KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Výroční zpráva Evropské komise Evropskému parlamentu o fungování systému evropských škol v roce 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Výroční zpráva Evropské komise Evropskému parlamentu o fungování systému evropských škol v roce 2007"

Transkript

1 CS CS CS

2 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2008) 378 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Výroční zpráva Evropské komise Evropskému parlamentu o fungování systému evropských škol v roce 2007 CS CS

3 SDĚLENÍ KOMISE Výroční zpráva Evropské komise Evropskému parlamentu o fungování systému evropských škol v roce ÚVOD Rok 2007 byl rokem intenzivních reformních činností ve prospěch budoucího účinnějšího a otevřenějšího systému evropských škol. Zároveň se ještě zřetelněji projevily nedostatky současného systému na praktické úrovni a některé členské státy nepřijatelným způsobem zanedbaly své povinnosti ve smyslu úmluvy podepsané všemi členskými státy v rámci mezivládní spolupráce, která je základem systému evropských škol. Úplně první diskuse na ministerské úrovni o reformě evropských škol, jež se konala koncem roku 2006, vedla v roce 2007 ke zřízení několika pracovních skupin, které se zabývaly stanovením realistických možností pro budoucí vývoj systému. Nutnost dalšího vývoje systému evropských škol uznávají všechny zúčastněné strany. Otevření systému širšímu spektru akreditovaných škol (školám typu II ), které bylo dohodnuto na ministerské úrovni, má být reakcí na výzvu týkající se nabídky evropského vzdělávání, před níž stojí země, v nichž mají sídlo agentury EU a jiná zařízení EU. Jakmile bude uskutečněn první pilotní projekt, mohla by konkrétnějších rysů nabýt další příležitost dohodnutá rovněž na ministerské úrovni umožnit zemím EU, v nichž nemají sídlo žádné agentury či zařízení EU, aby nabídly evropské učební osnovy širší veřejnosti (školám typu III ). Základní kámen pro faktické zřízení škol typů II a III byl položen v roce Z praktického každodenního hlediska byly problémy související s přeplněním několika evropských škol v roce 2007 nadále velmi znepokojující. Tyto problémy trápily nejen žáky v přeplněných školách, ale přinesly také omezení při zápisu žáků, která poškozovala a znepokojovala nové žáky a jejich rodiče. V Bruselu musela Komise požádat o provedení zvláštních evakuačních cvičení, aby posoudila bezpečnostní aspekty na určitých školách. To vše má velmi nepříznivý dopad: generální tajemník evropských škol odhaduje, že jen v Bruselu se z důvodu omezení při výběru školy vyvolaných přeplněním více než 400 žáků rozhodlo pro alternativní řešení. Nehledě na to belgická vláda v září 2007 oznámila, že se otevření čtvrté stálé evropské školy v Bruselu zpozdí nejméně o rok, což odporuje jejím povinnostem a dřívějším závazkům učiněným v souvislosti s přeplněnými školami. Také některé další členské státy neplní zcela své závazky podle úmluvy. Například v roce 2007 vyvstalo opět několik otázek, týkajících se nejen nedostatku vyslaných učitelů, především ze Spojeného království a Irska, avšak také obecně dramatického snížení celkového počtu vyslaných učitelů. Nedostatek pověřených učitelů zvyšuje finanční zátěž příspěvku EU, kterou tak nepřímo nesou všechny členské státy. CS 2 CS

4 2. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE Přehled celkové situace v evropských školách 2.2. Brusel Systém evropských škol se i během roku 2007 rozšiřoval. V sedmi zemích je nyní 14 škol o celkovém počtu více než žáků. Následuje krátký popis situace v různých lokalitách 1. Situace v Bruselu byla i nadále kritická a školy Brusel I (Uccle) a II (Woluwe) se pohybovaly blízko hranice maximální kapacity či nad ní. Škola Brusel III (Ixelles) zaznamenala lehké snížení zátěže, avšak počet žáků nadále značně převyšoval její nominální kapacitu 2. V září 2007 byla v dočasných prostorách v Berkendaelu otevřena škola Brusel IV. Na základě restriktivní politiky zápisu dětí uplatňované v Bruselu pro školní rok 2007/2008 byly všechny zápisy (vyjma sourozenců žáků, kteří již byli zapsáni ve školách Brusel I, II a III) do jazykových sekcí a ročníků otvíraných v Berkendaelu převedeny do této školy. To se týkalo anglické, francouzské, německé, italské a nizozemské sekce od mateřské školy do třetí třídy základní školy. Toto politováníhodné omezení, jež způsobilo nepříjemnosti řadě rodičů, kteří si nemohli svobodně vybrat jimi upřednostňovanou školu, nicméně vedlo ke stabilizaci situace, i když snížení nebylo výrazné. Podle generální tajemníka evropských škol se více než 200 rodičů, kterým bylo nabídnuto místo v Berkendaelu, rozhodlo své děti do této školy nezapsat. Odhaduje se, že počet žáků, kteří v důsledku restriktivní politiky zápisů v posledních dvou letech opustili systém, dosahuje 400. Více než 50 stížností, které podalo Radě pro stížnosti více než 100 rodin, dokazuje všeobecnou frustraci mnoha rodičů. Navzdory poměrně omezenému počtu dětí (160 namísto očekávaných 550) probíhalo otevření školy v Berkendaelu v konstruktivní a pozitivní atmosféře. Ohlasy rodičů zapsaných dětí jsou velmi příznivé a Komise je přesvědčena, že škola v Berkendaelu se bude úspěšně rozvíjet ve prospěch zapsaných žáků. Komise si přesto uvědomuje potíže, které mnozí rodiče pociťují v souvislosti s umístěním, a to, jak někteří z nich hodnotí příliš velkou zeměpisnou vzdálenost náhradní školy v Berkendaelu a plány následně přeložit zapsané žáky do Laekenu. Oznámení belgických orgánů v září 2007, že otevření školy v Laekenu bude z rozpočtových důvodů nejméně o rok zpožděno, způsobilo další komplikace. Mělo skutečně velmi negativní dopad na možnosti plánování na následující roky a posílilo nejistoty a obavy. Nejvyšší rada vyjádřila své hluboké zklamání v souvislosti s postupem belgické vlády, který je v protikladu s formálními závazky, jež dříve na nejvyšší úrovni učinil tehdejší předseda vlády Verhofstadt. Nejvyšší rada dále upozornila na to, že do září 2009 musí být k dispozici dostatečná infrastruktura, aby bylo možné přijmout očekávaný počet žáků. 1 2 Podrobné statistiky o počtu žáků a jazykových sekcích viz Výroční zpráva generálního tajemníka: 2912-D-2006-en-2 Nominální kapacitou se rozumí kapacita, pro kterou byla škola postavena. Maximální kapacita zahrnuje dodatečná opatření jako např. prefabrikované budovy v prostorách školy (bez rozšíření společných zařízení, jako jsou hřiště, jídelny atd.). CS 3 CS

5 Komise je velmi znepokojena celkovou situací v Bruselu na různých úrovních. Zejména vyjadřuje politování, že v důsledku trvalé nejistoty ohledně dostupnosti veškeré potřebné infrastruktury v současné době neexistuje dlouhodobá vize týkající se možností zápisu. Dále zdůrazňuje, že z důvodu nadměrného počtu žáků vznesla stejný požadavek na provedení bezpečnostního a požárního cvičení ve školách Brusel I, II a III, aby byly prověřeny evakuační kapacity a přístup vozidel záchranné služby během dopravní špičky. Práce ústřední přijímací komise v Bruselu Ústřední přijímací komise se sešla více než patnáctkrát a v souladu s mandátem, který jí byl udělen Nejvyšší radou, se jí podařilo v Bruselu dosáhnout více než zápisů na školní rok 2007/ Generální tajemník informoval Nejvyšší radu v říjnu 2007 o výsledcích a dospěl k závěru, že ústřední přijímací komise svůj mandát splnila. Na zasedání Nejvyšší rady v říjnu 2007 Komise požádala, aby bylo členství v ústřední přijímací komisi rozšířeno na zástupce zájmové skupiny rodičů, jejichž děti ještě nejsou zapsány v evropských školách. Nejvyšší rada však Komisi v této žádosti nepodpořila 4 a vyslovila se proti tomuto návrhu. Komise však získala souhlas, že jeden zástupce rodičů budoucích žáků se může zasedání účastnit, pokud se bude projednávat politika zápisů pro rok 2008/2009. Nadále přetrvávají stížnosti týkající se systému právní nápravy podle pravidel evropských škol, podle kterého rodičům není dovoleno podávat odvolání proti zamítavému rozhodnutí ohledně zápisu jejich dětí, pokud tato rozhodnutí byla potvrzena Radou evropských škol pro stížnosti Lucemburk V Lucemburku se obě školy nadále nacházejí na Kirchbergu. Pedagogickou vesničku Lucemburk II navštěvují jen žáci mateřské školy a základní školy v osmi dosud zřízených jazykových sekcích, zatímco všichni středoškoláci jsou umístěni ve škole Lucemburk I. Pokračují přípravy na otevření školy Lucemburk II s trvalým sídlem v obcích Bertrange/Mamer, které je plánováno na rok Datum otevření stálé školy je skutečně zásadní, neboť přeplnění již nyní představuje problém. V důsledku toho je restriktivní politika zápisů dětí, jejichž rodiče nejsou zaměstnanci EU, nevyhnutelná a během roku nebyly podepsány žádné nové smlouvy s podniky či organizacemi. Dne 18. prosince 2007 přijaly lucemburské orgány zákon, kterým se schvaluje výstavba druhé evropské školy, nezbytná dopravní infrastruktura a odpovídající rozpočet. 3 4 Bližší informace o politice zápisu pro rok 2007/2008 viz 512-D-2006-en-7 na internetové adrese Nejvyšší rada se skládá ze zástupců 27 členských států, kteří mají právo hlasovat, z člena Komise a pro některé otázky ze zástupce jmenovaného sdružením rodičů a zástupce učitelů jmenovaného výborem zaměstnanců. Zástupce Evropského patentového úřadu v Mnichově je přítomen a hlasuje tehdy, pokud se otázky týkají Mnichova. CS 4 CS

6 Sdružení rodičů upřednostňují rozdělení žáků mezi školy Lucemburk I a II spíše podle věku než podle jazykových sekcí. Rozhodnutí Nejvyšší rady přijaté v říjnu 2003 však nadále platí a lucemburské orgány nejsou schopny v tomto pozdním stádiu změnit značně pokročilé architektonické plány. Další školy Alicante Škola v Alicante, která nyní existuje sedm let, zaznamenala zvýšení počtu dětí zaměstnanců EU, jejichž podíl nyní činí téměř 40 %. Škola, ve které druhým rokem proběhly maturity tentokrát s úspěšností 100 %, ukončila počáteční fázi své činnosti. Bergen Škola v Bergenu zaznamenala snížení počtu na nynějších cca 550 žáků. Škola tak stojí před úkolem účinně organizovat malé skupiny a velikost tříd. Navíc musí zvládnout úkol postupně uzavřít německou a italskou jazykovou sekci. Nehledě na to je škola v rámci reformních činností zastoupena v pilotní skupině pro vypracovávání smluv o závazku. Culham V dubnu 2007 Nejvyšší rada rozhodla, že bude evropská škola v Culhamu v průběhu sedmiletého období počínaje rokem 2010 postupně uzavřena. Důvodem je budoucí přeložení společného podniku JET do francouzského Cadarache v roce Spojené království nyní prověřuje různé možnosti, jak školu provozovat i v budoucnu a přizpůsobit její osnovy tak, aby mohla být evropská maturita (budoucí typ III) skládána v rámci britského vnitrostátního systému. Komise v zájmu žáků a zaměstnanců tuto iniciativu intenzivně podporuje. Frankfurt Počet žáků ve škole ve Frankfurtu dále narůstal, takže nyní existují již vážné problémy týkající se rozšíření školy. Vzhledem k přestěhování Evropské centrální banky v rámci Frankfurtu je nezbytné využít tohoto impulsu a poskytnout přiměřenější prostory pro tuto rostoucí školu. Německé orgány se ovšem během roku 2007 k budoucímu vývoji jednoznačně nevyjádřily. Tato otázka musí mít v roce 2008 hlavní prioritu. Karlsruhe V roce 2007 se počet žáků po několika letech poklesu stabilizoval. Důvodem jsou především mezinárodní společnosti, které mají v této oblasti sídla (děti zaměstnanců EU představují přibližně 15 %). Škola získává trvalou a vítanou finanční podporu od orgánů města Karlsruhe a spolkové země Bádensko-Württembersko. Kromě toho město přispělo 50 % z celkové částky na stavbu nové jídelny, zbylých 50 % bylo vybráno od sponzorů. Stavební práce byly zahájeny koncem roku V současné době probíhá postupné uzavírání italské a nizozemské jazykové sekce. CS 5 CS

7 Mol Škola v Mol požádala o zřízení anglické jazykové sekce. Nejvyšší rada tento návrh schválila počátkem roku Škola vypracuje zprávu o vývoji v ostatních jazykových sekcích, neboť některé sekce se zřejmě příliš přiblížily k hranici uzavření. Škola bude rovněž informovat o tom, jak se vyvíjí podíl dětí, jejichž rodiče jsou zaměstnanci EU (nyní ca. 20 %). Mnichov Počet žáků v Mnichově nadále roste a infrastruktura zůstává vážným problémem. Po zřízení nového oddělení mateřské školy byla stará školka zbourána, aby na jejím místě vznikla nová jídelna, vstupní hala a další prostory laboratoří a kanceláří. Bylo požádáno o další prostory v podobě třípatrových kontejnerových staveb, aby se získaly další provizorní místnosti. Varese Hlavním problémem školy ve Varese byly i nadále nedostačující prostory. Generální tajemník evropských škol a místopředseda Komise Kallas naléhali na italské orgány, aby škole poskytly na rok 2006 dodatečný rozpočet. Bohužel se tak v roce 2007 nestalo, ačkoliv příslušnou petici podepsalo rodičů. Namísto toho byl snížen obvyklý příspěvek na údržbu. Na organizační úrovni se nadále projednávala otázka, zda oddělit správu jídelny od organizace školy samotné. Řešení nakonec našli rodiče ke konci roku, tím že vytvořili družstvo, které bude několik let získávat finanční podporu. Nejvyšší rada toto řešení přijala písemným postupem počátkem roku Povinnosti hostitelských zemí Jak bylo uvedeno ve výroční zprávě za rok 2006, Komise má především obavy z toho, že některé členské státy neplní určité povinnosti vyplývající z Úmluvy o evropských školách 5. V bodě 2.2 zmiňované oznámení belgických orgánů ze září 2007, že se zřízení stálé čtvrté evropské školy v Laekenu zpozdí nejméně o jeden rok, a další nejasnosti ohledně budoucnosti jsou názornými příklady neplnění povinností 6. Situaci současného přeplnění škol a další nejistotu jednoznačně nelze akceptovat. Dalším příkladem je případ Varese a nedostatek prostor. Ačkoliv škola bojuje s nepřijatelnými omezeními a podmínkami, italské orgány dosud neprojevily ochotu řešit situaci během roku 2007, a to navzdory formálním kontaktům ze strany generálního tajemníka evropských škol a místopředsedy Kallase. 5 6 Úř. věst. L 212, , s Dopis místopředsedy vlády a ministra financí pana Reynderse panu Ryenovi, generálnímu tajemníkovi evropských škol, ze dne 10. září CS 6 CS

8 V obecnější rovině se problém nevysílání učitelů z určitých členských států v roce 2007 prohloubil. Aby byla zaplněna volná místa vzniklá tím, že členské státy nevyslaly učitele, dochází k náboru učitelů v místě. Finančním důsledkem je, že náklady na tyto učitele jsou převáděny z rozpočtu členského státu na část rozpočtu financovaného EU (který je samozřejmě tvořen z příspěvků všech členských států, včetně těch, které své povinnosti již plní). Alarmujícím příkladem bylo Spojené království, když dopisem v říjnu 2007 oznámilo, že jednostranně rozhodlo snížit počet učitelů vysílaných do evropských škol na míst ročně, což zdaleka nepokrývá současnou potřebu. Další příklad nedostatečného plnění povinností se ukázal v okamžiku, kdy Komise rozhodla zahájit formální soudní řízení proti Belgii z důvodu několika neuhrazených pohledávek týkajících se nákladů na nábytek a zařízení ve dvou bruselských školách, některé pohledávky jsou přitom starší než deset let. Tyto náklady byly zatím financovány z příspěvku Komise. Po několikaletém dialogu s Komisí a sekretariátem evropských škol ohledně této otázky, během něhož Belgie neustále tvrdila, že se snaží nalézt vhodné řešení, belgický ministr financí v říjnu 2006 formálně odmítl závazek tyto náklady uhradit. Jelikož tento postoj odporuje základním pravidlům Smlouvy o ES, zaslala Komise v říjnu 2007 belgickým orgánům úřední oznámení s dvouměsíční lhůtou na odpověď. Belgické orgány požádaly o delší lhůtu a koncem února 2008 zaslaly zápornou odpověď. V současné době se zvažují další opatření. 3. ROZPOČET A FINANCOVÁNÍ 3.1. Rozpočet na rok 2007 Rozpočet, který rozpočtový orgán EU původně přidělil evropským školám v roce 2007, činil 129,66 mil. EUR. Celkový rozpočet činil 242 milionů EUR. Tato částka se skládala z následujících příspěvků: 55 % z rozpočtu EU; 22,7 % od členských států; 6,4 % z rozpočtu EPO 7, zbývající částka ze školného placeného společnostmi, které uzavřely se školami smlouvu, a dětmi, jejichž rodiče nejsou zaměstnanci EU, a z jiných zdrojů. Evropské školy nárokovaly a obdržely 98,24 % z celkové částky, která pro ně byla na rok 2007 vyčleněna (127,38 mil. EUR), a uzavřely svůj roční rozpočet s přebytkem přibližně 7,6 milionu EUR. 7 Evropský patentový úřad. CS 7 CS

9 Za poslední tři roky se část rozpočtu věnovaná dětem se speciálními potřebami zvýšila o 36 %. Komise několikrát zdůraznila, že by výroční zpráva na toto téma měla obsahovat kvalitativněji zaměřenou analýzu situace, která by poskytla konkrétní podněty pro přípravu dalších zlepšení. Navzdory veškerému úsilí není vždy možné přijmout žáky se závažnými poruchami učení Finanční nařízení Nové finanční nařízení vstoupilo v platnost dnem 1. ledna Jedná se o významný krok vpřed, pokud jde o správu, odpovědnost a vyšší účinnost a transparentnost systému vnitřní kontroly. V dubnu 2007 Nejvyšší rada schválila zřízení funkce vnitřního auditu v úřadu generálního tajemníka, která byla spuštěna v červenci. V prosinci byla administrativnímu a finančnímu výboru předložena zpráva o pracovním plánu auditu na další tři roky. 4. SPRÁVA A REFORMA 4.1. Pokračování ministerských schůzek příprava reformy V roce 2007 Komise soustavně usilovala o dosažení pokroku při reformním procesu. Během roku vyvíjelo činnost několik pracovních skupin a řídící výbor 8 aktivně motivoval členské státy k tomu, aby pokračovaly v procesu reformy a reflexe Pracovní skupina zaměřená na sdílení nákladů Pracovní skupina zaměřená na sdílení nákladů předložila v roce 2007 předběžnou zprávu. Tato zpráva se věnuje složité otázce, jak mají být přerozděleny náklady mezi členské státy, aby byl systém celkově spravedlivější. Pracovní skupina dosud stanovila, že spravedlivým příspěvkem členského státu je příspěvek závisející na počtu dětí, které pocházejí z dané země a navštěvují evropskou školu. Tato otázka je naléhavá, neboť Spojené království v současné době omezuje počet učitelů vysílaných do evropských škol, dokud ohledně této konkrétní otázky nebude znám výsledek reformy, jež sníží jeho finanční zátěž. Nedostatek učitelů vyslaných ze Spojeného království způsobuje mnoha školám značné praktické problémy. Ohledně předběžné zprávy předložené pracovní skupinou zastávala Nejvyšší rada názor, že je potřeba dále rozvíjet dostupné praktické možnosti a vypracovat analýzu dopadů. Pro tento citlivý prvek reformy bude mít zásadní význam politická podpora budoucího řešení v roce 2008 na vysoké úrovni. V této souvislosti Komise pracuje na metodě určování výše příspěvku z rozpočtu EU na děti zaměstnanců EU v budoucích akreditovaných školách. 8 Sestávající z bývalého, současného a budoucího předsednictví evropských škol, z Komise a generálního tajemníka. CS 8 CS

10 Pracovní skupina zaměřená na akreditace Pracovní skupina zaměřená na akreditace dospěla k závěru, že stávající proces akreditace je dostačující k tomu, aby pokryl poptávku po akreditovaných školách v blízkosti útvaru Komise, agentury EU nebo jiného subjektu (školy typu II) a potřeby vnitrostátních škol, které o akreditaci usilují, aniž by se v blízkosti nacházela agentura EU nebo jiný subjekt (školy typu III). Pracovní skupina rovněž stanovila předběžné řešení skládání evropské maturity v akreditovaných školách, než bude znám výsledek externí studie, která se týká hodnocení evropské maturity a která má být provedena v roce Kromě toho skupina vymezila úkoly pilotního projektu pro školy typu III. Cílem tohoto pilotního projektu bude posouzení schopnosti systému přijímat školy typu III. Zájem projevilo sedm členských států, a pokud tak Nejvyšší rada rozhodne, budou požádány o předložení oznámení o záměru. Platná dohoda o akreditaci a spolupráci bude změněna, aby umožnila provádět kontroly kvality každé dva roky (namísto každý rok), a dále bude zahrnovat trojí postup kontroly sestávající ze sebehodnocení, vnitrostátního hodnotícího programu a inspekcí souvisejících s procesem akreditace. Veškeré náklady pilotního projektu ponesou členské státy. Nejvyšší rada potvrdila závěry pracovní skupiny, které obsahují i dočasné řešení pro žáky v akreditované škole v Parmě. Škola nyní požádala o udělení akreditace pro 6. ročník střední školy zpětně od září Aby byla ukončena právní diskuse o školách typu III, pracovní skupina navrhla Nejvyšší radě, že by měl být proveden technický přezkum dohody o evropském bakalaureátu z roku Tento návrh byl schválen Pracovní skupina zaměřená na smlouvy o závazku Pracovní skupina zaměřená na smlouvy o závazku zahájila v roce 2007 pilotní projekt na třech evropských školách: v Bergenu, Mnichově a Bruselu I (Uccle). V říjnu 2007 byly tyto tři pilotní školy vyzvány, aby zvážily, co by pro ně v praxi znamenalo uzavření smlouvy o závazku. Pracovní skupina pokračuje v diskusi o stanovení obsahu smlouvy o závazku, stupni autonomie škol a úloze centrálního řízení. Skupina dospěla k závěru, že by ve smlouvě o závazku měl být zohledněn rozpočet a výroční zpráva školy. Ačkoliv nebyly všechny aspekty uzavřeny, je zřejmé, že je nutné provést ve školách strukturální změny. Proto se nyní posuzuje stávající složení a úkoly současných a nových školních rad a výborů. Úloha centrálního řízení a pedagogická a finanční autonomie škol se nyní nacházejí ve fázi vyjasňování. Jakmile bude pojem a stupeň autonomie jasně definován, bude možné vypracovat metody a kritéria podávání zpráv a hodnocení. CS 9 CS

11 4.2. Akreditační činnosti Škole v Heraklionu byl během roku potvrzen kladný výsledek auditu a brzy bude podepsána dohoda o akreditaci pro mateřskou a základní školu. Z důvodu otevření Evropské agentury pro chemické látky v Helsinkách v červnu 2007 zahájilo Finsko řízení ohledně akreditace školy a provedlo nezbytné změny ve svém vnitrostátním právu. Také Francie zahájila řízení ohledně akreditace školy ve Štrasburku. Nejvyšší rada oba tyto projekty uvítala. Díky pokroku, kterého dosáhla pracovní skupina pro akreditace, a jeho následnému schválení Nejvyšší radou bylo možné, aby akreditovaná škola v Parmě požádala o akreditaci pro 6. ročník střední školy Komunikace, dialog a informace Komise nadále zdůrazňuje význam informačních a komunikačních aspektů při současném zapojení rodičů a zaměstnanců. Zaměstnancům byl určeno přinejmenším sedm zpráv, aby byli informováni o aktuálním vývoji. Na příslušné domovské stránce a internetové stránce místopředsedy Kallase jsou k dispozici pravidelné informace. Komise rovněž velmi usilovala o setkání se sdruženími rodičů a zástupci zaměstnanců, aby se projednaly stávající problémy před zasedáními Nejvyšší rady. Komise odpověděla na několik oficiálních dotazů, které jí ohledně škol položil Evropský parlament. Sešla se s mnoha jednotlivými rodiči a z celou řadou z nich si dopisovala o praktických záležitostech. Kromě toho se Komise zúčastnila informačních schůzek s asociací Interparents, novými zaměstnanci Komise, rodiči budoucích žáků atd. V interním týdeníku Komise Commission en Direct bylo zveřejněno několik článků s praktickými informacemi. Předseda Barroso projednával otázku evropských škol s mnoha partnery a zejména s příslušnými belgickými orgány. Žádost předložená před rokem belgickým orgánům, aby se zúčastnily otevřeného setkání se zaměstnanci čtvrté školy v Bruselu a vysvětlily jim svou politiku, zůstala bez odezvy, avšak tato záležitost vedla ke vzniku pracovní skupiny EU Belgie Činnost předsednictví evropských škol v roce 2007 Portugalsko a Finsko Portugalské předsednictví evropských škol předalo v srpnu 2007 předsednictví Finsku. Školní rok pod portugalským předsednictvím byl obdobím přijímaní rozhodnutí, které bylo utvářeno dohodou o politickém vedení na ministerském zasedání v listopadu 2006 s cílem zlepšit správu a následným přijetím akčního plánu Nejvyšší radou v lednu Finské předsednictví bylo zodpovědné za vedení následné náročné fáze reformního procesu, což znamenalo vypracování praktických opatření pro uskutečnění reformy. V prosinci 2007 se sešli místopředseda Kallas a finská ministryně školství Sari Sarkomaa a vedli velmi plodnou diskusi o dalším postupu reformního procesu. Shodli se, že politické podněty na vysoké úrovni jsou důležité pro upevnění dosud dosaženého pokroku. CS 10 CS

12 5. BUDOUCNOST SYSTÉMU SCHŮZKA MINISTRŮ Od poloviny roku 2008 převezme další předsednictví evropských škol Švédsko. Rok 2008/09 bude rozhodující pro praktické provádění reformy. Události roku 2007 ukázaly, že současný stav už nadále není udržitelný a že stávající systém má mnoho nedostatků týkajících se správy a účinnosti, které je třeba odstranit. Všechny současné obtíže popsané v této zprávě, zejména přeplnění škol, nedostatečná politická vůle některých členských států a rozšíření systému, znamenaly pro mezivládní spolupráci v roce 2007 těžkou zkoušku. Nejvyšší rada projednala otázky reformy na svém mimořádném zasedání v březnu 2008 s cílem předložit výsledky na ministerské úrovni v červnu Komise tuto reformu, která je nezbytná pro další existenci systému, naléhavě prosazovala. Otázka správy zůstává zásadním prvkem reformy, aby se zvýšila celková účinnost systému. Z pohledu Komise je nutné, aby se reforma podařila, a to rychle. Vyžaduje politickou podporu na nejvyšší úrovni, aby systém evropských škol zůstal životaschopný. CS 11 CS

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 7. března 2007 Předmět:

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Systém evropských škol v roce 2012

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Systém evropských škol v roce 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.10.2013 COM(2013) 714 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Systém evropských škol v roce 2012 CS CS OBSAH 1. Úvod... 4 2. Situace ve školách... 4 2.1. Alicante...

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o fungování systému evropských škol v roce 2008

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o fungování systému evropských škol v roce 2008 CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 29.10.2009 KOM(2009)598 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU o fungování systému evropských škol v roce 2008 CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2014 COM(2014) 338 final 2014/0172 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout na 25. zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 3. 2. 2011 2010/2185(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2009 (C7-0245/2010

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 2013/0297(COD) 5.9.2016 ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady,

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Systém Evropských škol v roce 2011

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Systém Evropských škol v roce 2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.1.2013 COM(2012) 797 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Systém Evropských škol v roce 2011 CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Situace ve školách... 4 2.1. Alicante...

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT 4.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 229/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT Jednací řád Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.4.2015 COM(2015) 152 final 2015/0077 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout ohledně přijetí rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 456 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 456 final. Rada Evropské unie Brusel 12. července 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0213 (NLE) 11120/16 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 12. července 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 456 final

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) 13375/14 PROCIV 77 JAI 688 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: 13013/14 Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

(96. týden) N 118 / 10

(96. týden) N 118 / 10 N 118 / 10 10. funkční období N 118 / 10 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 (96. týden) 2016 Rada Evropské

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky 303 10. funkční období 303 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě 2016 Návrh U S N E S

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2013 COM(2013) 309 final 2013/0161 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji Evropské unie v Radě pro TRIPS Světové obchodní organizace k žádosti o prodloužení přechodného

Více

ČLÁNEK 29 Pracovní skupina pro ochranu údajů

ČLÁNEK 29 Pracovní skupina pro ochranu údajů ČLÁNEK 29 Pracovní skupina pro ochranu údajů 1112/05/CS WP 103 Stanovisko č. 1/2005 o úrovni ochrany zajišťované v Kanadě v souvislosti s předáváním záznamů o knihování cestujících a předběžných informací

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0314 (NLE) 15405/15 ASIM 176 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 16. prosince 2015 Příjemce: Č. dok. Komise:

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 18.12.2014

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 18.12.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2014 C(2014) 10207 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18.12.2014 kterým se mění rozhodnutí K(2007) 6793, kterým se přijímá operační program Životní prostředí pro pomoc Společenství

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se uplatňování právních předpisů

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU V článku 305 Smlouvy

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod záštitou Evropské investiční banky

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod záštitou Evropské investiční banky RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. září 2008 (OR. en) 11425/08 ACP 115 FIN 263 PTOM 22 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.6.2016 COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o vzájemném přístupu plavidel plujících pod

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.3.2016 COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v rámci Smíšeného výboru zřízeného Úmluvou o společném

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT KVESTOŘI ZÁPIS. ze schůze konané dne 13. prosince 2006 v 15:00 místnost S 3.4 budova Louise Weiss (LOW) ŠTRASBURK OBSAH

EVROPSKÝ PARLAMENT KVESTOŘI ZÁPIS. ze schůze konané dne 13. prosince 2006 v 15:00 místnost S 3.4 budova Louise Weiss (LOW) ŠTRASBURK OBSAH PV QUAEST.13.12.2006 PE-6/QUAEST/PV/2006-15 EVROPSKÝ PARLAMENT P PV 15/2006 KVESTOŘI ZÁPIS ze schůze konané dne 13. prosince 2006 v 15:00 místnost S 3.4 budova Louise Weiss (LOW) ŠTRASBURK OBSAH Strana

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 Workshop k přípravě projektových žádostí 12.2.2009 Praha Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««Rozpočtový výbor 2009 SDĚLENÍ ČLENŮM Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005 V příloze naleznete návrh na převod položek C11 rozpočtový rok 2005. GENERÁLNÍ

Více

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ V Bruselu dne 10. ledna 2011 127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) předkládá generální tajemník K ROZHODNUTÍ

Více

11254/14 in/zc/kno 1 DGG 2B

11254/14 in/zc/kno 1 DGG 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 24. června 2014 (OR. en) 11254/14 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro strukturální opatření Příjemce: Předmět: Výbor stálých zástupců (část I)/Rada FIN 435 FSTR

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.12. COM() 597 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o údajích týkajících se rozpočtových dopadů každoroční aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 25.11.2014 C(2014) 9048 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25.11.2014 o zveřejňování informací o jednáních mezi generálními řediteli Komise a organizacemi či osobami samostatně

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2008

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2008 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Rozpočtový výbor 2009 22. 4. 2008 SDĚLENÍ ČLENŮM Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2008 V příloze naleznete návrh na převod prostředků C 9 rozpočtový rok 2008. CM\720712.doc

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.10.2016 COM(2016) 684 final 2016/0341 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise

Více

JEDNACÍ ŘÁDY JEDNACÍ ŘÁD RADY DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

JEDNACÍ ŘÁDY JEDNACÍ ŘÁD RADY DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 82/56 2.6.204 JEDNACÍ ŘÁDY JEDNACÍ ŘÁD RADY DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY RADA DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 024/203 ze dne 5. října 203, kterým se Evropské

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 20. května 1999

ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 20. května 1999 DOKUMENTY K SCHENGENU ROZHODNUTÍ RADY ze dne 20. května 1999 o definici schengenského acquis za účelem určení právního základu všech ustanovení nebo rozhodnutí, jež tvoří acquis, v souladu s příslušnými

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2226(INI)

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2226(INI) Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 2016/2226(INI) 20.9.2016 NÁVRH ZPRÁVY obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2008 KOM(2008) 486 v konečném znění ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout, pokud jde o změny příloh k Evropské dohodě o mezinárodní

Více

6074/17 dhr/mv/mb 1 DG A SSCIS

6074/17 dhr/mv/mb 1 DG A SSCIS Rada Evropské unie Brusel 8. února 2017 (OR. en) 6074/17 C 42 POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Příjemce: Výbor stálých zástupců Rada Č. předchozího dokumentu: 12940/15, 12940/1/15, 10746/16, 12913/16 Předmět:

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2007

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2007 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Rozpočtový výbor 2009 6. 12. 2007 SDĚLENÍ ČLENŮM Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2007 V příloze naleznete návrh na převod prostředků C 25 - rozpočtový rok 2007

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.5.2012 COM(2012) 211 final 2012/0106 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie ve Výboru pro potravinovou pomoc, pokud jde o prodloužení

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.9.2014 COM(2014) 539 final 2014/0249 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má zaujmout Evropská unie ve Výboru pro vládní zakázky, pokud jde o zpětvzetí námitek Unie

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne o zveřejňování informací o jednáních mezi členy Komise a organizacemi či osobami samostatně výdělečně činnými

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne o zveřejňování informací o jednáních mezi členy Komise a organizacemi či osobami samostatně výdělečně činnými EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 25.11.2014 C(2014) 9051 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25.11.2014 o zveřejňování informací o jednáních mezi členy Komise a organizacemi či osobami samostatně výdělečně

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. února 2010 (10.02) (OR. fr) 6288/10 Interinstitucionální spis: 2010/0010 (NLE) HR 7 CORDROGUE 24 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. února 2010 (10.02) (OR. fr) 6288/10 Interinstitucionální spis: 2010/0010 (NLE) HR 7 CORDROGUE 24 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. února 2010 (10.02) (OR. fr) 6288/10 Interinstitucionální spis: 2010/0010 (NLE) HR 7 CORDROGUE 24 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 3. února 2010 Předmět: Návrh rozhodnutí

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce Platnost

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 2. srpna 2013 Č. dok. Komise: COM(2013)

Více

PUBLIC LIMITE CS RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 28. listopadu 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2012/0207 (NLE) LIMITE

PUBLIC LIMITE CS RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 28. listopadu 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2012/0207 (NLE) LIMITE Conseil UE RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 28. listopadu 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040 POZNÁMKA K BODU

Více

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 19.9.2016 JOIN(2016) 41 final 2016/0289 (NLE) Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovisku Unie v Radě

Více

PŘÍLOHY. Návrhu ROZHODNUTÍ RADY

PŘÍLOHY. Návrhu ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 PŘÍLOHY Návrhu ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v rámci Smíšeného výboru Evropské unie a Švýcarska pro GNSS,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění rozhodnutí č. 445/2014/EU o zavedení akce Unie ve prospěch Evropských

Více

13538/14 mhr/zc/kno 1 DG D 2B

13538/14 mhr/zc/kno 1 DG D 2B Rada Evropské unie Brusel 30. září 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2013/0407 (COD) 13538/14 DROIPEN 112 COPEN 230 CODEC 1868 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Výbor stálých zástupců

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.3.2012 COM(2012) 144 final 2012/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Kanadou o celní spolupráci v záležitostech týkajících se bezpečnosti

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. července 2011 (OR. en) 13263/11 CONSOM 133

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. července 2011 (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. července 2011 (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 25. července 2011 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok. Komise:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad (dále

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Ujednání mezi Evropskou unií a Norským královstvím

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.12.2015 COM(2015) 631 final 2015/0285 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Andorrským knížectvím, kterou

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/53/EU, kterým se Belgickému království povoluje zavést

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Správním výboru Úmluvy TIR k návrhu na změny Celní

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2014 COM(2014) 373 final 2014/0189 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. března 2014 (OR. en) 7579/14 DENLEG 64 AGRI 193 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 10. března 2014 Příjemce: Č. dok. Komise: D031056/03 Předmět:

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Malty na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Malty na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 338 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Malty na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Malty z roku 2016 CS CS

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I P7_TA-PROV(2013)0221 Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.11.2015 COM(2015) 563 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o úsilí členských států během roku 2013 k dosažení udržitelné rovnováhy mezi rybolovnou kapacitou

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC)

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.11.2016 COM(2016) 712 final 2016/0349 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC) CS CS 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU DŮVODOVÁ

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)331 v konečném znění 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud

Více

Předsednictví České republiky. leden - červen 2009

Předsednictví České republiky. leden - červen 2009 Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie leden - červen 2009 Rada Evropské unie (Rada ministrů) mezivládní exekutivní a legislativní orgán Evropské unie zastoupení vlád členských zemí na úrovni

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT KVESTOŘI ZÁPIS. ze schůze konané dne 5. 4. 2006 v 15:00 místnost S 3.4 - budova Louise Weiss (LOW) ŠTRASBURK OBSAH

EVROPSKÝ PARLAMENT KVESTOŘI ZÁPIS. ze schůze konané dne 5. 4. 2006 v 15:00 místnost S 3.4 - budova Louise Weiss (LOW) ŠTRASBURK OBSAH PE-6/QUAEST/PV/2006-5 EVROPSKÝ PARLAMENT P PV 5/2006 KVESTOŘI ZÁPIS ze schůze konané dne 5. 4. 2006 v 15:00 místnost S 3.4 - budova Louise Weiss (LOW) ŠTRASBURK OBSAH Strana 1. Přijetí návrhu pořadu jednání...error!

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT KVESTOŘI ZÁPIS. z řádné schůze konané v úterý 12. června 2012 v 16:00 Místnost S 3.4 budova LOW Štrasburk OBSAH

EVROPSKÝ PARLAMENT KVESTOŘI ZÁPIS. z řádné schůze konané v úterý 12. června 2012 v 16:00 Místnost S 3.4 budova LOW Štrasburk OBSAH PE-7/QUAEST/PV/2012-06 EVROPSKÝ PARLAMENT PV 06/2012 KVESTOŘI ZÁPIS z řádné schůze konané v úterý 12. června 2012 v 16:00 Místnost S 3.4 budova LOW Štrasburk OBSAH 1. Přijetí návrhu pořadu jednání...3

Více

Stanovisko č. 7/2014. (podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce a čl. 322 odst. 2 Smlouvy o fungování EU)

Stanovisko č. 7/2014. (podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce a čl. 322 odst. 2 Smlouvy o fungování EU) Stanovisko č. 7/2014 (podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce a čl. 322 odst. 2 Smlouvy o fungování EU) k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí

Více