Výroční zpráva školy za školní rok 2006/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy za školní rok 2006/2007"

Transkript

1 Výroční zpráva školy za školní rok 2006/ Přesný název školy Základní škola Praha 9 Hloubětín, Hloubětínská 700 Datum posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol : Zřizovatel Městská část Praha 14, IČO ul. Bří Venclíků 1073, Praha 9 Zřizovací listina ze dne Základní škola Praha 9 Hloubětín, Hloubětínská 700, příspěvková organizace identifikační číslo: Charakteristika školy ZŠ s 1. a 2. stupněm (1. až 9. ročník) 4. Vzdělávací program školy Základní škola č.j / 96 2 Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 1

2 5. Údaje o pracovnících školy: a) personální zabezpečení (i pracovníci ŠD a ŠK) pracovníci k fyzické osoby k přep. pracovníci k fyzické osoby k přep. pracovníci pedagogičtí 30 28, ,14 nepedagogičtí 11 10, ,50 celkem 41 38, ,64 b) věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let včetně let let let nad 60 let z toho důchodci počet z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 47,78 = 48 let c) kvalifikace pedagogických pracovníků k kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci I. stupeň 4 6 II. stupeň 13 2 vychovatelé 2 1 d) aprobovanost výuky (v procentech) Povinné předměty Pov. volit. př. Čj Aj Nj M Prv Př Vl Ch F Př Z D Ov Rv Hv Vv Pč Tv In Lv Tk Za Ze I.st II.st e) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (k ): 3 (důchod) f) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce 0 g) nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce: 0 Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 2

3 h) další vzdělávání pedagogických pracovníků: Jak vést jednání s rodiči 25 Vývoj školního a třídního kurikula 7 Extremistické projevy mládeže 1 Tvorba osnov Čj 1 Tvorba osnov M 1 Prevence šikany 1 Úloha učitele M při tvorbě ŠVP 1 Den učitelů němčiny 1 Osvědčilo se v hodinách matematiky 1 Školení výchovných poradců 1 Celkem se dalšího vzdělávání zúčastnilo: 25 učitelů; tj. 83 %. ch) počet ostatních pedag. pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání: 1 vychovatelka ŠD - SPgŠ obor vychovatelství 1 učitelka 1. st. - PedF UJEP Olomouc magisterské studim učitelství 1. st. i) případně jiné formy studia: 2 (kombinované studium na PedF UK Praha předškolní výchova) 6. Počet budov, ve kterých se vyučuje 1 budova Hloubětínská 700 Materiální podmínky pro výchovně vzdělávací činnost školy viz bod. 32 a) str Počet tříd celkem I. stupeň II. stupeň celkem k k z toho specializovaných tříd: 0 Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 3

4 I. stupeň II. stupeň celkem k k Počty žáků: I. stupeň II. stupeň celkem k k z toho s bydlištěm mimo Prahu 14: 24 žáci celkem mimo spádovou oblast školy: 160 žáků (tj. 39,6 %) s trvalým bydlištěm mimo území HMP: 3 žáci a 10 žáků má přechodné bydliště na Praze Průměrný počet žáků a) na třídu: I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy za I. a II. běžných tříd 22, , ,44 b) na učitele: I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr Běžné třídy Specializované třídy Běžné třídy Specializované třídy za I. a II. st. běžných tříd 22,8 0 12, ,74 Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 4

5 10.Zaměření tříd s rozšířenou výukou předmět M+Př TV jazyky HV VV inf. jiné př. počet tříd počet žáků Zaměření specializovaných tříd Počet žáků ve specializovaných tříd. celkem z toho poruchy učení z toho poruchy chování Vzdělávání žáků se specifickou potřebou vzdělávání a žáků nadaných A. V rámci prevence studijního selhávání byla naší prioritou i v tomto školním roce péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami Mezi zdravotně postižené zařazeni: 3 žáci (2 s výraznou SPU a 1 neslyšící) Mezi zdravotně znevýhodněné: 37 žáků Mezi žáky s různými typy SPU zařazeno 40 žáků. U 40 žáků byl zpracován individuální vzdělávací plán. Podle IVP byla vyučována i jedna žákyně šesté třídy z důvodu dlouhodobé absence ve škole ze zdravotních důvodů. V 1. pololetí byli 3 žáci hodnoceni slovně. Metodickou pomoc při zpracování IVP a následně při jejich realizaci v praxi průběžně poskytovala PPP (PhDr. Mariana Hasíková a Mgr. Olga Sklenářová). Naše letitá zkušenost ukazuje, že pro žáky se SPU je vhodné zohledňování formy nikoliv obsahu učiva, což jsme i v letošním školním roce zapracovali do IVP. Nezbytným předpokladem úspěchu byla i dobrá spolupráce s rodiči, ale ne ve všech případech se to dostatečně dařilo.individuální péče byla žákům se SPU věnována i v rámci Dyslektického kurzu, který navštěvovalo 20 žáků 1. stupně (1h týdně) Po celý školní rok byly na škole realizovány i aktivity v rámci projektu Rozvoj vzdělávání žáků se specifickými potřebami, který je financován z ESF (JPD 3): a) doučování žáků zařazeno 28 žáků 1. stupně a 5. žáků 2. stupně v 9 skupinách (Čj, M, Aj.) b) kompenzace vývojových poruch s dětmi se SPU pracovala speciální pedagožka (denně 4 h v rámci vyučování); speciální náprava prováděna celkem u 31 žáků 1. stupně. Výše uvedený projekt je na škole realizován na základě Smlouvy o partnerství se ZŠ Chvaletická Praha 9 a ZŠ Tolerance Mochovská Praha 9. B. Náležitá péče byla v průběhu školního roku věnována i žákům talentovaným. Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 5

6 Těmto žákům byly zadávány mimořádné úkoly (referáty, příprava projektů apod.) a byla jim umožňována účast v celé řadě školních, případně obvodních kol soutěží a olympiád viz bod 28. Talentovaní žáci měli možnost uplatnit své schopnosti také v činnosti Žákovského parlamentu, Redakční rady časopisu Kachlíkárna apod. Výrazný talent se v průběhu školního roku mezi žáky školy neobjevil. 13. Přeřazení do speciálního školství Ze kterých ročníků 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Počet žáků ZŠ Tolerance Mochovská P 9: 2 žáci (2. roč.) Spec. dysl třída ZŠ Litvínovská P 9: 1 žák (5. roč.) DDÚ Praha 4 Krč: 1 žákyně (7. roč.) (u této žákyně podán návrh na ústavní péči) Celkem : 4 žáci Dodatečný odklad školní docházky (na základě žádosti rodičů a doporučení PPP a lékaře: 1 žák (1. roč.) 14.Výsledky zápisů do prvních tříd 2007/2008 Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Z toho počet dětí starších 6 ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro šk. rok 2007/ Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 6

7 15. Výsledky přijímacího řízení celkem: a) na víceletá gymnázia přijato (v procentech): z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz krajem 4 (9,75%) 0 soukromá gymnázia 1 (2,43%) 0 církevní gymnázia 0 - soukr.taneční konzervatoř 0 - b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků přijato gymnázia OA zdrav. školy PŠ ostatní školy střední odb. uč. celkem (56,8%) c) na soukromé školy přijato: gymnázia 0 obchodní akademie 1 zdravotní školy průmyslové školy 2 ostatní střed. šk. 5 střední 8odb.učiliště celkem 8 (15,7%) d) do učebních oborů ( státních i soukromých ) přijato: z 9. ročníků z nižších ročníků 14 (27,5%) 0 16.Počet žáků, kteří ukončili školní docházku a odešli ze školy: Celkem: 53 žáků, z toho 2 žáci budou pokračovat ve studiu na škole v zahraničí Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 7

8 17.Chování žáků a) klasifikace chování chování 1. pololetí 2. pololetí žáci % žáci % velmi dobré , ,23 uspokojivé 8 2,01 4 1,01 neuspokojivé 1 0,25 3 0,76 b) zameškané hodiny zameškané hodiny neomluvené šk. rok 2005/2006 počet hodin šk. rok 2005/2006 počet žáků šk.rok 2006/2007 počet hodin šk. rok 2006/2007 počet žáků I. stupeň II. stupeň celkem Prospěch žáků I. pololetí I. pololetí II. pololetí II. pololetí prospěch počet žáků % počet žáků % klasifikováni I. st , ,12 II. st , ,43 prospěli I. st , II. st , ,70 z toho vyznam , ,40 neprospěli I. st. 1 0, II. st. 4 2,29 4 2,30 neklasifikov. I. st. 4 1,75 3 1,32 II. st. 3 1,69 1 0,57 celkový průměr 1. pololetí 2. pololetí I. stupeň 1,21 1,23 II. stupeň 1,67 1,64 celkem 1,41 1,41 Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 8

9 19. Školní družina klub počet oddělení počet žáků školní družina 3 90 školní klub 0 0 Hodnocení činnosti ŠD viz bod 32 c) 20.Poradenské služby školy V souladu s vyhláškou MŠMT č. 72/2005 Sb. a koncepcí školy byl zpracován ŠKOLNÍ PROGRAM (strategie) PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ na léta Tento program je zaměřen především na: aktivní vytváření příznivého klimatu školy (osobní bezpečí, podnětné prostředí apod.) prevenci záškoláctví prevenci školních neúspěchů prevenci závislostí, násilí, vandalismu a dalších sociálně patologických jevů individuální přístup k jednotlivým žákům (integrovaným, zohledněným, talentovaným, cizincům s jazyk. bariérou a všem ostatním) dobrou profiorientaci volbu povolání zdravé sebevědomí dětí (po ose: sebepoznání - sebeuvědomění - sebepřijetí) zdravý životní styl komunikace: žák učitel; učitel rodič; žák žák; učitel učitel kvalitní vztahy mezi dětmi (schopnost vhodné sebeobrany a vhodného sebeprosazení) koordinaci spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně nežádoucích jevů spolupráci s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými apod.), které působí v oblasti sociálně nežádoucích jevů. Poradenské služby na škole zajišťovali: výchovná poradkyně (konzultační hodiny každé úterý a dle potřeby) speciální pedagogové (uč. 1. st. + spec. pedagog na dohodu) školní psycholog (1x měsíčně) pracovnice PPP PhDr. Mariana Hasíková spec. pedagog. pracovnice PPP Mgr. Olga Sklenářová Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 9

10 odborná literatura, která je k dispozici žákům, učitelům, rodičům u výchovné poradkyně Výchovné poradenství: )a Volba povolání - profesní směřování žáků Přípravě na volbu povolání byla věnována náležitá pozornost v hodinách Ov a Rv 7 až 9. ročníku, v rozsahu 64 vyučovacích hodin 7. roč. 8h Ov + 4h Rv 8. roč. 17h Ov + 6h Rv + 4 h Pč 9. roč. 19h Ov + 6h Rv Metodickou pomoc poskytovala v rámci pravidelných konzultačních hodin žákům 9. ročníku a jejich rodičům výchovná poradkyně,tato pomoc byla hojně využívána žáky i rodiči Volbě povolání byla věnována i mimořádná schůzka rodičů žáků 9. tříd ( ),, na které předala informace výchovná poradkyně, ředitelka školy a přítomni byli zástupci některých středních škol rodiče získali přesnější informace k přijímacímu řízení a byli seznámeni s kritérii výstupního hodnocení žáků Nabídky OPPP na psychologické vyšetření k profesionální orientaci využilo 42 žáků tj. 82,4% Výsledky přijímacího řízení viz bod 15, strana 6 Kladnou odezvu měla i účast žáků 8 a 9. tříd na prezentaci SŠ v Kongresovém centru Praha Schollapragensis ( ) Velmi úspěšnou akcí byl seminář k přijímacímu řízení na SŠ na téma Jak uspět, který vedl PhDr. Richard Braun. na škole proběhlo výzkumné šetření (listopad, červen) pro Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání PdFUK Praha zjišťování jak rodiče a žáci volí SŠ, co tuto volbu ovlivňuje a jak volba SŚ souhlasí ze skutečným přijetím na SŚ. b) Péče o znevýhodněné žáky (viz bod 12, str. 5 6) )b Výchovná a závažná jednání s rodiči v tomto školním roce: celkem : 29 jednání (s 32 žáky ročníku ) Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 10

11 Přehled řešených problémů: počet jednání nevhodné chování 14 nevhodné až agresivní chování, napadení spolužáka 5 ničení zařízení školy 4 neomluvená absence( nad 10 h) 4 časté absence 2 nepřipravenost na výuku, zapomínání pomůcek 7 upozornění rodičů na podezření z užívání návykových látek 1 nevhodné chování vůči vyučujícím, nerespektování pokynů 11 špatný prospěch 8 rodinné problémy 1 pozdní příchody na vyučování 3 zapomínání, ztráta žákovské knížky 5 doporučení k odchodu na speciální ZŠ 3 špatná pracovní morálka 5 neadekvátní chování v dětském kolektivu 2 příchod na odpolední vyučování pod vlivem alkoholu 13 nevhodné chování po vyučování 1 krádež 1 Oproti loňskému školnímu roku jsme zaznamenali vzrůstající počet žáků s neomluvenou absencí. Jednalo se převážně o odpolední vyučovací hodiny a díky okamžitým zásahům třídních učitelů se absence včas odhalila a dále neopakovala. Neomluvená absence se vyskytla u 25 žáků, celkový počet neomluvených hodin 182. Pouze ve 4 případech byla počet neomluvených hodin vyšší než 3 hodiny. B) Spolupráce s PPP pomoc při tvorbě a realizaci IVP znevýhodněných žáků - viz bod 12 Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 11

12 vyšetření žáků v PPP 4 žáci kontrolní vyšetření žáků ve škole: 7 žáků zadání a vyhodnocení depistážního diktátu v 1. třídách 48 žáků psychologické vyšetření k profesionální orientaci( profitexty ) 42 žáků 9. tříd hospitace psycholožky ve třídách 2x konzultace s rodiči průběžně konzultace s žáky a učiteli průběžně Školní psycholožka byla přítomna ve škole pravidelně 1x měsíčně (1. úterý v měsíci) a dále dle dohody. C) Spolupráce s Policií a ostatními dalšími institucemi a orgány státní správy a samosprávy při řešení výchovných problémů žáků školy: I v letošním roce bylo potřeba úzce spolupracovat s dalšími institucemi a orgány státní správy při řešení výchovných problémů žáků školy: a) řešení záškoláctví (bývalý žák loňské 9.C) (PČR, Obvodní řed., Praha III., Jandova 1, Praha 9) (PČR, Obvodní řed., Praha III., Jandova 1, Praha 9) b) upozornění na nevhodné chování žáků 6.B (ÚMČ Prah 14, odbor sociálních věcí, na vědomí: PČR, Obvodní řed., Praha III., Jandova 1, Praha 9) (ÚMČ Praha 14, odbor sociálních věcí) c) žádost o pomoc při řešení záškoláctví žáka (6.B) cizího státního příslušníka (Odd. cizinecké policie Praha, Koněvova 188, Praha 3) (ÚMČ Praha 14, odbor sociálních věcí) (ÚMČ Praha 14, odbor sociálních věcí) (PČR, Obvodní řed., Praha III., Jandova 1, Praha 9) - žák neměl legalizovaný pobyt na území ČR d) žádost o spolupráci při řešení problému s žákem osmé tříd (8.A) (ÚMČ Praha 14, odbor sociálních věcí) e) oznámení o závažných přestupcích žáka třídy 7.B (ÚMČ Praha 14, odbor sociálních věcí) f) řešení situace žákyně 7.A nedostatečná péče ze strany rodičů, opakované útěky z domova (ÚMČ Praha 14, odbor sociálních věcí) Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 12

13 (PČR, Obvodní řed., Praha III., Jandova 1, Praha 9 U této žákyně podán návrh na ústavní péči. g) žádost o pomoc při řešení dlouhodobé omlouvané absence žákyně 6.B (ÚMČ Praha 14, odbor sociálních věcí) h) oznámení záškoláctví žákyně 8.B - útěk z domova (ÚMČ Praha 14, odbor sociálních věcí) 21.Hodnocení preventivního programu školy I v letošním roce pokračovaly aktivity Minimálně preventivního programu, který jsme v září aktualizovali dle nejnovějších potřeb školy. Vycházeli jsme z našich dlouhodobých zkušeností a z plánu, který jsme si na počátku školního roku stanovili. Respektovali jsme legislativní úpravy, včetně vyhlášky 317/2006, která upravuje některé aspekty činnosti školního metodika prevence. a) Ve své činnosti pokračoval školní parlament. Zástupci 6. až 9. tříd se pravidelně scházeli ve školním klubu každý týden ve čtvrtek o velké přestávce. Ukazuje se nám, že jedině takto operativní parlament má šanci na akceschopnost. Z akcí parlamentu: organizovali jsme srdíčkové dny září, duben aktivně jsme pomáhali při sběru papíru, čtyřikrát za rok (říjen, leden, duben, červen) pomáhali jsme při organizaci Slavnosti slabikáře (15.11.), Dnů otevřených dveří a při zápise do 1. tříd ( a 7.2.) Organizovali jsme turnaj v Sudoku (15.1.) Organizovali jsme turnaj v piškvorkách (2.4.) Parlament organizoval Barevný den (27.9.) Zástupci parlamentu se představili také mladším spolužákům na prvním stupni (9.11. a 2.3.) Spolupráce s p. uč. přírodopisu petice za zákaz kouření v restauracích předána Parlamentu ČR (14.3.) Celoškolní činnost vyvrcholila návštěvou parlamentu naší partnerské školy z pražských Čimic 28. května Mohli jsme se seznámit se školou, činností školního parlamentu a jejich týdenní preventivní akcí Čimické jaro. Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 13

14 V činnosti parlamentu cítíme stále rezervy ne vždy děti přišly samy s podnětnými návrhy a svou funkci občas vykonávaly příliš formálně. To se pokusíme nadále zlepšovat b) V letošním roce jsme využívali pro prezentaci aktivit tato média: školní časopis Kachlíkárna a jeho nástěnku, nástěnku školního parlamentu, internetové stránky školya občas školní rozhlas. Letos vyšlo 5 čísel Kachlíkárny, vydávané ve spolupráci s o.s. Lodička (4x) a v rámci ZŠ Hloubětínská (1x). Za cenu 5,- Kč prodáno obvykle 80 ks. Děti pravidelně přispívaly do měsíčníku Listy Prahy 14. redakční rada se scházela pravidelně každé úterý o velké přestávce. Zástupci redakce se např. zúčastňovali různých akcí školy Barevný den, Masopust, Slavnostní otevření Naučné stezky Prahy 14. Platnost vstupenek do ZOO, které jsme získali v minulém školním roce za adopci zvířete v ZOO (z loňských prostředků za časopis), skončila Letos jsme utržené peníze dle rozhodnutí parlamentu věnovali na Adopci dítěte na dálku (5000,- Kč). Děti vybraly adopci devítileté Rabatu z Ghany na jeden rok. c) Do naší schránky důvěry bylo v letošním roce vhozeno 12 vzkazů, které metodik operativně řešil dle potřeby sám nebo ve spolupráci s TU, vedením školy či rodiči. d) I letos pokračovalo využívání žolíků, tento systém dával šanci každému dítěti vymazat jednou za měsíc nejhorší známku. Setkalo se to zájmem dětí a pochopením ze strany učitelů. Napomáhalo to k udržení dobrého ovzduší a učilo děti kompetenci hospodařit se žolíky a využívat je. Letos děti mohly získávat další žolíky za práci v redakci, za účast v projektových dnech, atd. e) Optimálnímu klimatu na škole napomáhaly další plánované akce: různé exkurze prvního a druhého stupně (Toulcův dvůr, spalovna Malešice, Kouřim, Výstava Lovci mamutů, umění na Kampě, hvězdárna, atd.), slavnost pro prvňáčky Slavnosti slabikáře, Andělský rej, různé sportovní akce, Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 14

15 školy v přírodě (některé třídy prvního stupně), projektové týdny a dny (první a druhý stupeň), akce školní družiny (Drakiáda, ad.) f) Na škole zajišťovalo mimoškolní vyžití ve volnočasových aktivitách mnoho kroužků - viz příloha č. 1 g) Další akce byly připraveny ve spolupráci s Policií ČR např. Ajaxův zápisník (druhé a třetí třídy). Věnovali jsem se také bezpečnosti dětí a jejich právnímu vědomí - přednáška JUDr. Bláhy: Kriminalita mládeže, pro deváté ročníky (29.5.), zaměstnankyně centra Cesta přednášku o drogové problematice (4.-6. ročníky) 20., 21. a 25. června. Po osmé ročníky se konala přednáška o problematice HIV/AIDS, paní Březovská (19.4.). h) V letošním roce škola byla podpořena financemi na primárně preventivní aktivity os.s. Proprev (grant ÚMČ Praha 14), které proběhnou na podzim Nebyl udělen grant na aktivity MUDr. Platze pro ročníky, přesto tyto aktivity v červnu proběhly s cílem připravit žáky na nástrahy v době prázdnin alkohol, drogy, party, bezpečnost apod. ch) Školní metodik prevence se účastnil řešení vyskytnutých problémů se sociálně patologickými jevy na naší škole. Dosud má kumulovanou funkci s výchovným poradcem. Metodik má k dispozici své nástěnky, kde pravidelně uveřejňuje různé informace, aktuální kontakty a telefonní čísla na pomocné organizace, a to ve sborovně, pro žáky na chodbě školy. Školní metodik prevence poskytoval celoročně odbornou a metodickou pomoc pedagogům i rodičům. Pedagogové jsou pravidelně informováni na schůzích sboru a obdrželi i materiály k zapracování do svých učebních plánů (např. přehled sociálně patologických jevů). Metodik se účastnil řady vzdělávacích akcí: pravidelné schůzky metodiků obvodu na PPP Praha 9, schůze na ÚMČ Praha 14 ( , ). V rámci ÚMČ Praha 14 spolupracujeme s J. Štoskovou, D. Beniakem, v rámci PPP s J. Rampouchovou - Stolařovou Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 15

16 Prioritou prevence na škole je budování zdravého klimatu školy a dodržování zásad uvedených v krédu školy: Krédo naší školy: Základní škola je loď, která poskytuje klid, pohodu, ale také vědomosti, znalosti dovednosti k úspěšnému vyplutí do dalšího života a současně je útočištěm a oporou při řešení problémů, které na této plavbě děti čekají. Na této lodi je třeba, aby všichni dodržovali tyto zásady: 1. Nikdo není lepší ani horší, každý jsme jen jiný! 2. Demokracie je nechat druhého mluvit, naslouchat jeden druhému, argumentovat a ne se jen hádat! 3. Fyzickou silou se konflikt nevyřeší! 4. Sport je mnohem lepší náplň volného času než drogy! 22. Školská rada Školská rada - byla zřízena dne usnesením Rady MČ Praha 14 dne (č.596/rmč/2005). - je šestičlenná (2 zást. rodičů, 2 zást. pedag. pracovníků školy, 2 zást. zřizovatele MČ Prahy 14). - svoií činnost zahájila schválením jednacího řádu školské rady dne vykonává své působnosti podle 167 zákona č. 561/2004 Sb., Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 16

17 školského zákona, a v souladu s Volebním řádem pro volbu členů školské rady, vydaným usnesením Rady m.č. Prahy č 596/RMČ/ se v průběhu školního roku sešla 2x a projednala: a) Řád školy b) Výroční zprávu školy za škol. rok 2005/2006, včetně hospodaření školy 2005 c) Dodatky Řádu školy d) Nástup nového vedení školy od Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 17

18 23. Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy informativní třídní schůzky rodičů ( 4x za rok) řada z nich vedena netradičním způsobem (formou besídky, přátelského posezení apod.) pravidelné konzultační hodiny společné akce a akce pro rodiče s o.s. Lodička Hodnocení spolupráce o.s. Lodička se ZŠ Hloubětínská 700, Praha 9 provedl za výbor o.s. jeho předseda viz příloha 3 24.Školní stravování počet stravovaných žáků: 315 k k z toho počet žáků z jiných škol: 0 počet jídelen: 1 počet výdejen:0 ZŠ: 1 ZŠ: MŠ: MŠ: 25.Výjezdy žáků mimo objekt školy počet výjezdů počet žáků Zahraniční výjezdy 1 13 ŠvP Lyžařské kurzy*) 0 0 *)Lyžařský kurz byl zrušen z důvodu nedostatku sněhu. 26.Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol Termín konání inspekce: dubna 2007 Podmínky a průběh vzdělávání v oblasti čtenářské gramotnosti podle realizovaného vzdělávacího programu ve 3. a 7. ročníku. Závěry: - viz inspekční zpráva (příloha č.6) 27.Spolupráce školy se zahraničím V průběhu škol. roku 2006/2007 jsme nespolupracovali s žádnou zahraniční školou Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 18

19 28.Účast žáků v soutěžích A) Vyhlašovaných MŠMT Vědomostní soutěže: počet žáků umístění název soutěže školní kolo obvodní kolo v obvodním kole Olympiáda Čj , 10., 16 místo Olympiáda D ,9.,10. a 11. místo Olympiáda Z ,10. a 12. místo Olympiáda Bio místo Phytagoriáda Matematický klokan Sportovní soutěže: počet žáků umístění název soutěže obvodní kolo v obvodním kole Basketbal st. žákyně 12 žákyň 1.místo Volejbal dívky (P14) 12 žákyň 2.místo Minifotbal st.ž. 12 žáků - Minifotbal ml. ž. 12 žáků - Coca-Cola pohár- kopaná 12 žáků - Umístění v krajském kole: Basketbal st. žákyně - 1 místo Umělecké soutěže: školní kolo obvodní kolo Recitační soutěž Poezie bez hranic 31 žáků 2 žáci Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 19

20 B) Ostatní soutěže: a) školní: Hloubětínská slavíček Moderátorská soutěž Soutěž v převodu jednotek Soutěž Zdravé potraviny Soutěž Hravě žij zdravě Soutěž Zdravé zuby 32 žáků 8 žáků žáci 2. stupně žáci 6. tříd žáci 2. stupně 72 žáků b) obvodní sportovní: název soutěže: umístění Dětské plavecké závody Pohár starosty P 14 (24 ž) 2. místo Duatlon Praha (12 žáků) 1.,2., a 4. místo jednotl. Turnaj ve stolním tenisu (O pohár starosty P14) (8. ž) 1.m. - jednotl. 2.m družstvo Turnaj P 14 ve florballe(ml a st. žáci) Turnaj P 14 v minifotbale - c) Akce ŠSK Medúza - pravidelně 1x týdně kroužek volejbalu 10 žáků - školní turnaj v malé kopané tř. 24 žáků - školní turnaj v přehazované smíš. šestek 24 žáků - školní turnaj ve volejbale smíš. šestek tříd 24 žáků - soutěž ve šplhu žáků 1. stupně 40 žáků - pohybové aktivity v rámci projekt. dnů( jízda na kole) 30 žáků - Den míče soutěž třídních kolektivů (akce k MDD 200 žáků) Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 20

21 29.Cizí státní příslušníci Stát počet žáků ročník Rusko 2 (5., 6) Ukrajina 3 (1.,5.,8.) Mongolsko 1 (2.) Vietnam 2 (2.,3.) Arménie 1 (2.) Bělorusko 1 (1.) Čína 1 (5.) Celkem 11 Zkušenosti s integrací a začleňováním žáků cizinců: integrace probíhá bez větších problémů. 30.Akreditované programy dalšího vzdělávání Naše škola nemá akreditované programy DVPP a nenabízí žádné jiné podobné programy. 31.Enviromentální výchova a) Enviromentální výchova prolíná celým školním rokem napříč ročníky i vyuč. předměty, je součástí i plánů činnosti třídních učitelů a programů škol v přírodě. b) Škola a školní družina pořádá organizovaný sběr starého papíru (4x ročně), letos bylo odevzdáno celkem kg c) Žáci se průběžně podílí na třídění odpadků. Před školou jsou sběrné nádoby na tříděný odpad (sklo, papír, plasty), v hale školy je speciální nádoba na sběr starých baterií a v každém patře na chodbách jsou umístěny (a využívány) speciální koše na plastové láhve. d) V rámci hodin prvouky, přírodovědy, přírodopisu a v rámci tematických dnů jsou pořádány různé ekologicky zaměřené exkurze do okolí školy; na ekologickou farmu Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 21

22 Toulcův dvůr, do Botanické zahrady a do ZOO;do automobilky v Mladé Boleslavi (2 stupeň), do Coca-Coly apod. e) Žáci 2. stupně seznámili se s alternativním zdrojem energie navštívili vodní elektrárnu Štěchovice -v rámci hodin chemie navštívili spalovnu Malešice. f) Pro žáky 2. stupně byla zorganizována tříkolová školní soutěž Poznáváme přírodniny, do které se zapojili žáci 6. až 9. tříd. Dvanáct žáků se zúčastnilo školního kola Biologické olympiády a dva žáci postoupili do obvodního kola. g) Pro žáky 6. ročníku byla pořádána školní soutěž Zdravé potraviny a pro žáky celého 2. stupně soutěž Hravě žij zdravě (škola spolupracuje s o.s. STOP PLUS Praha 4) ch) Žáci 3. a 7. ročníku se zúčastnili Projektu prevence kardiovaskulárních chorob (průzkum životosprávy,kouření, trávení volného času) ve spolupráci s vydavatelstvím Mladá fronta a Českou kardiologickou společností i) Žáci se podílí i na pravidelném úklidu areálu před a za budovou školy. j) Bohužel i přes velké úsilí učitelů se nedaří úspěšně zamezovat vandalismu ze strany některých žáků školy ničení zařízení učeben, WC, šaten. 32. Další údaje o ZŠ A) Materiální podmínky pro výchovně vzdělávací činnost školy 3 odborné pracovny Aj, Informatika (Internet) 8 poloodborných pracoven knihovna pro 2 st, uč. Čj, Hv 1 školní dílna Čj, M, D, M, F, Př, Ch, Vv, Hv 1 cvičná kuchyňka 1 školní knihovna pro 1. stupeň 1 tělocvična 3 samostatné místnosti pro činnost ŠD 2 místnost pro činnost ŠK Chapadlo (video, audio, spol. hry) Pro výuku plavání využíván Hloubětínský bazén. Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 22

23 B) Informace o školním hřišti Víceúčelové hřiště s umělým povrchem (z r. 2003) Hřiště je otevřeno pro dětskou veřejnost každý všední den od 16 h do 19 h v době od 1.9. do a od 1.4. do 30.6., v době hlavních prázdnin každý všední den od 8 h do 12 h. Dohled nad provozem hřiště a půjčování sportovních pomůcek (míčů apod.) provádí pracovníci školy a kustod o.s. Lodička (hřiště je sledováno průmyslovou kamerou). C) Hodnocení práce ŠD V tomto školním roce pracovala při ZŠ tři oddělení školní družiny. Provoz ŠD: 6,30 17,00 hodin ŠD byla určena pro žáky tříd a na základě zdůvodněné žádosti rodičů i pro žáky tříd. Odpolední činnost zpestřovaly čtyři zájmové kroužky: - míčové hry, přírodovědný, rukodělný a křížkové vyšívání, Akce ŠD: Čtrnáct celodružinových akcí (např. Vlaštovkiáda, Výrobky z přírodnin, Hádankový král, Čerti, Krakonoš, Čárkovaná, Kuličkiáda, Čarodějnice a čtyři sběry starého papíru výtvarná soutěž DDM Šumná Dětský den bez úrazu návštěvy Botanické zahrady a ZOO, hradu Karlštejn a Koněpruských jeskyní sponzorování Berouna afrického v pražské ZOO (využívání volného vstupu do ZOO) divadelní přestavení v divadle Minor a kina na Černém Mostě Prázdninové akce ŠD: možnost účasti dětí na táboře v Zálužanech, který provozuje nemocnice Bulovka. ŠD nabízela aktivity pro žáky i v době vedlejších prázdnin, ale ze strany dětí (rodičů) byl velmi malý zájem. Nedostatkem v činnosti ŠD jsou omezené prostorové podmínky pro činnost třetího oddělení. Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 23

24 D) Činnost školního klubu Chapadlo - volnočasové aktivity žáků prostřednictvím zájmových kroužků viz příloha č. 1 - činnost školního žákovského parlamentu viz bod 21 - akce o.s. Lodička viz příloha č. 3 E) Hodnocení projektových dnů Projektové dny pro žáky tříd Téma: Česká republika z nejrůznějších úhlů pohledu Akce proběhla podle plánu, první dva dny žáci sbírali v rámci exkurzí materiály a poslední den byl věnován prezentaci jejich prací. Cíle akce ( propojení žáků z různých tříd, tvorba mediálního sdělení, schopnost zhodnocení práce druhých) byly splněny. Žáci byli rozděleni do 16 skupin s průměrným počtem 14 žáků ve skupině. S jednotlivými vedoucími projektů podnikli exkurze a hledali informace v nejrůznějších zdrojích, připravovali si způsob, jak budou získané informace prezentovat způsobem, který osloví ostatní. Všichni žáci, kteří se zúčastnili se zapojili do práce podle svých možností. V posledním dni měli všichni za úkol projít ostatní prezentace, vybrat tu, která je nejvíce oslovila a vyplnit test z vědomostí, získaných z prezentací. Akce sloužila jako ověření projektu, který je součástí našeho ŠVP. Ukázalo se, že takto pojatý projekt má potenciál naplnit cíle průřezových témat, uvedených v ŠVP. Projektové týdny Projektové týdny v dvou třídách I. stupně byly naplánovány místo škol v přírodě. Vyučující připravili nejrůznější exkurze a vycházky, práci s různými zdroji informací. Celý program byl přizpůsobován žákům, byl prokládán hrami a soutěžemi. 2.B Téma: Poznáváme Prahu Projekt byl směřován na poznávání města, ve kterém žijeme a jeho zajímavých míst a na možnosti dopravy. Děti během jednoho týdne poznaly přírodní, umělecké i historické části Prahy ZOO, Senát, Pražský Hrad, Česká televize, Vyšehrad, Toulcův dvůr statek, a vyzkoušely si cestování metrem, tramvají, autobusem, přívozem, lanovkou, vlakem, prošly se i pěšky. Součástí projektu byla reflexe zážitků prostřednictvím kresby, článků, modelování a vyhotovení fotografií. Vystavené práce si rodiče prohlédli během třídní schůzky. Další cíle akce chování v dopravních prostředcích, na veřejnosti, umět si poradit v neočekávané situaci byly splněny. Děti se po celou dobu chovaly velmi ukázněně, na akce se těšily. Také od rodičů byla odezva velmi kladná, ochotně se zapojili s pomocí. Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 stránka 24

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1.

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 1.1.2002) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 3. Charakteristika školy

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna)

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2007/2008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016 Tematický plán výchovného poradce Školní rok 2015/2016 Oblasti působení výchovného poradce: 1.Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství v této

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 o plnění MPP Jméno

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Lenka Ondráčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Michaela

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Výroční zpráva o činnosti školy

Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Výroční zpráva o činnosti školy Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti Speciální základní školy pro

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2004/2005 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2004/2005 Zpráva je vypracována

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více