NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ"

Transkript

1 MGA. JAN VODÁČEK AKADEMICKÝ SOCHAŘ A RESTAURÁTOR ESTAURÁTOR Žižkova 458 Žirovnice Tel: NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ KŘÍŽ JANA FRYDRYCHA V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM OŠTĚM 2015

2 Obsah: I. Základní Informace o památce..3 I.I.. Lokalizace památky...3 I.II.. Údaje o památce...3 I.III. Údaje o akci.. 3 II. Popis památky.4 III. Popis současného stavu památky před restaurováním.4 IV. Koncepce restaurování 5 V. Návrh na restaurování..5 VI. Předběžný harmonogram prací.6 VI.I. Souhrn navrhovaného procesu restaurování... 6 VII. Technologická část - návrh aplikace materiálů.8 VIII. Obrazová dokumentace.9 2

3 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PAMÁTCE Návrh na restaurování Kříže Jana Frydrycha v Rožnově pod Radhoštěm I.I. Lokalizace památky Kraj: Zlínský Město: Rožnov pod Radhoštěm Okres: Vsetín Název památky: Kříž Jana Frydrycha Situování: Kříž v blízkosti vzrostlých stromů naproti restaurace U Janoštíka Bližší určení místa: Pozemek na parcele číslo 3625/2 I.II. Údaje o památce Autor: neznámý Technika/materiál: středně zrnitý pískovec, litina Předchozí restaurátorské zásahy: na objektu byly nejméně jednou provedeny neodborné úpravy monotónní barevné povrchové nátěry, osazená část architektury na nepůvodní místo I.III. Údaje o akci Zadavatel: Vypracoval: Město Rožnov pod Radhoštěm MgA. Jan Vodáček Akademický sochař a restaurátor Žižkova 458, Žirovnice Tel.: Poznámka: Údaje a snímky obsažené v návrhu na restaurování podléhají zákonu č.121/200 Sb. O právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změnách některých zákonů, tzv. autorském zákonu. Jakékoliv nakládání s obsahem je nezákonné! 3

4 II. POPIS PAMÁTKY Kříž se soklovou architekturou zhotovený ze středně zrnitého pískovce je situován pod vzrostlými stromy naproti restauraci U Janoštíka v Rožnově pod Radhoštěm. Soklová část se skládá z několika dílů zakončených litinovým křížem. Na jednoduše profilovanou podstavu přiléhá nástavec po stranách zdobený lidovými figurálními reliéfy a zakončený vyloženou profilovanou kordonovou hlavní římsou. Vrchní díly s jednoduchým architektonickým členěním se postupně velikostně směrem nahoru stupňují, čímž dochází k zúžení horní základny. Z této základny vychází jednoduchý litinový kříž s korpusem ukřižovaného Ježíše Krista a nápisovou páskou s latinským titulem INRI. III. POPIS SOUČASNÉHO STAVU PAMÁTKY PŘED RESTAUROVÁNÍM Celek architektury kříže se v současné době nachází v havarijním stavu. Z důvodu situování kříže se jako závažnější poškození jeví zasažení povrchu biologickým činitelem, které je dáno umístěním pod korunami vzrostlých stromů a travnatého prostranství, z čehož pramení permanentní provlhčení kamene s následnou postupnou erozí pojiva materiálu. Povrch je výrazně kontaminován zejména mechy, lišejníky a zelenými řasami, které v pískovcovém materiálu prodlužují retenci vlhkosti a způsobují tak fyzikální a chemickou korozi. Lokálně došlo vlivem degradace k úbytku autentické hmoty kamenného materiálu. Spodní část soklové architektury se navršováním terénu nachází mírně pod jeho úrovní spolu s kamennou základnou. Nejvýraznějším poškozením je horní část soklové architektury, která zcela chybí. Upadlá část konkrétního bloku kamene se nachází ze zadní strany architektury kříže. S největší pravděpodobností byla tato část umístěna pod vrchním dílem podstavce s litinovým křížem. Celek kamenné soklové části kříže je dále lokálně znečištěn tmavými depozity. V místech dešťových stínů je povrch částečně pokryt zčernalými síranovými krustami v rozsahu cca. 60%. Kamenný materiálu vykazuje rovněž výrazné známky degradace. Na některých hranách, rozích, profilech a plasticky výrazných místech je patrná absence hmoty mechanickým uražením, otěrem i samovolnou abrazí kamenného materiálu vlivem povětrnostních podmínek. Povrch kamene je pevný, nicméně některá místa jsou již méně čitelná, především modelace figurálních reliéfů. Mechanické poškození není natolik rozsáhlé, aby bezprostředně ohrožovalo stabilitu objektu. Je však ve větší míře patrné především v oblasti mezi bloky, kde již nepní žádnou funkci uvolněné spárování. V záhybech, 4

5 profilaci figur a místech chráněných před srážkovou vodou lze vidět zbytky šedého nátěru. Zde bude záležet na podrobnějším restaurátorském průzkumu, aby určil složení, původnost či vliv nátěru na degradaci památky. Část litinového kříže s korpusem Ježíše Krista spolu s nápisovou páskou INRI vykazuje rovněž výrazné známky koroze materiálu se ztrátou konzervačních filmů. Kovový povrch je silně pokryt vrstvou koroze a rzí. Je pravděpodobné, že litinový korpus Krista spolu s paskou INRI byl v minulosti pozlacen. IV. KONCEPCE RESTAUROVÁNÍ S ohledem na dochovaný stav díla, jeho význam, lokalizaci a prezentaci díla jako celku, se doporučuje provést komplexní restaurátorský zásah. Ten by měl uvést celek kříže do takového stavu, aby byla zajištěna jeho další existence a dobře odolával všem vnějším činitelům. Cílem zásahů je tedy obnovit vyznění díla, dát mu možnost znovu fungovat v rámci svého určení při zachování a respektování jeho autentických hodnot. V. NÁVRH NA RESTUROVÁNÍ Před započetím restaurátorských prací bude proveden detailní restaurátorský průzkum, který bude nejprve zaměřen na vizuální průzkum s podrobnou fotodokumentací a grafickou lokalizací dílčích degradačních procesů a poškození. Pro optimální průběh jednotlivých restaurátorských kroků budou po zjištění stavu kamene a litiny odzkoušeny různé typy konzervačních materiálů a restaurátorských postupů a následně budou vybrány nejvhodnější prostředky pro daný materiál. Zkoušky budou zejména zaměřeny na postupy čištění a tmelení kamene. První fází restaurátorského záměru při obnově původního vzhledu díla bude pravděpodobné demontování jednotlivých částí kamenné architektury, vyvýšení a úprava kamenného základu, následné očištění od různých nečistot, prachových depozitů, krust, biologického napadení a biosanace povrchu kamene. V další fázi je nutná celková konsolidace kamenného materiálu vhodným zpevňovacím prostředkem. Po nezbytné 21 denní technologické přestávce a opětovné montáži celku architektury na své původní místo, je možné zahájit komplexní provedení plastických retuší všech poškozených míst a ztrát modelace. Tmely by měli být provedeny tak, aby plasticky navazovali na originál a zodpovídali mu strukturou a barevností. Dále následuje barevná lazurní retuš tmelů a rušivých míst. Důležitým finálním 5

6 krokem je ochranné ošetření povrchu kamene hydrofobizačním prostředkem. Litinový kříž bude očištěn a následně konzervován vhodným prostředkem a závěrečným nátěrem. Původně zlacené prvky kříže budou pozlaceny 24 karátovým plátkovým zlatem. VI. PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM PRACÍ Záměrem je kompletní rehabilitace kříže Jana Frydrycha v Rožnově pod Radhoštěm. Postup prací bude představovat: demontáž architektury kříže, úpravu základu, prekonsolidaci, očištění, snímání druhotných nevhodných a vyžilých vysprávek, biosanaci, minimalizaci krust, konsolidaci kamenného matriálu, injektáž vlasových trhlin a las, montáž architektury na původní místo, doplnění chybějících částí modelace, revizi spárování, barevnou retuš, konzervaci a povrchovou úpravu litinového kříže s korpusem Krista a páskou INRI. Celý povrch kamenných částí architektury bude na závěr hydrofonizován. Restaurování bude prováděno na místě. VI.I. SOUHR NAVRHOVANÉHO PROCESU RESTAUROVÁNÍ Pracovní postup lze na základě návrhu na restaurování rozdělit do několika následujících bodů: - fotodokumentace stavu před restaurováním, v průběhu jednotlivých etap i stavu po restaurování - zkoušky čištění povrchu rozpustnost a odstranitelnost biologického napadení, tmavých depozitů a krust, zkoušky tmelů barevnost, struktura. U zkoušek čištění je třeba volit takové prostředky, aby nedošlo k poškození objektu a každou technologii je nutno ověřit na méně exponovaném místě pro případ, že zvolený postup se ukáže jako chybný - kontrola statiky objektu a předpokládaná demontáž jednotlivých dílů kamenné architektury kříže, úprava a vyvýšení kamenného základu z podúrovně terénu, případně určení zda bude nutné zhotovit nový základ architektonického celku - mechanické snímání nevhodných a vyžilých plastických doplňků, vysprávek a spárování 6

7 - v případě, že se vyskytnou místa, kde by mohlo během čištění dojít ke ztrátě hmoty kamene je nutné tyto místa prekonsolidovat - předzpevnit vhodným konsolidačním prostředkem - očištění od prachových nánosů a povrchových usazenin cestou suchou; mokrou cestou odstranění tmavých depozitů a nečistot ve vodě rozpustných; chemickou cestou zredukování nebo ztenčení zčernalé síranové krusty na povrchu kamene s intenzivním vypláchnutím použitých chemických prostředků, případně provedení dočištění pomocí zábalů destilovanou vodou - mechanické odstranění zelených řas a mechů, očištění povrchu a sanace algicidním, fungicidním a baktericidním prostředkem s cílenou aplikací na jednotlivé druhy biologického napadení s rozdílnou rezistencí, biosanaci provést formou represivní a dočasně preventivní (proti opětovnému růstu) - celková konsolidace kamenného materiálu podle rozsahu rozrušení organokřemičitým zpevňovačem odpovídající koncentrace, penetrace bude provedena metodou nátěrů. Ke konsolidaci je třeba volit takové prostředky, aby byly účinné, ale nedošlo k změně barevnosti či snížení paropropustnosti materiálu a netvořily zpevněnou tvrdou vrstvu pouze pod povrchem kamene - stabilizace trhlin a las injektážní směsí, která narušený prostor zaplní a renovuje spojení mezi hmotami - demontování horního dílu podstavce, montáž upadlého dílu architektury kříže na své původní místo s horním dílem - po 21-denní technologické přestávce doplnění chybějící modelace dle provedených zkoušek materiálů ve hmotě probarveným tmelem z umělého kamene. Plastické retuše je vhodné provádět materiálem svou strukturou - hrubostí a barevností co nejvíce odpovídající originálu kamene. Plnivo i pojivo musí být voleny tak, aby svými mechanickými vlastnostmi co nejvíce odpovídaly vlastnostem doplňovaného kamene a nezanášely do památky látky, které by mohly vést k degradaci hmoty. V tomto případě se budou plastické retuše provádět přímým nanášením na povrch, spáry jednotlivých bloků kamene budou zatmeleny probarveným minerálním tmelem, - armatury pro přichycení doplňků budou použity pouze v nezbytných případech z nerezového materiálu, 7

8 - případné rozdíly v barevnosti kamene a tmelených ploch se vyřeší provedením lokální barevné retuše v partiích odlišnosti - k zabránění vnikání srážkové vody do objektu lze zamezit použitím některého z hydrofobních prostředků. Zároveň je však nutné zamezit pronikání vody ze základů objektu. V opačném případě by tento zákrok mohl být spíše na škodu. Zabránění pronikání vody lze provést terénními úpravami, které by odváděly vodu směrem od objektu. Celek povrchu pískovcového materiálu a vodorovných extrémně namáhaných částí bude hydrofobizován prostředkem s vyšším hydrofobním účinkem - sejmutí litinového kříže s korpusem Krista, snímání sekundárních vrstev a čištění od korozivních produktů chemické odrezení, konzervování metodou galvanického či žárového pozinkování, dále ošetření povrchu antikorozní základovou vrstvou a vrstvou olejového u jako podklad pod pozlacení plátkovým 24 karátovým zlatem, doplnění chybějících kovových částí kříže - osazení konzervovaného litinového kříže s korpusem Krista zpět na původní místo VII. TECHNOLOGICKÁ ČÁST - NÁVRH APLIKACE MATERIÁLŮ: Montáž/demontáž: manipulace se specializovanou technikou Čištění suchou cestou a snímání druhotných doplňků: měkké plastové kartáče, rýžové kartáče, vlasové štětce, skalpely, vidiové dlátka, Čištění mokrou cestou: voda, tlaková voda, vodní pára - Ultra Steam 500, měkké kartáče a štětce, destilovaná voda s buničinou, Čištění chemickou cestou (ztenčení krust): speciální čistící pasta - (Remmers), tlaková voda, buničina, Biosanace: amoniak, peroxid vodíku, destilovaná voda, líh, BFA (Remmers) Prekonsolidace a konsolidace: zpevňovače na bázi organokřemičitanů - Funcosil řady 100, 300, 500 (Remmers), štětce Injektáž trhlin a las: kopolymer ethylmetakrylátová pryskyřice Paraloid B72 (Rohm&Haas), křemenná moučka, injekční stříkačky a jehly, Funcosil KSE (Remmers) Rekonstrukce modelace a revize spárování: křemičitý písek (Střeleč), křemenná moučka, drcený hořický a božanovský pískovec, žlutý říční písek, šedý kopaný písek, práškové 8

9 pigmenty Bayferrox (Aqua), akrylátová disperze Primal (Rohm&Haas), bílý cement (Aarlborg), Barevná retuš: práškové pigmenty Bayferrox (Aqua), akrylátová disperze Primal (Rohm&Haas) Konzervace litinového kříže a korpusu Krista: odstraňovač starých nátěrů P05, odrezovací prostředek Rezol 2000, galvanické nebo žárové pozinkování, komaxit, antikorozní základová barva, - základový lak Ripolin, finální lak, štětce, Zlacení litinového Krista a pásky INRI: speciální olejový pod zlacení Mixtion, pravé plátkové 24 karátové (ct) zlato, štětce, speciální veverčí štětce na zlacení Hydrofobizace: Funcosil SNL (Remmers) Poznámka: Požadavek na investora úprava terénu. V Žirovnici dne MgA. Jan Vodáček Akademický sochař a restaurátor Žižkova 458, Žirovnice Tel:

10 Návrh na restaurování Kříže Jana Frydrycha v Rožnově pod Radhoštěm VIII. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA: VIII.I. FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU KŘÍŽE JANA FRYDRYCHA FOTO Č. 1 PŘEDNÍ CELKOVÝ POHLED, STAV PŘED RESTAUROVÁNÍM 10

11 FOTO Č. 2 ZADNÍ CELKOVÝ POHLED, STAV PŘED RESTAUROVÁNÍM 11

12 FOTO Č. 3 LEVÝ BOČNÍ POHLED, UPADLÁ ČÁST ARCHITEKTURY KŘÍŽE, ZNATELNÉ TMAVÉ SÍRANOVÉ DEPOZITY A VÝRAZNÉ BIOLOGICKÉ NAPADENÍ PŘEVÁŽNÉ ČÁSTI POVRCHU KAMENNÉHO MATERIÁLU 12

13 FOTO Č. 4 PRAVÝ BOČNÍ POHLED, UPADLÁ ČÁST ARCHITEKTURY KŘÍŽE, VÝRAZNÉ NAPADENÍ BIOLOGICKÝM ČINITELEM A SÍRANOVÝCH KRUST 13

14 Návrh na restaurování Kříže Jana Frydrycha v Rožnově pod Radhoštěm FOTO Č. 5 DETAIL, PŘEDNÍ POHLED NA NÁSTAVEC ZDOBENÝ LIDOVÝM FIGURÁLNÍM RELIÉFEM, VE SPODNÍ ČÁSTI JE KAMENNÝ POVRCH POKRYT ZČERNALOU KRUSTOU, V ZÁHYBECH ZNATELNÉ ZBYTKY NEPŮVODNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY 14

15 FOTO Č. 6 DETAIL, PRAVÝ BOČNÍ POHLED NA NÁSTAVEC ZDOBENÝ LIDOVÝM FIGURÁLNÍM RELIÉFEM, POVRCH JE POKRYTÝ ZČERNALOU KRUSTOU, ZNATELNÉ BIOLOGICKÉ NAPADENÍ MATERIÁLU, ZBYTKY POVRCHOVÝCH ÚPRAV 15

16 FOTO Č. 7 DETAIL, LEVÝ BOČNÍ POHLED NA NÁSTAVEC ZDOBENÝ LIDOVÝM FIGURÁLNÍM RELIÉFEM, POVRCH JE POKRYTÝ ZČERNALOU KRUSTOU, ZNATELNÉ BIOLOGICKÉ NAPADENÍ MATERIÁLU, V ZÁHYBECH ZBYTKY POVRCHOVÝCH ÚPRAV 16

17 FOTO Č. 8 DEGRADACE BOČNÍ STRANY SOKLOVÉ ČÁSTI - MECHANICKÉ POŠKOZENÍ, UVOLNĚNÉ SPÁROVÁNÍ, SÍRANOVÉ KRUSTY A BIOLOGICKÉ NAPADENÍ NA POVRCHU KAMENE 17

18 FOTO Č. 9 DEGRADACE BOČNÍ STRANY SOKLOVÉ ČÁSTI - MECHANICKÉ POŠKOZENÍ - URAŽENÉ HRANY, UVOLNĚNÉ SPÁROVÁNÍ, BIOLOGICKÁ KONTAMINACE - MECHY, ŘASY A LIŠEJNÍKY NA POVRCHU KAMENE 18

19 FOTO Č. 10 DEGRADACE PŘEDNÍ STRANY SOKLOVÉ ČÁSTI - MECHANICKÉ POŠKOZENÍ ZTRÁTA PROFILACE, UVOLNĚNÉ SPÁROVÁNÍ, SÍRANOVÉ KRUSTY A BIOLOGICKÉ NAPADENÍ NA POVRCHU KAMENE 19

20 FOTO Č. 11 DEGRADACE PRAVÉ BOČNÍ STRANY SOKLOVÉ ČÁSTI - MECHANICKÉ POŠKOZENÍ ZTRÁTA PROFILACE, URAŽENÉ ROHY A HRANY, UVOLNĚNÉ SPÁROVÁNÍ, SÍRANOVÉ KRUSTY A BIOLOGICKÉ NAPADENÍ NA POVRCHU KAMENE 20

21 FOTO Č. 12 DETAILNÍ BOČNÍ POHLED NA MECHANICKÉ POŠKOZENÍ A BIOLOGICKÉ NAPADENÍ ZELENOU ŘASOU A SÍRANOVOU KRUSTOU NA POVRCHU KAMENE 21

22 Návrh na restaurování Kříže Jana Frydrycha v Rožnově pod Radhoštěm FOTO Č. 13 DETAILNÍ POHLED ZE ZADNÍ STRANY NÁSTAVCE NA MECHANICKÉ POŠKOZENÍ, UVOLNĚNÉ SPÁROVÁNÍ, TMAVÉ DEPOZITY A VÝRAZNOU KONTAMINACI BIOLOGICKÝM ČINITELEM - MECHY, ŘASY A LIŠEJNÍKY NA POVRCHU KAMENE 22

23 FOTO Č. 14 DETAILNÍ POHLED NA MECHANICKÉ POŠKOZENÍ URAŽENÉ HRANY, UVOLNĚNÉ SPÁROVÁNÍ, VÝRAZNÁ KONTAMINACE BIOLOGICKÝM ČINITELEM - MECHY, ŘASY A LIŠEJNÍKY NA POVRCHU KAMENE 23

24 FOTO Č. 15 DETAILNÍ POHLED NA MECHANICKÉ POŠKOZENÍ TVORBA TRHLIN A LAS, UVOLNĚNÉ SPÁROVÁNÍ 24

Kostel sv. Kajetána, Nerudova ulice, Praha - Malá Strana (kostel Panny Marie Ustavičné Pomoci - u Kajetánů) Zpracoval: Ing. arch. Richard Cibik.

Kostel sv. Kajetána, Nerudova ulice, Praha - Malá Strana (kostel Panny Marie Ustavičné Pomoci - u Kajetánů) Zpracoval: Ing. arch. Richard Cibik. 2013 Kostel sv. Kajetána, Nerudova ulice, Praha - Malá Strana (kostel Panny Marie Ustavičné Pomoci - u Kajetánů) Zpracoval: Ing. arch. Richard Cibik OPRAVA PRŮČELÍ DO NERUDOVY ULIC NÁVRH OPRAV PRO ROK

Více

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství II. Podlahy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Základnífunkce a požadavky Podlaha je konstrukce uložená na vrchníploše podkladu za účelem dosažení technických (estetických) vlastností

Více

Ochranné nátěrové hmoty

Ochranné nátěrové hmoty Ochranné nátěrové 4 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

Oprava zdobných prvků fasády č.p. 172, nám. T.G.M., Česká Lípa

Oprava zdobných prvků fasády č.p. 172, nám. T.G.M., Česká Lípa I. Lokace památky 1. 2. 3. 4. 5. Kraj: Liberecký Okres: Česká Lípa Obec: Česká Lípa Umístění: st.p.č. 286, k.ú.: Česká Lípa Název památky: č.p.172 II. Údaje o památce 1. Autor: stavební architektonická

Více

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky Příprava před zateplením fasády 3. výběr typu fasádní omítky Výběr vhodné omítky závisí na požadovaných vlastnostech materiálu, podmínkách aplikace, požadavcích vyplývajících z konkrétního typu budovy,

Více

nábytek ZAVĚŠENÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY USNADŇUJÍ ÚDRŽBU FOTO VILLEROY & BOCH Living

nábytek ZAVĚŠENÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY USNADŇUJÍ ÚDRŽBU FOTO VILLEROY & BOCH Living nábytek ZAVĚŠENÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY USNADŇUJÍ ÚDRŽBU FOTO VILLEROY & BOCH 62 Living PŘI VÝBĚRU NÁBYTKU DO KOUPELNY BYCHOM SE NEMĚLI ŘÍDIT POUZE JEHO VZHLEDEM, TVAREM A VELIKOSTÍ, ALE MĚLI BYCHOM SE ZAJÍMAT

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

Obec Chotiněves Investiční záměr k realizaci dotace na akci OPRAVA POMNÍKU PADLÝM - JIŠTĚRPY Investiční záměr je součástí žádosti o účelovou dotaci předkládanou v rámci programu ISPROFIN č. 107 190 Zachování

Více

omítky tmely stavební chemie fasády anhydritové podlahy Sanace vlhkého zdiva a renovace historických objektů

omítky tmely stavební chemie fasády anhydritové podlahy Sanace vlhkého zdiva a renovace historických objektů omítky tmely stavební chemie fasády anhydritové podlahy Sanace vlhkého zdiva a renovace historických objektů Sanace vlhkého zdiva a renovace historických objektů Česká republika je stát s bohatou historií.

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

Restaurátorský průzkum omítek na fasádě

Restaurátorský průzkum omítek na fasádě Restaurátorský průzkum omítek na fasádě Jiří Bláha srpen září 2012 I. Údaje o památce Objekt: Městská zvonice Adresa: čp. 72, Náměstí Svobody 7, 385 17 Vimperk, parc. č. 1 Kraj, okres: Jihočeský, Prachatice

Více

Technický postup rekonstrukce balkonů, teras a lodžií. epoxidovými systémy Polycol

Technický postup rekonstrukce balkonů, teras a lodžií. epoxidovými systémy Polycol Technický postup rekonstrukce balkonů, teras a lodžií. epoxidovými systémy Polycol 1 Obsah: 1. Úvod str.. 3 2. Příčiny poškození str.. 4 3. Doporučené řešení varianty oprav str.. 5-14 4. Seznam použitých

Více

I N O V A C E S P R O F I L E M

I N O V A C E S P R O F I L E M I N O V A C E S P R O F I L E M C Střešní terasy Konstrukční skladby 0-00 Z praxe pro praxi Jméno Schlüter-Systems představuje již od roku inteligentní řešení konstrukcí balkonů a teras. Tehdy objevil

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

Mariánský sloup (obláčkový) se sochou Panny Marie (Immaculata) na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči

Mariánský sloup (obláčkový) se sochou Panny Marie (Immaculata) na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči Mariánský sloup na náměstí v Telči DANIEL CHADIM Mariánský sloup (obláčkový) se sochou Panny Marie (Immaculata) na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči Restaurátorský záměr včetně orientačního restaurátorského

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu

Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu KEIM Reno Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu První kontaktní zateplovací systémy byly vyvinuty už v 60. letech minulého století, u nás se objevují od 90. let. Od

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.13 Konstrukce skříňového nábytku Kapitola

Více

Silikátové nátěrové systémy

Silikátové nátěrové systémy Silikátové nátěrové systémy Ideální pro historické i moderní budovy www.meffert.cz 13-0716_Profitec_Silikátové_naterove_systemy_v2.indd 1 10.4.2013 9:19:28 Profitec silikátové nátěry Přirozený pokrok ProfiTec

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Nátěry fasád Dříve než začnete První natírání vašeho domu je velkým okamžikem. Váš dům díky správně zvolené fasádní barvě získá originální výraz. Pokud jde o údržbu, jistě nechcete, aby váš dům byl jenom

Více

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva Chemicko-technologický průzkum Akce: Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v St. Martin (Dolní Rakousko) Zadání průzkumu: statigrafie barevných

Více

Metodika k vyřízení žádosti o vydání závazného stanoviska ve věci restaurování

Metodika k vyřízení žádosti o vydání závazného stanoviska ve věci restaurování Metodika k vyřízení žádosti o vydání závazného stanoviska ve věci restaurování Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést restaurování movité či nemovité kulturní památky, je povinen si předem vyžádat

Více

BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD.

BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD. BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD. Příloha 1_Modelový příklad Krok 1, 2, 3 Modelový příklad průzkumu barevných vrstev iluminovaného rukopisu XIV A 13 je zaměřený na fyzický stav iluminací,

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Provedení sond do terasy

Provedení sond do terasy Zakázka číslo: 2010-10689-VojtJ Technická pomoc Provedení sond do terasy Hrzánský palác, Loretánská 9/177, Praha 1 - Hradčany Zpracováno v období srpen 2010 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054

Více

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON nátěrové a podlahové systémy na polymerové bázi Ochrana betonových povrchů Vynikající přídržnost k podkladu Snadná údržba Vysoká životnost

Více

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Construction Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor Sika CZ, s.r.o. Oblasti použití Izolace spodní stavby, základů vlivy dešťová a podzemní voda, humusové kyseliny rozpouštěcí posypové

Více

Kterou lazuru z vaší nabídky použít?

Kterou lazuru z vaší nabídky použít? Kterou lazuru z vaší nabídky použít? Současná nabídka lazur z COLORLAKu představuje ucelenou a profesionální formu ochrany dřeva ve všech jeho oblastech povrchové úpravy pro použití v exteriéru i interiéru.

Více

Udržování staveb a péče o stavební památky. Trvalá ochrana hodnotných kulturních památek

Udržování staveb a péče o stavební památky. Trvalá ochrana hodnotných kulturních památek Udržování staveb a péče o stavební památky Trvalá ochrana hodnotných kulturních památek 2 Obsah 4 Ochrana stavebních památek 6 Faktor úspěchu-plánování 8 Příčiny vlivu počasí na stavební materiály 10 Odsolování

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Ekologie obnovy Restoration ecology. J. Frouz frouz@natur.cuni.cz konz. hodiny po. 13-15

Ekologie obnovy Restoration ecology. J. Frouz frouz@natur.cuni.cz konz. hodiny po. 13-15 Ekologie obnovy Restoration ecology J. Frouz frouz@natur.cuni.cz konz. hodiny po. 13-15 Co to je Obor aplikované ekologie, který se zabývá obnovou ekosystémů do původního stavu (ale do kterého?). Stav

Více

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE EPOSTYL 215 AS Antistatická nátěrová podlahovina CHARAKTERISTIKA: EPOSTYL 215 AS je epoxidová dvousložková antistatická nátěrová podlahovina (vrchní vrstva), vyhovující požadavkům ČSN EN 1081 a ČSN 34

Více

Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku

Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku Stránka 1 z 12 Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku Číslo položky 1. Skříň policová Počet kusů 1 rozměry - výška 1900 až 2000

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze

Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze PROJEKT TECHNOPARK KRALUPY Reg. č. projektu: 5.1PP04/052 TECHNOPARK VTP KRALUPY Stavební chemie Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze Město

Více

Možnosti ochrany fasád pomocí hydrofobizace

Možnosti ochrany fasád pomocí hydrofobizace Možnosti ochrany fasád pomocí hydrofobizace Pavel Šťastný 17.04.2008 1 Cíl hydrofobizace Redukce nasákavosti a tím zamezení škod způsobovaných vlhkostí Maximální vodoodpudivost Zlepšení tepelného odporu

Více

WWW.MILOTA.CZ SYSTÉM ODBORNÉ SPRÁVY NEMOVITOSTI

WWW.MILOTA.CZ SYSTÉM ODBORNÉ SPRÁVY NEMOVITOSTI WWW.MILOTA.CZ SYSTÉM ODBORNÉ SPRÁVY NEMOVITOSTI WWW.MILOTA.CZ KDO JSME A CO JE SYSTÉM ODBORNÉ SPRÁVY NEMOVITOSTI? WWW.MILOTA.CZ MILOTA Kladno, spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která poskytuje

Více

sbírkové předměty: inv. č. XII 6131/1 2, dva motáky pplk. Mašína z konce června 1942

sbírkové předměty: inv. č. XII 6131/1 2, dva motáky pplk. Mašína z konce června 1942 ZPRÁVA O KONZERVACI MOTÁKŮ PPLK. MAŠÍNA sbírkové předměty: inv. č. XII 6131/1 2, dva motáky pplk. Mašína z konce června 1942 majitel: Vojenský historický ústav Praha 1. POPIS STAVU PŘED KONZERVACÍ Jedná

Více

Konference Podlahy 2014

Konference Podlahy 2014 Konference Podlahy 2014 Tematický okruh: Název: Autor. Podlahy na terasách, balkónech a v exteriéru Zásady navrhování keramických dlažeb na balkónech a terasách Jiří Pavlíček Henkel ČR, spol. s r.o., U

Více

Fasádní a střešní profily a systémy

Fasádní a střešní profily a systémy CCZ 1000 CZ/09.2011/Redtype Fasádní a střešní profily a systémy CZ s.r.o., S 257 311 040 X 257 311 041 w www.ruukki.cz w www.ruukkistrechy.cz U poptavky@ruukki.com Copyright 2011 Rautaruukki Corporation.

Více

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE Účinnost technologie ke snižování emisí [%] Nově ohlašovaná položka bude sloužit k vyhodnocení účinnosti jednotlivých typů odlučovačů a rovněž k jejímu sledování ve vztahu k naměřeným koncentracím znečišťujících

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY Obrubník zahradní PD, Obrubník zahradní, Obrubník zahradní se zámkem, Obrubník zahradní palisádový, Obrubník arkádový, Obrubník tryskaný, Obrubník vymývaný betonové

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

ZPRÁVA č. 63/15. Stavebně technický průzkum a posouzení obvodového pláště a konstrukce střechy objektu Policie ČR, U Opatrovny č.p.

ZPRÁVA č. 63/15. Stavebně technický průzkum a posouzení obvodového pláště a konstrukce střechy objektu Policie ČR, U Opatrovny č.p. Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. Svobody 814, Liberec 15, 460 15, tel. 482750583, fax. 482750584, mobil 603711985, 724034307 e-mail : diagnostika.lb@volny.cz,http://www.diagnostikaliberec.cz ZPRÁVA

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

REGIOCENTRUM NOVÝ PIVOVAR

REGIOCENTRUM NOVÝ PIVOVAR - 1-3Q PROJECT a.s. Inženýrská a projekční kancelář Eliščino nábřeží 304 Hradec Králové Investor : KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Hradec Králové, Pivovarské Náměstí 1245/2 REGIOCENTRUM NOVÝ PIVOVAR

Více

Průmyslové nátěrové hmoty

Průmyslové nátěrové hmoty Průmyslové nátěrové hmoty Společnost FEYCOLOR vznikla v Německu v roce 1948 a je trvale úzce specializována na vývoj a výrobu vysoce kvalitních průmyslových nátěrů pro oblast antikorozní ochrany, ochrany

Více

5/4.4.2 ÚDRŽBA A OBNOVA HISTORICKÝCH FASÁD

5/4.4.2 ÚDRŽBA A OBNOVA HISTORICKÝCH FASÁD TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU Část 5, Díl 4, Kapitola 4.2, str. 1 5/4.4.2 ÚDRŽBA A OBNOVA HISTORICKÝCH FASÁD Předpokladem kvalitně provedené obnovy historické fasády je v první řadě vyhodnocení její

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

Anton Petter, 1844. II. etapa. Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA. olejomalba na plátně ROZMĚRY

Anton Petter, 1844. II. etapa. Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA. olejomalba na plátně ROZMĚRY ZAVRAŽDĚNÍ SV. VÁCLAVA Anton Petter, 1844 II. etapa NÁZEV: Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA olejomalba na plátně ROZMĚRY 825 x 490 cm MAJITEL: Arcibiskupství Olomoucké

Více

Technologický postup aplikace hydroizolačního nátěru S-T8. Den Braven Sealants. Den Braven Czech and Slovak s.r.o. 1

Technologický postup aplikace hydroizolačního nátěru S-T8. Den Braven Sealants. Den Braven Czech and Slovak s.r.o. 1 Technologický postup aplikace hydroizolačního nátěru S-T8 Den Braven Sealants Den Braven Czech and Slovak s.r.o. 1 Obsah: 1.Úvod str.. 3 2. Seznam používaných výrazů str.. 4 3. Pracovní prostředky str...

Více

FASÁDY. Investice do budoucnosti

FASÁDY. Investice do budoucnosti FASÁDY Investice do budoucnosti Vzhled dekorativních omítek, výhody odvětrávaných fasád Rodinný dům před sanací fasády Rodinný dům po sanaci fasády systémem vinytherm Kvalita a promyšlené detaily Fasádní

Více

Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot PRŮMYSLOVÉ NÁTĚRY

Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot PRŮMYSLOVÉ NÁTĚRY APLIKAČNÍ LIST CHS-HYDROSPOL D 01 Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot CHARAKTERISTIKA CHS-Hydrospol D 01 je vodná emulze uretanizované alkydové pryskyřice modifikované

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Národní památkový ústav ústřední pracoviště

Národní památkový ústav ústřední pracoviště Národní památkový ústav ústřední pracoviště Valdštejnské nám. 3 118 01 Praha 1 - Malá Strana P. O. BOX 84 Telefon: +420-257010111 Fax: +420-257531678 E-mail: up@up.npu.cz Váš dopis značky/ze dne Naše značka

Více

I. PREAMBULE II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

I. PREAMBULE II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Naše zn.: ZŠ 170/2015 Vyřizuje: Petra Barošová Telefon: 575 733 021 E mail: skola@zs travniky.cz Datum: 11. 6. 2015 Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební

Více

REALIZACE ALABASTROVÝCH KOPIÍ PAŠIJOVÉHO CYKLU

REALIZACE ALABASTROVÝCH KOPIÍ PAŠIJOVÉHO CYKLU REALIZACE ALABASTROVÝCH KOPIÍ PAŠIJOVÉHO CYKLU Na počátku roku 2014 byla započata spolupráce SPŠKS v Hořicích s NPÚ v Ústí nad Labem, jejímž cílem je vytvoření věrných kamenosochařských kopií 17 alabastrových

Více

OCHRANA A OBNOVA PAMÁTEK. Program produktů a systémů

OCHRANA A OBNOVA PAMÁTEK. Program produktů a systémů OCHRANA A OBNOVA PAMÁTEK Program produktů a systémů 2 Obsah 1 6 Čištění 2 10 Odsolování 3 12 Vyplnění dutin a zvýšení nosnosti 4 16 Zpevnění 5 18 Redukce bobtnání 6 24 Modulový systém KSE 7 26 Repliky

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ II. (LOP II.) - SPOJE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

SILIKÁTOVÉ FASÁDNÍ BARVY

SILIKÁTOVÉ FASÁDNÍ BARVY JUBOSIL FX silikátová fasádní barva mikroarmovaná silikátová fasádní barva JUBOSIL ANTIK silikátová lazurovací barva Popis a oblast použití Silikátové barvy jsou kvůli specifickému způsobu chemické vazby

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

APLIKAČNÍ LIST EPOSTYL 215 V Vodouředitelný epoxy vrchní matný ochranný nátěr na beton, probarvený

APLIKAČNÍ LIST EPOSTYL 215 V Vodouředitelný epoxy vrchní matný ochranný nátěr na beton, probarvený EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE EPOSTYL 215 V Vodouředitelný epoxy vrchní matný ochranný nátěr na beton, probarvený CHARAKTERISTIKA EPOSTYL 215 V je dvousložková nátěrová hmota skládající se ze složky A,

Více

Návod na instalaci - Linoleum xf role

Návod na instalaci - Linoleum xf role LINOLEUM LINOLEUM XF Návod na instalaci - Linoleum xf role Antistatické Linoleum SD Říjen 2012 Popis řady Tarkett Linoleum SD: Linoleum je vyrobeno z přírodních surovin jako je lněný olej, pryskyřice,

Více

SDRUŽENÁ ZAKÁZKA NA OPRAVY SCHODIŠŤ V KOHOUTOVICÍCH

SDRUŽENÁ ZAKÁZKA NA OPRAVY SCHODIŠŤ V KOHOUTOVICÍCH Filip Demel Poskytování technických služeb v oblasti stavitelství SDRUŽENÁ ZAKÁZKA NA OPRAVY SCHODIŠŤ V KOHOUTOVICÍCH D.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA TP Investor Statutární město Brno Městská část Brno - Kohoutovice

Více

přechodové profily pro podlahy o nestejné výšce Pronivel Cerfix Pronivel P

přechodové profily pro podlahy o nestejné výšce Pronivel Cerfix Pronivel P PROFILPAS S.P.A. VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY TEL. +39 (0)49 8878411 +39 (0)49 8878412 FAX. +39 (0)49-706692 EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM přechodové profily pro podlahy o nestejné výšce

Více

Drobné sakrální památky v České Lípě. Michal Panáček Miroslav Pröller

Drobné sakrální památky v České Lípě. Michal Panáček Miroslav Pröller Drobné sakrální památky v České Lípě Michal Panáček Miroslav Pröller Obsah Úvod 4 O. s. Drobné památky severních Čech 5 Chronologická historie činnosti sdružení 6 Drobné sakrální památky v České Lípě 17

Více

Schiedel UNI ADVANCED. Schiedel STABIL. Proč komín SCHIEDEL? - INOVOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM - KOMÍNOVÝ SYSTÉM DOSTUPNÝ PRO KAŽDÉHO

Schiedel UNI ADVANCED. Schiedel STABIL. Proč komín SCHIEDEL? - INOVOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM - KOMÍNOVÝ SYSTÉM DOSTUPNÝ PRO KAŽDÉHO .2. :53 Page 2 ZÁRUKA 3 x LET (při vyhoření, při působení vlhkosti, proti korozi) Komínový systém Schiedel ABSOLUT Zatřídění komínových vložek EN 57-1 A1N1 D1P1; EN 57-2 A3N1 D4P1 WA vložky (cm) Šachta

Více

Zadání a pokyny k vypracování maturitní práce z Navrhování

Zadání a pokyny k vypracování maturitní práce z Navrhování INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA ŽIVNOSTENSKÁ, PLZEŇ, ŠKROUPOVA 13 Škroupova 13, 301 00 Plzeň, 377 235 389 Obor vzdělání: 82 41 M/07 Modelářství a návrhářství oděvů Třída: 4 MO Školní rok: 2013/2014 Zkušební

Více

JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN

JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN BEZPEČNOSTNÍ LIST JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN Strana 1/5 Datum vydání/revize 01. 02. 2005 1. IDENTIFIKACE VÝROBKU, VÝROBCE, DISTRIBUTOR A DOVOZCE Obchodní název přípravku: Technický

Více

Poruchy nosných konstrukcí balkonů vznikají převážně následkem vadné nebo chybějící hydroizolace.

Poruchy nosných konstrukcí balkonů vznikají převážně následkem vadné nebo chybějící hydroizolace. Balkony a lodžie 9.10.2009 Home str. 96 /Jitka Kulhánková a Jiří Zadorožný/ Ostatní Oprava balkonu není jednoduchá záležitost. Zkušeností z realizací oprav přibylo, ale ne vždy je dokážeme správně zúročit.

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI D) VÝBAVA STAVBY D1 PODLAHY D2 OKNA D3 DVEŘE D4 KOVOVÉ PRVKY Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler, 2011 - Okna

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

reds_shipi_cz140408_rz 14.04.2008 17:01 Uhr Page 1 redstone Likvidace a systémová prevence plísní

reds_shipi_cz140408_rz 14.04.2008 17:01 Uhr Page 1 redstone Likvidace a systémová prevence plísní reds_shipi_cz140408_rz 14.04.2008 17:01 Uhr Page 1 redstone Likvidace a systémová prevence plísní reds_shipi_cz140408_rz 14.04.2008 17:01 Uhr Page 2 Co je plíseň? Plísní existuje cca 250 000 různých druhů,

Více

Tikají vám doma těkavé látky?

Tikají vám doma těkavé látky? Tikají vám doma těkavé látky? Kvalitu vnitřního prostředí staveb bezesporu ovlivňuje celá řada chemických látek, jež si pouštíme do domovů, kanceláří a mnoha dalších prostor. Následující text pojednává

Více

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby 11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro

Více

Vypracoval: Anatoly Kopshin Kontakt: +420 773 191 204, anatoly@nanoprotech.cz, nanoprotechcz@gmail.com Datum: 6. 1. 2015 www.nanoprotech.

Vypracoval: Anatoly Kopshin Kontakt: +420 773 191 204, anatoly@nanoprotech.cz, nanoprotechcz@gmail.com Datum: 6. 1. 2015 www.nanoprotech. Katalog sprejů Nanoprotech Vypracoval: Anatoly Kopshin Kontakt: +420 773 191 204, anatoly@nanoprotech.cz, nanoprotechcz@gmail.com Datum: 6. 1. 2015 www.nanoprotech.cz O nás: Jsme česká společnost ELF Logistic

Více

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 5 let záruky ROCKWOOL ECOROCK FF Kompletní fasádní zateplovací systém ÚSPORA NÁKLADŮ KOMFORT BYDLENÍ PESTRÁ PALETA BAREV POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Vhodný pro každou stěnu! Zateplovací systém ECOROCK FF na fasádě

Více

PRACOVNÍ DESKY KAMENNÉ PRACOVNÍ DESKY:

PRACOVNÍ DESKY KAMENNÉ PRACOVNÍ DESKY: KAMENNÉ PRACOVNÍ DESKY: PRACOVNÍ DESKY ŽULA - přírodní kámen tvořený křemíkem, živicí a slídami - velká tvrdost (odolnost proti nárazům a poškrábání), nejtvrdší na trhu - odolnost proti teplotám do 300

Více

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Rekonstrukce balkonů Rekonstrukce balkonů je nedílnou součástí oprav a zateplování budov. Správné a systémové řešení balkonů

Více

DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP. Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE

DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP. Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP H Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE Vypracoval:

Více

Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o.

Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o. Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Strojní Katedra mechanické technologie Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o. Student: Daniela Pavelková 2 Obsah 1. Profil firmy... 3 2. Kontrola

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

K3/10/3.1. Nivelační hmota, šedá Barevný tón 10/3.1. Pro vytvoření ploch Pandomo Floor a Floor Plus v šedém betonovém provedení.

K3/10/3.1. Nivelační hmota, šedá Barevný tón 10/3.1. Pro vytvoření ploch Pandomo Floor a Floor Plus v šedém betonovém provedení. K3/10/3.1. Pro vytvoření ploch Pandomo Floor a Floor Plus v šedém betonovém provedení Probarvená S ARDURAPID efektem Rychle schnoucí Nivelační hmota, šedá Barevný tón 10/3.1. Pro vrstvy od 5 do 10 mm S

Více

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2014 průmysl design komfort krajina

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2014 průmysl design komfort krajina PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2014.průmysl design.komfort krajina 1 Barrikade EW vodouředitelný epoxidový nátěr 1. vrstva EW Pigment 2. vrstva EW Pigme nt EW klar PRODUKT ltr/m2 Kč/ltr Kč/m2 penetrace Barr. EW klar

Více

Hydroizolační a fasádní systémy AUSTIS

Hydroizolační a fasádní systémy AUSTIS Hydroizolační a fasádní systémy AUSTIS www.austis.cz www.naterynastrechy.cz přehled produktů FORTISOL dvousložková polymercementová hydroizolační stěrková hmota k bezešvým izolacím a ochraně stavebních

Více

21. 25. 9. 2010 PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL LETŇANY. Nyní za SUPER CENY. Dejte svému domu novou tvář 5. VELETRH PROGRESIVNÍHO STAVĚNÍ ZE DŘEVA

21. 25. 9. 2010 PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL LETŇANY. Nyní za SUPER CENY. Dejte svému domu novou tvář 5. VELETRH PROGRESIVNÍHO STAVĚNÍ ZE DŘEVA Nyní za SUPER CENY Dejte svému domu novou tvář Lindab Rainline dokonalý okapový systém pro všechny typy střech a krytin, který Vám přináší mnohem více... Povrch HB Polyester 50 m Švédská ocel 10 barevných

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol Zastoupený: prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., rektor IČ: 60460709

Více

Manuál pro podlaháře Lepení pružných, textilních a dřevěných podlahových krytin

Manuál pro podlaháře Lepení pružných, textilních a dřevěných podlahových krytin Vědět podstatné: Systémy MAPEI, zkušenosti profesionálů Manuál pro podlaháře Lepení pružných, textilních a dřevěných podlahových krytin Profesionální a správné lepení pružných, textilních a dřevěných podlahových

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

obchodně-technické školení www.spolchemie.cz 1

obchodně-technické školení www.spolchemie.cz 1 www.spolchemie.cz 1 stavební chemie poměrně široký pojem z výroby SPOLCHEMIE nabízíme: penetrační a impregnační materiály, adhezní můstky průmyslové nátěrové hmoty podlahové systémy pojiva pro polymermalty,

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox WL 100

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox WL 100 1 / 5 Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox WL 100 Identifikační kód typu produktu PROD0607 StoPox WL 100 Použití EN 1504-2: Výrobek pro ochranu povrchu povrchová úprava ochrana proti vniknutí

Více

Za zvýhodněnou cenu zde nabízíme vybrané produkty ze širšího sortimentu keramických kuchyňských dřezů, doplňků a baterií. Dóza 350 g za 363,- Kč

Za zvýhodněnou cenu zde nabízíme vybrané produkty ze širšího sortimentu keramických kuchyňských dřezů, doplňků a baterií. Dóza 350 g za 363,- Kč Keramika Systemceram Prodejní akce 2015 Kappa 86 + baterie Beta Za zvýhodněnou cenu zde nabízíme vybrané produkty ze širšího sortimentu keramických kuchyňských dřezů, doplňků a baterií. Nejdůležitější

Více