Výroční zpráva školy za školní rok 2006/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy za školní rok 2006/2007"

Transkript

1 Výroční zpráva školy za školní rok 2006/ Přesný název školy Základní škola Praha 9 Hloubětín, Hloubětínská 700 Datum posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol : Zřizovatel Městská část Praha 14, IČO ul. Bří Venclíků 1073, Praha 9 Zřizovací listina ze dne Základní škola Praha 9 Hloubětín, Hloubětínská 700, příspěvková organizace identifikační číslo: Charakteristika školy ZŠ s 1. a 2. stupněm (1. až 9. ročník) 4. Vzdělávací program školy Základní škola č.j / 96 2 Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 1

2 5. Údaje o pracovnících školy: a) personální zabezpečení (i pracovníci ŠD a ŠK) pracovníci k fyzické osoby k přep. pracovníci k fyzické osoby k přep. pracovníci pedagogičtí 30 28, ,14 nepedagogičtí 11 10, ,50 celkem 41 38, ,64 b) věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let včetně let let let nad 60 let z toho důchodci počet z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 47,78 = 48 let c) kvalifikace pedagogických pracovníků k kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci I. stupeň 4 6 II. stupeň 13 2 vychovatelé 2 1 d) aprobovanost výuky (v procentech) Povinné předměty Pov. volit. př. Čj Aj Nj M Prv Př Vl Ch F Př Z D Ov Rv Hv Vv Pč Tv In Lv Tk Za Ze I.st II.st e) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (k ): 3 (důchod) f) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce 0 g) nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce: 0 Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 2

3 h) další vzdělávání pedagogických pracovníků: Jak vést jednání s rodiči 25 Vývoj školního a třídního kurikula 7 Extremistické projevy mládeže 1 Tvorba osnov Čj 1 Tvorba osnov M 1 Prevence šikany 1 Úloha učitele M při tvorbě ŠVP 1 Den učitelů němčiny 1 Osvědčilo se v hodinách matematiky 1 Školení výchovných poradců 1 Celkem se dalšího vzdělávání zúčastnilo: 25 učitelů; tj. 83 %. ch) počet ostatních pedag. pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání: 1 vychovatelka ŠD - SPgŠ obor vychovatelství 1 učitelka 1. st. - PedF UJEP Olomouc magisterské studim učitelství 1. st. i) případně jiné formy studia: 2 (kombinované studium na PedF UK Praha předškolní výchova) 6. Počet budov, ve kterých se vyučuje 1 budova Hloubětínská 700 Materiální podmínky pro výchovně vzdělávací činnost školy viz bod. 32 a) str Počet tříd celkem I. stupeň II. stupeň celkem k k z toho specializovaných tříd: 0 Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 3

4 I. stupeň II. stupeň celkem k k Počty žáků: I. stupeň II. stupeň celkem k k z toho s bydlištěm mimo Prahu 14: 24 žáci celkem mimo spádovou oblast školy: 160 žáků (tj. 39,6 %) s trvalým bydlištěm mimo území HMP: 3 žáci a 10 žáků má přechodné bydliště na Praze Průměrný počet žáků a) na třídu: I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy za I. a II. běžných tříd 22, , ,44 b) na učitele: I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr Běžné třídy Specializované třídy Běžné třídy Specializované třídy za I. a II. st. běžných tříd 22,8 0 12, ,74 Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 4

5 10.Zaměření tříd s rozšířenou výukou předmět M+Př TV jazyky HV VV inf. jiné př. počet tříd počet žáků Zaměření specializovaných tříd Počet žáků ve specializovaných tříd. celkem z toho poruchy učení z toho poruchy chování Vzdělávání žáků se specifickou potřebou vzdělávání a žáků nadaných A. V rámci prevence studijního selhávání byla naší prioritou i v tomto školním roce péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami Mezi zdravotně postižené zařazeni: 3 žáci (2 s výraznou SPU a 1 neslyšící) Mezi zdravotně znevýhodněné: 37 žáků Mezi žáky s různými typy SPU zařazeno 40 žáků. U 40 žáků byl zpracován individuální vzdělávací plán. Podle IVP byla vyučována i jedna žákyně šesté třídy z důvodu dlouhodobé absence ve škole ze zdravotních důvodů. V 1. pololetí byli 3 žáci hodnoceni slovně. Metodickou pomoc při zpracování IVP a následně při jejich realizaci v praxi průběžně poskytovala PPP (PhDr. Mariana Hasíková a Mgr. Olga Sklenářová). Naše letitá zkušenost ukazuje, že pro žáky se SPU je vhodné zohledňování formy nikoliv obsahu učiva, což jsme i v letošním školním roce zapracovali do IVP. Nezbytným předpokladem úspěchu byla i dobrá spolupráce s rodiči, ale ne ve všech případech se to dostatečně dařilo.individuální péče byla žákům se SPU věnována i v rámci Dyslektického kurzu, který navštěvovalo 20 žáků 1. stupně (1h týdně) Po celý školní rok byly na škole realizovány i aktivity v rámci projektu Rozvoj vzdělávání žáků se specifickými potřebami, který je financován z ESF (JPD 3): a) doučování žáků zařazeno 28 žáků 1. stupně a 5. žáků 2. stupně v 9 skupinách (Čj, M, Aj.) b) kompenzace vývojových poruch s dětmi se SPU pracovala speciální pedagožka (denně 4 h v rámci vyučování); speciální náprava prováděna celkem u 31 žáků 1. stupně. Výše uvedený projekt je na škole realizován na základě Smlouvy o partnerství se ZŠ Chvaletická Praha 9 a ZŠ Tolerance Mochovská Praha 9. B. Náležitá péče byla v průběhu školního roku věnována i žákům talentovaným. Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 5

6 Těmto žákům byly zadávány mimořádné úkoly (referáty, příprava projektů apod.) a byla jim umožňována účast v celé řadě školních, případně obvodních kol soutěží a olympiád viz bod 28. Talentovaní žáci měli možnost uplatnit své schopnosti také v činnosti Žákovského parlamentu, Redakční rady časopisu Kachlíkárna apod. Výrazný talent se v průběhu školního roku mezi žáky školy neobjevil. 13. Přeřazení do speciálního školství Ze kterých ročníků 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Počet žáků ZŠ Tolerance Mochovská P 9: 2 žáci (2. roč.) Spec. dysl třída ZŠ Litvínovská P 9: 1 žák (5. roč.) DDÚ Praha 4 Krč: 1 žákyně (7. roč.) (u této žákyně podán návrh na ústavní péči) Celkem : 4 žáci Dodatečný odklad školní docházky (na základě žádosti rodičů a doporučení PPP a lékaře: 1 žák (1. roč.) 14.Výsledky zápisů do prvních tříd 2007/2008 Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Z toho počet dětí starších 6 ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro šk. rok 2007/ Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 6

7 15. Výsledky přijímacího řízení celkem: a) na víceletá gymnázia přijato (v procentech): z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz krajem 4 (9,75%) 0 soukromá gymnázia 1 (2,43%) 0 církevní gymnázia 0 - soukr.taneční konzervatoř 0 - b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků přijato gymnázia OA zdrav. školy PŠ ostatní školy střední odb. uč. celkem (56,8%) c) na soukromé školy přijato: gymnázia 0 obchodní akademie 1 zdravotní školy průmyslové školy 2 ostatní střed. šk. 5 střední 8odb.učiliště celkem 8 (15,7%) d) do učebních oborů ( státních i soukromých ) přijato: z 9. ročníků z nižších ročníků 14 (27,5%) 0 16.Počet žáků, kteří ukončili školní docházku a odešli ze školy: Celkem: 53 žáků, z toho 2 žáci budou pokračovat ve studiu na škole v zahraničí Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 7

8 17.Chování žáků a) klasifikace chování chování 1. pololetí 2. pololetí žáci % žáci % velmi dobré , ,23 uspokojivé 8 2,01 4 1,01 neuspokojivé 1 0,25 3 0,76 b) zameškané hodiny zameškané hodiny neomluvené šk. rok 2005/2006 počet hodin šk. rok 2005/2006 počet žáků šk.rok 2006/2007 počet hodin šk. rok 2006/2007 počet žáků I. stupeň II. stupeň celkem Prospěch žáků I. pololetí I. pololetí II. pololetí II. pololetí prospěch počet žáků % počet žáků % klasifikováni I. st , ,12 II. st , ,43 prospěli I. st , II. st , ,70 z toho vyznam , ,40 neprospěli I. st. 1 0, II. st. 4 2,29 4 2,30 neklasifikov. I. st. 4 1,75 3 1,32 II. st. 3 1,69 1 0,57 celkový průměr 1. pololetí 2. pololetí I. stupeň 1,21 1,23 II. stupeň 1,67 1,64 celkem 1,41 1,41 Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 8

9 19. Školní družina klub počet oddělení počet žáků školní družina 3 90 školní klub 0 0 Hodnocení činnosti ŠD viz bod 32 c) 20.Poradenské služby školy V souladu s vyhláškou MŠMT č. 72/2005 Sb. a koncepcí školy byl zpracován ŠKOLNÍ PROGRAM (strategie) PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ na léta Tento program je zaměřen především na: aktivní vytváření příznivého klimatu školy (osobní bezpečí, podnětné prostředí apod.) prevenci záškoláctví prevenci školních neúspěchů prevenci závislostí, násilí, vandalismu a dalších sociálně patologických jevů individuální přístup k jednotlivým žákům (integrovaným, zohledněným, talentovaným, cizincům s jazyk. bariérou a všem ostatním) dobrou profiorientaci volbu povolání zdravé sebevědomí dětí (po ose: sebepoznání - sebeuvědomění - sebepřijetí) zdravý životní styl komunikace: žák učitel; učitel rodič; žák žák; učitel učitel kvalitní vztahy mezi dětmi (schopnost vhodné sebeobrany a vhodného sebeprosazení) koordinaci spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně nežádoucích jevů spolupráci s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými apod.), které působí v oblasti sociálně nežádoucích jevů. Poradenské služby na škole zajišťovali: výchovná poradkyně (konzultační hodiny každé úterý a dle potřeby) speciální pedagogové (uč. 1. st. + spec. pedagog na dohodu) školní psycholog (1x měsíčně) pracovnice PPP PhDr. Mariana Hasíková spec. pedagog. pracovnice PPP Mgr. Olga Sklenářová Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 9

10 odborná literatura, která je k dispozici žákům, učitelům, rodičům u výchovné poradkyně Výchovné poradenství: )a Volba povolání - profesní směřování žáků Přípravě na volbu povolání byla věnována náležitá pozornost v hodinách Ov a Rv 7 až 9. ročníku, v rozsahu 64 vyučovacích hodin 7. roč. 8h Ov + 4h Rv 8. roč. 17h Ov + 6h Rv + 4 h Pč 9. roč. 19h Ov + 6h Rv Metodickou pomoc poskytovala v rámci pravidelných konzultačních hodin žákům 9. ročníku a jejich rodičům výchovná poradkyně,tato pomoc byla hojně využívána žáky i rodiči Volbě povolání byla věnována i mimořádná schůzka rodičů žáků 9. tříd ( ),, na které předala informace výchovná poradkyně, ředitelka školy a přítomni byli zástupci některých středních škol rodiče získali přesnější informace k přijímacímu řízení a byli seznámeni s kritérii výstupního hodnocení žáků Nabídky OPPP na psychologické vyšetření k profesionální orientaci využilo 42 žáků tj. 82,4% Výsledky přijímacího řízení viz bod 15, strana 6 Kladnou odezvu měla i účast žáků 8 a 9. tříd na prezentaci SŠ v Kongresovém centru Praha Schollapragensis ( ) Velmi úspěšnou akcí byl seminář k přijímacímu řízení na SŠ na téma Jak uspět, který vedl PhDr. Richard Braun. na škole proběhlo výzkumné šetření (listopad, červen) pro Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání PdFUK Praha zjišťování jak rodiče a žáci volí SŠ, co tuto volbu ovlivňuje a jak volba SŚ souhlasí ze skutečným přijetím na SŚ. b) Péče o znevýhodněné žáky (viz bod 12, str. 5 6) )b Výchovná a závažná jednání s rodiči v tomto školním roce: celkem : 29 jednání (s 32 žáky ročníku ) Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 10

11 Přehled řešených problémů: počet jednání nevhodné chování 14 nevhodné až agresivní chování, napadení spolužáka 5 ničení zařízení školy 4 neomluvená absence( nad 10 h) 4 časté absence 2 nepřipravenost na výuku, zapomínání pomůcek 7 upozornění rodičů na podezření z užívání návykových látek 1 nevhodné chování vůči vyučujícím, nerespektování pokynů 11 špatný prospěch 8 rodinné problémy 1 pozdní příchody na vyučování 3 zapomínání, ztráta žákovské knížky 5 doporučení k odchodu na speciální ZŠ 3 špatná pracovní morálka 5 neadekvátní chování v dětském kolektivu 2 příchod na odpolední vyučování pod vlivem alkoholu 13 nevhodné chování po vyučování 1 krádež 1 Oproti loňskému školnímu roku jsme zaznamenali vzrůstající počet žáků s neomluvenou absencí. Jednalo se převážně o odpolední vyučovací hodiny a díky okamžitým zásahům třídních učitelů se absence včas odhalila a dále neopakovala. Neomluvená absence se vyskytla u 25 žáků, celkový počet neomluvených hodin 182. Pouze ve 4 případech byla počet neomluvených hodin vyšší než 3 hodiny. B) Spolupráce s PPP pomoc při tvorbě a realizaci IVP znevýhodněných žáků - viz bod 12 Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 11

12 vyšetření žáků v PPP 4 žáci kontrolní vyšetření žáků ve škole: 7 žáků zadání a vyhodnocení depistážního diktátu v 1. třídách 48 žáků psychologické vyšetření k profesionální orientaci( profitexty ) 42 žáků 9. tříd hospitace psycholožky ve třídách 2x konzultace s rodiči průběžně konzultace s žáky a učiteli průběžně Školní psycholožka byla přítomna ve škole pravidelně 1x měsíčně (1. úterý v měsíci) a dále dle dohody. C) Spolupráce s Policií a ostatními dalšími institucemi a orgány státní správy a samosprávy při řešení výchovných problémů žáků školy: I v letošním roce bylo potřeba úzce spolupracovat s dalšími institucemi a orgány státní správy při řešení výchovných problémů žáků školy: a) řešení záškoláctví (bývalý žák loňské 9.C) (PČR, Obvodní řed., Praha III., Jandova 1, Praha 9) (PČR, Obvodní řed., Praha III., Jandova 1, Praha 9) b) upozornění na nevhodné chování žáků 6.B (ÚMČ Prah 14, odbor sociálních věcí, na vědomí: PČR, Obvodní řed., Praha III., Jandova 1, Praha 9) (ÚMČ Praha 14, odbor sociálních věcí) c) žádost o pomoc při řešení záškoláctví žáka (6.B) cizího státního příslušníka (Odd. cizinecké policie Praha, Koněvova 188, Praha 3) (ÚMČ Praha 14, odbor sociálních věcí) (ÚMČ Praha 14, odbor sociálních věcí) (PČR, Obvodní řed., Praha III., Jandova 1, Praha 9) - žák neměl legalizovaný pobyt na území ČR d) žádost o spolupráci při řešení problému s žákem osmé tříd (8.A) (ÚMČ Praha 14, odbor sociálních věcí) e) oznámení o závažných přestupcích žáka třídy 7.B (ÚMČ Praha 14, odbor sociálních věcí) f) řešení situace žákyně 7.A nedostatečná péče ze strany rodičů, opakované útěky z domova (ÚMČ Praha 14, odbor sociálních věcí) Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 12

13 (PČR, Obvodní řed., Praha III., Jandova 1, Praha 9 U této žákyně podán návrh na ústavní péči. g) žádost o pomoc při řešení dlouhodobé omlouvané absence žákyně 6.B (ÚMČ Praha 14, odbor sociálních věcí) h) oznámení záškoláctví žákyně 8.B - útěk z domova (ÚMČ Praha 14, odbor sociálních věcí) 21.Hodnocení preventivního programu školy I v letošním roce pokračovaly aktivity Minimálně preventivního programu, který jsme v září aktualizovali dle nejnovějších potřeb školy. Vycházeli jsme z našich dlouhodobých zkušeností a z plánu, který jsme si na počátku školního roku stanovili. Respektovali jsme legislativní úpravy, včetně vyhlášky 317/2006, která upravuje některé aspekty činnosti školního metodika prevence. a) Ve své činnosti pokračoval školní parlament. Zástupci 6. až 9. tříd se pravidelně scházeli ve školním klubu každý týden ve čtvrtek o velké přestávce. Ukazuje se nám, že jedině takto operativní parlament má šanci na akceschopnost. Z akcí parlamentu: organizovali jsme srdíčkové dny září, duben aktivně jsme pomáhali při sběru papíru, čtyřikrát za rok (říjen, leden, duben, červen) pomáhali jsme při organizaci Slavnosti slabikáře (15.11.), Dnů otevřených dveří a při zápise do 1. tříd ( a 7.2.) Organizovali jsme turnaj v Sudoku (15.1.) Organizovali jsme turnaj v piškvorkách (2.4.) Parlament organizoval Barevný den (27.9.) Zástupci parlamentu se představili také mladším spolužákům na prvním stupni (9.11. a 2.3.) Spolupráce s p. uč. přírodopisu petice za zákaz kouření v restauracích předána Parlamentu ČR (14.3.) Celoškolní činnost vyvrcholila návštěvou parlamentu naší partnerské školy z pražských Čimic 28. května Mohli jsme se seznámit se školou, činností školního parlamentu a jejich týdenní preventivní akcí Čimické jaro. Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 13

14 V činnosti parlamentu cítíme stále rezervy ne vždy děti přišly samy s podnětnými návrhy a svou funkci občas vykonávaly příliš formálně. To se pokusíme nadále zlepšovat b) V letošním roce jsme využívali pro prezentaci aktivit tato média: školní časopis Kachlíkárna a jeho nástěnku, nástěnku školního parlamentu, internetové stránky školya občas školní rozhlas. Letos vyšlo 5 čísel Kachlíkárny, vydávané ve spolupráci s o.s. Lodička (4x) a v rámci ZŠ Hloubětínská (1x). Za cenu 5,- Kč prodáno obvykle 80 ks. Děti pravidelně přispívaly do měsíčníku Listy Prahy 14. redakční rada se scházela pravidelně každé úterý o velké přestávce. Zástupci redakce se např. zúčastňovali různých akcí školy Barevný den, Masopust, Slavnostní otevření Naučné stezky Prahy 14. Platnost vstupenek do ZOO, které jsme získali v minulém školním roce za adopci zvířete v ZOO (z loňských prostředků za časopis), skončila Letos jsme utržené peníze dle rozhodnutí parlamentu věnovali na Adopci dítěte na dálku (5000,- Kč). Děti vybraly adopci devítileté Rabatu z Ghany na jeden rok. c) Do naší schránky důvěry bylo v letošním roce vhozeno 12 vzkazů, které metodik operativně řešil dle potřeby sám nebo ve spolupráci s TU, vedením školy či rodiči. d) I letos pokračovalo využívání žolíků, tento systém dával šanci každému dítěti vymazat jednou za měsíc nejhorší známku. Setkalo se to zájmem dětí a pochopením ze strany učitelů. Napomáhalo to k udržení dobrého ovzduší a učilo děti kompetenci hospodařit se žolíky a využívat je. Letos děti mohly získávat další žolíky za práci v redakci, za účast v projektových dnech, atd. e) Optimálnímu klimatu na škole napomáhaly další plánované akce: různé exkurze prvního a druhého stupně (Toulcův dvůr, spalovna Malešice, Kouřim, Výstava Lovci mamutů, umění na Kampě, hvězdárna, atd.), slavnost pro prvňáčky Slavnosti slabikáře, Andělský rej, různé sportovní akce, Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 14

15 školy v přírodě (některé třídy prvního stupně), projektové týdny a dny (první a druhý stupeň), akce školní družiny (Drakiáda, ad.) f) Na škole zajišťovalo mimoškolní vyžití ve volnočasových aktivitách mnoho kroužků - viz příloha č. 1 g) Další akce byly připraveny ve spolupráci s Policií ČR např. Ajaxův zápisník (druhé a třetí třídy). Věnovali jsem se také bezpečnosti dětí a jejich právnímu vědomí - přednáška JUDr. Bláhy: Kriminalita mládeže, pro deváté ročníky (29.5.), zaměstnankyně centra Cesta přednášku o drogové problematice (4.-6. ročníky) 20., 21. a 25. června. Po osmé ročníky se konala přednáška o problematice HIV/AIDS, paní Březovská (19.4.). h) V letošním roce škola byla podpořena financemi na primárně preventivní aktivity os.s. Proprev (grant ÚMČ Praha 14), které proběhnou na podzim Nebyl udělen grant na aktivity MUDr. Platze pro ročníky, přesto tyto aktivity v červnu proběhly s cílem připravit žáky na nástrahy v době prázdnin alkohol, drogy, party, bezpečnost apod. ch) Školní metodik prevence se účastnil řešení vyskytnutých problémů se sociálně patologickými jevy na naší škole. Dosud má kumulovanou funkci s výchovným poradcem. Metodik má k dispozici své nástěnky, kde pravidelně uveřejňuje různé informace, aktuální kontakty a telefonní čísla na pomocné organizace, a to ve sborovně, pro žáky na chodbě školy. Školní metodik prevence poskytoval celoročně odbornou a metodickou pomoc pedagogům i rodičům. Pedagogové jsou pravidelně informováni na schůzích sboru a obdrželi i materiály k zapracování do svých učebních plánů (např. přehled sociálně patologických jevů). Metodik se účastnil řady vzdělávacích akcí: pravidelné schůzky metodiků obvodu na PPP Praha 9, schůze na ÚMČ Praha 14 ( , ). V rámci ÚMČ Praha 14 spolupracujeme s J. Štoskovou, D. Beniakem, v rámci PPP s J. Rampouchovou - Stolařovou Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 15

16 Prioritou prevence na škole je budování zdravého klimatu školy a dodržování zásad uvedených v krédu školy: Krédo naší školy: Základní škola je loď, která poskytuje klid, pohodu, ale také vědomosti, znalosti dovednosti k úspěšnému vyplutí do dalšího života a současně je útočištěm a oporou při řešení problémů, které na této plavbě děti čekají. Na této lodi je třeba, aby všichni dodržovali tyto zásady: 1. Nikdo není lepší ani horší, každý jsme jen jiný! 2. Demokracie je nechat druhého mluvit, naslouchat jeden druhému, argumentovat a ne se jen hádat! 3. Fyzickou silou se konflikt nevyřeší! 4. Sport je mnohem lepší náplň volného času než drogy! 22. Školská rada Školská rada - byla zřízena dne usnesením Rady MČ Praha 14 dne (č.596/rmč/2005). - je šestičlenná (2 zást. rodičů, 2 zást. pedag. pracovníků školy, 2 zást. zřizovatele MČ Prahy 14). - svoií činnost zahájila schválením jednacího řádu školské rady dne vykonává své působnosti podle 167 zákona č. 561/2004 Sb., Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 16

17 školského zákona, a v souladu s Volebním řádem pro volbu členů školské rady, vydaným usnesením Rady m.č. Prahy č 596/RMČ/ se v průběhu školního roku sešla 2x a projednala: a) Řád školy b) Výroční zprávu školy za škol. rok 2005/2006, včetně hospodaření školy 2005 c) Dodatky Řádu školy d) Nástup nového vedení školy od Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 17

18 23. Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy informativní třídní schůzky rodičů ( 4x za rok) řada z nich vedena netradičním způsobem (formou besídky, přátelského posezení apod.) pravidelné konzultační hodiny společné akce a akce pro rodiče s o.s. Lodička Hodnocení spolupráce o.s. Lodička se ZŠ Hloubětínská 700, Praha 9 provedl za výbor o.s. jeho předseda viz příloha 3 24.Školní stravování počet stravovaných žáků: 315 k k z toho počet žáků z jiných škol: 0 počet jídelen: 1 počet výdejen:0 ZŠ: 1 ZŠ: MŠ: MŠ: 25.Výjezdy žáků mimo objekt školy počet výjezdů počet žáků Zahraniční výjezdy 1 13 ŠvP Lyžařské kurzy*) 0 0 *)Lyžařský kurz byl zrušen z důvodu nedostatku sněhu. 26.Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol Termín konání inspekce: dubna 2007 Podmínky a průběh vzdělávání v oblasti čtenářské gramotnosti podle realizovaného vzdělávacího programu ve 3. a 7. ročníku. Závěry: - viz inspekční zpráva (příloha č.6) 27.Spolupráce školy se zahraničím V průběhu škol. roku 2006/2007 jsme nespolupracovali s žádnou zahraniční školou Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 18

19 28.Účast žáků v soutěžích A) Vyhlašovaných MŠMT Vědomostní soutěže: počet žáků umístění název soutěže školní kolo obvodní kolo v obvodním kole Olympiáda Čj , 10., 16 místo Olympiáda D ,9.,10. a 11. místo Olympiáda Z ,10. a 12. místo Olympiáda Bio místo Phytagoriáda Matematický klokan Sportovní soutěže: počet žáků umístění název soutěže obvodní kolo v obvodním kole Basketbal st. žákyně 12 žákyň 1.místo Volejbal dívky (P14) 12 žákyň 2.místo Minifotbal st.ž. 12 žáků - Minifotbal ml. ž. 12 žáků - Coca-Cola pohár- kopaná 12 žáků - Umístění v krajském kole: Basketbal st. žákyně - 1 místo Umělecké soutěže: školní kolo obvodní kolo Recitační soutěž Poezie bez hranic 31 žáků 2 žáci Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 19

20 B) Ostatní soutěže: a) školní: Hloubětínská slavíček Moderátorská soutěž Soutěž v převodu jednotek Soutěž Zdravé potraviny Soutěž Hravě žij zdravě Soutěž Zdravé zuby 32 žáků 8 žáků žáci 2. stupně žáci 6. tříd žáci 2. stupně 72 žáků b) obvodní sportovní: název soutěže: umístění Dětské plavecké závody Pohár starosty P 14 (24 ž) 2. místo Duatlon Praha (12 žáků) 1.,2., a 4. místo jednotl. Turnaj ve stolním tenisu (O pohár starosty P14) (8. ž) 1.m. - jednotl. 2.m družstvo Turnaj P 14 ve florballe(ml a st. žáci) Turnaj P 14 v minifotbale - c) Akce ŠSK Medúza - pravidelně 1x týdně kroužek volejbalu 10 žáků - školní turnaj v malé kopané tř. 24 žáků - školní turnaj v přehazované smíš. šestek 24 žáků - školní turnaj ve volejbale smíš. šestek tříd 24 žáků - soutěž ve šplhu žáků 1. stupně 40 žáků - pohybové aktivity v rámci projekt. dnů( jízda na kole) 30 žáků - Den míče soutěž třídních kolektivů (akce k MDD 200 žáků) Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 20

21 29.Cizí státní příslušníci Stát počet žáků ročník Rusko 2 (5., 6) Ukrajina 3 (1.,5.,8.) Mongolsko 1 (2.) Vietnam 2 (2.,3.) Arménie 1 (2.) Bělorusko 1 (1.) Čína 1 (5.) Celkem 11 Zkušenosti s integrací a začleňováním žáků cizinců: integrace probíhá bez větších problémů. 30.Akreditované programy dalšího vzdělávání Naše škola nemá akreditované programy DVPP a nenabízí žádné jiné podobné programy. 31.Enviromentální výchova a) Enviromentální výchova prolíná celým školním rokem napříč ročníky i vyuč. předměty, je součástí i plánů činnosti třídních učitelů a programů škol v přírodě. b) Škola a školní družina pořádá organizovaný sběr starého papíru (4x ročně), letos bylo odevzdáno celkem kg c) Žáci se průběžně podílí na třídění odpadků. Před školou jsou sběrné nádoby na tříděný odpad (sklo, papír, plasty), v hale školy je speciální nádoba na sběr starých baterií a v každém patře na chodbách jsou umístěny (a využívány) speciální koše na plastové láhve. d) V rámci hodin prvouky, přírodovědy, přírodopisu a v rámci tematických dnů jsou pořádány různé ekologicky zaměřené exkurze do okolí školy; na ekologickou farmu Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 21

22 Toulcův dvůr, do Botanické zahrady a do ZOO;do automobilky v Mladé Boleslavi (2 stupeň), do Coca-Coly apod. e) Žáci 2. stupně seznámili se s alternativním zdrojem energie navštívili vodní elektrárnu Štěchovice -v rámci hodin chemie navštívili spalovnu Malešice. f) Pro žáky 2. stupně byla zorganizována tříkolová školní soutěž Poznáváme přírodniny, do které se zapojili žáci 6. až 9. tříd. Dvanáct žáků se zúčastnilo školního kola Biologické olympiády a dva žáci postoupili do obvodního kola. g) Pro žáky 6. ročníku byla pořádána školní soutěž Zdravé potraviny a pro žáky celého 2. stupně soutěž Hravě žij zdravě (škola spolupracuje s o.s. STOP PLUS Praha 4) ch) Žáci 3. a 7. ročníku se zúčastnili Projektu prevence kardiovaskulárních chorob (průzkum životosprávy,kouření, trávení volného času) ve spolupráci s vydavatelstvím Mladá fronta a Českou kardiologickou společností i) Žáci se podílí i na pravidelném úklidu areálu před a za budovou školy. j) Bohužel i přes velké úsilí učitelů se nedaří úspěšně zamezovat vandalismu ze strany některých žáků školy ničení zařízení učeben, WC, šaten. 32. Další údaje o ZŠ A) Materiální podmínky pro výchovně vzdělávací činnost školy 3 odborné pracovny Aj, Informatika (Internet) 8 poloodborných pracoven knihovna pro 2 st, uč. Čj, Hv 1 školní dílna Čj, M, D, M, F, Př, Ch, Vv, Hv 1 cvičná kuchyňka 1 školní knihovna pro 1. stupeň 1 tělocvična 3 samostatné místnosti pro činnost ŠD 2 místnost pro činnost ŠK Chapadlo (video, audio, spol. hry) Pro výuku plavání využíván Hloubětínský bazén. Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 22

23 B) Informace o školním hřišti Víceúčelové hřiště s umělým povrchem (z r. 2003) Hřiště je otevřeno pro dětskou veřejnost každý všední den od 16 h do 19 h v době od 1.9. do a od 1.4. do 30.6., v době hlavních prázdnin každý všední den od 8 h do 12 h. Dohled nad provozem hřiště a půjčování sportovních pomůcek (míčů apod.) provádí pracovníci školy a kustod o.s. Lodička (hřiště je sledováno průmyslovou kamerou). C) Hodnocení práce ŠD V tomto školním roce pracovala při ZŠ tři oddělení školní družiny. Provoz ŠD: 6,30 17,00 hodin ŠD byla určena pro žáky tříd a na základě zdůvodněné žádosti rodičů i pro žáky tříd. Odpolední činnost zpestřovaly čtyři zájmové kroužky: - míčové hry, přírodovědný, rukodělný a křížkové vyšívání, Akce ŠD: Čtrnáct celodružinových akcí (např. Vlaštovkiáda, Výrobky z přírodnin, Hádankový král, Čerti, Krakonoš, Čárkovaná, Kuličkiáda, Čarodějnice a čtyři sběry starého papíru výtvarná soutěž DDM Šumná Dětský den bez úrazu návštěvy Botanické zahrady a ZOO, hradu Karlštejn a Koněpruských jeskyní sponzorování Berouna afrického v pražské ZOO (využívání volného vstupu do ZOO) divadelní přestavení v divadle Minor a kina na Černém Mostě Prázdninové akce ŠD: možnost účasti dětí na táboře v Zálužanech, který provozuje nemocnice Bulovka. ŠD nabízela aktivity pro žáky i v době vedlejších prázdnin, ale ze strany dětí (rodičů) byl velmi malý zájem. Nedostatkem v činnosti ŠD jsou omezené prostorové podmínky pro činnost třetího oddělení. Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 23

24 D) Činnost školního klubu Chapadlo - volnočasové aktivity žáků prostřednictvím zájmových kroužků viz příloha č. 1 - činnost školního žákovského parlamentu viz bod 21 - akce o.s. Lodička viz příloha č. 3 E) Hodnocení projektových dnů Projektové dny pro žáky tříd Téma: Česká republika z nejrůznějších úhlů pohledu Akce proběhla podle plánu, první dva dny žáci sbírali v rámci exkurzí materiály a poslední den byl věnován prezentaci jejich prací. Cíle akce ( propojení žáků z různých tříd, tvorba mediálního sdělení, schopnost zhodnocení práce druhých) byly splněny. Žáci byli rozděleni do 16 skupin s průměrným počtem 14 žáků ve skupině. S jednotlivými vedoucími projektů podnikli exkurze a hledali informace v nejrůznějších zdrojích, připravovali si způsob, jak budou získané informace prezentovat způsobem, který osloví ostatní. Všichni žáci, kteří se zúčastnili se zapojili do práce podle svých možností. V posledním dni měli všichni za úkol projít ostatní prezentace, vybrat tu, která je nejvíce oslovila a vyplnit test z vědomostí, získaných z prezentací. Akce sloužila jako ověření projektu, který je součástí našeho ŠVP. Ukázalo se, že takto pojatý projekt má potenciál naplnit cíle průřezových témat, uvedených v ŠVP. Projektové týdny Projektové týdny v dvou třídách I. stupně byly naplánovány místo škol v přírodě. Vyučující připravili nejrůznější exkurze a vycházky, práci s různými zdroji informací. Celý program byl přizpůsobován žákům, byl prokládán hrami a soutěžemi. 2.B Téma: Poznáváme Prahu Projekt byl směřován na poznávání města, ve kterém žijeme a jeho zajímavých míst a na možnosti dopravy. Děti během jednoho týdne poznaly přírodní, umělecké i historické části Prahy ZOO, Senát, Pražský Hrad, Česká televize, Vyšehrad, Toulcův dvůr statek, a vyzkoušely si cestování metrem, tramvají, autobusem, přívozem, lanovkou, vlakem, prošly se i pěšky. Součástí projektu byla reflexe zážitků prostřednictvím kresby, článků, modelování a vyhotovení fotografií. Vystavené práce si rodiče prohlédli během třídní schůzky. Další cíle akce chování v dopravních prostředcích, na veřejnosti, umět si poradit v neočekávané situaci byly splněny. Děti se po celou dobu chovaly velmi ukázněně, na akce se těšily. Také od rodičů byla odezva velmi kladná, ochotně se zapojili s pomocí. Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 24

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

za školní rok 2008/2009

za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova 4 za školní rok 2008/2009 Počet stran :29 Počet příloh : - 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail, www

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2007 vydané v Praze dne 16. 3. 2006) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel./fax: 267227511, info@kvetnak.cz, www.kvetnak.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Zpracoval Mgr. Pavel Kopečný Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 30. 9. 2009

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2008/2009 1 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2.

Více

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 OBSAH : 1. Přesný název školy :...2 2. Zřizovatel školy :...2 3. Charakteristika školy...2 a) Rada

Více

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PRAHA ZÁŘÍ 2014 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více