OBSAH TABLE OF CONTENS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH TABLE OF CONTENS"

Transkript

1 a.s. Pekárenská 77 České Budějovice Czech Republic IČO: , DIČ: Telefon: , Fax:

2 2

3 OBSAH TABLE OF CONTENS Charakteristika společnosti Characteristic of Company Členové statutárních orgánů společnosti Company Statutory Bodies Members Významné události ve společnosti v roce 2001 Important company events in 2001 Zpráva předsedy dozorčí rady Report of the Chairman of the Supervisory Board Zpráva předsedy představenstva Report of the Chairman of the Board of Directors Organizační struktura Organizational Structure Divize nákladní dopravy / Goods Transport Division Divize autobusové dopravy / Bus Traffic Division Divize služeb motoristům / Motorist Services Division Divize Týn nad Vltavou / Division Týn nad Vltavou Spediční kancelář JIHOSPED / Forwarding Agency JIHOSPED JIHOTRANS cestovní kancelář / JIHOTRANS Travel Agency ČSAD STTRANS a.s. ČSAD STTRANS a.s. Jakost a péče o životní prostředí Quality and Enviroment Protection Významní obchodní partneři Important Business Partners Finanční část výroční zprávy Financial Part of the Annual Report Příloha k účetní uzávěrce Attachment to Financial Statements Účetní výkazy Financial Statements Přehled o peněžních tocích Cash Flow Statement Zpráva auditora Auditor's Report

4 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI CHARACTERISTIC OF COMPANY Podíl na trhu dopravních služeb v okrese: osobní doprava 80 % nákladní doprava 35 % Základní předměty činnosti: provozování veřejné linkové osobní a nákladní dopravy tuzemské a zahraniční provozování a zprostředkování služeb cestovního ruchu provádění oprav a údržby dopravních prostředků Share in the transport services market in the district: passenger transport 80 % goods transport 35 % Basic scope of activities of the company: public intercity traffic and goods transport, both inland and abroad travel services operation and mediation repairs and maintenance of means of transportation Hlavní ukazatelé / Main indicators ČSAD STTRANS Základní kapitál / Basic capital tis. Kč / CZK 75,000 thousand tis. Kč / CZK 1,000 thousand Aktiva / Assets tis. Kč / CZK 426,892 thousand tis. Kč / CZK 31,401 thousand Vlastní kapitál / Equity tis. Kč / CZK 98,087 thousand tis. Kč / CZK 3,477 thousand Vozový park / Car fleet Celkem / Total ČSAD STTRANS Počet zaměstnanců / Number of employees Nákladní vozidla / Lorries Přívěsy a návěsy / Prailers and semi-trailers Autobusy / Buses Osobní a dodávková vozidla / Passenger cars and vans Vlastnická struktura / Ownership structure M.I.C.B., a.s. 33,4 % Ing. Miloslav Mrkvička 33,3 % Robert Krigar 33,3 % Členství v organizacích / Membership in Organizations ČESMAD BOHEMIA / ČESMAD BOHEMIA Svaz spedice a logistiky / Union of Forwarding and Logistics Svaz průmyslu a dopravy / Union of Industry and Trade Jihočeská hospodářská komora / South Bohemian Chamber of Commerce Česká společnost pro jakost / Czech Company for Quality 4

5 PŘEDSTAVENSTVO Ing. František Lafata člen představenstva a asistent generálního ředitele Member of the Board of Directors and General Director Assistant Ing. Miloslav Mrkvička předseda představenstva a ředitel pro strategii Chairman of the Board of Directors and Strategy Director BOARD OF DIRECTORS Robert Krigar člen představenstva a generální ředitel Member of the Board of Directors and General Director Ing. Lubomír Půlpán člen dozorčí rady a finanční ředitel Member of the Supervisory Board and Financial Mananger Ing. Miroslav Dvořák předseda dozorčí rady a člen představenstva M.I.C.B., a.s. Chairman of the Supervisory Board and Member of the Board of Directors M.I.C.B., a.s. Jiří Hošek člen dozorčí rady a řidič autobusu Member of The Supervisory Board and Bus Driver DOZORČÍ RADA SUPERVISORY BOARD 50 % 50 % ČSAD STTRANS a.s. Sdružení měst a obcí Strakonicka Association of towns and municipalities in the Strakonice district 50 % 100 % ČSAD JAVORIV s.r.o. JIHOTRADE a.s. 23,18 % ČSAD České Budějovice, a.s. 5

6 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2001 MAJOR EVENTS IN 2001 Leden / účast Cestovní kanceláře JIHOTRANS na Mezinárodním kontraktačním a prodejním veletrhu průmyslu cestovního ruchu GO v Brně Únor / účast Cestovní kanceláře JIHOTRANS na Středoevropském veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze, reprezentační ples společnosti Březen / vyhodnocení jízdy bez nehod a ocenění nejlepších řidičů Duben / zahájení provozu městského integrovaného dopravního systému na trase Č. Budějovice -Hrdějovice - Hosín - Hluboká nad Vltavou ve spolupráci s Dopravním podnikem města Č. Budějovice a Českými drahami, účast na výstavě MOBIL SALON v Českých Budějovicích Květen / dozorový kontrolní audit ISO 9002, pořízení 10 ks nákladních vozidel MAN FNLLC Červen / ukončení privatizace ČSAD Strakonice, tisková konference ČSAD STTRANS a.s., dokompletace valníků MAN nákupem 10 ks tandemových přívěsů KÖGEL Červenec / převzetí majetku a závazků s. p. ČSAD Strakonice společností ČSAD STTRANS a.s. a zahájení její restrukturalizace, počátek obměny 100 ks elektronických odbavovacích strojků na výdej jízdenek Srpen / uvedení do provozu nového zájezdového autobusu MAN SÜ 283 Září / účast na Mezinárodním veletrhu dopravy a logistiky Transport a Logistika v Brně Říjen / zahájení zavádění systému environmentálního řízení ve společnosti Listopad / uzavření smlouvy o autorizovaném servisu KÖGEL, nákup 5 ks tahačů MAN FLLS/N a 5 ks návěsů KÖGEL v provedení "Loudek", zavedení firemního intranetu Prosinec / tisková konference zaměřená na prezentaci nových aktivit společnosti, otevření prodejní kanceláře MAN Česká republika a zahájení prodeje užitkových vozidel MAN v areálu firmy, akce Dny otevřených dveří pro obchodní partnery a veřejnost, nákup 3 ks linkových autobusů MAN SÜ SL 283, nákup 3 ks autotransportérů, navýšení základního kapitálu společnosti na 75 mil. Kč January / JIHOTRANS Travel Agency participated in GO, an international contracting fair of the travel industry in Brno February / JIHOTRANS Travel Agency participated in the Central European fair Holiday World in Prague / official ball of the company March / ceremony to award no-accident kilometers and the best drivers April / operation started of the town integrated transport system České Budějovice - Hrdějovice - Hosín - Hluboká nad Vltavou, in cooperation with the Municipal public transport system in České Budějovice and the Czech Railway, participation in MOBIL SALON exhibition in České Budějovice May / supervisory audit under ISO 9002, purchase of 10 trucks MAN FNLLC June/ privatization was completed of the state enterprise.čsad Strakonice, press conference ČSAD STTRANS a.s., flat trucks MAN complemented with 10 tandem KÖGEL trailers July / takeover of assets and liabilities of the state enterprise ČSAD Strakonice by ČSAD STTRANS a.s. and beginning of its restructuring, beginning of replacement of 100 electronic ticket-issuing machines August / introduction of a new MAN SÜ 283 September/ participation in the international fair "Transport and Logistics" in Brno October/ beginning of integration of the environmental management system in the company November / a contract concluded about authorized servicing for KÖGEL, purchase of 5 MAN FLLS/N semi-trailer trucks and 5 KÖGEL semi-trailers "Loudek"; the company intranet launched December / a press conference focused on presentation of new company activities, new MAN Česká republika outlet opened and began to sell MAN utility vehicles in the company complex; open-house days for partners in business and general public; purchase of 3 buses MAN SÜ SL 283, purchase of 3 car transporters; the company registered capital increased to 75 million CZK 6

7 ZPRÁVA PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY REPORT OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD Dozorčí rada se zabývala problematikou, která jí přísluší podle stanov společnosti a pracovala v souladu s pravomocemi delegovanými obecně závaznými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem. Sledovala a pravidelně projednávala především plnění podnikatelského plánu, výsledky hospodaření, finanční situaci a platební schopnost společnosti. Pravidelně hodnotila objem a strukturu pohledávek, závazků, investice a další související otázky, přijímala rozhodnutí a doporučení k plnění podnikatelského plánu společnosti. Představenstvo společnosti poskytovalo dozorčí radě všechny potřebné podklady a informace. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za rok 2001 a konstatuje, že závěrka byla sestavena na základě řádně vedeného účetnictví v souladu s obecně závaznými předpisy. Účetní závěrka byla podrobena externímu auditu, který provedla společnost HZ Praha s.r.o. Auditorská společnost došla k závěru, že v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a ve všech významných aspektech věrně zobrazuje majetek, závazky, vlastní kapitál, finanční situaci k i výsledky hospodaření za rok Dozorčí rada posuzuje hospodaření společnosti s přihlédnutím ke stanovisku auditora a konstatuje, že účetní závěrka poskytuje úplné a věrohodné informace o majetku, závazcích, vlastním jmění i finanční situaci společnosti za aktuální rok. Ing. Miroslav Dvořák předseda dozorčí rady The Supervisory Board discussed the issues pertaining to the same based on the Articles of Association while proceeding in compliance with the powers delegated by the generally binding legal regulations, and primarily the Commercial Code. On a periodical basis, it mainly monitored and discussed performance of the Business Plan, economic results, financial situation and solvency of the Company. Periodically, the Supervisory Board assessed the volume and structure of receivables, payables, capital projects and other related issues, and took decisions and recommendations to follow the Business Plan of the Company. The Board of Directors provided all required input to the Supervisory Board. The Supervisory Board reviewed the final accounts for 2001, and it evaluates that the final accounts were drawn up based on proper book-keeping in compliance with the generally binding regulations. In respect to the safety principle, the profit and loss statement incorporated the appropriate amount of adjusting entries for the receivables and assets. The final accounts were subject to an external audit completed by the HZ Prague s.r.o. The audit company concluded that the final accounts, in compliance with the Accounting Act 563/1991 Digest and in all relevant aspects did truly present the assets, liabilities, owner's equity, financial situation as of 31st December, 2001, and the profit and loss statement for The Supervisory Board reviewed the economy of the Company in respect to the Auditor's statement, and it evaluates that the final accounts provide full and credible information on the assets, liabilities, owner's equity, and financial situation of the Company for Ing. Miroslav Dvořák Chairman of the Supervisory Board 7

8 ZPRÁVA PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZA ROK 2001 Vážení přátelé! Je mou milou povinností seznámit Vás se stavem hospodaření společnosti, s jejími ekonomickými výsledky za rok 2001 a také s plány, se kterými vstupuje do druhého roku třetího tisíciletí. Společnost je dopravní firma s dlouholetou tradicí, systémem a zkušenostmi v oblasti silniční dopravy a opravárenství. V novodobé historii prošla smysluplným a cíleným vývojem od delimitace z bývalého krajského podniku ČSAD v roce 1991, přes privatizaci v roce 1996, až po následné zefektivnění všech činností a celkovou konsolidaci firmy. se věnuje tradičním oborům podnikání v dopravě, jako je veřejná silniční osobní doprava, silniční nákladní doprava tuzemská i zahraniční, opravárenství, provozování cestovní kanceláře a spediční kanceláře a řadě dalších doplňkových služeb. Ohlédnutí za rokem 2001 Z pohledu společnosti je na místě hodnotit hospodářský rok 2001 jako úspěšný. Dobré ekonomické výsledky společnosti podpořil ekonomický růst v České republice a také poměrně stabilní cenová úroveň pohonných hmot. Společnost v podstatě dodržela naplánované parametry strategického plánu, udržela finanční toky, zajistila zaměstnancům sociální program a posílila své postavení na relevantním trhu. Za rok 2001 dosáhla přes tis. Kč výnosů, což představuje meziroční nárůst o téměř 7 %. Dále pak společnost vykázala čistý zisk po zdanění ve výši tis. Kč. Významným pozitivním signálem pro naše partnery se stalo i navýšení základního kapitálu společnosti z loňských tis. Kč na současných tis. Kč. Porovnání základních ekonomických ukazatelů: v tis. Kč Ukazatele 1999 skut skut plán 2001 skut. Index S01/P01 Index S01/S00 Výnosy celkem ,65 106,9 Z toho tržby ,63 118,22 Náklady celkem ,27 107,12 Přidaná hodnota ,06 174,12 Hosp. výsledek ,25 97,48 Investice Uvážlivým investicím dominovaly, v zájmu zabezpečení všech požadovaných přepravních zakázek, investice do vozového parku k upevnění postavení na trhu a splnění přísných ekologických požadavků na profesionální dopravní činnost. V roce 2001 pořídila 18 nákladních souprav, 3 speciální přepravníky pro převoz automobilů, 1 luxusní zájezdový autobus, 3 linkové autobusy a 10 osobních a užitkových automobilů, to vše v úhrnné hodnotě téměř 100 miliónů Kč. Kromě toho společnost provedla v zájmu obnovy vozového parku v osobní linkové dopravě 8 generálních oprav linkových autobusů ve vlastní režii. Opravy střech a fasád budov přišly společnost na další 3 milióny Kč. 8

9 Projekty Stěžejním projektem společnosti v roce 2001 byla privatizace státního podniku ČSAD Strakonice. K tomuto účelu byla již roce 1999 ve spolupráci se Sdružením měst a obcí Strakonicka založena akciová společnost ČSAD STTRANS. Zlomovým okamžikem se stal červen 2000, kdy vláda ČR schválila privatizační projekt a rozhodla o prodeji tohoto podniku právě společnosti ČSAD STTRANS. K 1. červenci 2001 převzala dceřinná společnost ČSAD STTRANS a.s. majetek a závazky tohoto státního podniku. Vytvořili jsme podnikatelské uskupení JIHOTRANS - STTRANS, které svým podnikatelským potenciálem, kapacitou a rozsahem poskytovaných služeb, patří mezi významné dopravce v Jihočeském kraji. S dopravní kapacitou 65 autobusů a 47 nákladními vozy jsme získali důležitou část regionálního trhu osobní autobusové a nákladní dopravy, můžeme nabídnout další servisní zařízení pro poskytování služeb zákazníkům. V souladu s dlouhodobým projektem jsme v ČSAD STTRANS a.s. zahájili proces restrukturalizace podnikatelské činnosti, majetku a pracovních sil s cílem obnovit do konce roku 2003 dynamiku, dosáhnout výkonnost a efektivnost nejméně na úroveň akciové společnosti. Výsledky tohoto dlouhodobého procesu jsou za 2. pololetí min. roku příznivější, než jsme očekávali a projevily se příznivě i v celkových výsledcích ekonomiky podniku. Podnikatelské uskupení JIHOTRANS - STTRANS se stalo největším dopravcem v Jihočeském regionu. Disponuje společnou kapacitou 170 nákladních vozidel, 220 autobusů a vlastní spediční kapacitou dalších 200 nákladních vozidel najatých dopravců. Sociální program Společnost udržuje v souladu s růstem produktivity práce stabilní zaměstnanost (počet zaměstnanců se pohybuje trvale přes 600) s úměrným růstem průměrných výdělků. Management podniku vede trvalý dialog s odbory. Daří se mu, zejména díky politice zaměstnanosti a růstu průměrných výdělků, udržovat trvalý sociální smír. Společnost má s odborovou organizací uzavřenou Kolektivní smlouvu na další období. Má také pro zaměstnance zpracován solidní sociální program založený na bázi tzv. "osobních účtů zaměstnanců", ze kterých jsou hrazeny různé sociální výdaje. Sociální program byl v loňském roce doplněn dobře fungující vnitropodnikovou spořitelnou a zavedením systému penzijního připojištění pro všechny zaměstnance. Jakost a péče o životní prostředí V letošním roce uplyne tříleté období od zavedení systému jakosti a obdržení certifikátů prokazující posouzení systému řízení jakosti třetí nezávislou stranou. Tento systém, který zahrnuje mezinárodní a tuzemskou silniční nákladní dopravu, veřejnou linkovou osobní a zájezdovou dopravu, opravy silničních vozidel, prodej pohonných hmot a olejových náplní včetně výměny, mytí vozidel, pneuservis, vyprošťovací a odtahové služby, měření emisí a cestovní kancelář, byl ověřen nezávislým certifikačním orgánem CQS Praha, který je členem mezinárodní certifikační organizace celosvětového významu IQNet. Vzhledem k tomu, že v roce 2002 končí platnost certifikátů a v uplynulém období došlo k zásadní revizi vydaných norem, vedení společnosti se rozhodlo upravit systém řízení podle normy ČSN EN ISO 9001:2001. V souvislosti s úpravou systému řízení na uvedenou normu a s tím spojenými činnostmi se vedení společnosti usneslo zavést systém environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO a tím zlepšit systém řízení ve vztahu k trvalé ochraně životního prostředí. Vize společnosti Z dlouhodobého hlediska je hlavní strategií společnosti především trvale zvyšovat svou tržní hodnotu, neustále posilovat postavení na regionálním, tuzemském i evropském trhu s dlouhodobou orientací na zájmy a spokojenost zákazníka. Neméně důležitý je i úkol budovat pozitivní firemní kulturu a pečovat o spokojenost zaměstnanců. Vize společnosti se v plné míře odráží v politice jakosti a v environmentální politice vyhlášené vedením společnosti: POLITIKA JAKOSTI rozhodující pro jakost práce v organizaci je hledisko zákazníka, kterému pro splnění jeho požadavků a očekávání musí být poskytnuta nejlepší možná služba vysoká kvalita a jakost nabízených služeb je předpokladem ekonomické stability a existence naší firmy každý zaměstnanec odpovídá při své práci za jakost, tím je spoluodpovědný za prosperitu celé firmy společné zájmy firmy ve vztahu k zákazníkům mají přednost před zájmy jednotlivých divizí výběr dodavatelů ovlivňuje výsledky naší práce ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Společnost se zavazuje: provádět své služby a činnosti tak, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí a aby byla snižována spotřeba energií a materiálů neustále zlepšovat své činnosti s ohledem na prevenci znečišťování a ochranu životního prostředí dodržovat platnou legislativu, zákonné normy a předpisy vztahující se k životnímu prostředí, a jiné požadavky vztahující se na společnost zvyšovat povědomí zaměstnanců a informovat veřejnost i obchodní partnery o našem úsilí při dodržování zásad ochrany životního prostředí 9

10 Strategický plán na rok 2002 K dosažení dlouhodobých cílů zpracoval management společnosti strategický plán na rok 2002, který navazuje na očekávanou makroekonomickou situaci. Management podniku přijal pro letošní rok strategii mírného růstu. Tato varianta navazuje na úspěšný rozvoj hlavních podnikatelských činností v minulém roce, s ohledem na očekávanou mírnou stagnaci ekonomiky a obchodu v České republice. Krátkodobé cíle strategického plánu na rok 2002 se dají shrnout do následujících úkolů: zvýšit výnosy společnosti minimálně o 1,4 % pokračovat v trvalém útoku proti nákladům, vytvořit hospodářský výsledek minimálně tis. Kč zaměřit se na úspory PHM, dosáhnout celkové meziroční úspory minimálně 3 % udržet vyrovnané finanční toky posílit a rozvinout podporu prodeje především v oblasti nákladní dopravy, spedice, získat nové společnosti pro zajištění komplexní dopravní obsluhy nadále prohlubovat a zdokonalovat systém řízení jakosti podle norem ISO Po třech letech úspěšného fungování systému řízení jakosti projít úspěšně racertifikací na nové normy jakosti ISO 9001/2002 zavést ve společnosti systém environmentálního managementu (norem ochrany životního prostředí) podle evropských norem ISO zdokonalit a rozvinout podnikové informační technologie s důrazem na síťové aplikace, zdokonalení moderního manažerského informačního systému a vnitropodnikové intranetové komunikace Závěrem Tato výroční zpráva Vám nabízí základní informace o společnosti, o její vlastnické a organizační struktuře, činnosti jednotlivých divizí a podnikatelských středisek včetně úplné kompletní roční závěrky. Domnívám se, že po prostudování výroční zprávy dojdete k závěru, že společnost je perspektivní, dynamicky se rozvíjející podnik s velmi dobrou technickou základnou, ekologickými přístupy, schopným managementem a stabilizovaným týmem kvalifikovaných pracovníků. Ing. Miloslav Mrkvička předseda představenstva 10

11 REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON COMPANY ACTIVITIES IN 2001 Dear friends, I am much pleased to inform you about financial status of, its economic results achieved in 2001 and with our plans for the second year of the third millennium. is a transportation company with a long-term tradition, system and experience in the field of road transportation and repairs of vehicles. The modern history of the company is a meaningful and targeted development started with delimitation from a former regional company ČSAD in 1991 through privatization in 1996 to the consequent improvement of quality and efficiency of all activities and the overall consolidation of the company. has pursued the traditional fields of business in transportation such as public road passenger traffic, both local and foreign road freight transport, repairs, travel agency and forwarding agency, and a number of additional services. Looking back at 2001 From the viewpoint of our company we perceive 2001 as a successful year. The company's good economic performance was boosted by economic growth of the Czech economy and also by relatively stable fuel prices. The company has met the parameters of its strategic plan, maintained its cash flows, secured a solid social program for its employees and strengthened its position in the relevant markets. In 2001 the company revenue exceeded CZK 853,000 thousand that is a year-to year accrual by nearly 7 %. In addition, the company produced a net profit CZK 15,056 thousand. Increase in company equity from CZK 33,100 thousand in the last year to CZK 75,000 thousand in this year is also an important and positive signal for our partners. Comparison of basic economic parameters: in thousand CZK Parameters 1999 real real plan 2001 real. Index S01/P01 Index S01/S00 Total revenues 698, , , , Incomes from sale 563, , , , Total costs 691, , , , Added value 104, , , , Economic results 6,376 15,445 12,417 15, Investments The most dominant of all investment were the investments in vehicle fleet in order to secure all transportation orders, to strengthen our market position and meet strict environmental requirements regarding the professional transportation activity. In 2001, bought 18 freight sets, 3 special carriers for car transport, 1 luxury tour coach and 3 public service buses a 10 personal vans, that all in total value of nearly 100 millions CZK. In addition, the company carried out complete overhaul of 8 public service buses at its own cost in order to restore the bus fleet for public passenger service. For repair of roofs and building facades the company paid further 3 millions CZK. 11

12 Projects The company fundamental project in 2001 was the privatisation of state enterprise ČSAD Strakonice. For this purpose a joint-stock company named ČSAD STTRANS was established in 1999 in co-operation with the Association of Towns and Municipalities of Strakonice region that will take over the former state enterprise. The turning point was June 2000 when the government of the Czech Republic approved the privatisation project and decided to sell this company to ČSAD STTRANS. As on 1 July 2001 the subsidiary ČSAD STTRANS a.s. took over assets and liabilities of the former state enterprise. We have created a business group JIHOTRANS - STTRANS whose potential, capacities and scope of provided services ranks us among major forwarders in the South Bohemian region. The transport capacity of 65 buses and 47 trucks has helped us to win a significant part of the regional market in bus and freight transport, while offering additional facilities to provide other services to the customers. In agreement with our long-term project we have started in ČSAD STTRANS a.s. a restructuring process of business activities, assets and manpower in order to resume dynamic growth by the end of 2003 and to achieve at least the performance and efficiency levels reported by the joint-stock company. Results of the longterm process in the second half of the year were more favorable than we had expected, which was also demonstrated by the overall economic performance of the company. The grouping JIHOTRANS - STTRANS became the biggest forwarding company the South Bohemian region. The grouping has a total capacity of 170 trucks, 220 buses and additional 200 trucks are available through our contractors. Social programme has maintained steady employment (the number of employees has always been more than 600) with an increase in average salaries as comparable to the increase in labour productivity. The company management has always communicated with the trade unions.it has thrived to maintain permanent social peace, in particular thanks to the employment policy and increase in the average salary. has entered into a Collective Bargaining Agreement with the trade unions for the next period. It also features a functional social program for its employees based on so called "personal employee accounts" used to cover various social charges and expense. The social program has been completed with a well performing inter-company saving bank and by introduction of retirement income insurance system for all employees. Quality and Environment This year will be the last one in the three-years period for which our quality management system has been certified by a third independent party. This system comprising international and local road freight transport, public line passenger traffic and tour coach transportation, repairs of road vehicles, sales of fuel and oil filling, including replacement, car washing, tire service, emission measurement, salvage service, was certified by an independent certification authority, CQS Prague, a member of the IQNet worldwide international certification organization. Since this year the certificate will expire and since the related standards have been significantly modified the company managers decided to adjust the management system in agreement with ČSN EN ISO 9001:2001. In connection with the modification of the management system to meet the new standard the company managers decided to introduce the environment management system under ČSN EN ISO to assure continual environmental protection. Strategy for next period In the long-term perspective, the main strategy of shall be to increase its market values steadily, maintain and strengthen its position on the regional, local as well as European market with a long-term focus on the customer interest and satisfaction. Also important is our task to build a positive corporate culture and to assure our employees satisfaction. The vision of is reflected in the Quality Policy and Environemtal Policy declared by the company management: QUALITY POLICY The customer-driven approach is the decisive point for quality services of, the customers must be provided the best possible service to satisfy their needs and expectations High-quality service provided for road freight as well as passenger transportation, support service for drivers, and the travel agency are the prerequisites for economic stability and existence of our company Each employee is responsible for quality of his/her job, thus being responsible for the prosperity of the entire company Common interest of the company in respect to customers has the priority to the interest of the individual divisions Selection of subcontractors affects results of our activities 12

13 ENVIRONMENTAL POLICY undertakes: to provide its services and conduct its activities in a way which minimizes their impact on the environment and to reduce consumption of energy and materials to continually improve its activities while seeking to prevent pollution and assure environmental protection to observe applicable laws, statutory regulations and standards relating to the environment, as well as other applicable requirements to increase awareness among the employees and partners in business about our efforts to observe principles of environmental protection Strategic Plan for 2002 In order to achieve our long-term goals the company has devised a strategic plan for 2002 which reflects on the anticipated macroeconomic situation. For this year the company management adopted the strategy of moderate growth. The plan anticipates continuation of the last year's successful development of core business activities, taking into account the expected slight stagnation in Czech economy and trade. The short-term objectives outlined by the strategic plan for 2002 may be summarized as follows: increase the company revenues at least by 1,4 % continue the incessant struggle to reduce costs generate profit of at least CZK 23,880 thousand focus on fuel consumption savings; to increase the fuel savings at least by 3 %, compared to the previous year keep balanced cash flow strengthen and develop sales support, particularly in freight transport, forwarding, find new companies to provide for comprehensive transport services deepen and improve the quality management system under ISO 9002; re-certify the system after three years of its successful functioning to meet the new quality ISO 9001/2002 introduce an environmental management system in the company (environmental protection standards) in agreement with the European standards ISO improve and develop information technologies in the company, stressing network applications, improvement of a modern managerial information system and company intranet communication system. At the end This annual report provides a basic information on the company, its ownership and organizational structure, activities of the individual divisions and enterprise centers, including a complete annual balance sheet. I believe once you have studied this annual report, you will come to the conclusion that is a prospective and thriving enterprise based on very sound technical means, environmental approaches, competent management, and a stabilised team of qualified employees. Miloslav Mrkvička Chairman of the Board of Directors 13

14 ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI V ROCE 2001 Energetika Power Engineering Péče o HIM Fixed Assets Care Ochrana životního prostředí Environment Protection Závodní kuchyně Factory Canteen Spediční kancelář JIHOSPED Forwarding Agency JIHOPSPED Úsek strategie Section Strategy Ředitel pro strategii Ing. Miloslav Mrkvička Strategy Director Provozně technický úsek Operation Section Provozně technický ředitel Zdeněk Dorschner Operations Director Prodejní úsek Selling Section Obchodní ředitel Ing. Jan Vlnas Sales Director Bezpečnost práce, kontrola Work Safety, Audit Divize nákladní dopravy Goods Transport Division Ředitel divize nákladní dopravy Václav Ficl Director of the Goods Transport Division Tuzemská nákladní doprava / Domestic Haulage Mezinárodní nákladní doprava / International Haulage Divize autobusové dopravy Bus Traffic Division Ředitel divize autobusové dopravy Petr Kocar Director of the Bus Traffic Division Informační systém autobusové dopravy Information Centre BT Pravidelná autobusová doprava / Regular BT Nepravidelná autobusová doprava / Irregular BT Autobusové nádraží České Budějovice Bus Station České Budějovice Autobusové nádraží Trhové Sviny Bus Station Trhové Sviny 14

15 ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL COMPANY STRUCTURE IN 2001 Generální ředitel Robert Krigar General Director Asistent genrálního ředitele Ing. František Lafata General Director Assistant ČSAD STTRANS ČSAD JAVORIV Úsek marketingu Marketing Section Ředitel marketingu Ing. Jaroslav Vrchota Marketing Director Ekonomický úsek Economic Section Finanční ředitel Ing. Lubomír Půlpán Financial Director JIHOTRANS cestovní kancelář JIHOTRANS Travel Agency Vedoucí cestovní kanceláře Ing. Vladimír Votřel Travel Agency Manager Oddělení účtáren Accounting Department Oddělení pokladen Coffer Department Správa Informačních technologií Information Technology Management Ředitel ČSAD STTRANS Ing. Vladimír Warisch Director of the Company ČSAD STTRANS Jednatel společnosti ČSAD JAVORIV Valentin Ustimenko Executive Head of the Company ČSAD JAVORIV Sekretariát, Zaměstnanecké oddělení Secretariat, Occupational Department Divize Týn nad Vltavou Division Týn nad Vltavou Ředitel divize Týn nad Vltavou Václav Růžička Director of the Division Týn nad Vltavou Divize služeb České Budějovice Service Division České Budějovice Ředitel divize služeb František Klíma Director of the Service Division ČB Autotransportéry / Car-transporters Dílna autobusové dopravy / Bus Traffic Shop Pravidelná autobusová doprava / Regular BT Dílna nákladní dopravy / Truck Shop Nepravidelná autobusová doprava / Irregular BT MAN servis / MAN service Autobusové nádraží Týn nad Vltavou Bus Station Týn nad Vltavou Materiálně tech. zásobování Material Management Dílna / Service Station Měření emisí / Emission Measurement Čerpací stanice / Filling Station Čerpací stanice / Filling station 15

16 DIVIZE NÁKLADNÍ DOPRAVY GOODS TRANSPORT DIVISION V oblasti nákladní dopravy se řadí k největším dopravcům jihočeského kraje. Nákladní doprava patří vedle dopravy osobní k nosnému výrobnímu programu společnosti. V současné době provozuje společnost přes 170 nákladních vozidel, z toho je pro mezinárodní přepravu přizpůsobeno 121 vozových jednotek ( 92 vozidel MAN, DAF a MERCEDES splňuje předpisy EURO 3 a EURO 2 a dalších 20 vozidel normu EURO 1). Vozový park byl roce 2001 významně obnoven, nově bylo pořízeno deset velkoobjemových 120m 3 souprav MAN, pět 100m 3 návěsů a 15 tahačů zn. MAN. Na základě této vysoké bonity při provozu "zelených" a "super zelených" vozidel disponuje zahraničními přepravními povoleními do zemí EU, Maďarska a Slovinska. Dále provádí na povolení CEMT přepravy v EU. Společnost je rovněž zařazena do mezinárodního režimu tranzitních karnetů TIR, které značně zrychlují celkovou dobu přepravy zkrácením časů při celním odbavení. nabízí rozsáhlé zkušenosti v oblasti tuzemské nákladní dopravy i mezinárodní kamionové dopravy a specializuje se především na relace Česká republika - Itálie, Německo a další státy Evropské unie. Tyto přepravy zajišťuje rozhodující měrou vlastními kapacitami pod řízením dispečinku zahraničních přeprav, který je prostřednictvím mobilních telefonů v neustálém kontaktu s řidiči vozidel. Pro zefektivnění řízení a optimalizaci provozu dopravy jsou používány softwarové dopravní systémy, v současné době je připravován projekt satelitního referenčního systému 24 hodinového sledování vozidel. tradičně zabezpečuje dopravní služby pro velké podniky v regionu, jako jsou MOTOR JIKOV, JIHOČESKÉ MLÉKÁRNY, BUPAK OBALY, JIHOČESKÉ PIVOVARY, BUDĚJOVICKÝ BUDVAR, ČECHOFRACHT, LINDE TECHNOPLYN, SFINX a dále pro významné podniky České republiky PLZEŇSKÉ PIVOVARY, EGERLAND, C+C, ŠKODA AUTO, BARUM CONTINENTAL a další. In the area of goods transportation belongs to the biggest carriers in the South Bohemian region. Besides the passenger transport, the goods transport belongs to main profitable programs of the company. At present the division operates over 170 trucks, 121 of them have been modified for international haulage (92 MANs, DAFs and MERCEDESes meet the EURO 3 and EURO 2 regulations, and other 20 vehicles meet EURO 1). The fleet of vehicles was significantly renewed in 2001, with ten new large-volume MAN sets 120m 3, five MAN 100m 3 semi-trailers and 15 semi-trailer trucks. On the basis of such a high quality in operation of "green" and "super green" vehicles, have got international haulage permits for EU countries, Hungary and Slovenia. It carries out also transportations in EU countries on the basis of CEMT permits. The company has also been included in the international mode of transit carnets TIR, which significantly speed up the total time of transport by shortening customs clearance time. offers wide experience in the area of both inland and international haulage and it has been specialised mainly in the relations Czech Republic - Italy, Germany and other EU countries. These operations have to the substantial part been realised by the company's own capacities under the control of the international haulage dispatching centre, which is in permanent contact with the drivers of all vehicles via mobile phones. To make the control more effective and to optimise the transport operation, transport software has been used, and, at the present time a project of satellite reference system of 24-hours monitoring of vehicles is developed. has traditionally been providing the transport services to big companies of the region such as MOTOR JIKOV, JIHOČESKÉ MLÉKÁRNY, BUPAK OBALY, JIHOČESKÉ PIVOVARY, BUDĚJOVICKÝ BUDVAR, ČECHOFRACHT, LINDE TECHNOPLYN, SFINX and also to important Czech companies - PLZEŇSKÉ PIVOVARY, EGERLAND, C+C, ŠKODA AUTO, BARUM CONTINENTAL etc. 16

17 DIVIZE AUTOBUSOVÉ DOPRAVY BUS TRAFFIC DIVISION Autobusová doprava poskytuje služby zaměřené na veřejnou linkovou osobní a zájezdovou dopravu. V okrese České Budějovice má divize dominantní postavení, významnou roli představuje i v rámci jihočeského regionu. Dopravní obslužnost zajišťuje celkem na 48 vnitroregionálních linkách. Dálkovými linkami nabízí přímé spojení s Prahou a Brnem. Do zahraničí směřuje 3 x týdně pravidelná linka České Budějovice - Linz a linka s každodenním provozem České Budějovice - Brno - Bratislava - Zvolen - Banská Bystrica. Zájezdová doprava je provozována podle požadavků zákazníků a nabízí své služby cestovním kancelářím, sportovním klubům, dalším organizacím a zákazníkům. Moderní vozový park je vybaven vedle standardních zájezdových autobusů Karosa, MAN SÜ 283 a také kolonou autobusů Setra S 315 GT-HD s luxusní výbavou. K autobusům je možné připojit cyklovlek a podle potřeby zvětšit zavazadlový prostor zavěšením přídavné skříně na zadní čelo autobusu. Samozřejmostí je i poskytování základního občerstvení během dopravy, chlazených nápojů, kávy, čaje a instantních polévek. Divize autobusové dopravy disponuje také šesti speciálně upravenými hotelbusy, které umožňují pro účastníky expedičních a poznávacích zájezdů komplexní zázemí ve formě ubytování a stravování. Kvalitu poskytovaných služeb oceňuje celá řada stálých zákazníků. Největšími zákazníky divize jsou cestovní kanceláře JIHOTRANS, Sally sport, CK Lán, CK Penguin, Praha BUS a českobudějovické prvoligové sportovní fotbalové a hokejové kluby. S našimi autobusy a hotelbusy se můžete vydat na cesty nejenom po celé Evropě, ale také na Blízký východ, do Severní a Jižní Ameriky a Jihovýchodní Asie. provozuje veřejnou linkovou osobní dopravu celkově 95 autobusy na 53 linkách s spoji v následujícím členění: Linky počet linek regionální 48 dálkové 3 mezinárodní 2 Bus Service provides services focused on intercity traffic and tours. The company dominates in the district of České Budějovice. It plays a significant role in the region of South Bohemia as well. The company runs 48 regional lines in all. Long-distance lines provide direct connection with Prague and Brno. Regular cross-border lines České Budějovice - Linz and České Budějovice - Brno - Bratislava - Zvolen - Banská Bystrica have been run three times a week and daily respectively.tour service is provided in accordance with client's requirements and it offers its services to travel agencies, sport clubs and other organisations and clients. In addition to standard Karosa and MAN SÜ 283 coaches, the up-to-date bus fleet is completed with luxury coaches Setra S 315 GT-HD buses. It is possible to connect a cycle trailer to the bus and to enlarge the boot by suspending boxes to the rear side of the bus, if necessary. Provision of basic refreshment during the journey, such as cool drinks, coffee, tea and instant soups is a matter-of-course. Bus Service Division has at its disposal six adapted hotel-buses which provide for the participants of expeditions and tours a complete base in the form of accommodation and catering. The quality of our services is recognised by a great number of our regular clients. Among the greatest clients of our division are travel agencies such as JIHOTRANS, Sally sport, CK Lán, CK Penguin, Praha BUS and first-league football and hockey clubs of České Budějovice town. You can travel with our buses and hotel-buses not only on the roads of the whole Europe, but also in the Near East, North and South America and South-East Asia. In all, runs public intercity traffic with 95 buses on 53 lines and 1,112 communications of the following structure: Lines Number of Lines Regional 48 Long-distance 3 International 2 17

18 DIVIZE SLUŽEB MOTORISTŮM MOTORIST SERVICES DIVISION V rámci akciové společnosti zajišťuje divize služeb motoristům komplexní problematiku oprav a dalších činností spojených s provozem dopravní techniky. V tomto oboru má společnost velmi dobré postavení na trhu především díky tradici, územní poloze, vybavenosti a dostatku kvalifikovaných pracovníků. disponuje pěti opravárenskými objekty s vysokou úrovní technologické vybavenosti, která odpovídá náročným požadavkům na kvalitní zabezpečení prováděných servisních a opravárenských činností. V současné době společnost nabízí následující služby: běžné opravy nákladních a přípojných vozidel a autobusů pro vlastní potřebu i pro vlastní dopravce servisní služby: autorizovaný nonstop MAN euro servis, STEYER Truck servis autorizovaný servis návěsů a přívěsů KÖGEL, SCHWARZMÜLLER, PANAV autorizovaný servis náprav SAF, BPW, ROR a KÄSSBOHRER autorizovaný servis ABS systémů WABCO, GRAU a KNORR autorizovaný servis topení EBERSPÄCHER, TRUMA autorizovaný servis THERMOKING (klimatizace a chlazení) servis vozidel VOLVO, DAF, MERCEDES a IVECO servis vozidel LIAZ, AVIA, TATRA, přívěsů a návěsů tuzemské výroby servis autobusů KAROSA, SETRA a IKARUS opravy havarovaných kabin zahraničních vozidel na rovnací stolici BLACKHAWK autočalounické práce lakýrnické práce s využitím moderního 21 metrového lakovacího boxu měření emisí vznětových a zážehových motorů, zajištění STK mytí vozidel kartáčovou myčkou a tlakovou vodou čerpání motorové nafty (nonstop) servis olejů ARAL, SHELL nonstop servis a prodej pneu MICHELIN, BARUM a CONTINENTAL na autobusy, užitková i osobní vozidla prodej ojetých repasovaných vozidel MAN, přívěsů a návěsů ve spolupráci s firmou Mach užitková vozidla s.r.o. prodej nových vozidel MAN ve spolupráci s firmou MAN. K tomu byla v loňském roce přímo v areálu otevřena nová prodejní kancelář. nepřetržitou odtahovou službu a vyprošťovací službu užitkových vozidel a autobusů v tuzemsku a zahraničí Všechny uváděné služby mohou zákazníci uhradit platebními kartami DKV a CCS. Within the joint-stock company, the division has been carrying out complete repairs and other activities connected with the vehicle operation. In this field the company stands very well in the market thanks to its traditions, location, equipment and sufficient number of qualified personnel. has five repair facilities with solid level of technological equipment that corresponds to high requirements on service and repairs activities. At present they provide the following services: routine repairs of trucks and towed vehicles and buses for own company and other transporters service: authorised non-stop MAN euro service, STEYR Trucks service authorised service of KÖGEL, SCHWARZMÖLLER, PANAV trailers and semitrailers authorised service of SAF, BPW, ROR and KÄSSBOHRER axles authorised service of WABCO, GRAU and KNORR's brake systems authorised service of EBERSPÄCHER and TRUMA heating systems authorised service of THERMOKING (air-conditioning and cooling) VOLVO, DAF, MERCEDES and IVECO service LIAZ, AVIA, TATRA, home production trailers and semitrailers service service of KAROSA, SETRA and IKARUS buses repairs of broken cabins of foreign trucks on the body frame straightener BLACKHAWK car upholstery work painting work by using new 21-metre painting box emission measurement of compression ignition and spark ignition engines, providing tests of satisfactory conditions of vehicles car wash in brush-type car wash and by pressure water oil pumping (non-stop) service of ARAL and SHELL oils service and sale of MICHELIN, BARUM and CONTINENTAL tires for buses, utility and passenger cars sale of used repassed vehicles MAN, trailers and semitrailers in cooperation with the firm Mach užitková vozidla s.r.o. sale of new vehicles MAN in cooperation with the firm MAN. For this purpose a new shopping office was established directly in area last year non-stop towing service for light commercial vehicles and buses both home and abroad Customers can pay all above given services via DKV and CCS cards. 18

19 DIVIZE TÝN NAD VLTAVOU TÝN NAD VLTAVOU DIVISION Působnost v regionu doplňuje smíšená divize Týn nad Vltavou, která se svými 124 zaměstnanci zajišťuje autobusovou dopravu, specializovanou dopravu osobních a užitkových vozidel autotransportéry a opravárenskou činnost. V rámci divize je provozována autobusová doprava, a to jak pravidelná, tak i nepravidelná, smluvní. Pravidelná doprava zajišťuje dopravní obslužnost zejména mezi Týnem nad Vltavou, Bechyní a Českými Budějovicemi. Jedná se o 13 linek zajišťujících dopravu cestujících především do škol a do okolních průmyslových a obchodních center. Linky autobusů jsou vedeny vhodnými směry, aby bylo dosaženo maximální plošné obslužnosti oblasti, a to včetně návaznosti na vlakové spoje. Součástí pravidelné dopravy je i dálková linka do Prahy. Divize dále v rámci autobusové dopravy provozuje také nepravidelnou smluvní dopravu osob, a to na základě smluvních vztahů například s firmami ČEZ, HOCHTIEF a ŠKODA. Jedná se především o dopravu pracovníků Jaderné elektrárny Temelín z Týna nad Vltavou, Českých Budějovic, Bechyně a nově také z Milevska. Autobusová doprava je doplňována také zájezdovou činností, a to jednak v týnské oblasti a na základě spolupráce s divizí autobusové dopravy v Českých Budějovicích a s cestovní kanceláří JIHOTRANS. V rámci racionalizace řízení nákladní dopravy byla část vozidel nákladní dopravy převedena v tomto roce do divize nákladní dopravy v Českých Budějovicích. Nákladní doprava týnské divize se nyní specializuje pouze na dopravu osobních a užitkových vozidel speciálními autotransportéry. Ve spolupráci se spediční firmou EGERLAND ČR, jsou uskutečňovány převozy vozidel od výrobců v rámci evropských zemí. Dílna divize zajišťuje opravy nákladních vozidel a autobusů jak pro vlastní potřebu, tak i formou zakázek pro další zákazníky, a to od výměny olejů až po přípravu vozidla na STK. Divize provozuje čerpací stanici PHM, kde lze načerpat naftu za příznivé ceny a to jak formou hotovostních plateb, tak i smluvně na magnetickou kartu. Activities of in the region are complemented with a mixed-purpose Týn nad Vltavou Division, whose 124 employees provide for bus service, specialized transport of cars and utility vehicles on car-transporters and repairs. The divisions operates a bus service, which includes both regular lines and charters. The regular lines provide for passenger transport between Týn nad Vltavou, Bechyně and České Budějovice. The system includes 13 lines providing transport to schools and local centers of industry and trade. The bus routes are designed to achieve maximum territorial coverage and cooperate with the railways service. The regular bus service also includes a long-distance line to Prague. The division also provides contracted passenger bus services e.g. to ČEZ, HOCHTIEF and ŠKODA. These contracts include particularly transport of employees working at the nuclear power plant Temelín to Týn nad Vltavou, České Budějovice, Bechyně and, since recently, to Milevsko. The division also provide charters, not only in the vicinity of Týn nad Vltavou but also in cooperation with the Bus Services Division in České Budějovice and JIHOTRANS Travel Agency. Within the rationalization efforts a part of the trucks has been moved to the Freight Services Division in České Budějovice. The freight transport in the Týn nad Vltavou Division now specializes in transport of cars and utility vehicles on special car-transporters. In cooperation with the forwarder EGERLAND ČR, the company performs transport from car and vehicle manufacturers in European countries. The division's workshop provides for repairs of trucks and buses, both to meet its own needs and also for other customers. The services start from simple oil change to a vehicle preparation for the motoring test. The division operates a filling station providing Diesel oil at competitive prices, while the customers may pay either cash or with a magnetic card. 19

20 SPEDIČNÍ KANCELÁŘ JIHOSPED FORWARDING AGENCY JIHOSPED Komplex činností a podnikatelských aktivit v oblasti dopravy doplňuje spediční kancelář JIHOSPED se širokou nabídkou služeb jak v oblasti tuzemského, tak i mezinárodního zasilatelství. Spediční kancelář se zaměřila od doby svého založení - v roce 1994 především na poskytování komplexní dopravní obslužnosti. V roce 2001 probíhala spolupráce hlavně s těmito společnostmi v jihočeské kraji DUROPAK BUPAK, WIENERBERGER CP, LINDE POHONY, MOTOCO, MOTOR JIKOV a EGE. Z ostatních společností v České republice je doprava zabezpečována především pro AVIRUNION, ČECHOFRACHT, BOSPED, CARREFOUR, DDL a mnoho dalších. Pro zkvalitňování poskytovaných služeb jsou u zákazníků s velkými objemy přeprav zřizována detašovaná pracoviště spediční kanceláře. Tyto pracoviště byly v roce 2001 dvě, jedno ve sklárně firmy AVIRUNION v Dubí u Teplic a jedno v MOTORU JIKOV v Č.Budějovicích. Pracovníci kanceláře zabezpečují dle dispozic zákazníka kvalitní, rychlou a cenově výhodnou dopravu včetně celních služeb, logistického servisu, zajištění nadrozměrných přeprav, přeprav dle mezinárodních dohod ADR a ATP apod. Zavedený informační systém a on-line propojení všech pracovišť umožňuje okamžitě řešit veškerá přání zákazníků v oblasti dopravní obsluhy. Spediční kanceláři JIHOSPED se daří úspěšně uspokojovat požadavky zákazníka z hlediska rychlosti, operativnosti a sortimentu veškeré dopravní techniky nejen díky využívání vlastních dopravních kapacit, ale také díky vybudování systému tzv. smluvních dopravců. K tomu byla při JIHOSPEDU vytvořena kolona osmdesáti smluvně prověřených, spolehlivých a řádně pojištěných dopravců, kteří mají k dispozici zhruba 180 vozidel. Smluvním dopravcům je vedle nabídky stálé práce pro jejich vozidla také umožněno tankování, zabezpečení oprav a servisní činnosti, parkování v prostorách, nákup náhradních dílů v ČSAD JIHOT- RANS a v neposlední řadě i využití vlastní cestovní kanceláře. Na rok 2002 připravujeme rozšíření detašovaných pracovišť pro lepší pokrytí velikosti obsluhovaného území v ČR. Zlepšení své činnosti v oblasti kvality, zejména v zavedení norem ISO Dále počítáme s dalším zaměřením na celkovou dopravní obslužnost firem, které se zabývají dodávkami pro velké obchodní řetězce v ČR. V neposlední řadě počítáme s nárůstem počtu pracovníků, kteří se budou zabývat obchodní činností v oblasti vytěžování, zejména smluvních dopravců. 20 The forwarding agency JIHOSPED with its wide choice of services in the area of both home and international forwarding completes the range of business activities of. The forwarding agency has been focused since its foundation in 1994 mainly on providing full transport services. In 2001, it cooperated mainly with following southbohemian companies DUROPAK BUPAK, WIENERBERGER CP, LINDE POHONY, MOTOCO, MOTOR JIKOV and EGE. From other companies in the Czech Republic there are especially AVIRUNION, ČECHOFRACHT, BOSPED, CARREFOUR, DDL and many others. To improve the quality of services provided, the forwarding agency establishes detached branches with clients requesting large transportation volumes. There were two detached branches, one for AVIRUNION Glass works in Dubí u Teplic and one for MOTOR JIKOV in České Budějovice set up last year. The agency staff arranges in accordance with client's instructions a quick, quality and cost effective transport including customs services and logistics, oversize transport, transports according to international agreements ADR and ATP etc. Established information system and on-line connection of all workplaces allows an immediate implementation of all wishes of our clients in the field of transportation services. The forwarding agency JIHOSPED succeeds in meeting all customer s requirements from promptitude, flexibility and transport technique choice point of view not only thanks to using own transport capacities, but also thank to system of so called contracting carriers. It was built a group of eighty contracting, reliable, checked and properly insured carriers, that have approx. 180 vehicles at their disposal. In addition to providing work for their vehicles our contractors are also offered to buy from fuel, repairs and servicing, parking, purchase of spare parts and, last but not least, use of our own travel agency We are planning to further extend our detached workplaces in 2002 to improve the size of the covered Czech territory. We seek to improve quality of our activities, in particular under ISO We also intend to focus on services to companies providing supplies to big chains throughout the Czech Republic. Last but not least, we anticipate to increase the number of employees dedicated to optimum utilization of our vehicles and particularly those of our contracted forwarders.

Výroční zpráva za rok 2010. ČSAD JIHOTRANS a.s. ČSAD JIHOTRANS. výroční zpráva 2010 / str.1.

Výroční zpráva za rok 2010. ČSAD JIHOTRANS a.s. ČSAD JIHOTRANS. výroční zpráva 2010 / str.1. Výroční zpráva za rok 2010 ČSAD JIHOTRANS a.s. ČSAD JIHOTRANS výroční zpráva 2010 / str.1. OBSAH : Charakteristika společnosti 4 Představenstvo a dozorčí rada 5 Zpráva předsedy dozorčí rady 6 Zpráva předsedy

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

AUTOLINHART BOREK a.s.

AUTOLINHART BOREK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 AUTOLINHART BOREK a.s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 ČSAD JIHOTRANS ČSAD JIHOTRANS a. s. Pekárenská 255/77 České Budějovice 370 21 Česká Rebublika IČO : 251 712 16, DIČ : CZ251 712 16 Společnost je zapsána v Obchodním rejstř íku

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

âsad JIHOTRANS âsad JIHOTRANS a. s. Pekárenská 255/77 âeské Budûjovice 370 21 Czech Republic - CZ

âsad JIHOTRANS âsad JIHOTRANS a. s. Pekárenská 255/77 âeské Budûjovice 370 21 Czech Republic - CZ JIHOTRANS VYR ZPR/04 30.5.2005 8:18 Stránka 1 a. s. Pekárenská 255/77 âeské Budûjovice 370 21 Czech Republic - CZ IâO : 25 17 12 16, DIâ: CZ 25 17 12 16 Company Identification No. (IâO): 25 17 12 16, Tax

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

JIHOTRANS GROUP. konsolidovaná výroční zpráva 2013 / str.1.

JIHOTRANS GROUP. konsolidovaná výroční zpráva 2013 / str.1. konsolidovaná výroční zpráva 2013 / str.1. OBSAH : Charakteristika 3 Stanovisko dozorčí rady 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti 4 Organizační a řídicí struktura 5 Pracoviště společnosti 6

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl kladen na flexibilní

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

ČSAD JIHOTRANS. výroční zpráva 2013 / str.1.

ČSAD JIHOTRANS. výroční zpráva 2013 / str.1. výroční zpráva 2013 / str.1. OBSAH : Charakteristika společnosti 3 Představenstvo a dozorčí rada 3 Stanovisko dozorčí rady 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti 4 Organizační a řídicí struktura

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení Petr David Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vozových parků. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

NEW TRANSPORT TECHNOLOGY - BUSES ON CALL

NEW TRANSPORT TECHNOLOGY - BUSES ON CALL NEW TRANSPORT TECHNOLOGY - BUSES ON CALL Jiří Čejka, Ladislav Bartuška 1 ABSTRACT The article deals with the provision of transport services through an alternative method - buses on call. This new technology

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s.

ČSAD Uherské Hradiště a.s. ČSAD Uherské Hradiště a.s. Váš spolehlivý dopravce firemní prezentace ZÁKLADNÍ INFORMACE česká dopravní firma s 60-letou historií v r. 1993 transformována na akciovou společnost roční obrat 21 mil EUR

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 O B S A H SLOVO jednatele... 3 Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 ZPRÁVA AUDITORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT Vykydal P., Žák M. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary )

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) 1. NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) Text a dokument souhrnné www prezentace:nabídka NANAŽERSKÉHO A BUSINESS PORADENSTVÍ - BMC

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT:658.56 Duben 1992 SMĚRNICE PRO PROVĚŘOVÁNÍ SYSTÉMŮ JAKOSTI Část 1: Prověřování ČSN ISO 10011-1 01 0330 Guidelines for auditing quality systems - Part 1: Auditing Lignes directrices

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost 46 V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost částečné náhrady fosilních paliv. Proto je pokračováno v

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Amazon Court KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICES TO LET. RIVER CITY PRAGUE www.amazoncourt.cz

Amazon Court KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICES TO LET. RIVER CITY PRAGUE www.amazoncourt.cz POPIS PROJEKTU Energeticky úsporná budova s unikátní architekturou v blízkosti centra města. Se sedmi nadzemními podlažími a třemi podzemními podlažími nabízí k pronájmu přibližně 19 800 m2 kancelářského

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Veřejná doprava, Door-to-Door Seamless Mobility v ČR a ITS : Vize a Realita. Roman Srp Trendy evropské dopravy 6.6.2013

Veřejná doprava, Door-to-Door Seamless Mobility v ČR a ITS : Vize a Realita. Roman Srp Trendy evropské dopravy 6.6.2013 Veřejná doprava, Door-to-Door Seamless Mobility v ČR a ITS : Vize a Realita VIZE: cestující ve veřejné osobní dopravě budou mít možnost na jednom místě (nikoliv nutně na jediném) zakoupit univerzální multimodální

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Intenzivní cvičení Taoistické Tai ChiTM vnitřní umění pro zdraví Brno 2014

Intenzivní cvičení Taoistické Tai ChiTM vnitřní umění pro zdraví Brno 2014 Intenzivní cvičení Taoistické Tai ChiTM vnitřní umění pro zdraví Brno 2014 GPS: 49 12'53.39"N; 16 33'41.93"E Pokud jedete z jižního směru od dálnice, sledujte směrovky na Svitavy a k BVV. (Exit 190 z dálnice

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PLZEŇ 2015 Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 Kateřina Bícová, Josef Sklenička Fakulta strojní, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň 30614, E-mail:

Více