Zadávací dokumentace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace"

Transkript

1 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) k veřejné zakázce Jazykové a metodické vzdělávání pedagogických pracovníků na území hl. m. Prahy (Language and Methodology for Prague Teachers JARO II Dne bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejňovacím subsystému ( pod evidenčním číslem zveřejněno oznámení o zakázce, čímž bylo zahájeno otevřené zadávací řízení na veřejnou zakázku na službu Jazykové a metodické vzdělávání pedagogických pracovníků na území hl. m. Prahy (Language and Methodology for Prague Teachers JARO II. Tato zadávací dokumentace podrobně vymezuje předmět veřejné zakázky a stanovuje technické specifikace a další podmínky pro tuto zakázku a zadávací řízení.

2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení: Otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka: Jazykové a metodické vzdělávání pedagogických pracovníků na území hl. m. Prahy (Language and Methodology for Prague Teachers) JARO II Nadlimitní veřejná zakázka na služby Předmět veřejné zakázky nelze rozdělit na části Uchazeči nejsou oprávněni podávat své nabídky pro některou nebo některé části veřejné zakázky Zadavatel veřejné zakázky: Hlavní město Praha Mariánské nám. 2, , Praha 1 IČ: DIČ: CZ

3 ÚVOD Tato zadávací dokumentace (dále jen ZD ) se vztahuje k oznámení o zahájení zadávacího řízení, které bylo uveřejněno na profilu zadavatele a v informačním systému o veřejných zakázkách a obsahuje souhrn všech údajů a informací nezbytných pro řádné zpracování nabídek. Veřejná zakázka bude zadána formou otevřeného řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy, v platném znění. 1) Identifikační údaje zadavatele Hlavní město Praha Sídlo: Mariánské nám. 2, Praha 1 IČ / DIČ: / CZ WWW: Zastoupené: PhDr. Mgr. Pavlem Drtinou, ředitelem odboru školství, mládeže a tělovýchovy MHMP Osoba oprávněna jednat za zadavatele ve věci zakázky: Mgr. Iva Kocourková Kontaktní tel.: Kontaktní fax: Kontaktní 2) Předmět veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je jazykové a metodické vzdělávání učitelů ZŠ, SŠ a VOŠ (dále jen učitelů ) na území hl. m. Prahy se zaměřením na angličtinu, němčinu a francouzštinu. Cílem projektu je zvýšit počet kvalifikovaných učitelů cizích jazyků a rozvíjet jazykové kompetence učitelů ostatních předmětů. Vzdělávání bude realizováno v ročních navazujících kurzech, v tříletém studiu k získání odborné kvalifikace pro výuku anglického jazyka a v řadě doplňkových aktivit metodické semináře. Úspěšnou realizaci projektu zajistí zadavatel, výuku a s ní spojené aktivity zajistí dodavatel vybraný na základě výběrového řízení. Obecným cílem projektu je zvýšení kvality výuky cizích jazyků a rozšíření kompetencí učitelů na území hl.m. Prahy odpovídajícím standardům EU. Specifickými cíli jsou zkvalitnění obsahu a metodiky jazykové výuky na ZŠ, SŠ a VOŠ na území hl.m. Prahy, zvýšení jazykové odbornosti učitelů cizích jazyků, postupné zvyšování jazykové odbornosti učitelů ostatních předmětů a vytvoření souboru materiálů a postupů využitelných v jazykové výuce. Cílovou skupinou jsou tedy učitelé, kteří vykonávají svou činnost na území hl. m. Prahy a jejichž zaměstnavatel má sídlo na území hl.m. Prahy. Přínosem pro cílovou skupinu by mělo být zlepšení jazykových znalostí a dovedností účastníků, získání odborné kvalifikace pro výuku anglického jazyka a profesní zdokonalení. Učitelé získají certifikát o dosažené jazykové úrovni podle mezinárodně uznávaného Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ) nebo získají odbornou kvalifikaci pro výuku AJ. Zároveň si rozšíří své učitelské portfolio tak, aby odpovídalo vzdělávacímu záměru MŠMT, Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje 3

4 vzdělávací soustavy hl. města Prahy a tvorbě profesního standardu kvality profese učitele. Předmět plnění se skládá z pěti klíčových aktivit, přičemž uchazeči nejsou oprávněni podávat své nabídky pouze pro některou nebo některé klíčové aktivity veřejné zakázky. Níže je uvedena podrobná specifikace jednotlivých klíčových aktivit této veřejné zakázky. Součástí podmínek pro dodání služby je i výběr prostředků spoluúčasti na ceně kurzu. Každý účastník bude přispívat 20 % ceny kurzu z vlastních prostředků a dodavatel bude povinen vést podrobnou evidenci o těchto příspěvcích jednotlivých účastníků kurzů. Dodavatel je povinen předložit písemně formou čestného prohlášení tuto evidenci objednateli po ukončení každého semestru a dále kdykoli bude objednavatelem o předložení evidence požádán Klíčová aktivita č. 1 - Testování a rozřazení účastníků do skupin, vstupní proškolení lektorů Dodavatel organizačně zajistí prostory pro konání testů, testy připraví a zajistí lektory, kteří testy zadají, s účastníky provedou, opraví, vyhodnotí a výsledky statisticky zpracují. Testů se nebudou účastnit ti, kteří do přihlášky uvedou, že jsou začátečníci nebo ti, kteří se prokáží certifikátem potvrzujícím jejich jazykovou úroveň, ne starším 5 let. Před zahájením projektu proběhne ve stanoveném termínu úvodní seminář pro lektory vyučující v projektu, na kterém budou informováni o organizaci, cílech a obsahu jednotlivých kurzů, o harmonogramu, organizaci, výukových plánech, materiálech, způsobech komunikace atd., seznámí se s administrativními povinnostmi souvisejícími s jejich výukou v kurzech (vedení třídních knih, odevzdávání výkazů a docházkových listů apod.). Podrobnosti budou stanoveny na základě dohody mezi objednavatelem a dodavatelem. Předpokládaný počet testovaných účastníků je 300 (z 500 přihlášených bude určitý počet začátečníků, kteří se testu nezúčastní nebo budou schopni prokázat dosaženou jazykovou úroveň). Testovaní budou rozděleni do 10 skupin, s časovou dotací 2h na test, tedy celkem 20h. Po provedení a vyhodnocení testů bude každému účastníku do 14 dnů po vykonání testu sděleno zařazení do výukové skupiny, její výukový den a hodina a datum zahájení výuky. Výuka musí být organizována tak, aby nenarušila pracovní povinnosti účastníků. Harmonogram bude stanoven po dohodě dodavatele a zadavatele po ukončení testování a rozřazení do skupin. Rozřazovací testy bude zajišťovat celkem 10 lektorů 8 lektorů na AJ, 1 lektor na NJ a 1 lektor na FJ. Publicitu zajistí dodavatel. Publicita je detailně rozebrána v samostatném bodě. Výstupem aktivity bude proškolení lektorů zapojených do projektu, provedení rozřazovacích testů, stanovení jazykové úrovně účastníků podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (A1-C1), analýza vyplněných testů a vytvoření 40 studijních skupin pro klíčovou aktivitu viz body 2.2, 2.3 a 2.4 zadávací dokumentace. Limitní cena za 1 účastníka: 500,- Kč Celkem: 300 účastníků Limitní cena za klíčovou aktivitu celkem ,- bez DPH Limitní cena za klíčovou aktivitu celkem ,- vč. DPH 4

5 2.2. Klíčová aktivita č. 2 - Výuka AJ vedoucí k získání odborné kvalifikace pro výuku angličtiny, průběžné a závěrečné testování/zkoušky, vyhodnocení výsledků Výuka AJ vedoucí k získání odborné kvalifikace pro výuku angličtiny se zaměří na učitele angličtiny bez odborné způsobilosti pro výuku angličtiny, jejichž cílem je tuto odbornou kvalifikaci získat. Do této aktivity mohou být zařazeni učitelé, kteří splňují kritéria pro získání odborné kvalifikace podle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, dále ve své přihlášce uvedou, že AJ učí, příp. vedení jejich školy potvrdí, že s nimi pro výuku počítá a jejichž vstupní jazyková úroveň je B2. Pro zařazení bude možné uznat certifikáty potvrzující uvedenou jazykovou úroveň ne starší než 5 let nebo bude úroveň účastníka stanovena na základě výsledků rozřazovacích testů. Výuka bude probíhat od září 2010 vždy během školního roku v rozsahu 450 vyuč. hodin, a tak aby nenarušila pracovní povinnosti účastníků, tedy buď v pátek nebo v sobotu. Součástí výuky budou odborné předměty, ze kterých budou účastníci povinni složit zkoušky. Podmínkou pro úspěšné ukončení bude napsání závěrečné práce a složení závěrečné zkoušky. Pro zajištění trvale vysoké kvality výuky bude zajištěna pravidelná zpětná vazba od účastníků na základě evaluačních dotazníků, kde se budou vyjadřovat ke kvalitě výuky a jejímu organizačnímu zajištění (min. v půlročním intervalu a dále na vyžádání zadavatele). Po úspěšném dokončení studia budou absolventům slavnostně předány certifikáty potvrzující dosaženou odbornou způsobilost pro výuku AJ (dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Kurz musí byt akreditován MŠMT a dodavatel musí prokázat zkušenosti s obdobnými projekty. Publicita bude realizována dodavatelem. Publicita je detailně rozebrána v samostatném bodě. Každý účastník bude povinen přispívat 20 % ceny kurzu z vlastních prostředků. Výstupem aktivity bude 40 učitelů s odbornou kvalifikací pro výuku AJ a soubor výukových materiálů. Maximální počet učitelů vzdělávaných v rámci jednoho kurzu je 10 až 15. Limitní cena za 1 účastníka: ,- Kč, cena po odečtení 20% účasti je ,- Kč Celkem: 45 účastníků Limitní cena za klíčovou aktivitu celkem (6 semestrů): ,- Kč bez DPH Kurz je zařazen do celoživotního vzdělávání a je tedy od DPH osvobozen 2.3. Klíčová aktivita č. 3 - Výuka AJ, NJ a FJ zahrnující analýzu a nácvik učebních aktivit v ročních navazujících jazykových kurzech, průběžné a závěrečné testování/zkoušky, vyhodnocení výsledků Do výuky v této aktivitě budou zařazeni učitelé bez odborné způsobilosti pro výuku AJ, NJ nebo FJ, kteří jazyk učí a mají zájem o prohloubení svých jazykových znalostí a metodiky. Roční kurz bude možné vždy zakončit některou zkouškou akreditovanou MŠMT nebo státní zkouškou, zvolenou podle dosažené jazykové úrovně účastníka. Minimální požadovaná vstupní úroveň účastníků těchto typů kurzů je A2. Výuka bude probíhat od září 2010, vždy během školního roku v rozsahu 112 vyuč. hodin za školní rok, tak aby nenarušila pracovní povinnosti účastníků kurzů, tedy bude probíhat ve všední dny nejdříve od 15h. Projekt začíná se zapojením 120 učitelů. Výuka bude zaměřena na funkční používání jazyka, zlepšení praktických komunikativních dovedností a přesnost vyjadřování. Do výuky bude začleněna analýza a nácvik učebních aktivit s cílem maximálního okamžitého využití pro přímou výuku 5

6 účastníka. Během každého školního roku a na jeho závěr budou účastníci testováni, testy budou vyhodnoceny a účastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu, při úspěšném absolvování závěrečného testu certifikát o dosažené jazykové úrovni podle SERRJ. Pro zajištění trvale vysoké kvality výuky bude zajištěna pravidelná zpětná vazba od účastníků na základě evaluačních dotazníků, kde se budou vyjadřovat ke kvalitě výuky a jejímu organizačnímu zajištění. Po úspěšném dokončení studia budou absolventům slavnostně předány certifikáty potvrzující dosaženou jazykovou úroveň. Kurz musí být akreditován MŠMT. Publicita bude realizována dodavatelem. Publicita je detailně rozebrána v samostatném bodě. Každý účastník bude povinen přispívat 20 % ceny kurzu z vlastních prostředků. Výstupem aktivity bude 110 proškolených učitelů, 110 protestovaných učitelů na úrovni A2 - C1 a soubory výukových materiálů. Maximální počet učitelů vzdělávaných v rámci jednoho kurzu je 10 až 15. Limitní cena za 1 účastníka za jeden školní rok: ,- Kč, cena po odečtení 20% účasti ,- Kč. Celkem za školní rok (celkem 3 školní roky): 120 účastníků Limitní cena za klíčovou aktivitu za školní rok: ,- Kč bez DPH Limitní cena za klíčovou aktivitu celkem: ,- Kč bez DPH Kurz je zařazen do celoživotního vzdělávání a je tedy od DPH osvobozen 2.4. Klíčová aktivita č. 4 - Výuka AJ, NJ a FJ v ročních navazujících jazykových kurzech, průběžné a závěrečné testování/jazykové zkoušky, vyhodnocení výsledků Výuka se bude vztahovat na učitele AJ, NJ a FJ, kteří studovaný jazyk neučí a ani s nimi vedení školy pro tento účel nepočítá, potřebují však jazykovou vybavenost pro jiná pracovní využití (při spolupráci se zahr. školami, v mezinárodních projektech apod.). Jazyková úroveň účastníků bude stanovena na základě rozřazovacích testů. Tyto testy nebudou povinné pro ty účastníky, kteří ve své přihlášce uvedou, že jsou úplní začátečníci nebo doloží svoji znalost certifikátem ne starším než 5 let potvrzujícím jazykovou úroveň. Všichni účastníci budou následně rozděleni do jednotlivých studijních skupin a informováni o datu, hodině a místě konání jejich kurzu. Výuka bude probíhat od září 2010, vždy během školního roku v rozsahu 112 vyuč. hodin za školní rok, tak aby nenarušila pracovní povinnosti účastníků kurzů, tedy bude probíhat ve všední dny nejdříve od 15h. Výuka bude zaměřena na funkční používání jazyka, zlepšení praktických komunikativních dovedností a přesnost vyjadřovaní. Během každého školního roku a na jeho závěr budou účastníci testováni, testy budou vyhodnoceny a účastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu, při úspěšném absolvování závěrečného testu certifikát o dosažené jazykové úrovni podle SERRJ. Pro zajištění trvale vysoké kvality výuky bude zajištěna pravidelná zpětná vazba od účastníků na základě evaluačních dotazníků, kde se budou vyjadřovat ke kvalitě výuky a jejímu organizačnímu zajištění. Po úspěšném dokončení studia budou absolventům slavnostně předány certifikáty potvrzující dosaženou jazykovou úroveň. Kurz musí být akreditován MŠMT. Publicita bude realizována dodavatelem. Publicita je detailně rozebrána v samostatném bodě. Každý účastník bude povinen přispívat 20 % ceny kurzu z vlastních prostředků. Výstupem aktivity bude 320 proškolených učitelů, 300 protestovaných učitelů na úrovni A2 B2 a soubory výukových materiálů. Maximální počet učitelů vzdělávaných v rámci jednoho kurzu je 10 až 15. 6

7 Limitní cena za 1 účastníka za školní rok: ,- Kč cena po odečtení 20% spoluúčasti ,- Kč Celkem za školní rok (celkem 3 školní roky): 335 účastníků Limitní cena za klíčovou aktivitu za školní rok: ,- Kč bez DPH Limitní cena za klíčovou aktivitu celkem: ,- bez DPH Kurz je zařazen do celoživotního vzdělávání a je tedy od DPH osvobozen 2.5. Klíčová aktivita č. 5 - Metodické semináře pro učitele angličtiny, němčiny a francouzštiny Do této aktivity budou zařazeni jak učitelé s příslušnou kvalifikací pro výuku AJ, NJ a FJ, tak i učitelé bez odborné způsobilosti pro výuku těchto jazyků, kteří jazyk učí a mají zájem o prohloubení svých jazykových znalostí a metodiky. V seminářích se seznámí s novými trendy ve výuce cizích jazyků, seznámí se s aktuálními aspekty didaktiky metodiky jazyka, se změnami a aktuálními trendy v jazykovém vyučování, budou mít možnost vyzkoušet si nové poznatky v praxi (mikrovyučování) a ověřit si jejich efektivnost. Semináře budou zaměřeny např. na audiovizuální prostředky ve výuce cizího jazyka, kreativitu propojení cizího jazyka s dalšími aktivitami, na práci s obrazovým materiálem, aktualizaci učiva, využití jazyka napříč předměty, na seznámení s kulturou dané jazykové oblasti, interkulturní a projektové vyučování, případně další oblasti dle zájmů a požadavků účastníků. Do této aktivity bude zapojeno 90 učitelů AJ, NJ a FJ a jeden cyklus seminářů bude mít rozsah 40 vyuč. hodin. Na konci každého cyklu seminářů dostanou účastníci evaluační dotazník, ve kterém se vyjádří k úrovni, obsahu, formám a organizačnímu zajištění semináře a bude jim vydán certifikát o jeho absolvování (podmínkou jeho získání je 70% účast). Publicita bude realizována dodavatelem. Publicita je detailně rozebrána v samostatném bodě. Výstupem aktivity bude 90 proškolených učitelů a soubory výukových materiálů. Maximální počet učitelů účastnících se jednoho semináře je 30. Limitní cena za 1 účastníka: 3.700,- Kč Celkem: 90 účastníků Limitní cena za klíčovou aktivitu celkem: ,- Kč bez DPH Limitní cena za klíčovou aktivitu celkem: ,- Kč vč. DPH 2.6. Publicita a informovanost (vše níže uvedené bude realizováno částečně dodavatelem a částečně MHMP) MHMP zajistí: viditelné umístění informační desky v prostorách MHMP. Oznámení na Zpráva v médiích (TV, Učitelské noviny, Listy HMP, učitelský webový portál). Leták s informacemi o projektu bude součástí materiálů pro účastníky dalších vzdělávacích akcí organizovaných MHMP. O slavnostním zakončení bude veřejnost informována prostřednictvím médií (TV, Č. Rozhlas, Učitelské noviny, Listy HMP). Propagační předměty (psací potřeby, desky, apod.) pro účastníky budou označeny logy v souladu s Manuálem vizuální identity: EU, hl. m. Prahy, OPPA, dále informací o fondu, který spolufinancuje OPPA, ve znění Evropský sociální fond a prohlášení zdůrazňující pozitivní přínos podpory z OPPA ve znění Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Dodavatel zajistí: umístění loga EU, hl. m. Prahy a OPPA na všech informačních a vzdělávacích materiálech v souladu s pravidly OPPA s informací o fondu, který spolufinancuje OPPA, ve znění: Evropský sociální fond a s prohlášením 7

8 zdůrazňujícím pozitivního přínosu podpory z OPPA ve znění Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. V rámci slavnostního předávání certifikátů bude slavnostní místo konání označeno v souladu s pravidly OPPA Další závazné požadavky zadavatele společné pro všechny klíčové aktivity Projekt JARO II má za cíl pomoci zvýšit počet kvalifikovaných učitelů cizích jazyků a rozvíjet jazykové kompetence učitelů ostatních předmětů tak, aby mohl být naplněn požadavek Evropské unie na každého evropského občana, aby kromě své mateřštiny byl schopen se dorozumět dvěma dalšími cizími jazyky. Zadavatel proto požaduje, aby veškeré dodavatelem zajišťované služby byly na vysoké profesionální úrovni a byly zajišťovány dodavatelem s dostatečnou odbornou způsobilostí. Kód klasifikace předmětu veřejné zakázky CPV (vzdělávání a školení), CPV (Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání), CPV (vzdělávací semináře). Hodnota celé veřejné zakázky Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH 3. Doba plnění veřejné zakázky Výuka v rámci jednotlivých klíčových aktivit započne v září Doba trvání plnění předmětu veřejné zakázky je 36 měsíců. 4. Místo plnění veřejné zakázky Místem plnění veřejné zakázky je Hlavní město Praha. 5. Prohlídka místa plnění Vzhledem k charakteru předmětu veřejné zakázky se prohlídka místa plnění nekoná. 6. Základní kvalifikační předpoklady dle 53 zákona 6.1. Základní kvalifikační předpoklady Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 53 zákona, a to v rozsahu a způsobem stanoveným v ustanovení 53 odst. 2 zákona, tedy: a) předložením čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 53 odst. 1 písm. c) až e), g), i) a j) zákona 8

9 b) předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů nebo jiným odpovídajícím dokladem, kterým uchazeč prokáže splnění základního kvalifikačního předpokladu dle ustanovení 53 odst. 1 písm. a) a b) c) předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani předložením čestného prohlášení, kterým uchazeč prokáže splnění základního kvalifikačního předpokladu dle ustanoveni 53 odst. 1 písm. f) zákona d) předložením potvrzení příslušného orgánu či instituce, kterým uchazeč prokáže splnění základního kvalifikačního předpokladu dle ustanovení 53 odst. 1 písm. h) zákona Je-li uchazečem právnická osoba, musí doklad uvedený shora pod písm. b) předložit statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu. Je-li statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento doklad předložit statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí být doklad uvedený shora pod písm. b) předložen vedle shora uvedených osob rovněž za vedoucího této organizační složky. Splnění základního kvalifikačního předpokladu dle 53 odst. 1 písm. a), b), f), g) h) zákona musí být uchazečem prokázáno jak ve vztahu k území České republiky, tak ve vztahu k zemi jeho sídla, místa podnikání či bydliště Společné ustanovení k článku 6. ZD Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší než 90 kalendářních dnů, ve smyslu ustanovení 57 odst. 2 zákona. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů musí být v souladu s ustanovením 57 odst. 1 zákona předloženy v originále či v úředně ověřené kopii. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Je-li doklad podepsán zmocněncem, doloží dodavatel originál plné moci, která byla zmocněnci pro tento případ udělena. Uchazeč je oprávněn prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ustanovením 127 zákona, nebo předložením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných zadavatelů akreditovanou osobou podle 133 zákona, anebo předložením výpisu ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů či příslušného zahraničního certifikátu dle ustanovení 143 zákona. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, jakož i výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší než tři měsíce. Certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, jakož i zahraniční certifikát musí být platný nejméně k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Předkládá-li nabídku více osob společně, požaduje zadavatel v souladu s ustanovením 51 odst. 5 zákona prokázání splnění základních kvalifikačních 9

10 předpokladů od všech těchto osob. Každá z osob samostatně musí rovněž prokázat splnění tohoto kvalifikačního předpokladu podle ustanovení 54 písm. a) zákona. Předkládá-li nabídku více osob společně, musí být v nabídce v souladu s ustanovením 51 odst. 6 zákona předložen originál či úředně ověřená kopie smlouvy, z níž bude zcela jednoznačně vyplývat, že všechny tyto osoby budou vůči zadavateli a jakýmkoli třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Zahraniční uchazeč (tj. právnická osoba se sídlem a fyzická osoba s bydlištěm či místem podnikání mimo území České republiky) prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů doklady a způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání či bydliště, případně výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů či certifikátem. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční uchazeč v původním jazyce současně s jejich úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Nemůže-li si uchazeč opatřit v zemi svého sídla, místa podnikání nebo bydliště doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů, neboť v zemi jeho sídla, místa podnikání či bydliště neexistuje instituce oprávněná k vystavení takovýchto dokladů nebo není-li příslušná povinnost požadována v rámci kvalifikace v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního uchazeče stanovena, je zahraniční uchazeč oprávněn tyto doklady nahradit prohlášením osob, za které by jinak byly předkládány shora uvedené doklady, resp. čestným prohlášením o tom, že příslušná povinnost není stanovena. 7. Profesní, ekonomické a finanční a technické předpoklady dle 54, 55 a 56 zákona 7.1. Profesní kvalifikační předpoklady dle 54 zákona a) uchazeč je ve smyslu ustanovení 54 písm. a) zákona povinen předložit výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, má-li v ní být uchazeč zapsán podle zvláštních právních předpisů, který k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek nesmí být starší než 90 kalendářních dnů b) uchazeč je ve smyslu ustanovení 54 písm. b) zákona povinen předložit doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci c) uchazeč je ve smyslu ustanovení 54 písm. c) zákona povinen předložit doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci, je-li takové členství nezbytné pro plnění veřejné zakázky na služby podle zvláštních právních předpisů d) uchazeč je ve smyslu ustanovení 54 písm. d) zákona povinen předložit doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů. Uchazeč splní toto kvalifikační kritérium 10

11 předložením akreditace všech kurzů MŠMT vč. kurzů vedoucích k získání odborné kvalifikace pro výuku angličtiny 7.2. Ekonomické a finanční předpoklady dle 55 zákona Uchazeč prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením: a) údaje o obratu uchazeče dosaženém při poskytování vzdělávacích činností ve formě čestného prohlášení dle 55 odst. 1 písm. c) zákona s tím, že obrat uchazeče za vzdělávací činnost za poslední 3 účetní období nesmí klesnout za jednotlivá účetní období pod 15 mil. Kč Technické kvalifikační předpoklady dle 56 zákona Seznam významných služeb Uchazeč prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu ve smyslu ustanovení 56 odst. 2 písm. a) zákona předložením seznamu významných služeb poskytnutých uchazečem v posledních třech letech, ve kterém strukturovaně uvede následující údaje vztahující se ke každé významné službě: a) název nebo označení objednatele b) specifikaci významné služby tj. stručnou charakteristiku c) rozsah plnění d) termín plnění e) údaj o tom, jestli je přiloženo osvědčení o poskytnutí služby f) údaj o tom, jestli je přiloženo prohlášení uchazeče o poskytnutí služby a připojením a) osvědčení o poskytnutí služby vydaným veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo b) osvědčení o poskytnutí služby vydaným jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo případně c) čestného prohlášení uchazeče o poskytnutí služby, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné získat takovéto osvědčení od této jiné osoby z důvodu spočívajícího na její straně Ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil poskytnutí alespoň 2 významných služeb. Za poskytnutí významné služby přitom zadavatel považuje: pokud byl uchazeč dodavatelem nebo partnerem projektů financovaných z JPD 3, OPPA, OP RLZ nebo OP LZZ nebo obdobného fondu se zaměřením na vzdělávání pedagogických pracovníků s jakoukoli výší plnění. 11

12 7.3.2 Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci uchazeče Ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu ve smyslu ustanovení 56 odst. 2 písm. e) zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč působil alespoň 5 let v oboru vzdělávání dospělých (se zaměřením na učitele) Osvědčení o odborné kvalifikaci osob odpovědných za plnění služeb Uchazeč předloží seznam osob, které budou provádět vzdělávání v rozsahu předmětu této veřejné zakázky (dále jen lektor ). Uchazeč, předloží profesní CV každého lektora, které bude obsahovat mimo jiné i jeho profesní zkušenosti (realizované projekty) a jeho vzdělání. Uchazeč doloží dosažené vzdělání podle CV u každého lektora předložením originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu o tomto vzdělání. Zadavatel požaduje, aby každý lektor měl zkušenosti s prací s cílovou skupinou, tj. učiteli (min. 3 roky) Společné ustanovení k článku 7. ZD Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle článku 7. ZD musí být v souladu s ustanovením 57 odst. 1 zákona předloženy v originále či v úředně ověřené kopii. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Je-li doklad podepsán zmocněncem, doloží dodavatel originál plné moci, která byla zmocněnci pro tento případ udělena. Splnění finančního a ekonomického kvalifikačního předpokladu je uchazeč oprávněn prokázat též předložením jiných rovnocenných dokladů, než jsou požadovány zadavatelem. V tomto případě si však zadavatel vyhrazuje právo posoudit, zda takovýto doklad uzná za dostatečný, či nikoliv. Splnění kvalifikačních předpokladů dle článku 7. ZD je uchazeč oprávněn za podmínek stanovených v ustanovení 127, 134 nebo 143 zákona prokázat předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo předložením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů akreditovanou osobou anebo předložením výpisu ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů či příslušného zahraničního certifikátu. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, jakož i výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší než tři měsíce. Certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, jakož i zahraniční certifikát musí být platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Předkládá-li nabídku více osob společně, musí být splnění každého kvalifikačního předpokladu dle článku 7. ZD prokázáno vždy alespoň jednou z osob podávajících společnou nabídku. To neplatí v případě kvalifikačního předpokladu dle bodu 7.1 písm. a) ZD (výpis z obchodního rejstříku), který musí předložit samostatně každá z osob podávající společnou nabídku. Zahraniční uchazeč (tj. právnická osoba se sídlem a fyzická osoba s bydlištěm či místem podnikání mimo území České republiky) prokáže splnění kvalifikačních předpokladů dle článku 7. ZD doklady a způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání či bydliště, případně výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů či certifikátem. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční 12

13 uchazeč v původním jazyce současně s jejich úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Nemůže-li si uchazeč opatřit v zemi svého sídla, místa podnikání nebo bydliště doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů, neboť v zemi jeho sídla, místa podnikání či bydliště neexistuje instituce oprávněná k vystavení takovýchto dokladů nebo není-li příslušná povinnost požadována v rámci kvalifikace v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního uchazeče stanovena, je zahraniční uchazeč oprávněn tyto doklady nahradit prohlášením osob, za které by jinak byly předkládány shora uvedené doklady, resp. čestným prohlášením o tom, že příslušná povinnost není stanovena. 8. Obchodní podmínky Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče nebo za uchazeče. Z návrhu smlouvy musí vyplývat práva a povinnosti dále uvedené v tomto článku ZD. Uchazeč do návrhu smlouvy zahrne toto ustanovení: Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně dostupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 8.1 Kvalita jazykových kurzů Uchazeč se zaváže, že jazykové kurzy, u klíčových aktivit 2 4, budou dodavatelem po celou dobu realizace projektu akreditovány MŠMT. Pro zajištění kvality výuky bude uchazeč provádět pravidelnou zpětnou vazbu od účastníků na základě evaluačních dotazníků. 8.2 Platební podmínky Uchazeč zahrne do smlouvy ustanovení zajišťující platební podmínky podle odstavce 9.2 Platební podmínky ZD. 9. Požadavek na zpracování nabídkové ceny 9.1. Nabídková cena Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná za splnění celého předmětu veřejné zakázky a zároveň cena za každou klíčovou aktivitu nesmí přesáhnout uvedené náklady v rámci jednotlivých klíčových aktivit, a to v členění: a) u každé aktivity nabídková cena bez DPH b) tam, kde je u klíčové aktivity DPH uvedeno, DPH c) tam, kde je u klíčové aktivity DPH uvedeno, nabídková cena s DPH 13

14 d) celková cena bez DPH e) celková cena s DPH DPH se pro účely této veřejné zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky. Nabídková cena je cenou maximálně možnou za splnění veřejné zakázky a její překročení je možné jen za podmínek článku 11. ZD. Při stanovení nabídkové ceny musí vzít uchazeč v úvahu veškeré náklady, jejichž vynaložení bude nezbytné ke splnění předmětu veřejné zakázky v jeho plném rozsahu. Údaj o nabídkové ceně uvede uchazeč v samostatném prohlášení, které bude uchazečem podepsáno (osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče) a datováno. Veškeré údaje o nabídkové ceně a jednotkové ceně musí být uvedeny v korunách českých Platební podmínky Cena za klíčovou aktivitu č. 1 (Testování a rozřazení účastníků do skupin, vstupní proškolení lektorů) bude zaplacena po ukončení této klíčové aktivity, po jejím vyhodnocení a předání všech relevantních dokladů. Cena za klíčovou aktivitu č. 2 (Výuka AJ vedoucí k získání odborné kvalifikace pro výuku angličtiny, průběžné a závěrečné testování/zkoušky, vyhodnocení výsledků), klíčovou aktivitu č. 3 (Výuka AJ, NJ a FJ zahrnující analýzu a nácvik učebních aktivit v ročních navazujících jazykových kurzech, průběžné a závěrečné testování/zkoušky, vyhodnocení výsledků) a klíčovou aktivitu č. 4 (výuka AJ, NJ a FJ v ročních navazujících jazykových kurzech, průběžné a závěrečné testování/jazykové zkoušky, vyhodnocení výsledků) budou propláceny takto: a) v roce 2010: bude proplaceno 70 % kalkulované ceny kurzu za 1 školní rok výuky (formou zálohové platby) b) v roce 2011: (po zpracování závěrečné zprávy za školní rok) bude proplacena zbývající část ceny kurzu za rok dle předložené dokumentace vyúčtování bude proplaceno 70 % kalkulované ceny kurzu za školní rok (formou zálohové platby). c) v roce 2012: (po zpracování závěrečné zprávy za školní rok) bude proplacena zbývající část ceny kurzu za rok dle předložené dokumentace vyúčtování bude proplaceno 70 % kalkulované ceny kurzu za školní rok (formou zálohové platby). d) v roce 2013: (po zpracování závěrečné zprávy za školní rok) bude proplacena zbývající část ceny kurzu za rok dle předložené dokumentace vyúčtování. 14

15 Dodavatel je povinen zadavateli předkládat faktury s vyúčtováním pravidelně za každý semestr realizace klíčových aktivit č. 2, 3 a 4. Tzn. k , , , , a Cena za klíčovou aktivitu č. 5 (Metodické semináře pro učitele angličtiny, němčiny a francouzštiny) budou proplaceny na základě předložené faktury po ukončení každého semináře. Cena bude zaplacena pouze za skutečně poskytnuté plnění. Za částečně realizované plnění bude cena poměrně krácena. Veškeré platby budou zadavatelem uhrazeny vždy bezhotovostním převodem na účet uchazeče, a to na základě faktury vystavené uchazečem se splatností 30 dnů od vystavení. Uchazeč bude povinen doručit zadavateli fakturu vždy alespoň 20 dnů před datem splatnosti. Faktura daňový doklad bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti. V případě, že faktury nebudou obsahovat některou z předepsaných zákonných náležitostí, či budou obsahovat chyby v psaní či počtech, je zadavatel oprávněn vrátit takovéto faktury dodavateli k doplnění či opravě. Lhůta splatnosti se v takovém případě přerušuje a počíná znovu běžet až od vystavení opravené či doplněné faktury. 10. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Nabídka musí obsahovat: a) identifikace uchazeče název firmy, sídlo, IČ / DIČ, telefon, garant dodávky (jméno telefon, ) b) doklady vztahující se ke společné nabídce nebo prokazování kvalifikace subdodavatelem podle ustanovení 51 odst. 4 až 6 zákona, je-li to relevantní c) návrh smlouvy podle ustanovení 68 odst. 2 zákona d) doklady o prokázání kvalifikace uchazeče e) profesní CV lektorů, kteří budou do projektu zařazeni f) popis dvou podobných projektů realizovaných na trhu ČR (viz odst Seznam významných služeb) a reference lektorů (viz odst Osvědčení o odborné kvalifikaci osob odpovědných za plnění služeb) g) kompletní specifikace nabízené realizace zakázky vzdělávání: - návrh obsahu a struktury kurzů - návrh metod forem výuky - popis metod ověřování a vyhodnocování výsledků vzdělávání i) celková cena zakázky - cena vč. DPH a cena bez DPH s dodržením maximální stanovené výše na jednotlivé klíčové aktivity (viz bod 2 Předmět veřejné zakázky) 15

16 11. Podmínky pro překročení nabídkové ceny Nabídkovou cenu bude možno po dobu plnění veřejné zakázky změnit pouze v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny, a to zejména v případě změny sazby DPH. 12. Kritéria pro zadání veřejné zakázky, způsob hodnocení nabídek Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH. 13. Lhůta pro podávání nabídek, datum a místo otevírání obálek s nabídkami Nabídky lze podávat do do hod. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne v hod. v budově Škodova paláce, Jungmannova 35/29, Praha 1, 6. patro, místnost č Místo pro podání nabídek a doba v níž lze nabídky podávat Nabídky je možno zaslat prokazatelným způsobem prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1, a to v řádně uzavřené obálce označené nápisem Veřejná zakázka Jazykové a metodické vzdělávání pedagogických pracovníků na území hl. m. Prahy - NEOTEVÍRAT a na uzavření opatřené razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou. Obálky musí být viditelně označeny adresou, na kterou je možné případně zaslat oznámení o podání nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nabídky je též možno zaslat prokazatelným způsobem prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb jako zásilku označenou výše uvedeným způsobem na adresu Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1. Nabídky musí být zadavateli doručeny nejpozději v hod. 16

17 15. Zadávací lhůta Zadávací lhůta, tj. lhůta po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, činí 90 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podávání nabídek. 16. Zadávací dokumentace Žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci mohou uchazeči zasílat písemně na adresu: Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1 k rukám Bc. Martina Popršteina, příp. em: a to nejpozději 12 dnů před uplynutím lhůty pro podávání nabídek. 17. Další podmínky a práva zadavatele Zadavatel nepřipouští variantní řešení Zadavatel si dále vyhrazuje právo: a) před rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky ověřit skutečnosti deklarované uchazečem b) umožnit uchazeči do konce lhůty pro podávání nabídek zpětvzetí nabídky c) nehradit náklady na účast v zadávacím řízení, nevracet uchazečům nabídky d) zrušit zadávací řízení dle 84 zákona e) dále vymezený okruh informací, který bude uchazečem poskytnut v průběhu zadávání veřejné zakázky a případně i v průběhu plnění z uzavřené smlouvy, zveřejnit v rámci transparentnosti řízení na internetu, a to včetně informací označených jako důvěrné ve smyslu 152 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Těmito informacemi jsou: název uchazeče, IČ uchazeče, nabídková cena uchazeče, termín dodání dle nabídky, číslo uzavřené smlouvy, název smlouvy, dále pak údaje z nabídky podstatné pro hodnocení dle stanovených hodnotících kritérií Ukončením zadávacího řízení nezaniká právo na zveřejnění informací. Účastí v řízení o zadání veřejné zakázky bere uchazeč na vědomí, že zadavatel s výše uvedenými informacemi poskytnutými v průběhu zadávacího řízení bude nakládat výše uvedeným způsobem a vyjadřuje s jejich použitím souhlas. 18. Požadavky zadavatele na formální stránku nabídek Listinná verze nabídky Nabídku, vč. dokladů k prokázání splnění kvalifikace, zpracovanou v souladu se ZD je uchazeč povinen podat písemně v listinné podobě ve dvou vyhotoveních. 17

18 Nabídka uchazeče bude tvořena svazkem označeným jako KVALIFIKACE, který bude obsahovat doklady k prokázání splnění kvalifikace (dle odst. 10 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky se jedná o body: e), f) a g)) a svazkem, resp. svazky označenými jako NABÍDKA, které budou obsahovat samotnou nabídku uchazeče (dle odst. 10 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky se jedná o body: a), b), c), d), h) a i)). Všechny svazky nabídky budou předloženy v jedné společné obálce označené způsobem dle článku 14. ZD. Podání nabídky elektronickými prostředky zadavatel nepřipouští. Jednotlivé listy všech svazků budou očíslovány průběžnou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 a na konci každého svazku nabídky bude uveden údaj o celkovém počtu listů nabídky. Všechny listy jednotlivých svazků musí být pevně spojeny. Veškeré úřední doklady musí být předkládány ve stáří nepřekračujícím lhůtu stanovenou zákonem a ZD. Každý svazek musí být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy. Za dostatečné zabezpečení svazku proti manipulaci s jednotlivými listy považuje zadavatel opatření každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které zabezpečí své spolehlivé sebepoškození v případě výše uvedené manipulace. Nabídka (vč. dokladů k prokázání kvalifikace) musí být zpracována výhradně v českém jazyce. K veškerým listinám, které nejsou v českém jazyce, musí být přiložen úředně ověřený překlad do českého jazyka. U veškerých cizích veřejných listin, které bude uchazeč předkládat v nabídce, musí být ověřena jejich pravost, s výjimkou těch případů, kdy mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, stanoví, že cizí veřejné listiny platí na území České republiky bez jejich ověření a jiných obdobných formalit, tj. stanoví tzv. osvobození od legalizace. Uchazeč (osoba oprávněná jednat jménem nebo za uchazeče) je povinen podepsat následující dokumenty, předkládané v jednotlivých svazcích: Úvodní listy svazků (krycí listy), veškerá prohlášení a další dokumenty, na kterých je podpis uchazeče v ZD výslovně požadován. Uchazeč je povinen všechny písemné právní úkony činěné v souvislosti s podáním nabídky učinit způsobem stanoveným obecně závaznými předpisy. V Praze dne.. Za hlavní město Praha PhDr. Mgr. Pavel Drtina, ředitel odboru školství, mládeže a tělovýchovy 18

Kód CPV pro hlavní předmět plnění veřejné zakázky: 45112000-5 Výkopové a zemní práce.

Kód CPV pro hlavní předmět plnění veřejné zakázky: 45112000-5 Výkopové a zemní práce. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) k veřejné zakázce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petra Danningerová Telefon: 267 994 203 Fax: 272 936 597 E-mail: Petra.danningerova@sfzp.cz č.j. SFZP 072274/2012 Datum: 28. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE J. HEYROVSKÉHO AV ČR, v.v.i. CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE J. HEYROVSKÉHO AV ČR, v.v.i. CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ EVROPSKÁ UNIE ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE J. HEYROVSKÉHO AV ČR, v.v.i. CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ VŘ//2009 V Praze dne 2. února 2009 Oznámení o zahájení zadávacího řízení výzva

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ZVZ ) Název veřejné zakázky: Vzdělávací akademie pro vyšší odbornost a adaptabilitu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na dynamický nákupní systém Dynamický nákupní systém na tiskařské služby ZADAVATEL: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI UNIVERZITNÍ 2732/8 306 14 PLZEŇ Obsah 1 Základní informace... 1 2

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce REKVALIFIKACE A PORADENSKÉ ČINNOSTI SLUŽBOVÉ PROFESE Opava, srpen 2009 Strana 1 z 149 Obsah dokumentace Čl. 1. Informace o zadavateli... 4 Čl. 2. Úvodní

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k nadlimitní veřejné zakázce

Více

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), dle Směrnice

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu a zadávací podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu a zadávací podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu a zadávací podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na služby Analýza

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

MĚSTO CVIKOV Nám.Osvobození 63, 471 54 Cvikov

MĚSTO CVIKOV Nám.Osvobození 63, 471 54 Cvikov MĚSTO CVIKOV Nám.Osvobození 63, 471 54 Cvikov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zadané v zadávacím řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů veřejné zakázky malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ k zakázce s názvem: Servis vozidel hromadné dopravy Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00881 Název projektu: Profesionalizace zaměstnanců Dopravního podniku

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město VÁŠ DOPIS Č.j.: ZE DNE: NAŠE Č.j.: OPS/115618/Kle/10 POČET LISTŮ DOPISU: 5 VYŘIZUJE: Bc. Kleinbauerová TEL: 596 803 344 FAX:

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

Obec Darkovice, Dlouhá 180/37, 747 17 Darkovice

Obec Darkovice, Dlouhá 180/37, 747 17 Darkovice Obec Darkovice, Dlouhá 180/37, 747 17 Darkovice Úřední doba: pondělí 8:00-11:30, 13:00-17:00 středa 8:00-11:30, 13:00-17:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k projektu firmy Schwan-STABILO ČR, s.r.o. Budování podniku světové třídy v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ORBIT MERRET, spol. s r. o. Klánova 81/141, 140 00 Praha 4 * IČ: 00551309 Č.j.: VZ-07/04-2015 Praha, 17. července 2015 Počet listů: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení

Více

Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na nákup služeb s názvem Posílení administrativní kapacity OPPA a OPPK 2010-2013

Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na nákup služeb s názvem Posílení administrativní kapacity OPPA a OPPK 2010-2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR FONDŮ EU Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na nákup služeb s názvem Posílení administrativní kapacity OPPA a OPPK 2010-2013 zadávané

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO odborné profesní specializované kurzy v gastronomii

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. vyzývá. Regionální VaV CENTRUM FAST - AdMaS dokumentace pro územní rozhodnutí

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. vyzývá. Regionální VaV CENTRUM FAST - AdMaS dokumentace pro územní rozhodnutí VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Vysoké učení technické v Brně, jako zadavatel veřejné zakázky, Vás v souladu s ustanovením 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM Snížení

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, směrnice Ministerstva školství, mládeže

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU změna ze dne 31.3.2014

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU změna ze dne 31.3.2014 Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Obec Tlumačov 76362 Tlumačov, Nádražní 440 Ing. Antonín Jonášek, starosta 00284572 všem dodavatelům Ve Zlíně dne 31.3.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TELEVIZNÍ KAMPAŇ Prezentace úspěšných projektů ESF a uvedení nového OP LZZ Praha, 22. července 2008 1 1. Zadavatel Stát: Instituce: Česká republika

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zadávací dokumentace k projektu VFN v Praze: Zvýšení konkurenceschopnosti VFN Praha prostřednictvím zavádění systému jakosti a zvyšováním adaptability zaměstnanců na strukturální změnyvfn v Praze v rámci:

Více

Výzva o zahájení zadávacího řízení

Výzva o zahájení zadávacího řízení Výzva o zahájení zadávacího řízení zadávací řízení v souladu se zadáváním zakázek OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. dle směrnice MŽP 12/2012 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce Název zadavatele:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ060/2012 na akci: Výměna oken ve fasádě dvorního křídla objektu studia

Více

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz Čj.: ČTÚ-68160/2011-20 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE M A N A Ž E R S K É D O V E D N O S T I V Ř Í Z E N Í P R O J E K T Ů Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost v projektu Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji II Registrační

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Management kvality Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.13.2/2951 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně zadávací dokumentace Obec Malý Újezd, jako veřejný zadavatel ve smyslu ust. 2 odst. 1) písm. c)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303, 541 01 Trutnov, jako zadavatel

Více

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Písek Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Křenovice Sídlem: Nádražní 1988 Zastoupený: IČ: 397 01 Písek Ing. Benem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné ejné zakázce zadávané podle zákona č.. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce - nadlimitní zakázka Druh zadávacího řízení: otevřené

Více

Zadavatel. Mgr.Vladimír Richter, Ing.Martin Šnorbert. VYBER,s.r.o., Ing. Radovan Louda

Zadavatel. Mgr.Vladimír Richter, Ing.Martin Šnorbert. VYBER,s.r.o., Ing. Radovan Louda Základní údaje zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní

Více

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň"

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na níže specifikovanou veřejnou zakázku. 1 Název veřejné

Více

U Hřiště 527, Velešín 382 32

U Hřiště 527, Velešín 382 32 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka vybavení odborných učeben pro fyziku a elektrotechniku pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ),

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ), Kontaktní osoba: Jakub Ruml / David Čada Telefon: 267 994 439 / 267 994 475 Fax: 272 936 597 E-mail: jakub.ruml@sfzp.cz david.cada@sfzp.cz Datum: 5. 3. 2012 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: IČ: Zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 00250805 Ing. Jaroslava Martanová, starostka vyhlašuje veřejnou

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

Zakázka: Zadávací řízení na dodavatele Kurzu Základy podnikání a dalších služeb pro začínající podnikatele.

Zakázka: Zadávací řízení na dodavatele Kurzu Základy podnikání a dalších služeb pro začínající podnikatele. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zakázka: Zadávací řízení na dodavatele Kurzu Základy podnikání a dalších služeb pro začínající podnikatele. Zadavatel Název žadatele: Mateřské centrum Bělásek (dále jen MC) Právní

Více

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na zpracovatele projektové dokumentace ke stavbě Stavební úpravy a přístavba pavilonu CH Nemocnice

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/HA 5/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBU NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:,,TISK A PUBLICITA PROJEKTU,, pro projekt: Marketingová opatření partnerských měst Annaberg-Buchholz a Chomutov ČÍSLO

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu 12 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky PR služby pro Zahraniční zastoupení 1. stupně ČCCR CzechTourism v Německu

Více

Ostraha objektů FS ČR

Ostraha objektů FS ČR SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je nedílnou součástí zadávací dokumentace jednotlivých částí veřejné zakázky (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem:

Více

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: úvěru Města Moravský Krumlov

Více

Vybavení interiérů knihovny a DDM

Vybavení interiérů knihovny a DDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ00254819, vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou v řízení mimo zákon č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV

ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV Zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov; Náměstí Míru 11; 436 01 Litvínov; Tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostkou města Bc. Kamilou Bláhovou dle

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál Zadavatel veřejné zakázky:

Více

Kroměřížská nemocnice a.s.

Kroměřížská nemocnice a.s. IČ: 27660532 DIČ:CZ27660532 Telefon: 573 322 111, e-mail: post@nem-km.cz Registrace vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4416 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Věc: Veřejná zakázka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE OBEC RAKVICE BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitní řízení podle ustanovení 21 odst. 1 písm. f), 25 a 38 zákona č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) :

Více

UPOL Teoretické ústavy LF UP v Olomouci úpravy 5 sekcí

UPOL Teoretické ústavy LF UP v Olomouci úpravy 5 sekcí Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů UPOL

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Revitalizace prostoru při ul. Tyršova v Děčíně I zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) NÁKUP SLUŢEB

3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) NÁKUP SLUŢEB VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Tvorba a realizace vzdělávacího programu pro zaměstnance mikropodniků na území hl. m. Parhy 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku na služby Kurzy coachingu II zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. 21 odst. 1 písm. f) a 38

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název zakázky: Komplexní program vzdělávání zaměstnanců společnosti LUCIS, s.r.o. Údaje o zadavateli: Název: LUCIS, s.r.o. Sídlo zadavatele: Nová 147/14, Popůvky 664 41 IČO: 25570731

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 38 a v souladu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace zakázky na dodávku stavebních prací Charita Zábřeh vybudování výtahu Valová 9, Zábřeh. Výzva k podání nabídek

Zadávací dokumentace zakázky na dodávku stavebních prací Charita Zábřeh vybudování výtahu Valová 9, Zábřeh. Výzva k podání nabídek Zadávací dokumentace zakázky na dodávku stavebních prací Charita Zábřeh vybudování výtahu Valová 9, Zábřeh 1. Identifikační údaje zadavatele Výzva k podání nabídek název: Charita Zábřeh sídlo: Žižkova

Více

Zadávací podmínky. Označení zakázky: pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. Označení zakázky: pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení zakázky: Komplexní zajištění vzdělávacího programu Čerpací stanice komplexní služby a informace pro cestovní ruch pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky malého rozsahu: Smlouva o provádění

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště Zadávací dokumentace k veřejné zakázce NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště 1 Všeobecné informace 1.1 Úvodní informace Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZNAMNÉ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY BEZPEČNÉ MĚSTO - MĚŘENÍ RYCHLOSTI VOZIDEL A DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU V OBCI S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV zadávané dle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU se sídlem, vydává dokument: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu SKLAD

Více

Zadavatel: FEROX, a.s. Děčín, Ústecká 30, Děčín 5, 405 30; zastoupený Ing. Miroslavem Němcem, místopředsedou představenstva IČO 0008648 DIČ CZ8648

Zadavatel: FEROX, a.s. Děčín, Ústecká 30, Děčín 5, 405 30; zastoupený Ing. Miroslavem Němcem, místopředsedou představenstva IČO 0008648 DIČ CZ8648 Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu rozvoj lidských zdrojů I. Základní údaje Název zakázky : Jazykové

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu C153530

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu C153530 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

Zadávací dokumentace. Zadavatel: Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova 8 Sídlo: Kudelova 8, 662 51 Brno

Zadávací dokumentace. Zadavatel: Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova 8 Sídlo: Kudelova 8, 662 51 Brno Zadávací dokumentace Název projektu: Nové poznání - nová budoucnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.10/04.0022 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Vzdělávání

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Č.j. : MV-145067-6/VZ-2013 Počet listů: 24 Počet příloh: 6 Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Realizace vzdělávacích kurzů v oblasti využívání informačních technologií /projekt Efektivní rozvoj

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava schodiště IČ : 00262871 Adresa sídla

Více

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56. Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1113 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 1.1. Základní

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové

Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s ustanoveními 12 odst. 6 a 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX00193QB* HZSPX00193QB Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO ZAMĚSTNANCE SPOLEČNOSTI O.K. TEXTIL, S.R.O. 1. Identifikace zadavatele název zadavatele: O.K. TEXTIL, s.r.o. adresa sídla:

Více

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Zadavatel: Obec Pazderna Pazderna 65 739 51 Dobrá Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Udržovací práce kaple sv. Jana Nepomuckého v Pazderně etapa 1- Obnova střechy

Více

BYTOVÝ DŮM PRO SENIORY, HOVORANY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

BYTOVÝ DŮM PRO SENIORY, HOVORANY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBEC HOVORANY BYTOVÝ DŮM PRO SENIORY, HOVORANY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zpracoval: PMC Stránský 11/2012 www.pmcs.cz TENTO DOKUMENT OBSAHUJE 5 STRAN VČETNĚ TITULNÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č. 21108 zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon s názvem Mateřská škola Proseč zateplení

Více