OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OBORU POLITICKÁ A KULTURNÍ GEOGRAFIE (BAKALÁŘSKÉ STUDIUM) Okruhy jsou platné od letního semestru AR 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OBORU POLITICKÁ A KULTURNÍ GEOGRAFIE (BAKALÁŘSKÉ STUDIUM) Okruhy jsou platné od letního semestru AR 2014/2015"

Transkript

1 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OBORU POLITICKÁ A KULTURNÍ GEOGRAFIE (BAKALÁŘSKÉ STUDIUM) Okruhy jsou platné od letního semestru AR 2014/2015 Zkouška zaměřená na politickou geografii a politologii (KSG/SZBP1): Id Znění okruhu Doporučená literatura 1. Politická geografie vymezení, základní koncepce a ideje ve vývoji PG, současné myšlenkové tendence vývoje,základní práce a osobnosti Ištok, R Politická geografia a geopolitika. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove.; Blacksell, M Political geography. London: Routledge., Painter, J., Jeffrey, A Political geography. London: Sage. 2. Geopolitika - teoretické aspekty geopolitiky, hlavní směry a školy, představitelé 3. Stát jako prostorově- politická jednotka - atributy státu, hranice státu, problematika státního teritoria, enklávy, exklávy, typologie států 4. Mezinárodní organizace typologie, stupně integrace, příklady fungování MO OSN, NATO (složení, struktura, cíle) Ištok, R Politická geografia a geopolitika. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove.; Blacksell, M Political geography. London: Routledge., Painter, J., Jeffrey, A Political geography. London: Sage. Glassner 2003; Drobík, Rumpel 2004, Waisová:Waisová, Š Atlas mezinárodních vztahů: prostor a politika po skončení studené války, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. ; Sorensen, G Stát a mezinárodní vztahy, Portál.; Jehlička, P., Tomeš,J. a Daněk, P. Stát, prostor, politika. Vybrané otázky politické geografie. Praha : Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Holländer, P Základy všeobecné státovědy. Plzeň: Aleš Čeněk. Waisová, Š Mezinárodní organizace a režimy, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. ; webové stránky jednotlivých organizací 5. EU - historie, složení struktura, cíle FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Evropská unie. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2009, 1

2 803 s. ISBN Vývoj globálních impérií portugalské, španělské, francouzské, britské (včetně jejich komparace; studenti musejí mít schopnost orientace na lepé mapě - bude k dispozici) Parker, G. Atlas světových dějin. Praha. (1999). Vidaz- Vaquet, P. Dějiny lidstva od pravěku do konce 20. století. Praha.(1999). řada dalších historických atlasů jako Atlas světových dějin 7. Změny na politické mapě světa v první polovině 20. století Johnson, P Dějiny 20. století. Praha Pečenka, M., Honzák F Evropa v proměnách staletí. Praha: Libri. Black, J. 2001: Historický atlas. Praha: Ikar. Nálevka, V. 1998: Světová politika ve 20. století (I díl). Praha: Aleš Skřivan. 8. Mezinárodní systém historický vývoj Krejčí, O Mezinárodní politika, Ekopress.; Veselý, Z Dějiny mezinárodních vztahů, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. 9. Mezinárodní systém struktura Kissinger, H.A Potřebuje Amerika zahraniční politiku?: Cesta k diplomacii pro 21. století, BB art.; Waisová, Š Úvod do studia mezinárodních vztahů, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. 10. Zahraniční politika státu - studium zahraniční politiky - foreign policy analysis, faktory, které ji ovlivňují, základní modely analýzy zahraniční politiky) 11. Nestátní aktéři v mezinárodních vztazích (typy nestátních aktérů, modelové příklady vlivu jednotlivých typů nestátních aktérů na mezinárodní politiku, zahraniční politiku, domácí politiku) 12. Politický systém (Easton, Almond) základní model, definice, funkce Carlsnaes, W., Simmons, B.A. a Risse, T Handbook of international relations, London: SAGE. (kapitola o analýze zahraniční politiky); Krejčí, O Mezinárodní politika, Ekopress. (kapitola o zahraniční politice); Koncepce zahraniční politiky ČR Waisová Š. Úvod do studia mezinárodních vztahů. 2. rozšířené vydání. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. Plzeň: str (36 stran) Kegley Ch. W. Jr., Wittkopf E.R. World politics. Trends and transformation. 6. vyd. New York: St. Martin s Press, 1997 str Říchová, B Přehled moderních politologických teorií. Praha: Portál, s Říchová, B Politický systém. In: Cabada, L., Kubát, M. a kol. 2

3 Úvod do studia politické vědy. Plzeň: Aleš Čeněk, s Demokratické formy vlády (prezidencialismus, semiprezidencialismus, parlamentarismus) Hloušek, V., Kopeček, L., Šedo, J Politické systémy. Brno: Barrister & Principal, s Kouba, K Prezidentské, poloprezidentské a parlamentní systémy demokracie. In: Dočekalová, P., Švec, K. Úvod do politologie. Praha: Grada, s Říchová, B Úvod do současné politologie. Praha: Portál, s Sartori, G Srovnávací ústavní inženýrství. Praha: Sociologické nakladatelství, s Politické režimy - demokracie, totalitarismus, autoritarismus, hybridní režimy Balík, S., Kubát, M Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. Praha: Dokořán. Kopeček, V Jižní Kavkaz mezi demokracií a autoritarismem. Praha: European Science & Art Publishing, s Říchová, B Přehled moderních politologických teorií. Praha: Portál, s Volby a volební systémy Chytilek, R., Šedo, J. (eds.) Volební systémy. Brno: Masarykova univerzita. Klíma, M Volby a politické strany v moderní demokracii. Praha: RADIX, s Říchová, B Úvod do současné politologie. Praha: Portál, s Sartori, G Srovnávací ústavní inženýrství. Praha: Sociologické nakladatelství, s Světová ekonomická jádra a periferie (historický vývoj i Cihelková, E. Světová ekonomika současný stav) 17. Vznik, vývoj a rozpad bipolárního světa Hobsbawm, E Věk extrémů - krátké dějiny 20. století Praha: Argo. Nálevka, V Světová politika ve 20. století ( II díl). Praha: Aleš Skřivan. 3

4 18. Politické strany a stranické systémy Fiala, P., Strmiska, M Teorie politických stran. Brno: Barrister & Principal. Klíma, M Volby a politické strany v moderní demokracii. Praha: RADIX, s Novák, M Systémy politických stran. Praha: Sociologické nakladatestsví. Říchová, B Úvod do současné politologie. Praha: Portál, s Politické ideologie - liberalismus, konzervatismus, socialismus, komunismus, fašismus, environmentalismus 20. Moc z hlediska politologického - moc v tradičním a moderním státě, základní koncepty - Weber, Foucault, Arendt, Hobbes, Macchiavelli Dočekalová, P., Švec, K Úvod do politologie. Praha: Grada, s Heywood, A Politické ideologie. Plzeň: Aleš Čeněk. Křížkovský, L., Adamová, K Dějiny myšlení o státě. Praha: CODEX. Holländer, P Základy všeobecné státovědy. Plzeň: Aleš Čeněk, s Heywood, A Politická teorie. Praha: Eurolex Bohemia, s

5 Zkouška zaměřená na kulturní geografii a sociologii (KSG/SZBP2) Id Znění okruhu Doporučená literatura 1. Vznik, doktrína a územní šíření křesťanství (včetně schopnosti orientovat se na slepé mapě) Keene, Michal (2008): Světová náboženství Winter, David: ABC křesťanství 2. Vznik, doktrína a územní šíření islámu (včetně schopnosti orientovat se na slepé mapě) Veselý, R.: Přehled politických a kulturních dějin islámských zemí. Praha, Vznik, doktrína a územní šíření hinduismu (včetně schopnosti orientovat se na slepé mapě) Keene, Michal (2008): Světová náboženství Werner, Karel (1997): Encyklopedie hinduismu Werner, K.: Náboženské tradice Asie 1 a 2 4. Vznik, doktrína a územní šíření budhismu (včetně schopnosti orientovat se na slepé mapě) Keene, Michal (2008): Světová náboženství Miltner, Vladimír: Malá encyklopedie buddhismu 5. Lingvistická geografie a genetická příbuznost jazyků. Baar, V. (2001,2002): Národy na prahu 21. století. Emancipace 6. Postavení jazyka v rámci státu a ve společnosti - jazyk jako politický faktor Baar, V. (2001,2002): Národy na prahu 21. století. Emancipace 7. Religiózní geografie - náboženské systémy a jejich vliv na život obyvatel a funkci státu (kult, doktrína, organizace) Matlovič, R. (2001): Geografia relígií 8. Separatismus, iredentismus, autonomismus a jejich odraz v mezinárodních vztazích Baar, V. (2001,2002): Národy na prahu 21. století. Emancipace Ištok, R. (2004) 9. Koncepce národa a nacionalismu Baar, V. (2001,2002): Národy na prahu 21. století. Emancipace Hroch, Miroslav (2003): Pohledy na národ a nacionalismus. Praha: Sociologické náboženství 10. Modelové příklady národnostní politiky v Evropě a v Asii Baar, V. (2001,2002): Národy na prahu 21. století. Emancipace 11. Základní kroky ve výzkumu (filozofie vědy, výzkumná otázka, Disman, M. - Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: 5

6 hypotéza, operacionalizace, experiment, volba metod) 12. Metody výzkumu (metody výběru vzorku, metody sběru dat, metody vyhodnocení dat) Karolinum 2002 Hendl, J. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál 2005 Disman, M. - Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum 2002 Hendl, J. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál Metody tematické kartografie - Koncepce a obsah tematických map, metody znázornění kvantitativních údajů do mapy, problematika klasifikace dat, použití barev. ČAPEK, Richard - MIKŠOVSKÝ, Miroslav - MUCHA, Ludvík. Geografická kartografie. Praha, SLOCUM, T. A. et al. Thematic Cartography and Geographic Visualization. Pearson Education, ES ESRI. ArcGIS 10 Desktop Help Redlans, CA: ESRI, Modely národnostní politiky v Americe, Africe a Austrálii Baar, V. (2001,2002): Národy na prahu 21. století. Emancipace Brown, G.T., Shi, D.E. Dějiny Spojených států amerických. Praha, Lidové noviny, rovná, L. a Jindra, M. Dějiny Kanady. (2. vydání) Praha, Lidové noviny, Blainey, G. Dějiny Austrálie. Praha, Lidové noviny, Mezistátní migrace - migranti, uprchlíci, azylanti Baar, V. (2001,2002): Národy na prahu 21. století. Emancipace 16. Písmo - vývoj a klasifikace; problém písma v kartografii Baar, V. (2001,2002): Národy na prahu 21. století. Emancipace 17. Vznik, doktrína a územní rozšíření judaismu a baháismu Baar, V. (2001,2002): Národy na prahu 21. století. Emancipace 18. Regionální a synkretická náboženství - specifika a rozšíření Baar, V. (2001,2002): Národy na prahu 21. století. Emancipace 19. Geokulturní makroregionalizace světa - koncepce, faktory, kritiky Baar, V. (2001,2002): Národy na prahu 21. století. Emancipace Huntington, S. P. (2001): Střet civilizací: boj kultur a proměna 6

7 světového řádu. Praha: Rybka Publishers Toffler, A., Tofflerová, H. (2002): Válka a antiválka. Praha: Dokořán a Argo. 20. Etnická a kulturní genocida Baar, V. (2001,2002): Národy na prahu 21. století. Emancipace Ternon, Yves (1997): Genocidy XX. století. Praha: Themis 7

8 Zkouška zaměřená na společenskogeografické problémy světových regionů a ČR (KSG/SZBP3) Id Znění okruhu Doporučená literatura 1. Vývoj administrativního členění českých zemí od r Cabada, L., Vodička, K Politický systém České republiky. Praha. Portál, s Hledíková, Z., Janák, J., Dobeš, J Dějiny správy v českých zemích. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 2. Etnolingvistické a religiózní problémy Ruska (včetně vymezení regionu a schopnosti orientovat se ve slepé mapě) Baar, V. (2001,2002): Národy na prahu 21. století. Emancipace nebo nacionalismus. Ostrava: Ostravská univerzita 3. Politicko- geografická a ekonomická problematika arabského makroregionu (včetně vymezení regionu a schopnosti orientovat se ve slepé mapě) 4. Etnolingvistické a religiózní poměry Západní a Střední Asie (včetně vymezení Burgrová, H. - Ježová, M. (2011): Současný Blízký východ. Praha: Barristel a Principal. Halliday 1997,???? HINNEBUSCH, R. (2005): The Politics of Identity in Middle East International Relations. In Fawcett, L. International Relations of the Middle East. Oxford: Oxford University Press, p KORANY, B. (2005): The Middle East since the Cold War: Torn between Geopolitics and Geoeconomics. In Fawcett, L. International Relations of the Middle East. Oxford: Oxford University Press, p Baar, V. (2001,2002): Národy na prahu 21. století. Emancipace nebo nacionalismus. Ostrava: Ostravská univerzita, s Horák, S Afghánský konflikt. Praha: Public History. Horák, S Střední Asie mezi východem a západem. Praha: Karolinum. 8

9 5. Geopolitické a geoekonomické postavení Indonésie (včetně vymezení 6. Etnolingvistické a religiózní poměry Balkánu (včetně vymezení regionu a schopnosti orientovat se ve slepé mapě) 7. Etnolingvistické a religiózní poměry Afriky (včetně vymezení regionu a schopnosti orientovat se ve slepé mapě) 8. Geopolitické a geoekonomické postavení Brazílie (včetně vymezení 9. Geopolitické a geoekonomické postavení Indie (včetně vymezení Horák, S Rusko a Střední Asie po rozpadu SSSR. Praha: Karolinum. Kopeček, V Jižní Kavkaz mezi demokracií a autoritarismem. Praha: European Science & Art Publishing, s Dubovská, Z. - Petrů, T. - Zbořil, Z. (2005): Dějiny Indonésie. Praha: NLN Baar, V. (2001,2002): Národy na prahu 21. století. Emancipace nebo nacionalismus. Ostrava: Ostravská univerzita Havlíková, L. a kol. (2009): Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: NLN Hladký, L. - Hradečný, P. (2008): Dějiny Albánie. Praha: NLN Illife, John. Afrika a Afričané. Dějiny kontinentu. Praha:Vyšehrad, Reid, Richard. Dějiny moderní Afriky: od roku 1800 po současnost. Praha: Grada, 2011 Klíma, Jan (2011): Dějiny Brazílie. Praha: NLN Vanden, Harry E. - Prevost, Gary. Politics of Latin America. The Power Game. New York: Oxford University Press 2009 Strnad, Jaroslav a kol. (2003): Dějiny Indie. Praha: NLN 10. Geopolitické a geoekonomické postavení Číny (včetně vymezení Fairbank, John K. (2010): Djiny Číny. Praha: NLN Bakešová, I. - Fürst, R. - Heřmánková, Z. (2004): Praha: NLN 9

10 11. Etnolingvistické a religiózní poměry Latinské Ameriky (včetně vymezení 12. Etnolingvistické a religiózní poměry Jižní Asie (včetně vymezení 13. Geopolitické a geoekonomické postavení Ruska (včetně vymezení 14. Geopolitické a geoekonomické postavení USA (včetně vymezení 15. Geopolitické a geoekonomické postavení EU (včetně vymezení Geografie Latinské Ameriky. kap Olomouc: UP. Dostupné na: Vanden, Harry E. - Prevost, Gary. Politics of Latin America. The Power Game. New York: Oxford University Press 2009 Baar, V. (2001,2002): Národy na prahu 21. století. Emancipace nebo nacionalismus. Ostrava: Ostravská univerzita Strnad, Jaroslav a kol. (2003): Dějiny Indie. Praha: NLN Filipský, Jaroslav a kol. (2003): Dějiny Bangladéše, Bhútánu, Malediv, Nepálu, Pákistánu a Šrí Lanky. Praha: NLN Dvořák, Libor a kol. (2012): Dějiny Ruska. Praha: NLN Brown, G.T., Shi, D.E. (1998): Dějiny Spojených států amerických. Praha: NLN Veber, Václav (2012): Dějiny sjednocené Evropy. Praha: NLN 16. Proměny národnostní a náboženské struktury v českých zemích Srb, V Tisíc let obyvatelstva českých zemí. Praha: Karolinum. Šamanová, G Národnost ve sčítání lidu. Naše společnost, č. 1, str Petráš, R., Petrův, H., Scheu, H. Ch. (eds.) Menšiny a právo v České republice. Praha: Auditorium. 17. Územní a politický vývoj českých zemí do roku 1918 Balík, S., Hloušek, V., Hlozer, J., Šedo, J Politický systém českých zemí Brno: Masarykova univerzita. Pekař, J Dějiny československé. Praha: Akropolis. Kol. autorů Dějiny zemí Koruny České I a II. Praha: 10

11 Paseka. 18. Územní a politický vývoj českých zemí Balík, S., Hloušek, V., Hlozer, J., Šedo, J Politický systém českých zemí Brno: Masarykova univerzita. Broklová, E Československá demokracie. Politický systém ČSR Praha: Sociologické nakladatelství. Cabada, L., Vodička, K Politický systém České republiky. Praha. Portál, s Politický vývoj ČR po včetně zhodnocení geopolitického postavení v rámci regionu a světa 20. Entolingvistické a religiózní poměry jihovýchodní Asie (včetně vymezení Cabada, L., Vodička, K Politický systém České republiky. Praha. Portál, s Dvořáková, V Rozkládání státu. Praha: Universum. Nekvapil, V. (ed.) Impuls pro občanskou společnost. Praha: Evropský literární klub. Zbořil, Z. (ed.) Krize, vize a realita české politiky. Praha: Evropský literární klub. Baar, V. (2001,2002): Národy na prahu 21. století. Emancipace nebo nacionalismus. Ostrava: Ostravská univerzita Bečka, Jan (2007): Dějiny Barmy. Praha: NLN Nožina, Miroslav (2007): Dějiny Kambodže. Praha: NLN Nožina, Miroslav (2010): Dějiny Laosu. Praha: NLN Wyatt, David A. (2004): Dějiny Thajska. Praha: NLN Hlavatá, Lucie a kol. (2008): Dějiny Vietnamu. Praha: NLN Dubovská, Z. - Petrů, T. - Zbořil, Z. (2005): Dějiny Indonésie. Praha: NLN 11

Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ

Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ Zimní semestr 2011/2012 Přednášející: PhDr. Salim Murad; Mgr. Petr Lazar Zimní semestr: (14 týdnů): 26. 9. 2011-21. 12. 2011; 3. 1. 2012-13. 1. 2012 Zapisují studenti

Více

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. Metropolitní Univerzita Praha, o.p.s. Univerzitní středisko Plzeň Koterovská 85 326 00 Plzeň Tel: +420 725 337 816 E-mail: cabada@mup.cz Pracovna č. 2501 (Plzeň), č. 306

Více

Přechod k demokracii v Československu

Přechod k demokracii v Československu Ústav politologie Filozofické fakulty UK Přechod k demokracii v Československu Jméno vyučujícího PhDr. Jan Bureš, Ph.D. Kontakt jan.bures@ff.cuni.cz www.janbures.cz Forma kursu a časový rozsah LS 1/1 Forma

Více

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) bakalářského studia religionistiky

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) bakalářského studia religionistiky Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) bakalářského studia religionistiky a) SZZK budou probíhat ve dvou termínech v posledním květnovém a prvním zářijovém týdnu. Na první termín se studenti přihlásí

Více

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.13 Dějepis 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost z RVP G.

Více

CIVILIA. Odborná revude pro didaktiku společenských věd

CIVILIA. Odborná revude pro didaktiku společenských věd CIVILIA Odborná revude pro didaktiku společenských věd Historický vývoj občanství: diferencované občanství Tomáš Jarmara Globalizace a regionalismus z evropského a českého pohledu David Hampl Adult education

Více

PROBLÉMY PERIFERNÍCH OBLASTÍ

PROBLÉMY PERIFERNÍCH OBLASTÍ PROBLÉMY PERIFERNÍCH OBLASTÍ Praha 2005 Editorka: Marie Novotná Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Albertov 6, 128 43 Praha 2 tel.: 221

Více

Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí?

Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí? BACKGROUND PAPER Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí? Pracovní skupina Sociální a imigrační politika PROGRAM O ČESKÝCH ZÁJMECH V EVROPĚ PRO TALENTOVANÉ STUDENTY Autoři: Petra Beránková,

Více

5. Stavovské období českého státu Nástup Habsburků Stavy versus panovník Česká konfese - Rudolf II. a jeho doba - České povstání

5. Stavovské období českého státu Nástup Habsburků Stavy versus panovník Česká konfese - Rudolf II. a jeho doba - České povstání OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní obor HISTORIE MUZEOLOGIE (navazující) Státnicový předmět: Historie České dějiny 1. Český stát do vymření Přemyslovců Velká Morava a její dědictví ve středoevropských

Více

Geopolitika nástroj a proces politické organizace prostoru Jiří Tomeš Motto: Geopolitika je mrtvá, ať žije geopolitika!

Geopolitika nástroj a proces politické organizace prostoru Jiří Tomeš Motto: Geopolitika je mrtvá, ať žije geopolitika! Geopolitika nástroj a proces politické organizace prostoru Jiří Tomeš Motto: Geopolitika je mrtvá, ať žije geopolitika! Frédérick Douzet ÚVOD Snad žádný pojem ve sféře geografie a politických věd není

Více

Konflikt světů a svět. Jiří Tomeš David Festa Josef Novotný a kol. konfliktů

Konflikt světů a svět. Jiří Tomeš David Festa Josef Novotný a kol. konfliktů Konflikt světů a svět Jiří Tomeš David Festa Josef Novotný a kol. konfliktů Střety idejí a zájmů v současném světě Nakladatelství P3K Praha 2007 Publikace byla vydána s přispěním Vzdělávací nadace Jana

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Analýza a řízení nákladů ve vybrané společnosti 1. Význam analýzy a řízení nákladů pro management podniku. 2. Metody a nástroje analýzy a řízení nákladů, kalkulační metody, podnikové plánování. 3. Analýza

Více

KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP

KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP Učebnicová sada Moderní dějiny pro střední školy je koncipována tak, že naplňuje primárně požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (dále jen RVP G), ale také

Více

VOLEBNÍ GEOGRAFIE Z0107 ÚVOD DO POLITICKÉ GEOGRAFIE

VOLEBNÍ GEOGRAFIE Z0107 ÚVOD DO POLITICKÉ GEOGRAFIE VOLEBNÍ GEOGRAFIE Z0107 ÚVOD DO POLITICKÉ GEOGRAFIE Autor: PetrVoda Volební geografie Volební geografie je subdisciplínou na pomezí geografie a politologie, která se věnuje fenoménu voleb. Na tomto poli

Více

MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů

MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů 1. Kniha. Definice knihy, popis knihy, příprava knihy do tisku 2. Knihkupectví. Zařízení, vybavení, zabezpečení, služby, zaměstnanci,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis.

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? STUDIJNÍ OBORY 2015/2016 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MAGISTERSKÉ STUDIUM DOKTORSKÉ STUDIUM RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ STUDIUM V ANGLIČTINĚ KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? Dny otevřených dveří v Praze, Plzni, Liberci, Hradci Králové:

Více

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.12 Dějepis 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací

Více

ŠTÁT AKO SUBJEKT MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA

ŠTÁT AKO SUBJEKT MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA ŠTÁT AKO SUBJEKT MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCA FRANTIŠEK EMMERT TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA Katedra medzinárodného práva a európskeho práva Študijný odbor: právo Študijný program:

Více

Hodnocení prvního semestru, tj. kurzu Úvod do mezinárodních vztahů I je odvozeno z následující kombinace splněných požadavků:

Hodnocení prvního semestru, tj. kurzu Úvod do mezinárodních vztahů I je odvozeno z následující kombinace splněných požadavků: ÚVOD DO MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ I SYLABUS PRO AKADEMICKÝ ROK 2013-2014 ZIMNÍ SEMESTR Garanti kurzu: Markéta Žídková, Hynek Melichar marketa.zidkova@upol.cz, hynek.melichar@upol.cz Vyučující seminářů: Juraj

Více

PROBLÉMOVÉ OBLASTI SOUČASNÉHO SVĚTA. Miloš Fňukal, Miloslav Šerý

PROBLÉMOVÉ OBLASTI SOUČASNÉHO SVĚTA. Miloš Fňukal, Miloslav Šerý PROBLÉMOVÉ OBLASTI SOUČASNÉHO SVĚTA Miloš Fňukal, Miloslav Šerý O čem to bude? Přednášky jsou zaměřeny na otázky příčin jejich vzniku a současného stavu (definování globálních a regionálních problémů,

Více

U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1 +420 210 084 210 tutor@tutor.cz www.tutor.cz. Osnova

U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1 +420 210 084 210 tutor@tutor.cz www.tutor.cz. Osnova Osnova 1) OSP Úvodní informace Zvládnutí testové situace o Obecné pojmy a metody Převod slovní úlohy do formálního jazyka Pojmy: struktura pro jazyk, model zadání, platí nutně, může platit Rozdíl mezi

Více

Kapitoly z dějin sociální práce

Kapitoly z dějin sociální práce E S F p r o j e k t O P v z d ě l á v á n í p r o k o n k u r e n c e s c h o p n o s t I n o v a c e a m o d e r n i z a c e v ý u k y a z v y š o v á n í o d b o r n ý c h k o m p e t e n c í D u š a

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Dějepis koordinoval Mgr. Miroslav Florík. Časová dotace: Nižší gymnázium:

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ CZECH SOCIETY FOR THE STUDY OF RELIGIONS INFORMAČNÍ BULLETIN BRNO 10 PROSINEC 2002 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ Arna Nováka 1, 660 88 Brno tel.: 541

Více

Politická a ekonomická kultura islámu na Blízkém východě

Politická a ekonomická kultura islámu na Blízkém východě Politická a ekonomická kultura islámu na Blízkém východě MANSOOR MAITAH Politická a ekonomická kultura islámu na Blízkém východě Vzor citace: MAITAH, M. Politická a ekonomická kultura islámu na Blízkém

Více

securitas imperii Rozhovor Jana Cholínského s Ivo T. Budilem Totalitarismus v teorii a praxi ROZHOVOR

securitas imperii Rozhovor Jana Cholínského s Ivo T. Budilem Totalitarismus v teorii a praxi ROZHOVOR Rozhovor ROZHOVOR Rozhovor Jana Cholínského s Ivo T. Budilem Totalitarismus v teorii a praxi Bezprostředně po pádu komunistického režimu začal být v česk(oslovensk)ém politickém, akademickém a mediálním

Více

OBSAH. Úvodem k 1. vydání 9 Autoři 11

OBSAH. Úvodem k 1. vydání 9 Autoři 11 OBSAH Úvodem k 1. vydání 9 Autoři 11 /. Obecná část 1. STÁTOVĚDAJAKO UČENÍ O STÁTU 15 1.1 Úvodem 15 1.2 Státověda jako učení, jako nauka 16 1.3 Státověda a jiné humanitní vědy 18 1.4 Státověda a mezinárodní

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více