Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013"

Transkript

1 Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Zdeněk Hába, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Omluven: Jiří Krejnický, Petr Záruba Hosté: František Štross (sekretář ŠSČR), Jindřich Trejbal ml. (místopředseda SŠS), Jan Hrdlička (předseda STK SŠS), Jan Lamser (prezident ŠSČR), Milan Šindelář (Černobílá kniha) 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu Schůzi zahájil v 17:05 předseda V. Novotný. Zapisovatelem byl určen Zdeněk Hába, ověřovatelem František Štross. 2. Schválení zápisu ze 78. schůze VV ŠSČR Usnesení: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 78. schůze. 3. Schválení programu 79. schůze VV ŠSČR Časový harmonogram 79. schůze VV ŠSČR 1 Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 2 Schválení zápisu 78. schůze VV ŠSČR 3 Schválení programu 79. schůze VV ŠSČR 4 Kontrola úkolů 5 Potvrzení usnesení per rollam 6 Termínový kalendář 7 Zpráva předsedy 8 Zpráva sekretariátu 9 Informace prezidenta ŠSČR o stavu přípravy Černobílé knihy 10 Návrh SŠS - Uvedení hráče na 3 soupiskách 11 KMK - Jmenování členů Komise pro marketingovou Komunikaci 12 TMK - Širší nominace reprezentace 13 TMK smlouvy 14 KM - repre soustředění Domašov, Projekt podpory šachových kroužků, KCTM 15 Příprava Konference Technické zajištění Konference 2013, volby funkcionářů Konference Pozvánka na Konferenci neformální schůzka s delegáty v pátek 5. 4., program Konference jednací řád Konference zpráva VV za r Plán práce VV na r. 2013, schválení termínů schůzek VV v r Ekonomická směrnice

2 22 Registrační a přestupní řád 23 STK - DK - zápas 2. ligy E St. Město C - Napajedla 24 Různé 25 Závěr Usnesení: VV ŠSČR schvaluje program 79. schůze VV 4. Kontrola úkolů: Nesplněné zůstávají tyto úkoly: Úkol číslo Odpovídá Termín Stav Popis úkolu 75 c RS, VN Trvá Dořešení s majiteli herní Arény úpravy smlouvy 69/6 RS, GS Trvá Směrnice o účetnictví x GS Trvá Smlouva AVE Kontakt o užívání materiálu 77/15 RS Trvá Realizovat vyšší zhodnocení peněžních prostředků. 77/16 GS Trvá Dopracovat smlouvy pro reprezentační realizační tým 78/1 D. Kaňovský Doplnit Zpracovat nominační kritéria a koncepci reprezentačních akcí mládeže 78/3 KMK Trvá Připravit proces tvorby nového webu ŠSČR a zajistit pronájem nového serveru 78/6 sekretariát Trvá Zajistit technickou přípravu Konference /9 GS Trvá Připravit dohodu o narovnání s Figurka o.p.s. 78/10 GS, Org.K Trvá Zveřejňování dat narození hráčů Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 5. Potvrzení rozhodnutí učiněná hlasováním per rollam Usnesení: VV ŠSČR potvrzuje rozhodnutí učiněné per rollam: VV ŠSČR souhlasí s přijetím registrace nového šachového oddílu "Základní škola a mateřská škola Nesovice". 6. Termínový kalendář Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí Termínový kalendář ŠSČR 7. Zpráva předsedy ŠSČR V. Novotný informoval o novinkách z mezinárodních a národních organizací. Domácí vztahy MŠMT

3 Zatím byly rozděleny dotace pouze v Programu III. a IV., což se ŠSČR netýká. Šachové oddíly v nájmu by se měly pokoušet uzavírat nájemní smlouvy na min. 10 let, aby se mohly v programu IV. ucházet prostřednictvím ŠSČR o dotace na provoz a údržbu. Dotace v programu I., II., a V. se podle informací hospodáře z MŠMT budou dělit až na konci března nebo dokonce v dubnu (v kuloárech se ovšem hovoří o tom, že program V nemusí být rozhodnutý ani v dubnu). Zatím se ví, že v programu I. a II. se celkový rozdělovaný balík nemění, tedy ŠSČR by měl mít víceméně stejně jako v loňském roce. V programu V. byl schválený celkový objem k rozdělení mil. Kč, přičemž v loňském roce to bylo 650 mil. Kč. Pokud ŠSČR výrazně nepropadl v členské základně proti ostatním svazům (my jsme výrazně škrtali a oni třeba ne), tak snad bychom mohli být optimisty. ČOV Pokračoval jsem v práci pro Komisi neolympijských sportů. ČOV aktuálně prosazuje ve Sněmovně zákon, který by umožnil ČOV získávat peníze z loterijních daní, zákon prošel do 2. čtení. Plénum je naplánováno na 11. dubna a je navržena revoluční změna Stanov. ŠSČR by se podle ní měl stát řádným členem ČOV, zařazen bude ve složce Český klub sportovních svazů, organizací a institucí. ČAUS Uskutečnilo se jednání s předsedou České asociace univerzitního sportu p. Dvořákem. Tématem bylo prohloubení spolupráce a rozvoj univerzitního šachu. Aktuálním tématem byla podpora šachové výpravy na Univerziádě v Kazani, kde jsme ovšem bez přímé podpory ČAUS a rozpočet ŠSČR pokryje pouze převážnou část nákladů na účast dvou hráčů. Počet účastníků musíme nicméně nahlásit nejpozději první dubnový týden, při 3 a více účastnících bychom museli uhradit i náklady na vyslání rozhodčího. Letošní Univerziáda v Kazani je min. do roku 2017 poslední možností k účasti šachistů, další 2 pořadatelé totiž nevybrali šachy na program her. Případný úspěch na Univerziádě by ale pomohl ke státní podpoře dalších akcí v sudých letech jsou pořádána akademická mistrovství světa včetně toho v šachu, které v roce 2014 proběhne v blízkých Katovicích. ČAUS nám dále nabízí rozesílání materiálů na katedry ( ), prezentaci šachu na či pořádání seminářů (pro kluby, VŠ pracovníky atd.). K dalšímu rozvoji by bylo záhodno dospět při akademických mistrovstvích (letos budou šachy i na Akademických hrách, v Praze). ČAUS uvítá, pokud by se nám podařilo rozjet VŠ ligu, jako je v jiných sportech. V oblasti reprezentace bychom se měli snažit navázat na naše historické úspěchy a zajišťovat pravidelně alespoň naši účast na akademických MS. Evropská EUSA pak pořádá soutěže univerzit, tam jsou ovšem šachy spíše pole neorané, ČAUS by se určitě nebránil naší iniciativě. ČSTV Informace z jednání VV ČSTV konaného dne (Informace podal generální sekretář ČSTV J.Boháč) Komise pro restrukturalizaci sportovního prostředí

4 Předseda Komise VV ČSTV pro restrukturalizaci sportovního prostředí ČR a předseda ČOV J. Kejval informoval výkonný výbor o připravované struktuře ČOV a jeho nových stanovách. V diskusi ujistil členy VV ČSTV, že změny v ČOV jsou připravovány v takové podobě, že novela stanov ČSTV, připravená komisí již pro minulou VH ČSTV, může být předložena 28. VH ČSTV v nezměněné podobě ke schválení. Návrh novely stanov ČSTV byl následné výkonným výborem schválen k předložení delegátům 28. VH ČSTV, která se bude konat v Nymburce. Změny stanov ČSTV vyjadřují především to, že se ČSTV přihlašuje k ideji olympismu a zásadám olympijské charty a při stoprocentním zachování vlastní autonomie respektuje ČOV jako nejvyšší sportovní autoritu v zemi. Novela také umožní lépe ve stanovách zakotvit Servisní centra sportu v regionech. Předmětem novely stanov bude i návrh na změnu názvu ČSTV. Financování sportu ze státního rozpočtu 2013 Dle očekávání bylo ČSTV doručeno rozhodnutí MŠMT o přidělení dotace ČSTV z Programu V i část příspěvku na účet ČSTV. Zástupci ČSTV budou dále jednat s MŠMT o výši a určení podpory z Programu IV na provoz a údržbu, zejména pro areál Strahov a PS Podolí. Komise pro rozvoj SC Nymburk J. Kejval tlumočil členům VV ČSTV zájem VV ČOV o pronájem Sportovního centra Nymburk od ČSTV. Proběhla předběžná jednání s jednotlivými národními svazy o rozsahu požadavků na sportoviště a potřebné vybavení střediska. Konzultace a upřesňování podmínek pro jednotlivé sporty se svazy budou průběžně pokračovat. Ekonomické informace podal generální ředitel ekonomických agend ČSTV P. Benda Zpráva o hospodaření ČSTV K a zpráva o majetku ČSTV k Byla projednána první verze zpráv o hospodaření a o majetku ČSTV k , které po dopracování budou předkládány delegátům 28.VH ČSTV. V oblasti vlastní činnosti (Aparát + Volené orgány) byl rozpočet v roce 2012 čerpán na 97,35%, což znamená úsporu ,08 Kč oproti plánu. Společné výdaje, do kterých v minulosti patřilo především úrazové pojištění a poplatky za smlouvy se společnostmi OSA a INTRERGRAM, byly v roce 2012 skoro nulové Závazky převzal ČOV, který na platbu obdržel dotaci od MŠMT. Celkově hospodářská činnost vytvořila lehký zisk ve výši 532 tis. Kč, avšak při započtení nákladů způsobených předchozím ekonomickým vedením organizace (prohrané soudní spory, nevymahatelné pohledávky, dohody o narovnání), dosáhla tato činnost ztráty ve výši 8.57 mil. Kč. Rozpočet ČSTV pro rok 2013 Byl předložen Návrh rozpočtu na rok 2013, který bude dopracován a po schválení VV ČSTV, předložen Valné hromadě ČSTV. V hlavní činnosti rozpočet počítá s dotacemi od MŠMT ve výši 35 mil. Kč v programu V na činnost ČSTV, jeho krajských organizaci a okresních sdružení, 9 mil. Kč v programu IV na provoz sportovních center, 5 mil. Kč z programu

5 V MŠMT na příspěvek sportovním svazům, které neobdrží dotaci z MŠMT, a s mimořádnými zdroji z prodeje majetku na Strahově cca 68 mil. Kč, které budou deponovány na úhradu dluhu vůči SSS ČR, se kterým probíhá soudní řízení. Na straně výdajů se počítá s vyrovnáním dluhu za Gladiolus, s dotací pro SCS (kraje a okresy), s hrazením daně za převod nemovitosti na Strahově, a samozřejmě s pokrytím rozpočtu ČSTV. Celý rozpočet bude zveřejněn v materiálech pro VH ČSTV. Různé Úrokové sazby na účtech GE Money Bank V současné době se zástupci banky snaží jednat se svazy o snížení úrokové sazby na běžných účtech, které využívají národní sportovní svazy. Při aktuálním stavu ekonomiky je současné úročení 3,2% na běžném účtu nestandardně vysoké a banka se snaží těchto účtů zbavit jakýmkoliv způsobem, a to i za cenu zrušení účtu. Podle našeho zhodnocení situace a zkušeností je realistické požadovat, při vyjednávání nových podmínek, úročení na hranici 1,2 %. Změna názvu ČSTV J.Boháč zdůvodnil návrh na změnu názvu ČSTV s tím, že je vnímána nejednotnost názoru na změnu, nicméně podpora změny začíná převažovat, zejména ze strany nesportovního prostředí je přetrvávající název ČSTV při jednáních negativně vnímán. V orientačním vyjádření názoru na změnu, o které J. Boháč požádal, se proti změně vyjádřili pouze zástupci dvou svazů. ONLINE ARÉNA ŠSČR Novinky v Online aréně ŠSČR: - od února 2013 se hrají všechny denní turnaje o Prémiové body (34 turnajů, v každém k dispozici 21 bodů; pro první tři hráče a pro nejlepšího s ratingem do 1850) - online ratingy od března 2013 ve svazové databázi, aktualizace co 10 dní (pro přehlednost použit pouze rating pro bleskový šach) - znovu zavedeny turnaje Sit&Go (hráči se mohou během celého dne hlásit do turnajů na 1, 3, 5 a 10 minut, okamžitě po přihlášení čtvrtého zájemce turnaj začíná) - aplikace pro přímý přístup: pro hraní v Aréně nyní není třeba webový prohlížeč. Hráči si mohou zdarma ze stránek Online arény stáhnout malou a jednoduchou aplikaci. Do herny se pak dostanou kliknutím na ikonku na ploše svého počítače (odpadají tak některé problémy v kompatibilitě Javy a webového prohlížeče) - v blízké budoucnosti možnost hrát i proti hráčům z jiných federací (s tím, že charakter Arény zůstává zachován, včetně denních a prémiových turnajů jen pro české hráče; jde pouze o možnost navíc).

6 - v přípravě jsou další vylepšení, mimo jiné simultánní produkce či mistrovské výzvy (hráč mistrovské úrovně hraje proti soupeřům z Arény) Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí informace předsedy ŠSČR. 8. Zpráva sekretariátu ŠSČR Z. Hába informoval o činnostech zajišťovaných sekretariátem ŠSČR: - práce na oponentuře ke knize pro trenéry Herejk2 - práce na smlouvě pro ČT4 Sport (p. Bendl, p. Bartók), vyžádání si Pravidel spolupráce s ČT Sport, které budou přílohou smlouvy s ČT, nyní je smlouva u ČT k podpisu - aktualizace legislativy ve formátu.doc - práce na smlouvě pro reprezentační realizační tým a reprezentanty (D. Navara a V. Láznička) doplnění o poznámky od Mgr. Valíčkové - jednání o získání peněžních prostředků pro ŠSČR - zaslání smlouvy se STORMWARE (autor programu POHODA) k podpisu, materiál STORMWARE pro sponzorský vzkaz do ČT odeslán - odevzdání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob na FÚ Praha 6 - na PSSZ odevzdány Evidenční listy zaměstnanců za r zapůjčení Online šachů na MČR mládeže do Koutů nad Desnou) - příprava na VV pozvánka, shromáždění podkladů - Figurka, o.p.s. práce na vyúčtování a řešení sporu ohledně autorských práv (osobní jednání s V. Kořenem, jeho právníkem a V. Novotným dne ) - smlouva AVE Kontakt o užívání materiálu - vyřešilo se pojištění a zástavní právo, pracuje se na paragrafovém znění smlouvy - podepsání dodatku/zvláštního ujednání o úrokové sazbě s GEMB - podepsána smlouva s DUKLA Praha na Extraligu žen - zaslání seznamu oslavenců v měsíci dubnu 2013 a zasílání dopisů jubilantům - vypracování dodatku k pracovní smlouvě GS - vyjasnění zasílání penzijního připojištění - vize do budoucna koncept stále se na něm pracuje doplnění Černobílé knihy - studium legislativy, pročítání uzavřených smluv - podepsána smlouva na Znojemskou královnu sloučení všech složek (Files) v počítači do jedné pod hlavičkou Generálního sekretáře - zajištění soustředění reprezentace ve Vráži u Písku (nástěnná šachovnice, finance)

7 - doplnění knihovny ŠSČR o Turnajový bulletin , který vycházel jako příloha Československého šachu - aktualizace delegátů a náhradníků na Konferenci byla proplacena faktura FIDE za 1. pololetí ve výši euro. Díky dodržení termínu platby by měl ŠSČR na příští faktuře dostat slevu 756 euro. - stále probíhá registrace na ME jednotlivců v Polsku, uzávěrka přihlášek byla pořadateli prodloužena o 1 měsíc do 15. dubna. V současné chvíli je z České republiky registrováno 12 hráčů. - probíhá shromažďování norem pro mezinárodní tituly FIDE uhraných před ; termín zaslání na FIDE je do 1. července odesláno dotazníkové šetření pro ČOV - účast na schůzi sekretářů připravena Smlouva na pořádání MČR mužů a žen 2013 ve Světlé n. S. - dojednána schůzka s ČAUS ohledně Univerziády v Kazani - schůzka s KPMG na Strahově; připraví 2 SWOT analýzy pro ŠSČR - návštěva na talkshow s Davidem Navarou v Era světě získání vyjádření UOOU k souhlasu cizinců při zpracování jejich osobních dat - titul FM byl udělen R. Táborskému a titul CM M. Petrasovi, na FIDE byla zaslána žádost o titul GM pro Petra Neumana, v řešení je udělení titulu IM Martinu Přibylovi na základě ratingu 2400 uhraného během turnajů v roce 1995 Usnesení: VV ŠSČR bere informaci ze sekretariátu na vědomí. 9. Informace prezidenta ŠSČR o stavu přípravy dlouhodobé koncepce rozvoje šachu - Černobílé knihy Jan Lamser a Milan Šindelář informovali o aktuální situaci a pokroku prací na Černobílé knize. Černobílá kniha (dále ČBK) je strategický materiál, který přináší analýzu stavu oblastí, které má ŠSČR v hlavních cílech a úkolech svých stanov a zároveň přináší a vytyčuje směry koncepce rozvoje šachu. V průběhu roční práce na tomto materiálu se ukázalo, že až překvapivě velké množství poměrně důležitých témat je značně zanedbaných. ČBK rámcově popisuje hlavní zanedbané oblasti a naznačuje, jaké kroky by v konkrétních oblastech byly na místě. ČBK nemá ambici o formulování praktických strategií a normativních plánů - to musí být již především na těch, kdo se budou hlásit k realizaci. Ti by měli vzejít především z Konferencí ŠSČR. ČBK je inspirací i pro všemožné soukromé aktivity. ČBK poukazuje na skutečnost, že abychom udrželi důstojné místo šachu v této společnosti a mohli mít ze hry a jejího vnímání naším okolím radost, je třeba jít hodně nad rámec toho, co dnes ŠSČR dělá.

8 Tato iniciativa je impulzem ke konkrétní a uspořádané sebereflexi ŠSČR. V únoru 2013 byla ČBK vystavena na webovém diskusním panelu a formou mailu byla oslovena široká šachová veřejnost (všichni funkcionáři ŠSČR, členové komisí, oddíly, rodiče medailistů z řad mládeže, expertní plénum) k obecné studii a názorové diskusi tohoto materiálu. ČBK vyvolala v šachové obci poměrně živé reakce a názorová diskuse bude probíhat zhruba do konce dubna. Předpokládaný termín dokončení ČBK je říjen S hotovou koncepcí bude moci VV pracovat jak při přípravě rozpočtu, tak Konference S prezentovanými podněty v ČBK je možno dle možností nakládat již nyní. V předvečer Konference ŠSČR ( ) proběhne prezentace pro její účastníky, která upřesní směr ideje koncepce, v jakém stavu se nachází a její cíle. Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí informace o stavu přípravy dlouhodobé koncepce rozvoje šachu - Černobílé knihy. 10. Návrh SŠS - Uvedení hráče na 3 soupiskách Jindřich Trejbal ml. (místopředseda SŠS) a Jan Hrdlička (předseda STK SŠS) představili návrh SŠS pro konferenci. Diskuze se přes Skype zúčastnil i předseda STK ŠSČR Petr Záruba. Došlo k vyjasnění stanovisek a některých sporných bodů, nikoliv ovšem k názorové shodě. Delegáti SŠS jsou svou konferencí zavázáni k prosazování 3 soupisek, STK ŠSČR je ve své většině proti takovému kroku, protože by mohl ohrozit regulérnost soutěží. Zástupci Legislativní komise akcentovali mj. nebezpečí diskriminace, pokud by opatření bylo zavedeno jen s omezenou územní platností. Téma se bude ještě diskutovat až do Konference ŠSČR. Bez usnesení. 11. Jmenování členů Komise pro marketingovou komunikaci ŠSČR V. Novotný informoval o sestavení Komise pro marketingovou komunikaci ŠSČR. Navrhl zatím tříčlennou komisi se snahou postupně získat pro práci v komisi další odborníky. V komisi má své místo generální sekretář ŠSČR, který bude mít na starost vnitřní komunikaci v ŠSČR. Petr Souček je zaměstnanec spolupracující agentury Bison&Rose a odborník PR se zkušenostmi v mediální oblasti (např. Radiožurnál). Usnesení: VV ŠSČR jmenuje členy komise pro marketingovou komunikaci ve složení: Viktor Novotný (předseda), Zdeněk Hába a Petr Souček. Úkol 79/1: vytvořit na webu novou sekci pro KMK GS, TMK - Širší nominace reprezentace M. Vokáč informoval o nominaci družstev na Mitropa Cup 2013 konaného v Meissenu ve dnech TMK schválila následující sestavy družstev podle návrhu reprezentačního úseku:

9 Muži: Alexej Kislinsky, Jan Bernášek, Jan Krejčí, Vítězslav Rašík, Michal Konopka (hrající kapitán). Ženy: Martina Marečková, Kristýna Novosadová a nehrající kapitán Petr Hába. Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí nominaci TMK na Mitropa Cup Reprezentační úsek TMK potvrdil návrh širší nominace reprezentace předložený na předcházející schůzi VV ŠSČR: Navara David, Láznička Viktor, Hráček Zbyněk, Babula Vlastimil, Kislinsky Alexej, Štoček Jiří, Cvek Robert, Votava Jan, Krejčí Jan, Polák Tomáš, Žilka Štěpán, Petr Martin, Bernášek Jan, Rašík Vítězslav, Šimáček Pavel, Plát Vojtěch. Odůvodnění: Někteří ze jmenovaných sice v předcházejících letech vyjádřili jistý nezájem o reprezentaci, ale po změnách na úseku reprezentace je ale jednak nutno dát jim prostor pro případnou změnu názoru a také jim dát najevo, že se s nimi stále počítá. Usnesení: VV schvaluje předloženou širší nominaci reprezentantů pro rok TMK smlouvy Smlouvy reprezentačních kapitánů a manažera reprezentace Vlastimil Jansa, trenér mužů, Petr Hába, trenér žen a Michal Konopka, manažer reprezentace vyslovili souhlas s navrženým textem smluv. Usnesení: VV schvaluje znění předložených smluv o zajištění úseku reprezentace. Smlouvy s reprezentanty Dohodnuto, že text smluv s reprezentanty Davidem Navarou a Viktorem Lázničkou bude po finálních úpravách schválen per rollam v co nejbližším termínu KM repre soustředění v Domašově, projekt podpory šach. kroužků, KCTM V krátkosti zmíněno plánované reprezentační soustředění v Domašově. Detaily by se měly vyřešit přímo v KM. Hospodář R. Svoboda připomněl, že před každým soustředěním je nutné připravit rozpočet akce. Z. Fiala informoval o úpravách termínů, částek a dalších záležitostech v Projektu podpory šachových kroužků mládeže. Usnesení: VV ŠSČR schvaluje upravený Projekt šachových kroužků mládeže. Z. Fiala dále informoval o návrzích úprav Projektu Krajských center talentované mládeže (KCTM) na rok 2013 doporučených rozšířenou schůzí Komisí mládeže.

10 Usnesení: VV ŠSČR schvaluje upravený Projekt KCTM pro rok 2013 s celkovým rozpočtem Kč. Na závěr bodu předseda Komise mládeže Z. Fiala vyslovil poděkování administrativní pracovnici ŠSČR Jitce Kniezkové za urychlenou registraci před MČR mládeže Příprava Konference ŠSČR 2013 Ve druhé polovině schůze se VV zabýval výhradně přípravou nadcházející Konference ŠSČR v Havlíčkově Brodě. Výsledky a materiály těchto příprav jsou zveřejněny na webových stránkách ŠSČR v sekci Konference Stanovisko VV ŠSČR k zápasu Staré Město C - Napajedla v 2. lize E Na VV ŠSČR přišel podnět od předsedy JmŠS D. Hampela ke zřízení disciplinární komise (DK) k zápasu 2. ligy E Staré Město C - Napajedla. Zápas skončil 3,5 4,5 ve prospěch hostů z Napajedel, když na prvních 7 šachovnicích došlo poměrně rychle k uzavření 7 remíz poté, co na 8. šachovnici prohrálo domácí družstvo ŠK Staré Město C kontumačně, když šachovnici neobsadilo. VV se shodl na tom, že jednotlivcům nelze bránit v uzavírání remíz (pravidla FIDE). Naproti tomu ale v soutěži družstev, kde jde o výsledek celého týmu, není v souladu se základy sportovní etiky směřování k prohře zápasu bez pokusu o odpor, např. remizováním zbylých partií dohodou hráčů za nepříznivého stavu zápasu, pokud lze v takových partiích při zvážení všech okolností reálně usilovat o zvrácení nepříznivého výsledku družstva. Odpovědnost leží v takových případech na družstvu případně kapitánovi takového družstva, který se může vyjadřovat k nabídkám remízy. Usnesení: VV ŠSČR vyzývá STK ke zvážení legislativních změn vztahujících se k povinnosti družstev a kapitánů usilovat o co nejlepší sportovní výsledek. Úkol 79/ 2: Zvážit legislativní změny vztahující se k povinnosti družstev a kapitánů usilovat o co nejlepší sportovní výsledek 24. Různé Nebyly projednávány žádné body. 25. Závěr Schůze byla ukončena v 00:10. Rekapitulace úkolů: Úkol číslo Odpovídá Termín Stav Popis úkolu 75 c RS, VN Trvá Dořešení s majiteli herní Arény úpravy smlouvy 69/6 RS, GS Trvá Směrnice o účetnictví

11 x GS Trvá Smlouva AVE Kontakt o užívání materiálu 77/15 RS Trvá Realizovat vyšší zhodnocení peněžních prostředků. Dopracovat smlouvy pro reprezentační realizační 77/16 GS Trvá tým 78/1 D. Kaňovský Trvá Doplnit nominační kritéria a koncepci reprezentačních akcí mládeže 78/3 KMK Trvá Připravit proces tvorby nového webu ŠSČR a zajistit pronájem nového serveru 78/6 sekretariát Trvá Zajistit technickou přípravu Konference /9 GS Trvá Připravit dohodu o narovnání s Figurka o.p.s. 78/10 GS, Org.K Trvá Zveřejňování dat narození hráčů 79/1 GS Nový vytvořit na webu novou sekci pro KMK 79/2 STK Nový Zvážit legislativní změny vztahující se k povinnosti družstev a kapitánů usilovat o co nejlepší sportovní výsledek Zapsal: Zdeněk Hába Ověřil: František Štross Přílohy: Termínový kalendář ŠSČR

Zápis 82. schůze VV ŠSČR

Zápis 82. schůze VV ŠSČR Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 1 Zápis 82. schůze VV ŠSČR Pardubice, 16. 7. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský,

Více

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Brno, 21. dubna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček Hosté: František Štross (generální sekretář

Více

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, 9. 9. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František

Více

Zápis z 98. schůze VV ŠSČR

Zápis z 98. schůze VV ŠSČR Zápis z 98. schůze VV ŠSČR Havlíčkův Brod, 22. května 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček, Milan Šindelář Hosté: František

Více

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Ostrava, 3. 5. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Buchníček (pověřen zastupováním SKŠ), Ladislav Palovský (od 14:00) Hosté: František

Více

Zápis ze 70. schůze VV ŠSČR v Brně 26. 4. 2012

Zápis ze 70. schůze VV ŠSČR v Brně 26. 4. 2012 Zápis ze 70. schůze VV ŠSČR v Brně 26. 4. 2012 Přítomni: Viktor Novotný. Marek Vokáč, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček, Petr Pisk. Omluveni: Jan Lamser, Jarmila Voráčková, Jiří

Více

ZPRAVODAJ ČSTV. Úrazové pojištění ČSTV. Na mladou Evropu čeká 216 medailí. MS jednotlivců v kuželkách A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

ZPRAVODAJ ČSTV. Úrazové pojištění ČSTV. Na mladou Evropu čeká 216 medailí. MS jednotlivců v kuželkách A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA 9 2010 ZPRAVODAJ ČSTV A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Úrazové pojištění ČSTV Na mladou Evropu čeká 216 medailí Koncepce mládežnického volejbalu v letech 2008 2013 MS jednotlivců v kuželkách Zpráva z jednání 7.

Více

ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V ROCE 2010

ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V ROCE 2010 ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V RCE 2010 VÁŽENÉ ČLENKY, VÁŽENÍ ČLENVÉ ČVS. Moje třetí zpráva volejbalovému hnutí bude rozsáhlá a bude hodnotit období od mého zvolení do funkce předsedy ČVS, přičemž některé body

Více

Zadání vytvoření webových stránek Šachového svazu České republiky.

Zadání vytvoření webových stránek Šachového svazu České republiky. Zadání vytvoření webových stránek Šachového svazu České republiky. Obecně: Webové stránky mají sloužit primárně široké šachové obci. Především se jedná o informace z probíhajících soutěží a pak informace

Více

Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR 68. schůze VV ŠSČR, Praha, 7. 2. 2012 1 Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Jarmila Voráčková, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Jiří Krejnický, Petr Buchníček, František Štross.

Více

P O Z V Á N K A na konferenci České golfové federace

P O Z V Á N K A na konferenci České golfové federace VŠEM ČLENŮM ČGF P O Z V Á N K A na konferenci České golfové federace Výbor České golfové federace svolává na sobotu 10. března 2012 do Prahy konferenci ČGF. Konference se bude konat v konferenčním sále

Více

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jednání samospráv se zástupci České pošty Krajská setkání zahájena Novelizace

Více

ČSTV. Zpravodaj. Číslo 4/2012. 26. VH ČSTV Studie o financování sportu v ČR Rozhovor s novým ředitel VOŠ ČSTV

ČSTV. Zpravodaj. Číslo 4/2012. 26. VH ČSTV Studie o financování sportu v ČR Rozhovor s novým ředitel VOŠ ČSTV Zpravodaj ČSTV VH ČSTV bude požadovat náhradu škody po JUDr. Hušákovi 26. VH ČSTV Studie o financování sportu v ČR Rozhovor s novým ředitel VOŠ ČSTV Číslo 4/2012 26. Valná hromada ČSTV Vyrovnání se s minulostí

Více

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR.

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR. Hanušovice, 30.1.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: V. Pošmurný, P. Kulíšek Jednání zahájeno v 10:00 Pořízen audio záznam Zahájení jednání provedl předseda

Více

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 Podklady pro jednání Obsah bulletinu Základní informace k VH Návrh programu VH Základní informace k volbám Návrh jednacího a volebního

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Řády ČBF. platné od 1. května 2004

Řády ČBF. platné od 1. května 2004 Řády ČBF platné od 1. května 2004 Obsah Stanovy České basketbalové federace 5 Soutěžní řád basketbalu 15 Směrnice o startu zahraničních hráčů 43 A. Start zahraničních hráčů v družstvech oddílů a klubů

Více

Návrh řešení další činnosti SAZKA, a.s.

Návrh řešení další činnosti SAZKA, a.s. Návrh řešení další činnosti SAZKA, a.s. Podklady pro jednání 23.valné hromady Českého svazu tělesné výchovy ( Společné jednání obou sborů ) Nymburk 16. dubna 2011 1 Obsah I. Shrnutí účelu a závěrů materiálu

Více

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr. 10. ROČNÍK 2/2002 Z OBSAHU Komise v roce 2001 Platy starostů Zasedání společného Výboru ČR a Výboru regionů EU MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz

Více

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování)

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování) 3/2008 OBSAH VI. sněm Svazu účetních Str. 1 2 Nová koncepce certifikace opakování hlavních zásad Str. 1 3 EDITORIAL Vážení čtenáři, od květnového vydání bulletinu proběhly nejen zkoušky v systému certifikace

Více

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady Změny v postavení auditorů, které přinesl zákon o přezkoumávání hospodaření Zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, který byl v červenci

Více

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ 45249334 Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1 www.sbap.cz Z á p i s z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Bulletin advokacie 9/2005 obsah

Bulletin advokacie 9/2005 obsah Bulletin advokacie 9/2005 obsah Bulletinadvokacie ÚVODEM...3 4. SNĚM ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY Pořad jednání sněmu...5 Návrh na obsazení orgánů sněmu...5 Zpráva předsedy představenstva o činnosti představenstva

Více

ČSTV. Zpravodaj. Číslo 9/2011. Rok dobrovolnictví vyvrcholil Týdnem dobrovolnictví v ČR

ČSTV. Zpravodaj. Číslo 9/2011. Rok dobrovolnictví vyvrcholil Týdnem dobrovolnictví v ČR Zpravodaj ČSTV Rok dobrovolnictví vyvrcholil Týdnem dobrovolnictví v ČR Jednání VV dne 9.11.2011 Nadcházející 24.VH ČSTV Sport na Týdnu dobrovolnictví Číslo 9/2011 Informace z jednání 24. VV ČSTV VV ČSTV

Více

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Dokončení reformy veřejné správy Zásahy JSDHO v zahraničí Stavební úřady

Více

...NOVÁ CESTA K VÍTĚZSTVÍ ENCYKLOPEDIE

...NOVÁ CESTA K VÍTĚZSTVÍ ENCYKLOPEDIE PROČ VZNIKLA FOTBALOVÉ (R)EVOLUCE A JAK V NÍ ČÍST VÁŽENÍ FOTBALOVÍ FANOUŠCI, k Vašim rukám se právě dostává FOTBALOVÉ (R)EVOLUCE. FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE (FRE), jeden z nejdůležitějších projektů v historii

Více

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více