1. Řeč a jazyk. Trocha teorie Řeč prostředek k dorozumívání lidí mezi sebou. Řeč má dvě formy: mluvenou ústní psanou písemnou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Řeč a jazyk. Trocha teorie Řeč prostředek k dorozumívání lidí mezi sebou. Řeč má dvě formy: mluvenou ústní psanou písemnou"

Transkript

1 1. Řeč a jazyk Témata: charakteristika češtiny komunikace v životě člověka a společnosti druhy komunikace Trocha teorie Řeč prostředek k dorozumívání lidí mezi sebou. Řeč má dvě formy: mluvenou ústní psanou písemnou Druhy komunikace: a) verbální vyjadřovanáslovy b) neverbální např. řeč těla, gesta, mimika, haptika, ---) doplňují se, zastupují, často působí společně (zároveň)! 1. úkol: vysvětlete pojmy: haptika... proxemika... gestikulace... mimika... Trocha teorie Výsledek verbální řeči = jazykový projev. Jazyk = kód mezi mluvčím a posluchačem. = soubor artikulovaných zvuků, grafémů (písmen), slov, větných celků, textových celků. Vztah jazyka a řeči: Jazyk je systém prostředků a řeč se praktické užití daných prostředků. Klasifikace jazyků: indoevropské většina evropských, indické + některé asijské uralské (ugrofinské) maďarština, finština, estonština, laponština altajské turkotatarské (např. kazaština, turečtina), mungolské (např. mongolština), mandžuskotunguzské tibetočínské čínština, tibetština, barmština thajské např. thajština austroasijské -např. vietnamština Jazyky austronéské např. indonéština semitohamitské např. hebrejština, stará egyptština, arabština africké indiánské paleoasijské např. eskymácko-kamčatské kavkazské např. gruzínština baskičtina korejština japonština japonština - 1 -

2 JAZYKY INDOEVROPSKÉ indoíránské helénské balkánské italické keltské germánské baltské arménština anatolské tocharské slovanské JAZYKY SLOVANSKÉ 3 skupiny: a) západoslovanské čeština, slovenština, polština, kašubština, horní + dolní lužická srbština, vymřelá polabština a pomořanština b) východoslovanské ruština, běloruština, ukrajinština c) jihoslovanské slovinština, srbština, chorvatština, makedonština, bulharština ruská azbuka! 2. úkol: doplňte text tak, aby fakta v něm byla správně správnou odpověď buď doplňte, nebo zakroužkujte: Čeština patří do skupiny jazyků slovanských/germánských Je jí nejblíže.. a poté polština protože všechny tři jazyky jsou západoslovanské. Čeština má přízvuk na slabice (stejně jako slovenština). Tempo řeči a intonace klidné/dynamické (narozdíl od italštiny). Češi (jako západní Slované) píší latinou/latinkou, pravopis je diakritický/spřežkový Měkkost se označuje.., délka nad písmenem. Čeština má/nemá nosovky. Česká slovní zásoba je bohatá, slova se tvoří nejčastěji zkracováním/odvozováním, některá slova skládáním, přejímáním zcizích jazyků. Čeština byla v kontaktu s cizími jazyky. Nejvíce na ni působila latina a němčina. Nyní také angličtina. Je jazyk., což dokládá to, že se v češtině skloňuje a časuje. Nemá/má narozdíl od francouzštiny, angličtiny, němčiny,... člen. Zato má rody.,..,... Má bohaté tvarosloví má.. pádů ve.. číslech. Má.. minulý čas. Podmět musí/nemusí být narozdíl např. od angličtiny vyjádřen. Pořádek slov ve větách je pružný/přesně daný. Česká věta je založena na slovese/podstatném jménu

3 N NEZAPOMEŇ: Kdo se stará o jazyk český a kde najdeme, jak co správně napsat O národní jazyk se stará instituce: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky založen r Zpočátku bylo jeho hlavním úkolem shromáždit materiál české slovní zásoby a na jeho základě připravit kvydání velký výkladový slovník. Výsledkem byl: 9tisvazkový Příruční slovník jazyka českého spisovná slova, ale i nářeční, archaická, slangová. 4svazkový Slovník spisovného jazyka českého navázal na PSJČ. 1svazkový Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Pravidla českého pravopisu mají 2 verze: školní a akademickou. Je zde zachycen pravopis.! 3. úkol: vysvětli pojmy: slova nářeční slova archaická slova slangová Český jazyk se podle spisovnosti dělí : a) spisovný patří sem: běžná čeština hovorová čeština knižní čeština odborná čeština (termíny) básnická čeština b) nespisovný patří sem: obecná čeština nářeční čeština profesionalismy slangová čeština argotická čeština Význam jazyka jazyk plní několik funkcí: dorozumívací komunikativní mentální = jazyk je nástroj myšlení estetická = jazyk je nástroj estetického působení národně-reprezentativní = hlavní znak národní příslušnosti agitační = nástroj přesvědčování prestižní = prostředek dosažení žádoucí společenské prestiže uživatele C Zajímavosti: Jazyk zkoumá vědní disciplína lingvistika. První vědecké a systematické zkoumání jazyka: 18./19. stol. Hlavní rozvoj metod a dílčích cílů zkoumání: ½ 20. stol. Jazykověda souvisí i s psychologií, logikou, sociologií, matematikou, ekonomií,

4 6 Cvičení: 1. Který z uvedených útvarů řadíme do spisovného jazyka? a) obecná čeština b) básnická čeština c) slangová čeština d) nářeční čeština 2. Které jazyky řadíme do slovanských? Slovanské jazyky podtrhněte: polština, čeština, maďarština, ukrajinština, mongolština, turečtina, japonština, běloruština, slovinština, angličtina, němčina, chorvatština & Práce s textem: Vývoj češtiny Čeština, jako každý jazyk, prošla vývojem. Změny nastaly ve slovní zásobě, voblasti hláskosloví i tvarosloví. V nejstarších dobách čeština obsahovala nosové hlásky a tzv. jery. Jery byly vjednotlivých slovanských jazycích nahrazeny různými samohláskami. Změnil se také přízvuk, v praslovanštině byl volný a pohyblivý, současná čeština má přízvuk na první slabice. Je tomu tak stejně jako ve slovenštině. V polštině se přízvuk ustálil na předposlední slabice. Ve staročeském skloňování a časování se kromě čísla jednotného a množného vyskytoval také duál, který platil pro jevy vyskytující se po dvou. Do současné češtiny se dochovaly zbytky duálu. Je tomu tak ve tvarech číslovek dva, oba a u názvů párových orgánů lidského těla, např. ruce rukama, oči očima. Vývoj spisovné češtiny je dlouhý. Do vzniku Přemyslovského státu čeština jako jazyk neexistuje. Na našem území se užívá staroslověnština. Po staroslověnštině se úředním jazykem stává latina. K rozvoji češtiny dochází až ve 14. století, do té doby se objevují ojedinělá česká slova. V 15. století se rozvíjí zvláště mluvený jazyk důraz je kladen na bohoslužebné slovo. Významným jazykovědcem té doby je Mistr Jan Hus. Hus odstraňuje zastaralá slova i tvary slov, nahrazuje cizí slova českými, ale především zavádí tzv. diakritický pravopis, který umožňuje značit měkkost a délku hlásek. Do té doby existoval pravopis spřežkový, který nyní nalezneme např. v polštině. Významným jazykovědcem v 16. století byl Daniel Adam z Veleslavína, podle něhož je také pojmenována tzv. veleslavínská čeština, která se stala vzorem spisovného jazyka. Nesmíme zapomenout také na tzv. bratrský pravopis je to pravopis Bible kralické tedy se začíná ustalovat taková podoba, na níž jsme zvyklí dnes. V době pobělohorské čeština upadá, tvoří se převážně latinsky psané spisy. Návrat k češtině nastává až díky národnímu obrození a osobnostem, jakými byli Dobrovský, Jungmann a Šafařík. První pravidla českého pravopisu vycházejí r. 1902, autorem je Jan Gebauer. Také v současné době dochází neustále k vývoji našeho mateřského jazyka. Slovní zásoba je neustále obohacována novými slovy, převzatými zejména z angličtiny. Otázky k textu: 1. V čem se čeština liší od polštiny? 2. V čem se liší čeština od praslovanštiny? 3. Vysvětlete vlastními slovy, co do byl duál. 4. Najděte v textu významné osobnosti, o co se zasloužily? 5. Vysvětlete pojem mateřský jazyk

5 J Komunikace v praxi reklama Úkoly k obrázkům: 1. Pokuste se vysvětlit slogany na obou reklamách. 2. Jak byste definovali reklamu? 3. Co je úkolem reklamy? 4. K následujícím obrázkům se pokuste vymyslet slogany tak, aby se dané zboží dobře prodávalo (možnost práce ve skupinkách): 5. Zamyslete se nad reklamou v televizi, tisku,... Pokuste se napsat zamyšlení nad reklamou. Do svého zamyšlení zapojte i odpovědi na otázky: a. Jaký typ reklam se mi líbí nejvíce a proč? b. Jaký typ reklam se mi vůbec nelíbí a proč? c. Kterou reklamu považuji za nejzdařilejší/nejvtipnější/nejlepší, co se mi na ní líbí a proč? d. Kde všude dnes najdeme reklamu? e. Co je cílem reklamy? - 5 -

6 J Komunikace v praxi něco o mně Úkol: Každý žák o sobě napíše v souvislých větách několik informací např. kde se narodil, před kolika lety, čím jsou jeho rodiče, kolik má sourozenců, jak se jmenují,... Důležité je, aby tento životopis obsahoval alespoň 10 informací. Informace mohou být i smyšlené. Učitel vybere tři žáky, kteří životopis přečtou nahlas před třídou (může jich být i více). Ostatní žáci v klidu poslouchají, nic si NEPÍŠÍ a snaží se zapamatovat si z poslechu co nejvíce. Jakmile vybraní žáci své životopisy přečtou, žáci se pokusí na papír napsat o každém z nich co nejvíce informací. Cíl tohoto cvičení: Zlepšení komunikace a naslouchání mezi žáky. J Komunikace v praxi popis obrázku Úkol: Každý žák si přinese do vyučování obrázek (je jedno, co na něm je) a v hodině se ho snaží co nejlépe popsat např. co se na obrázku nalézá vlevo, vpravo, jakou to má barvu, tvar,... Po sepsání těchto informací se žáci rozdělí do dvojic. Jeden z žáků vždy popisuje obrázek, druhý poslouchá, nic si NEPÍŠE. Pak se žáci prohodí. Jakmile oba dva popíší obrázky, snaží se napsat, co slyšeli od svého spolužáka. Obrázky si NESMĚJÍ ukazovat, vše je založeno na co nejlepším popisu spolužáka. Obměna žáci mohou být rozděleni do skupin. V každé skupině bude svůj obrázek popisovat jeden z žáků, ostatní budou poslouchat a po jeho popisu zapisovat, co slyšeli. Cíl: Zlepšení naslouchání

7 Opakování po 1. lekci: Zkuste si sami odpovědět na následující otázky. Správné odpovědi najdete v 1. kapitole Řeč a jazyk. 1. Co je to řeč? 2. Jaké formy má řeč? 3. Jaké druhy komunikace znáte? Pokuste se je popsat tj. jaká je jejich podstata, v čem se liší? 4. Co je to jazyk? 5. Vzpomenete si alespoň na některé skupiny jazyků? 6. Jak se dělí slovanské jazyky? Na které tři skupiny? Vzpomenete si aspoň na některé jazyky, které do těchto skupin řadíme? 7. Mezi které jazyky řadíme češtinu? 8. Znáte nějaké jazyky, které jsou češtině podobné? Které dva jazyky jsou jí nejpodobnější? 9. Jak se jmenuje písmo, kterým Češi píší? 10. Pokuste se vysvětlit, co jsou to nosovky. Má je čeština? Znáte některý jazyk, který nosovky má? 11. Jak lze tvořit česká slova? Který způsob tvoření je nejčastější? 12. Které jazyky na češtinu působily v minulosti? Které na ni působí nyní? Proč se jazyky ovlivňují? - 7 -

8 13. Kolik rodů se v češtině vyskytuje? Jaké to jsou? Který je podle vás neutrální? Zdůvodněte, proč si to myslíte. 14. Kolik má čeština pádů? V kolika číslech? 15. Jaký je pořádek slov ve větách? Liší se to v nějakém jazyce? V jakém jazyce? Jaký tam mají pořádek slov ve větě? 16. Který slovní druh je pro českou větu nejdůležitější, tj. na čem česká věta stojí? 17. Český jazyk se podle spisovnosti dělí. Jak? Napište i podskupiny. 18. Co je to slovo nářeční, archaické a slangové? Vysvětlete pojmy. 19. Znáte nějaké funkce jazyka? Které to jsou? Vysvětlete, co která funkce znamená. 20. Znáte nějaká nářeční slova? Pokuste se zjistit alespoň 5 nářečních slov. Co znamenají? 21. Znáte nějaká archaická slova? Zkuste si vzpomenout aspoň na 3 a vysvětlete jejich význam. Najdete synonymum v současné češtině? - 8 -

9 2. Informatická výchova Témata: - informace a jejich získávání - knihovny a jejich služby, internet a další média - výpisek, výtah, teze - procvičování ze ZŠ?Pojmy: informace = zpráva, údaj i poučení informatika = vědní obor, ale i výzkum společenské komunikace a vyjadřovacích prostředků. Je to nauka o získávání, vyhledávání, zpracování, ukládání, zpřístupňování a využívání informací. Vznikla ve 20. letech 20. stol. média = sem lze ukládat informace, jsou to např. pevný disk, CD-ROM, DVD, flash disk,...!1. úkol: Napište výhody elektronických dat: Knihovny a informační střediska - Knihovny jsou základní a tradiční informační instituce; jsou zde studovny, čítárny a různá oddělení (pro děti, hudební oddělení aj.)!2. úkol: Napište, na které funkce knihoven si vzpomeneš: Druhy knihoven: o veřejné o odborné o státní vědecké o vysokoškolské o knihovny institucí, ústředních organizací, archivů Významné knihovny: Národní knihovna v Praze, největší, přiděluje knihám mezinárodní čísla (ISBN), je to metodické centrum pro všechny knihovny,... Moravská zemská knihovna v Brně Knihovna Akademie věd ČR Vysokoškolské knihovny - 9 -

10 Internet Trocha teorie: - Je to celosvětová počítačová síť. - Vznikla v 90. letech 20. stol. - Zpočátku byla zařízena jako malá komunikační síť pro potřeby amerických univerzit. - Využívá tyto technologie pro ukládání, zpracování, vyhledávání a přenos dat: o WORLD WIDE WEB (čti vorld vajd veb) tj. zkratka www; umožňuje přístup a zobrazení informací v tzv. hypertextové podobě. o elektronická pošta tzv. (čti ímejl) nahrazuje klasickou poštu, je rychlejší. V elektronické poště se zadává adresát a vidíme i odesilatele o News Network (čti ňús netverk) obsahy elektronických konferencí, které obsahují diskusní příspěvky jednotlivých uživatelů internetu. Jsou zaměřeny k určitému tématu. o FTP (= File Transfer Protocol čti fajl transfer protokol) služba umožňující přenos dat jakéhokoli typu z kteréhokoli místa v rámci sítě kamkoli. o vyhledávač umožňuje vyhledávání informací (např. aj.) Výpisek = doslovné vypsání důležité nebo zajímavé části textu např. zajímavé myšlenky!3. úkol: Z textu o Cicerovi pořiďte výpisek, který se týká toho, co dělal Cicero v Římě: Cicero Marcus Tullius Cicero je považován za největší osobnost antického řečnictví. Svou důležitost ovšem prokazuje také jako literát a politik římského státu na konci republiky. Cicero se narodil 3. ledna roku 106 před n.l. u Arpina jako syn maloměstského aristokrata. V Římě studoval především řečnictví a poštěstilo se mu setkat se s vynikajícími řečníky Marcem Antoniem a Liciniem Crassem, kteří jej podporovali ve snaze stát se řečníkem. Mladý Cicero poznával také divadlo a seznámil se s několika osobnostmi římského i řeckého dramatu, dosáhl i výborného právnického vzdělání díky své spolupráci se Scaevolou a později jeho synovcem. Ve filosofii byl žákem stoika Diodota a akademika Filóna z Lárissy. Cicero začal také poměrně brzy kvůli zdokonalení svého jazyka překládat řecké texty, z nichž několik se nám zachovalo dodnes. V době Sullovy diktatury se Cicero poprvé začal angažovat v soudních sporech, nejprve drobných, poté i hrdelních. V roce 79 se proslavil svou obhajobou křivě obviněného Sexta Roscia. Informace v textu jsou použity z internetových stránek:

11 Výtah - zachycuje přehledně hlavní myšlenky a výstavbu celého textu - obsah a sled tematických složek je zaznamenán ve větných formulacích - osahuje konkrétní údaje - důležitá je přehlednost možnost užití odrážek, závorek - je možno odkazovat např. literatuře k odborné!4. úkol: Z textu o Louisi Armstrongovi pořiďte výtah: Louis Armstrong Byl známý také pod přezdívkami Pops a Satchmo (slušný překlad zní Velká huba ). Narodil se v roce 1901 v chudé černošské čtvrti v New Orleansu. Datum Armstrongova narození je obestřeno záhadou. Sám Armstrong uváděl toto datum jako na Den nezávislosti roku 1900 (4. červenec 1900), což bylo v Americe velice oblíbené datum u všech Američanů, kteří neměli rodný list. Místo 4. července 1900 se nejčastěji oficiálně uvádí 4. srpen Existují však seriózní odhady, že to bylo o několik let dříve. Údajně neexistuje jakýkoliv doklad o jeho existenci do jeho osmnácti let. Jeho otec byl zřejmě velice silná osobnost, s matkou se však téměř nestýkali, a tak malý Louis se od otce nestihl nic naučit. Otcův nezájem nesl těžce i v dospělosti a snažil se tohle bílé místo zaplňovat jinými vztahy. Louis byl přenechán matkou na výchovu tchýni, zatímco se sama přestěhovala do Perdido Street, přímo do samého středu černošského Storyvillu. Pro Louise poslala až kolem roku 1905, aby se staral o ni, tehdy nemocnou, a o jeho tříletou sestřičku Beatrice, přezdívanou Mama Lucy. Chodil do školy, kde se naučil číst, psát a počítat. Často musel shánět jídlo sám, jelikož jeho matka byla pryč i několik dní. Prodával noviny, dělal poslíčka prostitutkám, občas něco ukradl či hrál kostky. Od deseti let se cítil být hlavou rodiny. Nakonec ovšem skončil v polepšovně, kde se naučil hrát na kornet. Svůj první kornet získal od Joea Olivera, kapelníka jazzové hot skupiny. Louis Armstrong byl jednou z osobností, jež předurčili hudební tvář celého století. Armstrong vyrůstal v dost primitivním prostředí, a proto věřil, že když naplno a bez zábran vyjádří to co cítí, je to v pořádku a nemusí se nijak ospravedlňovat. V tomto přirozeném vyjadřování tkvělo kouzlo jeho osobnosti. Byl jednou z nejznámějších osobností neworleanského jazzu. Po celý svůj život zůstal věrným přívržencem raných improvizací s krátkými obdobími orchestrální swingové hudby a typickým představitelem hot-jazzu. Někteří kritici mu vyčítali přílišnou podbízivost bělošskému obecenstvu. Jeho posuňky, grimasy a výstřední přehánění černošství však byly především doplňky jeho představení. Armstrong byl dokonalý profesionál, takže kromě mistrovského zvládnutí hudebního nástroje musel být i showmanem, poskytujícím zábavnou podívanou. Po čase se do Armstronga zamilovala Lillian Hardinová a začala se o něho starat. Zorganizovala svůj i Louisův rozvod (první Armstrongova žena byla prostitutka) a roku 1924 vystrojila svatbu. První infarkt postihl Armstronga už roku července 1971 zesnul Luis Armstrong v posteli, prý se usmíval. Informace v textu jsou použity z internetových stránek: čně vyjádřená základní myšlenka!5. úkol: Napište základní tezi k článku o Louisi Armstrongovi: Informatická výchova v praxi: V textu o Louisi Armstrongovi jste se dočetli, že se v polepšovně naučil hrát na kornet. Pomocí internetu zjistěte, co to kornet je a napiš své zjištění:

12 I n f o r m a t i v n í v p r a x i: v ý c h o v a 1. Vyberte si z kterékoli knihovny (ať už z té, co máte doma, ve škole či ve vašem městě) některou z knih a pomocí internetu vyhledejte něco o jejím autorovi. Z toho, co se dočtete udělejte výtah:

13 Opakujeme V každé z následujících kapitol se objeví několik cvičení, která by pro žáky SŠ měla být opakováním toho, co se již naučili ze základní školy. Každé takovéto cvičení bude označeno symbolem: N. Tato cvičení by vám měla pomoci ujasnit si některé jevy, v nichž tápete. N 1. Doplňte čárky v následujícím textu: GARFIELD Autorem tohoto velice známého amerického komiksu je Jim Davis. Hlavní postavičkou komiksu je Garfield kocour jehož majitelem je John Arbuckle. Tento kocour si v jednom kuse utahuje ze psa Odieho nesnáší pondělí miluje jídlo a svého medvídka Pookyho na něhož nedá dopustit. Na existenci komiksu prý mělo vliv to že Jim Davis jako malý vyrůstal v rodině kde bylo dvacet pět koček z nichž jedna oranžová a tlustá ho prý upoutala nejvíce a tak vznikla komiksová postavička kocoura Garfielda. Kocour Garfield je pojmenován po Jimově dědečkovi Jamesi Garfieldu Davisovi. Davis si dobyl výhradní postavení na novinových stránkách dnes již více než 2000 tiskovin což je mimochodem světový rekord a zápis v Guinnesově knize rekordů za nejrozsáhlejší pravidelně tisknutý kreslený seriál. Jimu Davisovi stačilo stvořit jednu legendární postavu aby si zasloužil slávu uznání a balík peněz. Informace v textu jsou použity z internetových stránek: N 2. Doplňte chybějící písmena i / y a í / ý v následujícím textu: Historie keramiky Keram cké v robk provázejí člověka od dob počátečního rozvoje jeho tvůrčích schopností. První form keram ckých předmětů, zhotovené z přírodní zem n, měl zpočátku tvar koš ku nebo měchu a b l nejprve pouze v sušené a teprve později vypalované. Nejstarší keram cké nádob b l nalezen v jižní Číně a doba jej ch vzniku b la datována na ± 870 let př. n. l. T to nádob jsou ručně tvarované, s červenou až hnědou barvou střepu a s předpokládanou teplotou v palu v rozmez o C. Vedle hrnč řství je dalším nejstarším oborem keram cké v rob c hlářství. První známé pálené cihl pocházejí z prvních staletí 4. t s ciletí, případně již z posledního století 5. t s ciletí př. n. l. (keram cké stavebn tvárn ce z Uruku nebo Eridu). Objev c hlářské technolog e tak patří národu Sumerů v jižní Mezopotámi. Informace v textu jsou použity z internetových stránek

14 N 3. Následující vtip obsahuje chyby, přepište text bez nich: Jeden pán si koupil papouška ale až doma zjistil že papušek je velmi zprostý. Pán papouškovi domlouval přemlouval ho prosil ho ale když papoušek stále zprostě nadával, došlo i na vyhružky. Pán pohrozil že pokud papoušek i nadále bude vulkární ztrčí ho za trest do mrazáku. Ovšem nepoučitelný papoušek zase brzi použil nevhodné slovo. Pán tedy splnil svou vyhružku a ztrčil papouška na deset minut do mrazáku. Po uplinutí trestu jej vytáhl a optal se jestli je poučen. Papoušek se klepal zimou a skroušeně drkotal: "M-moc se o-o-omlouvám za s-své p-předchozí chování. U-už se to nebude opakovat s-slibuji. M-mám jednu malou o-otázečku. Co udělalo to kuře?" Zajímavost opravte chyby: Papoušek šedý žako, byl jako domácí společník chován, jyž přet čtiřimi tisýci lety. Na některých egypckých hyeroglifech, jsou zřetelně zobrazení krodcí papoušci. Také staří řekové si ochočených papoušků velmi považovaly a tento zvyk později přejaly zámožní římané. Ti papoušky držely, v pěkně zdobených klecích a cenily si jejich schopnosti mluvit. Žaka vlastnil i Anglický král Jindřich VIII

15 Opakování po 2. lekci: Zkuste si sami odpovědět na následující otázky. Správné odpovědi najdete ve 2. kapitole Informatická výchova. 1. Vysvětlete pojmy: informace informatika médium 2. Co je to knihovna? Pokuste se o definici. 3. Jaké druhy knihoven znáte? Vyjmenujte. 4. Vzpomenete si alespoň na jednu významnou knihovnu ČR? 5. Co je to internet? 6. Proč vznikl internet, tj. za jakým účelem? 7. Co znamená zkratka www? 8. Co je to elektronická pošta? Pokuste se vysvětlit její podstatu a výhody. 9. Znáte nějaké vyhledávače? Napište aspoň 2. K čemu slouží vyhledávač? 10. Co je to výpisek? Jak byste jej definovali? 11. Z následujícího textu pořiďte výpisek bude se týkat toho, čím dnes lidé kreslí. Lidé kdysi začali kreslit tak, že prsty či klacíky ryli do hlíny jakési obrázky. Pak se naučili používat přírodní barviva a uhel ke kreslení na jiném povrchu. Možná začali kreslit, aby si navzájem sdělili své myšlenky. Od pradávných časů až do 18. století se používaly hroty z měkkého olova, cínu, mědi a dalších kovů. Dnes lidé kreslí křídou, uhlem, pastelem, tužkou nebo perem, tuší a inkoustem. Nejpraktičtějším materiálem, na který se dnes kreslí, je papír. 12. Pokuste se napsat, co je to výtah. Co musí obsahovat?

16 13. Z textu pořiďte výtah: Lidé kdysi začali kreslit tak, že prsty či klacíky ryli do hlíny jakési obrázky. Pak se naučili používat přírodní barviva a uhel ke kreslení na jiném povrchu. Možná začali kreslit, aby si navzájem sdělili své myšlenky. Od pradávných časů až do 18. století se používaly hroty z měkkého olova, cínu, mědi a dalších kovů. Dnes lidé kreslí křídou, uhlem, pastelem, tužkou nebo perem, tuší a inkoustem. Nejpraktičtějším materiálem, na který se dnes kreslí, je papír. Umělecké kresby, skici, se často dělají jako příprava k malbám či sochám. Kreslení má umělecké i praktické využití. Například architekt musí nakreslit podrobné výkresy plánů, aby mohly být budovy správně postaveny. A před vynalezením fotografie umělci kreslili pro noviny bitvy a jiné události. Náplň tužky, kterou dnes používáme, je směsice grafitu a hlíny vypálená za vysoké teploty a smíšená s voskem. Tento druh tužky byl vyvinut až koncem 18. století. Čím kvalitnější je papír, tím kvalitnější je kresba. 14. Co je to teze? 15. Napište základní tezi k článku ve cvičení K následujícímu textu pořiďte: a) výpisek týkající se toho, kde je dostatek planktonu b) výtah c) tezi Kytovci I když je pojem tropů spojen s představou bujného rostlinstva a barvitých korálových útesů, jsou modré vody tropických moří obvykle chudé na živiny, a následkem toho jen málo obývané. Nedostatek planktonu má za následek jen nízké stavy ryb a také zde žije jen poměrně málo obrovských kosticových velryb. Výjimky tvoří moře u Galapág, Karibské moře a záliv Adenský, kde se vody planktonem jen hemží. Kytovci musí od polárních moří proplout tisíce kilometrů pustými vodami, než se dostanou do těchto tropických lovišť. Během cesty najdou jen málo potravy, mají obrovské žaludky téměř prázdné nejméně sto dvacet dní v roce. Ale v té době uplavou i 6400 kilometrů a některé velryby jsou přitom březí nebo kojí mláďata

17 3. Zvuková stránka jazyka Témata: = hláskosloví - výslovnost - zvukové stránky věty a projevu - procvičování ze ZŠ Pojmy: fonetika disciplína zabývající se zvukovou stránkou jazyka hláska = základní jednotka fonetiky. Zaznamenává se písmeny tzv. grafémy. Jen jediná hláska se označuje pomocí dvou písmen: i a y. foném = nejmenší jazyková jednotka schopná rozlišit význam slova např. rasa rosa. POZOR: Slova, která se stejné vyslovují, se neliší ve fonému např. let led obojí správně vyslovujeme [let].!1. úkol: Napište alespoň pět dvojic slov, v nichž se liší jeden foném: Mluvidla a řeč - Mluvidla slouží k tvorbě artikulované řeči, dělí se na: o dýchací plíce, dýchací cesty, hrudní, bránice vzniká tam výdechový proud vzduchu o hlasové hrtan, hlasivky vzniká tón hlasu o artikulační dutiny (nosní, ústní,...), hrtan, jazyk, rty, zadní patro, přední patro, dásně, dásňový výstupek a zuby hlas se přetváří na řeč!2. úkol: U následujících slov určete, kolik mají hlásek a kolik samohlásek: nejaktuálnější:... stav... příležitostně... sportoviště... artikulační... motýl... NEZAPOMEŇTE: Soustava českých hlásek o Hlásky se dělí na samohlásky a souhlásky. o V češtině: 25 souhlásek, 10 samohlásek, 1 dvojhláska.!3. úkol: Napište všech 10 samohlásek:

18 S A M O H L Á S K Y: - tvoří se bez překážek (např. bez použití jazyka, zubů) - dají se zpívat tzv. tóny - ústa jsou při jejich tvorbě otevřená - v češtině je jich 10: a, e, i, o, u, á, é, í, ó, ú - pro 10 českých samohlásek máme 14 grafémů: 10 samohlásek + y, ý, ů, ě - v češtině se dělí na: krátké a dlouhé JVěděli jste? Při tvorbě každé samohlásky se jazyk v ústech pohybuje. Tento pohyb zaznamenal r Ch. F. Hellwag. Podle něj se samohlásky utvářejí do tzv. Hellwagova trojúhelníku: i u e o a Souhlásky - výdechový proud naráží na překážku (např. zuby, jazyk) - nedají se zpívat tzv. šumy - ústa jsou při jejich tvorbě přivřená - v češtině: 25, v přejatých slovech ještě navíc: x, q, w - foném ch = spřežka c + h - podle činnosti hlasivek se dělí na: znělé a neznělé znělé se nedají šeptat, neznělé ano - souhlásky se z hlediska pravopisu dělí na: o tvrdé: h, ch, k, r, d, t, n po nich se zpravidla píše y o měkké: ž, š, c, č, ř, j, ď, ť, ň po nich se zpravidla píše i o obojetné: b, f, l, m, p, s, v, z po nich můžeme psát i / y!4. úkol: Napište slova cizího původu, v nichž se nalézá souhláska x, q, w: x (alespoň 3) q (alespoň 2) w (alespoň 3) Dvojhláska - je to spojení dvou samohlásek v jedné slabice - v češtině je pouze dvojhláska ou - v přejatých slovech, která užíváme: au (auto) a eu (euforie)!5. úkol: Napište, kdy se po obojetných souhláskách píše y :

19 !6. úkol: Napište další slova přejatá s dvojhláskami au a eu : au : eu : Slabika - nejmenší jednotka řeči, kterou vyslovujeme - slovo vyslovujeme po slabikách, ne po hláskách např. vyslovujeme: po-le, ne p-o-l-e - slabikotvorné souhlásky v češtině: r, l, m, n, j, s, š!7. úkol: Určete, kolik slabik mají slova: sekera: neurčitek: pauza: podivín: raketomety: nejsložitější: Ráz o není to samostatný foném o tvoří se v hrtanu, často předchází samohlásku na počátku slabiky o je to vyjádření předělu o značí se apostrofem o např. s okolím, k Aničce, matka a otec Pauza - delší věty nebo věty složitější se člení na větné úseky, tvořené skupinou slov, která k sobě náleží významem i skladbou. Hranice větných úseků se vyznačuje pauzou, která umožňuje mluvčímu se nadechnout. - nesprávné umístění pauzy může vést k nesrozumitelnosti nebo změně významu sdělení. - pauzami se oddělují zejména dlouhé úseky. Melodie - také intonace. - je to, jakou výšku hlasu volíme: tedy zda hlas na konci stoupá nebo klesá. To nám pomáhá poznat, zda nás mluvčí o něco žádá, něco nám sděluje, přikazuje nebo se na něco ptá. Větný důraz - zesílený větný přízvuk. - kladen většinou na to slovo, které nestojí na konci věty, a přesto ho chceme zdůraznit. Větný přízvuk - každá slova mají svůj přízvuk. V rámci věty mívá některé slovo přízvuk silnější většinou stojí na konci věty. Tempo pro delší projev, tedy projev složený z více větných celků, je důležitá volba přiměřeného tempa při vypravování s dějovým spádem volíme tempo rychlejší, při popisu, výkladu a úvaze tempo volnější příliš rychlé tempo může vést k tomu, že posluchači uniknout některá slova, myšlenky příliš pomalé tempo může nudit, uspávat, posluchač si nepamatuje, o čem mluvčí hovořil na začátku

20 Opakujeme N 1. Doplňte i/í nebo y/ý: b_gbeatový, b_č, sb_tá prkna, zb_tý pes, zb_tý člověk, dob_té hradby, zb_vající b_liny, b_ci a kob_ly, hb_tý pohyb, pob_t v B_střici, b_valé b_dliště, krupob_tí, Zb_ňkova babička, b_kiny, vyb_lený b_t, b_ograf, horská b_střina, b_cí nástroje, starob_lé ob_čeje, moderní b_dlení, b_ologie, kožený b_č, přeb_tek, velká b_da, nab_té zkušenosti, alib_, nab_tá puška, úb_tek vody, dobré b_dlo. N 2. Doplňte pravopisně správné slovo do slovního spojení: a) sbrousit b) zbrousit nátěr, okolí křížem krážem, celý svět, zub, hrany a) sedřít b) zedřít barvu, koně, kůru ze stromu, (se) těžkou prací, (si) patu a) spíchnout b) zpychnout halenku, úspěchem, kraje látky, očividně N 3. Následující slova použijte správně ve větách: sedraný, srostlý, sleva zleva, sběhlý zběhlý, nesvedený nezvedený, správa zpráva, stuha ztuha, svolání zvolání

21 N 4. Rozhodněte, kde použijete velké a kde malé písmeno velká písmena nadepište, pokud je tam malé, nechejte tak: (j)ižní (e)vropa, (b)alkán, (s)ever, (o)hňová země, (l)atinská (a)merika, (o)rient, (d)álný (v)ýchod, (h)orní (s)lezsko, (č)eský (r)áj, (h)aná, (k)arel (č)tvrtý, (s)třední (a)sie, (n)obelova (c)ena (f)rýdecko-(m)ístecko KAREL IV. Opakujeme co jsme se naučili v předchozích kapitolách Nobelova cena Alfred Nobel 1. Z následujícího textu pořiďte 1. výpisek Pod jakým názvem se uvádí Nobelova cena za ekonomii? 2. výtah 2. Na internetu zjistěte alespoň 5 nositelů Nobelovy ceny napište jejich jména, národnost, za co cenu získali a kdy. Kteří Češi získali Nobelovu cenu? Nobelova cena Nobelova cena je ocenění každoročně udělované za zásadní vědecký výzkum, technické objevy či za přínos lidské společnosti. V současné době se uděluje v následujících oborech: fyzika, chemie, fyziologie a medicína, literatura, mír; dále se také uděluje Nobelova cena za ekonomii, která však není skutečnou Nobelovou cenou. Roku 1968 se Švédská národní banka rozhodla založit Nobelovu cenu za ekonomii, pod názvem Cena Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela. Tuto cenu uděluje švédská Královská akademie věd, ale jelikož není zmíněna v Nobelově závěti, peněžní odměna se nevyplácí z Nobelova fondu, a nejedná se tedy o Nobelovu cenu. Přesto se uděluje společně s ostatními cenami. V roce 1968 však bylo rozhodnuto, že žádné další ceny na památku Alfreda Nobela již zaváděny nebudou. Nobelova cena se uděluje každoročně na základě poslední vůle švédského vědce a průmyslníka Alfreda Nobela, vynálezce dynamitu. Ve všech oblastech, v nichž se uděluje, je považována za nejprestižnější ocenění. Poprvé byly Nobelovy ceny udělovány roku 1901; ceremoniál se konal ve Stockholmu. Od roku 1902 je většina cen předávána švédským králem na slavnostním večeru, který se koná vždy 10. prosince, v den výročí Nobelovy smrti, ve Stockholmu; Nobelova cena za mír je ve stejný den předávána na ceremoniálu v Oslu. Jména

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_04_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_04_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_04_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

FONETIKA A FONOLOGIE I.

FONETIKA A FONOLOGIE I. FONETIKA A FONOLOGIE I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 7. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Fonetika,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Obtížné pravopisné jevy II.

Obtížné pravopisné jevy II. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_17 Název materiálu: Obtížné pravopisné jevy II. Tematická oblast: Český jazyk 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k opakování obtížných pravopisných

Více

Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník a kvinta

Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Český jazyk (CEJ) Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník a kvinta 2 hodiny týdně Obecné poučení o jazyku a řeči Odliší pojem jazyk, řeč a mluva Popíše jednu z hypotéz

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

VY_32_INOVACE_12_1_08_VYJM_SL_synonyma_P, S, V (1).notebook. November 19, 2012. Vyjmenovaná slova P, S, V / synonyma. Kateřina Vlčková, Mgr.

VY_32_INOVACE_12_1_08_VYJM_SL_synonyma_P, S, V (1).notebook. November 19, 2012. Vyjmenovaná slova P, S, V / synonyma. Kateřina Vlčková, Mgr. Vyjmenovaná slova P, S, V / synonyma Kateřina Vlčková, Mgr. 1 Český jazyk VY_32_INOVACE_12108 9. 11. 2012 Kateřina Vlčková IV. A 8. 11. 2012 1 sl. SOUZNAČNÁ / SYNONYMA Vyjmenovaní slova P, S, V 1) Sl.

Více

Bylo podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

Bylo podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Bylo podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Vesele do školy Číslo projektu: 5362-5/2015 Pracovní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 37 CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_721_Vyjmenovaná slova I._ pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Jazyková výchova. Vyjmenovaná a příbuzná slova

Jazyková výchova. Vyjmenovaná a příbuzná slova Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Vyjmenovaná a příbuzná slova Odůvodnění pravopisu po obojetných souhláskách Ročník

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V.

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. TEMATICKÝ PLÁN Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. Styblík, SPN 1997 UČIVO - MLUVNICE 1. Opakování látky z

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Škola Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

VY_32_INOVACE_CJ5_5_20. Šablona III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velká písmena

VY_32_INOVACE_CJ5_5_20. Šablona III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velká písmena Šablona III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Velká písmena 1 Základní škola Moravany,okres Brno-venkov, příspěvková organizace ANOTACE Šablona: Název: Téma: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Obsah. Tvořivá škola, www.tvorivaskola.cz 3. ročník

Obsah. Tvořivá škola, www.tvorivaskola.cz 3. ročník 1 Obsah 1) Vyjmenovaná slova přehled 2a) Vyjmenovaná slova po B 2b) Vyjmenovaná slova po L 3a) Vyjmenovaná slova po M 3b) Vyjmenovaná slova po P 4a) Vyjmenovaná slova po S a Z 4b) Vyjmenovaná slova po

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Předmět. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Předmět. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Předmět

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 37 CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_725_Předpony s, z, vz I._ pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Tvarosloví Cílová skupina: první ročník oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohou, pomocí níž si žáci procvičí a zopakují vzory podstatných

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Přídavná jména Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Český jazyk a literatura

Přídavná jména Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Český jazyk a literatura Přídavná jména Název školy: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Adresa: Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Balaštíková Andrea Přídavná

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 Obsah Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 VÝSLOVNOST A PRAVOPIS Německá výslovnost 18 Hlavni rozdíly mezi českou a německou výslovnosti 19 Přízvuk 20

Více

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku MLUVNICE 1. Jazykové rodiny 2. Útvary národního jazyka 3. Jazykové příručky 4. Slovo a jeho význam 5. Obohacování slovní zásoby

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA slyšeném i, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem rozlišuje názvy obcí a ulic a správně je píše zná slova souznačná a protikladná

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vývoj českého jazyka

Vývoj českého jazyka Vývoj českého jazyka Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Uplatnění jazyka v jednotlivých funkčních stylech Český jazyk a literatura Pavla Jamborová

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 37 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_722_Vyjmenovaná slova II._ pwp Střední odborná škola a Střední

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Přídavná jména ADJEKTIVA

Přídavná jména ADJEKTIVA Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_13_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK LanguageFamiliesoftheWorld VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK Základní otázky Odkud si přinesli Indoevropané svůj prajazyk? Kolik lidí na Zemi mluví indoevropskými jazyky? Která rodina

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 37 CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_723_Shoda podmětu s přísudkem I._ pwp Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání 1 Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 17. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVE_21_JL_M Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

slepýš pyl netopýr třpytit se klopýtat kopyto noční létající savec beznohý plaz podobný hadu jemný prášek ve květech zakopávat

slepýš pyl netopýr třpytit se klopýtat kopyto noční létající savec beznohý plaz podobný hadu jemný prášek ve květech zakopávat netopýr noční létající savec slepýš beznohý plaz podobný hadu pyl jemný prášek ve květech kopyto rohovitý obal chráníci konce nohou některých zvířat klopýtat zakopávat třpytit se blýskat se, lesknout se

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem Shoda přísudku s několikanásobným podmětem MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_06 Tématický

Více

Anotace. Prezentace slouží k doplnění výkladu o shodě podmětu s přísudkem. Zabývá se shodou přísudku s několikanásobným podmětem.

Anotace. Prezentace slouží k doplnění výkladu o shodě podmětu s přísudkem. Zabývá se shodou přísudku s několikanásobným podmětem. NÁZEV ŠKOLY: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2623 AUTOR: Mgr. Lucie Čechovičová NÁZEV: VY_32_Inovace_Český_jazyk_7

Více

Tematický plán Český jazyk 3. třída

Tematický plán Český jazyk 3. třída Tematický plán Český jazyk 3. třída Září Počet hodin : 23 Učivo: Výstupy: Poznámky, průřezová Opakování z 2. ročníku Skladba souvětí, věta, slova, slabiky, hlásky, písmena souhlásky a samohlásky I, Y tvrdé,

Více

VY_32_INOVACE_D 10 04. V pádových koncovkách se při psaní i nebo y řídíme vzory /jestřábi páni, jestřáby pány/

VY_32_INOVACE_D 10 04. V pádových koncovkách se při psaní i nebo y řídíme vzory /jestřábi páni, jestřáby pány/ Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Odborný styl. Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová

Odborný styl. Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová Odborný styl Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Burianová. Dostupné na požádání na: zs.tisa@volny.cz Autor: Mgr. Iveta

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

FONETIKA A FONOLOGIE II.

FONETIKA A FONOLOGIE II. FONETIKA A FONOLOGIE II. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 7. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Fonetika,

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více