Výroční zpráva školy za školní rok 2006/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy za školní rok 2006/2007"

Transkript

1 Výroční zpráva školy za školní rok 2006/ Přesný název školy Základní škola Praha 9 Hloubětín, Hloubětínská 700 Datum posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol : Zřizovatel Městská část Praha 14, IČO ul. Bří Venclíků 1073, Praha 9 Zřizovací listina ze dne Základní škola Praha 9 Hloubětín, Hloubětínská 700, příspěvková organizace identifikační číslo: Charakteristika školy ZŠ s 1. a 2. stupněm (1. až 9. ročník) 4. Vzdělávací program školy Základní škola č.j / 96 2 Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 1

2 5. Údaje o pracovnících školy: a) personální zabezpečení (i pracovníci ŠD a ŠK) pracovníci k fyzické osoby k přep. pracovníci k fyzické osoby k přep. pracovníci pedagogičtí 30 28, ,14 nepedagogičtí 11 10, ,50 celkem 41 38, ,64 b) věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let včetně let let let nad 60 let z toho důchodci počet z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 47,78 = 48 let c) kvalifikace pedagogických pracovníků k kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci I. stupeň 4 6 II. stupeň 13 2 vychovatelé 2 1 d) aprobovanost výuky (v procentech) Povinné předměty Pov. volit. př. Čj Aj Nj M Prv Př Vl Ch F Př Z D Ov Rv Hv Vv Pč Tv In Lv Tk Za Ze I.st II.st e) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (k ): 3 (důchod) f) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce 0 g) nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce: 0 Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 2

3 h) další vzdělávání pedagogických pracovníků: Jak vést jednání s rodiči 25 Vývoj školního a třídního kurikula 7 Extremistické projevy mládeže 1 Tvorba osnov Čj 1 Tvorba osnov M 1 Prevence šikany 1 Úloha učitele M při tvorbě ŠVP 1 Den učitelů němčiny 1 Osvědčilo se v hodinách matematiky 1 Školení výchovných poradců 1 Celkem se dalšího vzdělávání zúčastnilo: 25 učitelů; tj. 83 %. ch) počet ostatních pedag. pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání: 1 vychovatelka ŠD - SPgŠ obor vychovatelství 1 učitelka 1. st. - PedF UJEP Olomouc magisterské studim učitelství 1. st. i) případně jiné formy studia: 2 (kombinované studium na PedF UK Praha předškolní výchova) 6. Počet budov, ve kterých se vyučuje 1 budova Hloubětínská 700 Materiální podmínky pro výchovně vzdělávací činnost školy viz bod. 32 a) str Počet tříd celkem I. stupeň II. stupeň celkem k k z toho specializovaných tříd: 0 Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 3

4 I. stupeň II. stupeň celkem k k Počty žáků: I. stupeň II. stupeň celkem k k z toho s bydlištěm mimo Prahu 14: 24 žáci celkem mimo spádovou oblast školy: 160 žáků (tj. 39,6 %) s trvalým bydlištěm mimo území HMP: 3 žáci a 10 žáků má přechodné bydliště na Praze Průměrný počet žáků a) na třídu: I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy za I. a II. běžných tříd 22, , ,44 b) na učitele: I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr Běžné třídy Specializované třídy Běžné třídy Specializované třídy za I. a II. st. běžných tříd 22,8 0 12, ,74 Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 4

5 10.Zaměření tříd s rozšířenou výukou předmět M+Př TV jazyky HV VV inf. jiné př. počet tříd počet žáků Zaměření specializovaných tříd Počet žáků ve specializovaných tříd. celkem z toho poruchy učení z toho poruchy chování Vzdělávání žáků se specifickou potřebou vzdělávání a žáků nadaných A. V rámci prevence studijního selhávání byla naší prioritou i v tomto školním roce péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami Mezi zdravotně postižené zařazeni: 3 žáci (2 s výraznou SPU a 1 neslyšící) Mezi zdravotně znevýhodněné: 37 žáků Mezi žáky s různými typy SPU zařazeno 40 žáků. U 40 žáků byl zpracován individuální vzdělávací plán. Podle IVP byla vyučována i jedna žákyně šesté třídy z důvodu dlouhodobé absence ve škole ze zdravotních důvodů. V 1. pololetí byli 3 žáci hodnoceni slovně. Metodickou pomoc při zpracování IVP a následně při jejich realizaci v praxi průběžně poskytovala PPP (PhDr. Mariana Hasíková a Mgr. Olga Sklenářová). Naše letitá zkušenost ukazuje, že pro žáky se SPU je vhodné zohledňování formy nikoliv obsahu učiva, což jsme i v letošním školním roce zapracovali do IVP. Nezbytným předpokladem úspěchu byla i dobrá spolupráce s rodiči, ale ne ve všech případech se to dostatečně dařilo.individuální péče byla žákům se SPU věnována i v rámci Dyslektického kurzu, který navštěvovalo 20 žáků 1. stupně (1h týdně) Po celý školní rok byly na škole realizovány i aktivity v rámci projektu Rozvoj vzdělávání žáků se specifickými potřebami, který je financován z ESF (JPD 3): a) doučování žáků zařazeno 28 žáků 1. stupně a 5. žáků 2. stupně v 9 skupinách (Čj, M, Aj.) b) kompenzace vývojových poruch s dětmi se SPU pracovala speciální pedagožka (denně 4 h v rámci vyučování); speciální náprava prováděna celkem u 31 žáků 1. stupně. Výše uvedený projekt je na škole realizován na základě Smlouvy o partnerství se ZŠ Chvaletická Praha 9 a ZŠ Tolerance Mochovská Praha 9. B. Náležitá péče byla v průběhu školního roku věnována i žákům talentovaným. Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 5

6 Těmto žákům byly zadávány mimořádné úkoly (referáty, příprava projektů apod.) a byla jim umožňována účast v celé řadě školních, případně obvodních kol soutěží a olympiád viz bod 28. Talentovaní žáci měli možnost uplatnit své schopnosti také v činnosti Žákovského parlamentu, Redakční rady časopisu Kachlíkárna apod. Výrazný talent se v průběhu školního roku mezi žáky školy neobjevil. 13. Přeřazení do speciálního školství Ze kterých ročníků 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Počet žáků ZŠ Tolerance Mochovská P 9: 2 žáci (2. roč.) Spec. dysl třída ZŠ Litvínovská P 9: 1 žák (5. roč.) DDÚ Praha 4 Krč: 1 žákyně (7. roč.) (u této žákyně podán návrh na ústavní péči) Celkem : 4 žáci Dodatečný odklad školní docházky (na základě žádosti rodičů a doporučení PPP a lékaře: 1 žák (1. roč.) 14.Výsledky zápisů do prvních tříd 2007/2008 Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Z toho počet dětí starších 6 ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro šk. rok 2007/ Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 6

7 15. Výsledky přijímacího řízení celkem: a) na víceletá gymnázia přijato (v procentech): z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz krajem 4 (9,75%) 0 soukromá gymnázia 1 (2,43%) 0 církevní gymnázia 0 - soukr.taneční konzervatoř 0 - b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků přijato gymnázia OA zdrav. školy PŠ ostatní školy střední odb. uč. celkem (56,8%) c) na soukromé školy přijato: gymnázia 0 obchodní akademie 1 zdravotní školy průmyslové školy 2 ostatní střed. šk. 5 střední 8odb.učiliště celkem 8 (15,7%) d) do učebních oborů ( státních i soukromých ) přijato: z 9. ročníků z nižších ročníků 14 (27,5%) 0 16.Počet žáků, kteří ukončili školní docházku a odešli ze školy: Celkem: 53 žáků, z toho 2 žáci budou pokračovat ve studiu na škole v zahraničí Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 7

8 17.Chování žáků a) klasifikace chování chování 1. pololetí 2. pololetí žáci % žáci % velmi dobré , ,23 uspokojivé 8 2,01 4 1,01 neuspokojivé 1 0,25 3 0,76 b) zameškané hodiny zameškané hodiny neomluvené šk. rok 2005/2006 počet hodin šk. rok 2005/2006 počet žáků šk.rok 2006/2007 počet hodin šk. rok 2006/2007 počet žáků I. stupeň II. stupeň celkem Prospěch žáků I. pololetí I. pololetí II. pololetí II. pololetí prospěch počet žáků % počet žáků % klasifikováni I. st , ,12 II. st , ,43 prospěli I. st , II. st , ,70 z toho vyznam , ,40 neprospěli I. st. 1 0, II. st. 4 2,29 4 2,30 neklasifikov. I. st. 4 1,75 3 1,32 II. st. 3 1,69 1 0,57 celkový průměr 1. pololetí 2. pololetí I. stupeň 1,21 1,23 II. stupeň 1,67 1,64 celkem 1,41 1,41 Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 8

9 19. Školní družina klub počet oddělení počet žáků školní družina 3 90 školní klub 0 0 Hodnocení činnosti ŠD viz bod 32 c) 20.Poradenské služby školy V souladu s vyhláškou MŠMT č. 72/2005 Sb. a koncepcí školy byl zpracován ŠKOLNÍ PROGRAM (strategie) PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ na léta Tento program je zaměřen především na: aktivní vytváření příznivého klimatu školy (osobní bezpečí, podnětné prostředí apod.) prevenci záškoláctví prevenci školních neúspěchů prevenci závislostí, násilí, vandalismu a dalších sociálně patologických jevů individuální přístup k jednotlivým žákům (integrovaným, zohledněným, talentovaným, cizincům s jazyk. bariérou a všem ostatním) dobrou profiorientaci volbu povolání zdravé sebevědomí dětí (po ose: sebepoznání - sebeuvědomění - sebepřijetí) zdravý životní styl komunikace: žák učitel; učitel rodič; žák žák; učitel učitel kvalitní vztahy mezi dětmi (schopnost vhodné sebeobrany a vhodného sebeprosazení) koordinaci spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně nežádoucích jevů spolupráci s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými apod.), které působí v oblasti sociálně nežádoucích jevů. Poradenské služby na škole zajišťovali: výchovná poradkyně (konzultační hodiny každé úterý a dle potřeby) speciální pedagogové (uč. 1. st. + spec. pedagog na dohodu) školní psycholog (1x měsíčně) pracovnice PPP PhDr. Mariana Hasíková spec. pedagog. pracovnice PPP Mgr. Olga Sklenářová Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 9

10 odborná literatura, která je k dispozici žákům, učitelům, rodičům u výchovné poradkyně Výchovné poradenství: )a Volba povolání - profesní směřování žáků Přípravě na volbu povolání byla věnována náležitá pozornost v hodinách Ov a Rv 7 až 9. ročníku, v rozsahu 64 vyučovacích hodin 7. roč. 8h Ov + 4h Rv 8. roč. 17h Ov + 6h Rv + 4 h Pč 9. roč. 19h Ov + 6h Rv Metodickou pomoc poskytovala v rámci pravidelných konzultačních hodin žákům 9. ročníku a jejich rodičům výchovná poradkyně,tato pomoc byla hojně využívána žáky i rodiči Volbě povolání byla věnována i mimořádná schůzka rodičů žáků 9. tříd ( ),, na které předala informace výchovná poradkyně, ředitelka školy a přítomni byli zástupci některých středních škol rodiče získali přesnější informace k přijímacímu řízení a byli seznámeni s kritérii výstupního hodnocení žáků Nabídky OPPP na psychologické vyšetření k profesionální orientaci využilo 42 žáků tj. 82,4% Výsledky přijímacího řízení viz bod 15, strana 6 Kladnou odezvu měla i účast žáků 8 a 9. tříd na prezentaci SŠ v Kongresovém centru Praha Schollapragensis ( ) Velmi úspěšnou akcí byl seminář k přijímacímu řízení na SŠ na téma Jak uspět, který vedl PhDr. Richard Braun. na škole proběhlo výzkumné šetření (listopad, červen) pro Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání PdFUK Praha zjišťování jak rodiče a žáci volí SŠ, co tuto volbu ovlivňuje a jak volba SŚ souhlasí ze skutečným přijetím na SŚ. b) Péče o znevýhodněné žáky (viz bod 12, str. 5 6) )b Výchovná a závažná jednání s rodiči v tomto školním roce: celkem : 29 jednání (s 32 žáky ročníku ) Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 10

11 Přehled řešených problémů: počet jednání nevhodné chování 14 nevhodné až agresivní chování, napadení spolužáka 5 ničení zařízení školy 4 neomluvená absence( nad 10 h) 4 časté absence 2 nepřipravenost na výuku, zapomínání pomůcek 7 upozornění rodičů na podezření z užívání návykových látek 1 nevhodné chování vůči vyučujícím, nerespektování pokynů 11 špatný prospěch 8 rodinné problémy 1 pozdní příchody na vyučování 3 zapomínání, ztráta žákovské knížky 5 doporučení k odchodu na speciální ZŠ 3 špatná pracovní morálka 5 neadekvátní chování v dětském kolektivu 2 příchod na odpolední vyučování pod vlivem alkoholu 13 nevhodné chování po vyučování 1 krádež 1 Oproti loňskému školnímu roku jsme zaznamenali vzrůstající počet žáků s neomluvenou absencí. Jednalo se převážně o odpolední vyučovací hodiny a díky okamžitým zásahům třídních učitelů se absence včas odhalila a dále neopakovala. Neomluvená absence se vyskytla u 25 žáků, celkový počet neomluvených hodin 182. Pouze ve 4 případech byla počet neomluvených hodin vyšší než 3 hodiny. B) Spolupráce s PPP pomoc při tvorbě a realizaci IVP znevýhodněných žáků - viz bod 12 Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 11

12 vyšetření žáků v PPP 4 žáci kontrolní vyšetření žáků ve škole: 7 žáků zadání a vyhodnocení depistážního diktátu v 1. třídách 48 žáků psychologické vyšetření k profesionální orientaci( profitexty ) 42 žáků 9. tříd hospitace psycholožky ve třídách 2x konzultace s rodiči průběžně konzultace s žáky a učiteli průběžně Školní psycholožka byla přítomna ve škole pravidelně 1x měsíčně (1. úterý v měsíci) a dále dle dohody. C) Spolupráce s Policií a ostatními dalšími institucemi a orgány státní správy a samosprávy při řešení výchovných problémů žáků školy: I v letošním roce bylo potřeba úzce spolupracovat s dalšími institucemi a orgány státní správy při řešení výchovných problémů žáků školy: a) řešení záškoláctví (bývalý žák loňské 9.C) (PČR, Obvodní řed., Praha III., Jandova 1, Praha 9) (PČR, Obvodní řed., Praha III., Jandova 1, Praha 9) b) upozornění na nevhodné chování žáků 6.B (ÚMČ Prah 14, odbor sociálních věcí, na vědomí: PČR, Obvodní řed., Praha III., Jandova 1, Praha 9) (ÚMČ Praha 14, odbor sociálních věcí) c) žádost o pomoc při řešení záškoláctví žáka (6.B) cizího státního příslušníka (Odd. cizinecké policie Praha, Koněvova 188, Praha 3) (ÚMČ Praha 14, odbor sociálních věcí) (ÚMČ Praha 14, odbor sociálních věcí) (PČR, Obvodní řed., Praha III., Jandova 1, Praha 9) - žák neměl legalizovaný pobyt na území ČR d) žádost o spolupráci při řešení problému s žákem osmé tříd (8.A) (ÚMČ Praha 14, odbor sociálních věcí) e) oznámení o závažných přestupcích žáka třídy 7.B (ÚMČ Praha 14, odbor sociálních věcí) f) řešení situace žákyně 7.A nedostatečná péče ze strany rodičů, opakované útěky z domova (ÚMČ Praha 14, odbor sociálních věcí) Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 12

13 (PČR, Obvodní řed., Praha III., Jandova 1, Praha 9 U této žákyně podán návrh na ústavní péči. g) žádost o pomoc při řešení dlouhodobé omlouvané absence žákyně 6.B (ÚMČ Praha 14, odbor sociálních věcí) h) oznámení záškoláctví žákyně 8.B - útěk z domova (ÚMČ Praha 14, odbor sociálních věcí) 21.Hodnocení preventivního programu školy I v letošním roce pokračovaly aktivity Minimálně preventivního programu, který jsme v září aktualizovali dle nejnovějších potřeb školy. Vycházeli jsme z našich dlouhodobých zkušeností a z plánu, který jsme si na počátku školního roku stanovili. Respektovali jsme legislativní úpravy, včetně vyhlášky 317/2006, která upravuje některé aspekty činnosti školního metodika prevence. a) Ve své činnosti pokračoval školní parlament. Zástupci 6. až 9. tříd se pravidelně scházeli ve školním klubu každý týden ve čtvrtek o velké přestávce. Ukazuje se nám, že jedině takto operativní parlament má šanci na akceschopnost. Z akcí parlamentu: organizovali jsme srdíčkové dny září, duben aktivně jsme pomáhali při sběru papíru, čtyřikrát za rok (říjen, leden, duben, červen) pomáhali jsme při organizaci Slavnosti slabikáře (15.11.), Dnů otevřených dveří a při zápise do 1. tříd ( a 7.2.) Organizovali jsme turnaj v Sudoku (15.1.) Organizovali jsme turnaj v piškvorkách (2.4.) Parlament organizoval Barevný den (27.9.) Zástupci parlamentu se představili také mladším spolužákům na prvním stupni (9.11. a 2.3.) Spolupráce s p. uč. přírodopisu petice za zákaz kouření v restauracích předána Parlamentu ČR (14.3.) Celoškolní činnost vyvrcholila návštěvou parlamentu naší partnerské školy z pražských Čimic 28. května Mohli jsme se seznámit se školou, činností školního parlamentu a jejich týdenní preventivní akcí Čimické jaro. Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 13

14 V činnosti parlamentu cítíme stále rezervy ne vždy děti přišly samy s podnětnými návrhy a svou funkci občas vykonávaly příliš formálně. To se pokusíme nadále zlepšovat b) V letošním roce jsme využívali pro prezentaci aktivit tato média: školní časopis Kachlíkárna a jeho nástěnku, nástěnku školního parlamentu, internetové stránky školya občas školní rozhlas. Letos vyšlo 5 čísel Kachlíkárny, vydávané ve spolupráci s o.s. Lodička (4x) a v rámci ZŠ Hloubětínská (1x). Za cenu 5,- Kč prodáno obvykle 80 ks. Děti pravidelně přispívaly do měsíčníku Listy Prahy 14. redakční rada se scházela pravidelně každé úterý o velké přestávce. Zástupci redakce se např. zúčastňovali různých akcí školy Barevný den, Masopust, Slavnostní otevření Naučné stezky Prahy 14. Platnost vstupenek do ZOO, které jsme získali v minulém školním roce za adopci zvířete v ZOO (z loňských prostředků za časopis), skončila Letos jsme utržené peníze dle rozhodnutí parlamentu věnovali na Adopci dítěte na dálku (5000,- Kč). Děti vybraly adopci devítileté Rabatu z Ghany na jeden rok. c) Do naší schránky důvěry bylo v letošním roce vhozeno 12 vzkazů, které metodik operativně řešil dle potřeby sám nebo ve spolupráci s TU, vedením školy či rodiči. d) I letos pokračovalo využívání žolíků, tento systém dával šanci každému dítěti vymazat jednou za měsíc nejhorší známku. Setkalo se to zájmem dětí a pochopením ze strany učitelů. Napomáhalo to k udržení dobrého ovzduší a učilo děti kompetenci hospodařit se žolíky a využívat je. Letos děti mohly získávat další žolíky za práci v redakci, za účast v projektových dnech, atd. e) Optimálnímu klimatu na škole napomáhaly další plánované akce: různé exkurze prvního a druhého stupně (Toulcův dvůr, spalovna Malešice, Kouřim, Výstava Lovci mamutů, umění na Kampě, hvězdárna, atd.), slavnost pro prvňáčky Slavnosti slabikáře, Andělský rej, různé sportovní akce, Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 14

15 školy v přírodě (některé třídy prvního stupně), projektové týdny a dny (první a druhý stupeň), akce školní družiny (Drakiáda, ad.) f) Na škole zajišťovalo mimoškolní vyžití ve volnočasových aktivitách mnoho kroužků - viz příloha č. 1 g) Další akce byly připraveny ve spolupráci s Policií ČR např. Ajaxův zápisník (druhé a třetí třídy). Věnovali jsem se také bezpečnosti dětí a jejich právnímu vědomí - přednáška JUDr. Bláhy: Kriminalita mládeže, pro deváté ročníky (29.5.), zaměstnankyně centra Cesta přednášku o drogové problematice (4.-6. ročníky) 20., 21. a 25. června. Po osmé ročníky se konala přednáška o problematice HIV/AIDS, paní Březovská (19.4.). h) V letošním roce škola byla podpořena financemi na primárně preventivní aktivity os.s. Proprev (grant ÚMČ Praha 14), které proběhnou na podzim Nebyl udělen grant na aktivity MUDr. Platze pro ročníky, přesto tyto aktivity v červnu proběhly s cílem připravit žáky na nástrahy v době prázdnin alkohol, drogy, party, bezpečnost apod. ch) Školní metodik prevence se účastnil řešení vyskytnutých problémů se sociálně patologickými jevy na naší škole. Dosud má kumulovanou funkci s výchovným poradcem. Metodik má k dispozici své nástěnky, kde pravidelně uveřejňuje různé informace, aktuální kontakty a telefonní čísla na pomocné organizace, a to ve sborovně, pro žáky na chodbě školy. Školní metodik prevence poskytoval celoročně odbornou a metodickou pomoc pedagogům i rodičům. Pedagogové jsou pravidelně informováni na schůzích sboru a obdrželi i materiály k zapracování do svých učebních plánů (např. přehled sociálně patologických jevů). Metodik se účastnil řady vzdělávacích akcí: pravidelné schůzky metodiků obvodu na PPP Praha 9, schůze na ÚMČ Praha 14 ( , ). V rámci ÚMČ Praha 14 spolupracujeme s J. Štoskovou, D. Beniakem, v rámci PPP s J. Rampouchovou - Stolařovou Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 15

16 Prioritou prevence na škole je budování zdravého klimatu školy a dodržování zásad uvedených v krédu školy: Krédo naší školy: Základní škola je loď, která poskytuje klid, pohodu, ale také vědomosti, znalosti dovednosti k úspěšnému vyplutí do dalšího života a současně je útočištěm a oporou při řešení problémů, které na této plavbě děti čekají. Na této lodi je třeba, aby všichni dodržovali tyto zásady: 1. Nikdo není lepší ani horší, každý jsme jen jiný! 2. Demokracie je nechat druhého mluvit, naslouchat jeden druhému, argumentovat a ne se jen hádat! 3. Fyzickou silou se konflikt nevyřeší! 4. Sport je mnohem lepší náplň volného času než drogy! 22. Školská rada Školská rada - byla zřízena dne usnesením Rady MČ Praha 14 dne (č.596/rmč/2005). - je šestičlenná (2 zást. rodičů, 2 zást. pedag. pracovníků školy, 2 zást. zřizovatele MČ Prahy 14). - svoií činnost zahájila schválením jednacího řádu školské rady dne vykonává své působnosti podle 167 zákona č. 561/2004 Sb., Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 16

17 školského zákona, a v souladu s Volebním řádem pro volbu členů školské rady, vydaným usnesením Rady m.č. Prahy č 596/RMČ/ se v průběhu školního roku sešla 2x a projednala: a) Řád školy b) Výroční zprávu školy za škol. rok 2005/2006, včetně hospodaření školy 2005 c) Dodatky Řádu školy d) Nástup nového vedení školy od Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 17

18 23. Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy informativní třídní schůzky rodičů ( 4x za rok) řada z nich vedena netradičním způsobem (formou besídky, přátelského posezení apod.) pravidelné konzultační hodiny společné akce a akce pro rodiče s o.s. Lodička Hodnocení spolupráce o.s. Lodička se ZŠ Hloubětínská 700, Praha 9 provedl za výbor o.s. jeho předseda viz příloha 3 24.Školní stravování počet stravovaných žáků: 315 k k z toho počet žáků z jiných škol: 0 počet jídelen: 1 počet výdejen:0 ZŠ: 1 ZŠ: MŠ: MŠ: 25.Výjezdy žáků mimo objekt školy počet výjezdů počet žáků Zahraniční výjezdy 1 13 ŠvP Lyžařské kurzy*) 0 0 *)Lyžařský kurz byl zrušen z důvodu nedostatku sněhu. 26.Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol Termín konání inspekce: dubna 2007 Podmínky a průběh vzdělávání v oblasti čtenářské gramotnosti podle realizovaného vzdělávacího programu ve 3. a 7. ročníku. Závěry: - viz inspekční zpráva (příloha č.6) 27.Spolupráce školy se zahraničím V průběhu škol. roku 2006/2007 jsme nespolupracovali s žádnou zahraniční školou Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 18

19 28.Účast žáků v soutěžích A) Vyhlašovaných MŠMT Vědomostní soutěže: počet žáků umístění název soutěže školní kolo obvodní kolo v obvodním kole Olympiáda Čj , 10., 16 místo Olympiáda D ,9.,10. a 11. místo Olympiáda Z ,10. a 12. místo Olympiáda Bio místo Phytagoriáda Matematický klokan Sportovní soutěže: počet žáků umístění název soutěže obvodní kolo v obvodním kole Basketbal st. žákyně 12 žákyň 1.místo Volejbal dívky (P14) 12 žákyň 2.místo Minifotbal st.ž. 12 žáků - Minifotbal ml. ž. 12 žáků - Coca-Cola pohár- kopaná 12 žáků - Umístění v krajském kole: Basketbal st. žákyně - 1 místo Umělecké soutěže: školní kolo obvodní kolo Recitační soutěž Poezie bez hranic 31 žáků 2 žáci Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 19

20 B) Ostatní soutěže: a) školní: Hloubětínská slavíček Moderátorská soutěž Soutěž v převodu jednotek Soutěž Zdravé potraviny Soutěž Hravě žij zdravě Soutěž Zdravé zuby 32 žáků 8 žáků žáci 2. stupně žáci 6. tříd žáci 2. stupně 72 žáků b) obvodní sportovní: název soutěže: umístění Dětské plavecké závody Pohár starosty P 14 (24 ž) 2. místo Duatlon Praha (12 žáků) 1.,2., a 4. místo jednotl. Turnaj ve stolním tenisu (O pohár starosty P14) (8. ž) 1.m. - jednotl. 2.m družstvo Turnaj P 14 ve florballe(ml a st. žáci) Turnaj P 14 v minifotbale - c) Akce ŠSK Medúza - pravidelně 1x týdně kroužek volejbalu 10 žáků - školní turnaj v malé kopané tř. 24 žáků - školní turnaj v přehazované smíš. šestek 24 žáků - školní turnaj ve volejbale smíš. šestek tříd 24 žáků - soutěž ve šplhu žáků 1. stupně 40 žáků - pohybové aktivity v rámci projekt. dnů( jízda na kole) 30 žáků - Den míče soutěž třídních kolektivů (akce k MDD 200 žáků) Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 20

21 29.Cizí státní příslušníci Stát počet žáků ročník Rusko 2 (5., 6) Ukrajina 3 (1.,5.,8.) Mongolsko 1 (2.) Vietnam 2 (2.,3.) Arménie 1 (2.) Bělorusko 1 (1.) Čína 1 (5.) Celkem 11 Zkušenosti s integrací a začleňováním žáků cizinců: integrace probíhá bez větších problémů. 30.Akreditované programy dalšího vzdělávání Naše škola nemá akreditované programy DVPP a nenabízí žádné jiné podobné programy. 31.Enviromentální výchova a) Enviromentální výchova prolíná celým školním rokem napříč ročníky i vyuč. předměty, je součástí i plánů činnosti třídních učitelů a programů škol v přírodě. b) Škola a školní družina pořádá organizovaný sběr starého papíru (4x ročně), letos bylo odevzdáno celkem kg c) Žáci se průběžně podílí na třídění odpadků. Před školou jsou sběrné nádoby na tříděný odpad (sklo, papír, plasty), v hale školy je speciální nádoba na sběr starých baterií a v každém patře na chodbách jsou umístěny (a využívány) speciální koše na plastové láhve. d) V rámci hodin prvouky, přírodovědy, přírodopisu a v rámci tematických dnů jsou pořádány různé ekologicky zaměřené exkurze do okolí školy; na ekologickou farmu Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 21

22 Toulcův dvůr, do Botanické zahrady a do ZOO;do automobilky v Mladé Boleslavi (2 stupeň), do Coca-Coly apod. e) Žáci 2. stupně seznámili se s alternativním zdrojem energie navštívili vodní elektrárnu Štěchovice -v rámci hodin chemie navštívili spalovnu Malešice. f) Pro žáky 2. stupně byla zorganizována tříkolová školní soutěž Poznáváme přírodniny, do které se zapojili žáci 6. až 9. tříd. Dvanáct žáků se zúčastnilo školního kola Biologické olympiády a dva žáci postoupili do obvodního kola. g) Pro žáky 6. ročníku byla pořádána školní soutěž Zdravé potraviny a pro žáky celého 2. stupně soutěž Hravě žij zdravě (škola spolupracuje s o.s. STOP PLUS Praha 4) ch) Žáci 3. a 7. ročníku se zúčastnili Projektu prevence kardiovaskulárních chorob (průzkum životosprávy,kouření, trávení volného času) ve spolupráci s vydavatelstvím Mladá fronta a Českou kardiologickou společností i) Žáci se podílí i na pravidelném úklidu areálu před a za budovou školy. j) Bohužel i přes velké úsilí učitelů se nedaří úspěšně zamezovat vandalismu ze strany některých žáků školy ničení zařízení učeben, WC, šaten. 32. Další údaje o ZŠ A) Materiální podmínky pro výchovně vzdělávací činnost školy 3 odborné pracovny Aj, Informatika (Internet) 8 poloodborných pracoven knihovna pro 2 st, uč. Čj, Hv 1 školní dílna Čj, M, D, M, F, Př, Ch, Vv, Hv 1 cvičná kuchyňka 1 školní knihovna pro 1. stupeň 1 tělocvična 3 samostatné místnosti pro činnost ŠD 2 místnost pro činnost ŠK Chapadlo (video, audio, spol. hry) Pro výuku plavání využíván Hloubětínský bazén. Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 22

23 B) Informace o školním hřišti Víceúčelové hřiště s umělým povrchem (z r. 2003) Hřiště je otevřeno pro dětskou veřejnost každý všední den od 16 h do 19 h v době od 1.9. do a od 1.4. do 30.6., v době hlavních prázdnin každý všední den od 8 h do 12 h. Dohled nad provozem hřiště a půjčování sportovních pomůcek (míčů apod.) provádí pracovníci školy a kustod o.s. Lodička (hřiště je sledováno průmyslovou kamerou). C) Hodnocení práce ŠD V tomto školním roce pracovala při ZŠ tři oddělení školní družiny. Provoz ŠD: 6,30 17,00 hodin ŠD byla určena pro žáky tříd a na základě zdůvodněné žádosti rodičů i pro žáky tříd. Odpolední činnost zpestřovaly čtyři zájmové kroužky: - míčové hry, přírodovědný, rukodělný a křížkové vyšívání, Akce ŠD: Čtrnáct celodružinových akcí (např. Vlaštovkiáda, Výrobky z přírodnin, Hádankový král, Čerti, Krakonoš, Čárkovaná, Kuličkiáda, Čarodějnice a čtyři sběry starého papíru výtvarná soutěž DDM Šumná Dětský den bez úrazu návštěvy Botanické zahrady a ZOO, hradu Karlštejn a Koněpruských jeskyní sponzorování Berouna afrického v pražské ZOO (využívání volného vstupu do ZOO) divadelní přestavení v divadle Minor a kina na Černém Mostě Prázdninové akce ŠD: možnost účasti dětí na táboře v Zálužanech, který provozuje nemocnice Bulovka. ŠD nabízela aktivity pro žáky i v době vedlejších prázdnin, ale ze strany dětí (rodičů) byl velmi malý zájem. Nedostatkem v činnosti ŠD jsou omezené prostorové podmínky pro činnost třetího oddělení. Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 23

24 D) Činnost školního klubu Chapadlo - volnočasové aktivity žáků prostřednictvím zájmových kroužků viz příloha č. 1 - činnost školního žákovského parlamentu viz bod 21 - akce o.s. Lodička viz příloha č. 3 E) Hodnocení projektových dnů Projektové dny pro žáky tříd Téma: Česká republika z nejrůznějších úhlů pohledu Akce proběhla podle plánu, první dva dny žáci sbírali v rámci exkurzí materiály a poslední den byl věnován prezentaci jejich prací. Cíle akce ( propojení žáků z různých tříd, tvorba mediálního sdělení, schopnost zhodnocení práce druhých) byly splněny. Žáci byli rozděleni do 16 skupin s průměrným počtem 14 žáků ve skupině. S jednotlivými vedoucími projektů podnikli exkurze a hledali informace v nejrůznějších zdrojích, připravovali si způsob, jak budou získané informace prezentovat způsobem, který osloví ostatní. Všichni žáci, kteří se zúčastnili se zapojili do práce podle svých možností. V posledním dni měli všichni za úkol projít ostatní prezentace, vybrat tu, která je nejvíce oslovila a vyplnit test z vědomostí, získaných z prezentací. Akce sloužila jako ověření projektu, který je součástí našeho ŠVP. Ukázalo se, že takto pojatý projekt má potenciál naplnit cíle průřezových témat, uvedených v ŠVP. Projektové týdny Projektové týdny v dvou třídách I. stupně byly naplánovány místo škol v přírodě. Vyučující připravili nejrůznější exkurze a vycházky, práci s různými zdroji informací. Celý program byl přizpůsobován žákům, byl prokládán hrami a soutěžemi. 2.B Téma: Poznáváme Prahu Projekt byl směřován na poznávání města, ve kterém žijeme a jeho zajímavých míst a na možnosti dopravy. Děti během jednoho týdne poznaly přírodní, umělecké i historické části Prahy ZOO, Senát, Pražský Hrad, Česká televize, Vyšehrad, Toulcův dvůr statek, a vyzkoušely si cestování metrem, tramvají, autobusem, přívozem, lanovkou, vlakem, prošly se i pěšky. Součástí projektu byla reflexe zážitků prostřednictvím kresby, článků, modelování a vyhotovení fotografií. Vystavené práce si rodiče prohlédli během třídní schůzky. Další cíle akce chování v dopravních prostředcích, na veřejnosti, umět si poradit v neočekávané situaci byly splněny. Děti se po celou dobu chovaly velmi ukázněně, na akce se těšily. Také od rodičů byla odezva velmi kladná, ochotně se zapojili s pomocí. Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 24

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna)

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2007/2008

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Výroční zpráva o činnosti školy

Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Výroční zpráva o činnosti školy Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti Speciální základní školy pro

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více