Vstupní restaurátorský průzkum a návrh na restaurování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vstupní restaurátorský průzkum a návrh na restaurování"

Transkript

1 Vstupní restaurátorský průzkum a návrh na restaurování Sochy Panny Marie na náměstí v Kunštátě I. Lokalizace památky 1. Kraj: Jihomoravský 2. Město / Obec: Kunštát 3. č. parcely: Bližší určení místa: náměstí Krále Jiřího 5. Rejstříkové číslo památky: neevidováno 6. Název památky: socha Panny Marie II. Údaje o památce 1. Autor : neznámý 2. Sloh / datování : Materiál / technika : litina, mramor, pískovec, železo 4. Rozměry : výška cca 610 cm 5. Předchozí známé restaurátorské zásahy : nepodložené III. Údaje o akci: 1. Vlastník : Město Kunštát 2. Investor : Město Kunštát 3. Závazné stanovisko: nebylo vydáno 4. Návrh na restaurování vypracován dne : Termín průzkumu :

2 Úvodní komentář: Na základě požadavku města Kunštátu byl vyhotoven tento vstupní restaurátorský průzkum a záměr. Navržená koncepce restaurátorského zásahu, vyplývající ze zjištění aktuálního stavu sochy prohlídkou in sittu bude výchozí informací pro upřesnění dalších postupů. V počáteční fázi zásahu, ihned po zajištění přímého přístupu a zabezpečení některých částí ve staticky narušeném stavu, bude restaurátorský záměr konzervace kamenné architektury podstavce a sochy madony upřesněn podrobným průzkumem, včetně technologických analýz a později, v rámci celého procesu rehabilitace památky, bude doplňován o další zjištění. Vzhledem k centrálnímu umístění sochy, plánuje její majitel výběr dodavatele a provedení záchranných prací, pokud možno v tomto roce. Tato památka není zapsána ve statním seznamu kulturních památek a nepodléhá režimu a dohledu státní památkové péče. I přesto, přístup a způsob restaurování bude prováděn s maximální šetrností a profesionalitou. Můj odhad rozsahu a způsobu restaurování, vychází z prohlídky in sittu bez lešení. 2

3 IV. Popis památky: a) Popis ( skladba, kompozice, ) Socha sv. Panny Marie je umístěna na náměstí Krále Jiřího v Kunštátě. Socha je osazena na vysokém mramorovém soklu, který je složen z masivního podstavce s bosáží, bosovaného dříku s vloženou deskou s nápisem SVATÁ MARIE pros za nás u BOHA, lucernou a litinovým medailonem Panny Marie. Zadní strana je osazena deskou s nápisem ZŘÍZENA DOMORODCI Sokl dále pokračuje vyloženou římsou s podstavcem pro samotnou litinovou plastiku madony. Socha Panny Marie stojící v kontrapostu s mírně předkročenou levou nohou na hadovi s jablkem, je spíše statická, se širokým otevřeným náručím v draperii nepříliš rozvinutá do prostoru, zvláště její zadní část působí hodně ploše. Tento celek stojí na dvou pískovcových schodech bez profilace navazující na podestu z žulových kostek, zakončenou kovaným zdobným zábradlím, za ním ještě další dva schody z žulových kvádříku hrubě spárované. 3

4 b) Rozměry: výška celková - cca 610 cm schod č.1-170x170x17cm schod č.2-243x234x13cm schod č.3-357x357x20cm schod č.4-375x375x35cm mramorový podstavec-145x145x80cm dřík-116x116x200cm římsa-147x147x68cm podstavec po plastikou-75x75x70cm plastika-180cm c) Texty, datační nápisy V horním zakončení spodní podesty, z čelního pohledu v pravé části je signatura autorova ED.ČERNOHLÁVEK KRÁLOVO POLE Čelní střední dřík má vloženou desku ze shodného materiálu s nápisem SVATA MARIE pros za nás u BOHA Zadní strana dříku je osazena deskou z bílého mramoru s nápisem ZŘÍZENA DOMORODCI 1906 d) Materiál Socha je s největší pravděpodobností zhotovena v Blanenských slévárnách. Podstavec je zhotoven z nedvědického mramoru šedavé barvy. Zadní vložená deska je z bílého mramoru, první dva stupně z hrubozrnného pískovce, podesta drobné žulové kostky, spodní dva stupně štípané žulové kvádříky. Zábradlí kovaná pásovina z olověnými sponami, taktéž i lucerna s pozinkovým plechem. V. Nálezová průzkumová zpráva 1. Úvod Tento průzkum, provedený bez lešení a přímého přístupu, je pouze vstupní, sloužící především jako podklad, pro vlastní koncepci restaurování. 4

5 2. Popis stavu památky před započetím prací. a) Povrch - znečištění a koroze Veškerý povrch sochy i podstavce je znečištěn volnými i ulpívajícími atmosferickými nečistotami. Krusty s depozity síranových solí se nachází ve značném množství především v partiích původních srážkových stínů. Jejich soudržnost s povrchem je většinou menší, vzhledem ke druhu kamenného materiálu, z nichž jsou zhotoveny. Jedná se o prachové depozity, saze obsažené v zčernalých krustách, spolu se sekundárními solemi, nejčastěji síranů. Na jejich vzniku se v nemalé míře podílelo i vyplavování volného vápna ze starších spár a vysprávek. Protože krusty výrazně omezují paropropustnost kamene a na exponovaných místech porézní systém zcela uzavírají, dochází tak k rozvolnění strukturní kostry a k mechanickému rozpadu způsobenému namrzáním, tepelnými toky a ostatními atmosférickými vlivy. Na místech omývaných srážkovou vodou se rovněž vyskytují tmavé povlaky, pevně spojené s povrchem. Na všech těchto plochách vystavených výraznějšímu působení vlhkosti, kdy některé partie po větší část roku nevysychají, se nachází mohutné nálety nižších rostlin - mechů, lišejníků a řas. Nejhojnější výskyt lze zaznamenat na vodorovných plochách a ve spodních partiích. Nárůst mikrovegetace je umocněn na straně orientované na severní stranu. Mikrovegetace prorůstá i pod uvolněnými krustami a tmely z minulých oprav. Na biokrozi horniny se podílí značnou měrou i působení plísní a hub, včetně anaerobních mikroorganisnimů. Sekundární produkty vznikající při jejich vegetaci, se na zasolení kamene podílí ve větší míře, než tzv. kyselé deště. Stav povrchů, s tím, že jde o dlouhodobě neudržovanou památku, vypovídá o jejich výrazném a dlouhodobém působení. Ve zcela uvolněných spárách mezi díly architektury podnože soklu a základového schodu,vyrůstají i vyšší rostliny / trávy /. Na korozi kamenného materiálu se dále podílí působení atmosférických vlivů, především pronikáním srážkové vody do jeho porézního systému a následné zvyšování jejího objemu vlivem mrazu. To se obecně výrazněji projevuje v místech uzavřených povrchovými krustami, které uzavřely porézní systém horniny. Výše popsané korozivní procesy, podmiňují latentní, nyní urychlený, úbytek povrchů a to v různé síle abradované vrstvy, od cca 2 do 50 mm. Lokálně, v místech nedostatečně soudržného a homogenního přírodního pojiva opuky se pak objevují drobné i velké kaverny. Ve své podstatě se jedná většinou o přirozený proces, v ideálním případě zpomalený kalcifikací povrchové vrstvy, která si určitou míru prodyšnosti zachovává. Avšak, je- li povrch kamene narušen otevřením porézního systému - vysokou nasákavostí, drobnými mikrotrhlinami a hlavně pokud jde o kámen těchto zcela nevhodných fyzikálních vlastností a minerálního složení, nabyl rozpad hloubkového charakteru a to již v krátkém časovém horizontu. Hloubková koroze kamene se projevuje především u plastiky. Již v minulosti došlo k náhradě modelace celých partií tvarovými doplňky a kdy došlo k velkému úbytku a nevratné ztrátě originální modelace. Nenásilně jí zásah byl však proveden u středového soklu kde je celoplošná plomba, která překrývá předpokládané veškeré datace a texty. 5

6 b) Barevné povrchové úpravy Při vizuálním průzkumu nebyly potvrzeny žádné stopy starších nátěrů u kamenných prvku. Socha Panny Marie, medailon i texty s datačními údaji(vyjma signatury) jsou zlacené plátkovým zlatem. Po umožnění přístupu budou fragmenty barevných vrstev dále zkoumány a podrobeny stratigrafickému vyšetření. Závěr bude součástí konečné restaurátorské zprávy. c) Mechanická poškození jednotlivých částí Nejvíce jsou zatíženy vodorovné plochy a partie ve srážkových stínech, kde depozity vytvořily tmavé povlaky a krusty. Nejvyšší stupeň tohoto typu znečištění je patrný na vrcholové partii se sochou Panny Marie, a v podhledu krycí římsy. Jedná se o prachové depozity, saze obsažené ve zčernalých krustách, spolu se sekundárními solemi nejčastěji síranů, které se vytvořily především ve srážkových stínech. Chybějící části většího rozsahu jsou patrné ve spodních partiích dříku a podstavce. Mezi jednotlivými architektonickými články objektu je degradované spárování z větší části nefunkční (odtržené) nebo zcela chybí. Díky těmto otevřeným spárám proniká srážková voda do masivu. Povrch architektury je abradován, povrchová koroze je celoplošná. Drobné části profilace architektury jsou otlučené v mírném rozsahu po celém povrchu. Socha Panny Marie je bez výrazného poškození s již silně prostupující korozí zapříčiněnou celoplošným úbytkem zlata. Zachován je už jen podkladní nátěr, kterým prostupující koroze protýká což je vidět na fotodokumentaci. To samé je patrné u medailonu. Kované zábradlí je ošetřené grafitovým nátěrem a místy i zde je viditelná koroze. Pruty nesoucí zábradlí jsou ukotveny zalitím do betonu. d) Statika. Objekt není ve svém celku bezprostředně staticky ohrožen výklonem a následným pádem, podloží se jeví jako stabilní. Jednotlivé díly byly ve spojích vyspárovány původně vápennou, později tvrdou cementovou maltou. Spáry jsou již z větší části volné, místy se spárování uvolňuje i s podkladovou vrstvou kamene, což je patrné především mezi díly soklové části. e) Změny dřívější historické opravy. Archivní materiály, jsem během průzkumu neměla k dispozici. Jejich vyhledání bude součástí doplňujícího průzkumu. Při místním ohledání nejsou patrné předchozí restaurátorské zásahy. 6

7 VI. Vyhodnocení průzkumu Mezi nejvýznamnější fakta, zjištěná a potvrzená během průzkumu, která považuji za vhodné uvést, patří: Vlastnosti a charakter horniny, z nichž je podstavec zhotoven je velice vhodný a jen díky tomu je stav památky v celku dobrém stavu, bez statického narušení avšak s otevřenou povrchovou strukturou, kterou je nutné co nejdříve ošetřit. Mezi jednotlivými architektonickými články objektu je degradované spárování z větší části nefunkční (odtržené) nebo zcela chybí. Díky těmto otevřeným spárám proniká srážková voda do masivu. To platí též o litině z níž je plastika odlita, materiál velmi kvalitní s vysokým podílem uhlíku, avšak dlouhodobá absence restaurátorského zásahu je patrná na již silně prostupující korozi, která se bude rychle šířit po celém povrchu. To považuji za závažným důvodem pro neodkladnou rehabilitaci památky. VII. Koncepce restaurátorského zásahu Popis cíle a obecných zásad, podmínky provádění. Cílem restaurování poškozené objektu je jeho záchrana ve stadiu, degradace způsobené pokročilou korozí, původního kamenného i litinového materiálu. Při získání maxima historických informací bude během zásahu i při konečné prezentaci respektována především autentická hmotná podstata památky. Během šetrného čištění a případných, lokálně prováděných, odsolovacích procesů, nedojde k úbytku nebo chemickému poškození kamenných povrchů. Před procesem čištění bude originální povrch v nejvíce korodovaných partiích zajištěn prekonsolidací. Dále bude kamenný materiál hloubkově ošetřen napuštěním organokřemičitanovým zpevňovačem. Rekonstrukce chybějících částí bude prováděna dle doložitelných vzorů, architektonické prvky a dekory budou plně akceptovat původní tvarosloví. Zpevněný, značně abradovaný povrch dekoru a ploch architektonických článků nebude celoplošně plasticky doplňován, rekonstruovány budou jen nejvýraznější destrukce a jednoznačné tvary architektury jako hrany, lemy a rohy. Trhliny budou zajištěny injektáží, spárování bude obnoveno, místa ohrožená zatékáním srážkové vody, zajištěna funkčními tmely. Pokud budou nalezeny železné korodující armatury poškozující památku trhlinami budou odstraněny. Bude provedena konsolidace kamenného materiálu, ochrana památky proti působení mikroflóry a škodlivých atmosférických vlivů, zajištění hydrofobizací. Konečné estetické vyznění bude dosaženo citlivou plastickou a barevnou lazurní a lokální retuší. Případně nalezené fragmenty barevných souvrství budou ponechány, dokumentovány a ochráněny proti poškození, jako cenný dokad o historickém vývoji vzhledu uměleckého díla. Nebude do nich nijak zasahováno. Při výsledné prezentaci doporučujeme akceptovat současné stadium převládající barevnosti povrchů s aplikací lokální lazurní retuše. 7

8 Litinová plastika s medailonem bude po citlivém očištění šopována žárovým zinkem s následným pozlacení 24karátovým zlatem na Mixtion. Rovněž písmo na čelní i zadní straně bude ošetřeno plátkovým zlatem. Kované zábradlí bude opískováno, ošetřeno žárovým zinkem se závěrečnou grafitovou úpravou, chybějící spony budou doplněny ve shodném tvarosloví a ve shodném materiálu. VIII. Navržené postupy restaurátorského zásahu. a) Po postavení lešení, musí být proveden doplňující restaurátorský průzkum a fotodokumentace výchozího stavu b) předzpevnění Vzhledem k lokálně velmi zkorodovanému povrchu, je před procesem čištění nejpoškozenější a málo soudržné partie zpevnit, aby nedošlo ke zbytečnému úbytku původní hmoty. c) demontáž nevhodných vysprávek a vyjmutí armatur ( poškozujících) Po postavení lešení budou uvolněné arch. články sejmuty odborně rozebrány a jednotlivé části zabezpečeny. Čepy z korodující oceli budou vyjmuty. Cementové vysprávky poškozující kamenný materiál budou šetrně sejmuty tak, aby nedošlo k druhotnému poškození originální hmoty, případně budou alespoň sníženy. V případě zábradlí bude demontáž zvažována bude mikro pískováním očištěno a následně povrchově ošetřeno žárovým zinkem s konečnou kovářskou povrchovou úpravou. d) čištění Pevně ulpívající nečistoty ( krusty ) doporučuji po naměkčení snímat mechanicky, ostrými skalpely. Čištění za sucha-manuální mechanické očištění méně odolných vrstev nečistot, vegetace, cementových vrstev, nevyhovujících doplňků, uvolněné výplně spár, které budou dočasně zajištěny dubovými klíny proti výkyvu. Následný mokrý proces čištění-manuální mechanické odstranění nečistot, chemickofyzikální odstranění zbytků vegetace z hlubší struktury povrchu kamene. Čištění povrchu kamenné architektury proběhne šetrně s důslednou následnou neutralizací několikanásobným omytím regulovaným proudem tlakové vody, s cílem snížit i zasolení povrchové vrstvy. Pro čištění horniny dříku s vysokým obsahem uhličitanové složky bude použit zábal s obsahem zásaditého hydrogenuhličitanu amonného.. Případné čištění za pomoci tlakové vodní páry (Ecovapor-tlak bude regulován tak, aby nedocházelo k vymývání zrn) e) biosanace Aplikace biocidního přípravku-biocidní ošetření, zaměřené na sanaci zbytků a hlouběji prorostlých hyfů mikrovegetace / řas, vláknitých hub, mechů a lišejníků / výrazně se podílejících na biodegradaci kamenného materiálu. Algicidní a fungicidní roztok ředěný etanolem po své aplikaci zvyšuje smáčivost povrchu a proto musí předcházet aplikaci zpevňovače. Jeho účinky, omezující vegetaci nižších rostlin, lze považovat za preventivní na několik let. Ošetřen bude celý povrch památky. 8

9 f) zpevnění Celkové zpevnění bude provedeno přípravkem na bázi organokřemičitanů. Výrazněji narušené partie s otevřenou strukturou materiálu budou zpevněny opakovaně a případně bude použit přípravek o vyšší koncentraci gelu. Vlasové trhliny budou injektovány organokřemičitým injektážím přípravkem větší prostupující trhliny budou injektovány přípravkem na stejné bázi s přidáním plniva Konsolidační roztok na bázi organokřemičitanů bude aplikován celoplošně. g) obnova spárování zajištění statiky Hluboké trhliny a dutiny mezi jednotlivými díly kamenné architektury budou vyplněny vápennou maltou. Chybějící spárování obnoveno probarveným minerálním tmelem hrubší struktury. Odlomené části budou slepeny a zajištěny čepy z nerezavějící oceli. h) tmelení, rekonstrukce v umělém pískovci Chybějící souvisle erodovaná povrchová vrstva kamenné architektury, nebude doplňována celoplošně. Plastické doplnění architektury bude prováděno v míře zohledňující funkčnost, zamezení pronikání srážkové vody a optické scelení / tmelení ostrých přechodů, lomových ploch a hran /, drobné detaily povrchového reliéfu doplňovány nebudou. Povrchy tmelů budou zpracovány tak, aby se strukturou blížily okolní plochám a konečný vzhled celku vytvářel dojem ušlechtilého stáří. Chybějící části budou doplněny tmelem na bázi hydraulického minerálního pojiva, plnivem budou křemičité drtě vhodných frakcí. Tato směs bude modifikována vhodnou akrylátovou dispersí a probarvena anorganickými pigmenty do co nejpříbuznější barevnosti doplňovaného materiálu. Výsledná tvrdost doplňovací hmoty by měla být odpovídající původnímu kameni. Odtržené části architektonických prvků a jejich profilace budou slepeny, drobné trhliny injektovány. Rozsah doplňování bude respektovat originální tvarosloví a přirozenou patinu stáří. i) barevné lazurní retuše Budou v zásadě dvojí povahy. Základní barevnost tmelů bude přizpůsobena barvě kamene. Lokálně aplikované lazurní retuše, barvené anorganickými pigmenty, budou eliminovat nevhodně působící barevné rozdíly. Pojivem barevných lazur budou organokřemičitany. 9

10 j) rekonstrukce kovových a litinových prvků, zlacení Litinové a kovové prvky budou nejprve očištěny mikropískováním. Takto očištěný povrch bude ošetřen žárovým zinkem tzv. šopování. U prvků s původním zlacení bude proveden podkladní probarvený nátěr s následným zlacením 24karátovým zlatek kladeným do mixtionu. U zábradlí bude povrch ošetřen grafitovým nátěrem. k) hydrofobizace Po lokální lazurní retuši kamenné architektury bude celoplošně provedena závěrečná konzervace a hydrofobizace. Na plochách namáhaných srážkovou vodou bude siloxanový hydrofobizační roztok aplikován ve vyšší intenzitě. l) restaurátorská zpráva Na závěr bude vyhotovena restaurátorská zpráva s fotodokumentací ve dvou paré, s podrobným popisem prováděného zásahu, doplňujícím údaji průzkumu a režimem památky. Součástí zprávy bude i návrh na případnou prezentaci 10

11 IX. Navržené technologie a materiály Zabezpečení, předzpevnění: Sejmutí uvolněných doplňků a originálních částí, Vyjmutí armatur ( poškozujících), předzpevnění PARALOID B 72, a organokřemičitan KSE 500 Remmers (elastifikovaný), lokálně s plnivem mletý křemen SUK. Čištění: mechanické u hrubých nečistou, regulovaný proud vody, sádrovcové naměkčeny krusty pastou ALKUTEX Fassadenreinigerpaste REMMERS, SP Heid a Schwarzfeld ( ph 4,5 ), Biosanace: POROSAN - AQUA PRAHA, případně algicidu ALKUTEX BFA Entferner - REMMERS Konsolidant : Porosil Z 50, Aqua Bárta na hlavní konsolidaci. Injektáž: epoxidová pryskyřice CHS siloxid, Remmers KSE 500 s plnidly ( SUK ) Kovy: čepy a armatury - nerez ocel AKVN, žárový zinek, grafitový lak Zlacení: plátkové zlato 24 kar., mixtión Le Franc Tmely a tvarové rekonstrukce : Minerální tmel s příměsí hydraulického pojiva a styrenakrylátové pryskyřice, SOKRAT 2804, s křemičitými písky příslušné zrnitosti, s plastifikátorem a probarvený pigmenty - oxidy kovů, případně minerální směs PETRA AQUA Praha nebo materiál na trasové bázi TERZIT (SRN). Základ směsi přizpůsoben barvou strukturou originální hornině.. Spárování: vápenná spárovací malta s minimálním podílem cementu ( bílého 500 ) ve směsi. Písky - směs přesátý kopaný a praný kopaný ( 0 1,5 mm ) Pigmenty: oxidy kovů BAYFERROX, PERPREN Hydrofobizant: FUNCOSIL - SL, REMMERS Pomocné materiály : etanol, čpavek, lepidla na kámen na bázi epoxidové pryskyřice Akemi Akepox 5010 V Kunštátě dne Vstupní průzkum a návrh zpracoval: Monika Lokajová sochař- Restaurátor 11

12 Fotodokumentace 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ

NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ MGA. JAN VODÁČEK AKADEMICKÝ SOCHAŘ A RESTAURÁTOR ESTAURÁTOR Žižkova 458 Žirovnice 394 68 Tel: + 420 775 117 779 e-mail: vodacek.jan@seznam.cz NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ KŘÍŽ JANA FRYDRYCHA V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

Více

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA. KAMENNÝ PORTÁL DOMU č. p. 119 NA VRATISLVOVĚ NÁMĚSTÍ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA. KAMENNÝ PORTÁL DOMU č. p. 119 NA VRATISLVOVĚ NÁMĚSTÍ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA KAMENNÝ PORTÁL DOMU č. p. 119 NA VRATISLVOVĚ NÁMĚSTÍ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ MARTIN KOVAŘÍK AK. SOCHAŘ A RESTAURÁTOR držitel licence MK ČR k restaurování sochařských památek U MOSTU

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MGA. PETRA PAŘENICOVÁ RESTAURÁTORKA A SOCHAŘKA Lhotka nad Bečvou 21 Lešná 756 41 Tel: + 420 776 663 547 E-mail: petraparenicova@gmail.com PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ A KONZERVACI KŘÍŽŮ

Více

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE Vstupní restaurátorský průzkum a záměr Sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice v Plánici Leden 2012 TERRIGENA Art s.r.o. Mgr. Marcel Hron akademický sochař a restaurátor Památkový

Více

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE Vstupní restaurátorský průzkum a záměr kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého v Křižíkově ul. v Plánici Leden 2012 TERRIGENA Art s.r.o. Mgr. Marcel Hron akademický sochař a restaurátor

Více

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA KAMENNÉ ČÁSTI FONTÁNY V HORNÍM MARŠOVĚ MÍSA SE ČTYŘMI CHRLIČI, PODSTAVEC, SOKL 2. ETAPA RESTAUROVÁNÍ 2013 1. DATA PAMÁTKY... str.2 2. ÚDAJE O AKCI str.2 3. POPIS PAMÁTKY... str.2

Více

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA. Restaurování sloupu se sochou Panny Marie v Krajkové

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA. Restaurování sloupu se sochou Panny Marie v Krajkové RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA Restaurování sloupu se sochou Panny Marie v Krajkové Listopad 2013 Památkový dohled: NPÚ územní odborné pracoviště v Lokti Počet vyhotovení restaurátorské dokumentace: 2 Místo uložení

Více

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Havlíčkova 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou IDDS: u76ac9y

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Havlíčkova 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou IDDS: u76ac9y Městský úřad Rychnov nad Kněžnou Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Havlíčkova 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou IDDS: u76ac9y Váš dopis čj. ze dne OŠKMT-13483/15-2478/2015/Cho ze dne 12. 5. 2015

Více

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR Pomník padlým Uherský Brod

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR Pomník padlým Uherský Brod mob.: 604 704 803, Mgr. Martin Slovák ak. soch. a restaurátor Hutník 1454 698 01 Veselí nad Moravou e-mail: slovakmart@seznam.cz Povolení k restaurování kulturních památek číslo 6.530/96 vydané Ministerstvem

Více

Průvodní a technická zpráva. Oprava čelní fasády objektu Viničná 5, Praha 2

Průvodní a technická zpráva. Oprava čelní fasády objektu Viničná 5, Praha 2 Průvodní a technická zpráva Oprava čelní fasády objektu Viničná 5, Praha 2 OBJEDNATEL : ZPRACOVATEL: PROJEKTANT: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, 128 00 Praha 2 Jan Kučera

Více

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou Městský úřad Rychnov nad Kněžnou odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Váš dopis zn.: Ze dne: 7.5. 2015 Číslo jednací: OŠKMT-15855/15-2478/2015/Cho Vyřizuje:

Více

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II KÁMEN, KAMENNÉ ZDIVO Kamenné zdivo má hodnotu Historického dokumentu dobového způsobu zdění a opracování kamene, je svědkem podoby historické architektury. Estetickou, což se

Více

Posouzení žádosti o restaurování kulturní památky

Posouzení žádosti o restaurování kulturní památky Posouzení žádosti o restaurování kulturní památky 1. Jedná se skutečně o restaurování? Restaurování je podle 14 odst. 8 zákona o státní památkové péči obnova kulturních památek nebo jejich částí, které

Více

Požadavky na plnení zakázky "Restaurování kamenného štítu levého rizalitu" Kartuziánský klášter ve Valdicích

Požadavky na plnení zakázky Restaurování kamenného štítu levého rizalitu Kartuziánský klášter ve Valdicích Príloha cl Požadavky na plnení zakázky "Restaurování kamenného štítu levého rizalitu" Kartuziánský klášter ve Valdicích Objekt: bývalý klášter kartuziánu, nyní areál Veznice Valdice Rejstríkové císlo v

Více

Orientační restaurátorský průzkum v interiéru velkého sálu západního křídla zámku v Litvínově (okr. Most) listopad prosinec 2008

Orientační restaurátorský průzkum v interiéru velkého sálu západního křídla zámku v Litvínově (okr. Most) listopad prosinec 2008 Orientační restaurátorský průzkum v interiéru velkého sálu západního křídla zámku v Litvínově (okr. Most) listopad prosinec 2008 Vypracoval: Michal Šelemba, DiS, restaurátor Jabloňová 2724 438 01 Žatec

Více

Seznam příloh Obnova fasád věže nízkého zámku v Plumlově

Seznam příloh Obnova fasád věže nízkého zámku v Plumlově Seznam příloh Obnova fasád věže nízkého zámku v Plumlově Dokumentace pro ohlášení stavby A. Průvodní zpráva B. Technická zpráva C. Situace D. Dokladová část E. Zásady organizace výstavby F. Architektonicko

Více

RESTAUROVÁNÍ A SOCHAŘSKÁ REKONSTRUKCE SOCHY AUSTRIE Z POMNÍKU BATERIE MRTVÝCH

RESTAUROVÁNÍ A SOCHAŘSKÁ REKONSTRUKCE SOCHY AUSTRIE Z POMNÍKU BATERIE MRTVÝCH RESTAUROVÁNÍ A SOCHAŘSKÁ REKONSTRUKCE SOCHY AUSTRIE Z POMNÍKU BATERIE MRTVÝCH V červnu roku 2012 bylo zahájeno restaurování monumentálního pomníku rakouské jízdní dělostřelecké baterie č. 7/VIII, tzv.

Více

Umělý kámen užití a vlastnosti

Umělý kámen užití a vlastnosti Umělý kámen užití a vlastnosti 1. 2. 2010 Při obnově nebo restaurování kamenných objektů sochařských děl, architektonických prvků apod. se často setkáváme s potřebou doplnění chybějících částí. Jsou v

Více

Klíčová slova koroze fyzikální, chemická a biologická, průzkum, čiště t ní n, d, e d salinac e, l, ikvidac e b i b onap

Klíčová slova koroze fyzikální, chemická a biologická, průzkum, čiště t ní n, d, e d salinac e, l, ikvidac e b i b onap KONZERVACE KAMENE Klíčová slova koroze fyzikální, chemická a biologická, průzkum, čištění, desalinace, likvidace bionapadení, petrifikace, hydrofobizace, restaurátorské práce (lepení, tmelení, retuše),

Více

FASÁDNÍ BARVY A OMÍTKY. Fasádní technologie. akrylátové silikonové silikátové vápenné elastomerické protiplísňové

FASÁDNÍ BARVY A OMÍTKY. Fasádní technologie. akrylátové silikonové silikátové vápenné elastomerické protiplísňové FASÁDNÍ BARVY A OMÍTKY Fasádní technologie akrylátové silikonové silikátové vápenné elastomerické protiplísňové www.paulin.cz paulin@paulin.cz FASÁDNÍ BARVY A OMÍTKY KREATIVNÍ FASÁDY MINERÁLNÍCH OMÍTEK

Více

TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV. 1. Definice koroze. Soli, oxidy. 2.Rozdělení koroze. Obsah: Činitelé ovlivňující korozi H 2 O, O 2

TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV. 1. Definice koroze. Soli, oxidy. 2.Rozdělení koroze. Obsah: Činitelé ovlivňující korozi H 2 O, O 2 TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV Obsah: 1. Definice koroze 2. Rozdělení koroze 3. Ochrana proti korozi 4. Kontrolní otázky 1. Definice koroze Koroze je rozrušování materiálu vlivem okolního prostředí Činitelé

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Sanace kaple Navštívení Panny Marie, Hostišová okr. Zlín ZADAVATEL ZHOTOVITEL Obecní úřad Hostišová 100 763 01 Mysločovice ING. JOSEF KOLÁŘ PRINS Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov I - Město EVIDENČNÍ ÚŘAD:

Více

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI E) OMÍTKY A JEJICH ÚPRAVY E1) SLOHOVÉ ÚPRAVY GOTICKÉ E2) SLOHOVÉ ÚPRAVY RENESANČNÍ E3) SLOHOVÉ ÚPRAVY BAROKNÍ A 19.STOLETÍ E4) PORUCHY, TECHNOLOGIE

Více

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21 Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21 Váš dopis č. j. / ze dne S-MHMP 231202/2009 Naše č. j. NPÚ-302/2009/2009 Vyřizuje

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZATUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZATUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013 V Písku dne 06.02.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZATUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Plavecký stadion Písek opravy NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo 1. bere na vědomí materiál o navrhovaných

Více

VÁPNO A VÁPENNÉ TECHNOLÓGIE PŘI OBNOVE PAMIATOK

VÁPNO A VÁPENNÉ TECHNOLÓGIE PŘI OBNOVE PAMIATOK KONZERVAČNÉ, HYDROFOBIZAČNÉ A SPEVŇOVACIE PROSTRIEDKY PRE VÁPENNÉ OMIETKY A VÁPENNÉ NÁTERY ICH PRÍNOS A RIZIKÁ ICH POUŽITIA ing. Dagmar Michoinová Historické omítky jsou velmi cennou a dosud ne zcela doceněnou

Více

Materiály pro konzervování předmětů ze skla, porcelánu a smaltu (emailu)

Materiály pro konzervování předmětů ze skla, porcelánu a smaltu (emailu) Materiály pro konzervování předmětů ze skla, porcelánu a smaltu (emailu) Materiály pro konzervování předmětů ze skla Sklo je vlastně tuhý roztok směsi solí alkalických kovů a kovů alkalických zemin s kyselinou

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 307/6, 307/7, 307/1, 305/57. Pozemky leží v okrajové části zastavěného území sídelního útvaru k.ú. Ďáblice.

Více

Návrhy na zlepšení technického stavu kaple ve Strašnicích

Návrhy na zlepšení technického stavu kaple ve Strašnicích Návrhy na zlepšení technického stavu kaple ve Strašnicích Interiér: 1. Obložení stěn z dřevěných palubek upravit tak, aby za ním mohl proudit vzduch. Toto je proveditelné tímto způsobem: Obložení stěn

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA RESTAUROVÁNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2006 Petr Rejman

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA RESTAUROVÁNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2006 Petr Rejman 5 UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA RESTAUROVÁNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 Petr Rejman 6 UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA RESTAUROVÁNÍ Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého z Morašic BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PRAKTICKÁ AUTOR

Více

1. Základy plotové konstrukce

1. Základy plotové konstrukce BETONOVÉ PLOTY V posledních letech si stále na větší oblibě získávají ploty z betonových štípaných tvarovek a nebo z dutinových betonových tvarovek s povrchem napodobujícím pískovec a nebo jiný kámen.

Více

HYDROFOBNÍ IMPREGNACE BETONU

HYDROFOBNÍ IMPREGNACE BETONU V posledních několika letech se na trhu objevilo obrovské množství impregnačních přípravků a distributoři těchto přípravků se předhánějí ve vyzdvihávání předností jedněch přípravků proti druhých. Módním

Více

F.A.T01. Sanace zvýšené vlhkosti kaple Proměnění Páně Rychnov nad Kněžnou. Technická zpráva A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 1 (7)

F.A.T01. Sanace zvýšené vlhkosti kaple Proměnění Páně Rychnov nad Kněžnou. Technická zpráva A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 1 (7) RK3 kaple Proměnění Páně F.A.T0 (7) A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 A. Identifikační údaje stavby a autorů projektu 2 A.. Identifikační údaje stavby a investora 2 A..2 Autoři projektu a spolupracovníci: 2 A.2 Základní

Více

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví Trvanlivost a odolnost stavebních materiálů Degradace STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ

Více

PASPORTIZACE OKEN ŠKOLY Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotní škola Procházkova 303, Trutnov

PASPORTIZACE OKEN ŠKOLY Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotní škola Procházkova 303, Trutnov spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem PASPORTIZACE OKEN ŠKOLY Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotní škola Procházkova 303, Trutnov Místo stavby : Trutnov, ul. Procházkova čp. 303, Trutnov

Více

místo: Praha, Roztoky u Prahy datum: 23. 6. 2015 přítomní: viz prezenční listina omluveni: Blanka Tomková, MěÚ Trutnov

místo: Praha, Roztoky u Prahy datum: 23. 6. 2015 přítomní: viz prezenční listina omluveni: Blanka Tomková, MěÚ Trutnov Zápis z kontrolního dne v rámci výkonu dozoru podle 29 odst. 2 písm. g a zabezpečení odborného dohledu podle 32 odst. 2 písm. g, zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozd. předpisů Věc:

Více

- ZÁMĚR - Obnova drobné sakrální architektury - Mikroregion Přešticko OBNOVA VÝKLENKOVÉ KAPLE - DATA OBJEKTU -

- ZÁMĚR - Obnova drobné sakrální architektury - Mikroregion Přešticko OBNOVA VÝKLENKOVÉ KAPLE - DATA OBJEKTU - - ZÁMĚR - Obnova drobné sakrální architektury - Mikroregion Přešticko OBJEKT 2 / 8 PŘEDMĚT ZADÁNÍ : OBNOVA VÝKLENKOVÉ KAPLE Ilustrační fotografie ze dne 10. 2. 2016 - DATA OBJEKTU - Název a typ díla -

Více

Mosty. Ochrana a sanace železobetonových. konstrukcí a konstrukcí z předpjatého betonu

Mosty. Ochrana a sanace železobetonových. konstrukcí a konstrukcí z předpjatého betonu Mosty Ochrana a sanace železobetonových konstrukcí a konstrukcí z předpjatého betonu MC-ochranné a sanační systémy Mosty, ať již jsou ze železobetonu nebo předpjatého betonu, patří k nejnáročnějším stavebním

Více

Materiálové vlastnosti Al přírodní Nosný profil je vyroben z hliníku vytlačováním. Vložka EPDM pružně vyplňuje dilatační spáru.

Materiálové vlastnosti Al přírodní Nosný profil je vyroben z hliníku vytlačováním. Vložka EPDM pružně vyplňuje dilatační spáru. www.havos.cz Technický list Dodavatel: HAVOS s.r.o. Kateřinská 495 463 03, Stráž nad Nisou e-mail: havos@havos.cz IČO: 25046110 Dilatační profil vulkanizovaný Základní materiálové složení Hliníková slitina

Více

Technická specifikace - pomníku (sousoší) v rámci akce Rekonstrukce válečného hrobu obětí prusko-rakouské války z roku 1866 u Střezetic

Technická specifikace - pomníku (sousoší) v rámci akce Rekonstrukce válečného hrobu obětí prusko-rakouské války z roku 1866 u Střezetic Technická specifikace - pomníku (sousoší) v rámci akce Rekonstrukce válečného hrobu obětí prusko-rakouské války z roku 1866 u Střezetic 1. Pomník padlých vojáků v jezdecké bitvě u Střezetic Katastrální

Více

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA Barokní nástěnná mapa Fredericka de Wita: Nova et accurata totius Germaniæ tabula restaurátor: Dobřichovice 2.1.2014 RNDr.Miroslav Široký, CSc. Předmět: Fond, inv. číslo : Autor,

Více

KARLOVY VARY REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ

KARLOVY VARY REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ INTAR projekty stavby technologie KARLOVY VARY REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ DOKUMENTACE PRO OBNOVU HISTORICKY A ARCHITEKTONICKY CENNÝCH ČÁSTÍ STAVBY ČISTOPIS OBJEDNATEL : KARLOVARSKÝ KRAJ Závodní

Více

PORUCHY A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ

PORUCHY A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ 10. SCHODIŠTĚ PORUCHY SCHODŮ - opotřebováním - vlivem statických poruch vlastní konstrukce - vlivem statických poruch jiných částí stavby - poškozením DŮVODY REKONSTRUKCE SCHODIŠŤ - odstranění poškození

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZŠ A MŠ BRNO, HUSOVA 17, P. O., OBJEKT RAŠÍNOVA 3 OPRAVA PORTÁLU A PŘILEHLÉ ZÍDKY

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZŠ A MŠ BRNO, HUSOVA 17, P. O., OBJEKT RAŠÍNOVA 3 OPRAVA PORTÁLU A PŘILEHLÉ ZÍDKY TECHNICKÁ ZPRÁVA ZŠ A MŠ BRNO, HUSOVA 17, P. O., OBJEKT RAŠÍNOVA 3 OPRAVA PORTÁLU A PŘILEHLÉ ZÍDKY HLAVNÍ PROJEKTANT: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Václav Čech DATUM: 12/2015 TECHNICKÉ PODKLADY, BRNO, ZŠ

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam-skupina-podskup. zcela / částečně Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR 01_01_01

Více

BETONOVÉ OBRUBNÍKY A ŽLABY

BETONOVÉ OBRUBNÍKY A ŽLABY Podle normy EN 1340 jsou betonové obrubníky prefabrikované betonové dílce určené k oddělení povrchů ve stejné výškové úrovni nebo v různých úrovních, které poskytují: fyzikální nebo vizuální rozlišení

Více

K U T N Á H O R A. Programu regenerace MPR a MPZ Za rok 2007 K U T N Á H O R A

K U T N Á H O R A. Programu regenerace MPR a MPZ Za rok 2007 K U T N Á H O R A K U T N Á H O R A Z Á V Ě R E Č N Á Z P R Á V A Programu regenerace MPR a MPZ Za rok 2007 K U T N Á H O R A Závěrečná zpráva Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2007 OBSAH : I. Program regenerace MPR

Více

OCHRANA A OPRAVY FASÁD. Katalog výrobků

OCHRANA A OPRAVY FASÁD. Katalog výrobků Katalog výrobků Obsah 1 Ochrana a opravy fasád 5 Prostředky pro čištění fasád 7 Čisticí Peeling 7 Příprava podkladu / penetrace 12 Opravné a lepicí malty 13 Tepelně izolační omítky 14 Románský cement 16

Více

Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013

Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013 Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013 strana Obsah: 1. Obecné 1 2. Skladba systému 1 2.1. Penetrace podkladu 1 2.2. Lepicí a stěrkovací hmota 1 2.3.

Více

MANUÁL REVITALIZACE BÁLKÓNŮ A LODŽIÍ

MANUÁL REVITALIZACE BÁLKÓNŮ A LODŽIÍ profiplast@profiplast.eu - www.profiplast.eu 00 obsah příprava revitalizace 01 02 sanace zábradlí - hliníkové 03 04 zábradlí - ocelové zasklení 05 zasklení 05 doplňky a vybavení 07 06 prodloužení zábradlí

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

ZÁMEK ŠTĚDRÁ RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR NA RESTAUROVÁNÍ UMĚLECKO ŘEMESLNÝCH PRVKŮ INTERIÉRU MÍSTNOSTI 210/209

ZÁMEK ŠTĚDRÁ RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR NA RESTAUROVÁNÍ UMĚLECKO ŘEMESLNÝCH PRVKŮ INTERIÉRU MÍSTNOSTI 210/209 ZÁMEK ŠTĚDRÁ RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR NA RESTAUROVÁNÍ UMĚLECKO ŘEMESLNÝCH PRVKŮ INTERIÉRU MÍSTNOSTI 210/209 A) OBNOVA OKEN A DVEŘÍ B) OBNOVA DŘEVĚNÝCH PODLAH VYPRACOVAL: Jan Potklan březen 2015 2NP 218 217

Více

TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PRACÍ II

TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PRACÍ II VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB ING. VÍT MOTYČKA, CSC. TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PRACÍ II MODUL 9 PROCESY VNITŘNÍ A DOKONČOVACÍ -NÁTĚRY 2005 STUDIJNÍ

Více

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10 Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů doporučených k případnému poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek

Více

JUBIZOL UNIXIL FINISH S 1.5 a 2.0

JUBIZOL UNIXIL FINISH S 1.5 a 2.0 TECHNICKÝ LIST 10.02.37-cze DEKORATIVNÍ OMÍTKY JUBIZOL UNIXIL FINISH S 1.5 a 2.0 siloxanizovaná hlazená omítka (USG) 1. Popis, použití JUBIZOL UNIXIL FINISH S 1.5 a 2.0 jsou ušlechtilé tenkovrstvé omítky

Více

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE Nábytkový dveřní zámek Kurátor sbírky: PhDr. Jan Mohr Restaurátor: David Lejsek OBSAH Nábytkový dveřní zámek I. Lokalizace památky II. Údaje o památce III. Údaje o akci IV. Popis

Více

Restaurátorský záměr na opravu sloupu Panny Marie v Rokytnici v Orlických horách

Restaurátorský záměr na opravu sloupu Panny Marie v Rokytnici v Orlických horách Restaurátorský záměr na opravu sloupu Panny Marie v Rokytnici v Orlických horách BcA. Jaroslav Vrbata 2015 I. Lokalizace památky 1. Obec: Rokytnice v Orlických horách 2. Okres: Rychnov nad Kněžnou 3. Lokace

Více

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI Profi omítky pro dokonalý vzhled Vaší stavby Omítkové směsi nejvyšší kvality Odborné poradenství a servis Spolehlivá systémová řešení Pro novostavby i renovace Omítky dle typu Vápenosádrové

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Investor stavby: Statutární město Teplice odbor dopravy a životního prostředí D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Obsah: D.1. Základní údaje o stavbě... 2 D.2. Návrh technického řešení...

Více

PCI-Emulsion. Adhézní přísada do malty ke zkvalitnění malty, omítky a potěru. Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Případy pro možné přísady:

PCI-Emulsion. Adhézní přísada do malty ke zkvalitnění malty, omítky a potěru. Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Případy pro možné přísady: PCI-Emulsion Adhézní přísada do malty ke zkvalitnění malty, omítky a potěru Výrobní list č.: 100 Rozsah použití vnitřní a vnější použití. Na stěny a stropy. Jako záměsová tekutina k vytvoření adhezní hmoty

Více

12. Konstrukce, materiály a technologie v návrhu a realizaci rekonstrukce

12. Konstrukce, materiály a technologie v návrhu a realizaci rekonstrukce 12. Konstrukce, materiály a technologie v návrhu a realizaci rekonstrukce Komplexní obnova historického objektu představuje soubor odborných činností, zahrnujících jak teoretické znalosti, tak praktické

Více

VÝROBA BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

VÝROBA BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Tato stránka je určena především pro drobné stavebníky, kteří vyrábějí beton doma v ambulantních podmínkách. Na této stránce najdete stručné návody jak namíchat betonovou směs a jaké zásady dodržel při

Více

Sanace betonu. Hrubý Zdeněk, 2.S

Sanace betonu. Hrubý Zdeněk, 2.S Sanace betonu Hrubý Zdeněk, 2.S Co je to sanace? obnovení soudržnosti vlastního betonového pojiva nebo oprava poškozené betonové konstrukce zabránění stárnutí a rozpadu kce odstranění uvolněných a zpuchřelých

Více

Inventarizace a návrh oprav okenních výplní pro obnovu KP radnice č. p. 166 v Žamberku

Inventarizace a návrh oprav okenních výplní pro obnovu KP radnice č. p. 166 v Žamberku Inventarizace a návrh oprav okenních výplní pro obnovu KP radnice č. p. 166 v Žamberku Objednavatel: Město Žamberk Masarykovo nám. 166 Žamberk 564 24 IČ: 00279846 Tel.: 465 670 300 E-mail: e-podatelna@zamberk.eu

Více

Technická specifikace pro zadání díla

Technická specifikace pro zadání díla Příloha 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Předmět plnění akce: Dubá, LÉKÁRNA (čp.139) - Oprava fasád a komínů Technická specifikace pro zadání díla Vlastník nemovitosti zadává další etapu oprav bytového domu čp.139

Více

Mělník, kostel sv. Petra a Pavla obnova kostela a varhan

Mělník, kostel sv. Petra a Pavla obnova kostela a varhan Mělník, kostel sv. Petra a Pavla obnova kostela a varhan Osový svorník po vyjmutí pokleslého žebra - detail originálního lože s dřevěnými klínky Část klenby u románské věže - stav před restaurováním (na

Více

Betonová dlažba. typy dlažeb. technické listy. vlastnosti a charakteristika. barevné a povrchové úpravy. colormix - kombinace pigmentů

Betonová dlažba. typy dlažeb. technické listy. vlastnosti a charakteristika. barevné a povrchové úpravy. colormix - kombinace pigmentů Betonová dlažba typy dlažeb technické listy vlastnosti a charakteristika barevné a povrchové úpravy colormix - kombinace pigmentů vzorové skladby dlažeb pokládka betonové dlažby CSB - KOST AS01 Technické

Více

BETONOVÁ DLAŽBA PROVÁDĚNÍ DLÁŽDĚNÉHO KRYTU

BETONOVÁ DLAŽBA PROVÁDĚNÍ DLÁŽDĚNÉHO KRYTU 1. Co budeme k provedení dlážděného krytu potřebovat: hrubý štěrk frakce 16-32 mm pro zhotovení ochranné vrstvy hrubý štěrk frakce 8-16 mm pro provedení podkladní vrstvy písek nebo drcené kamenivo frakce

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA BETONOVÁ CIHLA DOPLŇKY BETONOVÁ CIHLA XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM XC prvky tvarovek perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace

Více

Vliv solí při zvětrávání (51 stran) Zabezpečení jakosti (123 stran) Přenos vlhkosti a trvanlivost betonu (137 stran)

Vliv solí při zvětrávání (51 stran) Zabezpečení jakosti (123 stran) Přenos vlhkosti a trvanlivost betonu (137 stran) Tématické odborné sešity WTA WTA vydala řadu tématických sešitů, zabývajících se odbornými problémy, které se dotýkají sanací a rekonstrukcí staveb a péče o památky. Tyto sešity jsou v německém originále

Více

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW)

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW) Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW) Tento systém ETICS je určen k použití jako vnější izolace stěn budov. Stěny

Více

Obrazový atlas poškození skleněných deskových negativů

Obrazový atlas poškození skleněných deskových negativů Obrazový atlas poškození skleněných deskových negativů MgA. Štěpánka Borýsková Blanka Hnulíková Národní archiv, Praha Obsah: Úvod...........................................................3 Protokoly poškození...............................................

Více

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PODPORY PAMÁTEK V HOLEŠOVĚ PLATNÝ PRO ROKY 2012 2015

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PODPORY PAMÁTEK V HOLEŠOVĚ PLATNÝ PRO ROKY 2012 2015 PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PODPORY PAMÁTEK V HOLEŠOVĚ PLATNÝ PRO ROKY 2012 2015 Schváleno Zastupitelstvem města Holešova dne Zpracoval: ing. K. Bartošek Fotografie: I. Augusti, K. Bartošek,

Více

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110, Nový Bor Nový

Více

Čištění. HMK R 54 - Rozpouštědlo nečistot

Čištění. HMK R 54 - Rozpouštědlo nečistot Čištění HMK R 52 - Odstraňovač oleje a vosku rozpouští staré i čerstvé nečistoty do hloubky až 2 cm. Ideální pro čištění barevných vad na okrajích obkladů z přírodního kamene, způsobených vyteklými změkčovadly

Více

LEPIDLA STAVEBNÍ CHEMIE POLYURETANOVÉ SYSTÉMY PRO ŘEMESLNÍKY A KUTILY ODSTRAŇOVAČE LEPIDEL A NÁTĚRŮ

LEPIDLA STAVEBNÍ CHEMIE POLYURETANOVÉ SYSTÉMY PRO ŘEMESLNÍKY A KUTILY ODSTRAŇOVAČE LEPIDEL A NÁTĚRŮ STAVEBNÍ CHEMIE BOJ S VODOU A NÁSLEDKY VLHKOSTI PŘÍSADY KRÁSNÉ FINÁLE POLYURETANOVÉ SYSTÉMY LEPIDLA PRO ŘEMESLNÍKY A KUTILY ODSTRAŇOVAČE LEPIDEL A NÁTĚRŮ 2012 2013 UMĚNÍ SPOJOVAT BOJ S VODOU IMPREGNACE

Více

04. Vlhkost staveb. Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů

04. Vlhkost staveb. Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů 04. Vlhkost staveb doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. Fakulty stavební ČVUT v Praze 2011 Členění přednášky : Cesty vody a vlhkosti v objektu Technologické

Více

OBSAH: A. ÚVOD... 4. A.1. Obsah...4 A.2. Určení...4 A.3. Součásti...4 A.4. Platnost technologického předpisu...4 B. DODÁVKY OBKLADU TERMO+...

OBSAH: A. ÚVOD... 4. A.1. Obsah...4 A.2. Určení...4 A.3. Součásti...4 A.4. Platnost technologického předpisu...4 B. DODÁVKY OBKLADU TERMO+... OBSAH: A. ÚVOD... 4 A.1. Obsah...4 A.2. Určení...4 A.3. Součásti...4 A.4. Platnost technologického předpisu...4 B. DODÁVKY OBKLADU TERMO+... 5 B.1. Zaškolení realizačních firem...5 B.2. Zaškolení pracovníků...5

Více

ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA ČP 183 HRANICE OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD

ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA ČP 183 HRANICE OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA ČP 183 HRANICE OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD A. TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT BŘEZEN 2016 Technická zpráva : A identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka,

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA pro zadávací dokumentaci OPRAVA FASÁD, VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V ARKÁDÁCH NÁDVOŘÍ OBJEKT MĚSTSKÉHO ÚŘADU nám. Klášterní 125 V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ Vypracoval: Ing. Dan Malina AC-projekt

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC www.kb-blok.cz BETONOVÁ

Více

OBRÁZEK ZAHRADNÍ PROGRAM GARTENBAUPROGRAMM 02/2010. ZAHRADNÍ PROGRAM Gartenbauprogramm

OBRÁZEK ZAHRADNÍ PROGRAM GARTENBAUPROGRAMM 02/2010. ZAHRADNÍ PROGRAM Gartenbauprogramm OBRÁZEK ZAHRADNÍ PROGRAM GARTENBAUPROGRAMM 02/2010 ZAHRADNÍ PROGRAM Gartenbauprogramm Gartenbauprogramm OBSAH Obsah Úvod 3 Pokládací malty na dlažby řada GB 100 4 Spárovací malty na dlažby řada GB 200

Více

Nezbývá tedy nic jiného, než pustit uzdu své fantazii a začít tvořit nový prostor.

Nezbývá tedy nic jiného, než pustit uzdu své fantazii a začít tvořit nový prostor. Nechte se vlákat do světa Caparol Ambiente. Do světa, kde ztvárnění vnitřního prostotu je jenom otázkou vaší fantazie. Program Ambiente vám dává ty nejširší možnosti ke ztvárnění vašich nápadů a vizí a

Více

Zpráva o opravě spodní nádrže fontány v Horním Maršově

Zpráva o opravě spodní nádrže fontány v Horním Maršově Zpráva o opravě spodní nádrže fontány v Horním Maršově Název: spodní nádrž fontány v Horním Maršově, Bertholdovo náměstí Datace: 1906 Materiál: beton, kamenná obruba z jemnozrnného pískovce Termín akce:

Více

Sanace betonu a železobetonu. Ing. Zdeněk Vávra + 420 602 145 570 vavra.z@betosan.cz

Sanace betonu a železobetonu. Ing. Zdeněk Vávra + 420 602 145 570 vavra.z@betosan.cz Sanace betonu a železobetonu Ing. Zdeněk Vávra + 420 602 145 570 vavra.z@betosan.cz 1 Předmět výroby Sanace železobetonu Přísady do betonu a náhrada betonu Hydroizolace Sanace vlhkého zdiva dle WTA Podlahové

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování

Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování Univerzita Pardubice Fakulta restaurování Ateliér restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl Restaurování plastiky Alegorie průmyslu z

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

Příloha 3_Atlas poškození iluminací

Příloha 3_Atlas poškození iluminací BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD. Příloha 3_Atlas poškození iluminací Atlas poškození iluminací charakterizuje různé typy poškození barevné vrstvy, které se nejčastěji nacházejí v iluminovaných

Více

Čisté řešení pro každou aplikaci

Čisté řešení pro každou aplikaci Čisté řešení pro každou aplikaci LEMITEC F Vysoce výkonný čisticí koncentrát s NSF certifikací pro oblast potravinářství a kuchyní. K odstranění nečistot při výrobě nebo zpracování potravin. Vhodný pro

Více

ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ. Kabelový nosný systém

ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ. Kabelový nosný systém ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ Kabelový nosný systém Obsah 1. Úvod...3 2. Životnost...4 3. Porovnání kapacity...7 4. Způsoby uchycení...8 Uchycení na rovnou stěnu...8 Uchycení na stojinu strop -

Více

Por o u r c u hy h n e n t e u t h u ý h ch h voz o ov o ek e Petr Mondschein

Por o u r c u hy h n e n t e u t h u ý h ch h voz o ov o ek e Petr Mondschein Poruchy netuhých vozovek Petr Mondschein Vznik poruchy Diagnostika poruchy Návrh opravy Realizace opravy POSTŘIKY, NÁTĚRY, KALOVÉ VRSTVY POSTŘIKY Postřik je úprava vytvořená z vrstvy pojiva nanesením na

Více

JUBIZOL KULIRPLAST 1.8 PREMIUM

JUBIZOL KULIRPLAST 1.8 PREMIUM TECHNICKÝ LIST 10.02.12.04-cze DEKORATIVNÍ OMÍTKY JUBIZOL KULIRPLAST 1.8 akrylátová mozaiková omítka (KPP) 1. Popis, použití JUBIZOL KULIRPLAST 1.8 akrylátová omítka vyrobená z obarveného křemičitého granulátu.

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

GRANISOL. Dekorativní vymývané betonové plochy.... inspirace přírodou

GRANISOL. Dekorativní vymývané betonové plochy.... inspirace přírodou GRANISOL Dekorativní vymývané betonové plochy... inspirace přírodou GraniSol je unikátní systém provádění dekorativních betonových ploch s vymývaným povrchem, který zvýrazní přírodní charakter použitého

Více

Mgr. Ladislav Valtr stavebně - historické průzkumy IČO: 45874760

Mgr. Ladislav Valtr stavebně - historické průzkumy IČO: 45874760 Mgr. Ladislav Valtr stavebně - historické průzkumy IČO: 45874760 Křenice 3, 250 84 Praha - východ DIČ CZ6406291584 budova Českoslovanské obchodní akademie Dílčí stavebně historický průzkum Inventarizace

Více

Obsah: 1. Technická zpráva. 2. Přílohy: 3. Výkaz výměr. V Liberci, duben 2011 Vypracovali: Ing. Jiří Kafka Ing. Milan Zrník

Obsah: 1. Technická zpráva. 2. Přílohy: 3. Výkaz výměr. V Liberci, duben 2011 Vypracovali: Ing. Jiří Kafka Ing. Milan Zrník Název akce: Návrh opravy vstupního schodiště Místo: Objekt krematoria, Liberec 1, U krematoria 460 Investor: Statutární město Liberec, 460 59 Liberec 1, Nám. Dr. E. Beneše 1 Projektant: AGORA - stavební

Více

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém Jak na ECOROCK Zateplovací fasádní systém Obsah Zateplovací systémy................... 4 Nástroje a materiály................... 5 Podrobné složení fasády ECOROCK...... 6 Postup provádění..................

Více