1. Řeč a jazyk. Trocha teorie Řeč prostředek k dorozumívání lidí mezi sebou. Řeč má dvě formy: mluvenou ústní psanou písemnou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Řeč a jazyk. Trocha teorie Řeč prostředek k dorozumívání lidí mezi sebou. Řeč má dvě formy: mluvenou ústní psanou písemnou"

Transkript

1 1. Řeč a jazyk Témata: charakteristika češtiny komunikace v životě člověka a společnosti druhy komunikace Trocha teorie Řeč prostředek k dorozumívání lidí mezi sebou. Řeč má dvě formy: mluvenou ústní psanou písemnou Druhy komunikace: a) verbální vyjadřovanáslovy b) neverbální např. řeč těla, gesta, mimika, haptika, ---) doplňují se, zastupují, často působí společně (zároveň)! 1. úkol: vysvětlete pojmy: haptika... proxemika... gestikulace... mimika... Trocha teorie Výsledek verbální řeči = jazykový projev. Jazyk = kód mezi mluvčím a posluchačem. = soubor artikulovaných zvuků, grafémů (písmen), slov, větných celků, textových celků. Vztah jazyka a řeči: Jazyk je systém prostředků a řeč se praktické užití daných prostředků. Klasifikace jazyků: indoevropské většina evropských, indické + některé asijské uralské (ugrofinské) maďarština, finština, estonština, laponština altajské turkotatarské (např. kazaština, turečtina), mungolské (např. mongolština), mandžuskotunguzské tibetočínské čínština, tibetština, barmština thajské např. thajština austroasijské -např. vietnamština Jazyky austronéské např. indonéština semitohamitské např. hebrejština, stará egyptština, arabština africké indiánské paleoasijské např. eskymácko-kamčatské kavkazské např. gruzínština baskičtina korejština japonština japonština - 1 -

2 JAZYKY INDOEVROPSKÉ indoíránské helénské balkánské italické keltské germánské baltské arménština anatolské tocharské slovanské JAZYKY SLOVANSKÉ 3 skupiny: a) západoslovanské čeština, slovenština, polština, kašubština, horní + dolní lužická srbština, vymřelá polabština a pomořanština b) východoslovanské ruština, běloruština, ukrajinština c) jihoslovanské slovinština, srbština, chorvatština, makedonština, bulharština ruská azbuka! 2. úkol: doplňte text tak, aby fakta v něm byla správně správnou odpověď buď doplňte, nebo zakroužkujte: Čeština patří do skupiny jazyků slovanských/germánských Je jí nejblíže.. a poté polština protože všechny tři jazyky jsou západoslovanské. Čeština má přízvuk na slabice (stejně jako slovenština). Tempo řeči a intonace klidné/dynamické (narozdíl od italštiny). Češi (jako západní Slované) píší latinou/latinkou, pravopis je diakritický/spřežkový Měkkost se označuje.., délka nad písmenem. Čeština má/nemá nosovky. Česká slovní zásoba je bohatá, slova se tvoří nejčastěji zkracováním/odvozováním, některá slova skládáním, přejímáním zcizích jazyků. Čeština byla v kontaktu s cizími jazyky. Nejvíce na ni působila latina a němčina. Nyní také angličtina. Je jazyk., což dokládá to, že se v češtině skloňuje a časuje. Nemá/má narozdíl od francouzštiny, angličtiny, němčiny,... člen. Zato má rody.,..,... Má bohaté tvarosloví má.. pádů ve.. číslech. Má.. minulý čas. Podmět musí/nemusí být narozdíl např. od angličtiny vyjádřen. Pořádek slov ve větách je pružný/přesně daný. Česká věta je založena na slovese/podstatném jménu

3 N NEZAPOMEŇ: Kdo se stará o jazyk český a kde najdeme, jak co správně napsat O národní jazyk se stará instituce: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky založen r Zpočátku bylo jeho hlavním úkolem shromáždit materiál české slovní zásoby a na jeho základě připravit kvydání velký výkladový slovník. Výsledkem byl: 9tisvazkový Příruční slovník jazyka českého spisovná slova, ale i nářeční, archaická, slangová. 4svazkový Slovník spisovného jazyka českého navázal na PSJČ. 1svazkový Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Pravidla českého pravopisu mají 2 verze: školní a akademickou. Je zde zachycen pravopis.! 3. úkol: vysvětli pojmy: slova nářeční slova archaická slova slangová Český jazyk se podle spisovnosti dělí : a) spisovný patří sem: běžná čeština hovorová čeština knižní čeština odborná čeština (termíny) básnická čeština b) nespisovný patří sem: obecná čeština nářeční čeština profesionalismy slangová čeština argotická čeština Význam jazyka jazyk plní několik funkcí: dorozumívací komunikativní mentální = jazyk je nástroj myšlení estetická = jazyk je nástroj estetického působení národně-reprezentativní = hlavní znak národní příslušnosti agitační = nástroj přesvědčování prestižní = prostředek dosažení žádoucí společenské prestiže uživatele C Zajímavosti: Jazyk zkoumá vědní disciplína lingvistika. První vědecké a systematické zkoumání jazyka: 18./19. stol. Hlavní rozvoj metod a dílčích cílů zkoumání: ½ 20. stol. Jazykověda souvisí i s psychologií, logikou, sociologií, matematikou, ekonomií,

4 6 Cvičení: 1. Který z uvedených útvarů řadíme do spisovného jazyka? a) obecná čeština b) básnická čeština c) slangová čeština d) nářeční čeština 2. Které jazyky řadíme do slovanských? Slovanské jazyky podtrhněte: polština, čeština, maďarština, ukrajinština, mongolština, turečtina, japonština, běloruština, slovinština, angličtina, němčina, chorvatština & Práce s textem: Vývoj češtiny Čeština, jako každý jazyk, prošla vývojem. Změny nastaly ve slovní zásobě, voblasti hláskosloví i tvarosloví. V nejstarších dobách čeština obsahovala nosové hlásky a tzv. jery. Jery byly vjednotlivých slovanských jazycích nahrazeny různými samohláskami. Změnil se také přízvuk, v praslovanštině byl volný a pohyblivý, současná čeština má přízvuk na první slabice. Je tomu tak stejně jako ve slovenštině. V polštině se přízvuk ustálil na předposlední slabice. Ve staročeském skloňování a časování se kromě čísla jednotného a množného vyskytoval také duál, který platil pro jevy vyskytující se po dvou. Do současné češtiny se dochovaly zbytky duálu. Je tomu tak ve tvarech číslovek dva, oba a u názvů párových orgánů lidského těla, např. ruce rukama, oči očima. Vývoj spisovné češtiny je dlouhý. Do vzniku Přemyslovského státu čeština jako jazyk neexistuje. Na našem území se užívá staroslověnština. Po staroslověnštině se úředním jazykem stává latina. K rozvoji češtiny dochází až ve 14. století, do té doby se objevují ojedinělá česká slova. V 15. století se rozvíjí zvláště mluvený jazyk důraz je kladen na bohoslužebné slovo. Významným jazykovědcem té doby je Mistr Jan Hus. Hus odstraňuje zastaralá slova i tvary slov, nahrazuje cizí slova českými, ale především zavádí tzv. diakritický pravopis, který umožňuje značit měkkost a délku hlásek. Do té doby existoval pravopis spřežkový, který nyní nalezneme např. v polštině. Významným jazykovědcem v 16. století byl Daniel Adam z Veleslavína, podle něhož je také pojmenována tzv. veleslavínská čeština, která se stala vzorem spisovného jazyka. Nesmíme zapomenout také na tzv. bratrský pravopis je to pravopis Bible kralické tedy se začíná ustalovat taková podoba, na níž jsme zvyklí dnes. V době pobělohorské čeština upadá, tvoří se převážně latinsky psané spisy. Návrat k češtině nastává až díky národnímu obrození a osobnostem, jakými byli Dobrovský, Jungmann a Šafařík. První pravidla českého pravopisu vycházejí r. 1902, autorem je Jan Gebauer. Také v současné době dochází neustále k vývoji našeho mateřského jazyka. Slovní zásoba je neustále obohacována novými slovy, převzatými zejména z angličtiny. Otázky k textu: 1. V čem se čeština liší od polštiny? 2. V čem se liší čeština od praslovanštiny? 3. Vysvětlete vlastními slovy, co do byl duál. 4. Najděte v textu významné osobnosti, o co se zasloužily? 5. Vysvětlete pojem mateřský jazyk

5 J Komunikace v praxi reklama Úkoly k obrázkům: 1. Pokuste se vysvětlit slogany na obou reklamách. 2. Jak byste definovali reklamu? 3. Co je úkolem reklamy? 4. K následujícím obrázkům se pokuste vymyslet slogany tak, aby se dané zboží dobře prodávalo (možnost práce ve skupinkách): 5. Zamyslete se nad reklamou v televizi, tisku,... Pokuste se napsat zamyšlení nad reklamou. Do svého zamyšlení zapojte i odpovědi na otázky: a. Jaký typ reklam se mi líbí nejvíce a proč? b. Jaký typ reklam se mi vůbec nelíbí a proč? c. Kterou reklamu považuji za nejzdařilejší/nejvtipnější/nejlepší, co se mi na ní líbí a proč? d. Kde všude dnes najdeme reklamu? e. Co je cílem reklamy? - 5 -

6 J Komunikace v praxi něco o mně Úkol: Každý žák o sobě napíše v souvislých větách několik informací např. kde se narodil, před kolika lety, čím jsou jeho rodiče, kolik má sourozenců, jak se jmenují,... Důležité je, aby tento životopis obsahoval alespoň 10 informací. Informace mohou být i smyšlené. Učitel vybere tři žáky, kteří životopis přečtou nahlas před třídou (může jich být i více). Ostatní žáci v klidu poslouchají, nic si NEPÍŠÍ a snaží se zapamatovat si z poslechu co nejvíce. Jakmile vybraní žáci své životopisy přečtou, žáci se pokusí na papír napsat o každém z nich co nejvíce informací. Cíl tohoto cvičení: Zlepšení komunikace a naslouchání mezi žáky. J Komunikace v praxi popis obrázku Úkol: Každý žák si přinese do vyučování obrázek (je jedno, co na něm je) a v hodině se ho snaží co nejlépe popsat např. co se na obrázku nalézá vlevo, vpravo, jakou to má barvu, tvar,... Po sepsání těchto informací se žáci rozdělí do dvojic. Jeden z žáků vždy popisuje obrázek, druhý poslouchá, nic si NEPÍŠE. Pak se žáci prohodí. Jakmile oba dva popíší obrázky, snaží se napsat, co slyšeli od svého spolužáka. Obrázky si NESMĚJÍ ukazovat, vše je založeno na co nejlepším popisu spolužáka. Obměna žáci mohou být rozděleni do skupin. V každé skupině bude svůj obrázek popisovat jeden z žáků, ostatní budou poslouchat a po jeho popisu zapisovat, co slyšeli. Cíl: Zlepšení naslouchání

7 Opakování po 1. lekci: Zkuste si sami odpovědět na následující otázky. Správné odpovědi najdete v 1. kapitole Řeč a jazyk. 1. Co je to řeč? 2. Jaké formy má řeč? 3. Jaké druhy komunikace znáte? Pokuste se je popsat tj. jaká je jejich podstata, v čem se liší? 4. Co je to jazyk? 5. Vzpomenete si alespoň na některé skupiny jazyků? 6. Jak se dělí slovanské jazyky? Na které tři skupiny? Vzpomenete si aspoň na některé jazyky, které do těchto skupin řadíme? 7. Mezi které jazyky řadíme češtinu? 8. Znáte nějaké jazyky, které jsou češtině podobné? Které dva jazyky jsou jí nejpodobnější? 9. Jak se jmenuje písmo, kterým Češi píší? 10. Pokuste se vysvětlit, co jsou to nosovky. Má je čeština? Znáte některý jazyk, který nosovky má? 11. Jak lze tvořit česká slova? Který způsob tvoření je nejčastější? 12. Které jazyky na češtinu působily v minulosti? Které na ni působí nyní? Proč se jazyky ovlivňují? - 7 -

8 13. Kolik rodů se v češtině vyskytuje? Jaké to jsou? Který je podle vás neutrální? Zdůvodněte, proč si to myslíte. 14. Kolik má čeština pádů? V kolika číslech? 15. Jaký je pořádek slov ve větách? Liší se to v nějakém jazyce? V jakém jazyce? Jaký tam mají pořádek slov ve větě? 16. Který slovní druh je pro českou větu nejdůležitější, tj. na čem česká věta stojí? 17. Český jazyk se podle spisovnosti dělí. Jak? Napište i podskupiny. 18. Co je to slovo nářeční, archaické a slangové? Vysvětlete pojmy. 19. Znáte nějaké funkce jazyka? Které to jsou? Vysvětlete, co která funkce znamená. 20. Znáte nějaká nářeční slova? Pokuste se zjistit alespoň 5 nářečních slov. Co znamenají? 21. Znáte nějaká archaická slova? Zkuste si vzpomenout aspoň na 3 a vysvětlete jejich význam. Najdete synonymum v současné češtině? - 8 -

9 2. Informatická výchova Témata: - informace a jejich získávání - knihovny a jejich služby, internet a další média - výpisek, výtah, teze - procvičování ze ZŠ?Pojmy: informace = zpráva, údaj i poučení informatika = vědní obor, ale i výzkum společenské komunikace a vyjadřovacích prostředků. Je to nauka o získávání, vyhledávání, zpracování, ukládání, zpřístupňování a využívání informací. Vznikla ve 20. letech 20. stol. média = sem lze ukládat informace, jsou to např. pevný disk, CD-ROM, DVD, flash disk,...!1. úkol: Napište výhody elektronických dat: Knihovny a informační střediska - Knihovny jsou základní a tradiční informační instituce; jsou zde studovny, čítárny a různá oddělení (pro děti, hudební oddělení aj.)!2. úkol: Napište, na které funkce knihoven si vzpomeneš: Druhy knihoven: o veřejné o odborné o státní vědecké o vysokoškolské o knihovny institucí, ústředních organizací, archivů Významné knihovny: Národní knihovna v Praze, největší, přiděluje knihám mezinárodní čísla (ISBN), je to metodické centrum pro všechny knihovny,... Moravská zemská knihovna v Brně Knihovna Akademie věd ČR Vysokoškolské knihovny - 9 -

10 Internet Trocha teorie: - Je to celosvětová počítačová síť. - Vznikla v 90. letech 20. stol. - Zpočátku byla zařízena jako malá komunikační síť pro potřeby amerických univerzit. - Využívá tyto technologie pro ukládání, zpracování, vyhledávání a přenos dat: o WORLD WIDE WEB (čti vorld vajd veb) tj. zkratka www; umožňuje přístup a zobrazení informací v tzv. hypertextové podobě. o elektronická pošta tzv. (čti ímejl) nahrazuje klasickou poštu, je rychlejší. V elektronické poště se zadává adresát a vidíme i odesilatele o News Network (čti ňús netverk) obsahy elektronických konferencí, které obsahují diskusní příspěvky jednotlivých uživatelů internetu. Jsou zaměřeny k určitému tématu. o FTP (= File Transfer Protocol čti fajl transfer protokol) služba umožňující přenos dat jakéhokoli typu z kteréhokoli místa v rámci sítě kamkoli. o vyhledávač umožňuje vyhledávání informací (např. aj.) Výpisek = doslovné vypsání důležité nebo zajímavé části textu např. zajímavé myšlenky!3. úkol: Z textu o Cicerovi pořiďte výpisek, který se týká toho, co dělal Cicero v Římě: Cicero Marcus Tullius Cicero je považován za největší osobnost antického řečnictví. Svou důležitost ovšem prokazuje také jako literát a politik římského státu na konci republiky. Cicero se narodil 3. ledna roku 106 před n.l. u Arpina jako syn maloměstského aristokrata. V Římě studoval především řečnictví a poštěstilo se mu setkat se s vynikajícími řečníky Marcem Antoniem a Liciniem Crassem, kteří jej podporovali ve snaze stát se řečníkem. Mladý Cicero poznával také divadlo a seznámil se s několika osobnostmi římského i řeckého dramatu, dosáhl i výborného právnického vzdělání díky své spolupráci se Scaevolou a později jeho synovcem. Ve filosofii byl žákem stoika Diodota a akademika Filóna z Lárissy. Cicero začal také poměrně brzy kvůli zdokonalení svého jazyka překládat řecké texty, z nichž několik se nám zachovalo dodnes. V době Sullovy diktatury se Cicero poprvé začal angažovat v soudních sporech, nejprve drobných, poté i hrdelních. V roce 79 se proslavil svou obhajobou křivě obviněného Sexta Roscia. Informace v textu jsou použity z internetových stránek:

11 Výtah - zachycuje přehledně hlavní myšlenky a výstavbu celého textu - obsah a sled tematických složek je zaznamenán ve větných formulacích - osahuje konkrétní údaje - důležitá je přehlednost možnost užití odrážek, závorek - je možno odkazovat např. literatuře k odborné!4. úkol: Z textu o Louisi Armstrongovi pořiďte výtah: Louis Armstrong Byl známý také pod přezdívkami Pops a Satchmo (slušný překlad zní Velká huba ). Narodil se v roce 1901 v chudé černošské čtvrti v New Orleansu. Datum Armstrongova narození je obestřeno záhadou. Sám Armstrong uváděl toto datum jako na Den nezávislosti roku 1900 (4. červenec 1900), což bylo v Americe velice oblíbené datum u všech Američanů, kteří neměli rodný list. Místo 4. července 1900 se nejčastěji oficiálně uvádí 4. srpen Existují však seriózní odhady, že to bylo o několik let dříve. Údajně neexistuje jakýkoliv doklad o jeho existenci do jeho osmnácti let. Jeho otec byl zřejmě velice silná osobnost, s matkou se však téměř nestýkali, a tak malý Louis se od otce nestihl nic naučit. Otcův nezájem nesl těžce i v dospělosti a snažil se tohle bílé místo zaplňovat jinými vztahy. Louis byl přenechán matkou na výchovu tchýni, zatímco se sama přestěhovala do Perdido Street, přímo do samého středu černošského Storyvillu. Pro Louise poslala až kolem roku 1905, aby se staral o ni, tehdy nemocnou, a o jeho tříletou sestřičku Beatrice, přezdívanou Mama Lucy. Chodil do školy, kde se naučil číst, psát a počítat. Často musel shánět jídlo sám, jelikož jeho matka byla pryč i několik dní. Prodával noviny, dělal poslíčka prostitutkám, občas něco ukradl či hrál kostky. Od deseti let se cítil být hlavou rodiny. Nakonec ovšem skončil v polepšovně, kde se naučil hrát na kornet. Svůj první kornet získal od Joea Olivera, kapelníka jazzové hot skupiny. Louis Armstrong byl jednou z osobností, jež předurčili hudební tvář celého století. Armstrong vyrůstal v dost primitivním prostředí, a proto věřil, že když naplno a bez zábran vyjádří to co cítí, je to v pořádku a nemusí se nijak ospravedlňovat. V tomto přirozeném vyjadřování tkvělo kouzlo jeho osobnosti. Byl jednou z nejznámějších osobností neworleanského jazzu. Po celý svůj život zůstal věrným přívržencem raných improvizací s krátkými obdobími orchestrální swingové hudby a typickým představitelem hot-jazzu. Někteří kritici mu vyčítali přílišnou podbízivost bělošskému obecenstvu. Jeho posuňky, grimasy a výstřední přehánění černošství však byly především doplňky jeho představení. Armstrong byl dokonalý profesionál, takže kromě mistrovského zvládnutí hudebního nástroje musel být i showmanem, poskytujícím zábavnou podívanou. Po čase se do Armstronga zamilovala Lillian Hardinová a začala se o něho starat. Zorganizovala svůj i Louisův rozvod (první Armstrongova žena byla prostitutka) a roku 1924 vystrojila svatbu. První infarkt postihl Armstronga už roku července 1971 zesnul Luis Armstrong v posteli, prý se usmíval. Informace v textu jsou použity z internetových stránek: čně vyjádřená základní myšlenka!5. úkol: Napište základní tezi k článku o Louisi Armstrongovi: Informatická výchova v praxi: V textu o Louisi Armstrongovi jste se dočetli, že se v polepšovně naučil hrát na kornet. Pomocí internetu zjistěte, co to kornet je a napiš své zjištění:

12 I n f o r m a t i v n í v p r a x i: v ý c h o v a 1. Vyberte si z kterékoli knihovny (ať už z té, co máte doma, ve škole či ve vašem městě) některou z knih a pomocí internetu vyhledejte něco o jejím autorovi. Z toho, co se dočtete udělejte výtah:

13 Opakujeme V každé z následujících kapitol se objeví několik cvičení, která by pro žáky SŠ měla být opakováním toho, co se již naučili ze základní školy. Každé takovéto cvičení bude označeno symbolem: N. Tato cvičení by vám měla pomoci ujasnit si některé jevy, v nichž tápete. N 1. Doplňte čárky v následujícím textu: GARFIELD Autorem tohoto velice známého amerického komiksu je Jim Davis. Hlavní postavičkou komiksu je Garfield kocour jehož majitelem je John Arbuckle. Tento kocour si v jednom kuse utahuje ze psa Odieho nesnáší pondělí miluje jídlo a svého medvídka Pookyho na něhož nedá dopustit. Na existenci komiksu prý mělo vliv to že Jim Davis jako malý vyrůstal v rodině kde bylo dvacet pět koček z nichž jedna oranžová a tlustá ho prý upoutala nejvíce a tak vznikla komiksová postavička kocoura Garfielda. Kocour Garfield je pojmenován po Jimově dědečkovi Jamesi Garfieldu Davisovi. Davis si dobyl výhradní postavení na novinových stránkách dnes již více než 2000 tiskovin což je mimochodem světový rekord a zápis v Guinnesově knize rekordů za nejrozsáhlejší pravidelně tisknutý kreslený seriál. Jimu Davisovi stačilo stvořit jednu legendární postavu aby si zasloužil slávu uznání a balík peněz. Informace v textu jsou použity z internetových stránek: N 2. Doplňte chybějící písmena i / y a í / ý v následujícím textu: Historie keramiky Keram cké v robk provázejí člověka od dob počátečního rozvoje jeho tvůrčích schopností. První form keram ckých předmětů, zhotovené z přírodní zem n, měl zpočátku tvar koš ku nebo měchu a b l nejprve pouze v sušené a teprve později vypalované. Nejstarší keram cké nádob b l nalezen v jižní Číně a doba jej ch vzniku b la datována na ± 870 let př. n. l. T to nádob jsou ručně tvarované, s červenou až hnědou barvou střepu a s předpokládanou teplotou v palu v rozmez o C. Vedle hrnč řství je dalším nejstarším oborem keram cké v rob c hlářství. První známé pálené cihl pocházejí z prvních staletí 4. t s ciletí, případně již z posledního století 5. t s ciletí př. n. l. (keram cké stavebn tvárn ce z Uruku nebo Eridu). Objev c hlářské technolog e tak patří národu Sumerů v jižní Mezopotámi. Informace v textu jsou použity z internetových stránek

14 N 3. Následující vtip obsahuje chyby, přepište text bez nich: Jeden pán si koupil papouška ale až doma zjistil že papušek je velmi zprostý. Pán papouškovi domlouval přemlouval ho prosil ho ale když papoušek stále zprostě nadával, došlo i na vyhružky. Pán pohrozil že pokud papoušek i nadále bude vulkární ztrčí ho za trest do mrazáku. Ovšem nepoučitelný papoušek zase brzi použil nevhodné slovo. Pán tedy splnil svou vyhružku a ztrčil papouška na deset minut do mrazáku. Po uplinutí trestu jej vytáhl a optal se jestli je poučen. Papoušek se klepal zimou a skroušeně drkotal: "M-moc se o-o-omlouvám za s-své p-předchozí chování. U-už se to nebude opakovat s-slibuji. M-mám jednu malou o-otázečku. Co udělalo to kuře?" Zajímavost opravte chyby: Papoušek šedý žako, byl jako domácí společník chován, jyž přet čtiřimi tisýci lety. Na některých egypckých hyeroglifech, jsou zřetelně zobrazení krodcí papoušci. Také staří řekové si ochočených papoušků velmi považovaly a tento zvyk později přejaly zámožní římané. Ti papoušky držely, v pěkně zdobených klecích a cenily si jejich schopnosti mluvit. Žaka vlastnil i Anglický král Jindřich VIII

15 Opakování po 2. lekci: Zkuste si sami odpovědět na následující otázky. Správné odpovědi najdete ve 2. kapitole Informatická výchova. 1. Vysvětlete pojmy: informace informatika médium 2. Co je to knihovna? Pokuste se o definici. 3. Jaké druhy knihoven znáte? Vyjmenujte. 4. Vzpomenete si alespoň na jednu významnou knihovnu ČR? 5. Co je to internet? 6. Proč vznikl internet, tj. za jakým účelem? 7. Co znamená zkratka www? 8. Co je to elektronická pošta? Pokuste se vysvětlit její podstatu a výhody. 9. Znáte nějaké vyhledávače? Napište aspoň 2. K čemu slouží vyhledávač? 10. Co je to výpisek? Jak byste jej definovali? 11. Z následujícího textu pořiďte výpisek bude se týkat toho, čím dnes lidé kreslí. Lidé kdysi začali kreslit tak, že prsty či klacíky ryli do hlíny jakési obrázky. Pak se naučili používat přírodní barviva a uhel ke kreslení na jiném povrchu. Možná začali kreslit, aby si navzájem sdělili své myšlenky. Od pradávných časů až do 18. století se používaly hroty z měkkého olova, cínu, mědi a dalších kovů. Dnes lidé kreslí křídou, uhlem, pastelem, tužkou nebo perem, tuší a inkoustem. Nejpraktičtějším materiálem, na který se dnes kreslí, je papír. 12. Pokuste se napsat, co je to výtah. Co musí obsahovat?

16 13. Z textu pořiďte výtah: Lidé kdysi začali kreslit tak, že prsty či klacíky ryli do hlíny jakési obrázky. Pak se naučili používat přírodní barviva a uhel ke kreslení na jiném povrchu. Možná začali kreslit, aby si navzájem sdělili své myšlenky. Od pradávných časů až do 18. století se používaly hroty z měkkého olova, cínu, mědi a dalších kovů. Dnes lidé kreslí křídou, uhlem, pastelem, tužkou nebo perem, tuší a inkoustem. Nejpraktičtějším materiálem, na který se dnes kreslí, je papír. Umělecké kresby, skici, se často dělají jako příprava k malbám či sochám. Kreslení má umělecké i praktické využití. Například architekt musí nakreslit podrobné výkresy plánů, aby mohly být budovy správně postaveny. A před vynalezením fotografie umělci kreslili pro noviny bitvy a jiné události. Náplň tužky, kterou dnes používáme, je směsice grafitu a hlíny vypálená za vysoké teploty a smíšená s voskem. Tento druh tužky byl vyvinut až koncem 18. století. Čím kvalitnější je papír, tím kvalitnější je kresba. 14. Co je to teze? 15. Napište základní tezi k článku ve cvičení K následujícímu textu pořiďte: a) výpisek týkající se toho, kde je dostatek planktonu b) výtah c) tezi Kytovci I když je pojem tropů spojen s představou bujného rostlinstva a barvitých korálových útesů, jsou modré vody tropických moří obvykle chudé na živiny, a následkem toho jen málo obývané. Nedostatek planktonu má za následek jen nízké stavy ryb a také zde žije jen poměrně málo obrovských kosticových velryb. Výjimky tvoří moře u Galapág, Karibské moře a záliv Adenský, kde se vody planktonem jen hemží. Kytovci musí od polárních moří proplout tisíce kilometrů pustými vodami, než se dostanou do těchto tropických lovišť. Během cesty najdou jen málo potravy, mají obrovské žaludky téměř prázdné nejméně sto dvacet dní v roce. Ale v té době uplavou i 6400 kilometrů a některé velryby jsou přitom březí nebo kojí mláďata

17 3. Zvuková stránka jazyka Témata: = hláskosloví - výslovnost - zvukové stránky věty a projevu - procvičování ze ZŠ Pojmy: fonetika disciplína zabývající se zvukovou stránkou jazyka hláska = základní jednotka fonetiky. Zaznamenává se písmeny tzv. grafémy. Jen jediná hláska se označuje pomocí dvou písmen: i a y. foném = nejmenší jazyková jednotka schopná rozlišit význam slova např. rasa rosa. POZOR: Slova, která se stejné vyslovují, se neliší ve fonému např. let led obojí správně vyslovujeme [let].!1. úkol: Napište alespoň pět dvojic slov, v nichž se liší jeden foném: Mluvidla a řeč - Mluvidla slouží k tvorbě artikulované řeči, dělí se na: o dýchací plíce, dýchací cesty, hrudní, bránice vzniká tam výdechový proud vzduchu o hlasové hrtan, hlasivky vzniká tón hlasu o artikulační dutiny (nosní, ústní,...), hrtan, jazyk, rty, zadní patro, přední patro, dásně, dásňový výstupek a zuby hlas se přetváří na řeč!2. úkol: U následujících slov určete, kolik mají hlásek a kolik samohlásek: nejaktuálnější:... stav... příležitostně... sportoviště... artikulační... motýl... NEZAPOMEŇTE: Soustava českých hlásek o Hlásky se dělí na samohlásky a souhlásky. o V češtině: 25 souhlásek, 10 samohlásek, 1 dvojhláska.!3. úkol: Napište všech 10 samohlásek:

18 S A M O H L Á S K Y: - tvoří se bez překážek (např. bez použití jazyka, zubů) - dají se zpívat tzv. tóny - ústa jsou při jejich tvorbě otevřená - v češtině je jich 10: a, e, i, o, u, á, é, í, ó, ú - pro 10 českých samohlásek máme 14 grafémů: 10 samohlásek + y, ý, ů, ě - v češtině se dělí na: krátké a dlouhé JVěděli jste? Při tvorbě každé samohlásky se jazyk v ústech pohybuje. Tento pohyb zaznamenal r Ch. F. Hellwag. Podle něj se samohlásky utvářejí do tzv. Hellwagova trojúhelníku: i u e o a Souhlásky - výdechový proud naráží na překážku (např. zuby, jazyk) - nedají se zpívat tzv. šumy - ústa jsou při jejich tvorbě přivřená - v češtině: 25, v přejatých slovech ještě navíc: x, q, w - foném ch = spřežka c + h - podle činnosti hlasivek se dělí na: znělé a neznělé znělé se nedají šeptat, neznělé ano - souhlásky se z hlediska pravopisu dělí na: o tvrdé: h, ch, k, r, d, t, n po nich se zpravidla píše y o měkké: ž, š, c, č, ř, j, ď, ť, ň po nich se zpravidla píše i o obojetné: b, f, l, m, p, s, v, z po nich můžeme psát i / y!4. úkol: Napište slova cizího původu, v nichž se nalézá souhláska x, q, w: x (alespoň 3) q (alespoň 2) w (alespoň 3) Dvojhláska - je to spojení dvou samohlásek v jedné slabice - v češtině je pouze dvojhláska ou - v přejatých slovech, která užíváme: au (auto) a eu (euforie)!5. úkol: Napište, kdy se po obojetných souhláskách píše y :

19 !6. úkol: Napište další slova přejatá s dvojhláskami au a eu : au : eu : Slabika - nejmenší jednotka řeči, kterou vyslovujeme - slovo vyslovujeme po slabikách, ne po hláskách např. vyslovujeme: po-le, ne p-o-l-e - slabikotvorné souhlásky v češtině: r, l, m, n, j, s, š!7. úkol: Určete, kolik slabik mají slova: sekera: neurčitek: pauza: podivín: raketomety: nejsložitější: Ráz o není to samostatný foném o tvoří se v hrtanu, často předchází samohlásku na počátku slabiky o je to vyjádření předělu o značí se apostrofem o např. s okolím, k Aničce, matka a otec Pauza - delší věty nebo věty složitější se člení na větné úseky, tvořené skupinou slov, která k sobě náleží významem i skladbou. Hranice větných úseků se vyznačuje pauzou, která umožňuje mluvčímu se nadechnout. - nesprávné umístění pauzy může vést k nesrozumitelnosti nebo změně významu sdělení. - pauzami se oddělují zejména dlouhé úseky. Melodie - také intonace. - je to, jakou výšku hlasu volíme: tedy zda hlas na konci stoupá nebo klesá. To nám pomáhá poznat, zda nás mluvčí o něco žádá, něco nám sděluje, přikazuje nebo se na něco ptá. Větný důraz - zesílený větný přízvuk. - kladen většinou na to slovo, které nestojí na konci věty, a přesto ho chceme zdůraznit. Větný přízvuk - každá slova mají svůj přízvuk. V rámci věty mívá některé slovo přízvuk silnější většinou stojí na konci věty. Tempo pro delší projev, tedy projev složený z více větných celků, je důležitá volba přiměřeného tempa při vypravování s dějovým spádem volíme tempo rychlejší, při popisu, výkladu a úvaze tempo volnější příliš rychlé tempo může vést k tomu, že posluchači uniknout některá slova, myšlenky příliš pomalé tempo může nudit, uspávat, posluchač si nepamatuje, o čem mluvčí hovořil na začátku

20 Opakujeme N 1. Doplňte i/í nebo y/ý: b_gbeatový, b_č, sb_tá prkna, zb_tý pes, zb_tý člověk, dob_té hradby, zb_vající b_liny, b_ci a kob_ly, hb_tý pohyb, pob_t v B_střici, b_valé b_dliště, krupob_tí, Zb_ňkova babička, b_kiny, vyb_lený b_t, b_ograf, horská b_střina, b_cí nástroje, starob_lé ob_čeje, moderní b_dlení, b_ologie, kožený b_č, přeb_tek, velká b_da, nab_té zkušenosti, alib_, nab_tá puška, úb_tek vody, dobré b_dlo. N 2. Doplňte pravopisně správné slovo do slovního spojení: a) sbrousit b) zbrousit nátěr, okolí křížem krážem, celý svět, zub, hrany a) sedřít b) zedřít barvu, koně, kůru ze stromu, (se) těžkou prací, (si) patu a) spíchnout b) zpychnout halenku, úspěchem, kraje látky, očividně N 3. Následující slova použijte správně ve větách: sedraný, srostlý, sleva zleva, sběhlý zběhlý, nesvedený nezvedený, správa zpráva, stuha ztuha, svolání zvolání

21 N 4. Rozhodněte, kde použijete velké a kde malé písmeno velká písmena nadepište, pokud je tam malé, nechejte tak: (j)ižní (e)vropa, (b)alkán, (s)ever, (o)hňová země, (l)atinská (a)merika, (o)rient, (d)álný (v)ýchod, (h)orní (s)lezsko, (č)eský (r)áj, (h)aná, (k)arel (č)tvrtý, (s)třední (a)sie, (n)obelova (c)ena (f)rýdecko-(m)ístecko KAREL IV. Opakujeme co jsme se naučili v předchozích kapitolách Nobelova cena Alfred Nobel 1. Z následujícího textu pořiďte 1. výpisek Pod jakým názvem se uvádí Nobelova cena za ekonomii? 2. výtah 2. Na internetu zjistěte alespoň 5 nositelů Nobelovy ceny napište jejich jména, národnost, za co cenu získali a kdy. Kteří Češi získali Nobelovu cenu? Nobelova cena Nobelova cena je ocenění každoročně udělované za zásadní vědecký výzkum, technické objevy či za přínos lidské společnosti. V současné době se uděluje v následujících oborech: fyzika, chemie, fyziologie a medicína, literatura, mír; dále se také uděluje Nobelova cena za ekonomii, která však není skutečnou Nobelovou cenou. Roku 1968 se Švédská národní banka rozhodla založit Nobelovu cenu za ekonomii, pod názvem Cena Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela. Tuto cenu uděluje švédská Královská akademie věd, ale jelikož není zmíněna v Nobelově závěti, peněžní odměna se nevyplácí z Nobelova fondu, a nejedná se tedy o Nobelovu cenu. Přesto se uděluje společně s ostatními cenami. V roce 1968 však bylo rozhodnuto, že žádné další ceny na památku Alfreda Nobela již zaváděny nebudou. Nobelova cena se uděluje každoročně na základě poslední vůle švédského vědce a průmyslníka Alfreda Nobela, vynálezce dynamitu. Ve všech oblastech, v nichž se uděluje, je považována za nejprestižnější ocenění. Poprvé byly Nobelovy ceny udělovány roku 1901; ceremoniál se konal ve Stockholmu. Od roku 1902 je většina cen předávána švédským králem na slavnostním večeru, který se koná vždy 10. prosince, v den výročí Nobelovy smrti, ve Stockholmu; Nobelova cena za mír je ve stejný den předávána na ceremoniálu v Oslu. Jména

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_04_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_04_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_04_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vývoj českého jazyka

Vývoj českého jazyka Vývoj českého jazyka Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

VY_32_INOVACE_D 10 04. V pádových koncovkách se při psaní i nebo y řídíme vzory /jestřábi páni, jestřáby pány/

VY_32_INOVACE_D 10 04. V pádových koncovkách se při psaní i nebo y řídíme vzory /jestřábi páni, jestřáby pány/ Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Škola Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Předmět. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Předmět. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Předmět

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, příspěvková organizace. Pravopis i/y a stavba slova

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, příspěvková organizace. Pravopis i/y a stavba slova ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, příspěvková organizace Pravopis i/y a stavba slova Autor: Mgr. Jiří Zapletal Vytvořeno: listopad 2012 Název: VY_32_INOVACE_1/11_ČJ Anotace: Prezentace je

Více

pravopis, vývoj jazyka, jazykové skupiny

pravopis, vývoj jazyka, jazykové skupiny Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_15 Název materiálu: Pololetní písemná práce 1 Tematická oblast: Anotace:. Očekávaný výstup: Klíčová slova: Český jazyk 1. ročník Materiál obsahuje otázky

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Vývoj češtiny, místo češtiny v jazykových skupinách

Vývoj češtiny, místo češtiny v jazykových skupinách 21 Vývoj češtiny, místo češtiny v jazykových skupinách Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: líčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: líčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_13 Název materiálu: Obtížné pravopisné jevy 1 Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Zpracovaná prezentace slouží k upevnění základních pravidel

Více

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem Shoda přísudku s několikanásobným podmětem MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_06 Tématický

Více

4. Ostatní pravopisné jevy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, srpen 2013

4. Ostatní pravopisné jevy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, srpen 2013 4. Ostatní pravopisné jevy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, srpen 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem Shoda přísudku s podmětem procvičování učiva autor: Tomáš Barták Shoda Př s Po POZOR: jen v minulém čase podmět rodu M živ. M neživ. Ž S koncovka přísudku -i Chlapci běželi. Psi štěkali. -y Lesy šuměly.

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu CENÍK Cena za minutu včetně hovorného Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu Tlumočení po telefonu Cena za 20 minut angličtina 70 Kč 1 400 Kč 2 100 Kč 3 150 Kč 4 200 Kč němčina 70 Kč 1 400 Kč 2

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 37 CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_723_Shoda podmětu s přísudkem I._ pwp Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ

PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Pravopis Cílová skupina: 1. a 2. ročníky SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci ve skupinách zopakují různé pravopisné

Více

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu.

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_16 Název materiálu: Pololetní písemná práce 2 Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Český jazyk 1. ročník Materiál obsahuje otázky

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pravopis

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

3.3 SHODA V PŘÍČESTÍ MINULÉM - PŘEHLED 35 4 PRAVOPIS OSTATNÍCH SAMOHLÁSEK 37 4.1 Psaní -ů- uprostřed a na konci slov 37 4.2 Psaní -ú- na začátku a

3.3 SHODA V PŘÍČESTÍ MINULÉM - PŘEHLED 35 4 PRAVOPIS OSTATNÍCH SAMOHLÁSEK 37 4.1 Psaní -ů- uprostřed a na konci slov 37 4.2 Psaní -ú- na začátku a Obsah NĚKOLIK SLOV ÚVODEM 17 1 HLAVNÍ ZÁSADY V HLÁSKOSLOVÍ 19 1.1 Psaná podoba slov složených 19 1.2 Pravopis při zachovávání výslovnosti zdvojených souhlásek 19 1.3 Slova s počátečním j- 19 1.4 Spodoba

Více

Před započetím hry dostane každá dvojice zápisový arch a připraví si Pravidla českého pravopisu.

Před započetím hry dostane každá dvojice zápisový arch a připraví si Pravidla českého pravopisu. Název: Jazykové příručky Cíl: Procvičení samostatného zacházení s Pravidly českého pravopisu Fáze vyučovacího procesu: procvičování Organizační forma vyučování: práce ve dvojicích Převažující myšlenková

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013

14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013 14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Krátké a dlouhé samohlásky

Krátké a dlouhé samohlásky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Krátké a dlouhé samohlásky Autor: Petra Slavíková Rok vydání:

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Velká písmena - procvičování

Velká písmena - procvičování Velká písmena - procvičování MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_14 Tématický celek:

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná 5. třída - český jazyk Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_356 3. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Opakování učiva z českého jazyka, zorientování se v netypickém zadání. český jazyk Očekávaný výstup:

Více

OBYVATELSTVO lidské rasy, národy, jazyky a písma. Lenka Pošepná

OBYVATELSTVO lidské rasy, národy, jazyky a písma. Lenka Pošepná OBYVATELSTVO lidské rasy, národy, jazyky a písma Lenka Pošepná LIDSKÉ RASY Člověk = Homo Sapiens Sapiens Odlišnosti vznikly dlouhodobým působením různých vlivů: podnebí strava způsob života ANTROPOLOGICKÝ

Více

PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN 1

PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN 1 PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN 1 Konkrétní Abstraktní PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN 2 Pomnožná Hromadná Látková PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN 3 Obecná Vlastní PODSTATNÁ JMÉNA

Více

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody PODPORA SPU VE VÝUCE projevy, potřeby, úpravy a metody Projevy Dyslexie Pomalé čtení -Namáhavé -Dvojí -Ztrácí se, vrací se -Málo chyb-opravuje -Záměny,opakuje přečtené Přepisuje velmi pomalu -Víc času

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 1 Platnost: od 1. 9. 2012 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů:

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů: Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Obecné výklady o jazyce - test

Obecné výklady o jazyce - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Obecné

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 28. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_18_CJL_M

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 28. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_18_CJL_M Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 28. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_18_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ Řeč je velmi složitý psychický proces odrážející sociální vztahy, v nichž jedinec žije. Obtíže ve vývoji řeči a v jejím užívání spadají do péče foniatrů a logopedů. 1. Hodnocení

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE VY_32_INOVACE_CJ_1_09 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE Základní

Více

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Opakování IX. Úvodní opakování: azbuka, přepis a opis textu, čtení, rozhovory, celkové opakování učiva 1.dílu. Poslechová a pohybová rozcvička. Rozhovory. Dramatizace. Poslech písní. Přečte se správnou

Více

Střední vzdělání s MZ, čtyřletý maturitní obor 1. ročník. Vyjmenovaná slova, ú/ů, je/ě, předpona s/z

Střední vzdělání s MZ, čtyřletý maturitní obor 1. ročník. Vyjmenovaná slova, ú/ů, je/ě, předpona s/z Anotace Tematický celek zaměřený na pravopisné jevy je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k procvičení dané problematiky. Autor Mgr. Petra Hrnčířová Období tvorby

Více