NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ"

Transkript

1 MGA. JAN VODÁČEK AKADEMICKÝ SOCHAŘ A RESTAURÁTOR ESTAURÁTOR Žižkova 458 Žirovnice Tel: NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ KŘÍŽ JANA FRYDRYCHA V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM OŠTĚM 2015

2 Obsah: I. Základní Informace o památce..3 I.I.. Lokalizace památky...3 I.II.. Údaje o památce...3 I.III. Údaje o akci.. 3 II. Popis památky.4 III. Popis současného stavu památky před restaurováním.4 IV. Koncepce restaurování 5 V. Návrh na restaurování..5 VI. Předběžný harmonogram prací.6 VI.I. Souhrn navrhovaného procesu restaurování... 6 VII. Technologická část - návrh aplikace materiálů.8 VIII. Obrazová dokumentace.9 2

3 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PAMÁTCE Návrh na restaurování Kříže Jana Frydrycha v Rožnově pod Radhoštěm I.I. Lokalizace památky Kraj: Zlínský Město: Rožnov pod Radhoštěm Okres: Vsetín Název památky: Kříž Jana Frydrycha Situování: Kříž v blízkosti vzrostlých stromů naproti restaurace U Janoštíka Bližší určení místa: Pozemek na parcele číslo 3625/2 I.II. Údaje o památce Autor: neznámý Technika/materiál: středně zrnitý pískovec, litina Předchozí restaurátorské zásahy: na objektu byly nejméně jednou provedeny neodborné úpravy monotónní barevné povrchové nátěry, osazená část architektury na nepůvodní místo I.III. Údaje o akci Zadavatel: Vypracoval: Město Rožnov pod Radhoštěm MgA. Jan Vodáček Akademický sochař a restaurátor Žižkova 458, Žirovnice Tel.: Poznámka: Údaje a snímky obsažené v návrhu na restaurování podléhají zákonu č.121/200 Sb. O právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změnách některých zákonů, tzv. autorském zákonu. Jakékoliv nakládání s obsahem je nezákonné! 3

4 II. POPIS PAMÁTKY Kříž se soklovou architekturou zhotovený ze středně zrnitého pískovce je situován pod vzrostlými stromy naproti restauraci U Janoštíka v Rožnově pod Radhoštěm. Soklová část se skládá z několika dílů zakončených litinovým křížem. Na jednoduše profilovanou podstavu přiléhá nástavec po stranách zdobený lidovými figurálními reliéfy a zakončený vyloženou profilovanou kordonovou hlavní římsou. Vrchní díly s jednoduchým architektonickým členěním se postupně velikostně směrem nahoru stupňují, čímž dochází k zúžení horní základny. Z této základny vychází jednoduchý litinový kříž s korpusem ukřižovaného Ježíše Krista a nápisovou páskou s latinským titulem INRI. III. POPIS SOUČASNÉHO STAVU PAMÁTKY PŘED RESTAUROVÁNÍM Celek architektury kříže se v současné době nachází v havarijním stavu. Z důvodu situování kříže se jako závažnější poškození jeví zasažení povrchu biologickým činitelem, které je dáno umístěním pod korunami vzrostlých stromů a travnatého prostranství, z čehož pramení permanentní provlhčení kamene s následnou postupnou erozí pojiva materiálu. Povrch je výrazně kontaminován zejména mechy, lišejníky a zelenými řasami, které v pískovcovém materiálu prodlužují retenci vlhkosti a způsobují tak fyzikální a chemickou korozi. Lokálně došlo vlivem degradace k úbytku autentické hmoty kamenného materiálu. Spodní část soklové architektury se navršováním terénu nachází mírně pod jeho úrovní spolu s kamennou základnou. Nejvýraznějším poškozením je horní část soklové architektury, která zcela chybí. Upadlá část konkrétního bloku kamene se nachází ze zadní strany architektury kříže. S největší pravděpodobností byla tato část umístěna pod vrchním dílem podstavce s litinovým křížem. Celek kamenné soklové části kříže je dále lokálně znečištěn tmavými depozity. V místech dešťových stínů je povrch částečně pokryt zčernalými síranovými krustami v rozsahu cca. 60%. Kamenný materiálu vykazuje rovněž výrazné známky degradace. Na některých hranách, rozích, profilech a plasticky výrazných místech je patrná absence hmoty mechanickým uražením, otěrem i samovolnou abrazí kamenného materiálu vlivem povětrnostních podmínek. Povrch kamene je pevný, nicméně některá místa jsou již méně čitelná, především modelace figurálních reliéfů. Mechanické poškození není natolik rozsáhlé, aby bezprostředně ohrožovalo stabilitu objektu. Je však ve větší míře patrné především v oblasti mezi bloky, kde již nepní žádnou funkci uvolněné spárování. V záhybech, 4

5 profilaci figur a místech chráněných před srážkovou vodou lze vidět zbytky šedého nátěru. Zde bude záležet na podrobnějším restaurátorském průzkumu, aby určil složení, původnost či vliv nátěru na degradaci památky. Část litinového kříže s korpusem Ježíše Krista spolu s nápisovou páskou INRI vykazuje rovněž výrazné známky koroze materiálu se ztrátou konzervačních filmů. Kovový povrch je silně pokryt vrstvou koroze a rzí. Je pravděpodobné, že litinový korpus Krista spolu s paskou INRI byl v minulosti pozlacen. IV. KONCEPCE RESTAUROVÁNÍ S ohledem na dochovaný stav díla, jeho význam, lokalizaci a prezentaci díla jako celku, se doporučuje provést komplexní restaurátorský zásah. Ten by měl uvést celek kříže do takového stavu, aby byla zajištěna jeho další existence a dobře odolával všem vnějším činitelům. Cílem zásahů je tedy obnovit vyznění díla, dát mu možnost znovu fungovat v rámci svého určení při zachování a respektování jeho autentických hodnot. V. NÁVRH NA RESTUROVÁNÍ Před započetím restaurátorských prací bude proveden detailní restaurátorský průzkum, který bude nejprve zaměřen na vizuální průzkum s podrobnou fotodokumentací a grafickou lokalizací dílčích degradačních procesů a poškození. Pro optimální průběh jednotlivých restaurátorských kroků budou po zjištění stavu kamene a litiny odzkoušeny různé typy konzervačních materiálů a restaurátorských postupů a následně budou vybrány nejvhodnější prostředky pro daný materiál. Zkoušky budou zejména zaměřeny na postupy čištění a tmelení kamene. První fází restaurátorského záměru při obnově původního vzhledu díla bude pravděpodobné demontování jednotlivých částí kamenné architektury, vyvýšení a úprava kamenného základu, následné očištění od různých nečistot, prachových depozitů, krust, biologického napadení a biosanace povrchu kamene. V další fázi je nutná celková konsolidace kamenného materiálu vhodným zpevňovacím prostředkem. Po nezbytné 21 denní technologické přestávce a opětovné montáži celku architektury na své původní místo, je možné zahájit komplexní provedení plastických retuší všech poškozených míst a ztrát modelace. Tmely by měli být provedeny tak, aby plasticky navazovali na originál a zodpovídali mu strukturou a barevností. Dále následuje barevná lazurní retuš tmelů a rušivých míst. Důležitým finálním 5

6 krokem je ochranné ošetření povrchu kamene hydrofobizačním prostředkem. Litinový kříž bude očištěn a následně konzervován vhodným prostředkem a závěrečným nátěrem. Původně zlacené prvky kříže budou pozlaceny 24 karátovým plátkovým zlatem. VI. PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM PRACÍ Záměrem je kompletní rehabilitace kříže Jana Frydrycha v Rožnově pod Radhoštěm. Postup prací bude představovat: demontáž architektury kříže, úpravu základu, prekonsolidaci, očištění, snímání druhotných nevhodných a vyžilých vysprávek, biosanaci, minimalizaci krust, konsolidaci kamenného matriálu, injektáž vlasových trhlin a las, montáž architektury na původní místo, doplnění chybějících částí modelace, revizi spárování, barevnou retuš, konzervaci a povrchovou úpravu litinového kříže s korpusem Krista a páskou INRI. Celý povrch kamenných částí architektury bude na závěr hydrofonizován. Restaurování bude prováděno na místě. VI.I. SOUHR NAVRHOVANÉHO PROCESU RESTAUROVÁNÍ Pracovní postup lze na základě návrhu na restaurování rozdělit do několika následujících bodů: - fotodokumentace stavu před restaurováním, v průběhu jednotlivých etap i stavu po restaurování - zkoušky čištění povrchu rozpustnost a odstranitelnost biologického napadení, tmavých depozitů a krust, zkoušky tmelů barevnost, struktura. U zkoušek čištění je třeba volit takové prostředky, aby nedošlo k poškození objektu a každou technologii je nutno ověřit na méně exponovaném místě pro případ, že zvolený postup se ukáže jako chybný - kontrola statiky objektu a předpokládaná demontáž jednotlivých dílů kamenné architektury kříže, úprava a vyvýšení kamenného základu z podúrovně terénu, případně určení zda bude nutné zhotovit nový základ architektonického celku - mechanické snímání nevhodných a vyžilých plastických doplňků, vysprávek a spárování 6

7 - v případě, že se vyskytnou místa, kde by mohlo během čištění dojít ke ztrátě hmoty kamene je nutné tyto místa prekonsolidovat - předzpevnit vhodným konsolidačním prostředkem - očištění od prachových nánosů a povrchových usazenin cestou suchou; mokrou cestou odstranění tmavých depozitů a nečistot ve vodě rozpustných; chemickou cestou zredukování nebo ztenčení zčernalé síranové krusty na povrchu kamene s intenzivním vypláchnutím použitých chemických prostředků, případně provedení dočištění pomocí zábalů destilovanou vodou - mechanické odstranění zelených řas a mechů, očištění povrchu a sanace algicidním, fungicidním a baktericidním prostředkem s cílenou aplikací na jednotlivé druhy biologického napadení s rozdílnou rezistencí, biosanaci provést formou represivní a dočasně preventivní (proti opětovnému růstu) - celková konsolidace kamenného materiálu podle rozsahu rozrušení organokřemičitým zpevňovačem odpovídající koncentrace, penetrace bude provedena metodou nátěrů. Ke konsolidaci je třeba volit takové prostředky, aby byly účinné, ale nedošlo k změně barevnosti či snížení paropropustnosti materiálu a netvořily zpevněnou tvrdou vrstvu pouze pod povrchem kamene - stabilizace trhlin a las injektážní směsí, která narušený prostor zaplní a renovuje spojení mezi hmotami - demontování horního dílu podstavce, montáž upadlého dílu architektury kříže na své původní místo s horním dílem - po 21-denní technologické přestávce doplnění chybějící modelace dle provedených zkoušek materiálů ve hmotě probarveným tmelem z umělého kamene. Plastické retuše je vhodné provádět materiálem svou strukturou - hrubostí a barevností co nejvíce odpovídající originálu kamene. Plnivo i pojivo musí být voleny tak, aby svými mechanickými vlastnostmi co nejvíce odpovídaly vlastnostem doplňovaného kamene a nezanášely do památky látky, které by mohly vést k degradaci hmoty. V tomto případě se budou plastické retuše provádět přímým nanášením na povrch, spáry jednotlivých bloků kamene budou zatmeleny probarveným minerálním tmelem, - armatury pro přichycení doplňků budou použity pouze v nezbytných případech z nerezového materiálu, 7

8 - případné rozdíly v barevnosti kamene a tmelených ploch se vyřeší provedením lokální barevné retuše v partiích odlišnosti - k zabránění vnikání srážkové vody do objektu lze zamezit použitím některého z hydrofobních prostředků. Zároveň je však nutné zamezit pronikání vody ze základů objektu. V opačném případě by tento zákrok mohl být spíše na škodu. Zabránění pronikání vody lze provést terénními úpravami, které by odváděly vodu směrem od objektu. Celek povrchu pískovcového materiálu a vodorovných extrémně namáhaných částí bude hydrofobizován prostředkem s vyšším hydrofobním účinkem - sejmutí litinového kříže s korpusem Krista, snímání sekundárních vrstev a čištění od korozivních produktů chemické odrezení, konzervování metodou galvanického či žárového pozinkování, dále ošetření povrchu antikorozní základovou vrstvou a vrstvou olejového u jako podklad pod pozlacení plátkovým 24 karátovým zlatem, doplnění chybějících kovových částí kříže - osazení konzervovaného litinového kříže s korpusem Krista zpět na původní místo VII. TECHNOLOGICKÁ ČÁST - NÁVRH APLIKACE MATERIÁLŮ: Montáž/demontáž: manipulace se specializovanou technikou Čištění suchou cestou a snímání druhotných doplňků: měkké plastové kartáče, rýžové kartáče, vlasové štětce, skalpely, vidiové dlátka, Čištění mokrou cestou: voda, tlaková voda, vodní pára - Ultra Steam 500, měkké kartáče a štětce, destilovaná voda s buničinou, Čištění chemickou cestou (ztenčení krust): speciální čistící pasta - (Remmers), tlaková voda, buničina, Biosanace: amoniak, peroxid vodíku, destilovaná voda, líh, BFA (Remmers) Prekonsolidace a konsolidace: zpevňovače na bázi organokřemičitanů - Funcosil řady 100, 300, 500 (Remmers), štětce Injektáž trhlin a las: kopolymer ethylmetakrylátová pryskyřice Paraloid B72 (Rohm&Haas), křemenná moučka, injekční stříkačky a jehly, Funcosil KSE (Remmers) Rekonstrukce modelace a revize spárování: křemičitý písek (Střeleč), křemenná moučka, drcený hořický a božanovský pískovec, žlutý říční písek, šedý kopaný písek, práškové 8

9 pigmenty Bayferrox (Aqua), akrylátová disperze Primal (Rohm&Haas), bílý cement (Aarlborg), Barevná retuš: práškové pigmenty Bayferrox (Aqua), akrylátová disperze Primal (Rohm&Haas) Konzervace litinového kříže a korpusu Krista: odstraňovač starých nátěrů P05, odrezovací prostředek Rezol 2000, galvanické nebo žárové pozinkování, komaxit, antikorozní základová barva, - základový lak Ripolin, finální lak, štětce, Zlacení litinového Krista a pásky INRI: speciální olejový pod zlacení Mixtion, pravé plátkové 24 karátové (ct) zlato, štětce, speciální veverčí štětce na zlacení Hydrofobizace: Funcosil SNL (Remmers) Poznámka: Požadavek na investora úprava terénu. V Žirovnici dne MgA. Jan Vodáček Akademický sochař a restaurátor Žižkova 458, Žirovnice Tel:

10 Návrh na restaurování Kříže Jana Frydrycha v Rožnově pod Radhoštěm VIII. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA: VIII.I. FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU KŘÍŽE JANA FRYDRYCHA FOTO Č. 1 PŘEDNÍ CELKOVÝ POHLED, STAV PŘED RESTAUROVÁNÍM 10

11 FOTO Č. 2 ZADNÍ CELKOVÝ POHLED, STAV PŘED RESTAUROVÁNÍM 11

12 FOTO Č. 3 LEVÝ BOČNÍ POHLED, UPADLÁ ČÁST ARCHITEKTURY KŘÍŽE, ZNATELNÉ TMAVÉ SÍRANOVÉ DEPOZITY A VÝRAZNÉ BIOLOGICKÉ NAPADENÍ PŘEVÁŽNÉ ČÁSTI POVRCHU KAMENNÉHO MATERIÁLU 12

13 FOTO Č. 4 PRAVÝ BOČNÍ POHLED, UPADLÁ ČÁST ARCHITEKTURY KŘÍŽE, VÝRAZNÉ NAPADENÍ BIOLOGICKÝM ČINITELEM A SÍRANOVÝCH KRUST 13

14 Návrh na restaurování Kříže Jana Frydrycha v Rožnově pod Radhoštěm FOTO Č. 5 DETAIL, PŘEDNÍ POHLED NA NÁSTAVEC ZDOBENÝ LIDOVÝM FIGURÁLNÍM RELIÉFEM, VE SPODNÍ ČÁSTI JE KAMENNÝ POVRCH POKRYT ZČERNALOU KRUSTOU, V ZÁHYBECH ZNATELNÉ ZBYTKY NEPŮVODNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY 14

15 FOTO Č. 6 DETAIL, PRAVÝ BOČNÍ POHLED NA NÁSTAVEC ZDOBENÝ LIDOVÝM FIGURÁLNÍM RELIÉFEM, POVRCH JE POKRYTÝ ZČERNALOU KRUSTOU, ZNATELNÉ BIOLOGICKÉ NAPADENÍ MATERIÁLU, ZBYTKY POVRCHOVÝCH ÚPRAV 15

16 FOTO Č. 7 DETAIL, LEVÝ BOČNÍ POHLED NA NÁSTAVEC ZDOBENÝ LIDOVÝM FIGURÁLNÍM RELIÉFEM, POVRCH JE POKRYTÝ ZČERNALOU KRUSTOU, ZNATELNÉ BIOLOGICKÉ NAPADENÍ MATERIÁLU, V ZÁHYBECH ZBYTKY POVRCHOVÝCH ÚPRAV 16

17 FOTO Č. 8 DEGRADACE BOČNÍ STRANY SOKLOVÉ ČÁSTI - MECHANICKÉ POŠKOZENÍ, UVOLNĚNÉ SPÁROVÁNÍ, SÍRANOVÉ KRUSTY A BIOLOGICKÉ NAPADENÍ NA POVRCHU KAMENE 17

18 FOTO Č. 9 DEGRADACE BOČNÍ STRANY SOKLOVÉ ČÁSTI - MECHANICKÉ POŠKOZENÍ - URAŽENÉ HRANY, UVOLNĚNÉ SPÁROVÁNÍ, BIOLOGICKÁ KONTAMINACE - MECHY, ŘASY A LIŠEJNÍKY NA POVRCHU KAMENE 18

19 FOTO Č. 10 DEGRADACE PŘEDNÍ STRANY SOKLOVÉ ČÁSTI - MECHANICKÉ POŠKOZENÍ ZTRÁTA PROFILACE, UVOLNĚNÉ SPÁROVÁNÍ, SÍRANOVÉ KRUSTY A BIOLOGICKÉ NAPADENÍ NA POVRCHU KAMENE 19

20 FOTO Č. 11 DEGRADACE PRAVÉ BOČNÍ STRANY SOKLOVÉ ČÁSTI - MECHANICKÉ POŠKOZENÍ ZTRÁTA PROFILACE, URAŽENÉ ROHY A HRANY, UVOLNĚNÉ SPÁROVÁNÍ, SÍRANOVÉ KRUSTY A BIOLOGICKÉ NAPADENÍ NA POVRCHU KAMENE 20

21 FOTO Č. 12 DETAILNÍ BOČNÍ POHLED NA MECHANICKÉ POŠKOZENÍ A BIOLOGICKÉ NAPADENÍ ZELENOU ŘASOU A SÍRANOVOU KRUSTOU NA POVRCHU KAMENE 21

22 Návrh na restaurování Kříže Jana Frydrycha v Rožnově pod Radhoštěm FOTO Č. 13 DETAILNÍ POHLED ZE ZADNÍ STRANY NÁSTAVCE NA MECHANICKÉ POŠKOZENÍ, UVOLNĚNÉ SPÁROVÁNÍ, TMAVÉ DEPOZITY A VÝRAZNOU KONTAMINACI BIOLOGICKÝM ČINITELEM - MECHY, ŘASY A LIŠEJNÍKY NA POVRCHU KAMENE 22

23 FOTO Č. 14 DETAILNÍ POHLED NA MECHANICKÉ POŠKOZENÍ URAŽENÉ HRANY, UVOLNĚNÉ SPÁROVÁNÍ, VÝRAZNÁ KONTAMINACE BIOLOGICKÝM ČINITELEM - MECHY, ŘASY A LIŠEJNÍKY NA POVRCHU KAMENE 23

24 FOTO Č. 15 DETAILNÍ POHLED NA MECHANICKÉ POŠKOZENÍ TVORBA TRHLIN A LAS, UVOLNĚNÉ SPÁROVÁNÍ 24

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MGA. PETRA PAŘENICOVÁ RESTAURÁTORKA A SOCHAŘKA Lhotka nad Bečvou 21 Lešná 756 41 Tel: + 420 776 663 547 E-mail: petraparenicova@gmail.com PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ A KONZERVACI KŘÍŽŮ

Více

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE Vstupní restaurátorský průzkum a záměr Sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice v Plánici Leden 2012 TERRIGENA Art s.r.o. Mgr. Marcel Hron akademický sochař a restaurátor Památkový

Více

Vstupní restaurátorský průzkum a návrh na restaurování

Vstupní restaurátorský průzkum a návrh na restaurování Vstupní restaurátorský průzkum a návrh na restaurování Sochy Panny Marie na náměstí v Kunštátě I. Lokalizace památky 1. Kraj: Jihomoravský 2. Město / Obec: Kunštát 3. č. parcely: 1049 4. Bližší určení

Více

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE Vstupní restaurátorský průzkum a záměr kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého v Křižíkově ul. v Plánici Leden 2012 TERRIGENA Art s.r.o. Mgr. Marcel Hron akademický sochař a restaurátor

Více

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA. KAMENNÝ PORTÁL DOMU č. p. 119 NA VRATISLVOVĚ NÁMĚSTÍ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA. KAMENNÝ PORTÁL DOMU č. p. 119 NA VRATISLVOVĚ NÁMĚSTÍ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA KAMENNÝ PORTÁL DOMU č. p. 119 NA VRATISLVOVĚ NÁMĚSTÍ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ MARTIN KOVAŘÍK AK. SOCHAŘ A RESTAURÁTOR držitel licence MK ČR k restaurování sochařských památek U MOSTU

Více

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA KAMENNÉ ČÁSTI FONTÁNY V HORNÍM MARŠOVĚ MÍSA SE ČTYŘMI CHRLIČI, PODSTAVEC, SOKL 2. ETAPA RESTAUROVÁNÍ 2013 1. DATA PAMÁTKY... str.2 2. ÚDAJE O AKCI str.2 3. POPIS PAMÁTKY... str.2

Více

Posouzení současného stavu a návrh restaurátorských opatření na prvcích atiky průčelí zámku v Novém Městě na Moravě

Posouzení současného stavu a návrh restaurátorských opatření na prvcích atiky průčelí zámku v Novém Městě na Moravě Posouzení současného stavu a návrh restaurátorských opatření na prvcích atiky průčelí zámku v Novém Městě na Moravě MARTIN KOVAŘÍK AK. SOCHAŘ A RESTAURÁTOR držitel licence MK ČR k restaurování sochařských

Více

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA. Restaurování sloupu se sochou Panny Marie v Krajkové

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA. Restaurování sloupu se sochou Panny Marie v Krajkové RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA Restaurování sloupu se sochou Panny Marie v Krajkové Listopad 2013 Památkový dohled: NPÚ územní odborné pracoviště v Lokti Počet vyhotovení restaurátorské dokumentace: 2 Místo uložení

Více

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR Pomník padlým Uherský Brod

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR Pomník padlým Uherský Brod mob.: 604 704 803, Mgr. Martin Slovák ak. soch. a restaurátor Hutník 1454 698 01 Veselí nad Moravou e-mail: slovakmart@seznam.cz Povolení k restaurování kulturních památek číslo 6.530/96 vydané Ministerstvem

Více

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Havlíčkova 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou IDDS: u76ac9y

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Havlíčkova 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou IDDS: u76ac9y Městský úřad Rychnov nad Kněžnou Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Havlíčkova 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou IDDS: u76ac9y Váš dopis čj. ze dne OŠKMT-13483/15-2478/2015/Cho ze dne 12. 5. 2015

Více

Dokumentace obnovy Kamenného kříže v obci Rakůvka

Dokumentace obnovy Kamenného kříže v obci Rakůvka Dokumentace obnovy Kamenného kříže v obci Rakůvka Zhotovitel: Vlastimil Konečný, MgA. Martin Parobek (číslo licence MK 46397/2012) tel: 775 968 480 2012 Údaje o památce 1. Okres: Prostějov 2. Obec: Rakůvka

Více

Posouzení žádosti o restaurování kulturní památky

Posouzení žádosti o restaurování kulturní památky Posouzení žádosti o restaurování kulturní památky 1. Jedná se skutečně o restaurování? Restaurování je podle 14 odst. 8 zákona o státní památkové péči obnova kulturních památek nebo jejich částí, které

Více

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou Městský úřad Rychnov nad Kněžnou odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Váš dopis zn.: Ze dne: 7.5. 2015 Číslo jednací: OŠKMT-15855/15-2478/2015/Cho Vyřizuje:

Více

Restaurátorský záměr Restaurování souboru pomníků ve Statenicích

Restaurátorský záměr Restaurování souboru pomníků ve Statenicích Restaurátorský záměr Restaurování souboru pomníků ve Statenicích Zadavatel: obecní úřad Statenice Statenice 23 25262 Horoměřice Vypracoval: MgA. Jan Kracík ak. soch. a rest 2014 Úvod: Jedná se o soubor

Více

Požadavky na plnení zakázky "Restaurování kamenného štítu levého rizalitu" Kartuziánský klášter ve Valdicích

Požadavky na plnení zakázky Restaurování kamenného štítu levého rizalitu Kartuziánský klášter ve Valdicích Príloha cl Požadavky na plnení zakázky "Restaurování kamenného štítu levého rizalitu" Kartuziánský klášter ve Valdicích Objekt: bývalý klášter kartuziánu, nyní areál Veznice Valdice Rejstríkové císlo v

Více

NOVOMLÝNSKÁ VODÁRENSKÁ VĚŽ

NOVOMLÝNSKÁ VODÁRENSKÁ VĚŽ NOVOMLÝNSKÁ VODÁRENSKÁ VĚŽ Restaurátorská zpráva Vytvořeno v rámci akce "Památková obnova historické Novomlýnské vodárenské věže a její zpřístupnění veřejnosti 1.etapa" Tomáš Rafl ak.mal. Praha 2015 Novomlýnská

Více

Průvodní a technická zpráva. Oprava čelní fasády objektu Viničná 5, Praha 2

Průvodní a technická zpráva. Oprava čelní fasády objektu Viničná 5, Praha 2 Průvodní a technická zpráva Oprava čelní fasády objektu Viničná 5, Praha 2 OBJEDNATEL : ZPRACOVATEL: PROJEKTANT: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, 128 00 Praha 2 Jan Kučera

Více

RESTAUROVÁNÍ A SOCHAŘSKÁ REKONSTRUKCE SOCHY AUSTRIE Z POMNÍKU BATERIE MRTVÝCH

RESTAUROVÁNÍ A SOCHAŘSKÁ REKONSTRUKCE SOCHY AUSTRIE Z POMNÍKU BATERIE MRTVÝCH RESTAUROVÁNÍ A SOCHAŘSKÁ REKONSTRUKCE SOCHY AUSTRIE Z POMNÍKU BATERIE MRTVÝCH V červnu roku 2012 bylo zahájeno restaurování monumentálního pomníku rakouské jízdní dělostřelecké baterie č. 7/VIII, tzv.

Více

Orientační restaurátorský průzkum v interiéru velkého sálu západního křídla zámku v Litvínově (okr. Most) listopad prosinec 2008

Orientační restaurátorský průzkum v interiéru velkého sálu západního křídla zámku v Litvínově (okr. Most) listopad prosinec 2008 Orientační restaurátorský průzkum v interiéru velkého sálu západního křídla zámku v Litvínově (okr. Most) listopad prosinec 2008 Vypracoval: Michal Šelemba, DiS, restaurátor Jabloňová 2724 438 01 Žatec

Více

Hrad Kost. Spodní část severní strany Velké věže. Plocha zdiva věžičky na SV nároží směrem do nádvoří. Osazení chrličů do hrany ochozu

Hrad Kost. Spodní část severní strany Velké věže. Plocha zdiva věžičky na SV nároží směrem do nádvoří. Osazení chrličů do hrany ochozu Hrad Kost Spodní část severní strany Velké věže Plocha zdiva věžičky na SV nároží směrem do nádvoří Osazení chrličů do hrany ochozu Restaurátorský záměr Tomáš Rafl ak.mal. 2013 Hrad Kost Spodní část severní

Více

Průběh restaurování. Kamenná socha Panny Marie (Immaculaty) na podstavci obci Šebetov ÚSKP ČR evidenční č /7-612

Průběh restaurování. Kamenná socha Panny Marie (Immaculaty) na podstavci obci Šebetov ÚSKP ČR evidenční č /7-612 Zodpovědný restaurátor: Mgr. art. Jan Janda Mgr.art. Peter Šimon Mgr.art. Marek Repáň Průběh restaurování Kamenná socha Panny Marie (Immaculaty) na podstavci obci Šebetov ÚSKP ČR evidenční č. 86978/7-612

Více

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 Akce : Část: ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 OBNOVA PRŮČELÍ ORIENTOVANÝCH DO ULICE NA FORTNĚ Zak. č. : 1221 Stupeň dokumentace : projekt stavby DPS SEZNAM PŘÍLOH (členěno dle metodiky platné Vyhlášky č.499/2006

Více

1) Kamenný kříž. Materiál: pískovec. Výška kříže 365 cm

1) Kamenný kříž. Materiál: pískovec. Výška kříže 365 cm KŘÍŽE A POMNÍKY V KATASTRU NAŠÍ OBCE 1) Kamenný kříž Materiál: pískovec. Výška kříže 365 cm Nápisy na kříži. Kříž se nachází při silnici k Velkému Ořechovu. Stojí v upraveném vydlážděném prostoru, vymezeném

Více

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI E) OMÍTKY A JEJICH ÚPRAVY E1) SLOHOVÉ ÚPRAVY GOTICKÉ E2) SLOHOVÉ ÚPRAVY RENESANČNÍ E3) SLOHOVÉ ÚPRAVY BAROKNÍ A 19.STOLETÍ E4) PORUCHY, TECHNOLOGIE

Více

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM NATIONAL TECHNICAL MUSEUM VÝZKUMNÁ LABORATOŘ PROTOKOL

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM NATIONAL TECHNICAL MUSEUM VÝZKUMNÁ LABORATOŘ PROTOKOL ZADAVATEL: NTM ODBĚR LOKALITA: SBÍRKY NTM, doprava, letadlo Anatra Č. AKCE / Č. VZORKU: /08/ 7, 76-8 POPIS VZORKŮ, MÍSTA ODBĚRU A POŽADOVANÉ STANOVENÍ: 7 lak pravý bok FTIR, stratigrafie 76 lak, pravé

Více

Restaurátorský záměr na opravu sloupu Panny Marie v Rokytnici v Orlických horách

Restaurátorský záměr na opravu sloupu Panny Marie v Rokytnici v Orlických horách Restaurátorský záměr na opravu sloupu Panny Marie v Rokytnici v Orlických horách BcA. Jaroslav Vrbata 2015 I. Lokalizace památky 1. Obec: Rokytnice v Orlických horách 2. Okres: Rychnov nad Kněžnou 3. Lokace

Více

Sada 2 Klempířská technologie

Sada 2 Klempířská technologie S t ř e d n í š k o l a s t a v e b n í J i h l a v a Sada 2 Klempířská technologie 37. Ochrana proti korozi nátěry Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II KÁMEN, KAMENNÉ ZDIVO Kamenné zdivo má hodnotu Historického dokumentu dobového způsobu zdění a opracování kamene, je svědkem podoby historické architektury. Estetickou, což se

Více

- ZÁMĚR - Obnova drobné sakrální architektury - Mikroregion Přešticko RESTAUROVÁNÍ PILÍŘKOVÉHO PAMĚTNÍHO KŘÍŽE - DATA OBJEKTU -

- ZÁMĚR - Obnova drobné sakrální architektury - Mikroregion Přešticko RESTAUROVÁNÍ PILÍŘKOVÉHO PAMĚTNÍHO KŘÍŽE - DATA OBJEKTU - - ZÁMĚR - Obnova drobné sakrální architektury - Mikroregion Přešticko OBJEKT 3 / 8 PŘEDMĚT ZADÁNÍ : RESTAUROVÁNÍ PILÍŘKOVÉHO PAMĚTNÍHO KŘÍŽE Název a typ díla - Pamětní kříž - pilířkový Historické zařazení

Více

Příloha 3_Atlas poškození iluminací

Příloha 3_Atlas poškození iluminací BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD. Příloha 3_Atlas poškození iluminací Atlas poškození iluminací charakterizuje různé typy poškození barevné vrstvy, které se nejčastěji nacházejí v iluminovaných

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA RESTAUROVÁNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2006 Petr Rejman

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA RESTAUROVÁNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2006 Petr Rejman 5 UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA RESTAUROVÁNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 Petr Rejman 6 UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA RESTAUROVÁNÍ Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého z Morašic BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PRAKTICKÁ AUTOR

Více

Klíčová slova koroze fyzikální, chemická a biologická, průzkum, čiště t ní n, d, e d salinac e, l, ikvidac e b i b onap

Klíčová slova koroze fyzikální, chemická a biologická, průzkum, čiště t ní n, d, e d salinac e, l, ikvidac e b i b onap KONZERVACE KAMENE Klíčová slova koroze fyzikální, chemická a biologická, průzkum, čištění, desalinace, likvidace bionapadení, petrifikace, hydrofobizace, restaurátorské práce (lepení, tmelení, retuše),

Více

S T A T I C K Ý P O S U D E K

S T A T I C K Ý P O S U D E K S T A T I C K Ý P O S U D E K Příloha ST201 Akce rampy a schodiště u objektu Olšanská č.p. 2176/2 Praha 3 Žižkov Číslo zakázky RZ 20/2011 Objednatel Vypracoval Ing. Rudolf Zajíček Běchorská 2231 Praha

Více

Technická zpráva o provedených pracích na: OBNOVĚ PAMÁTNÍKU Z II. SV. VÁLKY V LESKOVICÍCH

Technická zpráva o provedených pracích na: OBNOVĚ PAMÁTNÍKU Z II. SV. VÁLKY V LESKOVICÍCH OBSAH: Technická zpráva o provedených pracích na: OBNOVĚ PAMÁTNÍKU Z II. SV. VÁLKY V LESKOVICÍCH 1. PODPOVRCHOVÉ STAVEBNĚ-TECHNICKÉ PRÁCE A PRÁCE NA HYDROIZOLACI BETONOVÉHO ZÁKLADU S DVOUFÁZOVÝM IZOLAČNÍM

Více

Mělník, kostel sv. Petra a Pavla obnova kostela a varhan

Mělník, kostel sv. Petra a Pavla obnova kostela a varhan Mělník, kostel sv. Petra a Pavla obnova kostela a varhan Osový svorník po vyjmutí pokleslého žebra - detail originálního lože s dřevěnými klínky Část klenby u románské věže - stav před restaurováním (na

Více

FASÁDNÍ BARVY A OMÍTKY. Fasádní technologie. akrylátové silikonové silikátové vápenné elastomerické protiplísňové

FASÁDNÍ BARVY A OMÍTKY. Fasádní technologie. akrylátové silikonové silikátové vápenné elastomerické protiplísňové FASÁDNÍ BARVY A OMÍTKY Fasádní technologie akrylátové silikonové silikátové vápenné elastomerické protiplísňové www.paulin.cz paulin@paulin.cz FASÁDNÍ BARVY A OMÍTKY KREATIVNÍ FASÁDY MINERÁLNÍCH OMÍTEK

Více

! RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR Restaurování kamenného zdiva v areálu kaple Nejsvětější Trojice na části pozemku p. č. 961 v k. ú. Noviny pod Ralskem

! RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR Restaurování kamenného zdiva v areálu kaple Nejsvětější Trojice na části pozemku p. č. 961 v k. ú. Noviny pod Ralskem MgA. Eva Mičková (čj. MK 53672/2011) akad. sochařka a restaurátorka Horova 20, 412 01 Litoměřice Tel: 775916232, e-mail: Mickova.Eva@seznam.cz IČO: 72554207 Licence: čj. MK 53672/2011 (restaurování polychromovaných

Více

Zpráva o opravě spodní nádrže fontány v Horním Maršově

Zpráva o opravě spodní nádrže fontány v Horním Maršově Zpráva o opravě spodní nádrže fontány v Horním Maršově Název: spodní nádrž fontány v Horním Maršově, Bertholdovo náměstí Datace: 1906 Materiál: beton, kamenná obruba z jemnozrnného pískovce Termín akce:

Více

DOPORUČENÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY OBNOVY:

DOPORUČENÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY OBNOVY: DOPORUČENÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY OBNOVY: TP 1 - Umělý kámen prací - Dodatečný průzkum konkrétní části z celoplošného lešení - Provedení zkoušek čištění - Vyhodnocení a schválení konečného technologického

Více

PŘÍČINY NAPADENÍ POVRCHŮ FASÁD

PŘÍČINY NAPADENÍ POVRCHŮ FASÁD www.stachema.cz Technologický postup sanačních opatření na povrchu fasád opatřených kontaktním zateplovacím systémem ETICS, napadených biodeteriogeny řasami a plísněmi PŘÍČINY NAPADENÍ POVRCHŮ FASÁD Mezi

Více

Restaurátorská zpráva

Restaurátorská zpráva Restaurátorská zpráva k první etapě restaurování oltáře z kaple Sv. Bartoloměje v zámku Žampach obsah: Základní údaje o díle Popis díla Stav před restaurováním Návrh na restaurování Postup restaurátorských

Více

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21 Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21 Váš dopis č. j. / ze dne S-MHMP 231202/2009 Naše č. j. NPÚ-302/2009/2009 Vyřizuje

Více

- ZÁMĚR - Obnova drobné sakrální architektury - Mikroregion Přešticko RESTAUROVÁNÍ PILÍŘOVÉHO PAMĚTNÍHO KŘÍŽE - DATA OBJEKTU -

- ZÁMĚR - Obnova drobné sakrální architektury - Mikroregion Přešticko RESTAUROVÁNÍ PILÍŘOVÉHO PAMĚTNÍHO KŘÍŽE - DATA OBJEKTU - - ZÁMĚR - Obnova drobné sakrální architektury - Mikroregion Přešticko OBJEKT 4 / 8 PŘEDMĚT ZADÁNÍ : RESTAUROVÁNÍ PILÍŘOVÉHO PAMĚTNÍHO KŘÍŽE Název a typ díla - Pamětní kříž - pilířový Historické zařazení

Více

Foddělení služeb města 6 S M L O U V A O D I L O uzavřená dle ustanovení 659 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku.

Foddělení služeb města 6 S M L O U V A O D I L O uzavřená dle ustanovení 659 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku. iměstský úřad Poděbrady ^ 6 Z. Odbor vnitřních věcí Foddělení služeb města 6 S M L O U V A O D I L O uzavřená dle ustanovení 659 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku Smluvní strany:

Více

KARLOVY VARY REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ

KARLOVY VARY REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ INTAR projekty stavby technologie KARLOVY VARY REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ DOKUMENTACE PRO OBNOVU HISTORICKY A ARCHITEKTONICKY CENNÝCH ČÁSTÍ STAVBY ČISTOPIS OBJEDNATEL : KARLOVARSKÝ KRAJ Závodní

Více

OCHRANA A OPRAVY FASÁD. Katalog výrobků

OCHRANA A OPRAVY FASÁD. Katalog výrobků Katalog výrobků Obsah 1 Ochrana a opravy fasád 5 Prostředky pro čištění fasád 7 Čisticí Peeling 7 Příprava podkladu / penetrace 12 Opravné a lepicí malty 13 Tepelně izolační omítky 14 Románský cement 16

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA pro zadávací dokumentaci OPRAVA FASÁD, VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V ARKÁDÁCH NÁDVOŘÍ OBJEKT MĚSTSKÉHO ÚŘADU nám. Klášterní 125 V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ Vypracoval: Ing. Dan Malina AC-projekt

Více

- ZÁMĚR - Obnova drobné sakrální architektury - Mikroregion Přešticko RESTAUROVÁNÍ SLOUPOVÉHO KŘÍŽE - DATA OBJEKTU -

- ZÁMĚR - Obnova drobné sakrální architektury - Mikroregion Přešticko RESTAUROVÁNÍ SLOUPOVÉHO KŘÍŽE - DATA OBJEKTU - - ZÁMĚR - Obnova drobné sakrální architektury - Mikroregion Přešticko OBJEKT 8 / 8 PŘEDMĚT ZADÁNÍ : RESTAUROVÁNÍ SLOUPOVÉHO KŘÍŽE Název a typ díla - Pamětní kříž - sloupový Ilustrační fotografie ze dne

Více

Technická specifikace - pomníku (sousoší) v rámci akce Rekonstrukce válečného hrobu obětí prusko-rakouské války z roku 1866 u Střezetic

Technická specifikace - pomníku (sousoší) v rámci akce Rekonstrukce válečného hrobu obětí prusko-rakouské války z roku 1866 u Střezetic Technická specifikace - pomníku (sousoší) v rámci akce Rekonstrukce válečného hrobu obětí prusko-rakouské války z roku 1866 u Střezetic 1. Pomník padlých vojáků v jezdecké bitvě u Střezetic Katastrální

Více

Alegorické sochy živlů na mostě v Křinci Restaurátorský průzkum a záměr

Alegorické sochy živlů na mostě v Křinci Restaurátorský průzkum a záměr Alegorické sochy živlů na mostě v Křinci Restaurátorský průzkum a záměr Počet stran textu/celkem: 8/40 Počet snímků ve zprávě: 24 Počet grafických zákresů: 9 Vypracoval: MgA. Josef Faltus Záryby-Martinov

Více

Viscacid Acryl-Zementlack Akrylátový lak na cementový podklad

Viscacid Acryl-Zementlack Akrylátový lak na cementový podklad Viscacid Acryl-Zementlack Akrylátový lak na cementový podklad Číslo výrobku: 2920-23 Pigmentovaná, akrylátová nátěrová hmota ředitelná vodou. Záznam o zkoušce: PA-VI 212.039 Osvědčení o zkoušce: Státní

Více

PASPORTIZACE OKEN ŠKOLY Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotní škola Procházkova 303, Trutnov

PASPORTIZACE OKEN ŠKOLY Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotní škola Procházkova 303, Trutnov spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem PASPORTIZACE OKEN ŠKOLY Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotní škola Procházkova 303, Trutnov Místo stavby : Trutnov, ul. Procházkova čp. 303, Trutnov

Více

R e s t a u r á t o r s k ý z á m ě r. S o c h a s v. J a n a N e p o m u c k é h o. v o b c i R u d n í k

R e s t a u r á t o r s k ý z á m ě r. S o c h a s v. J a n a N e p o m u c k é h o. v o b c i R u d n í k R e s t a u r á t o r s k ý z á m ě r S o c h a s v. J a n a N e p o m u c k é h o v o b c i R u d n í k 1.D a t a p a m á t k y 1.1. Ú d a j e o p a m á t c e Název díla: Socha sv Jana Nepomuckého v obci

Více

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI E) OMÍTKY A JEJICH ÚPRAVY E1) SLOHOVÉ ÚPRAVY GOTICKÉ E2) SLOHOVÉ ÚPRAVY RENESANČNÍ E3) SLOHOVÉ ÚPRAVY BAROKNÍ A 19.STOLETÍ E4) PORUCHY, TECHNOLOGIE

Více

LEPIDLA STAVEBNÍ CHEMIE POLYURETANOVÉ SYSTÉMY PRO ŘEMESLNÍKY A KUTILY ODSTRAŇOVAČE LEPIDEL A NÁTĚRŮ

LEPIDLA STAVEBNÍ CHEMIE POLYURETANOVÉ SYSTÉMY PRO ŘEMESLNÍKY A KUTILY ODSTRAŇOVAČE LEPIDEL A NÁTĚRŮ STAVEBNÍ CHEMIE BOJ S VODOU A NÁSLEDKY VLHKOSTI PŘÍSADY KRÁSNÉ FINÁLE POLYURETANOVÉ SYSTÉMY LEPIDLA PRO ŘEMESLNÍKY A KUTILY ODSTRAŇOVAČE LEPIDEL A NÁTĚRŮ 2012 2013 UMĚNÍ SPOJOVAT BOJ S VODOU IMPREGNACE

Více

POPIS STAVU A NÁVRH POSTUPU PRACÍ

POPIS STAVU A NÁVRH POSTUPU PRACÍ KŘÍŽ U KPLE NNEEVZETÍ PNNY MRIE V DĚHYLOVĚ 0 2016 Zprávu vypracovala: Mgr. Michaela Nováková Mgr. c. Markéta Müllerová Starý kopec 33/20, Děhylov, 747 94 Rest RT M. Müllerová s.r.o. Restaurátorský a umělecký

Více

1. Základy plotové konstrukce

1. Základy plotové konstrukce BETONOVÉ PLOTY V posledních letech si stále na větší oblibě získávají ploty z betonových štípaných tvarovek a nebo z dutinových betonových tvarovek s povrchem napodobujícím pískovec a nebo jiný kámen.

Více

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI Profi omítky pro dokonalý vzhled Vaší stavby Omítkové směsi nejvyšší kvality Odborné poradenství a servis Spolehlivá systémová řešení Pro novostavby i renovace Omítky dle typu Vápenosádrové

Více

Umělý kámen užití a vlastnosti

Umělý kámen užití a vlastnosti Umělý kámen užití a vlastnosti 1. 2. 2010 Při obnově nebo restaurování kamenných objektů sochařských děl, architektonických prvků apod. se často setkáváme s potřebou doplnění chybějících částí. Jsou v

Více

dáma s liščím šálem Malva Schalek, 1921 RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA

dáma s liščím šálem Malva Schalek, 1921 RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA dáma s liščím šálem Malva Schalek, 1921 RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA restaurovala MgA. Petra Tušerová leden 2016 Restaurátorská zpráva 1. Údaje o díle název: Dáma s liščím šálem autor: Malva Schalek technika:

Více

Želenice. Kostel sv. Jakuba Většího

Želenice. Kostel sv. Jakuba Většího Želenice Kostel sv. Jakuba Většího Rozbor: Po první prohlídce objektu kostela sv. Jakuba Většího můžeme konstatovat, že se jedná o objekt vysoké historické hodnoty jak ve smyslu stavebního vývoje, tak

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

uvnitř: Univerzální rádce pro práci s barvami vodou ředitelné barvy přehled produktů

uvnitř: Univerzální rádce pro práci s barvami vodou ředitelné barvy přehled produktů uvnitř: Univerzální rádce pro práci s barvami vodou ředitelné barvy přehled produktů 2016 Univerzální rádce pro práci s barvami Doporučený pracovní postup představuje spolehlivý recept, jak dosáhnout kvality

Více

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE RESTAURování štukového rámu a centrální plochy NÁstropního zrcadla dům čp.119, Vratislavovo náměstí, Nové město na Moravě Realizovaly: BcA. Zdeněk Šmahel Mgr. art. Lucie Matějková

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

Socha sv.markéty Kamenná socha

Socha sv.markéty Kamenná socha Restaurátorský záměr Socha sv.markéty Kamenná socha Vypracovala MgA.Helena Štěrbová, ak.soch.rest. 2012 Obsah: Data památky... 3 Popis památky...4 Charakteristika současného stavu...4 Restaurátorský záměr...5

Více

Seznam příloh Obnova fasád věže nízkého zámku v Plumlově

Seznam příloh Obnova fasád věže nízkého zámku v Plumlově Seznam příloh Obnova fasád věže nízkého zámku v Plumlově Dokumentace pro ohlášení stavby A. Průvodní zpráva B. Technická zpráva C. Situace D. Dokladová část E. Zásady organizace výstavby F. Architektonicko

Více

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU... 2 2.1 Popis objektu... 2 2.2 Popis konstrukcí... 2 2.2.1 Stěny průčelí a štítů... 2 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU... 2 3.1 Oprava balónů ve 2. NP a 4. NP...

Více

HET spol. s.r.o., 417 65 Ohníč u Teplic

HET spol. s.r.o., 417 65 Ohníč u Teplic HET spol. s.r.o., 417 65 Ohníč u Teplic Použití: Klasický malířský tekutý nátěr do vnitřních prostor, vodou ředitelný, paropropustný, matný, vysoce kryvý a roztíratelný. Obj. č. 100067 - KANACOLOR Malířský

Více

Průzkum střechy sídla Úřadu vlády ČR. Obsah

Průzkum střechy sídla Úřadu vlády ČR. Obsah Průzkum střechy sídla Úřadu vlády ČR 1. Posouzení stávajhícího stavu 1.1. Popis objektu 1.2. Důvod posouzení 1.3. Podklady pro vypracování posudku 1.4. Zjištěné poruchy 2. Návrh řešení 3. Závěr Obsah -

Více

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO BROŽ MURÁNO Základní kámen, koncový kámen betonové tvárnice štípané, imitující přírodní kámen, na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami oboustranná

Více

NA SPRÁVNÉ CESTĚ S PRODUKTY. Lignovit. Profesionální zušlechtění dřeva s přidanou hodnotou

NA SPRÁVNÉ CESTĚ S PRODUKTY. Lignovit. Profesionální zušlechtění dřeva s přidanou hodnotou NA SPRÁVNÉ CESTĚ S PRODUKTY Lignovit Profesionální zušlechtění dřeva s přidanou hodnotou ADLER na první pohled Produkty pro exteriéry a interiéry Produkt Speciální vlastnosti Zpracování A Lignovit Lasur*

Více

Analýza nedestruktivní průzkum stavu předloženého železného předmětu

Analýza nedestruktivní průzkum stavu předloženého železného předmětu Podklady pro cvičení: ŽELEZO Úkol č. 1 Analýza nedestruktivní průzkum stavu předloženého železného předmětu Při průzkumu postupujeme podle metodiky humanitních věd a uplatňujeme standardní hodnocení historických

Více

TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PRACÍ II

TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PRACÍ II VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB ING. VÍT MOTYČKA, CSC. TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PRACÍ II MODUL 9 PROCESY VNITŘNÍ A DOKONČOVACÍ -NÁTĚRY 2005 STUDIJNÍ

Více

Průvodní a souhrnně technická zpráva

Průvodní a souhrnně technická zpráva Průvodní a souhrnně technická zpráva Obnova sportovního hřiště - Obec Statenice Úvodní informace: investor: obec Statenice, Statenická 23, 25 262 vlastník dotčených pozemků: obec Statenice, Statenická

Více

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE Nábytkový dveřní zámek Kurátor sbírky: PhDr. Jan Mohr Restaurátor: David Lejsek OBSAH Nábytkový dveřní zámek I. Lokalizace památky II. Údaje o památce III. Údaje o akci IV. Popis

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZATUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZATUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013 V Písku dne 06.02.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZATUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Plavecký stadion Písek opravy NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo 1. bere na vědomí materiál o navrhovaných

Více

Flügger Prof. Ochrana dřeva v exteriéru. flugger.cz

Flügger Prof. Ochrana dřeva v exteriéru. flugger.cz Flügger Prof Ochrana dřeva v exteriéru flugger.cz Flügger Ochrana dřeva Nutnost dřevo dobře ochránit vyplývá z jeho konstrukce. V důsledku přirozeného stárnutí a přiměřeného opotřebení je při údržbě a

Více

Výrobní program. Ceník 2015

Výrobní program. Ceník 2015 Výrobní program Ceník 2015 Obsah 03 _ 1. Fasády 03 _ 1.1. Lepicí a stěrkové hmoty 05 _ 1.2. Omítky pastovité akrylátové 05 _ 1.3. Omítky pastovité silikátové 06 _ 1.4. Omítky pastovité silikonové 09 _

Více

K U T N Á H O R A. Programu regenerace MPR a MPZ Za rok 2007 K U T N Á H O R A

K U T N Á H O R A. Programu regenerace MPR a MPZ Za rok 2007 K U T N Á H O R A K U T N Á H O R A Z Á V Ě R E Č N Á Z P R Á V A Programu regenerace MPR a MPZ Za rok 2007 K U T N Á H O R A Závěrečná zpráva Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2007 OBSAH : I. Program regenerace MPR

Více

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10 Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů doporučených k případnému poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek

Více

KONZERVACE PŘEDMĚTŮ Z KERAMIKY

KONZERVACE PŘEDMĚTŮ Z KERAMIKY KONZERVACE PŘEDMĚTŮ Z KERAMIKY Klíčová slova hrubá keramika, jemná keramika, stavební keramika, hrnčina, majolika (fajáns), pórovina, kamenina, porcelán, užitková keramika, umělecká keramika, čištění,

Více

Podobný vzhled, rozdílné materiály

Podobný vzhled, rozdílné materiály 14 povlakové krytiny Foto DLW-Armstrong Podobný vzhled, rozdílné materiály Linoleum Jak název napovídá (linum len, oleum olej), jde o materiál vyrobený z přírodních surovin. Na počátku 20. století bylo

Více

Brandýs nad Labem zámek p.got věže V křídla. přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby

Brandýs nad Labem zámek p.got věže V křídla. přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby Ak.mal.restaurátor Petr Kadlec Na Moráni 8 120 00 Praha 2 Tel: 777630266 Filip Zeman, BcA. 373 82 Boršov nad Vltavou 245 č. licence 17593/2002 Brandýs nad Labem zámek p.got věže V křídla přízemí restaurování

Více

ING. PAVEL KRATOCHVÍL ZNALECKÁ KANCELÁŘ MINSKÁ 2780, TÁBOR 390 05 tel. 777 622 842 e mail: aba.tabor@cistaposta.cz IČ: 65018079

ING. PAVEL KRATOCHVÍL ZNALECKÁ KANCELÁŘ MINSKÁ 2780, TÁBOR 390 05 tel. 777 622 842 e mail: aba.tabor@cistaposta.cz IČ: 65018079 ABA ING. PAVEL KRATOCHVÍL ZNALECKÁ KANCELÁŘ MINSKÁ 2780, TÁBOR 390 05 tel. 777 622 842 e mail: aba.tabor@cistaposta.cz IČ: 65018079 Pravoslavný chrám Povýšení sv. Kříže (Špitálské náměstí v Táboře) Obnova

Více

KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ KAMENE

KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ KAMENE KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ KAMENE Klíčová slova koroze fyzikální, chemická a biologická, průzkum, čištění, desalinace, likvidace bionapadení, petrifikace, hydrofobizace, restaurátorské práce (lepení, tmelení,

Více

ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU

ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU Na Kněžině č.p. 37, Týnec nad Sázavou Vypracoval: Ing. Radek Novák. OBSAH: 1 Zadání... 3 2 Podklady... 3 3 Technický popis stávajících konstrukcí... 3 3.a Stavebně-technický

Více

ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA ČP 183 HRANICE OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD

ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA ČP 183 HRANICE OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA ČP 183 HRANICE OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD A. TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT BŘEZEN 2016 Technická zpráva : A identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka,

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Investor stavby: Statutární město Teplice odbor dopravy a životního prostředí D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Obsah: D.1. Základní údaje o stavbě... 2 D.2. Návrh technického řešení...

Více

Hrad Bezděz Záchranný archeologický výzkum klenebních zásypů manského paláce

Hrad Bezděz Záchranný archeologický výzkum klenebních zásypů manského paláce Hrad Bezděz Záchranný archeologický výzkum klenebních zásypů manského paláce Jedna z nejvýznamnějších raně gotických památek v České republice, hrad Bezděz, prochází v současné době částečnou stavební

Více

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE ID Název/motiv mozaiky Autor Datace 1976 Místo GPS souřadnice Rozměry mozaiky, umístění Výška umístění mozaiky nad zemí Mozaika je směřována na (SS) ULK-UL010 České a ruské pohádky

Více

VÝHODY ŘADY BARVY S KŘEMENEM. Řada, která barvám vdechne život FÁSADY BEZ VAD MNOHOSTRANNÁ ŘADA

VÝHODY ŘADY BARVY S KŘEMENEM. Řada, která barvám vdechne život FÁSADY BEZ VAD MNOHOSTRANNÁ ŘADA Řada, která barvám vdechne život VÝHODY ŘADY FÁSADY BEZ VAD Řada QUARZ Paulín je zastoupena výrobky na bázi akrylátových pryskyřic ve vodní disperzi s křemenným pískem. Výrobky se používají na exteriérové

Více

Nezbývá tedy nic jiného, než pustit uzdu své fantazii a začít tvořit nový prostor.

Nezbývá tedy nic jiného, než pustit uzdu své fantazii a začít tvořit nový prostor. Nechte se vlákat do světa Caparol Ambiente. Do světa, kde ztvárnění vnitřního prostotu je jenom otázkou vaší fantazie. Program Ambiente vám dává ty nejširší možnosti ke ztvárnění vašich nápadů a vizí a

Více

PORUCHY A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ

PORUCHY A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ 10. SCHODIŠTĚ PORUCHY SCHODŮ - opotřebováním - vlivem statických poruch vlastní konstrukce - vlivem statických poruch jiných částí stavby - poškozením DŮVODY REKONSTRUKCE SCHODIŠŤ - odstranění poškození

Více

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110, Nový Bor Nový

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

Životnost povrchové úpravy

Životnost povrchové úpravy téma materiály & technologie Životnost povrchové úpravy dřevěných stavebně-truhlářských konstrukcí a dílů Faktorů ovlivňujících životnost dřeva a jeho povrchové úpravy existuje široká škála a uplatňují

Více

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE Restaurování sochy Sv. Jana Nepomuckého na náměstí Plk. Koukala v Luţi, (komplexní restaurování sochy a architektury sloupu) 2009/2010 Zdeněk Šmahel 1 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování

Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování Univerzita Pardubice Fakulta restaurování Ateliér restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl Restaurování plastiky Alegorie průmyslu z

Více

- ZÁMĚR - Obnova drobné sakrální architektury - Mikroregion Přešticko RESTAUROVÁNÍ TROJIČNÍHO PAMĚTNÍHO KŘÍŽE - DATA OBJEKTU -

- ZÁMĚR - Obnova drobné sakrální architektury - Mikroregion Přešticko RESTAUROVÁNÍ TROJIČNÍHO PAMĚTNÍHO KŘÍŽE - DATA OBJEKTU - - ZÁMĚR - Obnova drobné sakrální architektury - Mikroregion Přešticko OBJEKT 7 / 8 PŘEDMĚT ZADÁNÍ : RESTAUROVÁNÍ TROJIČNÍHO PAMĚTNÍHO KŘÍŽE Název a typ díla - Pamětní kříž - trojiční Ilustrační fotografie

Více