Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Poříčany, okres Kolín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Poříčany, okres Kolín"

Transkript

1 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Poříčany, okres Kolín VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok a o hospodaření školy za rok 2009 Vypracovala ředitelka školy: Mgr. Květa Suchánková, Ph.D.

2 Výroční zpráva o činnosti školy v roce Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Poříčany, okres Kolín Adresa školy Školní 300, Poříčany Právní forma příspěvková organizace IČO IZO Identifikátor právnické osoby Vedení školy ředitelka:mgr. Květa Suchánková, Ph.D. zástupce ředitele: Ing. Václav Pěnkava Kontakt tel.: www: zsporicany.cz 1.2 Zřizovatel Název zřizovatele Obec Poříčany Adresa zřizovatele Poříčany 235, IČO Kontakt tel.: fax: www: obec-poricany.cz 1.3 Širší vedení školy Ředitelka školy Zástupce ředitele Ekonomka školy Vedoucí učitelka MŠ Vedoucí vychovatelka druţiny Vedoucí školní jídelny Mgr. Květa Suchánková, Ph.D. Ing. Václav Pěnkava Ing. Jana Šafářová Věra Trnková Jana Hozmanová Hana Cháberová 1.4 Součásti školy Kapacita Mateřská škola 56 Základní škola 270 Školní druţina 60 Školní klub 30 Školní jídelna ZŠ a MŠ 350

3 1.5 materiálně-technické podmínky školy rozvrţení prostor Počet tříd/ oddělení Mateřská škola 2 1. stupeň ZŠ 5 2. stupeň ZŠ 4 Školní druţina 2 Školní jídelna ZŠ Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 9 Kontakt předseda Marcela Hamplová Sloţení školské rady Rodiče: Marcela Hamplová, Petra Kopcová, Jitka Musilová Pedagogové: Mgr. Alena Černá, Ing. Václav Pěnkava, Věra Trnková Zástupci obce: Jaroslav Hampl, Mgr. Hana Teršová, Jana Vosecká 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód C/001 Obor vzdělání Základní škola 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j / , 5., 9. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ZŠ Poříčany/5-2009) 1., 2., 3, 6., 7., 8. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ( 2009) 1., 2. V tomto roce byly přepracovány vzdělávací programy ZŠ i MŠ, aby byla dosaţena jejich kompatibilita s RVP ZŠ a RVP MŠ. Se souhlasem zřizovatele i školské rady se podle těchto dokumentů vyučuje od

4 2.3 Počty ţáků k Žáci 1. st st. 66 Celkem Průměrný počet ţáků ve třídě 1. st. 21,4 2. st. 16,5 Celkově 19,2 3 Údaje o pracovnících školy 3.1 Personální zabezpečení činnosti školy Kvalifikovaní pracovníci v % Nekvalifikovaní pracovníci v % I. stupeň 0 0% 5 100% II. stupeň 8 72,7% 3 27,3% Speciální pedagog 1 100% 0 0% Vychovatelé 1 25% 3 75% MŠ 3 75% 1 25% 3.2 Další údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

5 4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy a zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení 4.1 Studium pro splnění kvalifikačních předpokladů 1x 1x 2. st. 1x 2. st. 1x 1. st. FS pro ředitele škol Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem. Z - Aj dokončení Filozofická fakulta Karlovy univerzity, obor pedagogika, 3. roč. Pedagogické fakultě UJEP Ústí nad Labem, 1.st., 3. roč. 4.2 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 1 x 2. st. Instruktor lyžování 1x 1. st. Instruktor lyžování 1 x 2. st. Seminář ČEZu-Svět energie, Kolín 1 x 2. st. Správa a řízení školství Praha Fascinujte svět přírodními vědami: 1 x 2. st. nanotechnologie Praha 1 x 2. st. Elementární částice hmoty Praha Spec.ped. SPU-Praha Školení zdravotníků - Praktická výuka češtiny na 1 x 1. st. 1. stupni ZŠ podle ŠVP 1 x 2. st. Poetika, čtenářství 1 x MŠ Proč dítě v MŠ nezvládá klíčové kompetence? 1 x MŠ Co je to, když se řekne psychologické vyšetření 1 x MŠ 1x MŠ Jak zajistit bezpečnost dětí při školních a mimoškolní akcích Cvičení pro správné mluvení 1 x 2. st. Toulavý autobus po školních zahradách 1 x 2. st. Seminář z ruského jazyka Praha 1 x 2. st. 1 x 2. st. 1x 1. st. 1x 1x MŠ Alles klar - metodika nové učebnice NJ pro ZŠ a gymnázia seminář DVPP - Ochrana a zpracování osobních údajů Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, sociální pedagogika se zaměřením na etopedii, 2. roč. studia. Manažerská příprava Studium pro vychovatele 3. roč., PedF UK

6 5 Zápis k povinné školní docházce a přijímání ţáků do středních škol 5.1 Zápis k povinné školní docházce K zápisu do základní školy přišlo 39 zájemců. počet prvních tříd počet dětí přijatých do první třídy z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2009/ Komentář: U zápisu bylo přijato 32 dětí, dvě nenastoupí z důvodu stěhování. 5.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 3 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 7 1 e) počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 11 1

7 Třída Pololetí Počet ţáků Děvčata Chlapci průměr třídy Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl 6 Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků 6.1 Přehled o výsledcích vzdělávání ţáků , , , , , , , , , , , , , , , , , , Celkový přehled k : Počet Prospělo Neprospělo žáků s vyznamenáním 1. stupeň stupeň Celkem

8 Třída Počet ţáků 6.2 Přehled o chování sníţená známka z chování Důtky Pochvaly známka počet Druh Počet druh Počet ptu ptu ptu NTU 1 ptu DTU DŘŠ 3 1 ptu NTU 2 ptu přš NTU DTU 3 1 přš DŘŠ 2 ptu Vysvětlivky: DTU důtka třídního učitele NTU napomenutí třídního učitele DŘŠ důtka ředitele školy ptu pochvala třídního učitele přš pochvala ředitelky školy Celkový přehled k : Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ 1. stupeň stupeň Celkem

9 6.3 Údaje o integrovaných ţácích Druh postižení: Ročník Počet žáků Sluchové postiţení Zrakové postiţení S vadami řeči Tělesné postiţení S kombinací postiţení S vývojovými poruchami učení 2, 4., 6., 7., Komentář: Pro všechny integrované děti byly zpracovány individuální vzdělávací plány a pravidelně probíhají dle doporučení PPP reedukační nápravy.

10 7 Průběh a výsledky vzdělávání Výuka probíhá v souladu s obecnými cíli a zásadami vzdělávání, a to v oblasti předškolního i základního vzdělávání. Respektujeme individuální vzdělávací potřeby ţáků. Výsledky vzdělávání jsou monitorovány pravidelným testováním. 7.1 Testy Test čtenářské gramotnosti Listopad Účast 4. aţ 9. třída. Výsledky: Škola se účastnila neplacené verze. Výsledky byly poskytnuty pouze jednotlivcům. Ti měli moţnost zdokonalování na základě individuálního hesla. Test ukázal na velmi malou čtenářskou gramotnost našich ţáků, kteří z devadesáti procent nepřesáhly koecifient 0,5 (polovina úkolů). On-line přezkoušení počítačové gramotnosti Březen 2010 online test IT dovedností nazvaný IT Fitness. Test byl jednou ze součástí celoevropské kampaně e-skills Week 2010 (Evropský týden IT dovedností 2010) zaměřené na podporu zdokonalování IT dovedností u široké veřejnosti a na zvýšení motivace mladých lidí ke studiu a práci v IT oborech). Výsledky: nejlepší 43 %, nejhorší 14%, průměr 22,8% Účast 9. třída. Matematická soutěţ v řešení logických úloh KLOKAN proběhlo školní kolo. 7.2 Školní vzdělávací programy Základní a mateřská škola od září 2009 pracuje podle nových verzí ŠVP. Oba programy jsou ţivé a je nadále pokračováno na jejich vývoji. 7.3 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V průběhu školního roku 2009/2010 bylo ţákům ZŠ Poříčany předloţeno široké spektrum aktivit a osvětových přednášek týkajících se prevence sociálně patologických jevů. V rámci vyučovacích hodin předmětů občanská výchova, rodinná výchova a chemie byli ţáci seznámeni a poučeni o nebezpečí uţívání návykových látek. Zvýšená pozornost byla věnována zejména prevenci kouření v 8. a 9. ročníku, kde je vysoký počet ţáků kuřáků. Na 2. stupni bylo provedeno dotazníkové šetření týkající se této problematiky. (Výsledky Viz PŘÍLOHA 1) V předmětu ICT byli ţáci poučeni o nebezpečí spojené s pouţíváním počítačových a komunikačních technologií. Tato forma komunikace je mezi ţáky velmi rozšířena a je tedy nutné, aby ţáci věděli o moţných nebezpečích a byli schopni se účinně chránit. Sexuální výchově a prevenci AIDS se ţáci věnovali v rámci předmětu rodinná výchova, účastnili se také osvětové a informační kampaně Červená stuţka V tomto předmětu se ţáci také učili správné ţivotosprávě a dozvěděli se o nebezpečí spojené s poruchami příjmy potravy jako je především mentální anorexie a bulimie. Dále proběhly přednášky a aktivity ve spolupráci s Policií ČR zaměřené na zvýšení právního povědomí ţáků, následky spojené s porušováním předpisů a moţnosti jak se různým patologickým jevům bránit (témata přednášek: Prevence kriminality, Drogy, Kázeň, Dopravní bezpečnost, Šikana). Ţáci se také účastnili dopravních soutěţí zaměřených na pravidla silničního provozu a bezpečnou jízdu na jízdním kole.

11 V rámci projektu Balíček environmentálních výchovných programů realizovaného ve spolupráci s organizací Eko Domov z Kutné Hory se ţáci 7., 8. a 9. ročníku zapojili do workshopu Neklame vás reklama zaměřeného na klamy mediální reklamy a její vliv na člověka. V průběhu školního roku se mezi ţáky 6. a 7. ročníku objevily projevy nesnášenlivosti vůči romské menšině. Tyto projevy byly diskutovány v hodinách občanské výchovy a v hodinách třídnických, prevence tohoto jevu vyvrcholila týdenním projektem Ţijí mezi námi s podtitulem Ať různost není překáţkou, ale obohacením, zaměřeného na menšiny ţijící v České republice a jejich ţivot u nás. Velký důraz byl kladen na budování příznivého klimatu ve třídách (zvláště v 6. třídě, kde docházelo k tvoření skupin ţáků, které mezi sebou měly rozpory). Tyto problémy byly řešeny v hodinách občanské výchovy a v hodinách třídnických, dále byly organizovány společné třídní akce pro podporu dobrých vztahů mezi ţáky (cyklistické výlety, třídní výlety, lyţařský kurz, škola v přírodě, vodácký výcvik apod.). Pravidelné schůze Školního parlamentu učily děti odpovědnosti za společenství, ve kterém se nachází a vzájemné vztahy ţáků ve škole. Ţáci byli aktivně zapojeni do demokracie v praxi a měli moţnost se podílet na jejím fungování a na tvorbě jejích pravidel (např. se podíleli na rozdělování úkolů a s nimi spojené odpovědnosti do tříd v projektu Recyklohraní a další). Na obou stupních byla věnována zvýšená pozornost prevenci šikany, jejíţ náznaky se objevily v 5. třídě (po školním šetření ve spolupráci s rodiči aktérů nebyla šikana potvrzena). Prevence probíhala v jednotlivých třídách pod vedením třídních učitelů a učitelů OV, ţáci se účastnili besed a diskuzí na toto téma, v některých třídách proběhly i mezitřídní aktivity (společné hry a vycházky zaměřené na zlepšování vztahů mezi ţáky vedoucí ke sníţení netolerance k druhým). Po celý školní rok měli ţáci moţnost zapojovat se do různých odpoledních aktivit a krouţků, kterými zaplnili svůj volný čas. Tyto aktivity taktéţ přispěly k utuţování kamarádských vztahů, k slušnému chování vůči okolí a spoluţákům, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti a v neposlední řadě poskytly moţnost smysluplného vyuţití jejich volného času. Výrobky spojené nejen s odpoledními krouţky, ale i s výrobky z výtvarných a pracovních činností, ţáci mohli prezentovat na prodejních výstavách. Získané peníze slouţily na zakoupení dalšího materiálního zabezpečení či materiálu určeného k vyzdobení tříd, které celý rok soutěţily v péči o svěřený prostor. 7.4 Údaje o environmentální výchově (EVVO) Školní program environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (dále jen EVVO) je významnou sloţkou koncepce školy, která se prolíná výukou, výchovou i provozem školy. Základním cílem EVVO bylo: a) vytvoření předpokladů pro získání ekologické gramotnosti získat znalosti pro pochopení vztahů člověka a biosféry naučit se uvaţovat v souvislostech prevence ekologických problémů b) vytvoření předpokladů pro formování ekologické etiky preference hierarchie ţivotních hodnot zaloţené na úctě k ţivotu, zdraví a lásce k přírodě Přehled aktivit, kterými jsme se pokusili dané cíle naplnit: ODPADY: Sběr a třídění papíru Sběr PET lahví do určeného kontejneru Zpětný odběr baterií a drobného elektrozařízení tř. všichni uč tř. všichni uč tř. všichni uč.

12 Odběr baterií se uskutečňuje v rámci školního recyklačního programu RECYKLOHRANÍ, který probíhá v celé ČR pod záštitou MŠMT. V rámci tohoto programu ţáci plnili jednotlivé scénáře a dílčí úkoly, které jsou součástí soutěţe o ceny. Naše škola získala v letošním roce např. fotoaparát. 7.5 Výchovné a kariérové poradenství Výchovné poradenství bylo školou zajišťováno v rámci činnosti speciální pedagoţky, která vedla reedukace integrovaných ţáků a zajišťovala přípravu IVP. Ţáci i rodiče mají k dispozici v MŠ i ZŠ schránku důvěry, kterou mohou vyuţívat pro vlastní dotazy, připomínky. Kariérové poradenství bylo zaměřeno na ţáky 8. a hlavně 9. ročníků. Bylo pořádáno náborové setkání škol s rodiči. Kaţdý z učitelů má pravidelné konzultační hodiny, které mohou vyuţívat rodiče, ale i ţáci pro individuální konzultace. 8 Údaje o aktivitách a prezentaci ZŠ a MŠ, druţiny a klubu na veřejnosti 8.1 Akce a prezentace MŠ ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN 16. loutková pohádka v MŠ společně s MŠ Chrást, Potrestaná lakota /divadelní společnost Kůzle 5. hudební program v MŠ s Chrástem: Jedeme na safari p.malá 27. loutková pohádka v MŠ s Chrástem: Anička a pohádka s dobrým koncem p. Dymáček 3. divadelní představení v Poděbradech : Princ Bajaja 20. loutkové představení v MŠ : O chytrých prasátkách p. Lhotáková 25. divadlo v Nymburce: Čert a Káča s Kounicemi 3. Cesta do Betléma -pohádka s koledami v MŠ s Chrástem 4. mikulášská nadílka:ţáci ZŠ 10. vánoční besídka pro rodiče 21. divadelní představení v Poděbradech: Ferda mravenec 26. Den otevřených dveří 4. zápis do 1. Třídy 23. Praha Planetárium: O rozpůlené hvězdě se ZŠ 25. masopustní karneval v MŠ 3. loutkové představení v MŠ s Chrástem : Trampoty kouzelníka Bonifáce p. Lhotáková 19. společnost Kůzle ;pohádka v MŠ ::Cukrářské Tintilimintili s Chrástem 22. pohádka v MŠ : Kudy cesta do divadla ; p.pištěk ZAHÁJEN PLAVECKÝ VÝCVIK 29. Skanzen v Přerově Velikonoční tradice 29. velikonoční prodejní výstava

13 DUBEN KVĚTEN ČERVEN 22. Den Země akce s ekologickým tématem-sběr odpadků v okolí MŠ 23. Poděbrady s Chrástem: představení v rámci festivalu divadelní školy z Prahy Pohádky naší babičky pro šikovné kluky a holčičky 18. Poděbrady s Chrástem: O Kubovi ze smolné Lhoty 1. Den dětí- výlet MŠ,dětí a rodičů / zámek Loučeň 2. fotografování dětí 4. hudební program p.bílý, v MŠ Letem,světem 9. a 10. Beseda s policií na téma dopravy 16. Putování ţáka Nezbedy s Chrástem 18. Zahradní slavnost akce rodičů, MŠ, ZŠ / program pro děti a spaní v MŠ/ 23. Loučení s předškoláky

14 8.2 Akce a prezentace ZŠ Datum Předmět Popis akce 1.9. Slavnostní zahájení školního roku 7.9. Dopravní hřiště Kolín TV Dopravní hřiště Kolín TV Sportovní den Divadlo Kolín - BESIP ČJ Knihovna ČB - Ondřej Sekora 6.10 VV, D Muzeum Kolín - Pravěk, středověk Tv Dopravní hřiště Kolín Z Na kole Pošembeřím Tv Dopravní hřiště Kolín Ov Burza škol Kolín Volba předsedy školního parlamentu Př, Fy, Che EVVO - první cyklus, odpady Letem světem - vypouštění balónků s adresou školy - projekt ZŠ a MŠ Tv Dopravní výchova Kolín Př, Fy, Che EVVO - druhý cyklus, energie Č,Vl Kino Český Brod, "Ať ţijí rytíři" TV Sálová kopaná - okrskové kolo PČ IPS Kolín PČ Vánoční jarmark Tv,Pr Prevence kriminality TV Sálová kopaná - okresní finále Př. Vodní svět Pč, OV Úklid v městském parku Př Národní muzeum, Vodní svět Tv Dopravní výchova - p. Brzák Čj Knihovna ČB - Vánoční čas Pc Svíčkárna, skanzen Přerov KMD Divadlo ABC, Lakomá Barka Čj Divadlo Na Fidlovačce, Lucerna Př,Fy EVVO- třetí cyklus "voda" Tv Sportovní odpoledne Pečky Slovanský dům, film Avatar KMD Divadlo pod Palmovkou, Sugar TV Lyţařský výcvik chata MUHU Divadlo Na Fidlovačce,Balada pro banditu Př,Fy EVVO - čtvrtý cyklus "reklama" TV Okrskové kolo v sálové kopané. Kolín 5. ZŠ Příběh planety Země (Národní Př,Čj,EVVO muzeum), Muzeum pověstí EVVO Kino IMAX Avatar

15 23.2. Př,EVVO NM - Příběh planety Země; kino IMAX - Avatar Čj Mikulášovy patálie - kino Čes.Brod Prv Planetárium Praha 3.3. Čj Trampony kouzelníka Bonifáce 31.3 Př Beneš - Lát exkurze Prv Svíčkárna Rodas Šestajovice KMD Divadlo Hybernia : Baron Prášil OV Beseda s PČR - drogy, kázeň OV Beseda s PČR - drogy, kázeň Čj Kino Český Brod "Dešťová víla" Škola v přírodě Pc Svíčkárna Rodas Šestajovice Exkurze Praha Památník národního písemnictví turnaj v minikopané ZŠ - Kolín PČR - Drogy, kázeň TV Školní kolo dopravní soutěţe Vl Beseda s PČR - drogy, kázeň D Po stopách Jiřího z Poděbrad TV Soutěţ ve volejbale v Pečkách Celoškolní projekt o národnostních menšinách v ČR "Ţijí mezi námi" 4.5. TV MC Donald s Cup - pořádání okrskového kola a účast na něm Výstava Vietnam v Praze 6.5. TV Okresní soutěţ zdravotních hlídek Škola v přírodě ČJ Kniţní veletrh Praha 17.5 Čj Představení Národní divadlo Prv Beseda s PČR - doprava bezpeč Vl Podlipanské muzeum Český Brod TV Okresní kolo - dopravní soutěţ TV Minikopaná Kolín okresní kolo OV Exkurze Foto Tichý Nymburk Školní výlet Máchovo jezero 1.6. Vl, Př Výlet - Loučeň, Staré Hrady 1.6. Z, PP, ČJ Na kole do Kerska 4.6. KMD Divadlo Semafor Praha Školní výlet Adršpašské skály, Jiráskova chata, Babičinno údolí Spaní ve škole ČJ Pasování na čtenáře Samopše - vodácký výlet Př Štefánikova hvězdárna Prv, Př Lesní dobrodruţství Prv ZOO Praha Třídní výlet - Jinonické rybníky Slavnostní vyhodnocení školního roku Slavnostní rozloučení s ţáky třídy

16 8.3 Aktivity školní druţiny a klubu Výroba adventních věnců a svícnů. Nácvik vánočního představení pro rodiče. Vycházka ke krmelci krmení lesní zvěře. Vánoční vystoupení s nadílkou. Batika triček a ubrousků. Příprava velikonočního jarmarku. Prodej výrobků na velikonočním jarmarku. Účast v soutěţi Zlatý paragraf Týden sportu: Olympiáda trochu jinak. Osazování truhlíků výzdoba před šk. druţinou Hledání pokladu Hraběnky Kounicové oslava Dne dětí. V září 2009 byl na naší škole zřízen Školní klub. Docházejí sem ţáci nejen druhého stupně, ale i několik ţáků prvního stupně. Zabýváme se zde převáţně činnostmi relaxačními k načerpání nových sil před odpoledním vyučováním. Zároveň ţáci věnují péči našim morčatům a květinové výzdobě. Součástí je i výtvarná pracovní činnost. Při klubu jsou zřízeny zájmové útvary, které byly ţáky hojně navštěvovány. Patří mezi ně Jóga, Cvičení na míčích, Flétna, Malý podnikatel květinářství, Německý jazyk, Šikovné ruce, Taneční aerobic, Mladý zdravotník, Vybíjená. Celkem bylo odučeno v komerčních krouţcích 188 hodin.

17 8.4 Činnost školní jídelny Měsíc Počet porcí Ţáci Zaměstnanci Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Měsíc Počet porcí Důchodci Cizí Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen

18 9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V tomto roce školu inspekce nenavštívila. 10 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení V rámci krouţků byly otevřeny i krouţky pro dospělé. Celý rok se zde vyučoval ve večerních hodinách německý jazyk a zájemci byli připravováni na státní zkoušku ze psaní na PC. 11 Zapojení školy do projektů (mezinárodních, domácích) Škola v současné době není zapojena do mezinárodního projektu. MŠ i ZŠ je zapojena do Recyklohraní, coţ je dlouhodobý projekt se zaměřením na ekologický přístup k ţivotnímu prostředí. 12 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. Škola spolupracuje s těmito organizacemi: SKAV, ÚIV, PedF UK, APU, ASŘŠ, ČAPV, PAU, ČPDS. 13 Přehled o poskytnutých informacích Ve školním roce 2009/10 nebyly na základě zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím vyţádány ţádné formace nad rámec informací zveřejněných vyvěšením nebo umístěním na webové adrese 14 Základní údaje o hospodaření školy Údaje o hospodaření školy jsou uvedeny za kalendářní rok 2009 Viz PŘÍLOHA 2, 3, 4, 5, 6

19 Závěr: Školní rok byl druhý rok po změně ve vedení školy. Závěr roku přinesl nutné personální změny, které vedly ke zvýšení kvalifikovanosti prvního stupně. Škola, druţina i školka začala aktivně vyuţívat svůj školní vzdělávací program v oblasti krátkodobého i dlouhodobého plánování, které slouţí k zpřehlednění aktivit školy, druţiny a školky pro kontrolní orgány, ale i pro ţáky a rodiče. Cílené plánování vede ke zvýšené efektivitě vzdělávacího procesu. V tomto roce byly zakoupeny nové pomůcky a učebnice např. pro výuku českého jazyka a literatury pro ţáky ročníku a další učebnice, které bylo nezbytně nutné obměnit. Začaly pracovat předmětové komise jednotlivých předmětů. Intenzivně se věnujeme práci s integrovanými dětmi a cíleně podporujeme ţáky se SPU a jinak znevýhodněné ţáky, ale i ţáky talentované. Cíleně pracujeme v oblasti prevence sociálně patologických jevů a environmentální výchova prostupuje celým vzděláváním. V tomto školním roce byla navýšena kapacita MŠ z 50 na 56, coţ vyţadovalo interiérové úpravy v MŠ. Toto navýšení nestačilo, a proto byla zahájena výstavba třetího oddělení MŠ. Oddělení MŠ bylo postaveno v průběhu letních prázdnin jako referenční stavba firmy Touax. Ve škole probíhaly další rekonstrukce. Kompletně rekonstruovány byly dvě třídy druhého stupně, kabinet prvního stupně a byla zbudována další třída v hospodářské budově školy. Všechny aktivity byly financovány obecním úřadem, z uplatněných pojistek a ze sponzorských darů. Ve škole, druţině, klubu i mateřské škole probíhají postupné změny, které směřují k naplnění základních vzdělávacích cílů a funkcí státních vzdělávacích institucí. Zpracovala: Mgr. Květa Suchánková, Ph.D. Zpráva byla dne schválena Školskou radou. Přílohy PŘÍLOHA 1 Výsledky výzkumu - Kouření PŘÍLOHA 2 Rozbor hospodaření rok 2009 PŘÍLOHA 3 Podrobnější rozbor čerpání obecních financí 2009 PŘÍLOHA 4 Rozvaha sestavená k PŘÍLOHA 5 Výkaz zisku a ztrát k PŘÍLOHA 6 Příloha k účetní závěrce k

20 PŘÍLOHA 1 Zpracování dotazníku o kouření (2009/2010) (Mgr. Alena Černá) Šetření proběhlo mezi ţáky Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Poříčany, účastnili se ţáci 2. stupně (9 ţáků 9. ročníku, 17 ţáků 8. ročníku, 11 ţáků 7. ročníku, 19 ţáků 6. ročníku). 54% ţáků 2. stupně patří mezi kuřáky, 16% jich kouří denně. V průměru ţáci kouří 30 cigaret denně (jejich spotřeba se liší od 4 cigaret za týden po 140 cigaret za týden, nejvíce ţáci udávali cigaret za týden). Téměř 20 % ţáků, kteří jsou kuřáky, by se v případě, ţe by měli moţnost rozhodnout se, zda znovu začít kouřit či ne, rozhodli opět začít kouřit. 13 % 6. třída 58 % rodičů ţáků 6. třídy jsou kuřáci. 26 % ţáků 6. třídy jiţ někdy zkoušelo kouřit (poprvé kouřili cigaretu ve věku 9, 10 a 11 let). 15 % ţáků stále příleţitostně kouří (v průměru 2, 3 a 12 cigaret týdně). 7. třída 63 % rodičů ţáků 7. třídy jsou kuřáci. 73 % ţáků 7. třídy jiţ někdy zkoušelo kouřit (poprvé kouřili cigaretu ve věku 10, 11 či 12 let). Jeden ţák kouří pravidelně (20 cigaret denně). 8. třída 90 % ţáků 8. ročníku uvedlo, ţe někdo z jejich rodičů je kuřák. 83 % ţáků jiţ někdy kouřilo cigaretu 24 % ţáků kouří denně (3, 7 a 10 cigaret za den) 9. třída 80 % ţáků uvedlo, ţe někdo z jejich rodičů je kuřákem. 90 % ţáků jiţ někdy zkoušelo kouřit cigaretu (poprvé ve věku 10, 13 a 14 letech, v jednom případě jiţ v 6 letech). 44 % ţáků kouří příleţitostně (průměrně uváděli kolem 20 cigaret za týden). Stejný počet (44 %) ţáků kouří denně (jejich spotřeba cigaret je 20 aţ 40 týdně, v jednom případě je to 140 cigaret za týden). ţáků-kuřáků neplánuje v budoucnu s kouřením přestat. Většině ţáků na kouření vadí zápach kouře a zápach, který se usazuje na oblečení apod. Dále několika ţákům vadí cena cigaret, pouze 14 % ţáků uvedlo, ţe kouření cigaret škodí zdraví.

21 Příloha č. 2 Rozbor hospodaření v roce 2009 celkem: dotace státní dotace zřizovatele poplatky MŠ poplatky ŠD komerční činnost stravování kom. sponz. dary Dotace - výnosy: Náklady celkem: platy vč. OON odvody na pojistné odvody FKSP ONIV spotřeba plynu spotřeba elektřiny spotřeba vody stočné materiál ochranné pomůcky drobný dlouhodobý majetek cestovné sluţby opravy spotřeba potravin výsledek hospodaření Tento HV bude pouţit na úhradu ztráty z minulých let.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011 2012 Dne 1. 9. 2012 Zpracoval: Mgr. Petr Vrána, ředitel školy 1 OBSAH: strana A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 B. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ 5 C. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 IČO: 63154617 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2009/2010.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2009/2010. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2009/2010. I. Základní škola II. Výchovné poradenství III. Minimální preventivní program IV. EVVO V. ICT I. Základní škola 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Zajišťujeme i ozdravné pobyty do zahraničí, při kterých je kladen důraz na prolomení jazykových bariér, poznávání různých kultur, pochopení

Zajišťujeme i ozdravné pobyty do zahraničí, při kterých je kladen důraz na prolomení jazykových bariér, poznávání různých kultur, pochopení Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2007-08 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2008 Školská rada schválila dne 22.10.2008 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Boţičany, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Mgr. Jarmila Višňovcová 25. 9. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Lovosice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období 1.9.2010 30.6.2011 Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy... 4 1.1 Organizace školního

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1

Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokáţu Zprávu vypracovala Mgr. Eva Kašparová, ředitelka školy v.z. do

Více