Indukční vařič. Návod k použití. model: TF-993.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Indukční vařič. Návod k použití. model: TF-993."

Transkript

1 Indukční vařič Návod k použití model: TF-993.

2

3 Návod k použití Děkujeme, že jste si vybrali indukční vařič ZEPTER. Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tento návod. Příručku si uschovejte. 1

4 2

5 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ CZ Při používání elektrických spotřebičů by se vždy měla dodržovat následující základní bezpečnostní opatření: 1. Přečtěte si všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí potřebu. 2. Nedotýkejte se horkých ploch. 3. Nikdy neponořujte kabel, zástrčky nebo indukční vařič do vody ani jiné tekutiny, abyste předešli požáru, ráně elektrickým proudem a zranění osob. 4. Přesvědčete se, že jmenovité napětí indukčního vařiče skutečně odpovídá napětí systému vaší domácí elektrické instalace. 5. Je naprosto nezbytné, aby byl indukční vařič zapojen do uzemněné zásuvky. 6. V případě, že je spotřebič používán dětmi nebo v blízkosti dětí, je nezbytný důsledný dohled. 7. Když spotřebič nepoužíváte a předtím než jej začnete čistit, odpojte ho ze zásuvky. Dříve, než budete vsazovat nebo odstraňovat součástky, nechte spotřebič vychladnout. 8. Neuvádějte do provozu žádný spotřebič, který má poškozený kabel nebo zástrčku, ani spotřebič, jenž vykazuje funkční poruchu či byl jakkoli poškozen. Vraťte spotřebič do servisního střediska Zepter ke kontrole, opravě či seřízení. 9. Používání příslušenství, které výrobce nedoporučuje, může mít za následek vznik požáru, ránu elektrickým proudem nebo zranění osob. 10. Nepoužívejte spotřebič ve venkovním prostředí. 11. Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pultu, ani tak, aby se dotýkal horkých povrchů. 12. Nepokládejte spotřebič na horký plynový hořák nebo elektrickou plotýnku ani do jejich blízkosti; nevkládejte jej do horké trouby. 13. Při přesouvání nádob s horkým olejem nebo jinou horkou tekutinou je nutno dbát nejvyšší opatrnosti. 14. Nejprve zapojte kabel do zásuvky ve zdi. Pro odpojení spotřebiče nastavte všechny ovládací prvky na vypnuto a poté odpojte zástrčku ze zásuvky ve zdi. 15. Nepoužívejte spotřebič pro jiný účel, než pro který je určen. 16. Spotřebiče nejsou určeny pro provoz pomocí externího časovače nebo systému samostatného dálkového ovládání. 17. Tento spotřebič není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou a duševní schopností nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud je o použití spotřebiče nepoučila osoba, která je odpovědná za jejich bezpečnost, nebo pokud nejsou pod dohledem takové osoby. 18. Děti je třeba hlídat, aby si se spotřebičem nehrály. 19. Tento spotřebič je určen pro použití v domácím prostředí a pro účely podobného použití jako například: v kuchyních personálu, kancelářích, obchodech a na jiných pracovištích; v zemědělských budovách; použití ze strany hostů v hotelech, motelech a dalších typech obytných prostor; v ubytovacích zařízeních s podáváním snídaně. 3

6 VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ Abyste předešli poruchám, které mohou způsobit úraz, je nezbytné dodržovat následující pokyny: Umístěte indukční vařič na vodorovnou pracovní desku ve vzdálenosti nejméně 10 cm od zdi a ostatních předmětů. Používejte, prosím, výhradně zásuvku se jmenovitým zatížením vyšším než 15 A, protože společné používání zásuvky může vyvolat přehřátí zásuvky nebo jiskření. NEPOUŽÍVEJTE indukční vařič v prostředí s vysokou vlhkostí nebo v blízkosti tepelných zdrojů. NEVAŘTE, když je nádoba na vaření prázdná. NEPOKLÁDEJTE na indukční desku nože, vidličky, lžíce, poklice ani hliníkovou fólii, protože tyto předměty by se mohly zahřát. Mezi nádobu na vaření a indukční desku NEVKLÁDEJTE papír, textilní tkaninu ani hliníkovou fólii, protože může dojít k úrazu. NEPOUŽÍVEJTE indukční vařič na koberci nebo na ubrusu, protože tyto podložky mohou ucpat ventilaci a ovlivnit proudění tepla. NEVYSTAVUJTE indukční desku žádným úderům nebo ranám. Jestliže povrch praskne, spotřebič vypněte, abyste předešli možnosti zasažení elektrickým proudem. NEOHŘÍVEJTE pokrmy v uzavřených obalech, jakými jsou například konzervy, protože může dojít k jejich explozi. NEPŘESOUVEJTE indukční vařič, jestliže je na něm postavena nádoba na vaření nebo jestliže je vařič zapojen do elektrické zásuvky. Postavte spotřebič na stabilní plochu. VYVARUJTE SE upuštění spotřebiče. Indukční deska může být po skončení vaření stále horká, a proto se jí nedotýkejte. Zajistěte, aby byl spotřebič mimo dosah dětí zejména, když vaříte rýži. NEPONOŘUJTE vařič do vody ani jej nemyjte přímo pod tekoucí vodou. Udržujte indukční vařič čistý. Dbejte na to, aby se do vařiče nedostal žádný cizí předmět nebo látka, neboť může dojít k jeho poškození. NEPOŠKOĎTE přívodní kabel a nepokoušejte se jej opravit, jestliže je poškozený. Aby nedošlo k poškození přívodního kabelu, nikdy se nesnažte jej nějak upravovat. Nevystavujte kabel vysokým teplotám. Dbejte na to, aby se kabel zbytečně neohýbal a nesplétal. Za kabel netahejte. Nepokládejte na něj těžké předměty a nepokoušejte se jej svázat. Používání poškozeného kabelu může vést k ráně elektrickým proudem, ke zkratu nebo požáru. V případě potřeby opravy elektrického kabelu nebo zástrčky kabelu se obraťte na své nejbližší servisní středisko Zepter. Ujistěte se, že je zástrčka zcela zasunutá do zásuvky. Zástrčky, které jsou jen částečně zasunuty do zásuvky, mohou způsobit nebezpečí vyvolané elektrickým proudem. TECHNICKÉ ÚDAJE Číslo modelu TF-993. Napájecí zdroj AC V~, 50Hz Jmenovitý vstupní výkon 2000 W Teplotní rozsah C 4

7 OVLÁDACÍ PANEL Horká plotýnka Časovač Zvýšení příkonu Dětská pojistka Teplota ZAPNUTO/ VYPNUTO POSTUP PŘI VAŘENÍ 1. Vložte potraviny do nádoby na vaření a nádobu postavte na střed keramické desky indukčního vařiče. Při zapojení vařiče do zásuvky zazní akustický signál a všechny světelné kontrolky se jednou rozsvítí. Na čtyřčíslicovém LED displeji se na jednu vteřinu zobrazí hodnota 88 : 88 a poté začne blikat ukazatel Blikající ukazatel zapnutí znamená, že vařič je vypnutý. 2. Při prvním stisknutí tlačítka ZAPNUTO/VYPNUTO ( ON/OFF ) indukční vařič automaticky zkontroluje, zda je na něm umístěna nádoba na vaření, jestliže během jedné minuty dojde ke stisknutí tlačítka POWER BOOST (zvýšení příkonu) nebo TEMPERA- TURE (teplota). Zazní akustický signál, a pokud na vařiči není umístěna nádoba na vaření, LED kontrolka zobrazí E1. Pokud na vařiči žádná nádoba není, indukční vařič po jedné minutě automaticky ukončí provoz a zůstane v pohotovostním režimu. Pokud bude na vařič do jedné minuty umístěna nádoba, přístroj se znovu zapne. 5

8 ZVÝŠENÍ PŘÍKONU (POWER BOOST) Když je přístroj v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko POWER BOOST. Při normálním zahřívání svítí ukazatel provozu a ZAPNUTO/VYPNUTO (ON/OFF) a LED displej zobrazuje standardní příkon 1400 W. Přístroj umožňuje nastavit 8 úrovní příkonu: 100 W, 300 W, 600 W, 800 W, 1000 W, 1400 W, 1700 W a 2000 W. Pro zvolení požadované úrovně příkonu stiskněte tlačítko + nebo -. TEPLOTA (TEMPERATURE) Když je přístroj připraven k provozu, stiskněte tlačítko TEMPERATURE. Při normálním zahřívání svítí ukazatel provozu a ZAPNUTO/VYPNUTO (ON/OFF) a LED displej zobrazuje standardní teplotu 240 C. Hodnotu teploty lze nastavovat stisknutím tlačítka + a - v osmi stupních od 60 do 240 C: 60 C, 90 C, 120 C, 140 C, 160 C, 180 C, 200 C a 240 C. Když teplota dosáhne hodnoty pro zachování tepla, přestane indukční vařič pracovat a ukazatel provozu začne blikat. Čísla zobrazená na LED displeji se přestanou měnit. Klesne-li teplota na hodnotu pro zahřívání, vařič se opět zapne. Když teplota dosáhne nejvyšší hodnoty, nelze nadále používat tlačítko +. Pro snížení teploty stiskněte tlačítko -. Když teplota dosáhne nejnižší hodnoty, nelze nadále používat tlačítko -. DĚTSKÁ POJISTKA (CHILD LOCK) Když je přístroj připraven k provozu (zapnut vypínač ON/ OFF a zvolená teplota nebo příkon), stiskněte na dobu 2 vteřin tlačítko CHILD LOCK. Rozsvítí se kontrolka CHILD LOCK. Ostatní tlačítka nebudou na stisknutí reagovat (kromě tlačítka ON/OFF a tlačítka pojistky), dokud opět na dobu 2 vteřin nestisknete tlačítko dětské pojistky CHILD LOCK a dokud kontrolka nezhasne. V případě, že zapnete pouze vypínač ON/OFF, nezvolíte tlačítko zvýšení teploty nebo příkonu a stisknete na dobu 2 vteřin talčitko CHILD LOCK kontrolka se nerozsvítí, ale tlačítko je aktivní pro další použití vařiče nutno odemknout. ČASOVAČ (TIMER) Po zvolení funkce časovače (TIMER) v režimu POWER BOOST a TEMPERATURE začne blikat kontrolka časovače. Toto blikání vás vyzývá k tomu, abyste nastavili čas. Standardní nastavení časovače je 00:00. Když bliká ukazatel hodin, stiskněte tlačítko + nebo - a zvolte údaj od 0 1 hodina. Do 5 vteřin od stisknutí tlačítek + nebo - stiskněte tlačítko TIMER. Ukazatel hodin přestane blikat a začne blikat ukazatel 6

9 minut. Každé stisknutí tlačítka + nebo - zvýší, resp. sníží, čas o jednu minutu. Po druhém stisknutí tlačítka TIMER lze měnit minuty v rozmezí Pokud je tlačítko + nebo - drženo stisknuté po dobu delší než 2 vteřiny a nezní akustický signál, zvyšuje se, resp. snižuje, ukazatel minut rychle. Pokud nedojde do 5 vteřin ke stisknutí tlačítka +, - nebo TIMER, je nastavení času dokončeno. Ukazatel časovače nepřetržitě svítí a LED displej zobrazuje zbývající čas, jehož horní hranice činí 1 hodina 59 minut. Poté, kdy nastavený čas uplyne, zazní několikrát akustický signál, aby upozornil uživatele. Příslušná světelná kontrolka bliká a ventilátor se po chvíli provozu zastaví. Kontrolka bliká do té doby, než dojde k vypnutí spotřebiče. a. Když je vařič v režimu TIMER (časovače) přepnut na jinou funkci, čas, který byl předtím nastaven, se zruší (světelná kontrolka zhasne). Vařič přejde do standardního stavu zvolené funkce. b. Po dokončení zadání času při funkcích POWER BOOST (zvýšení příkonu) a TEM- PERATURE (teplota) stiskněte tlačítko POWER BOOST nebo TEMPERATURE, abyste zkontrolovali nastavenou teplotu zobrazenou na LED displeji. Teplotu lze změnit do 5 vteřin stisknutím tlačítka + nebo -. Pokud však nedojde do 5 vteřin ke stisknutí žádného tlačítka nebo pokud je do 5 vteřin stisknuto tlačítko TIMER, zobrazuje LED displej opět nastavení času. HORKÁ PLOTÝNKA (PLATE HOT) Jestliže je teplota povrchu desky vyšší než 60 C nebo jestliže je indukční vařič v provozu, rozsvítí se funkční kontrolka PLATE HOT (horká plotýnka). Pokaždé, když je proces vaření dokončen, stiskněte ON/OFF ( ZAPNUT/VYPLNUTO ) a vařič vypněte. Vařič odpojte ze zásuvky, až poté co se ventilátor zastaví. Při používání tohoto výrobku dbejte, prosím, následujících pokynů: Automatické udržování teploty funguje pouze v režimu TEMPE- RATURE a to při 8 teplotních úrovních: 60 C, 90 C, 120 C, 140 C, 160 C, 180 C, 200 C a 240 C. V rámci funkce udržování teploty se mohou vzhledem k různým tvarům a materiálům varných nádob vyskytnout rozdíly mezi nominální teplotou a skutečnou teplotou. Standardní nádobou na vaření je pro tento indukční vařič nádoba z ušlechtilé oceli typu 202 s několikavrstvým dnem. Odlišné varné nádoby mohou vést k jinému výkonu ohřevu. K dispozici je 8 stupňů tepelného výkonu: 100 W, 300 W, 600 W, 800 W, 1000 W, 1400 W, 1700 W a 2000 W. 7

10 ČIŠTĚNÍ Před prováděním následujících úkonů se přesvědčete, že je spotřebič odpojený ze zásuvky a je chladný. INDUKČNÍ DESKA TĚLESO VAŘIČE A OVLÁDACÍ PANEL POVRCH ODSÁVAČE A VENTILÁTORU Setřete nečistoty vlhkou utěrkou. Setřete nečistoty vlhkou utěrkou. Pokud na povrchu ulpívají odolné nečistoty, omyjte povrch saponátem na mytí nádobí a otřete jej měkkou utěrkou. Otřete povrch vatovou tyčinkou. V případě mastných skvrn omyjte povrch nejprve saponátem na mytí nádobí. VHODNÉ NÁDOBÍ 1. Nádobí z oceli se smaltovaným povlakem, s povrchem zamezujícím přichytávání potravin nebo bez takového povrchu. 2. Litinové nádobí se dnem se smaltovaným povlakem nebo bez. 3. Nádobí z ušlechtilé oceli určené pro indukční vaření. 4. Hliníkové nádobí se speciálním dnem. NEVHODNÉ NÁDOBÍ Nádobí vyrobené ze skla, keramiky, hlíny, hliníku bez speciálního dna nebo s měděným dnem a určité pánve vyrobené z nemagnetické nerezové oceli. 8

11 VÝSTRAŽNÁ HLÁŠENÍ A OCHRANNÝ SYSTÉM V případě chyb nebo poruch kromě níže uvedených kódů poruch svítí (nepřetržitě) příslušné světelné kontrolky, zatímco ostatní světelné kontrolky jsou zhasnuté. Ochrana pro případ, že na vařiči není nádoba nebo že nádoba, která se na vařiči nachází, je nevhodná nebo příliš malá (průměr nádoby je menší než 12 cm) Teplota uvnitř vařiče ochrana proti přehřátí Jestliže uživatel odstraní nádobu z vařiče nebo pokud během vaření používá nádobu, která je příliš malá, vařič vydá akustický signál a okamžitě přeruší výstup proudu. Na LED displeji se zobrazí hlášení E1. Jestliže je teplota uvnitř vařiče příliš vysoká a teplotní senzor vařiče otevře elektrický obvod, přeruší indukční ohřívač automaticky výstup proudu, zazní výstražný akustický signál a na LED displeji se zobrazí hlášení E2. Výstražný signál zní do té doby, dokud není vařič vypnut ručně. Ochrana při vysokém napětí Jestliže hodnota vysokého napětí činí 260 V, přeruší indukční ohřívač automaticky výstup proudu. Výstražný akustický signál se nespustí a na LED displeji se zobrazí hlášení E3. Ochrana při nízkém napětí Jestliže hodnota nízkého napětí činí 175 V, přeruší indukční ohřívač automaticky výstup proudu. Výstražný akustický signál se nespustí a na LED displeji se zobrazí hlášení E4. Ochrana detekce pomocí senzorů Ochrana proti přehřátí Dvouhodinová ochrana chodu naprázdno - omezení používání funkcí POWER BOOST a TEMPERATURE Detekce malé nádoby Je-li elektrický obvod senzoru otevřený, na LED displeji se zobrazí hlášení E5. Je-li senzor spojen nakrátko, na displeji se zobrazí hlášení E6. Je-li teplota dna nádoby na vaření v jakémkoli provozním stavu příliš vysoká, přeruší indukční ohřívač automaticky výstup proudu. Výstražný akustický signál se nespustí a na LED displeji se zobrazí hlášení E6. Jestliže vařič během provozu neobdrží do dvou hodin žádný pokyn, automaticky se vypne, aby se zamezilo jakýmkoli nehodám. Jestliže je na ohřívač umístěna kulatá ocelová deska o průměru 8 cm, nedochází v rámci normálního provozního napětí (175 V 260 V) k výstupu proudu. K výstupu proudu však dojde, jestliže je na ohřívač umístěna kulatá ocelová deska o průměru 12 cm. 9

12 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD PROBLÉM Při zapojení do zásuvky nezazní akustický signál a ukazatel zapnutí se nerozsvítí. Nepřetržitě zní výstražný akustický signál a vařič se po 15 vteřinách vypne. Vařič během provozu náhle přestane hřát. (Udržení tepla) Během provozu nelze upravit teplotu. ŘEŠENÍ Přesvědčete se, že je zástrčka řádně zasunutá do zásuvky. Přesvědčete se, že je nádoba na vaření umístěna ve středu indukční desky. Přesvědčete se, že je zásuvka ve zdi funkční. Zkontrolujte, zda je nádoba na vaření vhodná pro indukční vaření. Zkontrolujte, zda je nádoba na vaření umístěna ve středu indukční keramické desky. Zkontrolujte, zda je průměr nádoby větší než 8 cm. Zkontrolujte, zda není okolní teplota příliš vysoká. Zkontrolujte, zda nejsou ucpány otvory ventilace. Přístroj se při dosažení nastavené teploty přepne do režimu udržení tepla ( Keep Warm ). Někdy se spustí ochranné zařízení. Vyčkejte, prosím, zhruba 10 minut a proveďte kontrolu znovu. Zkontrolujte, zda není dno nádoby na vaření nerovné nebo není uprostřed vypouklé. NEPOKOUŠEJTE SE porouchaný přístroj sami opravit, ale zaneste ho do servisního střediska Zepter. INFORMACE PRO UŽIVATELE Odpovídá evropským směrnicím 2002/95/CE, 2002/96/CE a 2003/108/CE o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a o likvidaci jejich odpadu. Symbol přeškrtnuté popelnice, který je na zařízení uveden, znamená, že sběr se musí u tohoto výrobku provádět po skončení jeho životnosti mimo ostatní odpad. Nenakládejte s elektrickými zařízeními jako s netříděným komunálním odpadem, pro jeho likvidaci používejte k tomu určená sběrná zařízení. Každý výrobek, jenž dosáhl konce životnosti, se musí proto odevzdat do středisek pro odklízení odpadu, která se specializují na tříděný sběr odpadního elektrického a elektronického vybavení, nebo se musí v momentě koupě nového podobného zařízení vrátit maloobchodníkovi na bázi kus za kus. Náležitý separovaný sběr určený pro následné uvedení zařízení, které bylo poslané k recyklaci a zlikvidováno způsobem slučitelným s životním prostředím, přispívá k předcházení negativním účinkům na životní prostředí a zdraví a optimalizuje recyklaci a opětovné použití součástek, ze kterých se přístroj skládá. Jestliže nejsou elektrická zařízení řádně recyklována, tzn. jsou vyhozena např. na skládku odpadů nebo smetiště, mohou z nich uniknout nebezpečné látky do podzemní vody a následně do potravního řetězce, a tím poškodit vaše zdraví. Pro bližší informace o systému likvidace a místech zpětného odběru kontaktujte orgány místní správy. Při nevhodné likvidaci výrobku ze strany uživatele mohou být proti němu uplatněny správní sankce podle platných zákonů. 10

13 POZNÁMKY 11

14 12 POZNÁMKY

15

16 COPYRIGHT HOME ART & SALES SERVICES AG - ZEPTER GROUP - Kód PMD-HA48-10-CZ - Artwork: BRID MARKETING - ITALY

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 UK Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 2 1 3 Děkujeme za koupi indukční varné desky CANDY. Přečtěte si návod k použití pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě. 1

Více

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD CZ Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto výrobku. Jsme přesvědčeni, že s ním budete plně spokojeni. Jestliže chcete využít všechny funkce přístroje co možná nejlépe, prosíme o dodržování

Více

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA Indukční varná deska Návod k obsluze HPI 430 BLA 1 Všeobecná varování PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VAŠÍ VARNÉ DESKY. Doporučujeme, abyste si návod k obsluze uschovali pro případné

Více

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění Návod k použití Gratulujeme Vám k nákupu spotřebiče Multicooker. Tento neocenitelný kuchyňský pomocník má šest funkcí: gril, pečení, smažení, vaření v páře, pomalé vaření a dušení. Před použitím si pečlivě

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů.

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů. Multifunkční vařič 99202 Gratulujeme ke koupi tohoto Multifunkčního vařiče. Toto je konečná podoba kuchyně s šesti odlišnými funkcemi: dušení, pečení, smažení, fritování, vaření a fondue. Nyní je možné

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE POPIS SPOTŘEBIČE Vážení zákazníci, chcete-li plně využít kapacity tohoto spotřebiče a prodloužit jeho životnost,

Více

LIFELINE SH 905 ID GR BK

LIFELINE SH 905 ID GR BK LIFELINE SH 905 ID GR BK CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám a blahopřejeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Tento nový výrobek byl projektován a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a prošel důkladnými

Více

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ CZ ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

FG-18 Hrnec k vaření rýže

FG-18 Hrnec k vaření rýže FG-18 Hrnec k vaření rýže Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny - K zabránění poruch si tento Návod k obsluze pečlivé přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace se

Více

Mikrovlnná trouba pro vestavbu

Mikrovlnná trouba pro vestavbu Mikrovlnná trouba pro vestavbu MIC 232 EX Návod k obsluze 1 Obsah Informace výrobce...3 Technické údaje...3 Nejdříve si přečtěte!...3 Důležité bezpečnostní informace...4 Pokyny k použití...5 Bezpečnost

Více

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm 21 mm 21 mm 21 mm 18 mm 18 mm 21 mm 18 mm 18 mm 24 mm 21 mm 24 mm 21 mm 26 mm 21 mm 28/18 mm 1 A 56 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm Min. 5 mm 54 mm 58 mm 51 mm 49 mm 483 mm 553 mm +1 3 mm 513 mm 583 mm 56

Více

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů Používání a údržba Před prvním použitím spotřebiče Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní

Více

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 VÝHRADNÍ DOVOZCE: ELMAX STORE a.s. Dlouhá třída 860/1a Havířov Město KONTAKTNÍ ADRESA: Horní Těrlicko 777 735 42 Těrlicko Tel.: 559 529 251 Fax:

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615

NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615 NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615 VÝHRADNÍ DOVOZCE: ELMAX STORE a.s. Dlouhá třída 860/1a Havířov Město KONTAKTNÍ ADRESA: Horní Těrlicko 777 735 42 Těrlicko Tel.: 559 529 251 Fax: 559 529

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 602 PHS 611 SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu.

Více

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA CFID 36 WIFI

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA CFID 36 WIFI INDUKČNÍ VARNÁ DESKA CFID 36 WIFI Návod k obsluze 1 Vážený zákazník: Děkujeme za koupi indukční varné desky. Doufáme, že vám nabídne hodně let bezproblémového provozu. Přečtěte si prosím tento návod pozorně

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EK 8015 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II Návod k obsluze a údržbě RUČNÍ MIXÉR S MÍSOU SOLID HM201B Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika; web: www.solid-czech.cz Popis spotřebiče:

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 1

checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 1 checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 1 INSTALACI A OBSLUHU VÝROBKU NÁVOD NA značka: model: kód: max. příkon: napětí: ã. série: Tuto tabulku doplňte údaji uvedenými na typovém štítku vašeho spotřebiče. Před

Více

Manuál k udírně Bradley Smoker Horkovzdušná udírna BS712-240V

Manuál k udírně Bradley Smoker Horkovzdušná udírna BS712-240V Manuál k udírně Bradley Smoker Horkovzdušná udírna BS712-240V Důležitá bezpečnostní upozornění Potraviny velkých rozměrů do udírny nevkládejte, protože mohou způsobit požár. Zadní odpadní koš na vyhořelé

Více

NÁVOD K OBSLUZE, VESTAVÌNÍ A ZAPOJENÍ

NÁVOD K OBSLUZE, VESTAVÌNÍ A ZAPOJENÍ CZ NÁVOD K OBSLUZE, VESTAVÌNÍ A ZAPOJENÍ INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ DESKA VESTAVNÁ INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ DESKA VESTAVNÁ Vážený spotřebiteli! Návody k obsluze Návod k zapojení Typový štítek Ochrana před nebezpečím

Více

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760 Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU R-760 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu

Více

67670K-MN. indukční varná deska

67670K-MN. indukční varná deska 67670K-MN Návod k použití Sklokeramická indukční varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili

Více

Návod k obsluze VARNÝ PANEL

Návod k obsluze VARNÝ PANEL Návod k obsluze VARNÝ PANEL Obsah Popis spotřebiče Instalace Zapínání a použití Bezpečnostní opatření a rady KIB 644 C E KIB 633 C E Péče a údržba Technický popis modelů Servis Popis spotřebiče Kontrolní

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka CZ MIKROVLNNÁ TROUBA Model: R-2302 Uživatelská příručka Čtěte pozorně tuto uživatelskou příručku před instalací a před prvním použití přístroje. Uschovejte ji pro pozdější reference. OPATŘENÍ PROTI MOŽNÉMU

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě KERAMICKÝ ZÁŘIČ KH1006 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ: KH1006

Více

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE OBSAH BEZPEČNOST TOUSTOVAČE Důležité bezpečnostní pokyny... 6 Elektrotechnické požadavky... 8 Likvidace elektrického odpadu... 8 SOUČÁSTI A FUNKCE Součásti toustovače... 9 Funkce ovladačů...0 Funkce toustovače...

Více

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze Sombra vestavný modul cz Návod k obsluze Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte následující informace a vysvětlení o správném

Více

ETC-RW900D DIGITÁLNÍ ELEKTRICKÁ A HORKOVZDUŠNÁ PÁJECÍ STANICE PRO SMD 2 v 1

ETC-RW900D DIGITÁLNÍ ELEKTRICKÁ A HORKOVZDUŠNÁ PÁJECÍ STANICE PRO SMD 2 v 1 ETC-RW900D DIGITÁLNÍ ELEKTRICKÁ A HORKOVZDUŠNÁ PÁJECÍ STANICE PRO SMD 2 v 1 ANTISTATICKÁ, S NASTAVENÍM TEPLOTY Inteligentní pájecí stanice, která umožňuje používat bezolovnatou technologii pájení. Návod

Více

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem

Více

Elektrická varná konvice Návod k obsluze

Elektrická varná konvice Návod k obsluze Návod k obsluze Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze

Více

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7902 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

VA R N Á K O N V I C E

VA R N Á K O N V I C E KE 4012 VARNÁ KONVICE OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 5 Seznamte se se svou varnou konvicí KE 4012 6 Použití vaší varné konvice KE 4012 8 Péče a čištění OBSAH 1 Gratulujeme vám k

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Důležité. Česky. 1Čištění holícího strojku

Důležité. Česky. 1Čištění holícího strojku 1 Důležité 1Před použitím Tento holící strojek pro mokré/suché holení se používá pro mokré holení s pěnou na holení nebo pro suché holení. Tento holící strojek je vodotěsný, a lze jej tudíž používat ve

Více

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Tento návod k obsluze je určen k tomu, aby bezpečné a správné manipulace a provoz chladicího ventilátoru. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze před použitím zařízení.

Více

English... 5 Deutsch... 17 Français... 29 Italiano... 41 Nederlands... 53 Español... 65 Português... 77 Ελληνικά... 89 Svenska... 101 Norsk...

English... 5 Deutsch... 17 Français... 29 Italiano... 41 Nederlands... 53 Español... 65 Português... 77 Ελληνικά... 89 Svenska... 101 Norsk... 5KHM9212 English... 5 Deutsch... 17 Français... 29 Italiano... 41 Nederlands... 53 Español... 65 Português... 77 Ελληνικά... 89 Svenska... 101 Norsk... 113 Suomi... 125 Dansk... 137 Íslenska... 149 Русский...

Více

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT)

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT) ÚČEL POUŽITÍ Výrobek lze použít pro nabíjení následujících typů akumulátorů: Olověné akumulátory s tekutým elektrolytem Olověné akumulátory s vápníkovou deskou (PbCa) SLA (Sealed Lead Acid), nabité ve

Více

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X CZ NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI Mikrovlnná trouba DME715X 2 OBSAH Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si je pročtěte a uschovejte si je pro příští použití. Pokyny k ochraně životního prostředí...........................

Více

Mikrovlnná trouba MT 4417

Mikrovlnná trouba MT 4417 Česky Návod k použití Mikrovlnná trouba MT 4417 1. Před instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozorně přečtěte tento návod. Uschovejte pro pozdější použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE PHD618C Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu.

Více

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

Mini odvlhčovač SCF 5800 Uživatelský manuál

Mini odvlhčovač SCF 5800 Uživatelský manuál Mini odvlhčovač SCF 5800 Uživatelský manuál Mini odvlhčovač Odvlhčovač kontroluje vzdušnou vlhkost a odstraňuje ze vzduchu přebytečnou vodu. Toto zajišťuje ochranu proti tvorbě plísní, vlhkých skvrn a

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele WT8093 LCD Hodiny s displejem, měnící barvy Návod pro uživatele 1. Úvod Důležité informace o tomto produktu pro členy Evropské unie. Tento symbol na přístroji nebo na obalu přístroje značí, že likvidace

Více

2 SLICE TS 4010 TOPINKOVAC HRIANKOVAC KENYÉRPIRÍTÓ. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató

2 SLICE TS 4010 TOPINKOVAC HRIANKOVAC KENYÉRPIRÍTÓ. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató 2 SLICE T O A S T E R Návod k obsluze TOPINKOVAC Návod na obsluhu HRIANKOVAC Használati útmutató KENYÉRPIRÍTÓ TS 4010 TOASTER OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 7 Seznamte se se svým

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

MODEL: MT05 SERIAL NO:

MODEL: MT05 SERIAL NO: MODEL: MT05 1. Pøed instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozornì pøeètìte tento návod, který je nedílnou souèástí výrobku. Uschovejte pro pozdìjší použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

Power Star - 2 Bateriový generátor

Power Star - 2 Bateriový generátor Power Star - 2 Bateriový generátor 1. Před použitím Děkujeme Vám, že jste si zakoupili český výrobek Fomei Power Star-2. Před použitím tohoto výrobku si pozorně přečtěte návod k použití a dodržujte všechny

Více

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE PHD 4313S Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B Drátový ovladač Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 3216C SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Safety Angel Návod na použití

Safety Angel Návod na použití Safety Angel Návod na použití I Úvod Přístroj Safety Angel sestává ze základní jednotky a z náramku, který funguje jako alarm proti zrátě a monitoruje i ponoření do vody. Na stránce www.manual-guide.com

Více

Jazz Dry s lithiovou baterií. Návod k použití

Jazz Dry s lithiovou baterií. Návod k použití Jazz Dry s lithiovou baterií Návod k použití 1 K A B J C D E F G H I 2 3 NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ Tento vysavač by měl být používán pouze pro úklid domácnosti a v souladu s touto uživatelskou příručkou.

Více

EH310-1 42W DVOJBODOVÝ REFLEKTOR. 5 PIR (Pohybový senzor) BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. 1 Reflektor 2 Stínítko 3 Nástěnný modul PŘEDSTAVENÍ/ÚVOD

EH310-1 42W DVOJBODOVÝ REFLEKTOR. 5 PIR (Pohybový senzor) BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. 1 Reflektor 2 Stínítko 3 Nástěnný modul PŘEDSTAVENÍ/ÚVOD EH310-1 4W DVOJBODOVÝ REFLEKTOR 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NEINSTALUJTE tento systém pokud prší. VYPNĚTE napájení během instalace nebo údržby. ZAJISTĚTE aby napájecí obvod byl chráněn 16 A proudovým chráničem

Více

PARNÍ ČISTIČ CS 2000. Návod k použití

PARNÍ ČISTIČ CS 2000. Návod k použití PARNÍ ČISTIČ CS 2000 Návod k použití Blahopřejeme Vám k nákupu parního čističe CS - 2000! VLASTNOSTI: výkon 1350 W, velmi nízká úroveň hluku při provozu, Dodávané příslušenství: prodlužovací trubice podlahový

Více

Čokoládová fontána FC 250. Návod k obsluze

Čokoládová fontána FC 250. Návod k obsluze Čokoládová fontána FC 250 Návod k obsluze 1 Šnek 2 Nádoba na čokoládu 3 Tělo spotřebiče 4 Zapnutí ohřevu 5 Kontrolka 6 Motor/tok POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE TYTO

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU

ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU Návod k použití a údržbě ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU 28.11.2004 Strana 1 (celkem 13) TECNOINOX 5410.256.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových zařízeních.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY. KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití. Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY. KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití. Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M Venkovní jednotka Řady 38UYV025M, 035M, 050M, 060M Bezpečnostní opatření

Více

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD :

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Návod k obsluze Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup nabíječky olověných akumulátorů.tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

LR 7312. Mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7312. Mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7312 Mixér Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Chladnièka s mraznièkou RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Návod k obsluze 1 2 OBSAH POPIS SPOTØEBIÈE... 4 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ... 5 PØÍPRAVA PØED ZAPNUTÍM... 6 INSTALACE A

Více

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna Sluchátkový přijímač 1. Sluchátka levé/pravé 2. Ovládání hlasitosti 3. Indikace napájení 4. Tlačítko mikrofonu 5. Spínač zapnuto/vypnuto 6. Mikrofon 7. Vyvážení úrovně zvuku ve sluchátkách 8. Baterie Vysílací

Více

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ÚVOD Genoss ict Injection je aplikátor anestezie vytvořený pro bezpečnou a přesnou aplikaci anestezie do dané oblasti během dentální procedury. Před použitím

Více

www.krups.cz B3* *Dle typu www.krups.cz

www.krups.cz B3* *Dle typu www.krups.cz www.krups.cz CZ A A3 A A4 A C C C B B B B3* B4 www.krups.cz *Dle typu obr. obr. obr. 3 3 4 D E4 obr. 4 obr. 5 obr. 6 E3 800 ml 7fl oz MAX D* E obr. 7 obr. 8 obr. 9 D E E obr. 0 3 4 obr. 3 obr. *Dle typu

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

EXTRA RYCHLÝ SALAMANDER

EXTRA RYCHLÝ SALAMANDER Návod k použití a údržbě EXTRA RYCHLÝ SALAMANDER Mod. QSE40 - QSE60 10.8.2004 Strana 1 (celkem 11) TECNOINOX 5410.221.01 QSE40/0 QSE60/0 QSE60/4 Vnější rozměry (mm) 400 x 480 x 525 výška 600 x 480 x 525

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH Zavařovací hrnec Hrniec na zaváranie Garnek do pasteryzacji Sterilizēšanas katls Canning pot Einkochautomat CZ SK PL LV EN DE PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Více

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze MOD. 6276-6277 MOD. 6399 Návod k obsluze CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY. Spotřebič byl navržen pouze pro použití v domácnosti

Více

Kávovar Návod k obsluze

Kávovar Návod k obsluze Kávovar Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte

Více

Příručka uživatele MODEL: MT07

Příručka uživatele MODEL: MT07 MODEL: MT07 Příručka uživatele Před instalací a použitím mikrovlnné trouby si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku své mikrovlnné trouby. Tyto

Více

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C.

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C. Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU Stiskněte několikrát tlačítko Programy, až se rozsvítí

Více

PALAČINKOVAČ R-201. Návod k použití. česky. Palačinkovač R-201

PALAČINKOVAČ R-201. Návod k použití. česky. Palačinkovač R-201 Návod k použití PALAČINKOVAČ R-201 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

IK 3341. Original-Bedienungsanleitung V1/1015

IK 3341. Original-Bedienungsanleitung V1/1015 IK 3341 105940 Original-Bedienungsanleitung V1/1015 CZ ČESKY Obsah 1. Bezpečnost... 244 1.1 Bezpečnostní pokyny... 244 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 246 1.3 Zdroje nebezpečí... 247 1.4

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH

NÁVOD K OBSLUZE CZECH Kávovar s časovačem, provedení nerez Model Síťové napětí NÁVOD K OBSLUZE CZECH Jmenovitý výkon Elektr. třída ochrany Užitečný objem Velikost kávového filtru 4 Čistá hmotnost CM2030ST 220-240V ~ 50/60 Hz

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 DŮLEŽITÉ INFORMACE INSTALACE SPOTŘEBIČE SPOTŘEBIČ se smí používat jen tehdy, když byl správně vestavěn (instalován). PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE se řiďte samostatnými přiloženými

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití NPF 615 A01E B-469-01

Návod k použití NPF 615 A01E B-469-01 Návod k použití NPE 615 A01E NPF 615 A01E B-469-01 Obsah Důležitá upozornění 3 Před instalací 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ochrana životního prostředí 6 To je vaše nová varná deska 7 Ovládání 9 Dvouokruhová

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Mikrovlnná trouba MWEG 820 E. Technické údaje

NÁVOD K POUŽITÍ. Mikrovlnná trouba MWEG 820 E. Technické údaje VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI

Více

Digitální parní sterilizátor se sušičkou

Digitální parní sterilizátor se sušičkou Obsah Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny a důležitá upozornění.... 3 Popis.... 6 Příprava na sterilizaci... 8 Použití... 8 Čištění přístroje a odstranění vodního kamene... 10 Technické specifikace.... 10 Vysvětlení

Více