Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013"

Transkript

1 Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Zdeněk Hába, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Omluven: Jiří Krejnický, Petr Záruba Hosté: František Štross (sekretář ŠSČR), Jindřich Trejbal ml. (místopředseda SŠS), Jan Hrdlička (předseda STK SŠS), Jan Lamser (prezident ŠSČR), Milan Šindelář (Černobílá kniha) 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu Schůzi zahájil v 17:05 předseda V. Novotný. Zapisovatelem byl určen Zdeněk Hába, ověřovatelem František Štross. 2. Schválení zápisu ze 78. schůze VV ŠSČR Usnesení: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 78. schůze. 3. Schválení programu 79. schůze VV ŠSČR Časový harmonogram 79. schůze VV ŠSČR 1 Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 2 Schválení zápisu 78. schůze VV ŠSČR 3 Schválení programu 79. schůze VV ŠSČR 4 Kontrola úkolů 5 Potvrzení usnesení per rollam 6 Termínový kalendář 7 Zpráva předsedy 8 Zpráva sekretariátu 9 Informace prezidenta ŠSČR o stavu přípravy Černobílé knihy 10 Návrh SŠS - Uvedení hráče na 3 soupiskách 11 KMK - Jmenování členů Komise pro marketingovou Komunikaci 12 TMK - Širší nominace reprezentace 13 TMK smlouvy 14 KM - repre soustředění Domašov, Projekt podpory šachových kroužků, KCTM 15 Příprava Konference Technické zajištění Konference 2013, volby funkcionářů Konference Pozvánka na Konferenci neformální schůzka s delegáty v pátek 5. 4., program Konference jednací řád Konference zpráva VV za r Plán práce VV na r. 2013, schválení termínů schůzek VV v r Ekonomická směrnice

2 22 Registrační a přestupní řád 23 STK - DK - zápas 2. ligy E St. Město C - Napajedla 24 Různé 25 Závěr Usnesení: VV ŠSČR schvaluje program 79. schůze VV 4. Kontrola úkolů: Nesplněné zůstávají tyto úkoly: Úkol číslo Odpovídá Termín Stav Popis úkolu 75 c RS, VN Trvá Dořešení s majiteli herní Arény úpravy smlouvy 69/6 RS, GS Trvá Směrnice o účetnictví x GS Trvá Smlouva AVE Kontakt o užívání materiálu 77/15 RS Trvá Realizovat vyšší zhodnocení peněžních prostředků. 77/16 GS Trvá Dopracovat smlouvy pro reprezentační realizační tým 78/1 D. Kaňovský Doplnit Zpracovat nominační kritéria a koncepci reprezentačních akcí mládeže 78/3 KMK Trvá Připravit proces tvorby nového webu ŠSČR a zajistit pronájem nového serveru 78/6 sekretariát Trvá Zajistit technickou přípravu Konference /9 GS Trvá Připravit dohodu o narovnání s Figurka o.p.s. 78/10 GS, Org.K Trvá Zveřejňování dat narození hráčů Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 5. Potvrzení rozhodnutí učiněná hlasováním per rollam Usnesení: VV ŠSČR potvrzuje rozhodnutí učiněné per rollam: VV ŠSČR souhlasí s přijetím registrace nového šachového oddílu "Základní škola a mateřská škola Nesovice". 6. Termínový kalendář Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí Termínový kalendář ŠSČR 7. Zpráva předsedy ŠSČR V. Novotný informoval o novinkách z mezinárodních a národních organizací. Domácí vztahy MŠMT

3 Zatím byly rozděleny dotace pouze v Programu III. a IV., což se ŠSČR netýká. Šachové oddíly v nájmu by se měly pokoušet uzavírat nájemní smlouvy na min. 10 let, aby se mohly v programu IV. ucházet prostřednictvím ŠSČR o dotace na provoz a údržbu. Dotace v programu I., II., a V. se podle informací hospodáře z MŠMT budou dělit až na konci března nebo dokonce v dubnu (v kuloárech se ovšem hovoří o tom, že program V nemusí být rozhodnutý ani v dubnu). Zatím se ví, že v programu I. a II. se celkový rozdělovaný balík nemění, tedy ŠSČR by měl mít víceméně stejně jako v loňském roce. V programu V. byl schválený celkový objem k rozdělení mil. Kč, přičemž v loňském roce to bylo 650 mil. Kč. Pokud ŠSČR výrazně nepropadl v členské základně proti ostatním svazům (my jsme výrazně škrtali a oni třeba ne), tak snad bychom mohli být optimisty. ČOV Pokračoval jsem v práci pro Komisi neolympijských sportů. ČOV aktuálně prosazuje ve Sněmovně zákon, který by umožnil ČOV získávat peníze z loterijních daní, zákon prošel do 2. čtení. Plénum je naplánováno na 11. dubna a je navržena revoluční změna Stanov. ŠSČR by se podle ní měl stát řádným členem ČOV, zařazen bude ve složce Český klub sportovních svazů, organizací a institucí. ČAUS Uskutečnilo se jednání s předsedou České asociace univerzitního sportu p. Dvořákem. Tématem bylo prohloubení spolupráce a rozvoj univerzitního šachu. Aktuálním tématem byla podpora šachové výpravy na Univerziádě v Kazani, kde jsme ovšem bez přímé podpory ČAUS a rozpočet ŠSČR pokryje pouze převážnou část nákladů na účast dvou hráčů. Počet účastníků musíme nicméně nahlásit nejpozději první dubnový týden, při 3 a více účastnících bychom museli uhradit i náklady na vyslání rozhodčího. Letošní Univerziáda v Kazani je min. do roku 2017 poslední možností k účasti šachistů, další 2 pořadatelé totiž nevybrali šachy na program her. Případný úspěch na Univerziádě by ale pomohl ke státní podpoře dalších akcí v sudých letech jsou pořádána akademická mistrovství světa včetně toho v šachu, které v roce 2014 proběhne v blízkých Katovicích. ČAUS nám dále nabízí rozesílání materiálů na katedry ( ), prezentaci šachu na či pořádání seminářů (pro kluby, VŠ pracovníky atd.). K dalšímu rozvoji by bylo záhodno dospět při akademických mistrovstvích (letos budou šachy i na Akademických hrách, v Praze). ČAUS uvítá, pokud by se nám podařilo rozjet VŠ ligu, jako je v jiných sportech. V oblasti reprezentace bychom se měli snažit navázat na naše historické úspěchy a zajišťovat pravidelně alespoň naši účast na akademických MS. Evropská EUSA pak pořádá soutěže univerzit, tam jsou ovšem šachy spíše pole neorané, ČAUS by se určitě nebránil naší iniciativě. ČSTV Informace z jednání VV ČSTV konaného dne (Informace podal generální sekretář ČSTV J.Boháč) Komise pro restrukturalizaci sportovního prostředí

4 Předseda Komise VV ČSTV pro restrukturalizaci sportovního prostředí ČR a předseda ČOV J. Kejval informoval výkonný výbor o připravované struktuře ČOV a jeho nových stanovách. V diskusi ujistil členy VV ČSTV, že změny v ČOV jsou připravovány v takové podobě, že novela stanov ČSTV, připravená komisí již pro minulou VH ČSTV, může být předložena 28. VH ČSTV v nezměněné podobě ke schválení. Návrh novely stanov ČSTV byl následné výkonným výborem schválen k předložení delegátům 28. VH ČSTV, která se bude konat v Nymburce. Změny stanov ČSTV vyjadřují především to, že se ČSTV přihlašuje k ideji olympismu a zásadám olympijské charty a při stoprocentním zachování vlastní autonomie respektuje ČOV jako nejvyšší sportovní autoritu v zemi. Novela také umožní lépe ve stanovách zakotvit Servisní centra sportu v regionech. Předmětem novely stanov bude i návrh na změnu názvu ČSTV. Financování sportu ze státního rozpočtu 2013 Dle očekávání bylo ČSTV doručeno rozhodnutí MŠMT o přidělení dotace ČSTV z Programu V i část příspěvku na účet ČSTV. Zástupci ČSTV budou dále jednat s MŠMT o výši a určení podpory z Programu IV na provoz a údržbu, zejména pro areál Strahov a PS Podolí. Komise pro rozvoj SC Nymburk J. Kejval tlumočil členům VV ČSTV zájem VV ČOV o pronájem Sportovního centra Nymburk od ČSTV. Proběhla předběžná jednání s jednotlivými národními svazy o rozsahu požadavků na sportoviště a potřebné vybavení střediska. Konzultace a upřesňování podmínek pro jednotlivé sporty se svazy budou průběžně pokračovat. Ekonomické informace podal generální ředitel ekonomických agend ČSTV P. Benda Zpráva o hospodaření ČSTV K a zpráva o majetku ČSTV k Byla projednána první verze zpráv o hospodaření a o majetku ČSTV k , které po dopracování budou předkládány delegátům 28.VH ČSTV. V oblasti vlastní činnosti (Aparát + Volené orgány) byl rozpočet v roce 2012 čerpán na 97,35%, což znamená úsporu ,08 Kč oproti plánu. Společné výdaje, do kterých v minulosti patřilo především úrazové pojištění a poplatky za smlouvy se společnostmi OSA a INTRERGRAM, byly v roce 2012 skoro nulové Závazky převzal ČOV, který na platbu obdržel dotaci od MŠMT. Celkově hospodářská činnost vytvořila lehký zisk ve výši 532 tis. Kč, avšak při započtení nákladů způsobených předchozím ekonomickým vedením organizace (prohrané soudní spory, nevymahatelné pohledávky, dohody o narovnání), dosáhla tato činnost ztráty ve výši 8.57 mil. Kč. Rozpočet ČSTV pro rok 2013 Byl předložen Návrh rozpočtu na rok 2013, který bude dopracován a po schválení VV ČSTV, předložen Valné hromadě ČSTV. V hlavní činnosti rozpočet počítá s dotacemi od MŠMT ve výši 35 mil. Kč v programu V na činnost ČSTV, jeho krajských organizaci a okresních sdružení, 9 mil. Kč v programu IV na provoz sportovních center, 5 mil. Kč z programu

5 V MŠMT na příspěvek sportovním svazům, které neobdrží dotaci z MŠMT, a s mimořádnými zdroji z prodeje majetku na Strahově cca 68 mil. Kč, které budou deponovány na úhradu dluhu vůči SSS ČR, se kterým probíhá soudní řízení. Na straně výdajů se počítá s vyrovnáním dluhu za Gladiolus, s dotací pro SCS (kraje a okresy), s hrazením daně za převod nemovitosti na Strahově, a samozřejmě s pokrytím rozpočtu ČSTV. Celý rozpočet bude zveřejněn v materiálech pro VH ČSTV. Různé Úrokové sazby na účtech GE Money Bank V současné době se zástupci banky snaží jednat se svazy o snížení úrokové sazby na běžných účtech, které využívají národní sportovní svazy. Při aktuálním stavu ekonomiky je současné úročení 3,2% na běžném účtu nestandardně vysoké a banka se snaží těchto účtů zbavit jakýmkoliv způsobem, a to i za cenu zrušení účtu. Podle našeho zhodnocení situace a zkušeností je realistické požadovat, při vyjednávání nových podmínek, úročení na hranici 1,2 %. Změna názvu ČSTV J.Boháč zdůvodnil návrh na změnu názvu ČSTV s tím, že je vnímána nejednotnost názoru na změnu, nicméně podpora změny začíná převažovat, zejména ze strany nesportovního prostředí je přetrvávající název ČSTV při jednáních negativně vnímán. V orientačním vyjádření názoru na změnu, o které J. Boháč požádal, se proti změně vyjádřili pouze zástupci dvou svazů. ONLINE ARÉNA ŠSČR Novinky v Online aréně ŠSČR: - od února 2013 se hrají všechny denní turnaje o Prémiové body (34 turnajů, v každém k dispozici 21 bodů; pro první tři hráče a pro nejlepšího s ratingem do 1850) - online ratingy od března 2013 ve svazové databázi, aktualizace co 10 dní (pro přehlednost použit pouze rating pro bleskový šach) - znovu zavedeny turnaje Sit&Go (hráči se mohou během celého dne hlásit do turnajů na 1, 3, 5 a 10 minut, okamžitě po přihlášení čtvrtého zájemce turnaj začíná) - aplikace pro přímý přístup: pro hraní v Aréně nyní není třeba webový prohlížeč. Hráči si mohou zdarma ze stránek Online arény stáhnout malou a jednoduchou aplikaci. Do herny se pak dostanou kliknutím na ikonku na ploše svého počítače (odpadají tak některé problémy v kompatibilitě Javy a webového prohlížeče) - v blízké budoucnosti možnost hrát i proti hráčům z jiných federací (s tím, že charakter Arény zůstává zachován, včetně denních a prémiových turnajů jen pro české hráče; jde pouze o možnost navíc).

6 - v přípravě jsou další vylepšení, mimo jiné simultánní produkce či mistrovské výzvy (hráč mistrovské úrovně hraje proti soupeřům z Arény) Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí informace předsedy ŠSČR. 8. Zpráva sekretariátu ŠSČR Z. Hába informoval o činnostech zajišťovaných sekretariátem ŠSČR: - práce na oponentuře ke knize pro trenéry Herejk2 - práce na smlouvě pro ČT4 Sport (p. Bendl, p. Bartók), vyžádání si Pravidel spolupráce s ČT Sport, které budou přílohou smlouvy s ČT, nyní je smlouva u ČT k podpisu - aktualizace legislativy ve formátu.doc - práce na smlouvě pro reprezentační realizační tým a reprezentanty (D. Navara a V. Láznička) doplnění o poznámky od Mgr. Valíčkové - jednání o získání peněžních prostředků pro ŠSČR - zaslání smlouvy se STORMWARE (autor programu POHODA) k podpisu, materiál STORMWARE pro sponzorský vzkaz do ČT odeslán - odevzdání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob na FÚ Praha 6 - na PSSZ odevzdány Evidenční listy zaměstnanců za r zapůjčení Online šachů na MČR mládeže do Koutů nad Desnou) - příprava na VV pozvánka, shromáždění podkladů - Figurka, o.p.s. práce na vyúčtování a řešení sporu ohledně autorských práv (osobní jednání s V. Kořenem, jeho právníkem a V. Novotným dne ) - smlouva AVE Kontakt o užívání materiálu - vyřešilo se pojištění a zástavní právo, pracuje se na paragrafovém znění smlouvy - podepsání dodatku/zvláštního ujednání o úrokové sazbě s GEMB - podepsána smlouva s DUKLA Praha na Extraligu žen - zaslání seznamu oslavenců v měsíci dubnu 2013 a zasílání dopisů jubilantům - vypracování dodatku k pracovní smlouvě GS - vyjasnění zasílání penzijního připojištění - vize do budoucna koncept stále se na něm pracuje doplnění Černobílé knihy - studium legislativy, pročítání uzavřených smluv - podepsána smlouva na Znojemskou královnu sloučení všech složek (Files) v počítači do jedné pod hlavičkou Generálního sekretáře - zajištění soustředění reprezentace ve Vráži u Písku (nástěnná šachovnice, finance)

7 - doplnění knihovny ŠSČR o Turnajový bulletin , který vycházel jako příloha Československého šachu - aktualizace delegátů a náhradníků na Konferenci byla proplacena faktura FIDE za 1. pololetí ve výši euro. Díky dodržení termínu platby by měl ŠSČR na příští faktuře dostat slevu 756 euro. - stále probíhá registrace na ME jednotlivců v Polsku, uzávěrka přihlášek byla pořadateli prodloužena o 1 měsíc do 15. dubna. V současné chvíli je z České republiky registrováno 12 hráčů. - probíhá shromažďování norem pro mezinárodní tituly FIDE uhraných před ; termín zaslání na FIDE je do 1. července odesláno dotazníkové šetření pro ČOV - účast na schůzi sekretářů připravena Smlouva na pořádání MČR mužů a žen 2013 ve Světlé n. S. - dojednána schůzka s ČAUS ohledně Univerziády v Kazani - schůzka s KPMG na Strahově; připraví 2 SWOT analýzy pro ŠSČR - návštěva na talkshow s Davidem Navarou v Era světě získání vyjádření UOOU k souhlasu cizinců při zpracování jejich osobních dat - titul FM byl udělen R. Táborskému a titul CM M. Petrasovi, na FIDE byla zaslána žádost o titul GM pro Petra Neumana, v řešení je udělení titulu IM Martinu Přibylovi na základě ratingu 2400 uhraného během turnajů v roce 1995 Usnesení: VV ŠSČR bere informaci ze sekretariátu na vědomí. 9. Informace prezidenta ŠSČR o stavu přípravy dlouhodobé koncepce rozvoje šachu - Černobílé knihy Jan Lamser a Milan Šindelář informovali o aktuální situaci a pokroku prací na Černobílé knize. Černobílá kniha (dále ČBK) je strategický materiál, který přináší analýzu stavu oblastí, které má ŠSČR v hlavních cílech a úkolech svých stanov a zároveň přináší a vytyčuje směry koncepce rozvoje šachu. V průběhu roční práce na tomto materiálu se ukázalo, že až překvapivě velké množství poměrně důležitých témat je značně zanedbaných. ČBK rámcově popisuje hlavní zanedbané oblasti a naznačuje, jaké kroky by v konkrétních oblastech byly na místě. ČBK nemá ambici o formulování praktických strategií a normativních plánů - to musí být již především na těch, kdo se budou hlásit k realizaci. Ti by měli vzejít především z Konferencí ŠSČR. ČBK je inspirací i pro všemožné soukromé aktivity. ČBK poukazuje na skutečnost, že abychom udrželi důstojné místo šachu v této společnosti a mohli mít ze hry a jejího vnímání naším okolím radost, je třeba jít hodně nad rámec toho, co dnes ŠSČR dělá.

8 Tato iniciativa je impulzem ke konkrétní a uspořádané sebereflexi ŠSČR. V únoru 2013 byla ČBK vystavena na webovém diskusním panelu a formou mailu byla oslovena široká šachová veřejnost (všichni funkcionáři ŠSČR, členové komisí, oddíly, rodiče medailistů z řad mládeže, expertní plénum) k obecné studii a názorové diskusi tohoto materiálu. ČBK vyvolala v šachové obci poměrně živé reakce a názorová diskuse bude probíhat zhruba do konce dubna. Předpokládaný termín dokončení ČBK je říjen S hotovou koncepcí bude moci VV pracovat jak při přípravě rozpočtu, tak Konference S prezentovanými podněty v ČBK je možno dle možností nakládat již nyní. V předvečer Konference ŠSČR ( ) proběhne prezentace pro její účastníky, která upřesní směr ideje koncepce, v jakém stavu se nachází a její cíle. Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí informace o stavu přípravy dlouhodobé koncepce rozvoje šachu - Černobílé knihy. 10. Návrh SŠS - Uvedení hráče na 3 soupiskách Jindřich Trejbal ml. (místopředseda SŠS) a Jan Hrdlička (předseda STK SŠS) představili návrh SŠS pro konferenci. Diskuze se přes Skype zúčastnil i předseda STK ŠSČR Petr Záruba. Došlo k vyjasnění stanovisek a některých sporných bodů, nikoliv ovšem k názorové shodě. Delegáti SŠS jsou svou konferencí zavázáni k prosazování 3 soupisek, STK ŠSČR je ve své většině proti takovému kroku, protože by mohl ohrozit regulérnost soutěží. Zástupci Legislativní komise akcentovali mj. nebezpečí diskriminace, pokud by opatření bylo zavedeno jen s omezenou územní platností. Téma se bude ještě diskutovat až do Konference ŠSČR. Bez usnesení. 11. Jmenování členů Komise pro marketingovou komunikaci ŠSČR V. Novotný informoval o sestavení Komise pro marketingovou komunikaci ŠSČR. Navrhl zatím tříčlennou komisi se snahou postupně získat pro práci v komisi další odborníky. V komisi má své místo generální sekretář ŠSČR, který bude mít na starost vnitřní komunikaci v ŠSČR. Petr Souček je zaměstnanec spolupracující agentury Bison&Rose a odborník PR se zkušenostmi v mediální oblasti (např. Radiožurnál). Usnesení: VV ŠSČR jmenuje členy komise pro marketingovou komunikaci ve složení: Viktor Novotný (předseda), Zdeněk Hába a Petr Souček. Úkol 79/1: vytvořit na webu novou sekci pro KMK GS, TMK - Širší nominace reprezentace M. Vokáč informoval o nominaci družstev na Mitropa Cup 2013 konaného v Meissenu ve dnech TMK schválila následující sestavy družstev podle návrhu reprezentačního úseku:

9 Muži: Alexej Kislinsky, Jan Bernášek, Jan Krejčí, Vítězslav Rašík, Michal Konopka (hrající kapitán). Ženy: Martina Marečková, Kristýna Novosadová a nehrající kapitán Petr Hába. Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí nominaci TMK na Mitropa Cup Reprezentační úsek TMK potvrdil návrh širší nominace reprezentace předložený na předcházející schůzi VV ŠSČR: Navara David, Láznička Viktor, Hráček Zbyněk, Babula Vlastimil, Kislinsky Alexej, Štoček Jiří, Cvek Robert, Votava Jan, Krejčí Jan, Polák Tomáš, Žilka Štěpán, Petr Martin, Bernášek Jan, Rašík Vítězslav, Šimáček Pavel, Plát Vojtěch. Odůvodnění: Někteří ze jmenovaných sice v předcházejících letech vyjádřili jistý nezájem o reprezentaci, ale po změnách na úseku reprezentace je ale jednak nutno dát jim prostor pro případnou změnu názoru a také jim dát najevo, že se s nimi stále počítá. Usnesení: VV schvaluje předloženou širší nominaci reprezentantů pro rok TMK smlouvy Smlouvy reprezentačních kapitánů a manažera reprezentace Vlastimil Jansa, trenér mužů, Petr Hába, trenér žen a Michal Konopka, manažer reprezentace vyslovili souhlas s navrženým textem smluv. Usnesení: VV schvaluje znění předložených smluv o zajištění úseku reprezentace. Smlouvy s reprezentanty Dohodnuto, že text smluv s reprezentanty Davidem Navarou a Viktorem Lázničkou bude po finálních úpravách schválen per rollam v co nejbližším termínu KM repre soustředění v Domašově, projekt podpory šach. kroužků, KCTM V krátkosti zmíněno plánované reprezentační soustředění v Domašově. Detaily by se měly vyřešit přímo v KM. Hospodář R. Svoboda připomněl, že před každým soustředěním je nutné připravit rozpočet akce. Z. Fiala informoval o úpravách termínů, částek a dalších záležitostech v Projektu podpory šachových kroužků mládeže. Usnesení: VV ŠSČR schvaluje upravený Projekt šachových kroužků mládeže. Z. Fiala dále informoval o návrzích úprav Projektu Krajských center talentované mládeže (KCTM) na rok 2013 doporučených rozšířenou schůzí Komisí mládeže.

10 Usnesení: VV ŠSČR schvaluje upravený Projekt KCTM pro rok 2013 s celkovým rozpočtem Kč. Na závěr bodu předseda Komise mládeže Z. Fiala vyslovil poděkování administrativní pracovnici ŠSČR Jitce Kniezkové za urychlenou registraci před MČR mládeže Příprava Konference ŠSČR 2013 Ve druhé polovině schůze se VV zabýval výhradně přípravou nadcházející Konference ŠSČR v Havlíčkově Brodě. Výsledky a materiály těchto příprav jsou zveřejněny na webových stránkách ŠSČR v sekci Konference Stanovisko VV ŠSČR k zápasu Staré Město C - Napajedla v 2. lize E Na VV ŠSČR přišel podnět od předsedy JmŠS D. Hampela ke zřízení disciplinární komise (DK) k zápasu 2. ligy E Staré Město C - Napajedla. Zápas skončil 3,5 4,5 ve prospěch hostů z Napajedel, když na prvních 7 šachovnicích došlo poměrně rychle k uzavření 7 remíz poté, co na 8. šachovnici prohrálo domácí družstvo ŠK Staré Město C kontumačně, když šachovnici neobsadilo. VV se shodl na tom, že jednotlivcům nelze bránit v uzavírání remíz (pravidla FIDE). Naproti tomu ale v soutěži družstev, kde jde o výsledek celého týmu, není v souladu se základy sportovní etiky směřování k prohře zápasu bez pokusu o odpor, např. remizováním zbylých partií dohodou hráčů za nepříznivého stavu zápasu, pokud lze v takových partiích při zvážení všech okolností reálně usilovat o zvrácení nepříznivého výsledku družstva. Odpovědnost leží v takových případech na družstvu případně kapitánovi takového družstva, který se může vyjadřovat k nabídkám remízy. Usnesení: VV ŠSČR vyzývá STK ke zvážení legislativních změn vztahujících se k povinnosti družstev a kapitánů usilovat o co nejlepší sportovní výsledek. Úkol 79/ 2: Zvážit legislativní změny vztahující se k povinnosti družstev a kapitánů usilovat o co nejlepší sportovní výsledek 24. Různé Nebyly projednávány žádné body. 25. Závěr Schůze byla ukončena v 00:10. Rekapitulace úkolů: Úkol číslo Odpovídá Termín Stav Popis úkolu 75 c RS, VN Trvá Dořešení s majiteli herní Arény úpravy smlouvy 69/6 RS, GS Trvá Směrnice o účetnictví

11 x GS Trvá Smlouva AVE Kontakt o užívání materiálu 77/15 RS Trvá Realizovat vyšší zhodnocení peněžních prostředků. Dopracovat smlouvy pro reprezentační realizační 77/16 GS Trvá tým 78/1 D. Kaňovský Trvá Doplnit nominační kritéria a koncepci reprezentačních akcí mládeže 78/3 KMK Trvá Připravit proces tvorby nového webu ŠSČR a zajistit pronájem nového serveru 78/6 sekretariát Trvá Zajistit technickou přípravu Konference /9 GS Trvá Připravit dohodu o narovnání s Figurka o.p.s. 78/10 GS, Org.K Trvá Zveřejňování dat narození hráčů 79/1 GS Nový vytvořit na webu novou sekci pro KMK 79/2 STK Nový Zvážit legislativní změny vztahující se k povinnosti družstev a kapitánů usilovat o co nejlepší sportovní výsledek Zapsal: Zdeněk Hába Ověřil: František Štross Přílohy: Termínový kalendář ŠSČR

Zápis ze 77. schůze VV ŠSČR v Praze 22. 1. 2013

Zápis ze 77. schůze VV ŠSČR v Praze 22. 1. 2013 Zápis ze 77. schůze VV ŠSČR v Praze 22. 1. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Jiří Kadeřábek, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Jiří Krejnický, Petr Buchníček Omluven: Petr Záruba

Více

Zápis ze 78. schůze VV ŠSČR v Brně 19. 02. 2013

Zápis ze 78. schůze VV ŠSČR v Brně 19. 02. 2013 Zápis ze 78. schůze VV ŠSČR v Brně 19. 02. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Zdeněk Hába, Rostislav Svoboda, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Jiří Krejnický, Petr Buchníček Hosté:

Více

Zápis ze 72. schůze VV ŠSČR v Havlíčkově Brodu 30. 6. 2012

Zápis ze 72. schůze VV ŠSČR v Havlíčkově Brodu 30. 6. 2012 Zápis ze 72. schůze VV ŠSČR v Havlíčkově Brodu 30. 6. 2012 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Záruba, Jiří Krejnický, Petr Buchníček Omluveni: Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 7/2015 z jednání VV dne 6. 5. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav Borovský

Více

Zápis ze 76. schůze VV ŠSČR v Brně 3. 12. 2012

Zápis ze 76. schůze VV ŠSČR v Brně 3. 12. 2012 Zápis ze 76. schůze VV ŠSČR v Brně 3. 12. 2012 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Jiří Kadeřábek, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Jiří Krejnický, Petr Buchníček Omluven: Petr Záruba

Více

Z á p i s č. 1/2015. z 1. zasedání P-ČSOS, které se konalo dne v Praze na Strahově

Z á p i s č. 1/2015. z 1. zasedání P-ČSOS, které se konalo dne v Praze na Strahově Z á p i s č. 1/2015 z 1. zasedání, které se konalo dne 21. 1. 2015 v Praze na Strahově Přítomni: Omluven: Host: Kamenický, Matějů, Klimpl, Škoda, Pospíšek, Vystavěl, Jirásek, Šubrt Zřídkaveselý Jiří Kejval

Více

5. Reprezentace. Cíl: r.2050 český mistr světa

5. Reprezentace. Cíl: r.2050 český mistr světa 5. Reprezentace Cíl: r.2050 český mistr světa Tématem pověřen generální sekretář svazu Marek Vokáč. Projekty nezahrnují dlouhodobý výhled, který by akceptoval návrhy ČK a věnují se pouze letošnímu roku.

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Beroun, 07. 04. 2015; čas jednání 15:00-20:29 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 14 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 14 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 14 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 08. 10. 2015; čas jednání 15:00-19:57 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák Omluven:

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 4. 12. 2014; čas jednání 16:00-20:40 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ekonomická směrnice České boxerské asociace

1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ekonomická směrnice České boxerské asociace 1. ÚVOD Ekonomická směrnice České boxerské asociace (dále jen ES) vychází ze znění platných zákonů a je závazným dokumentem, který stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky v působnosti ČBA

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně. Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová.

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně. Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová. Z á p i s ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně Přítomni: Omluveni: Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová. Kupová, Koblížek, John, Matyášová

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Němčice u Kolína, 03. 12. 2015; čas jednání 11:15-18:10 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, M. Komárek, R. Novák, P. Ticháček,

Více

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S.

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. 1 Úvod 1. Dle stanov Českého svazu kolečkového bruslení, z.s. (dále jen ČSKB) jsou definovány tyto orgány: a) členská

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 4/2015 z jednání VV dne 18. 3. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV) Sportovní ředitel

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č.11/2015 z jednání VV dne 19. 8. 2015 Místo jednání: Zbraslavice, Areál Kempu mládeže ČSRU Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav

Více

SDRUŽENÍ KORESPONDENČNÍHO ŠACHU V ČESKÉ REPUBLICE

SDRUŽENÍ KORESPONDENČNÍHO ŠACHU V ČESKÉ REPUBLICE SDRUŽENÍ KORESPONDENČNÍHO ŠACHU V ČESKÉ REPUBLICE Zápis ze schůze Řídicí komise SKŠ v ČR konané ve dnech 11. 12. 11. 2016 v pensionu Josefina, Nad Bořislavkou 355/34, 162 00 Praha 6 Vokovice Přítomni:

Více

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Brně

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Brně ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6-Břevnov Z Á P I S ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 16. 1. 2014 v Brně Přítomni: Omluveni: Petr Vaňura, Naděžda Dobešová,

Více

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 20. 22.3.2015 Praha

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 20. 22.3.2015 Praha Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 20 22.3.2015 Praha Přítomni: Hosté: Nedostavil se: L.Vondráčková, A.Pospíšil, M.Barda, L.Adámek, M.Bartoň, P.Novák, R.Bendl J.Sviták, V.Chalupa A.Staněk

Více

Výkonný výbor České baseballové asociace. ZÁPIS z 1. jednání

Výkonný výbor České baseballové asociace. ZÁPIS z 1. jednání ZÁPIS z 1. jednání Výkonného výboru České baseballové asociace konaného dne 11. 1. 2017 v 18:00 hod. salónek HK, hotel Kotyza, Humpolec Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Zapsal: Přizváni: Petr Ditrich,

Více

Svaz kulturistiky a fitness České republiky Zámecký okruh 8, Opava - tel.: , fax:

Svaz kulturistiky a fitness České republiky Zámecký okruh 8, Opava - tel.: , fax: Z Á P I S - 02/2010 ze 2. zasedání VV SKFČR, ze dne 02.03.2010 (od 11:00) v Praze Přítomni: František Porteš, Ing. Martin Jebas, Vjačeslav Vinogradov, Bc. Lukáš Roubík, Tomáš Dluhoš, sekretář - Martin

Více

Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013

Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013 Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tato pravidla mohou být změněna pouze Valným shromážděním (General Assembly - GA) na základě doporučení

Více

Výroční valná hromada. České federace požárního sportu o.s

Výroční valná hromada. České federace požárního sportu o.s Výroční valná hromada České federace požárního sportu o.s Přítomní: viz. prezenční listina příloha č.1 Body výroční valné hromady: 1. Zhodnocení projektu soustředění 2. Krajská dotace 3. Účast na podzimním

Více

Zasedání Výkonného výboru OFS Přerov

Zasedání Výkonného výboru OFS Přerov Okresní fotbalový svaz Přerov IČ 01540319 Sídlo: Petřivalského 1,750 02 Přerov Tel./fax: 581 207 000 e-mail: ofs@raz-dva.cz www.ofsprerov.cz Bankovní spojení: 153451945/0300 Zasedání Výkonného výboru OFS

Více

Zápis z ustavující členské schůze občanského sdružení Jihočeská krajská asociace ČSOS (JčAOS)

Zápis z ustavující členské schůze občanského sdružení Jihočeská krajská asociace ČSOS (JčAOS) Datum: 16. prosince 2011 Zápis z ustavující členské schůze občanského sdružení Jihočeská krajská asociace ČSOS (JčAOS) Místo: České Vrbné 2207, 370 11 České Budějovice Účast: ACB ABK České Budějovice Šumava

Více

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne od 9 30 hod. ve Velkých Hošticích

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne od 9 30 hod. ve Velkých Hošticích Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 21. 11. 2016 od 9 30 hod. ve Velkých Hošticích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Petr Halfar, Lukáš

Více

Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR 68. schůze VV ŠSČR, Praha, 7. 2. 2012 1 Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Jarmila Voráčková, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Jiří Krejnický, Petr Buchníček, František Štross.

Více

Návrh na změnu Ekonomické směrnice ŠSČR

Návrh na změnu Ekonomické směrnice ŠSČR Návrh na změnu Ekonomické směrnice ŠSČR Vzhledem k nesouladu dosavadního článku 2.3. přílohy D1) Ekonomické směrnice ŠSČR se Soutěžním řádem ŠSČR se navrhuje změna a doplnění tohoto článku, dále pak se

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 11 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 11 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 11 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 05. 05. 2015; čas jednání 16:08-18:38 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T.

Více

Český baseballová asociace. ZÁPIS z 9. jednání

Český baseballová asociace. ZÁPIS z 9. jednání ZÁPIS z 9. jednání Českého baseballová asociace konaného dne 21.9.2015 v 17:30 hod. salónek,hotel Kotyza,Humpolec Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Zapsal: Přizváni: Petr Ditrich, Pavel Chadim, Pavel Jozek,

Více

Kanice 221, 664 01 Bílovice nad Svitavou. ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU datum: 14. 2. 2012 místo: Fryčajova 37, Brno

Kanice 221, 664 01 Bílovice nad Svitavou. ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU datum: 14. 2. 2012 místo: Fryčajova 37, Brno ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU datum: 14. 2. 2012 místo: Fryčajova 37, Brno Přítomni: Radim Vašík, František Košvica, Kateřina Nedbalcová Nepřítomni: - Zapisovatel: Roman Vašík Výkonný výbor je usnášeníschopný

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014 Místo a termín: Plzeň, hotel Marriott, 23. 9. 2012; čas jednání 11:00-15:00 Přítomni: J. Kozel, J. Donauschachtl, V. Řezáč, J. Badzik,

Více

Kanice 221, 664 01 Bílovice nad Svitavou ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU

Kanice 221, 664 01 Bílovice nad Svitavou ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU datum: 5. 6. 2012 místo: Fryčajova 37, Brno Přítomni: Radim Vašík, František Košvica, Kateřina Nedbalcová Nepřítomni: - Zapisovatel: Radim Vašík Výkonný výbor je usnášeníschopný

Více

Výkonný výbor České baseballové asociace. ZÁPIS z 6. jednání

Výkonný výbor České baseballové asociace. ZÁPIS z 6. jednání ZÁPIS z 6. jednání Výkonného výboru České baseballové asociace konaného dne 20. 9. 2016 v 18:00 hod. salónek HK, hotel Kotyza, Humpolec Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Zapsal: Přizváni: Petr Ditrich,

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE K VINICI 1901, 530 02 PARDUBICE e-mail: pko.cus@seznam.cz IČO 70926344 Bankovní spojení: Č.S. A.S. Č.Ú. 1206352399/0800 KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014 z 6. zasedání

Více

Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 14.2.2007

Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 14.2.2007 Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 14.2.2007 Přítomni (dle abecedního pořádku): Ing. Josef Balaštík, Václav Drbal, Pavel Hudeček, Ing. Miloslav Mentlík, Ing. Jan Metelka, Ing. Václav Nágr, MVDr.Jiří Orlický,

Více

Hosté: Petra Elblová Omluveni: Program:

Hosté: Petra Elblová Omluveni: Program: ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU DSO BRUNTÁLSKO V BRUNTÁLE SÍDLO MASHJ DNE 24.11. 2016 ve 12: 00 HOD. Místo: MASHJ, náměstí Míru Bruntál Přítomni: Květa Kubíčková, Libor Unverdorben, Jan Božovský Hosté: Petra Elblová

Více

Zápis z 80. schůze VV ŠSČR v Brně 7. 5. 2013

Zápis z 80. schůze VV ŠSČR v Brně 7. 5. 2013 Zápis z 80. schůze VV ŠSČR v Brně 7. 5. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Zdeněk Hába, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček, Jiří Krejnický, Petr Záruba Hosté: František

Více

Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR

Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR Číslo jednací TACR/41-20/2016 Datum a čas: 26. 5. 2016, 9:30 12:30 h Místo konání: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Přítomni: Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ),

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 19 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 19 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 19 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 05. 04. 2016; čas jednání 15:00 20:00 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, P.

Více

Zápis z 69. schůze VV ŠSČR v Praze 10. 4. 2012

Zápis z 69. schůze VV ŠSČR v Praze 10. 4. 2012 Zápis z 69. schůze VV ŠSČR v Praze 10. 4. 2012 Přítomni: Viktor Novotný. Marek Vokáč, Jarmila Voráčková, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Jiří Krejnický, Ladislav Palovský, Jan Lamser, František Štross Omluven:

Více

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 ČLENSTVÍ VE FAČR a struktura dělení členských příspěvků Členství a struktura dělení ČP Na 13. řádné valné hromadě FAČR byly přijaty nové stanovy,

Více

ZÁPIS. z 59. schůze výkonného výboru Šachového svazu České republiky v Brně 13. 9. 2010

ZÁPIS. z 59. schůze výkonného výboru Šachového svazu České republiky v Brně 13. 9. 2010 - 1 Komuniké z 59. schůze VV ŠSČR: VV ŠSČR na své 59. schůzi dne 13. 9. 2010 v Brně, mj.: 1. schválil změny Soutěžního řádu ŠSČR, 2. vyslovili pro volbu prezidenta ECU podporu týmu A. Yaziciho, 3. vzal

Více

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Přítomni : dle prezenční listiny Nepřítomni: Z. Šesták, Vl.Šesták, Ing.E.Maryšková, J.Souček, Ing. J.Špytko Ověřovatelé zápisu: L. Střihavková,

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Hospodaření a účtování v ČNS

Hospodaření a účtování v ČNS Hospodaření a účtování v ČNS Směrnice č.1/2014 Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost: rok 2014 Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaření a účtování ČNS se řídí touto

Více

Výkonný výbor České baseballové asociace. ZÁPIS z 7. jednání

Výkonný výbor České baseballové asociace. ZÁPIS z 7. jednání ZÁPIS z 7. jednání konaného dne 17. 10. 2016 v 18:00 hod. salónek HF, Hotel Fabrika, Humpolec Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Zapsal: Přizváni: Petr Ditrich, Michal Hanuš, Pavel Jozek Pavel Chadim, Marek

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov STATUT RADY MLÁDEŽE ČVS Číslo směrnice: 14/2011 Směrnice kategorie: A Schváleno: Správní radou ČVS dne 20. července 2011 Účinnost od:

Více

Zápis z dozorčí rady konané dne 25.4.2014

Zápis z dozorčí rady konané dne 25.4.2014 Zápis z dozorčí rady konané dne 5..0 Přítomni: Ing. Jindřich Svoboda, Ing. Martin Barták, Lenka Krejčíková Omluven: Ing. Petr Villner. Informace o stavu Sportovního klubu SC Kolín a HC Kolínští Kozlové

Více

Zápis z konference ČMGS z 21.3.2015 v Jabloňově u Velkého Meziříčí

Zápis z konference ČMGS z 21.3.2015 v Jabloňově u Velkého Meziříčí 1/ Úvod Zápis z konference ČMGS z 21.3.2015 v Jabloňově u Velkého Meziříčí Prezident ČMGS Tomáš Navrátil zahájil konferenci ČMGS v 9:28 hod po obdržení informace o počtu delegátů. 2/ Volba mandátové komise

Více

Zápis z 94. schůze VV ŠSČR

Zápis z 94. schůze VV ŠSČR Zápis z 94. schůze VV ŠSČR Praha, 6. ledna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Milan Šindelář, Petr Buchníček, Petr Pisk Hosté: Jiří Kejval (předseda ČOV), Jan

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015 Dne: Přítomni: Omluven: 13.10.2014, Sirákov Dita Dvořáková, Petr Videcký, Radek Číž, Petr Novák Michal Balhárek Program jednání: 1. Stávající úkoly 2. Nové úkoly

Více

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018 (zásady a prováděcí pokyny) Schválil výkonný výbor ČSMP dne 20. 11. 2014. OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ

Více

Česká Federace Kendó

Česká Federace Kendó Zápis z jednání Generálního shromáždění konaného dne 6.3.2010, Praha 6. března 2010 Zasedací místnost fy ComAp, Kundratka 2359/17, Praha 9 Poznámka úvodem: V případě hlasování je v zápise uveden pouze

Více

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 2/2013

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 2/2013 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE K VINICI 1901, 530 02 PARDUBICE Telefon/fax : 466 300 964 e-mail: kspce.cstv@quick.cz IČO 70926344 Bankovní spojení: Č.S. A.S. Č.Ú. 1206352399/0800 KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Použité zkratky: 1/7. schválil: VK ČSTS dne: Úplné znění platnost od: účinnost od:

Použité zkratky: 1/7. schválil: VK ČSTS dne: Úplné znění platnost od: účinnost od: Obsah: 1 Právnický subjekt ČSTS 2 Účetnictví 3 Příspěvky členů ČSTS 4 Granty a dotace 5 Správní poplatky 6 Startovné a výše cen při soutěžích pořádaných dle Soutěžního řádu ČSTS 7 Honoráře, odměny za provedení

Více

1. Personální zajištění interních a externích spolupracovníků

1. Personální zajištění interních a externích spolupracovníků Finanční procedura ČSPH Verze: 02 Říjen 2011 Autor: Martina Motshagen, Petr Doležal Hlavním cílem je docílit na základě Vize 2015 transparentnosti ve finančním procesu ČSPH. Dojde k ujasnění odpovědnosti

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov HOSPODAŘENÍ A ÚČTOVÁNÍ V ČVS Číslo směrnice: 09/2011 změna 01/2015 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 17. května 2015

Více

Zápis z valné hromady, konané dne v Ostravě

Zápis z valné hromady, konané dne v Ostravě ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE Oblast Severní Morava 702 00 OSTRAVA Mor. Ostrava, Vítkovická 3083/1 TEL. 596 617 191, 733 553 177 E-mail:basketsm@seznam.cz Všechny údaje o basketu na Severní Moravě najdete

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-53-2016 Termín jednání 12. října 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J Zápis jednání Výkonného výboru RSHb Čechy Východ konaného dne 12.10.2016 v Pardubicích, ul. K Vinici 1901 Přítomni: Patrik Ticháček, Martin Komárek, Eva Králová, Petr Špaček Omluven: Pavel Štefka Host:

Více

Zápis č. 8/2016 z pravidelného zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR při OSH ČMS Písek dne

Zápis č. 8/2016 z pravidelného zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR při OSH ČMS Písek dne Zápis č. 8/2016 z pravidelného zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR při OSH ČMS Písek dne 29.9.2016 Přítomni: dle presenční listiny Program : 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení z posledního

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

FBS Olomouc, z. s. Zápis z jednání Valné hromady sportovního klubu. FBS Olomouc, o. s., Sukova 4, Olomouc IČO:

FBS Olomouc, z. s. Zápis z jednání Valné hromady sportovního klubu. FBS Olomouc, o. s., Sukova 4, Olomouc IČO: Zápis z jednání Valné hromady sportovního klubu FBS Olomouc, o. s., Sukova, 77900 Olomouc IČO: 658798 Program jednání: Zahájení valné hromady Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady Volba

Více

Zápis ze 73. schůze VV ŠSČR v Novém Boru 3. 8. 2012

Zápis ze 73. schůze VV ŠSČR v Novém Boru 3. 8. 2012 Zápis ze 73. schůze VV ŠSČR v Novém Boru 3. 8. 2012 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Záruba, Jiří Krejnický, Petr Buchníček Hosté: František Štross (sekretář ŠSČR) 1. Zahájení,

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Z Á P I S č. 2. ze schůze výkonného výboru Okresního sdružení ČUS Vsetín, konané dne 20. srpna 2013

Z Á P I S č. 2. ze schůze výkonného výboru Okresního sdružení ČUS Vsetín, konané dne 20. srpna 2013 Výkonný výbor okresního sdružení ČUS Vsetín Z Á P I S č. 2 ze schůze výkonného výboru Okresního sdružení ČUS Vsetín, konané dne 20. srpna 2013 Schůze byla zahájena v 16.00 hodin. Schůzi zahájil a řídil

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 21. 9. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Ing. Stanislav Kužel, Jaroslava Šlapanská,

Více

Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Výkonného výboru SNH, které se konalo 20. března 2015 v Plzni

Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Výkonného výboru SNH, které se konalo 20. března 2015 v Plzni Svaz národní házené Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Výkonného výboru SNH, které se konalo 20. března 2015 v Plzni Přítomni: J. Cedidlo, I. Toman, J. Holý, Ing. M. Jelen, V. Šmídlová, M. Leugner, K. Schwarzer,

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

LETNÍ AKTIV KLUBŮ. 3.7.2015 Ústí nad Labem OFS ÚSTÍ NAD LABEM

LETNÍ AKTIV KLUBŮ. 3.7.2015 Ústí nad Labem OFS ÚSTÍ NAD LABEM LETNÍ AKTIV KLUBŮ 3.7.2015 Ústí nad Labem OFS ÚSTÍ NAD LABEM LETNÍ AKTIV KLUBŮ OFS ÚSTÍ NAD LABEM 3.7.2015 Program: Prezence, administrativní a finanční náležitosti Zahájení Zpráva předsedy VV OFS Ústí

Více

Zápis z jednání Členské schůze Místní akční skupiny Střední Povltaví

Zápis z jednání Členské schůze Místní akční skupiny Střední Povltaví Zápis z jednání Členské schůze Místní akční skupiny Střední Povltaví Dne 8. prosince 2015 ve 15 00 hodin Místní pohostinství v Branicích Přítomni: Pavel Souhrada, Mgr. Martin Třeštík, Ing. Miroslav Maksa,

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 3 v mandátním období 2014 2018

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 3 v mandátním období 2014 2018 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 3 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 6. 8. 2014; čas jednání 16:00-20:30 Přítomni: D. Kantor, M. Komárek, J. Kozel, T. Macko, R. Novák Omluveni:

Více

Z 29 pozvaných delegátů je přítomno 21 delegátů, valná hromada je usnášeníschopná.

Z 29 pozvaných delegátů je přítomno 21 delegátů, valná hromada je usnášeníschopná. Valná hromada ČSAR 19. 9. 2015 1. Schválení jednacího řádu Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady (viz příloha) 2. Schválení programu valné hromady Valná hromada schvaluje program valné hromady

Více

Odvolací řád ŠSČR. Článek 1 - Základní ustanovení. Článek 2 - Námitky

Odvolací řád ŠSČR. Článek 1 - Základní ustanovení. Článek 2 - Námitky Odvolací řád ŠSČR Článek 1 - Základní ustanovení 1. Odvolací řád ŠSČR stanovuje podmínky pro uplatnění práva členů ŠSČR podávat námitky a odvolávat se proti rozhodnutím učiněným v 1. instanci. 2. Odvolací

Více

Zápis z Výroční valné hromady Českého svazu mužského lakrosu konané dne 14. února / 8

Zápis z Výroční valné hromady Českého svazu mužského lakrosu konané dne 14. února / 8 Český svaz mužského lakrosu Rektorská 9 108 00 Praha 10 IČO 00406732 DIČ CZ-00406732 Zápis z Výroční valné hromady Českého svazu mužského lakrosu konané dne 14. února 2009 od 17.00 hod. v zasedací místnosti

Více

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín PSČ 411 55 Kréta 322 tel. +420 416 / 577 528 mob. +420 724 / 313 905 IČ 62769995 účet číslo 154 609 492 / 0300 e-mail sokolterezin@seznam.cz web www.tjsokolterezin.banda.cz www.fotbalterezin.banda.cz ZÁPIS

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 27. 1. 2016 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J Přítomni: Patrik Ticháček, Martin Komárek, Eva Králová, Pavel Štefka, Josef Kozel Omluven: - Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů a usnesení Výboru RSHb (od poslední řádné schůze Výboru RSHb) 2. Rekapitulace

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014 (zásady a prováděcí pokyny) Schválil výkonný výbor ČSMP dne 3. 12. 2013. OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

PLAVÁNÍ České Budějovice, z.s. Zápis z jednání Výboru

PLAVÁNÍ České Budějovice, z.s. Zápis z jednání Výboru Zápis Výboru číslo: 012017 / PLČB Datum konání: 12. 1. 2017 Zapisovatel: Filip Pytel PLAVÁNÍ České Budějovice, z.s. Zápis z jednání Výboru Přítomni: Miroslav Horký, Arnošt Petráček ml., Filip Pytel, Božena

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, tel./ fax 242 429 260, e-mail: cgf@cstv.cz REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD Praha, listopad 2010 Roman Slavík předseda ČGF OBSAH

Více

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 12. ledna 2016

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 12. ledna 2016 ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ HOTEL LEGIE, SOKOLSKÁ 33, 120 00 PRAHA 2 TEL. 224 266 235, 224 266 241WWW.CSOL.CZ SEKRETARIAT@CSOL.CZ Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 12. ledna

Více

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2012 v oblasti sportu výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2012 v oblasti sportu výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MŠMT-7734/2012-50 Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2012 v oblasti sportu výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost Materiál byl předložen na základě plánu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO konaná dne 26. září 2016 v 17:00 hod. v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice Přítomní členové správního výboru: Naděžda Chajmová,

Více

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Výkonný výbor regionálního sdružení ČSTV Vsetín Z Á P I S č. 1 ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Schůze byla zahájena v 15.40 hodin. Schůzi zahájil

Více

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února 2015

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února 2015 ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ HOTEL LEGIE, SOKOLSKÁ 33, 120 00 PRAHA 2 TEL. 224 266 235, 224 266 241WWW.CSOL.CZ SEKRETARIAT@CSOL.CZ Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února

Více

Organizační a jednací řád

Organizační a jednací řád Organizační a jednací řád Předsednictvo ČSMG (PMG) je devítičlenné a pracuje ve složení: předsedkyně svazu předsedové odborných komisí: komise mezinárodních vztahů a reprezentace komise pro ekonomiku,marketing

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 29.3.2016 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Ekonomická směrnice. platnost od 1.6.2015

Ekonomická směrnice. platnost od 1.6.2015 Ekonomická směrnice platnost od 1.6.2015 Obsah: 1. Hospodaření s finančními prostředky 1.1. Rozpočet 1.2. Hospodaření s rozpočetem 2. Poplatky členů 2.1. Členská známka 2.2. Průkaz ČATK 2.3. Poplatky na

Více