajícím objektu hypermarketu. 5) Po projednání v zastupitelstvu MČ budou připraveny podklady pro vypracování smlouvy na pozemek parc. č. 629/547, k. ú. Letňany, o výměře 1 080m 2, který byl oddělen z pozemku parc. č. 629/2, k. ú. Letňany, pro vybudování dětského hřiště. Pozemek bude od současného vlastníka BPT Prague, a.s., převeden po podepsání smlouvy do vlastnictví MČ Praha 18 za cenu 1,- Kč. Smlouvu bude připravovat společnost BPT Prague, a.s. 6) Společnost BPT Prague, a.s., se i nadále zabývá vytipováním pozemků, které by bylo možné převést do vlastnictví MČ Praha 18 za účelem realizace sportovišť a dětských hřišť. 7) Dále jsou podány na hl. m. Prahu žádosti na svěření pozemků a bytových domů. Rada MČ je pravidelně informována o aktuálním stavu průběhu procesu svěření. 8) Sledování pořádku a stavu zeleně v Letňanech. Pořádek na území MČ je průběžně sledován pověřenými osobami, které 1x týdně hlásí nedostatky přímo referátu životního prostředí. Ten následně zajišťuje nápravu s vlastníky pozemků. 9) Likvidace ekologické zátěže v Letňanech - 2. fáze sanace areálu Avia, a.s. Byla uzavřena ekologická smlouva mezi Avia, a.s., a Fondem národního majetku, jehož kompetence přešly v roce 2006 na Ministerstvo financí ČR. V současné době se připravuje 2. fáze sanace areálu. O postupu sanačních prací jsou průběžně informovány rada i zastupitelstvo MČ.

4 10) Likvidace ekologické zátěže v Letňanech podpora žádosti o výjimku pro Letov, a.s. Vzhledem k tomu, že ekologická zátěž z areálu Letova ovlivňuje negativním způsobem probíhající sanaci v areálu Avia a Letov nemohl - vzhledem ke způsobu privatizace - uzavřít ekologickou smlouvu s Fondem národního majetku, jsou v současné době vedena jednání o možnosti získání účelové dotace na průzkum a odstranění ekologické zátěže. Výsledkem jednání je zjištění, že požádat vládu ČR o účelové dotace může Ministerstvo životního prostředí ČR. O problematice je průběžně informována rada i zastupitelstvo MČ. Odbor vedlejší hospodářské činnosti Záměr prodat bytové jednotky Tupolevova 500, 501 a Dobratická 523, 524 byl schválen usnesením zastupitelstva MČ č. 18/Z2/06. V současné době je podepsaná mandátní smlouva na zajištění prodeje jednotlivých bytových jednotek s realitní kanceláří Sever, bylo zpracováno prohlášení vlastníka a znalecké posudky. Byl přijat nový zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník). Odbor technické správy obce Přehled rozpracovaných akcí v působnosti odboru TSO s náklady na realizaci převyšující částku 100 tis.kč. Jedná se o stavby či stavební úpravy, které probíhají, v případě nových staveb mají být letos zahájeny a jsou považovány za nedokončené, případně finančně nevypořádané s uvedením orientační ceny za dílo. Průběh přípravy stavby Skateparku je řešen v samostatném podnětu. Objekt Zahájené akce s náklady nad 100 tis. Kč Předp. náklady cca v tis. vč. DPH Dokončení BYTOVÝ A NEBYTOVÝ FOND Beranových 85 Výměna oken a 2 dveří vchodových leden 07 Rýmařovská 475 Generální oprava osvětlení spol.pr. 190 prosinec 06 rekonstrukce osobního výtahu Tupolevova 515 Generální oprava osvětlení spol.pr. 190 leden 07 Bukovecká Výměna oken JZ 530 listopad 06 Malkovského 603 Výměna původních rozvodů TUV,SPV 550 leden 07 Malkovského 608 Generální oprava sociálního zařízení 150 prosinec 06 Malkovského 608 PD - samostatné měření elektr.inst. pro jednotlivé provozovny 100 prosinec 06 ŠKOLY ZŠ Fryčovická Školní kuchyně - fin.vypořádání listopad 06 smluvní pokuta tis. Kč ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla Osazení radiátorů, sanační omítka, gener.oprava 110 prosinec 06 soc. zařízení - dílna ZŠ Fryčovická Zateplení obv. pláště - u hl. vchodu prosinec 06 ZŠ a MŠ Tupolevova Zateplení obvodového pláště listopad 06 ZŠ Fryčovická Rekonstrukce zásobovací rampy 130 prosinec 06 MŠ Příborská PD pro UR - Nástavba a vestavba 350 únor 07 ZŠ Fryčovická Zateplení obv. pláště - u kuchyně 420 prosinec 06 OBEC Šumperská Výměna povrchu chodníku prosinec 06 Obec Bezbariérové přechody 3. etapa 490 listopad 06 Rychnovská 651 Rekonstrukce knihovny prosinec 06 Rychnovská 651 Fasáda - finanční vypořádání listopad 06 Rokycanská Sportovní hřiště listopad 06 Letovská Sportovní hřiště listopad 06 Skatepark PD, příprava řízení k zadání stavby 350 prosinec 06 Skatepark Nová stavba, dotace MHMP 6 mil. Kč zatím nelze čerpat - převod na r Studny Realizace studní na užitkovou vodu dokončen výběr zhotovitele Fryčovická Sportovní hřiště prosinec 06 VE SPOLUPRÁCI S OMI MHMP Hasičská zbrojnice Tělocvična ZŠ gen. F. Fajtla Rekonstrukce komun. Vamberská Projekt, inženýrská činnost Projekt, inženýrská činnost Projekt, inženýrská činnost

5 Odbor občanskosprávní Ve fázi rozpracování je rekonstrukce knihovny firmou Intebo Josef Šebek. Rekonstrukce začala 16. října 2006 a plánované ukončení je k 15. prosinci Znovuotevření je plánováno na začátek ledna V agendě cestovních dokladů byl k 1. září 2006 spuštěn nový systém výroby cestovních dokladů. Živnostenský odbor Kromě průběžného plnění úkolů souvisejících s podnikáním podle živnostenského zákona je odbor od 1. srpna 2006 centrálním registračním místem, kde při ohlášení živnosti, podání žádosti o udělení koncese nebo oznámení změn mohou začínající, ale i již podnikající podnikatelé fyzické i právnické osoby - provést i registraci nebo ohlásit změnu finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, příslušné zdravotní pojišťovně a dále o volných pracovních místech i úřadu práce. Ekonomický odbor 1) Příkaz starosty č. 4/2006 o provedení inventarizace k 31. prosince 2006 byl vydán dne 17. října 2006 a inventarizace podle tohoto příkazu budou povedeny do 8. ledna ) Rozpočtová opatření č. 30/RÚ/06 a 31/RÚ/06 byla projednána radou MČ - usneseními č. 370/12/06 a 371/12/06, dosud nebyla projednána zastupitelstvem MČ. 3) Přezkum hospodaření. Byla uzavřena smlouva s firmou Bohemia Audit, s.r.o., na provedení přezkumu hospodaření MČ. Zahájení předběžného přezkumu u MČ proběhne v týdnu od 6. listopadu 2006 a bude dokončeno až po uzavření roku s termínem do 31. března Smlouva na přezkum hospodaření příspěvkových organizací není uzavřena. 4) S platností od 1. ledna 2007 se mění právní předpisy takto: - zákoník práce a s ním i způsob odměňování, cestovní náhrady - změna v nemocenském pojištění - změna rozpočtové skladby Pracovníci, zabývající se touto problematikou, jsou přihlášeni na příslušná školení. 5) Příprava rozpočtu MČ na rok V současné době se zpracovává návrh s předpokládanými výdaji v roce 2007 podle uzavřených smluv, podnětů rady a zastupitelstva MČ. Návrh dosud nebyl projednán v orgánech MČ. 6) Stav finančních prostředků na účtech hlavní činnosti MČ Praha 18 k 24. října 2006: Příjmový účet ,16 Kč Výdajový účet ,48 Kč Základní běžný účet ,46 Kč Sociální fond ,67 Kč Fond rozvoje a rezerv ,68 Kč EKO fond 8 003,99 Kč Účet darů 251,35 Kč Depozitní účet ,64 Kč Celkem ,43 Kč Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a státní sociální podpory Průběžně: 1) Gratulace seniorům ve věku 75 let, 80 let, 85 let, 90 let a dále každý rok. Od 90 let každý rok gratuluje starosta nebo zástupce starosty společně s vedoucí odboru. 2) Společně s komisí sociální, bytovou a zdravotní kontrola skutečného bydliště u žádostí o příspěvek při narození dítěte. Ročně: 1) V průběhu měsíce června výlet pro seniory. 2) Vánoční poukázky pro seniory nad 65 let, letos v hodnotě 500,- Kč na osobu (výdej prosince 2006). 3) Vánoční besídka pro seniory termín předběžně objednán na 6. prosince Od 1. ledna 2007: 1) Změny v zákonech: a) nový zákon o sociálních službách, zatím bez prováděcích předpisů b) nový zákon o hmotné nouzi, rovněž bez prováděcích předpisů Oba zákony budou mít široký dopad na samosprávnou činnost obce v sociální oblasti. V souvislosti se zákonem o sociálních službách dojde k zásadním změnám v pečovatelské službě, kterou v současné době poskytuje obec svým občanům na základě zákonů č. 114/1988 Sb., č. 100/1988 Sb. a.č. 182/1991 Sb. 2) Podle usnesení rady MČ č. 397/13/06 po zvýšení nájemného v letňanských nájemních bytech budou mít občané Letňan možnost požádat o komunální příspěvek na bydlení jako jednorázový roční příspěvek po předložení veškerých příjmů a výdajů na bydlení vždy za předchozí rok. Milena Králíková, tajemnice úřadu Kam s ním Tuto otázku si položil již v dávné době jeden z našich známých básníků. Nyní však nebude řeč o slamníku, ale o našich čtyřkolových miláčcích, tedy o automobilech. Za posledních 15 let jejich počet narostl bezmála na dvojnásobek a řada měst se potýká nejen s přehuštěnou dopravou, ale zejména pak s problémem, kde parkovat. Jednou z možností, jak řešit sídliště přeplněná auty a splnit podmínky pro novou výstavbu v souvislosti s počtem garážových stání, je výstavba tzv. automatických parkovacích domů (APD). Kam s ním aneb Jedno z možných řešení parkování Starosta MČ Praha 18 Ing. Josef Dobrý na jednání rady MČ 20. září 2006 informoval o možnosti řešení nedostatku parkovacích míst v Letňanech výstavbou APD. Toto řešení se jeví jako výhodnější oproti klasickým garážovým domům, zejména pokud jde o menší zastavěnou plochu. Objekt je zcela uzavřen, a tak nebezpečí krádeže klesá zcela na minimum. Dále nemusí být vybaven náročným technickým zařízením (vzduchotechnika, sociální zařízení). Navíc by náklady na výstavbu APD od roku 2007 měly pomoci řešit dotace od EU, které mohou dosáhnout až 80 % pořizovacích nákladů. Při citlivém umístění a začlenění do terénu by mohl vzniknout zajímavý APD i po architektonické stránce. Rada MČ Praha 18 vyzývá vlastníky pozemků v Letňanech, další případné zájemce o realizaci APD (bytová družstva, správce budov) a případné investory, aby se obrátili na odbor výstavby, dopravy a životního prostředí Úřadu MČ Praha 18, tel Ladislav Platil, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí

6 Pražský magistr 2006 Dne 21. října 2006 proběhl v podkrovních prostorách letňanské radnice v pořadí již 8. ročník veřejné soutěže a výstavy plastikových modelů Pražský magistr. Tuto komorní akci organizuje tradičně modelářský klub IPMS ČR Praha ve spolupráci s MČ Praha 18 Letňany. V rámci soutěže bylo vyhlášeno 18 speciálních cen včetně dvou cen MČ - O nejlepší model spojeneckého letounu z období 2. světové války bez rozdílu měřítka a O nejlepší model letadla československých pilotů. Na památku veteránů 2. světové války, kteří bohužel letos opustili naše řady, věnoval klub další čtyři zvláštní ceny. pravděpodobně souběh s volbami do místních zastupitelstev a senátu. V hodnocených pěti kategoriích bodovací soutěže a 18 kategorií soutěže porovnávací porota, složená ze zkušených modelářů, udělila celkem 47 ocenění. Hlavní cenu - figurku magistry, symbol této soutěže, letos získal za svůj model stíhačky F-104J Jiří Brož z KPM Žatec, cenu městské části za nejlepší model spojeneckého letounu z období 2. světové války si odnesl Pavel Štechr z Mladé Boleslavi za model Mosquita FB Mk.VI a jako nejlepší model letadla československých pilotů byla vyhodnocena Avia B.35 Zdeňka Šebesty z KPM Nymburk. Letošní soutěže Pražský magistr se zúčastnila také skupina veteránů letců z druhé světové války a pamětníků. Byli to plukovníci v. v. Petr Uruba, Václav Djačuk a Zdeněk Jeniš, které doprovázela také manželka prvního z nich. Do letošní soutěže Pražský magistr bylo přihlášeno celkem 130 modelů letadel, bojové techniky, lodí, osobních a nákladních automobilů ve všech obvyklých modelářských měřítcích. Ve srovnání s loňským a předloňským modelářským kláním šlo o nižší počet modelů, důvodem poněkud slabší přítomnosti soutěžících byl Proběhla rovněž neformální beseda, během níž se pozvaní hosté podělili s přítomnými o některé své nevšední zážitky jak z války, tak i nelehkého období, jež následovalo po roce Jejich přítomnost dodala slavnostní ráz závěrečnému vyhlášení výsledků a jen doufejme, že se s nimi set káme i při dalším ročníku soutěže. Ing. Michal Ovčáčík Přejeme do dalších let dny plné pohody a dobré zdraví. V říjnu 2006 oslavili 75 let František Pelikán Věroslava Trnková Dagmar Žaludová 80 let Milada Studená Josef Štainer 85 let Jaroslava Benešová Zdenka Bohuňovská Miloslava Šebková 91 let Růžena Hůnová Policie ČR Šikana je trestný čin Šikanování je velmi vážná věc a v řadě případů bývá trestným činem, např. omezování osobní svobody, vydírání, loupeže, ublížení na zdraví, poškozování cizí věci. Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužáků úmyslně, většinou opakovaně, ubližují druhým. Zahrnuje fyzický útok, např. bití, kopání, tahání za vlasy nebo oděv nebo útok slovní, např. nadávky a ponižování, pomluvy, ohrožování, vydírání, oloupení, ale i např. poškozování věcí druhého člověka. Šikana může být i nepřímá šikanující se chová tak, jako by druhý člověk neexistoval. Oběti šikany se vždy cítí bezmocné. Šikana velmi poškozuje zdraví člověka, a to jak duševně, tak tělesně a skoro vždy oběti šikany začnou hledat vinu v sobě a nikomu se s tímto problémem nesvěří, což je největší chyba. Pokud si myslíte, že vaše dítě je šikanované, radíme - nechoďte za aktéry šikany nebo jejich rodiči, jděte za učiteli, pokud k šikaně dochází ve škole a s nimi celou situaci otevřeně rozeberte. Pokud s vedením školy nenajdete řešení, nevzdávejte to a obraťte se na Českou školní inspekci. Je možné dítě přeložit do jiné třídy, popř. i jiné školy. Dále je možno navštívit psychologickou poradnu, existují i telefonické linky bezpečí. Neříkejte svým dětem, aby byly statečné a vrátily to, co se jim stalo, to není řešení problému. V případě vážného fyzického napadení nechte své dítě odborně ošetřit a neposílejte ho následující dny do přímého kontaktu s útočníky. V případě důvodného podezření na páchání trestné činnosti na vašem dítěti (šikana se nemusí dít pouze ve škole, ale i např. na ulici) neprodleně informujte Policii ČR. Hlavní je, aby děti cítily v rodičích svoji oporu, musíte dítě ujistit, že jste zcela na jeho straně a že se mohou spolehnout na vaši ochranu, chovejte se k dětem tak, aby se nebály se vám svěřit. Nebojte se požádat o pomoc i ostatní členy rodiny. Se šikanou se nikdy nesmiřujte, nepodceňujte její nebezpečí a řešte ji, každý problém má svoje řešení. kpt. Mgr. Gabriela Krupičková

7 Infocentrum KONTAKT bezplatně pomáhá a radí Bezplatné informace a poradenství ze sociální oblasti i o sociálních službách poskytuje již 7. rokem Infocentrum sociální pomoci KONTAKT. Novinkou je poskytování kontaktů a informací pro budoucí maminky a rodiče nebo pro rodiny s malými dětmi. Informace a důležité kontakty mohou získat i zájemci, kteří se rozhodli pro pěstounskou péči nebo adopci. KONTAKT také nabízí pomoc v obtížných životních situacích, informace o sociálních dávkách, jak postupovat při ztrátě zaměstnání. KONTAKT najdete v podchodu metra B - Palackého náměstí, tel , , V KONTAKTU je rovněž vstřícná poradkyně pro osoby s handicapem. Můžete se s ní poradit osobně i telefonicky každé pondělí od 13 do 17 hod. a každý pátek od 8 do 12 hod. na tel Vlídné zacházení nabízí KONTAKT i seniorům. V KONTAKTU získáte mj. Adresář pro seniory, Poradenství a Pouličního průvodce Prahou pro lidi bez domova.. KONTAKT je otevřen v pondělí a středu od 9 do 17 hod., ve čtvrtek od 8 do hod. a v pátek od 8 do 12 hod. Každé pondělí od 9 do 17 hod. probíhá speciální poradna pro neslyšící ve znakové řeči nebo osoby s poruchami sluchu, první středu v měsíci vždy odpoledne můžete navštívit poradnu pro ženy po ablaci prsu. Každou středu od do 17 hod. se v KONTAKTU scházejí rodiče, jejichž děti mají zkušenost s drogou, vzájemně se podporují a vyměňují si zkušenosti. Informace o dopravně správních agendách Agendu přihlášení odhlášení auta nebo žádosti o novou značku na auto nevyřizuje Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29/35 (Škodův palác), Praha 1. Tyto úřední úkony se dělají na čtyřech odloučených pracovištích, na které musí žadatel sám zavolat a osobně dojít. Jsou to: Praha 9 Vysočany, tel Praha 10 Bohdalec, tel Praha 13 Stodůlky, tel Praha 3 Jarov, tel Adresy a pracovní dobu naleznete na rubrika Jak si zařídit doprava motorová a přípojná vozidla. Pokračuje prodej pohlednic a knihy o Letňanech Všem zájemcům sdělujeme, že pohlednice Letňan a reprezentativní knihu o historii a současnosti Letňan si mohou zakoupit v podatelně Úřadu MČ Praha 18, Bechyňská 639. Cena jedné pohlednice je 2,- Kč, cena knihy 152,- Kč. Podzim v naší tradici V každodenním životě se člověk vždy podřizuje reálnému počátku zimy, který se nemusí vždy shodovat s termínem, jaký určuje oficiální kalendář. I na našem poměrně malém, avšak geograficky pestrém území zaznamenáváme v jednotlivých obdobích rozdíly. Zatímco ve výše položených oblastech se říkávalo, že sv. Martin (11. listopadu) přijíždí na bílém koni, pro jižněji položené oblasti platila pranostika, že když na sv. Kateřinu (25. listopadu) stojí husa na ledě, o Vánocích bude stát na blátě. Tato skutečnost se bezprostředně odrazila ve výročním cyklu, jehož zimní část začínala v severnějších oblastech dřív než v jižních. Pro rolníky znamenal příchod zimy nejen změnu v charakteru jejich prací, ale do značné míry i ve způsobu života, jehož těžiště se přeneslo z volných prostranství polí a luk pod střechy domů. Kromě běžné činnosti se pozornost soustřeďovala na práce sezónního charakteru, jako byla oprava a zhotovování různého nářadí, předení, tkaní, šití, draní peří, které se současně stávaly příležitostí k vzájemnému setkávání se sousedy, příbuznými a známými. Je příznačné, že se svátky světců a zejména s dobou Kristova příchodu a jeho vzkříšení byly úzce spjaty nejzávažnější obyčeje, které v různých formách vznikaly z původních magických praktik, jako byly např. průvody masek nebo kolední návštěvy. Doba před Vánocemi přinášela zvláště dětem mnoho příjemných změn. 11. listopadu, na sv. Martina, voněla ze všech stavení martinská husa a děti si pochutnávaly na martinských podkovách, které jim maminka napekla. Na radnici v Letňanech uzavřeli manželství 10. listopadu 2006 Jitka Zenklová a Roman Kopecký. Novomanželům upřímně blahopřejeme. Granty a školy v Letňanech ZŠ Fryčovická požádala pro rok 2007 prostřednictvím MČ Praha 18 o přidělení grantu hl. m. Prahy pro oblast sportu a tělovýchovy na celkovou rekonstrukci jednotlivých částí školního sportovního areálu. ZŠ a MŠ gen. Fajtla DFC, Rychnovská, dlouhodobě využívá grantový program Národního památníku v Terezíně pod názvem Boj proti rasismu a dále program Flash týkající se využití počítačové animace ve výuce žáků. Dále se škola podílí na zpracování grantu EDUART ve spolupráci s občanským sdružením EDUART a Evropským sociálním fondem. ZŠ a MŠ Tupolevova opět požádala o grant hl. m. Prahy v oblasti protidrogové prevence. Projekt je tříletý, při realizaci škola spolupracuje s agenturou Filia. ZŠ Fryčovická zve na tradiční Vánoční prodejní výstavu spojenou se Dnem otevřených dveří. Uskuteční se ve středu 6. prosince 2006 od do hod. Těší se na Vás žáci a učitelé školy. Mgr. Karel Vrána, ředitel školy Nové sídlo pražského magistrátu Nachází se v Jungmannově ulici č. 29/35 (Škodův palác), Praha 1. Informace o novém umístění odborů naleznete v Listech hl. m. Prahy a na Škodův palác začal sloužit obyvatelům metropole v září 2006 a splňuje všechny standardy Evropské unie. Přímo sousedí s městským objektem Adria, v němž se nachází Infocentrum EU, Pražská energetika a Pražská plynárenská. Občané si mohou vyřídit všechny potřebné náležitosti na jednom místě, služby úřadu jsou na bázi One Stop Shop. Vážení spoluobčané, dvanáct let jsem měl tu čest být díky vašim hlasům zástupcem starosty naší městské části. Mohl jsem se tak aktivně podílet na dění kolem nás. Snažil jsem se naslouchat vašim názorům a podle možností řešit vaše problémy. Mnozí víte, že některé řešit šly a některé nikoliv. Městská část měla a myslím, že i bude mít vždy jen omezené možnosti řešit sociální problémy svých občanů. Vždy záleží jen a jen na lidech, jak se k sobě chovají. Mám tím na mysli nejen vztahy mezi občany, ale též přístup a způsob jednání, se kterým se setkáváte na letňanské radnici. Já sám budu nyní tzv. řadovým zastupitelem. Neznamená to však, že můj zájem o dění v městské části nebo vztah ke spoluobčanům se změní. Stále se považují za letňanského patriota a mandát, který jsem díky vašim hlasům získal, chci využít ve prospěch nás všech. Přeji vám všem hodně spokojenosti v životě a děkuji za trpělivost, kterou jste se mnou měli. Oldřich Miffek Schola Pragensis 2006 Jedenáctý ročník výstavy pořádají hl. m. Praha a odbor školství Magistrátu hl. m. Prahy ve dnech listopadu 2006 v Kongresovém centru Praha. Součástí výstavy, na které se bude prezentovat 114 pražských středních škol, jsou i doprovodné akce, které přibližují činnost jednotlivých škol. Tato přehlídka s nabídkou škol má pomoci žákům ZŠ a jejich rodičům při rozhodování o volbě střední školy.

8 Vzpomínky na Letňany V minulém čísle LL jsme otiskli úvodní článek o paní prof. PhDr. Jarmile Vrchotové Pátové, CSc., a jejím deníku, který obsahuje mj. i její vzpomínky na Letňany, kde byla pracovně nasazena na konci II. světové války. Deník začíná úvodem. Svými vzpomínkami a poznámkami se probírám nesmírně ráda. Především s nevýslovnou vděčností, že jsem to všechno i to smutné musela prožít a přežít, že jsem poznala spoustu dobrých lidí, čestných, věrných a statečných včetně mých nejbližších v rodině. Všechna jména, která ve svém útržkovitém deníku uvádím, jsou pravá. Celá dlouhá léta mne nenapadlo něco z těchto vzpomínek napsat. Považovala jsem to za něco jenom svého, téměř intimního a značně osobitého. Konečně takových osudů bylo! Mnohokrát jsem však vyprávěla žákům ve školách, studentům gymnázií a odborných škol i posluchačům ze škol vysokých o svých zážitcích z války a revoluce Neříkala jsem jim, co mají dělat, jací mají být, ani jsem jim nevyčítala, že jsou mladí a nic si nepamatují, nevědí a ničeho si neváží. Prostě jsem jim jen vyprávěla o tom, co jsem prožila, co jsem cítila a jaké jsou moje názory i dnes. Snažila jsem se být věcná jako je věcný dokumentární film. Necitovala jsem, nevyřizovala jsem vzka- zy, mluvila jsem za sebe. Nepřinášela jsem jim plakáty a proklamace, ale pověděla jsem jim pravdu alespoň z jedné lidské paměti. Pamětníků však ubývá. Ale historii a společenskému vývoji je třeba každé lidské paměti. Proto těchto několik vzpomínek, několik zápisků... Prosinec 1984 Prof. PhDr. Jarmila Vrchotová Pátová, CSc. O letňanských letadlech - VI Výroba série stíhaček BH-3 umožnila inženýrům Benešovi a Hajnovi realizaci dalšího záměru. Tím byla konstrukce a stavba špičkového turistického, sportovního a závodního letounu, s nímž by se Avia zúčastnila závodu turistických letadel o cenu belgického krále (1923). Jednalo se opět o dvoumístný vzpěrový dolnoplošník navazující na první konstrukci inženýrů Beneše a Hajna, Avia BH-1 experimental, jenž měl pro belgickou soutěž přední sedadlo zakryto. Pilotem letounu byl pražský právník JUDr. Zdeněk Lhota, který opustil výnosnou právnickou praxi a spojil svůj život s Avií. V červnu 1923 odletěl po vlastní ose do Belgie a v silné mezinárodní konkurenci s BH pětkou získal dvě trofeje. V tomto roce zvítězil i v kategorii sportovních letadel v populárním závodě o cenu prezidenta republiky a jeho letecké renomé začalo závratně stoupat, zároveň i renomé jeho bosky, na kterou si letecký národ překřtil jeho dolnoplošník. Boska proto, že letoun měl poznávací značku L-BOSA (v té době mělo Československo poznávací značku L-B, soudobé OK přišlo až později). Pro LL připravil Václav Šorel. Pokračování v příštím čísle. Dr. Zdeněk Lhota před svou boskou. Dobře je vidět hvězdicový motor Anzani 6A3 a hlavní podvozek odpružený gumovými provazci. Svaz tělesně postižených v ČR Místní organizace Letňany Vybíráme z akcí místní organizace: 9. prosince 2006 členská schůze spojená s mikulášskou nadílkou a tancem VZLÚ Další informace naleznete ve vývěsní skříňce u pošty nebo na tel Letňanské listy vydává: Městská část Praha 18 v nákladu 7000 ks měsíčně. Distribuce zdarma do každé domácnosti městské části Pra ha 18, volná čísla jsou k dispozici v podatelně ÚMČ. Z pověření městské části Praha 18 vydává: Ing. Miloš Chlup MCH-TECH. Ročně vychází 10 čísel s výjimkou měsíců červenec - srpen. Uzávěrka je vždy 15. den v měsíci. Redakční rada: Ing. Josef Dobrý, Oldřich Miffek, Jana Choutková, PaedDr. Josef Kuneš, Pavel Štědrý. Foto: Milena Baborovská. Příjem inzerce: MCH-TECH, Vítkovická 378, Praha 18, tel.: , , fax: ,

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Roèník XI - èíslo 9: listopad 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník XI - èíslo 9: listopad 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník XI - èíslo 9: listopad 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, dovolte nìkolik poznámek k letòanským záležitostem. Opìt byly problémy s vodou. Havarijní stav vodovodního øadu znepøíjemòuje

Více

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Organizační řád Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí schválený radou města dne 5.8.2014, který nabyl účinnosti dnem 1.9.2014, se

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne 27. 04. 2016 Místo jednání: Začátek jednání: Přítomno: Omluvena: Ověřovatelé: Zapisovatel: Družstevní dům Choustník 19.00 hodin 8 členů Veronika Jakeš František

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18

ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18 MČ Praha 18 Úřad MČ Praha 18 Bechyňská 639, Praha 9 - Letňany Telefon 284028195 www.letnany.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLY Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18 OBSAH Obsah Seznam základních

Více

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Zápis č. 1/2009 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, p. Vrabec,

Více

U S N E S E N Í ze 19. schůze rady města konané dne 21. června 2005

U S N E S E N Í ze 19. schůze rady města konané dne 21. června 2005 Město Děčín U S N E S E N Í ze 19. schůze rady města konané dne 21. června 2005 Usnesení č. RM 05 19 30 01 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a b e r e n a v ě d o m í usnesení č.

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Usnesení ze 77. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 77. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 77. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 18.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Program ZMČ, které se bude konat dne 2.12.2009

Více

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2009 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2009 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 914/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 839 ze dne 16.11.2016 Směrnice Rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu Rada městské části

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14.

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14. příloha č. 1 Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14 (dále jen Zásady) Článek 1. Obecná ustanovení 1.1. Městská

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Umístění koše na PE do areálu Zličínský

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I. č.j.: 749/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 685 ze dne 26.09.2016 Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Informace z 1. schůze Rady města Milevska

Informace z 1. schůze Rady města Milevska Informace z 1. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14. 01. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Petr

Více

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha- 1. Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze ě - oznámení o zahájení

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví statutárního

Více

Usnesení ze 20. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 24. května Program:

Usnesení ze 20. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 24. května Program: Usnesení ze 20. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 24. května 2005 Zastupitelstvo MČ návrhovou komisi ve složení: Mgr. Fork Jiří, p. Matoušková Kateřina Ověřovatele zápisu z dnešního

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 17. ledna 2017 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. RNDr. J. Polecha, CSc.,

Více

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í k jednotlivým bodům programu z 5. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 19. května 2011 ve velkém sále Kulturního domu v Příboře od 16,00 hod.

Více

Informace č. 6 ze zasedání rady města Poděbrady ze dne 26. dubna 2007

Informace č. 6 ze zasedání rady města Poděbrady ze dne 26. dubna 2007 1. Rozpočtové opatření č. 3/2007 U s n e s e n í č. 166/07: n a v r h l a zastupitelstvu města Poděbrady schválit rozpočtové opatření č. 3/2007. Informace č. 6 ze zasedání rady města Poděbrady ze dne 26.

Více

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP (Mgr. Šárka Táborská 1. pololetí 2016) Informace z jednání RMČ Praha 1 1. schůze RMČ

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 29. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 13.01.2016 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu M Ě S T O B R U N T Á L OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu Zastupitelstvo Města Bruntálu

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. dubna 2011 čís. usn. 321/11 341/11 Ing. arch.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRIVATIZACI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRIVATIZACI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRIVATIZACI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při privatizaci pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 8. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Ryba Vogl

Více

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 659 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N STAROSTA 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11.2. 2009 Bod pořadu jednání: 14) Informace starosty Věc: Informace starosty

Více

- do rozpočtu HMP 87 339,20 Kč z toho: - vratka účel. prostředků pol. 4121, 4221 84 158,20 Kč - doplatky podílu místních poplatků 3 181,00 Kč

- do rozpočtu HMP 87 339,20 Kč z toho: - vratka účel. prostředků pol. 4121, 4221 84 158,20 Kč - doplatky podílu místních poplatků 3 181,00 Kč VII. Finanční vypořádání (údaje v Kč) 1. Finanční vypořádání s rozpočtem HMP Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Z Á P I S. 10. jednání Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku (dále jen VSBBP )

Z Á P I S. 10. jednání Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku (dále jen VSBBP ) Z Á P I S 10. jednání Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku (dále jen VSBBP ) dne 19.10.2015 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 201, 2. patro Vodičkova

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 1. Identifikace Název programu: Podporovaná aktivita: Celkový finanční objem určený pro

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 10. 11. 2009 Doba konání: 18.30 20.30 hod.. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Volba orgánů členské schůze

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín. U S E S E Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín které se konalo dne 6. 6.

Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín. U S E S E Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín které se konalo dne 6. 6. Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín U S E S E Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín které se konalo dne 6. 6. 2012 09/2012 1. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha Zličín usnesení č.9/1 1. zprávu

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení U snesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 22. 04. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice Frýdlant nad Ostravicí 1. Organizační záležitosti

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Pojištění majetku: KOOPERATIVA pojišťovna a.s.

Pojištění majetku: KOOPERATIVA pojišťovna a.s. O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

ZÁPIS Z 21. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují

ZÁPIS Z 21. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují ZÁPIS Z 21. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016 konaného dne 26. 9. 2016 v 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují Přítomni: Ida Jenková - starostka, Mgr. Jiří Škop - místostarosta, Ing. Josef

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM,

ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM, ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM, kteří nevyužili možnosti koupě bytu v rámci 1. nabídek dle Zásad prodeje bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

32. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

32. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 32. schůze Rady, konané dne 2. listopadu 2016 v zasedací místnosti

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602 O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 3/2016, které se konalo dne 2. 3. 2016 v 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, I. Ernestová, M. Hlaváč,

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p.

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p. MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1369 a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena usnesením č. 302 na 12.

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 23.06.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Město Děčín U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Usnesení č. 48/02 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a usnesení č. 1294/01 - tajemník MěÚ VzDK, usnesení

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 38. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 15. února 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 7. 12. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 23.1. Provedení jednorázové seče pozemků parc.č. 802/1 (část), 776/7

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 9. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 04. 03. 2009 Bod pořadu jednání: 9. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ R.

Více