VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecná ustanovení 1.1 Tyto Obecné smluvní podmínky se použijí na využívání ubytovacích zařízení příp. služeb poskytovatele služeb Speciální, individuální podmínky nejsou součástí těchto Obecných smluvních podmínek, to se však nevztahuje na uzavírání zvláštních dohod s prodejci nebo pořadateli za podmínek platných pro příslušný typ obchodu. 2. Smluvní strany 2.1. Host využívá služby poskytované poskytovatelem Jestliže si host objedná služby přímo u poskytovatele, je smluvní stranou. Poskytovatel služeb a host jsou za předpokladu splnění příslušných podmínek smluvními stranami (dále jen smluvní strany ) Rezervuje-li služby u poskytovatele třetí osoba pověřená hostem (dále jen zprostředkovatel ), řídí se spolupráce smlouvou uzavřenou mezi poskytovatelem služeb a zprostředkovatelem. V takovém případě není poskytovatel služeb povinen zkoumat, zda je host právoplatně zastupován třetí osobou. 3. Uzavření smlouvy, rezervace, změna a oznamovací povinnost 3.1. Poskytovatel služeb zašle svou nabídku na základě ústní nebo písemné poptávky hosta. Nejsou-li služby do 48 hodin od zaslání nabídky objednány, není již tato nabídka pro poskytovatele služeb závazná Smlouva se uskuteční písemným potvrzením rezervace, kterou host provedl písemně nebo ústně, a toto potvrzení má platnost písemné smlouvy. Ústně učiněné rezervace, dohody, změny popř. jejich ústní potvrzení poskytovatelem služeb se nepovažují za smlouvu Smlouva o poskytování ubytovacích služeb se uzavírá na přechodnou dobu Jestliže se host odhlásí před uplynutím sjednané doby, má poskytovatel služeb nárok na určitou procentní sazbu z hodnoty služeb, která je ve smlouvě stanovena takto: v případě hotelů v České republice: 100% Poskytovatel služeb je oprávněn uvolněný pokoj před uplynutím sjednané doby pobytu nabídnout k ubytování Prodloužení pobytu na žádost hosta je možné pouze po předchozím souhlasu poskytovatele služeb. V takovém případě může poskytovatel služeb požadovat zaplacení ceny za již poskytnuté služby Smlouvu lze měnit a/nebo doplňovat pouze na základě dohody podepsané oběma stranami. 4. Podmínky stornování 4.1. Není-li v nabídce hotelu stanoveno jinak, lze ubytovací služby stornovat bez poplatku v případě dodržení lhůt pro stornování: 14 dní před příjezdem. a) Nezaručí-li smluvní strana využití ubytovacích služeb zaplacením zálohy, poskytnutím záruky prostřednictvím kreditní karty, předchozím potvrzením nebo jinou možností v souladu se smlouvou, zaniká povinnost poskytovatele nabídnout služby: v případě hotelů v České republice od 16:00 hod místního času v den příjezdu.

2 b) Zaváže-li se smluvní strana zaplacením zálohy, poskytnutím záruky prostřednictvím kreditní karty nebo jinou možností v souladu se smlouvou k využití ubytovacích služeb, avšak do 18:00 hod místního času v den příjezdu do hotelu v České republice nenastoupí a o svém pozdějším příjezdu hotel neinformuje, naúčtuje jí poskytovatel služeb poplatek za stornování stanovený ve smlouvě (nejméně však náklady za nocleh) jako sankci. V takovém případě bude smluvní straně ubytování rezervováno do 12:00 hod následujícího dne, kdy poté povinnost poskytovatele služeb poskytnout ubytování zaniká. Jsou-li za určitých podmínek rezervovány služby, příjezd skupin nebo skupinové akce, stanoví poskytovatel služeb rozdílné podmínky v individuální dohodě. Podmínky stornování hotelů v České republice: Stornování služeb je možné provést kdykoli před příjezdem. Stornování se doporučuje provést písemně. Při opožděném stornování se účtují tyto poplatky: Počet dnů před příjezdem Výše poplatku za stornování 14 dní před příjezdem 100% z ceny rezervovaných služeb V případě, že se host bez předchozí domluvy nedostaví: 100 % z ceny rezervovaných služeb. V případě předčasného ukončení pobytu se účtuje 100% ze zbývající ceny. Host nemá nárok na poskytnutí finanční kompenzace za nevyužití rezervované služby a za změny u rezervovaných služeb v průběhu svého pobytu (např. ubytování, stravování, procedury). 5. Ceny 5.1. Ceny za pokoj (Rack Rate) jsou vyvěšeny v hotelových pokojích a na recepci. Ceníky za ostatní služby jsou k dispozici v příslušných prostorech hotelu (restaurace, bazén, wellness centrum) Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo měnit oznámené ceny bez předchozího upozornění Při oznámení cen uvede poskytovatel služeb zákonem předepsanou výši příslušných sazeb daně (DPH, lázeňský poplatek) platnou v okamžiku nabídky. Poskytovatel služeb převede dodatečné náklady vzniklé změnou platných daňových předpisů (DPH, lázeňský poplatek) po předchozím oznámení na smluvního partnera Aktuální slevy, akční a jiné nabídky jsou uveřejněny na webových stránkách Pojištění není zahrnuto v ceně pobytu. Společnost Quissisana s.r.o. doporučuje svým hostům, aby si uzavřeli pojištění pro případ zrušení cesty, úrazové pojištění a pojištění léčebných výloh. 6. Platební podmínky, záruky 6.1 Poskytovatel služeb požaduje nejpozději bezprostředně po využití příslušných služeb příp. před odjezdem z hotelu zaplacení ceny poskytnutých služeb. Poskytovatel služeb však může hostu v rámci individuální dohody nabídnout možnost dodatečného zaplacení Poskytovatel služeb je oprávněn požadovat jako záruku za využití služeb v souladu se smlouvou a za uhrazení ceny těchto služeb: a) záruku prostřednictvím kreditní karty, kdy je cena rezervovaných a potvrzených služeb zablokovaná prostřednictvím kreditní karty na bankovním účtu hosta; b) zálohu na částečné nebo úplné poskytnutí rezervovaných služeb Smluvní partner může účet zaplatit v hotovosti, platební kartou nebo bankovním převodem Veškeré náklady spojené s platbou nese smluvní partner.

3 7. Podmínky využití hotelových služeb 7.1. Host může využít ubytovacích služeb v den příjezdu od 15:00 hod a pokoj musí uvolnit v den odjezdu do 11:00 hod Pokud by host chtěl využít ubytovacích služeb v den příjezdu před 9 hod, musí zaplatit za nocleh za předchozí den. 8. Domácí zvířata 8.1. Domácí zvířata jsou v ubytovacích zařízeních poskytovatele služeb povolena za poplatek. Domácí zvířata mohou pobývat v pokojích a do společných prostor vstupovat pouze pod dohledem hosta za účelem přístupu do pokoje. Do ostatních prostor hotelu však přístup nemají (restaurace, lázeňská část atd.) Host odpovídá za škodu způsobenou jeho domácím zvířetem. 9. Smluvní podmínky, zánik povinnosti poskytnutí služeb 9.1 Poskytovatel služeb může smlouvu o poskytování ubytovacích služeb okamžitě vypovědět a zprostit se všech povinností, jestliže: a) host nevyužívá poskytnutý pokoj příp. objekt určeným způsobem; b) host nedodržuje bezpečnostní předpisy a pořádek a hrubě jedná se zaměstnanci hotelu, je pod vlivem alkoholu nebo drog nebo ohrožuje své okolí; c) host trpí nakažlivou nemocí; d) smluvní partner nesplní do sjednané lhůty své smluvně stanovené povinnosti zaplatit zálohu resp. splátky Nedojde-li k plnění smlouvy mezi smluvními stranami v důsledku vyšší moci, smlouva zaniká. 10. Záruka ubytování 10.1 Nemůže-li poskytovatel služeb poskytnout smluvně zaručené služby z vlastního zavinění (např.: nadměrný počet rezervací, přechodné provozní problémy atd.), je povinen hostovi neprodleně zajistit náhradní ubytování Poskytovatel služeb je povinen: a) smluvně stanovené služby poskytnout/ nabídnout za ceny uvedené v potvrzení, na sjednanou dobu nebo do okamžiku odstranění překážek v jiném ubytovacím zařízení stejné nebo vyšší kvality. Veškeré náklady spojené se zajištění náhradního ubytování nese poskytovatel služeb; b) umožnit hostovi si jednou zdarma zatelefonovat za účelem sdělení změny ubytování; c) poskytnout hostovi bezplatnou přepravu za účelem přestěhování do náhradního ubytovacího zařízení resp. za účelem případného pozdějšího nastěhování do původního ubytovacího zařízení Splní-li poskytovatel služeb tuto povinnost beze zbytku resp. přijme-li host nabídnuté náhradní ubytování, nemá smluvní partner nárok na dodatečnou náhradu škody. 11. Nemoc příp. úmrtí hosta

4 11.1. Onemocní-li host během využívání ubytovacích služeb a v důsledku toho není schopen jednat ve vlastním zájmu, nabídne mu poskytovatel služeb zajistit lékařskou pomoc V případě onemocnění/ úmrtí hosta bude poskytovatel služeb požadovat úhradu nákladů od příbuzných, dědiců nebo od nositelů nákladů nemocného/ zemřelého hosta k uhrazení případných lékařských a jiných nákladů, ceny služeb využitých před úmrtím a škod vzniklých nemocí/ úmrtím na hotelovém zařízení. 12. Práva smluvního partnera Na základě smlouvy je host oprávněn užívat rezervovaný pokoj a zařízení v místě ubytování, které jsou součástí poskytovaných služeb a které nepodléhají zvláštním podmínkám, a to určeným způsobem Host může během svého pobytu v hotelu podat stížnost na kvalitu služeb poskytovaných poskytovatelem. Poskytovatel služeb je povinen písemnou, oprávněnou stížnost podanou během pobytu hosta uznat (nebo zaprotokolovat) Jakýkoli nárok hosta na reklamaci zaniká jeho odjezdem z hotelu. 13. Povinnosti smluvního partnera 13.1 Smluvní strana je povinna zaplatit cenu smluvně rezervovaných služeb do sjednané lhůty a sjednaným způsobem Host nesmí do stravovacích zařízení hotelu vnášet žádné potraviny. 14. Odpovědnost smluvního partnera Host odpovídá za veškeré škody a újmy, které způsobí sám nebo jeho doprovod poskytovateli služeb nebo třetím osobám. Tato odpovědnost se uplatní také v případě, má-li poškozený nárok na přímou náhradu škody od poskytovatele služeb. 15. Práva poskytovatele služeb Nesplní-li host svou povinnost zaplatit za využité služby nebo za služby objednané v souladu se smlouvou, avšak nevyužité, kdy je porušení této povinnosti sankciováno, může poskytovatel služeb k zajištění uhrazení svých pohledávek požadovat, aby host podepsal prohlášení, ve kterém uzná své dluhy. 16. Povinnosti poskytovatele služeb Poskytovatel služeb je povinen: a) poskytovat ubytovací a jiné služby sjednané ve smlouvě v souladu s platnými předpisy a standardy; b) prověřit písemné stížnosti hosta a zavést opatření nutná k řešení problému a tyto písemně zaznamenat. 17. Odpovědnost poskytovatele služeb 17.1 Poskytovatel služeb odpovídá za škodu způsobenou hostu v hotelovém komplexu a vzniklou na základě pochybení poskytovatele služeb nebo jeho zaměstnanců Odpovědnost poskytovatele služeb se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku nenadálé, neodvratitelné události, kterou nemohli zaměstnanci poskytovatele služeb předvídat a odvrátit nebo kterou způsobil sám host Poskytoval služeb je oprávněn označit prostory hotelu, do kterých nemá host přístup. Za škody nebo újmy způsobené v takových prostorech, nepřebírá poskytovatel služeb žádnou odpovědnost Host je povinen neprodleně oznámit hotelu vzniklou škodu a poskytnout veškeré informace, které jsou nezbytné k objasnění příčiny škody a k sepsání policejního protokolu/ zahájení vyšetřování.

5 17.2. Poskytovatel služeb může být odpovědný za škody, které host utrpěl v důsledku ztráty, poškození nebo zničení svých věcí, jestliže tyto věci byly uschovány na místech, které jsou k tomu poskytovatelem služeb určené, nebo v pokoji hosta nebo jestliže byly předány zaměstnanci poskytovatele služeb, o kterém si host myslel, že je kompetentní tyto věci převzít Poskytovatel služeb ručí za cennosti, kauce a hotovost pouze v případě, že je výslovně převzal za účelem jejich bezpečného uložení, nebo za škody způsobené událostí, za kterou ručí poskytovatel služeb v souladu s obecnými obchodními podmínkami. V takovém případě nese důkazní břemeno host. 18. Zachování důvěrnosti Poskytovatel služeb se řídí směrnicemi přijatými v oblasti ochrany údajů. 19. Vyšší moc Důvody nebo okolnosti (např.: válka, požár, povodeň, špatné počasí, výpadek v dodávce elektřiny, stávka), které strany nemohou ovlivnit (vyšší moc), zprošťují strany plnění smlouvy na dobu, po kterou tyto důvody nebo okolnosti přetrvávají. Strany se zavazují, že učiní vše pro to, aby se tyto důvody a okolnosti projevily co možná nejméně a aby tak bylo možné co nejrychleji odstranit způsobené škody a prodlení. 20. Příslušnost soudu, rozhodné právo Právní vztah mezi poskytovatelem služeb a smluvní stranou se řídí českým právem. Pro právní spory vzniklé z právních vztahů založených touto smlouvou o poskytování služeb se sjednává výlučná příslušnost soudu v místě poskytování služeb. Příslušnost soudu se řídí podle místa poskytování služeb.