1. Řeč a jazyk. Trocha teorie Řeč prostředek k dorozumívání lidí mezi sebou. Řeč má dvě formy: mluvenou ústní psanou písemnou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Řeč a jazyk. Trocha teorie Řeč prostředek k dorozumívání lidí mezi sebou. Řeč má dvě formy: mluvenou ústní psanou písemnou"

Transkript

1 1. Řeč a jazyk Témata: charakteristika češtiny komunikace v životě člověka a společnosti druhy komunikace Trocha teorie Řeč prostředek k dorozumívání lidí mezi sebou. Řeč má dvě formy: mluvenou ústní psanou písemnou Druhy komunikace: a) verbální vyjadřovanáslovy b) neverbální např. řeč těla, gesta, mimika, haptika, ---) doplňují se, zastupují, často působí společně (zároveň)! 1. úkol: vysvětlete pojmy: haptika... proxemika... gestikulace... mimika... Trocha teorie Výsledek verbální řeči = jazykový projev. Jazyk = kód mezi mluvčím a posluchačem. = soubor artikulovaných zvuků, grafémů (písmen), slov, větných celků, textových celků. Vztah jazyka a řeči: Jazyk je systém prostředků a řeč se praktické užití daných prostředků. Klasifikace jazyků: indoevropské většina evropských, indické + některé asijské uralské (ugrofinské) maďarština, finština, estonština, laponština altajské turkotatarské (např. kazaština, turečtina), mungolské (např. mongolština), mandžuskotunguzské tibetočínské čínština, tibetština, barmština thajské např. thajština austroasijské -např. vietnamština Jazyky austronéské např. indonéština semitohamitské např. hebrejština, stará egyptština, arabština africké indiánské paleoasijské např. eskymácko-kamčatské kavkazské např. gruzínština baskičtina korejština japonština japonština - 1 -

2 JAZYKY INDOEVROPSKÉ indoíránské helénské balkánské italické keltské germánské baltské arménština anatolské tocharské slovanské JAZYKY SLOVANSKÉ 3 skupiny: a) západoslovanské čeština, slovenština, polština, kašubština, horní + dolní lužická srbština, vymřelá polabština a pomořanština b) východoslovanské ruština, běloruština, ukrajinština c) jihoslovanské slovinština, srbština, chorvatština, makedonština, bulharština ruská azbuka! 2. úkol: doplňte text tak, aby fakta v něm byla správně správnou odpověď buď doplňte, nebo zakroužkujte: Čeština patří do skupiny jazyků slovanských/germánských Je jí nejblíže.. a poté polština protože všechny tři jazyky jsou západoslovanské. Čeština má přízvuk na slabice (stejně jako slovenština). Tempo řeči a intonace klidné/dynamické (narozdíl od italštiny). Češi (jako západní Slované) píší latinou/latinkou, pravopis je diakritický/spřežkový Měkkost se označuje.., délka nad písmenem. Čeština má/nemá nosovky. Česká slovní zásoba je bohatá, slova se tvoří nejčastěji zkracováním/odvozováním, některá slova skládáním, přejímáním zcizích jazyků. Čeština byla v kontaktu s cizími jazyky. Nejvíce na ni působila latina a němčina. Nyní také angličtina. Je jazyk., což dokládá to, že se v češtině skloňuje a časuje. Nemá/má narozdíl od francouzštiny, angličtiny, němčiny,... člen. Zato má rody.,..,... Má bohaté tvarosloví má.. pádů ve.. číslech. Má.. minulý čas. Podmět musí/nemusí být narozdíl např. od angličtiny vyjádřen. Pořádek slov ve větách je pružný/přesně daný. Česká věta je založena na slovese/podstatném jménu

3 N NEZAPOMEŇ: Kdo se stará o jazyk český a kde najdeme, jak co správně napsat O národní jazyk se stará instituce: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky založen r Zpočátku bylo jeho hlavním úkolem shromáždit materiál české slovní zásoby a na jeho základě připravit kvydání velký výkladový slovník. Výsledkem byl: 9tisvazkový Příruční slovník jazyka českého spisovná slova, ale i nářeční, archaická, slangová. 4svazkový Slovník spisovného jazyka českého navázal na PSJČ. 1svazkový Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Pravidla českého pravopisu mají 2 verze: školní a akademickou. Je zde zachycen pravopis.! 3. úkol: vysvětli pojmy: slova nářeční slova archaická slova slangová Český jazyk se podle spisovnosti dělí : a) spisovný patří sem: běžná čeština hovorová čeština knižní čeština odborná čeština (termíny) básnická čeština b) nespisovný patří sem: obecná čeština nářeční čeština profesionalismy slangová čeština argotická čeština Význam jazyka jazyk plní několik funkcí: dorozumívací komunikativní mentální = jazyk je nástroj myšlení estetická = jazyk je nástroj estetického působení národně-reprezentativní = hlavní znak národní příslušnosti agitační = nástroj přesvědčování prestižní = prostředek dosažení žádoucí společenské prestiže uživatele C Zajímavosti: Jazyk zkoumá vědní disciplína lingvistika. První vědecké a systematické zkoumání jazyka: 18./19. stol. Hlavní rozvoj metod a dílčích cílů zkoumání: ½ 20. stol. Jazykověda souvisí i s psychologií, logikou, sociologií, matematikou, ekonomií,

4 6 Cvičení: 1. Který z uvedených útvarů řadíme do spisovného jazyka? a) obecná čeština b) básnická čeština c) slangová čeština d) nářeční čeština 2. Které jazyky řadíme do slovanských? Slovanské jazyky podtrhněte: polština, čeština, maďarština, ukrajinština, mongolština, turečtina, japonština, běloruština, slovinština, angličtina, němčina, chorvatština & Práce s textem: Vývoj češtiny Čeština, jako každý jazyk, prošla vývojem. Změny nastaly ve slovní zásobě, voblasti hláskosloví i tvarosloví. V nejstarších dobách čeština obsahovala nosové hlásky a tzv. jery. Jery byly vjednotlivých slovanských jazycích nahrazeny různými samohláskami. Změnil se také přízvuk, v praslovanštině byl volný a pohyblivý, současná čeština má přízvuk na první slabice. Je tomu tak stejně jako ve slovenštině. V polštině se přízvuk ustálil na předposlední slabice. Ve staročeském skloňování a časování se kromě čísla jednotného a množného vyskytoval také duál, který platil pro jevy vyskytující se po dvou. Do současné češtiny se dochovaly zbytky duálu. Je tomu tak ve tvarech číslovek dva, oba a u názvů párových orgánů lidského těla, např. ruce rukama, oči očima. Vývoj spisovné češtiny je dlouhý. Do vzniku Přemyslovského státu čeština jako jazyk neexistuje. Na našem území se užívá staroslověnština. Po staroslověnštině se úředním jazykem stává latina. K rozvoji češtiny dochází až ve 14. století, do té doby se objevují ojedinělá česká slova. V 15. století se rozvíjí zvláště mluvený jazyk důraz je kladen na bohoslužebné slovo. Významným jazykovědcem té doby je Mistr Jan Hus. Hus odstraňuje zastaralá slova i tvary slov, nahrazuje cizí slova českými, ale především zavádí tzv. diakritický pravopis, který umožňuje značit měkkost a délku hlásek. Do té doby existoval pravopis spřežkový, který nyní nalezneme např. v polštině. Významným jazykovědcem v 16. století byl Daniel Adam z Veleslavína, podle něhož je také pojmenována tzv. veleslavínská čeština, která se stala vzorem spisovného jazyka. Nesmíme zapomenout také na tzv. bratrský pravopis je to pravopis Bible kralické tedy se začíná ustalovat taková podoba, na níž jsme zvyklí dnes. V době pobělohorské čeština upadá, tvoří se převážně latinsky psané spisy. Návrat k češtině nastává až díky národnímu obrození a osobnostem, jakými byli Dobrovský, Jungmann a Šafařík. První pravidla českého pravopisu vycházejí r. 1902, autorem je Jan Gebauer. Také v současné době dochází neustále k vývoji našeho mateřského jazyka. Slovní zásoba je neustále obohacována novými slovy, převzatými zejména z angličtiny. Otázky k textu: 1. V čem se čeština liší od polštiny? 2. V čem se liší čeština od praslovanštiny? 3. Vysvětlete vlastními slovy, co do byl duál. 4. Najděte v textu významné osobnosti, o co se zasloužily? 5. Vysvětlete pojem mateřský jazyk

5 J Komunikace v praxi reklama Úkoly k obrázkům: 1. Pokuste se vysvětlit slogany na obou reklamách. 2. Jak byste definovali reklamu? 3. Co je úkolem reklamy? 4. K následujícím obrázkům se pokuste vymyslet slogany tak, aby se dané zboží dobře prodávalo (možnost práce ve skupinkách): 5. Zamyslete se nad reklamou v televizi, tisku,... Pokuste se napsat zamyšlení nad reklamou. Do svého zamyšlení zapojte i odpovědi na otázky: a. Jaký typ reklam se mi líbí nejvíce a proč? b. Jaký typ reklam se mi vůbec nelíbí a proč? c. Kterou reklamu považuji za nejzdařilejší/nejvtipnější/nejlepší, co se mi na ní líbí a proč? d. Kde všude dnes najdeme reklamu? e. Co je cílem reklamy? - 5 -

6 J Komunikace v praxi něco o mně Úkol: Každý žák o sobě napíše v souvislých větách několik informací např. kde se narodil, před kolika lety, čím jsou jeho rodiče, kolik má sourozenců, jak se jmenují,... Důležité je, aby tento životopis obsahoval alespoň 10 informací. Informace mohou být i smyšlené. Učitel vybere tři žáky, kteří životopis přečtou nahlas před třídou (může jich být i více). Ostatní žáci v klidu poslouchají, nic si NEPÍŠÍ a snaží se zapamatovat si z poslechu co nejvíce. Jakmile vybraní žáci své životopisy přečtou, žáci se pokusí na papír napsat o každém z nich co nejvíce informací. Cíl tohoto cvičení: Zlepšení komunikace a naslouchání mezi žáky. J Komunikace v praxi popis obrázku Úkol: Každý žák si přinese do vyučování obrázek (je jedno, co na něm je) a v hodině se ho snaží co nejlépe popsat např. co se na obrázku nalézá vlevo, vpravo, jakou to má barvu, tvar,... Po sepsání těchto informací se žáci rozdělí do dvojic. Jeden z žáků vždy popisuje obrázek, druhý poslouchá, nic si NEPÍŠE. Pak se žáci prohodí. Jakmile oba dva popíší obrázky, snaží se napsat, co slyšeli od svého spolužáka. Obrázky si NESMĚJÍ ukazovat, vše je založeno na co nejlepším popisu spolužáka. Obměna žáci mohou být rozděleni do skupin. V každé skupině bude svůj obrázek popisovat jeden z žáků, ostatní budou poslouchat a po jeho popisu zapisovat, co slyšeli. Cíl: Zlepšení naslouchání

7 Opakování po 1. lekci: Zkuste si sami odpovědět na následující otázky. Správné odpovědi najdete v 1. kapitole Řeč a jazyk. 1. Co je to řeč? 2. Jaké formy má řeč? 3. Jaké druhy komunikace znáte? Pokuste se je popsat tj. jaká je jejich podstata, v čem se liší? 4. Co je to jazyk? 5. Vzpomenete si alespoň na některé skupiny jazyků? 6. Jak se dělí slovanské jazyky? Na které tři skupiny? Vzpomenete si aspoň na některé jazyky, které do těchto skupin řadíme? 7. Mezi které jazyky řadíme češtinu? 8. Znáte nějaké jazyky, které jsou češtině podobné? Které dva jazyky jsou jí nejpodobnější? 9. Jak se jmenuje písmo, kterým Češi píší? 10. Pokuste se vysvětlit, co jsou to nosovky. Má je čeština? Znáte některý jazyk, který nosovky má? 11. Jak lze tvořit česká slova? Který způsob tvoření je nejčastější? 12. Které jazyky na češtinu působily v minulosti? Které na ni působí nyní? Proč se jazyky ovlivňují? - 7 -

8 13. Kolik rodů se v češtině vyskytuje? Jaké to jsou? Který je podle vás neutrální? Zdůvodněte, proč si to myslíte. 14. Kolik má čeština pádů? V kolika číslech? 15. Jaký je pořádek slov ve větách? Liší se to v nějakém jazyce? V jakém jazyce? Jaký tam mají pořádek slov ve větě? 16. Který slovní druh je pro českou větu nejdůležitější, tj. na čem česká věta stojí? 17. Český jazyk se podle spisovnosti dělí. Jak? Napište i podskupiny. 18. Co je to slovo nářeční, archaické a slangové? Vysvětlete pojmy. 19. Znáte nějaké funkce jazyka? Které to jsou? Vysvětlete, co která funkce znamená. 20. Znáte nějaká nářeční slova? Pokuste se zjistit alespoň 5 nářečních slov. Co znamenají? 21. Znáte nějaká archaická slova? Zkuste si vzpomenout aspoň na 3 a vysvětlete jejich význam. Najdete synonymum v současné češtině? - 8 -

9 2. Informatická výchova Témata: - informace a jejich získávání - knihovny a jejich služby, internet a další média - výpisek, výtah, teze - procvičování ze ZŠ?Pojmy: informace = zpráva, údaj i poučení informatika = vědní obor, ale i výzkum společenské komunikace a vyjadřovacích prostředků. Je to nauka o získávání, vyhledávání, zpracování, ukládání, zpřístupňování a využívání informací. Vznikla ve 20. letech 20. stol. média = sem lze ukládat informace, jsou to např. pevný disk, CD-ROM, DVD, flash disk,...!1. úkol: Napište výhody elektronických dat: Knihovny a informační střediska - Knihovny jsou základní a tradiční informační instituce; jsou zde studovny, čítárny a různá oddělení (pro děti, hudební oddělení aj.)!2. úkol: Napište, na které funkce knihoven si vzpomeneš: Druhy knihoven: o veřejné o odborné o státní vědecké o vysokoškolské o knihovny institucí, ústředních organizací, archivů Významné knihovny: Národní knihovna v Praze, největší, přiděluje knihám mezinárodní čísla (ISBN), je to metodické centrum pro všechny knihovny,... Moravská zemská knihovna v Brně Knihovna Akademie věd ČR Vysokoškolské knihovny - 9 -

10 Internet Trocha teorie: - Je to celosvětová počítačová síť. - Vznikla v 90. letech 20. stol. - Zpočátku byla zařízena jako malá komunikační síť pro potřeby amerických univerzit. - Využívá tyto technologie pro ukládání, zpracování, vyhledávání a přenos dat: o WORLD WIDE WEB (čti vorld vajd veb) tj. zkratka www; umožňuje přístup a zobrazení informací v tzv. hypertextové podobě. o elektronická pošta tzv. (čti ímejl) nahrazuje klasickou poštu, je rychlejší. V elektronické poště se zadává adresát a vidíme i odesilatele o News Network (čti ňús netverk) obsahy elektronických konferencí, které obsahují diskusní příspěvky jednotlivých uživatelů internetu. Jsou zaměřeny k určitému tématu. o FTP (= File Transfer Protocol čti fajl transfer protokol) služba umožňující přenos dat jakéhokoli typu z kteréhokoli místa v rámci sítě kamkoli. o vyhledávač umožňuje vyhledávání informací (např. aj.) Výpisek = doslovné vypsání důležité nebo zajímavé části textu např. zajímavé myšlenky!3. úkol: Z textu o Cicerovi pořiďte výpisek, který se týká toho, co dělal Cicero v Římě: Cicero Marcus Tullius Cicero je považován za největší osobnost antického řečnictví. Svou důležitost ovšem prokazuje také jako literát a politik římského státu na konci republiky. Cicero se narodil 3. ledna roku 106 před n.l. u Arpina jako syn maloměstského aristokrata. V Římě studoval především řečnictví a poštěstilo se mu setkat se s vynikajícími řečníky Marcem Antoniem a Liciniem Crassem, kteří jej podporovali ve snaze stát se řečníkem. Mladý Cicero poznával také divadlo a seznámil se s několika osobnostmi římského i řeckého dramatu, dosáhl i výborného právnického vzdělání díky své spolupráci se Scaevolou a později jeho synovcem. Ve filosofii byl žákem stoika Diodota a akademika Filóna z Lárissy. Cicero začal také poměrně brzy kvůli zdokonalení svého jazyka překládat řecké texty, z nichž několik se nám zachovalo dodnes. V době Sullovy diktatury se Cicero poprvé začal angažovat v soudních sporech, nejprve drobných, poté i hrdelních. V roce 79 se proslavil svou obhajobou křivě obviněného Sexta Roscia. Informace v textu jsou použity z internetových stránek:

11 Výtah - zachycuje přehledně hlavní myšlenky a výstavbu celého textu - obsah a sled tematických složek je zaznamenán ve větných formulacích - osahuje konkrétní údaje - důležitá je přehlednost možnost užití odrážek, závorek - je možno odkazovat např. literatuře k odborné!4. úkol: Z textu o Louisi Armstrongovi pořiďte výtah: Louis Armstrong Byl známý také pod přezdívkami Pops a Satchmo (slušný překlad zní Velká huba ). Narodil se v roce 1901 v chudé černošské čtvrti v New Orleansu. Datum Armstrongova narození je obestřeno záhadou. Sám Armstrong uváděl toto datum jako na Den nezávislosti roku 1900 (4. červenec 1900), což bylo v Americe velice oblíbené datum u všech Američanů, kteří neměli rodný list. Místo 4. července 1900 se nejčastěji oficiálně uvádí 4. srpen Existují však seriózní odhady, že to bylo o několik let dříve. Údajně neexistuje jakýkoliv doklad o jeho existenci do jeho osmnácti let. Jeho otec byl zřejmě velice silná osobnost, s matkou se však téměř nestýkali, a tak malý Louis se od otce nestihl nic naučit. Otcův nezájem nesl těžce i v dospělosti a snažil se tohle bílé místo zaplňovat jinými vztahy. Louis byl přenechán matkou na výchovu tchýni, zatímco se sama přestěhovala do Perdido Street, přímo do samého středu černošského Storyvillu. Pro Louise poslala až kolem roku 1905, aby se staral o ni, tehdy nemocnou, a o jeho tříletou sestřičku Beatrice, přezdívanou Mama Lucy. Chodil do školy, kde se naučil číst, psát a počítat. Často musel shánět jídlo sám, jelikož jeho matka byla pryč i několik dní. Prodával noviny, dělal poslíčka prostitutkám, občas něco ukradl či hrál kostky. Od deseti let se cítil být hlavou rodiny. Nakonec ovšem skončil v polepšovně, kde se naučil hrát na kornet. Svůj první kornet získal od Joea Olivera, kapelníka jazzové hot skupiny. Louis Armstrong byl jednou z osobností, jež předurčili hudební tvář celého století. Armstrong vyrůstal v dost primitivním prostředí, a proto věřil, že když naplno a bez zábran vyjádří to co cítí, je to v pořádku a nemusí se nijak ospravedlňovat. V tomto přirozeném vyjadřování tkvělo kouzlo jeho osobnosti. Byl jednou z nejznámějších osobností neworleanského jazzu. Po celý svůj život zůstal věrným přívržencem raných improvizací s krátkými obdobími orchestrální swingové hudby a typickým představitelem hot-jazzu. Někteří kritici mu vyčítali přílišnou podbízivost bělošskému obecenstvu. Jeho posuňky, grimasy a výstřední přehánění černošství však byly především doplňky jeho představení. Armstrong byl dokonalý profesionál, takže kromě mistrovského zvládnutí hudebního nástroje musel být i showmanem, poskytujícím zábavnou podívanou. Po čase se do Armstronga zamilovala Lillian Hardinová a začala se o něho starat. Zorganizovala svůj i Louisův rozvod (první Armstrongova žena byla prostitutka) a roku 1924 vystrojila svatbu. První infarkt postihl Armstronga už roku července 1971 zesnul Luis Armstrong v posteli, prý se usmíval. Informace v textu jsou použity z internetových stránek: čně vyjádřená základní myšlenka!5. úkol: Napište základní tezi k článku o Louisi Armstrongovi: Informatická výchova v praxi: V textu o Louisi Armstrongovi jste se dočetli, že se v polepšovně naučil hrát na kornet. Pomocí internetu zjistěte, co to kornet je a napiš své zjištění:

12 I n f o r m a t i v n í v p r a x i: v ý c h o v a 1. Vyberte si z kterékoli knihovny (ať už z té, co máte doma, ve škole či ve vašem městě) některou z knih a pomocí internetu vyhledejte něco o jejím autorovi. Z toho, co se dočtete udělejte výtah:

13 Opakujeme V každé z následujících kapitol se objeví několik cvičení, která by pro žáky SŠ měla být opakováním toho, co se již naučili ze základní školy. Každé takovéto cvičení bude označeno symbolem: N. Tato cvičení by vám měla pomoci ujasnit si některé jevy, v nichž tápete. N 1. Doplňte čárky v následujícím textu: GARFIELD Autorem tohoto velice známého amerického komiksu je Jim Davis. Hlavní postavičkou komiksu je Garfield kocour jehož majitelem je John Arbuckle. Tento kocour si v jednom kuse utahuje ze psa Odieho nesnáší pondělí miluje jídlo a svého medvídka Pookyho na něhož nedá dopustit. Na existenci komiksu prý mělo vliv to že Jim Davis jako malý vyrůstal v rodině kde bylo dvacet pět koček z nichž jedna oranžová a tlustá ho prý upoutala nejvíce a tak vznikla komiksová postavička kocoura Garfielda. Kocour Garfield je pojmenován po Jimově dědečkovi Jamesi Garfieldu Davisovi. Davis si dobyl výhradní postavení na novinových stránkách dnes již více než 2000 tiskovin což je mimochodem světový rekord a zápis v Guinnesově knize rekordů za nejrozsáhlejší pravidelně tisknutý kreslený seriál. Jimu Davisovi stačilo stvořit jednu legendární postavu aby si zasloužil slávu uznání a balík peněz. Informace v textu jsou použity z internetových stránek: N 2. Doplňte chybějící písmena i / y a í / ý v následujícím textu: Historie keramiky Keram cké v robk provázejí člověka od dob počátečního rozvoje jeho tvůrčích schopností. První form keram ckých předmětů, zhotovené z přírodní zem n, měl zpočátku tvar koš ku nebo měchu a b l nejprve pouze v sušené a teprve později vypalované. Nejstarší keram cké nádob b l nalezen v jižní Číně a doba jej ch vzniku b la datována na ± 870 let př. n. l. T to nádob jsou ručně tvarované, s červenou až hnědou barvou střepu a s předpokládanou teplotou v palu v rozmez o C. Vedle hrnč řství je dalším nejstarším oborem keram cké v rob c hlářství. První známé pálené cihl pocházejí z prvních staletí 4. t s ciletí, případně již z posledního století 5. t s ciletí př. n. l. (keram cké stavebn tvárn ce z Uruku nebo Eridu). Objev c hlářské technolog e tak patří národu Sumerů v jižní Mezopotámi. Informace v textu jsou použity z internetových stránek

14 N 3. Následující vtip obsahuje chyby, přepište text bez nich: Jeden pán si koupil papouška ale až doma zjistil že papušek je velmi zprostý. Pán papouškovi domlouval přemlouval ho prosil ho ale když papoušek stále zprostě nadával, došlo i na vyhružky. Pán pohrozil že pokud papoušek i nadále bude vulkární ztrčí ho za trest do mrazáku. Ovšem nepoučitelný papoušek zase brzi použil nevhodné slovo. Pán tedy splnil svou vyhružku a ztrčil papouška na deset minut do mrazáku. Po uplinutí trestu jej vytáhl a optal se jestli je poučen. Papoušek se klepal zimou a skroušeně drkotal: "M-moc se o-o-omlouvám za s-své p-předchozí chování. U-už se to nebude opakovat s-slibuji. M-mám jednu malou o-otázečku. Co udělalo to kuře?" Zajímavost opravte chyby: Papoušek šedý žako, byl jako domácí společník chován, jyž přet čtiřimi tisýci lety. Na některých egypckých hyeroglifech, jsou zřetelně zobrazení krodcí papoušci. Také staří řekové si ochočených papoušků velmi považovaly a tento zvyk později přejaly zámožní římané. Ti papoušky držely, v pěkně zdobených klecích a cenily si jejich schopnosti mluvit. Žaka vlastnil i Anglický král Jindřich VIII

15 Opakování po 2. lekci: Zkuste si sami odpovědět na následující otázky. Správné odpovědi najdete ve 2. kapitole Informatická výchova. 1. Vysvětlete pojmy: informace informatika médium 2. Co je to knihovna? Pokuste se o definici. 3. Jaké druhy knihoven znáte? Vyjmenujte. 4. Vzpomenete si alespoň na jednu významnou knihovnu ČR? 5. Co je to internet? 6. Proč vznikl internet, tj. za jakým účelem? 7. Co znamená zkratka www? 8. Co je to elektronická pošta? Pokuste se vysvětlit její podstatu a výhody. 9. Znáte nějaké vyhledávače? Napište aspoň 2. K čemu slouží vyhledávač? 10. Co je to výpisek? Jak byste jej definovali? 11. Z následujícího textu pořiďte výpisek bude se týkat toho, čím dnes lidé kreslí. Lidé kdysi začali kreslit tak, že prsty či klacíky ryli do hlíny jakési obrázky. Pak se naučili používat přírodní barviva a uhel ke kreslení na jiném povrchu. Možná začali kreslit, aby si navzájem sdělili své myšlenky. Od pradávných časů až do 18. století se používaly hroty z měkkého olova, cínu, mědi a dalších kovů. Dnes lidé kreslí křídou, uhlem, pastelem, tužkou nebo perem, tuší a inkoustem. Nejpraktičtějším materiálem, na který se dnes kreslí, je papír. 12. Pokuste se napsat, co je to výtah. Co musí obsahovat?

16 13. Z textu pořiďte výtah: Lidé kdysi začali kreslit tak, že prsty či klacíky ryli do hlíny jakési obrázky. Pak se naučili používat přírodní barviva a uhel ke kreslení na jiném povrchu. Možná začali kreslit, aby si navzájem sdělili své myšlenky. Od pradávných časů až do 18. století se používaly hroty z měkkého olova, cínu, mědi a dalších kovů. Dnes lidé kreslí křídou, uhlem, pastelem, tužkou nebo perem, tuší a inkoustem. Nejpraktičtějším materiálem, na který se dnes kreslí, je papír. Umělecké kresby, skici, se často dělají jako příprava k malbám či sochám. Kreslení má umělecké i praktické využití. Například architekt musí nakreslit podrobné výkresy plánů, aby mohly být budovy správně postaveny. A před vynalezením fotografie umělci kreslili pro noviny bitvy a jiné události. Náplň tužky, kterou dnes používáme, je směsice grafitu a hlíny vypálená za vysoké teploty a smíšená s voskem. Tento druh tužky byl vyvinut až koncem 18. století. Čím kvalitnější je papír, tím kvalitnější je kresba. 14. Co je to teze? 15. Napište základní tezi k článku ve cvičení K následujícímu textu pořiďte: a) výpisek týkající se toho, kde je dostatek planktonu b) výtah c) tezi Kytovci I když je pojem tropů spojen s představou bujného rostlinstva a barvitých korálových útesů, jsou modré vody tropických moří obvykle chudé na živiny, a následkem toho jen málo obývané. Nedostatek planktonu má za následek jen nízké stavy ryb a také zde žije jen poměrně málo obrovských kosticových velryb. Výjimky tvoří moře u Galapág, Karibské moře a záliv Adenský, kde se vody planktonem jen hemží. Kytovci musí od polárních moří proplout tisíce kilometrů pustými vodami, než se dostanou do těchto tropických lovišť. Během cesty najdou jen málo potravy, mají obrovské žaludky téměř prázdné nejméně sto dvacet dní v roce. Ale v té době uplavou i 6400 kilometrů a některé velryby jsou přitom březí nebo kojí mláďata

17 3. Zvuková stránka jazyka Témata: = hláskosloví - výslovnost - zvukové stránky věty a projevu - procvičování ze ZŠ Pojmy: fonetika disciplína zabývající se zvukovou stránkou jazyka hláska = základní jednotka fonetiky. Zaznamenává se písmeny tzv. grafémy. Jen jediná hláska se označuje pomocí dvou písmen: i a y. foném = nejmenší jazyková jednotka schopná rozlišit význam slova např. rasa rosa. POZOR: Slova, která se stejné vyslovují, se neliší ve fonému např. let led obojí správně vyslovujeme [let].!1. úkol: Napište alespoň pět dvojic slov, v nichž se liší jeden foném: Mluvidla a řeč - Mluvidla slouží k tvorbě artikulované řeči, dělí se na: o dýchací plíce, dýchací cesty, hrudní, bránice vzniká tam výdechový proud vzduchu o hlasové hrtan, hlasivky vzniká tón hlasu o artikulační dutiny (nosní, ústní,...), hrtan, jazyk, rty, zadní patro, přední patro, dásně, dásňový výstupek a zuby hlas se přetváří na řeč!2. úkol: U následujících slov určete, kolik mají hlásek a kolik samohlásek: nejaktuálnější:... stav... příležitostně... sportoviště... artikulační... motýl... NEZAPOMEŇTE: Soustava českých hlásek o Hlásky se dělí na samohlásky a souhlásky. o V češtině: 25 souhlásek, 10 samohlásek, 1 dvojhláska.!3. úkol: Napište všech 10 samohlásek:

18 S A M O H L Á S K Y: - tvoří se bez překážek (např. bez použití jazyka, zubů) - dají se zpívat tzv. tóny - ústa jsou při jejich tvorbě otevřená - v češtině je jich 10: a, e, i, o, u, á, é, í, ó, ú - pro 10 českých samohlásek máme 14 grafémů: 10 samohlásek + y, ý, ů, ě - v češtině se dělí na: krátké a dlouhé JVěděli jste? Při tvorbě každé samohlásky se jazyk v ústech pohybuje. Tento pohyb zaznamenal r Ch. F. Hellwag. Podle něj se samohlásky utvářejí do tzv. Hellwagova trojúhelníku: i u e o a Souhlásky - výdechový proud naráží na překážku (např. zuby, jazyk) - nedají se zpívat tzv. šumy - ústa jsou při jejich tvorbě přivřená - v češtině: 25, v přejatých slovech ještě navíc: x, q, w - foném ch = spřežka c + h - podle činnosti hlasivek se dělí na: znělé a neznělé znělé se nedají šeptat, neznělé ano - souhlásky se z hlediska pravopisu dělí na: o tvrdé: h, ch, k, r, d, t, n po nich se zpravidla píše y o měkké: ž, š, c, č, ř, j, ď, ť, ň po nich se zpravidla píše i o obojetné: b, f, l, m, p, s, v, z po nich můžeme psát i / y!4. úkol: Napište slova cizího původu, v nichž se nalézá souhláska x, q, w: x (alespoň 3) q (alespoň 2) w (alespoň 3) Dvojhláska - je to spojení dvou samohlásek v jedné slabice - v češtině je pouze dvojhláska ou - v přejatých slovech, která užíváme: au (auto) a eu (euforie)!5. úkol: Napište, kdy se po obojetných souhláskách píše y :

19 !6. úkol: Napište další slova přejatá s dvojhláskami au a eu : au : eu : Slabika - nejmenší jednotka řeči, kterou vyslovujeme - slovo vyslovujeme po slabikách, ne po hláskách např. vyslovujeme: po-le, ne p-o-l-e - slabikotvorné souhlásky v češtině: r, l, m, n, j, s, š!7. úkol: Určete, kolik slabik mají slova: sekera: neurčitek: pauza: podivín: raketomety: nejsložitější: Ráz o není to samostatný foném o tvoří se v hrtanu, často předchází samohlásku na počátku slabiky o je to vyjádření předělu o značí se apostrofem o např. s okolím, k Aničce, matka a otec Pauza - delší věty nebo věty složitější se člení na větné úseky, tvořené skupinou slov, která k sobě náleží významem i skladbou. Hranice větných úseků se vyznačuje pauzou, která umožňuje mluvčímu se nadechnout. - nesprávné umístění pauzy může vést k nesrozumitelnosti nebo změně významu sdělení. - pauzami se oddělují zejména dlouhé úseky. Melodie - také intonace. - je to, jakou výšku hlasu volíme: tedy zda hlas na konci stoupá nebo klesá. To nám pomáhá poznat, zda nás mluvčí o něco žádá, něco nám sděluje, přikazuje nebo se na něco ptá. Větný důraz - zesílený větný přízvuk. - kladen většinou na to slovo, které nestojí na konci věty, a přesto ho chceme zdůraznit. Větný přízvuk - každá slova mají svůj přízvuk. V rámci věty mívá některé slovo přízvuk silnější většinou stojí na konci věty. Tempo pro delší projev, tedy projev složený z více větných celků, je důležitá volba přiměřeného tempa při vypravování s dějovým spádem volíme tempo rychlejší, při popisu, výkladu a úvaze tempo volnější příliš rychlé tempo může vést k tomu, že posluchači uniknout některá slova, myšlenky příliš pomalé tempo může nudit, uspávat, posluchač si nepamatuje, o čem mluvčí hovořil na začátku

20 Opakujeme N 1. Doplňte i/í nebo y/ý: b_gbeatový, b_č, sb_tá prkna, zb_tý pes, zb_tý člověk, dob_té hradby, zb_vající b_liny, b_ci a kob_ly, hb_tý pohyb, pob_t v B_střici, b_valé b_dliště, krupob_tí, Zb_ňkova babička, b_kiny, vyb_lený b_t, b_ograf, horská b_střina, b_cí nástroje, starob_lé ob_čeje, moderní b_dlení, b_ologie, kožený b_č, přeb_tek, velká b_da, nab_té zkušenosti, alib_, nab_tá puška, úb_tek vody, dobré b_dlo. N 2. Doplňte pravopisně správné slovo do slovního spojení: a) sbrousit b) zbrousit nátěr, okolí křížem krážem, celý svět, zub, hrany a) sedřít b) zedřít barvu, koně, kůru ze stromu, (se) těžkou prací, (si) patu a) spíchnout b) zpychnout halenku, úspěchem, kraje látky, očividně N 3. Následující slova použijte správně ve větách: sedraný, srostlý, sleva zleva, sběhlý zběhlý, nesvedený nezvedený, správa zpráva, stuha ztuha, svolání zvolání

21 N 4. Rozhodněte, kde použijete velké a kde malé písmeno velká písmena nadepište, pokud je tam malé, nechejte tak: (j)ižní (e)vropa, (b)alkán, (s)ever, (o)hňová země, (l)atinská (a)merika, (o)rient, (d)álný (v)ýchod, (h)orní (s)lezsko, (č)eský (r)áj, (h)aná, (k)arel (č)tvrtý, (s)třední (a)sie, (n)obelova (c)ena (f)rýdecko-(m)ístecko KAREL IV. Opakujeme co jsme se naučili v předchozích kapitolách Nobelova cena Alfred Nobel 1. Z následujícího textu pořiďte 1. výpisek Pod jakým názvem se uvádí Nobelova cena za ekonomii? 2. výtah 2. Na internetu zjistěte alespoň 5 nositelů Nobelovy ceny napište jejich jména, národnost, za co cenu získali a kdy. Kteří Češi získali Nobelovu cenu? Nobelova cena Nobelova cena je ocenění každoročně udělované za zásadní vědecký výzkum, technické objevy či za přínos lidské společnosti. V současné době se uděluje v následujících oborech: fyzika, chemie, fyziologie a medicína, literatura, mír; dále se také uděluje Nobelova cena za ekonomii, která však není skutečnou Nobelovou cenou. Roku 1968 se Švédská národní banka rozhodla založit Nobelovu cenu za ekonomii, pod názvem Cena Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela. Tuto cenu uděluje švédská Královská akademie věd, ale jelikož není zmíněna v Nobelově závěti, peněžní odměna se nevyplácí z Nobelova fondu, a nejedná se tedy o Nobelovu cenu. Přesto se uděluje společně s ostatními cenami. V roce 1968 však bylo rozhodnuto, že žádné další ceny na památku Alfreda Nobela již zaváděny nebudou. Nobelova cena se uděluje každoročně na základě poslední vůle švédského vědce a průmyslníka Alfreda Nobela, vynálezce dynamitu. Ve všech oblastech, v nichž se uděluje, je považována za nejprestižnější ocenění. Poprvé byly Nobelovy ceny udělovány roku 1901; ceremoniál se konal ve Stockholmu. Od roku 1902 je většina cen předávána švédským králem na slavnostním večeru, který se koná vždy 10. prosince, v den výročí Nobelovy smrti, ve Stockholmu; Nobelova cena za mír je ve stejný den předávána na ceremoniálu v Oslu. Jména