Agilní metodiky vývoje software

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Agilní metodiky vývoje software"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA INFORMATIKY ^TIS m p Agilní metodiky vývoje software DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tomáš Kotrla Brno, Podzim 2005

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Vedoucí práce: Mgr. Barbora Zimmerová 11

3 Poděkování Rád bych poděkoval Ing. Václavu Kadlecovi za představení zajímavého odvětví agilních metodik, Mgr. Barboře Zimmerové za cenné rady a trpělivost projevenou při mém vedení a své matce za podporu a zázemí, které jsem měl během celého studia. m

4 Shrnutí Agilní metodiky vývoje softwaru jsou v poslední době rychle se rozvíjejícím odvětvím softwarového inženýrství, kterému mnozí odborníci předpovídají slibnou budoucnost. Agilní metodiky jsou vyhledávané zejména pro svoji schopnost rychle poskytnout fungující základ systému a flexibilně reagovat na měnící se požadavky. Práce se věnuje odvětví agilních metodik vývoje software a pro důkladnější zkoumání si vybírá metodiky Extrémní programování, Crystal metodiky a Dynamic Systems Development Method, které popisuje a srovnává. Součástí práce je náčrt řešení případové studie pomocí vybraných metodik. IV

5 Klíčová slova vývoj software, agilní metodiky, Extrémní programování, XP, Crystal metodiky, Crystal Clear, Dynamic Systems Development Method, DSDM v

6 Obsah 1 Úvod Struktura práce 1 2 Agilní metodiky Charakteristika agilních metodik Srovnaní s klasickým přístupem Manifest agilního vývoje software Hodnocení agilních metodik 7 3 Vybrané agilní metodiky Extrémní programování Principy Role Postupy Životní cyklus Hodnocení Crystal metodiky Principy Role Postupy Životní cyklus Hodnocení Dynamic Systems Development Method Principy Role Postupy Životní cyklus Hodnocení Srovnání vybraných metodik Principy Role Postupy 41 4 Případová studie Výchozí podmínky Extrémní programování Crystal Clear Dynamic Systems Development Method Srovnání životních cyklů 52 5 Závěr 54 Literatura 55 vi

7 Seznam obrázků 2 Agilní metodiky 2.1 Srovnání tradičních a agilních přístupů 3 3 Vybrané agilní metodiky 3.1 Životní cyklus podle XP Volba odpovídající metodiky z rodiny" Crystal Cykly projektu řízeného metodikou Crystal Clear Životní cyklus podle DSDM 36 4 Případová studie 4.1 Ukázka karty zadání Ukázka úkolové karty Ukázka bleskové plánovací karty 49 1

8 Seznam tabulek 2 Agilní metodiky 2.1 Vlastnosti agilních metodik 8 4 Případová studie 4.1 Část karet zadání vybraných do první iterace 46

9 Kapitola 1 Úvod Potřeba vývoje software je stejně stará, jako první počítače. Tato disciplína se musela vypořádat s řadou problémů a prodělala tak mnoho změn. Od, ve své době, revolučního vývoje podle modelu vodopád se přes spirálový model dostala až k současným sofistikovaným přístupům k vývoji software. Úspěšným zástupce takových přístupů je metodika firmy IBM s názvem Rational Unified Process [8], zkráceně RUP V poslední době se však objevili nové metodiky, které směle slibují rychlejší a levnější dodávky software. Jsou souhrnně označované jako agilní. Přitahují na sebe čím dal tím větší pozornost a část odborné veřejnosti jim předpovídá slibnou budoucnost. Úkolem a cílem práce je získat přehled o agilních metodikách a následně je zhodnotit. Druhým úkolem je výběr tří metodik a jejich vzájemné srovnání. Posledním úkolem je pak ukázka vývojového cyklu pomocí případové studie. 1.1 Struktura práce Práce je rozdělena na pět kapitol, v první uvádím zadání práce a definuji její cíle. V kapitole 2. Agilní metodiky charakterizuji agilní metodiky, věnuji se důvodům jejich vzniku, srovnávám je s tradičními přístupy a hodnotím jejich vlastnosti. Na začátku kapitoly 3. Vybrané agilní metodiky si vybírám trojici agilních metodik, kterým se v práci více věnuji. Každou stručně představuji, uvádím její principy, definované role v týmech, předepsané postupy, typickou podobu vývojového cyklu a vyjadřuji hodnocení dané metodiky. Na závěr srovnávám principy, role a postupy vybraných metodik, přičemž se zaměřuji většinou jen na rozdíly. V kapitole 4. Případová studie se snažím stručně ukázat průběh projektu ve vybraných metodikách a nakonec metodiky srovnat na základě jejich vývojových cyklů. Poslední kapitola je závěrem práce, kde shrnuji výsledky práce a zabývám se možnostmi dalšího bádání v oblasti agilních metodik. 1

10 Kapitola 2 Agilní metodiky Tato kapitola se věnuje obecně všem agilním metodikám, popisuje jejich přístup k vývoji software, uvádí jejich společné principy a rozdíly oproti tradičním přístupům. Kapitola je ukončena stručným hodnocením obsahujícím výčet pozitivních a negativních vlastností agilních metodik. 2.1 Charakteristika agilních metodik V angličtině se agilní metodiky označují jako agile methodologies". Toto spojení lze přeložit jako čilé", hbité" nebo živé" metodiky. Dříve se užíval pojem lightweight methodologies", který měl zdůraznit lehkost" metodik (z pohledu produkované dokumentace), tento pojem má však více různých významů, a tak se od jeho používání postupně upustilo. Samotné překlady uvedené v předchozím odstavci výstižně popisují cíle agilních metodik, vývoj software má být hbitý" (software je dodán v co nejkratším čase), lehký" (vývoj se omezuje jen na potřebné činnosti a tvorbu nutných dokumentů) a živý" (software musí být úspěšně dodán, tedy celý projekt má přežít). Vzhledem k rostoucímu počtu firem v oboru ICT 1 získává ekonomická stránka vývoje software na významu. Pokud chce firma v konkurenci obstát, musí být schopná dodat software v co nejkratším čase a udržet přitom minimální náklady. Důvod je zřejmý, zakázku získá konkurenční firma, která je schopná vyvinout software rychleji a levněji. Je nutné si uvědomit, že se při vývoji uvažují dva různé časy. Prvním je celkový čas, který zabere realizace softwarového řešení, tedy od počátečního sepsání smlouvy až po akceptaci konečného řešení. Druhým a významnějším uvažovaným časem je doba potřebná k dodání první fungující části software 2, kterou již může zákazník používat při své práci. Minimalizace právě druhého uvažovaného času je pro vývoj software klíčová z dvou hlavních důvodů. Fungující část software zákazníkovi přináší užitek a tím i určitý příjem, který snižuje náklady na vývoj zbývajících částí software. Čím dříve zákazník uvidí systém v provozu, tím dříve získává vývojový tím zpětnou vazbu. Dalším významným faktorem je psychologie práce ve skupině. Agilní metodiky považují motivované lidi v týmu za klíčový předpoklad pro úspěšný vývoj. Proto se agilní metodiky zaměřují na pracovní prostředí, na zajištění podpory všem členům týmu, aby mohli 1. Informační a komunikační technologie (Information and Communications Technology) 2. Tento čas je často označován zkratkou TTM (Time To Market) 2

11 2.2. SROVNANÍ S KLASICKÝM PŘÍSTUPEM odvádět svou práci co nejlépe, na vzájemnou komunikaci mezi členy týmu i mezi týmem a zákazníkem. Z pohledu agilních metodik jsou lidé významnější, než dodržované postupy, produkované dokumenty nebo používané nástroje. 2.2 Srovnaní s klasickým přístupem Předchozí část kapitoly byla úvodem do oblasti agilních metodik, v této části jsou zdůrazněny základní principy agilních metodik včetně jejich srovnání s tradičními přístupy. Výstižně tyto různé přístupy srovnává obrázek 2.1 převzatý z přednášky Agilní metodiky [4] Aleny Buchalcevové. Funkcionalita fi cíti Zdroje >- i promáimé Zdroje Funkcionalita Tradiční přístupy Agilní přístupy Obrázek 2.1: Srovnání tradičních a agilních přístupů Z obrázku 2.1 je patrné, že tradiční přístupy považují za fixní funkcionalitu, tedy podepsanou specifikaci na začátku projektu, která se dále v průběhu projektu nemění. Implementace takové specifikace následně zabere nějaký čas a spotřebuje určité zdroje (platy vývojářů a kapitál firmy). Hodnoty těchto proměnných jsou při plánování v úvodní fázi odhadnuty, během průběhu projektu se však mohou a často také mění, vývoj pak trvá déle a stojí víc. Agilní metodiky oproti tradičnímu přístupu zaměňují fixní a volné proměnné. Na začátku se odhadnou a pevně naplánují potřebné zdroje a čas, funkcionalita je ponechána jako volná proměnná jejíž hodnota je upravována podle aktuální úspěšnosti projektu, jinými slovy v případě problémů se implementace části funkčnosti odloží v zájmu dodržení termínu. Zdrojový kód jako nositel informace Jak uvádí Václav Kadlec ve své knize Agilní programování [3], agilní metodiky produkují mnohem méně formální dokumentace, vycházejí totiž z přesvědčení, že základním, jednoznačným, exaktním, nezpochybnitelným a spolehlivým nositelem informace je zdrojový 3

12 2.2. SROVNANÍ S KLASICKÝM PŘÍSTUPEM kód. Toto přesvědčení nesdílí tradiční přístupy, které vývoj software staví na tvorbě různě objemných dokumentací (formální specifikace, detailní návrh, apod.) před samotným psaním zdrojového kódu. Důraz na dokumentaci je způsoben strachem z neúspěšného projektu, nutností rozumného udržení znalostí a mnohdy přímo vynucen uzavřenou smlouvou. Iterativní a inkrementální vývoj Plán projektu podle agilních metodik sestává z velmi krátkých iterací, během nichž se postupně vyvíjí inkrementy výsledného software. Získává se tak dříve zpětná vazba a eliminuje riziko, kdy vývojový tým na konci dodá něco, co zákazník vůbec nechtěl. Zároveň tým dříve zjistí integrační problémy. Výhody iteračního a inkrementálního vývoje jsou nesporné, našli si proto své místo i mezi tradičními přístupy (spirálový model, iterace a buildy v metodice RUP). Agilní metodiky se tedy liší jen tím, že jejich iterace bývají většinou kratší. Přímá osobní komunikace Mnoho komplikací během vývoje způsobuje špatná komunikace a problémové vztahy mezi členy týmu. Agilní metodiky se tyto komplikace snaží řešit utužováním vzájemných vztahů a zavedením časté osobní komunikace do základních činností vývoje. V každém týmu je osoba zodpovědná za včasné zjištění a vyřešení všech komunikačních problémů. Osobní komunikace je považována za nejlepší způsob předání informace. Tradiční přístupy se většinou zabývají více činnostmi vývoje než vztahy mezi lidmi. Řešení společenských problémů je spíše ponecháno na umu vedoucích pracovníků. Osobní komunikace není tradičními přístupy samozřejmě potlačována, je však vyžadována komunikace podle určených formálních pravidel. Důvodem je snaha o zaznamenání všech důležitých rozhodnutí a o udržení uceleného systému znalostí. Blízká spolupráce s uživatelem Agilní týmy během své práce často komunikují s budoucími uživateli, upřesňují si tak potřebné informace o fungování zákazníkova obchodu nebo o požadavcích na software. Tato komunikace je ve stejné míře během celého projektu, v ideálním případě jsou zástupci budoucích uživatelů přímo členy týmu. Tradiční přístupy oproti tomu s uživateli komunikují na začátku během psaní specifikace, v průběhu během občasných doplňujících schůzek, případně při předvádění prototypů a nakonec během akceptace dodaného software. Lze tedy říci, že komunikace je celkově menší a v průběhu projektu nerovnoměrně rozprostřená. Průběžné testování Vyvíjený software se často během projektu mění, proto je důležité jeho důkladné regresní testování často a pravidelně prováděné v průběhu celého vývoje. Znovu otestování celého software je většinou nelehký úkol, je tedy nutné software navrhovat tak, aby jeho testování 4

13 2.3. MANIFEST AGILNÍHO VÝVOJE SOFTWARE bylo co nejsnazší a aby ho bylo možné realizovat pomocí nástrojů pro automatizované testování. Metodika Extrémní programování dokonce trvá na vytváření příslušných testů dříve, než programátor přistoupí k implementaci daného požadavku. Při tradičním přístupu etapa testování navazuje na etapu implementace. Detaily provádění samotných testů jsou většinou specifické pro konkrétní projekt. Zpravidla je vyžadováno, aby testování a implementaci prováděly různé osoby a snížila se tak pravděpodobnost opakování chybného porozumění specifikaci. 2.3 Manifest agilního vývoje software Jednotliví autoři se snažili při vytváření metodik reagovat na nové potřeby kladené na úspěšný vývoj software. Dřívější potřebu spolehlivého software v současnosti doplňují nové potřeby jako ekonomická stránka vývoje nebo psychologie skupinové práce, zmiňované již v úvodu této kapitoly. Nejdříve každý autor považoval svou metodiku za ojedinělou, v únoru 2001 ze společného setkání v Utahu vyplynul opak, vznikající metodiky měly řadu společných tezí. Vznikla tak Aliance pro agilní vývoj software [1], zastřešující jejich společnou činnost a byl sepsán Manifest agilního vývoje software [2], kde jsou vyjmenovány společné teze, některé překlady jmen tezí uvedených dále jsou převzaty z knížky Agilní programování [3] od Václava Kadlece. Základní myšlenky manifestu jsou: přijmout a umožnit změnu požadavků je efektivnější než jí bránit, požadavek na změnu se určitě objeví. Na základě uvedených myšlenek autoři manifestu dávají přednost: individualitám a komunikaci před procesy a nástroji, provozuschopnému software před obsáhlou dokumentací, spolupráci se zákazníkem před vyjednáváním formálních smluv, reakci na změnu před striktním plněním plánu. Na základě uvedených myšlenek a předností formulovali autoři manifestu následující teze. Užitná hodnota pro zákazníka Zákazník má větší užitek z dodaného fungujícího software než z rozsáhlé dokumentace v podobě UML-diagramů a ERA-modelů. Metodiky proto dávají větší prioritu vyvíjenému software než jeho dokumentaci. 5

14 2.3. MANIFEST AGILNÍHO VÝVOJE SOFTWARE Vítané změny Prostředí, ve kterém zákazník podniká, se většinou rychle mění, proto požadavky identifikované na začátku projektu (při psaní specifikace) nemusí být na konci projektu žádané, mohou se výrazně změnit nebo dokonce zrušit. Přidaní nového požadavku až v průběhu realizace projektu může znamenat významnou konkurenční výhodu pro zákazníka. Z těchto důvodů metodiky nefixují požadavky v úvodních fázích, ale přizpůsobují vývoj a plánovaní měnícím se požadavkům. Časté dodávky Vývoj software je iterativní a inkrementální. Dodávky nových verzí jsou v co možná nejkratším intervalu. Tím získává tým od zákazníka včasnou zpětnou vazbu a zákazníkovi přináší běžící software očekávaný užitek. Zákazníci spolupracují s týmem Vítané změny znamenají, že vývojový tým nemá detailní specifikaci k dispozici od začátku implementace, proto jsou nutné časté konzultace se zaměstnanci zákazníka k upřesnění specifikace. Klíčová motivace Základem úspěšného vývoje jsou lidé. Ti musí být patřičně motivovaní a musí jim být dána dostatečná důvěra a kompetence k dělání klíčových rozhodnutí. Vzájemná konverzace Přímá konverzace je nejrychlejší a nejefektivnější formou přenosu informace. Pokud ji podmínky umožňují, je snadnější než psaní a čtení dokumentace. Úspěch posuzujeme podle fungování Fungující software je primárním ukazatelem průběhu projektu. Udržitelný vývoj Lidé nevydrží efektivně tvořit, pokud musejí být v práci dlouhodobě přesčas. Udržitelný vývoj znamená, že lidé dlouhodobě nepřekračují standardní pracovní dobu. Perfektní návrh a řešení Vzhledem k častým změnám v požadavcích je nutné mít perfektní návrh a řešení, které umožní rychlé zapracování změn do již vyvinutého systému. Změna návrhu nebo zdrojových kódů je považována za přirozenou věc při agilním vývoji, neznamená tedy selhání některé předchozí činnosti. Návrh a implementace probíhají současně, navzájem se prolínají ve velmi krátkých cyklech. 6

15 2.4. HODNOCENÍ AGILNÍCH METODIK Jednoduchost Základem úspěchu je udělat minimum práce přinášející maximum užitku. Vyvíjený software je postupně skládán z jednoduchých částí, které lze snadno změnit. Očekávání častých změn způsobuje maximální možné odkládání implementace požadavků. Samoorganizující se tým Nejlepší výsledky mají samoorganizující se týmy obsahující schopné a kreativní členy, kteří spolu často komunikují. Zdokonalování Během vývoje se často hledají slabá místa a způsoby jejich odstranění. Stejně tak se hledají silné stránky a jejich možné vylepšení. Celkově tato snaha vede ke zvýšení efektivity vývojového týmu. 2.4 Hodnocení agilních metodik Osobně si myslím, že žádná metodika (ani tradiční přístup) nemůže zaručit úspěch každého projektu. Za nejvýznamnější faktor ovlivňující úspěch projektu považuji vlastnosti a schopnosti všech zainteresovaných lidí, které mají mnohem větší vliv než používaná metodika nebo nástroje. Vycházím z předpokladu, že tým rozumných, schopných a zkušených lidí si sám najde pro něj vhodné a potřebné postupy, jak kvalitně a v požadovaný čas (pokud je reálný) vyvinout požadovaný software. Pokud v týmu převládají lidé opačných vlastností a pokud ještě zastávají vedoucí pozice, pak rozsáhlejší a složitější projekt s velkou pravděpodobností skončí neúspěchem. Z jednotlivých prací a metodik autorů agilního manifestu je patrné, že jejich názory jsou stejné jako můj (uvedený v předešlém odstavci). Agilní metodiky tak nelze chápat jako univerzální návody jak tvořit software, ale je nutné je brát jako soubor doporučení, rad, návodů a možných přístupů, který nám poskytují na základě svých dlouhodobých zkušeností autoři metodik. Agilní metodiky obsahují řadu postupů, jejichž nevhodné použití týmu přinese další komplikace. V případech kdy tyto postupy použít lze, dokáží naopak urychlit a usnadnit vývoj software. Je tedy na odpovědnosti vedoucích pracovníků rozhodnout, zda lze metodiku nebo její část použít. V tabulce 2.1 uvádím kladné a záporné body použití agilních metodik, jejich poměr je vyrovnaný. Iterativní a inkrementální vývoj je nespornou výhodou, jsou určeny pevné termíny dodání jednotlivých verzí. Ty bohužel mají nezaručený rozsah, protože nelze dopředu určit, jaké komplikace se objeví a jak zredukují rozsah prováděné iterace. Není známý postup, jak rozsah zaručit, pravděpodobně žádný takový postup ani nemůže existovat. Pro zákazníka je lepší vědomí, že v daném termínu dostane verzi s nezaručeným obsahem, než čekání neznámou dobu na verzi v plném rozsahu. 7

16 2.4. HODNOCENÍ AGILNÍCH METODIK Kladné iterativní a inkrementální vývoj brzy první verze zdůrazňují význam komunikace regresní testování flexibilní reakce na změny optimalizace metodik Záporné nezaručené rozsahy verzí smlouva nelze formalizovat omezují dokumentaci testuje přímo autor nadprůměrné schopnosti nelze na částečný úvazek Tabulka 2.1: Vlastnosti agilních metodik Metodiky přistupují k implementační fázi velmi rychle, během krátké doby tak vyvinou první verzi software s omezenou funkčností. I tak ale většinou lze software již komerčně využít. Na začátku projektu te těžké odhadnout přesně cenu vývoje a podrobně určit jednotlivé milníky. Lze tedy těžce sepsat nějakou formálnější smlouvu. Pro agilní metodiky je vhodnější zákazník, který týmu důvěřuje a je ochoten přistoupit na neformálně sepsanou smlouvu. Pro zákazníka by mohl být vhodný tzv. team outsourcing, tedy pronajmutí a řízení celého týmu. Měl by tak lépe pod kontrolou své výdaje a práci týmu. Komunikace je pro vývoj důležitá. Myslím si, že každý tým na světě si toho je vědom. Považuji za klad agilních metodik, že se snaží o nastavení podmínek k efektivní komunikaci. Nelze však spoléhat pouze na přímou komunikaci. Důležité závěry a poznatky musí být poznamenané na nějaké místo, kde je půjde v případě potřeby snadno dohledat. Pokud by se dokumentace zcela vynechala, tým by se mohl dostat do problémů. Nelze spoléhat na vědomosti a znalosti obsažené jen v hlavě programátorů a zdrojovém kódu, lidé zapomínají a jejich vlastní kód jim časem nebude dávat smysl. Testování je další nesporně výhodná vlastnost. Rizikem však je, pokud programátor testuje vlastní výtvor. Připouštím však, že v agilním pojetí vývoje nelze čekat, až vytvoří test někdo další. Regresní testování poskytuje týmu velkou míru jistoty, protože jeho pomocí lze najít zavlečenou chybu ve všech částech systému. Z rostoucím objemem systému však i roste rozsah potřebných testů a tím rostou i náklady na jejich tvorbu, údržbu a běh. Proto považuji za vhodnější použití metody Risk Based Testing 3 (RBT), kdy se testování zaměřuje jen na nejvýznamnější část systému. Určení takové části je ale nejkomplikovanějším prvkem RBT. Agilní metodiky jsou ceněné pro svou schopnost flexibilní reakce na změnu požadavků. Aby toho byly schopné, potřebují mít v týmu schopné lidi. Tohle je ale slabé místo metodik, protože na trhu práce nemusí být dostatečný počet uchazečů, kteří mají požadované znalosti a zkušenosti. V průběhu projektu pravidelně věnují agilní metodiky určitý čas a úsilí k optimálnějšímu nastavení svých parametrů. Kontrolují správnost odhadů, hledají možná zlepšení. Vývojový proces se tak postupem času stává lépe ovladatelným a efektivnějším. 3. Informace lze nalézt na <www. riskbasedtesting. com/> 8

17 2.4. HODNOCENÍ AGILNÍCH METODIK Agilní metodiky je těžší realizovat v týmech zaměstnávajících studenty na částečný úvazek, protože nejsou k dispozici po celou dobu a přicházejí tak o část komunikace. Její zprostředkování nepřítomným je možné, ale zatíží a zpomalí to tým prací navíc. Agilní metodiky jsou zajímavým přístupem k tvorbě software, své uplatnění naleznou při projektech, ve kterých nejsou na začátku zcela jasné požadavky nebo se v průběhu projektu značně mění. Slibují časté a pravidelné dodávky software. Vyžadují úzkou spolupráci s uživateli. Agilní metodiky nelze použít při projektech, kde je provádění změn v průběhu projektu nákladné nebo dokonce nemožné. 9

18 Kapitola 3 Vybrané agilní metodiky Mezi nejznámější agilní metodiky patří Extrémní programování (XP) SCRUM Development Process Crystal metodiky Vlastnostmi řízený vývoj (FDD) Dynamic System Development Method (DSDM) Adaptivní vývoj software (ASD) Lean Development Testy řízený vývoj (TDD) Pro důkladnější zkoumání byly vybrány metodiky Extrémní programování, Crystal metodiky a Dynamic System Development Method, tato a následující kapitola 4 Případová studie se jim postupně věnují. Informace o ostatních metodikách je možné nalézt v přednášce Aleny Buchalcevové Agilní metodiky [4], v knize Václava Kadlece Agilní programování [3], v diplomové práci Tomáše Hajdina Agilní metodiky vývoje software [6] nebo v práci Agile software development methods [11]. Každá podkapitola nejprve metodiky stručně charakterizuje. Následně jmenuje principy, na kterých jsou metodiky postavené. Zabývá se rolemi, které lze identifikovat v týmech eticích danou metodiku. Poté uvádí postupy metodik odvozené z jejich principů. Je popsán životní cyklus vývoje software podle zvolené metodiky. Na závěr je uvedeno stručné hodnocení metodiky. Některé detaily metodik jsou prezentovány až v následující kapitole 4 Případová studie, spolu s náčrtem řešení studie vybranou metodikou. Poslední podkapitola obsahuje přehledné srovnání vybraných metodik. 10

19 3.1. EXTRÉMNÍ PROGRAMOVÁNÍ 3.1 Extrémní programování Extrémní programování (XP) je jednou z nejznámějších agilních metodik. Pojmy XP a agilní metodiky jsou dokonce někdy nesprávně považovány za ekvivalentní. Tato podkapitola podrobněji popisuje tuto metodiku na základě informací získaných z knihy Extrémní programování [12], jejímž autorem je Kent Beck. Kniha byla přeložena do češtiny před třemi lety, metodika jistě prošla řadou zlepšení, které zde tak nejsou zahrnuty. Extrémní programování vznikalo během devadesátých let minulého století na základě praktických zkušeností jeho autorů, kterými jsou Kent Beck a Ward Cunningham. Je postavené na známých a běžných postupech, ale dotahuje tyto postupy do extrémů. Když se vyplácí revize, tak se reviduje neustále. Pokud je nutné testovat, tak se testuje několikrát denně. XP pomocí svých principů a postupů dovádí do extrému všechny části vývoje software jako jsou revize kódu, testování aplikace, návrh architektury, integrace systému a iterační vývoj. Stejně tak se XP snaží bojovat proti rizikům jako zpoždění harmonogramu, zrušení celého projektu, krachující systém, zvětšující se míra poruchovosti, nepochopení zadání, průběžné změny zadání, přemíra funkcí a fluktuace pracovníků. Základem celého vývoje software je pro XP psaní zdrojového kódu a testování. Prostřednictvím zdrojového kódu komunikují členové týmu. Výsledky spouštěných testů vypovídají o stavu projektu. XP vychází z představy, jak by vývoj vypadal, kdyby na něj bylo dost času. Vývojáři by psali dobře strukturovaný a řádně otestovaný kód. Psaní zdrojového kódu a testovaní se v metodice XP prolíná. Programátoři během dne střídavě píší jednotlivé testy a implementace, nejdříve test jedné funkčnosti, následně její implementaci. Když test projde, přechází se na další funkčnost. Tento způsob vývoje řízeného testy je možné použít jako samostatnou metodiku Test Driven Development (TDD), Kent Beck ji popisuje v knize Programování řízené testy [10]. Informace lze také nalézt v knize Václava Kadlece Agilní programování [3] nebo diplomové práci Tomáše Hajdina Agilní metodiky vývoje software [6]. Další důležitou činností v XP je poslouchání. Kent Beck tvrdí, že nejlepším způsobem komunikace je rozhovor, a proto je XP navrženo tak, aby maximálně podporovalo a vynucovalo vzájemnou komunikaci jak mezi jednotlivými programátory, tak mezi programátory a zákazníkem. Konkrétně to zajišťují postupy s jménem párové programování a zákazník na pracovišti, které jsou spolu s dalšími postupy vysvětleny v kapitole Postupy. Poslední podstatnou činností pro XP je navrhování. Navrhování provádějí všichni programátoři každý den. XP klade důraz na zdrojový kód, a tak programátory nenutí ke kreslení diagramů, pokud to sami nechtějí. Návrh systému začíná psaním testů, kdy si musí programátoři dobře rozmyslet rozhraní vyvíjené aplikace, neboť právě toto rozhraní testují. Dalším postupem, kdy se programátoři plně věnují navrhování je refaktorizace, tedy změna zdrojového kódu při zachování funkčnosti. Více je postup refaktorizace popsán v kapitole Postupy, detaily pak obsahuje kniha Refaktoring [9], jejímž autorem je Martin Fowler. Při své práci se snaží programátoři navrhnout a udržet vyvíjený systém v nejjednodušší možné podobě, která může ještě fungovat a přitom přináší zákazníkovi očekávaný užitek. Pro řízení vývojového procesu uvažuje XP čtyři řídící proměnné, jsou to náklady, čas, 11

20 3.1. EXTRÉMNÍ PROGRAMOVÁNÍ kvalita a šíře zadání. Zákazníci nebo manažeři zadávají hodnoty tří libovolně zvolených proměnných, vývojový tým pak určí odpovídající hodnotu zbývající proměnné. Tento přístup vychází z jednoduchých úvah. Například když má málo lidí v krátkém čase udělat moc práce, jsou ve stresu a výsledky jejich snažení nedosahují odpovídající kvality. Ve většině případů stres a nereálné požadavky způsobí zpoždění projektu a s tím i zvýšené náklady. Právě z těchto důvodů XP říká, že týmu nelze nadiktovat hodnoty všech řídících proměnných, ale musí mu být dáno právo určit odpovídající hodnotu zbývající proměnné. Pokud nejsou manažeři s odpovědí spokojeni, mohou si vybrat jiné tři proměnné, ale nikdy nesmí určovat hodnoty všech čtyř proměnných. Za nejvhodnější volnou proměnou pak XP považuje právě šíři zadání Principy Tato část práce prezentuje principy XP tak, jak jsou uvedené v knize Kenta Bečka Extrémní programování [12]. Prvních pět principů je považovaných za hlavní, zbytek pak za doplňkové. Rychlá zpětná vazba Doba reakce je důležitá kvůli učení. Společnost se naučí, jak může systém nejlépe přispívat, a tento poznatek předá zpětnou vazbou během dnů či týdnů, a nikoliv během měsíců nebo let. Programátor se naučí, jak systém nejlépe navrhnout, implementovat a testovat, a tento poznatek předá zpětnou vazbou během vteřin či minut, a nikoliv během dnů, týdnů nebo měsíců. Předpoklad jednoduchosti Dělejme systém co nejjednodušší, složitější věci přidávejme až když jsou opravdu třeba. Vyvíjíme pro dnešek, ne pro zítřek. Věříme ve své schopnosti kdykoliv přidat požadovanou funkčnost, nemusíme s ní tedy počítat předem. Jednoduchý systém se lehce testuje, je přehledný a snadný na údržbu. Přírůstková změna Nelze udělat velkou změnu najednou. Návrh, plán a velikost týmu se musí měnit postupně. Nemůžeme vše navrhnout okamžitě, svůj návrh upřesňujeme za základě znalostí již vyvinutého systému a zjištěných problémů. Stejně tak nevíme, jak přesně bude vývoj probíhat, proto nemůže provést důkladné plánování hned na začátku. Nejprve vytvoříme hrubý odhad, který postupně upřesňujeme pro každou iteraci. Je nesmyslné mít na začátku projektu tým čítající deset programátorů, pokud máme práci sotva pro dva. Dokonce i přijmutí XP je postupné, po malých krocích. Nejdříve se použije XP na část, se kterou má náš vývoj největší problémy. Využití změny 12

21 3.1. EXTRÉMNÍ PROGRAMOVÁNÍ Nejlepší strategie je ta, která zachovává nejvíce možností a přitom skutečně vyřeší ten nejnaléhavější problém. Tento princip souvisí s předpokladem jednoduchosti. Vyvíjený systém je nejjednodušší možný, který pokrývá všechny klíčové požadavky. Přidanou hodnotou využití změny je pak možnost rychle reagovat na změněný požadavek a uvedení nové funkčnosti do provozu dřív než konkurence. Kvalitní práce Práce bude tým bavit, jen pokud ji bude odvádět kvalitně, tedy kvalita není ve skutečnosti volná proměnná, může nabývat jen dvou hodnot a to vynikající" a neuvěřitelně skvělá". Kvalitní práce je důležitou složkou XP, tuto metodiku není možno provozovat s týmem neobsahujícím velmi zkušené programátory. Tým se nemusí skládat jen z výborných programátorů, musí však obsahovat alespoň nějaké, kteří budou svým vlivem zdokonalovat méně zkušené programátory. Výuka poznatků Metodika XP se zaměřuje na výuku strategií k získávání poznatků o tom, kolik testování, navrhování, refaktorizace a všeho ostatního bychom měli provádět. Těmto strategiím dává přednost před dogmatickými postupy, jak dělat určitou činnost. Malá počáteční investice Nízké rozpočty nutí programátory a zákazníky, aby zredukovali své požadavky a přístupy. Většinou všichni vystačí s nižšími prostředky, než které by chtěli. Prostředky však mohou být také příliš malé. Hraní na výhru Vývoj programového vybavení hraný na výhru dělá všechno, co týmu pomůže vyhrát a nedělá nic, co k výhře nepomůže. Opakem je hraní, aby se neprohrálo, kdy se vše dělá předpisově, aby jsme byli krytí, když se projekt nepovede. Konkrétní experimenty Neotestovaná rozhodnutí představují riziko, že nebudou správná. To znamená, že debata o návrhu nebo o požadavcích by měla vyústit v řadu experimentů, které prověří jejich realizovatelnost. Všechna abstraktní rozhodnutí by měla být takto otestovaná. Otevřená a upřímná komunikace Dobrá komunikace je jeden z nejnutnějších předpokladů úspěšného vývoje software. Pokud je dlouhá doba odezvy, nebo někdo něco podstatného nesdělí ostatním, protože zapomněl nebo se bál, má to negativní vliv na celkový vývoj. Programátoři proto musejí mít absolutní svobodu, aby mohli vyjadřovat své obavy a získávat podporu, aby mohli sdělit nedobrou zprávu zákazníkům a manažerům, aby ji mohli sdělit včas a aby za ní nebyli potrestáni. 13

Agilní metodiky vývoje software

Agilní metodiky vývoje software MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA INFORMATIKY #ris m p Agilní metodiky vývoje software DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tomáš Kotrla Brno, Podzim 2005 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým původním

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Řízení reálných projektů, agilní metodiky

Řízení reálných projektů, agilní metodiky Agent Technology Group Katedra kybernetiky Fakulta elektrotechnická - České vysoké učení technické Praha, 2009 Osnova Lze vyvíjet software bez metodiky? - bohužel ano menší komerční firmy (zejména vývoj

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Agile Software Development

Agile Software Development Agile Software Development Agile Software Development Jiri Fabian www.jirifabian.net O čem to bude O metodologiích RUP Agile XP Scrum Co je softwarový vývoj Umění? Manufaktura? Modelování? Co je softwarový

Více

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Ročníkový projekt Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Cíle předmětů Vytvoření fungující aplikace, která splňuje definované požadavky Vyzkoušet si celý životní cyklus projektu - specifikace zadání, formování

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Návrh a management projektu. Řízení a koordinace projektu

Návrh a management projektu. Řízení a koordinace projektu Návrh a management projektu Řízení a koordinace projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Program přednášky Komunikační nástroje Dokumenty řízení projektu Řízení

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Agenda. Docházka Odhadování Neohlášený test Vedení projektů Historie projektů

Agenda. Docházka Odhadování Neohlášený test Vedení projektů Historie projektů Odhadování pracnosti a PM Agenda Docházka Odhadování Neohlášený test Vedení projektů Historie projektů PM, odhadování, historie Odhadování Snaha určit rozsah. Důležité pro stanovení ceny a termínu Do nabídek.

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

XINF1. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

XINF1. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz XINF1 Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Tutoriály 24.10. - 3h 6.11. - 2,2h 27.11. - 1,5h Tutoriály budeme věnovat nejen teorii, ale také cvičení a workshopům. Přečtěte si skripta dříve, než týden před

Více

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů Zuzana Šochová 30.10.2008 1 Metody řízení projektů Týmová spolupráce Agilní metody Scrum proces Backlog úloh a odhady Jak plánovat Tým a zákazník 2 Executive support User involvement Experienced project

Více

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Osnova přednášky Co to je softwarové inženýrství Softwarový proces Metodika a metoda Evoluce softwarových

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Blacksmith Consulting S. l.

Blacksmith Consulting S. l. Blacksmith Consulting S. l. RYCHLÉ VYTVOŘENÍ MODELU PODNIKÁNÍ JAKO NÁSTROJ TESTOVÁNÍ REALIZOVATELNOSTI NOVÝCH NÁPADŮ Mikulov, červenec 2013 Základní principy metodiky - Naučit se podnikat, organizovat

Více

Zavádění projektového řízení ve společnosti

Zavádění projektového řízení ve společnosti Zavádění projektového řízení ve společnosti Monika Pidrmanová 26.10.2011 ZÁKLADNÍ POJMY Projekt = Jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 8. DISPOZICE PROJEKTU, MANAŽER PROJEKTU, ČLENOVÉ PROJEKTOVÉHO TÝMU, PLÁNOVACÍ PROCES Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

Agile. nejžádanější způsob vývoje software. Tomáš Tureček. Business consultant, Lean&Agile coach Tieto tomas.t.turecek@tieto.com

Agile. nejžádanější způsob vývoje software. Tomáš Tureček. Business consultant, Lean&Agile coach Tieto tomas.t.turecek@tieto.com 2010 Tieto Corporation Agile nejžádanější způsob vývoje software Tomáš Tureček Business consultant, Lean&Agile coach Tieto tomas.t.turecek@tieto.com 2012 Tieto Corporation Tieto Aktivity ve více než 20

Více

Hodnotocentrické metodiky

Hodnotocentrické metodiky 2 Hodnotocentrické metodiky Vyšší management Projektový manažer Jedna metodika těžko bude tou jedinou správnou,... pro každý projekt a realizační tým existuje jiný správný způsob práce. 1 Alistair Cockburn

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Obsah. Úvod 9 Poděkování 10 Co je obsahem této knihy 10 Pro koho je tato kniha určena 11 Zpětná vazba od čtenářů 11 Errata 11

Obsah. Úvod 9 Poděkování 10 Co je obsahem této knihy 10 Pro koho je tato kniha určena 11 Zpětná vazba od čtenářů 11 Errata 11 Úvod 9 Poděkování 10 Co je obsahem této knihy 10 Pro koho je tato kniha určena 11 Zpětná vazba od čtenářů 11 Errata 11 KAPITOLA 1 Co je třeba znát aneb důležité pojmy 13 Krátce o požadavcích 13 Stakeholdeři

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Přípravné činnosti projektu. Mgr. Lenka Svrčinová Ing. Jan Ministr, Ph.D.

Přípravné činnosti projektu. Mgr. Lenka Svrčinová Ing. Jan Ministr, Ph.D. Přípravné činnosti projektu Mgr. Lenka Svrčinová Ing. Jan Ministr, Ph.D. Obsah prezentace Seznámení s problematikou Procesy a roviny před implementací projektu Obchodní rovina Implementační rovina Řešení

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Vindex JIH, s.r.o. Platnéřská 191 110 00 Praha IČO: 25173278 Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Číslo projektu: 13/0181310b/131/000199 Financováno z Programu Rozvoje Venkova

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Stav používání agilních metodik v ČR

Stav používání agilních metodik v ČR Alena Buchalcevová Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze buchalc@vse.cz Abstrakt: Tradiční rigorózní metodiky vývoje softwaru přestávají v prostředí neustálých změn vyhovovat

Více

AGILNÍ METODIKY VÝVOJE SOFTWARE

AGILNÍ METODIKY VÝVOJE SOFTWARE AGILNÍ METODIKY VÝVOJE SOFTWARE Postupy předchozích metodik, založené na důsledné analýze a propracovaném návrhu jsou obecně nejlepší. Ale Děláte web půl roku? Konkurence mezitím spustila dva Zdánlivě

Více

Úvod do problematiky vývoje Vývoj informačních systémů

Úvod do problematiky vývoje Vývoj informačních systémů Úvod do problematiky vývoje informačních systémů Vývoj informačních systémů Management Klasický management - slouží k udržování a rozvíjení zavedených systémů, které jsou prostředkem pro nepřetržitou,

Více

RUP - Disciplíny. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

RUP - Disciplíny. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz RUP - Disciplíny Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Disciplíny Množství disciplíny v dané iteraci Disciplíny podle RUP Šest základních: Business modeling - pro pochopení problémové domény Requirements

Více

Příspěvek je věnován základním informacím o způsobu volby vhodné strategie řízení kontinuity činností v organizaci.

Příspěvek je věnován základním informacím o způsobu volby vhodné strategie řízení kontinuity činností v organizaci. Mgr. Monika Johaníková Ochrana & Bezpečnost 2013, ročník II., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 Stanovení strategie řízení kontinuity činností Anotace Příspěvek je věnován základním informacím o způsobu volby

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06

RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06 RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06 v rámci INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU pro prioritní osu 2 Oblasti intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě VÝZVA ČÍSLO 06 KOMTINUÁLNÍ ROZVOJ SLUŽEB

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP

Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky PV098 Řízení implementace IS semestrální práce Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP Jiří Kratochvíla, učo 207622, semestr 6, ročník

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 http://www.esfcr.cz/zakazky/komplexni-rozvoj-zamestnancu-spolecnosti-ella-cs-s-r-o Dotaz č. 1 k

Více

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA Kontaktní osoba: Ing. Petr Sára, Ph.D. Mobil: +420 605 941 994 E-mail: sara@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC 5.listopadu 009 Kopřivnice Lektor: Ing. Roman Branberger, UNICUS s.r.o. romanbra@vol.cz PROGRAM: 0900 095 SPOLEČNÝ ÚVOD (ZAČÁTEČNÍCI/POKROČILÍ) Zahájení, program práce,

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Projekt Partner ČSOB Leasing. 02/12/2013 Jaromír Mayer Domain Process Manager Head of Department

Projekt Partner ČSOB Leasing. 02/12/2013 Jaromír Mayer Domain Process Manager Head of Department Projekt Partner ČSOB Leasing 02/12/2013 Jaromír Mayer Domain Process Manager Head of Department ČSOB Leasing, a.s. představení společnosti Je dlouhodobý leader na leasingovém trhu ČR Držitel certifikátu

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

Dobré UX jako nejlepší marketingový nástroj mobilních aplikací. Vladimír Korbel

Dobré UX jako nejlepší marketingový nástroj mobilních aplikací. Vladimír Korbel Dobré UX jako nejlepší marketingový nástroj mobilních aplikací Vladimír Korbel Osnova Co je to User Experience (UX)? Proč je UX důležitá UX přínosy pro business Dobrý design v kontextu mobilních aplikací

Více

Školou k jednoduchosti

Školou k jednoduchosti Školení Lenze Školou k jednoduchosti Je to tak jednoduché. 1 Rozvíjet nápady Chcete postavit nejlepší stroj a máte již první nápady? Potom je s námi zachyťte na papír: od malých inovačních kroků až ke

Více

Odstrašující příklady z IT praxe. Jan Vaněk a kolegové

Odstrašující příklady z IT praxe. Jan Vaněk a kolegové Odstrašující příklady z IT praxe Jan Vaněk a kolegové Kdo za to může: uživatel nebo ajťák? Specifika IT průmyslu IT a zvláště SW = jeden z nejsložitějších typů výrobků vůbec Počet variant, parametrů,

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie

Vedení projektů, Odhadování, historie Vedení projektů, Odhadování, historie Agenda Docházka Pár slov o došlých specifikacích Vedení projektů Pár slov SW projektu na MFF Odhadování Historie projektů Dotazy Project management Co je to projekt?

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

Dynamické ověřování nákupních podmínek v systému PROe.biz

Dynamické ověřování nákupních podmínek v systému PROe.biz Dynamické ověřování nákupních podmínek v systému PROe.biz Ing. Zbyněk Dohnal DONASY s.r.o. Sídlo: 787 01 Šumperk, Nezvalova20 Poštovní adresa: 623 00 Brno, Chopinova 13 GSM: +420 602 730 976 email: dohnal@donasy.cz

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Projektové řízení a rizika v projektech

Projektové řízení a rizika v projektech Projektové řízení a rizika v projektech Zainteresované strany Zainteresované strany (tzv. stakeholders) jsou subjekty (organizace, lidé, prostory, jiné projekty), které realizace projektu ovlivňuje. Tyto

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Zkouška ITIL Foundation

Zkouška ITIL Foundation Zkouška ITIL Foundation Sample Paper A, version 5.1 Výběr z více možností Pokyny 1. Měli byste se pokusit odpovědět na všech 40 otázek. 2. Všechny svoje odpovědi vyznačte na samostatný formulář, který

Více

Metodiky pro efektivní vývoj software (agilní programování)

Metodiky pro efektivní vývoj software (agilní programování) Metodiky pro efektivní vývoj software (agilní programování) Netradiční metody programování Cílem těchto metodik je vyvinout kvalitní a dobře fungující software rychle a levně. Umožňují flexibilní reakci

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda 1. Lze vždy z tzv. instanční třídy vytvořit objekt? 2. Co je nejčastější příčinou vzniku chyb? A. Specifikace B. Testování C. Návrh D. Analýza E. Kódování 3. Je defenzivní programování technikou skrývání

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz...

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Správně hned od začátku Rozdíl je v chytrém způsobu práce Začít správně hned od začátku je více než dobrý nápad,

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Klíčová aktivita č. 5 - Kurz a podpora a zkvalitnění výuky 3D počítačového modelování,

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Continuous Assurance. cesta vpřed? Mgr. Miloslav Kvapil. ředitel společnosti

Continuous Assurance. cesta vpřed? Mgr. Miloslav Kvapil. ředitel společnosti Continuous Assurance cesta vpřed? Mgr. Miloslav Kvapil ředitel společnosti Brno, 23. 4. 2015 Představení společnosti DYNATECH V oblasti veřejné správy úspěšně působíme již 18 let Specializace: komplexní

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

- Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu.

- Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu. Zavedení procesního řízení - Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu. - Tvorba procesního modelu MMB, podpora identifikace a mapování

Více

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA únor 2014 Pavlína Langerová, AUDICA Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 co je to praktický marketing jak si udělat průzkum

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly Poskytnout informace o rolích jednotlivých osob ve škole při procesu integrace ICT do života školy. Kromě základního rozdělení rolí budou uvedeny konkrétní

Více