Základní škola Jilemnice, J.Harracha 97 Školní vzdělávací program. Devět šťastných let

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Jilemnice, J.Harracha 97 Školní vzdělávací program. Devět šťastných let"

Transkript

1 Devět šťastných let ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J.HARRACHA 97

2 1.Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Devět šťastných let - pro základní vzdělávání Adresa školy: J. Harracha 97 Ředitel školy: Zřizovatel školy: Město Jilemnice Masarykovo náměstí Jilemnice Oldřich Kuřík Zástupce ředitele: Hana Erbenová Koordinátor ŠVP: Hana Erbenová Kontakty: telefon: IČO: IZO: REDIZO: Platnost dokumentu: Od ŠVP byl schválen ředitelem školy a projednán Radou školy Oldřich Kuřík ředitel školy razítko školy

3 Preambule Učme naše děti a mládež rozlišovat dobré a zlé, pěstujme v nich zdravé sebevědomí, které provází slušnost, tolerance, pokora a úcta k okolnímu světu a lidem. Veďme je k zodpovědnosti a k přesvědčení, že bez práce by neměly být koláče. Přesvědčujme je o tom, jak důležité je chápat a uvědomovat si souvislosti. Připomínejme jim, že člověk není pánem, ale součástí přírody. Nezapomeňme jim také říct, že každý z nás má obrovskou cenu a může být užitečný. Vysvětleme jim, že budoucí svět a život v něm bude takový, jací budou oni. Mějme trpělivost, pokud se zmýlí nebo vše nezvládnou rychle a bez chyb. Vychovávejme důsledně pomocí srozumitelných pravidel, nezapomínejme však pochválit a dávat naději. Pak jejich vzpomínka na dětství nebude v dospělosti provázena pocity ponížení, křivdy a lítosti... 3

4 2. Charakteristika školy Analýza aktuální situace ve všech oblastech činnosti školy. 2.1.Ekonomická a materiálně technická oblast Škola sídlí ve dvou budovách: a) budova Komenského tříd I. stupně /moderně zařízené, esteticky vhodné a motivující prostředí pro nejmenší ţáčky/ - 2 třídy školní druţiny / kvalitně vybavené hrami, stavebnicemi, hračkami, kníţkami, výtvarnými potřebami, relaxačním a cvičebním náčiním / - malá / zcela nevhodně koncipovaná tělocvična / - kuchyňka dobré vybavenosti / pouţívána v hodinách domácí přípravy nebo na projekty / -dílny jsou starší vybavenosti - místnost patří pod správu sousední školy (společné uţívání) -šatny v suterénu jsou zamykatelné -budova je téţ z části uţívána I. ZŠ a třídami ZŠ a MŠ se speciální výukou - nachází se zde také stravovací zařízení Eurest /není součástí subjektů škol/, výhodou je jeho umístění v objektu škol a také kvalitní a pestré moţnosti stravování: snídaně, svačina, oběd výběr ze čtyř hlavních jídel - pracovna ekonomky a zároveň detašované pracoviště PPP vyţaduje pevně stanovenou pracovní dobu pro potřeby ekonomky a spec. pedagoţky, aby nedocházelo ke vzájemnému omezování b/ budova Harracha 97 - původně nestavěna jako školní zařízení/radnice, kino, divadlo/, stáří budovy 130 let -poloha školy je výhodná vzhledem k jídelně, Sokolovně, bazénu, rychlému kontaktu s úřady a zdrav. zařízením, ale nachází se zároveň v hlučném a stále více dopravou přetěţovaném centru města - 10 kmenových tříd, 2 počítačové učebny, 1 fyzikální pracovna, 1 přírodovědně-chemická pracovna, místnost administrativně správní pracovnice /vyuţita na krouţky, suplované hodiny, půlené hodiny, video a televize, šití na strojích, přístupna ţákům, kteří čekají na výuku nebo krouţky- klub/ 1 třída jako keramická dílna s novou a starší pecí a učebna při půlených hodinách AJ a NJ 1 velká tělocvična /po vyučování slouţí také pro DČ: pronájem školám i organizacím a jednotlivcům povoleno zřizovací listinou, ošetřeno smlouvami -součástí školních prostor jsou sprchy - škola je vytápěna přes plynovou kotelnu - stáří a struktura školy nevyhovují současným poţadavkům, přesto je prováděna údrţba a opravy tak, aby splňovala hygienické a bezpečnostní podmínky - došlo k pořízení nastavitelných lavic a ţidlí takových rozměrů, aby odpovídaly vzrůstu ţáků - hlavním nedostatkem jsou nevhodné prostory pro pomůcky, učebnice a nové materiály /boxy na prašné půdě nelze povaţovat za kabinety/, chybí místnost pro přehlednou archivaci, sekretariát a členěný prostor pro práci vedení školy (důvěrná jednání s rodiči, přijetí návštěv a rozhovory beze svědků jsou komplikované a často rušené dalšími jednáními a kontakty) - suterénní šatny jsou zamykatelné, ale málo prostorné - novým nábytkem je zařízena pouze sborovna školy, neboť zde má trvale pracovní stoly 1/3 pracovníků, místnost slouţí k poradám a rozsáhlejším jednáním - počítačové učebny jsou tvořeny 52 počítači v síťovém provedení s připojením na internet, s moţností vyuţívat 3 datové projektory /finance na modernizaci byly získány z DČ škola získala akreditaci na provádění školení P a Z v rámci SIPVZ. 4

5 Účelová státní dotace napomohla financovat hardware, software i internetové připojení zajišťované provozovatelem Netair -i přes zastaralý vzhled je snaha o výzdobu chodeb a tříd tak, aby estetické cítění ţáků nebylo zcela potlačováno, dochází k instalaci výstav prací ţáků, suterén lemuje graficky zpracovaný tok Labe se zeměpisnými údaji, vitríny v 1. patře informují o sportovních úspěších, mezi okny jsou výtvarné práce ţáků, ve vestibulu před ředitelnou se nacházejí panely s výtvarnými pracemi a projekty- k budově patří dvůr /parkování kol se zamykáním k pevné rampě opatření k pojistce, za pěkného počasí zde ţáci pobývají o velké přestávce za dozoru pg. - k budově náleţí zahrada se stromovím, keři a trávníkem / vyuţívána v hodinách pěstitelských prací, k pobytu ŠD, ale i k alternativní výuce. Zahrada slouţí také jako naučná stezka a je vybavena zahradním nábytkem. Vše jsme pořídili z environmentálního grantu MŠMT, získali jsme Kč. 2.2.Personální oblast: - pedagogický sbor s věkovým průměrem přes 40 let, téměř 20 % tvoří muţi - v pracovní morálce se neobjevují závaţné problémy, občasné nedostatky jednotlivci po upozornění akceptují / jde o dodrţování nástupu do hodin, přesné drţení náročných dozorů, drobné nepřesnosti ve vyplňování povin. dokumentace/ - výchovné poradenství / VP absolvovala 2 leté studium Výchovné poradenství II na KU v Praze - chvályhodný je poměrně velký zájem o DVPP ve vystudovaných disciplinách / nutnost omezování a regulace - finance/ - sbor je diferencován pokud jde o osobní vztahy, generační vazby a také z hlediska sdílení pracovního místa / 2 sborovny - 2 budovy, kabinety, stejná aprobace a zájmy - sport/, to však finálně není zneuţíváno při řešení otázek profesní práce týmu - negativní a nepraktické je oddělené pracoviště kolegyň I. stupně /budova Komenského/ - provozní zaměstnanci plní své pracovní povinnosti zodpovědně, úklidové práce a údrţbu reguluje správce budov /dříve školník/ - ve sboru jsou také velice kvalitní jedinci z hlediska sebekázně, charakteru, kvality komunikace a nekonfliktního jednání, představují důleţitý prvek usměrnění, nadhledu a asertivity pro ostatní - k nejhodnotnějším faktorům patří z hlediska personálního obsazení kvalitní a na odborné výši vedené účetnictví a personalistika (důkazem je výsledek inspekce hospodaření s přímými vzdělávacími náklady, platy, odvody a ONIV tedy NIV zadané MŠMT a audit zřizovatele na hospodaření s ostatními provozními náklady) - administrativně správní činnost je zajištěna pracovnicí s maximální flexibilitou, neboť se stará také o sběr bylin, tetra pack obalů, hliníku, pomáhá s přípravou projektů, výukových materiálů, podílí se na výtvarné výzdobě školy a veřejných prostor a je schopna kvalitně suplovat a vyučovat VV a domácí přípravu /vzděláním vychovatelka ŠD/ - vztahy mezi ţáky a učiteli jsou v podstatě přátelské a vstřícné - pracovní uspokojení a vnitřní klid bývá nabourán nepochopením či napadením práce ze strany rodičů a veřejnosti, mediálním komentářem mzdové politiky ve školství a dnes i strachem z optimalizace a případné ztráty zaměstnání, dlouhodobě s obavou je vnímána zřizovatelem propagovaná alternativa sloučení škol, zřizovatel tak chce zjednodušit situaci pro tvorbu rozpočtu a nadřadit potřeby sportovní menšiny celému základnímu školství v Jilemnici - funkce marketingové otevřené školy se znaky loajality začíná být postupně správně chápána, slábne obava z koncepčním změn, kutikulární reforma je teoreticky vytvořena a její uplatnění v praxi je článkem, který bude hodnocen průběţně 5

6 2.3. Výchovně-vzdělávací oblast - škola představuje zařízení zhruba se 360 ţáky na I. a II.stupni / 16 tříd/ - ŠVP vznikal na základně zkušeností s výukovým programem Národní škola - výsledky vzdělání jsou dobré, na víceletém gymnáziu, SŠ a SOU ţáci obstojí a jsou úspěšní, výjimkou jsou jednotlivci, kteří zápasí na ZŠ s kázní a pracovní morálkou ( přesné výsledky, zhoršení prospěchu a úspěšnost nelze oficiálně zjistit, neboť ZŠ jiţ nedostávají k porovnání vysvědčení absolventů z důvodů ochrany osobních údajů, v posouzení vycházíme často z osobního kontaktu s bývalými ţáky) - škola má dobré jméno, pozitivně je vnímána práce především na I. stupni školy, kde probíhá názorná výuka, projektové dny, vycházky a exkurze, soutěţní a sportovní akce, kvalitní individuální péče o integrované ţáky - s integrací provádíme IVP /písemný souhlas rodičů/ a slovní hodnocení ţáků s poruchami učení - nabídka sportovních aktivit /plavání, basketbal, sportovní hry, atletika, lyţařský krouţek/, výtvarné a jiné zájmové krouţky /rybáři, vodáci, filatelisté/ - ţáci obou stupňů vyuţívají kaţdý týden výukové programy odpovídající věku a rozsahu učiva /Terrasoft, LangMaster, multimediální encyklopedie, internetové informační zdroje) - je nutné posílit alternativní formy výuky na II. stupni tak, aby absolventi byli schopni lépe se orientovat v praktickém ţivotě s pomocí potřebných dovedností a návyků / tj. kompetence/ - klasická výuka je kaţdoročně svázána s týdenním projektem Krkonošský kámen mudrců, kde dochází plně k vyuţití alternativních forem, práce probíhá v nehomogenních skupinách, děti řeší praktické úlohy, experimentují v laboratoři a k výsledkům docházejí přes herní formy, je zde prostor pro netradiční sport, výtvarné techniky, dílny s různým zaměřením - výuka je prostoupena tématy, která četně odráţejí environmentální výchovu a směřování ke zdravému ţivotnímu stylu, vztah k přírodě, utváření pozitivních mezilidských vztahů - ZŠ je pilotní školou s environmentálním zaměřením a patří do skupiny škol udrţitelného rozvoje - do výuky je zasazeno téma Ochrany člověka za mimořádných událostí /viz. zpracovaný plán/ - ţákům je nabídnuto doučování, hlavně pak před přijímacími zkouškami na SŠ - v 8. a 9. ročních probíhá výuka k volbě povolání /pouţíván počítačový program k volbě povolání, ţáci jezdí na typologické testy ÚP Semily, vyuţívají pracovní sešity na téma Volba povolání/ - pravidelné schůzky Ţákovského parlamentu učí děti a mládeţ partnerství, zodpovědnosti, demokracii a samosprávě, startují tak kooperativní tendence - posuzování kázeňských přestupků: sjednotit přístup a posuzovat ţáky objektivně s ohledem na jejich osobní problémy, rodinné poměry a podmínky, ve kterých vyrůstají - VP soustředí pozornost nejen na kázeňsky problémové, ale také na nenápadné a slušné ţáky, kteří mnohdy nemají dobré podmínky na přípravu a hrozí jim postih za neplnění školních povinností /prevence proti II. stupni z chování v 8. a 9. ročnících/ - v rámci drogové prevence probíhá peer program, stále častěji upozorňujeme rodiče na rostoucí výskyt kuřáctví mezi ţáky 2.4. Organizační oblast -organizační řád je detailně vypracovaný, je pojat formou izolovaných vnitřních předpisů, zasahuje oblast povinností a kompetencí pracovníků, práv a povinností ţáků, vyjadřuje vnitřní reţim školy, zacházení s majetkem, provozní řády učeben, poskytování poradenských sluţeb, pojetí klasifikace 6

7 2.5. Analýza okolí školy Budova základní školy je situována do centra města, vedle pěší zóny do náměstí, je tak v blízkosti zřizovatele, úřadů, zdravotnických zařízení, kulturních památek /muzeum s parkem, starobylé náměstí, kostel/. Blízko je také mnohými ţáky navštěvovaná budova Základní umělecké školy, Městská knihovna, kulturní dům a další instituce, které často škola vyuţívá při samotné výuce nebo projektech. Výhodou je prostředí maloměsta, neboť i hřiště, les, běţecké tratě a příroda jako taková je v přímé blízkosti. Velkou výhodou pro hodiny Tv a sportovní aktivity po vyučování spatřuje v existenci krytého bazénu budova vedle školy. Bezpečné a praktické je i umístění stravovacího zařízení Eurest v jedné z našich školních budov /Komenského ul./. - region se stagnující porodností, pestrou vzdělanostní úrovní obyvatelstva, ţivotní styl je pozitivně ovlivněn sepětím s podhorským venkovem - tradice sportovního vyţití (lyţování, horská turistika, cyklistika, basketbal, volejbal, plavání, spinning, aerobik) - moţnost kulturního vyţití (kino, hostující umělci, zájezdy do velkých divadel, apod) - v okolí Jilemnice funguje oslabené zěmědělství, průmysl je reprezentován 3 velkými továrnami Cutisin /potravinářství/, Technolen /technické textilnictví/, Brano /strojírenství/ - veřejná autobusová a vlaková doprava je zredukována - ekonomiku mikroregionu posiluje drobné podnikatelství, sluţby pro turismus v ekologicky přijatelných přírodních podmínkách - 25 % ţáků školy dojíţdí z okolních vesnic, zaměstnání rodičů v Jilemnici a zájem o mimoškolní aktivity a krouţky po vyučování jsou také důvodem zájmu o městskou školu - hospodářství a infrastruktura na Jilemnicku vede k odlivu mladých lidí za lépe placenou prací - 2 základní školy se nacházejí v bezprostřední blízkosti, sdílejí společné prostory, sousedí s gymnáziem /i víceletým/ a se Základní školou speciální. - existence dvou ZŠ vytváří terén pro soutěţivost, školy se různě orientují - zřizovatelem je Město Jilemnice, do škol t.č. téměř neinvestuje, pouze hradí provozní náklady a opravy, kladný hospodářský výsledek zajišťuje doplňková činnost, kterou provoz dotujeme - budoucnost školy a pocit stability je v posledních letech narušován úvahami o sloučení se ZŠ Komenského ze strany zřizovatele, coţ ředitelství obou škol opakovaně vetují formou odborných analýz a vyjádření, jejich obsah není politicky akceptován, neboť nevyhovuje určitým záměrům - sponzorské peníze představují ročně několik tisíc Kč úspory, vyuţíváme granty vyhlašované městem, dříve i krajem - ekonomické subjekty se na rozvoji škol nepodílejí /pouze Cutisin zakoupením vypalovací pece/ - ředitelství kulturních a vzdělávacích zařízení města pracují ve školské komisi 7

8 2.6. Velikost školy Základní škola Jilemnice, J. Harracha 97 je úplná škola s devíti postupnými ročníky a tč. 16 třídami. Na prvním stupni je zpravidla po jedné aţ dvou třídách v ročníku, na 2. stupni po dvou paralelních třídách v ročníku. Kapacita školy je podle ZL 500 ţáků. Počet tříd Počet ţáků 2005/ / / / Dlouhodobý záměr školy Obecné principy koncepce školy: - rozvíjet komunitní rozměr školy, coţ se netýká přímo způsobu a obsahu vyučovacího procesu, ale vzdělávání jako celoţivotního procesu skupiny lidí v určitém regionu za splnění tří principů : 1. Chápat život jako pohyb na cestě ke vzdělávání 2. Brát odpovědnost za kvalitu života v místě, kde bydlí 3. Mít právo a povinnost být zahrnut do procesu zlepšování své komunity - uplatňovat marketingové pojetí a řízení školy, včetně toho, aby škola byla vnímána klienty/veřejností/ jako kvalitní sluţba - nastolit cestu k fungování efektivní školy a zároveň vytyčit dlouhodobé cíle akceptované nejen vedením školy, ale celým sborem - usilovat o konkurence schopné postavení školy - vybudovat vnitřní marketing /klima, kulturu, dobrou atmosféru/ - vytvořit strukturu strategického řízení tak, aby jednotlivé úseky vytvořily do sebe zapadající mechanismus - rozvíjet marketingovou komunikaci /osobní, publik relations, reklama/ a propagaci procesu - pokračovat v zapojování ţáků do řízení a práce školy /Ţákovský parlament, schránka důvěry, školní časopis, prezentace na školních web stránkách, besídky, apod/ - vtaţení rodičovské veřejnosti do ţivota školy Musíme umět vždy odpovědět sobě i veřejnosti na tyto otázky: Jak si žáci vedou? Jak je škola efektivní? 8

9 Jaká je úroveň řízení a vedení školy? Jaké jsou hlavní přednosti školy? Jaké jsou hlavní body činnosti? A. Ekonomická a materiálně technická oblast - zřizovatel je podrobně informován o potřebách školy - poţadavky údrţby a oprav - vyuţívání nepravidelných finančních zdrojů /DČ, granty, projekt aktivní politika zaměstnanosti při ÚP, finanční sponzorství, objemové slevy dodavatelů/ B.Personální oblast - zachování stabilního pedagogického sboru s vysokou aprobovaností, důraz na optimalizaci počtu zaměstnanců - udrţet normativní počty bez nutnosti propouštět zaměstnance - za kolegy důchodového věku hledat kvalitní náhradu - řádně mapovat a hodnotit práci jednotlivce se ţáky nad rámec vyučovací povinnosti -realizace a ověřování ŠVP,zajistit pedagogům kvalitní DVPP, aby přijali a zvládli kutikulární reformu co nejlépe -aktualizace web stránek, zvýšit podíl ţáků na tvorbě web stránek po stránce technické i obsahové - zákonné vyuţívání FKSP /součást kolektivní smlouvy/ C. Výchovně-vzdělávací oblast: zvládnutí kurikulární reformy tak, abychom vychovávali flexibilní absolventy, tzn.: - pokračovat v uplatňování prvků moderní výuky / kaţdoročně zavedený projekt Krkonošský kámen mudrců, tematické projekty na I. stupni, exkurze a vzdělávací pořady k předmětům, divadelní, hudební a další umělecká představení apod. - ŠVP realizovat podle podmínek komunity, regionu, tradic, profilace, podmínek a úrovně školy - podpora DVPP, které budou úzce souviset s praxí ŠVP - následně uplatňovat autoevaluační a hodnotící mechanismy školy, aby odráţely skutečný stav, byly objektivním nástrojem pro posun ve vzdělávání a slouţily téţ k posouzení atmosféry školního prostředí /musí poskytnout konkrétní a srozumitelná zjištění / - hledání dialogu s rodiči klienty, kteří vyuţívají našich profesionálních sluţeb - enviromentální výchova musí prolínat celým procesem - návyky, dovednostmi, znalostmi, komunikací a přístupem k sobě i okolnímu světu, nejen v rámci průřezových témat, musí zasahovat volnočasové aktivity - nabídnout nové moţnosti pro sport a pohyb - programově vedená prevence patologických jevů školy - realizace dopravní výchovy PROJEKTY Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Zařazované formy projektů jsou: ročníkové (krátkodobé, celoroční) a celoškolní (taktéţ krátkodobé i celoroční). Příprava a realizace projektů zvyšuje efektivitu vyučovacího procesu, motivují ţáky a podporují spolupráci všech pedagogů a ţáků. V projektech nalezneme všechna průřezová témata, čímţ je posílena současně uplatňovaná integrace témat do jednotlivých předmětů. 9

10 D. Organizační oblast: - podíl učitelů a ţáků na tvorbě konkrétních předpisů - sledovat změny v legislativě, aby vnitřní předpisy vznikly vţdy z odkazu platných zákonů - seznamovat pedagogy s informacemi v UN, Děti a my, Ředitelské listy ( vykopírování aktuál. obsahu na nástěnku do sborovny) - vyuţití k diskusím při poradách - pravidelné informace pro pedagogy ve formě stručných zpráv ve sborovně mezi provozními poradami - kaţdoroční vyuţívání grantových programů, tzn. tvorbu projektů pro výuku a činnosti mimo vyučování /oblast sportovní, environmentální, sociální a kulturní oblast / - důslednost pedagogů při dozorech i při sportu a pobytech mimo školu prevence úrazů ţáků E. Škola a společnost: - prezentace činnosti školy v tisku a místním zpravodaji a na webových stránkách - aktivní účast ředitelství školy na schůzích školské komise při MěÚ - oslovovat místní podnikatele k podpoře a spolupráci /především obchody a firmy, pro které je škola zákazníkem / - pořádání akcí pro postiţené děti z Dětského centra, organizace Dětského dne, pokračovat v projektu Adopce na dálku - účast 2 zástupců školy ve Školské radě, ředitel školy je zván na schůzky ŠR, kde informuje o dění na škole 2.8. Školní parlament Ţáci zvolení třídními kolektivy se podílejí na řízení školy prostřednictvím školního parlamentu, kde dávají podněty a připomínky k chodu školy. Připravují si dotazy, upozorňují na negativní situace a problémy, napomáhají tak řešit šikanu, vztahy mezi spoluţáky, případně i nedorozumění s pedagogy. Dozvídají se jako první o plánovaných akcích, mohou mít své nápady a názory. Ze setkání s vedením školy jsou vedeny stručné zápisy. Třídní učitelé pak dávají po kaţdém ŢP prostor na sdělení informací ve třídě. Schránka důvěry je způsob, jak anonymně sdělit svůj problém nebo upozornit na negativní jevy ve škole Spolupráce s rodiči Informovanost rodičů o plánování, průběhu a výsledcích vzdělávání ţáků je prvkem partnerství a spolupráce mezi rodiči a školou Předně je nutné říci, ţe zájem o návštěvu školy ze strany rodičů je zanedbatelný. Důvodem je také to, ţe mnozí rodiče stále ještě nevnímají školu jako sluţbu a partnera, se kterým je nutné analyzovat postavení dítěte a jeho problémy bez zábran. Škola nabízí tyto způsoby komunikace: - třídní schůzka s třídním učitelem v období září-říjen /zaměřeno na organizační záleţitosti, řešení IVP, kázně, vztahů apod./ - informační odpoledne 2 x za šk. rok /listopad, květen/ - Ţákovská kníţka nebo záznamník 1. a 2 tříd: zde jsou kontaktní údaje, školní řád, pokyny k odhalení šikany, výsledky prospěchu, kázeňská sdělení, informace o platbách za akce, zápis o změně délky vyučování /rodiče musí podepsat pokud ţák opustí školu dřív neţ je uvedeno v rozvrhu /telefonický kontakt pro krátká sdělení omluvy nepřítomnosti, dohodnutí schůzky apod., odmítáme však po telefonu tímto neosobním způsobem řešit problémy dítěte nebo jakýkoliv spor - uvítáme vţdy osobní kontakt: návštěva rodičů na vyzvání nebo z vlastního zájmu 10

11 /z takových setkání pořizujeme stručný zápis na daný formulář, který účastnící se strany podepisují, škola pak zakládá jako důkaz společné dohody a jednání/ - škola dále pořádá akce, na které jsou rodiče a rodinní příslušníci zváni /viz. Projekty a veřejnost/, v tomto vidíme zásadní moţnost a cestu k navázání kladného vztahu školy s rodiči pro pochopení společného úsilí při výchově a formování dětí Školská rada byla zřízena dle pokynů školské legislativy, kromě 2 zástupců zřizovatele a 2 zástupců dané školy jsou zde také 2 zástupci z řad rodičů, kteří byli zvoleni tajnou volbou při třídních schůzkách na podzim roku 2005./ viz. dokument o vytvoření Školské rady/ Projekty a mimovýukové aktivity V uvedených projektech se prolínají všechna průřezová témata, uplatňují a prohlubují znalosti z výuky jednotlivých předmětů a k osvojování kompetencí dochází v souladu s pozitivním proţitkem a činnostním učením. Projekty jsou s předstihem zařazeny do ročního plánu školy a obsahově předem podrobně připraveny a vhodně načasovány vzhledem k výuce i dnům volna. Obsah projektů a mimovýukových aktivit je písemně zpracován a jejich průběh dokládají CD s video a fotografiemi, dále jsou zmiňovány ne výročních zprávách a kronice školy. 1. Krkonoše hory naše /podzimní poznávací turistická akce pro všechny ročníky/ 2. Setkání ţáků 9. ročníků a jejich rodičů se zástupci škol. 3. Vánoční prodej a výstava řemesel a křesťanských tradic v rámci jilemnického jarmarku 4. Den a noc s H.Ch.Andersenem /dvoudenní projekt pro 6. ročníky budující nejen vztah dětí k literatuře / 5. Austrálie dvoudenní projekt pro 8. ročníky vede k poznání ţivota protinoţců 6. Dvoudenní projekt Čína pro 7. ročníky /úţasná cesta do kouzel starověké a současné země protikladů a divů/ 7. Dvoudenní projekt Afrika pro 9. ročníky / hluboká etnografická studie světadílu, který dokládá protiklady dnešního světa a hodnotu člověka na této planetě. 8. Celoroční projekt Sportovci roku průběţné bodování ţáků při všech disciplínách provozovaných v hodinách TV na II. stupni s vyhlášením 3 nejvýkonnějších ţáků a ţákyň v kaţdém ročníku slavnostní vyhodnocení vţdy koncem června 9. Krkonošský kámen mudrců pro ročník: polytematický čtyřdenní projekt, v němţ ţáci jednak soutěţí v oblasti vědomostní a dále se zařadí do mnoha dílen a řemesel, kde si vyzkouší a naučí se různé činnosti a techniky, vedoucí k posílení vztahu k ruční práci, lidské kreativitě a také oproštění od světa počítačů a techniky. 10. Výtvarná soutěţ Krkonoše očima dětí spojení umění a environmentálního vnímání blízké přírody drsných hor 11. Beseda o dravcích a s dravci Zeyferus nebo pan Milan Zaleš z Rábí 12. Malování starých ţidlí 13. Historická skupina Pernštejni s humorem pojatá dramatická prezentace klíčových dějin našeho národa pro ročník 14. Absolventské práce pro 9. ročníky /významný evaluační nástroj/ 15. Celodenní výuka věnovaná OČMU /ochraně člověka v mimořádných situacích/ - dle vypracovaných osnov a rozvrhu pro jednotlivé ročníky 16. Týden bezpečnosti /projekt Města Jilemnice/ 11

12 17. Den Země /projekt Města Jilemnice/ 18. Návštěvy Dětského centra: 7. třída pečuje o postiţené a nemocné děti /pohádky, finanční a věcná sbírka/ 19. Velikonoční výstava výtvarných prací v chodbě školy 20. Sportovní turnaje /plavání, atletika, lyţařské závody,basketbal, plavání../ 21. Svátek slabikáře /1. ročníky červen/ 22. Nohy,noţky,noţičky 23. Cestovní kancelář školní výlet Partneři školy a spolupracující subjekty 1/ Pedagogicko-psychologická poradna Semily /pracoviště Semily, Turnov, Jilemnice/ - jilemnické pracoviště je umístěno v budově naší školy, coţ je praktické řešení pro konzultace s pedagogy i pro vyšetření ţáků / 2/ Kulturní dům Jilm nabízí škole pravidelně výchovně-vzdělávací pořady, divadelní a filmová představení 3/ Městská knihovna v Jilemnici návštěvy knihovny k různým výročím spisovatelů, ale i k měsíci knihy 4/ Knihkupectví U Malých - dodavatel pracovních sešitů i odborné literatury 5/ Papírnictví p. Morávka dodavatel kancelářských potřeb pro výuku i provoz školy 6/ GEOM Liberec čerpání veškerých učebnic pro ZŠ 7/ Restaurace EUREST stravovací zařízení pro ţáky a zaměstnance školy 8/ Nakladatelství Gentiana dodavatel diplomů, pamětních listů pro soutěţe a projekty 9/ Odbor ţivotního prostředí v Jilemnici - spolupráce a odborná pomoc pro třídění odpadu a sběrových akcích školy 10/ Nadace Adopce na dálku Praha 11/ CZESHA servis, audit a poradenství 12/ Scio a Kalibro volba povolání a výstupní testy 13/ Ordinace dětské a dorostové lékařky při poliklinice v Jilemnici 14/ Sportovní areál v Jilemnici : bazén - plavecký kurz ve 3. a 4. roč. 15/ Dětské centrum /spolupráce se školou pro postiţené děti/ 16/ Základní umělecká škola v Jilemnici 17/ MÚ Košťálov - dopravní výchova ve 4. a 5. roč. 12

13 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1.Zaměření školy je realizací Rámcového vzdělávacího programu pod názvem Devět šťastných let. Smyslem tohoto programu je vybavit žáky nejen vědomostmi, ale především vyvolat a rozvíjet schopnosti a dovednosti, které jim pomohou uplatnit se ve společnosti - tj. umění učit se, řešit problémy, komunikovat s ostatními, rozvíjet sociální vztahy, uvědomovat si globálnost jevů na Zemi. Konkrétně škole umožňuje více než dříve volit si programy, tempo a obsah učiva dle okamžitých potřeb, věnovat se méně i více nadaným dětem individuálněji. Velký důraz se klade na aktivní výuku a činnost dětí. Pro školu jsou směrodatné požadavky - tzv. výstupy po 5. a 9. třídě, které určilo Ministerstvo školství. Od 1. třídy se povinně učí cizí jazyk (angličtina), s výukou druhého cizího jazyka začínají žáci v 7. ročníku. Výuka je zaměřena na komunikaci a tvořivou práci jednotlivců, často práci prolínají předem plánované projekty. Podrobnější informace o nové koncepci základního školství lze získat na na odkazu Rámcový vzdělávací program. Škola je ve své podstatě institucí, která nabízí určité služby občanům, v našem případě rodičům a jejich dětem. Dodrží-li školskou legislativu, obecné principy RVP ZV a splní-li podmínky činnosti vytyčené zřizovací listinou zřizovatele, určuje si podle daných možností a výchozí situace své zaměření a profilaci. Základ tvoří tradice, ze kterých škola vzešla, je však nutné vést žáky k získávání kompetencí do dalšího studia a praktického života tak, aby výsledkem nebylo mechanicky naučené, od souvislostí izolované učivo. Vzdělávání je celoživotní proces, proto jeho výsledkem dnes nemohou být pouze encyklopedické znalosti. Na žáky působí obrovské množství vlivů, informací lokálního i globálního charakteru a sociálních změn. Omezení se na hodnocení krátkodobé pasivní znalosti určitého objemu fakt odporuje cílům, které si kurikulární reforma vytyčila. Na učivu, coby prostředku ke kompetencím, učíme mnohem více žáky hledat souvislosti, význam, negativní a pozitivní hodnoty, učí se kritickému myšlení, jinému způsobu řešení apod. Naše škola pracovala před vytvořením ŠVP podle vzdělávacího programu Národní škola. Tento program je svými osnovami, učebním plánem, ale i objemem učiva, metodami, formami práce a prostorem pro nadstavbu velmi blízko k vytvoření vlastního školního vzdělávacího programu. Náš nový program nepředstavuje obrat nebo zlom ve výchovně-vzdělávacím procesu, ale utřídění a zdokumentování již započaté práce v programu Národní škola. I nadále se budeme orientovat na pestrou nabídku zájmových aktivit jazyky, výtvarné techniky, sportovní činnosti a výuku prolínat tematickými projekty, kde je vždy prostor pro uplatnění průřezových témat, činnostní učení a aktivity s prožitkem. 13

14 3.2. Výchovné a vzdělávací strategie tj. společně uplatňované postupy a cesty, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí 1.KOMPETENCE K UČENÍ -umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. Ţáky vedeme k sebehodnocení. Individuálním přístupem k ţákům maximalizujeme jejich šanci proţít úspěch. Na konci 9. ročníku ţáci zpracují absolventskou práci, kterou prezentují před učiteli a spoluţáky. Ţáky vedeme k samostatnému organizování některých akcí mimo vyučování. Ţákům umoţňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost. Ţáci se zúčastňují různých soutěţí a olympiád. Volíme takové metody a formy práce, aby výuka byla zajímavá, poutavá a ţivá. Výuka je vedena tak, aby ţáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali vhodně obhájit. Ve vhodných oblastech vzdělávání pouţíváme netradiční úlohy ((Pythagoriáda, projekty ) 2. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Při výuce motivujeme ţáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického ţivota, uplatňujeme tedy činnostní učení. Ţáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech moţných zdrojů, ústních, tištěných mediálních a počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem vyuţívat. Podle svých schopností a dovedností se ţáci zapojují do soutěţí. Starší ţáci pomáhají s přípravou aktivit pro mladší spoluţáky (besídky, soutěţe, závody, projekty) 3. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Vedeme ţáky ke vhodné komunikaci se spoluţáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Učíme ţáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných. Projekty a akce školy jsou prezentovány veřejnosti. Ţáci se mohou podílet na zpracování foto, videozáznamů a různé další dokumentace ze školního ţivota. Podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami. Kaţdoročně organizujeme kurzy Malba v přírodě Jilemnicka pro ročníky. Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při 14

15 vyučování. Podporujeme komunikaci s mateřskými školami a Dětským centrem 4.KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých V průběhu vzdělávání pouţíváme skupinovou práci ţáků, vzájemnou pomoc při učení. Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech (při Tv, účasti na sportovních kurzech a táborech..) Usilujeme o to, aby ţáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. Ţáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichţ formulaci se sami mohou podílet ( zprostředkování pravidel přes ŢP). Učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi ţáky. Učíme ţáky základům kooperace a týmové práce. 5. KOMPETENCE OBČANSKÉ - připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící si své povinnosti Ţáci jsou vedeni k respektování školního řádu. Ve třídních kolektivech ţáci společně stanovují pravidla chování. V naší škole směřujeme k respektování individuálních rozdílů (národnostní, kulturní). Při EV, OSV, MV je kladen důraz na proţitek, citlivé vnímání ţivotního prostředí, mezigeneračních vztahů Je kladen důraz na environmentální výchovu, ţáky vedeme k třídění odpadů, při pobytech v přírodě a na veřejnosti se ţáci chovají jako zodpovědné osoby. Ţáky zapojujeme do projektu solidarity Adopce na dálku 3.3. Začlenění průřezových téma Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu témata výchovy. Jsou-li přiměřeně a srozumitelně zařazována do výuky, napomohou k pochopení aktuálních problémů současného světa a k zařazení mladého člověka do civilizované společnosti. Ve své podstatě se nejvíce objevují v rodinné výchově a v občanské výchově, je třeba je vidět a zdůrazňovat i v ostatních předmětech. Jedná se o tyto okruhy: - mediální výchova - výchova demokratického občana - environmentální výchova - osobnostní a sociální výchova - výchova k myšlení v globálních souvislostech - multikulturní výchova Průřezová témata procházejí napříč vzdělávacími oblastmi. Abychom této moţnosti vyuţili co moţná nejlépe, nevytváříme pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do vyučovacích předmětů a vyuţíváme je při projektech, ve kterých musí ţáci pouţívat znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů. 15

16 Zařazení jednotlivých tématických okruhů průřezových témat je u většiny předmětů součástí osnov. 3.4.Příprava na volbu povolání a profesní orientaci Snaţíme se o všestranné poznání dítěte, jehoţ vyústěním by mělo být objektivní a odborné vedení dítěte v úzké spolupráci třídního učitele,výchovného poradce,rodiny a specializovaných institucí při volbě vzdělávací cesty a výběru budoucí profese. Vedeme cíleně děti k poznávání sebe sama, k sebekritickému hledání rovnováhy mezi přáním a schopnostmi s vazbou na reálné moţnosti pro optimální výběr dalšího způsobu vzdělávání a povolání po ukončení základní školy. Na 1.stupni ZŠ jsou děti seznamovány se světem práce prostřednictvím exkurzí a miniprojektů s vazbou na nejrůznější povolání Na 2.stupni je seznamování se světem práce,ekonomiky,podnikání a rozvíjení sebe sama s pochopením vlastní osobnosti a jejích moţností včleněno do osnov Občanské výchovy, Rodinné výchovy, třídnických hodin a aktuálních moţností spolupráce s odbornými pracovišti.v jednotlivých ročnících probíhají projekty, které pomáhají dětem v sebepoznání a orientaci v problematice okolního světa. V 2.pololetí 8.ročníku a 1.pololetí 9.ročníku probíhá výuka v předmětu Svět práce, který je zaměřen na sebepoznání a orientaci v informacích o volbě povolání za účelem zodpovědné volby vhodné vzdělávací cesty a budoucího povolání. Ţáci jsou průběţně se stoupající hloubkou a náročností informováni o různých oborech lidské činnosti, o studijních moţnostech v jednotlivých oborech a regionech prostřednictvím - informačních nástěnek - osobních vstupů zástupců středních škol a studentů - návštěv Informačního a poradenského centra při Úřadu práce - umoţnění návštěv dnů otevřených dveří na SŠ a regionální Burzy škol - konzultací s výchovným poradcem v podobě kompletního servisu počínaje orientací v informačních materiálech přes instruktáţe pro vyplnění přihlášky na střední školu aţ po pomoc v případném odvolacím řízení - nabídkou pomoci specializovaných pracovišť /pedagogickopsychologická poradna,program Comdi/ Volitelné předměty v 8.a 9.ročníku se snaţíme vhodně profilovat podle moţností školy pro studijní typy jako přípravu pro přijímací řízení 3.5. Prevence sociálně-patologických jevů probíhá v úzké součinnosti s drogovým preventistou. Na základě zpracovaného interního projektu Cesta k zastavení šikanování a Podaná ruka se snaţíme o primární,sekundární i terciální prevenci různých soc.patol.jevů. Na 1.stupni mají učitelé tuto problematiku zpracovánu pomocí programů prevence pro jednotlivé ročníky a pracují s dětmi průřezově ve všech předmětech Na 2.stupni ZŠ probíhají pravidelné screeningy pomocí dotazníků zaměřených na problematické oblasti, dětem je k dispozici schránka důvěry, jsou pravidelně seznamovány s moţnostmi odborné pomoci, organizujeme přednášky ve spolupráci s policií ČR,sociálními pracovníky, orientujeme děti na zdravý způsob ţivota. Výchovná poradkyně provádí v případě alarmujících signálů diagnostiku problematických tříd i jedinců v součinnosti s PPP. Tradicí je také konzultační a poradenská činnost s rodiči a ţáky. 16

17 3.6. Integrace ţáků se specifickými potřebami a moţnost jejich plnohodnotného začlenění do ţivota začíná spoluprací s mateřskými školami v rámci zápisu do 1.třídy. Škola dlouhodobě úspěšně spolupracuje s Pedagogickopsychologickou poradnou v Semilech, se Speciálními pedagogickými centry a středisky výchovné péče,dětskými i odbornými lékaři. Pracovnice PPP Semily má ve škole pravidelné konzultační hodiny pro vyšetřování dětí a spolupráci s rodiči. Vyučující se snaţí vyhledávat včas ţáky s podezřením na poruchy učení a chování,výchovná poradkyně provádí v případě potřeby hospitace ve třídách pro poskytnutí maxima informací speciálnímu pracovišti, kterému doporučujeme ţáka k vyšetření. Pro kaţdého integrovaného ţáka je na kaţdý školní rok vypracován individuální vzdělávací program, který je průběţně doplňován,hodnocen a konzultován v úzké součinnosti se speciálními pracovišti a rodiči. Zabýváme se také ţáky, kteří sice nejsou integrováni na základě výsledků vyšetření,ale zaslouţí si individuelní přístup z hlediska lidského z důvodů slabší sociální úrovně rodinného prostředí,krize v rodině nebo pomalejšího rozumového a sociálního vývoje. Výchovná poradkyně koordinuje podrobné vedení pedagogické dokumentace integrovaných a problémových ţáků s třídními učiteli a vedením školy. 17

18 4. Učební plán ŠVP 4.1.Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň 1. stupeň ročník, 1. a 2. ročník od 08/09 Max. počet hod Min. počet hod Celkem povinně hodin oblasti min. předměty 1. roč. 2. roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet Jazyk a 35 Český jazyk jazyková 9 Anglický jazyk komunikace Německý jazyk - - Matematika 20 Matematika Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce 1 Informační a komunikační technologie Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova 10 Tělesná výchova 5 Člověk a svět práce 4 okruhy

19 4.1.Tabulace učebního plánu pro 2. stupeň 2. stupeň ročník, v 6. a 7. ročníku od 08/09 Max. počet hod Min. počet hod Celkem povinně hodin oblasti min. předměty 6. roč. 7. roč. 8.roč. 9.roč. součet Jazyk a 15 Český jazyk jazyková 12 Anglický jazyk komunikace Německý jazyk Matematika 15 Matematika Informační a komunikační technologie 1 Informační a komunikační technologie Člověk a společnost 11 Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda 21 Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění 10 Hudební výchova a kultura Výtvarná výchova Člověk a zdraví 10 Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk 3 Člověk a svět a svět práce práce volitelné Volitelné předměty: 7.ročník: Výtvarný seminář Sportovní příprava Tábornické praktikum 8.ročník: 9.ročník: Seminář z českého jazyka Seminář z matematiky Rýsování Základy ekologie Ruský jazyk Seminář moderních dějin 19

20 4.3. Krouţky NABÍDKA NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO II. STUPEŇ počet Předmět hodin pro třída Sborový zpěv 1 D i CH p.r. Atletika 2 D p.r. Sportovní hry 2 CH p.r. KROUŽKY - pouze při dostatečném zájmu žáků Všestranně sportovní 2 D i CH 6.p.r. Něm.j.pokročilý 2 D i CH p.r. Něm.j. začátečníci 2 D i CH p.r. Angl.j.začátečníci 2 D i CH p.r. Ruský jazyk 1 D i CH p.r. Přírodovědně poznávací 2 D i CH p.r. Výtvarné techniky 2 D i CH p.r. NABÍDKA NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ A KRUŽKU PRO I. STUPEŇ Předmět počet hodin třída Nepovinný předmět sborový zpěv p.r. KROUŽKY - pouze při dostatečném zájmu žáků pohybové hry p.r. všestranně sportovní p.r. práce s počítačem p.r. výtvarná výchova a keramika p.r. anglický jazyk 1 2.p.r. německý jazyk p.r. 20

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA KE KLASIFIKAČNÍMU ŘÁDU Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( 51) 1.1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první

Více

a) Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

a) Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Základní škola Nad Přehradou PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ součást školního řádu Č.j.: 199/2016 Vypracoval: Mgr. Anna Běhunková Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2016 Účinnost ode dne: 1. 9.

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha E: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Platnost: od 1. 9. 2008 Obsah: 1. Hodnocení

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Pravidla hodnocení žáků školy

Pravidla hodnocení žáků školy Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark dle ustanovení 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Základní škola praktická Teplice, s.r.o Krušnohorská 1570, Teplice. Zásady hodnocení

Základní škola praktická Teplice, s.r.o Krušnohorská 1570, Teplice. Zásady hodnocení Základní škola praktická Teplice, s.r.o Krušnohorská 1570, 415 02 Teplice Zásady hodnocení 1 Obsah 1. Zásady hodnocení. 4 2. Získávání podkladů pro hodnocení......4 2.1. Podklady pro hodnocení..4 2.2.

Více

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník.

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník. 8. PŘÍLOHY 8.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 8.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. Základní škola je rozdělena na

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání hodnocení předmětů s převahou naukovou - především míra osvojení učiva, požadovaných dovedností a návyků hodnocení předmětů s převahou

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Tento dokument byl aktualizován ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Obecná

Více

Klasifikační řád. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373. Hodnocení žáků

Klasifikační řád. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373. Hodnocení žáků Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Hodnocení žáků Klasifikační řád Hodnocení žáků Gymnázia, Praha 9, Českolipská je zakotveno v Klasifikačním řádu, který stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Na naší škole upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, ale v celém procesu učení. Při výuce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Předmětné právní předpisy ke Klasifikačnímu řádu: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Vnitřní pravidla ZŠ a ZUŠ Lipnice nad Sázavou pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( příloha školního řádu)

Vnitřní pravidla ZŠ a ZUŠ Lipnice nad Sázavou pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( příloha školního řádu) Vnitřní pravidla ZŠ a ZUŠ Lipnice nad Sázavou pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( příloha školního řádu) 1. Podklady pro hodnocení Pozorování z hlediska přípravy ţáka na výuku, práce při vyučování,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy 16. srpna 2010 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy Motto: Řekni jim, co se naučí, nauč je, co jsi jim slíbil, a vyzkoušej je z toho, co jsi vyučoval. OBSAH 1. Zásady hodnocení průběhu

Více

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Příloha Školního řádu ZŠ a MŠ Hněvotín, příspěvkové organizace č. 2 PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento dokument vydává ředitel školy na základě 30, odst. 1)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků SZŠ

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků SZŠ Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků SZŠ Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce střední školy je hodnocení

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Součástí výchovně vzdělávací práce základní školy je hodnocení a klasifikace žáků. Hodnocení žáka má motivační, diagnostickou a regulativní funkci. Hodnocení výsledků

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Klasifikační řád - PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ -

Klasifikační řád - PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ - Klasifikační řád - PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ - Novela od 1.9.2007 (novelou byl doplněn text Hodnocení přístupu

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování

Více

I.Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků,

I.Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 44. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový znak Skartační znak /2012 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD I. Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou II. Stupně hodnocení prospěchu a chování při použití klasifikace III.Opravné

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.02 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy

Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy A. Hodnocení prospěchu žáka probíhá v souladu s 3 odst. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 vyhlášky č. 13/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů Za hodnocení prospěchu

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

6 Hodnocení žáků. Klvaňovo gymnázium. Školní vzdělávací program Vade mecum

6 Hodnocení žáků. Klvaňovo gymnázium. Školní vzdělávací program Vade mecum 6 Hodnocení žáků Hodnocení a klasifikace ţáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Cílem hodnocení je poskytnout ţákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níţ získává informace o tom, jak danou problematiku

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ - ŠVP (Součást školního řádu)

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ - ŠVP (Součást školního řádu) Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ - ŠVP (Součást školního řádu) Na základě Metodického pokynu MŠMT ke klasifikaci a hodnocení ţáků zvláštní školy

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák)

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák) Organizační řád školy Část č. 6 Školní řád Pravidla hodnocení žáků Čj.: Dne: 1. září 2013 Platnost ode dne: 1. září 2013 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace 1. Zásady klasifikace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Při hodnocení,

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ Hodnocení žáků Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i pedagogové získávají informace

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (součástí ŠVP ZV Škola hrou) Pravidla pro hodnocení žáků

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (součástí ŠVP ZV Škola hrou) Pravidla pro hodnocení žáků HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (součástí ŠVP ZV Škola hrou) Pravidla pro hodnocení žáků Způsoby hodnocení klasifikací, slovně, kombinací obou způsobů. Kritéria hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Nerudova Říčany, okres Praha- východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany

Základní škola Nerudova Říčany, okres Praha- východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Příloha č. 1 k bodu č. V- Hodnocení žáků Školního řádu Základní školy Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Tento klasifikační řád vychází z platných dokumentů, tzn. zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona),

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CMcZŠ, Lerchova, Brno. a) název školy: Cyrilometodějská církevní základní škola, Lerchova 65, Brno

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CMcZŠ, Lerchova, Brno. a) název školy: Cyrilometodějská církevní základní škola, Lerchova 65, Brno Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CMcZŠ Lerchova, Brno Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 5 č.j. 303/2016 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Klasifikační řád Klasifikační řád stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 03. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogický sbor Mgr. Miloslav Horký, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 neuspokojivé

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 neuspokojivé KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Pravidla hodnocení a klasifikace 2. Zásady klasifikace 3. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 4. Klasifikace chování 5. Výchovná opatření 6. Klasifikace a hodnocení žáků

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více