polyarchie); 1.2. přímá a reprezentativní demokracie; 1.3. konsociační/konsensuální demokracie, většinová (konkurenční) demokracie.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "polyarchie); 1.2. přímá a reprezentativní demokracie; 1.3. konsociační/konsensuální demokracie, většinová (konkurenční) demokracie."

Transkript

1 Otázky ke státním závěrečným zkouškám ze základ ů společ enských věd pro SSK a ZS2 Okruh 2 politické systémy, mezinárodní vztahy, historie, ekonomie, sociologie 1. TEORIE A MODELY DEMOKRACIE 1.1.Antická demokracie, moderní a souč asné teorie demokracie (elitní teorie demokracie, polyarchie); 1.2. přímá a reprezentativní demokracie; 1.3. konsociační/konsensuální demokracie, většinová (konkurenční) demokracie. Cabada, L., Kubát, M Úvod do studia politické vě dy. Praha: Eurolex Bohemia, Hloušek, V., Kopeček, L. (eds.) Demokracie. Teorie, modely, osobnosti a perspektivy demokracie. Brno: Masarykova univerzita, , , , Lijphart, A Democracies. Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries. New Haven a London: Yale University Press, Novák, M Je konsensuální model demokracie nejlepší? Sociologický č asopis 34, č. 1 a 2, 3 21 a Říchová, B Př ehled moderních politologických teorií. Praha: Portál, , VZNIK A VÝVOJ POLITICKÝCH STRAN, SYSTÉMY POLITICKÝCH STRAN 2.1 Okolnosti, podmínky a způsob vzniku stran; problematika definicí stran; 2.2Vývojová typologie stran; organizace politických stran. 2.3 Formát a mechanismus stranických systém ů; soutěživé a nesoutě živé systémy; malé a velké strany; kritéria relevance stran. Fiala, P., Strmiska, M Teorie politických stran. Brno: Barrister & Principal. Klíma, M Volby a politické strany v moderních demokraciích. Praha: Radix. Novák, M Systémy politických stran. Praha: SLON. 3. PRVKY VOLEBNÍCH SYSTÉM Ů, VĚ TŠINOVÉ SYSTÉMY, SYSTÉMY POMĚRNÉHO ZASTOUPENÍ, SMÍŠENÉ VOLEBNÍ SYSTÉMY, ÚČ INKY VOLEBNÍCH SYSTÉM Ů, VOLBY V ČR 3.1 Volební právo; typy volebních formulí; struktura hlasu; formule relativní a absolutní vě tšiny; jednokolové a dvoukolové hlasování; alternativní hlasování; použití, výhody a nevýhody většinových systém ů. 3.2 Systémy kandidátních listin a jediného přenosného hlasu; proměnné pomě rných systém ů, jejich charakteristika a účinek; zjišťování výsledk ů voleb (včetně jednoduchého praktického příkladu); použití, výhody a nevýhody pomě rných systém ů. 3.3 Typologie, charakteristika a použití smíšených volebních systém ů ; vliv volebního systému na stranický systém; charakteristika volebního systému ČR.

2 Chytilek, R., Šedo, J Volební systémy. Brno: Masarykova univerzita. Klíma, M Volby a politické strany v moderních demokraciích. Praha: Radix, Kubát, M "Volby a volební systémy". In: Úvod do studia politické vě dy. Eds. Ladislav Cabada, L., Kubát, M. Praha: Eurolex Bohemia, Novák, M., Lebeda, T Volební a stranické systémy. Č R v mezinárodním srovnání. Dobrá Voda: Aleš Čeněk. Sartori, G Srovnávací ústavní inženýrství. Zkoumání struktur, podnět ů a výsledků. Praha: Slon, Lebeda, T "Hlavní proměnné proporčních volebních systém ů". Sociologický č asopis 37 (4/2001), Lebeda, T "Přirozený práh poměrných systém ů, teorie a realita". Politologický č asopis 8 (2/2001), Cabada, L. a Ženíšek, M Smíšené volební systémy. Dobrá Voda: Aleš Čeněk. 4. POLITICKÉ STRANY, VOLBY A STRANICKÝ SYSTÉM Č R. ÚSTAVNÍ INSTITUCE A PROCESY V ČR 4.1Moc zákonodárná, výkonná a soudní; legislativní proces 4.2Místní a krajská samospráva; právní postavení politických stran. Fiala, P. a Hloušek, V "Stranický systém České republiky". In: Stř edoevropské systémy politických stran. Eds. Petr Fiala a Ryszard Herbut. Brno: Masarykova univerzita, (Hloušek, V. a Kopeček, L Konfliktní demokracie. Moderní masová politika ve stř ední Evropě. Brno: Masarykova univerzita, a ) Kunc, J Stranické systémy v re/konstrukci. Praha: Slon, Novák, M, Lebeda, T Volební a stranické systémy. Č R v mezinárodním srovnání. Dobrá Voda: Aleš Čeněk. Pšeja, P Stranický systém Č eské republiky. Brno: Masarykova univerzita. Klíma, K Ústavní právo. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, a KLASIFIKACE POLITICKÝCH SYSTÉM Ů V ZÁPADOEVROPSKÝCH ZEMÍCH A USA 5.1Klasifikace politických systém ů v západoevropských zemích a USA. 5.2 Analýza fungování systém ů prezidentských, parlamentních a poloprezidentských. 5.3Typy stát ů: republiky a monarchie; státy unitární a federální. Využití prvk ů př ímé demokracie v Z.E. a USA. Dvořáková, V. a kol Komparace politických systém ů I. 4. př epracované vydání. Praha: VŠE. Gallagher, M., Laver, M., Mair, P Representative Government in Modern Europe. Institutions, Parties, and Governments. 4. vydání. New York: McGraw-Hill. Klokočka, V., Wagnerová, E Ústavy stát ů Evropské unie. 1. díl. 2. vydání. Praha: Linde. Klokočka, V Ústavní systémy evropských států. Praha: Linde. Říchová, B. a kol Komparace politických systém ů II. 3. vydání. Praha: VŠE.

3 6. CHARAKTERISTIKA OBORU MEZINÁRODNÍ VZTAHY (MV); VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH A STRUKTURÁLNÍCH POJM Ů MV 6.1Historie a charakteristika oboru mezinárodní vztahy (MV); vztah MV k politologii 6.2Vymezení základních pojm ů MV - národ, stát, národní zájem; 6.3Strukturální pojmy (hierarchie, polarita, závislost, nezávislost, symetrie, asymetrie, centrum, periferie atd.). Smith, S "Sebepojetí jednoho oboru: genealogie teorie mezinárodních vztah ů." In: Současné teorie mezinárodních vztahů. Eds. Ken Booth a Steve Smith. Brno: Barrister & Principal, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, TEORIE MEZINÁRODNÍCH VZTAH Ů (MV); ČTYŘI VELKÉ DEBATY 7.1 Teorie MV - první debata (liberalismus, idealismus vs. realismus); 7.2Základní charakteristiky druhé, třetí a čtvrté debaty. 7.3 Šest zásad politického realismu Hanse Morgenthaua. Drulák, P Teorie mezinárodních vztahů. Praha: Portál, Morgenthau, J. H Politics among Nations. The Struggle for Power and Peace. 6. vydání. New York: Mc Graw Hill, Pšeja, P. (ed.) Přehled teorií mezinárodních vztahů. Brno: Mezinárodní politologický ústav, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE. UNIVERZÁLNÍ, PARTIKULÁRNÍ A REGIONÁLNÍ MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE. REGIONÁLNÍ BEZPEČ NOSTNÍ ORGANIZACE 8.1Mezinárodní organizace (definice, klasifikace, role, funkce a typologie). 8.2Struktura a role univerzálních (OSN, IMF, OECD, WB, WTO) organizací v MV. 8.3Struktura a role partikulárních a regionálních mezinárodních organizací (EU, NATO, OPEC, RE, ASEAN, NAFTA, AU) v MV. Baňouch, H., Fedorko, M., eds Mezinárodní organizace. Brno: MPÚ. Waisová, Š Mezinárodní organizace a rež imy. Praha: Eurolex Bohemia, Waisová, Š Současné otázky mezinárodní bezpeč nosti. Dobrá voda u Pelhř Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,

4 9. TEORIE ŘEŠENÍ KONFLIKT Ů V MV 9.1 Teorie řešení konflikt ů v MV (pojem a definice konfliktu, klasifikace konflikt ů) 9.2 Dynamika a fáze konfliktu 9.3 Prevence konfliktu a její nástroje. Kriesberg, L Constructive Conflicts: From Escalation to Resolution. Boston: Rowman & Littlefield Publisher. Waisová, Š Řešení konflikt ů v mezinárodních vztazích. Praha: Portál, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ÚLOHA OSN A DALŠÍCH MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ PŘ I PREVENCI A ŘEŠENÍ KONFLIKT Ů. VÁLKA, NÁSILÍ A MÍR V MEZINÁRODNÍM SYSTÉMU. ZBROJENÍ, ODZBROJENÍ A KONTROLA ZBROJENÍ. ROLE DIPLOMACIE V MV Úloha OSN při prevenci a řešení konflikt ů (podíl jednotlivých orgán ů OSN na řešení konflikt ů, kolektivní management konflikt ů - mírové operace OSN) Válka, násilí a mír v mezinárodním systému (definice, klasifikace a příč iny vzniku válek, specifičnost občanské války, otázka spravedlivé války) Diplomacie (historický nástin, protokol, imunity, Vídeň ská úmluva, typy diplomacií) a mezinárodní právo. Waisová, Š Řešení konflikt ů v mezinárodních vztazích. Praha: Portál, Waisová, Š Současné otázky mezinárodní bezpeč nosti. Dobrá voda u Pelhř Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Adamová, K., Křížkovský, L Stručné dě jiny diplomacie. Praha: C. H. Beck. Krejčí, O Mezinárodní politika. Praha: Victoria Publishing, ,, , , MEZINÁRODNÍ VZTAHY MEZI DVĚMA SVĚTOVÝMI VÁLKAMI. 11.1Velká válka a Versailleský systém; 11.2 Druhá světová válka. Knutsen, T. L Dějiny teorie mezinárodních vztahů. Brno: Centrum strategických studií, Keynes, M. John Ekonomické dů sledky míru. Brno: CDK, Krumeich, G Versailles. Dějiny a souč asnost 22, č. 1, Moravcová, D., Bělina, P Kapitoly z dějin mezinárodních vztah ů Praha: ISE, Nálevka, V Svě tová politika ve 20. století, díl 1. Praha: Aleš Skřivan ml.,

5 12. KOLONIALISMUS A DEKOLONIZACE Základní charakteristika a etapy kolonialismu 12.2 Hlavní koloniální mocnosti a jejich impéria Proces dekolonizace, jeho průběh a nejzávažnější problémy. Klíma, J Dědictví dekolonizace aneb měl Salazar pravdu? Dějiny a souč asnost 22, č. 6, Kváča, V Politická nestabilita v Africe, Mezinárodní vztahy 38, č. 4, MEZINÁRODNÍ VZTAHY A BEZPEČ NOSTNÍ HROZBY V OBDOBÍ STUDENÉ VÁLKY Základní periodizace, hlavní předěly a charakteristika mezinárodních vztah ů v době studené války 13.2 Bezpečnostní hrozby v období studené války. Eichler, J Vyhodnocování bezpečnostních hrozeb v dob ě studené války. Historie a vojenství 52, č. 3-4, Eichler, J Mezinárodní bezpečnost na poč átku 21. století. Praha: Ministerstvo Obrany ČR AVIS, Knutsen, T. L Dějiny teorie mezinárodních vztahů. Brno: Centrum strategických studií, Luňák, P Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce. Praha: Libri. Nálevka, V Kapitoly z dě jiny studené války. Praha. Nálevka, V Svě tová politika ve 20. století, díl 2. Praha: Aleš Skřivan ml., Vykoukal, J., Litera, B. a Tejchman, M Východ. Vznik, vývoj a rozpad sově tského bloku Praha: Libri, PŘÍČ INY A VÝSLEDKY PRVNÍ SVĚ TOVÉ VÁLKY. VERSAILLESKÝ SYSTÉM. POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ STŘEDNÍ EVROPY Co vedlo podle vás k počátkům první svě tové války? Charakterizujte mocenské, hospodářské a národnostní vztahy v Evrop ě a zvlášt ě pak v Rakousku-Uhersku na konci a na počátku 20. století Naznačte průběh druhé světové války, roli exilu, dů vody a mechanizmy vzniku Versaillského systému Jaké byly základní problémy, se kterými se tzv. nástupnické státy musely potýkat? Davies, N Evropa Dě jiny jednoho kontinentu. Praha: Academia Křen, J Dv ě století stř ední Evropy. Praha Veber, V Dě jiny sjednocené Evropy. Praha

6 15. SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE. VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROBLÉMY Č SR. POLITIKA POVÁLEČNÉHO NĚMECKA, FRANCIE, USA A SOVĚ TSKÉHO SVAZU. SITUACE NA BALKÁN Ě Co vedlo k vzniku světové hospodářské krize? Jaký byl její průbě h a dopady na světovou hospodářskou a politickou situaci? 15.2 Popište příčinny, charakter a průběh vzniku Č eskoslovenska. Jaká byla role exilu? Jaká byla bezpečnostní situace Československa bezprostředn ě po jeho vzniku? Jaké byly základní cíle vnitřní a zahraniční politiky ČSR? 15.3 Jaká byla poválečná politika Německa, Francie, USA a Sově tského svazu? Jaká byla situace na Balkán ě? Cuhra, J. a kol České zem ě v evropských dě jinách, díl III. a IV. Litomyšl Davies, N Evropa Dě jiny jednoho kontinentu. Praha: Academia Křen, J Dv ě století stř ední Evropy. Praha Malí ř, J., Marek, P. a kol Politické strany -vývoj politických stran a hnutí v č eských zemích a Č eskoslovensku Brno. Veber, V Dě jiny sjednocené Evropy. Praha 16. FAŠISTICKÁ A NACISTICKÁ HNUTÍ V EVROP Ě. VÝVOJ V NĚ MECKU VE 20. A 30. LETECH 20. STOLETÍ. VÝVOJ V SSSR VE 20. A 30. LETECH 20. STOLETÍ. MENŠINOVÁ POLITIKA ČSR A VÝVOJ K MNICHOVU A TZV. DRUHÉ REPUBLICE Charakterizujte nacizmus a fašizmus. Jaký byl vývoj v Ně mecku ve 20. a 30. letech 20. století? Jaká byla pozice tzv. Výmarské republiky v uspořádání Evropy? 16.2 Jaká byla menšinová politika Č eskoslovenska? Jaké bylo postavení menšin? Charakterizujte př ínosy a rizika tzv. aktivizmu? Charakterizujte tzv. mnichovskou krizi Jaká byla situace v SSSR ve 20. a 30. letech 20. století? S jakými vnitř ními a vnějšími problémy se SSSR potýkalo? Na co se zaměřovala jeho zahranič ní politika? Charakterizujte tzv. stalinizmus. Cuhra, J. a kol České zem ě v evropských dě jinách,díl III. a IV. Litomyšl Davies, N Evropa Dě jiny jednoho kontinentu. Praha: Academia Křen, J Dv ě století stř ední Evropy. Praha Malí ř, J., Marek, P. a kol Politické strany -vývoj politických stran a hnutí v č eských zemích a Č eskoslovensku Brno. Veber, V Dě jiny sjednocené Evropy. Praha 17. DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. PŘÍČINY, VÝVOJ, DŮSLEDKY. POVÁLEČ NÉ USPOŘÁDÁNÍ EVROPY. VZNIK A VÝVOJ EVROPSKÉHO SPOLEČ ENSTVÍ. POZICE EVROPSKÉ UNIE V SOUČASNÉM SVĚT Ě Charakterizujte příčiny, vývoj a důsledky druhé světové války Jaké bylo poválečné uspořádání světa, čím se řídilo a jaké s sebou neslo důsledky?

7 17.3 Charakterizujte příčiny vzniku Evropského společenství? Jaký byl a je průbě h sjednocovacích snah? Charakterizujte pozici Evropské unie v současném svět ě? Jaké jsou její vnitřní a vnější obtíže? Cuhra, J. a kol České zem ě v evropských dě jinách, díl III. a IV. Litomyšl Davies, N Evropa Dě jiny jednoho kontinentu. Praha: Academia Křen, J Dv ě století stř ední Evropy. Praha Malí ř, J., Marek, P. a kol Politické strany - vývoj politických stran a hnutí v č eských zemích a Č eskoslovensku Brno. Veber, V Dě jiny sjednocené Evropy. Praha 18. PŘEDMĚT, STRUKTURA A FUNKCE SOCIOLOGIE, STRUČNÝ PŘ EHLED VÝVOJOVÝCH ETAP SOCIOLOGIE JAKO MULTIPARADIGMATICKÉ VĚDY 18.1 Co je předmětem sociologie, jaká je její struktura, jaké má funkce? 18.2 Jak byste charakterizovali vývoj sociologie v jejím 1. vývojovém období (40. léta 19. stol. 20. léta 20. stol) a jak pokrač oval vývoj sociologického myšlení mezi svě tovými válkami v období velkých výzkum ů ( léta 20. stol.)? 18.3 Jaký byl vývoj sociologického myšlení po 2. svě tové válce v období hledání nových teorií (tři základní paradigmata)? Petrusek, M. a kol Sociologie. 3. vyd. Praha: SPN, s ISBN Havlík, R Úvod do sociologie. 3. vyd. Praha: Karolinum, s. 5 12, ISBN X Giddens, A Sociologie. 1. vyd. Praha: Argo, s ISBN Jandourek, J Úvod do sociologie. 1. vyd. Praha: Portál, s ISBN KULTURA, SPOLEČ NOST A JEDINEC, PROCES SOCIALIZACE, MASOVÁ KULTURA 19.1 Jaké je sociologické pojetí kultury, jakou má strukturu a funkce, čím ovlivň uje život jednotlivc ů i celé společnosti? 19.2 Kdy vzniká masová kultura a jak byste charakterizovali její pozitiva a negativa? 19.3 Co znamená proces socializace, jaké je sociologické pojetí osobnosti, č ím je lidské jednání ve společnosti regulováno (sociální role, rituály)? Petrusek, M. a kol Sociologie. 3. vyd. Praha: SPN, s ISBN Havlík, R Úvod do sociologie. 3. vyd. Praha: Karolinum, s.34 41, ISBN X Giddens, A Sociologie. 1. vyd. Praha: Argo, s , 61 83, ISBN Jandourek, J. Úvod do sociologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2003, s ISBN

8 20. SOCIÁLNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI, HLAVNÍ SPOLEČ ENSKÉ DIFERENCIACE, SOCIÁLNÍ STRATIFIKACE 20.1 Jak byste charakterizovali sociální strukturu společ nosti, jaké jsou hlavní společenské diferenciace? 20.2 Vysvě tlete pojmy sociální pozice, sociální role, status, vertikální a horizontální sociální mobilita, sociální stratifikace (stratifikační př ístup M. Webera v porovnání s třídním přístupem K. Marxe). Petrusek, M. a kol Sociologie. 3. vyd. Praha: SPN, s ISBN Havlík, R Úvod do sociologie. 3. vyd. Praha: Karolinum, s ISBN X Giddens, A Sociologie. 1. vyd. Praha: Argo, s ISBN Jandourek, J Úvod do sociologie. 1. vyd. Praha: Portál, s ISBN VZÁJEMNÝ VZTAH PŘ ÍRODY A SPOLEČ NOSTI, POJEM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, EKOLOGICKÁ KRIZE 21.1Jak se vyvíjel vzájemný vztah přírody a společnosti, jak se vzájemn ě ovlivň ují a jaké znáte etapy vývoje vztahu přírody a společnosti? 21.2Charakterizujte pojem životní prostředí, č ím se zabývá ekologie, kdy nastala ekologická krize a jmenujte nejzávažnější ekologické problémy. Petrusek, M. a kol Sociologie. 3. vyd. Praha: SPN, s ISBN Havlík, R Úvod do sociologie. 3. vyd. Praha: Karolinum, s ISBN X Giddens, A Sociologie. 1. vyd. Praha: Argo, s ISBN Jandourek, J Úvod do sociologie. 1. vyd. Praha: Portál, s ISBN EKONOMIE - ZÁKLADNÍ POJMY 22.1 Charakterizujte makroekonomii, mikroekonomii, využití ekonomie; 22.2 Problematika peněz. Vysvětlete pojem peněz, historie peněz, motivy držby peně z, banky, centrální bankovnictví, inflaci a deflaci Charakterizujte poptávku a nabídku a faktory určující křivku nabídky a poptávky. Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D Ekonomie. Praha: Svoboda 23. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA A KATEGORIE EKONOMICKÉ VĚDY 23.1 Charakterizujte základní pojmy ekonomické vědy (potř eby, výroba, ekonomické statky, výrobní faktory, hranice produkčních možností, klesající výnosy).

9 23.2 Charakterizujte základní ekonomické teorie (keynesiánství a monetarizmus, hlavní představitelé). Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D. (2005). Ekonomie. Praha: Svoboda Sojka, M Dějiny ekonomických teorií. Vysoká škola ekonomická: Praha. 24. NEZAMĚSTNANOST 24.1 Charakterizujte nezamě stnanost z pohledu ekonomické teorie, ekonomický dopad, měření nezaměstnanosti a přirozenou míru nezaměstnanosti Charakterizujte vztah faktoru nezamě stnanosti k sociální politice a sociálním službám, nezaměstnanost jako zdroj tržních příležitostí. Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D Ekonomie. Praha: Svoboda 25. VEŘEJNÉ FINANCE 25.1 Charakterizujte veřejné finance, finance soukromé, smíšené, veř ejné statky, syndrom černého pasažéra", pozitivní a negativní externality Charakterizujte systém dotací, fiskální politiku, deficit rozpoč tu, vládní dluh, vliv politického volebního cyklu Hamerníková, Bojka. Veř ejné finance. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, s.

Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ

Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ Zimní semestr 2011/2012 Přednášející: PhDr. Salim Murad; Mgr. Petr Lazar Zimní semestr: (14 týdnů): 26. 9. 2011-21. 12. 2011; 3. 1. 2012-13. 1. 2012 Zapisují studenti

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1 +420 210 084 210 tutor@tutor.cz www.tutor.cz. Osnova

U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1 +420 210 084 210 tutor@tutor.cz www.tutor.cz. Osnova Osnova 1) OSP Úvodní informace Zvládnutí testové situace o Obecné pojmy a metody Převod slovní úlohy do formálního jazyka Pojmy: struktura pro jazyk, model zadání, platí nutně, může platit Rozdíl mezi

Více

Politické strany a systémy politických stran

Politické strany a systémy politických stran Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Politické strany a systémy politických stran Bakalářská práce Autor: Eva Kakosová Schacherlová Hospodářská politika a správa v oboru,

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Veřejná ekonomika

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Veřejná ekonomika Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika CO VIME O VÝVOJI SOCIÁLNÍCH A EKONOMICKÝCH NEROVNOSTÍ V ČESKÉ SPOLEČNOSTI OD ROKU 1989? What do we know about the trends

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Charakteristika předmětu Společenské vědy Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy je utvořen ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk

Více

Sociální a demografcký profl voličského zázemí českých politických stran *

Sociální a demografcký profl voličského zázemí českých politických stran * Sociální a demografcký profl voličského zázemí českých politických stran * Daniel Kunštát The social and demographic Profle of the electoral Background of the Czech political Parties Abstract: The aim

Více

UNIVERSITY OF DEFENCE / CZECH REPUBLIC UNIVERZITA OBRANY / ČESKÁ REPUBLIKA ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMIKA A MANAGEMENT

UNIVERSITY OF DEFENCE / CZECH REPUBLIC UNIVERZITA OBRANY / ČESKÁ REPUBLIKA ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMIKA A MANAGEMENT UNIVERSITY OF DEFENCE / CZECH REPUBLIC UNIVERZITA OBRANY / ČESKÁ REPUBLIKA ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMIKA A MANAGEMENT 2009 1 UNIVERSITY OF DEFENCE / CZECH REPUBLIC UNIVERZITA OBRANY / ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Katedra politologie Institutu politologických studií

Katedra politologie Institutu politologických studií www.acpo.cz INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS 2014 Vol. 6 No. 2 ISSN 1803 8220 DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra VYMĚTAL, Petr (2014). Postkomunistický stát a jeho kapacity: jak to změřit? Acta Politologica 6, 2, 140-153.

Více

Přechod k demokracii v Československu

Přechod k demokracii v Československu Ústav politologie Filozofické fakulty UK Přechod k demokracii v Československu Jméno vyučujícího PhDr. Jan Bureš, Ph.D. Kontakt jan.bures@ff.cuni.cz www.janbures.cz Forma kursu a časový rozsah LS 1/1 Forma

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP

KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP Učebnicová sada Moderní dějiny pro střední školy je koncipována tak, že naplňuje primárně požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (dále jen RVP G), ale také

Více

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Ekonomika a management studijní obor: Řízení a ekonomika podniku, spec. 0, 10, 20, verze 1, 2 bakalářské

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Ondřej Šabata 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA zveřejněné dne 15. 3. 2013 na základě ustanovení čl. 15 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu Slezské

Více

Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I

Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I I. Charakteristika disciplíny a její cíl Předmět Makroekonomie I v návaznosti na následující semestrální kurz Mikroekonomie I je disciplína, která tvoří organickou

Více

Skripta: 5HP324 Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky

Skripta: 5HP324 Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky Skripta: 5HP324 Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky Vedoucí autorizovaného kolektivu: Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. Autoři: Bábík Filip, Broulím Jaroslav, Cihlářová Petra, Čech Bohuslav, Červenková

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní Celkový počet vyučovacích

Více

Základy společenských věd vyšší gymnázium

Základy společenských věd vyšší gymnázium Základy společenských věd vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Základy společenských věd vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost z oboru Občanský a společenskovědní základ, z oblastí

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3.

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. etapa 1. Veřejná ekonomie jako součást obecné ekonomie a příčiny existence

Více

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Martina Bočkajová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc.,

Více

Analýza ideově-programového profilu švédské Levicové strany z hlediska politického extremismu a radikalismu Pavel Maškarinec 1 Abstract: An Analysis of the Ideological-programmatic Profile of the Swedish

Více

INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS. 2009 Vol. 1 No. 2 ISSN 1803-8220

INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS. 2009 Vol. 1 No. 2 ISSN 1803-8220 www.acpo.cz INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS 2009 Vol. 1 No. 2 ISSN 1803-8220 Brunclík, Miloš. (2009). Negativní parlamentarismus: cesta k efektivnějšímu fungování parlamentního režimu? Acta Politologica,

Více

Mongolský volební systém a jeho účinky na systém politických stran v letech 1992 2006

Mongolský volební systém a jeho účinky na systém politických stran v letech 1992 2006 Mongolský volební systém a jeho účinky na systém politických stran v letech 1992 2006 Pavel Maškarinec Resumé This article deals with the electoral system to the Mongolian unicameral parliament The Great

Více

OBSAH. Úvodem k 1. vydání 9 Autoři 11

OBSAH. Úvodem k 1. vydání 9 Autoři 11 OBSAH Úvodem k 1. vydání 9 Autoři 11 /. Obecná část 1. STÁTOVĚDAJAKO UČENÍ O STÁTU 15 1.1 Úvodem 15 1.2 Státověda jako učení, jako nauka 16 1.3 Státověda a jiné humanitní vědy 18 1.4 Státověda a mezinárodní

Více

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Aktualizace katalogu schváleného Ministerstvem školství,

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Analýza a řízení nákladů ve vybrané společnosti 1. Význam analýzy a řízení nákladů pro management podniku. 2. Metody a nástroje analýzy a řízení nákladů, kalkulační metody, podnikové plánování. 3. Analýza

Více