Elektroakustické detektory v laboratorních cvičeních

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektroakustické detektory v laboratorních cvičeních"

Transkript

1 Elektroakustické detektory v laboratorních cvičeních Electroacoustic detectors in labs Petr Zdráhal Bakalářská práce 2013

2

3

4 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá elektroakustickými detektory, rozděluje a popisuje jednotlivé detektory podle jejich principu funkčnosti. Další část práce porovnává akustické detektory s jinými typy detektorů. V praktické části jsem sestavoval akustický detektor tlaku a ultrazvukový detektor. Následně je vytvořená laboratorní úloha pro předmět Technické prostředky bezpečnostního průmyslu, která se skládá z teoretické a praktické části měření. Tato úloha je na konci práce vypracována. Klíčová slova: elektroakustický detektor, detektor tříštění skla, ultrazvukový detektor, akustický detektor tlaku ABSTRACT This bachelor thesis deals with electroacoustic detectors, distributes and describes the detectors according to their principle of operation. Another part of the thesis compares the acoustic detectors with other types of detectors. In the practical part I have compiled the acoustic pressure detector and ultrasonic detector. Subsequently, there is created a laboratory task for the subject Technical equipment security industry, which consists of theoretical and practical measurements. This task is solved is at the end of the thesis. Keywords: electroacoustic detector, glass break detector, ultrasonic detector, acoustic pressure detector

5 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Na tomto místě bych rád poděkoval svému vedoucímu doc. Mgr. Milanovi Adámkovi, Ph.D. za jeho odborné vedení, cenné rady a připomínky, které mi poskytoval během zpracovávání bakalářské práce.

6 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, bez ohledu na výsledek obhajoby; beru na vědomí, že bakalářská práce bude uložena v elektronické podobě v univerzitním informačním systému dostupná k prezenčnímu nahlédnutí, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v příruční knihovně Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a jeden výtisk bude uložen u vedoucího práce; byl/a jsem seznámen/a s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, zejm. 35 odst. 3; beru na vědomí, že podle 60 odst. 1 autorského zákona má UTB ve Zlíně právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla v rozsahu 12 odst. 4 autorského zákona; beru na vědomí, že podle 60 odst. 2 a 3 autorského zákona mohu užít své dílo bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití jen s předchozím písemným souhlasem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše); beru na vědomí, že pokud bylo k vypracování bakalářské práce využito softwaru poskytnutého Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně nebo jinými subjekty pouze ke studijním a výzkumným účelům (tedy pouze k nekomerčnímu využití), nelze výsledky bakalářské práce využít ke komerčním účelům; beru na vědomí, že pokud je výstupem bakalářské práce jakýkoliv softwarový produkt, považují se za součást práce rovněž i zdrojové kódy, popř. soubory, ze kterých se projekt skládá. Neodevzdání této součásti může být důvodem k neobhájení práce. Prohlašuji, že jsem na bakalářské práci pracoval samostatně a použitou literaturu jsem citoval. V případě publikace výsledků budu uveden jako spoluautor. že odevzdaná verze bakalářské práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG jsou totožné. Ve Zlíně.. podpis diplomanta

7 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, OBSAH ÚVOD... 9 I TEORETICKÁ ČÁST ELEKTROAKUSTICKÉ DETEKTORY AKUSTICKÉ VLNĚNÍ ZVUK Frekvence zvuku Infrazvuk Ultrazvuk MIKROFONY Směrová charakteristika Rozdělení mikrofonů Piezoelektrické mikrofony Uhlíkové mikrofony Elektretové mikrofony Elektrodynamické mikrofony Elektromagnetické mikrofony Elektrostatické mikrofony ULTRAZVUKOVÉ DETEKTORY DOPPLERŮV JEV Dopplerův jev v elektroakustických detektorech POUŽITÍ A MONTÁŽ ULTRAZVUKOVÉHO DETEKTORU DETEKTORY ROZBITÍ SKLA PASIVNÍ KONTAKTNÍ DETEKTORY PASIVNÍ BEZKONTAKTNÍ DETEKTORY AKTIVNÍ BEZKONTAKTNÍ DETEKTOR ROZBITÍ SKLA POUŽITÍ A MONTÁŽ DETEKTORŮ ROZBITÍ SKLA MIKROFONNÍ (MIKROFONICKÉ) KABELY PRO POUŽITÍ V PLÁŠŤOVÉ OCHRANĚ MIKROFONNÍ KABELY S DISKRÉTNÍMI SNÍMACÍMI PRVKY MIKROFONNÍ KABELY S ROZLOŽENÝMI SNÍMACÍMI PARAMETRY MIKROFONNÍ (MIKROFONICKÉ) KABELY PRO POUŽITÍ V PERIMETRICKÉ OCHRANĚ MIKROFONNÍ KABELY S DISKRÉTNÍMI SNÍMACÍMI PRVKY MIKROFONNÍ KOAXIÁLNÍ KABELY S ROZLOŽENÝMI SNÍMACÍMI PARAMETRY POROVNÁNÍ ELEKTROAKUSTICKÝCH DETEKTORŮ S JINÝMI TYPY DETEKTORŮ POROVNÁNÍ ULTRAZVUKOVÉHO DETEKTORU S PIR DETEKTOREM POHYBU POROVNÁNÍ DETEKTORŮ TŘÍŠTĚNÍ SKLA S MAGNETICKÝMI KONTAKTY II PRAKTICKÁ ČÁST ELEKTROAKUSTICKÉ DETEKTORY PRO LABORATORNÍ ÚLOHY AKUSTICKÝ TLAKOVÝ DETEKTOR Popis zařízení... 35

8 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Schéma zapojení Popis funkce ULTRAZVUKOVÝ DETEKTOR Popis zařízení Zprovoznění (oživení) detektoru Technické údaje ultrazvukového detektoru Schéma zapojení LABORATORNÍ ÚLOHA PRO ELEKTROAKUSTICKÉ DETEKTORY PRAKTICKÁ ČÁST AKUSTICKÝ TLAKOVÝ DETEKTOR VYPRACOVANÁ LABORATORNÍ ÚLOHA PRO ELEKTROAKUSTICKÉ DETEKTORY POPIS AKUSTICKÉHO TLAKOVÉHO DETEKTORU VYHODNOCENÍ NÁROČNOSTI NA VYPRACOVÁNÍ LABORATORNÍCH ÚLOH Z PODLEDU STUDENTA ZÁVĚR ZÁVĚR V ANGLIČTINĚ SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK... 60

9 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, ÚVOD Ve své bakalářské práci se zaměřím na popis základních typů elektroakustických detektorů. Vysvětlím jednotlivé principy funkčnosti a na závěr vytvořím laboratorní úlohu věnovanou právě těmto akustickým detektorům. Zmiňovaná laboratorní úloha bude vytvořená pro studenty předmětu Technické prostředky bezpečnostního průmyslu, vyučujícího se ve druhém ročníku bakalářského studijního oboru Bezpečnostní technologie, systémy a management. V závěru zhodnotím tuto laboratorní úlohu z hlediska náročnosti na vypracování a měření z pohledu studenta. Oba druhy detektorů, ultrazvukový a akustický detektor tlaku, byly vybrány právě proto, že tyto zmíněné typy doposud nebyly realizovány pro měření laboratorních úloh ve výše zmíněném předmětu. Fyzickou bezpečnost objektu rozdělujeme do tří skupin. Jedná se o režimová opatření, fyzickou a technickou ochranu. Detektory patří do skupiny technické ochrany, kde jako základní technické prostředky řadíme mechanické zábranné systémy. Tyto mechanické zábranné systémy tvoří klasickou ochranu. Jedná se o vývojově nejstarší typ ochrany, který tvoří přírodní zábrany nebo v podobě umělých zábran to jsou zdi, ploty a mechanické zábranné systémy, které se integrují převážně s elektronickými bezpečnostními systémy. Mezi elektronické bezpečnostní systémy dále řadíme kamerové systémy (CCTV), systémy kontroly vstupu (ACCESS), elektronickou požární signalizaci (EPS) a poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), do kterého spadají právě detektory. Cílem poplachového zabezpečovacího systému je odhalení neoprávněného vniknutí narušitele do chráněného prostoru. Tyto poplachové zabezpečovací systémy jsou tvořeny zpravidla z ústředny, optických a akustických výstražných prvků, detektorů narušení a přímých spojů, které zajišťují připojení detektorů do ústředny. Za bezpečnost daného objektu můžeme považovat stav, kdy jsou rizika snížena na přijatelnou úroveň. Základním pilířem fyzické bezpečnosti je klasická ochrana. Plní jak odstrašovací a znesnadňující funkce tak i funkce estetické, právní a architektonické. V konečném důsledku je tahle ochrana často snadno překonatelná.

10 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, I. TEORETICKÁ ČÁST

11 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, ELEKTROAKUSTICKÉ DETEKTORY Úkolem detektorů obecně je snímání okolního prostředí pomocí fyzikálních a chemických veličin, tyto veličiny vyhodnocovat a tím nás informovat o vniknutí neoprávněné osoby nebo o přítomnosti nebezpečí ve snímaném prostředí. Elektroakustické detektory jsou takové detektory, které jsou schopny detekovat překonávání překážek (bariér) plášťové ochrany objektu narušitelem nebo vniknutí neoprávněné osoby do prostoru. Při překonávání těchto překážek jako jsou například dveře, okna, oplocení, apod. vznikají akustické vlny, které se šíří povrchem materiálu nebo vzduchem v chráněném prostoru. Tyto akustické signály detektor zachycuje a vyhodnocuje. Akustické detektory pohybu v podobě ultrazvukových detektorů vysílají do chráněného prostoru akustický signál. V případě narušení tohoto prostoru se vyslaná vlna odrazí od narušitele, poté se přijme přijímačem a následně se vyhodnocují změny oproti signálu vyslanému. Mezi elektroakustické detektory řadíme: o ultrazvukové detektory (ultrasound detectors - US), o detektory rozbití skla (glass break) kontaktní detektory, bezkontaktní detektory, o mikrofonní (mikrofonické) kabely. Akustické detektory můžeme rozdělit podle různých hledisek: - Podle zdroje akustického signálu: o aktivní aktivní detektory vysílají do chráněného prostoru akustický signál, tento signál je zpět přijímán přijímačem, který vyhodnocuje změnu charakteristiky akustické vlny, o pasivní akustický signál, který vznikne při překonávání překážky narušitelem, nebo při pohybu narušitele v chráněném prostoru je sejmut přijímačem akustického signálu a vyhodnocen. [1]

12 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Podle požitého frekvenčního pásma o detektory pracující v akustickém pásmu 16 Hz 20 khz, o detektory pracující v ultrazvukovém pásmu (nad 20 khz). - Podle místa použití: o detektory na perimetrickou ochranu objektů, o detektory na plášťovou ochranu objektů, o detektory na prostorovou ochranu objektů, o detektory na předmětovou ochranu.

13 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, AKUSTICKÉ VLNĚNÍ Akustické vlnění je vlnění podélné. Šíří se hmotným prostředím tak, že částice tohoto prostředí kmitají ve směru šíření vlnění. V určitých místech nastává větší zhuštění částic (místa o větším tlaku p), jinde je zase zhuštění menší (místa o menším tlaku p). Tyto tlakové změny se šíří v jednom prostředí konstantní rychlostí. Vzdálenost dvou sousedních míst o stejném zhuštění je rovna vlnové délce. 2.1 Zvuk Zvuk je každé mechanické vlnění, které se šíří všemi směry v látkovém prostředí a je schopno vyvolat v lidském uchu sluchový vjem. Šíří se plyny, tekutinami i pevnými látkami ve formě zvukových vln. Zvuk je tvořen kmitáním částic pružného prostředí v rozsahu pro nás slyšitelných kmitočtů (20 Hz 20 khz). Zvuk je jedním ze základních dějů, ze kterých člověk získává informace o okolním světě. [2] Neslyšitelný zvuk s kmitočty pod 20 Hz nazýváme infrazvukem a s kmitočty nad 20 khz ultrazvukem Frekvence zvuku Frekvence je člověkem vnímána jako výška tónu. Z fyzikálního hlediska se jedná o počet kmitů (periodických změn akustického tlaku) za jednu sekundu. Jednotkou frekvence je hertz. (1) kde: c = rychlost zvuku v daném prostředí [ ] λ = vlnová délka dráha, kterou urazí zvuková vlna za dobu jednoho kmitu [m] T = perioda (doba jednoho kmitu) [s]

14 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Infrazvuk Jedná se o vlnění nižší než 20 Hz, tuto frekvenci lidské ucho již nevnímá. Do infrazvuku řadíme například: otřesy a záchvěvy půdy, těžké dopravní prostředky vyvolávající kmity budov a půdy v rozmezí 1-10 Hz, zemětřesení způsobující kmity o frekvenci nižší než 1 Hz Ultrazvuk Ultrazvuk je akustické vlnění, jehož frekvence leží nad prahem slyšitelnosti lidského ucha, tj. nad 20 khz. Ultrazvuk můžeme vytvořit pomocí křemenné destičky napojené na proměnné elektrické napětí. Jedná se o tzv. piezoelektrický jev. Jde o vlastnost materiálů reagovat na mechanické působení (deformaci) vytvořením elektrického náboje na svém povrchu. Tento jev se projevuje u některých krystalických materiálů, tzv. feroelektrik. Jde například o křemen nebo turmalín. Pokud křemennou destičku napojíme na proměnné elektrické napětí, destička se nám začne v rytmu napětí smršťovat a roztahovat, respektive kmitat. [3] 2.2 Mikrofony Mikrofony nám slouží k přeměně akustického signálu na signál elektrický. Jakožto první člen elektroakustického řetězce mají podstatný vliv na výslednou kvalitu signálu. Akustický signál se projevuje změnami akustického tlaku, který rozechvívá mechanický systém (membránu), jehož pohyb je snímán elektromechanickým měničem. Jestliže akustický tlak působí pouze na jednu stranu membrány, mluvíme pak o tlakových mikrofonech, kde amplituda membrány nezávisí na směru ani na vzdálenosti zdroje, ale pouze na akustickém tlaku. Takový mikrofon je všesměrový a má kulovou směrovou charakteristiku. Přivedeme-li akustický signál vhodným způsobem i na zadní stranu membrány, potom výchylka membrány nezávisí na velikosti akustického tlaku, ale na rozdílu akustického tlaku před a za membránou. Takovýmto typům mikrofonů se říká gradientní. Velikost výstupního signálu u gradientního mikrofonu je závislá na poloměru zakřivení akustické vlnoplochy. Gradientní mikrofony se používají pro snímání akustického signálu ve studiích a pro přenos řeči z hlučného prostředí.

15 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Směrová charakteristika Směrová charakteristika je závislá na citlivosti mikrofonu na úhlu, který svírá akustická osa mikrofonu s osou akustického zdroje. Tlakové mikrofony mají kulovou směrovou charakteristiku, gradientní mikrofony jsou směrové a podle konstrukce mohou mít osmičkovou, ledvinovou, kuželovou a super ledvinovou charakteristiku. Směrová charakteristika může být závislá na kmitočtu. [4] Obrázek 1: Směrová charakteristika mikrofonů [4] Rozdělení mikrofonů Mikrofony můžeme rozdělovat podle těchto kritérií: - podle druhu akustického přijímače (tlakové, gradientní, vlnové), - podle směrové charakteristiky, - podle druhu mechanického systému (membránové, bezmembránové).

16 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Dále můžeme mikrofony dělit podle druhu elektromechanického měniče: - piezoelektrické, - uhlíkové, - elektretové, - elektrodynamické, - elektromagnetické, - elektrostatické Piezoelektrické mikrofony Tyto mikrofony využívají piezoelektrický jev. Užívá ke své činnosti schopnosti krystalů některých látek poskytovat při mechanické deformaci elektrický signál. Může tedy pracovat bez vnějšího zdroje energie a může dodávat značné výstupní napětí. Obrázek 2: Piezoelektrický mikrofon [5] Uhlíkové mikrofony Uhlíkové mikrofony jsou založené na změnách odporu uhlíkových zrnek stlačovaných membránou. Vrstva těchto uhlíkových zrnek je z jedné strany uzavřena pružnou kovovou membránou a z druhé strany zvlněnou uhlíkovou destičkou. Membrána se vlivem dopadu zvukového vlnění rozkmitá a stlačuje tím uhlíkovou vrstvu. S měnícím se tlakem se také mění i elektrický odpor této vrstvy. Tyto mikrofony jsou velmi citlivé,

17 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, ale zkreslují zvuk a mají velký šum, proto se používají obvykle tam, kde nepotřebujeme dosáhnout velké kvality přenosu zvuku, například v telefonních přístrojích. [5] Obrázek 3: Uhlíkový mikrofon [5] Elektretové mikrofony Elektretových mikrofonů je několik druhů. Tyto druhy mají společné to, že elektrický signál zde vzniká pohybem vodivé membrány a to v elektrickém poli a ne v magnetickém. Umožňuje to vlastnost některých izolantů (elektretu) trvale udržet elektrickou polarizaci. Tímto odpadá nutnost použití permanentního magnetu. Většina těchto mikrofonů je zapojena spolu s FET tranzistorem, který zesiluje elektrický signál, kvůli tomu tyto mikrofony potřebují elektrický signál. Obrázek 4: Elektretový mikrofon [4]

18 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Elektrodynamické mikrofony Elektrodynamický mikrofon využívá ke své činnosti elektromagnetickou indukci. Membrána kmitající vlivem zvuku je spojena s cívkou, která se pohybuje v magnetickém poli, které je tvořené permanentním magnetem. Pohybem cívky v magnetickém poli vzniká elektrický signál Obrázek 5: Elektrodynamický mikrofon [5] Elektromagnetické mikrofony Elektromagnetické mikrofony pracují na stejném principu jako elektrodynamické, jen s tím rozdílem že snímací cívka je umístěna pevně a membrána pohybuje s clonou, regulující magnetické pole permanentního magnetu Elektrostatické mikrofony V elektrostatickém mikrofonu tvoří membrána zachycující dopad zvukového vlnění jednu desku deskového kondenzátoru, v němž se kumuluje elektrický náboj. Druhou část kondenzátoru tvoří pevná elektroda, ke které je připojeno stejnosměrné napětí. Změny akustického tlaku rozechvívají membránu a tím se mění vzdálenost desek kondenzátoru a tedy i jeho kapacita. Pomalé vyrovnávání náboje při změně kapacity je zajištěno pomocí rezistoru, který zvýší vnitřní odpor zdroje polarizačního napětí. Zajistíme-li aby se náboj při změně kapacity kondenzátoru nemohl rychle vyrovnávat, potom se při zmenšení kapacity (zvětšení vzdálenosti pevné elektrody od membrány) zvětší napětí na kondenzátoru. Náboj na kondenzátoru je možné získat buď pomocí zdroje stejnosměrného polarizovaného napětí, nebo pomocí elektretu, který je nanesen na jednu elektrodu a proto není zapotřebí zdroj polarizačního napětí.

19 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Na obrázku č. 6 je zobrazen elektrostatický mikrofon, na jehož membráně je permanentní kladný náboj, který přitahuje k opěrné destičce záporné náboje. Zvukové vlny způsobují chvění membrány, což způsobuje změnu velikosti mezery mezi membránou a opěrnou destičkou. Proto se k destičce přitahuje proměnlivý počet záporných nábojů. Tímto pohybem náboje tak vzniká časově proměnný elektrický proud, jehož časový průběh odpovídá časovému průběhu zvuku dopadajícímu na membránu. [4] Obrázek 6: Elektrostatický mikrofon [4]

20 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, ULTRAZVUKOVÉ DETEKTORY Ultrazvukové detektory (US ultrasound detectors) jsou detektory aktivní, které díky jejich principu činnosti je možné použít jak pro prostorovou ochranu, tak pro plášťovou nebo předmětovou ochranu. Podstatou jejich činnosti je neustálé vysílání akustického signálu do chráněného prostoru a to o frekvenci nad prahem slyšitelnosti v oblasti khz. Nejčastěji používaná frekvence je okolo 40 khz. Tato frekvence byla zvolená z důvodu neslyšitelnosti, spotřeby energie, ale také byl brán zřetel na minimalizaci možnosti použití vysílače a přijímače akustického signálu. Tento vyslaný signál se odrazí od překážky a zpětně je přijatý přijímačem detektoru. Potom se přijatý signál porovnává se změnami signálu vyslaného (amplituda, frekvence, fáze), které vznikají při pohybu narušitele ve snímaném prostoru. Tyto změny signálu vznikají u tzv. Dopplerova jevu. [1] 3.1 Dopplerův jev Při vzájemném pohybu zdroje a přijímače signálu dochází ke změně frekvence a vlnové délky. Tuto změnu přijatého signálu oproti signálu vyslanému nám popisuje Dopplerův jev. Tento jev byl poprvé popsán v roce 1842 fyzikem a matematikem Christianem Andreasem Dopplerem ( ). Jestliže se zdroj, který vysílá akustický signál o určité frekvenci f 0 vůči přijímači nepohybuje, potom přijímač zaznamená stejnou frekvenci f 0 a vlnová délka takového signálu je daná vztahem: (2) Jestliže se zdroj nebo přijímač začne k pozorovateli přibližovat nebo oddalovat určitou rychlostí v, pak přijímač zaznamená frekvenci změněnou (vyšší nebo nižší) oproti frekvenci vyslané. Obecně platí, že pokud se zdroj signálu a přijímač k sobě navzájem přibližují, pak je přijatá frekvence vyšší než je frekvence původní. A naopak pokud se zdroj a přijímač od sebe vzdalují, potom je přijímaná frekvence nižší. Taková situace je znázorněna na obrázku č. 7. [6]

21 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Obrázek 7: Znázornění Dopllerova jevu pohybu: Obecný vzorec Dopplerova jevu pro výpočet změny frekvence vzniklé vlivem (3) Může zde nastat několik situací, které můžeme popsat těmito vztahy: 1) Zdroj akustického signálu je v klidu a přijímač se ke zdroji přibližuje nebo vzdaluje: a. Přijímač se přibližuje ke zdroji: (4) b. Přijímač se od zdroje vzdaluje: (5)

22 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, ) Přijímač akustického signálu je v klidu a zdroj se přibližuje nebo vzdaluje: a. Zdroj signálu se k přijímači přibližuje: (6) b. Zdroj signálu se od přijímače vzdaluje: (7) 3) Zdroj i přijímač signálu se navzájem pohybují: a. Zdroj a přijímač se k sobě přibližují: (8) b. Zdroj a přijímač se od sebe vzdalují: (9) Kde: f = přijatá frekvence f 0 = frekvence vyslaná vysílačem (zdrojem signálu) c = rychlost šíření zvuku (340m/s) v z = rychlost zdroje vůči přijímači v p = rychlost přijímače vůči zdroji

23 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Dopplerův jev v elektroakustických detektorech Jedná-li se o využití Dopplerova jevu v rámci elektroakustických detektorů, respektive v rámci ultrazvukových detektorů pohybu, pak může nastat pouze situace, kdy zdroj akustického signálu je v klidu a pohybuje se právě objekt, od kterého se signál odrazí zpět do přijímače, který je nejčastěji umístěn spolu v jednom pouzdře se zdrojem signálu. 3.2 Použití a montáž ultrazvukového detektoru Abychom věděli, jakých chyb se můžeme dopustit při instalaci ultrazvukového detektoru, musíme vědět, na jakém principu detektor pracuje, jaký má dosah a detekční charakteristiku. Detekční charakteristika a tím i dosah je ovlivněn použitím zdroje a přijímače zvuku. V tomto případě bývá použit vysílač s piezoelektrickým krystalem a jako přijímač piezoelektrický měnič a to o frekvenci převážně 40 khz. Typický příklad detekční charakteristiky ve volném prostředí je znázorněn na obrázku č. 8. Obrázek 8: Detekční charakteristika US detektoru ve volném prostředí [4] Z hlediska aplikace US detektoru je nutné znát základní informace: US detektor je instalován na místa, kde se předpokládá pravděpodobný pohyb narušitele a tento pohyb směřoval k detektoru nebo od něj, dosah nepřesahuje zpravidla 10 m,

24 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, detektor může být ovlivněn prouděním vzduchu, pohybem závěsů nad topením nebo klimatizací v době střežení, v chráněném prostoru, kde jsou předměty absorbující zvuk (pěnové materiály, koberce, čalouněný nábytek, ) se může výrazně snížit dosah detektoru, předměty, které jsou umístěny v dosahu detektoru až po jeho instalaci, mohou způsobovat falešné poplachy (nedoporučuje se instalovat ve skladech), otřesy budovy, instalace více US detektorů se doporučuje použít pouze tehdy, jsou-li vysílače synchronizovány nebo kmitočtově stálé tak, aby nebyl možný vzájemný negativní vliv. [5] Nastavení US detektoru nám popisuje instalační manuál přímo k jednotlivým typům detektorů. U většiny těchto detektorů můžeme nastavit dosah, kdy vždy postupujeme od nejmenšího dosahu. Jakmile dosáhneme požadovaného pokrytí, dosah dále nezvětšujeme. V takovém případě máme ideálně nastavený dosah detektoru při minimální náchylnosti k falešným poplachům. V rámci pravidelné údržby musíme kontrolovat, zda nebyly změněny akustické vlastnosti chráněného prostoru a to například změnami v interiéru jako jsou obklady stěn či stropu, žaluziemi, přemístěním nábytku. [8] Ultrazvukové detektory jsou většinou používány v kombinaci s pasivními infračervenými detektory. Samostatné použití takového detektoru je spíše používáno v oblasti zabezpečení vnitřního prostoru motorových vozidel, kde tento detektor negativně neovlivňuje extrémně vysoká teplota nebo v zimním období teplota pod bodem mrazu a vysoká vlhkost. [7]

25 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, DETEKTORY ROZBITÍ SKLA Patří do oblasti plášťové ochrany na ochranu stavebních otvorů osazených větší skleněnou plochou (okna, balkónové dveře, výlohy). Tyto detektory vyhodnocují charakteristický akustický zvuk během a po rozbití skla. Detektory rozbití skla se dělí na: - pasivní kontaktní detektory, - pasivní bezkontaktní detektory, - aktivní bezkontaktní detektory. 4.1 Pasivní kontaktní detektory Tříštění skla vyvolává charakteristický zvuk, který se šíří sklem jako vlnění v pevném tělese. Toto vlnění zachycuje detektor, který je pevně spojen s plochou skla z důvodu nejmenší ztráty při přenosu zvuku. Vlnění je snímáno piezoelektrickým mikrofonem, který dokáže detekovat nejen rozbíjení skla, ale také jeho řezání. Snímané zvuky jsou dále vyhodnocovány elektronikou uvnitř detektoru. 4.2 Pasivní bezkontaktní detektory Při rozbíjení skleněných ploch se nejprve sklo díky své pružnosti prohne a tím vznikne v místnosti prudká změna tlaku charakterizována jako zvuková vlna (infrazvuk). Ve druhé fázi při překonávání těchto skleněných ploch je jejich prasknutí a následný dopad na podlahu. Tím vznikne zvuk o vyšší frekvenci v pásmu od khz a trvá delší dobu než fáze první. Tento zvuk vznikne bezprostředně po první fází. Tyto detektory jsou umístěny ve vhodné vzdálenosti od střežené skleněné plochy a analyzují zvuky, které se šíří vzduchem. 4.3 Aktivní bezkontaktní detektor rozbití skla Tyto detektory se používají u nejvyššího stupně zabezpečení. Vysílají do prostoru akustický signál (ultrazvuk) a zpětně odražený signál je digitálně zpracovaný a porovnávaný s vyslaným signálem. Podobně jako u ultrazvukových detektorů pohybu dochází za předpokladu rozbití skla ke změnám frekvence ultrazvukové vlny (Dopplerův jev). Principem je porovnání časového průběhu spektra rozdílné frekvence se vzorky uloženými v paměti přístroje odpovídajícími rozbíjení či řezání skla. [1]

26 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Použití a montáž detektorů rozbití skla Kontaktní detektory se používají převážně ke střežení neotevíratelných skleněných ploch. Detektor připevňujeme s dodržením odstupu od hrany rámu přibližně 50 mm. Bezkontaktní detektory se instalují především proti skleněné ploše (plochám). Při montáži je nutné brát v úvahu instrukce výrobce ohledně směrování snímacího prvku a hlavně uvedený maximální dosah detektoru s ohledem na konkrétní provedení skleněné plochy (tloušťka, provedení). K ověření funkčnosti těchto detektorů se používají speciální akustické testery, které obsahují digitální paměťový modul s uloženým zvukem tříštění skla. Kritéria falešných poplachů - detektory mohou být citlivé na dopravní ruch v podobě skřípavých zvuků, - kontejner na sklo umístěný v blízkosti střežené plochy, - pevně usazené a utěsněné skleněné plochy aby nemohly vibrovat, - dodržet přímou viditelnost mezi detektorem a skleněnou plochou, - detektor musí být umístěný s ohledem na detekční charakteristiku uvedenou výrobcem. [8]

27 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, MIKROFONNÍ (MIKROFONICKÉ) KABELY PRO POUŽITÍ V PLÁŠŤOVÉ OCHRANĚ Podle způsobu zpracování signálu poplachové informace dělíme na: - mikrofonní kabely s diskrétními snímacími prvky, - mikrofonní kabely s rozloženými snímacími parametry. 5.1 Mikrofonní kabely s diskrétními snímacími prvky Tyto kabely používáme na ochranu pláště budovy, které se zde instalují s použitím citlivých mikrofonů (převážně elektretové) na místech předpokládaného průniku narušitele (zdi, stropy, podlahy) nebo na ochranu trezorů v předmětové ochraně. Umisťují se buď na povrchu, nebo pod povrchem chráněné plochy. Po propojení snímačů je signál veden do vyhodnocovací jednotky, kde je porovnáván s klidovým stavem a při překročení prahové hodnoty je vyhodnocen jako poplach. 5.2 Mikrofonní kabely s rozloženými snímacími parametry Tento systém využívá technologie detekce mikrofonním koaxiálním kabelem s rozloženými snímacími parametry, citlivými na mechanické namáhání, která odpovídá specifickým podmínkám při zabezpečení vnitřních prostor. V tomto případě je snímacím prvkem tenký mikrofonní koaxiální kabel, který lze snadno umístit na zeď, uvnitř zdi či stropu, na střechy, atd. Připevňují se přímo na chráněný povrch do vhodného trubkového pouzdra použitého z důvodu zamezení jeho poškození, protože jsou velmi citlivé na mechanické namáhání. Pokud se narušitel bude pokoušet o překonání chráněné plochy, na které jsou umístěny detekční mikrofonní kabely, způsobí tím nepatrný pohyb tohoto kabelu. Jedna z možností využití elektromechanického jevu je triboelektrický efekt. Jde o signál vznikající uvnitř mikrofonního kabelu na základě tření jeho části při pohybu využívajícím přenosu náboje mezi vodiči uvnitř kabelu, čímž vznikne na konci kabelu střídavé napětí. Vyhodnocovací jednotka má potom za úkol zesilovat a analyzovat střídavý elektrický signál v akustickém frekvenčním pásmu odpovídajícím mechanickému buzení kabelu. Snímané zvukové projevy jsou kmitočtově, časově a napěťově analyzovány a pak porovnány s nastavenými parametry, které jsou charakteristické pro narušení a převedeny

28 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, na elektrický signál. Těmito parametry mohou být záchvěvy nebo mechanické namáhání. Vyhodnocovací jednotky umožňují zpracování signálu z maximálně 600 m detekčního mikrofonního kabelu s konstantním rozdělením pravděpodobnosti detekce po celé délce. Snímaný signál z detekčního kabelu je ve slyšitelném pásmu. Podle typu zvuku je možné pomocí vyhodnocovací jednotky posoudit, zda jde o skutečný poplach či poplach falešný. Pro vysokou spolehlivost lze tento systém použít k zabezpečení objektů s vysokými stupni rizik. Jedná se například o banky, muniční sklady nebo trezorové místnosti. Obrázek 9: Průřez mikrofonního koaxiálního kabelu [7]

29 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, MIKROFONNÍ (MIKROFONICKÉ) KABELY PRO POUŽITÍ V PERIMETRICKÉ OCHRANĚ Primárně se mikrofonní kabely používají k perimetrické ochraně. Tento systém dokáže chránit pletivový, svařovaný plot apod. Při připevnění těchto kabelů k pevnému předmětu lze indikovat pokusy o průnik chráněnou plochou, řezání, demontáž, poškozování či neoprávněnou manipulaci s tímto kabelem. Tyto kabely se opět dělí na: - mikrofonní kabely s diskrétními snímacími prvky, - mikrofonní kabely s rozloženými snímacími parametry. 6.1 Mikrofonní kabely s diskrétními snímacími prvky Snímacím prvkem je opět elektretový mikrofon instalovaný v liniovém provedení na drátěných plotech. Po propojení senzorů je signál sveden do vyhodnocovací jednotky a porovnáván s klidovým stavem, po překročení prahové hodnoty je signál vyhodnocen jako poplach. Samozřejmostí je ochrana proti vibraci pletiva, která vzniká vlivem působení povětrnostních podmínek. K tomu se využívá systém pro eliminaci těchto vlivů detekční meteorologickou jednotkou snímající rychlost větru a spolu s algoritmem vyhodnocení efektivně kompenzuje tyto nepříznivé vlivy. S tímto systémem se můžeme setkat spíše ve starších instalacích. 6.2 Mikrofonní koaxiální kabely s rozloženými snímacími parametry Systém využívající snímání deformačních projevů, který je popsaný výše v kapitole o mikrofonních kabelech pro použití v plášťové ochraně. Při namáhání těchto kabelů pohybem nebo vibracemi vzniká na jejich výstupu elektrický signál s průběhem charakterizujícím způsob namáhání. Signál je dále vysílán do vyhodnocovací jednotky, kde je zpracováván a procesorem je následně analyzován způsob narušení (přelézání, prostříhávání). Vyhodnocování poplachového signálu je řízeno tzv. adaptativním algoritmem uloženým v paměti EPROM, který umožňuje nastavit parametry digitálního obvodu podle skutečné situace překonávání plotu tak, že je na nejvyšší míru sníženo nebezpečí planých poplachů, které jsou způsobeny přírodními jevy nebo vlivy prostředí. Připojitelný senzor pro snímání okamžitých povětrnostních podmínek umožňuje přizpůsobit citlivost

30 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, vyhodnocovací jednotky aktuálnímu počasí, aniž by došlo ke snížení detekční schopnosti systému. Vyhodnocovací jednotka je schopná sledovat až 300 m dlouhý chráněný úsek s přesností určení místa poplachu na 3 m. Instalace takového zařízení je velice snadná, protože ji lze velice rychle připevnit na plot pomocí plastikových příchytek s roztečí 30 m. Při instalování na drátěné plochy je velmi nutné, aby byl takovýto plot stabilně upevněn tak aby se zamezilo vzniku vibrací způsobujících plané poplachy. Rizikovými planými poplachy mohou být: - krupobití, sněhová vánice, - silný déšť a vítr, - vysoká zvěř.

31 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, POROVNÁNÍ ELEKTROAKUSTICKÝCH DETEKTORŮ S JINÝMI TYPY DETEKTORŮ Porovnávat jednotlivé typy detektorů můžeme podle různých hledisek. Zaměřím se na porovnávání elektroakustických detektorů z hlediska použití detektorů a možných falešných poplachů. Každý detektor pracuje na různých fyzikálních principech a podle nich volíme typ detektoru pro konkrétní použití. Detektory nemůžeme použít všude z různých hledisek, např.: rušení, falešné poplachy atd. Uvádím zde dvě tabulky, ve kterých porovnávám elektroakustické detektory s detektory jinými. První uvedená tabulka porovnává detektory pohybu, druhá tabulka porovnává detektory pro plášťovou ochranu. 7.1 Porovnání ultrazvukového detektoru s PIR detektorem pohybu Tabulka 1: Porovnání US detektoru s PIR detektorem Dosah Možnost použití více detektorů v místnosti Počet falešných poplachů Ultrazvukový detektor 10 m Nedoporučuje se 4 PIR detektor Standard: 15 m Dlouhý dosah: 30 m ANO neovlivňují se 5 Možné příčiny falešných poplachů u ultrazvukového detektoru: - proudění vzduchu, - zavěšené předměty (závěsy, žaluzie), - otřesy budovy (drnčení oken), - zvířata.

32 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Možné příčiny falešných poplachů u PIR detektoru: - osvětlení automobilů, sluneční záření, - ventilace, klimatizace, proudění vzduchu, - zavěšené předměty (závěsy, žaluzie), - zvířata (myši, ptáci, psi, kočky), - podlahové vytápění.

33 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Porovnání detektorů tříštění skla s magnetickými kontakty Tabulka 2: Porovnání detektorů tříštění skla s magnetickými kontakty Dosah Počet chráněných ploch v místnosti Počet falešných poplachů Detektory tříštění skla 9 m Ochrana více skleněných ploch 3 Magnetické kontakty - Ochrana jedné skleněné plochy či dveří 1 Možné příčiny falešných poplachů u detektorů tříštění skla: - detektory mohou být citlivé na dopravní ruch v podobě skřípavých zvuků, - kontejner na sklo umístění v blízkosti střežené plochy, - vibrace skleněných ploch. Možné příčiny falešných poplachů u magnetických kontaktů: - drnčení oken

34 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, II. PRAKTICKÁ ČÁST

35 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, ELEKTROAKUSTICKÉ DETEKTORY PRO LABORATORNÍ ÚLOHY Pro vytvoření laboratorní úlohy do předmětu Technické prostředky bezpečnostního průmyslu pro obor Bezpečnostní technologie systémy a management jsem zvolil a následně realizoval dva typy detektorů: 1) Akustický tlakový detektor 2) Ultrazvukový detektor 8.1 Akustický tlakový detektor Popis zařízení Jedná se o stavebnici zakoupenou v prodejně GES electronics. Tento akustický detektor snímá pomocí elektretového mikrofonu tlakovou vlnu vznikající při vyražení nebo otevření okna či dveří. Při této situaci vznikne v místnosti prudká změna tlaku vzduchu, která se projeví jako zvuk o velmi nízké frekvenci. Zvuk je snímán mikrofonem a dále je tento signál zesílen a zpracován dalšími obvody. Z popisu vyplývá to, že tento detektor lze použít pouze v uzavřených prostorách. Citlivost zařízení lze regulovat podle potřeby. Je možné nastavit i jednotlivé časové úseky - dobu odchodu, aktivace a poplachu. Přístroj můžeme napájet přímo ze sítě (230 V) nebo z baterie (12 V). Při napájení ze sítě můžeme zajistit i dobíjení záložního akumulátoru. Kvůli bezpečnosti budeme pracovat pouze s 12 V akumulátorem. Obrázek 10: Akustický tlakový detektor

36 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Schéma zapojení Obrázek 11: Schéma zapojení tlakového detektoru [9]

37 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Popis funkce Zařízení je možné rozdělit do tří částí: Zdroj napájecího napětí Vstupní část Vyhodnocovací část 1) Zdroj napájecího napětí Jako základ zdroje je použit síťový transformátor s převodem z 230V na 12V / 0,1A. Samozřejmostí je zde jištění 50mA trubičkovou pojistkou v primárním obvodu. Napětí z transformátoru je poté usměrněno v diodovém můstku diodami D1 až D4 a dále je vyfiltrováno kondenzátorem C1. Dioda D5 má zde ochrannou funkci, aby nedocházelo k vybíjení baterie při odpojení síťového napětí. Tato baterie je připojená paralelně k výstupu zdroje a má záložní funkci. 2) Vstupní část Nejdůležitější součástkou vstupního obvodu je mikrofonní elektretová vložka MCE 100 (v DPS označená jako MIC). Tímto prvkem je snímána změna tlaku vzduchu v místnosti. Citlivost tohoto mikrofonu je 5 mv/pa. Signál z mikrofonu je veden přes dolní propust tvořenou R6 a C6 na neinvertující vstup jedné poloviny dvojitého operačního zesilovače IO1 (TL 062) tvořícího pásmovou propust pro nízké kmitočty. Signál je dále veden do druhé poloviny IO1, která je zapojena jako zesilovač. Mimo to, že IO1 vybírá jen určité frekvence, ještě se v něm signál zesílí. Na výstupu je zapojen zdvojovač napětí tvořený kondenzátorem C10, C11, diodami D7 a D8. Na tom se signál usměrní a bude mít téměř dvojnásobnou hodnotu. Nakonec je signál veden do třetí části a tou je vyhodnocovací obvod. 3) Vyhodnocovací obvod Tento obvod se skládá z několika postupně spuštěných monostabilních klopných obvodů. Tyto klopné obvody jsou tvořeny integrovaným obvodem IO2, který tvoří 6 invertorů obsahujících na vstupu Schmittův klopný obvod, to znamená, že pro překlopení do log. 0 je prahové napětí větší, než prahové napětí pro překlopení do log. 1. Rozdíl těchto napětí se nazývá hystereze. Signál ze vstupní části je přiveden na MKO1 (invertor 1 a 2), který určuje délku doby aktivace, tj. doba než se spustí poplach. Dobu aktivace zařízení

38 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, respektive příchodu, lze nastavit trimrem P3 označený na DPS jako PŘÍCHOD. Jedná se o dobu, do které musíme zařízení po příchodu deaktivovat, aby nedošlo k poplachu, tento stav je indikován žlutou LED diodou D10. Poté se impulsem z MKO1 přes C14 spustí MKO2 (invertor 5 a 6), ten nám určuje dobu poplachu indikováno červenou LED diodou D12. V případě vyvolání alarmu se spustí současně i piezo siréna. Zelená LED dioda D11 nám bliká (tvořeno invertorem 3), pokud je zařízení v aktivním režimu. [9] 8.2 Ultrazvukový detektor Popis zařízení Druhý typ pro vytvoření laboratorní úlohy jsem zvolil ultrazvukový detektor pohybu, který jsem sestavoval podle schématu zapojení uvedeného v Praktické elektronice A Radio. Tento detektor využívá Dopplerův jev. Z toho vyplývá, že pokud zdroj signálu vysílá ultrazvukové vlny do prostoru, ve kterém se objeví pohybující se těleso, od kterého se vlny odrazí, potom je přijatý kmitočet oproti vyslanému rozdílný v závislosti na pohybu tělesa. Pokud se těleso bude pohybovat směrem od detektoru, přijatá frekvence bude nižší a naopak. Přijímací část detektoru zpracovává směs vysílaného a všech odražených kmitočtů. Jako vysílač a přijímač je použit ultrazvukový vysílač a přijímač s pracovním kmitočtem 40 khz. Vysílač je tvořen obvodem 4047, pracujícím v astabilním režimu. Trimrem P1 můžeme nastavit kmitočet vysílaného signálu. Pro stabilizaci kmitočtu je napájecí napětí stabilizováno obvodem 78L09. V přijímací části je použit čtyřnásobný operační zesilovač. Průchodu rušivých signálů nízkého kmitočtu brání kondenzátory C10 a C11. Vyšší kmitočty jsou filtrovány kondenzátorem C12. Časová konstanta filtru je taková, že propustí signál o kmitočtu několika Hz vzniklý interferencí přijímaných kmitočtů. Diody D5 a D6 slouží jako ochrana T2 proti přepólování napětí a případným indukčním špičkám.

39 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Zprovoznění (oživení) detektoru Toto nastavení není potřeba realizovat pokaždé při měření laboratorní úlohy, ale jen za předpokladu, že dojde k pootočení trimru P1, kterým se nastavuje pracovní kmitočet vysílače X1. Před připojením napájecího napětí nastavíme trimry P1 a P2 do střední polohy, trimr P3 pak na minimum (otáčením běžce proti směru hodinových ručiček). Poté můžeme detektor připojit k napájecímu napětí a to v rozmezí od 12 V do 15 V (svorka označená číslem 1,2). Na polaritě v tomto případě nezáleží, je možné použít i střídavé napětí. Pokud máme připojené napájecí napětí, můžeme přistoupit k samostatnému měření, kdy potřebujeme mít mezi měřícím bodem MB1 (kondenzátor C12 - označený ve schématu zapojení) a záporném napětí (můžeme využít svorku č. 4) co největší napájecí napětí. Otáčením trimru P1 nastavíme kmitočet vysílače a to tak, že mezi těmito body nastavíme asi 4V. Musíme mít na zřeteli, že pokud při nastavování tohoto napětí použijeme kovový šroubovák, pak můžeme způsobit změnu kmitočtu oscilátoru. Stejně tak by neměla být v prostoru, kde detektor vysílá a přijímá ultrazvukové vlny ani naše ruka, či jiné pohybující se těleso. Po tomto nastavení napětí by měl být detektor plně funkční. Trimrem P3 si můžeme nastavit požadovanou citlivost zařízení, která se nastavuje a zkouší při minimální vybavovací době, abychom lehce poznali, kde detektor reaguje na pohyb [4]. Poplach je v tomto případě signalizován červenou LED diodou. Uváděný dosah v návodu na sestavení detektoru je až 10 metrů, po odzkoušení se však maximální délka dosahu pohybovala jen okolo 4 metrů. [10]

40 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Technické údaje ultrazvukového detektoru Tabulka 3: Technické údaje ultrazvukového detektoru Rozměry: Napájecí napětí: Odběr proudu v klidu: Odběr proudu při spuštěném alarmu: Doba spuštění alarmu: Pracovní kmitočet: Zatížení výstupu: Dosah detektoru: 70 x 94 mm V (ss), V (st) 8 ma 10 ma 2 80 s 40 khz ± 1 khz 0,5 A/90 V 4 m MB1-C12 P3 Vysílač X1 P1 Přijímač X2 P Obrázek 12: Ultrazvukový detektor

41 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Schéma zapojení Obrázek 13: Schéma zapojení ultrazvukového detektoru [10]

42 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, LABORATORNÍ ÚLOHA PRO ELEKTROAKUSTICKÉ DETEKTORY TEORETICKÁ ČÁST 1) Napište obecný vzorec pro Dopplerův jev: 2) Z obecného vzorce pro Dopplerův jev určete následující situace, kdy zdroj i přijímač se pohybují. Napište tyto vztahy: a) Zdroj a přijímač zvuku se navzájem přibližují: b) Zdroj a přijímač se navzájem oddalují: 1) Po silnici jede policejní automobil rychlostí 72 km/h se zapnutou sirénou o frekvenci 4 khz. Automobil projede kolem stojícího chodce. Určete, jakou frekvenci zachytí chodec před a po průjezdu automobilu. Rychlost zvuku uvažujte 340 m/s. Situaci nejprve řešte obecnými vztahy a znázorněte ji pomocí obrázku.

43 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Praktická část Akustický tlakový detektor 1) Blokové schéma zapojení tlakového detektoru MIKROFON vyhodnocovací obvod zesilovač poplach 2) Princip činnosti detektoru Akustický detektor snímá pomocí elektretového mikrofonu tlakovou vlnu vznikající při vyražení nebo otevření okna či dveří. Při této situaci vznikne v místnosti prudká změna tlaku vzduchu, která se projeví jako zvuk o velmi nízké frekvenci. Zvuk je snímán elektretovým mikrofonem. Dále je přijatý signál zesílen a zpracován dalšími obvody. Z popisu této stavebnice vyplývá to, že detektor lze použít pouze v uzavřených prostorách. Zadání laboratorní úlohy: 1) Seznamte se s akustickým tlakovým detektorem 2) Oživte tlakový detektor Připojte detektor na 12 V akumulátor. Dejte pozor na správnou POLARITU (kladný pól + (červený drát), záporný pól - (černý drát)). Detektor je v aktivním stavu pokud začne blikat zelená LED dioda. 3) Ověřte funkčnost detektoru a nastavte na nejvyšší citlivost Trimr, na desce plošného spoje označený jako CITLIVOST P2, nastavte tak, aby citlivost přístroje byla nejvyšší. Činnost zařízení vyzkoušejte otevřením okna nebo dveří v laboratoři. Detektor nejprve zareaguje rozsvícením oranžové LED diody, po chvíli se současně rozsvítí červená LED dioda (signalizující alarm) a spustí se siréna. 4) Ověřte citlivost (dosah) zařízení Zjistěte, na jak velkou vzdálenost je schopno zařízení reagovat na otevření různých dveří v laboratoři a na chodbách umístěných na patře, popřípadě o poschodí níže. Začínejte od nejmenší místnosti (laboratoř, menší chodba na patře, chodba před laboratoří - viz obrázek). Při tomto měření musí být dveře a okna na chodbách uzavřeny. Zkoumejte dosah detektoru od všech zakreslených zdrojů akustického signálu (ventilace, okna, dveře), které jsou zakresleny na obrázku. Detektor postupně

44 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, posunujte směrem od zdroje akustického signálu až na konec chodby a zjistěte dosah a reakci detektoru na různá otevření ventilací, oken a dveří. Tím zjistíte, jestli je možné tento detektor použít i na chodbu dlouhou 39,3 m. Zakreslete, kde by bylo nejvýhodnější tento detektor nainstalovat, pokud bychom chtěli takovouto chodbu chránit tímto detektorem. Výsledky měření zakreslete. Výsledek měření: Obrázek 14: Vyznačení měřených místností pro měření laboratorní úlohy 5) Napište, jaké výhody či nevýhody má tento akustický tlakový detektor

45 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ultrazvukový detektor 1) Blokové schéma zapojení ultrazvukového detektoru 2) Princip činnosti detektoru Podstatou činnosti ultrazvukového detektoru je využití Dopplerova jevu. Z toho vyplývá, že pokud zdroj signálu vysílá ultrazvukové vlny do prostoru, ve kterém se objeví pohybující se těleso, od kterého se vlny odrazí, potom přijatý kmitočet oproti vyslanému je rozdílný v závislosti na pohybu tělesa. Pokud se těleso bude pohybovat směrem od detektoru, přijatá frekvence bude nižší a naopak. Přijímací část detektoru zpracovává směs vysílaného a všech odražených kmitočtů. Vysílač i přijímač pracuje na frekvenci s kmitočtem 40 khz. Zadání laboratorní úlohy: 1) Seznamte se s ultrazvukovým detektorem 2) Oživte ultrazvukový detektor Připojte detektor na 12 V akumulátor. Na polaritě v tomto případě nezáleží. Ujistěte se, zda mezi svorkou číslo 4 a kondenzátorem číslo C 12 je nastaveno největší napětí (asi 4 V při měření nesmí být před detektorem naše pohybující se ruka). Pokud je mezi těmito body napětí okolo 4 V můžete tento krok přeskočit a věnovat se měření detekční charakteristiky detektoru. Pokud je napětí odlišné (menší jak 4 V), musíme provést nastavení pracovního kmitočtu vysílače X1. Připojený akumulátor odpojíme na napětí a trimry P1 a P2 nastavíme do střední polohy, trimr P3 pak na minimum (otáčením běžce proti směru hodinových ručiček). Poté můžeme detektor opět připojit k napájecímu napětí. Pokud máme připojené napájecí napětí, můžeme přistoupit k samostatnému měření, kdy potřebujeme mít mezi měřícím bodem MB1 (kondenzátor C12 - označený ve schématu zapojení) a záporném napětí (můžeme využít svorku č. 4) co největší napájecí napětí. Otáčením trimru P1 nastavíme kmitočet vysílače a to tak, že mezi těmito body nastavíme asi 4V. Musíme mít na zřeteli, že pokud při nastavování tohoto napětí použijeme kovový šroubovák, pak můžeme způsobit změnu kmitočtu oscilátoru. Stejně tak by neměla být

46 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, v prostoru, kde detektor vysílá a přijímá ultrazvukové vlny ani naše ruka, či jiné pohybující se těleso. Po tomto nastavení napětí by měl být detektor plně funkční. Trimrem P3 si můžeme nastavit požadovanou citlivost zařízení, která se nastavuje a zkouší při minimální vybavovací době, abychom lehce poznali, kam a jak detektor reaguje na pohyb. Alarm je potom signalizován červenou LED diodou. 3) Zjistěte a poté nakreslete detekční charakteristiku ultrazvukového detektoru 4) Napište, jaké příčiny falešných poplachů mohou u ultrazvukového detektoru nastat

47 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, VYPRACOVANÁ LABORATORNÍ ÚLOHA PRO ELEKTROAKUSTICKÉ DETEKTORY TEORETICKÁ ČÁST 1) Napište obecný vzorec pro Dopplerův jev: 2) Z obecného vzorce pro Dopplerův jev určete následující situace, kdy zdroj i přijímač se pohybují. Napište tyto vztahy: a) Zdroj a přijímač zvuku se navzájem přibližují: b) Zdroj a přijímač se navzájem oddalují: 3) Po silnici jede policejní automobil rychlostí 72 km/h se zapnutou sirénou o frekvenci 4 khz. Automobil projede kolem stojícího chodce. Určete, jakou frekvenci zachytí chodec před a po průjezdu automobilu. Rychlost zvuku uvažujte 340 m/s. Situaci nejprve řešte obecnými vztahy a znázorněte ji pomocí obrázku. Obrázek 15: Znázornění situace ze 3. příkladu

48 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Hz 1) Výpočet frekvence, kterou zachytí chodec před průjezdem policejního automobilu: Chodec zachytí před průjezdem automobilu akustický zvuk o frekvenci 4,25 khz. 2) Výpočet frekvence, kterou zachytí chodec po průjezdu policejního automobilu: Chodec zachytí po průjezdu automobilu akustický zvuk o frekvenci 3,778 khz. Popis akustického tlakového detektoru 1) Blokové schéma zapojení tlakového detektoru MIKROFON vyhodnocovací obvod zesilovač poplach 2) Princip činnosti detektoru Akustický detektor snímá pomocí elektretového mikrofonu tlakovou vlnu vznikající při vyražení nebo otevření okna či dveří. Při této situaci vznikne v místnosti prudká změna tlaku vzduchu, která se projeví jako zvuk o velmi nízké frekvenci. Zvuk je snímán elektretovým mikrofonem. Dále je přijatý signál zesílen a zpracován dalšími obvody. Z popisu této stavebnice vyplývá to, že detektor lze použít pouze v uzavřených prostorách.

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku 4. Akustika 4.1 Úvod Fyzikálními ději, které probíhají při vzniku, šíření či vnímání zvuku, se zabývá akustika. Lidské ucho je schopné vnímat zvuky o frekvenčním rozsahu 16 Hz až 16 khz. Mechanické vlnění

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač

Více

MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B

MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B Verze 1.0 cz 1. Konstrukce modulu MART1600 je modul sloužící pro záznam a reprodukci jednoho zvukového

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

KIS A JEJICH BEZPEČNOST I PRVKY SDĚLOVACÍ SOUSTAVY DOC. ING. BOHUMIL BRECHTA, CSC.

KIS A JEJICH BEZPEČNOST I PRVKY SDĚLOVACÍ SOUSTAVY DOC. ING. BOHUMIL BRECHTA, CSC. KIS A JEJICH BEZPEČNOST I PRVKY SDĚLOVACÍ SOUSTAVY DOC. ING. BOHUMIL BRECHTA, CSC. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více

PIR technologie US technologie

PIR technologie US technologie Jednoduché a úsporné senzory Legrand nabízí moderní senzory pro efektivní řešení řízení osvětlení. Samostatné autonomní senzory 1 výstup: Autonomní pohybové senzory (str. 134 a 136) Autonomní přítomnostní

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Elektronický oscilátor

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

Detektor hořlavých plynů GS 120

Detektor hořlavých plynů GS 120 Detektor hořlavých plynů GS 120 - Instalační příručka - verze 1.0 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz. weisz@vsb.cz. E-mail:

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz. weisz@vsb.cz. E-mail: AKUSTICKÁ MĚŘENÍ Přednáší a cvičí: Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph Ph.D. CPiT pracoviště 9332 Experimentáln lní hluková a klimatizační laboratoř. Druhé poschodí na nové menze kl.: 597 324 303 E-mail: michal.weisz

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace

Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace Jednotlivé komponenty mikroskopu AFM Funkce, obecné nastavení parametrů a jejich vztah ke konkrétním funkcím software Nova Verze 20110706 Jan Přibyl,

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 DF1101-Ex Cerberus Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 Pro venkovní i vnitřní použití Vyhodnocení pomocí trojice senzorů: - detekce

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď

Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď Bezdrátové pohodlí od Danfossu Od složitého k jednoduchému Bezdrátový řídící systém podlahového vytápění Danfoss CF2 nabízí optimální spolehlivost

Více

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2 www.lars.cz T-1 T-2 Návod k obsluze AURATON T-2 2 AURATON T-1 Bezdrátový regulátor teploty Bezdrátový regulátor teploty pro všechna topná zařízení v domě. Dodatečně, díky vestavěnému čidlu teploty, může

Více

Ukázka práce MATURITNÍ ZKOUŠKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Fyzika tanečních párty

Ukázka práce MATURITNÍ ZKOUŠKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Fyzika tanečních párty STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY 110 00 Praha 1, Panská 856/3 URL: www.panska.cz 221 002 111, 221 002 666 e-mail: sekretariat@panska.cz Studijní obor: MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze 1) Ozubené kódové kolo + Snímač otáček Kódové kolo slouží k určení polohy natočení klikové hřídele, od čehož se odvíjí řízení předstihu a počátku vstřiku paliva.

Více

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro:

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro: Mistrovství České republiky soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2011 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Stacionární anemometr AS-3ES

Stacionární anemometr AS-3ES Stacionární anemometr AS-3ES Verze 1.2 č. ES.199.IO Katowice, říjen 2014 Obsah 1Předmět návodu k použití...3 2Určení a podmínky použití anemometru AS-3ES...3 3Technické údaje...4 4Konstrukce anemometru...5

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze.

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze. Nejprve několik fyzikálních analogií úvodem Rezonance Rezonance je fyzikálním jevem, kdy má systém tendenci kmitat s velkou amplitudou na určité frekvenci, kdy malá budící síla může vyvolat vibrace s velkou

Více

Přístupové systémy Your Keeper

Přístupové systémy Your Keeper Přístupové systémy Your Keeper 1. Bez monitoringu průjezdu Vjezd a výjezd pomocí bezkontaktních karet SBC500/1000 (KP500) Řídící jednotka (KP500) Závora SBC007 (správa jednotky SBC) Paměťová jednotka SBC500/1000

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika UII16K účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika tel: +420 234 052 386, 1111 fax: +420 234 052 999 e-mail: pcm30u@ttc.cz

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

OPENAMP1. Stavební návod a manuál. Všechna práva vyhrazena, volné šíření a prodej nepřípustné 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments

OPENAMP1. Stavební návod a manuál. Všechna práva vyhrazena, volné šíření a prodej nepřípustné 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments OPENAMP1 Stavební návod a manuál 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments 1. Úvod OPENAMP1 je předzesilovač pro gramofonovou přenosku typu MM magnetodynamickou přenosku s pohyblivým magnetem. Zapojení využívá

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

Ceník NetRex platný od 1. 2. 2009

Ceník NetRex platný od 1. 2. 2009 104-003 104-001 102-004 102-003 102-002 102-001 101-003 101-002 101-001 120-001 119-002 119-001 Ceník NetRex platný od 1. 2. 2009 AXIS kamery ID Název Popis Objektiv Vstup/ výstup AXIS M1011 Základní model

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

Klasické a inovované měření rychlosti zvuku

Klasické a inovované měření rychlosti zvuku Klasické a inovované měření rychlosti zvuku Jiří Tesař katedra fyziky, Pedagogická fakulta JU Klíčová slova: Rychlost zvuku, vlnová délka, frekvence, interference vlnění, stojaté vlnění, kmitny, uzly,

Více

Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KET Merení fyzikálních složek životního prostredí Cejchování snímacu chvení Merení hluku zarízení vypracoval: Václav Laxa datum merení: 13.11.2006

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 10.1. Kontaktní snímače teploty 10.2. Bezkontaktní snímače teploty 10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt 10.1.1.

Více

wlsn* obousměrná bezdrátová síť Rychlá cesta ke spolehlivějšímu zabezpečení * bezdrátová lokální bezpečnostní síť

wlsn* obousměrná bezdrátová síť Rychlá cesta ke spolehlivějšímu zabezpečení * bezdrátová lokální bezpečnostní síť wlsn* obousměrná bezdrátová síť Rychlá cesta ke spolehlivějšímu zabezpečení * bezdrátová lokální bezpečnostní síť 2 Co je to wlsn? Bezdrátová lokální bezpečnostní síť wlsn společnosti Bosch Security Systems

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Diody a usměrňova ovače Přednáška č. 2 Milan Adámek adamek@ft.utb.cz U5 A711 +420576035251 Diody a usměrňova ovače 1 Voltampérová charakteristika

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Návod k obsluze LD6000

Návod k obsluze LD6000 Návod k obsluze LD6000 1. vydání 7/2011 OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 2. Způsob použití 3. Ovládací prvky a konektory 4. Zapnutí a obsluha přístroje 5. Procházení a struktura menu 5.1. Hlavní nabídka 5.2.

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 01 Obsah 1. Všeobecné informace 3 2. Technické údaje

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

Technická specifikace zakázky. Příloha č.4. Požadavek zadavatele. Vyplní uchazeč. 10. Dle zadavatele

Technická specifikace zakázky. Příloha č.4. Požadavek zadavatele. Vyplní uchazeč. 10. Dle zadavatele Příloha č. Technická specifikace zakázky Položka KS Technický popis minimální požadované parametry Deska na panely PZTS 10 Požadavek zadavatele Deska bude umožňovat grafický pohled na prvek v sestavě zabezpečovacího

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy KÓD TYP: EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy : CZ** RED POWER 1438 CPR Prohlášení o vlastnostech CNBOP-PIB No 1438-CPR-0385 Vydáno na základě schválení

Více

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu.

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. FLAJZAR electronics, s.r.o. V 1.00 2010 Upozornění: Před prvním uvedením do provozu se ujistěte,

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry:

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry: Návod k obsluze "Carbon crystal - kompozitní nástěnný infra topný systém" je systém vytápění, které kombinuje sálavé infra vytápění a konvenční vytápění v jednom panelu. Přeměna elektřiny na teplo má až

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Vlnění, optika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0307 Anotace

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Vlnění, optika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0307 Anotace VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti

Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti 120419-moduly 006 až 010 Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti Vytvořil jsem si sadu vlastních modulů pro řešení zpětné vazby v DCC kolejišti. Z praktických důvodů jsem moduly rozdělil na detektory obsazení

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43 Popis Přepěťová ochrana slouží k omezení a svedení přechodných atmosférických přepětí. Každá ochrana má určitou

Více

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI Jaromír Škuta a Lubomír Smutný b a) VŠB-Technická Univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba, ČR, jaromir.skuta@vsb.cz b) VŠB-Technická

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Základy spojovací techniky

Základy spojovací techniky EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základy spojovací techniky PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Funkce účastnické

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW KPN--0LAW KPN--LPW Kompletní lineární zálohované zdroje 0V~/,V=/A (0V~/,V=/,A) v kovovém krytu s transformátorem a prostorem pro akumulátor V/Ah Popis Kódy: 0, 0 KPN--0LAW a KPN--LPW jsou kompletní lineární

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo.

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo. NETIC info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz Katalog Domov na dlani Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz T: +420 720 367 377 T: +420 720 367 004 V22.1CZ Obsah 1 Řídící

Více

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 2. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

WS 380, 600 autozesilovače

WS 380, 600 autozesilovače WS 380, 600 autozesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Vážený zákazníku, dostává se Vám do rukou autozesilovač TONSIL WS 380, který je prostředním modelem z řady WS. Model WS 600 je nejvyšším čtyřkanálovým modelem.

Více

ELOSYS 2013. Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851. 16.10.2013 Ing. Roman Smékal

ELOSYS 2013. Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851. 16.10.2013 Ing. Roman Smékal ELOSYS 2013 Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851 16.10.2013 Ing. Roman Smékal GHV Trading, spol. s r.o., Brno člen TNK 22 ÚNMZ 1 Proč Monitorování izolačního

Více

Měření rychlosti zvuku z Dopplerova jevu

Měření rychlosti zvuku z Dopplerova jevu Měření rychlosti zvuku z Dopplerova jevu Online: http://www.sclpx.eu/lab2r.php?exp=10 Měření rychlosti zvuku z Dopplerova jevu patří k dalším zcela původním a dosud nikým nepublikovaným experimentům, které

Více

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu.

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu. Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON CÍL EXPERIMENTU Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu. MODULY A SENZORY PC + program NeuLog TM USB modul USB 200 senzor napětí

Více

Easy to use remote experiments WITHOUT laboratory systems. doc. RNDr. František (Jiří) (ISES) Lustig, CSc., MFF-UK Praha

Easy to use remote experiments WITHOUT laboratory systems. doc. RNDr. František (Jiří) (ISES) Lustig, CSc., MFF-UK Praha Easy to use remote experiments WITHOUT laboratory systems doc. RNDr. František (Jiří) (ISES) Lustig, CSc., MFF-UK Praha ICTE Rožnov pod Radhoštěm 2013 Trend počítačem podporovaných experimentů: ISES -

Více

ZABABOV Elektrické zapojení modulů

ZABABOV Elektrické zapojení modulů ZABABOV Elektrické zapojení modulů H0-ČSD 2.února 2007, verze 2.3 1 1 Úvod Tento text je souhrnem závazných požadavků a doporučení kladených na elektrické zapojení modulů. Vycházejí nejen z nutnosti vzájemné

Více

TECHNICKÁ DATA DETEKTOR DVOU PLECHŮ A100

TECHNICKÁ DATA DETEKTOR DVOU PLECHŮ A100 TECHNICKÁ DATA DETEKTOR DVOU PLECHŮ A100 Snímání z jedné strany, s permanentním magnetem Měření železných plechů 0,04-4 mm tloušťky (jeden plech) Jednoduché nastavení klávesnicí nebo řídícím vstupem LCD

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj. Charakteristika záložního zdroje:

PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj. Charakteristika záložního zdroje: Napáječ série PSBS Záložní impulzní napájecí zdroj 13,8V/DC, bez automatické kontroly práce Pulsar KÓD: NAZEV: PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj CZ Charakteristika záložního

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede hlavní jednotky práce a výkonu, jejich díly a násobky

Více