Zpráva o společenské odpovědnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o společenské odpovědnosti"

Transkript

1 2010

2 Obsah Informace o společnosti 2 Společenská odpovědnost firem 3 Spolupráce s městy, obcemi a dalšími subjekty 4 Dobročinnost, dárcovství, podpora neziskových organizací 6 Péče o zaměstnance 9 Ochrana životního prostředí 13 Komunikace 14 Příklady realizovaných projektů a aktivit v roce Kontakty CSR 17 1

3 1 Informace o společnosti Název společnosti: ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Sídlo: Záluží 2, Litvínov 7, PSČ IČ: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 696 Základní kapitál: Vydané cenné papíry: Kč kusů kmenových akcií na jméno, celková výše emise Kč Finanční výkony a investice v milionech Kč Obrat Zisk před zdaněním 404 Zisk po zdanění 333 Fixní provozní náklady Investiční výdaje 293 Objem zpracované ropy v milionech tun 7,3 ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. (dále Česká rafinérská) je výrobní společností působící v oboru zpracování ropy a provozující rafinérie v Litvínově a v Kralupech nad Vltavou. Jejími hlavními produkty jsou automobilové benzíny, motorová nafta, letecká paliva, topné oleje, kapalné plyny (LPG), asfalty, suroviny pro petrochemické a chemické výroby, pro výrobu mazacích olejů a látky pro další průmyslové využití. Od srpna roku 2003 je Česká rafinérská přepracovací rafinérií, což znamená, že zpracovává ropu dodanou jejími vlastníky, resp. jejich tuzemskými obchodními společnostmi. Ti realizují prodej výrobků na domácím i zahraničním trhu odpovídající jejich vlastnickému podílu. Společnost vykázala za rok 2010 stabilní finanční situaci a při obratu 9,729 miliardy Kč činil čistý zisk 333 miliónů Kč po zdanění. V důsledku ekonomické recese byly sníženy fixní náklady, investiční program a uskutečněna další opatření v souladu s požadavky vlastníků. Podle plánu byly nadále rozvíjeny programy v péči o zdraví zaměstnanců společnosti, v bezpečnosti a v ochraně pracovního i životního prostředí. Pokračovaly projekty v rámci konceptu společensky odpovědné firmy ve vztazích k okolním městům a obcím a v komunikaci. Tyto aktivity společnosti byly oceněny na regionální i celostátní úrovni. Počet zaměstnanců k Dárcovství v milionech Kč 7,7 Akcionáři UNIPETROL, a.s. 51,220 % Eni International B.V. 32,445 % Shell Overseas Investment B.V. 16,335 % Shell Overseas Investment B.V. Eni International B.V. UNIPETROL, a.s. 2

4 2 Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem (angl. Corporate Social Responsibility = CSR) je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s okolím (Evropská komise, Zelená kniha 2001). Česká rafinérská jako společný podnik se zahraniční majetkovou účastí aplikuje zásady společenské odpovědnosti od svého založení. S přispěním know how zahraničních vlastníků zavádí moderní standardy zaměstnanosti, nadstandardní péči o zaměstnance, klade mimořádný důraz na ochranu zdraví, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí, a to jak výší vložených investičních prostředků, tak provázaností jednotlivých systémových opatření. Ve svém vnějším působení založila systém spolupráce se sousedními městy a obcemi, systém poskytování finančních darů podle schválených priorit, aplikovala otevřenou komunikaci s veřejností i sdělovacími prostředky a byla vždy vnímavá k potřebám okolí. S nástupem konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR) v evropském podnikatelském prostředí měla Česká rafinérská rozpracované všechny tři její pilíře bezpečnost a ochranu životního prostředí, péči o zaměstnance a firemní dárcovství. Koncept CSR tak organicky navázal na stávající politiky a aktivity společnosti. Od roku 2005 publikuje Česká rafinérská roční Zprávu o společenské odpovědnosti. V témže roce získává Zvláštní ocenění v soutěži TOP Firemní Filantrop. V žebříčku TOP Firemní Filantrop je pak každý následující rok uvedena na předních umístěních. V roce 2010 byla 17. společností podle absolutní hodnoty darovaných prostředků v České republice a obsadila 4. místo v relativním poměru darované částky k čistému zisku. Rok 2010 byl významným rokem realizace konceptu společenské odpovědnosti. Opět byla realizována významná podpora okolním komunitám, řadě neziskových organizací byly poskytnuty finanční dary i materiální pomoc, i když v důsledku ekonomické recese v menším finančním objemu než v minulých letech. Po dobrých zkušenostech z minulých ročníků byl počtvrté organizován Den dobročinnosti a různé charitativní sbírky, kdy zaměstnanci projevili vysoký stupeň sociálního cítění. Česká rafinérská je připravena nadále rozvíjet koncept společenské odpovědnosti firem, připojovat další projekty a iniciativy jak v oblasti bezpečnosti práce a péče o zaměstnance, v ochraně životního prostředí, tak ve vnímání a naplňování potřeb okolí, v dárcovství a otevřené komunikaci. Společnost má významnou oporu v iniciativě zaměstnanců, kterou v řadě případů prokázali také v roce Konkrétním příkladům je věnována tato zpráva. Správná volba dalších kroků v oblasti CSR je výzvou pro společnost, jak získat další zaměstnance pro dobročinné aktivity. Zároveň je výzvou pro naše partnery z okolních komunit a z neziskové sféry, aby v dalším období byli připraveni společné projekty realizovat. Předání sbírky pro azylový dům v Kralupech nad Vltavou 3

5 3 Spolupráce s městy, obcemi a dalšími subjekty Vyvážený vztah s okolními městy a obcemi, spolupráce a pomoc při naplňování cílů místních samospráv a vnímavost k jejich potřebám je dlouhodobě podstatou vnějšího působení České rafinérské. Také v roce 2010 jsme vycházeli z priorit vnějšího působení na základě podnikatelského plánu s přihlédnutím k aktuální potřebě redukce nákladů. Prioritou aktivit České rafinérské v oblasti vnějších vztahů zůstaly i v roce 2010 oba regiony, kde společnost provozuje průmyslová zařízení, tedy Litvínovsko Mostecko a Kralupy nad Vltavou a okolí. Věcnými prioritami byly podpora sociální a zdravotní oblasti, vzdělání, kultury, komunální infrastruktury, účelného využívání volného času obyvatel, zejména mládeže, a to v rámci spolupráce s místními samosprávami. O uzavření a obsahu ročních dodatků byli informováni zaměstnanci společnosti i veřejnost. Dále realizovala Česká rafinérská několik jednorázových aktivit s dalšími subjekty regionu. V národním měřítku společnost podporovala akce vysokých škol, odborné konference a presentovala témata související s předmětem činnosti společnosti. Mimořádná byla pomoc při ničivých povodních v srpnu roku Rámcem pro spolupráci s městy a obcemi jsou dlouhodobé smlouvy o spolupráci, které společnost uzavřela s šesti městy a obcemi v obou regionech. Tyto dlouhodobé smlouvy o spolupráci jsou založeny na principech vzájemného respektu a vycházejí z možností a potřeb obou stran. Pro každý kalendářní rok jsou konkretizovány ročními prováděcími dodatky. V roce 2010 byly podepsány dodatky k dlouhodobým smlouvám se všemi partnerskými městy a obcemi a jejich obsah při zohlednění nižšího objemu disponibilních finančních prostředků zahrnoval nejen přímou spolupráci s příslušným městským nebo obecním úřadem, ale i finanční podporu a spolupráci s různými subjekty působícími v příslušném městě nebo obci. Partnerská města a obce a hlavní společná akce v roce 2010 Most Litvínov Meziboří Kralupy nad Vltavou Veltrusy Chvatěruby Dostihové odpoledne na Hipodromu Most konané a pomoc neziskovým organizacím HC Litvínov, občanské sdružení podpora činnosti oddílů žákovského a dorosteneckého hokeje Příspěvek na rekonstrukci kašny na náměstní Míru v centru města Sportovní a kulturní aktivity města Podpis ročního dokumentu o spolupráci s městem Kralupy nad Vltavou Vybavení učebny informatiky v ZŠ Komenského nám. IT technikou a příspěvek na pořádání vyhlášení Sportovce Kralup Dokončení projektu rekonstrukce vozovek ve městě a podpora řady akcí základní a mateřské školy Finanční podpora splácení úvěru na stavbu nové budovy OÚ a při opravě hřbitovní zdi 4

6 Výuka první pomoci dětí, mládeže a dospělých v rámci projektu oblastního spolku Českého Červeného Kříže v Mostě Součástí spolupráce České rafinérské s okolím je nejen poskytování finančních darů, materiálu a služeb, ale i komunikace s veřejností a sdělovacími prostředky, organizace firemního dárcovství a další Seminář pro pedagogy z kralupské Střední školy chemické v laboratořích v rámci evropského operačního programu formy spolupráce podle potřeb v místě. Konkrétní příklady jsou uvedeny v dalších kapitolách. Česká rafinérská podpořila koupi sociálního automobilu pro potřeby Pečovatelského domu v Kralupech nad Vltavou Objem finančních prostředků realizovaných v rámci vnějšího působení v roce 2010 Region Na základě ročních dodatků Přímé smluvní vztahy Interaktivní tabule pro Mateřskou školu Dvořákova v Mostě byla pořízena s finanční podporou České rafinérské Celkem 2010 Celkem 2009 Celkem 2008 Severozápadní Čechy Střední Čechy Celostátní akce, projekty a dary Celkem

7 4 Dobročinnost, dárcovství a podpora neziskových organizací Dárcovství vyjádřené poskytováním finančních darů, materiálu a služeb je součástí vnějšího působení České rafinérské a vychází z jeho priorit. Dárcovství se soustřeďuje na pomoc potřebným, neziskovým organizacím, sdružením a spolkům v první řadě v obou regionech, kde Česká rafinérská působí. FINANČNÍ DARY Podstatná část finančních darů byla v roce 2010 realizována prostřednictvím ročních dodatků k dlouhodobým smlouvám o spolupráci s partnerskými městy v obou regionech, jak bylo konstatováno v kapitole 3. Tyto finanční dary se zaměřovaly na podporu akcí a aktivit organizovaných příslušnými městskými a obecními úřady nebo subjekty působícími v daném městě nebo obci. Vedle poskytování finančních darů partnerským městům a obcím, realizovala Česká rafinérská v roce 2010 řadu donátorských aktivit přímo subjektům, které o to společnost požádali. Na základě projednání těchto žádostí ve Výboru pro finanční dary a po schválení představenstvem společnosti byla poskytnuta pomoc, mj. Ústeckému kraji na odstranění povodňových škod, o.p.s Alergie Kralupy nad Vltavou na provoz stacionáře, Oblastnímu spolku Českého Červeného Kříže Most na projekt Výuka první pomoci dětí, mládeže a dospělých, Nadaci Student Most na zabezpečení studia nadaných studentů ze sociálně slabších rodin. Mimo oba regiony směřovaly finanční dary na VŠCHT Praha a celostátní Nadaci BESIP pro zajištění projektů zabývajících se bezpečností silničního provozu. Celkem byly poskytnuty finanční dary 22 různým subjektům. Zpráva o finančních darech poskytnutých v roce 2010 byla projednána dozorčí radou společnosti. MATERIÁLNÍ POMOC Pomoc poskytováním materiálu nebo služeb spočívala v roce 2010, stejně jako v letech předchozích, v poskytování vyřazené, avšak stále provozuschopné, výpočetní techniky organizacím, které mají relativně nižší nároky na výkon takovýchto zařízení. V roce 2010 se pokračovalo v trendu předávat větší soubory techniky jednomu příjemci, většinou základním školám. V Kralupech nad Vltavou to byla Základní škola Komenského náměstí, Základní škola ve Veltrusech a Základní škola J. Matiegky v Mělníce. V lokalitě Litvínov se jednalo o Základní školu v Meziboří. Ze sociálních ústavů pak zejména Středisku sociálních služeb Kralupy nad Vltavou. Jednotlivé kusy vyřazené techniky byly poskytnuty sportovním a zájmovým organizacím nebo menším obcím regionu. Celkem bylo tímto způsobem předáno 62 sad vyřazených počítačů a příslušenství. Na podporu akcí zájmových organizací různých oborů působících v regionu byly také poskytovány soubory reklamních předmětů a věcné dary. Zařízením z České rafinérské byla vybavena celá učebna informatiky v Základní škole J. Matiegky v Mělníce POMOC ŠKOLÁM Česká rafinérská zajišťuje také odborné přednášky pro žáky a studenty. Tradičně se koná beseda na téma zpracování ropy na Základní škole ve Veltrusech. Odborníci České rafinérské také přednášeli na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Spolupráce pokračovala se Střední školou EDUCHEM Meziboří, Masarykovou střední školou chemickou v Praze a Střední školou chemickou v Kralupech nad Vltavou. DOBROČINNOST Filantropie, tedy dobrovolná pomoc či dobročinnost, má v České rafinérské svou tradici a je podporována jak vedením, tak samotnými zaměstnanci. Dobročinné projekty ve společnosti přispívají nejen k posílení povědomí zaměstnanců o nutnosti pomáhat, ale také zvyšují naši společenskou odpovědnost a hlavně pomáhají potřebným. 6

8 Den dobročinnosti 2010 v kralupském psím útulku Lesan Předání sbírky pro azylový dům v Mostě V loňském roce jsme spolu s našimi zaměstnanci připravili více jak desítku dobročinných aktivit a při některých těchto akcích zaznamenali i rekordní účast. Následující výčet popisuje některé konkrétní příklady, při kterých jsme pomáhali neziskovým organizacím v oblastech, které jsou pro ně důležité. DÁRCOVSTVÍ ZAMĚSTNANCŮ V rámci Palety měli zaměstnanci možnost již pošesté věnovat část svých benefitů charitativním organizacím a přispět jim tak určitým finančním obnosem. Na konta Dětského domova v Kralupech nad Vltavou, občanského sdružení Most k naději a nadačního fondu Naše dítě byla rozdělena částka Kč. DEN DOBROČINNOSTI Den dobročinnosti spočívá v dobrovolné pomoci našich zaměstnanců při činnostech poptávaných konkrétní organizací a ve finanční podpoře na nákup potřebného materiálu zajištěné naší společností. V roce 2010 jsme navázali na předešlé tři ročníky Dne dobročinnosti, oslovili neziskové organizace v lokalitách, kde působí naše společnost, tedy na Mostecku a v Kralupech nad Vltavou, a nabídli jim možnost spolupráce. Mottem čtvrtého ročníku dobrovolné pomoci zaměstnanců České rafinérské neziskovým organizacím v rámci Dne dobročinnosti bylo heslo: Pojď s námi dobrovolně udělat dobrý skutek pro krajinu, komunitu, pro lidi, kteří naší pomoc potřebují. Vyber si organizaci, Přehled organizací a charakter činnosti Dne dobročinnosti v roce 2010 domluv se s kolegou a zvol si svůj Den dobročinnosti! Zaměstnanci měli možnost vytvořit své vlastní pracovní skupinky, vybrat si termín i organizaci, kde chtějí pomáhat. V tomto ročníku pomáhali při malování vnitřních prostor, při natírání podezdívek plotů, s archivací dokumentů a s čištěním počítačů, s úpravou zeleně a psích kotců, s malováním na hedvábí klientům hospicu a s dalšími aktivitami. V termínu 27. září 1. října 2010 se uskutečnilo pět dní dobročinnosti, a to v Městském útulku pro psy Lesan a v Dětském domově v Kralupech nad Vltavou, v Azylovém domě v Mostě spravovaném Diakonií ČCE, v Dětském domově v Hoře Sv. Kateřiny a v Hospicu v Mostě. Do pomoci těmto organizacím se zapojilo celkem 22 zaměstnanců naší společnosti, kteří si kromě pocitu z dobře vykonané práce odnesli i spoustu zážitků a dárek vyrobený v chráněné dílně Energie o.p.s, Meziboří. V druhém termínu, tedy v týdnu od 11. do 15. října 2010, pomáhalo 13 dobrovolníků během čtyř dnů v mosteckém Hospicu a v Azylovém domě spravovaném Diakonií ČCE a také v kralupském Dětském domově a v Domě na půl cesty. Další dobrovolnou aktivitou iniciovanou přímo zaměstnanci v rámci Dne dobročinnosti byla jejich účast při odstraňování následků letošních povodní podpořená také vedením společnosti finančním darem Ústeckému kraji ve výši Kč. V měsíci srpnu odjelo pomáhat pět dobrovolníků na Liberecko a ve spolupráci s organizací Adra či pod záštitou dobrovolných hasičů vyklízeli domy a uklízeli jejich zahrady a okolí. Místo pomoci Charakter pomoci Počet dobrovolníků Hospic, Most Malování na hedvábí s klienty 6 Azylový dům, Most (Diakonie ČCE) Vysávání a čistění počítačů (odstranění nečistot a prachu) 1 Třídění a zakládání dokumentů v archivu střediska 2 Dětský domov, Hora Sv. Kateřiny Malování plotu a sloupků, demontáž starého koupelnové vybavení a obkladů 7 Dům na půl cesty, Kralupy (ADCH Praha) Drobné opravy stěn před malováním + malování vnitřních prostor 3 Městský útulek pro psy Lesan, Kralupy Malování kotců, úprava zeleně, terénní práce 8 Dětský domov, Kralupy Natírání podezdívky plotu 8 Povodně Vyklízení domů, úklid zahrad 5 7

9 Stromeček splněných přání přinesl vánoční dárky pro Azylový dům pro matky s dětmi v Kralupech nad Vltavou SBÍRKY S DOBRUŠKOU Dobruška představuje firemního maskota, který podporuje právě pořádání sbírek pro azylové domy, domy na půl cesty, nízkoprahová zařízení a další organizace, které pomáhají lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Sbírky organizujeme již čtvrtým rokem a v roce 2010 přispěla poptávaným materiálem více jak stovka zaměstnanců, kteří v průběhu roku donesli oblečení, vybavení domácnosti a hračky pro Azylový dům pro matky s dětmi v Mostě, pro Dům na půl cesty a Azylový dům pro matky s dětmi v Kralupech nad Vltavou. V rámci pomoci oblastem postižených povodněmi reagovali naši zaměstnanci také na výzvu Městského úřadu Veltrusy, který pořádal finanční a materiální sbírku pro silně postiženou Chrastavu na Liberecku a přispěli plastovým nádobím, hygienickými potřebami a jinými prostředky. STROMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ Projekt Stromeček splněných přání představuje dobrovolnou pomoc zaměstnanců s nákupem vánočních dárků pro děti opuštěné, bez rodičů či ze sociálně slabých rodin v regionech, kde Česká rafinérská působí. O Vánocích roku 2010 jsme pomáhali již počtvrté. O něco hezčí a bohatší Vánoce jsme pomohli připravit patnácti dětem z Azylového domu pro matky s dětmi v tísni v Mostě, který spravuje Diakonie Českobratrské církve evangelické a šesti dětem z Azylového domu pro matky s dětmi v tísni v Kralupech nad Vltavou, který provozuje Arcidiecézní charita Praha. Na jejich seznamech s vánočními přáníčky byly uvedeny panenky, hry, oblečení, výtvarné či sportovní potřeby, hračky a jiné dárky. Letošní stromeček přání podpořilo celkem 28 zaměstnanců buď samotným nákupem dárku či finančním příspěvkem. Vybraly se téměř tři tisíce, za které se nakoupily mimo jiné také společenské hry a puzzle do společných herniček k využití všem dětem. Veškeré dárky si děti rozbalily pod vánočním stromečkem v rámci besídek připravených v azylových domech. CHARITATIVNÍ MARIÁŠ Mariáš představuje sportovní turnaj, kde se sejdou naši zaměstnanci nejen, aby se pobavili, ale také aby přispěli na dobrou věc. Finanční Den dobročinnosti 2010 se konal také v mosteckém Hospicu výtěžek z tohoto turnaje je věnován vždy některému z nadačních fondů. V prosincovém turnaji byla vybrána částka 955 Kč, která putovala na konto Nadačního fondu Rozum a Cit, který od roku 1996 všestranně pomáhá náhradním rodinám, které vychovávají opuštěné děti s cílem umožnit jim vyrůstat v přirozeném, bezpečném a podnětném prostředí. PODPORA CHRÁNĚNÝCH DÍLEN Již několik let úzce spolupracujeme s chráněnou dílnou Energie Meziboří, která poskytuje obecně prospěšné služby dlouhodobě duševně nemocným a zdravotně postiženým občanům, podporuje jejich integraci do běžného života a posiluje jejich samostatnost. V této chráněné dílně se věnují kartonáži, šití, keramice a suché vazbě. Jejich výrobky představují odměny pro naše zaměstnance za vítězství ve fotosoutěži, Echo kvízech, za účast v dobročinných projektech a při jiných aktivitách nebo jsou součástí vánočních balíčků. Například za podíl v projektu Stromeček splněných přání obdrželi účastníci keramickou ozdobu vánočního stromečku kopírující logo projektu a za podporu Dne dobročinnosti získali plovoucí svíčku ve tvaru sluníčka na keramické misce. Sami zaměstnanci si mohou pořídit originální výzdobu v intranetovém e-shopu, který pro ně zprostředkováváme při svátečních příležitostech. Pracovnice chráněné dílny Energie Meziboří, odkud nakupujeme dárkové předměty 8

10 5 Péče o zaměstnance Česká rafinérská byla v roce 2010 nadále významným zaměstnavatelem se stabilním složením pracovních sil. Fluktuace se dlouhodobě držela na velmi nízké úrovni, což umožnilo spolu s cíleným náborem a výběrem zaměstnanců, zaměřit se na efektivní využití zdrojů. Společnost revidovala své procesy a aplikovala moderní metody řízení lidských zdrojů. Péče o zaměstnance je neodmyslitelnou součástí strategie firmy a kultury společnosti. VZDĚLÁVÁNÍ Společnost si uvědomuje, že vzdělaní zaměstnanci představují vysoký potenciál firmy, který zvyšuje její úspěšnost a konkurenceschopnost. Proto péči o rozvoj pracovních schopností a vzdělání zaměstnanců věnuje soustavnou pozornost. Vzdělávání zaměstnanců je realizováno na základě vzdělávacích plánů a průřezových rozvojových projektů společnosti. V roce 2010 se společnost soustředila na co nejefektivnější vynakládání prostředků na vzdělávání. V oblasti vzdělávání operátorů je kladen důraz Počet čerpání jednotlivých výhod ze systému PALETA na poučení z různých situací vzniklých během výrobního procesu, a to jak v naší společnosti, tak ve společnostech našich akcionářů, na osobní výměnu zkušeností a nejlepších praktik. Na základě osobních vzdělávacích plánů vycházejících z potřeb každého pracovního místa se zaměstnanci mohou účastnit různých forem vzdělávání odborných konferencí, seminářů, workshopů a dalších vzdělávacích akcí, na jejichž výběru se sami většinou aktivně podílejí. Společnost využívá také e-learningové způsoby vzdělávání zaměstnanců. V roce 2010 společnost realizovala 283 jednotlivých školení a celkem bylo proškoleno hodin. ZAMĚSTNANECKÉ NEPENĚŽNÍ VÝHODY Systém volitelných benefitů Paleta je zaměstnanci společnosti využíván již 11 let. Zaměstnanecké benefity pomáhají vyvážit pracovní a osobní život zaměstnanců a přispívají tak k jejich spokojenosti a motivaci. Proto jsou vnímány jako efektivní nástroj personálního Počet zaměstnanců Stravování stravenky Poukázky na sport, kulturu, masáže Penzijní připojištění varianta C Poukázky na knihy Penzijní připojištění varianta B Charita Nadace Naše dítě Vitamíny 9 měsíců Charita Dětský domov Kralupy nad Vl. Příspěvek na rekreaci Očkování proti chřipce Stravování závodní jídelna Charita Most k naději Penzijní připojištění varianta A Poukázky na Ticketpro Pojištění odpovědnosti za škody Příspěvek na jazykový kurz Příspěvek na studium 9

11 Badmintonový turnaj pro zaměstnance společnosti se konal v Kralupech nad Vltavou řízení. Tento systém umožňuje širokou volbu zaměstnaneckých výhod podle individuálních potřeb a preferencí, rozvíjí nabídky volnočasových aktivit a prvků podpory zdraví, je pravidelně aktualizován na základě připomínek a požadavků zaměstnanců. Pro rok 2010 patřily mezi nejfrekventovaněji vybírané výhody příspěvek na stravování, poukázky na sport, kulturu a masáže ve smluvních zařízeních a příspěvek na penzijní připojištění. Oproti předchozímu roku nedošlo k podstatnější změně v četnosti čerpání jednotlivých výhod. PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ V roce jsme 2009 jsme zaměřili naši pozornost v rámci projektu Drogy? Ne! na testování našich pracovišť, které mělo potvrdit či vyvrátit pohyb osob, které přišly do styku s drogou. Všechny výsledky šetření byly negativní a naše pracoviště označena jako drog prostá. V roce 2010 jsme se věnovali další oblasti spojené s dodržováním zásad bezpečnosti práce, a to alkoholu na pracovišti. V rámci tohoto projektu bylo v průběhu roku provedeno více jak tři sta měření v obou rafinériích naší společnosti, a to jak u zaměstnanců v provozech a laboratořích, tak i u zaměstnanců v administrativních budovách. Výsledkem těchto šetření byly dva nálezy. Oba případy byly pracovněprávně řešeny, v jednom případě ukončením pracovního poměru, ve druhém upozorněním na porušení pracovní kázně s finančním dopadem. V roce 2010 byl ve společnosti v rámci programu podpory zdraví zorganizován v každé lokalitě jeden sportovní turnaj. V Kralupech to byl 19. června turnaj jednotlivců v badmintonu. Již čtvrtého ročníku se zúčastnil zatím rekordní počet hráčů, a to osmnáct a soutěžící přijeli z obou lokalit. Byla velká radost sledovat, že všichni hráči a hráčky hráli s maximálním nasazením a zaujetím a bojovali o každý bod do posledního odehraného míčku. V Mostě bylo pak 16. října připraveno pro zaměstnance společnosti i jejich rodiny již počtvrté in-line bruslení v hale netradičních sportů. K dobré atmosféře přispěla reprodukovaná hudba, dva ochotní instruktoři, kteří se věnovali dětem i dospělým a pomáhali začátečníkům při prvních bruslařských pokusech a těm zdatnějším poradili, jak vylepšit techniku. Akce se zúčastnilo přibližně čtyřicet Jednání Centrálního týmu pro zdraví, bezpečnost práce, životní prostředí, kvalitu a ochranu majetku se koná každý měsíc bruslařů a děti odcházely s diplomy a sladkostmi za zvládnutí slalomu na bruslích. NÁSTROJE INTERNÍ KOMUNIKACE JEDNÁNÍ, PORADY Komunikace je klíčovým nástrojem dobrého fungování každé společnosti, a proto jí je věnována velká pozornost, ať už z pozice vedení či jednotlivých oddělení, sekcí a provozů. Kromě pravidelných porad, které si organizují samotné sekce, oddělení a provozy, jsou ve společnosti organizována také setkání napříč společností, kde se setkávají zaměstnanci z různých oddělení a divizí. Jedním z jednáních s největším počtem účastníků je setkání Centrálního týmu pro zdraví, bezpečnost práce, životní prostředí, kvalitu a ochranu majetku, které se koná pravidelně každou třetí středu v měsíci. Dále pak porada vedení, kde si informace vyměňují ředitelé jednotlivých divizí společnosti a další jiná pracovní setkání. FIREMNÍ MĚSÍČNÍKY Dvanáctkrát do roka vychází firemní zpravodaj Echo, který odráží dění ve společnosti, přináší pohled generálního ředitele na uplynulé, a to nejbližší období a v roce 2010 přinesl mimo jiné také aktuality z našeho pracoviště a ze sekce lidských zdrojů, informace o spolupráci naší společnosti s jinými subjekty, o projektech dobročinnosti, zaměstnaneckých akcích, sportovních aktivitách, ale také nově o koníčcích našich zaměstnanců, o správných postupech v oblasti životního prostředí či o intranetových prezentacích jednotlivých sekcí a oddělení v naší společnosti. Jeho přílohou zůstává zpravodaj Impuls, který připravuje sekce podpory podnikání a zaměřuje se na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, kvality, ochrany majetku a ochrany životního prostředí. INTRANET, NÁSTĚNKY Použití intranetu pro sdílení informací je již v naší společnosti zakořeněno a intranetový portál tak přináší zaměstnancům informace o aktuálním dění ve společnosti, je zdrojem pro prohlubování znalostí a výchozím bodem pro spuštění spousty aplikací pro všechny 10

12 Firemní zpravodaj Echo Stolní kalendář s fotografiemi zaměstnanců společnosti Impuls příloha zpravodaje Echo Počet zaměstnanců v jednotlivých kategoriích k Operátoři 287 Laboranti 28 Manažeři 18 Technicko správní zaměstnanci 307 či jen pro oprávněné uživatele. Prezentují se zde všechna oddělení společnosti a každý zaměstnanec ve své zaměstnanecké samoobsluze získá informace a svém vzdělávacím plánu, cílech, úkolech, dovolené, docházce a mnoho dalších údajů. K navštěvované položce patří také RaCeK Rafinérské Centrum Komunikace, které zaměstnancům přináší zásadní zprávy napříč celou společností. V roce 2010 bylo upraveno menu intranetu. Cílem této změny byla aktualizace a nové uspořádání položek v jednotlivých nabídkách, tak aby svým obsahem odpovídaly tématu nabídky a uživatelé mohli jednotlivé položky rychleji vyhledat a spustit tak požadovaný odkaz. Důležité informace, ke kterým patří firemní měsíčníky, projekty společnosti, volná pracovní místa, pozvánky k účasti na sportovních, dobročinných a jiných projektech a další zásadní aktuality, jsou kromě intranetu zveřejňovány také na nástěnkách společnosti, které jsou umístěny na mnoha budovách a jejich přehled je uveřejněn na intranetu, včetně elektronických verzí těchto nástěnek. FOTOSOUTĚŽE A KALENDÁŘE Nedílnou součástí interní komunikace je i zapojování se zaměstnanců společnosti do soutěží a projektů, včetně vytváření image společnosti. Proto i nadále pokračovala velmi úspěšná a zaměstnanci oblíbená soutěž amatérské fotografie na vybraná témata. Celkem byla vyhlášena 2 kola, na 6 různých témat, počasí, abstrakce, detail, hrady a zámky, okna a dveře nebo stromy. V roce 2010 se do soutěže zapojilo 32 účastníků z řad zaměstnanců. Soutěžní snímky našly uplatnění ve stolním kalendáři společnosti pro rok Struktura zaměstnanců podle vzdělání VŠ 140 Základní 18 Vyučení 178 SŠ

13 Fotoseminář pro účastníky fotosoutěže Rafinérská stopa na zámku Nelahozeves AKCE PRO ZAMĚSTNANCE Velmi ceněným nástrojem pro komunikaci jsou méně formální a neformální akce pro zaměstnance, kde se setkávají zaměstnanci ze všech koutů společnosti, tedy zástupci vedení, středního managementu, ale i ti ostatní zaměstnanci s jiným cílem než je tomu na pracovních poradách. Přicházejí se pobavit, relaxovat či udělat něco pro své zdraví a přece se i u těchto příležitostí hodně komunikuje a upevňují se pracovní vztahy a navazují se nové kontakty. Také v roce 2010 byla pro zaměstnance připravena celá řada akcí, kde se mohli potkávat. Byly to například Dny dobročinnosti, setkání bývalých zaměstnanců společnosti, dostihové dny na mosteckém Hipodromu, sportovní turnaje, mikulášská besídka a další. Již počtvrté byla pro zaměstnance zorganizována Rafinérská stopa, která se uskutečnila 4. září na zámku Nelahozeves a v přístavu Marína. Pro účastníky sportovně zaměřeného dne byly připraveny pěší a cyklistické turistické trasy. V prostorách zámku si zájemci mohli prohlédnout zámecké pokoje. Vlastní program probíhal Struktura zaměstnanců podle věku let let a více let let 165 na nádvoří zámku, diváci mohli shlédnout např. vystoupení dobových tanečnic, historické skupiny Briganti a rytířů Fortuny se scénkami zaměřenými jak pro dospělé, tak i pro děti. Celým odpolednem nás provázela country kapela, opět pod taktovkou našeho zaměstnance Jakuba Gleicha. Na závěr proběhlo losování dvaceti výherců z řad účastníků, kteří obdrželi poukaz pro dvě osoby na ochutnávku vín ve sklepení zámku. Zaměstnanecké odpoledne si užili všichni i zásluhou pěkného počasí. Nedílnou součástí interní komunikace je také zapojování zaměstnanců společnosti do soutěží a různých projektů. Oceňujeme pomoc zaměstnanců při dobročinných projektech, např. při sbírkách potřebného materiálu pro azylové domy, domy na půl cesty a jiné neziskové organizace a v dalších projektech, ale také aktivitu zaměstnanců v soutěži amatérské fotografie s tématy, které mohou sami ovlivnit. Fotografie byly opět použity ve firemních materiálech a ve stolním kalendáři, který obsahuje fotografie pouze zaměstnanců společnosti. Rafinérská stopa projížďka lodí po Vltavě pro děti a rodiče let

14 6 Ochrana životního prostředí Ochrana životního prostředí patří mezi hlavní priority činnosti České rafinérské od jejího založení a společnost v této oblasti vykonala hodně práce, která přinesla konkrétní výsledky. Vliv na životní prostředí lze obecně rozdělit do dvou oblastí: plošné a lokální. Plošný je vliv z užívání výrobků společnosti, zejména emisemi do ovzduší. Systémovými kroky a realizací řady investičních akcí v celkové hodnotě několika miliard Kč za téměř patnáct let samostatného podnikatelského působení České rafinérské bylo dosaženo několika milníků, z nichž nejvýznamnějšími byly: - vyřazení olovnatých benzínů z výroby pro trh České republiky v roce 1999; - snížení obsahu síry v motorových palivech až na úroveň 10 ppm v roce 2008; - snížení obsahu aromatických látek v motorových palivech a specificky benzenu v automobilových benzínech; - přidávání biokomponent do motorových paliv od roku 2007, resp. 2008; - výrazné zvýšení výroby motorových paliv na úkor snížení produkce sirnatých topných olejů; - aplikace REACH. Skutečnost, že tato opatření, s výjimkou evropské normy REACH, mají reálný vliv na kvalitu ovzduší, dokládá zejména zlepšené ovzduší v městech a místech s hustou silniční dopravou snížením obsahu škodlivin. Současné stále relativně vysoké koncentrace oxidů dusíku a prachových částic nejsou primárně způsobeny palivem, ale kvalitou motorů, resp. stavem a stářím motorového parku na našich silnicích. Lokální je naopak vliv průmyslových zařízení na jednotlivé složky životního prostředí. Ale i zde došlo během působení České rafinérské k výraznému zlepšení. V první řadě je to naplnění požadavků legislativy, která po harmonizaci splňuje všechny požadavky Evropské unie a Česká rafinérská si stanovila v řadě parametrů náročnější cíle než vyžadují evropské a národní předpisy. Výrazně byly sníženy plynné emise, zejména par uhlovodíků, a objemy pevných odpadů. Podařilo se snížit i objemy odpadních vod a jejich kvalita z čistírny odpadních vod kralupské rafinérie před vypuštěním do recipientu je standardně na velmi vysoké úrovni. Odpadní vody litvínovské rafinérie čistí smluvní partner. Úniky závadných kapalných látek mimo zařízení se neprodleně odstraňují, aby jejich dopad na životní prostředí byl minimální. Všechny nové instalace mají ochranu podloží a precisní zachycování případně uniklých závadných látek, aby nedošlo ke znečištění povrchových nebo podzemních vod. Systémová opatření ochrany životního prostředí byla v roce 2010 recertifikována podle mezinárodního standardu ISO ČN Velká pozornost je věnována vzdělávání zaměstnanců o všech aspektech ochrany životního prostředí provozními zaměstnanci. Trvalé naplňování zásad ochrany životního prostředí je i podmínkou pro uzavírání smluv s dodavatelskými firmami pro provádění údržby i výstavby rafinérských zařízení. Více o vlivu na životní prostředí, provedených opatřeních jak v kvalitě produktů, tak v ochraně ovzduší, vod i podloží, resp. zacházení s odpady v roce 2010 je komplexně uvedeno ve Zprávě o bezpečnoti a ochraně zdraví při práci, ochraně majetku, vlivu na životní prostředí a kvalitě České rafinérské Čistička odpadních vod v rafinérii Kralupy nad Vltavou 13

15 7 Komunikace Komunikace a sdělování informací veřejnosti je pro Českou rafinérskou jednou ze součástí konceptu společensky odpovědné firmy a týká se nejen otázek ekonomické výkonnosti a vlivu na životní prostředí, ale musí také zahrnovat informace o zaměstnanosti, pracovních podmínkách a spolupráci s okolím. Důležitou součástí je i tzv. havarijní komunikace, tedy komunikace různých nestandardních nebo mimořádných okolností. K tomuto cíli Česká rafinérská využívá dostupných komunikačních nástrojů a kanálů, aby poskytovala informace a realizovala principy otevřené informační společnosti. Současně sleduje vývoj v této oblasti i standardy, které jsou od průmyslových podniků jejího významu očekávány. Významně se uplatňují postupy a zkušenosti společností akcionářů. Komunikaci společnosti v roce 2010 dominovaly informace o jednání akcionářů, hospodářských výsledcích, technologických opatřeních, včetně testování alternativních rop, výsledcích přimíchávání biokomponent do motorových paliv. Součástí vydaných tiskových zpráv byly také informace o spolupráci s okolními městy a obcemi, dobročinnosti zaměstnanců i získání veřejných ocenění, např. PETROLawards 10. Den otevřených dveří průmyslového areálu Litvínov, který se těšil zájmu, zejména mladých návštěvníků V litvínovské části byl společně s partnery působícími v průmyslovém areálu v rámci otevřené komunikace s regionem uspořádán Den otevřených dveří. Program obsahoval prohlídku areálu projížďkou autobusy a různé zábavné i poučné aktivity pro návštěvníky a jejich děti před areálem. Prohlídka České rafinérské se sestávala z prohlídky výrobního zařízení různých částí rafinérie, návštěvy nového velína a ukázky výrobků společnosti, které provedli pracovníci laboratoří. Počet návštěvníků, kteří si prohlédli průmyslový areál, byl více než 600, často mladí lidé, kteří využili možnosti prohlédnout si moderní technologická zařízení. Pokračovala spolupráce s Ekologickými centry v Mostě a Kralupech nad Vltavou, které pokrývají významnou oblast informací o stavu životního prostředí, pomáhají ekologickému chování obyvatel, ekologické legislativě a svou nepřetržitou činností jsou důležitou součástí informování veřejnosti o nestandardních situacích obou průmyslových areálů, kde Česká rafinérská působí. V roce 2010 došlo k výměně vedoucí v čele obou center a Česká rafinérská podpořila plynulé pokračování dosavadní spolupráce. Moderním komunikačním nástrojem, který má své místo mezi komunikačními nástroji České rafinérské, je internet. Jeho aktualizaci i technickému zdokonalování byla věnována mimořádná pozornost. Moderního prostředí internetu využil také projekt informačně-vzdělávacího portálu Petroleum.cz, který v moderním formátu přináší soubor informací a dat z oblasti ropy, její těžby, dopravy a skladování, rafinérského zpracování a výroby produktů. Tento projekt byl v roce 2010 rozvinut a získal si zaslouženou pozornost uživatelů, o čemž svědčí navýšení celkového počtu návštěvníků z v roce 2009 na návštěv v roce V roce 2010 se dostalo ocenění i novému formátu výroční zprávy. Informačně vzdělávací portál Petroleum.cz 14

16 8 Příklady realizovaných projektů a aktivit v roce 2010 Nejvýznamnější akce a aktivity komunikace, dárcovství a spolupráce s obcemi a neziskovými organizacemi v roce POMOC OBĚTEM POVODNÍ 2010 V České rafinérské je pěknou tradicí pomoc obětem živelných katastrof (povodně Morava 2007, Středočeskému a Ústeckému kraji v roce 2002, Hornímu Jiřetínu při vichřici v roce 2005). Proto bylo rozhodnuto poskytnout finanční dar na konto obětí povodní při krajském úřadu Ústeckého kraje. Zároveň se několik zaměstnanců účastnilo dobrovolnických směn pořádaných neziskovými organizacemi v nejvíce postižených oblastech. REKONSTRUKCE VOZOVEK VE MĚSTĚ VELTRUSY Město Veltrusy, které se nachází v bezprostředním sousedství kralupské rafinérie, realizuje již několik let velice ambiciosní projekt, jehož cílem je rekonstrukce povrchů všech ulic na území města. V roce 2005 např. vznikla na křížení dvou vnitřních komunikací zámková dlažba pěší zóny (zóny s omezeným provozem), na něž navázala rekonstrukce dalších komunikací. Česká rafinérská podporuje tento systematický projekt od roku V roce 2009 byla realizována výstavba zpevněných vozovek s kvalitním živičným povrchem v ulicích Tomkova, Františka Novotného a Karla Čapka. Na financování tohoto rozsáhlého záměru získalo město dotaci ze strukturálních fondů a Česká rafinérská poskytla spolufinancování projektu. Tento program byl dokončen v roce DOSTIHOVÝ DEN NA HIPODROMU MOST V rámci tradiční spolupráce s moderním Hipodromem Most se uskutečnil již 13. ročník dostihového odpoledne České rafinérské. Vysoký počet návštěvníků, vysoká sportovní úroveň i přímý televizní přenos přispěly k úspěchu akce a podpořily dobré jméno společnosti v mosteckém regionu. Dostihový provoz na mosteckém hipodromu rozšiřuje nabídku využití volného času obyvatel a podílí se na tvorbě pozitivní image Mostecka. MLÁDEŽNICKÝ HOKEJ LITVÍNOV Nejvýraznějším sportovním fenoménem mostecko-litvínovské aglomerace je litvínovský hokej. Jeho tradice i úspěchy vycházely z výchovy vlastních odchovanců, mezi nimiž je dnes řada olympijských vítězů i mistrů světa. Pro zachování této tradice je nezbytné umožnit mladým hráčům sportovní růst v kvalitním zázemí na sportovně nejvyšší úrovni. Proto Česká rafinérská podporuje již několik let občanské sdružení HC Litvínov, které zajišťuje činnost mládežnických týmů (žáci a dorost). Podporu mládežnického hokeje v Litvínově oceňuje nejen vedení města, ale i zaměstnanci společnosti. SPORTOVEC KRALUP 2010 Kralupy nad Vltavou jsou městem s bohatou sportovní minulostí, ale i současností. V mnoha odvětvích sportů dosahují kralupští sportovci, ať už jako kolektivy nebo jednotlivci, významných výsledků a to jak na úrovni celostátní, tak na úrovni mezinárodní. Významná je i péče o mládež a s tím spojené úspěchy žákovských a mládežnických sportovců. Proto 15

17 bylo přirozené, že se městský úřad v Kralupech nad Vltavou rozhodl ocenit nejlepší sportovce města v jednotlivcích kategoriích a po vzoru jiných ocenění založit i síň slávy. Na slavnostním shromáždění byli pak vítězové jednotlivých kategorií i osobnost do síně slávy vyhlášeni. Ocenění obdrželi maskota soutěže, který je výrobkem chráněné dílny. Česká rafinérská podpořila organizaci slavnostního vyhlášení s cílem zviditelnit výsledky těch, kteří smysluplně tráví volný čas i representují své město. UČEBNA INFORMATIKY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOMENSKÉHO NÁM. V KRALUPECH N. VLT. V rámci spolupráce s okolím realizuje společnost prodej za symbolickou cenu vyřazené, dosud funkční, výpočetní techniky. Pro školské organizace je vypracován postup, kdy je předáno větší množství techniky a příslušenství, které poskytne možnost vybavit celou učebnu. Jednou z realizací dokončených v roce 2010 bylo vybavení učebny informatiky na Základní škole Komenského náměstí v Kralupech nad Vltavou souborem 20 stolních počítačů a 7 notebooků pro pedagogy školy. Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. předseda hodnotitelské komise ročník prestižní soutěže PETROLawards 10 o významné počiny v oboru ropy, petrochemie a čerpacích stanic v České republice. DIPLOM Pořadatel soutěže společnost PETROLmedia v rámci soutěže PETROLawards uděluje firmě ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. na základě veřejného hlasování cenu VOX POPULI PETROLawards 10 v kategorii: Technika a provoz Zvýšení energetické účinnosti generátoru výroby páry ze spalin z jednotky FCC v rafinérii Kralupy nad Vltavou Praha 14. října 2010 Ing. Tomáš Mikšovský odborný garant PETROLmedia PETROL AWARDS 2010 V rámci PETROLsummit 10, který se konal v říjnu v Praze, se uskutečnila odborná konference, tématická výstava a byly předány prestižní ceny v sektoru trhu ropy, pohonných hmot a čerpacích stanic. Česká rafinérská měla na celé akci silné zastoupení, které odpovídá jejímu postavení v oboru. Zástupci společnosti pomohli průběhu odborné konference a uspěli i v žebříčku počinů roku. V kategorii Technika a provoz byl veřejností oceněn projekt Zvýšení energetické účinnosti výroby páry z odpadních spalin komplexu FCC v rafinérii Kralupy. Při téže příležitosti získal ocenění Osobnost roku ing. Ivan Ottis, dřívější generální ředitel České rafinérské, dnes člen představenstva Unipetrolu, majoritního akcionáře společnosti, a předseda představenstva České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu. VÝROČNÍ ZPRÁVA V NOVÉM FORMÁTU Výroční zpráva České rafinérské 2008 byla poprvé vydána v kompaktní elektronické podobě, obsahuje všechny vydávané zprávy a další informace v české i anglické verzi. V soutěži tištěných i elektronických komunikačních produktů Zlatý středník byla oceněna v kategorii výročních zpráv certifikátem profesionální úrovně Rated. Nový formát ocenili také vlastníci a partneři společnosti pro jeho přehlednost, velkou obsahovou kapacitu, ale i pro úsporu nákladů na jeho vydání. V tomto trendu společnost pokračuje i v tomto roce. Proč? Dnes je ropa a vše s ní související v centru pozornosti odborníků, politiků, medií a široké veřejnosti. Znalosti, vědomosti a aktuální informace v oboru se dynamicky vyvíjejí a dosud nebyly v českém jazyce k dispozici na jednom místě. Proto byl založen portál Petroleum.cz, aby využil možnosti, které dává moderní prostředí internetu a tuto potřebu naplnil v atraktivní podobě poskytl současné poznatky a vědomosti a zároveň aktuální informace z oblasti zpracování ropy. Kdo? Pro založení a provozování portálu se spojily Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Česká rafinérská, MERO ČR, PARAMO a Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu. Garanci za rozvoj portálu nese Česká národní rada Světové rady pro ropu. Informační leták Petroleum.cz Komu? Petroleum.cz je určeno širokému okruhu zájemců o informace z oblasti zpracování ropy. Srozumitelným jazykem chce oslovit žáky, studenty a učitele, motoristy, novináře, politiky, odborníky jiných oborů a všechny, kteří se chtějí dozvědět něco nového či sledovat aktuální dění. Co na portálu naleznete? Obsahem portálu je několik sekcí, jimž dominuje nejrozsáhlejší část Svět ropy, která shromažďuje poznatky a základní data o ropě a její těžbě, dopravě a skladování, rafinérském zpracování, výrobcích z ropy a jejich užití. Další sekce obsahují okénko do světa konferenci a odborných publikací, odkazů na aktuální novinové články, slovníček odborných termínů a tématickou sekci odpovědí na časté otázky. Je umožněna zpětná vazba? Portál umožňuje zpětnou vazbu. Můžete položit otázku do příslušného pole a odborní pracovníci partnerských organizací vám ji zodpoví. Zároveň je možné přes kontaktní adresu do portálu přispět nebo zaslat další nápady a připomínky. Kontakty Kontaktním pracovištěm je Ústav technologie ropy a alternativních paliv Vysoké školy chemicko-technologické, Technická 3, Praha PETROLEUM.CZ Internet je fenoménem dnešní doby a je stále více využíván jako zdroj informací. Právě studenti, motoristé, novináři se zajímají o dění ve světě ropy a výrobků, které se z ropy vyrábějí. Proto Česká rafinérská společně s VŠCHT, MERO, PARAMO a ČAPPO založila takový portál, který byl nazván Petroleum.cz a umístěn na adrese Portál byl spuštěn v průběhu roku 2008 a od té doby je doplňován a zdokonalován tak, aby obstál ve virtuální nabídce a zároveň si získal pravidelné uživatele. Cílem tohoto společného projektu je shromáždit v českém jazyce ucelenou množinu informací a dat o ropě, její těžbě, přepravě a skladování, podrobně popsat rafinérii a výrobu ropných produktů, uvést výčet toho, co je možné z ropy vyrobit. Současně portál přináší informace z odborného světa (články a přednášky z konferencí), obsahuje slovník a také soubor tzv. často pokládaných otázek s odpověďmi předních českých odborníků. V roce 2010 registroval portál 261 tisíc vstupů. KALENDÁŘ 2011: PAVEL LAKOMÝ VÝBĚR Z TVORBY Česká rafinérská chce vyjádřit podporu kultuře a významným umělcům, kteří pocházejí z míst, kde provozuje rafinérie nebo zde umělecky působí, vydáváním tématických kalendářů. Dosud byla prezentována díla J. Karse 1999, M. Houště 2004, B. Kopeckého 2007, M. Patřičného Pro kalendář roku 2011 bylo zvoleno dílo uměleckého malíře Pavla Lakomého, který tvoří v Litvínově a patří mezi uznávané umělce v celostátním měřítku. První strana kalendáře 2011 Pavel Lakomý 16

18 9 Kontakty pro oblast společenské odpovědnosti Zaměstnanecké a vnější vztahy Kontaktní osoba Ing. Aleš Soukup, CSc. Rafinérie Kralupy Telefon Fax Rafinérie Litvínov Telefon Fax Vztahy s veřejností Kontaktní osoba Lenka Pecová Rafinérie Litvínov Telefon Fax Vnitřní komunikace a CSR Kontaktní osoba Ing. Petra Fejfarová Rafinérie Litvínov Telefon Fax

I nadále budeme podporovat široké spektrum CSR aktivit charitativní, humanitární a sociální oblast, vědu a výzkum, podporu a rozvoj talentů.

I nadále budeme podporovat široké spektrum CSR aktivit charitativní, humanitární a sociální oblast, vědu a výzkum, podporu a rozvoj talentů. I nadále budeme podporovat široké spektrum CSR aktivit charitativní, humanitární a sociální oblast, vědu a výzkum, podporu a rozvoj talentů. MERO ČR, a.s. Věříme, že praktické naplňování CSR přispěje k

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

S novými hodnotami do nového roku

S novými hodnotami do nového roku e š a n číslo 1 úplně nové informace N o v i n y z a m ě s t n a n c ů s k u p i n y Un i p e t r o l ročník 8 aktualita leden 2014 úvodník S novými hodnotami do nového roku Těším se na projekty letošního

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2014. Datum publikování: 26. března 2015

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2014. Datum publikování: 26. března 2015 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2014 Datum publikování: 26. března 2015 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 8 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 2009 Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2009 2 Zpráva dozorčí

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 2012

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 2012 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 0 0 patří mezi přední poskytovatele finančních služeb v České republice. Obsluhuje fyzické osoby, malé a střední podniky, velké korporace a institucionální

Více

NADPIS NADPIS TEXTXET TEXT TEXTXET TEXT. Zpráva CSR r. 2014

NADPIS NADPIS TEXTXET TEXT TEXTXET TEXT. Zpráva CSR r. 2014 NADPIS NADPIS TEXTXET TEXT TEXTXET TEXT Zpráva CSR r. 2014 ze dne 30. 4. 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 Zodpovídá: 1. JUDr. Matěj Bárta Generální manažer 2. Ing. Ivo Dostál Výkonný ředitel 3. Mgr. Stanislava Bártová

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 OBSAH Profil společnosti 5 Úvodní slovo předsedy představenstva Historie Strategie trvale udržitelného rozvoje Cíle společnosti Politika společnosti Škoda Auto

Více

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Předmluva Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou

Více

MiNiGRANTY nadační fond grantování obyvatelé VEŘEJNÁ. Výroční zpráva 2011

MiNiGRANTY nadační fond grantování obyvatelé VEŘEJNÁ. Výroční zpráva 2011 mladí lidé energie DOBROVOLNICTVÍ POMOC podpora POTŘEBY péče síťování biodiverzita ekologie projekty MiNiGRANTY nadační fond grantování obyvatelé VEŘEJNÁ PROSPĚŠNOST setkávání zkušenosti výchova ZAMĚSTNANCI

Více

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti výroční zpráva 2007 Nadace rozvoje občanské společnosti Náklady na vydání této výroční zprávy jsou z 50 % financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky 2007 Naší vizí je

Více

dluhů a základního kapitálu Unipetrolu meziročně klesl na 4 %.

dluhů a základního kapitálu Unipetrolu meziročně klesl na 4 %. ú uni plně n ové i nformace 5 číslo ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol k v ě t e n 2 0 1 1 Začala cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti str. 2 3 Z marketingové kuchyně pardubické rafinerie str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Středočeské vodárny, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Středočeské vodárny, a.s. 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA Středočeské vodárny, a.s. OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Organizační struktura 8 NAŠE SLUŽBY Výroba

Více

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční. S vámi od A do Z

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční. S vámi od A do Z Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2012 S vámi od A do Z Základní ekonomické údaje Vybrané ukazatele (v mil. Kč) 2012 2011 Změna 2012/2011 Hrubé předepsané pojistné 11 568 11 044 4,7 % Životní pojištění

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. v roce 2014 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.» v roce 2014 Obsah: 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Editorial předsedy představenstva

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009

Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009 Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009 SKUPINA ČEZ Obsah Úvod 4 Skupina ČEZ a veřejnost 6 Komunikace ČEZ s veřejností 6 Nadace ČEZ 17 Dárcovství mimo Nadaci ČEZ 24 Společné filantropické projekty

Více

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Č E S K Á R A F I N É R S K Á Česká rafinérská, a. s., 436 70 Litvínov, Záluží 2, Czech Republic Tel.: +420/35/616 35 67, Fax: +420/35/616 50 86 Česká rafinérská,

Více

Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008. ArcelorMittal Ostrava

Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008. ArcelorMittal Ostrava Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava Obchodní jméno: ArcelorMittal Ostrava a.s. Adresa: Ostrava, Kunčice, Vratimovská č.p. 689, PSČ 707 02 Česká republika IČ: 45193258

Více

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 44,3 TWh distribuovaná elektrická energie včetně ztrát 3,5 mil. počet odběrných míst 10,2 mld. Kč investice 850 Kč/MWh náklady na distribuci 1 MWh včetně ztrát

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více

Představujeme tým pracovnic odboru daní Unipetrolu Services str. 9

Představujeme tým pracovnic odboru daní Unipetrolu Services str. 9 ú uni plně n ové i nformace 6 číslo ročník 5 NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2011 O budoucnosti Parama s Milanem Kuncířem str. 4 Představujeme tým pracovnic odboru daní Unipetrolu Services

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem Č Í S L O 9 / Z Á Ř Í 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK MÁME TU NOVÝ ŠKOLNÍ ROK Čas dovolených je pryč a počasí ukázalo i svou druhou tvář. Pokud

Více

Koncepční záměr rozvoje školy 2014

Koncepční záměr rozvoje školy 2014 Česká zahradnická akademie Mělník střední škola a vyšší odborná škola příspěvková organizace Koncepční záměr rozvoje školy 2014 Ing. Martin Braunšveig pověřený řízením školy Mělník, září 2014 Obsah 1.

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více