O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2"

Transkript

1 O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U

2 Hospodaření TRŽNÍ ÚDAJE V OBLASTI CEMENTU Objem - 11,9 % Průměrné výnosy - 0,3 % Tržní podíl 15 % Cementárna Betonárna Lomy na přírodní kamenivo ZÁKLADNÍ ÚDAJE Změna v % v mil. EUR Objem cementu (mil. tun) 0,845 0,959-11,9 Objem transportbetonu (m m 3 ) 1,614 1,715-5,9 Objem kameniva (mil. tun) 1,271 1,575-19,3 Prodej 149,6 172,0-13,0 EBITDA 28,7 38,4-25,3 EBITDA v % z prodeje 19,2 22,3 Kapitálové investice 3,8 3,0 26,7 Zaměstnanci (31. prosince) ČÍSLA A FAKTA Kapacita výroby cementu 1,1 milionů tun cementárny 1 betonárny 79 lomy na přírodní kamenivo 10 2

3 Cementárna Hranice Existence společnosti Dyckerhoff na českém trhu s cementem má podobu integrované cementárny v Hranicích, jejíž kapacita je 1,1 milionů tun. Provozujeme také 79 betonáren v České republice a na Slovensku, které se nacházejí především v městských aglomeracích, kde je vysoká úroveň stavební činnosti. Dále v obou zemích provozujeme celkem 10 závodů na zpracování kameniva. Výkon české ekonomiky poklesl v roce 2012 o 1,1%. Podle odhadů českého ústavu EUROCONSTRUCT ÚRS PRAHA se stavební výdaje snížily o více než 5% v důsledku pokračující krize ve stavebnictví. Spotřeba cementu poklesla o více než 9 %. Spotřeba transportbetonu poklesla o 8 % v České republice, a o 15 % na Slovensku. 3

4 Vlivy na životní prostředí Přírodní zdroje Substituce přírodních surovin Snahou cementářského průmyslu je zvýšit podíl jiných látek než slínku v cementu. Jedním z cílů je snížit výrobní náklady na tunu cementu, protože proces výpalu slínku stále tvoří nejdražší část výroby cementu, a dále snížit emise CO 2. V dnešní době se jako náhradní materiál nejčastěji používá granulovaná vysokopecní struska. Přírodní materiály (vápenec a hlína) k přípravě směsi látek pro výrobu slínku jsou částečně nahrazeny jinými materiály s vhodným chemickým složením. Jedná se zejména o křemičitý písek ze sléváren a elektrárenské popílky. Každoročně zpracováváme desetitisíce tun tohoto odpadu. Poměr slínku / cementu Obsah slínku v cementu se v posledních dvou letech soustavně snižoval, přičemž dosáhl hodnoty 78,3 %. Snížení obsahu slínku v cementu bylo v posledních letech dosaženo optimalizací složení vyrobeného cementu. Dalším krokem byla změna vyráběných druhů cementu. Na trh byly uvedeny nové typy cementů CEM V/A (S-V) 32.5 R a CEM III/A

5 Energetické zdroje Většina tepelné energie se používá na výrobu cementového slínku, jen malá část z toho se také používá k sušení suroviny. Měrná spotřeba pecní energie (GJ / t slínku) Naše pec pro výrobu slínku v závodě Cement Hranice je navržena pro suché pálení slínku vícestupňovým předehřívačem doplněným předkalcinátorem a plynovým bypassem. Taková zařízení jsou ekologicky a energeticky nejprogresivnější a patří k nejlepším dostupným technikám (BAT) pro výpal slínku. Tyto BAT techniky jsou definovány v referenčním dokumentu o výrobě cementu a vápna (BREF) z roku 2000, jejich aktualizovaná verze vstoupila v platnost v roce Spotřeba tepla na výpal slínku je v průběhu posledních pěti let stabilní, s hodnotami mezi 3,38-3,42 GJ / t slínku. Konečná výše spotřeby tepla na tunu vyrobeného slínku je ovlivněna rovnoměrnosti provozu a časovou optimalizací využití rotační pece. Náhrada paliva Ve snaze ušetřit cenné a omezené zdroje fosilních paliv je naším trvalým cílem zvyšovat množství alternativních paliv ve výrobě. 5

6 Závod Cement Hranice využívá pouze pevná alternativní paliva a odpad. Na výrobu tepla potřebného pro proces výpalu slínku se používají např. palivo ze směsného odpadu (papír, dřevo a plast), drcené pneumatiky, masokostní moučka atd. Nehořlavé části alternativních paliv a odpadů mají podobné složení jako přísady na úpravu materiálu, a proto se stávají nedílnou součástí slínku. Míra substituce fosilních paliv je ovlivněna výkonem rotační pece (např. vyšší denní produkce slínku je možná pouze s vyšší spotřebou černého uhlí) a také zajištěním dodávek. Společnost nyní připravuje významné investice (úprava kalcinátoru a části předehřívače), které se projeví ve vyšší náhradě paliv snížením spotřeby fosilních paliv. Měrná spotřeba elektřiny (KWh / t ekvivalent cementu) Elektrická energie se používá k mletí suroviny (35 %), na vypalování a chlazení slínku (22 %) a na mletí cementu (38 %). V posledních pěti letech došlo k mírnému kolísání spotřeby elektrické energie mezi kwh / t cementu, které se rovná 5 %. Změny závisejí především na změnách druhů cementů požadovaných našimi zákazníky v tomto roce. Na jedné straně náhrady surovin, které potřebují menší nebo nulové množství elektrické energie k mletí, přispívají ke snížení spotřeby elektrické energie. Na druhé straně výroba druhů cementu, které je potřeba semlít jemněji, vede k výraznému zvýšení spotřeby elektrické energie cementových mlýnů. 6

7 Skleníkové plyny Celkové přímé emise CO 2 (kg / t ekvivalent cementu) Emise CO 2 souvisejí jak s materiálem použitým v procesu výpalu slínku, tak s energií, a to přímo prostřednictvím spalování paliva a nepřímo prostřednictvím využití elektrické energie. Snížení měrných emisí CO 2 je způsobeno především využíváním alternativních paliv s vyšším obsahem biomasy (masokostní moučky, směsného komunálního odpadu) a také snižováním průměrného obsahu slínku ve vyrobeném cementovém portfoliu. V letech 2011 a 2012 jsme byli schopni snížit naše emise CO 2 v důsledku nízkého slínkového faktoru, který měl větší dopad na emise, než klesající množství používaných alternativních paliv. Emise do ovzduší Výroba slínku nevyhnutelně vytváří atmosférické emise prachu a dalších plynných znečišťujících látek, jejichž hlavními složkami jsou dusík a oxidy síry (NO x a SO x ). NO x (g / t slínku) 7

8 Hlavní emise rotační pece jsou sledovány a zaznamenávány do systému kontinuálního měření emisí. Zaznamenaná data je možné průběžně vyhodnocovat s ohledem na dané podmínky pro emisní limity. Množství vyprodukovaných emisí NOx je závislé na provozu výpalu slínku a na použité palivové směsi. Vzhledem k očekávané změně integrovaného povolení se sníženou mezní hodnotou emisí (z 800 mg / m 3 na 500 mg / m 3 ) probíhá příprava na realizací investice do zařízení na snížení obsahu oxidů dusíku ve spalinách (DeNOx). DeNOx zařízení snižuje emise Nox vháněním čpavkové vody (až 25 % NH 3 ) nebo roztoku močoviny do pecních plynů za účelem redukce NO to N 2. SO 2 (g / t slínku) Systém rozptylového předehřívače v Hranicích, kde spaliny přicházejí do intenzivního styku s dekarbonizovaným vápencem, funguje jako dokonalý filtr k zachycení kyselých složek (SO 2, HF, HCl) ve spalinách. Množství produkovaných emisí SO 2 závisí především na obsahu síry v surovině. V roce 2011 se emise SO 2 zvýšily kvůli vysokému obsahu síry ve vytěženém materiálu (vápenec). Obsah síry ve vápenci se v různých částech lomu liší. Plánovaná selektivní těžba ve vybrané části lomu si klade za cíl udržet obsah síry na přijatelné úrovni a stabilizovat obsah síry v připraveném materiál pro výpal slínku. Prach (g / t slínku) 8

9 Emise prachových částic jsou přímým důsledkem úpravy a manipulace značného množství sypkých hmot - činnosti, která je neodmyslitelnou součástí procesu výroby cementu. Emise prachu jsou nepřetržitě sledovány. Systémem odprášení používaným pro naše rotační pece je elektrostatický odlučovač. Po rozsáhlých opravách elektrostatického odlučovače na konci roku 2009 jsou od roku 2010 hodnoty emisí prachu mezi 12 g až 18 g prachu / t slínku. Vodní zdroje Většina vody používané v závodě na výrobu cementu je zapotřebí k chlazení a jako průmyslová voda v chladicí věži během bypassového provozu pece. Spotřeba vody (l / t ekvivalent cementu) % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% spotřeba vody z čehož dešťová voda Sledujeme měsíční spotřebu vody v naší cementárně. Máme vlastní zdroj pitné vody a vlastní zdroj dešťové vody (systém retenčních nádrží). Komunální odpadní voda odtéká do kanalizace. Odpadní dešťové vody se odvádí po vyčištění do přírodního odtokového systému (na základě povolení). Hlavní využití dešťové vody je pro technologické chlazení. V letech 2008 a 2009 jsme zaznamenali vyšší únik vody v potrubí (zejména dešťové vody). Za účelem snížení úniků jsme v posledních třech letech vyměnili potrubí za vytlačováné trubky pro pitnou vodu. Biodiverzita Lokalita "Nad kostelíčkem" (o ploše 10,0 ha), která přímo sousedí s lomem, je zařazena do seznamu významných chráněných oblastí jako přírodní památka. Důvodem je chránit krasové území se smrkovými a akátovými porosty. Další významné chráněné území v těsném sousedství závodu je lokalita "V oboře" (na ploše 2,0 ha). Důvodem je ochrana dubohabrových porostů s mimořádnou flórou. 9

10 Odpad V cementárnách vzniká pouze odpad typický pro velké stroje, jako jsou převodovky, mlýny, rotační pece, apod. (vypotřebované oleje a mazací tuky) a odpady pocházející z údržby. Produkce odpadů (g / t ekvivalent cementu) % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% produkce odpadů externí recyklace Veškerý odpad je zachytáván a recyklován, pokud je to možné, společnostmi zaměřenými na nakládání s odpady. Neustále se snažíme zvyšovat podíl recyklovaného odpadu. V letech 2010 a 2011 produkce odpadů vzrostla v důsledku vyššího množství žáruvzdorného odpadu a železného šrotu. Doprava Doprava - příchozí (km / t ekvivalent cementu) vstupy nákladními vozy vstupy vlaky vstupy lodní dopravou 10

11 Nárůst příchozích přeprav v roce 2012 byl způsoben vyšší spotřebou náhradních surovin (struska, popílky) pro výrobu cementu. Doprava - odchozí (km / t ekvivalent cementu) výstupy nákladními vozy výstupy vlaky výstupy lodní dopravou Zvýšení přepravní vzdálenosti pro dodávky produktů v letech 2011 a 2012 byl způsoben vyšším poměrem vývozu cementu do Polska a na Slovensko ve srovnání k celkovým prodejům. 11

12 Sociální výkonnost Celkový objem pracovní síly podle typu smlouvy a obratu CELKOVÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ Muži Ženy Smlouvy na dobu neurčitou Smlouvy na dobu určitou Plný úvazek Částečný úvazek Celkový počet přijatých zaměstnanců % 4,06 4,40 4,96 5,65 14,99 Odchody celkem % 5,88 7,02 4,69 6,99 7,82 Z toho, odchody ze strany zaměstnance Odchody do penze Z toho, propuštění ze strany zaměstnavatele (individuální, kolektivní) Zaměstnanost Na základě programu racionalizace v konkrétním segmentu se počet zaměstnanců mírně snížil ze 754 zaměstnanců v roce 2008 na 714 zaměstnanců v roce Vzdělávání a školení V roce 2012 se v České republice uskutečnilo celkem školicích dní (1.380 externích, a 321 interních), což je mírný nárůst ve srovnání s rokem 2011, kdy se uskutečnilo celkem školicích dní, z čehož bylo externích a 111 interních). Nejvyšší počet dní školení byl určen na technické školení, jako je strojní provoz pro výrobu cementu a betonu. Rovnováha mezi prací a osobním životem V cementárenském odvětví byl systém směnových plánů, který se v současné době realizuje, posouzen ve spolupráci se zaměstnanci jako nejvhodnější systém relaxace, volného času a rodinné péče. Společenské akce pořádané společností pro rodiny a děti přispívají k vyvážení pracovního a osobního života zaměstnanců a doplňková dovolená prodlužuje čas pro rodiny a volnočasové aktivity. Cement Hranice pořádá pro rodiny s dětmi jednou ročně rodinný den a firemní ples, přispívá na letní tábory pro děti a organizuje akce jako sportovní odpoledne. V segmentu výroby betonu si je vedení podniku také vědomo potřeby rovnováhy mezi pracovním a osobním životem jednotlivce. Proto se mladým matkám doporučuje práce na částečný úvazek a k podpoře rodičovských dovolených se podepisují četné smlouvy na mateřskou dovolenou. Zástupy za tyto zaměstnankyně, uzavírání částečných úvazků nebo práce z domova se jeví jako vhodné zvláště v oblasti administrativy a na ředitelství společnosti. 12

13 Zaměstnanecké motivační programy V odvětví cementu se akciové opční programy nepoužívají. Nicméně podle kolektivní smlouvy uzavřené v roce 2009 získají zaměstnanci dodatečný bonus ve výši 0,5 % ze základního platu, pokud společnost splní plánovaný výsledek EBITDA. V betonárnách a také v administrativě v sektoru betonu mzdy / platy většiny zaměstnanců obsahují pevnou složku a složku spojenou s výkonem např. množství vyrobeného nebo přepraveného transportbetonu (v m 3 ) v závodech, nasmlouvaného objemu obchodních zástupců, individuálního výkonu ostatních zaměstnanců apod. Mimořádné odměny (např. na bonus na konci roku) nejsou pro zaměstnavatele povinné a jejich výplata a částky jsou stanovovány v závislosti na individuálním výkonu zaměstnance a - logicky - harmonizovány s obchodní situací společnosti takovým způsobem, aby nebyly v rozporu s finanční stabilitou společností a byly zároveň motivující pro zaměstnance. Školení / kariérní postup V rámci vzdělávacího plánu jsou zaměstnanci školeni na různých úrovních dle jejich pracovní pozice. Pracovníci na provozních pozicích jsou vyškoleni a přezkušováni v oblastech, které ve své práci používají. Tato školení jsou povinná a vyplývají z právních předpisů. Nové legislativní změny jsou pravidelně sdělovány zaměstnancům, kteří pracují na technických pozicích. Semináře jim pomáhají zvýšit odbornost a dosáhnout dobrých výsledků, přesnosti a rozhodovacích dovedností. Vzdělávání zaměstnanců je jednou z podporovaných atributů a společnost si je vědoma skutečnosti, že příslušný potenciál lidských zdrojů vytváří dobrou image firmy. Každý rok je organizováno mnoho školení zaměstnanců betonáren, stejně jako v příslušných správních kancelářích prostřednictvím externích stejně jako interních instruktorů. Provozní školení jsou většinou zaměřena na práci se stroji a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Pravidelná školení zahrnují také otázku ochrany životního prostředí. Kurzy pro obchodní zástupce jsou zaměřeny na komunikaci a psychologické dovednosti. Ostatním profesím v oblasti administrativy se dostává pravidelného školení především se zaměřením na získání znalostí o stávající legislativě apod. (účetnictví, daně, IT dovednosti, školení úředníků, kteří řídí služební automobily, apod.). Pro zaměstnance v administrativě jsou organizovány anglické jazykové kurzy. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012 se uskutečnilo intenzivní školení managementu, příslušných dělníků a THP v ZAPA beton a.s. v souvislosti s implementací systému SAP. Tato školení budou pokračovat i na začátku roku Zapojení zaměstnanců Podle českého práva je jeden z celkového počtu 3 členů dozorčí rady volen zaměstnanci na 2leté období. Na podnikové úrovni je pracovní síla zastoupena odborovou organizací, která se účastní na rozhodování v souladu s právními požadavky. Provozní řízení společností ve skupině v České republice se provádí na úrovni jednotlivých společností a manažeři těchto společností provádějí rozhodnutí, která mají řešit jednotlivé vzniklé situace. Strategie, koncepce a investice skupiny se rozhodují na úrovni valné hromady akcionářů, vedení, představenstva a dozorčí rady. Kolektivní vyjednávání Důležitým dokumentem upravující vzájemné pracovní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci je kolektivní smlouva. Kolektivní smlouva vyplývá z jednání mezi odbory zastupujícími zaměstnance a vedením společnosti. Nároky zaměstnanců překračující nároky definované v právních předpisech, výhody pro zaměstnance a jejich rodiny, preventivní zdravotní programy, mzdové nároky a pravidla odměňování jsou sepsány právě v tomto dokumentu. Kolektivní smlouva je znovu projednána a 13

14 specifikována každý rok a je pro obě strany závazná, zaměstnanci se tedy mohou domáhat jejího plnění. U společností skupiny ZAPA beton odbory a kolektivní smlouvy nejsou. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Úrazová četnost Počet úrazů v oblasti cementu v ČR je velmi nízký. V letech 2008 a 2012 se nestaly žádné pracovní úrazy. Od roku 2009 až do roku 2011 to byl jen jeden úraz za rok. Pracovní neschopnost 14

15 Průměrná doba trvání pracovní neschopnosti (ve dnech) Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců je zajištěna několika způsoby. Jedním z nich je prostřednictvím prevence porušování pracovního bezpečnosti. Do prevenční činnosti jsou zapojeni zástupci pracovních skupin. Každý rok se jako provozní dokumentu připravuje "Plán prevence v oblasti bezpečnosti práce". Zároveň se průběžně plní úkoly vyplývající z OHSAS 18001, která byla uvedena v roce 2008, a která udává základní principy správného jednání a chování v oblasti bezpečnosti práce a stanovuje pravidelné školení zaměstnanců. Společnost byla oceněna radou Českého báňského úřadu v roce 2008 za vynikající výsledky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Jednou za rok se uskuteční dozorový audit, každé 3 roky se uskuteční recertifikační audit - poslední byl proveden v říjnu Základní právní úpravou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), platnou pro všechny související oblasti v České republice, je zákoník práce. Jednotlivé oblasti související s bezpečnostní a ochranou zdraví při práci - tj. horní právo, požární ochrana, ochrana životního prostředí atd. - jsou upraveny zvláštními právními předpisy. Vedení je odpovědné za prosazování příslušných právních předpisů a společnosti ZAPA beton spolupracují s autorizovanými externími firmami / odborníky (s výjimkou Pískovny Hrádek, která má interního zaměstnance s osvědčením pro tuto kvalifikaci). Obecně platí, že úsilí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zahrnuje dodržování pracovních povinností, organizaci povinných pravidelných školení, která zajišťují optimální pracovní podmínky, bezpečnostní etikety, pracovní oděvy, ochranné pomůcky, atd. Aktivity pro místní komunity Dobrovolné dobročinné iniciativy Cement Hranice pořádá již více než padesát let pro zaměstnance, obchodní partnery a zástupce místních samospráv a významných úřadů prestižní ples. Této události většího rozsahu se účastní zhruba 400 lidí. Výnos ze vstupného je věnován Charitě Hranice, partnerské organizaci, která poskytuje širokou škálu sociálních služeb pro nemocné, sociálně slabé a seniory v Hranicích a okolí. Cyklostezka Při projednávání plánu těžby a rekultivace krajiny v souvislosti s lokalitou Václavice III jsme reagovali na žádost místních občanů na výstavbu cyklostezky, která měla být připojena do stávající sítě 15

16 cyklostezek a zahrnuta do projektu rekultivace krajiny. Pobočka ZAPA Pískovny Hrádek, a.s. se zavázala poskytnout materiál pro stavbu v podobě dodávek volně loženého štěrku a písku. Korupce V průběhu roku 2012 nebyly hlášeny žádné případy korupce. Pozice a účast na veřejné politice a lobby Cement Hranice a.s. je jedním ze čtyř členů Svazu výrobců cementu v České republice. Prostřednictvím sdružení a na základě dohody členů může společnost předkládat připomínky k návrhům a / nebo předložit svůj vlastní návrh, stejně jako navrhovat legislativní změny a / nebo úpravy. Svaz výrobců cementu je také členem Cembureau (Evropské asociace výrobců cementu), která působí podobně v Evropě. ZAPA beton a.s. je členem Svazu výrobců betonu ČR. 16

17 Beton Na rozdíl od segmentu cementu, ve kterém jsou řešeny všechny hlavní aspekty životního prostředí, se úsek betonu zaměřil především na aspekty využívání vodních zdrojů a využívání odpadů Výroba betonu (v metrech krychlových) Počet betonáren Počet závodů, kde se používají popílky Celkové množství použitých popílků (v metrických tunách) Popílky použité na krychlový metr betonu (kg / m 3 ) Počet závodů s vodními / inertními odlučovači s vypouštěcími vozy Počet závodů s integrovaným systémem recyklace průmyslové vody Počet závodů se systémem úpravy dešťové vody Počet zaměstnanců Počet nehod (včetně THP a administrativy) Počet smrtelných úrazů Dny pracovní neschopnosti (včetně THP a administrativy) (ve dnech) Odpracované hodiny (včetně THP a administrativy) Ukazatel úrazovosti (n) Ukazatel závažnosti dny pracovní neschopnosti k odpracovaným hodinám 0,76 0,62 0,18 0,43 0,26 Průměrný počet dnů na úraz 41,5 61,8 33,5 59,9 33,8 K zásadnímu poklesu výroby v České republice došlo v roce 2009 v důsledku krize v ekonomice a ve stavebnictví. Poptávkový šok způsobila klesající výroba až do konce roku V roce 2011 došlo k významnému oživení v oblasti drobných zakázek v bytové výstavbě - produkce opět vzrostla a srovnala se na úroveň 1,3-1,4 m 3. Spotřeba popílků v ZAPA v České republice se pohybuje v závislosti na typu objednávek spolu s typy dodávaných betonů, které vyžadují odpovídající výrobní postup. V roce 2012, bylo zaznamenáno osm pracovních úrazů zaměstnanců v dělnických profesích. 17

18 S L O V E N S K O Beton Výroba betonu (v metrech krychlových) 512, , , , ,043 Počet betonáren Počet závodů, kde se používá popílek Celkové množství použitých popílků (v metrických tunách) 11,321 5,229 4,123 6,672 6,015 Popílky použité na krychlový metr betonu (kg / m 3 ) Počet závodů s vodními / inertními odlučovači s vypouštěcími vozy Počet závodů s integrovaným systémem recyklace průmyslové vody Počet závodů se systémem úpravy dešťové vody Počet zaměstnanců Počet nehod (včetně THP a administrativy) Počet smrtelných úrazů Dny pracovní neschopnosti (včetně THP a administrativy) (ve dnech) Odpracované hodiny (včetně THP a administrativy) 359, , , , ,158 Ukazatel úrazovosti (n) Ukazatel závažnosti dny pracovní neschopnosti k odpracovaným hodinám 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Průměrný počet dnů na úraz Vlivy na životní prostředí Na rozdíl od segmentu cementu, ve kterém jsou řešeny všechny hlavní aspekty životního prostředí, se úsek betonu zaměřil především na aspekty využívání vodních zdrojů a využívání odpadů. Na Slovensku používáme popílek v podstatně nižším rozsahu než v České republice, protože zdroje popílku jsou omezeny. Popílek se tedy nahrazuje struskovým cementem, pokud je dostupný. Na východním Slovensku se popílek nepoužívá k výrobě vůbec, na středním a západním Slovensku jen ve velmi omezeném množství. Během posledních pěti let na Slovensku nedošlo k žádným nehodám. 18

19 Sociální výkonnost Celkový objem pracovní síly podle typu smlouvy a obratu CELKOVÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ Muži Ženy Smlouvy na dobu neurčitou Smlouvy na dobu určitou Plný úvazek Částečný úvazek Celkový počet přijatých zaměstnanců % 12,77 4,86 4,32 4,71 6,04 Odchody celkem % 14,89 17,36 9,26 11,76 4,95 Z toho, odchody ze strany zaměstnance Odchody do penze Z toho, propuštění ze strany zaměstnavatele (individuální, kolektivní) Náš celkový počet zaměstnanců se v průběhu posledních pěti let snížil. Důvodem byl nižší objem prodeje a výroby betonu. Rovnováha mezi prací a osobním životem V segmentu výroby betonu si je vedení podniku vědomo potřeby rovnováhy mezi pracovním a osobním životem jednotlivce. Proto se mladým matkám doporučuje práce na částečný úvazek a k podpoře rodičovských dovolených se podepisují četné smlouvy na mateřskou dovolenou. Zástupy za tyto zaměstnankyně, uzavírání částečných úvazků nebo práce z domova se jeví jako vhodné zvláště v oblasti administrativy a na ředitelství společnosti. Zaměstnanecké motivační programy V betonárnách a také v administrativě v sektoru betonu mzdy / platy většiny zaměstnanců obsahují pevnou složku a složku spojenou s výkonem např. množství vyrobeného nebo přepraveného transportbetonu (v m3) v závodech, nasmlouvaného objemu obchodních zástupců, individuálního výkonu ostatních zaměstnanců apod. Mimořádné odměny (např. na bonus na konci roku) nejsou pro zaměstnavatele povinné a jejich výplata a částky jsou stanovovány v závislosti na individuálním výkonu zaměstnance a - logicky - harmonizovány s obchodní situací společnosti takovým způsobem, aby nebyly v rozporu s finanční stabilitou společnosti, a tak, aby byly zároveň motivující pro zaměstnance. Školení / kariérní postup Každý rok je organizováno mnoho školení zaměstnanců závodů, stejně jako v příslušných správních kancelářích prostřednictvím externích stejně jako interních instruktorů. Provozní školení jsou většinou 19

20 zaměřena na práci se stroji a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Pravidelná školení zahrnují také otázku ochrany životního prostředí. Zapojení zaměstnanců Provozní řízení společností ve skupině na Slovensku se provádí na úrovni jednotlivých závodů a manažeři těchto závodů provádějí rozhodnutí, která mají řešit jednotlivé vzniklé situace. Pokud jde o potřeby, které přesahují referenční podmínky závodů, je toto rozhodování převedeno na úroveň zasedání vedoucích závodů, kteří jsou podřízení příslušným oblastním manažerům. Strategie, koncepce a investice skupiny se rozhodují na úrovni valné hromady akcionářů, vedení, představenstva a dozorčí rady. Kolektivní vyjednávání U společností skupiny ZAPA beton odbory a kolektivní smlouvy nejsou. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Základní právní úpravou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), platná pro všechny související oblasti v České a Slovenské republice, je zákoník práce a na Slovensku kromě toho také zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Jednotlivé oblasti související se bezpečnostní a ochranou zdraví při práci - tj. horní právo, požární ochrana, ochrana životního prostředí atd. - jsou upraveny zvláštními právními předpisy. Vedení je odpovědné za prosazování příslušných právních předpisů a společnosti skupiny spolupracují s autorizovanými externími firmami / specialisty. Obecně platí, že úsilí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zahrnuje dodržování pracovních povinností, organizaci povinných pravidelných školení, která zajišťují optimální pracovní podmínky, bezpečnostní etikety, pracovní oděvy, ochranné pomůcky, atd. V průběhu posledních pěti let jsme v našich slovenských betonárnách nezaznamenali žádný úraz. Korupce V průběhu roku 2012 nebyly hlášeny žádné případy korupce. 20

Stručné shrnutí údajů ze žádosti

Stručné shrnutí údajů ze žádosti Stručné shrnutí údajů ze žádosti 1. Identifikace provozovatele O-I Manufacturing Czech Republic a.s., závod Dubí 2. Název zařízení Sklářská tavící vana č. 2 3. Popis a vymezení zařízení Sklářská tavící

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA

SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA Bílina Chomutov Kadaň Litvínov DOLY BÍLINA Most DOLY NÁSTUP TUŠIMICE SRN K r u š n é h o r y Teplice Bílina Ohře Ústí n. L. Litoměřice Děčín N Žatec Ředitelství SD a. s. Elektrárny

Více

Hledisko: Ekonomické výsledky

Hledisko: Ekonomické výsledky 8. Přílohy 8.1. Ekonomické indikátory podle normy G3 Tabulka 10: Ekonomické indikátory rozdělené podle sledovaných hledisek Hledisko: Ekonomické výsledky EC1 Získaná a rozdělená přímá ekonomická hodnota,

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010 Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010 18. února 2011 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2010, připravené v souladu s

Více

IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů

IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů Obsah 1. ÚVOD...3 2. VÝCHOZÍ POZICE PRO NÁRODNÍ PROGRAM...4 2.1 VÝCHOZÍ POZICE V OBLASTI ÚČINNOSTI

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2011

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2011 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2011 Profil Skupiny VČP Skupina VČP jako konsolidační celek vznikla důsledkem právního oddělení činností spojených

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 1. 2015 Č.j.: 42/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

...moderní technologií pro čistou přírodu VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2010

...moderní technologií pro čistou přírodu VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2010 ...moderní technologií pro čistou přírodu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 1 Vážení akcionáři, již dvanáctý rok provozu spalovny komunálních odpadů je minulostí, a je zde opět čas na jeho stručné zhodnocení.

Více

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3 1. Emisní limity A.Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2 a K3 : Kategorizace zdroje: Dle 54, odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb. a přílohy č. 1 k ařízení vlády č. 52/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ. HBH odpady s.r.o.

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ. HBH odpady s.r.o. ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ HBH odpady s.r.o. Březen 2013 Toto aktualizované prohlášení je zpracováno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o programu EMAS (EMAS III). Firma

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Zpracovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Listopad 2013 1 1. Úvod Plán odpadového

Více

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 26. května 2016 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2016 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky

Více

Využití vodíku v dopravě

Využití vodíku v dopravě Využití vodíku v dopravě Vodík - vlastnosti nejběžnější prvek ve vesmíru (90 % všech atomů a 75 % celkové hmotnosti) na Zemi hlavně ve formě sloučenin (hlavně voda H 2 O) hořlavý plyn lehčí než vzduch

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Statistické šetření ČNB v nefinančních podnicích

Statistické šetření ČNB v nefinančních podnicích Metodický list Statistické šetření ČNB v nefinančních podnicích Statistické šetření ČNB je realizováno ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a s podporou Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR a

Více

Metodika použitá ve studii nebyla ani certifikována státní správou dle tuzemských pravidel a kritérií.

Metodika použitá ve studii nebyla ani certifikována státní správou dle tuzemských pravidel a kritérií. Věcné připomínky Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS) ke studii Kvantifikace environmentálních a zdravotních dopadů (externích nákladů) z povrchové těžby hnědého uhlí v Severočeské

Více

Příspěvek pana Joachima Schäfera, jednatele veletržní společnosti Messe Düsseldorf GmbH, k evropským tiskovým konferencím konaným před zahájením veletrhů wire 2010 a Tube 2010 V termínu 12. až 16. dubna

Více

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE 3 Strategická část 3.1 Vymezení vize a strategických cílů MISE Definování MISE vyjadřuje principy, kterými se aktéři budou řídit při rozvoji území, a které byly použity při tvorbě návrhové část ve všech

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu Kategorie Produkce (tun) 010306 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 O 74,660 010407 Odpady z fyzikálního a chemického

Více

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013 UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013 Marek Świtajewski, generální ředitel Mirosław Kastelik, finanční ředitel 23. října 2013 Praha PROGRAM Klíčové body 3. čtvrtletí 2013 Makroprostředí Výroba

Více

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob Kyselina fosforečná bezbarvá krystalická sloučenina snadno rozpustná ve vodě komerčně dodávané koncentrace 75% H 3 PO 4 s 54,3% P 2 O 5 80% H 3 PO 4 s 58.0% P 2 O 5 85% H 3 PO 4 s 61.6% P 2 O 5 po kyselině

Více

Přehled povolených odpadů

Přehled povolených odpadů Přehled povolených odpadů kód typ název jedn ktg OTZ 010101 K Odpady z těžby rudných nerostů t O ANO 010102 K Odpady z těžby nerudných nerostů t O ANO 010306 K Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Pařížská do. Speciální analýza EU Office Leden 2016. teprve začátek. Klimatická změn. Klimatická změna: Pa. začátek. ská dohoda je teprve začátek

Pařížská do. Speciální analýza EU Office Leden 2016. teprve začátek. Klimatická změn. Klimatická změna: Pa. začátek. ská dohoda je teprve začátek Speciální analýza EU Office Leden 2016 Klimatická změna: Paříž limatická změna: Pařížská dohoda je teprve začátek Klimatická změna: Pařížská doho e začátek Klimatická změn je teprve začátek Klimatická

Více

STANOVISKO. V Praze dne: 17.9.2007 Číslo jednací: 137719/2007/KUSK/OŽP-Ve Vyřizuje: Ing. Martina Veverková, l. 848.

STANOVISKO. V Praze dne: 17.9.2007 Číslo jednací: 137719/2007/KUSK/OŽP-Ve Vyřizuje: Ing. Martina Veverková, l. 848. V Praze dne: 17.9.2007 Číslo jednací: 137719/2007/KUSK/OŽP-Ve Vyřizuje: Ing. Martina Veverková, l. 848 dle rozdělovníku STANOVISKO podle 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích Cíle studie Provést emisní bilanci vybrané obce Analyzovat dopad

Více

Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje

Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje vydané nařízením Moravskoslezského kraje č.1/2009 ze dne 4. 3. 2009 24.4.2012 Identifikace zpracovatele: obchodní firma:

Více

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Autoři: Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), U trati 42, 100 00 Praha 10, telefon:

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu 10407 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky N 5,060 10408 Odpadní štěrk a kamenivo

Více

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 9. února 2007 Sp. Zn. ORVZŽP/1160/2006 Č. j. KULK/79093/2006 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

O Z N Á M E N Í záměru podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí v rozsahu přílohy č. 3 - pro účely zjišťovacího řízení

O Z N Á M E N Í záměru podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí v rozsahu přílohy č. 3 - pro účely zjišťovacího řízení O Z N Á M E N Í záměru podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí v rozsahu přílohy č. 3 - pro účely zjišťovacího řízení březen 2008 Strana 1 z 14 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PODLÉHAJÍCIHO

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Zpráva o trvale udržitelném rozvoji Holcim Česko 2006-2007. Nulté vydání

Zpráva o trvale udržitelném rozvoji Holcim Česko 2006-2007. Nulté vydání Zpráva o trvale udržitelném rozvoji Holcim Česko 2006-2007 Nulté vydání Obsah Holcim Česko a.s. je jedním z předních dodavatelů stavebních materiálů v České republice. Spolehlivě dodávaný cement, kamenivo

Více

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013 UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013 Marek Świtajewski, generální ředitel Mirosław Kastelik, finanční ředitel 24. leden 2014 Praha, Česká republika PROGRAM Klíčové body 4. čtvrtletí 2013 Makroprostředí

Více

Zpráva o stavu energetiky České republiky:

Zpráva o stavu energetiky České republiky: 1 Konference u kulatého stolu, 25.-29. března 29 v Balatongyörök Zpráva o stavu energetiky České republiky: I. ČR má od roku 25 přijatu Státní energetickou koncepci postavenou na mixu s využitím jaderné

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin I. ŘÍZENÍ

Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin I. ŘÍZENÍ EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin Věc: Státní podpora N 206/2004 - Česká republika Státní podpora za účelem podpory biopaliv Vážený pane ministře, I. ŘÍZENÍ (1) Dopisem ze dne 29. dubna

Více

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 01 03 08

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

METODICKÉ POKYNY PRO UCHAZEČE

METODICKÉ POKYNY PRO UCHAZEČE METODICKÉ POKYNY PRO UCHAZEČE Schéma ECOSTARS pro hodnocení vozového parku Schéma ECOSTARS je navrženo pro poskytování odborného vedení a rad všem provozovatelům a hodnocení vozových parků nákladních vozidel,

Více

Hodnocení naplňování programu "Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii" ve společnosti DONAUCHEM s.r.o. v roce 2014.

Hodnocení naplňování programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii ve společnosti DONAUCHEM s.r.o. v roce 2014. Strana 1/5 Program Responsible Care (dále jen "RC") je dobrovolná, celosvětově přijatá a rozvíjená iniciativa chemického průmyslu, zaměřená na podporu udržitelného rozvoje vstřícným zvyšováním bezpečnosti

Více

Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008

Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008 Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008 24. února 2009 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2008, připravené v souladu

Více

R O Z H O D N U T Í. se ve výroku mění tak, že po změně zní :

R O Z H O D N U T Í. se ve výroku mění tak, že po změně zní : Liberec 4.dubna 2008 Č. j.: KULK/14919/2008 Sp.Zn.: ORVZŽP/89/2008 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne 26.1.2005, ve znění pozdějších změn

ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne 26.1.2005, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Definice společenské odpovědnosti firem I Společenská odpovědnost firem je

Více

OZNÁMENÍ O VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ve smyslu 6 zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 3. k citovanému zákonu.

OZNÁMENÍ O VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ve smyslu 6 zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 3. k citovanému zákonu. Ing. Josef Konečný ENVIPROTEKO Šrámkova 481, 763 02 Zlín 4 tel.: +420 577103578, + 420 577938376 fax.:+420 577103578, e-mail: enviproteko @ avonet.cz OZNÁMENÍ O VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ve smyslu

Více

Z odpadu ze spalovny biopaliva?

Z odpadu ze spalovny biopaliva? Z odpadu ze spalovny biopaliva? Výkony TERMIZO v roce 2008 Energetické využití 91 200 tun odpadu Výroba tepla pro 15 000 domácností - jedna třetina spotřeby liberecké aglomerace Výroba elektrické energie

Více

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace Jméno autora Název práce Anotace práce Lucie Dolníčková Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace V práci autorka nejprve stručně hovoří o obnovitelných zdrojích energie (energie vodní,

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy Technická data Platná pro modelový rok 16 Nový Caddy Motory splňující emisní normu Euro 6 1,2 l TSI 62 kw (84 k) 1,4 l TSI 92 kw (125 k) Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový

Více

Program kontrolních akcí OIP na rok 2006

Program kontrolních akcí OIP na rok 2006 Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni Program kontrolních akcí OIP na rok 2006 O b s a h : 1. Úvodní informace 2. Seznam úkolů 3. Úkoly programu činnosti listopad

Více

Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020

Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Pitná voda pro váš domov, čistá voda pro přírodu Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020 Preambule Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. je plně stabilizovanou

Více

Hodnocení životního prostředí v Pardubickém kraji Tereza Ponocná

Hodnocení životního prostředí v Pardubickém kraji Tereza Ponocná Hodnocení životního prostředí v Pardubickém kraji Tereza Ponocná 31. 5. 2015, KÚ Pardubický kraj Hodnocení životního prostředí v ČR Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve

Více

Environmentální dopady organizace případová studie pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Environmentální dopady organizace případová studie pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Environmentální dopady organizace případová studie pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Doc. Ing. Vladimír Kočí, PhD., Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha, Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D.,

Více

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: ZEMĚDĚLSTVÍ Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

Perspektivní obory pro vývoz do Číny

Perspektivní obory pro vývoz do Číny Perspektivní obory pro vývoz do Číny 1) Úvod Již ve třicátých letech minulého století dodávalo Československo do Číny např. cukrovary a pivovary. Značného objemu ve vývozu do ČLR bylo dosaženo zejména

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01KDT0C* Čj: MSK 135541/2015 Sp. zn.: ŽPZ/28175/2015/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ 42194920, provozovna Ostrava, Markvartovická 1148, 748 01 Hlučín

Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ 42194920, provozovna Ostrava, Markvartovická 1148, 748 01 Hlučín Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále krajský úřad) oznamuje, že v souladu s 8 odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Vypracoval: Ing. Martin Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 728 951 312; e-mail: farmprojekt@gmail.com

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

LESNÍ STROJE. TimberLink SNADNÝ PRU VODCE. Systém sledování výkonu a stavu harvestorové techniky

LESNÍ STROJE. TimberLink SNADNÝ PRU VODCE. Systém sledování výkonu a stavu harvestorové techniky LESNÍ STROJE TimberLink SNADNÝ PRU VODCE Systém sledování výkonu a stavu harvestorové techniky TimberLink - software pro sledování stavu a výkonu harvestoru Tento rychlý průvodce poskytuje ilustrovaný

Více

4.2 Vliv dopravy na životní prostředí. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

4.2 Vliv dopravy na životní prostředí. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 4.2 Vliv dopravy na životní prostředí Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Obecné pojmy, typy dopravy 2. Struktura dopravy

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020

Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020 Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020 2015 Vážení akcionáři, Představenstvo společnosti Vám předkládá k projednání a k následnému rozhodnutí dokument Strategie společnosti PTC Praha

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 31. 5. 2012 č.j.: 43646/ENV/12 STANOVISKO ČESKÉ REPUBLIKY K NAVRHOVANÉ ČINNOSTI podle čl. 4 Úmluvy o posuzování vlivů

Více

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská, a.s., 436 70 Litvínov (tel.: + 420 47 616 4308, fax: +420 47 616 4858, E-mail: vaclav.prazak@crc.cz) Všichni považujeme

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A

K O L E K T I V N Í S M L O U V A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA LIBEREC K O L E K T I V N Í S M L O U V A 2015 Obsah: I. Všeobecná ustanovení... 3 1. Předmět kolektivní smlouvy... 3 2. Vztahy

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 1. SOUHRNY, ZÁSADY PRO REALIZACI NAVRŽENÉ STRATEGIE 2. ZÁSADY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ zákazník Moravskoslezský kraj stupeň IV. zakázkové číslo 4873-900-2

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio banka, a.s. Fio Fundamentální analýza společnosti RWE AG Analýzy a doporučení Doporučení: držet Cílová cena: 33,- EUR 22.3.2012 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT K dnešnímu dni měníme naše doporučení

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č.1 ÚPO SVĚTEC. Zastupitelstvo obce Světec

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č.1 ÚPO SVĚTEC. Zastupitelstvo obce Světec Změnu č. 1 ÚPO Světec vydalo ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č.1 ÚPO SVĚTEC Číslo usnesení zastupitelstva obce 24/2010 Číslo jednací 1092/2010 Datum vydání 06.10.2010 Zastupitelstvo obce Světec Datum nabytí účinnosti

Více

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

383/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ČÁST PRVNÍ

383/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 1.7.2012 do částky 80/2012 Sb. a 34/2012 Sb.m.s. Obsah a text 383/2001 Sb. - poslední stav textu Změna: 41/2005 Sb. Změna: 294/2005 Sb. Změna: 353/2005 Sb. Změna: 294/2005 Sb. (část)

Více

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a I. Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a žďáření (vypalování) lesů, na jejichž místě byla

Více

Obsah výroční zprávy:

Obsah výroční zprávy: V ý r o č n í zpráva z podnikatelské činnosti společnosti za rok 2004 Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 15145. IČ: 25 36 27 47 DIČ: CZ 25 36 27 47 V Hlučíně: 6.dubna

Více

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu Povolené odpady: Číslo Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje hodnocení SEA

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje hodnocení SEA ale prozatím opačný. Největší podíl z hlediska produkce odpadů připadá na stavební a demoliční odpady a směsný komunální odpad. Vzniklý odpad je likvidován převážně skládkováním. Zneškodnění spalováním

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK/2587/2004 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Tel.: 485 226 499 Liberec 13. prosince 2004 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí

Více

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první pololetí 2010

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první pololetí 2010 Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první pololetí 2010 28. července, 2010 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první pololetí 2010,

Více

Politika řízení lidských zdrojů společnosti COM PLUS CZ a.s.

Politika řízení lidských zdrojů společnosti COM PLUS CZ a.s. Politika řízení lidských zdrojů společnosti COM PLUS CZ a.s. V návaznosti na kodexy společnosti COM PLUS CZ, a.s. (dále jen CP CZ) vyhlašuje představenstvo společnosti Politiku řízení lidských zdrojů společnosti

Více

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

DOHODA uzavřená ve smyslu 51 občanského zákoníku v platném znění

DOHODA uzavřená ve smyslu 51 občanského zákoníku v platném znění DOHODA uzavřená ve smyslu 51 občanského zákoníku v platném znění Česká republika - Ministerstvo životního prostředí se sídlem Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 00, IČ: 001 64 801, zastoupené ministrem Mgr.

Více

ČISTÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA

ČISTÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA ČISTÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA CNG autobusy Chcete zlepšit ovzduší ve svém městě? Chcete dát svým občanům čistou a levnou veřejnou dopravu? Chcete snížit dotace dopravním podnikům a využít je lépe? Chcete ušetřit

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 29. dubna 2016 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 083 33 036 Ostatní provozní výnosy 4 679 3 701 Náklady -31 353-28 989 - výkonová

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.01.2007 SEK(2007)15 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU O CÍLECH UVEDENÝCH V ČL. 7 ODST. 2 PÍSM.

Více

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE. Příjmy. Schválený rozpočet 2013 60 40 66,67 116 500 147 000 126,18 0 9 0,00 0 186 0,00 CELKEM 116 560 147 235 126,32

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE. Příjmy. Schválený rozpočet 2013 60 40 66,67 116 500 147 000 126,18 0 9 0,00 0 186 0,00 CELKEM 116 560 147 235 126,32 ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE Druhové zatřídění Nedaňové příjmy Název Příjmy ze vstupního vzdělávání Příjmy od PO za elektřinu a plyn Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele SPZ Triangle PO - odvod Příjmy Schválený

Více

Opatření ke zlepšování ovzduší Jihomoravského kraje - Identifikace typových regionálních projektů, PO 2, OPŽP 2014+

Opatření ke zlepšování ovzduší Jihomoravského kraje - Identifikace typových regionálních projektů, PO 2, OPŽP 2014+ Opatření ke zlepšování ovzduší Jihomoravského kraje - Identifikace typových regionálních projektů, PO 2, OPŽP 2014+ Ing. Tomáš Helán Jihomoravský kraj Brno, 19. 10. 2015 JIHOMORAVSKÝ KRAJ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více