Práce přes hranici. Krajská hospodářská komora kraje Vysočina Hospodářská komora Dolního Rakouska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Práce přes hranici. Krajská hospodářská komora kraje Vysočina Hospodářská komora Dolního Rakouska"

Transkript

1 Krajská hospodářská komora kraje Vysočina Hospodářská komora Dolního Rakouska Práce přes hranici Příručka pro přeshraniční poskytování služeb v Rakousku Autoři příspěvků: Gutlederer-Leskovar, Kandlhofer, Kubanek, Nadlinger 3. aktualizované vydání, duben 2011 Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

2 Tato brožura je zdarma. Všechna práva jsou vyhrazena Dotisky, a to i zkrácené, jsou možné pouze s uvedením zdroje a po předchozí domluvě. I přes pečlivou kontrolu veškerých příspěvků této brožury nelze vyloučit chyby a správnost obsahu je tedy bez záruky. Odpovědnost nakladatelství nebo autorů je vyloučena. Impressum Vlastník média, nakladatel, výrobce: WKNÖ, Landsberger Straße 1, 3100 St. Pölten Vydavatel: Mag. Andreas Pircher Autoři: Mag. Erika Gutlederer-Leskovar, Hospodářská komora Dolního Rakouska Dr. Franz Kandlhofer, Hospodářská komora Dolního Rakouska Dr. Peter Kubanek, Hospodářská komora Dolního Rakouska Mag. Benjamin Nadlinger, Hospodářská komora Dolního Rakouska 3. aktualizované vydání, duben 2011 Překlad této brožury do německého jazyka a výtisk české verze zajistila Krajská hospodářská komora kraje Vysočina v rámci projektu 2011: Společně na trhu práce Vysočina Dolní Rakousko,reg. číslo: M00190 Partneři projektu: Krajská hospodářská komora kraje Vysočina Hospodářská komora Dolního Rakouska Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Jihlavě Úřad práce Dolního Rakouska Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

3 OBSAH Práce přes hranici... 6 Úvod... 7 A. Živnostenskoprávní rámcové podmínky Co rozumíme pod pojmem přeshraniční poskytování služeb (volný pohyb služeb a zboží)? Vymezení pojmu volný pohyb služeb - pobočka Vymezení volného pohybu služeb a zboží Je nutný zápis do obchodního rejstříku? Zakládá to povinnost členství v hospodářské komoře? Je nutné mít živnostenské oprávnění? Činnosti vyjmuté z volného pohybu služeb Živnostenskoprávní předpoklady pro poskytování služeb přes hranici Důvody pro zákaz výkonu živnosti, doklad o způsobilosti k výkonu určité profese Zvláštní zkouška prokázání odborné kvalifikace: Adaptační kurs/zkouška způsobilosti Které kroky jsou nezbytné pro řízení? Informace pro příjemce služby Shrnutí B. Zaměstnávání cizinců Vysvětlení pojmů Povolení pro vyslání Pracovní povolení EU-potvrzení o vyslání Kdo je zaměstnavatel z nových" členských zemí? Kdo je zaměstnavatel ze starých" členských zemí? Kdo je zaměstnavatel z třetí země?... 19

4 1.7. Které činnosti patří do neliberalizovaného (chráněného) sektoru? Je nutno rozlišit následující případy vyslání: Vyslání pracovníků podnikem se sídlem v EU popř. státu EHP (s výjimkou Bulharska a Rumunska) Vyslání pracovníků podnikem se sídlem v Bulharsku a Rumunsku Vyslání podnikem se sídlem v třetí zemi Zvláštní předpisy pro stavebnictví Rozlišení mezi vysláním a přenecháváním pracovních sil Kdo je při porušování předpisů na zaměstnávání cizinců právně postižitelný Formuláře a kontaktní adresy: Práce přes hranici, které vykonává podnikatel (bez nasazení pracovníků) C. Sociální pojištění V kterém státě podléhá pracovník sociálnímu pojištění? Jak se provádí prokázání? Jak dlouho důkaz platí? Jak mohou vysílaní pracovníci čerpat výkony zdravotního pojištění v Rakousku? Jaké následky má přechodné pozastavení činnosti během doby vyslání? Která pravidla platí při opětovném vyslání? Formuláře a kontaktní adresy Sociální pojištění pří práci přes hranici vykonávanou podnikatelem osobně (bez nasazení pracovníků) D. pracovní právo Montážní výsada Je nutno před začátkem práce provést její ohlášení? Které podklady musí být k dispozici na pracovišti? Které pokuty hrozí při opomenutí ohlášení popř., pokud nejsou tyto

5 podklady k dispozici na pracovišti? Formuláře a kontaktní adresy Zákon proti mzdovému a sociálnímu dumpingu Kdo smí provádět kontroly? Co rozumíme pod pojmem přináležející základní mzda"? Které pokuty mohou být uděleny? E. Daňové právo Úvod Daň z příjmu Rozsah omezené daňové povinnosti Provádění zdanění Daň ze mzdy Rozsah daňové povinnosti Provádění zdanění Odvody ze mzdy Komunální daň Příspěvek zaměstnavatele do vyrovnávacího fondu pro vyrovnání majetkových ztrát v rodině Příplatek k příspěvku zaměstnavatele Daň z přidané hodnoty Obrat Místo provádění ostatních služeb Daňová sazba daně z přidané hodnoty, osvobození od daně Daňová povinnost a vystavování faktur Vznik daňové povinnosti a splatnost Odpočet DPH na vstupu Ohlašovací povinnost Registrační povinnost pro zahraniční podnikatele Odpočet DPH na vstupu zahraničnímu podnikateli... 49

6 Práce přes hranici Proč je pro Vás tato brožura důležitá: Máte v úmyslu zaměstnávat zahraniční firmy z prostoru EU jako své subdodavatele? Chtěli byste vědět, za jakých předpokladů zahraniční firmy z prostoru EU smějí pracovat v Rakousku? Potřebujete informace, jak a za kterých předpokladů zahraniční subdodavatelské firmy v Rakousku smějí zaměstnávat pracovníky? Tato brožura Vám přináší podrobné a kompetentní informace o všech právních otázkách v oblasti přeshraničního poskytování služeb v Rakousku. Pojednává podrobně o následujících bodech: Živnostenskoprávní rámcové podmínky Zaměstnávání zahraničních pracovníků Sociální pojištění pro vysílané pracovníky a osoby samostatně výdělečně činné Daň z příjmu popř. daň ze mzdy a daň z obratu Brožura se podrobně zabývá právem na svobodné poskytování služeb v zahraničí (tzv. volný pohyb služeb") a objasňuje také, v kterých případech musí být v Rakousku založena pobočka. Vlastní těžiště této brožury však představuje tzv. práce přes hranici", bez toho že by v Rakousku musela být zakládána vlastní pobočka. Detailně je popsáno oznámení, které je v některých případech nutno učinit u Spolkového ministerstva pro hospodářství, rodinu a mládež /Bundesministerium für Wirtschaft, Familie a Jugend/, včetně veškerých s tím spojených nezbytných podkladů a kroků. V následující kapitole je pozornost věnována otázkám vysílání zahraničních pracovníků do Rakouska a příslušnému uplatňovanému právu a otázkám sociálního pojištění včetně příslušných s tím spojených ohlašovacích povinností. Část Daňové právo nadto obsahuje vedle vysvětlení i příklady z praxe. K příslušným bodům jsou uvedeny rovněž kontaktní adresy a odkazy na úřední formuláře. Tato brožura je cenným vodítkem pro všechny, kteří se zabývají přeshraničním poskytováním služeb v Rakousku. 6

7 Úvod Volný pohyb služeb představuje jednu ze základních svobod evropského vnitřního trhu. Opravňuje podnikatele členských zemí EU, a to jak osoby samostatně výdělečné činné, tak i společnosti k přechodnému poskytování přeshraničních služeb v Rakousku. Pod pojmem práce přes hranici se rozumí pouze přechodné a příležitostné provádění objednaných živnostensky prováděných činností zahraničními podnikateli, kteří nemají sídlo ani pobočku v Rakousku. Získávání zakázek a jejich provádění musí být prováděno ze sídla zahraničního podnikatele ve státě, kde má tento podnikatel sídlo firmy. Při práci přes hranici je třeba rozlišovat, zda zahraniční podnikatel využívá pro poskytování služeb svých pracovníků nebo zda vykonává svou činnost v Rakousku podnikatel osobně. A. Živnostenskoprávní rámcové podmínky 1. Co rozumíme pod pojmem přeshraniční poskytování služeb (volný pohyb služeb a zboží)? 1.1. Vymezení pojmu volný pohyb služeb - pobočka Pod přeshraničním poskytováním služeb (práce přes hranici) se rozumí přechodné a příležitostné poskytování služeb v Rakousku podnikem, který má sídlo v jiném členském státě EU/EHP a který zde již vykonává svou činnost (volný pohyb služeb). K těmto podnikům patří na jedné straně osoby samostatně výdělečně činné, které mají občanství EU/EHP a mají své sídlo popř. pobočku v členském státě EU/EHP, ale i společnosti mající své sídlo popř. pobočku v členském státě EU/EHP. Samotní společníci nemusejí být občané EU/EHP. Příklad: Společnost, která provozuje truhlářství se sídlem v České republice, by chtěla v Rakousku provádět jednotlivé zakázky. Společnost se může odvolat na volný pohyb služeb, a sice zcela nezávisle na tom, jaké občanství mají její společníci. 7

8 Znakem pro přeshraniční poskytování služeb je přechodná a příležitostná samostatná činnost zahraničního podniku v Rakousku. Oba znaky se musejí vyskytovat společně. Jestli je charakter poskytování služeb přechodný a příležitostný, je nutno posoudit v každém jednotlivém případě. Hodnotícími kritérii jsou doba trvání, četnost, pravidelnost poskytování a kontinuita poskytování služeb. O přeshraniční poskytování služeb se nejedná tehdy, pokud by zahraniční podnik vyhledával systematicky nebo jako hlavní těžiště své činnosti možnost práce v Rakousku. Pokud podnik získává převážně zakázky, které jsou prováděny v Rakousku, nemůže být řeči ani o přechodné, ani o příležitostné přeshraniční činnosti, v tomto případě by bylo nutno si v Rakousku založit pobočku, protože tato činnost již nenaplňuje znaky volného pohybu služeb. Z ekonomického hlediska tedy hovoříme o přeshraničním poskytování služeb tehdy, pokud tyto jsou v poměru k celkovému objemu činnosti, měřeno průměrným ročním obratem v podřízeném postavení. Pozor! Pokud se pro provádění činností založí v Rakousku dceřiná společnost popř. pobočka (tyto je nutno nechat zapsat do obchodního rejstříku), mluvíme v tomto případě již o pobočce", na kterou se vztahují právní předpisy vztahující se na zakládání poboček a nevztahovaly by se tedy na ni směrnice o přeshraničním poskytování služeb, které jsou tématem této brožury. O pobočku se ještě nejedná tehdy, pokud si podnik poskytující službu zřídí v Rakousku infrastrukturu potřebnou pro výkon těchto činností. V rámci poskytování přeshraničních služeb je tedy přípustné zřizování např. kontaktních kanceláří, kanceláří na stavbě,..." vázaných na místo podnikání za účelem organizace při realizaci služeb včetně zařízení péče o zákazníka. Příklad: Podnik se sídlem na Slovensku chce v Rakousku realizovat jednotlivé zakázky. Na stavbě si k tomu zřídí přechodně kancelář, která má za úkol provádět koordinaci prací. Podnik se v tomto ohledu může odvolávat na volný pohyb služeb. Pokud by však tato stavební kancelář sloužila pro aktivní získávání dalších zakázek v Rakousku, nejednalo by se zde již o volný pohyb služeb a podnik by si v Rakousku musel zřídit vlastní pobočku. 8

9 1.2. Vymezení volného pohybu služeb a zboží O přeshraniční poskytování služeb se nejedná u provádění obchodních činností získávání zakázek na obchod se zbožím a dodávky zboží. Dodávky zboží od obchodníků nebo výrobců do Rakouska nepodléhají žádnému omezení živnostenskoprávního charakteru (volný pohyb zboží). Služby, které jsou v bezprostřední souvislosti s dodávkou zboží (např. montáž) jsou však přípustné pouze v rámci vedlejších práv ( 32 živnostenského řádu) a musí být dodrženo pravidlo jejich menšího objemu. V této souvislosti je však nutno dodržovat směrnice živnostenského řádu především s ohledem na příslušná vyhrazená práva (např. pro optiky, optiky pracující s kontaktními čočkami,...). 2. Je nutný zápis do obchodního rejstříku? Pro poskytování přeshraničních služeb v Rakousku není požadován zápis do obchodního rejstříku. Je tomu právě proto, že firma v Rakousku nemá své sídlo. Pokud však v Rakousku bude zřízeno obchodní zastoupení, pobočka nebo dceřiná společnost, ze které budou vykonávány živnostenské činnosti, mluvíme zde pak o pobočce". Pro založení pobočky nebo dceřiné společnost pak je nutný odpovídající zápis do obchodního rejstříku v místě sídla dceřiné společnost nebo pobočky. 3. Zakládá to povinnost členství v hospodářské komoře? Protože při přeshraničním poskytování služeb není zřizována pobočka (k tomu viz kapitola 1. a 2.), nemusí být živnostenské oprávnění (viz kapitola 4.), Přeshraniční poskytování služeb v rámci volného pohybu služeb tedy nezakládá členství v hospodářské komoře nebo jejích oborových organizacích. Proto se tedy neprovádí registrace u hospodářské komory. 4. Je nutné mít živnostenské oprávnění? Pro poskytování přeshraničních služeb v Rakousku není nutné mít rakouské živnostenské oprávnění ve smyslu přihlášení se u příslušného živnostenský úřadu. Takovéto ohlášení živnosti je nutné pouze tehdy, pokud se nejedná o přeshraniční poskytování služeb, ale o pevné sídlo podnikání v Rakousku (pobočka). Jinými slovy; pokud je v Rakousku založeno sídlo firmy (sídlo nebo pobočka), ze kterého je vykonávané živnostenské podnikání, musí k tomu u živnostenského úřadu v místě sídla podniku (okresní hejtmanství popř. magistrát) existovat odpovídající živnostenské 9

10 oprávnění. Pokud však jsou služby poskytovány ze zahraničí, a v Rakousku jsou jen vykonávány, pak není živnostenské oprávnění požadováno. Kdy se jedná o takovéto poskytování přeshraničních služeb a kdy se jedná o založení pobočky, (která vede k nutnosti ohlášení živnosti), bylo popsáno v kapitole 1., Toto ale neznamená, že nejsou třeba vůbec žádné úřední kroky. V mnoha případech je totiž přeshraniční poskytování služeb třeba předem nahlásit u Bundesministerium für Wirtschaft, Familie a Jugend /Spolkové ministerstvo pro hospodářství, rodinu a mládež/, Živnostenský řád (GewO) zde hovoří o přechodném přeshraničním poskytování služeb v rámci volného pohybu služeb," na které se vztahují zákonné směrnice 373a GewO /živnostenského řádu/. 5. Činnosti vyjmuté z volného pohybu služeb Následující živnostensky prováděné služby vůbec nesmějí být poskytovány přeshraničně (a jsou také vyjmuty z příslušných směrnic EU): kominíci oprava předmětů a zařízení, které jsou zařazeny pod skupinu vojenských zbraní Zatímco se u vojenských zbraní jedná o politický zájem (státní bezpečnost) a zvláštní nebezpečí, jsou kominíci vyjmuty proto, že zastávají i úřední funkci. 6. Živnostenskoprávní předpoklady pro poskytování služeb přes hranici I když není požadováno žádné místně příslušné živnostenské oprávnění, je nutno dodržovat předpisy obsažené v živnostenském řádu /GewO/ Důvody pro zákaz výkonu živnosti, doklad o způsobilosti k výkonu určité profese Firma z členského státu EU popř. EHP smí v Rakousku provozovat živnostenskou činnost za stejných předpokladů jako tuzemci. Toto platí i pro důvody pro zákaz výkonu činnosti popř. odejmutí živnostenského oprávnění podle živnostenského řádu, jako např. záznam v trestním rejstříku pro podvodný úpadek záznam v trestním rejstříku odsouzení pro jiné trestné činy, přesahující 3 měsíce odmítnutí insolvenčního návrhu nebo zrušení insolvenčního řízení z důvodů nedostatku konkursní podstaty. To platí i tehdy, pokud je jeden z těchto důvodů pro zákaz výkonu živnosti uplatňován v zahraničí. 10

11 Předložení dokladu o způsobilosti k výkonu určité profese (např. mistrovská zkouška) u přeshraničních služeb však není požadováno tehdy, když je živnostensky provozovaná činnost v zemi původu zařazena jako živnost vázaná (pokud je tedy v zemi původu vyžadován doklad o způsobilosti k výkonu určité profese) nebo když poskytovatel služeb samostatně provozoval živnost v zemi původu minimálně 2 roky (a to v průběhu 10 přeshraničnímu poskytování služeb bezprostředně předcházejících roků) Zvláštní zkouška prokázání odborné kvalifikace: Adaptační kurs/zkouška způsobilosti V některých případech je nutné i když není nutný doklad o způsobilosti k výkonu určité profese - zvláštní přezkoušení odborné kvalifikace prováděné Bundesministerium für Wirtschaft, Familie a Jugend (BMWFJ). Toto se týká následujících rakouských živností: Oční optika (řemeslo) Bandážista; ortopedický technik; výroba korzetů (sdružené řemeslo) Stavitel, studnař Řezání a vrtání do betonu (dílčí řemeslo) zemní práce (dílčí řemeslo) Pohřebnictví Chemické laboratoře Drogisté Elektrotechnika Výroba kosmetických artiklů Výroba pyrotechnických výrobků jakož i zápalných látek a ostatních trhavin, které nepodléhají zákonu o střelných zbraních a výbušninách a obchodu s nimi (pyrotechnická firma) Pedikúra Plynárenská a sanitární technika Odvápňování boilerů (dílčí řemeslo) Sklenář, obkladač a brusič plochého skla; brusič a zušlechťovač dutého skla; foukač skla a výroba skleněných instrumentů (sdružené řemeslo) Autosklenář (dílčí řemeslo) Kamnář (řemeslo) Výroba léčiv a jedů a velkoobchod s léčivy a jedy 11

12 Výroba a úprava jakož i pronajímání zdravotnických produktů, pokud tyto činnosti nespadají pod jiné vázané živnosti a obchod s nimi jakož i pronajímání zdravotnických produktů Naslouchadla (řemeslo) Kontaktní čočky Kosmetické služby Modelování nehtů (nehtové studio); (dílčí řemeslo) Automechanik; karosář včetně karosářského klempíře a lakýrníka karoserií (sdružené řemeslo) Zabudování rádií, telefonů a poplašných zařízení do motorových vozidel (dílčí řemeslo) Životní a sociální poradenství Masáže Ortopedický obuvník (řemeslo) Deratizátoři (řemeslo) Bezpečnostní služby (profese detektiv, služby ostrahy) Trhací práce Kamenický mistr včetně výroby umělého kamene a terasa Projekční kanceláře (poradenští inženýři) Činnost v oblasti zbraní (puškař) včetně obchodu se zbraněmi (u vojenských zbraní a munice není možné žádné přeshraniční poskytování služeb!) Zubní technik (řemeslo) Tesař Tento seznam může být v případě potřeby doplněn i o další živnosti. Dosud se to však nestalo. Pokud by tyto živnosti měly být vykonávány přeshraničně, musí to poskytovatel služeb před započetím své činnosti v Rakousku oznámit BMWFJ. BMWFJ může v závislosti na příslušné kvalifikaci poskytovateli služeb předepsat adaptační kurs nebo zkoušku způsobilosti. Ministerstvo musí v každém jednotlivém případě prověřit, jestli je nutné se obávat v důsledku nedostatečného prokázání odborné kvalifikace poskytovatele služeb závažného poškození veřejného zdraví nebo bezpečnosti nebo závažného poškození zdraví nebo bezpečnosti příjemce služby. Pokud není třeba se takovéhoto poškození obávat, je nutno to poskytovateli služeb sdělit během nejvýše měsíční lhůty po dojití oznámení. Tato lhůta začíná běžet, až když byly předloženy úplné veškeré požadované podklady. Pokud neexistují pochybnosti, je přeshraniční poskytování služeb přípustné od dojití této žádosti. Pokud by bylo třeba se obávat újmy, může být předepsána zkouška způsobilosti nebo adaptační kurs. Pro předepsání zkoušky způsobilosti nebo adaptačního kursu má BMWFJ 12

13 měsíční lhůtu. Pak je stanovena další měsíční lhůta pro absolvování zkoušky způsobilosti nebo adaptačního kursu. Pokud BMWFJ tuto lhůtu zmešká nebo pokud zkouška způsobilosti popř. adaptační kurs nemohl být během této lhůty uspořádán, smí být přeshraniční služba provedena. Prodloužení lhůty ze strany BMWFJ na dva měsíce je však možné. Pokud bude toto prodloužení lhůty stanoveno, poskytování přeshraniční služby smí být započato až po uplynutí této dvouměsíční lhůty. Pokud Spolkové ministerstvo pro hospodářství, rodinu a mládež /BMWFJ/ v průběhu těchto lhůt vůbec nebude reagovat, je tato služba automaticky schválena. Pokud se však ukáže, že zákonné předpoklady skutečně nebyly splněny (viz obzvláště bod 6.1.), je však možno ji zakázat úředním rozhodnutím. Detaily k řízení viz bod Které kroky jsou nezbytné pro řízení? Volná živnost v Rakousku Pokud se při přeshraničním poskytování služeb jedná v Rakousku o volnou živnost (tedy živnost bez dokladu o způsobilosti k výkonu určité profese), není nutné předchozí oznámení o zamýšlených službách. Služby se smějí vykonávat bez předchozích úředních kroků. Přitom je však nutno dbát na to, aby při poskytování služeb byly dodržovány všechny rakouské právní předpisy. Toto platí i pro důvody pro odejmutí živnostenského oprávnění jako např. záznam v trestním rejstříku pro podvodný úpadek záznam v trestním rejstříku odsouzení pro jiné trestné činy, přesahující 3 měsíce odmítnutí insolvenčního návrhu nebo zrušení insolvenčního řízení z důvodů nedostatku konkursní podstaty. V tomto případě musí živnostenský úřad poskytování služeb (jak pro vázané tak i volné živnosti) zakázat. Poskytování služeb je v takovémto případě nepřípustné. Pokud služby budou i přesto poskytovány, platí to za neoprávněné provozování živnosti. To znamená, že mohou být uplatněna veškerá úřední opatření živnostenského řádu nebo donucovací prostředky správně trestního zákona až po zabavení pracovních prostředků a materiálů, Vázaná živnost v Rakousku Jedná-li se při přeshraničním poskytování služeb v Rakousku o vázanou živnost (tedy o živnost s dokladem o způsobilosti k výkonu určité profese), je nutno zamýšlené provádění služeb před jejich započetím provádění písemně oznámit Spolkovému ministerstvu pro hospodářství, rodinu a mládež 13

14 Kontakt: Bundesministerium für Wirtschaft, Familie a Jugend, 1/9 živnostrechtsvollziehung, 1011 Wien, Stubenring 1, Telefon: +43(0)1/ , Fax: +43(0)1/ , Pokud se jedná o podnikatele jako fyzickou osobu (OSVČ), je nutno přiložit následující přílohy v originále nebo jako ověřené kopie. U dokumentů, které nejsou v německém jazyce, je nutno připojit rovněž ověřený překlad: Prokázání státní příslušnosti k členskému státu EU nebo smluvnímu státu EHP Osvědčení podle článku 7 odst. 2 písm. b směrnice 2005/36/ES ( EU-osvědčení") příslušného úřadu nebo Úředního místa domovského členského státu o oprávnění k výkonu povolání poskytovatele služby Prokázání odborné kvalifikace Potvrzení o dosavadní činnosti v živnosti U bezpečnostních služeb (detektiv z povolání, ostraha), činnost v oblasti zbraní a zřizování zabezpečovacích systémů: výpisy z trestního rejstříku majitele živnosti a vysílaných pracovníků Pokud je poskytovatel služeb právnická osoba (společnost), je nutno předložit následující dokumenty: Přílohy ohledně poskytovatele služeb (právnická osoba popř. společnost): Osvědčení podle článku 7odst. 2 písm. b směrnice 2005/36/EG ( EU-osvědčení") příslušného úřadu nebo Úředního místa domovského členského státu o oprávnění k výkonu povolání poskytovatele služby Potvrzení o dosavadní činnosti v živnosti Výpis z obchodního rejstříku Přílohy týkající se odpovědného zákonného zástupce poskytovatele služeb: Prokázání občanství Prokázání odborné kvalifikace Při živnostech bezpečnostní služby", živnosti v oblasti zbraní" a montování bezpečnostních systémů" jsou kromě toho třeba výpisy z trestního rejstříku odpovědných zákonných zástupců a vysílaných pracovníků. Spolkové ministerstvo pro hospodářství, rodinu a mládež pak prověří na základě podkladů, zda jsou dány všeobecné předpoklady pro výkon živnosti (důvody pro zákaz výkonu živnosti, odpadnutí dokladu o způsobilosti k výkonu určité profese; existence 14

15 podniku v zemi původu; viz bod 6.1.) a jestli musí být předepsán adaptační kurs popř. zkouška způsobilosti (viz bod 6.2.). BMWFJ má nyní měsíční lhůtu pro učinění následujících rozhodnutí (přičemž BMWFJ může jednoměsíční lhůtu prodloužit na dva měsíce): BMWFJ zakáže poskytování služeb, protože nebyly splněny zákonné předpoklady: Služba nesmí být vykonávána, BMWFJ sdělí ve lhůtě jednoho měsíce od předložení oznámení, že jsou předložené podklady neúplné: požadované podklady musejí být dodány dodatečně. Pokud se toto nestane, není možno započít s prováděním výkonů BMWFJ ve lhůtě jednoho měsíce od předložení veškerých podkladů vůbec nereaguje: Pokud byly předloženy veškeré a úplné podklady, smí být služba po uplynutí jednoho měsíce poskytována. BMWFJ prodlouží během jednoho měsíce lhůtu na dvouměsíční, v době prodloužení ale nereaguje; Pokud byly předloženy veškeré a úplné podklady, smí být služba po uplynutí dvouměsíční lhůty poskytována. BMWFJ oznámí během jednoho měsíce (popř. do dvou měsíců v případě prodloužení lhůty) od úplného předložení veškerých podkladů, že proti poskytování přeshraničních služeb nejsou žádné námitky: Služby se smí po dojití tohoto sdělení poskytovat. BMWFJ během jednoho měsíce od úplného předložení veškerých podkladů formou úředního rozhodnutí předepíše (popř. do dvou měsíců v případě prodloužení lhůty), že je během dalšího měsíce po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí absolvovat adaptační kurs popř. doplňkovou zkoušku: Služba smí být prováděna teprve po absolvování adaptační kursu popř. doplňkové zkoušky. Pokud to není vinou BMWFJ během stanovené měsíční lhůty umožněno, smí být služba prováděna. Oprávnění pro poskytování přeshraničních služeb platí vždy jeden rok, je tedy třeba každý rok znovu přeložit veškeré podklady a obnovit jej. Tip! Formuláře a veškeré požadované podklady a důkazy najdete na webové stránce Spolkového ministerstva pro hospodářství, rodinu a mládež: I Unternehmen I Gewerbe I Gewerbeausübung durch Unternehmen aus anderen EU/EWR-státen I Formular(e) Anzeige grenzüberschreibender Dienstleistungen /Formuláře: Oznámení přeshraničního poskytování služeb/ Oprávněné poskytovatele přeshraničních služeb zveřejní BMWFJ s uvedením příjmení (firmy), křestního jména, adresy pobočka v zemi původu, případné další kontaktní adresy a 15

16 dalších rakouských kontaktních údajů a prováděných činností na internetu v tzv. Rejstříku služeb" (http: / /dir.bmwfj.gv.at) Informace pro příjemce služby Pokud se jedná o živnost, na kterou se nevztahuje zvláštní zkouška na prokázání kvalifikace předepsaná BMWFJ (bod 6.2.; tedy i u volných živností!), je nutno příjemci služby před uzavřením smlouvy písemně předložit následující údaje: v každém případě číslo zápisu do obchodního nebo jiného druhu podnikatelského rejstříku vždy jméno a adresa příslušného orgánu státního dozoru vždy údaj o příslušném profesním sdružení nebo srovnatelné organizaci profesní označení nebo prokázání vzdělání a údaj o členském státu EU, ve kterém byla kvalifikace získána DIČ /UID-Nummer/ Údaje o existenci pojistné ochrany popř. pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám při výkonu povolání Pokud tato informační povinnost nebude splněna, může BMWFJ poskytování této služby zakázat. 7. Shrnutí Pro přeshraniční poskytování služeb není nutný ani zápis do obchodního rejstříku ani ohlášení živnosti v místě provozování. V Rakousku smějí být přeshraničně provozovány volné živnosti bez úředního oznámení. Živnostenský úřad však může jejich provozování zakázat. Vázanou živnost je nutno v Rakousku před započetím poskytování služeb nahlásit u BMWFJ, které má měsíční lhůtu na rozhodnutí, při prodloužení pak musí rozhodnout během dvou měsíců. Doklad o způsobilosti k výkonu určité profese není požadován, pokud je činnost v zemi původu rovněž vedena jako vázaná živnost, nebo pokud byla v průběhu posledních deseti let po dobu dvou let samostatně vykonávána. Při určitých živnostech může BMWFJ předepsat adaptační kurs nebo zkoušku způsobilosti. Tato musí být složena popř. absolvována během jednoho měsíce po jejím právoplatném nařízení. 16

17 B. Zaměstnávání cizinců Pokud chce podnikatel, který nemá sídlo firmy v Rakousku pro splnění svých smluvních povinností, zvláště pak smlouvy o dílo, přechodně nasadit své pracovníky na práci v Rakousku, hovoříme o vysílání pracovníků. Zákonem o přechodném období při rozšíření EU v roce 2004 Rakousko využilo možnosti sjednání přechodné úpravy pro vysílání zahraničních pracovníků na práci do Rakouska. Tato přechodné lhůta týkající se nově přistoupivších členských států, které přistoupili k EU v roce 2004 (viz k tomu kapitola 1.4.) uplynula k datu Omezení pro pracovníky z těchto nových členských zemí tedy od tohoto okamžiku pozbyla platnosti. Pro občany z Rumunska a Bulharska platí tato omezení na základě směrnice o přechodném období však až do a počítá se s jeho dalším prodloužením o dva roky, tedy nejpozději do Ve smyslu přechodné úpravy se ohledně vyslání zahraničních pracovníků do Rakouska z Rumunska a Bulharska rozlišuje mezi liberalizovanými a neliberalizovanými (chráněnými) obory činností. Je třeba rozlišovat a rozdílně i posuzovat následující varianty vyslání: vyslání podnikem se sídlem v EU popř. státě EHP (s výjimkou Bulharska a Rumunska), vyslání podnikem se sídlem v Bulharsku nebo Rumunsku, vyslání podnikem se sídlem v třetí zemi. U těchto tří variant pak hraje roli, zda se u vysílaných pracovníků jedná o státní příslušníky členských států EU popř. států EHP (s výjimkou Rumunska nebo Bulharska), rumunské a bulharské státní příslušníky nebo příslušníky třetích zemí Pozor! Státní příslušnost vysílajícího zaměstnavatele nemusí být nutně shodná se státní příslušností vysílaných pracovníků. Vyslání pracovníků může být buď bez povinnosti pracovního povolení, nebo se na něj vztahuje povinnost získat pracovní povolení. Existují následující druhy povolení k vysílání pracovníků: Povolení k vyslání, Pracovní povolení EU-potvrzení o vyslání. 17

18 1. Vysvětlení pojmů 1.1. Povolení pro vyslání V kterých případech je nutno získat povolení pro vyslání? Povolení k vyslání je požadováno, pokud je do Rakouska vysílán Bulhar, Rumun nebo příslušník třetí země, vyslání provádí podnik se sídlem v Bulharsku nebo Rumunsku v neliberalizovaném odvětví (viz k tomu kapitola 1.7.) popř. podnik se sídlem v třetí zemi, práce, které jsou předmětem vyslání, netrvají déle než 6 měsíců, Bulhar, Rumun, nebo příslušník třetí země není do Rakouska vysílán na dobu delší než 4 měsíců Pracovní povolení Kdy je nutno si obstarat si pracovní povolení? Pracovní povolení je požadováno, pokud je do Rakouska vysílán Bulhar, Rumun nebo příslušník třetí země, vyslání provádí podnik se sídlem v Bulharsku nebo Rumunsku v neliberalizovaném odvětví (viz k tomu kapitola 1.7.) popř. podnik se sídlem v třetí zemi, vyslání pro výkon prací bude trvat déle než 6 měsíců nebo pokud bude příslušný bulharský nebo rumunský občan či příslušník třetí země do Rakouska vysílán na dobu přesahující 4 měsíce EU-potvrzení o vyslání EU-potvrzení o vyslání potvrzuje, že vyslání splňuje zákonné požadavky. Přitom se jedná o potvrzení, při kterém není prováděno prověřování trhu práce. Toto také představuje největší rozdíl vzhledem k povolení pro vyslání popř. k pracovnímu povolení, která mohou být udělena jen tehdy, pokud by jejich udělením nebyl ohrožen nebo omezen rakouský trh práce. Kdy je nutné EU-potvrzení o vyslání : EU-potvrzení o vyslání je požadováno, pokud je do Rakouska vysílán Bulhar, Rumun nebo příslušník třetí země, 18

19 vyslání provádí podnik se sídlem v některém ze států EU popř. EHP (s výjimkou Bulharska a Rumunska) popř. podnikem se sídlem v Bulharsku nebo Rumunsku v liberalizovaném odvětví (viz k tomu kapitola 1.7.). 1.4 Kdo je zaměstnavatel z nových" členských zemí? Zde se jedná o podnik, který má své sídlo v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, Slovinsku, Estonsku, Lotyšsku, Litevsku (všech států, které v roce 2004 přistoupily k EU), jakož i v Rumunsku a Bulharsku (přistoupily k EU v roce 2007) Kdo je zaměstnavatel ze starých" členských zemí? Zde se jedná o podniky, jejichž sídlo je v Belgii, Itálii, Švédsku, Dánsku, Německu, Lucembursku, Španělsku, Finsku, Francii, Řecku, Irsku, Portugalsku, Velké Británii nebo Nizozemsku Kdo je zaměstnavatel z třetí země? Zde se jedná o podnik, který má své sídlo v zemi, která není členským státem Evropské Unie nebo Evropského hospodářského prostoru Které činnosti patří do neliberalizovaného (chráněného) sektoru? Jestli je u vysílání pracovníků potřeba získat povolení k vyslání, EU-potvrzení o vyslání nebo pracovní povolení", závisí také na tom, zda je vysílající podnik činný v chráněném nebo liberalizovaném (nechráněném) odvětví. K chráněným, tedy neliberalizovaným oborům patří: zahradnické služby, zpracování a opracování přírodních kamenů hlídací a bezpečnostní služba, úklidové služby, služby domácí péče, sociální služby, stavebnictví včetně příbuzných oborů, výroba ocelových konstrukcí a konstrukcí z lehkých kovů (stavba hal, ne však strojírenských zařízení popř. výrobních linek). 19

20 Pozor! Ve stavebnictví a pro pomocnou stavební výrobu platí zvláštní směrnice! K tomu viz kapitola 2.4.! Všechny ostatní činnosti firmy přináleží k liberalizovaným oborům (nechráněným), přičemž při jejich zařazení není rozhodující živnostenské oprávnění takovéhoto podniku, ale konkrétně vykonávaná činnost! 2. Je nutno rozlišit následující případy vyslání: Veškeré případy vyslání jsou vyčísleny a zvlášť znázorněny na základě následujícího rozdělení. Závisí vždy na daném konkrétním případě, zda je třeba pro zaměstnávání cizinců pracovní povolení, popř. jaký druh Vyslání pracovníků podnikem se sídlem v EU popř. státu EHP (s výjimkou Bulharska a Rumunska) Vysílá-li podnik se sídlem v EU popř. státě EHP (s výjimkou Bulharska a Rumunska) občany EU popř. států EHP (s výjimkou Bulharska a Rumunska) jako své pracovníky do Rakouska, není pro toto vyslání třeba pracovní povolení, povolení pro vyslání ani EU-potvrzení o vyslání. Vysílá-li podnik se sídlem v EU popř. státě EHP (s výjimkou Bulharska a Rumunska) občany Bulharska nebo Rumunska nebo příslušníky třetí země jako své pracovníky do Rakouska, je pro toto vyslání nutné EU-potvrzení o vyslání. Rozlišení na liberalizovaná a neliberalizovaná odvětví se neprovádí. Pozor! Příslušníci třetí země potřebují navíc právní titul pobytu. Příklad: Český podnik vysílá pracovníka s rumunským občanstvím do Rakouska. Řešení: Český podnik potřebuje EU-potvrzení o vyslání. 20

21 2.2. Vyslání pracovníků podnikem se sídlem v Bulharsku a Rumunsku Vysílá-li podnik se sídlem v Bulharsku nebo Rumunsku občany členských zemí EU popř. států EHP (s výjimkou Bulharska a Rumunska) jako své pracovníky do Rakouska, není pro toto vyslání třeba pracovní povolení, povolení pro vyslání ani EU-potvrzení o vyslání. Vysílá-li podnik se sídlem v Bulharsku nebo Rumunsku občany Bulharska nebo Rumunska nebo příslušníky třetích zemí jako své pracovníky do Rakouska, je kvůli omezenému volnému pohybu služeb třeba prověřit, zda poskytování služeb nespadá do chráněného odvětví. V liberalizovaném, tedy nechráněném odvětví, stačí EU-potvrzení o vyslání, Pozor! příslušník třetí země potřebují navíc právní titul pobytu. V chráněném, tedy neliberalizovaném oboru je požadováno povolení k vyslání, pokud celkový projekt, který je důvodem pro vyslání pracovníků, není delší než šest měsíců a zaměstnávání jednotlivých pracovníků nepřesahuje čtyři měsíce. Pracovní povolení je nutné, pokud celkový projekt, který je důvodem pro vyslání pracovníků, přesahuje šest měsíců nebo zaměstnávání jednotlivých pracovníků přesahuje trvání čtyř měsíců. Pozor! příslušník třetí země potřebují navíc právní titul pobytu Vyslání podnikem se sídlem v třetí zemi Vysílá-li podnik se sídlem v třetí zemi občana z EU- popř. států EHP (s výjimkou Bulharska a Rumunska) jako své pracovníky do Rakouska, není pro toto vyslání třeba pracovní povolení, povolení pro vyslání ani EU-potvrzení o vyslání. Vysílá-li podnik se sídlem v třetí zemi občany Bulharska nebo Rumunska nebo příslušníky třetích zemí jako své pracovníky do Rakouska, je požadováno povolení k vyslání, pokud celkový projekt, který je důvodem pro vyslání pracovníků, není delší než šest měsíců a zaměstnávání jednotlivých pracovníků nepřesahuje čtyři měsíce. 21

22 Pracovní povolení je nutné, pokud celkový projekt, který je důvodem pro vyslání pracovníků, přesahuje šest měsíců nebo zaměstnávání jednotlivých pracovníků přesahuje čtyři měsíce. Rozlišení na liberalizovaná a neliberalizovaná odvětví se neprovádí Zvláštní předpisy pro stavebnictví Je-li do Rakouska vysílán občan EU popř. státu EHP (s výjimkou Bulharska a Rumunska) občany členských zemí EU popř. států EHP (s výjimkou Bulharska a Rumunska), není pro toto vyslání ani ve stavebnictví třeba pracovní povolení, povolení pro vyslání ani EUpotvrzení o vyslání. Vysílá-li podnik se sídlem v EU popř. státě EHP (s výjimkou Bulharska a Rumunska) občany Bulharska nebo Rumunska nebo příslušníky třetích zemí do Rakouska, je i ve stavebnictví pro toto vyslání požadováno EU-potvrzení o vyslání. Ve všech ostatních případech vyslání je v tomto oboru nutné pracovní povolení. Povolení k vyslání nemůže být ve stavebnictví uděleno. 3. Rozlišení mezi vysláním a přenecháváním pracovních sil Toto rozlišení v praxi způsobuje často velké potíže! Kdy mluvíme o přenechávání pracovních sil? O přenechávání pracovních sil mluvíme tehdy, pokud není vyráběno dílo, které by se lišilo od produktů, služeb a polotovarů objednatele díla, a které by bylo možno přičíst zhotoviteli je práce prováděna převážně nářadím a materiálem objednatele díla, jsou nasazení pracovníci organizačně začleněni do provozu objednatele díla a/nebo podléhají jeho pracovnímu a odbornému dozoru nebo zhotovitel neručí za úspěch pracovní výkonu. Při přenechávání bulharských a rumunských státních příslušníků popř. příslušníků třetí země musí podnik, který je v tuzemsku zaměstnává, vždy žádat o pracovní povolení. Pokud by spolupráce (plánovaná jako vyslání) mezi rakouským zákazníkem a zahraničním zhotovitelem měla být posuzována jako přenechávání pracovních sil a měly by tím být porušovány zákonné směrnice vztahující se na sociální pojištění popř. zaměstnávání cizinců, hrozí zde úřední postih. Vymezení mezi vysláním a přenecháváním se provádí na základě skutečného ekonomického obsahu a ne na základě vnější formy (smlouvy). 22

23 4. Kdo je při porušování předpisů na zaměstnávání cizinců právně postižitelný Kdo zaměstnává cizince bez požadovaných povolení (povolení k vyslání, pracovní povolení), dopouští se správního přestupku, na který se vztahují vysoké peněžité pokuty, při neoprávněném zaměstnávání až ,- a v případě opakování až ,-. Nepovolené zaměstnávání cizinců může mít za následek i vyloučení z veřejných zakázek. Právně postižitelný tuzemský podnikatel, který využíval práce vysílaných cizinců pro vykonání svého díla! 5. Formuláře a kontaktní adresy: Příslušné formuláře žádostí najdete pod KIAB/ZentraleVerwal-tungs_7822/_start.htm 6. Práce přes hranici, které vykonává podnikatel (bez nasazení pracovníků) Pokud podnikatel provádí službu osobně, není vyžadováno pracovní povolení. Tato skutečnost nemůže být, protože zde neexistuje vysílající zaměstnavatel, formálně označována jako vyslání. Zda se jedná o samostatnou výdělečnou činnost, se řídí podle skutečného ekonomického obsahu vykonávané činnosti, a ne na základě její vnější formy (smlouvy). Samostatná výdělečná činnost na základě smlouvy o dílo (zakázky) proto může být při podrobnějším prověření z hlediska pracovně právního i klasifikována jako činnost, která má povahu zaměstnaneckého poměru a vztahuje se na ni tedy pracovní povolení (například začlenění do nadřízeného podniku, pokud neexistují žádné vlastní pracovní prostředky nebo vlastní provozovna). C. Sociální pojištění V první řadě je nutno prověřit, zda lze nasazení pracovníků na práci v zahraničí vůbec považovat za vyslání". O vyslání se z hlediska sociálního pojištění jedná tehdy, pokud existuje i během nasazení v zahraničí pracovně právní vazba ve vztahu k vysílajícímu zaměstnavateli (disciplinární pravomoc, výplata mezd, ručení vysílajícího zaměstnavatele), existuje zaměstnávání v zemi sídla před i po vyslání a 23

24 zaměstnavatel vykonává svou obchodní činnost běžně ve státě, ve kterém se nachází sídlo firmy (min. 25% obratu ve státě, ve kterém se nachází sídlo firmy). 1. V kterém státě podléhá pracovník sociálnímu pojištění? Pokud se jedná, o vyslání do členských států EU popř. států EHP zůstává povinnost sociálního pojištění ve státě, ve kterém se nachází sídlo firmy, pokud doba vyslání nepřesáhne max. 2 roky. V zemi, kde je pracovník nasazen, nevzniká povinnost sociálního pojištění. I přes praktický výkon povolání v jiném členském státě zůstávají v platnosti předpisy toho státu, z jehož území je pracovník do jiného členského státu vysílán. Přesáhne-li doba trvání vyslání dva roky, přechází povinnost sociálního pojištění vždy okamžitě do země nasazení. 2. Jak se provádí prokázání? Důkaz, že povinnost sociálního pojištění nadále existuje ve vysílajícím státě, se provádí prostřednictvím jednotného EU formuláře A 1. Tento formulář vystavuje zdravotní pojišťovna ve vysílajícím státě a slouží pro žádost o pracovní povolení/povolení k vyslání popř. EU-potvrzení o vyslání nebo při kontrolách v zemi, kde je činnost vykonávána. 3. Jak dlouho důkaz platí? Důkaz platí nejvýš 24 měsíců. Pokud je od začátku jasné, že vyslání bude delší než 24 měsíců, nebo pokud se po uplynutí prvních 24 měsíců ukáže, že doba vyslání přesáhne 24 měsíců, existuje možnost zažádat si u Spolkového ministerstva práce, sociálních věcí a ochrany spotřebitelů o výjimku pro celou dobu pobytu popř. pro dobu prodloužení vyslání. Tyto výjimky jsou zpravidla poskytovány na celkovou dobu, která nepřesáhne 5 let. 4. Jak mohou vysílaní pracovníci čerpat výkony zdravotního pojištění v Rakousku? Pracovníci vyslaní do Rakouska mají nad ošetření v případu nouze navíc nárok na veškeré požadované výkony lékařské péče. Úhrada jejích nákladů probíhá přímo mezi zdravotními pojišťovnami zúčastněných států EU, Jako důkaz nároku potřebují vysílaní pracovníci buď Evropskou kartu zdravotního pojištění (nezaměnit s rakouskou E-Card) nebo formulář E 111 AT. 24

25 5. Jaké následky má přechodné pozastavení činnosti během doby vyslání? Přechodné přerušení činnosti během doby vyslání nepředstavuje přerušení vyslání, které by zakládalo jeho odpovídající prodloužení o dobu přerušení. Důvod přerušení přitom není relevantní. V úvahu přichází např. nemoc, dovolená nebo kursy u vysílajícího podniku. Doba vyslání končí i nadále v původně plánovaném termínu. 6. Která pravidla platí při opětovném vyslání? Pokud by při opětovném vyslání pracovníků do Rakouska mělo být opět uplatněno sociální pojištění vysílajícího státu, může se další vyslání uskutečnit teprve po dvou měsících po skončení předchozí doby vyslání. Naproti tomu při bezprostředně po sobě následujícím vyslání pracovníka do různých členských států je nadále uplatňováno právo sociálního pojištění vysílající země EU. 7. Formuláře a kontaktní adresy 8. Sociální pojištění pří práci přes hranici vykonávanou podnikatelem osobně (bez nasazení pracovníků) Podnikatelé, kteří svou činnost vykonávají po omezenou dobu (nejvýš 24 měsíců) v pouze jednom jiném členském státě než v tom, ve kterém tuto činnost vykonávají obvykle, spadají i nadále pod systém pojištění posledně jmenovaného státu. Při současném vykonávání samostatné výdělečné činnosti ve dvou státech se řídí povinnost pojištění výhradně podle právních předpisů státu bydliště. Přechodné přerušení činnosti během doby vyslání např. pro nemoc, dovolenou nebo kursy dalšího vzdělávání nepředstavuje přerušení vyslání, které by zakládalo jeho odpovídající prodloužení o dobu přerušení. Doba vyslání končí vždy v plánovaném termínu. 25

26 D. pracovní právo Při práci přes hranici (vyslání) je uplatňováno pracovní právo toho státu, ke kterému existují nejužší vazby. Zpravidla je to stát, ve kterém pracovník obvykle vykonává svou práci. Pokud tento svou práci nevykonává obvykle v jednom a tom samém státě, pak se uplatňuje pracovní právo toho státu, ve kterém se nachází jednotky, která pracovníka zaměstnala. Stát, ve kterém je pracovník právě skutečně zaměstnán, může určitá pravidla pracovního práva prohlásit za závazná, takže mohou převážit právní předpisy vztahující se na tento pracovní poměr. Rakousko této možnosti využilo v 7 b AVRAG. Podle nich přináleží vysílaným pracovníkům po dobu jejich činnosti v Rakousku: mzda podle zákona nebo kolektivní smlouvy placená dovolená popř. dovolená podle Zákona pro dovolenou a odstupné stavbařů /BUAG/ pracovní doba podle zákona popř. stanovená kolektivní smlouvou dodržování rakouských předpisů na ochranu pracovníků 1. Montážní výsada Při vyslání v souvislosti s uváděním do provozu, montáží popř. opravy zařízení a strojů, pokud práce nepřesáhnou dobu 3 měsíců, tato ochrana neexistuje. Rakouské právní předpisy upravující dovolenou nejsou uplatňovány, pokud práce netrvají déle než 8 dní. Montážní výsada se nevztahuje na práce ve stavebnictví! 2. Je nutno před začátkem práce provést její ohlášení? Zahraniční zaměstnavatel, který vysílá z členské země EU pracovníky do Rakouska, musí vyslání ohlásit nejpozději 1 týden před započetím práce u Zentrale Koordinierungsstelle des Bundesministeriums für Finanzen /Centrální koordinační místo spolkového ministerstva financí a kopii hlášení předat svému zmocněnci, který má právo udělovat instrukce vysílaným zaměstnancům. Pokud je vysílán z EU-státu do Rakouska pouze jediný pracovník, musí zaměstnavatel tuto kopii předat tomuto vysílanému pracovníkovi. 26

27 3. Které podklady musí být k dispozici na pracovišti? Pokud pro vysílané pracovníky neexistuje v Rakousku povinnost sociálního pojištění podklady o přihlášení pracovníka k sociálnímu pojištění (formulář A 1), jakož i kopie ohlášení prací u Centrálního koordinačního místa spolkového ministerstva financí Pozor! Pokud je třeba pro zaměstnávání vysílaných pracovníků v sídle státu zaměstnavatele úřední povolení, je nutno mít k dispozici na pracovišti také toto povolení 4. Které pokuty hrozí při opomenutí ohlášení popř., pokud nejsou tyto podklady k dispozici na pracovišti? Pokud zahraničních zaměstnavatel nebo jeho zmocněnec (viz k tomu kapitola 2.) včas nenahlásí provádění prací u Centrálního koordinačního místa spolkového ministerstva nebo nebude mít k dispozici požadované podklady, tedy ohlášení prací u Centrálního koordinačního místa spolkového ministerstva jakož i podklady o přihlášení pracovníka k sociálnímu pojištění popř. pracovní povolení a povolení k pobytu, dopouští se tím správního přestupku, který je trestán peněžitou pokutou v rozmezí 500,- až 5.000,-, v případě opakování 1.000,- až ,-. 5. Formuláře a kontaktní adresy 27

28 6. Zákon proti mzdovému a sociálnímu dumpingu Od vstoupil v platnost Zákon proti mzdovému a sociálními dumpingu. Tento zákon zaměstnancům zajišťuje přináležející odměnu za vykonanou práci a spravedlivou konkurenci mezi firmami. Tomuto zákonu podléhají vedle zahraničních podniků, které zaměstnávají, vysílají nebo přenechávají své pracovníky do Rakouska, i všechny tuzemské firmy Kdo smí provádět kontroly? Zahraniční podniky, které vysílají nebo přenechávají pracovníky do Rakouska, jim musejí po tuto dobu platit mzdu stanovenou kolektivní smlouvou, kterou je povinen platit rakouský zaměstnavatel. Protože tito pracovníci nepodléhají rakouskému povinnému pojištění, provádí kontrolu finanční policie ve spolupráci s centrem LSDB, zřízeným u Wiener Gebietskrankenkasse. K tomu je finanční policie vybavena příslušnými právy na vstup, informačními právy a právy náhledu. Zahraniční zaměstnavatelé jsou povinni, mít požadované mzdové podklady k dispozici na pracovišti v německém jazyce po dobu trvání zaměstnávání. Při měnících se pracovištích se musejí být tyto mzdové podklady do jednoho dne nacházet na prvním pracovišti. Pokud toto není možné, musejí být k dispozici v každém případě v tuzemsku a do 24 hodin musejí být na požádání předloženy finančnímu úřadu. Při přeshraničním přenechávání pracovních sil je nutno tyto podklady předložit zaměstnavateli. Požadované mzdové podklady obsahují vedle pracovní smlouvy také záznamy o pracovní době, mzdové lístky nebo důkazy o výplatě mzdy jako např. doklady o bankovních převodech. Ve stavebnictví je navíc oprávněn provádět kontrolu a oznamování i BUAG Co rozumíme pod pojmem přináležející základní mzda"? Pod pojmem přináležející základní mzda se rozumí základní mzda včetně základní mzdy za přesčasy, do které nejsou zahrnuty ostatní přirážky (tedy i přirážky za přesčasy) nebo zvláštní platby. Náhrada nákladů a naturální požitky pokud kolektivní smlouva neurčí jinak nesmějí být do základní mzdy započítávány Které pokuty mohou být uděleny? Při odepření nahlédnutí nebo předání podkladů hrozí pokuty od 500,- až do 5.000,-, v případě opakování od 1.000,- do ,-. Zahraničním zaměstnavatelům jsou tyto pokuty udělovány i tehdy, pokud by odepřeli přístup k provozovnám, stavbám atd. nebo pokud by neměli k dispozici požadované mzdové podklady. 28

29 Při mzdovém dumpingu u max. 3 zaměstnanců hrozí pokuty ve výši 1.000,- až ,- na pracovníka (v případě opakování 2.000,- až ,-). Pokud se to týká více než tří pracovníků, zvyšují se pokuty na 2.000,- až ,- na pracovníka (v případě opakování 4.000,- až 50,000,-). Okresní správní úřad však může upustit od oznámení popř. potrestání, pokud by byl rozdíl v odměňování jen velmi malý nebo pokud by bylo zavinění zaměstnavatele shledáno jako bagatelní, dále pak, pokud by byl rozdíl vzhledem k přináležející odměně (tedy nejen rozdíl k základní mzdě) během stanovené lhůty doplacen a pokud by se toto nedodržení základní mzdy stalo poprvé. V případě opakování je však vždy nutno udělit minimální pokutu. Doplatek rozdílu mzdy je vždy posuzováno jako polehčující okolnost. Promlčecí lhůta je jeden rok a začíná běžet od doby skončení protiprávního jednání, tedy až s odstraněním protiprávního stavu. Zahraničním zaměstnavatelům, kteří byli pravomocně odsouzeni pro mzdový dumping více než 3 pracovníků nebo pro opakovaný mzdový dumping, se zakazuje výkon jejich činnost v tuzemsku po dobu minimálně 1 roku. Pokud tyto činnosti budou i přesto prováděny, hrozí zde pokuty ve výši 2.000,- až ,-. Pokud by se trestní stíhání jevilo jako nemožné nebo podstatně ztížené (především u zaměstnavatelů bez sídla v tuzemsku), může být zákazníkovi popř. při přenechávání pracovních sil zaměstnavateli nařízeno, aby složil část mzdy nebo úhrady za přenechávání pracovníků jako záruku. E. Daňové právo Úvod Zahraniční podnikatelé, kteří v tuzemsku poskytují služby, se setkávají s celou řadou daňových předpisů. Také tuzemští zákazníci musejí v některých případech dodržovat zvláštní předpisy. V této části se pojednává o nejdůležitějších daňových předpisech, které jsou spojeny s vývozem služeb. 1. Daň z příjmu Daň z příjmu právnických osob Poskytují-li zahraniční podnikatelé v Rakousku služby, je nutno za určitých předpokladů zisky danit v Rakousku. Fyzické osoby bez bydliště nebo místa obvyklého pobytu v tuzemsku mají ohledně daně z příjmu jen omezenou daňovou povinnost. Tato omezená daňová povinnost se analogicky vztahuje i na daň z příjmů právnických osob (např. GmbH /s.r.o./) bez sídla nebo vedení podniku v tuzemsku. Osoby s omezenou daňovou povinností podléhají příjmy z tuzemska 29

Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb v rámci EU

Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb v rámci EU Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb v rámci EU Ing. Kateřina Joklová RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj České republiky - Euro Info Centrum Praha Vinohradská 46, 120 00

Více

1. Úvod.3 str. 2. Pracovně právní předpisy v ČR..4. str. 3. Možnosti podnikání cizinců v ČR.30 str. 4. Možnosti ve vyhledávání zaměstnání..35 str.

1. Úvod.3 str. 2. Pracovně právní předpisy v ČR..4. str. 3. Možnosti podnikání cizinců v ČR.30 str. 4. Možnosti ve vyhledávání zaměstnání..35 str. BROŽURA SE ZAMĚŘENÍM NA SLAĎOVÁNÍ PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V ČESKÉ REPUBLICE Obsah: 1. Úvod.3 str. 2. Pracovně právní předpisy v ČR..4. str. 3. Možnosti podnikání cizinců v ČR.30 str. 4. Možnosti

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 21.2.2013 Úřední věstník Evropské unie L 48/23 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

ÚVOD ZÁKLADNÍ ZÁRUKA. Záruka FORD - ucelený soubor služeb

ÚVOD ZÁKLADNÍ ZÁRUKA. Záruka FORD - ucelený soubor služeb ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si zakoupili automobil značky Ford. Věříme, že splní Vaše představy a zajistí Vám mnoho let spokojené jízdy. Společnost Ford je uznávána po celém světě jako výrobce technických

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE J. HEYROVSKÉHO AV ČR, v.v.i. CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE J. HEYROVSKÉHO AV ČR, v.v.i. CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ EVROPSKÁ UNIE ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE J. HEYROVSKÉHO AV ČR, v.v.i. CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ VŘ//2009 V Praze dne 2. února 2009 Oznámení o zahájení zadávacího řízení výzva

Více

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2009

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2009 Krajský úřad Středočeského kraje Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad - oddělení správních agend VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2009 Metodika č. 1 pro obecní a městské úřady Středočeského kraje

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.160.10; 93.100 Prosinec 2009 Železniční aplikace Kolej Oprava kolejnic navařováním elektrickým obloukem ČSN EN 15594 73 6377 Railway applications Track Restoration of rails

Více

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Cílem celoevropského průzkumu podniků agentury EU-OSHA je napomoci pracovištím

Více

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy návrh SMLOUVA O DÍLO č. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 jednající Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou bankovní

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne ,

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne , KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2009 K(2009) 5453 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23.7.2009, kterým se mění rozhodnutí 2008/458/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona

Více

Opatření, vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice

Opatření, vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice Veřejná zakázka Opatření, vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice Evidenční číslo veřejné zakázky: 60056282 Údaje ze zadávací dokumentace

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

Co potřebujeme k tomu, abychom mohli pracovat v Rakousku?

Co potřebujeme k tomu, abychom mohli pracovat v Rakousku? Mit ecoplus ins neue Europa Co potřebujeme k tomu, abychom mohli pracovat v Rakousku? Informace o pracovních možnostech pro zájemce z nových zemí EU www.ecointernational.at Powered by federal government

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště Zadávací dokumentace k veřejné zakázce NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště 1 Všeobecné informace 1.1 Úvodní informace Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

CZ-Zlín: Stavební práce 2012/S 219-360481. Oznámení o zakázce. Stavební práce

CZ-Zlín: Stavební práce 2012/S 219-360481. Oznámení o zakázce. Stavební práce 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:360481-2012:text:cs:html CZ-Zlín: Stavební práce 2012/S 219-360481 Oznámení o zakázce Stavební práce Směrnice 2004/18/ES

Více

Aplikace snížené sazby daně z přidané hodnoty u piva

Aplikace snížené sazby daně z přidané hodnoty u piva VYBRANÁ TÉMATA Aplikace snížené sazby daně z přidané hodnoty u piva Obsah Úvod... 3 Příloha I... 5 Prameny:... 6 Vybraná témata č. 3/2016 únor 2016 Autor: Josef Palán AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ: Název: Aplikace snížené

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

Zakládání obchodních společností v zahraničí se zaměřením na Rakousko

Zakládání obchodních společností v zahraničí se zaměřením na Rakousko Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Zakládání obchodních společností v zahraničí se zaměřením na Rakousko Bakalářská práce Vedoucí práce: JUDr. Bohumila Salachová, Ph.D. Autor práce:

Více

ZHOTOVOVÁNÍ LICENCÍ STROJVEDOUCÍCH

ZHOTOVOVÁNÍ LICENCÍ STROJVEDOUCÍCH Věc: Výzva na předložení nabídek na zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel: Drážní úřad při splnění podmínek pro použití ustanovení 12 odst. 3, v návaznosti na 18 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA

SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA (Cze) (18/01/2007) SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA I. JAKÉ ZÁLEŽITOSTI MŮŽE SOUD PROJEDNÁVAT? 1. Evropský soud pro lidská práva je mezinárodní institucí, která

Více

A) Vysvětlení k přiznání k dani z příjmu (E 1) pro r. 2011

A) Vysvětlení k přiznání k dani z příjmu (E 1) pro r. 2011 Nápověda k vyplnění přiznání daně z příjmu (E 1) pro rok 2011, stejně jako k vyplnění přílohy přiznání daně z příjmu pro idnividuální podnikatelky/podnikatele (podnikové příjmy) pro r. 2011 (E 1a) Jsou-li

Více

EET a související snížení sazeb DPH

EET a související snížení sazeb DPH EET a související snížení sazeb DPH 2. února 2016 Andrej Babiš, ministr financí ČR České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 2 Vývoj snížené sazby DPH v ČR Za vlád TOP 09 a ODS vzrostla

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 2005 Komíny - Zkoušení mrazuvzdornosti komínových výrobků ČSN EN 14297 Květen 73 4211 Chimneys - Freeze-thaw resistance test method for chimney products Conduits de

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

Co potřebujeme k tomu, abychom mohli pracovat v Rakousku?

Co potřebujeme k tomu, abychom mohli pracovat v Rakousku? Mit ecoplus ins neue Europa Co potřebujeme k tomu, abychom mohli pracovat v Rakousku? Informace o pracovních možnostech pro zájemce z nových zemí EU www.ecointernational.at Powered by federal government

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2010 1 Úvod Existence relevantních statistických podkladů je základním předpokladem rozumného hodnocení uplynulých

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 a 18odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze PODNIKÁNÍ V POLSKU 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Zákon o svobodě podnikání Dne 21. srpna 2004 vstoupil v platnost zákon ze dne 2. července 2004 o svobodě podnikání (Sb. Polské republiky z r. 2004, č. 173, pol.

Více

Pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU

Pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU Pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU 1 Kolektiv autorů: Ing. Kateřina Joklová Jana Klečková Ing. Vladimír Kváča Jana Kváčová Ing. MgA. Barbora Kysilková RNDr. Jitka Ryšavá Jiří Šourek,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

Věstník OBSAH: 2. Seznam zkratek specializací pro preskripční omezení stanovené jako podmínka úhrady ze zdravotního pojištění...

Věstník OBSAH: 2. Seznam zkratek specializací pro preskripční omezení stanovené jako podmínka úhrady ze zdravotního pojištění... Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 1. KVĚTNA 2010 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. Administrativní postupy při poskytování zdravotní péče zahraničním pojištěncům a cizincům........

Více

Poštovní podmínky služby Poštovní zásilky do zahraničí v režimu consignment účinné od 1. 3. 2016

Poštovní podmínky služby Poštovní zásilky do zahraničí v režimu consignment účinné od 1. 3. 2016 POŠTOVNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ POŠTY, S. P. OSTATNÍ SLUŽBY POŠTOVNÍ PODMÍNKY SLUŽBY POŠTOVNÍ ZÁSILKY DO ZAHRANIČÍ V REŽIMU CONSIGNMENT (účinné od 1. 3. 2016) OBSAH ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/HA 5/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Název veřejné zakázky: AKVIZICE ELEKTRONICKÝCH KNIH PRO PROJEKT RIPO otevřené nadlimitní řízení Strana

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Město Telč, zastoupené odborem rozvoje a územního plánování, vyhlašuje dle směrnice rady města č. 1/2007 veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: REKONSTRUKCE

Více

Kancelářské potřeby ZVÝHODNĚNÍ ZAMĚSTNAVATELŮ ZAMĚSTNÁVAJÍCÍCH OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Kancelářské potřeby ZVÝHODNĚNÍ ZAMĚSTNAVATELŮ ZAMĚSTNÁVAJÍCÍCH OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27, v souladu s 101 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku

Více

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 38 a v souladu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY Strana 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/5/ES ze dne 16. února 1998 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 98/5/ES ze dne 16. února 1998, o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném

Více

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) ve znění Dodatečných informací č. 9 Zadávací řízení:

Více

Kód CPV pro hlavní předmět plnění veřejné zakázky: 45112000-5 Výkopové a zemní práce.

Kód CPV pro hlavní předmět plnění veřejné zakázky: 45112000-5 Výkopové a zemní práce. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) k veřejné zakázce

Více

Pokyny pro následné uživatele

Pokyny pro následné uživatele Pokyny pro následné uživatele Leden 2008 Pokyny pro provádění nařízení REACH PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tento dokument obsahuje pokyny týkající se nařízení REACH, které vysvětlují povinnosti vyplývající z tohoto

Více

VÝZVA. DDŠ Hamr n. J. rekonstrukce a přístavba školy č.p.49 - zpracování projektové dokumentace

VÝZVA. DDŠ Hamr n. J. rekonstrukce a přístavba školy č.p.49 - zpracování projektové dokumentace VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) a Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek

Více

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY V NOVELE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Č. 130/2008 SB., ÚČINNÉ OD 1.7.2008

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY V NOVELE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Č. 130/2008 SB., ÚČINNÉ OD 1.7.2008 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY V NOVELE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Č. 130/2008 SB., ÚČINNÉ OD 1.7.2008 Použité zkratky: ŽÚ živnostenský úřad ŽZ živnostenský zákon OZ odpovědný zástupce ŽR živnostenský rejstřík CP CzechPoint

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Finanční gramotnost Ing. Kateřina Tomšíková Výpočty daní Rozdíl příjmů a výdajů - 77 782 Plnění státního rozpočtu za r. 2014 Příjmy mil.

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období tisk 835/4 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními

Více

Prospekt k přídavkům na dítě Obsah

Prospekt k přídavkům na dítě Obsah Prospekt k přídavkům na dítě Obsah 1. Kdo obdrží přídavky na dítě?...3 2. Co musíte sdělit své Familienkasse jako osoba oprávněná pobírat přídavky na dítě?...3 3. Na které děti lze přídavky na dítě obdržet?...5

Více

Níže uvádíme nejdůležitější změny této novely (změny týkající se většiny podnikatelů jsou v textu potrženy)

Níže uvádíme nejdůležitější změny této novely (změny týkající se většiny podnikatelů jsou v textu potrženy) Novela živnostenského zákona Dnem 1.7.2008 nabude účinnosti zákon č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákona), ve znění pozdějších předpis, který

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta N Á V R H SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 972 Návrh Zastupitelstva HMP na vydání zákona kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.70 Červenec 2011 Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry ČSN EN 14055 91 4640 WC and urinal flushing cisterns Réservoirs de chasse d,eau pour WC et urinoirs

Více

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p.

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p. Projekt bude financován ze zdrojů EU - Operační program Životní prostředí Výzva k podání nabídky včetně Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky Veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním

Více

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši SMLOUVA NA SLUŽBY Správce stavby na realizaci projektu Přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany uzavřená na základě výsledku otevřeného řízení, jehož oznámení o zakázce bylo uveřejněno prostřednictvím Věstníku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření Datum: 14.8.2013 Číslo jednací: VZ-64/OSČ/2013 Vyřizuje/linka: Štill/476 453 205. E-mail: still@tsmost.cz Adresa: Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem; Velká Hradební 8; 401 00 Ústí nad Labem; Tel.: 475 271111

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem; Velká Hradební 8; 401 00 Ústí nad Labem; Tel.: 475 271111 STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem; Velká Hradební 8; 401 00 Ústí nad Labem; Tel.: 475 271111 č.jednací : MM/ORM/35365/15 č.evidenční: /2015,ORM/106/15 vyřizuje : Mgr.

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce REKVALIFIKACE A PORADENSKÉ ČINNOSTI SLUŽBOVÉ PROFESE Opava, srpen 2009 Strana 1 z 149 Obsah dokumentace Čl. 1. Informace o zadavateli... 4 Čl. 2. Úvodní

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši.

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod. Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center. Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01696.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX00193QB* HZSPX00193QB Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

22. Základní požadavky EN 1304

22. Základní požadavky EN 1304 22. Základní požadavky EN 1304 Evropská norma EN 1304 Pálené střešní tašky a tvarovky Definice a specifikace výrobku stanovuje požadavky na pálené střešní tašky a tvarovky pro šikmé střechy a vnější a

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Zateplení školní jídelny v Bělotíně

Více

I/5 Živnostenské podnikání

I/5 Živnostenské podnikání I Oblast územního rozvoje, koncepcí rozvoje I/5 Živnostenské podnikání Cíl kapitoly Cílem kapitoly je seznámit vedoucí úředníky ÚSC s prameny právní úpravy a s obsahem rozhodujících pramenů v oblasti živnostenského

Více

vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303, 541 01 Trutnov, jako zadavatel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Písek Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Křenovice Sídlem: Nádražní 1988 Zastoupený: IČ: 397 01 Písek Ing. Benem

Více

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Dagmar Štěpánová Obsah 1. Povinnost vést účetnictví.................... 4 2. Volba typu účetnictví...................... 4 3. Zjednodušený

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.080 Duben 2009 Ocelové statické skladovací systémy Přestavitelné paletové regály Tolerance, deformace a vůle ČSN EN 15620 26 9633 Steel static storage systems Adjustable pallet

Více

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Č.j.: 13812/2012-OIT Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

Práce přes hranici Příručka pro přeshraniční poskytování sluţeb v Rakousku

Práce přes hranici Příručka pro přeshraniční poskytování sluţeb v Rakousku WKNÖ Hospodářská komora Dolního Rakouska Práce přes hranici Příručka pro přeshraniční poskytování sluţeb v Rakousku Autoři příspěvků: Gutlederer-Leskovar, Kandlhofer, Kubanek, Nadlinger 3. aktualizované

Více

N O N - S T O P A s i s t e n c e

N O N - S T O P A s i s t e n c e N O N - S T O P A s i s t e n c e P r o f e s i o n á l n í p o m o c p r o n á k l a d n í a u ž i t k o v á v o z i d l a o d 3, 5 t k d e k o l i v v E v r o p ě P r o k l i e n t y A X I G O N z a

Více

SIKLA BOHEMIA, s r.o.

SIKLA BOHEMIA, s r.o. Všeobecné obchodní podmínky platné od 01.04.2011 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydala obchodní společnost Sikla Bohemia, s.r.o. se sídlem v Praze 20, Do Čertous 2620/11, PSČ 193 21, dále

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.220.40; 03.080.30 2004 Rekreační potápění - Požadavky na poskytovatele služeb rekreačního přístrojového potápění ČSN EN 14467 76 1303 Září Recreational diving services - Requirements

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Podpora veřejné dopravy veřejná zakázka na dodávky zadávaná

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.91; 91.100.25 Listopad 2013 Pálené střešní tašky a tvarovky Definice a specifikace výrobku ČSN EN 1304 72 2684 Clay roofing tiles and fittings Product definitions and specifications

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Bezbariérová SŠGaO Zlín VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického pokynu SM/25/02/13 Krajského úřadu Zlínského kraje,

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0021 CS 01.07.2013 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003

Více

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

ČMSZP. Vnitřní směrnice. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. (dále také Svaz)

ČMSZP. Vnitřní směrnice. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. (dále také Svaz) Vnitřní směrnice Českomoravského svazu (dále také Svaz) Právní forma: Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů. Organizace zapsána: spisová značka L 1074 vedená u Městského soudu v Praze. Sídlo:,

Více

ČÁST E OPERACE PROVÁDĚNÉ V REJSTŘÍKU ODDÍL 2 KONVERZE

ČÁST E OPERACE PROVÁDĚNÉ V REJSTŘÍKU ODDÍL 2 KONVERZE METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST E OPERACE PROVÁDĚNÉ V REJSTŘÍKU

Více

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obchodní zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen zákon

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.2.2012 COM(2012) 72 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1435/2003

Více

Abychom Vás i Váš SEAT vrátili zpět na cestu co nejrychleji, poskytujeme následující asistenční služby:

Abychom Vás i Váš SEAT vrátili zpět na cestu co nejrychleji, poskytujeme následující asistenční služby: VŽDY TO NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ Jakmile kontaktujete asistenční linku SEAT Service Mobility, bude Vám nabídnut následující rozsah asistenčních služeb, podle Vašich požadavků a potřeb: Oprava vozidla na cestě Odtažení

Více