Výroční zpráva školy za školní rok 2006/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy za školní rok 2006/2007"

Transkript

1 Výroční zpráva školy za školní rok 2006/ Přesný název školy Základní škola Praha 9 Hloubětín, Hloubětínská 700 Datum posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol : Zřizovatel Městská část Praha 14, IČO ul. Bří Venclíků 1073, Praha 9 Zřizovací listina ze dne Základní škola Praha 9 Hloubětín, Hloubětínská 700, příspěvková organizace identifikační číslo: Charakteristika školy ZŠ s 1. a 2. stupněm (1. až 9. ročník) 4. Vzdělávací program školy Základní škola č.j / 96 2 Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 1

2 5. Údaje o pracovnících školy: a) personální zabezpečení (i pracovníci ŠD a ŠK) pracovníci k fyzické osoby k přep. pracovníci k fyzické osoby k přep. pracovníci pedagogičtí 30 28, ,14 nepedagogičtí 11 10, ,50 celkem 41 38, ,64 b) věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let včetně let let let nad 60 let z toho důchodci počet z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 47,78 = 48 let c) kvalifikace pedagogických pracovníků k kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci I. stupeň 4 6 II. stupeň 13 2 vychovatelé 2 1 d) aprobovanost výuky (v procentech) Povinné předměty Pov. volit. př. Čj Aj Nj M Prv Př Vl Ch F Př Z D Ov Rv Hv Vv Pč Tv In Lv Tk Za Ze I.st II.st e) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (k ): 3 (důchod) f) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce 0 g) nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce: 0 Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 2

3 h) další vzdělávání pedagogických pracovníků: Jak vést jednání s rodiči 25 Vývoj školního a třídního kurikula 7 Extremistické projevy mládeže 1 Tvorba osnov Čj 1 Tvorba osnov M 1 Prevence šikany 1 Úloha učitele M při tvorbě ŠVP 1 Den učitelů němčiny 1 Osvědčilo se v hodinách matematiky 1 Školení výchovných poradců 1 Celkem se dalšího vzdělávání zúčastnilo: 25 učitelů; tj. 83 %. ch) počet ostatních pedag. pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání: 1 vychovatelka ŠD - SPgŠ obor vychovatelství 1 učitelka 1. st. - PedF UJEP Olomouc magisterské studim učitelství 1. st. i) případně jiné formy studia: 2 (kombinované studium na PedF UK Praha předškolní výchova) 6. Počet budov, ve kterých se vyučuje 1 budova Hloubětínská 700 Materiální podmínky pro výchovně vzdělávací činnost školy viz bod. 32 a) str Počet tříd celkem I. stupeň II. stupeň celkem k k z toho specializovaných tříd: 0 Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 3

4 I. stupeň II. stupeň celkem k k Počty žáků: I. stupeň II. stupeň celkem k k z toho s bydlištěm mimo Prahu 14: 24 žáci celkem mimo spádovou oblast školy: 160 žáků (tj. 39,6 %) s trvalým bydlištěm mimo území HMP: 3 žáci a 10 žáků má přechodné bydliště na Praze Průměrný počet žáků a) na třídu: I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy za I. a II. běžných tříd 22, , ,44 b) na učitele: I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr Běžné třídy Specializované třídy Běžné třídy Specializované třídy za I. a II. st. běžných tříd 22,8 0 12, ,74 Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 4

5 10.Zaměření tříd s rozšířenou výukou předmět M+Př TV jazyky HV VV inf. jiné př. počet tříd počet žáků Zaměření specializovaných tříd Počet žáků ve specializovaných tříd. celkem z toho poruchy učení z toho poruchy chování Vzdělávání žáků se specifickou potřebou vzdělávání a žáků nadaných A. V rámci prevence studijního selhávání byla naší prioritou i v tomto školním roce péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami Mezi zdravotně postižené zařazeni: 3 žáci (2 s výraznou SPU a 1 neslyšící) Mezi zdravotně znevýhodněné: 37 žáků Mezi žáky s různými typy SPU zařazeno 40 žáků. U 40 žáků byl zpracován individuální vzdělávací plán. Podle IVP byla vyučována i jedna žákyně šesté třídy z důvodu dlouhodobé absence ve škole ze zdravotních důvodů. V 1. pololetí byli 3 žáci hodnoceni slovně. Metodickou pomoc při zpracování IVP a následně při jejich realizaci v praxi průběžně poskytovala PPP (PhDr. Mariana Hasíková a Mgr. Olga Sklenářová). Naše letitá zkušenost ukazuje, že pro žáky se SPU je vhodné zohledňování formy nikoliv obsahu učiva, což jsme i v letošním školním roce zapracovali do IVP. Nezbytným předpokladem úspěchu byla i dobrá spolupráce s rodiči, ale ne ve všech případech se to dostatečně dařilo.individuální péče byla žákům se SPU věnována i v rámci Dyslektického kurzu, který navštěvovalo 20 žáků 1. stupně (1h týdně) Po celý školní rok byly na škole realizovány i aktivity v rámci projektu Rozvoj vzdělávání žáků se specifickými potřebami, který je financován z ESF (JPD 3): a) doučování žáků zařazeno 28 žáků 1. stupně a 5. žáků 2. stupně v 9 skupinách (Čj, M, Aj.) b) kompenzace vývojových poruch s dětmi se SPU pracovala speciální pedagožka (denně 4 h v rámci vyučování); speciální náprava prováděna celkem u 31 žáků 1. stupně. Výše uvedený projekt je na škole realizován na základě Smlouvy o partnerství se ZŠ Chvaletická Praha 9 a ZŠ Tolerance Mochovská Praha 9. B. Náležitá péče byla v průběhu školního roku věnována i žákům talentovaným. Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 5

6 Těmto žákům byly zadávány mimořádné úkoly (referáty, příprava projektů apod.) a byla jim umožňována účast v celé řadě školních, případně obvodních kol soutěží a olympiád viz bod 28. Talentovaní žáci měli možnost uplatnit své schopnosti také v činnosti Žákovského parlamentu, Redakční rady časopisu Kachlíkárna apod. Výrazný talent se v průběhu školního roku mezi žáky školy neobjevil. 13. Přeřazení do speciálního školství Ze kterých ročníků 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Počet žáků ZŠ Tolerance Mochovská P 9: 2 žáci (2. roč.) Spec. dysl třída ZŠ Litvínovská P 9: 1 žák (5. roč.) DDÚ Praha 4 Krč: 1 žákyně (7. roč.) (u této žákyně podán návrh na ústavní péči) Celkem : 4 žáci Dodatečný odklad školní docházky (na základě žádosti rodičů a doporučení PPP a lékaře: 1 žák (1. roč.) 14.Výsledky zápisů do prvních tříd 2007/2008 Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Z toho počet dětí starších 6 ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro šk. rok 2007/ Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 6

7 15. Výsledky přijímacího řízení celkem: a) na víceletá gymnázia přijato (v procentech): z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz krajem 4 (9,75%) 0 soukromá gymnázia 1 (2,43%) 0 církevní gymnázia 0 - soukr.taneční konzervatoř 0 - b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků přijato gymnázia OA zdrav. školy PŠ ostatní školy střední odb. uč. celkem (56,8%) c) na soukromé školy přijato: gymnázia 0 obchodní akademie 1 zdravotní školy průmyslové školy 2 ostatní střed. šk. 5 střední 8odb.učiliště celkem 8 (15,7%) d) do učebních oborů ( státních i soukromých ) přijato: z 9. ročníků z nižších ročníků 14 (27,5%) 0 16.Počet žáků, kteří ukončili školní docházku a odešli ze školy: Celkem: 53 žáků, z toho 2 žáci budou pokračovat ve studiu na škole v zahraničí Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 7

8 17.Chování žáků a) klasifikace chování chování 1. pololetí 2. pololetí žáci % žáci % velmi dobré , ,23 uspokojivé 8 2,01 4 1,01 neuspokojivé 1 0,25 3 0,76 b) zameškané hodiny zameškané hodiny neomluvené šk. rok 2005/2006 počet hodin šk. rok 2005/2006 počet žáků šk.rok 2006/2007 počet hodin šk. rok 2006/2007 počet žáků I. stupeň II. stupeň celkem Prospěch žáků I. pololetí I. pololetí II. pololetí II. pololetí prospěch počet žáků % počet žáků % klasifikováni I. st , ,12 II. st , ,43 prospěli I. st , II. st , ,70 z toho vyznam , ,40 neprospěli I. st. 1 0, II. st. 4 2,29 4 2,30 neklasifikov. I. st. 4 1,75 3 1,32 II. st. 3 1,69 1 0,57 celkový průměr 1. pololetí 2. pololetí I. stupeň 1,21 1,23 II. stupeň 1,67 1,64 celkem 1,41 1,41 Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 8

9 19. Školní družina klub počet oddělení počet žáků školní družina 3 90 školní klub 0 0 Hodnocení činnosti ŠD viz bod 32 c) 20.Poradenské služby školy V souladu s vyhláškou MŠMT č. 72/2005 Sb. a koncepcí školy byl zpracován ŠKOLNÍ PROGRAM (strategie) PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ na léta Tento program je zaměřen především na: aktivní vytváření příznivého klimatu školy (osobní bezpečí, podnětné prostředí apod.) prevenci záškoláctví prevenci školních neúspěchů prevenci závislostí, násilí, vandalismu a dalších sociálně patologických jevů individuální přístup k jednotlivým žákům (integrovaným, zohledněným, talentovaným, cizincům s jazyk. bariérou a všem ostatním) dobrou profiorientaci volbu povolání zdravé sebevědomí dětí (po ose: sebepoznání - sebeuvědomění - sebepřijetí) zdravý životní styl komunikace: žák učitel; učitel rodič; žák žák; učitel učitel kvalitní vztahy mezi dětmi (schopnost vhodné sebeobrany a vhodného sebeprosazení) koordinaci spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně nežádoucích jevů spolupráci s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými apod.), které působí v oblasti sociálně nežádoucích jevů. Poradenské služby na škole zajišťovali: výchovná poradkyně (konzultační hodiny každé úterý a dle potřeby) speciální pedagogové (uč. 1. st. + spec. pedagog na dohodu) školní psycholog (1x měsíčně) pracovnice PPP PhDr. Mariana Hasíková spec. pedagog. pracovnice PPP Mgr. Olga Sklenářová Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 9

10 odborná literatura, která je k dispozici žákům, učitelům, rodičům u výchovné poradkyně Výchovné poradenství: )a Volba povolání - profesní směřování žáků Přípravě na volbu povolání byla věnována náležitá pozornost v hodinách Ov a Rv 7 až 9. ročníku, v rozsahu 64 vyučovacích hodin 7. roč. 8h Ov + 4h Rv 8. roč. 17h Ov + 6h Rv + 4 h Pč 9. roč. 19h Ov + 6h Rv Metodickou pomoc poskytovala v rámci pravidelných konzultačních hodin žákům 9. ročníku a jejich rodičům výchovná poradkyně,tato pomoc byla hojně využívána žáky i rodiči Volbě povolání byla věnována i mimořádná schůzka rodičů žáků 9. tříd ( ),, na které předala informace výchovná poradkyně, ředitelka školy a přítomni byli zástupci některých středních škol rodiče získali přesnější informace k přijímacímu řízení a byli seznámeni s kritérii výstupního hodnocení žáků Nabídky OPPP na psychologické vyšetření k profesionální orientaci využilo 42 žáků tj. 82,4% Výsledky přijímacího řízení viz bod 15, strana 6 Kladnou odezvu měla i účast žáků 8 a 9. tříd na prezentaci SŠ v Kongresovém centru Praha Schollapragensis ( ) Velmi úspěšnou akcí byl seminář k přijímacímu řízení na SŠ na téma Jak uspět, který vedl PhDr. Richard Braun. na škole proběhlo výzkumné šetření (listopad, červen) pro Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání PdFUK Praha zjišťování jak rodiče a žáci volí SŠ, co tuto volbu ovlivňuje a jak volba SŚ souhlasí ze skutečným přijetím na SŚ. b) Péče o znevýhodněné žáky (viz bod 12, str. 5 6) )b Výchovná a závažná jednání s rodiči v tomto školním roce: celkem : 29 jednání (s 32 žáky ročníku ) Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 10

11 Přehled řešených problémů: počet jednání nevhodné chování 14 nevhodné až agresivní chování, napadení spolužáka 5 ničení zařízení školy 4 neomluvená absence( nad 10 h) 4 časté absence 2 nepřipravenost na výuku, zapomínání pomůcek 7 upozornění rodičů na podezření z užívání návykových látek 1 nevhodné chování vůči vyučujícím, nerespektování pokynů 11 špatný prospěch 8 rodinné problémy 1 pozdní příchody na vyučování 3 zapomínání, ztráta žákovské knížky 5 doporučení k odchodu na speciální ZŠ 3 špatná pracovní morálka 5 neadekvátní chování v dětském kolektivu 2 příchod na odpolední vyučování pod vlivem alkoholu 13 nevhodné chování po vyučování 1 krádež 1 Oproti loňskému školnímu roku jsme zaznamenali vzrůstající počet žáků s neomluvenou absencí. Jednalo se převážně o odpolední vyučovací hodiny a díky okamžitým zásahům třídních učitelů se absence včas odhalila a dále neopakovala. Neomluvená absence se vyskytla u 25 žáků, celkový počet neomluvených hodin 182. Pouze ve 4 případech byla počet neomluvených hodin vyšší než 3 hodiny. B) Spolupráce s PPP pomoc při tvorbě a realizaci IVP znevýhodněných žáků - viz bod 12 Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 11

12 vyšetření žáků v PPP 4 žáci kontrolní vyšetření žáků ve škole: 7 žáků zadání a vyhodnocení depistážního diktátu v 1. třídách 48 žáků psychologické vyšetření k profesionální orientaci( profitexty ) 42 žáků 9. tříd hospitace psycholožky ve třídách 2x konzultace s rodiči průběžně konzultace s žáky a učiteli průběžně Školní psycholožka byla přítomna ve škole pravidelně 1x měsíčně (1. úterý v měsíci) a dále dle dohody. C) Spolupráce s Policií a ostatními dalšími institucemi a orgány státní správy a samosprávy při řešení výchovných problémů žáků školy: I v letošním roce bylo potřeba úzce spolupracovat s dalšími institucemi a orgány státní správy při řešení výchovných problémů žáků školy: a) řešení záškoláctví (bývalý žák loňské 9.C) (PČR, Obvodní řed., Praha III., Jandova 1, Praha 9) (PČR, Obvodní řed., Praha III., Jandova 1, Praha 9) b) upozornění na nevhodné chování žáků 6.B (ÚMČ Prah 14, odbor sociálních věcí, na vědomí: PČR, Obvodní řed., Praha III., Jandova 1, Praha 9) (ÚMČ Praha 14, odbor sociálních věcí) c) žádost o pomoc při řešení záškoláctví žáka (6.B) cizího státního příslušníka (Odd. cizinecké policie Praha, Koněvova 188, Praha 3) (ÚMČ Praha 14, odbor sociálních věcí) (ÚMČ Praha 14, odbor sociálních věcí) (PČR, Obvodní řed., Praha III., Jandova 1, Praha 9) - žák neměl legalizovaný pobyt na území ČR d) žádost o spolupráci při řešení problému s žákem osmé tříd (8.A) (ÚMČ Praha 14, odbor sociálních věcí) e) oznámení o závažných přestupcích žáka třídy 7.B (ÚMČ Praha 14, odbor sociálních věcí) f) řešení situace žákyně 7.A nedostatečná péče ze strany rodičů, opakované útěky z domova (ÚMČ Praha 14, odbor sociálních věcí) Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 12

13 (PČR, Obvodní řed., Praha III., Jandova 1, Praha 9 U této žákyně podán návrh na ústavní péči. g) žádost o pomoc při řešení dlouhodobé omlouvané absence žákyně 6.B (ÚMČ Praha 14, odbor sociálních věcí) h) oznámení záškoláctví žákyně 8.B - útěk z domova (ÚMČ Praha 14, odbor sociálních věcí) 21.Hodnocení preventivního programu školy I v letošním roce pokračovaly aktivity Minimálně preventivního programu, který jsme v září aktualizovali dle nejnovějších potřeb školy. Vycházeli jsme z našich dlouhodobých zkušeností a z plánu, který jsme si na počátku školního roku stanovili. Respektovali jsme legislativní úpravy, včetně vyhlášky 317/2006, která upravuje některé aspekty činnosti školního metodika prevence. a) Ve své činnosti pokračoval školní parlament. Zástupci 6. až 9. tříd se pravidelně scházeli ve školním klubu každý týden ve čtvrtek o velké přestávce. Ukazuje se nám, že jedině takto operativní parlament má šanci na akceschopnost. Z akcí parlamentu: organizovali jsme srdíčkové dny září, duben aktivně jsme pomáhali při sběru papíru, čtyřikrát za rok (říjen, leden, duben, červen) pomáhali jsme při organizaci Slavnosti slabikáře (15.11.), Dnů otevřených dveří a při zápise do 1. tříd ( a 7.2.) Organizovali jsme turnaj v Sudoku (15.1.) Organizovali jsme turnaj v piškvorkách (2.4.) Parlament organizoval Barevný den (27.9.) Zástupci parlamentu se představili také mladším spolužákům na prvním stupni (9.11. a 2.3.) Spolupráce s p. uč. přírodopisu petice za zákaz kouření v restauracích předána Parlamentu ČR (14.3.) Celoškolní činnost vyvrcholila návštěvou parlamentu naší partnerské školy z pražských Čimic 28. května Mohli jsme se seznámit se školou, činností školního parlamentu a jejich týdenní preventivní akcí Čimické jaro. Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 13

14 V činnosti parlamentu cítíme stále rezervy ne vždy děti přišly samy s podnětnými návrhy a svou funkci občas vykonávaly příliš formálně. To se pokusíme nadále zlepšovat b) V letošním roce jsme využívali pro prezentaci aktivit tato média: školní časopis Kachlíkárna a jeho nástěnku, nástěnku školního parlamentu, internetové stránky školya občas školní rozhlas. Letos vyšlo 5 čísel Kachlíkárny, vydávané ve spolupráci s o.s. Lodička (4x) a v rámci ZŠ Hloubětínská (1x). Za cenu 5,- Kč prodáno obvykle 80 ks. Děti pravidelně přispívaly do měsíčníku Listy Prahy 14. redakční rada se scházela pravidelně každé úterý o velké přestávce. Zástupci redakce se např. zúčastňovali různých akcí školy Barevný den, Masopust, Slavnostní otevření Naučné stezky Prahy 14. Platnost vstupenek do ZOO, které jsme získali v minulém školním roce za adopci zvířete v ZOO (z loňských prostředků za časopis), skončila Letos jsme utržené peníze dle rozhodnutí parlamentu věnovali na Adopci dítěte na dálku (5000,- Kč). Děti vybraly adopci devítileté Rabatu z Ghany na jeden rok. c) Do naší schránky důvěry bylo v letošním roce vhozeno 12 vzkazů, které metodik operativně řešil dle potřeby sám nebo ve spolupráci s TU, vedením školy či rodiči. d) I letos pokračovalo využívání žolíků, tento systém dával šanci každému dítěti vymazat jednou za měsíc nejhorší známku. Setkalo se to zájmem dětí a pochopením ze strany učitelů. Napomáhalo to k udržení dobrého ovzduší a učilo děti kompetenci hospodařit se žolíky a využívat je. Letos děti mohly získávat další žolíky za práci v redakci, za účast v projektových dnech, atd. e) Optimálnímu klimatu na škole napomáhaly další plánované akce: různé exkurze prvního a druhého stupně (Toulcův dvůr, spalovna Malešice, Kouřim, Výstava Lovci mamutů, umění na Kampě, hvězdárna, atd.), slavnost pro prvňáčky Slavnosti slabikáře, Andělský rej, různé sportovní akce, Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 14

15 školy v přírodě (některé třídy prvního stupně), projektové týdny a dny (první a druhý stupeň), akce školní družiny (Drakiáda, ad.) f) Na škole zajišťovalo mimoškolní vyžití ve volnočasových aktivitách mnoho kroužků - viz příloha č. 1 g) Další akce byly připraveny ve spolupráci s Policií ČR např. Ajaxův zápisník (druhé a třetí třídy). Věnovali jsem se také bezpečnosti dětí a jejich právnímu vědomí - přednáška JUDr. Bláhy: Kriminalita mládeže, pro deváté ročníky (29.5.), zaměstnankyně centra Cesta přednášku o drogové problematice (4.-6. ročníky) 20., 21. a 25. června. Po osmé ročníky se konala přednáška o problematice HIV/AIDS, paní Březovská (19.4.). h) V letošním roce škola byla podpořena financemi na primárně preventivní aktivity os.s. Proprev (grant ÚMČ Praha 14), které proběhnou na podzim Nebyl udělen grant na aktivity MUDr. Platze pro ročníky, přesto tyto aktivity v červnu proběhly s cílem připravit žáky na nástrahy v době prázdnin alkohol, drogy, party, bezpečnost apod. ch) Školní metodik prevence se účastnil řešení vyskytnutých problémů se sociálně patologickými jevy na naší škole. Dosud má kumulovanou funkci s výchovným poradcem. Metodik má k dispozici své nástěnky, kde pravidelně uveřejňuje různé informace, aktuální kontakty a telefonní čísla na pomocné organizace, a to ve sborovně, pro žáky na chodbě školy. Školní metodik prevence poskytoval celoročně odbornou a metodickou pomoc pedagogům i rodičům. Pedagogové jsou pravidelně informováni na schůzích sboru a obdrželi i materiály k zapracování do svých učebních plánů (např. přehled sociálně patologických jevů). Metodik se účastnil řady vzdělávacích akcí: pravidelné schůzky metodiků obvodu na PPP Praha 9, schůze na ÚMČ Praha 14 ( , ). V rámci ÚMČ Praha 14 spolupracujeme s J. Štoskovou, D. Beniakem, v rámci PPP s J. Rampouchovou - Stolařovou Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 15

16 Prioritou prevence na škole je budování zdravého klimatu školy a dodržování zásad uvedených v krédu školy: Krédo naší školy: Základní škola je loď, která poskytuje klid, pohodu, ale také vědomosti, znalosti dovednosti k úspěšnému vyplutí do dalšího života a současně je útočištěm a oporou při řešení problémů, které na této plavbě děti čekají. Na této lodi je třeba, aby všichni dodržovali tyto zásady: 1. Nikdo není lepší ani horší, každý jsme jen jiný! 2. Demokracie je nechat druhého mluvit, naslouchat jeden druhému, argumentovat a ne se jen hádat! 3. Fyzickou silou se konflikt nevyřeší! 4. Sport je mnohem lepší náplň volného času než drogy! 22. Školská rada Školská rada - byla zřízena dne usnesením Rady MČ Praha 14 dne (č.596/rmč/2005). - je šestičlenná (2 zást. rodičů, 2 zást. pedag. pracovníků školy, 2 zást. zřizovatele MČ Prahy 14). - svoií činnost zahájila schválením jednacího řádu školské rady dne vykonává své působnosti podle 167 zákona č. 561/2004 Sb., Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 16

17 školského zákona, a v souladu s Volebním řádem pro volbu členů školské rady, vydaným usnesením Rady m.č. Prahy č 596/RMČ/ se v průběhu školního roku sešla 2x a projednala: a) Řád školy b) Výroční zprávu školy za škol. rok 2005/2006, včetně hospodaření školy 2005 c) Dodatky Řádu školy d) Nástup nového vedení školy od Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 17

18 23. Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy informativní třídní schůzky rodičů ( 4x za rok) řada z nich vedena netradičním způsobem (formou besídky, přátelského posezení apod.) pravidelné konzultační hodiny společné akce a akce pro rodiče s o.s. Lodička Hodnocení spolupráce o.s. Lodička se ZŠ Hloubětínská 700, Praha 9 provedl za výbor o.s. jeho předseda viz příloha 3 24.Školní stravování počet stravovaných žáků: 315 k k z toho počet žáků z jiných škol: 0 počet jídelen: 1 počet výdejen:0 ZŠ: 1 ZŠ: MŠ: MŠ: 25.Výjezdy žáků mimo objekt školy počet výjezdů počet žáků Zahraniční výjezdy 1 13 ŠvP Lyžařské kurzy*) 0 0 *)Lyžařský kurz byl zrušen z důvodu nedostatku sněhu. 26.Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol Termín konání inspekce: dubna 2007 Podmínky a průběh vzdělávání v oblasti čtenářské gramotnosti podle realizovaného vzdělávacího programu ve 3. a 7. ročníku. Závěry: - viz inspekční zpráva (příloha č.6) 27.Spolupráce školy se zahraničím V průběhu škol. roku 2006/2007 jsme nespolupracovali s žádnou zahraniční školou Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 18

19 28.Účast žáků v soutěžích A) Vyhlašovaných MŠMT Vědomostní soutěže: počet žáků umístění název soutěže školní kolo obvodní kolo v obvodním kole Olympiáda Čj , 10., 16 místo Olympiáda D ,9.,10. a 11. místo Olympiáda Z ,10. a 12. místo Olympiáda Bio místo Phytagoriáda Matematický klokan Sportovní soutěže: počet žáků umístění název soutěže obvodní kolo v obvodním kole Basketbal st. žákyně 12 žákyň 1.místo Volejbal dívky (P14) 12 žákyň 2.místo Minifotbal st.ž. 12 žáků - Minifotbal ml. ž. 12 žáků - Coca-Cola pohár- kopaná 12 žáků - Umístění v krajském kole: Basketbal st. žákyně - 1 místo Umělecké soutěže: školní kolo obvodní kolo Recitační soutěž Poezie bez hranic 31 žáků 2 žáci Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 19

20 B) Ostatní soutěže: a) školní: Hloubětínská slavíček Moderátorská soutěž Soutěž v převodu jednotek Soutěž Zdravé potraviny Soutěž Hravě žij zdravě Soutěž Zdravé zuby 32 žáků 8 žáků žáci 2. stupně žáci 6. tříd žáci 2. stupně 72 žáků b) obvodní sportovní: název soutěže: umístění Dětské plavecké závody Pohár starosty P 14 (24 ž) 2. místo Duatlon Praha (12 žáků) 1.,2., a 4. místo jednotl. Turnaj ve stolním tenisu (O pohár starosty P14) (8. ž) 1.m. - jednotl. 2.m družstvo Turnaj P 14 ve florballe(ml a st. žáci) Turnaj P 14 v minifotbale - c) Akce ŠSK Medúza - pravidelně 1x týdně kroužek volejbalu 10 žáků - školní turnaj v malé kopané tř. 24 žáků - školní turnaj v přehazované smíš. šestek 24 žáků - školní turnaj ve volejbale smíš. šestek tříd 24 žáků - soutěž ve šplhu žáků 1. stupně 40 žáků - pohybové aktivity v rámci projekt. dnů( jízda na kole) 30 žáků - Den míče soutěž třídních kolektivů (akce k MDD 200 žáků) Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 20

21 29.Cizí státní příslušníci Stát počet žáků ročník Rusko 2 (5., 6) Ukrajina 3 (1.,5.,8.) Mongolsko 1 (2.) Vietnam 2 (2.,3.) Arménie 1 (2.) Bělorusko 1 (1.) Čína 1 (5.) Celkem 11 Zkušenosti s integrací a začleňováním žáků cizinců: integrace probíhá bez větších problémů. 30.Akreditované programy dalšího vzdělávání Naše škola nemá akreditované programy DVPP a nenabízí žádné jiné podobné programy. 31.Enviromentální výchova a) Enviromentální výchova prolíná celým školním rokem napříč ročníky i vyuč. předměty, je součástí i plánů činnosti třídních učitelů a programů škol v přírodě. b) Škola a školní družina pořádá organizovaný sběr starého papíru (4x ročně), letos bylo odevzdáno celkem kg c) Žáci se průběžně podílí na třídění odpadků. Před školou jsou sběrné nádoby na tříděný odpad (sklo, papír, plasty), v hale školy je speciální nádoba na sběr starých baterií a v každém patře na chodbách jsou umístěny (a využívány) speciální koše na plastové láhve. d) V rámci hodin prvouky, přírodovědy, přírodopisu a v rámci tematických dnů jsou pořádány různé ekologicky zaměřené exkurze do okolí školy; na ekologickou farmu Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 21

22 Toulcův dvůr, do Botanické zahrady a do ZOO;do automobilky v Mladé Boleslavi (2 stupeň), do Coca-Coly apod. e) Žáci 2. stupně seznámili se s alternativním zdrojem energie navštívili vodní elektrárnu Štěchovice -v rámci hodin chemie navštívili spalovnu Malešice. f) Pro žáky 2. stupně byla zorganizována tříkolová školní soutěž Poznáváme přírodniny, do které se zapojili žáci 6. až 9. tříd. Dvanáct žáků se zúčastnilo školního kola Biologické olympiády a dva žáci postoupili do obvodního kola. g) Pro žáky 6. ročníku byla pořádána školní soutěž Zdravé potraviny a pro žáky celého 2. stupně soutěž Hravě žij zdravě (škola spolupracuje s o.s. STOP PLUS Praha 4) ch) Žáci 3. a 7. ročníku se zúčastnili Projektu prevence kardiovaskulárních chorob (průzkum životosprávy,kouření, trávení volného času) ve spolupráci s vydavatelstvím Mladá fronta a Českou kardiologickou společností i) Žáci se podílí i na pravidelném úklidu areálu před a za budovou školy. j) Bohužel i přes velké úsilí učitelů se nedaří úspěšně zamezovat vandalismu ze strany některých žáků školy ničení zařízení učeben, WC, šaten. 32. Další údaje o ZŠ A) Materiální podmínky pro výchovně vzdělávací činnost školy 3 odborné pracovny Aj, Informatika (Internet) 8 poloodborných pracoven knihovna pro 2 st, uč. Čj, Hv 1 školní dílna Čj, M, D, M, F, Př, Ch, Vv, Hv 1 cvičná kuchyňka 1 školní knihovna pro 1. stupeň 1 tělocvična 3 samostatné místnosti pro činnost ŠD 2 místnost pro činnost ŠK Chapadlo (video, audio, spol. hry) Pro výuku plavání využíván Hloubětínský bazén. Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 22

23 B) Informace o školním hřišti Víceúčelové hřiště s umělým povrchem (z r. 2003) Hřiště je otevřeno pro dětskou veřejnost každý všední den od 16 h do 19 h v době od 1.9. do a od 1.4. do 30.6., v době hlavních prázdnin každý všední den od 8 h do 12 h. Dohled nad provozem hřiště a půjčování sportovních pomůcek (míčů apod.) provádí pracovníci školy a kustod o.s. Lodička (hřiště je sledováno průmyslovou kamerou). C) Hodnocení práce ŠD V tomto školním roce pracovala při ZŠ tři oddělení školní družiny. Provoz ŠD: 6,30 17,00 hodin ŠD byla určena pro žáky tříd a na základě zdůvodněné žádosti rodičů i pro žáky tříd. Odpolední činnost zpestřovaly čtyři zájmové kroužky: - míčové hry, přírodovědný, rukodělný a křížkové vyšívání, Akce ŠD: Čtrnáct celodružinových akcí (např. Vlaštovkiáda, Výrobky z přírodnin, Hádankový král, Čerti, Krakonoš, Čárkovaná, Kuličkiáda, Čarodějnice a čtyři sběry starého papíru výtvarná soutěž DDM Šumná Dětský den bez úrazu návštěvy Botanické zahrady a ZOO, hradu Karlštejn a Koněpruských jeskyní sponzorování Berouna afrického v pražské ZOO (využívání volného vstupu do ZOO) divadelní přestavení v divadle Minor a kina na Černém Mostě Prázdninové akce ŠD: možnost účasti dětí na táboře v Zálužanech, který provozuje nemocnice Bulovka. ŠD nabízela aktivity pro žáky i v době vedlejších prázdnin, ale ze strany dětí (rodičů) byl velmi malý zájem. Nedostatkem v činnosti ŠD jsou omezené prostorové podmínky pro činnost třetího oddělení. Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 23

24 D) Činnost školního klubu Chapadlo - volnočasové aktivity žáků prostřednictvím zájmových kroužků viz příloha č. 1 - činnost školního žákovského parlamentu viz bod 21 - akce o.s. Lodička viz příloha č. 3 E) Hodnocení projektových dnů Projektové dny pro žáky tříd Téma: Česká republika z nejrůznějších úhlů pohledu Akce proběhla podle plánu, první dva dny žáci sbírali v rámci exkurzí materiály a poslední den byl věnován prezentaci jejich prací. Cíle akce ( propojení žáků z různých tříd, tvorba mediálního sdělení, schopnost zhodnocení práce druhých) byly splněny. Žáci byli rozděleni do 16 skupin s průměrným počtem 14 žáků ve skupině. S jednotlivými vedoucími projektů podnikli exkurze a hledali informace v nejrůznějších zdrojích, připravovali si způsob, jak budou získané informace prezentovat způsobem, který osloví ostatní. Všichni žáci, kteří se zúčastnili se zapojili do práce podle svých možností. V posledním dni měli všichni za úkol projít ostatní prezentace, vybrat tu, která je nejvíce oslovila a vyplnit test z vědomostí, získaných z prezentací. Akce sloužila jako ověření projektu, který je součástí našeho ŠVP. Ukázalo se, že takto pojatý projekt má potenciál naplnit cíle průřezových témat, uvedených v ŠVP. Projektové týdny Projektové týdny v dvou třídách I. stupně byly naplánovány místo škol v přírodě. Vyučující připravili nejrůznější exkurze a vycházky, práci s různými zdroji informací. Celý program byl přizpůsobován žákům, byl prokládán hrami a soutěžemi. 2.B Téma: Poznáváme Prahu Projekt byl směřován na poznávání města, ve kterém žijeme a jeho zajímavých míst a na možnosti dopravy. Děti během jednoho týdne poznaly přírodní, umělecké i historické části Prahy ZOO, Senát, Pražský Hrad, Česká televize, Vyšehrad, Toulcův dvůr statek, a vyzkoušely si cestování metrem, tramvají, autobusem, přívozem, lanovkou, vlakem, prošly se i pěšky. Součástí projektu byla reflexe zážitků prostřednictvím kresby, článků, modelování a vyhotovení fotografií. Vystavené práce si rodiče prohlédli během třídní schůzky. Další cíle akce chování v dopravních prostředcích, na veřejnosti, umět si poradit v neočekávané situaci byly splněny. Děti se po celou dobu chovaly velmi ukázněně, na akce se těšily. Také od rodičů byla odezva velmi kladná, ochotně se zapojili s pomocí. Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 24

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2007 / 2008 . Obecná část..

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna)

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2005/2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více