Okruhy k SZZ pro navazující magisterský obor Mezinárodní vztahy. Teorie mezinárodních vztahů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Okruhy k SZZ pro navazující magisterský obor Mezinárodní vztahy. Teorie mezinárodních vztahů"

Transkript

1 Okruhy k SZZ pro navazující magisterský obor Mezinárodní vztahy Teorie mezinárodních vztahů 1. Anarchie v perspektivě realistického, liberálního a sociálně konstruktivistického přístupu 2. Formování pojetí rozvoje v teorii a praxi mezinárodních vztahů 3. Vývoj rozvojových politik ve 2. polovině 20. století (hlavní témata a praktické přístupy k problematice rozvoje ve sledovaném období, vybrané problémy) 4. Anglosaská, německá a kritická geopolitika (Mackinder, Haushoffer, Ó Tuathail), geostrategie 5. Teorie regionálních integračních procesů 6. Teorie regionu ve společenských vědách. Problematika makroregionů, mezinárodních, transnacionálních, mezihraničních, intrastátních a pohraničních politických regionů 7. Konceptualizace bezpečnosti v teoriích mezinárodních vztahů 8. Soudobý mezinárodní systém: struktury, procesy, aktéři 9. Starý a nový regionalismus. Příklady regionálních integračních procesů a aplikace starého a nového regionalismu 10. Konceptualizace různých pojetí občanské společnosti. Současné myšlení o občanské společnosti: liberální, republikánská a kritická tradice BUZAN, B. WAEVER, O. DE WILDE, J.: (2005) Bezpečnost. Nový rámec pro analýzu. Brno: Centrum strategických studií. BUZAN, B. WAEVER, O.: (2003) Regions and powers. Cambridge: Cambridge University Press. GALTUNG, J.: A Structural Theory of Imperialism In: Journal of Peace Research, 8/1971 (No. 2), s KAGAN, R.: (2003) Paradise & Power, America and Europe in the new World Order.London: Atlantic Books. MACKINDER, H.J.: Democratic Ideals and Reality. Washington: NDU Press. MEARSHEIMER, J.J.: (1994) The False Promise of International Institutions. In: International Security, 3/1994, s ONDŘEJ, J.: (2005). Odzbrojení: prostředek zajištění mezinárodní bezpečnosti. Pelhřimov: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. Ó TUATHAIL, G.: Critical Geopolitics. Minneapolis. University of Minnesota Press. Ó TUATHAIL, G. DALBY, Simon ROUTLEDGE, Paul: The Geopolitics Reader. London and New York: Routledge. WALLENSTEEN, P.: (2002) Understanding Conflict Resolution. SAGE Publications: London.

2 Globální studia 1. Globální občanská společnost 2. Spolupráce a soutěž v perspektivě teorií mezinárodních vztahů 3. Evropský integrační proces ve srovnání s integracemi v jihovýchodní Asii, latinské a severní Americe 4. Globální vládnutí jako teoretický i praktický přístup k managementu mezinárodní politiky. Mezinárodní politická a ekonomická spravedlnost. Praktické příklady forem globálního vládnutí. Společnost národů a Organizace spojených národů jako nástroj vytvoření globálního řádu: ideová východiska, realita fungování 5. Společnost národů a Organizace spojených národů jako nástroj vytvoření globálního řádu: ideová východiska, realita fungování, současné diskuse o činnosti OSN 6. Reforma Organizace spojených národů: historie a současnost 7. Mezinárodní veřejné statky: definice, příklady. Správa mezinárodních veřejných statků na půdě OSN a dalších mezinárodních organizací 8. Regionální bezpečnostní komplexy teorie, analýza vybraného regionálního bezpečnostního komplexu 9. Euroatlantický svět po 2. světové válce a jeho pozice v mezinárodním systému. Vliv euroatlantického světa na formování světového systému a na země Jihu. Kritická analýza vztahu euroatlantického světa k zemím Třetího světa 10. Myšlenka střetu kultur a civilizací autoři, rozdílné koncepce, kritika konceptu Autorský kolektiv: (2005) Fakta a čísla OSN: základní údaje o Organizaci spojených národů. ASH, T. G.: (2006) Svobodný svět: Amerika, Evropa a budoucnost Západu. Praha: Nakladatelství Paseka. BUREŠ, O.: (2007) Operace na udržení míru OSN. Olomouc: Univerzita Palackého. FIDLER, J. MAREŠ, P.: (1997) Dějiny NATO. Praha Litomyšl: Nakladatelství Paseka. GADDIS, J. L.: (2006) Studená válka. Praha: Slovart. KENNEDY, P.: (2009) Parlament světa. Praha: NLN. LUŇÁK, P.: (1997) Západ: Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce. Praha: Libri.

3 Bezpečnostní studia 1. Slabé a rozpadlé státy jako téma výzkumu oboru mezinárodní vztahy. Okolnosti zanesení tématu do oboru, interpretace pojmů a teorie rozpadu státu 2. Příklady sekuritizace a desekuritizace z oblasti mezinárodních vztahů 3. Lidská bezpečnost: vývoj konceptu a vztah k jiným konceptům bezpečnosti 4. Lidská bezpečnost: současné aplikace konceptu v mezinárodní politice 5. Terorismus právní, politické a společenskovědní vymezení, typologie, teror jako strategie (Tilly) 6. Teroristické organizace, mezinárodní terorismus (příklady), instituce boje proti mezinárodnímu terorismu, kritika "války proti terorismu" 7. Politický extrémismus, radikalismus, systémová a antisystémová politika, politické násilí jako definiční znak státu (Tilly, Weber) 8. Typologie ozbrojených konfliktů, komparace typologií, praktické příklady 9. Evropská energetická bezpečnost, geopolitika a geostrategie evropské energetické bezpečnosti 10. Vztah rozvoje a bezpečnosti; failed states ARENDTOVÁ, H.: (1995) Eichmann v Jeruzalémě. Zpráva o banalitě zla. Praha: Mladá fronta. BAUMAN, Z.: (2006) Úvahy o postmoderní době. Praha: SLON. BAUMAN, Z.: (1999) Globalizace: důsledky pro člověka. Praha: Mladá fronta. BUZAN, B. WÆVER, O. a DE WILDE, J.: (2005) Bezpečnost: nový rámec pro analýzu. Brno: Centrum strategických studií. DANČÁK, B. ZÁVĚŠICKÝ, J.: (2007) Energetická bezpečnost a zájmy České republiky. Brno: Mezinárodní politologický ústav. FOUCAULT, M.: (2000) Dohlížet a trestat: kniha o zrodu vězení. Praha: Dauphin. HOBSBAWM, E.: (1997) Věk extrémů. Praha: Argo. CHARVÁT, J.: (2007) Současný politický extremismus a radikalismus. Praha: Portál. JUERGENSMEYER, M.: (2007) Teror v mysli boží: globální vzestup náboženského násilí. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK). JUDT, T.: (2008) Poválečná Evropa: historie po roce Praha: Slováry. KELLER, J.: (1992) Nedomyšlená společnost. Brno: Doplněk. KELLER, J.: (2007) Sociologie organizace a byrokracie. Praha: SLON. PETRUSEK, M.: (2007) Společnosti pozdní doby. Praha: SLON. PROROK, V.: (2008) Energetická bezpečnost - geopolitické souvislosti. Praha: Professional Publishing. SAID, E.: (1978) Orientalism. New York: Vintage Books. SCHMITT, C.: (2008) Teorie partyzána. Praha: OIKOYMENH. SCHMITT, C.: (2007) Pojem politična. Praha: OIKOYMENH. STRMISKA, M.: (2001) Terorismus a demokracie: pojetí a typologie subverzivního teroristického násilí v soudobých demokraciích. Brno: MU. TILLY, Ch.: (2006) Politika kolektivního násilí. Praha: SLON. TILLY, Ch.: (2004) Terror, Terrorism, Terrorists. Sociological Theory, Vol. 22, No. 1, Theories of Terrorism: A Symposium. (Mar., 2004), s TŘEŠTÍK, Dušan: (2005) Češi a dějiny v postmoderním očistci. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. WAISOVÁ, Š.: (2008). Evropská energetická bezpečnost. Plzeň: vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. WEBER, M.: (1998) Metodologie, sociologie, politika. Praha: OIKOYMENH.

4 Dějiny mezinárodních vztahů 1. Formování mezinárodního systému v období století 2. Evropský systém v období 19. století. Vliv velmocenské politiky na mimoevropské oblasti 3. První světová válka a její vliv na proměny mezinárodních vztahů. Analýza činnosti Společnosti národů 4. Druhá světová válka jako první krok ke studené válce. Počátky období studené války 5. Dějiny mimoevropských oblastí v 19. století 6. Dekolonizace 7. Studená válka příčiny vzniku, hlavní milníky, ukončení konfliktu. Kritická analýza a teorie studené války 8. Mezinárodní role a statut Československa v mezinárodních vztazích od roku Mezinárodní role a statut ČR v mezinárodních vztazích, analýza členství v mezinárodních organizacích 10. Dějiny západní hemisféry v 19. a 20. století

5 Evropský regionalismus 1. Evropa jako světový region; ekonomické, politické a bezpečnostní postavení Evropy v soudobém mezinárodním systému 2. Transhraniční regiony Evropy tradiční regiony, euroregiony 3. Politicky konfliktní regionalismus v Evropě, regionální politická hnutí a secesionistické a autonomistické tendence 4. Regionální/strukturální politika EU: pojmy, nástroje, cíle a úkoly 5. Historicko-teritoriální formování a politika v regionu Západní Evropa 6. Historicko-teritoriální formování a politika v regionu Střední Evropa 7. Historicko-teritoriální formování a politika v regionu německy mluvící země 8. Historicko-teritoriální formování a politika v regionu Východní Evropa a Rusko 9. Historicko-teritoriální formování a politika v euroatlantickém regionu 10. Historicko-teritoriální formování a politika v regionu Jihovýchodní Evropa 11. Historicko-teritoriální formování a politika v regionu Pobaltí 12. Historicko-teritoriální formování a politika v regionu Středomoří CABADA, L. a kol.: (2009) Evropa regionů. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. HNÍZDO, B.: (1995) Mezinárodní perspektivy politických regionů. Praha: ISE. FIALA, V. ŘÍCHOVÁ, B. a kol.: (2002) Úloha politických aktérů v procesu decentralizace. Praha-Olomouc: Moneta. KEATING, M.: (1998) The New Regionalism in Western Europe. Cheltenham: Edward Edgar. TÄGIL, S. ed.: (1999) Regions in Central Europe: The Legay of History. London: Hurst and Company. WUNDERLICH, U.: (2005) New Regionalism and European Studies: Towards a Comprehensive Approach to Regionalisation and Regions (Dostupné na: ŠANC, D. ŽENÍŠEK, M. a kol. (2008). Commonwealth. Z perspektivy politické vědy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. ŠANC, D. ŽENÍŠEK, M. a kol. (2009). Pacifická Asie. Z politologické perspektivy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. ŽENÍŠEK, M. ŠANC, D.: (2007) Commonwealth. Politické systémy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. Metropolitní Univerzita Praha, o.p.s. Univerzitní středisko Plzeň Koterovská 85 326 00 Plzeň Tel: +420 725 337 816 E-mail: cabada@mup.cz Pracovna č. 2501 (Plzeň), č. 306

Více

Přechod k demokracii v Československu

Přechod k demokracii v Československu Ústav politologie Filozofické fakulty UK Přechod k demokracii v Československu Jméno vyučujícího PhDr. Jan Bureš, Ph.D. Kontakt jan.bures@ff.cuni.cz www.janbures.cz Forma kursu a časový rozsah LS 1/1 Forma

Více

PRIVATIZACE BEZPEČNOSTI

PRIVATIZACE BEZPEČNOSTI Oldřich Bureš a kolektiv PRIVATIZACE BEZPEČNOSTI ČESKÉ A ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Poděkování Tato kolektivní monografie je výstupem z výzkumného grantu Grantové agentuře České republiky číslo P408-11-0395

Více

Kapitoly z dějin sociální práce

Kapitoly z dějin sociální práce E S F p r o j e k t O P v z d ě l á v á n í p r o k o n k u r e n c e s c h o p n o s t I n o v a c e a m o d e r n i z a c e v ý u k y a z v y š o v á n í o d b o r n ý c h k o m p e t e n c í D u š a

Více

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.13 Dějepis 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost z RVP G.

Více

Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ

Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ Zimní semestr 2011/2012 Přednášející: PhDr. Salim Murad; Mgr. Petr Lazar Zimní semestr: (14 týdnů): 26. 9. 2011-21. 12. 2011; 3. 1. 2012-13. 1. 2012 Zapisují studenti

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Konflikt světů a svět. Jiří Tomeš David Festa Josef Novotný a kol. konfliktů

Konflikt světů a svět. Jiří Tomeš David Festa Josef Novotný a kol. konfliktů Konflikt světů a svět Jiří Tomeš David Festa Josef Novotný a kol. konfliktů Střety idejí a zájmů v současném světě Nakladatelství P3K Praha 2007 Publikace byla vydána s přispěním Vzdělávací nadace Jana

Více

Dějepis vyšší gymnázium

Dějepis vyšší gymnázium Dějepis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, která je vymezena v. Tato oblast využívá poznatky získané v základním

Více

KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP

KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP Učebnicová sada Moderní dějiny pro střední školy je koncipována tak, že naplňuje primárně požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (dále jen RVP G), ale také

Více

Katedra politologie Institutu politologických studií

Katedra politologie Institutu politologických studií www.acpo.cz INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS 2014 Vol. 6 No. 2 ISSN 1803 8220 DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra VYMĚTAL, Petr (2014). Postkomunistický stát a jeho kapacity: jak to změřit? Acta Politologica 6, 2, 140-153.

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní Celkový počet vyučovacích

Více

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra politologie a evropských studií. Delana Mikolášová. (esej z Úvodu do politologie)

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra politologie a evropských studií. Delana Mikolášová. (esej z Úvodu do politologie) Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra politologie a evropských studií Delana Mikolášová Projevy krize současného státu v éře globalizace (esej z Úvodu do politologie) Olomouc 2005

Více

CIVILIA. Odborná revude pro didaktiku společenských věd

CIVILIA. Odborná revude pro didaktiku společenských věd CIVILIA Odborná revude pro didaktiku společenských věd Historický vývoj občanství: diferencované občanství Tomáš Jarmara Globalizace a regionalismus z evropského a českého pohledu David Hampl Adult education

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Environmentální nevládní organizace jako aktér mezinárodní politiky

Environmentální nevládní organizace jako aktér mezinárodní politiky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Environmentální nevládní organizace jako aktér mezinárodní politiky Michaela Bartyzalová Pzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a společnost Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost využívá společenskovědní poznatky získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí žáky

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Veřejná ekonomika a správa

Více

Geopolitika nástroj a proces politické organizace prostoru Jiří Tomeš Motto: Geopolitika je mrtvá, ať žije geopolitika!

Geopolitika nástroj a proces politické organizace prostoru Jiří Tomeš Motto: Geopolitika je mrtvá, ať žije geopolitika! Geopolitika nástroj a proces politické organizace prostoru Jiří Tomeš Motto: Geopolitika je mrtvá, ať žije geopolitika! Frédérick Douzet ÚVOD Snad žádný pojem ve sféře geografie a politických věd není

Více

Občanský sektor. Marek Skovajsa a kol. Organizovaná občanská společnost v České republice

Občanský sektor. Marek Skovajsa a kol. Organizovaná občanská společnost v České republice Občanský sektor Marek Skovajsa a kol. Organizovaná občanská společnost v České republice KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA R Skovajsa, Marek Občanský sektor : organizovaná občanská společnost v České

Více

I. Andragogické teorie

I. Andragogické teorie I. Andragogické teorie 1. Andragogika jako obor, charakteristika. Předmět andragogiky. Andragogika jako vědní a praktický obor. Struktura andragogických disciplín. Pojmová struktura andragogiky. 2. Andragogika

Více

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) bakalářského studia religionistiky

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) bakalářského studia religionistiky Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) bakalářského studia religionistiky a) SZZK budou probíhat ve dvou termínech v posledním květnovém a prvním zářijovém týdnu. Na první termín se studenti přihlásí

Více

EVROPSKÁ A NÁRODNÍ IDENTITA

EVROPSKÁ A NÁRODNÍ IDENTITA ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PAEDAGOGICA CIVILIA IV EVROPSKÁ A NÁRODNÍ IDENTITA Univerzita Palackého v Olomouci Olomouc 2008 Tato publikace neprošla jazykovou úpravou. Za formální

Více

Evropská integrace: verze EU/NATO Oskar Krejčí

Evropská integrace: verze EU/NATO Oskar Krejčí tického uspořádání. 3 * * * Evropská integrace: verze EU/NATO Oskar Krejčí Čas je velmi důležitá byť skrytá osa nejzávažnějších sporů v teorii mezinárodní politiky. A to přinejmenším od roku 1939. Tehdy

Více

Občanské vzdělávání dospělých v Evropě Povaha, funkce a vybrané národní příklady. Martin Kopecký

Občanské vzdělávání dospělých v Evropě Povaha, funkce a vybrané národní příklady. Martin Kopecký Občanské vzdělávání dospělých v Evropě Povaha, funkce a vybrané národní příklady Martin Kopecký Úvod Tato studie sleduje dva základní cíle. Zaprvé pojednává o aktivním občanství jako cíli pro vzdělávání

Více

Průvodce možnými budoucnostmi české společnosti

Průvodce možnými budoucnostmi české společnosti RECENZNÍ STAŤ Průvodce možnými budoucnostmi české společnosti Martin Potůček a kol., Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku, Centrum pro sociální a ekonomické strategie, FSV UK, Praha 2002, 565

Více

Aplikovaná antropologie a doména lidských práv. problémy kulturního imperialismu, etnocentrismu a kulturního relativismu.

Aplikovaná antropologie a doména lidských práv. problémy kulturního imperialismu, etnocentrismu a kulturního relativismu. Working paper: Aplikovaná antropologie a doména lidských práv Michal Tošner tosner@ksa.zcu.cz Úvod: Antropologie a lidská práva Koncepce lidských práv zasahují do ústředních antropologických témat, kterými

Více

4.4. Člověk a společnost

4.4. Člověk a společnost 4.4. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání

Více

Analýza ideově-programového profilu švédské Levicové strany z hlediska politického extremismu a radikalismu Pavel Maškarinec 1 Abstract: An Analysis of the Ideological-programmatic Profile of the Swedish

Více

GLOBÁLNÍ (NE)VLÁDNUTÍ, REGIONÁLNÍ (NE-)POŘÁDEK? BEZPEČNOST V SOUČASNÉM SVĚTĚ

GLOBÁLNÍ (NE)VLÁDNUTÍ, REGIONÁLNÍ (NE-)POŘÁDEK? BEZPEČNOST V SOUČASNÉM SVĚTĚ GLOBÁLNÍ (NE)VLÁDNUTÍ, REGIONÁLNÍ (NE-)POŘÁDEK? BEZPEČNOST V SOUČASNÉM SVĚTĚ Wojciech GIZICKI wgizicki@kul.pl Došlo 3. 10. 2011, přijato 9. 11. 2011. Dostupné na http://www.population-protection.eu/attachments/039_vol3n2_gizicki.pdf.

Více