Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014"

Transkript

1 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období Místo a termín: Plzeň, hotel Marriott, ; čas jednání 11:00-15:00 Přítomni: J. Kozel, J. Donauschachtl, V. Řezáč, J. Badzik, M. Edl, P. Falta, L. Grunt, T. Macko Omluveni: V. Hycl, D. Kuna, D. Nešpor Hosté: T. Březina, E. Králová, A. Karnet Program 1. Zahájení a schválení programu jednání 2. Kontrola zápisu, usnesení a plnění úkolů z jednání Zpráva TMK reprezentace 4. Dotace svazu fáze 1 finance 5. Zpráva o stavu příprav MS Kanada Koncepce KR ČMSHb 7. Informace z činnosti předsedy a místopředsedů svazu 8. Různé 9. Závěr 1) Zahájení a schválení programu jednání Samotnému jednání předcházelo společenské setkání předsednictva ČMSHb a prezidenta mezinárodní federace ISBHF George Gortsose. Obě strany deklarovaly maximální snahu o spolupráci a respekt jak směrem ISBHF -> ČMSHb, tak i jednoznačný vztah ČMSHb -> ISBHF. Oficiální jednání předsednictva: předseda ČMSHb Josef Kozel přivítal všechny přítomné a konstatoval, že předsednictvo je usnášeníschopné, protože je přítomno sedm členů předsednictva (J. Badzik se dostavil v průběhu jednání cca 30 minut po zahájení). Předseda svazu dále informoval členy předsednictva o omluvených členech. Předsednictvo schválilo program jednání ve změněném pořadí bodů a to bod 5) přesunulo na začátek a bod 2) za bod 6) Koncepce KR ČMSHb. 5) Zpráva o stavu příprav MS Kanada 2013 Generální manažer reprezentací Adam Karnet informoval předsednictvo o stavu příprav nutných k zabezpečení výpravy na MS v Kanadě v červnu Do prosincového jednání předsednictva bude zpřesněna finanční náročnost celé akce, tedy i podkladové údaje do rozpočtu svazu na rok Rozsah výpravy je plánován pro cca 60 osob. Předsednictvo si vyžádalo pro prosincové jednání písemnou podobu zprávy o zajištění MS v Kanadě a aktuální zprávu vzalo na vědomí. 3) Zpráva TMK - reprezentace Předseda TMK Jaroslav Badzik předložil svou zprávu o obsazení postů v realizačních týmech mládežnických reprezentací. Osvětlil důvody které vedly k neúplnému obsazení realizačního týmu

2 kategorie U16 a také situaci s obsazením realizačního týmu U14. Předsednictvo vzalo zprávu TMK na vědomí a přikročilo k hlasování o realizačních týmech U20, U18 a U16. Předseda svazu před samotným hlasováním navrhl nehlasovat o kategorii U16 (kde byl navržen pouze hlavní trenér) a tuto sloučit s U14 pro elektronické hlasování v kompletním obsazení s termínem Na základě následné diskuse všech členů předsednictva svůj návrh stáhl. Hlasování předsednictva reprezentační výběry mládeže: a) U20 HT: MAŠÍK Jiří (již schválen ) - AHT: KOVÁŘÍK Martin, VM: KOUBA Jakub, kustod: DIBLÍK Tomáš, kondiční trenér: ŠTÍPEK Petr (SCHVÁLENO: 5 pro 3 proti: Falta, Kozel, Grunt 0 zdržel se, přítomno 8) b) U18 HT: MARŠNER Milan (již schválen ) - AHT: DONAUSCHACHTL Jan, VM: TVARŮŽEK Martin (SCHVÁLENO: 7 pro 0 proti 1 zdržel se: Donauschachtl, přítomno 8) c) U16 HT: KOMÁREK Martin SCHVÁLENO: pro 0 proti 0 zdržel se, přítomno 8) Předsednictvo dále uložilo TMK připravit návrh do o obsazení celého RT U16 a celého RT U14. (8 pro 0 proti 0 zdržel se, přítomno 8) 4) Dotace svazu fáze 1 finance Předsednictvo svazu projednalo předložený návrh odborné komise pro rozdělení dotací (pracovala ve složení Březina, Hycl, Grunt) a dále pak informace ekonoma svazu Evy Králové o činnosti klubů v první fázi dotačního řízení finance. Vzhledem k rozmanitosti pohledů jednotlivých členů předsednictva na dotační problematiku byla debata rozsáhlá a předsednictvo se shodlo, že pro roky následné je nutné věnovat dotačním variantám více prostoru a připravenosti. Na návrh V. Řezáče bylo schváleno snížení finančního limitu ve variantě V3 o 20% ve prospěch druhé dotační fáze, tedy materiální podpory a to s důrazem na kluby, které nevedou (podvojné) účetnictví. (Hlasování: 5 pro 2 proti: Donauschachtl, Macko 1 zdržel se: Badzik, přítomno 8) O finančním rozdělení v dotačních programech V1, V2, V3 a V4 bylo hlasováno najednou. Návrh odborné komise (upravený o -20% v programu V3) byl schválen. (Hlasování: 5 pro 3 proti: Donauschachtl, Řezáč, Macko 0 zdržel se, přítomno 8) Předsednictvo dále uložilo ekonomovi svazu ve spolupráci s generálním sekretářem provést nezbytné kroky k dokončení dotačních programů V1 V4 a vyfinancování ve prospěch klubů dle schválených kritérií. 6) Koncepce KR ČMSHb Komise rozhodčích předložila předsednictvu svazu ucelený souhrn dokumentů týkající se koncepce činnosti KR jak v krátkém, tak i dlouhodobém časovém horizontu. Členové předsednictva v následné

3 rozpravě vyjádřili souhlas s předloženými materiály a ocenili jejich komplexnost. Předsednictvo zprávu vzalo na vědomí (od tohoto bodu se již jednání neúčastnil V. Řezáč). Hlasování předsednictva návrhy KR: a) Sazebník náhrad platnost od (SCHVÁLENO: 4 pro 2 proti: Kozel, Edl 1 zdržel se: Falta, přítomno 7) b) Koncepce KR (SCHVÁLENO: 6 pro 1 proti: Edl 0 zdržel se, přítomno 7) c) Žádost o poskytnutí finančních prostředků z pravomoci předsednictva ČMSHb na projekt Junior program ve výši ,- Kč. (SCHVÁLENO: 7 pro 0 proti 0 zdržel se, přítomno 7) 2) Kontrola zápisu, usnesení a plnění úkolů z jednání Předsednictvo schválilo zápis z jednání předsednictva z bez připomínek. Plnění úkolů z usnesení L. Gruntovi dopracovat zprávu o možnostech zastřešení hokejbalových stadionů včetně variant financování. NESPLNĚNO - úkol trvá J. Donauschachtlovi a redakci webu zpracovat informaci o možnosti jak se zapojit do hokejbalu Jak hrát hokejbal? NESPLNĚNO - úkol trvá Komisi mládeže zpracovat nový koncept projektu Hokejbal proti drogám. KM předložila těsně před jednání předsednictva. Předsednictvo se jím bude zabývat na prosincovém jednání. MATERIÁLY připraveny úkol: zařadit do programu jednání příštího zasedání. T. Mackovi připravit metodické doporučení pro tvorbu a přípravu regionálních VH pro rok 2013, T: úkol trvá Komisi pro regionální rozvoj dopracovat finanční stránku návrhu na výrobu a zakoupení mantinelů k přehrazení hřiště na šířku - T: úkol trvá Komisi mládeže připravit seminář Jak dál v mládeži rozvojový program - T: úkol trvá J. Badzikovi předložit zprávu o realizačních týmech reprezentací ČR SPLNĚNO viz. bod 3) 7) Informace z činnosti předsedy a místopředsedů svazu Předseda svazu informoval o nové smlouvě a generálním partnerství v Extralize hokejbalu a to na období sezón a Předsednictvu byla předložena i textové znění smlouvy a schválena byla bez výhrad. Předseda ČMSHb J. Kozel informoval o své činnosti od jednání minulého předsednictva dne do jednání předsednictva Předsednictvo vzalo jeho zprávu na vědomí.

4 Místopředsedové ČMSHb J. Donauschachtl a V. Řezáč (písemná zpráva) informovali o své činnosti od jednání minulého předsednictva dne do jednání předsednictva Předsednictvo vzalo jejich zprávy na vědomí. 8) Různé Předsednictvo ČMSHb bylo seznámeno s pořadatelstvím EUROCUPu 2013 v ČR. Předseda svazu informoval o jednáních s kanadskou unií CBHA o účasti nejlepších kanadských celků na této mezinárodní týmové soutěži. Pro lednový kongres ISBHF je třeba připravit rámcový návrh místa konání a možného zabezpečení celé akce. V případě účasti kanadských celků by byl termín konání upřednostněn ve prospěch účasti týmů ze zámoří (předpoklad 2. polovina září). Předsednictvo vzalo na vědomí. Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu ekonoma svazu Evy Králové o grantových programech MŠMT na rok 2013, zapojení klubů především v programu MŠMT č.iv opravy a udržování sportovišť. Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu předsedy svazu o průběhu jednání týmu hokejbal a prvotních představách pro rok Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu předsedy KpRR Tomáše Macka o vzniklé situaci v regionu Morava Jih. Na úterý je v Hodoníně naplánováno jednání zástupců výboru RSHb Morava Jih a ČMSHb. Na příštím zasedání předsednictva bude předložena zpráva o výsledcích těchto jednání. Z: T. Macko Předsednictvo ČMSHb pověřilo předsedu ČMSHb J. Kozla účastí na VH ČSTV, která je na programu v závěru roku 2012 ( ). Náhradníkem je T. Březina (gen. sekretář) a V. Řezáč. (Hlasování: 6 pro 0 proti 1 zdržel se (J. Kozel), přítomno 7) 9) Závěr Předseda ČMSHb J. Kozel poděkoval všem za účast a jednání předsednictva ukončil.

5 Usnesení předsednictva ČMSHb z jednání dne Předsednictvo ČMSHb bere na vědomí: zprávu GM A. Karneta o stavu příprav účasti na MS v Kanadě 2013 zprávu TMK zprávu KR zprávu předsedy ČMSHb o činnosti zprávy místopředsedů ČMSHb o jejich činnosti zprávu o pořadatelství EC 2013 zprávu ekonoma svazu zprávu o činnosti týmu hokejbal zprávu KpRR o situaci v RS Morava Jih 2. Předsednictvo ČMSHb schvaluje: program jednání předsednictva se změnou pořadí bodů (viz. zápis) účast hosta na jednání předsednictva A. Karnet zápis z jednání předsednictva ze dne složení realizačního týmu U20: Mašík Jiří (HT), Kovářík Martin (AHT), Kouba Jakub (VM), Diblík Tomáš (kustod), Štípek Petr (fyzioterapeut) složení realizačního týmu U18: Maršner Milan (HT), Donauschchtl Jan (AHT), Tvarůžek Martin (VM) hlavního trenéra U16: Martin Komárek snížení finančního limitu dotačního programu V3 o 20% ve prospěch materiálních dotací finanční dotace klubům v programech V1 V4 sazebník náhrad rozhodčím platný od koncepci KR na období poskytnutí finančních prostředků z pravomoci předsednictva ve prospěch junior programu KR smlouvu o generálním partnerství Extraliga hokejbalu a Předsednictvo ČMSHb ukládá: A. Karnetovi vypracovat písemnou zprávu vč. finančního rozpočtu včetně informací o nezbytném zajištění účasti ČR na MS v Kanadě 2013 T: TMK ČMSHb předložit návrh kompletního obsazení realizačních týmů U16 a U14 T: E. Králové a T. Březinovi provést všechny nezbytné kroky k naplnění finančních dotací ve prospěch klubů v programech V1 V4 T: ihned L. Gruntovi dopracovat zprávu o možnostech zastřešení hokejbalových stadionů včetně variant financování. T: J. Donauschachtlovi a redakci webu zpracovat informaci o možnosti jak se zapojit do hokejbalu Jak hrát hokejbal? T: J. Kozlovi zapracovat do programu jednání předsednictva materiály KM T: příští jednání předsednictva T. Mackovi připravit metodické doporučení pro tvorbu a přípravu regionálních VH pro rok 2013 T: KpRR dopracovat finanční stránku návrhu na výrobu a zakoupení mantinelů k přehrazení hřiště na šířku. T: Komisi mládeže připravit seminář Jak dál v mládeži rozvojový program T: T. Mackovi předložit zprávu o situaci v RS Morava Jih T: Předsednictvo ČMSHb pověřuje: J. Kozla účastí na VH ČSTV (náhradník T. Březina a V. Řezáč) Zápis zpracoval: T. Březina

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 17 v mandátním období 2010 2014

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 17 v mandátním období 2010 2014 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 17 v mandátním období 2010 2014 Místo a termín: Praha-Strahov, 17. 2. 2013; čas jednání 9:00-16:00 Přítomni: J. Kozel, V. Řezáč, J. Badzik, J. Donauschachtl, P. Falta,

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb Zápis z jednání předsednictva ČMSHb Místo a termín: Praha, 11. 12. 2010; čas jednání 11:00-19:00 Přítomni: J. Kadaně, J. Kozel, L. Kubica, P. Falta, J. Badzik, V. Hycl, V. Čapek, P. Coufal, T. Macko Omluveni:

Více

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J Přítomni: Patrik Ticháček, Martin Komárek, Eva Králová, Pavel Štefka, Josef Kozel Omluven: - Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů a usnesení Výboru RSHb (od poslední řádné schůze Výboru RSHb) 2. Rekapitulace

Více

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Ostrava, 3. 5. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Buchníček (pověřen zastupováním SKŠ), Ladislav Palovský (od 14:00) Hosté: František

Více

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, 9. 9. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František

Více

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Brno, 21. dubna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček Hosté: František Štross (generální sekretář

Více

Z á p i s. ze 41. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 41. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 41. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání Dne 28. března 2014 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 9:30 hod. do 12:30 hod. Přítomni

Více

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ 45249334 Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1 www.sbap.cz Z á p i s z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo

Více

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení Organizační řád České sledge hokejové asociace Článek I Úvodní ustanovení 1. Organizační řád České sledge hokejové asociace (dále jen ČSHA) upravuje činnost VV ČSHA, předsedy ČSHA, odborných komisí ČSHA

Více

Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007

Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007 Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007 VH 13/2007 Valná hromada MR Hranicko schválila tyto členy komise pro usnesení: Konečný Jiří, Karel Galas, Naděžda Polednová (pro: 16, proti: 0,

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Zápis z jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Termín pátek 8. února 2013 Místo Pečky, Masarykovo nám. 78, Kulturní dům Program Valné hromady: 1. Zahájení jednání Valné hromady 2. Přivítání a představení

Více

Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha

Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha 1 Datum, čas a místo konání 11. dubna 2006, 17:00 19:00 (začátek odloený o 30 minut pro nedostatečný počet zúčastněných delegátů), Praha U Pergamenky 3, Praha

Více

Z Á P I S č. 1/2015 ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO 272 83 933 (dále jen společnost)

Z Á P I S č. 1/2015 ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO 272 83 933 (dále jen společnost) Z Á P I S č. 1/2015 ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO 272 83 933 (dále jen společnost) Datum: 13. 1. 2015 Doba konání: Místo: Přítomni: Omluveni:

Více

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Tento materiál obsahuje pravidla pro jednotlivé programy Ministerstva

Více

ZÁPIS Z VI. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 17.6. 2014 ČAS OD 10.00 DO 18,00 HODIN

ZÁPIS Z VI. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 17.6. 2014 ČAS OD 10.00 DO 18,00 HODIN ZÁPIS Z VI. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 17.6. 2014 ČAS OD 10.00 DO 18,00 HODIN Přítomni: P. Hnilička, M. Košař, J. Panna, J. Šafer, R. Václavík, M. Volf, I. Plicka, P. Martinek, K. Salzmann, J. Sapák

Více

Z Á P I S z 23. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 25. listopadu 2011 v Herálci

Z Á P I S z 23. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 25. listopadu 2011 v Herálci Z Á P I S z 23. zasedání v jejím 3. funkčním období, konaného dne 25. listopadu 2011 v Herálci Přítomní členové Rady AKČR : 1., hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 20. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 12. 2014 od 12:30 hodin v restauraci Hotelu Vacek Pod věží Hradec Králové

Více

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: Hasičská zbrojnice Mokropsy, Srbská 999, Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

2. celostátní sněm TOP 09

2. celostátní sněm TOP 09 Obsah 04 07 10 11 16 18 22 24 26 28 32 38 44 46 48 66 68 Úvodník Návrh programu 2. celostátního sněmu TOP 09 Zpráva o politické a organizační Činnosti A/ Zpráva o činnosti předsednictva TOP 09 B/ Zpráva

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Návrhová komise: Navrženi jsou a souhlasí: pp. Vosecký, Zámečník, Pekař Valná hromada návrh členů návrhové komise schválila jednohlasně.

Návrhová komise: Navrženi jsou a souhlasí: pp. Vosecký, Zámečník, Pekař Valná hromada návrh členů návrhové komise schválila jednohlasně. Zápis ze zasedání Valné hromady Euroregionu Nisa regionálního sdružení, konaného dne 20. 4. 2012 v zasedací místnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci Účast: viz prezenční listina Program: BOD 1) Přivítání

Více

Usnesení 2/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne 12.1.05 Hlasování: 9 pro

Usnesení 2/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne 12.1.05 Hlasování: 9 pro Příloha 30 Přehled Usnesení Rady ČRo v roce 2005 Usnesení 1/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z 15.12.04 Usnesení 2/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva

Více

Zápis z jednání Hlavního výboru dne 2. prosince 2006 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 2, Praha 2

Zápis z jednání Hlavního výboru dne 2. prosince 2006 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 2, Praha 2 Zápis z jednání Hlavního výboru dne 2. prosince 2006 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 2, Praha 2 Přítomni: František Zumr (místopředseda pro ekonomiku), Mgr. Roman Michálek, PhD. (výkonný

Více

Z á p i s ze 13. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 2. února 2010 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 12. zasedání Akademické rady AV

Více

ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 2089/2009 Červený Hrádek u u Jirkova, 5. 29. listopadu ledna 2009 2010 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský

Více

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015.

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015. Konstantinovy Lázně, 15. října 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Lahoda Jednání zahájeno v 12:15 společným obědem. Florian informoval o organizačních

Více