KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Výroční zpráva Evropské komise Evropskému parlamentu o fungování systému evropských škol v roce 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Výroční zpráva Evropské komise Evropskému parlamentu o fungování systému evropských škol v roce 2007"

Transkript

1 CS CS CS

2 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2008) 378 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Výroční zpráva Evropské komise Evropskému parlamentu o fungování systému evropských škol v roce 2007 CS CS

3 SDĚLENÍ KOMISE Výroční zpráva Evropské komise Evropskému parlamentu o fungování systému evropských škol v roce ÚVOD Rok 2007 byl rokem intenzivních reformních činností ve prospěch budoucího účinnějšího a otevřenějšího systému evropských škol. Zároveň se ještě zřetelněji projevily nedostatky současného systému na praktické úrovni a některé členské státy nepřijatelným způsobem zanedbaly své povinnosti ve smyslu úmluvy podepsané všemi členskými státy v rámci mezivládní spolupráce, která je základem systému evropských škol. Úplně první diskuse na ministerské úrovni o reformě evropských škol, jež se konala koncem roku 2006, vedla v roce 2007 ke zřízení několika pracovních skupin, které se zabývaly stanovením realistických možností pro budoucí vývoj systému. Nutnost dalšího vývoje systému evropských škol uznávají všechny zúčastněné strany. Otevření systému širšímu spektru akreditovaných škol (školám typu II ), které bylo dohodnuto na ministerské úrovni, má být reakcí na výzvu týkající se nabídky evropského vzdělávání, před níž stojí země, v nichž mají sídlo agentury EU a jiná zařízení EU. Jakmile bude uskutečněn první pilotní projekt, mohla by konkrétnějších rysů nabýt další příležitost dohodnutá rovněž na ministerské úrovni umožnit zemím EU, v nichž nemají sídlo žádné agentury či zařízení EU, aby nabídly evropské učební osnovy širší veřejnosti (školám typu III ). Základní kámen pro faktické zřízení škol typů II a III byl položen v roce Z praktického každodenního hlediska byly problémy související s přeplněním několika evropských škol v roce 2007 nadále velmi znepokojující. Tyto problémy trápily nejen žáky v přeplněných školách, ale přinesly také omezení při zápisu žáků, která poškozovala a znepokojovala nové žáky a jejich rodiče. V Bruselu musela Komise požádat o provedení zvláštních evakuačních cvičení, aby posoudila bezpečnostní aspekty na určitých školách. To vše má velmi nepříznivý dopad: generální tajemník evropských škol odhaduje, že jen v Bruselu se z důvodu omezení při výběru školy vyvolaných přeplněním více než 400 žáků rozhodlo pro alternativní řešení. Nehledě na to belgická vláda v září 2007 oznámila, že se otevření čtvrté stálé evropské školy v Bruselu zpozdí nejméně o rok, což odporuje jejím povinnostem a dřívějším závazkům učiněným v souvislosti s přeplněnými školami. Také některé další členské státy neplní zcela své závazky podle úmluvy. Například v roce 2007 vyvstalo opět několik otázek, týkajících se nejen nedostatku vyslaných učitelů, především ze Spojeného království a Irska, avšak také obecně dramatického snížení celkového počtu vyslaných učitelů. Nedostatek pověřených učitelů zvyšuje finanční zátěž příspěvku EU, kterou tak nepřímo nesou všechny členské státy. CS 2 CS

4 2. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE Přehled celkové situace v evropských školách 2.2. Brusel Systém evropských škol se i během roku 2007 rozšiřoval. V sedmi zemích je nyní 14 škol o celkovém počtu více než žáků. Následuje krátký popis situace v různých lokalitách 1. Situace v Bruselu byla i nadále kritická a školy Brusel I (Uccle) a II (Woluwe) se pohybovaly blízko hranice maximální kapacity či nad ní. Škola Brusel III (Ixelles) zaznamenala lehké snížení zátěže, avšak počet žáků nadále značně převyšoval její nominální kapacitu 2. V září 2007 byla v dočasných prostorách v Berkendaelu otevřena škola Brusel IV. Na základě restriktivní politiky zápisu dětí uplatňované v Bruselu pro školní rok 2007/2008 byly všechny zápisy (vyjma sourozenců žáků, kteří již byli zapsáni ve školách Brusel I, II a III) do jazykových sekcí a ročníků otvíraných v Berkendaelu převedeny do této školy. To se týkalo anglické, francouzské, německé, italské a nizozemské sekce od mateřské školy do třetí třídy základní školy. Toto politováníhodné omezení, jež způsobilo nepříjemnosti řadě rodičů, kteří si nemohli svobodně vybrat jimi upřednostňovanou školu, nicméně vedlo ke stabilizaci situace, i když snížení nebylo výrazné. Podle generální tajemníka evropských škol se více než 200 rodičů, kterým bylo nabídnuto místo v Berkendaelu, rozhodlo své děti do této školy nezapsat. Odhaduje se, že počet žáků, kteří v důsledku restriktivní politiky zápisů v posledních dvou letech opustili systém, dosahuje 400. Více než 50 stížností, které podalo Radě pro stížnosti více než 100 rodin, dokazuje všeobecnou frustraci mnoha rodičů. Navzdory poměrně omezenému počtu dětí (160 namísto očekávaných 550) probíhalo otevření školy v Berkendaelu v konstruktivní a pozitivní atmosféře. Ohlasy rodičů zapsaných dětí jsou velmi příznivé a Komise je přesvědčena, že škola v Berkendaelu se bude úspěšně rozvíjet ve prospěch zapsaných žáků. Komise si přesto uvědomuje potíže, které mnozí rodiče pociťují v souvislosti s umístěním, a to, jak někteří z nich hodnotí příliš velkou zeměpisnou vzdálenost náhradní školy v Berkendaelu a plány následně přeložit zapsané žáky do Laekenu. Oznámení belgických orgánů v září 2007, že otevření školy v Laekenu bude z rozpočtových důvodů nejméně o rok zpožděno, způsobilo další komplikace. Mělo skutečně velmi negativní dopad na možnosti plánování na následující roky a posílilo nejistoty a obavy. Nejvyšší rada vyjádřila své hluboké zklamání v souvislosti s postupem belgické vlády, který je v protikladu s formálními závazky, jež dříve na nejvyšší úrovni učinil tehdejší předseda vlády Verhofstadt. Nejvyšší rada dále upozornila na to, že do září 2009 musí být k dispozici dostatečná infrastruktura, aby bylo možné přijmout očekávaný počet žáků. 1 2 Podrobné statistiky o počtu žáků a jazykových sekcích viz Výroční zpráva generálního tajemníka: 2912-D-2006-en-2 Nominální kapacitou se rozumí kapacita, pro kterou byla škola postavena. Maximální kapacita zahrnuje dodatečná opatření jako např. prefabrikované budovy v prostorách školy (bez rozšíření společných zařízení, jako jsou hřiště, jídelny atd.). CS 3 CS

5 Komise je velmi znepokojena celkovou situací v Bruselu na různých úrovních. Zejména vyjadřuje politování, že v důsledku trvalé nejistoty ohledně dostupnosti veškeré potřebné infrastruktury v současné době neexistuje dlouhodobá vize týkající se možností zápisu. Dále zdůrazňuje, že z důvodu nadměrného počtu žáků vznesla stejný požadavek na provedení bezpečnostního a požárního cvičení ve školách Brusel I, II a III, aby byly prověřeny evakuační kapacity a přístup vozidel záchranné služby během dopravní špičky. Práce ústřední přijímací komise v Bruselu Ústřední přijímací komise se sešla více než patnáctkrát a v souladu s mandátem, který jí byl udělen Nejvyšší radou, se jí podařilo v Bruselu dosáhnout více než zápisů na školní rok 2007/ Generální tajemník informoval Nejvyšší radu v říjnu 2007 o výsledcích a dospěl k závěru, že ústřední přijímací komise svůj mandát splnila. Na zasedání Nejvyšší rady v říjnu 2007 Komise požádala, aby bylo členství v ústřední přijímací komisi rozšířeno na zástupce zájmové skupiny rodičů, jejichž děti ještě nejsou zapsány v evropských školách. Nejvyšší rada však Komisi v této žádosti nepodpořila 4 a vyslovila se proti tomuto návrhu. Komise však získala souhlas, že jeden zástupce rodičů budoucích žáků se může zasedání účastnit, pokud se bude projednávat politika zápisů pro rok 2008/2009. Nadále přetrvávají stížnosti týkající se systému právní nápravy podle pravidel evropských škol, podle kterého rodičům není dovoleno podávat odvolání proti zamítavému rozhodnutí ohledně zápisu jejich dětí, pokud tato rozhodnutí byla potvrzena Radou evropských škol pro stížnosti Lucemburk V Lucemburku se obě školy nadále nacházejí na Kirchbergu. Pedagogickou vesničku Lucemburk II navštěvují jen žáci mateřské školy a základní školy v osmi dosud zřízených jazykových sekcích, zatímco všichni středoškoláci jsou umístěni ve škole Lucemburk I. Pokračují přípravy na otevření školy Lucemburk II s trvalým sídlem v obcích Bertrange/Mamer, které je plánováno na rok Datum otevření stálé školy je skutečně zásadní, neboť přeplnění již nyní představuje problém. V důsledku toho je restriktivní politika zápisů dětí, jejichž rodiče nejsou zaměstnanci EU, nevyhnutelná a během roku nebyly podepsány žádné nové smlouvy s podniky či organizacemi. Dne 18. prosince 2007 přijaly lucemburské orgány zákon, kterým se schvaluje výstavba druhé evropské školy, nezbytná dopravní infrastruktura a odpovídající rozpočet. 3 4 Bližší informace o politice zápisu pro rok 2007/2008 viz 512-D-2006-en-7 na internetové adrese Nejvyšší rada se skládá ze zástupců 27 členských států, kteří mají právo hlasovat, z člena Komise a pro některé otázky ze zástupce jmenovaného sdružením rodičů a zástupce učitelů jmenovaného výborem zaměstnanců. Zástupce Evropského patentového úřadu v Mnichově je přítomen a hlasuje tehdy, pokud se otázky týkají Mnichova. CS 4 CS

6 Sdružení rodičů upřednostňují rozdělení žáků mezi školy Lucemburk I a II spíše podle věku než podle jazykových sekcí. Rozhodnutí Nejvyšší rady přijaté v říjnu 2003 však nadále platí a lucemburské orgány nejsou schopny v tomto pozdním stádiu změnit značně pokročilé architektonické plány. Další školy Alicante Škola v Alicante, která nyní existuje sedm let, zaznamenala zvýšení počtu dětí zaměstnanců EU, jejichž podíl nyní činí téměř 40 %. Škola, ve které druhým rokem proběhly maturity tentokrát s úspěšností 100 %, ukončila počáteční fázi své činnosti. Bergen Škola v Bergenu zaznamenala snížení počtu na nynějších cca 550 žáků. Škola tak stojí před úkolem účinně organizovat malé skupiny a velikost tříd. Navíc musí zvládnout úkol postupně uzavřít německou a italskou jazykovou sekci. Nehledě na to je škola v rámci reformních činností zastoupena v pilotní skupině pro vypracovávání smluv o závazku. Culham V dubnu 2007 Nejvyšší rada rozhodla, že bude evropská škola v Culhamu v průběhu sedmiletého období počínaje rokem 2010 postupně uzavřena. Důvodem je budoucí přeložení společného podniku JET do francouzského Cadarache v roce Spojené království nyní prověřuje různé možnosti, jak školu provozovat i v budoucnu a přizpůsobit její osnovy tak, aby mohla být evropská maturita (budoucí typ III) skládána v rámci britského vnitrostátního systému. Komise v zájmu žáků a zaměstnanců tuto iniciativu intenzivně podporuje. Frankfurt Počet žáků ve škole ve Frankfurtu dále narůstal, takže nyní existují již vážné problémy týkající se rozšíření školy. Vzhledem k přestěhování Evropské centrální banky v rámci Frankfurtu je nezbytné využít tohoto impulsu a poskytnout přiměřenější prostory pro tuto rostoucí školu. Německé orgány se ovšem během roku 2007 k budoucímu vývoji jednoznačně nevyjádřily. Tato otázka musí mít v roce 2008 hlavní prioritu. Karlsruhe V roce 2007 se počet žáků po několika letech poklesu stabilizoval. Důvodem jsou především mezinárodní společnosti, které mají v této oblasti sídla (děti zaměstnanců EU představují přibližně 15 %). Škola získává trvalou a vítanou finanční podporu od orgánů města Karlsruhe a spolkové země Bádensko-Württembersko. Kromě toho město přispělo 50 % z celkové částky na stavbu nové jídelny, zbylých 50 % bylo vybráno od sponzorů. Stavební práce byly zahájeny koncem roku V současné době probíhá postupné uzavírání italské a nizozemské jazykové sekce. CS 5 CS

7 Mol Škola v Mol požádala o zřízení anglické jazykové sekce. Nejvyšší rada tento návrh schválila počátkem roku Škola vypracuje zprávu o vývoji v ostatních jazykových sekcích, neboť některé sekce se zřejmě příliš přiblížily k hranici uzavření. Škola bude rovněž informovat o tom, jak se vyvíjí podíl dětí, jejichž rodiče jsou zaměstnanci EU (nyní ca. 20 %). Mnichov Počet žáků v Mnichově nadále roste a infrastruktura zůstává vážným problémem. Po zřízení nového oddělení mateřské školy byla stará školka zbourána, aby na jejím místě vznikla nová jídelna, vstupní hala a další prostory laboratoří a kanceláří. Bylo požádáno o další prostory v podobě třípatrových kontejnerových staveb, aby se získaly další provizorní místnosti. Varese Hlavním problémem školy ve Varese byly i nadále nedostačující prostory. Generální tajemník evropských škol a místopředseda Komise Kallas naléhali na italské orgány, aby škole poskytly na rok 2006 dodatečný rozpočet. Bohužel se tak v roce 2007 nestalo, ačkoliv příslušnou petici podepsalo rodičů. Namísto toho byl snížen obvyklý příspěvek na údržbu. Na organizační úrovni se nadále projednávala otázka, zda oddělit správu jídelny od organizace školy samotné. Řešení nakonec našli rodiče ke konci roku, tím že vytvořili družstvo, které bude několik let získávat finanční podporu. Nejvyšší rada toto řešení přijala písemným postupem počátkem roku Povinnosti hostitelských zemí Jak bylo uvedeno ve výroční zprávě za rok 2006, Komise má především obavy z toho, že některé členské státy neplní určité povinnosti vyplývající z Úmluvy o evropských školách 5. V bodě 2.2 zmiňované oznámení belgických orgánů ze září 2007, že se zřízení stálé čtvrté evropské školy v Laekenu zpozdí nejméně o jeden rok, a další nejasnosti ohledně budoucnosti jsou názornými příklady neplnění povinností 6. Situaci současného přeplnění škol a další nejistotu jednoznačně nelze akceptovat. Dalším příkladem je případ Varese a nedostatek prostor. Ačkoliv škola bojuje s nepřijatelnými omezeními a podmínkami, italské orgány dosud neprojevily ochotu řešit situaci během roku 2007, a to navzdory formálním kontaktům ze strany generálního tajemníka evropských škol a místopředsedy Kallase. 5 6 Úř. věst. L 212, , s Dopis místopředsedy vlády a ministra financí pana Reynderse panu Ryenovi, generálnímu tajemníkovi evropských škol, ze dne 10. září CS 6 CS

8 V obecnější rovině se problém nevysílání učitelů z určitých členských států v roce 2007 prohloubil. Aby byla zaplněna volná místa vzniklá tím, že členské státy nevyslaly učitele, dochází k náboru učitelů v místě. Finančním důsledkem je, že náklady na tyto učitele jsou převáděny z rozpočtu členského státu na část rozpočtu financovaného EU (který je samozřejmě tvořen z příspěvků všech členských států, včetně těch, které své povinnosti již plní). Alarmujícím příkladem bylo Spojené království, když dopisem v říjnu 2007 oznámilo, že jednostranně rozhodlo snížit počet učitelů vysílaných do evropských škol na míst ročně, což zdaleka nepokrývá současnou potřebu. Další příklad nedostatečného plnění povinností se ukázal v okamžiku, kdy Komise rozhodla zahájit formální soudní řízení proti Belgii z důvodu několika neuhrazených pohledávek týkajících se nákladů na nábytek a zařízení ve dvou bruselských školách, některé pohledávky jsou přitom starší než deset let. Tyto náklady byly zatím financovány z příspěvku Komise. Po několikaletém dialogu s Komisí a sekretariátem evropských škol ohledně této otázky, během něhož Belgie neustále tvrdila, že se snaží nalézt vhodné řešení, belgický ministr financí v říjnu 2006 formálně odmítl závazek tyto náklady uhradit. Jelikož tento postoj odporuje základním pravidlům Smlouvy o ES, zaslala Komise v říjnu 2007 belgickým orgánům úřední oznámení s dvouměsíční lhůtou na odpověď. Belgické orgány požádaly o delší lhůtu a koncem února 2008 zaslaly zápornou odpověď. V současné době se zvažují další opatření. 3. ROZPOČET A FINANCOVÁNÍ 3.1. Rozpočet na rok 2007 Rozpočet, který rozpočtový orgán EU původně přidělil evropským školám v roce 2007, činil 129,66 mil. EUR. Celkový rozpočet činil 242 milionů EUR. Tato částka se skládala z následujících příspěvků: 55 % z rozpočtu EU; 22,7 % od členských států; 6,4 % z rozpočtu EPO 7, zbývající částka ze školného placeného společnostmi, které uzavřely se školami smlouvu, a dětmi, jejichž rodiče nejsou zaměstnanci EU, a z jiných zdrojů. Evropské školy nárokovaly a obdržely 98,24 % z celkové částky, která pro ně byla na rok 2007 vyčleněna (127,38 mil. EUR), a uzavřely svůj roční rozpočet s přebytkem přibližně 7,6 milionu EUR. 7 Evropský patentový úřad. CS 7 CS

9 Za poslední tři roky se část rozpočtu věnovaná dětem se speciálními potřebami zvýšila o 36 %. Komise několikrát zdůraznila, že by výroční zpráva na toto téma měla obsahovat kvalitativněji zaměřenou analýzu situace, která by poskytla konkrétní podněty pro přípravu dalších zlepšení. Navzdory veškerému úsilí není vždy možné přijmout žáky se závažnými poruchami učení Finanční nařízení Nové finanční nařízení vstoupilo v platnost dnem 1. ledna Jedná se o významný krok vpřed, pokud jde o správu, odpovědnost a vyšší účinnost a transparentnost systému vnitřní kontroly. V dubnu 2007 Nejvyšší rada schválila zřízení funkce vnitřního auditu v úřadu generálního tajemníka, která byla spuštěna v červenci. V prosinci byla administrativnímu a finančnímu výboru předložena zpráva o pracovním plánu auditu na další tři roky. 4. SPRÁVA A REFORMA 4.1. Pokračování ministerských schůzek příprava reformy V roce 2007 Komise soustavně usilovala o dosažení pokroku při reformním procesu. Během roku vyvíjelo činnost několik pracovních skupin a řídící výbor 8 aktivně motivoval členské státy k tomu, aby pokračovaly v procesu reformy a reflexe Pracovní skupina zaměřená na sdílení nákladů Pracovní skupina zaměřená na sdílení nákladů předložila v roce 2007 předběžnou zprávu. Tato zpráva se věnuje složité otázce, jak mají být přerozděleny náklady mezi členské státy, aby byl systém celkově spravedlivější. Pracovní skupina dosud stanovila, že spravedlivým příspěvkem členského státu je příspěvek závisející na počtu dětí, které pocházejí z dané země a navštěvují evropskou školu. Tato otázka je naléhavá, neboť Spojené království v současné době omezuje počet učitelů vysílaných do evropských škol, dokud ohledně této konkrétní otázky nebude znám výsledek reformy, jež sníží jeho finanční zátěž. Nedostatek učitelů vyslaných ze Spojeného království způsobuje mnoha školám značné praktické problémy. Ohledně předběžné zprávy předložené pracovní skupinou zastávala Nejvyšší rada názor, že je potřeba dále rozvíjet dostupné praktické možnosti a vypracovat analýzu dopadů. Pro tento citlivý prvek reformy bude mít zásadní význam politická podpora budoucího řešení v roce 2008 na vysoké úrovni. V této souvislosti Komise pracuje na metodě určování výše příspěvku z rozpočtu EU na děti zaměstnanců EU v budoucích akreditovaných školách. 8 Sestávající z bývalého, současného a budoucího předsednictví evropských škol, z Komise a generálního tajemníka. CS 8 CS

10 Pracovní skupina zaměřená na akreditace Pracovní skupina zaměřená na akreditace dospěla k závěru, že stávající proces akreditace je dostačující k tomu, aby pokryl poptávku po akreditovaných školách v blízkosti útvaru Komise, agentury EU nebo jiného subjektu (školy typu II) a potřeby vnitrostátních škol, které o akreditaci usilují, aniž by se v blízkosti nacházela agentura EU nebo jiný subjekt (školy typu III). Pracovní skupina rovněž stanovila předběžné řešení skládání evropské maturity v akreditovaných školách, než bude znám výsledek externí studie, která se týká hodnocení evropské maturity a která má být provedena v roce Kromě toho skupina vymezila úkoly pilotního projektu pro školy typu III. Cílem tohoto pilotního projektu bude posouzení schopnosti systému přijímat školy typu III. Zájem projevilo sedm členských států, a pokud tak Nejvyšší rada rozhodne, budou požádány o předložení oznámení o záměru. Platná dohoda o akreditaci a spolupráci bude změněna, aby umožnila provádět kontroly kvality každé dva roky (namísto každý rok), a dále bude zahrnovat trojí postup kontroly sestávající ze sebehodnocení, vnitrostátního hodnotícího programu a inspekcí souvisejících s procesem akreditace. Veškeré náklady pilotního projektu ponesou členské státy. Nejvyšší rada potvrdila závěry pracovní skupiny, které obsahují i dočasné řešení pro žáky v akreditované škole v Parmě. Škola nyní požádala o udělení akreditace pro 6. ročník střední školy zpětně od září Aby byla ukončena právní diskuse o školách typu III, pracovní skupina navrhla Nejvyšší radě, že by měl být proveden technický přezkum dohody o evropském bakalaureátu z roku Tento návrh byl schválen Pracovní skupina zaměřená na smlouvy o závazku Pracovní skupina zaměřená na smlouvy o závazku zahájila v roce 2007 pilotní projekt na třech evropských školách: v Bergenu, Mnichově a Bruselu I (Uccle). V říjnu 2007 byly tyto tři pilotní školy vyzvány, aby zvážily, co by pro ně v praxi znamenalo uzavření smlouvy o závazku. Pracovní skupina pokračuje v diskusi o stanovení obsahu smlouvy o závazku, stupni autonomie škol a úloze centrálního řízení. Skupina dospěla k závěru, že by ve smlouvě o závazku měl být zohledněn rozpočet a výroční zpráva školy. Ačkoliv nebyly všechny aspekty uzavřeny, je zřejmé, že je nutné provést ve školách strukturální změny. Proto se nyní posuzuje stávající složení a úkoly současných a nových školních rad a výborů. Úloha centrálního řízení a pedagogická a finanční autonomie škol se nyní nacházejí ve fázi vyjasňování. Jakmile bude pojem a stupeň autonomie jasně definován, bude možné vypracovat metody a kritéria podávání zpráv a hodnocení. CS 9 CS

11 4.2. Akreditační činnosti Škole v Heraklionu byl během roku potvrzen kladný výsledek auditu a brzy bude podepsána dohoda o akreditaci pro mateřskou a základní školu. Z důvodu otevření Evropské agentury pro chemické látky v Helsinkách v červnu 2007 zahájilo Finsko řízení ohledně akreditace školy a provedlo nezbytné změny ve svém vnitrostátním právu. Také Francie zahájila řízení ohledně akreditace školy ve Štrasburku. Nejvyšší rada oba tyto projekty uvítala. Díky pokroku, kterého dosáhla pracovní skupina pro akreditace, a jeho následnému schválení Nejvyšší radou bylo možné, aby akreditovaná škola v Parmě požádala o akreditaci pro 6. ročník střední školy Komunikace, dialog a informace Komise nadále zdůrazňuje význam informačních a komunikačních aspektů při současném zapojení rodičů a zaměstnanců. Zaměstnancům byl určeno přinejmenším sedm zpráv, aby byli informováni o aktuálním vývoji. Na příslušné domovské stránce a internetové stránce místopředsedy Kallase jsou k dispozici pravidelné informace. Komise rovněž velmi usilovala o setkání se sdruženími rodičů a zástupci zaměstnanců, aby se projednaly stávající problémy před zasedáními Nejvyšší rady. Komise odpověděla na několik oficiálních dotazů, které jí ohledně škol položil Evropský parlament. Sešla se s mnoha jednotlivými rodiči a z celou řadou z nich si dopisovala o praktických záležitostech. Kromě toho se Komise zúčastnila informačních schůzek s asociací Interparents, novými zaměstnanci Komise, rodiči budoucích žáků atd. V interním týdeníku Komise Commission en Direct bylo zveřejněno několik článků s praktickými informacemi. Předseda Barroso projednával otázku evropských škol s mnoha partnery a zejména s příslušnými belgickými orgány. Žádost předložená před rokem belgickým orgánům, aby se zúčastnily otevřeného setkání se zaměstnanci čtvrté školy v Bruselu a vysvětlily jim svou politiku, zůstala bez odezvy, avšak tato záležitost vedla ke vzniku pracovní skupiny EU Belgie Činnost předsednictví evropských škol v roce 2007 Portugalsko a Finsko Portugalské předsednictví evropských škol předalo v srpnu 2007 předsednictví Finsku. Školní rok pod portugalským předsednictvím byl obdobím přijímaní rozhodnutí, které bylo utvářeno dohodou o politickém vedení na ministerském zasedání v listopadu 2006 s cílem zlepšit správu a následným přijetím akčního plánu Nejvyšší radou v lednu Finské předsednictví bylo zodpovědné za vedení následné náročné fáze reformního procesu, což znamenalo vypracování praktických opatření pro uskutečnění reformy. V prosinci 2007 se sešli místopředseda Kallas a finská ministryně školství Sari Sarkomaa a vedli velmi plodnou diskusi o dalším postupu reformního procesu. Shodli se, že politické podněty na vysoké úrovni jsou důležité pro upevnění dosud dosaženého pokroku. CS 10 CS

12 5. BUDOUCNOST SYSTÉMU SCHŮZKA MINISTRŮ Od poloviny roku 2008 převezme další předsednictví evropských škol Švédsko. Rok 2008/09 bude rozhodující pro praktické provádění reformy. Události roku 2007 ukázaly, že současný stav už nadále není udržitelný a že stávající systém má mnoho nedostatků týkajících se správy a účinnosti, které je třeba odstranit. Všechny současné obtíže popsané v této zprávě, zejména přeplnění škol, nedostatečná politická vůle některých členských států a rozšíření systému, znamenaly pro mezivládní spolupráci v roce 2007 těžkou zkoušku. Nejvyšší rada projednala otázky reformy na svém mimořádném zasedání v březnu 2008 s cílem předložit výsledky na ministerské úrovni v červnu Komise tuto reformu, která je nezbytná pro další existenci systému, naléhavě prosazovala. Otázka správy zůstává zásadním prvkem reformy, aby se zvýšila celková účinnost systému. Z pohledu Komise je nutné, aby se reforma podařila, a to rychle. Vyžaduje politickou podporu na nejvyšší úrovni, aby systém evropských škol zůstal životaschopný. CS 11 CS

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Systém evropských škol v roce 2012

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Systém evropských škol v roce 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.10.2013 COM(2013) 714 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Systém evropských škol v roce 2012 CS CS OBSAH 1. Úvod... 4 2. Situace ve školách... 4 2.1. Alicante...

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o fungování systému evropských škol v roce 2008

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o fungování systému evropských škol v roce 2008 CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 29.10.2009 KOM(2009)598 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU o fungování systému evropských škol v roce 2008 CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Systém Evropských škol v roce 2011

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Systém Evropských škol v roce 2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.1.2013 COM(2012) 797 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Systém Evropských škol v roce 2011 CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Situace ve školách... 4 2.1. Alicante...

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2008

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2008 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Rozpočtový výbor 2009 22. 4. 2008 SDĚLENÍ ČLENŮM Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2008 V příloze naleznete návrh na převod prostředků C 9 rozpočtový rok 2008. CM\720712.doc

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««Rozpočtový výbor 2009 SDĚLENÍ ČLENŮM Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005 V příloze naleznete návrh na převod položek C11 rozpočtový rok 2005. GENERÁLNÍ

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 18.12.2014

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 18.12.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2014 C(2014) 10207 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18.12.2014 kterým se mění rozhodnutí K(2007) 6793, kterým se přijímá operační program Životní prostředí pro pomoc Společenství

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2008 KOM(2008) 486 v konečném znění ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT KVESTOŘI ZÁPIS. ze schůze konané dne 13. prosince 2006 v 15:00 místnost S 3.4 budova Louise Weiss (LOW) ŠTRASBURK OBSAH

EVROPSKÝ PARLAMENT KVESTOŘI ZÁPIS. ze schůze konané dne 13. prosince 2006 v 15:00 místnost S 3.4 budova Louise Weiss (LOW) ŠTRASBURK OBSAH PV QUAEST.13.12.2006 PE-6/QUAEST/PV/2006-15 EVROPSKÝ PARLAMENT P PV 15/2006 KVESTOŘI ZÁPIS ze schůze konané dne 13. prosince 2006 v 15:00 místnost S 3.4 budova Louise Weiss (LOW) ŠTRASBURK OBSAH Strana

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 25.11.2014 C(2014) 9048 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25.11.2014 o zveřejňování informací o jednáních mezi generálními řediteli Komise a organizacemi či osobami samostatně

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/0803(NLE) 5. 1. 2010

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/0803(NLE) 5. 1. 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 5. 1. 2010 2010/0803(NLE) NÁVRH ZPRÁVY o návrhu na jmenování Jana Kinšta členem Účetního dvora (C7-0015/2010 2010/0803(NLE)) Výbor pro rozpočtovou

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT ROZPOČTOVÝ VÝBOR. Sdělení členům. V příloze zasíláme členům výboru návrh na převod položek C21 rozpočtový rok 2004.

EVROPSKÝ PARLAMENT ROZPOČTOVÝ VÝBOR. Sdělení členům. V příloze zasíláme členům výboru návrh na převod položek C21 rozpočtový rok 2004. EVROPSKÝ PARLAMENT ROZPOČTOVÝ VÝBOR Sdělení členům Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2004 V příloze zasíláme členům výboru návrh na převod položek C21 rozpočtový rok 2004. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.3.2012 COM(2012) 144 final 2012/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Kanadou o celní spolupráci v záležitostech týkajících se bezpečnosti

Více

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I P7_TA-PROV(2013)0221 Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT KVESTOŘI ZÁPIS. ze schůze konané dne 5. 4. 2006 v 15:00 místnost S 3.4 - budova Louise Weiss (LOW) ŠTRASBURK OBSAH

EVROPSKÝ PARLAMENT KVESTOŘI ZÁPIS. ze schůze konané dne 5. 4. 2006 v 15:00 místnost S 3.4 - budova Louise Weiss (LOW) ŠTRASBURK OBSAH PE-6/QUAEST/PV/2006-5 EVROPSKÝ PARLAMENT P PV 5/2006 KVESTOŘI ZÁPIS ze schůze konané dne 5. 4. 2006 v 15:00 místnost S 3.4 - budova Louise Weiss (LOW) ŠTRASBURK OBSAH Strana 1. Přijetí návrhu pořadu jednání...error!

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.7.2014 C(2014) 4580 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných

Více

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Stáže v institucích EU Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení EK v Praze) placené stáže

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.6.2011 KOM(2011) 360 v konečném znění 2011/0157 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu a uzavření měnové dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 120 final 2012/0056 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se členské státy žádají, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Hongkongskou mezinárodní úmluvu

Více

ECB-PUBLIC. 1. Úvod. 2. ECB a její správní revizní komise

ECB-PUBLIC. 1. Úvod. 2. ECB a její správní revizní komise Výzva externím odborníkům k vyjádření zájmu o jmenování do funkce náhradníka člena správní revizní komise Evropské centrální banky (Frankfurt nad Mohanem, Německo) 1. Úvod Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT KVESTOŘI ZÁPIS. ze schůze konané ve středu dne 10. března 2010 v 15:00 Místnost S 3.4, budova LOW ŠTRASBURK OBSAH

EVROPSKÝ PARLAMENT KVESTOŘI ZÁPIS. ze schůze konané ve středu dne 10. března 2010 v 15:00 Místnost S 3.4, budova LOW ŠTRASBURK OBSAH PE-7/QUAEST/PV/2010-03 EVROPSKÝ PARLAMENT P PV 03/2010 KVESTOŘI ZÁPIS ze schůze konané ve středu dne 10. března 2010 v 15:00 Místnost S 3.4, budova LOW ŠTRASBURK OBSAH 1. Přijetí návrhu pořadu jednání...3

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Generální tajemník

EVROPSKÝ PARLAMENT. Generální tajemník EVROPSKÝ PARLAMENT Generální tajemník SDĚLENÍ ČLENŮM PŘEDSEDNICTVA Věc : Potřeba kanceláří a skladovacích prostor v Bruselu Budova 30/50 rue Wiertz pronájem dvou poschodí Podzemní skladovací prostory koupě

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2015 C(2015) 3755 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2.6.2015, kterým se pro operační program "Operační program Rybářství 2014-2020" schvaluje podpora z Evropského

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

Rada Evropské unie (Brusel) Soudní dvůr (Lucemburk) Účetní dvůr (Lucemburk) Evropský hospodářský a sociální výbor (Brusel) Výbor regionů (Brusel)

Rada Evropské unie (Brusel) Soudní dvůr (Lucemburk) Účetní dvůr (Lucemburk) Evropský hospodářský a sociální výbor (Brusel) Výbor regionů (Brusel) Jak se stát stážistou v Evropských institucích Tereza SANJUAN, M.A. Zastoupení Evropské komise v ČR Komunikační sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. FA/TR/EU/HR/cs 1. 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 tschechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20

ZÁVĚREČNÝ AKT. FA/TR/EU/HR/cs 1. 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 tschechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 tschechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 ZÁVĚREČNÝ AKT FA/TR/EU/HR/cs 1 2 von 20 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 tschechische

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o vydávání euromincí

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o vydávání euromincí EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2011 KOM(2011) 295 v konečném znění 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o vydávání euromincí 2011/0131 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení SMĚRNICE Č. 1/2014 ČLENSTVÍ A ČLENSKÉ SCHŮZE ve spolku Naděje pro kámoše z.s. 1. Obecná ustanovení Členství ve spolku Naděje pro kámoše z.s. je dobrovolné, nikdo nikoho nemůže k členství nutit. Členem

Více

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Čl. I PŮSOBNOST ŠKOLSKÉ RADY 1. Školská rada Základní školy Želechovice, příspěvková organizace ( dále jen rada)

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2014 C(2014) 4625 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 o podmínkách klasifikace bez zkoušení desek na bázi dřeva podle normy EN 13986

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne.03.2008 X Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k návrhům dvou směrnic Evropského parlamentu a Rady, kterými se zjednodušuje

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

GRANTOVÁ DOHODA č. NÁZEV PROJEKTU [ZKRATKA] (uveďte REŽIM FINANCOVÁNÍ)

GRANTOVÁ DOHODA č. NÁZEV PROJEKTU [ZKRATKA] (uveďte REŽIM FINANCOVÁNÍ) SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM GRANTOVÁ DOHODA č. NÁZEV PROJEKTU [ZKRATKA] (uveďte REŽIM FINANCOVÁNÍ) [Evropské společenství] [Evropské společenství pro atomovou energii] (dále jen Společenství ), zastoupené Komisí

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03)

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY ze dne 9. června 1997 o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na význam zlepšování účinnosti

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 24/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: PROHLÁŠENÍ NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh

Více

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Stáže v institucích EU Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení EK v Praze) placené stáže

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA 4.12.2013 Úřední věstník Evropské unie C 354/1 I (Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA DOPORUČENÍ RADY ze dne 26. listopadu 2013 o podpoře zdraví upevňující tělesné aktivity ve všech odvětvích

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.9.2005 KOM(2005) 460 v konečném znění 2005/0195 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY kterým se mění rozhodnutí 2000/24/ES za účelem doplnění Malediv na seznam zemí,

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 29. 7. 2014 2014/2040(BUD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 Reimer Böge (PE536.196v01-00) k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 všechny

Více

Realizace zákona o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Realizace zákona o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Povinné informace Realizace zákona o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Předmět úpravy Zveřejnění povinných informací je vydáno na základě pokynu

Více

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Jednací řád Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikáni a inovace (dále jen Jednací řád

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Zásady prováděcího nařízení Komise (EU) o společné bezpečnostní metodě (CSM) pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č.

Více

STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy

STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy I. Základní ustanovení 1. Rada rodičů při Mateřské škole, Praha 5 Barrandov, Kurandové

Více

Na program jednání je

Na program jednání je Zápis z jednání Školské rady Základní škola a Mateřská škola Kladno, Školská 322 V souladu se Zákonem č. 561 Sb./2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a zásadami školy

Více