Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Poříčany, okres Kolín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Poříčany, okres Kolín"

Transkript

1 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Poříčany, okres Kolín VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok a o hospodaření školy za rok 2009 Vypracovala ředitelka školy: Mgr. Květa Suchánková, Ph.D.

2 Výroční zpráva o činnosti školy v roce Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Poříčany, okres Kolín Adresa školy Školní 300, Poříčany Právní forma příspěvková organizace IČO IZO Identifikátor právnické osoby Vedení školy ředitelka:mgr. Květa Suchánková, Ph.D. zástupce ředitele: Ing. Václav Pěnkava Kontakt tel.: www: zsporicany.cz 1.2 Zřizovatel Název zřizovatele Obec Poříčany Adresa zřizovatele Poříčany 235, IČO Kontakt tel.: fax: www: obec-poricany.cz 1.3 Širší vedení školy Ředitelka školy Zástupce ředitele Ekonomka školy Vedoucí učitelka MŠ Vedoucí vychovatelka druţiny Vedoucí školní jídelny Mgr. Květa Suchánková, Ph.D. Ing. Václav Pěnkava Ing. Jana Šafářová Věra Trnková Jana Hozmanová Hana Cháberová 1.4 Součásti školy Kapacita Mateřská škola 56 Základní škola 270 Školní druţina 60 Školní klub 30 Školní jídelna ZŠ a MŠ 350

3 1.5 materiálně-technické podmínky školy rozvrţení prostor Počet tříd/ oddělení Mateřská škola 2 1. stupeň ZŠ 5 2. stupeň ZŠ 4 Školní druţina 2 Školní jídelna ZŠ Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 9 Kontakt předseda Marcela Hamplová Sloţení školské rady Rodiče: Marcela Hamplová, Petra Kopcová, Jitka Musilová Pedagogové: Mgr. Alena Černá, Ing. Václav Pěnkava, Věra Trnková Zástupci obce: Jaroslav Hampl, Mgr. Hana Teršová, Jana Vosecká 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód C/001 Obor vzdělání Základní škola 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j / , 5., 9. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ZŠ Poříčany/5-2009) 1., 2., 3, 6., 7., 8. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ( 2009) 1., 2. V tomto roce byly přepracovány vzdělávací programy ZŠ i MŠ, aby byla dosaţena jejich kompatibilita s RVP ZŠ a RVP MŠ. Se souhlasem zřizovatele i školské rady se podle těchto dokumentů vyučuje od

4 2.3 Počty ţáků k Žáci 1. st st. 66 Celkem Průměrný počet ţáků ve třídě 1. st. 21,4 2. st. 16,5 Celkově 19,2 3 Údaje o pracovnících školy 3.1 Personální zabezpečení činnosti školy Kvalifikovaní pracovníci v % Nekvalifikovaní pracovníci v % I. stupeň 0 0% 5 100% II. stupeň 8 72,7% 3 27,3% Speciální pedagog 1 100% 0 0% Vychovatelé 1 25% 3 75% MŠ 3 75% 1 25% 3.2 Další údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

5 4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy a zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení 4.1 Studium pro splnění kvalifikačních předpokladů 1x 1x 2. st. 1x 2. st. 1x 1. st. FS pro ředitele škol Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem. Z - Aj dokončení Filozofická fakulta Karlovy univerzity, obor pedagogika, 3. roč. Pedagogické fakultě UJEP Ústí nad Labem, 1.st., 3. roč. 4.2 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 1 x 2. st. Instruktor lyžování 1x 1. st. Instruktor lyžování 1 x 2. st. Seminář ČEZu-Svět energie, Kolín 1 x 2. st. Správa a řízení školství Praha Fascinujte svět přírodními vědami: 1 x 2. st. nanotechnologie Praha 1 x 2. st. Elementární částice hmoty Praha Spec.ped. SPU-Praha Školení zdravotníků - Praktická výuka češtiny na 1 x 1. st. 1. stupni ZŠ podle ŠVP 1 x 2. st. Poetika, čtenářství 1 x MŠ Proč dítě v MŠ nezvládá klíčové kompetence? 1 x MŠ Co je to, když se řekne psychologické vyšetření 1 x MŠ 1x MŠ Jak zajistit bezpečnost dětí při školních a mimoškolní akcích Cvičení pro správné mluvení 1 x 2. st. Toulavý autobus po školních zahradách 1 x 2. st. Seminář z ruského jazyka Praha 1 x 2. st. 1 x 2. st. 1x 1. st. 1x 1x MŠ Alles klar - metodika nové učebnice NJ pro ZŠ a gymnázia seminář DVPP - Ochrana a zpracování osobních údajů Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, sociální pedagogika se zaměřením na etopedii, 2. roč. studia. Manažerská příprava Studium pro vychovatele 3. roč., PedF UK

6 5 Zápis k povinné školní docházce a přijímání ţáků do středních škol 5.1 Zápis k povinné školní docházce K zápisu do základní školy přišlo 39 zájemců. počet prvních tříd počet dětí přijatých do první třídy z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2009/ Komentář: U zápisu bylo přijato 32 dětí, dvě nenastoupí z důvodu stěhování. 5.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 3 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 7 1 e) počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 11 1

7 Třída Pololetí Počet ţáků Děvčata Chlapci průměr třídy Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl 6 Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků 6.1 Přehled o výsledcích vzdělávání ţáků , , , , , , , , , , , , , , , , , , Celkový přehled k : Počet Prospělo Neprospělo žáků s vyznamenáním 1. stupeň stupeň Celkem

8 Třída Počet ţáků 6.2 Přehled o chování sníţená známka z chování Důtky Pochvaly známka počet Druh Počet druh Počet ptu ptu ptu NTU 1 ptu DTU DŘŠ 3 1 ptu NTU 2 ptu přš NTU DTU 3 1 přš DŘŠ 2 ptu Vysvětlivky: DTU důtka třídního učitele NTU napomenutí třídního učitele DŘŠ důtka ředitele školy ptu pochvala třídního učitele přš pochvala ředitelky školy Celkový přehled k : Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ 1. stupeň stupeň Celkem

9 6.3 Údaje o integrovaných ţácích Druh postižení: Ročník Počet žáků Sluchové postiţení Zrakové postiţení S vadami řeči Tělesné postiţení S kombinací postiţení S vývojovými poruchami učení 2, 4., 6., 7., Komentář: Pro všechny integrované děti byly zpracovány individuální vzdělávací plány a pravidelně probíhají dle doporučení PPP reedukační nápravy.

10 7 Průběh a výsledky vzdělávání Výuka probíhá v souladu s obecnými cíli a zásadami vzdělávání, a to v oblasti předškolního i základního vzdělávání. Respektujeme individuální vzdělávací potřeby ţáků. Výsledky vzdělávání jsou monitorovány pravidelným testováním. 7.1 Testy Test čtenářské gramotnosti Listopad Účast 4. aţ 9. třída. Výsledky: Škola se účastnila neplacené verze. Výsledky byly poskytnuty pouze jednotlivcům. Ti měli moţnost zdokonalování na základě individuálního hesla. Test ukázal na velmi malou čtenářskou gramotnost našich ţáků, kteří z devadesáti procent nepřesáhly koecifient 0,5 (polovina úkolů). On-line přezkoušení počítačové gramotnosti Březen 2010 online test IT dovedností nazvaný IT Fitness. Test byl jednou ze součástí celoevropské kampaně e-skills Week 2010 (Evropský týden IT dovedností 2010) zaměřené na podporu zdokonalování IT dovedností u široké veřejnosti a na zvýšení motivace mladých lidí ke studiu a práci v IT oborech). Výsledky: nejlepší 43 %, nejhorší 14%, průměr 22,8% Účast 9. třída. Matematická soutěţ v řešení logických úloh KLOKAN proběhlo školní kolo. 7.2 Školní vzdělávací programy Základní a mateřská škola od září 2009 pracuje podle nových verzí ŠVP. Oba programy jsou ţivé a je nadále pokračováno na jejich vývoji. 7.3 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V průběhu školního roku 2009/2010 bylo ţákům ZŠ Poříčany předloţeno široké spektrum aktivit a osvětových přednášek týkajících se prevence sociálně patologických jevů. V rámci vyučovacích hodin předmětů občanská výchova, rodinná výchova a chemie byli ţáci seznámeni a poučeni o nebezpečí uţívání návykových látek. Zvýšená pozornost byla věnována zejména prevenci kouření v 8. a 9. ročníku, kde je vysoký počet ţáků kuřáků. Na 2. stupni bylo provedeno dotazníkové šetření týkající se této problematiky. (Výsledky Viz PŘÍLOHA 1) V předmětu ICT byli ţáci poučeni o nebezpečí spojené s pouţíváním počítačových a komunikačních technologií. Tato forma komunikace je mezi ţáky velmi rozšířena a je tedy nutné, aby ţáci věděli o moţných nebezpečích a byli schopni se účinně chránit. Sexuální výchově a prevenci AIDS se ţáci věnovali v rámci předmětu rodinná výchova, účastnili se také osvětové a informační kampaně Červená stuţka V tomto předmětu se ţáci také učili správné ţivotosprávě a dozvěděli se o nebezpečí spojené s poruchami příjmy potravy jako je především mentální anorexie a bulimie. Dále proběhly přednášky a aktivity ve spolupráci s Policií ČR zaměřené na zvýšení právního povědomí ţáků, následky spojené s porušováním předpisů a moţnosti jak se různým patologickým jevům bránit (témata přednášek: Prevence kriminality, Drogy, Kázeň, Dopravní bezpečnost, Šikana). Ţáci se také účastnili dopravních soutěţí zaměřených na pravidla silničního provozu a bezpečnou jízdu na jízdním kole.

11 V rámci projektu Balíček environmentálních výchovných programů realizovaného ve spolupráci s organizací Eko Domov z Kutné Hory se ţáci 7., 8. a 9. ročníku zapojili do workshopu Neklame vás reklama zaměřeného na klamy mediální reklamy a její vliv na člověka. V průběhu školního roku se mezi ţáky 6. a 7. ročníku objevily projevy nesnášenlivosti vůči romské menšině. Tyto projevy byly diskutovány v hodinách občanské výchovy a v hodinách třídnických, prevence tohoto jevu vyvrcholila týdenním projektem Ţijí mezi námi s podtitulem Ať různost není překáţkou, ale obohacením, zaměřeného na menšiny ţijící v České republice a jejich ţivot u nás. Velký důraz byl kladen na budování příznivého klimatu ve třídách (zvláště v 6. třídě, kde docházelo k tvoření skupin ţáků, které mezi sebou měly rozpory). Tyto problémy byly řešeny v hodinách občanské výchovy a v hodinách třídnických, dále byly organizovány společné třídní akce pro podporu dobrých vztahů mezi ţáky (cyklistické výlety, třídní výlety, lyţařský kurz, škola v přírodě, vodácký výcvik apod.). Pravidelné schůze Školního parlamentu učily děti odpovědnosti za společenství, ve kterém se nachází a vzájemné vztahy ţáků ve škole. Ţáci byli aktivně zapojeni do demokracie v praxi a měli moţnost se podílet na jejím fungování a na tvorbě jejích pravidel (např. se podíleli na rozdělování úkolů a s nimi spojené odpovědnosti do tříd v projektu Recyklohraní a další). Na obou stupních byla věnována zvýšená pozornost prevenci šikany, jejíţ náznaky se objevily v 5. třídě (po školním šetření ve spolupráci s rodiči aktérů nebyla šikana potvrzena). Prevence probíhala v jednotlivých třídách pod vedením třídních učitelů a učitelů OV, ţáci se účastnili besed a diskuzí na toto téma, v některých třídách proběhly i mezitřídní aktivity (společné hry a vycházky zaměřené na zlepšování vztahů mezi ţáky vedoucí ke sníţení netolerance k druhým). Po celý školní rok měli ţáci moţnost zapojovat se do různých odpoledních aktivit a krouţků, kterými zaplnili svůj volný čas. Tyto aktivity taktéţ přispěly k utuţování kamarádských vztahů, k slušnému chování vůči okolí a spoluţákům, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti a v neposlední řadě poskytly moţnost smysluplného vyuţití jejich volného času. Výrobky spojené nejen s odpoledními krouţky, ale i s výrobky z výtvarných a pracovních činností, ţáci mohli prezentovat na prodejních výstavách. Získané peníze slouţily na zakoupení dalšího materiálního zabezpečení či materiálu určeného k vyzdobení tříd, které celý rok soutěţily v péči o svěřený prostor. 7.4 Údaje o environmentální výchově (EVVO) Školní program environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (dále jen EVVO) je významnou sloţkou koncepce školy, která se prolíná výukou, výchovou i provozem školy. Základním cílem EVVO bylo: a) vytvoření předpokladů pro získání ekologické gramotnosti získat znalosti pro pochopení vztahů člověka a biosféry naučit se uvaţovat v souvislostech prevence ekologických problémů b) vytvoření předpokladů pro formování ekologické etiky preference hierarchie ţivotních hodnot zaloţené na úctě k ţivotu, zdraví a lásce k přírodě Přehled aktivit, kterými jsme se pokusili dané cíle naplnit: ODPADY: Sběr a třídění papíru Sběr PET lahví do určeného kontejneru Zpětný odběr baterií a drobného elektrozařízení tř. všichni uč tř. všichni uč tř. všichni uč.

12 Odběr baterií se uskutečňuje v rámci školního recyklačního programu RECYKLOHRANÍ, který probíhá v celé ČR pod záštitou MŠMT. V rámci tohoto programu ţáci plnili jednotlivé scénáře a dílčí úkoly, které jsou součástí soutěţe o ceny. Naše škola získala v letošním roce např. fotoaparát. 7.5 Výchovné a kariérové poradenství Výchovné poradenství bylo školou zajišťováno v rámci činnosti speciální pedagoţky, která vedla reedukace integrovaných ţáků a zajišťovala přípravu IVP. Ţáci i rodiče mají k dispozici v MŠ i ZŠ schránku důvěry, kterou mohou vyuţívat pro vlastní dotazy, připomínky. Kariérové poradenství bylo zaměřeno na ţáky 8. a hlavně 9. ročníků. Bylo pořádáno náborové setkání škol s rodiči. Kaţdý z učitelů má pravidelné konzultační hodiny, které mohou vyuţívat rodiče, ale i ţáci pro individuální konzultace. 8 Údaje o aktivitách a prezentaci ZŠ a MŠ, druţiny a klubu na veřejnosti 8.1 Akce a prezentace MŠ ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN 16. loutková pohádka v MŠ společně s MŠ Chrást, Potrestaná lakota /divadelní společnost Kůzle 5. hudební program v MŠ s Chrástem: Jedeme na safari p.malá 27. loutková pohádka v MŠ s Chrástem: Anička a pohádka s dobrým koncem p. Dymáček 3. divadelní představení v Poděbradech : Princ Bajaja 20. loutkové představení v MŠ : O chytrých prasátkách p. Lhotáková 25. divadlo v Nymburce: Čert a Káča s Kounicemi 3. Cesta do Betléma -pohádka s koledami v MŠ s Chrástem 4. mikulášská nadílka:ţáci ZŠ 10. vánoční besídka pro rodiče 21. divadelní představení v Poděbradech: Ferda mravenec 26. Den otevřených dveří 4. zápis do 1. Třídy 23. Praha Planetárium: O rozpůlené hvězdě se ZŠ 25. masopustní karneval v MŠ 3. loutkové představení v MŠ s Chrástem : Trampoty kouzelníka Bonifáce p. Lhotáková 19. společnost Kůzle ;pohádka v MŠ ::Cukrářské Tintilimintili s Chrástem 22. pohádka v MŠ : Kudy cesta do divadla ; p.pištěk ZAHÁJEN PLAVECKÝ VÝCVIK 29. Skanzen v Přerově Velikonoční tradice 29. velikonoční prodejní výstava

13 DUBEN KVĚTEN ČERVEN 22. Den Země akce s ekologickým tématem-sběr odpadků v okolí MŠ 23. Poděbrady s Chrástem: představení v rámci festivalu divadelní školy z Prahy Pohádky naší babičky pro šikovné kluky a holčičky 18. Poděbrady s Chrástem: O Kubovi ze smolné Lhoty 1. Den dětí- výlet MŠ,dětí a rodičů / zámek Loučeň 2. fotografování dětí 4. hudební program p.bílý, v MŠ Letem,světem 9. a 10. Beseda s policií na téma dopravy 16. Putování ţáka Nezbedy s Chrástem 18. Zahradní slavnost akce rodičů, MŠ, ZŠ / program pro děti a spaní v MŠ/ 23. Loučení s předškoláky

14 8.2 Akce a prezentace ZŠ Datum Předmět Popis akce 1.9. Slavnostní zahájení školního roku 7.9. Dopravní hřiště Kolín TV Dopravní hřiště Kolín TV Sportovní den Divadlo Kolín - BESIP ČJ Knihovna ČB - Ondřej Sekora 6.10 VV, D Muzeum Kolín - Pravěk, středověk Tv Dopravní hřiště Kolín Z Na kole Pošembeřím Tv Dopravní hřiště Kolín Ov Burza škol Kolín Volba předsedy školního parlamentu Př, Fy, Che EVVO - první cyklus, odpady Letem světem - vypouštění balónků s adresou školy - projekt ZŠ a MŠ Tv Dopravní výchova Kolín Př, Fy, Che EVVO - druhý cyklus, energie Č,Vl Kino Český Brod, "Ať ţijí rytíři" TV Sálová kopaná - okrskové kolo PČ IPS Kolín PČ Vánoční jarmark Tv,Pr Prevence kriminality TV Sálová kopaná - okresní finále Př. Vodní svět Pč, OV Úklid v městském parku Př Národní muzeum, Vodní svět Tv Dopravní výchova - p. Brzák Čj Knihovna ČB - Vánoční čas Pc Svíčkárna, skanzen Přerov KMD Divadlo ABC, Lakomá Barka Čj Divadlo Na Fidlovačce, Lucerna Př,Fy EVVO- třetí cyklus "voda" Tv Sportovní odpoledne Pečky Slovanský dům, film Avatar KMD Divadlo pod Palmovkou, Sugar TV Lyţařský výcvik chata MUHU Divadlo Na Fidlovačce,Balada pro banditu Př,Fy EVVO - čtvrtý cyklus "reklama" TV Okrskové kolo v sálové kopané. Kolín 5. ZŠ Příběh planety Země (Národní Př,Čj,EVVO muzeum), Muzeum pověstí EVVO Kino IMAX Avatar

15 23.2. Př,EVVO NM - Příběh planety Země; kino IMAX - Avatar Čj Mikulášovy patálie - kino Čes.Brod Prv Planetárium Praha 3.3. Čj Trampony kouzelníka Bonifáce 31.3 Př Beneš - Lát exkurze Prv Svíčkárna Rodas Šestajovice KMD Divadlo Hybernia : Baron Prášil OV Beseda s PČR - drogy, kázeň OV Beseda s PČR - drogy, kázeň Čj Kino Český Brod "Dešťová víla" Škola v přírodě Pc Svíčkárna Rodas Šestajovice Exkurze Praha Památník národního písemnictví turnaj v minikopané ZŠ - Kolín PČR - Drogy, kázeň TV Školní kolo dopravní soutěţe Vl Beseda s PČR - drogy, kázeň D Po stopách Jiřího z Poděbrad TV Soutěţ ve volejbale v Pečkách Celoškolní projekt o národnostních menšinách v ČR "Ţijí mezi námi" 4.5. TV MC Donald s Cup - pořádání okrskového kola a účast na něm Výstava Vietnam v Praze 6.5. TV Okresní soutěţ zdravotních hlídek Škola v přírodě ČJ Kniţní veletrh Praha 17.5 Čj Představení Národní divadlo Prv Beseda s PČR - doprava bezpeč Vl Podlipanské muzeum Český Brod TV Okresní kolo - dopravní soutěţ TV Minikopaná Kolín okresní kolo OV Exkurze Foto Tichý Nymburk Školní výlet Máchovo jezero 1.6. Vl, Př Výlet - Loučeň, Staré Hrady 1.6. Z, PP, ČJ Na kole do Kerska 4.6. KMD Divadlo Semafor Praha Školní výlet Adršpašské skály, Jiráskova chata, Babičinno údolí Spaní ve škole ČJ Pasování na čtenáře Samopše - vodácký výlet Př Štefánikova hvězdárna Prv, Př Lesní dobrodruţství Prv ZOO Praha Třídní výlet - Jinonické rybníky Slavnostní vyhodnocení školního roku Slavnostní rozloučení s ţáky třídy

16 8.3 Aktivity školní druţiny a klubu Výroba adventních věnců a svícnů. Nácvik vánočního představení pro rodiče. Vycházka ke krmelci krmení lesní zvěře. Vánoční vystoupení s nadílkou. Batika triček a ubrousků. Příprava velikonočního jarmarku. Prodej výrobků na velikonočním jarmarku. Účast v soutěţi Zlatý paragraf Týden sportu: Olympiáda trochu jinak. Osazování truhlíků výzdoba před šk. druţinou Hledání pokladu Hraběnky Kounicové oslava Dne dětí. V září 2009 byl na naší škole zřízen Školní klub. Docházejí sem ţáci nejen druhého stupně, ale i několik ţáků prvního stupně. Zabýváme se zde převáţně činnostmi relaxačními k načerpání nových sil před odpoledním vyučováním. Zároveň ţáci věnují péči našim morčatům a květinové výzdobě. Součástí je i výtvarná pracovní činnost. Při klubu jsou zřízeny zájmové útvary, které byly ţáky hojně navštěvovány. Patří mezi ně Jóga, Cvičení na míčích, Flétna, Malý podnikatel květinářství, Německý jazyk, Šikovné ruce, Taneční aerobic, Mladý zdravotník, Vybíjená. Celkem bylo odučeno v komerčních krouţcích 188 hodin.

17 8.4 Činnost školní jídelny Měsíc Počet porcí Ţáci Zaměstnanci Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Měsíc Počet porcí Důchodci Cizí Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen

18 9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V tomto roce školu inspekce nenavštívila. 10 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení V rámci krouţků byly otevřeny i krouţky pro dospělé. Celý rok se zde vyučoval ve večerních hodinách německý jazyk a zájemci byli připravováni na státní zkoušku ze psaní na PC. 11 Zapojení školy do projektů (mezinárodních, domácích) Škola v současné době není zapojena do mezinárodního projektu. MŠ i ZŠ je zapojena do Recyklohraní, coţ je dlouhodobý projekt se zaměřením na ekologický přístup k ţivotnímu prostředí. 12 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. Škola spolupracuje s těmito organizacemi: SKAV, ÚIV, PedF UK, APU, ASŘŠ, ČAPV, PAU, ČPDS. 13 Přehled o poskytnutých informacích Ve školním roce 2009/10 nebyly na základě zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím vyţádány ţádné formace nad rámec informací zveřejněných vyvěšením nebo umístěním na webové adrese 14 Základní údaje o hospodaření školy Údaje o hospodaření školy jsou uvedeny za kalendářní rok 2009 Viz PŘÍLOHA 2, 3, 4, 5, 6

19 Závěr: Školní rok byl druhý rok po změně ve vedení školy. Závěr roku přinesl nutné personální změny, které vedly ke zvýšení kvalifikovanosti prvního stupně. Škola, druţina i školka začala aktivně vyuţívat svůj školní vzdělávací program v oblasti krátkodobého i dlouhodobého plánování, které slouţí k zpřehlednění aktivit školy, druţiny a školky pro kontrolní orgány, ale i pro ţáky a rodiče. Cílené plánování vede ke zvýšené efektivitě vzdělávacího procesu. V tomto roce byly zakoupeny nové pomůcky a učebnice např. pro výuku českého jazyka a literatury pro ţáky ročníku a další učebnice, které bylo nezbytně nutné obměnit. Začaly pracovat předmětové komise jednotlivých předmětů. Intenzivně se věnujeme práci s integrovanými dětmi a cíleně podporujeme ţáky se SPU a jinak znevýhodněné ţáky, ale i ţáky talentované. Cíleně pracujeme v oblasti prevence sociálně patologických jevů a environmentální výchova prostupuje celým vzděláváním. V tomto školním roce byla navýšena kapacita MŠ z 50 na 56, coţ vyţadovalo interiérové úpravy v MŠ. Toto navýšení nestačilo, a proto byla zahájena výstavba třetího oddělení MŠ. Oddělení MŠ bylo postaveno v průběhu letních prázdnin jako referenční stavba firmy Touax. Ve škole probíhaly další rekonstrukce. Kompletně rekonstruovány byly dvě třídy druhého stupně, kabinet prvního stupně a byla zbudována další třída v hospodářské budově školy. Všechny aktivity byly financovány obecním úřadem, z uplatněných pojistek a ze sponzorských darů. Ve škole, druţině, klubu i mateřské škole probíhají postupné změny, které směřují k naplnění základních vzdělávacích cílů a funkcí státních vzdělávacích institucí. Zpracovala: Mgr. Květa Suchánková, Ph.D. Zpráva byla dne schválena Školskou radou. Přílohy PŘÍLOHA 1 Výsledky výzkumu - Kouření PŘÍLOHA 2 Rozbor hospodaření rok 2009 PŘÍLOHA 3 Podrobnější rozbor čerpání obecních financí 2009 PŘÍLOHA 4 Rozvaha sestavená k PŘÍLOHA 5 Výkaz zisku a ztrát k PŘÍLOHA 6 Příloha k účetní závěrce k

20 PŘÍLOHA 1 Zpracování dotazníku o kouření (2009/2010) (Mgr. Alena Černá) Šetření proběhlo mezi ţáky Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Poříčany, účastnili se ţáci 2. stupně (9 ţáků 9. ročníku, 17 ţáků 8. ročníku, 11 ţáků 7. ročníku, 19 ţáků 6. ročníku). 54% ţáků 2. stupně patří mezi kuřáky, 16% jich kouří denně. V průměru ţáci kouří 30 cigaret denně (jejich spotřeba se liší od 4 cigaret za týden po 140 cigaret za týden, nejvíce ţáci udávali cigaret za týden). Téměř 20 % ţáků, kteří jsou kuřáky, by se v případě, ţe by měli moţnost rozhodnout se, zda znovu začít kouřit či ne, rozhodli opět začít kouřit. 13 % 6. třída 58 % rodičů ţáků 6. třídy jsou kuřáci. 26 % ţáků 6. třídy jiţ někdy zkoušelo kouřit (poprvé kouřili cigaretu ve věku 9, 10 a 11 let). 15 % ţáků stále příleţitostně kouří (v průměru 2, 3 a 12 cigaret týdně). 7. třída 63 % rodičů ţáků 7. třídy jsou kuřáci. 73 % ţáků 7. třídy jiţ někdy zkoušelo kouřit (poprvé kouřili cigaretu ve věku 10, 11 či 12 let). Jeden ţák kouří pravidelně (20 cigaret denně). 8. třída 90 % ţáků 8. ročníku uvedlo, ţe někdo z jejich rodičů je kuřák. 83 % ţáků jiţ někdy kouřilo cigaretu 24 % ţáků kouří denně (3, 7 a 10 cigaret za den) 9. třída 80 % ţáků uvedlo, ţe někdo z jejich rodičů je kuřákem. 90 % ţáků jiţ někdy zkoušelo kouřit cigaretu (poprvé ve věku 10, 13 a 14 letech, v jednom případě jiţ v 6 letech). 44 % ţáků kouří příleţitostně (průměrně uváděli kolem 20 cigaret za týden). Stejný počet (44 %) ţáků kouří denně (jejich spotřeba cigaret je 20 aţ 40 týdně, v jednom případě je to 140 cigaret za týden). ţáků-kuřáků neplánuje v budoucnu s kouřením přestat. Většině ţáků na kouření vadí zápach kouře a zápach, který se usazuje na oblečení apod. Dále několika ţákům vadí cena cigaret, pouze 14 % ţáků uvedlo, ţe kouření cigaret škodí zdraví.

21 Příloha č. 2 Rozbor hospodaření v roce 2009 celkem: dotace státní dotace zřizovatele poplatky MŠ poplatky ŠD komerční činnost stravování kom. sponz. dary Dotace - výnosy: Náklady celkem: platy vč. OON odvody na pojistné odvody FKSP ONIV spotřeba plynu spotřeba elektřiny spotřeba vody stočné materiál ochranné pomůcky drobný dlouhodobý majetek cestovné sluţby opravy spotřeba potravin výsledek hospodaření Tento HV bude pouţit na úhradu ztráty z minulých let.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola, zřizovatel, součásti školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více