VLASTNICTVÍ. Recht bekommen dobrat se práva TEMATICKÝ OBSAH PROSADITELNOST PRÁV. Snímky slouží k orientaci posluchačů. verze 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLASTNICTVÍ. Recht bekommen dobrat se práva TEMATICKÝ OBSAH PROSADITELNOST PRÁV. Snímky slouží k orientaci posluchačů. verze 2."

Transkript

1 PRÁVO DUŠEVN EVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice u ani cvičebnice. PROSADITELNOST PRÁV verze 2.1 (2008) Ivo Telec, TEMATICKÝ OBSAH 1. Účel, zásady, z zdroje a způsoby vymahatelnosti práva 2. Deliktní právo duševn evního vlastnictví 3. Druhy, výše e a souběhy nárokn roků 4. Aktivní věcná legitimace 5. Předběžné otázky, předbp edběžná opatřen a zajištění důkazů; ; důkazyd 6. Celní a obchodní zásahy 7. Kolektivní vyjednávání 8. Konciliace,, mediace, smír, arbitráž 9. Soudní příslušnost a procesní zastoup 10. Sporné procesy správn vní 11. Patentoví zástupci 12. Exekuce 13. Náhrada nákladn kladů vymáhání práva 3 4 Recht haben mít t právo Recht bekommen dobrat se práva 5 6 1

2

3 JAK PŘEDCHP EDCHÁZET SPORŮM O DUŠEVN EVNÍ VLASTNICTVÍ? 1. Obchodní praktiky např.. strategický management značky 2. Technické prostředky např.. k ochraně práva autorského 3. Právn vní opatřen např.. právn vní audit duševn evního vlastnictví či i požadavky zaměstnavatele na řádný výkon práce kupř.. programátora Důkazní jistota např.. doklady o autorství díla či i o užíváníu ochranné známka v určit itém m státu tu Právn vní kvalifikace statku např.. vědeckv decké testování autorského díla, d know-how how,, obchodního tajemství aj Rešer erše průmyslov myslověprávních databází např. ústředního fondu světov tové patentové literatury, vedeného ÚPV Sdělen l kolektivních správc vců práv o zastupování nositele práva Žádost o určovac ovací rozhodnutí ÚPV, zda určit ité technické řeš či i výrobní postup spadá do rozsahu určit itého patentu nebo užitnu itného vzoru právn vní zájem žadatele např.. ochrana práva hospodařit Právo vlastníka patentu či i užitnu itného vzoru na vyjádřen se k žádosti ČÁST ÚČEL VŠEOBECNĚ A O DELIKTECH Podpora inovací,, tvořivosti a investic Rozvoj zaměstnanosti a zvýšen konkurenceschopnosti Úcta k právu bližního

4 Z DĚJIND 1898 zříz patentního soudu v Rakousku-Uhersku vč. českých zemí 1952 zrušen čs. patentního soudu 1972 čs. vyhláš áška o smírčím říz ve sporech o odměny z vynález lezů,, zlepšovac ovacích ch návrhn vrhů a průmyslových vzorů 1994 Dohoda o obchodních aspektech práv v k duševn evnímu vlastnictví,, (TRIPS), příl. Ujednání o pravidlech a říz při řeš sporů 1994 nařízen z Rady ES o celních ch opatřen ch proti padělk lkům a napodobeninám čes.. zákon z o opatřen ch týkajících ch se dovozu, vývozu a zpětn tného vývozu zboží porušuj ujícího práva duševn evního vlastnictví 2000 novela čes.. zákona z o ochraně spotřebitele 2000 čes.. autorský zákonz 2003 nařízen z Rady ES o celních ch opatřen ch proti podezřel elému zboží 2004 směrnice ES o dodržov ování práv v duševn evního vlastnictví 2004 nařízen z Komise o pravidlech domény.eu čes. zákon z o vymahatelnosti práv v z průmyslov myslového vlastnictví novela čes. autorského zákonaz ZÁSADY 1. spravedlivost 2. nestrannost 3. zákaz nadměrn rné složitosti 4. zákaz nadměrn rné nákladnosti 5. rozumné lhůty 6. zákaz bezdůvodných zdržen 7. účinnost 8. přiměřenost 9. odrazujícnost 10. nepřek ekáž obchodu po právu 11. záruka před p zneužit itím 12. soudní nebo alternativní řeš sporů (ADR) srv. procesní zásady obecně a zásadu z smluvní volnosti

5 ZDROJE PRÁVA Psané zdroje 1. Mezinárodn rodní i. Dohoda o obchodních aspektech práv k duševn evnímu vlastnictví (TRIPS) (č.. 191/95 Sb.) iii. směrnice EP a Rady č /48/ES o dodržov ování práv v duševn evního vlastnictví 2. Komunitárn rní i. nařízen z Rady č /2003 o přijp ijímání opatřen celních ch orgánů proti zboží podezřel elému z porušen určitých práv v duševn evního vlastnictví a o opatřen ch, která mají být přijata p proti zboží,, o kterém m bylo zjištěno, že e tato práva porušilo ii. prováděcí nařízen z Komise č.1891/2004 iv. prohláš áš Komise týkající se čl. 2 směrnice EP a Rady č /48/ES v. na naříz Komise č.. 874/2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény.eu. a zásady, z jimiž se řídí registrace 3. Vnitrostátn tní české i. z. č.. 191/99 Sb., o opatřen ch týkajících ch se dovozu, vývozu a zpětn tného vývozu zboží porušuj ujícího některn která práva duševn evního vlastnictví a o změně některých další ších zákonů 27 ii. iii. z. autorský zákon z č.. 121/00 Sb. z. č.. 221/06 Sb., o vymáhání práv z průmyslov myslového vlastnictví 28 iv. trestní zákon č.. 140/61 Sb. v. zák. č.. 200/90 Sb., o přestupcp estupcích ch vi. o. s. ř., spr. ř., s. ř.. s., tr. ř. vii. usn.. vl. č z ke Koncepci boje proti kriminalitě v oblasti duševn evního vlastnictví 4. Úředně, např.. státem, tem, nepsané i. ekvita, zásady z spravedlnosti, ii. lex mercatoria natural justice sady spravedlnosti, natural iii. zásady mezinárodn rodních obchodních smluv (UNIDROIT 1994, 2004) iv. zásady evropského smluvního práva v. jednotný postup řeš sporů ve věci v doménových jmen (UDRP), (ICANN 1999) vi. pravidla pro řeš sporů o domény.eu. (2005) vii. doplňuj ující pravidla ADR (RS při p i HK ČR R a AK ČR 2005)

6 ZPŮSOBY PROSADITELNOSTI PRÁV Vlastní mocí (svépomoc pomocí) 1. vlastní ochrana práva před p bezprostředn edně hrozícím zásahem přimp iměřeně odvracejícím způsobem 6 o. z. 2. vlastní zakročen k odvrácen c hrozící škody, způsobem přimp iměřeným okolnostem ohrožen 3. nutná obrana proti hrozícímu nebo trvajícímu útoku, přimp iměřená povaze a nebezpečnosti nosti útoku 417/1 o. z. toku 417/2 o. z. Soudní,, nebo rozhodčí mocí s nálezem n jako exekučním m titulem 1. Soud k ochraně subjektivního práva 2. Rozhodčí soud nebo rozhodce ad hoc v majetkovém m sporu (o majetkové právo) Správn vní mocí 1. ÚPV ve sporném říz celní úřad před p padělky 2. celn 3. Česká obchodní inspekce před p padělky 4. St Státní zemědělsk lská a potravinářsk ská inspekce nebo Státn tní veterinárn rní správa při p i kontrole specifikace označen původu 5. pověř ěřený obecní úřad obce s rozší šířenou působností k ochraně pokojného stavu pokojný stav právn vní stav 5 o. z. 33 NEPROMLČITELNOST PRÁVA DUŠEVN EVNÍHO VLASTNICTVÍ Zákaz promlčen práva vlastnického vč.. práva duševn evního vlastnictví promlčen jiných majetkových práv, např.. pohledávky na zaplac ceny licence, pohledávky na náhradu n škody nebo na vydání bezdůvodn vodného obohac, k námitce dlužníka 34 DELIKTY NA PRÁVECH DUŠEVN EVNÍHO VLASTNICTVÍ Právn vní delikty 1. soukromoprávn vní např.. užitu ití díla způsobem snižuj ujícím m jeho hodnotu 11/3 a. z. 2. veřejnopr ejnoprávní a. přestupek nebo jiný správn vní delikt b. trestný čin, např.. porušov ování průmyslových práv 151 tr.. z. 35 SOUKROMOPRÁVN VNÍ DELIKTY Např. delikty proti autorskému zákonuz 1. užití pravojmenného díla bez uved jména autora 2. užití díla způsobem zasahujícím m do práva na televizní vysílání díla 3. obcházen z technických prostředk edků ochrany pr 4. nakládání s nekalými pomůckami nebo službami 5. zásah proti elektronické informaci o správě pr autora 11/2 a. z. la 12/4/f/2 a. z. práv 43/1 a. z. bami 43/2 a. z. práv 44 a. z. 36 6

7 SOUDNĚ TRESTNÉ DELIKTY Trestné činy 1. porušov ování práv v k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označen původu porušov ování průmyslových práv porušov ování autorského práva, práv souvisejících ch s právem autorským a práv k databázi 4. nekalá soutěž 150 tr.. z. 151 tr.. z. zi 152 tr.. z. ěž 149 tr.. z. 37 SPRÁVN VNĚ TRESTNÉ DELIKTY Přestupky a jiné správn vní delikty 1. přestupky na úseku porušov ování průmyslových práv v a porušov ování práv v k obchodní firmě 2. přestupy a jiné správn vní delikty proti autorskému zákonu z 33 přest.. z. 105a - 105c a. z. 3. přestupky a jiné správn vní delikty u zboží porušuj ujícího práva duševn evního vlastnictví 15-28a z. č.. 191/99 Sb. 38 ŽIVNOSTENSKO SPRÁVN VNÍ POSTIH Správn vní delikt závaz važného porušen podmínek živnostenského podnikání např.. porušen příkazu označen provozovny obchodní firmou ŽÚ: : zrušen nebo pozastav živnostenského podnikání,, pokuta 39 Součinnost ŽÚ aj. orgánů státn tní správy: do 30 dnů od zjištění porušen zvláš áštního předpisu, např.. z. o ochr.. zn., informace: ČOI kontrola padělk lků ÚPV např. říz ex offo o zneplatnění ochranné známky 40 DELIKTNÍ ZÁVAZEK ODPOVĚDNOST DNOST ZA DELIKT Soukromoprávn vní delikt na právech duševn evního vlastnictví skutkem: 1. ohrožen nebo porušen práva 2. způsoben sob nemajetkové újmy 3. způsoben sob škody na majetku 4. bezdůvodn vodného obohac 5. jiným (jinou v zákonz koně uvedenou skutečnost ností) deliktní závazek deliktního dlužníka např.. závazek z zdržet se rozhlasového ho vysílání díla nebo používání výrobního postupu, dát t věřv ěřiteli zadost za nemajetkovou újmu Soukromoprávn vní delikty na právech duševn evního vlastnictví soukromoprávn vní odpovědnost dnost za objektivní následek činu bez ohledu na zavinění (odpovědnost dnost za protiprávn vní stav) Veřejnopr ejnoprávní delikty všeobecnv eobecně soudně nebo správn vně trestní odpovědnost dnost za zaviněný ný čin v úmyslu přímém m nebo nepřímém či i v nedbalosti vědomé nebo nevědom domé jmu

8 2. ČÁST NÁROKY NÁROK VĚŘV ĚŘITELE Nárok = vybav subjektivního práva vymahatelnost subjektivního soukromého práva (oprávn vnění) ) k duševn evnímu vlastnictví soudem žalobní nárok (žalovatelnost práva) Uplatnění nároku k vymožen práva ohrozitel nebo porušitel práva DRUHY SOUKROMOPRÁVN VNÍCH NÁROKŮ 1. Nároky z občansk anského práva i. zakročovac ovací (preventivní) ) proti hrozící škodě ii. iii. nahrazovací (reparační) ) u již způsoben sobené škody vydávac vací u vzniklého bezdůvodn vodného obohac (kondikční) 2. Nároky ze zvláš áštních práv v duševn evního vlastnictví (KS, MS v Praze) i. informační o původu p zboží a totožnosti osob, např.. vůčv ůči účastníkům řetězce ii. zdržovac ovací (zakazovací), negatorní, u zákazu z rušebn ební činnosti, např. neoprávn vněného prodeje pirátsk tského zboží

9 iii. odstraňovac ovací (obnovovací), restituční, u odstranění protiprávn vního (závadn vadného) stavu, (obnov) ) právn vního stavu před zásahemz a. sta stažm zboží nebo nástrojn strojů např.. skoupm m z trhu b. trvalým odstraněním nebo zničen m rušebn ebních předmětů, např.. skartací odstraňovac ovací příkazy: 1. přiměřenost závaz važnosti porušen 2. přihlédnutí k zájmz jmům m třett etích osob: a. spotřebitel ebitelů, např.. pacientů b. osob v dobré víře c. jiných osob, např.. zástavnz stavního věřv ěřitele tvrdost (hardship) iv. zadostiučiňovac ovací,, satisfakční, za způsobenou nemajetkovou újmu; dát t zadost: a. mor morálně, např.. soukromou nebo veřejnou ejnou omluvou b. peněž ěžně c. kombinovaně v. zakazovací u prostřednick ednické služby, kterou využívaj vají třetí osoby k ohrožov ování nebo porušov ování práva srv. poskytování kyberprostoru vi. zveřej ejňovací ohledně rozsudku dle práva přiznanp iznaného soudem úspěšné straně v rozsahu, formě a způsobu zveřejn ejnění a na náklady žalovaného 53 vii. odebrací viii. převodní u doménových jmen.eu nař.. 874/04 spekulativní a zneužívaj vající registrace bez přednostnp ednostního práva či i oprávn vněného zájmu z k přednostnp ednostnímu označen, např.. k ochranné známce, názvu n obce bez dobré víry, např.. prodejní spekulací vlastníku ochranné známky, přilp ilákáním, narušen m m profesionáln lní činnosti aj. 54 9

10 VÝŠE E PENĚŽ ĚŽITÝCH NÁROKN ROKŮ ix. určovac ovací (uznávac vací) srv. a. z. či uznání práva předchozp edchozího uživatele v právech průmyslových = nárok z práva určovac ovací (zjišťovac ovací) žaloba jen při p i prokázání naléhav havého ho právn vního zájmu z jmu o. s. ř. 55 Skutečná výše 1. náhrada škody 2. bezdůvodn vodné obohac dle a. z. výše dvojnásobn sobná 3. peněž ěžité zadostiučin inění Paušá šální částka za na návrhn a. nezaviněný ný zásah nejméně ve výši obvyklé ceny licence v době zásahu b. zaviněný ný zásah nejméně dvojnásobek z. č.. 221/06 Sb. 56 HLEDISKA VÝŠE E NÁROKN ROKŮ 1. Hospodářsk ská: a. nežádouc doucí hospodářsk ské důsledky zásahuz b. utrp ztráty ty zisku c. neoprávn vněné zisky rušitele d. jiná hospodářsk ská hlediska, např.. propouštění zaměstnanc stnanců v důsledku d ztráty ty odbytu 2. Jiná: a. moráln lní újma, např.. na profesní pověsti b. jiné hledisko, např.. zmařen ené očekávání Odrazující prostředek odškodn kodnění proti další šímu porušov ování práva čl. 14/2 Smlouvy SODV o právu autorském m (1996) (č.. 33/02 Sb. m. s.) účinná žaloba vč. v. urychlených nápravných opatřen k zabránění porušov ování práva NÁHRADA UŠLÉHO U ZISKU Nepoměrn rné obtíže se zjištěním m výše nároku nebo nezjistitelná výše e nároku n úvaha soudu o určen výše e nárokun (arbitrárn rní určen výše) 136 o. s. ř. Reparační režim podle a. z.: a. skutečně ušlý zisk, nebo b. alternativní metodika výpočtu ušlého u zisku odpovídaj dající výši i obvyklé odměny za licenci! nedotčen en závazek vydat bezdůvodn vodné obohac podle a. z.: zásadně ve výši i dvojnásobku obvyklé odměny za licenci

11 BEZDŮVODN VODNÉ OBOHACENÍ v. ŠKODA Bezdůvodn vodné obohac 1. obohac 2. bezdůvodnost 3. úkor (újma,( škoda) 4. i bez zavinění Škoda bezdůvodnost 3. škoda (újma,( úkor) 4. zásadně předpoklad zavinění,, i bez zavinění výjimkou SATISFAKČNÍ OKOLNOSTI Okolnosti zásahuz sahu: 1. právn vní, např.. neplatnost licenční smlouvy 2. skutkové: a. polehčuj ující b. přitěžující, např. úmyslné zavinění, zavržen hodný způsob proved, zneužit ití odbornosti, značný ný rozsah množstevn stevní, časový nebo územní aj i. na ii. na straně rušitele (delikventa) na straně postižen eného (oběti) např.. lehkovážné nakládání s obchodním m tajemstvím, m, vyprovokování útoku na právo JUDIKATURA: Zákaz odvety či šikany Soud musí dbát, aby se postižen enému žalobci dostalo pouze přimp iměřeného zadostiučin inění a aby nedošlo k zatížen žalovaného neúměrnými povinnostmi, které již neslouží k zákonem z sledovanému přimp iměřenému zadostiučin inění,, nýbrž k odvetě či i dokonce šikaně odpovědn dné osoby. MS v Praze 7 C 138/89, Intel. vlast. a hosp.. sout. 1996/ JUDIKATURA: Peněž ěžité zadostiučin inění Poskytnutí zadostiučin inění v peněž ěžité částce nepřich ichází v úvahu při p i každém m porušen autorského práva, ale jen za splnění podmínek, že újma nemajetkové povahy, vzniklá porušen m, je závaz važná a že e jiné prostředky autorskoprávn vní ochrany nejsou k jejímu odčin inění postačuj ující. MS v Praze 7 C 138/89, Intel. vlast. a hosp.. sout. 1996/

12 PŘÍSUDEK ULTRA PETITUM Přisouz více nebo jiného ho, nežli se žalobce domáhá vyplynutí určit itého způsobu vypořádání z právn vního předpisup např.. u zadostiučin inění dle a. z., dle zák. z o vymáhání práv v z průmysl. vlast., dle o. z. 153/2 o. s. ř. SOUBĚHY NÁROKN ROKŮ Nároky z různých r souběž ěžných soukromých práv např.. z práva autorského a známkov mkového, z práva osobnostního, firemního a spotřebitelsk ebitelského Jednočinný souběh (uno acto) jedním m skutkem zásah z do více v práv více soukromo- nebo veřejnopr ejnoprávních deliktů např.. soukromoprávn vní delikt porušen práva autorského a přestupek p podle a. z PŘÍKLAD: HOLAHEJ v. HOLAHEJ.CZ Právn vně závadný stav v centráln lním m registru doménových jmen v doméně nejvyšší úrovně.cz, spravované ( ), v síti s elektronických komunikací je ve prospěch držitele ( )( zaregistrováno doménov nové jméno holahej.cz, jehož obsahem je starší slovní ochranná známka HOLAHEJ, zapsaná v rejstříku ochranných známek, vedeném ÚPV, pro třett etí osobu. Držitel doménov nového jména holahej.cz je používá ve své elektronické adrese, znějící holahej.cz, pod nížn veřejn ejně nabízí shodné obchodní služby by,, pro něž je chráněna na ochranná známka HOLAHEJ třetí osoby, která ji chce používat v adrese svého portálu obsahujícího ho její nabídku shodných služeb, pro něžn je její známka chráněna, na, což ale nemůž ůže učinit z důvodu d technické jedinečnosti nosti každé elektronické adresy NÁROK ZDRŽOVAC OVACÍ 1. První žalovaný [ = protiprávn vní spekulant] je povinen se zdržet užíváníu doménov nového jména holahej.cz v elektronické adrese holahej.cz v síti s elektronických komunikací,, pod nížn veřejn ejně nabízí služby by, pro něž je ve třídě t ( )) mezinárodn rodního tříděnít výrobků a služeb na účely známek zapsána ochranná známka č.. ( )( v rejstříku ochranných známek, vedeném Úřadem průmyslov myslového vlastnictví. 71 NÁROK ODSTRAŇOVAC OVACÍ 2. Druhý žalovaný [ = správce databáze doménových jmen] je povinen odstranit závadný z stav tím, že e zaregistruje změnu držitele doménov nového jména holahej.cz v centráln lním m registru doménových jmen domény nejvyšší úrovně.cz v síti s elektronických komunikací tak, že e jako držitele tohoto doménov nového jména zaregistruje žalobce namísto prvního žalovaného [ = protiprávn vního spekulanta]

13 a to vše do 3 dnů od právn vní moci tohoto rozsudku. 3. První a druhý žalovaný jsou povinni společně a nerozdíln lně v téže t e lhůtě nahradit žalobci náklady říz ve výši ( )) KčK na účet advokáta / patentového zástupce ( ).( JUDIKATURA: Doménov nové jméno Pokud je doménov nové jméno držen ené povinným totožné se zněním obchodní firmy oprávn vněného a zněním m jeho ochranných známek, včetně známky prohláš ášené za proslulou, a n zde (kromě vlastní registrace) žádný jiný právem uznaný důvod d k tomu, aby doménov nové jméno bylo majetkem povinného, pak vzniklý stav může e být shledán n jako závadný z a povinnému uloženo zdržet se užívání doménov nového jména a toto mu odňato prostřednictv ednictvím úkonu registrátora tora domény. Rozs. VS v Praze z , sp. zn. 3 Cmo 293/03. AKTIVNÍ VĚCNÁ LEGITIMACE K OCHRANĚ PRÁVA 1. vlastník práva a. původní, např.. autor nebo vynálezce b. odvozený, např.. dědicd dic 2. vykonavatel práva, např.. kolektivní správce práva, zaměstnavatel, komisionář 3. licencionář (nabyvatel licence)

14 Aktivní věcná legitimace nabyvatele licence k průmyslov myslovému mu vlastnictví a. se souhlasem vlastníka práva b. bez souhlasu vlastníka práva při p nezahájen j říz vlastníkem do 1 měs. od oznámen m nabyvatelem licence AKTIVNÍ VĚCNÁ LEGITIMACE V OBECNÉM M ZÁJMUZ 1. osoba blízk zká autorovi nebo výkonnému umělci při p i ochraně posmrtného užitu ití 2. kolektivní správce majetkových práv autorských nebo práv v souvisejících ch při p i ochraně posmrtného užitu ití 3. spolek sdružuj ující autory nebo výkonné umělce při i ochraně posmrtného užitu ití profesní organizace ochrany práv průmyslov myslového vlastnictví 5. profesní organizace oprávn vněná zastupovat držitele šlechtitelských práv k odrůdám právnická osoba hájící zájmy soutěž ěžitelů nebo spotřebitel ebitelů ve věci v nekalé soutěž ěže 6. pr 7. spolek spotřebitel ebitelů či i právnick vnická osoba k ochraně spotřebitele na seznamu Komise ES na návrh n MPO; zveřejn ejněno no v Úř.. věst. v EU EXKURS: OCHRANA PRÁVA V KYBERPROSTORU PASIVNÍ LEGITIMACE PŘI I UKLÁDAC DACÍ SLUŽBĚ Poskytovatel (provider) služby ukládání obsahu (hosting), např.. cizích ch webových stránek, na svém m serveru n povinen: 1. dohlížet na ukládaný cizí obsah 2. aktivně vyhledávat vat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávn vní obsah, např.. na zásah z do práva duševn evního vlastnictví třetí osoby

15 Poskytovatel ukládac dací elektronické služby (information service provider), např.. provozovatel internetové diskuse, odpovídá za zásah z do práva třett etí osoby, pakliže měl vědět o protiprávnosti ukládan daného obsahu vzhledem k: a. předmětu své činnosti a b. okolnostem a povaze případu p padu nebo: c. dozvěděl se o protiprávnosti ukládan daného obsahu, např.. elektronickým nahláš ášm či i upozorněním, a d. neprodleně neučinil vešker keré kroky, které lze po něm n m požadovat k odstranění nebo znepřístupn stupnění právn vně závadného obsahu, např.. smazáním 5 6 z. č.. 480/04 Sb., o něktr.. službách informač. společ ČÁST PŘEDBĚŽNÉ OPATŘEN ENÍ A ZAJIŠTĚNÍ DŮKAZU PŘEDBĚŽNÉ OPATŘEN ENÍ Před zahájen jm říz nebo v průběhu 1. nutnost zatímn mní úpravy poměrů, např.. při p i hrozbě narůst stání újmy 2. ohrožen exekuce, např.. zašantro antročm majetku Povinnost i třett etí osobě např.. dopravci nebo zasílateli zboží Druhý účastník je povinen např.: 1. zdržet se přípravy p pravy výroby ( )( 2. složit zboží ( )) do úschovy u soudu Možná jistota k zajištění náhrady újmy: obecně Kč, K kupř.. v civilní věci práva autorského, KčK v obchodních věcech soudní poplatek za návrh n 500 KčK

16 Rozhodnutí bezodkladně, n-li nebezpečí z prodl,, tak do 7 dnů od doručen návrhu Vykonatelné doručen m trestný čin mařen výkonu úředního rozhodnutí JUDIKATURA: Předběžné opatřen Pokud navrhovatel žádá o uložen povinnosti držiteli domény zdržet se dispozice s doménovým jménem, pak nejde o nepřim iměřené omez práva. Smyslem takového příkazu p předbp edběžného opatřen je totiž zajistit podmínky pro rozhodnutí věci bez průtah tahů, bez možných změn n v okruhu účastníků říz. Usn.. VS v Praze z sp. zn. 3 Cmo 142/ Svépomoc pomocí ZAJIŠTĚNÍ DŮKAZU a. technickou chybou v nadbytečných ných prvcích ch b. neotevřeným eným cenným psaním m nebo doporučenou zásilkou, obsahující dílo, na vlastní adresu c. vydáním díla vlastním m náklademn alespoň v počtu veřejnopr ejnoprávně povinných výtisků a jejich odevzdáním veřejným ejným knihovnám d. přidělm ISBN nebo ISMN od NK ČR či i ISSN od Tech.. knih. NK ČR R a uvedm na výtiscích ch e. zveřejn ejněním díla v portálu v síti s elektronických komunikací na vlastní náklad,, a to i krátkodob tkodobě f. depozity (úschovami) i. soukromoprávn vně, např. úschovou u spolku Dilia ii. veřejnopr ejnoprávně úschova u notáře za účelem vydání sám m sobě úschova u soudu v souvislosti s trestním m nebo jiným řízm, např.. správn vním řízm m před p ÚPV g. sv soluční úschova soudní v nesporném říz civilním m za účelem elem splnění závazku svědecky aj. 2. Notářským nebo exekutorským zápisemz úřední osvědčen skutkového děje d nebo stavu věciv např.. nabízen z zboží v obchodě,, nabízen z obsahu internetových stránek v místm stě a čase, poškozen koz prototypu výrobku veřejn ejná listina vyvratitelná domněnka nka pravdivosti obsahu trestný čin padělání nebo pozměň ěňování veřejn ejné listiny

17 3. Soudem před p zahájen jm m procesu o věci v samé obava z nemožnosti nosti pozdější šího proved důkazu nebo z velkých obtíží např.. ustanovm m znalce, uložen m m povinnosti někomu, aby např.. vpustil znalce do závoduz Podpůrn rně zvláš áštní procesní režim zajištění důkazu ve věcech v práv v duševn evního vlastnictví před zahájen jm říz ve věci v samé ohledně: 1. zboží nebo průměrn rného vzorku 2. materiálu a nástrojn strojů 3. dokumentů, např.. reklamních tiskovin 78b an. o. s. ř. KS dle místa předmětu; ; srv. odebrání Jistota (kauce) aža dle úvahy soudu do 8 dnů od doručen rozhodnutí usnes o odmítnut tnutí návrhu při i nesložen jistoty Soudcovská lhůta k podání žaloby ve věci v samé Složen zajišťovan ovaného předmp edmětu u: 1. soudu 2. jiného vhodného schovatele dobrovolné nepřed edání odebrání ihned po doručen usnes o zajištění

18 SOUDNÍ ZNALCI Soudně správn vní třídění oborů a odvětv tví,, popř.. i specializací, např. 1. patenty a vynálezy 2. školství a kultura, odvětv tví umění, např. literárn rní nebo hudební, odvětv tví estrády a varieté 3. ekonomika, odvětv tví ceny a odhady, specializace oceňov ování nehmotného ho majetku Znalci zapsaní ve veřejnopr ejnoprávním seznamu znalců ústřední seznam znalců MS krajské seznamy znalců KS úřední výpis ze seznamu znalců Znalci soudem ustanov ad hoc

19 ODBORNÉ VYJÁDŘEN ENÍ Poznatek, např.. o výši i obvyklé ceny na trhu služeb Ekonomický výzkum, např.. obvyklé ceny patentové licence na trhu služeb v místm stě a čase, modelování přiměřenosti odměny za licenci k provozování hudebního ho díla d na trhu služeb v místm stě a čase Odborník = vždy v člověk; i zaměstnanec autor odborného vyjádřen (autorského díla) d 109 NOTORIETY Skutečnosti obecně známé, které netřeba eba dokazovat 121 o. s. ř. a. přírodní, např.. střídání ročních období, tma v noci b. společensk enské,, např.. všeobecnv eobecná známost konkrétn tní známky správn vní a trestní proces 110 OHLEDÁNÍ VZORKU ÚROVNĚ DOKAZOVÁNÍ Nevyvratitelná domněnka nka důkazud ohledání přiměřeného vzorku zboží porušuj ujícího právo duševn evního vlastnictví např.. vzorku zvukových nosičů CD důkaz vůčv ůči i vešker kerému zboží v civilním m procesu reasonable demonstration nižší standard dokazování např.. zlé víry či i nedostatku oprávn vněného zájmu, z pomocí nepřímých důkazů, kupř. internetové stránky under construction absolute evidence DŮKAZ OPAKU: PATENTOVANÝ VÝROBNÍ POSTUP Skutečně použitý výrobní postup majiteli patentu se jej nepodařilo zjistit ani přes p přiměřené úsilí Domněnka nka využit ití patentovaného výrobního postupu nanejvýš pravděpodobn podobné, že výrobek byl vyroben patentovaným výrobním postupem důkaz opaku výrobce 13/c z. vyn. DŮKAZ OPAKU: AUTORSTVÍ Vyvratitelná zákonná domněnka nka a. z. 1. autorství 2. původcovství apod.: a. osoby uvedené na díled b. osoby zapsané v rejstříku kolektivního správce práv důkaz opaku

20 ODSTRANĚNÍ PRŮTAH TAHŮ ŘÍZENÍ Stížnost na průtahy soudního říz Návrh na určen lhůty k proved procesního úkonu u dotčen eného soudu Rozhodne soud vyšší ššího stupně (viz VS) do 20 pracovních ch dnů Náklady říz nese stát při i oprávn vněnostinosti Nepřípustn pustné opravné prostředky z. č.. 6/02 Sb. DODATEK: PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA Zodpovězen z předběžné otázky 1. právn vní, např.. zda platí licenční smlouva, zda je určit ité dílo dílem d uměleckým 2. skutkové, např.. kdo, kdy a jak zasáhl do práva k užitnu itnému vzoru ČÁST PRÁVO PROTI OBCHODŮM M S PADĚLKY

21 ZBOŽÍ PORUŠUJ UJÍCÍ PRÁVO DUŠEVN EVNÍHO VLASTNICTVÍ 1. padělek ochranné známky 2. nedovolená napodobenina předmětu práva autorského nebo práv v souvisejících ch s právem autorským 3. jinak právn vně vadné patent, dodatkové ochranné osvědčen k patentu, užitný u vzor, označen původu nebo zeměpisn pisné označen PADĚLEK A NAPODOBENINA ZBOŽÍ Právn vní povaha (právn vní čistota) zboží = absence souhlasu vlastníka práva (neoprávn vněnost) nost) věcná povaha zboží, např.. jakost či i distribuční síť, bez veřejnopr ejnoprávního významu ochrany trhu srv. i licencované zboží horší jakosti

22 KONTROLA VNITŘNÍHO OBCHODU Kontrolní správn vní úřad ČOI z. právo na předlop edlož dokumentace práva z. č.. 64/86 Sb. Dokumentace práva duševn evního vlastnictví 1. pravdivá 2. přesná 3. úplná 4. platná škoda kontrolovanému rozhodnutím odpovědnost dnost vlastníka práva DOKUMENTACE PRÁVA 1. vlastnický titul k právu např.. výpis z rejstříku ochranných známek, prohláš áš autorství díla či i vyrob zvukového záznamuznamu 2. prohláš áš o neudělen l souhlasu např.. k umíst stění označen stejného či i zaměniteln nitelného s ochrannou známkou na zboží či i k výrobě zboží zahrnujícího ho rozmnoženinu průmyslov myslového vzoru Jistota (kauce) podněcovatele kontroly na úhradu kontrolních nákladn kladů pro případ p pad neoprávn vněnosti nosti podnětu Výše stanovena vedoucím m dozorového orgánu dle nákladn kladů nesložen jistoty do 15 dnů od doručen podnětu bez povinnosti prošet etřit podnět KLAMAVÁ OBCHODNÍ PRAKTIKA Zvláš áštní skutková podstata nekalých obchodních praktik např.. nabídkou, prodejem či i skladováním m zboží porušuj ujícího právo duševn evního vlastnictví 5/2 z. č.. 634/92 Sb., o ochr. spotř. Souběh h s právem proti nekalé soutěž ěži Souběh h s právy duševn evního vlastnictví např.. s právem známkovým či i autorským Nekalé obchodní praktiky: 1. klamavé 2. agresivní 3. jiné STÁTN TNÍ DOZOR NAD OCHRANOU SPOTŘEBITELE OI SZPI KHS 1. ČOI 2. SZPI 3. KHS 4. SVS 5. Obecní ŽÚ 6. CÚ klamání spotřebitele zbožím m porušuj ujícím právo duševn evního vlastnictví

23 1. závazné pokyny k odstranění nedostatků 2. odebrání vzorku za náhradun 3. zajištění zboží námitky řediteli CÚC bez odkladu 4. pokuta aža 50 mil. Kč: K a. povaha protiprávn vního jednání b. rozsah následkn sledků 5. propadnutí či i zabrání zboží,, jeho zničen humanita z. z. č.. 634/92 Sb., o ochr. spotř. 133 KONTROLA SPECIFIKACE Označen původu nebo zeměpisn pisné označen zemědělských výrobků nebo potravin dle vyhl. seznamu specifikace charakteristických vlastností a vymez zvláš áštnosti zeměpisn pisného prostřed edí dle nálezu n SZPI v Brně nebo SVS v Praze Právo každého na závazný z nález, n posudek nebo osvědčen pro výkon nebo obranu práva 134 CELNÍ OPATŘEN ENÍ Celní opatřen při i dovozu, vývozu a zpětn tném vývozu zboží porušuj ujícího právo duševn evního vlastnictví z. č.. 191/99 Sb. Ruší šící osoby 1. vlastníci právn vně závadného zboží 2. skladující 3. prodávaj vající na: a. celním území ES b. vnitřním m trhu CZ Celní úřad: 1. odhal podezřel elého zboží při i celním dohledu 2. zadržen 3. zničen 4. pokutování,, propadnutí nebo zabrání Žádost o opatřen CÚ na úředním m tiskopisu CŘ Hradec Králov lové: rozhodnutí o schválen l žádosti,, sdělen l provádějícímu CÚC Právo na sdělen l CÚ o totožnosti osob a zboží žaloba vlastníka práva na určen, zda jde o zboží,, jehož výrobou nebo úpravou bylo porušeno právo duševn evního vlastnictví (KS)

24 Vyjádřen majitele práva k výzvě CÚ o padělku nebo nedovolené napodobenině zadržen eného zboží s doložkou pravdivosti Určovac ovací rozsudek KS s možnost ností pouhého ho odstranění ochranných známek Rozhodnutí CŘ Hradec Králov lové o propadnutí nebo zabrání padělk lků souhlas majitele práva s využit itím m padělk lků pro humanitárn rní účely Zvláš ášť celní režim podle a. z. možný smluvní bezúplatný převod p pro humanitárn rní účely: humanita JUDIKATURA: Padělek zboží CATWOMAN Žaloba na určen zboží za padělek podle z. č.. 191/1999 Sb. je zvláš áštním m druhem určovac ovací žaloby, u nížn n třeba zkoumat a prokazovat naléhavý právn vní zájem na určen ten vyplývá již z právn vního předpisu. Rozs. VS v Praze z sp. zn. 3 Cmo 318/

25 5. ČÁST ŘEŠENÍ SPORŮ KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ Korporace = svazky osob, fasces 1. dobrovolné, např.. spolky kolektivně spravující majetková práva autorská nebo práva související,, spolky uživatelu ivatelů děl, kupř. pořadatel adatelů veřejných ejných hudebních produkcí,, aj. 2. nucené, např.. Komora patentových zástupcz stupců ČR, akademické obce aj korporace kolektivních správc vců práv 2. korporace uživatelů statků (profesní sdružen ) 1. korporace zaměstnanc stnanců (odbory) např.. akademických nebo výzkumných pracovníků tvořících ch vědeckv decká díla 2. korporace zaměstnavatel stnavatelů vyrovnání oprávn vněnýchných majetkových zájmz jmů řeš střetu práv 148 Sjednávání licenčních ch smluv dle a. z. 1. kolektivních 2. jednotlivých hromadných s možnou účastí zprostředkovatele ad hoc svépr právný zletilý nezávislý odborník jmenovaný MK Mediační pravidla 102 a. z. Předlož věci kteroukoli stranou 1. stav jednání 2. vlastní návrh předkladatelep 3. stanovisko druhé smluvní strany Prostředn edník (mediátor), zprostředkovatel 1. nápomocen jednání nebo 2. vlastní návrh do 30 dnů námitky do 30 dnů domněnka nka přijetp ijetí návrhu

26 Zvláš áštní zákonné zastoup při i kolektivním vyjednávání 9/2f knih. z. 257/01 Sb. NK ČR zákonný zástupce z veřejných ejných knihoven veřejnopr ejnoprávní soustavy knihoven při p i jednání ve věci v úhrady odměn n za užitu ití chráněných ných předmětů dle a. z. kolektivní správci majetkových autorských práv KONCILIACE Nejmenší právn vní význam při p řeš sporů = účelem je usnadnění komunikace mezi spornými stranami pomocí nezávisl vislé třetí strany MEDIACE: Příklad autorského zákonaz Účelem usnadnění sjednávání smluv = rozumné uspořádání poměrů prostředn edníci 1. kolektivních licenčních ch smluv podle a. z. srv. v právu pracovním 2. jednotlivých licenčních ch smluv hromadných podle a. z. Zvláš áštní kontraktace přes prostředn edníka Nezávisl vislí odborníci jmenovaní MK Seznam zprostředkovatel edkovatelů 153 NAROVNÁNÍ A SMÍR Narovnání 585 o. z. = dohoda o nahraz sporných nebo pochybných práv; dosavadní závazek zaniká a je nahrazen nově sjednaným závazkem z Soudem asistovaný smír znesvářených ených stran prétorský smír v předběžném soudním m procesu smírčím před zahájen jm m procesu ve věciv 1. pr smír r v průběhu procesu ve věciv 2. sm 154 ARBITRÁŽ smír = soukromoprávn vní smírčí dohoda schválen lená pravomocným a vykonatelným usnesm m soudu do 3 let návrh na zrušen usnes o schválen l smíru pro neplatnost smíru s hmotným právem 155 Rozhodčí a mediační středisko WIPO v Ženevě součást st Mezinárodn rodního úřadu duševn evního vlastnictví WIPO Rozhodčí soud při p i HK ČR R a AK ČR v Praze výhradní rozhodčí služba ve sporech týkajících ch se doménových jmen.eu. nevýhradní rozhodčí služba ve sporech podle UDRP (.com com,,.net. net,,.org. aj.) majetkové spory ve věci v doménových jmen.cz aj. [Zvláštní rozhodčí soudy, např.. burzovní] Rozhodce ad hoc

27 Nepsané hmotněpr právní nebo procesněpr právní normy vyloučen státn tního nebo mezistátn tního práva svobodnou vůlív stran pouze shoda se státn tním m právem Úmluva o řeš sporů z investic mezi státy ty a občany druhých států (1965) (č.. 420/92 Sb.) správce úmluvy Mezinárodn rodní banka pro obnovu a rozvoj One right answer = stejný právn vní závěr: platí,, nebo ne, dluží,, nebo ne Mezinárodn rodní středisko pro řeš sporů z investic (ICSID) ve Washingtonu člen skupiny Světov tové banky (WB) ZVLÁŠ ÁŠTNÍ ARBITRÁŽ O DOMÉNOV NOVÁ JMÉNA.eu. Zdrojem hmotného ho a procesního práva nař.. 874/04 Soukromoprávn vní nároky postižen eného 1. odebrací 2. převodní 3. jiné nároky; dle rozhodčí smlouvy, nebo u soudu např. zadostiučiňovac ovací,, reparační Nucené rozhodčí říz pro strany 1. správce rejstříku EURID vzw/asbl v Bruselu 2. držitel doménov nového jména.eu. jiné žalobní nároky přímo u soudu mo u soudu

28 Lhůta k nálezu n do 30 dnů Panelisté (odborníci) RS při p i HK ČR R a AK ČR R v Praze bez přezkoump ezkoumávání rozhodnutí jinými panelisty nebo panelem (skupinou odborníků) srv. téžt mezistátn tní Ujednání o pravidlech a říz při řeš sporů, (TRIPS)

29 SPORNÉ PROCESY SPRÁVN VNÍ Druhy právn vních služeb eb: 1. rozhodčí (arbitrážní) 2. smírčí 3. prostřednick ednická (mediační) 4. konciliační (komunikační) 5. jiná, např.. konzultační, zástupčí 169 Před ÚPV, MZ, ÚKZÚZ 1. námitkové připomínky 2. zrušovac ovací, výmazové,, odnímac mací, zneplatňovac ovací s kaucí na náklady n říz 3. nuceně licenční 4. opravné (rozkladové,, odvolací) určovac ovací rozhodnutí o výkladu znění patentových apod. nároků,, zda určit ité technické řeš spadá do rozsahu ochrany civilní proces o žalobě na určen práva s prokázáním naléhav havého ho právn vního zájmuz ZVEŘEJ EJŇOVÁNÍ ROZHODNUTÍ Věstník ÚPV elektronické zveřej ejňování rozhodnutí zásadní povahy (vybraná) Sbírka rozhodnutí NSS (vybraná) elektronické zveřej ejňování rozhodnutí Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek NS (vybraná) elektronické zveřej ejňování rozhodnutí VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST SOUDU KS v civilních ch věcechv 1. práva podle a. z. a na vydání souvisícího bezdůvodn vodného obohac a na náhradu n souvisícího ušlého u zisku 2. ochrana osobnosti KS v obchodních věcechv 1. průmyslov myslová práva a na vydání souvisícího bezdůvodn vodného obohac a na náhradu n souvisícího ušlého u zisku 2. nekalá soutěž 3. ochrana hospodářsk ské soutěž ěže 4. název a dobrá pověst právnick vnické osoby 5. obchodní firma

30 OS 1. předejití škodě 2. náhrada skutečné škody 3. vydání bezdůvodn vodného obohac obecně 4. ochrana práv v spotřebitel ebitelů MS v Praze 1. nároky z průmyslov myslového vlastnictví 2. odrůdov dová práva 3. ochranné známky Společenstv enství 4. (průmyslov myslové) ) vzory Společenstv enství 5. Trojčlenn lenné specializované senáty MS v Praze ve správn vním m soudnictví 1. rozkladová rozhodnutí předsedy ÚPV 2. rozkladová rozhodnutí ministra zemědělstv lství 3. odvolací rozhodnutí MZ SPECIALIZOVANÁ SOUDNÍ ODDĚLEN LENÍ Věcná vnitřní organizace soudů do specializovaných soudních oddělen l, např.. odd. 12 C, pro jednotlivé senáty či i jediné soudce ve věcech v např.: 1. práv v průmyslov myslového a jiného duševn evního vlastnictví 2. ochrany hospodářsk ské soutěž ěže 3. ochrany osobnosti j. ř.. s. (vyhl. č.. 37/92 Sb.) MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOST 1. smluvená (prorogace) dohoda stran o místnm stní příslušnosti soudu v obchodní věci, např.. dle sídla s žalobce 2. zákonná a. zásadně dle místa m žalovaného b. zahraniční žalovaný dle místa: m i. organizační složky v CZ ii. majetku v CZ, např.. dle ochranné známky zapsané pro CZ MS v Praze ObS pro Prahu SOUDNĚ PROCESNÍ ZASTOUPENÍ Procesní zástupce strany z plné moci 1. obecný zmocněnec nec (člověk) 2. advokát s plnou mocí pro celé říz 3. patentový zástupcez ve svém m rozsahu s plnou mocí např.. i jen pro doručov ování u dovolání jen advokát 4. notář ve svém m rozsahu s plnou mocí pro celé říz

31 právnick vnická osoba k ochraně práv podle autorského zákonaz kona, např.. spolky IFPI ČR, ČPÚ 6. odborový spolek svého člena např.. ve sporu o právo k autorskému dílu zaměstnaneck stnaneckému obchodní věci 7. [spolek chránící před diskriminací]

32 SPRÁVN VNĚ PROCESNÍ ZASTOUPENÍ Zmocněnec nec spr. ř. např.. advokát, patentový zástupce z nebo společnost patentových zástupcz stupců i s plnou mocí pro neurčitý počet říz ve věcech v přihlp ihlášek průmyslov myslového vlastnictví, uloženou u ÚPV ověř ěřený podpis zmocnitele Povinné zastoup zahraničních osob ve správn vním říz před ÚPV 1. advokátem 2. patentovým zástupcem z nebo společnost ností patentových zástupců PATENTOVÍ ZÁSTUPCI Podnikatelé v odborných službách 1. patentový zástupce z a asistent, též ve sdružen s jinými 2. zahraniční patentový zástupce z z EHP a. usazený v CZ b. hostující v CZ 3. obchodní společnost, družstvo nebo zahraniční právnick vnická osoba patentových zástupců Komora patentových zástupcz stupců ČR R v Brně 189 Zákonná povinnost mlčenlivosti Profesní předpisy KPZ ČR např.. pravidla profesní etiky nebo soutěž ěže Disciplinárn rní provinění veřejnopr ejnoprávní disciplinárn rní odpovědnost dnost disciplinárn rní opatřen 190 EXEKUCE Postižen majetkových práv z duševn evního vlastnictví 1. absolutní převoditelná majetková práva 2. relativní postupitelné licence a podlicence nepřevoditeln evoditelná osobnostní práva nepřevoditeln evoditelná absolutní majetková práva autorská a výkonných umělc lců

33 Dvojí způsob civilní exekuce 1. soud, o. s. ř. 2. soudní exekutor z pověř ěř soudu, exek exek. ř. a. sepis práv v z průmyslov myslového vlastnictví zákaz nakládání b. výkon práv v soudním m exekutorem c. zpeněž ěž práv v soudním m exekutorem d. vyrozumění ÚPV zápis převodup Exekuční titul např.: notářský nebo exekutorský zápis, z např.. o licenční smlouvě, se svolm dlužníka k vykonatelnosti závazkuz Exekutorská komora ČR Omez exekučního postižen dlužníkových pohledávek na odměnu autora, výkonného umělce, původce předmp edmětů průmyslov myslového vlastnictví jen 2/3 jen 3/5, má-li m věřv ěřitel přednostnp ednostní pohledávku za dlužníkem Kolektivní správce práv s právy a závazkyz dlužníka povinného ÚPADEK Součásti majetkové podstaty dlužníka 1. absolutní převoditelná majetková práva např.. vlastnické právo k ochranné známce 2. relativní postupitelné licence a podlicence např.. licence k cizí ochranné známce nepřevoditeln evoditelná osobnostní práva nepřevoditeln evoditelná absolutní majetková práva autorská a výkonných umělc lců NÁHRADA NÁKLADN KLADŮ 1. Náklady neprocesní (před nebo mimo) = příslušenství soukromého práva na plnění (pohledávky) 121/3 o. z. i. úroky z prodl např.. u prodl se zaplacm peněž ěžitého zadostiučin inění od právn vní moci rozhodnutí ii. náklady spojené s uplatněním pohledávky = účelné: např.. vlastní náklady a náklady n právn vní aj. odborné služby vč. v. nákladn kladů na posouz pohledávky (posouz vymahatelnosti), náklady na zjištění výše e nároku, n nákladyn určovac ovacího říz před ÚPV

34 2. Náklady civilně procesní Procesní pravidla náhrady n nákladn kladů říz o. s. ř. Procesní zásada úspěšnosti Náhrada nákladn kladů právn vního zastoup paušá šální náhrada náhrada podle adv.. tarifu ADVOKÁTN TNÍ TARIF 1. Smluvní odměna na, např.. klientem přijatý p návrh n soukromoprávn vního sazebníku advokáta, a to: a. časová b. podílem na věci v či i na výsledku věciv c. kombinovaná podpůrn rně: 2. Veřejnopr ejnoprávní tarifní odměna = státem tem regulovaná cena právn vní služby z. č.. 85/96 Sb., o adv., adv. tar. č.. 177/96 Sb VEŘEJNOPR EJNOPRÁVNÍ TARIFNÍ HODNOTA Věc c průmyslov myslového aj. duševn evního vlastnictví a. s návrhem n na náhradu n nemajetkové újmy Kč K = odměna Kč/úkonK a. bez tohoto návrhun Kč K = odměna Kč/úkonK právo advokáta zvýšit aža 3x, snížit na půlp Věc c vydání bezdůvodn vodného obohac tarifní hodnota dle sazby podle výše peněž ěžitého plnění NÁHRADA NÁKLADN KLADŮ PRÁVN VNÍHO ZASTOUPENÍ V CIVILNÍ VĚCI 1. Paušá šální náhrada nákladn kladů věc c průmyslov myslového aj. duševn evního vlastnictví paušá šální sazbou bez náhrady n nemajetkové újmy věc kondikčního práva dle sazebníku 2. Náhrada nákladn kladů dle adv. tar. podle okolností případu padu vyhl. č.. 484/00 Sb. VEŘEJN EJNÁ ŽALOBA Zvláš áštní žalobní legitimace NSZ k ochraně veřejn ejného zájmuz proti rozhodnutí správn vního orgánu např. ÚPV 66/2 s. ř.. s

35 JUDIKATURA Jakl, Konečná rozhodnutí ve věcech v vynález lezů.. Praha Sbírka správn vních rozhodnutí ve věcechv průmyslových práv. Praha /1-3. Judikáty stížnostn nostních senátů Evropského patentového úřadu. Praha 2001/2. Judikáty sťažnostných senátov Európskeho patentového úradu.. Banská Bystrica 2001/1. Horáček/Macek, Sbírka rka správn vních a soudních rozhodnutí ve věcech v průmyslov myslového vlastnictví. Praha LITERATURA Min/Lilleengen Lilleengen, Collection of WIPO Domain Name Panel Decisions.. Haag Macek, Rozhodnutí ve věcech v obchodního jména a nekalé soutěž ěže. Praha Netušil et al., Sporná říz před Úřadem průmyslov myslového vlastnictví.. Praha Slovákov ková, Vývoj judikatury v oblasti ochrany průmyslov myslového vlastnictví.. Jurisprudence 2006/2. Černý, Kvaziprávn vní prostředky ochrany. Prům.. vlast., 2006/5/6. Právn vní úprava versus skutečnost ve věci v vymahatelnosti práv v z průmyyslov myyslového vlastnictví v Číně. In: Regulace, deregulace, autoregulace.. Brno Vymahatelnost práv v z průmyslov myslového vlastnictví v Číně. Prům.. vlast., 2007/3/4. Čermák, Spory v oblasti ochranných známek. Práv. rádce, r 2006/3. Dobřichovský ichovský, Spory z duševn evního vlastnictví na půděp Světov tové obchodní organizace. Lege artis,, 2006/ Netušil et al., Sporná říz před Úřadem průmyslov myslového vlastnictví.. Praha Ranjard/ Huang/Misonne Misonne, The Legislation Protecting Intellectual Property Rights and its Enforcemenet in the European Union and the People`s Republic of China. Brussels Munková, Ochranné známky, další práva na označen a hospodářsk ská soutěž ěž.. Praha Raban/Moravcov /Moravcová et al.,.eu domain name,,.eu. doména. Praha Marshall, Role justice při p i prosazování práv v k duševn evnímu vlastnictví.. Průmysl. vlast. 2000/9/10. Šíšov ová, ČEZ, EČEZ E EZ a (ne)chráněné logo. Strategie 1996/10. Telec, The Enforcement of Industrial Property Rights in the Czech Republic. Int. Rev. Intell. Proper. Copyright Law, 2001/8. 2 nd nd ed. In: Patent Enforcement Worldwide. Oxford/Portland

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. PROSADITELNOST PRÁV verze 2.4 (2009) Ivo Telec, 2006 2

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 3.1 (2013) Ivo Telec, 2006 2 3

Více

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059)

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Masarykova univerzita Fakulta informatiky Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. Ivo.Telec@law.muni.cz Sylabus přednášek 1. Úvod do

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VYMAHATELNOST PRÁV Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 3.5 (2014) Ivo Telec, 2006 2

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

EKONOMIKA VETERINÁRN. https://cit.vfu.cz/ekonomika

EKONOMIKA VETERINÁRN. https://cit.vfu.cz/ekonomika EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI https://cit.vfu.cz/ekonomika OBČANSKÝ ZÁKONZ KONÍK zákon č.. 89/2012 Sb. Nově vymezuje základnz kladní pojmy jako: právnick vnická osoba, podnikatel, obchodní firma, sídlo

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ TEMATICKÝ OBSAH 1. ČÁST VYMAHATELNOST PRÁV ÚVOD

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ TEMATICKÝ OBSAH 1. ČÁST VYMAHATELNOST PRÁV ÚVOD PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. VYMAHATELNOST PRÁV verze 3.5 (2014) Ivo Telec, 2006 2

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu 14. února 2012, Evropský dům. JUDr. Marie Moravcová tajemnice RS při HK ČR a AK ČR

Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu 14. února 2012, Evropský dům. JUDr. Marie Moravcová tajemnice RS při HK ČR a AK ČR Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu 14. února 2012, Evropský dům JUDr. Marie Moravcová tajemnice RS při HK ČR a AK ČR Zapojení Rozhodčího soudu do existujících systémů ADR/ODR:

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. PRÁVO ZLEPŠOVATELSKÉ verze 1.3 (2007) Ivo Telec, 2006

Více

IT Spory. 16. Sympozium EDI Praha, 15. dubna 2010. Dr. Vít Horáček. (za přispění materiálů Mgr. Zbyňka Loebla a Ing.

IT Spory. 16. Sympozium EDI Praha, 15. dubna 2010. Dr. Vít Horáček. (za přispění materiálů Mgr. Zbyňka Loebla a Ing. IT Spory 16. Sympozium EDI Praha, 15. dubna 2010 Dr. Vít Horáček (za přispění materiálů Mgr. Zbyňka Loebla a Ing. Ondřeje Nováka) Doménové spory Pravomoc Rozhodčího soudu CZ.NIC.eu... Rozhodčí řízení u

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. PRÁVO ZLEPŠOVATELSKÉ verze 1.1 (2006) Ivo Telec, 2006

Více

Zákon. č.. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho. z.č.. 312/2006 Sb. z.č.. 108/2007 Sb.

Zákon. č.. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho. z.č.. 312/2006 Sb. z.č.. 108/2007 Sb. Zákon č.. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění změn z.č.. 312/2006 Sb. z.č.. 108/2007 Sb. z.č.. 296/2007 Sb. novela z.č.. 265/1992 Sb. www.insolvencni insolvencni-zakon.cz

Více

Doménová jména a doménové. Michal Koščík

Doménová jména a doménové. Michal Koščík Doménová jména a doménové spory II Michal Koščík Struktura doménového jména Root domain. Doména nejvyššího řádu top level domain (TLD) Generické -.com.gov.org.biz.edu Národní -.cz.uk.de.sk.ru Subdomény

Více

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ JUDr. Vladimír NOVOTNÝ katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzita Praha SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ Pokud vyjdeme z obecného dělení

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

Ochrana osobních. 2005 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net

Ochrana osobních. 2005 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net Ochrana osobních údajů 2005 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net Upozornění Tento text je určen pouze pro studijní účely studentů magisterského studijního programu oboru právo na Právnick vnické

Více

ROZHODČÍ SOUD při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky SPORY O DOMÉNY

ROZHODČÍ SOUD při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky SPORY O DOMÉNY ROZHODČÍ SOUD při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky SPORY O DOMÉNY JUDr. Petr Hostaš advokát člen předsednictva Rozhodčího soudu 17. sympozium EDI, Praha 15.4.2011 Doména

Více

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1 Použité zkratky zákonů Úvod XIII XV Kapitola první Ochrana softwaru 1 1.1 Vymezení základní terminologie 2 1.1.1 Počítačový program 2 1.1.2 Duševní vlastnictví 4 1.1.3 Autorské právo 7 1.2 Exkurz do mezinárodní

Více

o ochraně osobních Úvodní výklad Geneze 2005 2008 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny michalcerny.eueu

o ochraně osobních Úvodní výklad Geneze 2005 2008 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny michalcerny.eueu Ochrana osobních 2005 2008 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny michalcerny.eueu Úvodní výklad Shromažď žďování je jedna z nejčast astějších činností na Internetu Tato činnost se týká úpravy ochrana osobnosti

Více

14. května 2015. JUDr. Petr Hostaš člen předsednictva / rozhodce / advokát

14. května 2015. JUDr. Petr Hostaš člen předsednictva / rozhodce / advokát Doménové spory 14. května 2015 JUDr. Petr Hostaš člen předsednictva / rozhodce / advokát Druhy domén nejvyšší úrovně (TLD) 2 gtld (generic top level domain) -.com,.net,.org,... cctld (country code top

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Cílem je získat znalosti z oboru soukromého práva, týkajícího se všech druhů práv duševního vlastnictví, které

Více

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19 OBSAH Úvod 1 Novela autorského zákona 3 1.1. Proč novela vznikla 3 1.2. Co je smyslem novely 3 1.3. Co novela autorského zákona upravuje 4 Obecně o autorském právu 9 2.1. Začlenění autorského práva do

Více

Cíle reformy správn. Od 1. ledna 2006. zákonnosti z tní moc lze uplatňovat jen způsobem stanoveným zákonem. z. prostředky. podrobná úprava.

Cíle reformy správn. Od 1. ledna 2006. zákonnosti z tní moc lze uplatňovat jen způsobem stanoveným zákonem. z. prostředky. podrobná úprava. Od 1. ledna 2006 NAHRAZUJE ZÁKONZ č.. 71/1967 Sb. o správn vním řízení (správn vní řád), VE ZNĚNÍ NOVEL: 29/2000 Sb. 227/2000 Sb. 226/2002 Sb. 309/2002 Sb. Cíle reformy správn vního řízení 1. Soulad s

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Doménová jména. Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie

Doménová jména. Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie JUDr. Radim Polčák, Ph.D. radim.polcak@law.muni.cz www.law.muni.cz ICQ: 217-486-919 Přehled témat Pojem a podstata

Více

stanovených zákonem z o ochraně spotřebitele

stanovených zákonem z o ochraně spotřebitele Dodržov ování povinností stanovených zákonem z o ochraně spotřebitele Poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb správn vné hmotnosti, míry m nebo množstv ství a umožnit spotřebiteli překontrolovat

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Arbitráže ve vnitrostátním a mezinárodním obchodním styku Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti specifického

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Life-netdesigning 5 x PRAXE workshop 24.10.2012

Life-netdesigning 5 x PRAXE workshop 24.10.2012 Life-netdesigning 5 x PRAXE workshop 24.10.2012 I. Obecně k autor. právu II. Možnosti ochrany III. Smluvní právo IV. Chronologie vztahu s klientem I. Obecně k autor. právu Cílová skupina - autor - uživatel

Více

asné intervence v praxi sociáln ochrany dětíd

asné intervence v praxi sociáln ochrany dětíd Systém m včasnv asné intervence v praxi sociáln lně-právní ochrany dětíd Jak souvisí SVI a sociáln lně-právní ochrana dětí? d Praktická aplikace zákona z a metodiky sociáln lně-právní ochrany Odstraňov

Více

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29 Obsah O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 21 Právo informačních technologií 21 Softwarové právo 22 Internetové právo 23 Proč je softwarové právo

Více

kapitola I Převodové tabulky

kapitola I Převodové tabulky I. kapitola I Převodové tabulky Převodové tabulky mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014 Vypracoval kolektiv autorů legislativního odboru

Více

lní fond a jeho ití pro Českou republiku

lní fond a jeho ití pro Českou republiku Evropský sociáln lní fond a jeho využit ití pro Českou republiku Karlovy Vary 7. října 2004 JUDr. Čestmír Sajda,, MBA náměstek ministra Ministerstvo práce a sociáln lních věcív www.esfcr esfcr.cz Evropský

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

Praxe rozhodčího soudu při rozhodování sporů o domény.eu. Tomáš Gongol

Praxe rozhodčího soudu při rozhodování sporů o domény.eu. Tomáš Gongol Praxe rozhodčího soudu při rozhodování sporů o domény.eu Tomáš Gongol Počet sporů Počet ADR.eu v jednotlivých letech 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013**

Více

Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16

Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16 Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16 ŘP Patent/užitný vzor Václav Převrátil 2. semestr (16+4/ zkouška) - Náležitosti přihlášky - Průzkum přihlášky vynálezu - Průzkum přihlášky užitného vzoru - Specifika

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Spotřebitel a jeho ochrana na trhu

Spotřebitel a jeho ochrana na trhu Spotřebitel a jeho ochrana na trhu Proč ochrana spotřebitele? Souvislost mezi jakostí výrobků a služeb Vliv na spokojenost zákaznz kazníka Dopady právn vních norem Minimalizace rizik obchodních transakcí

Více

Plány vlády v oblasti egovernmentu. Postup Postup projektu Czech Point

Plány vlády v oblasti egovernmentu. Postup Postup projektu Czech Point II. NárodnN rodní setkání starostů, primátor torů a hejtmanů ČR Komplexní pohled na veřejnou ejnou správu Plány vlády v oblasti egovernmentu Postup Postup projektu Czech Point Zdeněk k Zajíček HEXAGON

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

PRINCIPY PRÁVN LENÍ PŘÍKLAD 1: OSOBNOSTNÍ A JEHO STÁTN TNÍ OCHRANA

PRINCIPY PRÁVN LENÍ PŘÍKLAD 1: OSOBNOSTNÍ A JEHO STÁTN TNÍ OCHRANA PRINCIPY PRÁVN VNÍHO MYŠLEN LENÍ PŘIROZENÉ PRÁVO OSOBNOSTNÍ A JEHO STÁTN TNÍ OCHRANA Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice u ani cvičebnice.

Více

PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 2013 1 Novinky pro 2007-2013 2013 (terminologie) Priorita Opatřen ení 2004 2006 Grantové schéma Projekt (národn rodní, systémový) Konečný ný

Více

OBSAH ÚVOD... 15 ČÁST PRVÁ OBECNÉ OTÁZKY PRÁVA OCHRANY SPOTŘEBITELE... 17

OBSAH ÚVOD... 15 ČÁST PRVÁ OBECNÉ OTÁZKY PRÁVA OCHRANY SPOTŘEBITELE... 17 OBSAH ÚVOD.............................................. 15 ČÁST PRVÁ OBECNÉ OTÁZKY PRÁVA OCHRANY SPOTŘEBITELE..... 17 Kapitola I. Právo ochrany spotřebitele....................... 19 Oddíl 1. Obecné poznámky

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ********* nebo jiných anonymizujících znaků. ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Více

KSKŘI ve spolupráci s

KSKŘI ve spolupráci s Nová úprava o insolvenčních správc vcíchch ADVOKÁTN KSKŘI ve spolupráci s TNÍ KANCELÁŘÍ Český Krumlov JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Rooseveltova 37 381 01 Český Krumlov Tel./Fax: + 420 380 711

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

Obsah. Úvod Seznam použitých zkratek

Obsah. Úvod Seznam použitých zkratek Úvod Seznam použitých zkratek V XVII Část první. Sbírka judikatury Evropského soudního dvora 1 K patentovatelnosti biotechnologického materiálu 1 K užití ochranných známek jako klíčových slov na internetu

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

Domény.cz.xxx..eu Komparace řešení sporů

Domény.cz.xxx..eu Komparace řešení sporů Domény.cz.xxx..eu Komparace řešení sporů PRÁVO DOMÉNOVÝCH JMEN ODPOVĚDNÍKY Otazka č. 1 b) smluvní strany závazkového vztahu jsou následujicí: - správce domény - registrátor - držitel doménového jména Z

Více

ebitelské smlouvy na Internetu

ebitelské smlouvy na Internetu Spotřebitelsk ebitelské smlouvy na Internetu 2005 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net Upozornění Tento text je určen pouze pro studijní účely studentů magisterského studijního programu oboru právo

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)

o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) Změna: 235/1997 Sb. Změna: 484/2000 Sb.

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi)

OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi) OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi) Mgr. Jana Burešová Osnova 1. Cíl, metodika a teoreticko - právní východiska 2. Klíčové pojmy 3. Ochranné známky 4. Ochrana známek 5. Registrace ochranné známky 1. Cíl, metodika

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradn hradách soudního exekutora, o odměně a náhradn hradě hotových výdaj v dajů správce podniku a o podmínk nkách pojištění

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Obsah. Předmluvy. 1. KAPITOLA Úvod 1. 2. KAPITOLA Základní terminologie 2

Obsah. Předmluvy. 1. KAPITOLA Úvod 1. 2. KAPITOLA Základní terminologie 2 Předmluvy V 1. KAPITOLA Úvod 1 2. KAPITOLA Základní terminologie 2 Právo duševního vlastnictví 2 Autorské právo (copyright) a software 3 Právo průmyslového vlastnictví 3 Vynález 4 Dodatkové ochranné osvědčení

Více

Zákon o spotřebitelském úvěru

Zákon o spotřebitelském úvěru KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Lukáš Vacek Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Vzor citace: VACEK, L. Zákon o

Více

Výsledky kompetencí Celní správy ČR v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví. Seminář ÚPV Postarejte se o své duševní vlastnictví Praha 26.5.

Výsledky kompetencí Celní správy ČR v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví. Seminář ÚPV Postarejte se o své duševní vlastnictví Praha 26.5. Výsledky kompetencí Celní správy ČR v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví Seminář ÚPV Postarejte se o své duševní vlastnictví Praha 26.5.2010 Celní orgány jsou jediným subjektem pro prosazování

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ********* nebo jiných anonymizujících znaků. Pokud byl některý anonymizovaný

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Elektronická podání vní praxi

Elektronická podání vní praxi Centrála Brno: Kancelář Praha: Kancelář Bratislava: Lidická 57, CZ - 602 00 Brno Senovážné nám. 23, CZ - 110 00 Praha 1 Kladnianská 45, SK - 821 05 tel.: +420-541 425 555, fax: 541 213 156 e-mail:, www.

Více

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti OBECNÁ USTANOVENÍ

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti OBECNÁ USTANOVENÍ 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky

Více

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH PŘEHLED TÉMAT AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Mgr. Jiří Slavík Související právní předpisy Dílo Autorské právo Některá zvláštní díla Omezení autorského práva Licenční smlouva Ochrana autorského

Více

Brand a jeho ochrana. Mgr. Jiří Černý Mgr. Michaela Křížková Mgr. Martin Švehlík. 30. září 2015

Brand a jeho ochrana. Mgr. Jiří Černý Mgr. Michaela Křížková Mgr. Martin Švehlík. 30. září 2015 Brand a jeho ochrana Mgr. Jiří Černý Mgr. Michaela Křížková Mgr. Martin Švehlík 30. září 2015 Obsah I. Brand z právního hlediska III. Domény a doménové spory 1. Co je to brand 2. Brand z právního hlediska

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky

Více

Komplexní právní služby. V tuzemském i mezinárodním právu

Komplexní právní služby. V tuzemském i mezinárodním právu Komplexní právní služby V tuzemském i mezinárodním právu O nás Advokátní kancelář LISSE LEGAL - Lisse & partners působí na českém trhu od roku 2006. Svým klientům poskytuje služby ve všech právních odvětvích

Více

ADVOKÁTNÍ TARIF ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ADVOKÁTNÍ TARIF ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ADVOKÁTNÍ TARIF Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. ČÁST PRVNÍ

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno *********. ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb.,

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY LICENČNÍ SMLOUVA k předmětům chráněným právem duševního vlastnictví, zejména autorským právem a právem průmyslového vlastnictví, uzavřená dle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-2)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-2) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 390/2013 Sb. 1.1.2014 nálezem č. 116/2013 Sb. 7.5.2013 vyhláškou č. 486/2012 Sb. 1.1.2013 Více... 177/1996 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014 177 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

ROZHODČ Í NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČ Í NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno *********. ROZHODČ Í NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

Informace o ADR řízení pro spotřebitelské spory Ondřej Novák

Informace o ADR řízení pro spotřebitelské spory Ondřej Novák Informace o ADR řízení pro spotřebitelské spory Ondřej Novák Místopředseda Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Hospodářská komora České republiky TELEDIN

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 490/2012 Sb. 1.1.2013 vyhláškou č. 63/2012 Sb. 1.3.2012 vyhláškou č. 368/2009 Sb. 1.11.2009 Více... 330/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

Provádění Směrnice 2013/11/EU (Směrnice ADR) v Německu

Provádění Směrnice 2013/11/EU (Směrnice ADR) v Německu Provádění Směrnice 2013/11/EU (Směrnice ADR) v Německu Přeshraniční ochrana spotřebitelů v Německu a Čechách 29. dubna 2015 / Marktredwitz Matthias Roder Úvod Co upravuje Směrnice EP a Rady 2013/11/EU?

Více

Struktura odborového hnutí v Rakousku

Struktura odborového hnutí v Rakousku Struktura odborového hnutí v Rakousku Zastoupení zaměstnanc stnanců v Rakousku Tři i pilíře: 1. Podniková rada Na podnikové úrovni jsou zájmy z zaměstnanc stnanců zastupovány prostřednictv ednictvím m

Více

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Právní základ exekučního řízení Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Pojem exekuce Exekuce Nucený výkon povinnosti uložené exekučním titulem, která nebyla splněna dobrovolně, prováděný k tomu oprávněným

Více

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění vyhlášek č. 235/1997 Sb., č. 484/2000

Více

Žalobní návrh. B1 Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

Žalobní návrh. B1 Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) Stránka č. 1 z 5 ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR) Žalobní návrh B1

Více

Implementační struktura

Implementační struktura 1 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální cíl Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

internetový portál autorské právo, softwarové patenty

internetový portál autorské právo, softwarové patenty 04. Webová stránka, internetový portál autorské právo, softwarové patenty 2005 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net Upozornění Tento text je určen pouze pro studijní účely studentů magisterského

Více

Obsah. O knize 5 O autorech 17 Poděkování 19 Předmluva k 1. vydání 21 Předmluva k 2. vydání 23

Obsah. O knize 5 O autorech 17 Poděkování 19 Předmluva k 1. vydání 21 Předmluva k 2. vydání 23 O knize 5 O autorech 17 Poděkování 19 Předmluva k 1. vydání 21 Předmluva k 2. vydání 23 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 25 Právo informačních technologií 25 Softwarové právo 26 Internetové

Více

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) Změna: 235/1997 Sb. Změna: 484/2000 Sb.

Více

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled -

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Mgr. Dušan Sedláček 14. dubna 2015 Shrnutí prezentace Šikanózní insolvenční návrh Účinky (šikanózního) insolvenčního návrhu Statistické údaje o insolvenčních

Více