Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ , IČO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170"

Transkript

1 Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ , IČO V ý p i s u s n e s e n í z 21. řádného jednání rady města dne 25. srpna 2008 od hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 389/08 Rada města schvaluje program 21. řádného jednání rady města. Usnesení č. 390/08 Rada města se seznámila s žádostí příspěvkové organizace Městská správa sociálních služeb Vejprty na nákup nového vozidla na rozvoz stravy formou leasingu a tuto žádost d o p o r u č u j e zastupitelstvu města ke schválení s tím, že přesná výše akontace a výše leasingových splátek bude upřesněna na jednání zastupitelstva města dne ředitelem organizace. Usnesení č. 391/08 Rada města byla seznámena s nabídkou firmy Energie České Budějovice s.r.o., České Budějovice na osazení termoventilů na ulici Luční a projednala přímé zadání zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim Zákona o zadávání veřejných zakázek osazení termoventilů na ulici Luční č.p a s c h v a l u j e : zadání zakázky firmě Energie České Budějovice s.r.o., České Budějovice, IČ s tím, že částka Kč (instalace termoventilů) bude financována z bytového hospodářství a náklady spojené s regulací na patě a projektovou dokumentací ve výši Kč budou financovány z firmy TEPLO Vejprty s.r.o., Vejprty. Usnesení č. 392/08 Rada města byla seznámena s cenovou nabídkou firmy G.E.G. Vejprty na terénní úpravy po opravě kanalizace a projednala přímé zadání zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek terénní úpravy, včetně dětského koutku + dvě lavičky na Moskevské ulici a s c h v a l u j e zadání zakázky firmě G.E.G. s.r.o., Vejprty IČ a u k l á d á odboru SBF připravit starostce města k podpisu smlouvu o dílo. Usnesení č. 393/08 Rada města se seznámila s bytovou záležitostí, předloženou odborem SBF a s přihlédnutím k jeho doporučení s c h v a l u j e : 1. přidělení bytu velikosti 1+2 žadatelce P. Š., 2. povolení podnájmu žadateli J. B. a u k l á d á odboru SBF o tomto rozhodnutí informovat žadatele. Usnesení č. 394/08 Rada města se seznámila s návrhem na pronájem volných bytů v bytovém domě č.p. 59 v Českých Hamrech a s c h v a l u j e pronajímat byty a u k l á d á odboru SBF informovat zájemce o pronájem bytu. Usnesení č. 395/08 Rada města se seznámila s bytovou záležitostí, předloženou odborem SBF a s přihlédnutím k jeho doporučení s c h v a l u j e : Přidělení bytů velikosti 1+2 žadatelce : 1. M. E. H. s tím, že v konkrétním bytě na ulici Maxima Gorkého bude provedena na náklady města oprava elektroinstalace a zasklení okna. Další opravy budou provedeny oproti příspěvku vloženého do fondu oprav. Jmenovaná splňuje podmínky pro přidělení bytu. 2. D. T.. Jmenovaná splňuje podmínky pro přidělení bytu městem. a u k l á d á odboru SBF o tomto rozhodnutí informovat žadatele.

2 Usnesení č. 396/08 Rada města se seznámila s žádostí terénního sociálního pracovníka pana K. ohledně nevystěhování z bytu pana F. z důvodu dluhů a přidělení levnějšího bytu. Toto b e r e n a v ě d o m í a t r v á na svém stanovisku. Usnesení č. 397/08 Rada města se seznámila s předloženou cenovou nabídkou projekční kanceláře SM PROJEKT s.r.o., Chomutov na zpracování projektové dokumentace stavby hřiště v ulici Myslbekova a s c h v a l u j e přímé zadání projektu za celkovou cenu Kč včetně DPH a u k l á d á panu Hylmarovi projednat s projekční kanceláří změnu termínů zajištění jednotlivých stupňů dokumentace pro zajištění zpracování žádosti o dotaci v rámci další výzvy ROP Severozápad (vyhlášení výzvy až únor 2009). Usnesení č. 398/08 Rada města se seznámila se zprávou o průběhu realizace akce rekonstrukce zahrady MŠ a s ohledem na zjištěné sutiny staré zástavby v místech projektovaných přípojek pro budoucí brouzdaliště, které představují neúměrné zvýšení nákladů, s c h v a l u j e zrušení realizace vodovodní a kanalizační přípojky v rámci I.etapy rekonstrukce zahrady MŠ Pohádka a u k l á d á panu Hylmarovi upravit v tomto smyslu investiční záměr akce, připravený k podání na ministerstvo financí. Usnesení č. 399/08 Rada města byla seznámena s nabídkou p. L. na odkoupení objektu č.p. 90 v ulici Na Příkopech, podanou na základě zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 90 a doplněnou na jednání rady a d o p o r u č u j e zastupitelstvu města revokovat svůj záměr prodeje zmíněného objektu po bytech a schválit prodej bytového objektu č.p. 90 včetně pozemku p.č. 304 (zastavěná plocha, nádvoří) o výměře 427 m2 v k.ú. Vejprty za cenu 680 tis. Kč, plus úhradu nákladů souvisejících s prodejem, s návrhem vkladu předkupního práva pro město Vejprty do katastru nemovitostí. Případná cena odkoupení bude stanovena dohodou. Usnesení č. 400/08 Rada města byla seznámena s postupem prací na opravě střechy městského úřadu a schvaluje prodloužení termínu díla do Usnesení č. 401/08 Rada města projednala návrhy typu výběrového řízení na akci rekonstrukce komunikace Boženy Němcové z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek a s t a n o v u j e zadání veřejné zakázky v režimu užší řízení. Usnesení č. 402/08 Rada města projednala předložený rozbor hospodaření Města Vejprty za 2.Q.2008 a tento d o p o r u č u j e zastupitelstvu města vzít na vědomí. Usnesení č. 403/08 Rada města projednala předložené rozbory hospodaření městem zřízených organizací za 2.Q.2008 a tyto d o p o r u č u j e zastupitelstvu města vzít na vědomí. Usnesení č. 404/08 Rada města projednala předložený přehled pohledávek a závazků a tento d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit včetně navrhovaných postupů k řešení. Usnesení č. 405/08 Rada města projednala rozpočtovou změnu č. 7 na rok 2008 ve výši tis. Kč a tuto d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit. Usnesení č. 406/08 Rada města projednala rozpočtovou změnu č. 8 na rok 2008 a tuto d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit.

3 Usnesení č. 407/08 Rada města se seznámila s žádostí p. N., člena výboru TJ Slovan Vejprty o poskytnutí finančního příspěvku Kč na soustředění fotbalistů v Jáchymově a poskytnutí finančního příspěvku s c h v a l u j e. Usnesení č. 408/08 Rada města se seznámila s žádostí paní Bc.Ch., zastupující sdružení Klínovecko, Háj 201 o poskytnutí finančního příspěvku na akci Open door Klínovec Poskytnutí finančního příspěvku n e s c h v a l u j e, ale schvaluje zapůjčení stanů a lavic. Usnesení č. 409/08 Rada města byla seznámena s majetkovými záležitostmi a na základě doporučení majetkového výboru s c h v a l u j e : 1. zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 530/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 525 m 2, části pozemku p.č. 530/7 (trvalý travní porost) o výměře cca 40 m 2 v k.ú. Vejprty (části pozemků u objektu č.p v ulici Karla IV. ve Vejprtech); 2. uzavření dodatku č. 5 nájemní smlouvy č. 38/04/SM mezi Městem Vejprty a p. H. T. V. týkající se stanovení nájemného na ,-Kč/měsíc s účinností od ; 3. ukončení nájemní smlouvy č. 15/08 mezi městem Vejprty a pí. A. V. a to na část pozemku p.č. 1151/1 cca 150 m2 v k.ú. Vejprty a to dohodou ke dni (část pozemku vedle objektu č.p. 437 v ulici Na příkopech ve Vejprtech); 4. pronájem části pozemku p.č. 1151/1 (ostatní plocha) o výměře cca 150 m2 v k.ú. Vejprty na dobu určitou pěti let s možností následného prodloužení nájemní smlouvy v případě řádného plnění povinností nájemce a to panu J. V., s účinností od prvého dne následujícího měsíce za cenu 2,-Kč/m 2 /rok jako zahradu (část pozemku vedle objektu č.p. 437 v ulici Na příkopech ve Vejprtech) /případně doplnit - s podmínkou zaplacení celého nájmu při podpisu smlouvy; n e s c h v a l u j e : 5. zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 728/1 (ostatní plocha) o výměře cca 155 m 2 v k.ú. Vejprty (části pozemku v křižovatce ulic Údolní a Hasičská ve Vejprtech); s c h v a l u j e : 6. zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 1065/1 (ostatní plocha) o výměře 557 m 2 v k.ú. Vejprty (pozemek vedle objektu č.p v ulici Eliščina ve Vejprtech) d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit : 7. zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 797/3 (ostatní plocha) o výměře 459 m 2 a pozemku p.č. 797/4 (postátní plocha) o výměře 459 m 2 v k.ú. Vejprty vedeno jako stavební pozemky v II. zóně (80,-Kč/m 2 ), (pozemky mezi objekty č.p. 700 a č.e. 26 v ulici Hasičská ve Vejprtech); 8. zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 996 umístěném na pozemku p.č a pozemku p.č (zastavěná plocha, nádvoří) o výměře 395 m 2 v k.ú. Vejprty (bytový objekt a pozemek pod a okolo tohoto objektu v ulici Jungmannova ve Vejprtech Novém Zvolání) s podmínkou zaplacení celé kupní ceny při podpisu smlouvy; 9. zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 1090, umístěného na pozemku p.č. 420, pozemku p.č. 420 (zastavěná plocha, nádvoří) výměře 148 m 2 a pozemku p.č. 419 (zahrada) o výměře 300 m 2 v k.ú. Vejprty (bytový objekt č.p a pozemek pod tímto objektem a pozemek okolo objektu v ulici 1. máje ve Vejprtech);

4 10. zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1843/16 (trvalý travní porost) výměře cca 1230 m 2 v k.ú. Vejprty vedeno jako stavební pozemky v I. zóně (100,-Kč/m 2 ), (pozemek vedle objektu č.p. 888 v ulici Nerudova ve Vejprtech); 11. zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 549/4 (zahrady) výměře 113 m 2 v k.ú. Vejprty vedeno jako ostatní pozemky v II. zóně (40,-Kč/m 2 ), (pozemek za objektem č.p v ulici Krátká ve Vejprtech), s tím, že zároveň budou osloveni i bezesmluvní uživatelé sousedních městských pozemků s nabídkou na odkoupení a všem, kteří užívají pozemky bezesmluvně bude vyměřeno nájemné za 2 roky zpětně. 12. prodej objektu č.p. 501 umístěném na pozemku p.č. 681 (zastavěná plocha, nádvoří) o výměře 598 m 2 v k.ú. Vejprty (bývalý bytový objekt v ulici Údolní)a to za cenu dle znaleckého posudku t.j. za ,-Kč, plus úhradu souvisejících nákladů a to p. M. K., za předpokladu úhrady dluhu vůči SmV. 13. prodej části pozemku p.č. 1547/3, konkrétně pozemku p.č. 1547/6 (ostatní plocha) o výměře 11 m 2 v k.ú. Vejprty dle geometrického plánu č /2007, a to společnosti ČEZ Distribuce a.s. se sídlem v Děčíně, Teplická 874, IČ: , zastoupené Ing. M. Z., vedoucím odboru obnova sítí sever za cenu dle pravidel pro prodej pozemků platných do , jako stavební plochy v III. zóně (30,-Kč/m 2 ), tj. za 330,- Kč, plus úhradu nákladů souvisejících s prodejem (pozemek pod trafostanicí v ulici Alešova ve Vejprtech); 14. prodej části pozemku p.č. 1843/1, konkrétně pozemku p.č. 1843/27 (trvalý travní porost) o výměře 146 m 2 dle geometrického plánu č /2008 v k.ú. Vejprty a to za cenu dle pravidel pro prodej pozemků jako stavební pozemky v I. zóně (100,-Kč/m 2 ), tj. za ,-Kč, plus úhradu nákladů souvisejících s prodejem a to p. J. H. (pozemek vedle objektu č.p. 935 v ulici Nerudova ve Vejprtech); 15. prodej části pozemku p.č. 1843/1, konkrétně pozemku p.č. 1843/26 (trvalý travní porost) o výměře 921 m 2 dle geometrického plánu č /2008 v k.ú. Vejprty, a to za cenu dle pravidel pro prodej pozemků jako stavební pozemky v I. zóně (100,-Kč/m 600m2 s 50,Kč/m2 321 m2), tj. za ,-Kč, plus úhradu nákladů souvisejících s prodejem a to pí. M. J. (pozemek za objektem č.p. 130 v ulici Husova ve Vejprtech); 16. prodej pozemku p.č. 1144/1 (ostatní plocha) o výměře 286 m 2 v k.ú. Vejprty a to pí. B. L., a to za cenu dle pravidel pro prodej pozemků jako ostatní plochy v I. zóně (50,-Kč/m 2 ), tj. za ,- Kč, plus úhradu nákladů souvisejících s prodejem (pozemek vedle objektu č.p v ulici Tyršova ve Vejprtech); 17. prodej části pozemku p.č. 1666/1, konkrétně pozemku p.č. 1666/50 (ostatní plocha) o výměře m 2 v k.ú. Vejprty dle geometrického plánu č /2005, a to manželům L. a M. Š. a to za cenu dle pravidel pro prodej pozemků platných do , jako ostatní plochy v II. zóně (20,-Kč/m 2 ), tj. za ,- Kč, plus úhradu nákladů souvisejících s prodejem (pozemek za objektem č.p. 498 v ulici Moskevská ve Vejprtech); 18. prodej části pozemku p.č. 1843/1, konkrétně pozemku p.č. 1843/29 (trvalý travní porost) o výměře 100 m 2 v k.ú. Vejprty dle geometrického plánu č /2008, a to manželům J. a M. Ž. a to za cenu dle pravidel pro prodej pozemků, jako stavební plochy v I. zóně (100,-Kč/m 2 ), tj. za ,- Kč, s povolením splátek po 1 tis. Kč za předpokladu prostého 3 % úroku, plus úhradu nákladů souvisejících s prodejem (pozemek naproti křižovatce ulic Jiráskova - Husova ve Vejprtech); 19. prodej části pozemku p.č. 2183/4, konkrétně pozemku p.č. 2183/7 (ostatní plocha) o výměře 724 m 2 dle geometrického plánu č /2008 v k.ú. Vejprty a to za cenu dle pravidel pro prodej pozemků jako stavební pozemky v I. zóně (100,-Kč/m2), tj. za ,-Kč, plus úhradu nákladů souvisejících s prodejem a to Vodárnám a Kanalizacím Karlovy Vary, a.s., se sídlem v Karlových Varech, Studentská 328/64, IČ: (pozemek za objektem č.p. 629 v ulici Potoční ve Vejprtech);

5 20. prodej části pozemku p.č. 231/1, konkrétně pozemku p.č. 231/24 (ostatní plocha) o výměře 305 m 2 dle geometrického plánu č /2008 v k.ú. Vejprty a to za cenu dle pravidel pro prodej pozemků jako stavební pozemky v I. zóně (100,-Kč/m 2 ), tj. za ,-Kč, plus úhradu nákladů souvisejících s prodejem a to Vodárnám a Kanalizacím Karlovy Vary, a.s., se sídlem v Karlových Varech, Studentská 328/64, IČ: (pozemek za objektem č.p. 629 v ulici Potoční ve Vejprtech a schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní; 21. prodeje pozemku p.č. 2019/1 (ostatní plocha) o výměře m 2 a pozemku p.č.2168/1 (ostatní plocha) o výměře m 2 v k.ú. Vejprty (pozemky pod komunikacemi Husova a Zátiší ve Vejprtech) a to Ústeckému kraji se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, IČ: , zastoupenému hejtmanem Ing. Jiřím Šulcem a to nabídnutou cenu ,- Kč, plus úhradu souvisejících nákladů 22. podání žádosti na Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, IČ: a to o převod pozemku p.č. 2166/7 (ostatní plocha) v k.ú. Vejprty dle GP / přijetí daru a to objektu bez č.p. na pozemku p.č a pozemku p.č (zastavěná plocha, nádvoří o výměře 73 m 2 a případně pozemku p.č. 1699/29 (trvalý travní porost) o výměře 32m 2 a to od Římskokatolické farnosti Vejprty se sídlem ve Vejprtech, Kostelní náměstí 158 zastoupené P. Šimonem Polívkou, administrátorem s podmínkou zřízení věcného břemene spočívající v právu užívání budovy kostela Nejsvětější trojce ve Vejprtech (objekt bez č.p. na pozemku p.č. 1700) k pastoračním, resp. náboženským účelům, popř. k jiném vhodnému účelu ve prospěch Římskokatolické farnosti Vejprty se sídlem ve Vejprtech, Kostelní náměstí 158 zastoupené P. Šimonem Polívkou, administrátorem a Biskupství plzeňského se sídlem v Plzni, nám. Republiky 35 zastoupené, P.Dr. Robertem Falkenauerem, generálním vikářem 24. účast města na Obchodní veřejné soutěži podle 8 zákona č. 95/1999 Sb. pořádané Pozemkovým fondem ČR na pozemek p.č. 1699/34 v k.ú. Vejprty za částku uvedenou v důvodové zprávě a účastí na dražbě pověřuje starostku, nebo jí delegovaného zástupce města 25. podání písemné žádosti o bezúplatný převod pozemku ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR p.č. 1699/33 v k.ú. Vejprty; d o p o r u č u j e zastupitelstvu města vzít na vědomí 26. oznámení o prodeji bytového domu pobočkou banky - č.p.979 spolu s pozemkem o výměře 893 m2 (budova s bývalou Českou spořitelnou v ulici M. Gorkého ve Vejprtech); d o p o r u č u j e zastupitelstvu města 27. revokovat usnesení č. 55/08 ze dne 27. března 2008 týkající se schválení prodeje objektu č.p. 560 spolu s přilehlými pozemky a schválit 28. prodej objektu č.p. 560 umístěném na části pozemku p.č. 297, konkrétně pozemku p.č. 297/1 a prodej části pozemku p.č. 297, konkrétně pozemku p.č. 297/1 (zastavěná plocha, nádvoří) o výměře 493 m 2, části pozemku p.č. 298/1, konkrétně pozemku p.č. 298/4 o výměře 539 m 2, celého pozemku p.č. 298/2 (ostatní plocha) o výměře 60 m 2 pozemky upravené na základě geometrického plánu č /2008 v k.ú. Vejprty a rovněž schvaluje umístění věcného břemene přístupu a oprav objektu dle výše uvedeného geometrického plánu na části pozemku p.č. 297, konkrétně pozemku p.č. 297/2 a to společnosti Nadisa s.r.o., se sídlem v Ostrově, Vančurova 1084, IČ: a to za smluvní cenu ve výši ,- Kč, plus úhradu nákladů souvisejících s prodejem (objekt č.p. 560 Malá škola a pozemky pod a okolo objektu na Kostelním náměstí ve Vejprtech), za podmínky zápisu do katastru nemovitostí až po uskutečnění následujících oprav: oprava střechy, výměna oken, klempířských

6 prvků a oprava fasády do 3 let s tím, že kupní smlouva v případě nesplnění podmínek pozbývá platnosti a kupujícímu bude vrácena kupní cena snížená o pokutu 375 tis. Kč; d o p o r u č u j e zastupitelstvu města neschválit 29. zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 223/7 (ostatní plocha) o výměře 121 m 2 v k.ú. Vejprty (pozemek pod objektem obchodu TRAVEL FREE v ulici Potoční ve Vejprtech). Usnesení č. 410/08 Rada města projednala žádost pana M. Z. o odkoupení 1 ks stavební buňky a s c h v a l u j e odprodej stavební buňky za cenu 2 tis. Kč. Usnesení č. 411/08 Rada města se seznámila s oznámením Základní školy a Praktické školy Vejprty, že se zapojili do projektu Učíme se pro život SLUNCE a tuto informaci b e r e na vědomí. Usnesení č. 412/08 Rada města projednala cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na akci Bezbariérové vstupy do objektu MěKaSS předloženou firmou In Tech Inženýrská činnost ve výstavbě, Pavel Laudát, Žatecká 97, Kadaň, IČ a z důvodu toho, že na výběrové řízení se přihlásila pouze jedna firma a její nabídka je vysoká, rada města r u š í toto výběrové řízení a n e s c h v a l u j e uzavřít smlouvu o dílo s uvedenou firmou. Usnesení č. 413/08 Rada města projednala informaci starostky města o plánované služební cestě starostky města do Planeggu ve dnech 10. až a tuto služební cestu s c h v a l u j e včetně kapesného. Usnesení č. 414/08 Rada města projednala informaci starostky města o plánované služební cestě starostky města do Gunzenhausenu ve dnech 6. až a tuto služební cestu s c h v a l u j e včetně kapesného. Gavdunová Jitka starostka města Vlastimír Volín místostarosta města

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 25. 3. 2015 35/3/2015 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 Rada města Kostelec nad Orlicí USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 1. schvaluje a) vítěze na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2010 378/2010 115. RM V a) schvaluje změnu termínu pořádání trhu v měsíci dubnu na den 22.04.2010,

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

USNESENÍ z 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011. 873/20/1/2011 Program 20. schůze Rady města Přerova

USNESENÍ z 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011. 873/20/1/2011 Program 20. schůze Rady města Přerova USNESENÍ z 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011 873/20/1/2011 Program 20. schůze Rady města Přerova 1. schvaluje program 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011 2. schvaluje

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II.

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. revokuje 196 Usnesení zastupitelstva

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 1/29/RM/2015 Zahájení a schválení programu 29. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 29. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í ze 4. schůze Rady města Chebu konané

Více

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004 Město Trutnov Zpracováno dne : 13.09.2004 U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2004-1123/15 Mladobucká čp. 98 2004-1124/15 Dlouhá

Více

Smlouva o partnerství v rámci realizace projektu "Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor"

Smlouva o partnerství v rámci realizace projektu Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor U S N E S E N Í z 20. schůze Rady města Tábora, konané 31.10.2011 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1112 / 20 / 11 19/03 19/03 Finanční plán Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05.10.2009. Usnesení č. 941 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.05.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/4/2015 Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 29. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 25. května 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 4. 2012 od 16,00 hodin

Více

U S N E S E N Í. z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 20. srpna 2008

U S N E S E N Í. z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 20. srpna 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov Organizace: Obec Krasov Sídlo: Krasov 29, 793 94 Krasov IČ: 00296121 Předpis č.: 1/2014 Zpracovala: Lucie Klimenková Schválil: Mgr. Lukáš Grůza, starosta obce Datum vyhotovení: březen 2014 Nabývá účinnosti:

Více

Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011

Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011 Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 7. prosince 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, Ing. Petr

Více

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014 Usnesení ze 111. zasedání Rady města Rychvald, dne 29. 09. 2014 Kontrola usnesení 111/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 111/2. Rada města

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005. Usnesení č. 166/05-218/05

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005. Usnesení č. 166/05-218/05 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005 Usnesení č. 166/05-218/05 166/05 Volba návrhové komise 167/05 Schválení programu 168/05 Vystoupení veřejnosti 169/05

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. listopadu 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. listopadu 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. listopadu 2013 R 605/13 R 606/13 R 607/13 R 608/13 R 609/13 R 610/13 R 611/13 Žádost o dorovnání prostředků na platy ZUŠ Doksy a) schvaluje zapojení vlastních

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 Přítomni: František Kubiš, Jaroslav Bradáč, Jaroslav Bradáč ml., Milena Dellingerová, Tomáš Naňka, Petr Novák, Stanislav

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18. 4. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18. 4. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 66/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18. 4. 2005 Usnesení číslo: 189/2005 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. KN st.

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Zásady hospodaření s nemovitostmi

Zásady hospodaření s nemovitostmi Zásady hospodaření s nemovitostmi Zastupitelstvo obce Osek nad Bečvou schválilo dne 10.7.2008 tyto zásady pro nabývání majetku obcí Osek nad Bečvou a převodu a pronájmu nemovitostí z majetku obce Osek

Více

Příloha č. 01. usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 17. prosince 2015

Příloha č. 01. usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 17. prosince 2015 Příloha č. 01 usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 17. prosince 2015 Zastupitelstvo města schvaluje: I. NÁVRH NA ODKOUPENÍ POZEMKU DO VLASTNICTVÍ MĚSTA STŘÍBRA: Odkoupení pozemku stav.

Více

Město Pohořelice. ad 2) Interpelace členů rady. ad 3) Bytové záležitosti 1/5. Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12.

Město Pohořelice. ad 2) Interpelace členů rady. ad 3) Bytové záležitosti 1/5. Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12. Město Pohořelice Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Mgr. Polák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, MVDr. Michalica tajemník Omluven:

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Přítomni: Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, p. Šenkýř, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek Omluven: Pozdní příchod:

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 11/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 25. 11. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM 1. Předmět působnosti PRAVIDLA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM Pravidla stanoví postup při prodeji nemovitostí z vlastnictví města. Zastupitelstvo města může rozhodnout,

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Cíl a vymezení úpravy (1) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov (dále "Pravidla")

Více

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2016

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2016 Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2016 1. Identifikace Program: Podporovaná aktivita: Celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení

Více

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 Usnesení 1/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 29.01.2015 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 26 členů ZM

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/074 ze 74. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.10.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Majetkoprávní záležitosti

Majetkoprávní záležitosti Zastupitelstvo města Čelákovic V Čelákovicích dne 26. 11. 2014 Podkladový materiál předkládá Ing. Josef Pátek, starosta Jméno, příjmení, funkce Podkladový materiál zpracoval/a Marcela Klaudová - OH, Lucie

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 473. Rada města projednala návrh smlouvy o dílo Služby Bezpečnosti práce s firmou Prepo-Team s.r.o., se sídlem Smetanova

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června 2016

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Navýšení základního kapitálu společnosti NTV cable s.r.o. pro rok 2013 2. Smlouva

Více

Usnesení. - původní termín: 15.09.2014 - nový termín: 30.11.2014 Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. - původní termín: 15.09.2014 - nový termín: 30.11.2014 Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 120. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 29.09.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7

Více

Usnesení. z 12. zasedání Rady města, které se konalo ve středu dne 15. října 2008 od 15,00 hod. v kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech

Usnesení. z 12. zasedání Rady města, které se konalo ve středu dne 15. října 2008 od 15,00 hod. v kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech Usnesení 10. Rady města Podbořany 24. září 2008 - veřejné zněni S' ' 7 Usnesení z 12. zasedání Rady města, které se konalo ve středu dne 15. října 2008 od 15,00 hod. v kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 č. 157 u p r a v e n á v e r z e 1. projednala předložený materiál č. 14, pronájem pozemku p.č. 1195/16 k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

USNESENÍ z 11. jednání RM konaného dne 20. června 2011

USNESENÍ z 11. jednání RM konaného dne 20. června 2011 USNESENÍ z 11. jednání RM konaného dne 20. června 2011 Usnesení 158/11/11 RM schvaluje návrh na prominutí dlužné částky na nájemném ve výši 776,- Kč, v případě bývalé nájemnice z bytu č. 19 v č. p. 385

Více

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů.

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů. MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Ing. Jana Punčochářová

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Ing. Jana Punčochářová Město Ostrov Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 29. února 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice

Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice schválené Radou města Pardubic dne 22.4.2008 usnesením č.2289/2008,

Více

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného dne 10.09.2015

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného dne 10.09.2015 USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného dne 10.09.2015 1/5/ZM/2015 Zahájení a schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 5/2015 a volba ověřovatelů zápisu I. Zastupitelstvo

Více

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009 ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009 1. Problematika životního prostředí Ing. Šípošová 10.00-11.30 - smlouva zeleň - představení firmy - plán akcí na r. 2009 - TST - smlouva odpady na

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 15. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011

Město Horažďovice. Usnesení z 15. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 15. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. ledna 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. ledna 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. ledna 2016 č. 1/2016 u p r a v e n á v e r z e 1. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu pro

Více

USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010

USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010 USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010 UZMě 27/1/2010 Zahájení, schválení programu, volba komisí Návrhová komise byla zvolena ve složení: Mgr. Jana Veselá,

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Projednané návrhy: 1. Stanovení paušálu za používání mobilních telefonů.

Více

U s n e s e n í z 8. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 18.05.2016

U s n e s e n í z 8. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 18.05.2016 U s n e s e n í z 8. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 18.05.2016 232. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na ploše vymezeném náměstím T. G. Masaryka po

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 8 /2008 konané dne 12. března 2008

USNESENÍ ze schůze RM č. 8 /2008 konané dne 12. března 2008 USNESENÍ ze schůze RM č. 8 /2008 konané dne 12. března 2008 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2007 bez výhrad a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Dražebník, navrhovatel a vlastník předmětu dražby: Město Louny, IČ: 00265209, Mírové

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS z 35. schůze Rady městské části Brno-Jundrov konané dne Přítomni dle prezenční listiny: Ivana Fajnorová, starostka Irena Koláčná,

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

Příloha č. 1 usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. ledna 2009

Příloha č. 1 usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. ledna 2009 Příloha č. 1 usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. ledna 2009 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ÚČELOVÝ ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ poz.p.č. 2984/2 o výměře 543m 2 zahrada kat.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Šárka Zapletalová

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 13. schůze městské rady ze dne 25.3.2015

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 13. schůze městské rady ze dne 25.3.2015 MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 13. schůze městské rady ze dne 25.3.2015 Přítomni: členové rady: Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

Usnesení. ze zasedání 15. schůze rady města konané dne 14. října 2015 v budově Městského úřadu v Úštěku.

Usnesení. ze zasedání 15. schůze rady města konané dne 14. října 2015 v budově Městského úřadu v Úštěku. Usnesení ze zasedání 15. schůze rady města konané dne 14. října 2015 v budově Městského úřadu v Úštěku. b e r e n a v ě d o m í Usn.číslo 698/2015 - informaci předsedy Mysliveckého sdružení Úštěk o havarijním

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Ve Studené dne 24.2.2015 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Z: VOS T: 5/2016 3. Ukládá ředitelce ZŠaG Vítkov, p.o. provést změnu v obchodním rejstříku. Z: ŘZŠaG T: 6/2016. Z: VOS organizace.

Z: VOS T: 5/2016 3. Ukládá ředitelce ZŠaG Vítkov, p.o. provést změnu v obchodním rejstříku. Z: ŘZŠaG T: 6/2016. Z: VOS organizace. U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 27. dubna 2016 v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 503/11 do č. 555/11) Zastupitelstvo města: 503/11 Bere na vědomí zprávu

Více

Zápis. ze 15. jednání rady města, které se konalo v úterý 6. října 2008 od 14.00 hodin.

Zápis. ze 15. jednání rady města, které se konalo v úterý 6. října 2008 od 14.00 hodin. Zápis ze 15. jednání rady města, které se konalo v úterý 6. října 2008 od 14.00 hodin. Program jednání: 1) Kanalizace Dělnická ulice. 2) Nájemní smlouvy Myslivna Kohout a Hájovna Besednice. 3) Rekonstrukce

Více

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 10. 3. 2011 v 16:00 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Českých Budějovicích

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Českých Budějovicích ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Českých Budějovicích Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Níže uvedený zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Více

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 25.06.2015 OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Růžena Jarošová Stanislava Syrotiuková

Více

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy I. Základní ustanovení 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně

Více

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 27. 11. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 27. 11. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SS 045/12/Za U S N E S E N Í 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 27. 11. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1727/45 1771/45 Rozdělovník - členové

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. zasedání rady města RM 203 (ve volebním období 103. zasedání) ze dne: 25.10.2010 kancelář starostky

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. zasedání rady města RM 203 (ve volebním období 103. zasedání) ze dne: 25.10.2010 kancelář starostky zasedání rady města RM 203 (ve volebním období 103. zasedání) ze dne: 25.10.2010 kancelář starostky od 15:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 8359 až 8394 STIS Stránka 1 z 7 K Čl. 2. 1 USNESENÍ

Více

Informace z 18. schůze Rady města Milevska

Informace z 18. schůze Rady města Milevska Informace z 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 29.10.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči,

PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči, PROGRAM 39. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 38. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 39. RMČ BS d) Schválení programu 39. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Pěší trasa

Více

Usnesení z 10. schůze v roce 2008, konané dne 14. května 2008

Usnesení z 10. schůze v roce 2008, konané dne 14. května 2008 R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 10. schůze v roce 2008, konané dne 14. května 2008 Usnesení s termínem č.: 458 OD, ŘMTSB 28. 05. 1044/07 taj. (ONI) 31. 05. 267 taj.(oni) 28. 05. 391 taj. 30. 06.

Více

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU Schválené usnesením zastupitelstva města č. 11/238/ZM/15 ze dne 16. 12. 2015,

Více

Doručené nabídky na vozidlo k 20.4.2015

Doručené nabídky na vozidlo k 20.4.2015 Usnesení: Rada města schvaluje odměnu pro Kristýnu Kahounovou DiS., ředitelku MŠ Jílové u Prahy, za zajištění podání projektu Podpora zabezpečení škol a školských zařízení a realizaci projektu Malý zahradník

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 104217/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 25. schůze

Více

Zápis z 3. jednání rady města ze dne 29. 11. 2010

Zápis z 3. jednání rady města ze dne 29. 11. 2010 Zápis z 3. jednání rady města ze dne 29. 11. 2010 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

Z Á P I S č. 28. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 30. 04. 2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 28. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 30. 04. 2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 28 z 28. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 30. 04. 2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 12.10.2009 od 18.00 hod na OÚ

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 12.10.2009 od 18.00 hod na OÚ Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 12.10.2009 od 18.00 hod na OÚ Přítomno:11 Řídící zasedání: p. Šindelář Návrhová komise: ing. Kožený, p. Marousek, p. Pazderka Ověřovatelé: p. Mrkvička, p. Sedlačík

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009 59/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo závěrečný účet města Lanškroun za rok 2008 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,

Více

k systému náhradních projektů

k systému náhradních projektů Metodické oznámení č. 24 revize č. 3 V Českých Budějovicích dne 7. 9. 2015 Odstraněno: 17 Odstraněno: 4 Naformátováno: není zvýrazněné Odstraněno: 4 Odstraněno: 2 k systému náhradních projektů V oblastech

Více

b) pověřuje starostu podpisem Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce - dle bodu a).

b) pověřuje starostu podpisem Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce - dle bodu a). Usnesení z 17. schůze Rady města Budišova nad Budišovkou konané dne 21. září 2015 Přítomno : 5 členů rady města Omluveno : 0 Neomluveno : 0 Další přítomní : Ing. H. Dlouhá, M. Zatloukalová, MěÚ, Jednání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.10.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více