115. VÝPIS Z USNESENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "115. VÝPIS Z USNESENÍ"

Transkript

1 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne / RM V a) schvaluje změnu termínu pořádání trhu v měsíci dubnu na den , b) s c h v a l u j e dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pořádání prodejních trhů na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem v roce 2010 a pověřuje starostku města jeho podpisem, 379/ RM V a) s c h v a l u j e a vydává v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem číslo 8/2010 Pravidla pro nakládání s nalezenými a opuštěnými věcmi s účinností od b) souhlasí se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad Labem a ukládá předkladateli vnitřního předpisu zajistit jeho zveřejnění, 380/ RM V a) s c h v a l u j e a vydává v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 4/2010 Organizační řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města jeho podpisem, b) souhlasí se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad Labem a ukládá předkladateli vnitřního předpisu zajistit jeho zveřejnění, 381/ RM V schvaluje snížení roční výše poplatku za komunální odpad na hodnotu 530,-- Kč pro poplatníky uvedené v příloze č. 1 Poplatek za komunální odpad - seznam poplatníků žádosti o snížení (částečné prominutí) sazby část 6 rok 2010, 382/ RM V s c h v a l u j e v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě

2 č na pojištění plavidla s vlastním strojním pohonem MARINE Y16 a pověřuje starostku města jeho podpisem, 383/ RM V a) s c h v a l u j e zahájení veřejné zakázky prostřednictvím e-aukčního softwarového systému PROe.biz, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací dokumentaci a realizaci akce: Zprovoznění ubytovny pro osoby v tíživé životní situaci v objektu čp v Bezručově ulici, Dvůr Králové nad Labem mimo režim vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, b) schvaluje zveřejnění této veřejné zakázky na úřední desce městského úřadu a na internetových stránkách města Dvůr Králové nad Labem, c) s c h v a l u j e vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné zakázky a ukládá vedoucí odboru RIM zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, d) s c h v a l u j e složení hodnotící a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v předloženém znění, e) ukládá členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, f) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny, 384/ RM V a) s c h v a l u j e zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací dokumentaci, způsob zadání (jako zakázku malého rozsahu na dodávky stavebních prací) a realizaci akce: Zateplení mateřské školy Slunečná čp. 2792, Dvůr Králové nad Labem, v souladu s 6 a 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., a v souladu s článkem 4 bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem v předloženém znění, b) schvaluje zveřejnění této veřejné zakázky výzvy k předložení nabídky v souladu s článkem 6 bod 1 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, c) s c h v a l u j e složení hodnotící komise (a současně komise pro otevírání obálek) včetně náhradníků, d) souhlasí s uzavřením přílohy č.1 ev. č. RIM/DODS-2009/2555 ke smlouvě o dílo č. RIM/dílo-2009/255 Zateplení mateřských škol: Mateřská škola Elišky Krásnohorské čp. 2428, Mateřská škola Roháčova čp. 2191, Mateřská škola Slunečná čp. 2792, Dvůr Králové nad Labem, e) schvaluje přílohu č. 1 ke smlouvě o dílo č. RIM/DOS 2009/2555 mezi městem Dvůr Králové nad Labem a firmou AQE advisors, a. s. Brno a pověřuje starostku města podpisem přílohy, f) souhlasí s uzavřením smlouvy o vykonávání dotačního managementu pro projekt: Zateplení Mateřské školy Slunečná čp. 2792, Dvůr Králové nad Labem, 2

3 g) s c h v a l u j e smlouvu o vykonávání dotačního managementu a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, h) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout skutečné finanční prostředky na I. etapu akce do návrhu nejbližší rozpočtové změny a finanční prostředky na II. etapu do návrhu rozpočtu pro rok 2011, 385/ RM V a) s c h v a l u j e v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace na projekt: Varovný a informační systém obyvatel pro město Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt: Varovný a informační systém obyvatel pro město Dvůr Králové nad Labem včetně podmínek poskytnutí dotace, c) s c h v a l u j e smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR se Státním fondem životního prostředí České republiky a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 386/ RM V souhlasí s dočasnou demontáží zastřešení terasy Hankova domu a jeho uložením ve skladových prostorech města, 387/ RM V a) s c h v a l u j e zahájení veřejné zakázky prostřednictvím e-aukčního softwarového systému PROe.biz,, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů a zadávací dokumentaci na realizaci akce: Výběr dodavatele na opravu průčelí fasády 1. N.P. bytového domu čp. 57 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem mimo režim vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, b) schvaluje zveřejnění této veřejné zakázky na úřední desce městského úřadu a na internetových stránkách města Dvůr Králové nad Labem, c) s c h v a l u j e vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné zakázky, d) u k l á d á vedoucí odboru RIM zajistit přípravu akce, výběrové řízení a realizaci v navržených termínech, e) s c h v a l u j e složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v předloženém znění, f) ukládá členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, g) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny, 388/ RM V a) bere na vě d o m í zápisy z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na akci: Rekonstrukce ulice Fibichova ve Dvoře Králové nad Labem ze dne a , b) rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku, 3

4 c) s c h v a l u j e smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky a pověřuje starostku města jejím podpisem, d) u k l á d á vedoucí odboru RIM informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 389/ RM V a) s c h v a l u j e vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce Požární stanice P1 Venkovní komunikace vč. napojení na státní komunikaci ve Dvoře Králové nad Labem, b) schvaluje nezveřejnění této veřejné zakázky, c) s c h v a l u j e vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení a ukládá vedoucí odboru RIM zajistit přípravu stavby, podkladů pro vlastní zadání, zadávací řízení a zahájení stavebních prací v navržených termínech, d) s c h v a l u j e složení hodnotící komise (a současně komise pro otevírání obálek) včetně náhradníků, e) ukládá členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 390/ RM V s c h v a l u j e dohodu o vodném a stočném pro rok 2010 ve výši 26,- Kč vč. DPH za vodné a 43,60 Kč vč. DPH za stočné a nájemném pro rok 2010 ve výši ,- Kč k nájemní smlouvě uzavřené dne mezi pronajímatelem tj. městem Dvůr Králové nad Labem a nájemcem tj. společností VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové nad Labem spol. s r.o. s účinností od , a pověřuje starostku města jejím podpisem, 391/ RM V a) s c h v a l u j e výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocení nabídek na pronájem bytu č. 41 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e pronájem bytu č. 41 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, c) s c h v a l u j e nájemní smlouvu na byt č. 41 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem za cenu 3.200,- Kč/měsíc, na dobu určitou 2 roky, za předpokladu, že pan Kořínek uhradí před podpisem nájemní smlouvy na účet města kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vč. úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a pověřuje starostku města jejím podpisem, d) s c h v a l u j e 1. náhradníka, e) s c h v a l u j e pronájem bytu č. 41 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, v případě, že nedojde k podpisu nájemní smlouvy, f) s c h v a l u j e nájemní smlouvu na byt č. 41 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad v případě, že nedojde k podpisu nájemní smlouvy. Smlouva bude uzavřena za cenu 3.195,- Kč/měsíc, ostatní podmínky zůstávají shodné s bodem c) tohoto usnesení, 392/ RM V a) s c h v a l u j e ukončení nájmu bytu č. 51 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, ke dni , 4

5 b) s c h v a l u j e dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 51 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, ke dni a pověřuje starostku města jejím podpisem, c) s c h v a l u j e, odchylně od platných pravidel pro hospodaření s městskými byty, pronájem bytu č. 21 v čp. 1988, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, d) s c h v a l u j e nájemní smlouvu na byt č. 21 v čp. 1988, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, a to na dobu neurčitou, s účinností od , s tím, že způsob stanovení nájemného zůstává shodný s podmínkami uvedenými v nájemní smlouvě na byt č. 51 v čp a pověřuje starostku města jejím podpisem, 393/ RM V a) s c h v a l u j e pronájem bytu č. 13 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, jako bytu sociálního, přiděleného v mimořádně tíživé životní situaci, b) s c h v a l u j e nájemní smlouvu na byt č. 13 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem jako na byt sociální, přidělený v mimořádně tíživé životní situaci, na dobu určitou 1 rok a pověřuje starostku města jejím podpisem, 394/ RM V a) s c h v a l u j e opakovaný pronájem bytu č. 211 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, jako bytu sociálního, přiděleného v mimořádně tíživé životní situaci, b) s c h v a l u j e nájemní smlouvu na byt č. 211 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem jako na byt sociální, přidělený v mimořádně tíživé životní situaci, s účinností od na dobu určitou 1 rok, za cenu stanovenou dle pravidel pro hospodaření s městskými byty a pověřuje starostku města jejím podpisem, 395/ RM V a) s c h v a l u j e prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 32 v čp. 1159, Heydukova, Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na byt č. 32 v čp. 1159, Heydukova, Dvůr Králové nad Labem, na základě kterého bude smlouva ze dne prodloužena na dobu určitou 6 měsíců, tj. do a pověřuje starostku města jeho podpisem, 396/ RM V schvaluje zajištění přístřeší pro bývalého nájemce bytu č. 23 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, v penzionu Lesní zátiší, Mostek 168, Mostek, 397/ RM V a) s c h v a l u j e výsledné pořadí nabídek vzešlé z výběrového řízení na pronájem nebytových prostor č. 1 v čp. 58 a čp. 59, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem: 5

6 b) s c h v a l u j e pronájem nebytových prostor č. 1 v čp. 58 a čp. 59, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, Komerční bance na dobu určitou 5 let s opcí, za cenu 1.400,- Kč/m 2 /rok, c) u k l á d á vedoucí právního oddělení KTÚ vypracovat návrh nájemní smlouvy vč. dohody o provedení stavebních úprav, d) u k l á d á vedoucímu oddělení RISN odboru RIM zahájit jednání za účelem předložení a odsouhlasení stavebních úprav nebytových prostor č. 1 v čp. 58 a čp. 59, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, e) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM vyzvat k vyklizení a předání nebytových prostor č. 1 v čp. 58 a čp. 59, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, po uplynutí doby nájmu, tj. nejpozději ke dni , 398/ RM V a) souhlasí s podanou žádostí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na 2 břízy rostoucí na pozemích p.p.č. 659/2 a p.p.č. 680, k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) u k l á d á vedoucí odboru RIM informovat o podané žádosti komisi rady města pro životní prostředí, 399/ RM V a) s c h v a l u j e možnost úhrady dlužného nedoplatku vyúčtování v částce 7.344,-- Kč formou šesti měsíčních splátek po 1.000,-- Kč a jednou splátkou ve výši 1.344,- Kč, splatných vždy k poslednímu dni v měsíci, počínaje 31. květnem 2010, pod podmínkou ztráty výhody splátek při prodlení se splácením kterékoliv z nich, b) s c h v a l u j e dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami a pověřuje starostku města jejím podpisem, 400/ RM V a) schvaluje výpůjčku movitých věcí dle přílohy č. 1 ke smlouvě o výpůjčce, v celkové hodnotě ,- Kč, Střední škole informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e smlouvu o výpůjčce, uzavřenou mezi městem Dvůr Králové nad Labem, jako půjčitelem a Střední školou informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem jako vypůjčitelem a pověřuje starostku města jejím podpisem, 401/ RM V a) schvaluje rozšíření předmětu výpůjčky dle smlouvy, uzavřené mezi městem Dvůr Králové nad Labem a Střední školou informatiky a služeb, Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem, dne o stavební parcelu č. 862/2 o výměře 87 m², b) s c h v a l u j e dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce, uzavřené dne mezi městem Dvůr Králové nad Labem, jako půjčitelem a Střední školou informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, jako vypůjčitelem a pověřuje starostku města jeho podpisem, 402/ RM V 6

7 a) schvaluje změnu předmětu pronájmu dle nájemní smlouvy ze dne ukončení pronájmu části pozemkové parcely č o výměře m², části p.p.č o výměře m², celé p.p.č o výměře m², části p.p.č o výměře m² a části p.p.č o výměře m² - všechny pozemky v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, ke dni , b) s c h v a l u j e dodatek č.1 k nájemní smlouvě, uzavřené dne a pověřuje starostku města jeho podpisem, 403/ RM V a) s c h v a l u j e pronájem pozemkové parcely č. 4545/10 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře m², na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za účelem sečení a sušení trávy, za nájemné ve výši 100,- Kč/rok, b) s c h v a l u j e nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 404/ RM V ruší část d) svého usnesení č. 2426/ RM ze dne , 405/ RM V a) schvaluje výpůjčku movitých věcí dle přílohy č. 1 ke smlouvě o výpůjčce, v celkové hodnotě ,- Kč, Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem, IČ , se sídlem náměstí Odboje čp. 304, Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e smlouvu o výpůjčce, uzavřenou mezi městem Dvůr Králové nad Labem, jako půjčitelem a Gymnáziem Dvůr Králové nad Labem jako vypůjčitelem a pověřuje starostku města jejím podpisem, 406/ RM V a) schvaluje výpůjčku nemovité kulturní památky dřevěné siluety Jana Nepomuckého, inventární číslo , evidované v majetku města za 1,- Kč, Městskému muzeu ve Dvoře Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e smlouvu o výpůjčce, uzavřenou mezi městem Dvůr Králové nad Labem, jako půjčitelem a Městským muzeem ve Dvoře Králové nad Labem jako vypůjčitelem a pověřuje starostku města jejím podpisem, 407/ RM V a) s c h v a l u j e pronájem částí st.p.č. 4011, st.p.č. 4012, st.p.č a st.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 17 m 2 za 9,- Kč/m 2 /rok, tj. roční nájemné 153,- Kč, od , b) pověřu j e starostku města podpisem nájemní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti uvedené v části a) usnesení, c) s c h v a l u j e pronájem částí st.p.č. 4011, st.p.č. 4012, st.p.č a st.p.č v k. ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 17 m 2 za 9,- Kč/m 2 /rok, tj. roční nájemné 153,- Kč, od , d) pověřu j e starostku města podpisem nájemní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti uvedené v části c) usnesení, 408/ RM V 7

8 a) s c h v a l u j e pronájem st.p.č. 1466/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 66 m 2 za 9,-Kč/m 2 /rok, tj. roční nájemné 594,- Kč, od , b) pověřu j e starostku města podpisem nájemní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti uvedené v části a) usnesení, 409/ RM V a) schvaluje záměr pronájmu st.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu st.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 410/ RM V a) schvaluje záměr změny nájemce v nájemní smlouvě ze dne , b) u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr změny nájemní smlouvy spočívající ve změně nájemce, 411/ RM V a) schvaluje zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 3657, č. 3660/2, č v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou náhradu ve výši 1.800,- Kč vč. DPH, b) s c h v a l u j e smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 412/ RM V a) schvaluje zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 3519/6, č. 3656/3, č. 3668, č v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou náhradu ve výši 2.400,- Kč vč. DPH, b) s c h v a l u j e smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., Děčín a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 413/ RM V a) schvaluje zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 1130, č. 1131/29, č. 1131/54, č. 4129, č v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou náhradu ve výši 3.000,- Kč vč. DPH, b) s c h v a l u j e smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 414/ RM V a) schvaluje zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 1084/14, č. 1131/67, č. 1131/122, č. 1131/123, č. 1131/124, č. 1131/125, č. 3656/3, č. 3672, č. 3675/1, č. 3832, č. 3866, č. 4129, č v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou náhradu ve výši 7.800,- Kč vč. DPH, b) s c h v a l u j e smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 8

9 415/ RM V a) souhlasí s umístěním vodovodní a elektrické přípojky do pozemkové parcely č. 3687/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 3687/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e smlouvu o umístění a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 416/ RM V a) souhlasí s umístěním vodovodní, kanalizační, plynovodní a elektrické přípojky do pozemkové parcely č. 574/1 v k. ú. Žirecká Podstráň, pozemkové parcely č. 445/1 v k.ú. Žireč Městys a do pozemkové parcely č. 167 díl 2 v k.ú. Žireč Městys vedené ve zjednodušené evidenci a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 574/1 v k.ú. Žirecká Podstráň, pozemkovou parcelu č. 445/1 v k.ú. Žireč Městys a pozemkovou parcelu č. 167 díl 2 v k.ú. Žireč Městys vedenou ve zjednodušené evidenci, b) s c h v a l u j e smlouvu o umístění a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 417/ RM V a) souhlasí s umístěním přípojek dešťové kanalizace do pozemkové parcely č. 4015/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 4015/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za podmínky uzavření smlouvy o odvádění srážkové vody do kanalizace, která bude uzavřena nejpozději do doby oznámení o užívání stavby dle 120 zákona č.183/2006 Sb. v platném znění(stavební zákon) nebo do doby požádání o vydání kolaudačního souhlasu dle 122 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon), b) s c h v a l u j e smlouvu o umístění a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 418/ RM V a) souhlasí s provedením odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v prostoru VN314 na pozemkové parcele č. 1090/1 v k. ú. Záboří u Dvora Králové a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 1090/1 v k. ú. Záboří u Dvora Králové, b) s c h v a l u j e dohodu o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících vedení distribuční soustavy s firmou ČEZ Distribuce a. s., Děčín 4, a pověřuje starostku města podpisem dohody, 419/ RM V souhlasí s přijetím účelově vázaného sponzorského daru ve výši ,- Kč, na potřeby asistence zdravotně postižené žákyně, který bude poskytnut Základní škole Podharť, Dvůr Králové nad Labem, 420/ RM V a) bere na vě d o m í podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z grantu Nadace ČEZ Oranžová učebna Základní školou Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, 9

10 b) souhlasí v případě kladného vyřízení žádosti o grand podané Základní školou Podharť, Dvůr Králové nad Labem, uvedené v bodě a) tohoto usnesením, s přijetím finančních prostředků, 421/ RM V a) r u š í usnesení bod a) č. 317// RM ze dne , b) s c h v a l u j e vybrané prostranství na odpal ohňostroje - ze zahrady Gymnázia Dvůr Králové nad Labem, dne , a realizaci oslav Majáles na náměstí T. G. Masaryka, 422/ RM V a) bere na vě domí Výroční zprávu 2009 Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, b) bere na vě domí Výroční zprávu 2009 Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, 423/ RM V a) souhlasí s podáním žádosti Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, o poskytnutí dotace z programu KPG na podporu a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit z rozpočtu Královéhradeckého kraje, b) souhlasí, v případě kladného vyřízení žádosti podané Městským muzeem ve Dvoře Králové nad Labem, v programu uvedeného v bodu a) tohoto usnesení, s přijetím finančních prostředků, 424/ RM V a) s c h v a l u j e konání jízdy pravidelnosti historických závodních motocyklů o Cenu Františka Šťastného, ve dnech , b) s c h v a l u j e poskytnutí dotace OLD RACING CLUBU na realizaci jízdy pravidelnosti historických závodních motocyklů o Cenu Františka Šťastného ve dnech , ve výši ,- Kč, c) s c h v a l u j e smlouvu mezi městem Dvůr Králové nad Labem a OLD RACING CLUBEM o poskytnutí dotace a pověřuje starostku města jejím podpisem, 425/ RM V a) n e s c h v a l u j e poskytnutí dotace Veteran Car Clubu na projekt Výstava a propagace na jarní Mototechně, b) s c h v a l u j e poskytnutí dotace Veteran Car Clubu na projekt Než vypustíme vodu z chladiče ve výši ,- Kč, c) s c h v a l u j e smlouvu mezi městem Dvůr Králové nad Labem a Veteran Car Clubem o poskytnutí dotace a pověřuje starostku města jejím podpisem. Mgr. Edita Vaňková starostka města Pavel Kraus místostarosta 10

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

22. VÝPIS Z USNESENÍ

22. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 22. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 16.06.2015 R/383/2015-22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. s prodloužením doby nájmu nebytových

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014 Město Horažďovice Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Přítomni: 5 Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 5. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 23. 2. 2011 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích.

Více

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 Usnesení 1/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 1/29/RM/2015 Zahájení a schválení programu 29. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 29. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Přítomni: Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, p. Šenkýř, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek Omluven: Pozdní příchod:

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 15. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011

Město Horažďovice. Usnesení z 15. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 15. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05.10.2009. Usnesení č. 941 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků

Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků Číslo dokumentu: SRM/06 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.03.2014 Účinnost

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 31.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Informativní materiál záměr výstavby bytového domu v ulici Gregorova firmou

Více

53. VÝPIS Z USNESENÍ

53. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 53. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 29.03.2016 R/177/2016-53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. s ouhlasí 1.1. s rozdělením projektové

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. ledna 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. ledna 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. ledna 2016 č. 1/2016 u p r a v e n á v e r z e 1. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu pro

Více

ZÁPIS. z 50. schůze Rady města Přerova konané dne 17. října 2012

ZÁPIS. z 50. schůze Rady města Přerova konané dne 17. října 2012 ZÁPIS z 50. schůze Rady města Přerova konané dne 17. října 2012 PROGRAM: --------------- 1. Zahájení primátor 2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí primátor 3. Finanční záležitosti primátor 4.

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX003NQJT* HZSPX003NQJT Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 473. Rada města projednala návrh smlouvy o dílo Služby Bezpečnosti práce s firmou Prepo-Team s.r.o., se sídlem Smetanova

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Odbor životního prostředí Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE: --/19.01.2015 ČÍSLO SPISU: 4896/2015/OŽP/JAFE ČÍSLO JEDNACÍ: 4896/2015/OŽP/JAFE ČÍSLO

Více

Majetkoprávní záležitosti

Majetkoprávní záležitosti Zastupitelstvo města Čelákovic V Čelákovicích dne 26. 11. 2014 Podkladový materiál předkládá Ing. Josef Pátek, starosta Jméno, příjmení, funkce Podkladový materiál zpracoval/a Marcela Klaudová - OH, Lucie

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma: Název a sídlo zadavatele: veřejný zadavatel obec Městys

Více

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. HS 31/2015. podle 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. HS 31/2015. podle 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní spojení:

Více

PROGRAM 148. RMČ BS. působnosti Dodatek č. 9, městská část Brno-Komín

PROGRAM 148. RMČ BS. působnosti Dodatek č. 9, městská část Brno-Komín PROGRAM 148. RMČ BS 1 a) Zahájení Mgr.Šťástka b) Ověření správnosti zápisu ze 147. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 148. RMČ BS d) Schválení programu 148. RMČ BS 2) Dohoda k zabezpečení výkonů a úhradě činnosti

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

ZÁPIS. z 47. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 2. 12. 2015

ZÁPIS. z 47. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 2. 12. 2015 ZÁPIS z 47. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 2. 12. 2015 Přítomni: Ing. Petr Wolf, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD., Ing. Milena Paříková, Doc. PhDr. Karel Müller, PhD.

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í ze 4. schůze Rady města Chebu konané

Více

Město Janovice nad Úhlavou

Město Janovice nad Úhlavou Město Janovice nad Úhlavou SMĚRNICE číslo 01/2007 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zásady postupu zadavatele I. Úvodní ustanovení 1. Touto směrnicí se stanovuje závazný postup Města Janovice

Více

Informace z 18. schůze Rady města Milevska

Informace z 18. schůze Rady města Milevska Informace z 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 29.10.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Článek I. Účel 1) Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí (dále jen Program) je určen k poskytování dotací z rozpočtu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1087/63/RM/2016 Schválení programu 63. zasedání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2,461 17 Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje právní oddělení - referent veřejných zakázek VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) Schválená Radou města Nová Bystřice dne 3. 6. 2015 usnesením RM č. 167/2015. PLATNÁ OD: 3. 6. 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18. 4. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18. 4. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 66/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18. 4. 2005 Usnesení číslo: 189/2005 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. KN st.

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči,

PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči, PROGRAM 39. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 38. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 39. RMČ BS d) Schválení programu 39. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Pěší trasa

Více

USNESENÍ z 11. jednání RM konaného dne 20. června 2011

USNESENÍ z 11. jednání RM konaného dne 20. června 2011 USNESENÍ z 11. jednání RM konaného dne 20. června 2011 Usnesení 158/11/11 RM schvaluje návrh na prominutí dlužné částky na nájemném ve výši 776,- Kč, v případě bývalé nájemnice z bytu č. 19 v č. p. 385

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 97. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.12.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010. Usnesení č. 1 /10-29 /10

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010. Usnesení č. 1 /10-29 /10 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010 Usnení č. 1 /10 29 /10 1/10 Schválení programu 2/10 Kontrola usnení 3/10 Prodej bytové jednotky č. 2554/4 ul. Černobýla v Žatci 4/10

Více

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Usnesení č. 857 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 01.09.2008 Usnesení č. 858 Rada města provádí změnu objemu rozpočtu na rok 2008 dle

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 9. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.03.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 9. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.03.2015 Město Horažďovice Usnesení z 9. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.03.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004 Město Trutnov Zpracováno dne : 13.09.2004 U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2004-1123/15 Mladobucká čp. 98 2004-1124/15 Dlouhá

Více

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/4/2015 Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 Rada města Kostelec nad Orlicí USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 1. schvaluje a) vítěze na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková,

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek

Směrnice o zadávání veřejných zakázek Směrnice o zadávání veřejných zakázek platná pro Město Trhové Sviny, Městský úřad Trhové Sviny, městem zřizované organizace a zakládané společnosti, kterou se upravují pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.05.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 02.06.2016

PŘEHLED USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 02.06.2016 PŘEHLED USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 02.06.2016 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 704 1 Kontrola plnění usnesení 705 2 Výroční zpráva SAK Studénka, příspěvkové organizace, za rok 2015 706

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-040-027-15

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-040-027-15 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-040-027-15 ze dne 19.10.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu názvem Vánoční osvětlení na území městské části Praha 12

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. listopadu 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. listopadu 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. listopadu 2013 R 605/13 R 606/13 R 607/13 R 608/13 R 609/13 R 610/13 R 611/13 Žádost o dorovnání prostředků na platy ZUŠ Doksy a) schvaluje zapojení vlastních

Více

b) pověřuje starostu podpisem Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce - dle bodu a).

b) pověřuje starostu podpisem Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce - dle bodu a). Usnesení z 17. schůze Rady města Budišova nad Budišovkou konané dne 21. září 2015 Přítomno : 5 členů rady města Omluveno : 0 Neomluveno : 0 Další přítomní : Ing. H. Dlouhá, M. Zatloukalová, MěÚ, Jednání

Více

Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015

Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015 Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni: Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, prof. MUDr. Válek,

Více

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Rada města Pardubic v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.

Více

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole.

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole. Zásady pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 bez osobních údajůúdajů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 DNE: 14.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 474/2015/KS NÁZEV: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou ANOTACE:

Více

USNESENÍ z 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011. 873/20/1/2011 Program 20. schůze Rady města Přerova

USNESENÍ z 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011. 873/20/1/2011 Program 20. schůze Rady města Přerova USNESENÍ z 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011 873/20/1/2011 Program 20. schůze Rady města Přerova 1. schvaluje program 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011 2. schvaluje

Více

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat:

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat: Postup a zásady pronájmu pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín I. Žádosti 1. Žádosti o pronájmy pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín vyřizuje odbor místního hospodářství a majetku

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ Z MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY

PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ Z MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ Z MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY Zpracoval Vydal Ing. Jan Choulík, vedoucí odboru majetku města Rada města Karlovy Vary Počet stran 5 Počet příloh 2 Schválilo Zastupitelstvo

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

1. Komunikace do nového sportovního areálu - zřízení věcného břemene (Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr.

1. Komunikace do nového sportovního areálu - zřízení věcného břemene (Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Z á p i s ze schůze Rady města Kuřimi č. 2/2016 konané dne 26. 1. 2016 Přítomni: Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Bc.

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012

Město Horažďovice. Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012 Město Horažďovice Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 22. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.7.2009

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 22. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.7.2009 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 22. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.7.2009 Usnení č. 632 /09 704 /09 632/09 Schválení programu 633/09 Kontrola usnení 634/09 Bytové otázky 635/09 Souhlas s podnájmem bytů

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Teplovodní přípojka do objektu č. p. 380 (Česká pošta) v Broumově Forma zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná dle směrnice rady města č.

Více

záměr a podmínky výběrového řízení č. 309/2015 formou elektronické aukce na pronájem stavby - budovy bez čp/če s využitím jako garáž,

záměr a podmínky výběrového řízení č. 309/2015 formou elektronické aukce na pronájem stavby - budovy bez čp/če s využitím jako garáž, Město Cheb odbor správy majetku Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, IČ 00253979 Č. j. MUCH/30115/2015-SM V Chebu dne 13. 4. 2015 Z Á M Ě R města Cheb pronajmout budovu

Více

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 27. 11. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 27. 11. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SS 045/12/Za U S N E S E N Í 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 27. 11. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1727/45 1771/45 Rozdělovník - členové

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Pavel Slovák

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015 Elektronický podpis - 24.3.2016 KUMSX01MDB62 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 6. března 2012

U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 6. března 2012 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 6. března

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice

Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice schválené Radou města Pardubic dne 22.4.2008 usnesením č.2289/2008,

Více

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Město Blovice VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 2 /2012 Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Článek 1 Úvodní ustanovení Tato směrnice stanoví pravidla pro poskytování informací

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 1. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. listopadu 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Plnění

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE I. Smluvní strany Statutární město Jihlava se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava IČ: 00286010, DIČ: CZ00286010 zastoupené: bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty 2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10 č. OKP 28/2015 mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou Kleslovou, starostkou

Více

AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, tel.: 541426060, fax: 541426069

AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, tel.: 541426060, fax: 541426069 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. 38 zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Předmět zakázky: služby Město Miroslav sběr

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170 Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170 V ý p i s u s n e s e n í z 21. řádného jednání rady města dne 25. srpna 2008 od 13.00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 389/08 Rada

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném

Více

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014 Usnesení ze 111. zasedání Rady města Rychvald, dne 29. 09. 2014 Kontrola usnesení 111/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 111/2. Rada města

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 27. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 09.12.2015 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více