Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města Kraslic. Soupis usnesení"

Transkript

1 Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, Kraslice Soupis usnesení z 27. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích 1. Usnesení č. 634/12/2015-RM/27 Věc: Zveřejnění záměru-pronájem části pozemku XX žádost pana XX bytem Kraslice, o pronájem části pozemku parc.č.xx/1 v k.ú. Krásná u Kraslic o výměře 300 m2 za účelem vybudování dětského hřiště a parkování a ne se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku parc.č.xx/1 v k.ú. Krásná u Kraslic o výměře 300 m2 na úřední desce Městského úřadu v Kraslicích. 2. Usnesení č. 635/12/2015-RM/27 Věc: Zveřejnění záměru-prodej části pozemku XX žádost pana XX, bytem Sokolov, o odkoupení části pozemku parc.č.xx/2 v k.ú. Kraslice o výměře 50 m2 za účelem narovnání majetkoprávních vztahů - zahrady a se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc.č.xx/2 v k.ú. Kraslice na úřední desce Městského úřadu v Kraslicích. 1 z 20

2 3. Usnesení č. 636/12/2015-RM/27 Věc: Pronájem části pozemku XX. na základě zveřejněného záměru ( ) žádost paní XX, bytem Kraslice, o pronájem části pozemku parc.č.xx/7 v k.ú. Kraslice o výměře 40 m2 za účelem manipulační plochy (rozšíření stávající nájemní smlouvy dočasné uložení dřeva a materiálu) a s pronájmem části pozemku parc.č. XX/7 v k.ú. Kraslice o výměře 40 m2 za účelem manipulační plochy - rozšíření stávajícího pronájmu pro paní XX, bytem Kraslice, za cenu XX,- Kč/rok na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a ukládá tajemníkovi MěÚ, aby zabezpečil u odboru rozvoje a správy majetku města vypracování na základě tohoto usnesení novou nájemní smlouvu dle výše uvedených podmínek a starostu města k podpisu nájemní smlouvy dle schválených podmínek. 4. Usnesení č. 637/12/2015-RM/27 Věc: Pronájem části pozemku XX na základě zveřejněného záměru ( ) žádost paní XX, bytem Kraslice, o pronájem části pozemku parc.č.xx/1 v k.ú. Kraslice o výměře 150 m2 za účelem manipulační plochy (dočasné uložení dřeva a materiálu) a 2 z 20

3 s pronájmem části pozemku parc.č.xx/1 v k.ú. Kraslice o výměře 50 m2 za účelem manipulační plochy (dočasné uložení dřeva a materiálu) pro paní XX, bytem Kraslice, za cenu XX,- Kč/rok na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a ukládá tajemníkovi MěÚ, aby zabezpečil u odboru rozvoje a správy majetku města vypracování na základě tohoto usnesení novou nájemní smlouvu dle výše uvedených podmínek a starostu města k podpisu nájemní smlouvy dle schválených podmínek. 5. Usnesení č. 638/12/2015-RM/27 Věc: Převedení smlouvy na pronájem pozemku XX na základě zveřejněného záměru ( ) žádost paní XX, bytem Kraslice, o převedení nájemní smlouvy č.249 na pronájem části pozemku parc.č.xx/1 v k.ú. Zelená Hora u Kraslic o výměře 350 m2 za účelem zahrady z pana XX (zemřelý manžel) na svou osobu paní XX, bytem Kraslice, a s převedením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č.xx/1 v k.ú. Zelená Hora u Kraslic o výměře 350 m2 za účelem zahrady na paní XX, bytem Kraslice,, za cenu XX,-Kč/rok, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a ukládá tajemníkovi MěÚ, aby zabezpečil u odboru rozvoje a správy majetku města vypracování na základě tohoto usnesení nové nájemní smlouvy dle výše uvedených podmínek a starostu města k podpisu nájemní smlouvy dle schválených podmínek. 3 z 20

4 6. Usnesení č. 639/12/2015-RM/27 Věc: Ukončení nájemní smlouvy dohodou XX žádost pana XX, bytem Kraslice, o ukončení nájemní smlouvy č.206 na část pozemku parc.č.xx/1 v k.ú. Kraslice dohodou k a s ukončením nájemní smlouvou č.206 na část pozemku parc.č.xx/1 v k.ú. Kraslice dohodou k Usnesení č. 640/12/2015-RM/27 Věc: Zveřejnění záměru-prodej části pozemku XX žádost pana XX, bytem Sokolov, o odkoupení části pozemku parc.č.xx v k.ú. Zelená Hora u Kraslic o výměře 265 m2 za účelem zahrady a pozemku pod stavbou přístavba k rekr. domku a se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc.č.xx v k.ú. Zelená Hora u Kraslic na úřední desce Městského úřadu v Kraslicích. 4 z 20

5 8. Usnesení č. 641/12/2015-RM/27 Věc: Přidělení vstupního bytu v Kraslicích doporučení Komise sociální a zdravotní při RM na přidělení vstupního bytu v areálu TS Kraslice Lipová cesta 625, Kraslice o velikosti 2+kk panu XX, trvale bytem Kraslice, a s přidělením vstupního bytu o velikosti 2+kk v Kraslicích, Lipová cesta 625 panu XX, trvale bytem Kraslice, 41 na dobu 2 let, za cenu XX,- Kč/m2/měs. a ukládá tajemníkovi MěÚ, aby zabezpečil u odboru rozvoje a správy majetku města vypracování nájemní smlouvy na základě tohoto usnesení dle výše uvedených podmínek a starostu města uzavřením nájemní smlouvy dle schválených podmínek. 9. Usnesení č. 642/12/2015-RM/27 Věc: Podání návrhu na soudní vyklizení bytu - XX návrh odboru RaSMM na podání žaloby na vyklizení bytu č. 3, č.p. XX v Kraslicích, ul. XX nájemnice XX, bytem tamtéž u Okresního soudu v Sokolově z důvodu nepředání bytu ve výpovědní lhůtě a s podáním žaloby na vyklizení bytu č. 3, č.p. XX v Kraslicích, ul. nájemnice XX bytem Kraslice, u Okresního soudu v Sokolově. 5 z 20

6 10. Usnesení č. 643/12/2015-RM/27 Věc: ALGON a.s. - Dohoda o narovnání r návrh Dohody o narovnání a započtení provedení prací a dodávek nad rámec uzavřené a ukončené smlouvy o dílo, která řeší zápočet smluvní pokuty za pozdní ukončení a předání díla Kraslice obnova dopravní infrastruktury města I. etapa (zhotovitel ALGON a.s.) za provedení rekonstrukce povrchu vnitrobloku na pozemku st. p. č. 392/2 v k.ú. Kraslice (vlastnictví města Kraslice), v termínu do a s uzavřením Dohody o narovnání a započtení provedení prací a dodávek nad rámec uzavřené a ukončené smlouvy o dílo a starostu města k podpisu Dohody o narovnání a započtení provedení prací a dodávek nad rámec uzavřené a ukončené smlouvy o dílo. 11. Usnesení č. 644/12/2015-RM/27 Věc: Zřízení parkovacího místa - XX žádost XX, bytem, Kraslice o zřízení parkovacího místa v ulici XX a ne se zřízením parkovacího místa v ulici XX a ukládá tajemníkovi MěÚ prostřednictvím odboru RaSMM zpracovat vyjádření města Kraslice v souladu s přijatým usnesením rady města k žádosti o přidělení parkovacího místa pro potřeby odboru ÚP, SÚ a PP MěÚ Kraslice. 6 z 20

7 12. Usnesení č. 645/12/2015-RM/27 Věc: Prodloužení termínu zhotovení díla Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu ve městě Kraslice 1. Žádost zhotovitele díla Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu ve městě Kraslice společnosti COLAS CZ, a. s., se sídlem Ke Klíčovu 9, Praha 9 o prodloužení termínu dokončení díla do Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na výše uvedenou akci a odkládá projednání výše uvedené žádosti. 13. Usnesení č. 646/12/2015-RM/27 Věc: Návrh na vyřazení neupotřebitelného majetku návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku města Kraslice uvedeného v přiloženém Návrhu na vyřazení dlouhodobého majetku č. 3/2015 a Návrzích na vyřazení drobného majetku č. 1/2014 a 6-9/2015 z účetní evidence města Kraslice na doporučení likvidační komise vyplývající ze zápisu z jednání likvidační komise ze dne a schvaluje přímou fyzickou likvidaci a vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku města Kraslice uvedeného v přiložených návrzích na vyřazení drobného a dlouhodobého majetku z účetní evidence města ukládá 1) tajemníkovi MěÚ, aby prostřednictvím odbor ekonomiky a financí zajistil vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku města Kraslice uvedeného v přiložených návrzích na vyřazení drobného a dlouhodobého majetku z účetní evidence města, a to do z 20

8 2) tajemníkovi MěÚ, aby prostřednictvím odboru ekonomiky a financí zajistil vyřazení výše uvedeného přebytečného a neupotřebitelného majetku města Kraslice z centrálního registru majetku, a to do ) tajemníkovi MěÚ, aby prostřednictvím odboru ekonomiky a financí zajistil odbornou přímou fyzickou likvidaci výše uvedeného přebytečného a neupotřebitelného majetku, a to do Usnesení č. 647/12/2015-RM/27 Věc: Žádost o poskytnutí příspěvku - Potravinová banka žádost subjektu Potravinová banka Karlovarského kraje z. s., se sídlem Merklínská 15, Sedlec, Karlovy Vary o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 10 tis. Kč a starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 15. Usnesení č. 648/12/2015-RM/27 Věc: Dodatek č. 7 k pojistné smlouvě č návrh Dodatku č. 7 k pojistné smlouvě č , uzavřené s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen ČPP, a.s., VIG ), na pojištění majetku a odpovědnosti města Kraslic ze dne , s předpokládanou účinností dodatku zpětně 8 z 20

9 od , na základě kterého budou připojištěny stavby realizované v rámci dotačního titulu Revitalizace středu města, s uzavřením Dodatku č. 7 k pojistné smlouvě č uzavřené s ČPP, a.s., VIG, dne a starostu města k podpisu Dodatku č. 7 k pojistné smlouvě č uzavřené s ČPP, a.s., VIG, na pojištění majetku a odpovědnosti města Kraslic ze dne , s účinností dodatku od Usnesení č. 649/12/2015-RM/27 Věc: Návrh rozpočtu na rok 2016 návrh rozpočtu na rok 2016 a doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet města Kraslice na rok 2016 v předloženém znění, včetně závazných ukazatelů rozpočtu města. 17. Usnesení č. 650/12/2015-RM/27 Věc: Dohoda o ukončení smlouvy o svozu odpadu podobného komunálnímu odpadu 9 z 20

10 návrh vzoru dohody o ukončení smlouvy o svozu a odstranění odpadu podobného komunálnímu odpadu, s uzavřením jednotlivých dohod o ukončení smlouvy o svozu a odstranění odpadu podobného komunálnímu odpadu s příslušnými podnikateli, kteří mají v současnosti uzavřené smlouvy s městem a starostu města k podpisu výše uvedených dohod. 18. Usnesení č. 651/12/2015-RM/27 Věc: Žádost o použití investičního fondu MK Kraslice žádost ředitelky příspěvkové organizace Městská knihovna Kraslice, Dukelská 1128 o použití investičního fondu na opravu vodovodní přípojky na studenou vodu z vodovodního řadu do objektu Domu kultury Kraslice a s použitím finančních prostředků z investičního fondu ve výši ,00 Kč za účelem opravy havarijního stavu vodovodní přípojky na studenou vodu z vodovodního řadu do objektu Domu kultury Kraslice. 19. Usnesení č. 652/12/2015-RM/27 Věc: Aktualizace odpisového plánu MŠ Lipová od z 20

11 návrh aktualizace odpisového plánu na rok 2015 příspěvkové organizace Mateřská škola Kraslice, Lipová cesta 1091, okres Sokolov od a schvaluje aktualizaci odpisového plánu na rok 2015 příspěvkové organizace Mateřská škola Kraslice, Lipová cesta 1091, okres Sokolov a ředitelku této organizace, aby zajistila odepisování dle schváleného plánu. 20. Usnesení č. 653/12/2015-RM/27 Věc: Rozpočtové opatření č. 22/2015 návrh č. 1 na rozpočtové opatření a schvaluje rozpočtové opatření. č. 22/ úprava příjmů a výdajů odboru životního prostřední v souvislosti s dotacemi takto: 1. Běžné transfery se snižují o 0,74 tis. Kč, z toho: a) Běžné transfery na neinvestiční účelovou dotaci na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů se snižují o 1,72 tis. Kč b) Běžné transfery na činnost odborného lesního hospodáře se navyšují o 0,98 tis. Kč - výše výdajů pro jednotlivé lesní správy se upraví dle skutečného nároku na úhradu nákladů 2. Běžné výdaje se snižují o 0,74 tis. Kč, z toho: a) Běžné výdaje na neinvestiční účelovou dotaci na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů se snižují o 1,72 tis. Kč b) Běžné výdaje na činnost odborného lesního hospodáře se navyšují o 0,98 tis. Kč - výše výdajů pro jednotlivé lesní správy se upraví dle skutečného nároku na úhradu nákladů a 11 z 20

12 tajemníka MěÚ, aby prostřednictvím odboru EaF zajistil realizaci tohoto rozpočtového opatření. 21. Usnesení č. 654/12/2015-RM/27 Věc: Finanční odměna - ředitel TSMK návrh tajemníka MěÚ Kraslice na poskytnutí mimořádné finanční odměny řediteli Technických služeb města Kraslic ve výši xx,- Kč a s poskytnutím mimořádné finanční odměny řediteli Technických služeb města Kraslic ve výši xx,- Kč. 22. Usnesení č. 655/12/2015-RM/27 Věc: Zrušení usnesení č. 550/10/2015-RM/24 ruší usnesení č. 550/10/2015-RM/24, kterým byla schválena Dohoda o narovnání mezi městem Kraslice, Technickými službami města Kraslic a Městskými lesy Kraslice s.r.o., z důvodu narovnání vzniklého sporu (kácení na pozemku č. 920/1 v k.ú. Kraslice). 12 z 20

13 23. Usnesení č. 656/12/2015-RM/27 Věc: Smlouva o poskytování údržby (maintenance) a provozní podpory systému Proxio znění návrhu Smlouvy o poskytování údržby (maintenance) a provozní podpory systému Proxio mezi Městem Kraslice a společností Marbes Consulting s.r.o., Plzeň a schvaluje znění Smlouvy o poskytování údržby (maintenance) a provozní podpory systému Proxio mezi Městem Kraslice a společností Marbes Consulting s.r.o., Plzeň v předloženém znění a starostu města k jeho podpisu. 24. Usnesení č. 657/12/2015-RM/27 Věc: Dodatek č. 3 ke Smlouvě o servisu produktu Helios Fenix č návrh znění Dodatku č. 3 ke Smlouvě o servisu produktu Helios Fenix č uzavřené mezi Městem Kraslice a společností Asseco Solution a.s. Praha a schvaluje znění Dodatku č. 3 ke Smlouvě o servisu produktu Helios Fenix č uzavřené mezi Městem Kraslice a společností Asseco Solution a.s. Praha v předloženém znění a starostu města k jeho podpisu. 13 z 20

14 25. Usnesení č. 658/12/2015-RM/27 Věc: Jmenování člena PK města Kraslice návrh starosty města Kraslice pana Romana Kotilínka na jmenování člena Povodňové komise města Kraslice v souladu s ustanovením 78 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a jmenuje dnem členem Povodňové komise města Kraslice plk. Mgr. Martina Mulače z HZS Karlovarského kraje, ředitele Územního odboru Sokolov. 26. Usnesení č. 659/12/2015-RM/27 Věc: Pracovní plán PK města Kraslice na rok 2016 předložený návrh Pracovního plánu Povodňové komise města Kraslice na rok 2016 v souladu s ustanovení 78 odst. 3 písm. c) a e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákona) a s předloženým návrhem Pracovního plánu Povodňové komise města Kraslice na rok 2016 v souladu s ustanovením 78 odst. 3, písm. c) a e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a 14 z 20

15 starostu města předsedu Povodňové komise města Kraslice svým podpisem schválit pracovní plán povodňové komise. 27. Usnesení č. 660/12/2015-RM/27 Věc: Vyjádření obce Žádost Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky Karlovy Vary, kontaktní pracoviště Kraslice o vyjádření obce ve smyslu ustanovení 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů za účelem zajištění podkladů rozhodných pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi podle ustanovení 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi pro paní Denisu Štefkovou, nar a s tím, aby Úřad práce České republiky, Krajská pobočka Karlovy Vary, kontaktní pracoviště Kraslice, určil za osobu užívající byt paní Denisu Štefkovou, nar , která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení na adrese Wolkerova 695/52 Kraslice, provozovatel Soňa Hejkalová, IČO a starostu města pana Romana Kotilínka k podpisu vyjádření souhlasu, aby Úřad práce České republiky, Krajská pobočka Karlovy Vary, kontaktní pracoviště Kraslice určil za osobu užívající byt paní Denisu Štefkovou, nar v ubytovacím zařízení na adrese Wolkerova 695/52, Kraslice, provozovatele Soňa Hejkalová, IČO z 20

16 28. Usnesení č. 661/12/2015-RM/27 Věc: Akce prevence kriminality - senior v bezpečí 1. Návrh na zakoupení 80 kusů kapesních alarmů pro seniory členy klubů důchodců v celkové výši ,-- Kč pro akci prevence kriminality senior v bezpečí a 2. Návrh na předání 80 kusů kapesních alarmů pro seniory členy klubů důchodců v celkové výši ,-- Kč v I. čtvrtletí roku 2016 pro akci prevence kriminality senior v bezpečí a 1. Se zakoupením 80 kusů kapesních alarmů pro seniory členy klubu důchodců v celkové výši ,-- Kč pro akci prevence kriminality senior v bezpečí 2. S předáním 80 kusů kapesních alarmů pro seniory členy klubů důchodců v celkové výši ,-- Kč v I. čtvrtletí roku 2016 pro akci prevence kriminality senior v bezpečí. 29. Usnesení č. 662/12/2015-RM/27 Věc: Výjimka z pravidel pro zadávání VŘ MR městem Kraslice návrh na zajištění umělců a služeb (viz příloha) na Reprezentační ples města Kraslice 2016 od České umělecké agentury K. Vary, IČ a se zajištěním umělců a služeb (viz příloha) na Reprezentačním plese města Kraslice 2016 od České umělecké agentury K. Vary, IČ v hodnotě XX,-Kč a uděluje 16 z 20

17 výjimku dle čl. 4, odst. 4 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Kraslice pro zadání výše uvedené zakázky v hodnotě XX,-Kč. 30. Usnesení č. 663/12/2015-RM/27 Věc: Farmářské trhy v Kraslicích návrh organizátora VaKu farmářských trhů p. J. Vacaty na organizování farmářských trhů ve městě Kraslice (příloha č. 1) a schvaluje určuje 1. pořádání farmářských trhů ve městě Kraslice, kdy organizátorem je p. J. Vacata VaKu farmářské trhy, a to celoročně jednou za 14 dní vždy ve středu od 9:00 hod.- 18:00 hod. 2. Město Kraslice uzavře s p. Vacatou Smlouvu o zajištění provozování farmářských trhů v Kraslicích (viz příloha č. 2) a poskytne za poplatek XX,-Kč/1 stánek prostranství vhodné k pořádání farmářských trhů 3. slavnostní zahájení prvního farmářského trhu v Kraslicích s tím, že tento trh zahájí vedení či zástupce města a město uspořádá malý kulturní program 4. Provozní řád farmářských trhů (viz příloha 3) a místo pro konání farmářských trhů Dotzauerův park (viz plánek příloha č. 4) a starostu města podepsáním smlouvy o organizaci trhu s p. J. Vacatou orgánizátorem VaKu farmářských trhů, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíce. 17 z 20

18 31. Usnesení č. 664/12/2015-RM/27 Věc: Návrhy termínů schůzí RM na 1. pol návrhy termínů schůzí Rady města Kraslic na I. pololetí 2016 ve dnech: , 3. 2., , , 6. 4., , , 8. 6., vždy ve středu od 14:00 hodin v malé zasedací místnosti ve II. NP Městského úřadu v Kraslicích a schvaluje výše uvedené termíny schůzí Rady města Kraslic s tím, že případné operativní změny termínů budou v předstihu oznámeny dle aktuálních potřeb. 32. Usnesení č. 665/12/2015-RM/27 Věc: Žádost o prodloužení nájmu herní části včetně herního zařízení č.p v Kraslicích na základě zveřejněného záměru (od do ) žádost Kraslického ŠNEKU, o.p.s. zastoupeného svou ředitelkou, paní Veronikou Hřebejkovou DiS, o prodloužení pronájmu herní části o výměře 107 m2 s možností poskytnutí předmětu nájmu fyzickým osobám za úplatu v objektu bývalého kina v Kraslicích, ul. Tyršova 1784 z důvodu rozšíření a provozu dětské herny dle projektu ŽIVÉ KINO a s prodloužením pronájmu herní části v objektu bývalého kina v Kraslicích, ul. Tyršova č.p Kraslickému ŠNEKU, o.p.s. zastoupenému svou ředitelkou, paní Veronikou Hřebejkovou DiS z důvodu rozšíření a provozu dětské herny, včetně herního prvku s možností poskytnout předmět pronájmu fyzickým osobám. Výměra rozšířené části pronájmu je 107 m2, za cenu 809,- Kč/měs., na dobu do s paušálním příspěvkem na úhradu energií a služeb ve výši 1.500,- Kč/měsíčně a ukládá tajemníkovi MěÚ, aby zabezpečil u odboru rozvoje a správy majetku města vypracování nájemní smlouvy na základě tohoto usnesení dle výše uvedených podmínek a 18 z 20

19 starostu města podepsáním nájemní smlouvy de schválených podmínek. 33. Usnesení č. 666/12/2015-RM/27 Věc: Rozpočtové opatření č. 23/2015 návrh č. 2 na rozpočtové opatření a schvaluje rozpočtové opatření.. č. 23/ úprava rozpočtu v souvislosti s vratkou nevyčerpané části dotace z Karlovarského kraje pro Základní uměleckou školu Kraslice, okres Sokolov na projekt Světlo za Lidice takto: 1. Běžné příjmy se snižují o 1,00 tis. Kč neinvestiční dotace z Karlovarského kraje pro Základní uměleckou školu Kraslice, okres Sokolov 2. Běžné výdaje se snižují o 1,00 tis. Kč - neinvestiční dotace z Karlovarského kraje pro Základní uměleckou školu Kraslice, okres Sokolov a tajemníka MěÚ, aby prostřednictvím odboru EaF zabezpečil realizaci tohoto rozpočtového opatření Roman Kotilínek Miloslav Poslední Starosta města Místostarosta 19 z 20

20 20 z 20

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Přítomni: 5 Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 5. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 23. 2. 2011 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích.

Více

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 21.5.2009 v 15:00 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 10. 3. 2011 v 16:00 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í R 1580/01-10

U S N E S E N Í R 1580/01-10 U S N E S E N Í ze 70. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2010 v 13:00 hodin v v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám. 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 30. zasedání Rady města, konaného dne 21. 12. 2015 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM USNESENÍ č. 519-18/2016/RM ze dne 23.06.2016 podání návrhu na zahájení řízení o vyklizení bytu č. 44, č. p. 2005,

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2010 378/2010 115. RM V a) schvaluje změnu termínu pořádání trhu v měsíci dubnu na den 22.04.2010,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05.10.2009. Usnesení č. 941 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

Usnesení ze schůze Rady města Jaroměřice nad č. 30/2011 ze dne 19. 10. 2011 Číslo materiálu Předmět Rada města Jaroměřice nad RM-30-2011 RM-30-2011-1a) RM-30-2011-1b) RM-30-2011-1c) Hlasování o ověřovateli

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 č. 157 u p r a v e n á v e r z e 1. projednala předložený materiál č. 14, pronájem pozemku p.č. 1195/16 k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 19. zasedání Rady města, konaného dne 04. 08. 2015 od 13.00 hodin v kanceláři

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 97. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.12.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014 pro financování mimoškolských příspěvkových organizací září 2014 Rada města Loun na základě usnesení 264/2014 ze dne 22.09.2014 vydává tato pravidla P13/2014 pro

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek

Směrnice o zadávání veřejných zakázek Směrnice o zadávání veřejných zakázek platná pro Město Trhové Sviny, Městský úřad Trhové Sviny, městem zřizované organizace a zakládané společnosti, kterou se upravují pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 95034/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 19. schůze Rady města Chebu konané

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Článek I. Účel 1) Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí (dále jen Program) je určen k poskytování dotací z rozpočtu

Více

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY)

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY) PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT Poskytování dotací z rozpočtu města Letovice se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Více

P r a v i d l a. Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků.

P r a v i d l a. Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků. P r a v i d l a České republiky - Ministerstva zemědělství č. j. 21179/2006 16000 pro poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství na úhradu odstranění škod po jarní povodni 2006 na hrázích

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014 Město Horažďovice Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 24. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 7. září 2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014 208/2014 Rada města Lanškroun schválila uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí

Více

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) Schválená Radou města Nová Bystřice dne 3. 6. 2015 usnesením RM č. 167/2015. PLATNÁ OD: 3. 6. 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Železný RNDr. František Wohlmuth

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Železný RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 26. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 13. prosince 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Usnesení č. 857 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 01.09.2008 Usnesení č. 858 Rada města provádí změnu objemu rozpočtu na rok 2008 dle

Více

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 Usnesení 1/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. HS 31/2015. podle 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. HS 31/2015. podle 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní spojení:

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výpis usnesení ze 78. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 17. 12. 2015

Výpis usnesení ze 78. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 17. 12. 2015 RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Program: Výpis usnesení ze 78. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 17. 12. 2015 1. Změna usnesení č. 1249/2015/RK-77 ve věci poskytnutí dotace na přeshraniční

Více

Pravidla poskytování dotací v rámci dotačního titulu. Plzeňský kraj bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2016. Strana 1

Pravidla poskytování dotací v rámci dotačního titulu. Plzeňský kraj bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2016. Strana 1 Pravidla poskytování dotací v rámci dotačního titulu Plzeňský kraj bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2016 Strana 1 1. Účel dotačního titulu, oblast podpory a výše dotace 1) Účelem dotačního

Více

4. Ukládá: řediteli Městského muzea zakoupení 10 ks hasících přístrojů ze stávajícího rozpočtu MěM.

4. Ukládá: řediteli Městského muzea zakoupení 10 ks hasících přístrojů ze stávajícího rozpočtu MěM. USNESENÍ č. 11/2008 ze schůze Rady města Čelákovic 6. listopadu 2008 ------------------------------------------------------------------------ Rada města Čelákovic: 1. Kontroluje minulá usnesení byla provedena

Více

Bašnice 3 508 01 Hořice

Bašnice 3 508 01 Hořice KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bašnice, IČ: 00271314 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád školy Č. j. PRO/1/2012 Spisový znak: A 20 Skartační lhůta: A 10 Vypracoval/a: Mgr. Fronika Burešová, ředitelka

Více

Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 21.10. 2015

Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 21.10. 2015 Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 21.10. 2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni: Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, p. Štědronský, Mgr.

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 25. 3. 2015 35/3/2015 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 1/29/RM/2015 Zahájení a schválení programu 29. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 29. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

R Á M C O V Á S M L O U V A

R Á M C O V Á S M L O U V A R Á M C O V Á S M L O U V A O P O S K Y T O V Á N Í I N Z E R T N Í C H S L U Ž E B ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 1746 odstavce 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

U s n e s e n í z 20. schůze rady města z 22. listopadu 2004

U s n e s e n í z 20. schůze rady města z 22. listopadu 2004 Město Trutnov - Zpracováno dne : 22.11.2004 U s n e s e n í z 20. schůze rady města z 22. listopadu 2004 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2004-1413/20 Libeč čp. 89 2004-1414/20 Voletinská

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/074 ze 74. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.10.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014 Usnesení ze 111. zasedání Rady města Rychvald, dne 29. 09. 2014 Kontrola usnesení 111/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 111/2. Rada města

Více

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004 Město Trutnov Zpracováno dne : 13.09.2004 U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2004-1123/15 Mladobucká čp. 98 2004-1124/15 Dlouhá

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

USNESENÍ z 36. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 7. 3. 2016 (č. usnesení 503/2016-520/2016)

USNESENÍ z 36. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 7. 3. 2016 (č. usnesení 503/2016-520/2016) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 36. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 7. 3. 2016 (č. usnesení 503/2016-520/2016) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 3

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 3 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 3 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016 (dále jen Smlouva") Méitiký úříd UtDmyll Domíeno 10.3.2010 10:21:45 MCÚ Utomyil 07022/2016 Uttfi; 1, prrtoh: Město Litomyšl " se sídlem:

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 Rada města Kostelec nad Orlicí USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 1. schvaluje a) vítěze na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci

Více

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Popis projektu Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji připravil

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD,

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace Článek I. Základní ustanovení Město Uherský Brod v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších

Více

Usnesení rady obce. Usnesení ze 3. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 17. 1. 2011. OBEC Mosty u Jablunkova

Usnesení rady obce. Usnesení ze 3. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 17. 1. 2011. OBEC Mosty u Jablunkova OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení ze 3. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 17. 1. 2011 Usnesení č. 3/36 s c h v a l u j e smlouvu o dílo mezi Obcí Mosty u Jablunkova a DIGIS,

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady města Žatce konané dne 4.2.2014

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady města Žatce konané dne 4.2.2014 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 3. jednání Rady města Žatce konané dne 4.2.2014 Usnesení č. 47 /14-71 /14 47/14 Schválení programu 48/14 Kontrola usnesení 49/14 Informace o investičních akcích 50/14 Záměr prodat

Více

Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/0276/2016 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská

Více

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 77/2013 konané dne 7.října 2013

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 77/2013 konané dne 7.října 2013 USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 77/2013 konané dne 7.října 2013 1148/77/2013/RMS schválila rozšířený návrh programu 77. schůze rady města Slatiňany 1149/77/2013/RMS 1) schválila uzavření Dodatku

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Příloha č. I PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTAČNÍHO PROGRAMU Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2016 I. Úvodní ustanovení Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Usnesení. 152/R/120115 Změnu termínu úkolu rady města takto: usnesení č. 3823/R/130114 původní termín 31.12.2014, nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 152/R/120115 Změnu termínu úkolu rady města takto: usnesení č. 3823/R/130114 původní termín 31.12.2014, nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 5. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 12.01.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 bez osobních údajůúdajů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 DNE: 14.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 474/2015/KS NÁZEV: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou ANOTACE:

Více

USNESENÍ. ze 14. schůze rady města, která se konala dne 26. června 2013 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. ze 14. schůze rady města, která se konala dne 26. června 2013 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ ze 14. schůze rady města, která se konala dne 26. června 2013 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 888/OŠK/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Článek I Smluvní strany Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Mgr. Danielem Vachtarčíkem,

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU Město Holýšov VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 31. schůze Rady města Holýšov ve volebním období 2010-2014 konané dne 19. března 2012 Rada města Holýšov: 60/2012 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení

Více

Třebíč, úprava křižovatky MK Poušov s ulicí Račerovická

Třebíč, úprava křižovatky MK Poušov s ulicí Račerovická Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ), Údaje veřejné zakázky Název veřejné

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 87/2009 konané dne 30. listopadu 2009

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 87/2009 konané dne 30. listopadu 2009 USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 87/2009 konané dne 30. listopadu 2009 Rada města Slatiňany: 1193/87/2009/RMS schválila návrh programu jednání 1194/87/2009/RMS vzala na vědomí zprávu o plnění

Více

36. schůze rady města konaná dne 21.10.2015 Výpis z přijatých usnesení:

36. schůze rady města konaná dne 21.10.2015 Výpis z přijatých usnesení: 36. schůze rady města konaná dne 21.10.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. Z 83. schůze Rady města Hranice, konané dne 10.4.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. Z 83. schůze Rady města Hranice, konané dne 10.4.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í Z 83. schůze Rady města, konané dne 10.4.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák U S N E S E N Í č. 188-214

Více

Město Janovice nad Úhlavou

Město Janovice nad Úhlavou Město Janovice nad Úhlavou SMĚRNICE číslo 01/2007 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zásady postupu zadavatele I. Úvodní ustanovení 1. Touto směrnicí se stanovuje závazný postup Města Janovice

Více

SKARTAČNÍ ŘÁD VČETNĚ SKARTAČNÍHO PLÁNU

SKARTAČNÍ ŘÁD VČETNĚ SKARTAČNÍHO PLÁNU Město Městský úřad Česká Třebová SKARTAČNÍ ŘÁD VČETNĚ SKARTAČNÍHO PLÁNU Městského úřadu Česká Třebová vydaný v souladu s 110 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

U S N E S E N Í R 1562/12-09. 2. Evidence pohledávek města návaznost na účetnictví ÚSC platné od 1. 1. 2010 (tisk R/744)

U S N E S E N Í R 1562/12-09. 2. Evidence pohledávek města návaznost na účetnictví ÚSC platné od 1. 1. 2010 (tisk R/744) U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 8. prosince 2009 v 14:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo nám. 8, Kojetín 2. Evidence pohledávek města

Více

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Tato pravidla se nevztahují Čl. 1 Předmět úpravy a) na služební byty města Pelhřimova

Více

Schválená usnesení 23. Rady HMP ze dne 16.6.2015

Schválená usnesení 23. Rady HMP ze dne 16.6.2015 R-18068 1429 16.6. k návrhu na využití prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy v kap. 01 R-18179 1430 16.6. k projednání požadavků na obsah

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Ing. Jana Punčochářová

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Ing. Jana Punčochářová Město Ostrov Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 29. února 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Z: S,VOVS T: 4/2011. 365/8 Pověřuje v souladu s 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění

Z: S,VOVS T: 4/2011. 365/8 Pověřuje v souladu s 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění U S N E S E N Í 8. schůze Rady města Vítkova konané dne 5. dubna 2011 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 360/8 do č. 398/8) Rada města: 360/8 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

1. SCHŮZE. A. Příprava Nejdeckých listů. termín: ihned zodpovídá: KT 5-0-0. B. Zimní údržba místních komunikací a chodníků ve městě Nejdku

1. SCHŮZE. A. Příprava Nejdeckých listů. termín: ihned zodpovídá: KT 5-0-0. B. Zimní údržba místních komunikací a chodníků ve městě Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 24. LISTOPADU 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 1. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, Mgr. Treglerová, p. Cingroš, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje

Více

U S N E S E N Í. 62. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 10.03.2014 od 14:55 hodin Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 62. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 10.03.2014 od 14:55 hodin Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 62. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 10.03.2014 od 14:55 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1087/63/RM/2016 Schválení programu 63. zasedání

Více

Z ÁPIS č. 6/2015 8. ZASE D ÁN Í F IN ANČ N Í HO VÝBORU ZMČ BRNO-LÍŠE Ň ze dne 7. 9. 2015

Z ÁPIS č. 6/2015 8. ZASE D ÁN Í F IN ANČ N Í HO VÝBORU ZMČ BRNO-LÍŠE Ň ze dne 7. 9. 2015 Z ÁPIS č. 6/2015 8. ZASE D ÁN Í F IN ANČ N Í HO VÝBORU ZMČ BRNO-LÍŠE Ň ze dne 7. 9. 2015 ÚČASTNÍCI ZASEDÁNÍ: Ing. Tomáš Klíma, Ing. Michal Kuba, Gabriela Adámková, Ing. Radek Neužil LL.M, Ing. Jan Sadecký

Více

Obec Ždánov Ždánov 49, 344 01Domažlice osoba oprávněná k podpisu smlouvy: JUDr. Václav Pflug, starosta IČ: 00572594

Obec Ždánov Ždánov 49, 344 01Domažlice osoba oprávněná k podpisu smlouvy: JUDr. Václav Pflug, starosta IČ: 00572594 Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky, na základě usnesení ZPK č. 857/15 ze dne

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem

Více