OBSAH TABLE OF CONTENS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH TABLE OF CONTENS"

Transkript

1 a.s. Pekárenská 77 České Budějovice Czech Republic IČO: , DIČ: Telefon: , Fax:

2 2

3 OBSAH TABLE OF CONTENS Charakteristika společnosti Characteristic of Company Členové statutárních orgánů společnosti Company Statutory Bodies Members Významné události ve společnosti v roce 2001 Important company events in 2001 Zpráva předsedy dozorčí rady Report of the Chairman of the Supervisory Board Zpráva předsedy představenstva Report of the Chairman of the Board of Directors Organizační struktura Organizational Structure Divize nákladní dopravy / Goods Transport Division Divize autobusové dopravy / Bus Traffic Division Divize služeb motoristům / Motorist Services Division Divize Týn nad Vltavou / Division Týn nad Vltavou Spediční kancelář JIHOSPED / Forwarding Agency JIHOSPED JIHOTRANS cestovní kancelář / JIHOTRANS Travel Agency ČSAD STTRANS a.s. ČSAD STTRANS a.s. Jakost a péče o životní prostředí Quality and Enviroment Protection Významní obchodní partneři Important Business Partners Finanční část výroční zprávy Financial Part of the Annual Report Příloha k účetní uzávěrce Attachment to Financial Statements Účetní výkazy Financial Statements Přehled o peněžních tocích Cash Flow Statement Zpráva auditora Auditor's Report

4 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI CHARACTERISTIC OF COMPANY Podíl na trhu dopravních služeb v okrese: osobní doprava 80 % nákladní doprava 35 % Základní předměty činnosti: provozování veřejné linkové osobní a nákladní dopravy tuzemské a zahraniční provozování a zprostředkování služeb cestovního ruchu provádění oprav a údržby dopravních prostředků Share in the transport services market in the district: passenger transport 80 % goods transport 35 % Basic scope of activities of the company: public intercity traffic and goods transport, both inland and abroad travel services operation and mediation repairs and maintenance of means of transportation Hlavní ukazatelé / Main indicators ČSAD STTRANS Základní kapitál / Basic capital tis. Kč / CZK 75,000 thousand tis. Kč / CZK 1,000 thousand Aktiva / Assets tis. Kč / CZK 426,892 thousand tis. Kč / CZK 31,401 thousand Vlastní kapitál / Equity tis. Kč / CZK 98,087 thousand tis. Kč / CZK 3,477 thousand Vozový park / Car fleet Celkem / Total ČSAD STTRANS Počet zaměstnanců / Number of employees Nákladní vozidla / Lorries Přívěsy a návěsy / Prailers and semi-trailers Autobusy / Buses Osobní a dodávková vozidla / Passenger cars and vans Vlastnická struktura / Ownership structure M.I.C.B., a.s. 33,4 % Ing. Miloslav Mrkvička 33,3 % Robert Krigar 33,3 % Členství v organizacích / Membership in Organizations ČESMAD BOHEMIA / ČESMAD BOHEMIA Svaz spedice a logistiky / Union of Forwarding and Logistics Svaz průmyslu a dopravy / Union of Industry and Trade Jihočeská hospodářská komora / South Bohemian Chamber of Commerce Česká společnost pro jakost / Czech Company for Quality 4

5 PŘEDSTAVENSTVO Ing. František Lafata člen představenstva a asistent generálního ředitele Member of the Board of Directors and General Director Assistant Ing. Miloslav Mrkvička předseda představenstva a ředitel pro strategii Chairman of the Board of Directors and Strategy Director BOARD OF DIRECTORS Robert Krigar člen představenstva a generální ředitel Member of the Board of Directors and General Director Ing. Lubomír Půlpán člen dozorčí rady a finanční ředitel Member of the Supervisory Board and Financial Mananger Ing. Miroslav Dvořák předseda dozorčí rady a člen představenstva M.I.C.B., a.s. Chairman of the Supervisory Board and Member of the Board of Directors M.I.C.B., a.s. Jiří Hošek člen dozorčí rady a řidič autobusu Member of The Supervisory Board and Bus Driver DOZORČÍ RADA SUPERVISORY BOARD 50 % 50 % ČSAD STTRANS a.s. Sdružení měst a obcí Strakonicka Association of towns and municipalities in the Strakonice district 50 % 100 % ČSAD JAVORIV s.r.o. JIHOTRADE a.s. 23,18 % ČSAD České Budějovice, a.s. 5

6 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2001 MAJOR EVENTS IN 2001 Leden / účast Cestovní kanceláře JIHOTRANS na Mezinárodním kontraktačním a prodejním veletrhu průmyslu cestovního ruchu GO v Brně Únor / účast Cestovní kanceláře JIHOTRANS na Středoevropském veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze, reprezentační ples společnosti Březen / vyhodnocení jízdy bez nehod a ocenění nejlepších řidičů Duben / zahájení provozu městského integrovaného dopravního systému na trase Č. Budějovice -Hrdějovice - Hosín - Hluboká nad Vltavou ve spolupráci s Dopravním podnikem města Č. Budějovice a Českými drahami, účast na výstavě MOBIL SALON v Českých Budějovicích Květen / dozorový kontrolní audit ISO 9002, pořízení 10 ks nákladních vozidel MAN FNLLC Červen / ukončení privatizace ČSAD Strakonice, tisková konference ČSAD STTRANS a.s., dokompletace valníků MAN nákupem 10 ks tandemových přívěsů KÖGEL Červenec / převzetí majetku a závazků s. p. ČSAD Strakonice společností ČSAD STTRANS a.s. a zahájení její restrukturalizace, počátek obměny 100 ks elektronických odbavovacích strojků na výdej jízdenek Srpen / uvedení do provozu nového zájezdového autobusu MAN SÜ 283 Září / účast na Mezinárodním veletrhu dopravy a logistiky Transport a Logistika v Brně Říjen / zahájení zavádění systému environmentálního řízení ve společnosti Listopad / uzavření smlouvy o autorizovaném servisu KÖGEL, nákup 5 ks tahačů MAN FLLS/N a 5 ks návěsů KÖGEL v provedení "Loudek", zavedení firemního intranetu Prosinec / tisková konference zaměřená na prezentaci nových aktivit společnosti, otevření prodejní kanceláře MAN Česká republika a zahájení prodeje užitkových vozidel MAN v areálu firmy, akce Dny otevřených dveří pro obchodní partnery a veřejnost, nákup 3 ks linkových autobusů MAN SÜ SL 283, nákup 3 ks autotransportérů, navýšení základního kapitálu společnosti na 75 mil. Kč January / JIHOTRANS Travel Agency participated in GO, an international contracting fair of the travel industry in Brno February / JIHOTRANS Travel Agency participated in the Central European fair Holiday World in Prague / official ball of the company March / ceremony to award no-accident kilometers and the best drivers April / operation started of the town integrated transport system České Budějovice - Hrdějovice - Hosín - Hluboká nad Vltavou, in cooperation with the Municipal public transport system in České Budějovice and the Czech Railway, participation in MOBIL SALON exhibition in České Budějovice May / supervisory audit under ISO 9002, purchase of 10 trucks MAN FNLLC June/ privatization was completed of the state enterprise.čsad Strakonice, press conference ČSAD STTRANS a.s., flat trucks MAN complemented with 10 tandem KÖGEL trailers July / takeover of assets and liabilities of the state enterprise ČSAD Strakonice by ČSAD STTRANS a.s. and beginning of its restructuring, beginning of replacement of 100 electronic ticket-issuing machines August / introduction of a new MAN SÜ 283 September/ participation in the international fair "Transport and Logistics" in Brno October/ beginning of integration of the environmental management system in the company November / a contract concluded about authorized servicing for KÖGEL, purchase of 5 MAN FLLS/N semi-trailer trucks and 5 KÖGEL semi-trailers "Loudek"; the company intranet launched December / a press conference focused on presentation of new company activities, new MAN Česká republika outlet opened and began to sell MAN utility vehicles in the company complex; open-house days for partners in business and general public; purchase of 3 buses MAN SÜ SL 283, purchase of 3 car transporters; the company registered capital increased to 75 million CZK 6

7 ZPRÁVA PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY REPORT OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD Dozorčí rada se zabývala problematikou, která jí přísluší podle stanov společnosti a pracovala v souladu s pravomocemi delegovanými obecně závaznými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem. Sledovala a pravidelně projednávala především plnění podnikatelského plánu, výsledky hospodaření, finanční situaci a platební schopnost společnosti. Pravidelně hodnotila objem a strukturu pohledávek, závazků, investice a další související otázky, přijímala rozhodnutí a doporučení k plnění podnikatelského plánu společnosti. Představenstvo společnosti poskytovalo dozorčí radě všechny potřebné podklady a informace. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za rok 2001 a konstatuje, že závěrka byla sestavena na základě řádně vedeného účetnictví v souladu s obecně závaznými předpisy. Účetní závěrka byla podrobena externímu auditu, který provedla společnost HZ Praha s.r.o. Auditorská společnost došla k závěru, že v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a ve všech významných aspektech věrně zobrazuje majetek, závazky, vlastní kapitál, finanční situaci k i výsledky hospodaření za rok Dozorčí rada posuzuje hospodaření společnosti s přihlédnutím ke stanovisku auditora a konstatuje, že účetní závěrka poskytuje úplné a věrohodné informace o majetku, závazcích, vlastním jmění i finanční situaci společnosti za aktuální rok. Ing. Miroslav Dvořák předseda dozorčí rady The Supervisory Board discussed the issues pertaining to the same based on the Articles of Association while proceeding in compliance with the powers delegated by the generally binding legal regulations, and primarily the Commercial Code. On a periodical basis, it mainly monitored and discussed performance of the Business Plan, economic results, financial situation and solvency of the Company. Periodically, the Supervisory Board assessed the volume and structure of receivables, payables, capital projects and other related issues, and took decisions and recommendations to follow the Business Plan of the Company. The Board of Directors provided all required input to the Supervisory Board. The Supervisory Board reviewed the final accounts for 2001, and it evaluates that the final accounts were drawn up based on proper book-keeping in compliance with the generally binding regulations. In respect to the safety principle, the profit and loss statement incorporated the appropriate amount of adjusting entries for the receivables and assets. The final accounts were subject to an external audit completed by the HZ Prague s.r.o. The audit company concluded that the final accounts, in compliance with the Accounting Act 563/1991 Digest and in all relevant aspects did truly present the assets, liabilities, owner's equity, financial situation as of 31st December, 2001, and the profit and loss statement for The Supervisory Board reviewed the economy of the Company in respect to the Auditor's statement, and it evaluates that the final accounts provide full and credible information on the assets, liabilities, owner's equity, and financial situation of the Company for Ing. Miroslav Dvořák Chairman of the Supervisory Board 7

8 ZPRÁVA PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZA ROK 2001 Vážení přátelé! Je mou milou povinností seznámit Vás se stavem hospodaření společnosti, s jejími ekonomickými výsledky za rok 2001 a také s plány, se kterými vstupuje do druhého roku třetího tisíciletí. Společnost je dopravní firma s dlouholetou tradicí, systémem a zkušenostmi v oblasti silniční dopravy a opravárenství. V novodobé historii prošla smysluplným a cíleným vývojem od delimitace z bývalého krajského podniku ČSAD v roce 1991, přes privatizaci v roce 1996, až po následné zefektivnění všech činností a celkovou konsolidaci firmy. se věnuje tradičním oborům podnikání v dopravě, jako je veřejná silniční osobní doprava, silniční nákladní doprava tuzemská i zahraniční, opravárenství, provozování cestovní kanceláře a spediční kanceláře a řadě dalších doplňkových služeb. Ohlédnutí za rokem 2001 Z pohledu společnosti je na místě hodnotit hospodářský rok 2001 jako úspěšný. Dobré ekonomické výsledky společnosti podpořil ekonomický růst v České republice a také poměrně stabilní cenová úroveň pohonných hmot. Společnost v podstatě dodržela naplánované parametry strategického plánu, udržela finanční toky, zajistila zaměstnancům sociální program a posílila své postavení na relevantním trhu. Za rok 2001 dosáhla přes tis. Kč výnosů, což představuje meziroční nárůst o téměř 7 %. Dále pak společnost vykázala čistý zisk po zdanění ve výši tis. Kč. Významným pozitivním signálem pro naše partnery se stalo i navýšení základního kapitálu společnosti z loňských tis. Kč na současných tis. Kč. Porovnání základních ekonomických ukazatelů: v tis. Kč Ukazatele 1999 skut skut plán 2001 skut. Index S01/P01 Index S01/S00 Výnosy celkem ,65 106,9 Z toho tržby ,63 118,22 Náklady celkem ,27 107,12 Přidaná hodnota ,06 174,12 Hosp. výsledek ,25 97,48 Investice Uvážlivým investicím dominovaly, v zájmu zabezpečení všech požadovaných přepravních zakázek, investice do vozového parku k upevnění postavení na trhu a splnění přísných ekologických požadavků na profesionální dopravní činnost. V roce 2001 pořídila 18 nákladních souprav, 3 speciální přepravníky pro převoz automobilů, 1 luxusní zájezdový autobus, 3 linkové autobusy a 10 osobních a užitkových automobilů, to vše v úhrnné hodnotě téměř 100 miliónů Kč. Kromě toho společnost provedla v zájmu obnovy vozového parku v osobní linkové dopravě 8 generálních oprav linkových autobusů ve vlastní režii. Opravy střech a fasád budov přišly společnost na další 3 milióny Kč. 8

9 Projekty Stěžejním projektem společnosti v roce 2001 byla privatizace státního podniku ČSAD Strakonice. K tomuto účelu byla již roce 1999 ve spolupráci se Sdružením měst a obcí Strakonicka založena akciová společnost ČSAD STTRANS. Zlomovým okamžikem se stal červen 2000, kdy vláda ČR schválila privatizační projekt a rozhodla o prodeji tohoto podniku právě společnosti ČSAD STTRANS. K 1. červenci 2001 převzala dceřinná společnost ČSAD STTRANS a.s. majetek a závazky tohoto státního podniku. Vytvořili jsme podnikatelské uskupení JIHOTRANS - STTRANS, které svým podnikatelským potenciálem, kapacitou a rozsahem poskytovaných služeb, patří mezi významné dopravce v Jihočeském kraji. S dopravní kapacitou 65 autobusů a 47 nákladními vozy jsme získali důležitou část regionálního trhu osobní autobusové a nákladní dopravy, můžeme nabídnout další servisní zařízení pro poskytování služeb zákazníkům. V souladu s dlouhodobým projektem jsme v ČSAD STTRANS a.s. zahájili proces restrukturalizace podnikatelské činnosti, majetku a pracovních sil s cílem obnovit do konce roku 2003 dynamiku, dosáhnout výkonnost a efektivnost nejméně na úroveň akciové společnosti. Výsledky tohoto dlouhodobého procesu jsou za 2. pololetí min. roku příznivější, než jsme očekávali a projevily se příznivě i v celkových výsledcích ekonomiky podniku. Podnikatelské uskupení JIHOTRANS - STTRANS se stalo největším dopravcem v Jihočeském regionu. Disponuje společnou kapacitou 170 nákladních vozidel, 220 autobusů a vlastní spediční kapacitou dalších 200 nákladních vozidel najatých dopravců. Sociální program Společnost udržuje v souladu s růstem produktivity práce stabilní zaměstnanost (počet zaměstnanců se pohybuje trvale přes 600) s úměrným růstem průměrných výdělků. Management podniku vede trvalý dialog s odbory. Daří se mu, zejména díky politice zaměstnanosti a růstu průměrných výdělků, udržovat trvalý sociální smír. Společnost má s odborovou organizací uzavřenou Kolektivní smlouvu na další období. Má také pro zaměstnance zpracován solidní sociální program založený na bázi tzv. "osobních účtů zaměstnanců", ze kterých jsou hrazeny různé sociální výdaje. Sociální program byl v loňském roce doplněn dobře fungující vnitropodnikovou spořitelnou a zavedením systému penzijního připojištění pro všechny zaměstnance. Jakost a péče o životní prostředí V letošním roce uplyne tříleté období od zavedení systému jakosti a obdržení certifikátů prokazující posouzení systému řízení jakosti třetí nezávislou stranou. Tento systém, který zahrnuje mezinárodní a tuzemskou silniční nákladní dopravu, veřejnou linkovou osobní a zájezdovou dopravu, opravy silničních vozidel, prodej pohonných hmot a olejových náplní včetně výměny, mytí vozidel, pneuservis, vyprošťovací a odtahové služby, měření emisí a cestovní kancelář, byl ověřen nezávislým certifikačním orgánem CQS Praha, který je členem mezinárodní certifikační organizace celosvětového významu IQNet. Vzhledem k tomu, že v roce 2002 končí platnost certifikátů a v uplynulém období došlo k zásadní revizi vydaných norem, vedení společnosti se rozhodlo upravit systém řízení podle normy ČSN EN ISO 9001:2001. V souvislosti s úpravou systému řízení na uvedenou normu a s tím spojenými činnostmi se vedení společnosti usneslo zavést systém environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO a tím zlepšit systém řízení ve vztahu k trvalé ochraně životního prostředí. Vize společnosti Z dlouhodobého hlediska je hlavní strategií společnosti především trvale zvyšovat svou tržní hodnotu, neustále posilovat postavení na regionálním, tuzemském i evropském trhu s dlouhodobou orientací na zájmy a spokojenost zákazníka. Neméně důležitý je i úkol budovat pozitivní firemní kulturu a pečovat o spokojenost zaměstnanců. Vize společnosti se v plné míře odráží v politice jakosti a v environmentální politice vyhlášené vedením společnosti: POLITIKA JAKOSTI rozhodující pro jakost práce v organizaci je hledisko zákazníka, kterému pro splnění jeho požadavků a očekávání musí být poskytnuta nejlepší možná služba vysoká kvalita a jakost nabízených služeb je předpokladem ekonomické stability a existence naší firmy každý zaměstnanec odpovídá při své práci za jakost, tím je spoluodpovědný za prosperitu celé firmy společné zájmy firmy ve vztahu k zákazníkům mají přednost před zájmy jednotlivých divizí výběr dodavatelů ovlivňuje výsledky naší práce ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Společnost se zavazuje: provádět své služby a činnosti tak, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí a aby byla snižována spotřeba energií a materiálů neustále zlepšovat své činnosti s ohledem na prevenci znečišťování a ochranu životního prostředí dodržovat platnou legislativu, zákonné normy a předpisy vztahující se k životnímu prostředí, a jiné požadavky vztahující se na společnost zvyšovat povědomí zaměstnanců a informovat veřejnost i obchodní partnery o našem úsilí při dodržování zásad ochrany životního prostředí 9

10 Strategický plán na rok 2002 K dosažení dlouhodobých cílů zpracoval management společnosti strategický plán na rok 2002, který navazuje na očekávanou makroekonomickou situaci. Management podniku přijal pro letošní rok strategii mírného růstu. Tato varianta navazuje na úspěšný rozvoj hlavních podnikatelských činností v minulém roce, s ohledem na očekávanou mírnou stagnaci ekonomiky a obchodu v České republice. Krátkodobé cíle strategického plánu na rok 2002 se dají shrnout do následujících úkolů: zvýšit výnosy společnosti minimálně o 1,4 % pokračovat v trvalém útoku proti nákladům, vytvořit hospodářský výsledek minimálně tis. Kč zaměřit se na úspory PHM, dosáhnout celkové meziroční úspory minimálně 3 % udržet vyrovnané finanční toky posílit a rozvinout podporu prodeje především v oblasti nákladní dopravy, spedice, získat nové společnosti pro zajištění komplexní dopravní obsluhy nadále prohlubovat a zdokonalovat systém řízení jakosti podle norem ISO Po třech letech úspěšného fungování systému řízení jakosti projít úspěšně racertifikací na nové normy jakosti ISO 9001/2002 zavést ve společnosti systém environmentálního managementu (norem ochrany životního prostředí) podle evropských norem ISO zdokonalit a rozvinout podnikové informační technologie s důrazem na síťové aplikace, zdokonalení moderního manažerského informačního systému a vnitropodnikové intranetové komunikace Závěrem Tato výroční zpráva Vám nabízí základní informace o společnosti, o její vlastnické a organizační struktuře, činnosti jednotlivých divizí a podnikatelských středisek včetně úplné kompletní roční závěrky. Domnívám se, že po prostudování výroční zprávy dojdete k závěru, že společnost je perspektivní, dynamicky se rozvíjející podnik s velmi dobrou technickou základnou, ekologickými přístupy, schopným managementem a stabilizovaným týmem kvalifikovaných pracovníků. Ing. Miloslav Mrkvička předseda představenstva 10

11 REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON COMPANY ACTIVITIES IN 2001 Dear friends, I am much pleased to inform you about financial status of, its economic results achieved in 2001 and with our plans for the second year of the third millennium. is a transportation company with a long-term tradition, system and experience in the field of road transportation and repairs of vehicles. The modern history of the company is a meaningful and targeted development started with delimitation from a former regional company ČSAD in 1991 through privatization in 1996 to the consequent improvement of quality and efficiency of all activities and the overall consolidation of the company. has pursued the traditional fields of business in transportation such as public road passenger traffic, both local and foreign road freight transport, repairs, travel agency and forwarding agency, and a number of additional services. Looking back at 2001 From the viewpoint of our company we perceive 2001 as a successful year. The company's good economic performance was boosted by economic growth of the Czech economy and also by relatively stable fuel prices. The company has met the parameters of its strategic plan, maintained its cash flows, secured a solid social program for its employees and strengthened its position in the relevant markets. In 2001 the company revenue exceeded CZK 853,000 thousand that is a year-to year accrual by nearly 7 %. In addition, the company produced a net profit CZK 15,056 thousand. Increase in company equity from CZK 33,100 thousand in the last year to CZK 75,000 thousand in this year is also an important and positive signal for our partners. Comparison of basic economic parameters: in thousand CZK Parameters 1999 real real plan 2001 real. Index S01/P01 Index S01/S00 Total revenues 698, , , , Incomes from sale 563, , , , Total costs 691, , , , Added value 104, , , , Economic results 6,376 15,445 12,417 15, Investments The most dominant of all investment were the investments in vehicle fleet in order to secure all transportation orders, to strengthen our market position and meet strict environmental requirements regarding the professional transportation activity. In 2001, bought 18 freight sets, 3 special carriers for car transport, 1 luxury tour coach and 3 public service buses a 10 personal vans, that all in total value of nearly 100 millions CZK. In addition, the company carried out complete overhaul of 8 public service buses at its own cost in order to restore the bus fleet for public passenger service. For repair of roofs and building facades the company paid further 3 millions CZK. 11

12 Projects The company fundamental project in 2001 was the privatisation of state enterprise ČSAD Strakonice. For this purpose a joint-stock company named ČSAD STTRANS was established in 1999 in co-operation with the Association of Towns and Municipalities of Strakonice region that will take over the former state enterprise. The turning point was June 2000 when the government of the Czech Republic approved the privatisation project and decided to sell this company to ČSAD STTRANS. As on 1 July 2001 the subsidiary ČSAD STTRANS a.s. took over assets and liabilities of the former state enterprise. We have created a business group JIHOTRANS - STTRANS whose potential, capacities and scope of provided services ranks us among major forwarders in the South Bohemian region. The transport capacity of 65 buses and 47 trucks has helped us to win a significant part of the regional market in bus and freight transport, while offering additional facilities to provide other services to the customers. In agreement with our long-term project we have started in ČSAD STTRANS a.s. a restructuring process of business activities, assets and manpower in order to resume dynamic growth by the end of 2003 and to achieve at least the performance and efficiency levels reported by the joint-stock company. Results of the longterm process in the second half of the year were more favorable than we had expected, which was also demonstrated by the overall economic performance of the company. The grouping JIHOTRANS - STTRANS became the biggest forwarding company the South Bohemian region. The grouping has a total capacity of 170 trucks, 220 buses and additional 200 trucks are available through our contractors. Social programme has maintained steady employment (the number of employees has always been more than 600) with an increase in average salaries as comparable to the increase in labour productivity. The company management has always communicated with the trade unions.it has thrived to maintain permanent social peace, in particular thanks to the employment policy and increase in the average salary. has entered into a Collective Bargaining Agreement with the trade unions for the next period. It also features a functional social program for its employees based on so called "personal employee accounts" used to cover various social charges and expense. The social program has been completed with a well performing inter-company saving bank and by introduction of retirement income insurance system for all employees. Quality and Environment This year will be the last one in the three-years period for which our quality management system has been certified by a third independent party. This system comprising international and local road freight transport, public line passenger traffic and tour coach transportation, repairs of road vehicles, sales of fuel and oil filling, including replacement, car washing, tire service, emission measurement, salvage service, was certified by an independent certification authority, CQS Prague, a member of the IQNet worldwide international certification organization. Since this year the certificate will expire and since the related standards have been significantly modified the company managers decided to adjust the management system in agreement with ČSN EN ISO 9001:2001. In connection with the modification of the management system to meet the new standard the company managers decided to introduce the environment management system under ČSN EN ISO to assure continual environmental protection. Strategy for next period In the long-term perspective, the main strategy of shall be to increase its market values steadily, maintain and strengthen its position on the regional, local as well as European market with a long-term focus on the customer interest and satisfaction. Also important is our task to build a positive corporate culture and to assure our employees satisfaction. The vision of is reflected in the Quality Policy and Environemtal Policy declared by the company management: QUALITY POLICY The customer-driven approach is the decisive point for quality services of, the customers must be provided the best possible service to satisfy their needs and expectations High-quality service provided for road freight as well as passenger transportation, support service for drivers, and the travel agency are the prerequisites for economic stability and existence of our company Each employee is responsible for quality of his/her job, thus being responsible for the prosperity of the entire company Common interest of the company in respect to customers has the priority to the interest of the individual divisions Selection of subcontractors affects results of our activities 12

13 ENVIRONMENTAL POLICY undertakes: to provide its services and conduct its activities in a way which minimizes their impact on the environment and to reduce consumption of energy and materials to continually improve its activities while seeking to prevent pollution and assure environmental protection to observe applicable laws, statutory regulations and standards relating to the environment, as well as other applicable requirements to increase awareness among the employees and partners in business about our efforts to observe principles of environmental protection Strategic Plan for 2002 In order to achieve our long-term goals the company has devised a strategic plan for 2002 which reflects on the anticipated macroeconomic situation. For this year the company management adopted the strategy of moderate growth. The plan anticipates continuation of the last year's successful development of core business activities, taking into account the expected slight stagnation in Czech economy and trade. The short-term objectives outlined by the strategic plan for 2002 may be summarized as follows: increase the company revenues at least by 1,4 % continue the incessant struggle to reduce costs generate profit of at least CZK 23,880 thousand focus on fuel consumption savings; to increase the fuel savings at least by 3 %, compared to the previous year keep balanced cash flow strengthen and develop sales support, particularly in freight transport, forwarding, find new companies to provide for comprehensive transport services deepen and improve the quality management system under ISO 9002; re-certify the system after three years of its successful functioning to meet the new quality ISO 9001/2002 introduce an environmental management system in the company (environmental protection standards) in agreement with the European standards ISO improve and develop information technologies in the company, stressing network applications, improvement of a modern managerial information system and company intranet communication system. At the end This annual report provides a basic information on the company, its ownership and organizational structure, activities of the individual divisions and enterprise centers, including a complete annual balance sheet. I believe once you have studied this annual report, you will come to the conclusion that is a prospective and thriving enterprise based on very sound technical means, environmental approaches, competent management, and a stabilised team of qualified employees. Miloslav Mrkvička Chairman of the Board of Directors 13

14 ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI V ROCE 2001 Energetika Power Engineering Péče o HIM Fixed Assets Care Ochrana životního prostředí Environment Protection Závodní kuchyně Factory Canteen Spediční kancelář JIHOSPED Forwarding Agency JIHOPSPED Úsek strategie Section Strategy Ředitel pro strategii Ing. Miloslav Mrkvička Strategy Director Provozně technický úsek Operation Section Provozně technický ředitel Zdeněk Dorschner Operations Director Prodejní úsek Selling Section Obchodní ředitel Ing. Jan Vlnas Sales Director Bezpečnost práce, kontrola Work Safety, Audit Divize nákladní dopravy Goods Transport Division Ředitel divize nákladní dopravy Václav Ficl Director of the Goods Transport Division Tuzemská nákladní doprava / Domestic Haulage Mezinárodní nákladní doprava / International Haulage Divize autobusové dopravy Bus Traffic Division Ředitel divize autobusové dopravy Petr Kocar Director of the Bus Traffic Division Informační systém autobusové dopravy Information Centre BT Pravidelná autobusová doprava / Regular BT Nepravidelná autobusová doprava / Irregular BT Autobusové nádraží České Budějovice Bus Station České Budějovice Autobusové nádraží Trhové Sviny Bus Station Trhové Sviny 14

15 ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL COMPANY STRUCTURE IN 2001 Generální ředitel Robert Krigar General Director Asistent genrálního ředitele Ing. František Lafata General Director Assistant ČSAD STTRANS ČSAD JAVORIV Úsek marketingu Marketing Section Ředitel marketingu Ing. Jaroslav Vrchota Marketing Director Ekonomický úsek Economic Section Finanční ředitel Ing. Lubomír Půlpán Financial Director JIHOTRANS cestovní kancelář JIHOTRANS Travel Agency Vedoucí cestovní kanceláře Ing. Vladimír Votřel Travel Agency Manager Oddělení účtáren Accounting Department Oddělení pokladen Coffer Department Správa Informačních technologií Information Technology Management Ředitel ČSAD STTRANS Ing. Vladimír Warisch Director of the Company ČSAD STTRANS Jednatel společnosti ČSAD JAVORIV Valentin Ustimenko Executive Head of the Company ČSAD JAVORIV Sekretariát, Zaměstnanecké oddělení Secretariat, Occupational Department Divize Týn nad Vltavou Division Týn nad Vltavou Ředitel divize Týn nad Vltavou Václav Růžička Director of the Division Týn nad Vltavou Divize služeb České Budějovice Service Division České Budějovice Ředitel divize služeb František Klíma Director of the Service Division ČB Autotransportéry / Car-transporters Dílna autobusové dopravy / Bus Traffic Shop Pravidelná autobusová doprava / Regular BT Dílna nákladní dopravy / Truck Shop Nepravidelná autobusová doprava / Irregular BT MAN servis / MAN service Autobusové nádraží Týn nad Vltavou Bus Station Týn nad Vltavou Materiálně tech. zásobování Material Management Dílna / Service Station Měření emisí / Emission Measurement Čerpací stanice / Filling Station Čerpací stanice / Filling station 15

16 DIVIZE NÁKLADNÍ DOPRAVY GOODS TRANSPORT DIVISION V oblasti nákladní dopravy se řadí k největším dopravcům jihočeského kraje. Nákladní doprava patří vedle dopravy osobní k nosnému výrobnímu programu společnosti. V současné době provozuje společnost přes 170 nákladních vozidel, z toho je pro mezinárodní přepravu přizpůsobeno 121 vozových jednotek ( 92 vozidel MAN, DAF a MERCEDES splňuje předpisy EURO 3 a EURO 2 a dalších 20 vozidel normu EURO 1). Vozový park byl roce 2001 významně obnoven, nově bylo pořízeno deset velkoobjemových 120m 3 souprav MAN, pět 100m 3 návěsů a 15 tahačů zn. MAN. Na základě této vysoké bonity při provozu "zelených" a "super zelených" vozidel disponuje zahraničními přepravními povoleními do zemí EU, Maďarska a Slovinska. Dále provádí na povolení CEMT přepravy v EU. Společnost je rovněž zařazena do mezinárodního režimu tranzitních karnetů TIR, které značně zrychlují celkovou dobu přepravy zkrácením časů při celním odbavení. nabízí rozsáhlé zkušenosti v oblasti tuzemské nákladní dopravy i mezinárodní kamionové dopravy a specializuje se především na relace Česká republika - Itálie, Německo a další státy Evropské unie. Tyto přepravy zajišťuje rozhodující měrou vlastními kapacitami pod řízením dispečinku zahraničních přeprav, který je prostřednictvím mobilních telefonů v neustálém kontaktu s řidiči vozidel. Pro zefektivnění řízení a optimalizaci provozu dopravy jsou používány softwarové dopravní systémy, v současné době je připravován projekt satelitního referenčního systému 24 hodinového sledování vozidel. tradičně zabezpečuje dopravní služby pro velké podniky v regionu, jako jsou MOTOR JIKOV, JIHOČESKÉ MLÉKÁRNY, BUPAK OBALY, JIHOČESKÉ PIVOVARY, BUDĚJOVICKÝ BUDVAR, ČECHOFRACHT, LINDE TECHNOPLYN, SFINX a dále pro významné podniky České republiky PLZEŇSKÉ PIVOVARY, EGERLAND, C+C, ŠKODA AUTO, BARUM CONTINENTAL a další. In the area of goods transportation belongs to the biggest carriers in the South Bohemian region. Besides the passenger transport, the goods transport belongs to main profitable programs of the company. At present the division operates over 170 trucks, 121 of them have been modified for international haulage (92 MANs, DAFs and MERCEDESes meet the EURO 3 and EURO 2 regulations, and other 20 vehicles meet EURO 1). The fleet of vehicles was significantly renewed in 2001, with ten new large-volume MAN sets 120m 3, five MAN 100m 3 semi-trailers and 15 semi-trailer trucks. On the basis of such a high quality in operation of "green" and "super green" vehicles, have got international haulage permits for EU countries, Hungary and Slovenia. It carries out also transportations in EU countries on the basis of CEMT permits. The company has also been included in the international mode of transit carnets TIR, which significantly speed up the total time of transport by shortening customs clearance time. offers wide experience in the area of both inland and international haulage and it has been specialised mainly in the relations Czech Republic - Italy, Germany and other EU countries. These operations have to the substantial part been realised by the company's own capacities under the control of the international haulage dispatching centre, which is in permanent contact with the drivers of all vehicles via mobile phones. To make the control more effective and to optimise the transport operation, transport software has been used, and, at the present time a project of satellite reference system of 24-hours monitoring of vehicles is developed. has traditionally been providing the transport services to big companies of the region such as MOTOR JIKOV, JIHOČESKÉ MLÉKÁRNY, BUPAK OBALY, JIHOČESKÉ PIVOVARY, BUDĚJOVICKÝ BUDVAR, ČECHOFRACHT, LINDE TECHNOPLYN, SFINX and also to important Czech companies - PLZEŇSKÉ PIVOVARY, EGERLAND, C+C, ŠKODA AUTO, BARUM CONTINENTAL etc. 16

17 DIVIZE AUTOBUSOVÉ DOPRAVY BUS TRAFFIC DIVISION Autobusová doprava poskytuje služby zaměřené na veřejnou linkovou osobní a zájezdovou dopravu. V okrese České Budějovice má divize dominantní postavení, významnou roli představuje i v rámci jihočeského regionu. Dopravní obslužnost zajišťuje celkem na 48 vnitroregionálních linkách. Dálkovými linkami nabízí přímé spojení s Prahou a Brnem. Do zahraničí směřuje 3 x týdně pravidelná linka České Budějovice - Linz a linka s každodenním provozem České Budějovice - Brno - Bratislava - Zvolen - Banská Bystrica. Zájezdová doprava je provozována podle požadavků zákazníků a nabízí své služby cestovním kancelářím, sportovním klubům, dalším organizacím a zákazníkům. Moderní vozový park je vybaven vedle standardních zájezdových autobusů Karosa, MAN SÜ 283 a také kolonou autobusů Setra S 315 GT-HD s luxusní výbavou. K autobusům je možné připojit cyklovlek a podle potřeby zvětšit zavazadlový prostor zavěšením přídavné skříně na zadní čelo autobusu. Samozřejmostí je i poskytování základního občerstvení během dopravy, chlazených nápojů, kávy, čaje a instantních polévek. Divize autobusové dopravy disponuje také šesti speciálně upravenými hotelbusy, které umožňují pro účastníky expedičních a poznávacích zájezdů komplexní zázemí ve formě ubytování a stravování. Kvalitu poskytovaných služeb oceňuje celá řada stálých zákazníků. Největšími zákazníky divize jsou cestovní kanceláře JIHOTRANS, Sally sport, CK Lán, CK Penguin, Praha BUS a českobudějovické prvoligové sportovní fotbalové a hokejové kluby. S našimi autobusy a hotelbusy se můžete vydat na cesty nejenom po celé Evropě, ale také na Blízký východ, do Severní a Jižní Ameriky a Jihovýchodní Asie. provozuje veřejnou linkovou osobní dopravu celkově 95 autobusy na 53 linkách s spoji v následujícím členění: Linky počet linek regionální 48 dálkové 3 mezinárodní 2 Bus Service provides services focused on intercity traffic and tours. The company dominates in the district of České Budějovice. It plays a significant role in the region of South Bohemia as well. The company runs 48 regional lines in all. Long-distance lines provide direct connection with Prague and Brno. Regular cross-border lines České Budějovice - Linz and České Budějovice - Brno - Bratislava - Zvolen - Banská Bystrica have been run three times a week and daily respectively.tour service is provided in accordance with client's requirements and it offers its services to travel agencies, sport clubs and other organisations and clients. In addition to standard Karosa and MAN SÜ 283 coaches, the up-to-date bus fleet is completed with luxury coaches Setra S 315 GT-HD buses. It is possible to connect a cycle trailer to the bus and to enlarge the boot by suspending boxes to the rear side of the bus, if necessary. Provision of basic refreshment during the journey, such as cool drinks, coffee, tea and instant soups is a matter-of-course. Bus Service Division has at its disposal six adapted hotel-buses which provide for the participants of expeditions and tours a complete base in the form of accommodation and catering. The quality of our services is recognised by a great number of our regular clients. Among the greatest clients of our division are travel agencies such as JIHOTRANS, Sally sport, CK Lán, CK Penguin, Praha BUS and first-league football and hockey clubs of České Budějovice town. You can travel with our buses and hotel-buses not only on the roads of the whole Europe, but also in the Near East, North and South America and South-East Asia. In all, runs public intercity traffic with 95 buses on 53 lines and 1,112 communications of the following structure: Lines Number of Lines Regional 48 Long-distance 3 International 2 17

18 DIVIZE SLUŽEB MOTORISTŮM MOTORIST SERVICES DIVISION V rámci akciové společnosti zajišťuje divize služeb motoristům komplexní problematiku oprav a dalších činností spojených s provozem dopravní techniky. V tomto oboru má společnost velmi dobré postavení na trhu především díky tradici, územní poloze, vybavenosti a dostatku kvalifikovaných pracovníků. disponuje pěti opravárenskými objekty s vysokou úrovní technologické vybavenosti, která odpovídá náročným požadavkům na kvalitní zabezpečení prováděných servisních a opravárenských činností. V současné době společnost nabízí následující služby: běžné opravy nákladních a přípojných vozidel a autobusů pro vlastní potřebu i pro vlastní dopravce servisní služby: autorizovaný nonstop MAN euro servis, STEYER Truck servis autorizovaný servis návěsů a přívěsů KÖGEL, SCHWARZMÜLLER, PANAV autorizovaný servis náprav SAF, BPW, ROR a KÄSSBOHRER autorizovaný servis ABS systémů WABCO, GRAU a KNORR autorizovaný servis topení EBERSPÄCHER, TRUMA autorizovaný servis THERMOKING (klimatizace a chlazení) servis vozidel VOLVO, DAF, MERCEDES a IVECO servis vozidel LIAZ, AVIA, TATRA, přívěsů a návěsů tuzemské výroby servis autobusů KAROSA, SETRA a IKARUS opravy havarovaných kabin zahraničních vozidel na rovnací stolici BLACKHAWK autočalounické práce lakýrnické práce s využitím moderního 21 metrového lakovacího boxu měření emisí vznětových a zážehových motorů, zajištění STK mytí vozidel kartáčovou myčkou a tlakovou vodou čerpání motorové nafty (nonstop) servis olejů ARAL, SHELL nonstop servis a prodej pneu MICHELIN, BARUM a CONTINENTAL na autobusy, užitková i osobní vozidla prodej ojetých repasovaných vozidel MAN, přívěsů a návěsů ve spolupráci s firmou Mach užitková vozidla s.r.o. prodej nových vozidel MAN ve spolupráci s firmou MAN. K tomu byla v loňském roce přímo v areálu otevřena nová prodejní kancelář. nepřetržitou odtahovou službu a vyprošťovací službu užitkových vozidel a autobusů v tuzemsku a zahraničí Všechny uváděné služby mohou zákazníci uhradit platebními kartami DKV a CCS. Within the joint-stock company, the division has been carrying out complete repairs and other activities connected with the vehicle operation. In this field the company stands very well in the market thanks to its traditions, location, equipment and sufficient number of qualified personnel. has five repair facilities with solid level of technological equipment that corresponds to high requirements on service and repairs activities. At present they provide the following services: routine repairs of trucks and towed vehicles and buses for own company and other transporters service: authorised non-stop MAN euro service, STEYR Trucks service authorised service of KÖGEL, SCHWARZMÖLLER, PANAV trailers and semitrailers authorised service of SAF, BPW, ROR and KÄSSBOHRER axles authorised service of WABCO, GRAU and KNORR's brake systems authorised service of EBERSPÄCHER and TRUMA heating systems authorised service of THERMOKING (air-conditioning and cooling) VOLVO, DAF, MERCEDES and IVECO service LIAZ, AVIA, TATRA, home production trailers and semitrailers service service of KAROSA, SETRA and IKARUS buses repairs of broken cabins of foreign trucks on the body frame straightener BLACKHAWK car upholstery work painting work by using new 21-metre painting box emission measurement of compression ignition and spark ignition engines, providing tests of satisfactory conditions of vehicles car wash in brush-type car wash and by pressure water oil pumping (non-stop) service of ARAL and SHELL oils service and sale of MICHELIN, BARUM and CONTINENTAL tires for buses, utility and passenger cars sale of used repassed vehicles MAN, trailers and semitrailers in cooperation with the firm Mach užitková vozidla s.r.o. sale of new vehicles MAN in cooperation with the firm MAN. For this purpose a new shopping office was established directly in area last year non-stop towing service for light commercial vehicles and buses both home and abroad Customers can pay all above given services via DKV and CCS cards. 18

19 DIVIZE TÝN NAD VLTAVOU TÝN NAD VLTAVOU DIVISION Působnost v regionu doplňuje smíšená divize Týn nad Vltavou, která se svými 124 zaměstnanci zajišťuje autobusovou dopravu, specializovanou dopravu osobních a užitkových vozidel autotransportéry a opravárenskou činnost. V rámci divize je provozována autobusová doprava, a to jak pravidelná, tak i nepravidelná, smluvní. Pravidelná doprava zajišťuje dopravní obslužnost zejména mezi Týnem nad Vltavou, Bechyní a Českými Budějovicemi. Jedná se o 13 linek zajišťujících dopravu cestujících především do škol a do okolních průmyslových a obchodních center. Linky autobusů jsou vedeny vhodnými směry, aby bylo dosaženo maximální plošné obslužnosti oblasti, a to včetně návaznosti na vlakové spoje. Součástí pravidelné dopravy je i dálková linka do Prahy. Divize dále v rámci autobusové dopravy provozuje také nepravidelnou smluvní dopravu osob, a to na základě smluvních vztahů například s firmami ČEZ, HOCHTIEF a ŠKODA. Jedná se především o dopravu pracovníků Jaderné elektrárny Temelín z Týna nad Vltavou, Českých Budějovic, Bechyně a nově také z Milevska. Autobusová doprava je doplňována také zájezdovou činností, a to jednak v týnské oblasti a na základě spolupráce s divizí autobusové dopravy v Českých Budějovicích a s cestovní kanceláří JIHOTRANS. V rámci racionalizace řízení nákladní dopravy byla část vozidel nákladní dopravy převedena v tomto roce do divize nákladní dopravy v Českých Budějovicích. Nákladní doprava týnské divize se nyní specializuje pouze na dopravu osobních a užitkových vozidel speciálními autotransportéry. Ve spolupráci se spediční firmou EGERLAND ČR, jsou uskutečňovány převozy vozidel od výrobců v rámci evropských zemí. Dílna divize zajišťuje opravy nákladních vozidel a autobusů jak pro vlastní potřebu, tak i formou zakázek pro další zákazníky, a to od výměny olejů až po přípravu vozidla na STK. Divize provozuje čerpací stanici PHM, kde lze načerpat naftu za příznivé ceny a to jak formou hotovostních plateb, tak i smluvně na magnetickou kartu. Activities of in the region are complemented with a mixed-purpose Týn nad Vltavou Division, whose 124 employees provide for bus service, specialized transport of cars and utility vehicles on car-transporters and repairs. The divisions operates a bus service, which includes both regular lines and charters. The regular lines provide for passenger transport between Týn nad Vltavou, Bechyně and České Budějovice. The system includes 13 lines providing transport to schools and local centers of industry and trade. The bus routes are designed to achieve maximum territorial coverage and cooperate with the railways service. The regular bus service also includes a long-distance line to Prague. The division also provides contracted passenger bus services e.g. to ČEZ, HOCHTIEF and ŠKODA. These contracts include particularly transport of employees working at the nuclear power plant Temelín to Týn nad Vltavou, České Budějovice, Bechyně and, since recently, to Milevsko. The division also provide charters, not only in the vicinity of Týn nad Vltavou but also in cooperation with the Bus Services Division in České Budějovice and JIHOTRANS Travel Agency. Within the rationalization efforts a part of the trucks has been moved to the Freight Services Division in České Budějovice. The freight transport in the Týn nad Vltavou Division now specializes in transport of cars and utility vehicles on special car-transporters. In cooperation with the forwarder EGERLAND ČR, the company performs transport from car and vehicle manufacturers in European countries. The division's workshop provides for repairs of trucks and buses, both to meet its own needs and also for other customers. The services start from simple oil change to a vehicle preparation for the motoring test. The division operates a filling station providing Diesel oil at competitive prices, while the customers may pay either cash or with a magnetic card. 19

20 SPEDIČNÍ KANCELÁŘ JIHOSPED FORWARDING AGENCY JIHOSPED Komplex činností a podnikatelských aktivit v oblasti dopravy doplňuje spediční kancelář JIHOSPED se širokou nabídkou služeb jak v oblasti tuzemského, tak i mezinárodního zasilatelství. Spediční kancelář se zaměřila od doby svého založení - v roce 1994 především na poskytování komplexní dopravní obslužnosti. V roce 2001 probíhala spolupráce hlavně s těmito společnostmi v jihočeské kraji DUROPAK BUPAK, WIENERBERGER CP, LINDE POHONY, MOTOCO, MOTOR JIKOV a EGE. Z ostatních společností v České republice je doprava zabezpečována především pro AVIRUNION, ČECHOFRACHT, BOSPED, CARREFOUR, DDL a mnoho dalších. Pro zkvalitňování poskytovaných služeb jsou u zákazníků s velkými objemy přeprav zřizována detašovaná pracoviště spediční kanceláře. Tyto pracoviště byly v roce 2001 dvě, jedno ve sklárně firmy AVIRUNION v Dubí u Teplic a jedno v MOTORU JIKOV v Č.Budějovicích. Pracovníci kanceláře zabezpečují dle dispozic zákazníka kvalitní, rychlou a cenově výhodnou dopravu včetně celních služeb, logistického servisu, zajištění nadrozměrných přeprav, přeprav dle mezinárodních dohod ADR a ATP apod. Zavedený informační systém a on-line propojení všech pracovišť umožňuje okamžitě řešit veškerá přání zákazníků v oblasti dopravní obsluhy. Spediční kanceláři JIHOSPED se daří úspěšně uspokojovat požadavky zákazníka z hlediska rychlosti, operativnosti a sortimentu veškeré dopravní techniky nejen díky využívání vlastních dopravních kapacit, ale také díky vybudování systému tzv. smluvních dopravců. K tomu byla při JIHOSPEDU vytvořena kolona osmdesáti smluvně prověřených, spolehlivých a řádně pojištěných dopravců, kteří mají k dispozici zhruba 180 vozidel. Smluvním dopravcům je vedle nabídky stálé práce pro jejich vozidla také umožněno tankování, zabezpečení oprav a servisní činnosti, parkování v prostorách, nákup náhradních dílů v ČSAD JIHOT- RANS a v neposlední řadě i využití vlastní cestovní kanceláře. Na rok 2002 připravujeme rozšíření detašovaných pracovišť pro lepší pokrytí velikosti obsluhovaného území v ČR. Zlepšení své činnosti v oblasti kvality, zejména v zavedení norem ISO Dále počítáme s dalším zaměřením na celkovou dopravní obslužnost firem, které se zabývají dodávkami pro velké obchodní řetězce v ČR. V neposlední řadě počítáme s nárůstem počtu pracovníků, kteří se budou zabývat obchodní činností v oblasti vytěžování, zejména smluvních dopravců. 20 The forwarding agency JIHOSPED with its wide choice of services in the area of both home and international forwarding completes the range of business activities of. The forwarding agency has been focused since its foundation in 1994 mainly on providing full transport services. In 2001, it cooperated mainly with following southbohemian companies DUROPAK BUPAK, WIENERBERGER CP, LINDE POHONY, MOTOCO, MOTOR JIKOV and EGE. From other companies in the Czech Republic there are especially AVIRUNION, ČECHOFRACHT, BOSPED, CARREFOUR, DDL and many others. To improve the quality of services provided, the forwarding agency establishes detached branches with clients requesting large transportation volumes. There were two detached branches, one for AVIRUNION Glass works in Dubí u Teplic and one for MOTOR JIKOV in České Budějovice set up last year. The agency staff arranges in accordance with client's instructions a quick, quality and cost effective transport including customs services and logistics, oversize transport, transports according to international agreements ADR and ATP etc. Established information system and on-line connection of all workplaces allows an immediate implementation of all wishes of our clients in the field of transportation services. The forwarding agency JIHOSPED succeeds in meeting all customer s requirements from promptitude, flexibility and transport technique choice point of view not only thanks to using own transport capacities, but also thank to system of so called contracting carriers. It was built a group of eighty contracting, reliable, checked and properly insured carriers, that have approx. 180 vehicles at their disposal. In addition to providing work for their vehicles our contractors are also offered to buy from fuel, repairs and servicing, parking, purchase of spare parts and, last but not least, use of our own travel agency We are planning to further extend our detached workplaces in 2002 to improve the size of the covered Czech territory. We seek to improve quality of our activities, in particular under ISO We also intend to focus on services to companies providing supplies to big chains throughout the Czech Republic. Last but not least, we anticipate to increase the number of employees dedicated to optimum utilization of our vehicles and particularly those of our contracted forwarders.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 ROPOVODY V ČESKÉ REPUBLICE PIPELINES IN CZECH REPUBLIC Družba pipeline IKL pipeline MND domestic oil Litvínov - terminal CTR/COTF Nelahozeves

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

1. Úvodní část 1. Introduction

1. Úvodní část 1. Introduction Výroční zpráva / Annual Report 2008 1. Úvodní část 1. Introduction 1.1. Motto společnosti Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména

Více

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Rok 2005 se opět nesl v duchu firemního motta Pražské teplárenské a.s., které zní: Teplo na dosah ruky. V praxi tato slovní vize znamenala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

Roční zpráva 2001 Annual Report

Roční zpráva 2001 Annual Report Roční zpráva 2001 Annual Report [ ČP Leasing, a.s. ] Obsah [ Contents ] Profil společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Složení vrcholových orgánů společnosti k 31. 12. 2001 8 Organizační schéma

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční Annual zpráva Report 2000 2000

Výroční Annual zpráva Report 2000 2000 Výroční zpráva 2000 Annual Report 2000 Výroční zpráva 2000 Annual Report 2000 Přehled hlavních ukazatelů PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ (v tisících KČ) - BRANO / BRANO FINANCIAL HIGHLIGHTS (in thousands CZK)

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T ROČNÍ ZPRÁVA 2003 YEAR REPORT 2003 OBSAH Ú V O D N Í Č Á S T 4.... Organizační schéma Unipetrol, a.s. 6.... Skupina Unipetrol v roce 2003 7.... Adresa a ostatní základní údaje 9.... Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T 2 0 0 7 OBSAH Úvodní slovo vedení společnosti... 2 Profil společnosti... 4 Představenstvo společnosti, dozorčí rada... 5 Historie společnosti... 6-8 Slovo

Více

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Presentation Section 4 Company Profile 6 The Past and the Present 6 Fundamental Company Data 8 Company Owner

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Výroční zpráva. Annual Report

Výroční zpráva. Annual Report Výroční zpráva Annual Report 2005 Contents Obsah Contents Obsah Key Economic Indicators 6 Introducing Raiffeisenbank 8 Important Events in 2005 10 CEO s Statement 14 Statutory and Supervisory Bodies 24

Více

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities STRUKTURA ZAKÁZEK V NÁVAZNOSTI NA ZDROJE FINANCOVÁNÍ STRUCTURE OF CONTRACTS WITH RESPECT TO SOURCES OF FUNDING 70 % Státní State 30 % Privátní Private STRUKTURA STAVEBNÍ ČINNOSTI DLE SEGMENTŮ STAVEBNICTVÍ

Více