Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín"

Transkript

1 Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Umístění koše na PE do areálu Zličínský dvůr. 1.I. souhlasila s umístěním 1 kusu koše na PE v areálu Zličínský dvůr 1.II. pověřila 2. Akce park a prameništi - přesazení lípy. 2.I. souhlasila s přesazením lípy 3. tisíciletí v souvislosti s realizací stavby parku 2.II. pověřila 3. Smluvní zajištění údržby obce na listopad I. vzala na vědomí přehled plnění smlouvy o dílo na údržbu obce mezi MČ a Luděk Sekyra 3.II. souhlasila se zajištěním údržby obce v listopadu 2009 v rozsahu sběr listí, běžná údržba koše a sběr odpadků, čištění vpustí, resp. zimní zásah 4. Privatizace II. ul. Mladých dvojdomy 4.A. Evidence majetku 4.A.I. vzala na vědomí informaci ÚMČ Praha 17, odbor výstavby, o stavebně technickém uspořádání bytových domů č.p. 226 a 227, 228 a 229, 230 a 231, 235 a 236, 237 a 238, ul. Mladých 4A.II. souhlasila se sloučením objektů č.p. 226 a 227, 228 a 229, 230 a 231, 235 a 236, 237 a 238, ul. Mladých, pro evidenci majetku sloučené objekty budou vedeny pod jedním inventárním číslem 4.B. Zveřejnění záměru pro převod spoluvlastnických podílů v rámci vypořádání majetkových vztahů s Družstvem ástavby Zličín 4.B.I. rozhodla o zveřejnění záměru úplatného převodu spoluvlastnických podílů č.p , , , , v rámci vypořádání majetkových vztahů s Družstvem Nástavby Zličín 4. C. Znalecké posudky 4.C.I. souhlasila 1

2 s objednáním znaleckých posudků na byty MČ v domech č.p , , , , a s prověřením správnosti posudků pro vypořádání s Družstvem Nástavby Zličín 5. Výpověď z nájemní smlouvy na pozemek parc.č. 708 k.ú. Zličín I OS Zličín, a.s. 5.I vzala na vědomí výpověď společnosti INOS Zličín, a.s. z nájemní smlouvy ze dne na část pozemku parc.č. 708 k.ú. Zličín o výměře 960 m2 k II. souhlasila s ukončením nájemní smlouvy, uzavřené dne mezi MČ Praha Zličín a INOS Zličín a.s., na část pozemku parc.č. 708 k.ú. Zličín o výměře 960 m2, dohodou k III. pověřila starostu podpisem Dohody o ukončení nájmu pozemku k IV. rozhodla o záměru nově pronajmout část pozemku parc.č. 708 k.ú. Zličín 6. Provedení drobných zásahů na veřejné zeleni. 6.I. souhlasila s provedením odborných prací na veřejné zeleni firmou M. Nezhyba 6.II. pověřila 7. ávrh řešení prostranství před hasičárnou 7.I. doporučila konzultovat uspořádání k variantě III. A IV. prostranství před hasičskou zbrojnicí se zástupci pošty, hasičů a prodejnou potravin, a to na společném jednání na ÚMČ 8. Smlouva o výpůjčce části pozemku parc.č. 811/2 k.ú. Zličín Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 8.I. schválila Smlouvu o výpůjčce části pozemku parc.č. 811/2 k.ú. Zličín mezi MČ Praha Zličín a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s. za účelem realizace stavby Rekonstrukce tramvajové trati Plzeňská 8.II. pověřila starostu podpisem Smlouvy o výpůjčce části pozemku parc.č. 811/2 k.ú. Zličín mezi MČ Praha Zličín a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s. 9. Zličínská sportovní s.r.o. A. Dohoda o ukončení nájmu nebytových prostor 9.A.I. schválila Dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor ke dni mezi MČ Praha Zličín a Zličínskou sportovní s.r.o. 9.A.II pověřila starostu podpisem Dohody o ukončení nájmu nebytových prostor ke dni mezi MČ Praha Zličín a Zličínskou sportovní s.r.o. B. Dlužné nájemné k dohoda o zaplacení dluhu na nájemném 9.B.I schválila 2

3 Dohodu o zaplacení dluhu na nájemném (splátkový kalendář) mezi MČ Praha Zličín a Zličínskou sportovní s.r.o. 9.B.II pověřila starostu podpisem Dohody o zaplacení dluhu na nájemném mezi MČ Praha Zličín a Zličínskou sportovní s.r.o. C. Podmínky pro zveřejnění záměru 9.C.I. rozhodla o záměru pronajmout víceúčelovou tělocvičnu ve Zličíně od C.II. schválila podmínky pro výběr nájemce víceúčelové tělocvičny ke zveřejnění záměru výši provozních nákladů jedné hodiny ve víceúčelové tělocvičně pro MČ, školu a hasiče 9.C.III uložila odboru OPRI zveřejnit záměr pronájmu víceúčelové tělocvičny s podmínkami pro výběr nájemce po zákonnou dobu 10. Žádost bytového družstva Granát o úpravy v okolí družstevních domů Vsetínská I. vzala na vědomí požadavky bytového družstva Granát na úpravy v okolí družstevních domů Vsetínská II. pověřila komisi stavební a dopravní prověřením připomínek a návrhem řešením 11. Přehled dluhů 11.I. vzala na vědomí informaci o dluhu na nájemném spol. Redbrick, Beghard Invest, Zd.Bašta, BD Nedašovská 11.II. pověřila JUDr. Evžena Punčocháře, advokáta, k zastupování MČ Praha Zličín ve věci vymáhání dluhů Redbrick, Beghard Invest, manž. Baštovi, BD Nedašovská 12. Jednání s eocity Group CZ park s cyklostezkou 12.I. projednala a posoudila návrhy možných variant na umístění parku s cyklostezkou pro mimosoudní řešení ve věci realizace uvedené akce společností Neocity Group CZ 13. Rekonstrukce ČSOV ul. Lačnovská 13.I. souhlasila s uložením splaškové kanalizace DN 300 do pozemků parc.č. 749/7, 783/1, 708 a 749/44, vše k.ú. Zličín v rámci stavby č.1/1/a27/00, rekonstrukce ČSOV ul. Lačnovská, Praha Příprava terénu pro založení trávníku na novém hřbitově Sobín 14.I. souhlasila objednáním přípravy terénu pro založení trávníku na novém hřbitově Sobín u Jana Sekyry 14.II. pověřila na přípravu terénu pro založení trávníku na novém hřbitově Sobín 15. Stavba 53/VS/57 Zličín, základní škola u sportovního hřiště - Dodatek č.1 k mandátní smlouvě 3

4 15.I. schválila Dodatek č.1 k mandátní smlouvě uzavřené mezi MČ a společností ZAVOS s.r.o. na zajištění inženýrské činnosti na stavbu 53/VS/57 Zličín, základní škola u sportovního hřiště 15.II. pověřila starostu podpisem Dodateku č.1 k mandátní smlouvě uzavřené mezi MČ a společností ZAVOS s.r.o. na zajištění inženýrské činnosti na stavbu 53/VS/57 Zličín, základní škola u sportovního hřiště 16. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ a Central Group a.s. 16.I. schválila smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ a Central Group Zličín a.s. na pozemek parc.č. 668/166, k.ú. Zličín na stavbu inženýrských sítí v rámci stavby 53/VS/57 Zličín, základní škola u sportovního hřiště, věcné břemeno bude zřízeno jako úplatné 16.II. pověřila starostu podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ a Central Group Zličín a.s. na pozemek parc.č. 668/166, k.ú. Zličín na stavbu inženýrských sítí v rámci stavby 53/VS/57 Zličín, základní škola u sportovního hřiště, věcné břemeno bude zřízeno jako úplatné 17. Škola lampionový průvod 17.I. vzala na vědomí pořádání lampionového průvodu školou v rámci tradičního Martinského posvícení 17.II. souhlasila s nakoupením cukrovinek pro děti na oslavu Martinského posvícení 18. Výroční zpráva ZŠ a MŠ za školní rok 2008/ I. vzala na vědomí výroční zprávu ZŠ a výroční zprávu MŠ za školní rok 2008/ DPS ordinace lékaře 19.I. souhlasila s dodávkou a montáží mříží do ordinace v DPS od společnosti HaNak s.r.o. 19.II.pověřila na dodávku a montáž mříží do ordinace v DPS na společnost HaNaK s.r.o. 20. Hasiči 20.A. návrh na zařazení žen do Jednotky sboru dobrovolných hasičů Zličín 20.A.I. nedoporučuje zařadit do Jednotky sboru dobrovolných hasičů další členy 20.B. navýšení pojištění stávajících vozidel jednotky Scania, Tatra T 815, Avia,Ford Transit, autobus Mercedes Benz 4

5 20.B.I. uložila odboru VSE a starostovi ověřit podmínky pro pojištění stávajících vozidel jednotky - Scania, Tatra T 815, Avia, Ford Transit, autobus Mercedes Benz 21. Souhlasné prohlášení mezi MČ Praha Zličín a MČ Praha 5 (parc.č. 124 k.ú. Zličín) 21.I. schválila Souhlasné prohlášení a Protokol 02/2009 Zličín mezi MČ Praha Zličín a MČ Praha 5 o předání a převzetí nemovitosti pozemek parc.č. 124 k.ú. Zličín 21.II. pověřila starostu podpisem Souhlasného prohlášení a Protokolu 02/ Zličín mezi MČ Praha Zličín a MČ Praha 5 o předání a převzetí nemovitosti pozemek parc.č. 124 k.ú. Zličín 22.Oplocení hřiště Sobín 22.I. souhlasila objednáním oplocení hřiště Sobín u společnosti Ryta s.r.o. 22.II. pověřila na oplocení hřiště Sobín na společnost Ryta s.r.o. 23. Studie šaten 23.A. informace o jednání, které se konalo dne A.I. vzala na vědomí informaci z jednání ze dne ve věci zajištění studie šaten na fotbalovém hřišti 23.B. Zadání studie šaten 23.B.I. souhlasila objednáním studie šaten na hřišti ve Zličíně u Ing. Miroslav Kaliba, Jungmannovo náměstí 7, Praha1 23.B.II. pověřila 24. Obchvat Zličína jednání se spol. SPGroup,a.s. - Viladomy Zličín 24.I. vzala na vědomí požadavek spol. SPGroup,a.s. ve věci úpravy územního plánu na pozemku PK 52/1, k.ú. Zličín 24.II. uložila komisi dopravní, komisi územního rozvoje a komisi životního prostředí zohlednit požadavek spol. SPGroup,a.s. při znovuprojednání úpravy územního plánu na pozemku PK 52/1, k.ú. Zličín 25. Vyhlášení projektu Dobré sousedství pro rok 2009, Letiště Praha, a.s. 25.I. rozhodla uplatnit v rámci vyhlášeného programu Dobré sousedství pro rok 2009 jednu žádost o podporu financování akce Komplex šaten tělovýchovného a sportovního zařízení včetně sociálního zázemí a místností pro řízení sportovní činnosti (projekt a inženýrink) 5

6 26. Informace starosty 26.I. schválila odměny vedoucím odborů dle návrhu Zapsala: Ing. Kubíková, tajemnice Ve Zličíně: Ing. Miroslav Jarouš místostarosta. Prof.Ing. Jaroslav Veselý, DrSc. starosta MČ 6

Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Objednání novoročenek 1.I. souhlasila s

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. ávrh využití pozemků v majetku MČ A: Pozemky B: Jednání s p. Kalousem

Více

Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.1. Dopravní studie a problematika 1.1.1. Projekt Bezpečnostní inspekce

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Smlouva o zajištění komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 35 konané dne 23. 1. 2012 USN RM 029/2011 047/2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 35 konané dne 23. 1. 2012 USN RM 029/2011 047/2012 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 35 konané dne 23. 1. 2012 029/2011 047/2012 Přítomni:starosta - Ing. Alexander Lochman zástupci starosty Mgr. Kopecká (kromě bodů 1 -, Bc. Blanka Klimešová

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Město Horažďovice Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Mgr. Marcela Pröllerová, Jan Vorlíček

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis z 18. zasedání RMČ, které se konalo dne 20. 7. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 18. zasedání RMČ, které se konalo dne 20. 7. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 18. zasedání RMČ, které se konalo dne 20. 7. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Ing. Martin Turnovský

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 99. schůze rady města Hustopeče, konané dne 22.10.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/99/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/99/13: RM neschvaluje instalaci

Více